Teknik-teknik Dalam menyelesaikan sesuatu masalah melalui program KMK antara alat-alat dan teknik-teknik

yang digunakan adalah seperti: (a)Percambahan fikiran (brainstorming) (b)Analisis sebab akibat (course and effect analysis) (c)Pengumpulan Data (d)Graf (e)Analisis Pareto Ahli-ahli KMK boleh menggunakan berbagai-bagai teknik dalam proses penyelesaian masalah. Teknik-teknik yang biasa digunakan adalah seperti berikut: a. Percambahan Fikiran (Brainstorming);

Percambahan fikiran boleh ditafsirkan sebagai kaedah yang digunakan bagi menggalakkan tiaptiap individu dalam Kumpulan mengeluarkan pendapat atau idea masing-masing dalam sesuatu perbincangan secara bebas. Proses percambahan fikiran boleh digunakan untuk menyenaraikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sesebuah organisasi, sebab-sebab sesuatu masalah timbul atau akibat-akibat yang mungkin akan timbul sekiranya sesuatu cadangan dilaksanakan. Untuk menentukan kejayaan proses ini, adalah penting bagi setiap Kumpulan mengikut peraturan-peraturan berikut: i. Perkara untuk percambahan fikiran adalah jelas dan tepat. Contohnya, ahli-ahli berbincang untuk mengenalpasti punca atau sebab-sebab tugas tidak dapat diselesaikan mengikut jadual. ii. Tiap-tiap ahli hanya akan memberi satu pendapat/idea sahaja dalam satu giliran tidak kira berapa banyak idea yang ada padanya. iii. Suasana yang tidak tegang sentiasa diwujudkan untuk menggalakkan pengeluaran idea. iv. Tiap-tiap idea yang diberikan hendaklah dicatatkan sama ada diatas papan hitam/putih atau carta selak atau dicatatkan oleh seorang setiausaha. v. Apabila sesi percambahan fikiran selesai iaitu semua idea telah diberikan, idea-idea ini akan dikaji satu persatu dan disenarai pendekkan. vi. Teknik undian digunakan untuk menyenaraikan idea-idea yang telah dikemukakan mengikut keutamaan. Keutamaan ini adalah dibuat berdasarkan jumlah undian bagi setiap idea.

Banyak bersabar. Ini dilakukan sehingga tidak ada lagi pendapat yang hendak diutarakan. ianya akan berkata “Pass”.Walau bagaimanapun adalah penting untuk ditentukan dengan tepat dan jelas topik yang akan di bincangkan. 3.Keadaan yang tidak formal yang diselitkan dengan senda gurau yang berpatutan akan menggalakkan aktiviti yang “inovatif.Tiap-tiap ahli hanya akan memberi satu sahaja pendapat/idea dalam satu pusingan tidak kira berapa banyak idea yang ada padanya.‘Brainstorming’ atau Percambahan Fikiran boleh ditafsirkan sebagai kaedah yang digunakan bagi menggalakkan tiap-tian seorang individu di dalam kumpulan mengeluarkan pendapat atau idea masing-masing di dalam sesuatu perbincangan. secara bergilir-gilir akan diminta mengeluarkan pendapat. Tentukan masa yang akan diambil untuk bercambah fikiran misalnya 15 minit. Dalam hal ini ahli-ahli adalah diminta untuk menentukan apakah masalahmasalah yang ada kaitan dengan kerja ataupun masalah-masalah yang terdapat di tempat kerja.Proses ini diulang untuk mendapat seberapa banyak idea yang boleh 6. Berilah galakan dan mendengar dengan penuh minat terhadap idea-idea mereka akan memberangsang dan menggalakkan mereka.Tidak ada idea yang akan dianggap sebagai pendapat “bod*h”.TEKNIK PERCAMBAHAN FIKIRAN (BRAINSTORMING) TAFSIRAN 1. 2.Ianya adalah lebih berkesan dari hanya mendapat pendapat dari seorang individu sahaja. Bagi setengah ahli.Teknik akan lebih berkesan jika ianya dilakukan dengan tertib dan mengikut peraturanperaturan yang tertentu. 7. mungkin ini kali pertama mereka bercakap dalam ‘courage’ untuk memulakannya. PROSES 1.” . 8. Tiap-tiap ahli. 2. 4. Ketua kumpulan atau pengerusi akan memberi taklimat atau panduan kepada ahli-ahli sebelum sesi dimulakan. 5.Jika ada diantara ahli yang tidak mempunyai idea apabila sampai kepada pusingannya.Sebelum memulakan ‘brainstorming’ adalah penting untuk ditentukan apakah topik yang hendak dibincangkan. Mengkritik dan merendahkan pendapat seseorang akan membunuh kreativiti ahli-ahli.

.Untuk menjimatkan masa. tempat kerja.Ketua kumpulan akan menggunakan kepintarannya untuk memendekkan/menyimpulkan idea yang panjang/meleret tetapi mestilah dipersetujui oleh ahli yang memberi pendapat.Tiap-tiap idea yang diberikan hendaklah dicatatkan sama ada diatas papan hitam/putih atau ‘flip-chart’ atau dicatatkan oleh seorang setiausaha. Tiap-tiap ahli akan mengundi bagi tiap-tiap idea yang telah disenaraikan. nama kumpulan.Apabila sesi percambahan fikiran selesai iaitu semua idea telah diberikan. perbincangan menyokong atau tidak menyokong sesuatu idea boleh lah diadakan. UNDI 1. 12. 11.9. idea-idea akan dikaji satu persatu dan di senarai pendekkan. teknik undian yang mudah akan digunakan. MESYUARAT 1. (ii)Masalah-masalah yang ada kaitan dengan kerja seperti mutu kerja.Setelah panduan-panduan dan peraturan diberi kepada semua ahli. objektif kumpulan merupakan perkara dibincangkan di peringkat awal. Idea-idea yang mendapat undian yang banyak akan ditandakan dan disusun semual mengikut jumlah undi atau ditandakan saja angka bilangan seperti 1. 2. 10. CONTOH-CONTOH TOPIK Contoh-contoh bagi topik percambahan fikiran bagi KMK seperti berikut: (i)Bagi kumpulan yang baru. Bukan sahaja komen yang negatif malahan komen seperti ‘itu pendapat yang baik’ juga tidak boleh digalakkan.Semasa percambahan fikiran penilaian kepada pendapat/idea tidak boleh dilakukan oleh ahliahli termasuk pengerusi. 13. tata kelakuan ahli-ahli (code of conduct).Jika difikirkan perlu. 3 dan seterusnya. kelicinan kerja. sebelum undian dijalankan. kos. sesi percambahan fikiran bolehlah dimulakan. perkhidmatan kepada orang ramai dan lain-lain. Tiap-tiap pasukan akan menyediakan senarai masalah-masalah. “No comment please!!”. Hanya undi menyokong saja yang dikira. Penilaian awal akan menghalang kreativiti. Tidak ada ahli yang diminta untuk mengundi menentang sebarang idea. Mereka boleh mengundi seberapa banyak idea yang disukai yang mengandung nilai. 2.Ahli-ahli dikehendaki mengenal pasti masalah-masalah di dalam bidang kerja dan keahlian masing-masing.

Setelah sebab-sebab masalah berlaku dikenal pastikan. 3.Overheat projektor dan transparensi iii.2. mengapa.Papan putih/hitam iv.Kertas yang besar hendaklah digunakan supaya tulisan senang dibaca oleh ahli-ahli dan ianya boleh digunakan kemudian untuk persembahan pengurusan (management presentation).Agenda mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli lebih awal supaya ahli-ahli berpeluang untuk meneliti topik-topik yang akan dibincangkan dan akan menyediakan diri dengan idea-idea apabila mesyuarat dijalankan. ALAT-ALAT i. di mana. siapa dan bagaimana. ii.Jelas peraturan-peraturan atau panduan-panduan kepada semua ahli-ahli ii)Menyenarai idea-idea iii)Undian iv)Pemilihan v)Menganalisis vi)Membuat keputusan/ penyelesaian. 4. .Markers/kapur/pemadam v. semasa dan selepas sesi percambahan fikiran diringkaskan seperti berikut: i).Langkah 5.Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum. ahli-ahli bolehlah mengambil bahagian dalam percambahan fikiran.Galakkan ahli-ahli mengeluarkan idea berpandu kepada soalan-soalan Apa. bila.