Teknik-teknik Dalam menyelesaikan sesuatu masalah melalui program KMK antara alat-alat dan teknik-teknik

yang digunakan adalah seperti: (a)Percambahan fikiran (brainstorming) (b)Analisis sebab akibat (course and effect analysis) (c)Pengumpulan Data (d)Graf (e)Analisis Pareto Ahli-ahli KMK boleh menggunakan berbagai-bagai teknik dalam proses penyelesaian masalah. Teknik-teknik yang biasa digunakan adalah seperti berikut: a. Percambahan Fikiran (Brainstorming);

Percambahan fikiran boleh ditafsirkan sebagai kaedah yang digunakan bagi menggalakkan tiaptiap individu dalam Kumpulan mengeluarkan pendapat atau idea masing-masing dalam sesuatu perbincangan secara bebas. Proses percambahan fikiran boleh digunakan untuk menyenaraikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sesebuah organisasi, sebab-sebab sesuatu masalah timbul atau akibat-akibat yang mungkin akan timbul sekiranya sesuatu cadangan dilaksanakan. Untuk menentukan kejayaan proses ini, adalah penting bagi setiap Kumpulan mengikut peraturan-peraturan berikut: i. Perkara untuk percambahan fikiran adalah jelas dan tepat. Contohnya, ahli-ahli berbincang untuk mengenalpasti punca atau sebab-sebab tugas tidak dapat diselesaikan mengikut jadual. ii. Tiap-tiap ahli hanya akan memberi satu pendapat/idea sahaja dalam satu giliran tidak kira berapa banyak idea yang ada padanya. iii. Suasana yang tidak tegang sentiasa diwujudkan untuk menggalakkan pengeluaran idea. iv. Tiap-tiap idea yang diberikan hendaklah dicatatkan sama ada diatas papan hitam/putih atau carta selak atau dicatatkan oleh seorang setiausaha. v. Apabila sesi percambahan fikiran selesai iaitu semua idea telah diberikan, idea-idea ini akan dikaji satu persatu dan disenarai pendekkan. vi. Teknik undian digunakan untuk menyenaraikan idea-idea yang telah dikemukakan mengikut keutamaan. Keutamaan ini adalah dibuat berdasarkan jumlah undian bagi setiap idea.

Walau bagaimanapun adalah penting untuk ditentukan dengan tepat dan jelas topik yang akan di bincangkan.TEKNIK PERCAMBAHAN FIKIRAN (BRAINSTORMING) TAFSIRAN 1. ianya akan berkata “Pass”. 3. 2.Ianya adalah lebih berkesan dari hanya mendapat pendapat dari seorang individu sahaja. mungkin ini kali pertama mereka bercakap dalam ‘courage’ untuk memulakannya. Bagi setengah ahli.Teknik akan lebih berkesan jika ianya dilakukan dengan tertib dan mengikut peraturanperaturan yang tertentu. 7. 5. 8. Ketua kumpulan atau pengerusi akan memberi taklimat atau panduan kepada ahli-ahli sebelum sesi dimulakan. 2.Tidak ada idea yang akan dianggap sebagai pendapat “bod*h”.‘Brainstorming’ atau Percambahan Fikiran boleh ditafsirkan sebagai kaedah yang digunakan bagi menggalakkan tiap-tian seorang individu di dalam kumpulan mengeluarkan pendapat atau idea masing-masing di dalam sesuatu perbincangan. Berilah galakan dan mendengar dengan penuh minat terhadap idea-idea mereka akan memberangsang dan menggalakkan mereka. Dalam hal ini ahli-ahli adalah diminta untuk menentukan apakah masalahmasalah yang ada kaitan dengan kerja ataupun masalah-masalah yang terdapat di tempat kerja.Jika ada diantara ahli yang tidak mempunyai idea apabila sampai kepada pusingannya. Banyak bersabar. Mengkritik dan merendahkan pendapat seseorang akan membunuh kreativiti ahli-ahli. secara bergilir-gilir akan diminta mengeluarkan pendapat. Tentukan masa yang akan diambil untuk bercambah fikiran misalnya 15 minit. Ini dilakukan sehingga tidak ada lagi pendapat yang hendak diutarakan. Tiap-tiap ahli.” . PROSES 1.Tiap-tiap ahli hanya akan memberi satu sahaja pendapat/idea dalam satu pusingan tidak kira berapa banyak idea yang ada padanya.Sebelum memulakan ‘brainstorming’ adalah penting untuk ditentukan apakah topik yang hendak dibincangkan.Keadaan yang tidak formal yang diselitkan dengan senda gurau yang berpatutan akan menggalakkan aktiviti yang “inovatif. 4.Proses ini diulang untuk mendapat seberapa banyak idea yang boleh 6.

Semasa percambahan fikiran penilaian kepada pendapat/idea tidak boleh dilakukan oleh ahliahli termasuk pengerusi.9. Hanya undi menyokong saja yang dikira.Apabila sesi percambahan fikiran selesai iaitu semua idea telah diberikan. perbincangan menyokong atau tidak menyokong sesuatu idea boleh lah diadakan. perkhidmatan kepada orang ramai dan lain-lain. Tiap-tiap ahli akan mengundi bagi tiap-tiap idea yang telah disenaraikan. teknik undian yang mudah akan digunakan. 3 dan seterusnya. 10.Tiap-tiap idea yang diberikan hendaklah dicatatkan sama ada diatas papan hitam/putih atau ‘flip-chart’ atau dicatatkan oleh seorang setiausaha.Untuk menjimatkan masa. nama kumpulan. “No comment please!!”. Tiap-tiap pasukan akan menyediakan senarai masalah-masalah. Penilaian awal akan menghalang kreativiti. Mereka boleh mengundi seberapa banyak idea yang disukai yang mengandung nilai. (ii)Masalah-masalah yang ada kaitan dengan kerja seperti mutu kerja. sebelum undian dijalankan. objektif kumpulan merupakan perkara dibincangkan di peringkat awal.Ahli-ahli dikehendaki mengenal pasti masalah-masalah di dalam bidang kerja dan keahlian masing-masing. MESYUARAT 1. kos.Jika difikirkan perlu. UNDI 1. 2. 12.Ketua kumpulan akan menggunakan kepintarannya untuk memendekkan/menyimpulkan idea yang panjang/meleret tetapi mestilah dipersetujui oleh ahli yang memberi pendapat. 13. kelicinan kerja. . Bukan sahaja komen yang negatif malahan komen seperti ‘itu pendapat yang baik’ juga tidak boleh digalakkan. 11. Tidak ada ahli yang diminta untuk mengundi menentang sebarang idea. tata kelakuan ahli-ahli (code of conduct). sesi percambahan fikiran bolehlah dimulakan. 2. CONTOH-CONTOH TOPIK Contoh-contoh bagi topik percambahan fikiran bagi KMK seperti berikut: (i)Bagi kumpulan yang baru. idea-idea akan dikaji satu persatu dan di senarai pendekkan. Idea-idea yang mendapat undian yang banyak akan ditandakan dan disusun semual mengikut jumlah undi atau ditandakan saja angka bilangan seperti 1.Setelah panduan-panduan dan peraturan diberi kepada semua ahli. tempat kerja.

Agenda mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli lebih awal supaya ahli-ahli berpeluang untuk meneliti topik-topik yang akan dibincangkan dan akan menyediakan diri dengan idea-idea apabila mesyuarat dijalankan. siapa dan bagaimana. 4. ii. di mana. . ALAT-ALAT i.Langkah 5. mengapa.Setelah sebab-sebab masalah berlaku dikenal pastikan. semasa dan selepas sesi percambahan fikiran diringkaskan seperti berikut: i).Galakkan ahli-ahli mengeluarkan idea berpandu kepada soalan-soalan Apa.Markers/kapur/pemadam v. 3.2. bila.Kertas yang besar hendaklah digunakan supaya tulisan senang dibaca oleh ahli-ahli dan ianya boleh digunakan kemudian untuk persembahan pengurusan (management presentation).Overheat projektor dan transparensi iii. ahli-ahli bolehlah mengambil bahagian dalam percambahan fikiran.Papan putih/hitam iv.Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum.Jelas peraturan-peraturan atau panduan-panduan kepada semua ahli-ahli ii)Menyenarai idea-idea iii)Undian iv)Pemilihan v)Menganalisis vi)Membuat keputusan/ penyelesaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful