Adab Istri Kepada Suami

May 8, '08 11:20 AM for everyone

Hendaknya istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum lakilaki adalah pemimpin kaum wanita. ( An-Nisa': 34). Hendaknya istri menyadari bahwa hak ( kedudukan ) suami setingkat lebih tinggi daripada istri. Kewajiban Istri Kepada Suami Menaati suaminya selama bukan kemaksiatan. ( An-Nisa': 39 ) Menyerahkan dirinya, tidak keluar rumah kecuali dengan ijinnya, tinggal di tempat kediaman yang disediakan suaminya, menggauli suami dengan sebaik-baiknya (Al Ghazali). Selalu memenuhi hajat biologis suaminya, walaupun sedang sedang sibuk.(Nasa'i, Muttafaqun Alaih). * Apabila istri menolak untuk digauli, maka penduduk langit akan melaknatnya hingga suami meridhoinya.(Muslim). Mendahulukan hak suami atas orang tuanya. Allah mengampuni dosa-dosa istri yang mendahulukan hak suaminya daripada hak orang tuanya.(Tirmidzi)' Berupaya selalu mendapat ridho suami. Istri yang meninggal dunia dalam ridho suami akan masuk surga.(Ibnu Majah, Tirmidzi). Selalu menaati suaminya dalam setiap keadaan. Rasulullah saw. bersabda,"Seandainya dibolehkan sujud sesama manusia, maka akan kuperintahkan istri bersujud kepada suaminya."(Tirmidzi). Menjaga harta suaminya sebagai amanah dengan sebaikbaiknya.(Thabrani). Senantiasa membuat dirinya selalu menarik dihadapan suami,sehingga dalam setiap keadaan suami senang memandangnya.(Thabrani). Menjaga kehormatan suaminya baik dihadapannya atau dibelakangnya ( pada saat suami tidak disisinya ). ( An Nisa':34 ). Berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari ( Muttafaqun Alaih ). Abdurrahman Ahmad As- Sirbuny

´ (QS. sehingga ia melupakanmu. Jangankah engkau menjauh darinya. Al Bazzar dan Ath Thabrani meriwayatkan bahwa seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata.´ y Menjaga kehormatan dan harta suami Allah SWT berfirman. ³Maka wanita-wanita yangbaik itu ialah yang mentaati suaminya dan menjaga hal-hal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara oleh Allah. tetapi kami kaum wanita yang membantu mereka. maka . ³Sampaikanlah kepada wanita yang engkau jumpai bahwa taat kepada suami dan mengakui haknya itu sama dengan jihad di jalan Allah. bersama pasangan yang belum sepenuhnya engkau kenali.Akhlak Istri Terhadap Suami Akhlak seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut: y Wajib mentaati suami. dan jika terbunuh mereka tetap hidup diberi rezeki oleh Rabb mereka. ia berkata. tetapi sedikit sekali di antara kamu yang melakukannya. selama bukan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Karena itu. Sekarang engkau akan berada di ranjang yang belum pernah engkau ketahui. Janganlah engkau menentangnya. sesungguhnya engkau telah keluar dari kehiduoan yang selama ini engkau kenal. An Nisa¶:34) y Menjaga kemuliaan dan perasaan suami Ketika Asma bin Kharijah Al-Fazariyah menyerahkan anak perempuanya kepada suaminya di malam pernikahannya. pahala apa yang kami dapatkan?´ Nabi SAW menjawab. jika menang diberi pahala. jadilah engkau bumi baginya dan dia akan menjadi langit bagimu. Jika ia menjauh darimu. sehingga ia membencimu. ³Aku adalah utusan para wanita kepada engkau: jihad ini telah diwajibkan Allah kepada kaum laki-laki. jadilah engkau hamparan baginya dan dia akan menjadi hamba sahaya bagimu.´Wahai anakku.

menjaga haknya.a berkata. dan jangan ia memandang kecuali yang cantik. dan pakaian suaminya. Agar perempuan (istri) menjaga iddahnya. lepaslah suami dengan sikap kasih. Seorang istri tidak boleh melawan suaminya. baik dengan kata-kata kasar maupun dengan sikap sombong. dan jagalah hidungnya. pakaian bersih dan berhias. y y Tidak boleh menilai dan memandang rendah suaminya. . janganlah ia mendengar kecuali yang baik. sambutlah kedatangannya dengan muka manis/tersenyum. keturunan maupun kecantikannya. y Seorang istri harus pandai mengatur dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya. demi kesucian ikatan perkawinannya. bila ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. y y y Tidak boleh menjelek-jelekkan keluarga suami.´ y Melaksanakan hak suami. minum. Tidak boleh menunjukkan pertentangan di hadapan anak-anak. jangan sampai ia mencium darimu kecuali yang harum. mengatur rumah dan mendidik anak Anas r. mereka memerintahkan agar melayani suami. dan mendidik anak-anak. baik kekayaan. tanpa bukti-bukti dan saksi-saksi.´ y y Tidak boleh seorang istri menerima tamu yang tidak disenangi suaminya. pendengarannya dan matanya. dan apabila menerima suami pulang bekerja. y Setiap wanita (istri) harus dapat mempersiapkan keperluan makan. y Apabila melepas suami pergi bekerja. Tidak boleh menuduh kesalahan atau mendakwa suaminya. y Tidak boleh membanggakan sesuatu tentang diri dan keluarganya di hadapan suami.menjauh pulalah engkau darinya. ³Para sahabat Rasulullah SAW apabila menyerahkan pengantin wanita kepada suaminya.

maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan penuh rahmat. Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang. Maisarah bin Ali dari Ar-Rafi dari Abu Sa id Al-Khudzri]. Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. maka berguguranlah dosa-dosa suami-istri itu dari sela-sela jarinya. Manakala suami merengkuh telapak tangan istri (diremas-remas). padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. dan janganlah sekali-kali memukul muka dan . (Qs. tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Hai orang-orang yang beriman. walaupun ini juga penting. maka Allah mengharamkan tubuhnya dari neraka. Sebaliknya. maka ia adalah seorang pria yang baik. tapi bukan salah satu yang terpenting. Alloh SWT dalam hal ini berfirman: Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Barang siapa menggembirakan hati istri.Kewajiban Suami terhadap Istri Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. (maka) seakan-akan menangis takut kepada Allah. [HR. Barang siapa menangis takut kepada Allah. Suami juga harus mempergauli istrinya dengan baik: Dan pergauilah isteri-isteri kalian dengan baik. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Sesungguhnya ketika suami istri saling memperhatikan. jika perlakuan terhadap istrinya buruk maka ia adalah pria yang buruk. Hendaklah engkau beri makan istri itu bila engkau makan dan engkau beri pakaian kepadanya bilamana engkau berpakaian. at-Tahriim: 6). an-Nisaa : 19). an-Nisaa : 34). (Qs. Kalau sikapnya terhadap istri baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. (Qs. Bahkan tingkat keshalihan seseorang sangat ditentukan oleh sejauh mana sikapnya terhadap istrinya. karena Alloh telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka.

Suami berkewajiban mengontrol dan mengawasi anak dan istrinya. Bukhari].jangan pula memburukkan dia dan jangan sekali-kali berpisah darinya kecuali dalam rumah. meninggalkan larangan Allah swt sehingga terhindar dari siksa api neraka. melakukan kemaksiatan. Ia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah jika anak dan istrinya meninggalkan ibadah wajib. Sesungguhnya aku sendiri adalah yang paling baik diantara kalian dalam memperlakukan keluargaku. membuka aurat.com/2007/03/10/keluarga-sakinah/ . Begitulah. [HR. Sumber: http://baitijannati. mencuri. suami janganlah kesibukannya mencari nafkah di luar rumah lantas melupakan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. [al-Hadits]. [al-Hadits]. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. agar mereka senantiasa mematuhi perintah Allah.wordpress. khalwat. Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. narkoba. dan lain-lain.

orang yang terbaik adalah yang terbaik dan terarah pada istrinya. an-Nisaa¶: 19). 3. Dan pergaulilah isteri-isteri kalian dengan baik. Manakala suami merengkuh telapak tangan istri (diremas-remas). Barang siapa menggembirakan hati istri. bermain olahraga atau bentuk-bentuk lain mengisi waktu senggang yang diperkenankan oleh Islam. Sesungguhnya ketika suami istri saling memperhatikan. Berlaku santun terhadap istri adalah bagian dari akhlaq Islam. keluarga diakui dan dihormati sebagai basis masyarakat. Terlepas dari seberapa keras ia harus bekerja untuk memberi nafkah bagi keluarganya. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Adalah menjadi bagian kebaikan seorang suami terhadap istrinya untuk memenuhi segala kebutuhannya. menikmati saat-saat bercengkerama. maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan penuh rahmat. (Qs. . Maisarah bin Ali dari Ar-Rafi¶ dari Abu Sa¶id Al-Khudzri].Akhlaq Suami Terhadap Istri By: agussyafii Dalam Islam. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. [HR. bagaimanapun sang suami tetap memiliki kewajiban ntuk meluangkan waktu bagi istrinya. 2. Barang siapa menangis takut kepada Allah. Dalam pandangan Islam. (maka) seakan-akan menangis takut kepada Allah. Sesungguhnya cara terbaik membelajakan uang dalam pandangan Islam adalah memberi nafkah pada keluarga. maka berguguranlah dosa-dosa suami-istri itu dari sela-sela jarinya. 1. Karir seorang pria tidak harus dikejar dengan mengorbankan semua tujuan suci sedemikian sehingga beresiko bagi kehancuran perkawinannya. Hal ini dapat dipenuhi lewat hiburan. maka Allah mengharamkan tubuhnya dari neraka. peraturan-peraturan akhlaq mengenai hubunganhubungan ini oleh karenanya menjadi sangat penting. sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Nilai-nilai luhur ditanamkan untuk memelihara hubungan-hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga. padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ia tidak akan membuahkan hasil kecuali jika pasangan itu berusaha mengatasi hambatan-hambatan artifisial yang disebabkan oleh rasa malu dan hambatan-hambatan sosial. sepanjang karakteristik-karakteristik itu tidak kontradiktif dengan Islam. yang dianjurkan. merespek dan bersikap ramah terhadap teman-teman dan keluarga istrinya sebenarnya menjadi pertanda dari penghargaannya terhadap istrinya. tidak boleh mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dan tindakan yang melampaui batas otoritasnya. kecurigaan yang tak berdasar atau cemburu buta. 12. Bagi seorang suami yang menghormati dan menghargai kerabat dekat istrinya akan memperkuat hubungannya dengan istrinya. yang harus dijauhi dan kecemburuan dimana terdapat alasan yang kuat. Seorang istri memiliki personalitasnya sendiri yang berbeda dari suaminya. Seorang suami tidak boleh membenci istrinya. Hak yang diberikan ada suami untuk memimpin keluarga. ia tidak boleh meminta istrinya untuk melakukan sesuatu yang diluar kemampuannya atau memberinya perintah yang amat banyak. Oleh karena itu. karena jika ia tidak karena jika ia tidak menyukai salah satu karakteristiknya. sebagaimana halnya mungkin ada aspek-aspek tertentu dari karakteristiknya yang tidak disukai olehnya. Kecemburuan seorang suami terhadap istrinya ada dua macam. yaitu perihal seksual. Secara insidental. 5. Meskipun melakukan shalat di dalam rumah lebih baik daripada di masjid bagi perempuan. 7. adalah sesuatu yang sepenuhnya diharamkan dalam Islam. 9. Hubungan suami-istri memiliki sifat khusus. ia boleh jadi menyukai sifatnya yang lain. Seorang suami tidak boleh mencaci maki istrinya atau kerabatnya. seorang istri tidak harus dicegah pergi ke masjid jika ia ingin melakukannya. 8. Menghargai.4. 10. 6. . Membicarakan masalah-masalah pribadi dengan orang lain. diharamkan dalam Islam untuk merubah karakteristik-karakteristik sang istri yang tidak disukai suaminya. Suami harus menyadari bahwa mungkin ada elemen-elemen tertentu dari karakter istrinya yang tidak menyenangkannya. dan ia tidak berhak untuk menghancurkan kepribadian istrinya dan menyesuaikannya dengan kepribadiannya. 11.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 12. saudara-saudara dan lain-lain adalah merupakan sikap yang kasar. memberi salam pada mereka. suami tidak boleh memasuki rumah tanpa lebih dulu memberi tahu keluarganya akan kedatangannya dengan membunyikan bel atau mengetuk pintu. Suami harus selalu berusaha menjaga aroma mulutnya agar senantiasa menyenangkan. 15.13. akan membahayakan ikatan perkawinan. Selalu mengingat-ingat dan menghitung-hitung kesalahan seorang istri. Wassalam. mencela perbuatan-perbuatannya dan seringkali menyalahkannya. 14. seperti anak-anak mereka. agussyafii . Oleh karena itu. Memberinya nafkah adalah tanggung jawab suami saja. 16. 19. Sikap tidak acuh seorang suami dan ayah terhadap istri atau anak-anaknya yang melanggar ajaran-ajaran Islam adalah merupakan kesalahan besar yang tidak boleh dilakukan seorang muslim. Hubungan suami dengan istrinya harus ditandai oleh adanya keseimbangan antara keteguhan hati yang tidak disertai kekerasan dengan fleksibilitas tanpa kelemahan. shalat dua rakaat dan baru menanyakan bagaimana keadaan mereka. tidak boleh diabaikan dan dilupakan asalkan semuanya itu sesuai dengan hukum Islam. Seorang suami tidak diperbolehkan menyuruh istrinya bekerja untuk menghasilkan uang. 18. Bagi suami yang mencaci maki istrinya atau menyalahkan perbuatan-perbuatannya di depan orang lain. 20. 17. persyaratan-persyaratan yang paling penting untuk dipenuhi dalam perkawinan adalah persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam kontrak perkawinan. Pada waktu pulang ke rumah. sehingga sang istri tidak akan merasa terganggu atau tidak menyenangkan. setelah perkawinan persyaratan-persyaratan tersebut harus betul-betul diperhatikan. Ia harus memberi isyarat kedatangannya dengan memuji nama Tuhan. Suami dianjurkan untuk melupakan kesalahan-kesalahan istrinya dalam berbagai hal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful