- -- -1 11 1

- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

MUQADIMAH TAFSIR JUZ AMMA
DAN TAFSIR SURAT AL FATIHAH
) ó----·-ا *-'~ ó- --=- *-~-ا ª--~-- (
(Karya : As Syeikh muhammad sholeh al usaimin)
¸- .··|·«-| =··,=, .··.«·| ,,= ¸- =·· .,-·, .-,|· =,··, .·,«-·.·, -·,-·.·, ·=«- .= =«-· .·
:· =· ·=.· ·=,- ·=«= .| =.=|, .-| c·,= v ·=-, =· v· -|· v .| =.=|, .-| ..·· :· ¸·=· ¸-, .-| ¸=-
=-· ·-| . ·~·· ·«,·.· .·=, -,¬=, -|¹ ¸·-, -,·- =· ¸·= -|,=, ·

Muqodimah
-«,=- =·=,|· ¸-, ,- =· -«=, ..,«·.'· -|·,=, .;·'· -·,- ,· ¸-, ,- =· =··· .·· :-, ¸- .·«· ·
} ··, ,- ·, · . ´ , | · \ · | ,· | , . ´`· ¸`- .· · , · . · ·\ - = | ¸··|· · .· |. · { ] . ··.·|· · 174 .[
Sesunguhnyakitabullah(alquran)merupakantaliallahyangsangatkokohdankuat(hablum
matin)danmerupakanjalanyanglurus(shirotolmustaqim)danAllahtelahmemberikansifat
yang agung dengan sebagaimana firman: 174. Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang
kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan Telah kami
turunkankepadamucahayayangterangbenderang(AlQuran).(ANNISA:174)
- -- -2 22 2- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

_·-· .·|, · } ` ; ,- ` .. · · , ` , · -·|· ¸`- . · ·\ - = | ' ¸ , = - ·· , = - ,·· ¸ - -·|· - · . = .·
.. ·.|· { ]. ·=··'· · 15 . 16 .[
Allahtelahberfirman:15.SesungguhnyaTelahdatangkepadamucahayadariAllah,danKitab
yang menerangkan[1]. 16. Dengan Kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti
keredhaan-Nyakejalankeselamatan,(almaidah:15-16)
[1]cahayaMaksudnya:nabiMuhammads.a.w.danKitabMaksudnya:AlQuran.

¸-, ,- .·|, · } ·\ - = | ¸··|· · .· | · ; · - , « ·| - « - , . = · , , ==|· ¸ · ·« | ·\ « = , . ´`· ¸- - = - ,- . ´ · { .
] ¸·,· · 57 .[
Allah berfirman : 57. Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk
sertarahmatbagiorang-orangyangberiman.(QSyunus:57)
_·-·, -··¬,= .·|, · } ; « · . « · | . , = · , - « - , . = · , · ¸ = ¸ ´| · ·· , , · .. · ´ |· c , · - · · |, · , { ] . ¸¬·|· · 89 .[
DanKamiturunkankepadamuAlKitab(AlQur'an)untukmenjelaskansegalasesuatudan
petunjuksertarahmatdankabargembirabagiorang-orangyangberserahdiri.(annahl:89)
:-, ¸- .·|, · } = · , | , - ·. ·· · ·, ,·= ,| ` = ,. , - c ,| · -. · | ,· | ` .. · · .. , | v· , | , | ,· { ] . ¸ · 29 .[
38:29.IniadalahsebuahkitabyangKamiturunkankepadamupenuhdenganberkahsupaya
mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang
mempunyaipikiran.(shod:29)
-··¬,= .·|, · } v =, « - ., ´ - ¸`- ¸· ~ · - « · - ¸ - v , - · = · ¸ , · ¸ - ¸ =. , |· -, · | · { ] . .·=· · 42 .[ 41:42.
Yangtidakdatangkepadanya(AlQur'an)kebatilanbaikdaridepanmaupundaribelakangnya,
yangditurunkandariTuhanYangMahaBijaksanalagiMahaTerpuji.(alfushilat:42)
-:.|·, ·:=|· -,·- .·|, · » -,·- =· ¸·= =«= .=· .=»· ~-, .=· =··· .·=-· ~- .·· .=-· ·-|
.·=, « .
,
1
.
(1)
ª-=='او ة`-'ا ---=- ب'- ، ª·-='ا ب'-آ »'-- ª=·=أ ) 867 ) ( 43 . (
Dan Rasulullah SAW telah bersabda : ( ama ba'dhu ) sesunggunya sebaik-baiknya ucapan
adalahkitabullah(alqur'an)dansebaik-baiknaypetunjukadalahpetunjukRasulullahSAW(
HRmuslimdalamkitabaljum'ahbabmerigankansholatdankhutbahno:867,43)

- -- -3 33 3- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

=· ..> . -:=v· ··«·- _·-· =|, ~.«· -···-|· ·=· ·,-, ¸-, . --|·· -···- ¸-, ,- =· =··´· . _·-·
..·sv·, .·-|· ¸- ¸-, ,- =· .···¹ ·- ..- ¸·- .-···¹ ¸- =··,«|·, -·´-v· =·,··=·, .-,··-- .·,·, .¹,«|·
.,«·|·, ..«|·, .
Dan para ulama islam sungguh telah memfokuskan perhatian mereka kepada kitabullah
dengan sungguh-sungguh , salah satu bentuknay adalah dengan menulis tafsir alqur'an,
emnjelaskan makna-maknya yang terkandumg didalamnya , membuat istimbat hukum (
menarikkesimpulanhukum)danmengambilfaidahyangditerkandungdidalamayat-ayatnya
sesui dengan kadar ilmu , iman pemahaman dan takwa yang telah allah anugerahakan
kepadamereka.
. -···- ¬,.· -·´=|, --=·, -> =· -> . ;«,·-|· -·= ¸· =«= ¬,=|· --:-|· ··¬,= ··«·-|· ·v,· ¸-,
¸|·=· ·=· ¸-, .-|·-,·, -·- J .-·- -·´-v·, =··,«|· =·,··=·, .¸-, ,- =· =··· ~.«·| ¸|·=· =«- .,-
=· ¸- .,- .-,·«'· =·,|· ··«·· ¸«.'· ··«·|· .--·«|· ·,.· -=|, ..- ·,- ~.«· -·s·· -··,=· ¸·- ¸-, ,-
··¬,= -·,=· ¸·- .=,- =|, _·-· =· -> ¸- ¸´«·· . -·´|, .c|. ¸·- _··,· ~.«·|· ·=· -·,-·
-|,| _· ··,|· ·,=, .--·«|· ·,= .,= -|,=v· ¸- --·,«· =-· -·--·,- , · ·|·.-, ·«,> v· .
,
2
.
- v, .| ¸«
c|. ~-, .·,´·|· ¸- =-,|·, .··,-|· ,·,-, .=·«|v· ··«··· .,- ¸- ,=·· ¸,| -|,=v· ¸- .,«·'· .
DansalahsatuulamatersebutadalahsyeikhkamialalamahsyeikhMuhammadbinshooleh
al usaimin –semoga allah merahmati belaiu dengan rahmat yang luas dan dan
menempatkannya didalam surgaNya yang luas- ,belaiu telah membuka majlis tafsir alqur'an ,
belaiu telah menarik kesimpulan hukum dan faedah darinya, baik saat belaiu mukim atapun
dalam keadaan safar, majlis belaiu ini sangat dikenal yaitu " liqaa' al babaul maftuh '
alhamdulillah Allah telah memudahkan belaiu ini untuk menyelasaikan tafsir juz amma ini.
Belaiu memulainya dengan tafsir surat AL FATIHAH, saya ( pengarang pent. ) telah
mengajukan kepada beliau tafsir ini untuk di kumpulan menjadi sebuah kitab dan belau
menyetujuinya.Namunbelaiutidaksempatmemeriksanya(memuroja'ahnya)setelahdisalin
dari kaset selain surat AL FATIHAH dan surat an naba sampai pada firmanya : illa hamimau
wa ghossako dan tentunya menyalin dari pita kaset tidak mudah seperti menukil tulisan,
karena harus memeriksa kembali lafat-lafatnya , menyusun kembali kalimat-kalimatnya, dan
menghapuspengulangankata-katayangadadidalamnya.Dnlainsebagianya.
·,= ~.«· -··- J .·«· <,´|· .¹,«|· ¸- ·,-· ·=· ~.«· J -¬.·- . =· -> . ¬,=|· ¸,· =|, , ¸,- ·.
_-«·| =,«'· ¬,=,·|· -· =·,· ¸´|, =.,|· -· =·,· v =··v· ·=· ¸·- -· .·´·· .=|· -:´|· ·=· . -> .·|,
=· · ·,·=|· J ·~·· |,«· -·v ·,-· ·=· ··,·-· -·:· ,-v .,·| .¹,«|·, .·,-· ·=· _·-- =,-· .| ¸.¬,· .= ·
.,v· ,-v· · -·,:·· = =,-·|· . _··|·, · -,··-' ,·=·|· . .|··|·, · -· =·-·v· . _·-·, =·,· =· .·| · } -. · | ,· | ` .. · ·
· , | , | ,· = · , | , - ·. ·· · ·, ,·= ,| `= ,. , - c , | · .. , | v { . .v ·_-'· =,- ·.· v· .¹,«|·· ,·=·· .| =-v ¸´s v,
_·-· =· .·| ·«· .|,«· v .=|· -|~s _-'· =,-· v .=|· · } ¸ ·· - | v · .. · ´ |· ., « · - · v .,,`- | . . · - , { .| ·

(2)
ر'=--`ا ةر·- ا-= جو·-'ا ةر·- ª-'+- 'إ '--'ا ةر·- لوأ .- ـ -ا ª-=ر ـ ---'ا ª'--· ·=ار ª=-- ¸·و .
- -- -4 44 4- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

_-- -·,-- ¸·- ¸,- .| .·.«·| ¸-,·· ·=» .···,| v· ··v ·-,·- .,´· _-, .-· -«··· _- <,´|· .¹,«|·
¸«-|·, .·-|· ¸- ·.,· ·-, ··,«·-·· _- =··¹ ,=- .,,·¬·· v ·,··· .··· ..·.|· .
,
3
.
=· -> .·|, · .,-
·- ·«,=v .··,,.«· =· =··· ¸- -·\· ·,·|· .| --·-|·· ·,-«·-· ·.· -,=··- ¸· J ·,=,- .| .·-|· -,·=· ,·´·
·.·- ··,= =,-· . --·«|· ·,= _-- ¸- ¸··|· ¸- ~·´|· ¸· ·,-·- .||= ,| c··· .--·«|· ¸·- --·-|· ¸·- ·.·.,· .
Assyeikhsholehalusaimintelahmenjelaskanmanhajyangbelaiupakaidalammenafsirkan
juz30ini,diakhirsuratabasabelaiumengatakan"pembicaraanini(tafsiryangkamisusun)
bukanlah tafsir secara terperinci dan mendetail, namun kami ingin menjelaskanmaksud yang
lebihmendekatimaknanya"
Beliau melanjtkan " kami sengaja memilih tafsir juz 'amma ini karena surat-surat di dalamnya
seringdibacadalamsholatolehkaummuslimin,karenaitualangkahbaiknyakalaumakna&
artinyabisadipahami&dimengerti,karenaalqur'anditutunkanuntuktigaperkara:
.,v· ,-v· · -·,:·· = =,-·|·
01. beribadahdenganmembacanya.
_··|·, · -,··-' ,·=·|· .
02.menghayatidanmemahamimakna-maknanya
.|··|·, · -· =·-·v·
03.mengambilfaedahdanpelajarandarinya.
Allahtelahberfirman:
·. } , - c , | · -. · | ,· | ` .. · · .. , | v· , | , | ,· = · , | , - ·. ·· · ·,,·= ,| ` = ,. {
38:29. Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah
supayamerekamemperhatikanayat-ayatnyadansupayamendapatpelajaranorang-orang
yangmempunyaipikiran.(shod:29)
Dan tidak mengkin seseorang dapat memetik dan mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya
kecuali dengan mengetahui makna & artinya , orang yang tidak mengerti makna dan
artinyapadahakekatnyasamadenganorangyangtidakmembacanyasebagaimanaallah
katakan:
· } ¸ ·· - | v · .. · ´ |· ., « · - · v .,,`- | . . · - , {

(3)
-·---- ¸· ·-·= .-أ ª=·=أ ) 1 / 80 ( ·آ'- --=أ ل'·و ، : --=- -د'--إ .
- -- -5 55 5- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

2:78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat),
kecualidongenganbohongbelaka(albaqorqh:78)
.| · .···,| v· Yaknimaksudnya:hanyasekedarmembacasaja.
Oleh karena itu seorang muslim harus berusaha mengetahui tafsir al qur'an agar ia
dapatmengambil faedah & manfaat serta pelajaran darinya. Dan agar ia bisa mengikuti
jejak salafus sholeh , mereka tidak melewati sepuluhayat ( menambah lainya ) sebelum
benar-benar mempelajari ilmu yang terkandung didalamnya serta mengamalakan apa
yangterkandungdidalamayat-ayattersebut.(diriwayatkanolehabnujarirdalamtafsirnya
(1/80)ahmadsyakirberkata:sanadnyashaahih).
Belaiuberkata:"seorangpenuntutilmuseharusnyaberusahamembawakansebuahayat
untuk disampaikan tafsirnya dalam kesempatan berkumpul dengan orang banyak ,
terutamatafsirtentangayatyangseringmerekabaca,misalnyasuratalfatihah,karenaitu
jikaandatanyakankepadaseorangawamataupunkepadamayoritasorangawamtentang
tafsirsuratalfatihahmerekatidakmengetahuinyasedikitpun.
¬,=|· -·,=· ~.«· ··-·, =· -> ..·´·|· ¸- =-,|·, ..¹,«|·· .¹,«|· ~.«·, ._-'· -|., .··,-|· -,=,·
=-,|·, _-'· .·,· ;· ~.«·|· ·=· J _·-· =· -> -«¬· .-=-,- -· ¸«·, .<,´|· .¹,«|·· =-,|· _· -··=·
·, -:=v· ¸- =· ··,¬· ._·-· =· =··´· -·· -···- ¬,.· -·´=|, .;·=.'· J -·-. ¸·-|, .··,-· ~- ;«·.'
;-<| -,¬=, -|¹ ¸·-, .=«= ··,,· ¸·- .·=, =· ¸·=, ..,= -,r .
.·«,·.|· ,=·· ¸· =.·
Tafsirassyeikhsholehalusaimininimemeilikikeistimewaantersendiriyaitu:jelaskalimatnya,
dalammaknanya,menafsirkansatuayatalqur'andenganayatyanglainnya,tidkabertele-tele
dalampembahasanya,danbelaiuselalumengiringinyadenganuntaiannasehatdariayat-ayat
al qur'an ( . =-,- -· ¸«·, ) cukuplah al qur'an sebagai nasehat, , dan dalam tafsir ini beliau
mengabungkanantarapenjelasanmaknadengannasehat.
Semoga allah membalas jasa beliau atas jerih payahnya untuk kemulyaan islam dan kaum
muslimindengansebaik-baiknyabalasandanmengangkatderajatbelaiutermasukkalanganal
mahdiyyin,dan menempatkanbelaiu dalam surganNya yangamat luas, sesunggunyaALLAH
maha mendengar lagi maha mengabulkan doa hambaNya, sholawat serta salam semoga
tercurahkanatasnabiMuhammadSAW,keluarganyasertasemuashohabatnya.

(1)
ª-=='او ة`-'ا ---=- ب'- ، ª·-='ا ب'-آ »'-- ª=·=أ ) 867 ) ( 43 . (
(2)
ر'=--`ا ةر·- ا-= جو·-'ا ةر·- ª-'+- 'إ '--'ا ةر·- لوأ .- ـ -ا ª-=ر ـ ---'ا ª'--· ·=ار ª=-- ¸·و .

- -- -6 66 6- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

(3)
-·---- ¸· ·-·= .-أ ª=·=أ ) 1 / 80 ( ·آ'- --=أ ل'·و ، : --=- -د'--إ .:-~-- ةر:~ ª=-'--ا
TAFSIRSURATALFATIHAH
) ó----·-ا *-'~ ó- --=- *-~-ا ª--~-- -- ء:= :-~-- ó- (
(daritafsirjuzammakarya:assyeikhmuhammadshalehalusaimin)
ª=-~ :-أ ن'ــ---~

.,-,|· ¸>,|· =· ..· } ;'·-|· = = =«-· } { .,-,|· ¸>,|· }{ ¸·=|· -,· c|·- }{ ;-·..· =···, =,-· =··· {
} .,«·.'· =·,=|· ··=·· } { ..,·- .«-·| ¸·=|· =·,= } ;|·=|· v, ..,·- =,=-'· ~- {
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 2. Segala
pujibagiAllah,Tuhansemestaalam3.MahaPemurahlagiMahaPenyayang.4.Yang
menguasai[4]dihariPembalasan5.HanyaEngkaulahyangkamisembah[6],danHanya
kepada Engkaulah kami meminta pertolongan 6. Tunjukilahkami jalan yang lurus, 7.
(yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan)
merekayangdimurkaidanbukan(pulajalan)merekayangsesat.
¸,| =|, ·<,´|· .¹,«|· ·· ¬···· -·v ·c|=· .,r --·«|· ·,= · -·-·· .|,· ·,= .,| ··· .
··«·-|· .·| ·,.|· ·=· · .-.¹ _· 3,|, .··,-·, .-·´-v·, .=,-,·|· J .¹,«|· _·-- ¸«= ¸·- ¸«·=· ···
.,r c|=|, ·c|. ~-, » .¹,«|· -| «
,
4
.
¸«.· ·¸=·| --,'·, . » - | · « .
=-· -:=v· .··| ¸=·| ¸· _|· =·,·=|· J ¸· ··| ·.·- ···~- ¸- ·· ,,«·· =·,,: ·» ·,.|· ·=·,
;·.·.=|· · -,| ··| ·.·-, ·=··´|· --·«· |,«· . ¸' ·:= :· · _·|· .v ·=· ..·· ¸« = ¸·,'· ¸·- ·· ·.,| ·.·
· ¸·- |,| .=·| .·| .·=, -,·- =· ¸·= ·.~· .-·=·| · » -,| ··| c·=· ·-, «
,
5
.
.

(4)

ير'=-'ا ª=·=أ ·=-'ا ¸· ةءا·-'ا ب'- ، ناذ`ا ب'-آ ، ) 772 ( ---= ، ª·آر .آ ¸· ª=-'-'ا ةءا·· ب·=و ب'- ، ة`-'ا ب'-آ »'--و } 38 { ) 395 .(

- -- -7 77 7- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

Surat ini dinamakan al fatihah karena : al qur'an dibuka & dimulai dengan surat ini, dan
dikatakanbahwasnyainilahsuratyangpertamakaliturunsecaralengkapsekaligussatusurat.
Berkataparaulama'tentangsuratini:"suratinimerangkum/mencakupsecaraglobalmakna
–maknaalqur'anmulaidarihakekatattauhid,hukum-hukum,balasandosadanpahala,jalan
hidup bani adam dan sebagainya. Oleh karena itu surat ini disebut juga umul qura' (
diriwayatkan oleh bukhari dalam kitab al adzan bab " bacaan pada sholat fajar ( 772 )
danmuslimdalamkitabassholatbab:wajibnyamembacaalfatihahdisetiaprakaat(38,395)
karenasesutauyangdijadikanrujukanatauinduknyaadalahummu.
Dansuratinimemilikikeistimewaandarisurat-suratyanglainnyadalamalqur'andiantaranya:
01. surat ini menjadi salah satu rukun sholat yang sholat merupakan rukun islam yang
paling utama setelah syahadatain. Dan tidak sah sholat yang tidak membaca al
fatihah.
02. surat ini juga menjadi slaah satu bacaan rukyah ( pengobatan dengan membaca al
qur'an)jikadibacakankepadaorangsakitniscayaakansembuhdenganidzinALLAH
SWT, Rasulullah SAW berkata kepada shahabi yang merukyah orang yang terkena
sengatanbinatangberbisa(kalajenggking)lalausembuh: » -,| ··| c·=· ·-, «
,

artinya:tahukankamubahwasanyaalfatihahituadalahrukyah(HRbukharidalamkitab:
alijaarahbaba:upahyangdiberikankepadaorangyangmenrukyahdenganalfatihahatas
seorangarab(no:2276),danMuslimdalamkitab:assalambab:bolehmengambilupah
daribacaanmerukyahdenganalqur'anataudoa-doalainnya(65/2201)
=·- ··,,,«·, .=¬ |· ·· .,·=·,·, .··-=|· ·· .,«·- ·,·=· .--=· ·,.|· ·=· J -,,|· ¸··|· ¸-· -=··· =|,
·=·, .=·,=··'· ¸-· =·- · -|,- ¸' .·| ·-. . .·-. ·.· :·- ·=- · » --·«|· « · ¸··|· ¸-·, ·--·«|· ·,,,|· _-·
-·,`·v·, ..,|,·|· ¸·- ····,- =·.·,-|· .v ·=·- ·=·| ·=·, . -|·,-| J ,| .-,=- J ·· ·.=·,· .
Namunorangjamansekarangbanyakmelakukanbid'ahberkaitandengansuratalfatihahini,
mereka menutup doa-doa dan membuka khutbah-khutbah serta memulai suatu acara-acara /
kegiatan dengan membaca surat ini, padahal ini sebuah kekeliruan, contohnya sering kita
dapati sebagain orang apabial berdoa berkata kepada jamaah yang hadir : al fatihah…??!!
Ataubacalahalfatihah..!?ataumerekamemulaikhutbahnyadengansuratiniataupunacara-
acara yang lainya, dan ini sesuatu kekeliruan juga karena : " dasar dalam ibadah adalah

(5)

، ب'-´'ا ª=-'-- ب··'ا ء'-=أ '= ª-··'ا ¸· =·- '- ب'- ةر'=`ا ب'-آ ، ير'=-'ا ª=·=أ ) 2276 ( ب'- ، م`-'ا ب'-آ »'--و : ة·=`ا -=أ زا·= ª-··'ا '=
ر'آذ`او ن'·-''- ) 65 ) ( 2201 . (
(5)

، ب'-´'ا ª=-'-- ب··'ا ء'-=أ '= ª-··'ا ¸· =·- '- ب'- ةر'=`ا ب'-آ ، ير'=-'ا ª=·=أ ) 2276 ( ب'- ، م`-'ا ب'-آ »'--و : ª-··'ا '= ة·=`ا -=أ زا·=
ر'آذ`او ن'·-''- ) 65 ) ( 2201 . (
- -- -8 88 8- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

tauqifiyyah ( diam dan harus ada dalilnya ) dan ittiba' ( mengikuti tata cara rasulullah SAW (
kaidahiniinsyaallahakananabahasdlamtreadqowaidulfiqhiyyah)
} ., -,|· ¸. « -,|· -·|· . . · {
_·-· -|,| · } .,-,|· ¸>,|· =· ..· { · ,-|·- :-· =«· =,==· ·=·, ·=,=¬s _·-·- ,,=·, ·-· · ·,=··- ·
.·| ·.·· · » =· .=·· « ¸-«|· =«· ·¸·|· .| =·,· .·|, · » ¸·¹ =· .=·· « .
Firmanya allah ta'ala ( dengan menyebut asma' allah yang maha pemurah lagi maha
penyayang ) dalam kalimat ini ada jar & majrur yang berhubungan dengan kata kerja yang
dibuang / tersembunyi setelahnya, sesuai aktifitas dan perbuatan yang dikerjakannya ,
misalnya:jikaandamembacabasmalahketikahendakmakanmakatakdirkalimatnyaadalah:
denganbismillahakumakan.
···| · ,=·, ·-· .v ·=,=¬s ·«·-·- .,´· .| .- -·· ¸-·- ¸- .,«-- ¸´| =·v, ·.v,«-- , .
;·=··«| ·,-|·- ···=|, ·
_,v· ·=··«|· · ¸-, ,- =· .=· <=«·· =~·|· .
-,···|· ·=··«|·, · .,«· c·|· .,=-· =,«· ¸-·-|· ~-|· .v ·,=-· · v· -· ··,-·.-, .-· ··~·- =-| .=·· ¸·¹ v
¸-, ,- =· .=·· .
· :-· ···=|, =,,=· v· ··rv· ¸«-· v ·=», ·,¬·|· ¸·| ·.·,-· ·=·, ..·-·v· ¸«-|· J ¸=v· .v .
.·=, -,·- =· ¸·= .,=,|· .·| ·=», ·.,=«'· ¸·- ..| -·v · ·,=··- ···=|, · » .=·· ¬·=,·· ¬·=· . .·· ¸-,
=· «
,
6
.
.·=, -,·- =· ¸·= .·| ,| . · » =· .=· ¸·- « . ¸-«|· ¸¬· .
,
7
.

Kami katakan dalam qaidah bahasa arab : jar dan majrur harus memiliki hubungan / kaitan
karena keduanya adalah ma'mul, sedang setiap makmul memiliki 'amil ( ingin tahu dengan
jelasbisabelajarbahasaarabnahwu&sarafpent.)
Adaduafungsimengapakitaletakkankatakerjayangterbuang/tersembunyiitudibelakang:
Pertama:tabarruk(menharapberkahdariallah)denganmendahulukanasma'allah.
Kedua:membatasimaksud,meletakan'amildibelakangberfungsimembatasimakna.Seakan
engkauberkata:akutidakakanmakandenganmenyebutnamasiapapununtukbertabaruk(
mengharapberkah)dengannyadanuntukmintapertolongankecualidarinamaallah.

(6) ---·'ا ب'-آ ، ير'=-'ا ª=·=أ ، --·'ا ª-== ¸· س'-'او م'-`ا م`آ ب'- ، . ) 985 ( '+-·و ب'- ، ¸='-`ا ب'-آ »'--و ) 1 ) ( 1960 .(
(7) ب'- ---'او --'--'ا ب'-آ ، ير'=-'ا ª=·=أ : »'-و ª-'= -ا '- ¸--'ا ل·· ) : -ا »-ا '= ----'· ) ( 5500 ( '+-·و ب'- ¸='-`ا ب'-آ »'--و ) 2 ) ( 1960 .(
- -- -9 99 9- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

Katatersembunyitersebutkitaambildarikatakerja'amal(dalamqaidahnahwunya)itupada
asalnyaadalahkatakerja,ahlunahwusudahtentumengetahuimasalahtersebut,olehkarena
itulahmakakatabendatidakbisamenjadiamail'kecualijikatelahmemiliki&memenuhisyarat-
syarattertentu.
Lalukamitentukankatakerjayangyangsesuidenganjenispekerjaanyangsedangdilakukan
karenalebihtepatkepadayangdimaksud.
OlehkarenaiturasulullahSAWbersabda:
» =· .=·· ¬·=,·· ¬·=· . .·· ¸-, «
,
6
.
.·=, -,·- =· ¸·= .·| ,| . · » =· .=· ¸·- «
Artinya : barang siapa yang belum menyebelih maka hendaklah menyembelih dengan
membacabasmalah(HR bukhari:kitabal'idainbab:ucapanimamkepadamakmum,ketika
khutbah'ied (985 ) juga imam muslim dalam kitab al aldhahi bab waktu uddkiyah ( 1/1960),
atau sabdanya : " hendaklah ia menyembelih dengan nama allah ( HR bukhari : kitab adz
dzabaianwaashshaidbab:sabdanabi"sembelihlahdenganmenyebutasma'allah(5500)
jugaimammuslimkitabaladhahibabwaktuudhhkiyah(2/1960)
dalamhadistini:katakerja"menyembelih"disebutsecarakhususdisitu.
, } =· { · -| --··· ··rv· _|· ·=», ···rv· ¸=| ,·, ··~- -· ¸«.· v ;'·-|· = =· .=· .
Danlafadhjalaalah( =·).merupakannamakhususbagiALLAHrabulalamindatidakboleh
diberikannamaallahselaindariNYA,nama"ALLAH"merupakanasalaslinya,adapunnama
allahsetelahnya(selainya)merupakantabii'(cabangdarinya)sepertiarrahman&arrahim
, } ¸>,|· { ., ¸·- ··- ·=», ·--=·,|· ->,|· ,. .| » .: - · « --.|· ¸·- .=· .=|· .
Lafadh( ¸>,|·)yakni:yangmemilikikasihsayangyangamatluasolehsebabitudisebutkan
dalamwazan(rumujdalamilmusyaraf)fa'laan/ .:-· = .·> yangmenunjukanarti:keluasan
&sangatamatluas.

, } .,-,|· { ., ¸·- =··- ·=», ··.·,- ¸- ··=· ¸- ->,·| ¸=,'· .| » ¸,-· « ¸-«|· -,|, ¸·- .·=|· . .· ··
·.,·- .. ·=· . -·«= ¸· -> } ¸>,|· { ·.,·- .. . -,-,'· _· ->,|· .·=·· .| . -·-· ¸· ->, .
} .,-,|· { . , } .,-,|· ¸>,|· { · ,·v· ¸·-, .->,|· -«= ¸·-, .=·=|· ¸·- .v=· =· ··r| ¸- .·r· · .´-· .|
-«=|· ·=· -,=·«· .=|· .

(6) 'ا ª=·=أ ، --·'ا ª-== ¸· س'-'او م'-`ا م`آ ب'- ، .---·'ا ب'-آ ، ير'=- ) 985 ( '+-·و ب'- ، ¸='-`ا ب'-آ »'--و ) 1 ) ( 1960 .(
- -- -10 10 10 10- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

Danlafadh( .,-,|·)yakni:mencurahkankasihsayangkepadahambayangdikehendakiNYA
,karenaitudisebutkandalamwazanfaa'il
, ¸,-· = .,- . yangartinyamenunjukkantelahterlaksanacurahankasihsayangtersebut,kasih
sayang merupakan sifat ALLAH yang terkandung juga dalam lafadh " ar rahmaan " , dan
kasih sayang merupakan fiil ( perbuatan ) allah yaitu mencurahkan kasih sayang kepada
hamba-hambayangdisayangiNYAsepertiyangterkandungjugadidalamnama"arrahiim",
jadi ar rahmaan dan ar rahiiim, merupakan dua asma allah yang menunjukkan Dzat , serta
sifat kasih sayang dan pengaruhnya : yaitu hikmah yang merupakan konsekuensi & tuntutan
darisifatitu.
¸- -·.|·, .=··´|· J ··- ·- ,.· -«.|· ·-| ·¸«-|·, .-«.|· ·.,·- .. -,«,«- -> -.«·| =· ·.·,·| _|· ->,|·,
¸«-|· ·-|, · ·=- ~·· ,·, . = ->,|· =·,·· · =· -> ··¹ ¸- ,.· -««· ¸- -·=·· ,| .-«-· ¸- ¸=- ·- ¸´· .
->,|·· _·-· =· .=, -,| ,´·| =|, ·=· ¸«-|· .| ..·- ·«- .-·-·v· ·.·· ,| .-·-·v· _· ··,·,-, .-,«,«-·
·,|·| ·c|=· =· .=, ¸,- · » ¸-, ,- =·· _,·· v ·=·, ·-|, .-,=-, .;|, .=·=-·· ->,|· .v « .,|·, .
;.-, ¸- ..,·- ·
Kasih sayang ( rahmat ) yang ALLAH tetapkan bagi diriNYA bersifat hakiki berdasarkan dalil
dari wahyu dan akal sehat , adapun dalial dari wahyu seperti yang telah di teteapkan dalam
alqur'an dan as sunnah tentang penetapan sifat ar rahman ( kasih sayang ) dan ini banayk
sekali , adapun dalil akal yang sehat : seluruh nikmat yang kita terima serta musibah yang
terhindar dari kita merupakan salah satu bukti curahan kasih sayang ALLAH kepada kita
semuanya.
Sebagian orang mengingkari sifar kasih sayang ALLAH yang hakiki ini, maka mereka
mengartikan & memaknai kasih sayang disini dengan makna: pemberian nikmat ( al in'am )
ataukehendakmemberinikmat(iradatulin'am)menurutakalmereka:mustahilallahmemiliki
kasih sayang mereka berkata : " alasanya adalah sifat kasih sayang menunjukkan adanya
kecondongan kepada kelemahan dan ketundukan , dan ini semua tidka layak bagi ALLAH,
adapunbantahanatsamerekainiadaduasegi:
.,v· --,|· · .,´· .| .,. -> ···,|v· =,·'· ¸- =- ···v ·-|, .·.´··, .-,=- ->,|· J .,´· .| -·-
·.´··, .-|, .-,=- ..·- .
Yang pertama : kasih sayang itu tidka selalu disertai ketundukkan, atau rasa iba atau
kelemahan,kitalihatraja-rajayangkuatdulu,merekamemilikikasihsyangtanpadisertaihhal
tersebut(inidqiyasulaulaqiiartinayallahlebihutamadanlebihjauhdariyangdemikianitupent
)
_··|· --,|· · = _|·-· -> ·-| ·3,·¬'· -> ¸· ·s·· ·¹·,=·«-, .->,|· -·,| ¸- ·=· .·· ,| -·| _·-·, -··¬,
·,-,|· ¸- --,· ·=«· ¸=·«· v, ·-··=·=, .-|:-, .-·«=-· _,·· ¸.· .
- -- -11 11 11 11- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

Yang kedua: kalaupun hal –hal tersebut merupakan konsekuensi sifat kasih sayang maka
hanayberlakupadasifatkasihsyaangyangdimilikimakluq,adapunsifatkasihsayangyangdi
miliki al khaliq adalah sesui dengan kemaha-agunganNYA , kemaha-besaranNYA dan
kekuasaanNYA,sifatyangtidakakanberkonsekuensinegativedancelasamasekali.
.,«· . · ¸-, ,- = -,«,«-· ->,|· =,,· ¸·- .=· ¸«-|· .· · · ¸- =·|,·¬'· J ·=··=· ·- .·· .=· ·.· , · ->,|
. ·· =· ¸·- _|· ->,|· ¸- ·=··=· ·- .· . ·.·«´|·· _-| =·, ·.·«· ->,|· .v, ·¸-, ,- =· -> ¸·-
=· -> ¸·- .=· . c|. -,=| ·-, .==-· -|··, .,='· .·,··· .
Kemudian kita katakan : sesungguhnya akal sehat talah menunjukkan adanya sifat kasih
sayangyanghakikibagiALLAHSWT,pemandanganyangseringkitasaksikanpadamakhluq
hidupberupakasihsayangdiantaramerekamakamenunjukkanadanyakasihsayangALLAH,
karenkasihsayangmerupakansifatyangsempurna,makaALLAHlebihberhakuntukmemiliki
sifat yang sempurna, kemudian sering juga kita saksikan kasih sayang ALLAH khusus bagi
allahmisalnya:menurunkanhujan,menghilangkanmasapaceklik,danlainsebagainyayang
menunjukkankasihsayangALLAHta'ala.
·.·· = ·,·,·| =| .·.·,- -·| ,| .·.,·- .=· v ¸«-|· .| -¬- -,«,«-· ->,|·· =· .=, .,´·- .| .¬-|·,
·,|·| .,- .=· -> ¸·- -,·«-|· -¬-· ¸- ¸«-| -,·«- -¬- -,«,«- · -· ,,«·· ·s =·|,·¬'· ¸-· ¸,=- .·
-·´|, ·¬,¬= ·=· .| c= v, ··.·v· ¸·- :«- .=· v -·v ·~·´· ¸«-| ·.,·- ->,|· ··¹ -|v=| -,.·|··
-·,-|· _- -·,-,· ->,|· ··¹ ·-|, ·-··,·|· ¸·| v· -| ¸=«·· · ,='· -·,| -·,= ·,-·- .||= ,| c··· · » ···,=- . · «
.·«| · » -·>, .=· ¸=«· « .
Dan yang mengherankan bahwaanya orang yang mengingkari sifat kasih sayang allah yang
haqiqi dengan alasan tidak bisa diterima akal atau mustahil menurut akal malah menetapkan
sifatiradah(berkehendak)yanghaqiqi,denganargumentasiakalyangyangsamardantidak
jelasdaripadaaargumentasiakaldalammenetapkansifatkasihsayangbagiALLAH.Merka
berkata: " keistimewaan dan kekhususan yang allah berikan kepada sebagian makhluq yang
membedakanantarasatudenganyanglainnya,menurutakalmenunjukkansifatiradah"tidak
diragukan lagi bahwasanya pendapat ini benar, akan tetapi hal tersebut lebih samar jika
dibandingkan dengan tanda-tanda kasih sayang allah , karen hal tersebut hanya dapat
diketahuiolehorang-orangyangpintar,adapuntanda-tandakasihsayangallahdapatdiketahui
olehsemuaorangbaikyangpinterorangyangawam,jikaandabertanyakepadaorangawam,
tentang turunya hujan tadi malam misalnya : "berkat siapakah yang menurunkan hujan tadi
malam?iapastimenjawab:berkatkeutamaandankaruniaallahsertakasihsayangNya.
-||.- · ·v ,| ·--·«|· ¸- -·¹ -·«.,|· ¸·
.,«· ¸- ..·«· ···«·-|· ;· =:- ·=· J · v ··| .,·, .-·,.-· ·:=|· J ·,.- ·· |,«·, .--·«|· ¸- -·¹ ···
--·«|· ¸- ··v ·-·«.,|· ···,«· v· ¬=· . .,«· ¸- ..·-, · =··· ¸- -·«·.- -·¹ ·.·´|, ·--·«|· ¸- ..,| ···
·,.|· 3·,=, .¸·|· ·=· ¸,|., ·_-· ,· .,«|· ·=·, .=· .
- -- -12 12 12 12- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

Masalah:
Apakahbasmalahtermasukayatdalamsuratalfatihahataubukan?
Dalammasalahiniulama'berbedapendapat,sebagaianmerekaberpendapat:sesungguhnya
basamalah termasuk ayat dari surat al fatihah, dan harus dibaca jahr ( keras ) dalam sholat
yang jahr ( magrib, isyak & subuh) mereka berpendapat : tidak sah sholat tanpa membaca
basmalah,karenainitermasukayatdarisuratalfatihah.
Dan sebagiaan yang lain berprndapat: basmalah tidak termasuk ayat dari surat al fatihah
namunayat ini berdiri sendiri dalam al qur'an,dan ini lah pendapat yangbenar sesui dengan
dalildanrangkaianayatdalamsuratalfatihahini
¸·|· ·-| · .·| .·=, -,·- =· ¸·= _·|· .| -·- =· ¸= ·,·,· _| .·=- J ··- =«· · » _·-· =· .·| · .«.|
;«=· .=,- ;·, _,· ·:=|· · .·| ·.·· · } ;'·-|· = = =«-· { _·-· =· .·| · .·| ·.·, ..=,- _=> · } ¸>,|·
.,-,|· { _·-· =· .·| . · ·· ·.=,- ¸·- _·| .·| ·. · } ¸·=|· -,· c|·- { _·-· =· .·| . · .·| ·.·· ..=,- _=¬- ·
} ;-·.· =···, =,-· =··· { _·-· =· .·| . · .·| ·.·, ·;«=· .=,- ;·, _,· ·=· · } .,«·.'· =·,=|· ··=·· { .·|
_·-· =· · .|= ·- .=,-|, ·.=,-| ·=· «
, ب'- ، ة`-'ا ب'-آ »'-- ª=·=أ : ª=-'-'ا ةءا·· ª·آر .آ ¸· )
38
)(
395
.( .

Adapundalilnyaadalah:hadistnyaabuhurairahRAbahwasanyarasulullahSAWbersabda:
allah berfirman: "aku membagi sholat ( al fatihah )menjadi dua bagian separuh untuk ku dan
separuhuntukhambaku.Jikaiamembaca:segalapujibagiallahtuhansemestaalam,maka
allah menjawab: hamba-KU telah menyanjung dan memuji-KU, jika ia membaca :yang
menguasai hari pembalasan, maka allah menjawab: hambaKU telah mengangungkanKU
,apabiladiamembaca:hanyakepadaEngkaulahkamimenyembahdanhanyakepadaMUlah
kami kami mohon pertolongan, maka allah menjawab: ini setengan untuk KU dan setangah
untuk hambaKU ,apabiladia membaca :tunjukillah kami kepada jalan yang lurus, makaallah
menjawab:iniuntukhambaKUdanAKUmeengabulkanapayangdiaminta(HRmuslimdalam
kitabsholatbab:kewajibanmembacaalfatihahdisetiaprakaatnya(38,395)
.·| -·- =· ¸= c|·- ¸· ¸·| ¸- ¬,¬=|· J, ·--·«|· ¸- ..,| -·«.,|· .| ¸·- ¸·|·· ·=·, · » .,·=
·.·«·-, .,«-, .,´· _|, ..·=, -,·- =· ¸·= _·|· .·- .· .,¬·«·.· ·,··´· } ;'·-|· = = =«-· { v
.,,·=· } .,-,|· ¸>,|· =· ..· { ··,-¹ J v, .···,| .,| J «
, ب'- ة`-'ا ب'-آ »'-- ª=·=أ : ل'· .- ª== : ، ª'---''- ·+=- `
»·ر ---= )
52
(
3999
.
. .=· --=-, .,.-· J --·«|· ;·, ·.·,· ,,,«·|·, ·.,,.- v .·,'·, ·.·- ..,| ··| ¸·- .
Hadist Ini menunjukan penegasan bahwasanya basmalah bukan termasuk dlam surat al
fatihah(lihathadistdiatasdimulaidengankalimat:alhamdulillahpent)dalamkitabasshahih
diriwayatkan dari anas bin malik RA beliau berkata: aku pernah sholat dibelakang( makmum
dengan ) rasulullah SAW, abu bakar, umar dan usman –semoga allah merahmati mereka
semuanya- , mereka semuanya memulai ( bacaan ) sholatnya dengan membaca :

(8)

ب'- ، ة`-'ا ب'-آ »'-- ª=·=أ : ª·آر .آ ¸· ª=-'-'ا ةءا·· ) 38 )( 395 .(
(9) ب'- ة`-'ا ب'-آ »'-- ª=·=أ : ل'· .- ª== : ---= ، ª'---''- ·+=- ` »·ر ) 52 ( 399 .

- -- -13 13 13 13- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

alhamdulillahirabbilaalamien,dantidakmembacabismilahirrahmanirrahim(secarajahr)di
awal bacaan maupun diakhir bacaan ( HR muslim dalam kitab : sholat bab; dalil orang yang
berprndapatbacaanbasmalahtidakdikeraskanno:52hal:339)
Maksudnya adalah mereka tidak menjahrkan ( mengerakan ) bacaanya membedakan antara
basmalah dengan hamdalah dalam hal dikeraskan dan tidak menunjukkan bahwasanya
basmalahtidaktermasukdlaamsuratalfatihah.

_-'· .,- ¸- 3·,.|· -.- ¸- ·-| · -,=,- ¸·- =··v· -,= -,· .| =.| ·.·, ·3·«·v·· =··¹ -,= --·«|··
«=· .| ==-, ·,.|· _·-· -|,| ,· ·. · } ;-·.· =···, =,-· =··· { ·.,· =· .·| _|· -·v· ¸·, · » ·:=|· .«.|
;«=· .=,- ;·, _,· « .v · } ;'·-|· = = =«-· { · ··=-·, } .,-,|· ¸>,|· { · ·-,···|· } ¸·=|· -,· c|·- { ·
¸-, ,- = _- ·.··, ·-·|··|· · } ;-·.· =···, =,-· =··· { · · . --··,|· .·«.| ¸·, . ==,|· _- · _- ·.·- ..|
·=,-·| _- ..|, ·= } .,«·.'· =·,=|· ··=·· { ·=,-·| } ..,·- .«-·| ¸·=|· =·,= { ·=,-·| } =,=-'· ~-
;|·=|· v, ..,·- { =,-·| . =:·|· ¸·, =,-·| =··¹ =:·, ·_,v· =:·|· ¸·, ¸-, ,- = =··¹ =:· .,´··
=,-|· ;· ·=-·,, ··~-v· ¸==,|· --··,|· ¸·, -·, .

Adapunberdasarkansiyak(rangkaian)ayatdalamsuratinijikaditinjaudarisegimaknanya,
makaalfatihahterdiridaritujuhayatdaniniyangdisepakatiolehparaulama',makajikaanda
ingin membagi surat al fatihah menjadi tujuh bagian ( ayat ) maka anda akan dapati bahwa
ayat pertengahan adalah : } ;-·.· =···, =,-· =··· { dan pada ayat inilah allah berfirman : aku
membagisholat(alfatihah)menjadiduabagianyangsetengahuntukKUdanyangsetengah
lagiuntukhambaKU,jadifirmanAllah } ;'·-|· = = =«-· { ayatpertama,
} .,-,|· ¸>,|· { ayatkedua
} ¸·=|· -,· c|·- { ayatketigadan3ayatinimerupakanbagainbagiallahSWT
} ;-·.· =···, =,-· =··· { adalah ayat keempat , dan ini merupakan tengah-tengah dari dua
bagiantersebutyaitubagianALLAHdanbagianhambaNYA,makamulaidari
} .,«·.'· =·,=|· ··=·· { ayatkelimamerupakanbagianbagihambaNYA.
} ..,·- .«-·| ¸·=|· =·,= { ayatkeenamuntukhambanyadanayatketujuh:
} ;|·=|· v, ..,·- =,=-'· ~- { inijugauntukhambanya.
- -- -14 14 14 14- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

Maka ada tiga ayat pertama merupakan bagian bagi ALLAH yaitu ayat pertama, kedua dan
ketiga, dan tiga ayat terakhir untuk hambaNYA, dan satu ayat pertengahan ( ke empat )
merupakanpertengahanuntukALLAHdanuntukhambanya(3+1+3=7)

. ···| ·.·· =«·|· .,- ¸- 3·,.|· -.- ¸- · =| ¸·- -··,| --··.|· -·v· .,´· .| -,| --·«|· ¸- -·¹ -·«.,|· .·
¸=v· ,· ,=«|·, .,=|· J =··v· =·«· .| -,·-'· ¸-, ·;··¹ .
,.|· -,«· ¸- ..,| -·«.,|· .| ·«· --·«|· ¸- ..,| -·«.,|· .| -,· c= v .=|· =·,=|·· .
Kemudianjikaditinjaudarisegisiyaklafadhnyaapabilakitakatakan:sesunggunyabasmalah
merupakan salah satu ayat dari surat al fatihah maka melajimkan ayat ketujuh dari surat ini
panjang sekali setara dengan dua ayat, dan sudah dimaklumi pada umumya panjang
pendeknyaayat-ayatdalamsebuahsurathampirseragamsatudenganyanglainnya.
Maka pendapat yang benar dan tidak di ragukan lagi bahwasanya basmalah tidak termasuk
ayat dalam surat al fatihah sebagaimana pula basmalah bukan termasuk dalam surat-surat
lainnya(wallahua'lambisshowahpent.)

} ; « ·. - |· `= -·| = « ¬ |· {
_·-· -|,| · } ;'·-|· = = =«-· { · } =«-· { ._·=|· .·«´|· ·.,=-·|·, .-,=· -- .·«´|·· .,«=· .=,
=,| ¸- =·v, ·-|·-·|, .-··«=, .-··. J ¸-·· ,.· ·¸·-«|·, .¸«=,|·, ,·, » .,=-·|·, .-,=· « .·-|· ¸·| .·| · ·
» .,=-· v, .-,= .,=· .·«´|·· -«=, .,= .v · ·-=- ¸«.· ·s·, · ·=> ¸«.· v « .- v .·.·· ¸- -«· ·=», ·
-,= v -«,=- =·=,|· .» _|· . .··,-v· -·-| .«· ··,-=|· ¸-· =- · ··,= -·- .··· .| =·,· -·´| ·-,=«'·
·..,· ·= c|=·· ·.,=-·, .-,= => ¸-, ,- ···,| ··=> ¸´|, ·..·- ··,- ,| .-·,=-· .=|· .·'· J -,= ¸´|,
, ·.,=-·|·, .-,=· -- .·«´|·· .,«=· .=, -·| =«-· J =,«|· ¸- =·v » .| « J } =«-· { 3·,-·=:| · .|
=-·=· -,< 3·,-·=· .
Tafsirayatpertama
Adapunfirmannya:segalapujibagiallahtuhansemestaalam,
Alhamdu: artinya mensifati dan mengakui kesempurnaan sesuatu yang dipuji dengan disertai
kecintaan(almahabbah)danpengagungan(atta'dhim)kepadanya,kesempurnaanyang
meliputi kesempurnaan Dzat , sifat dan perbuatan, artinya: dia ( ALLAH ) adalah yang maha
sempurna baik dzatNYA , sifatNYA, serta perbuatanNYA , akan tetapi harus di serta dan
dikuatkan dengan al mahabbah ( kecintaan ) dan at ta'dhim ( pengagugan ) ,dan berkata
- -- -15 15 15 15- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

sebagianahluilmi:"liannamujarroduwasfihibilkamalbidhunimahabbah,walaatakdhimlaa
yusammaa hamdan innama yusamma madhan ' artinya : karena jika hanya menyebutkan
kesempurnaan tanpa di iringi dengan kecintaan dan pengagungan belum bisa di sebut al
hamdu(pujian)akantetapihanyasebatas(disebut)madhan(sanjugan)"olehkarenaitu
sebagain orang yang membenci sesuatu yang di pujinya, akan tetapi dia memujinya hanya
sekedar mrngharapakan sesuatu darinya, seperti sebagaian penyair yang mendatangi dan
berdiri di hadapan penguasa kemudian melantunkan bait syairnya dengan memuji sang
penguasa dengan sanjugan, padahal dia tidak suka kepada penguasa tersebut, ia hanya
mengarapkandanmenyukaihartapemberiannyaataukarenadiatakutkepadanya.
AdapunpujianyangkitasanjungkankepadaALLAHadalahpujianyangdisertaikecintaan(al
mahabbah ) dn pengagungan ( at ta'dhim ). Karena itu dalam definisi al hamdu diatas kita
katakan : menyebutkan kesempurnaan sesuatu yang di puji dengan di sertai kecintaan ( al
mahabbah)danpengagungan(atta'dhim)kepadanya.
Adapun .· . )aliflampadakataalhamdu( =«-·)berfungsisebagai:alistighraaq
( 3·,-·=:| · =-·=· -,< 3·,-·=· .| . )artinyameliputisemuadansegalapujianyangada.
_·-· -|,|, · } = { .¸·=·-:| -:|· , ·3·«¬·=v·, » =· « ···--, ··~- -· ¸«.· v ·¸-, ,- ··· .=· · ·,||'·
·«,=-·, . ·,- .,,-'· .| . .
Danfirmannya =lillahi(untukallah)
Lampertamadiawalkataberfungsisebagaialihtisos(pengkhususan)danalistihqoq(yang
berhaq)maknanya:(hanyaallahsematayangkhususdanberhakmendapatkanpujianyang
sempurna pent ) dan lafdhul jalalah =· adalah asma'al rabb subhanahu wa ta'ala yang tidak
bolehdigunakanuntukmenamaisesuatuselainNYA.Maknanyaadalah:almakluuhartinya
sesutauyangdisembahdengankecintaandanpengagungan.
_·-· -|,|, · } ;'·-|· = { · » =,|· « · =·=,| -·:· -,· -«·-· ¸- ,· · ._|·-· ,.· ·~·=·|·, .c·'·, ._·-·
, ·,-v· -,«- ,·='· .·¸= ¸´| c|·'· } ;'·-|· { · ··«·-|· .·| · ·,«=, ·. |·-|· ¸- ,.· =· .,= ·- ¸· ·c|=·
_|·-· ¸·- .=· -·¹ =·|,·¬'· ¸- ·¸= ¸· ¸«· ·_·-·, -··¬,= ..«|·- ¸·- .·- .·v · .-·«´-, .-·=| ¸·-
-·,·,· _·-- ¸- c|. ~-, .-·,-, .-·>, .
Adapunfirmanya: } ;'·-|· = { tuhansemestaalam
Arrabb » =,|· « adalah:dzatyangterkumpulpadaNYAtigasifatyaitu:alkhalik(pencipta)al
malik (pemilik ) dan at tadbir ( pengatur) artinya allah maha pencipta maha memiliki (
mengusaia ) danmaha pengatur segala dan semua urusan .( maka di sebut at tauhid
rububiyyahpent.)
- -- -16 16 16 16- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

Danfirman } ;'·-|· { semestaalam
Paraulama'mengatakan:alaminadalah:segalasesuatuselainallahdisebutalam,,semua
makluq di sebut alam karena menjadi tanda atas adanya sang pencipta mereka yaitu allah
ta'ala, maka pada setiap makluq ada tanda tanda yang menunjukkan adanya sang pencipta
menunjukkan adanya kudrahNYA ( kemampuan ) hikmahNYA, dan rahmadNYA serta
izzahNYA(kemulyaan)danmaknarububiyyahyanglainnya.

=··,«|· ·
1 -·v· =··,· ¸- . · ¸- c|., .¸-, ,- = ¸-·´|· =«-· =·,·· » .| « _·-· -|,| J · } =«-· { ¸·- -|·. ··v ·
3·,-·=v· .
FAEDAH:
Diantarafaedahayatiniadalah:
1.menetapkansegajapujianyangsempurnabagiALLAH,daninidapatkitaambildarialiflam
( al / .· ) di awal firmannya alhamdu , =«-· . yang menunjukkan al istighroq ( mencakup
seluruhbentukpujianyangsempurna)
2 ·.·-, . · ·.· .·=, -,·- =· ¸·= _·|· .·· ·=», ··,-,|· -,< ¸- ¸-·´|· =«-·· ¸·= _¬·.- _·-· =· .|
| ·,.· ·- -··=| .· · » =·-·=|· .·· -·«-·· .=|· = =«-· « .·| c|. =:- -··=| ·.·, · · » ¸· ¸·- = =«-·
.·- «
, ب'- ، بدVا با:-أ ¸- ª='- ó-ا ª=:=أ : ó---'=-ا J~- )
3803
( كر--~--ا ¸- -آ'=-او ،
1
/
449
ل'-و ء'---ا ب'-آ : -:-أو ، د'-~Vا *-=~ ~--= ا-ه
¸-ه--ا
(
.

2. sesunggunya hanya allah semata yang berhak mendapatkan pujian yang sempurna dari
segala segi baik waktu dan keadaan, karena itulah ralulullah jika mendapatkan kesenangan
dankemudahanbeliaumenngatakan:
» =·-·=|· .·· -·«-·· .=|· = =«-· «
Artinya : segala puji bagi ALLAH yang dengan nikmatNya semata amalan-amalan sholeh
menjadisemurna.
Danjikabeliaumendapatselainituberkata:

(10) ب'- ، بد`ا با·-أ ¸· ª='- .-ا ª=·=أ : .---'='ا .-· ) 3803 ( كر----'ا ¸· »آ'='او ، 1 / 449 ل'·و ء'=-'ا ب'-آ : ¸-ه-'ا -··أو ، د'--`ا --=- ---= ا-ه .

- -- -17 17 17 17- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

» .·- ¸· ¸·- = =«-· «
Segalapujibagiallahdalamsegalakeadaandankondisi.(HRibnumajahdalamabwabuladab
bab: keutamaan orang-orang yang selalu memuji allah no : 3803 dan hakim dalam al
mustadrak ( 1/449 ) kitab ad du'aa beliau berkata: hadist ini shoheh sanadnya dan di setujui
olehadzzhahabi)

3 ·.·-, . · .v ·-· ·=·, ·-,·,·,|·· -«=, ¸·- -,·,|v·· =· .=, <=«· » =· « .-· ¸·-· . ·-|· .=v· ,·
=«· -,·,|v· .,,´·· ¸=,|· .¹··- ¸·=|· .v ·-·, ···rv· -,< --,·· .=|·, .
3. mendahulukan penyebutan sifat uluhiyyah bagi ALLAH dari sifat rububiyyah dengan
penyebutan asma "ALLAH " yang merupakan nama khusus baginya yang bercabang dari
'ALLAH ' nama nama yang lainya dari asmaul husna, atau karena umat yang di utus kepada
merekapararasulhanyamengingkariattauhiduluhiyyah(menghususkanperibadankepada
allahsemata)
4 ·.·-, . · -|,«| ·.·-|· -,«- _·-· =· -,·,· -,«- _·-· · } ;'·-|· { .
4. luasnya rububiyyah allah ta'ala yang meliputi seluruh alam sebagaimana dalam firmannya:
rabulalamien.
Tafsirayatkedua:
} ., -,|· ¸. « -,|· {
_·-· -|,| · } .,-,|· ¸>,|· { · } ¸>,|· { , ·-|:-· =«·| -«= } .,-,|· { , ·.,-| -«= } |· ¸>, { ->,|· ,. ,·
, ·--=·,|· } .,-,|· { .· ·-·=·,|· ->,|· ,. ,· } ¸>,|· { , ·-«=, } .,-,|· { .· ·¸- -·| ,|, ·-·-· » ¸>,|· «
.· ,| .·=-, » .,-,|· « ,. · ··,·|· ·.· ¸´| ·¸-«|·, ..=,|· ¸«=| ·=-, } ¸>,|· { , ·.=,|·· } .,-,|· {
¸-«|·· .
AdapunfirmaNYA:Yangmahapemurahlagimahapenyayang
¸>,|· adalah sifat bagi lafdhul jalalah " allah " dan .,-,|· sifat setelahnya, ar rahman
maknanya: dzat yang memiliki kasih sayang yang maha luas, dan ar rahim adalah yang
mencurahkan kasih sayang , ar rahman adalah : sifatNYA sedang ar arhim adalah
perbuatanNYA, jika disebutkan ar rahman saja atau ar rahim saja maka maknanya meliputi
sifat dan dan perbuatanNYA , dan jika disebutkan keduanya maka ar rahman di tafsirkan
sebagaisifatdanarrahimadalahperbuatanNYA.
- -- -18 18 18 18- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

=··,«|· ·
1 ·,· ¸- . -·v· =· · ;s,´|· ;rv· ¸·=· =·,·· } .,-,|· ¸>,|· { ->,|· ¸- ···«=· ·- =·,··, ·¸-, ,- =
¸-«|· ¸· _|· ->,|· ¸-, ..=,|· ¸· _|· .
Faedah
Diantarafaedahyangdapatdipetikdariayatiniadalah:
1. penetapan dua asma allah yang mulia yaitu ar rahman dan ar rahim bagi allah , dan
menetapkan sifat kasih sayang dan mencurahkan kasih sayang yang merupakan fiil (
perbuatan)allah,yangterkandungdalamduaasmaallahtersebut
2 ·.·-, . · -·v ·-·=·,|· _·¬·| --=·,|· ->,|· ¸·- -,·,- ¸-, ,- =· -,·,· .| .·| ·' _·-· · } ;'·-|· = {
.|.· :··= .|· · » ·-·-··, .-> -,·,· ,| ·-·«···, .=-| -,·,· ¸· ¸· ·-,·,·,|· ·=· -,· ·- « _·-· .·| ·
} .,-,|· ¸>,|· { .
2. menetapkan bahwsannya rububiyyah allah dibagun atas dasar kasih sayang yang maha
luasyangtercurahkankepadaparamakluqNYA,karenatatkalaallahberfirman:rabbulalamien
(rabbsemestaalam)seakan-akanadayangbertanya:apakanjenisrububiyyahini?apakah
ini rububiyyah yang bermakna : azab dan siksaan ataukah rububiyyah yang bermakna kasih
sayang dan karunia? Maka allah berfirman: ar rahmanir rahiem ( yang maha pengasih lagi
mahapenyayang.
Tafsirayatke-3
} ¸·`=|· - , · c ·. - { .
_·-· -|,| · } ¸·=|· -,· c|·- { .| -«= } =· { , · } ¸·=|· -,· { , ·--·,«|· -,· ,· } ¸·=|· { -·| _-· ···,-· _-s ···
, ·-,,|· c|. J ·~- c|·- :· ·_·:-· -,· .·- .=|· -,,|· c|=| c|·- _·-·, -··¬,= » ¸·=|· « -· .·,· ···
J ·«· .··,-· _·-· -|,| J ·«· .¸«-|· -· .·,· ···, ·-·v· ·=· · } ¸·. _, .´··. .´| { ] .,,··´|· · 6 [ .
.·«·, · » .·= · ¸·=· ·«· « .·¬ · ¸«-· ·«· .| .
Adapunfirmanya:
Yangmenguasaiharipembalasan
Malik merupakan sifat bagi lafdhul jalalah " allah " dan yaumiddien dia adalah harikiamat ,
maknaaddiendisiniadalah:pembalasan,artinya:allahta'alaadalahdzatpenguasadanraja
hari kiamat hari untuk membalas semua amalan makluqnya, dan tidak ada yang menguasai
dan merajai selain allah pada hari itu, kat ad die nada kalanya berarti pembalasan
- -- -1 11 19 99 9- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

sebagaimana di maksud ayat ini, kadang juga bermakna amal perbuatan sebagaimana
disebutkandalamayat:
· } ¸·. _, .´··. .´| { ] .,,··´|· · 6 [
Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami ( al kafirun : 6 ) dan dikatakan dalam
pepatah : kamaa tadhiinu tudhanu artinya : sebagaimana kamu berbuat seperti itulah kamu
dibalas
_·-· -|,| J, · } c|·- { -,-,= ···,| · } c · - { , . » c·'· « ¸- ¸-| » c|·'· « .
¸´|, . ·´·- .,´· ¸- _·-· ¸- .v ·¸«,«- c·- :-, ¸- -´·- .| ,·, ·-«,=- ·=··· ;···,«|· ;· -«-· J,
c|·s ¸,| · ·´·- .,´· v, . ·´|·- .,´· ¸- ¸··|· ¸-, ··¸= ~·=·|· ¸- -| ¸,|, ·r· ·´·- ¸«.· · --·-·
=,|· ¸´|, ·¸··|· c·- c|·- ¸-, ,- .
Adapun firmanNya: :· dalam qiroatus sab'ah ( bacaan yang tujuh ) bisa dibaca :·
(mimnyapendek)danbisadibaca :·(mimnyapanjang)dankata :·lebihkhususartinay
daripada :·
Dengan mengabung dua bacaan diatas memiliki faedah yang sangat besar, yaitu :
menegaskanbahwakerajaandankekuasanALLAHbersifarhakiki,karenadiantaramakluqnya
adayangberkuasatetapitidakmenjadiraja,adaorangyangdinamaimaliknamuntidakbisa
mengatururusansedikitpundandiantaramanusiaadayangmenjadirajatetapitidakmemiliki
kekuasaan, seperti halnya kebanyakan manusia namun arrab azza wajalla adalah raja
sekaligusmemilikikerajaandankekuasaan.

=··,«|· ·
1 -·v· =··,· ¸- . · .=·,´·'· -,< ¸=:·· -,,|· c|. J .v ·¸·=|· -,· -·,´·-, .¸-, ,- =· c·- =·,··
=,·'·, .
FAEDAH:
Adabeberapafaedahyangdapatkitaambildariayatini:
1.penetapankekuasaanALLAHdankerajaanNyayangmenguasaiharikiamat,karenapada
hariituseluruhkepemilikandankerajaanakandicabut.
¸··| .·| .·· · ··,·=|·, .¸·=|· -,· c|·- ¸,||
- -- -20 20 20 20- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

=·,-·· · ..··· _·-· =· .v ·-,,|· c|. J .,´· ·s· -··=·=, .-´·-, .-·,´·- ,.» ¸´| ·¸·· · } c·'· ¸'
-,,|· { ] ,··- · 16 [ ·=-| .,- :· _·-· .,«,· · } ·.«|· =-·,|· = { ] ,··- · 16 [ ,.=· ¸· ·=,·- ,.=· ·,·=|· J ·
.| .,,· ·¸v·, =·,«.·| ·· =··· .| .,,· v :·- .,,-,,=|·· ·.· v· c|·- v -·| .·,-= =«·-· =,·-
··,-· · ...,· ,· .· .|, ·-·,· ¸|, .-·=· -·-| .
Jika ada pertanyaan : bukankah allah selain penguasa hari pembalasaan, juga
penguasadunia?
Jawabnya:tentusaja,akantetapikekuasaandankerajaansertakekuatannyaakan
lebihnampakjelasdannyatapadaharikiamattersebut,karenaallahakanmenyeru
:
· } -,,|· c·'· ¸' { ] - ,·· · 16 [
Artinya: milik siapakah kerajaan pada hari ini ( kiamat ) ? (qhofir :16) tidak ada seorang pun
yangmenjawab,makaallahberfirman:
} ·.«|· =-·,|· = { ] ,··- · 16 [
"kepunyaanALLAHyangmahaesalagimakamengalahkan(qhofir:16)
Didunia ini banyak orang menjadi raja, bahkan ada raja yang di yakini oleh rakyat dan
golongannya sebagai maha raja, tidak ada raja selain raja mereka, misalnya kaum komunis
berkeyakinan tidak ada penguasa langit dan bumi, menurut mereka kehidupan ini hanyalah
sekedar:keluardarirahimkemudianmatidanditelanbumi,menurutmerekatuhanituadalah
pemimpinmereka.

2 -·v· =··,· ¸-, . · _·-· -|,«| ···,-·, ..-,|· =·,·· · } ¸·=|· -,· c|·- { .
2. menetapkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan berdasarkan ayat ini : yang
menguasaiharipembalasan(alfatihah:3)
3 ·.·-, . · · .=|· -,,|· c|=| ¸«-· .| ¸·- .·.·v· .- .,·-·-|· -,· .·= .
3. anjuran untuk manusia agar mempersiapkan dan mengumpulkan bekal amalan untuk
menyambut hari pembalasan tersebut, sebabpadahari itu manusia akan dibalas sesui kadar
amalannya.
Tafsirayatke-4
- -- -21 21 21 21- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

} · . · =·· · , = , - · =·· · ; - {
_·-· -|,| · } =,-· =··· { · } =··· { · -·-·-, ·-=«- -· .,-«- · } =,-· { ···-«· ·,=-· ·.··v -·-·- ¸·- -`= |, · · v
, ·=··,- ¸=,|· =-·| :=«·- .··, ·=··· v· =,-· } =,-· { .,-=· ;·-,'· =- ·=», ·.. ¸«·| c| ¸|=·· .|
. -·=|v· ·¸|,- J ..-·.-| J ·- =,=| ¸-, ,- = v · ¸· . =·,·|· ¸- -·.,- ·¸··s ·=·,·|· ¸·- =¬.·
.·| ···.·· .| ,|, ·= v. ·=· · » _ =¬=·, ·.·· ·,·=|· c,=-| ··| « ,- = .=|· ·=· .v · ·=·| ¸-,'· _··, ·-
·=-, ¸-, .
Adapun firmanNYA : hanya kepadaMU kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon
pertolongan
Firmannya: ¦ · · ¦ · , ¦ · ¦ adalahmaf'ulbih(obyek)yangdidahulukan,sedangamilnya
adalah " ¦ · ¦ " dan didahulukan obyeknya adalah untuk pembatasan makna &
pengkhususan,makama'nanyaadalah:· . · . ,tidaklahkamimenyembahkecualihanya
kepadaMU, maf'ulunbihdidahulukandariamielnyayangdemikianitukarenaadanyaudhur
untuk digabungkan ( di sambung ), maka kata : ¦ · ¦ maknanya: kami tunduk dan
merendahkan diri kepadaMU dengan sebenar-benarnya ketundukan, oleh karena itu kita
dapati orang-orang mukmin meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia ( kepala/jidad)
ketika bersujud pada tempat yang di pijak kaki manusia, untuk membuktikan ketundukan
kepada ALLAH SWT, mereka sujud diatas tanah ataulantai dahinya di penuhi dengan debu
dansemuaitukarenaketundukanmerekakepadaALLAH,sekiranyaadaorangyangberkata
:'akuakanberikankepadamuduniaseluruhnyatapibersujudlahkepadaku!tidakakanpernah
mau orang yang beriman menuruti perintah itu selamanya, karena ketundukan dengan
bersujudhanyabolehditujukankepadaallahsemata.
, » ·.·,-|· « =··-· ¸,·· c|=· ¸´· . ¸- .v ·-·- =· ¸· ·- ¸· =,·, .-· =· ,-| ·- ¸· ¸-· ¸«=·· · ¸-«· . ,|
. -·- ¸.·'· =,·· . ,|, ··«- ·=··- ¸´· . -· ,-|'· =,-|· ··«- ·=··- ¸´· · ·.·,- J .,,-'· _··,· .=|· ,·
.· ·¸-,=|· » ·.·,-|· « .,´· .| ¸´s v, ·-·- ¸. · ·- ¸· =,·· .|, .-· ,- | ·- ¸´· .·.·v· -,«· .| -,··.·
_·-· .·| ·=», ·=· -·,-- ~-· ·=· --·,| · } ;-·.· =···, { ~-, .·.·,-|· ¸·- =··· v· ;-·.· v .| ···
, » -··-·=v· « .¹,«|· J ·=- ¸|·,- J ¸·,·|· ,| .-··-·=v·, .·.·,-|· ;· -«- _·-·, -··¬,= =·, ·.,-|· .·|
-,·- ¸·,·|·, .-,|· ¸·,«·|·, .=· -·,-s v· ¸«·v· --,|· ¸·- ·.·,-|·· -·,| v -·v ·<,´|· .
Ibadah itu mencakup keta'atan terhadap semua perkata yang di perintahkan ALAH dan
meninggalkan seluruh perkara yang dilarang oleh allah darinya, orang yang tidak melakukan
hal tersebut berarti dia bukanlah seorang yang di sebuut abid ( hamba ) jika dia tidak
melakukanapayagdiperintahallahberartidiabukanhambayangsesungguhnnya,demikaina
juga jika dia tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oelh allah maka di ajuga bukan
seoranghambayanghakiki,hambayangsesungguhnyadansejatiadalah
- -- -22 22 22 22- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

.· ·¸-,=|· ·.·,- J .,,-'· _··,· .=|· ,· » ·.·,-|· « | -,··.· ·- ¸· =,·· .|, .-· ,- | ·- ¸´· .·.·v· -,«· .
-·- ¸. ·
Orang yang selalu mengikuti & menjalankan semua kehendak yang di sembah sesui dengan
kaidah-kaidahsyar'iyyah,dandalamibadahselaukonsistendanmengerjakansemuaperkara
yangdiperintahkandanmeningalkansemuaperkarayangdilarang.
Dan itu semua tentunya tidak munkin tercapai dan terlaksana tanpa adanya pertolongan
ALLAHSWT,olehkarenaitulahALAHberfirman:
} ;-·.· =···, { hanya kepadaMUlah kami mohon pertolongan. Yakni hanya kepadaMu kami
mintapertolonagndalamibadahataupundalamperkarayanglainnya,
, » -··-·=v· « .,-|· .·| adapun isti'anah adalah memohon pertolongan, dalam ayat ini allah
menggabungkanantaraibadahdanisti'anahatautawakaldibeberapatempatdalamayat-ayat
alqur'anul karim, sebab ibadah tidak munkin dilakukan dalam bentuk yang sempurna tanpa
pertolonganallah,kepasrahansecaratotal,kepadaallahdanbertawakalkepadaNYA.

=··,«|· ·
1 -·v· =··,· ¸- . · _·-· -|,«| ·= ·.·,-|· ¸:-· · } =,-· =··· { ¸:-v· --,, · · =«· .,«-'· < .
FAEDAH:
Diantarafaedahyangdapatdipetikdariayatiniadalah:
01.kewajibanmeng-ikhlas-kanniatdalamberibadahhanykepadaallahsemata,sesuidengan
firmanya : ¦ · · ¦ hanya kepadaMU kami mnyembah, karena dalam ayat ini :disebutkan
adanyapendahuluanmakmul(iyaka)daripadaamailnya(na'budhu)
2 ·.·-, . · _·-· -|,«| .¸-, ,- =·· -··-·=v· ¸:-· · } ;-·.· =···, { .,-«'· -=| .,- .
02. wajibnya men-iklhas-kan al isti'aanah ( mohon pertolongan ) kepada allah SWT, sesui
denganfirmanNYA: ¦ · · ¦ hnayakepadMukamimohonpertolongan,karenadalamayat
inimaf'ulbihnyadidahulukan,penyebutannya
¸··| .·| .·· · .·«· .,· · _·-· -|,| J ··- =|, =·· -··-·=v· ¸:-· · } .,«·|·, ~|· ¸·- ·,·,·-·, { ] ·=··'· ·
2 [ -·,-'· =·,·· .·=, -,·- =· ¸·= _·|· .·|, .¸-, ,- =· ~- ¸- · » ,| .·.,·- -·«¬·· .-···. J ¸-,|· ;-·
- -- -23 23 23 23- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

-|== --··- ·.,·- -| -·,· «
, ب'- د'+=-ا ب'-آ ، ير'=--ا ª=:=أ : :-~-ا ¸- ª-='~ ع'-- J-= ó- J~- )
2891
( ب'-آ --~-و

ب'- ، ة'آ:-ا : نأ ن'--
-ا ó- ع:- Jآ _-- ¿-- ª--~-ا -~ا ، فو:·- )
56
) . (
1009
( .
11
.
.
Jikaadayangbertanya:"bagaimanamunkindikatakan:mengiklhaskanalisti'aanah(mohon
pertolongang ) hanya kepada allah , padahal dalam ayat lain di katakan adanya isrti'aanh
kepadaselainallahyaitudalamayat: · ¦ · .. ¸· . ¦ | ·' · 2 [
" dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa ( al maidah 02 )
dalamayatiniadanyaisti'aanahkepadselainallah,danrasulullahSAWbersabda:
» ·- ·.,·- -| -·,· ,| .·.,·- -·«¬·· .-···. J ¸-,|· ;-· -|== --· «
,
«
, ب'- د'+=-ا ب'-آ ، ير'=--ا ª=:=أ : ع'-- J-= ó- J~-
:-~-ا ¸- ª-='~ )
2891
( ب'-آ --~-و

ب'- ، ة'آ:-ا : ، فو:·--ا ó- ع:- Jآ _-- ¿-- ª--~-ا -~ا نأ ن'-- )
56
) . (
1009
( .

'kamu menolon seorang untuk menaiki kendaraanya atau kamu mengangkat barangnya
keatas kendaraannya adalah sedekah bagimu ( HR bukhari dalam kitab al jihad, bab:
keutamaanmengangkatbarangsaudarnyadalamperjalanan(2891)danmuslimdalamkitab
zakatbab:bahwasanyasodaqohmencakupseluruhperbuatanmaruf(56,1009)
=·,-·· · .| .·-,· -··-·=v· · ·c·,|, .c|,- ¸- |~··, .¸-, ,- =· ¸·- =«·-· c·| _-s ·¸·,«· -··-·=·
-· -,«· .| =·,· ·«,· -··='· _-s -··-·=·, ·¸-, ,- =·· ¸·- ·=·, · ·,- -· .·-·.'· .·· ·.· ·,··- ·=.·
_·-· =· .·| ·=», ··.·,- ¸,| -·v ·-··-v· ¸·- ·.·| · } -·, .,«·|·, ~|· ¸·- ·,·,· { ] ·=··'· · 2 .[
Jawabnya adalah : al isti'anah ( minta pertolongan ) ada dua macam : pertama: isti'aanah
tadwied atinya: engkau hanya bersandar kepada allah semata dan berlepas diri dari orang
sekitarmu dan dari kekuatan dirimu sendiri, dan isti'aanah ini khusus hanya kepada allah
semata.Kedua:isti'annahmusyarokahartinya:kerjasamadenganoranglaindalamurusan/
pekerjaan yang kamu inginkan untuk mengerjakannya, dan hal ini boleh dilakukan dengan
syarat orang yang di mintai tolong masih hidup dan memang kuat dan sangup membantunya
ketikaitu,isti'annahjenisinibukantermasukibadaholehsebabituallahberfirmandalamQSal
maidah : 2 ) : dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa ( QS
:5:2)
.·· ¸··| .·| · ·.·,-v· -,< J ·,··- 3,·¬'·· -··-·=v· ¸·,
=·,-·· · .| ,- v -··· ·.·| ¸´· . ·.· ·-|, ··.,·- ·.·| -· .·-·.'· .·· .,- ,- ·s· 3,·¬'·· -··-·=v· ·v
-· ;-·.· · - _-· v ~«|· .-·= .v ·~·| =,= ¸· ·-·,- ·=.· ~| .-·=· .·-·=· ,| ·«· · ··,= -.«· ¸
-·,-· .,´· : ¸·- -·,-· ·,·=|· 3,= J .=|· ¸|,|· .| =«·-· .| ¸·- .-,·- =«· v ,-| J .··-· .·-·=· ,| ·«·,
·=·· J -·«.- · =··· ,·, -·,-· .| =«· v -·v ·~·| =,= ·=·| ·=.· .

(11)

ب'- د'+='ا ب'-آ ، ير'=-'ا ª=·=أ : ·--'ا ¸· ª-='- ع'-- .-= .- .-· ) 2891 ( ب'-آ »'--و

ب'- ، ة'آ·'ا : ، فو··-'ا .- ع·- .آ '= ·-- ª·--'ا »-ا نأ ن'-- ) 56 ) . ( 1009 .(

(11)

ب'- د'+='ا ب'-آ ، ير'=-'ا ª=·=أ : ·--'ا ¸· ª-='- ع'-- .-= .- .-· ) 2891 ( ب'-آ »'--و

ب'- ، ة'آ·'ا : ، فو··-'ا .- ع·- .آ '= ·-- ª·--'ا »-ا نأ ن'-- ) 56 ) . ( 1009 .(

(11)

ª=·=أ ب'- د'+='ا ب'-آ ، ير'=-'ا : ·--'ا ¸· ª-='- ع'-- .-= .- .-· ) 2891 ( ب'-آ »'--و

ب'- ، ة'آ·'ا : ، فو··-'ا .- ع·- .آ '= ·-- ª·--'ا »-ا نأ ن'-- ) 56 ) . ( 1009 .(

- -- -24 24 24 24- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

Jika ada yang bertanya : apakah meminta pertolongan ( isti'aanah ) kepada makluq boleh
dalamsegalahaldankeadaan?
Makajawabnya:tidak,alisti'aanah(mintatolong)kepadamakhluqhanyadiperbolehkanbila
mana yang di mintai pertolongan sanggup untuk menolongnya, jika tidak mampu maka tidak
boleh meminta pertolongan kepadanya, misal : mintapertolongan mayit yang sudah dikubur,
makainitidakbolehdanharambahkanjatuhkedalamkesyirikanyangbesar,sebabsimayit
initidakmampumenologdirinyasendirilalubagaimanamunkindiamaumenolongoranglain(
yang minta pertolongan kepadanya ) smaa juga dia minta pertolongan kepada orang yang
masih hidup namun jauh darinya untuk suatu urusan yang dia tidak sangup untuk
melakukannya 9 karen ajauh darinya ) , misal dia meyakini ada seornag wali yang tinggal di
belaahnbumibagiantimurbisamenolongnyadalamsuatukeperluandikampungnya(seperti
menolak bala pent dsb ) maka ini juga termasuk syirik akbar, sebab si wali itu berada jauh
darinya.
¸··| .·| .·· · ·-· -···-·=· ,- ·«,· 3,·¬'· ;-·.· .| ,- ¸·
=·,-·· · .·-.· ¸-| ¸- -· ;-·.,· .c|=· ,. · -,-·= .| .·- ·.· ,| .--·-· =·- v· =-|· ;-·.· v .| _,v·
c|=| .,¬·.· .| .·,=-|·, .v· ~- ¸·- -··-v· -·- .,·| ¸' ¸-,··, ·-,·- ,,.|· .
Jika ada yang bertanya : bolehkan meminta pertolongan kepada makhluq dalam hal di
bolehkanmemintapertolongankepadamereka?
Jawabnya:yangpalingbaikadalahtidakmemintapertolongankepadasiapapun,kecualijika
memang sangant membutuhkan atau kita tahu orang tersebut senang menolongdan dimintai
bantuan , maka kita boleh meminta bantuannya untuk meembuatnya senang, dan bagi yang
dimintai tolong dalam hal bukan perbuatan dosa dan pelangaran, hendaknya memberikan
bantuan.
Tafsirayatke:5
} ., « · . « |· =· ,`=|· · · = ·· { .
_·-· -|,| · } .,«·.'· =·,=|· ··=·· { · } =·,=|· { .····,| -,· · ;.|·· · } =·,.|· { -=|·-· .·=|··, . · } =·,=|· { ·
.· .·,'·, } =·,=|· { .· .·,'·, ·_·,=|· » -··=»· « c|,«· .·|· ·_,·,·|· -··=·, ..·=v· -··=· · } =·,=|· ··=··
.,«·.'· { , · ·-·= :«-, . ·-··· ·«·- _·-· =· .|.· } .,«·.'· { -,· -·-,-· v .=|· .| .
Adapunfirmanya:tunjukilahkamijalanyanglurus
¦ . ¦ ada dua bacaan : boleh dengan siin ¦ ¦ dan boleh dengan shood tanpa titik
¦ . ¦ adapun yang dimaksud shiroot adalah : jalan dan yang dimaksud al hidayah » ·· «
adalah hidayah irsyad dan hidayat taufiq, maka jika anda berkata: ¦ .,' . · ¦ maka
- -- -25 25 25 25- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

andamemohonkepadaALLAHilmuyangbergunadanamalsholeh,mustaqiimartinyalurus
dantidakadakebengkokansedikitpun.
=··,«|· ·
1 -·v· =··,· ¸- . · · =-· ¸-, ,- =· _· .·.·v· ·,- -·v ·.,«·.'· =·,=|· -·=.· .| ·.·,-|· ¸·- -· -···-·=
_·-· -|,| -,·- .=· ·¸:-· ¸- ·.·,-|· J =·v · } =,-· =··· { -|,| -,·- .=· ··.·,-|· ¸·- ·· .,«·· -··-·=· ¸-, ·
_·-· · } ;-·.· =···, { _·-· -|,| -,·- .=· ·--·,=·| -·,·· ¸-, · · } .,«·.'· =·,=|· ··=·· { .v · } =·,=|·
.,«·.'· { .·=, -,·- =· ¸·= .,=,|· ·· ··- _|· --·,=|· ,· .
FAEDAH
Adapunfaedahyangdapatkitaambildariayatinidiantaranya:
1.seorang insan mengadu kepada allah setelah meminta memohon pertolonganNYA dalam
beribadahsupayadiberipetunjukkejalanyangbenar,karenaibadahharusdikerjakandengan
niat iklash, dan itulah yang terkandung dalam firmanya : } =,-· =··· { hanya kepada engkaulah
kami menyembah, dan hendaknya juga memina pertolongan kepadaNYA agar mampu
melaksanakanibadahdenganbaikdanitulahyangterkandungdalamfirmanya: } ;-·.· =···, {
danhanyakepadaengkaulahkamimemohonpertolongan,selainjugaharusmengikutisyari'at
Nyasebagaimanaterkandungdalamfirmanya: · } .,«·.'· =·,=|· ··=·· { tujukilahkamikejalan
yang lurus, karena sesungguhnya shirotol mustaqiim adalah syari'at yang dibawa oleh
RasulullahSAW.
2 -·v· =··,· ¸-, . · ¸- ,-· =,- ==- .,- ..¹,«|· --:· } ··=·· { c|. ¸- ·=··«|·, · · ¸«=·· .| ¸-v
-··=»· .·| · _· ..«·· -··=»· .v ·_,·,·|· -··=·, ..·-|· -··=· ¸· _|· ;«.| · -··=·, ·.·=·, .·- -··=·
-|,| J ·«· .¸··|· -,< _-'· ·=· .=· =| ¸-, ,- =·, ·-|v=|· .,= v· ·.,· ¸,| _,v·· ·¸«-, ._,·,·
_·-· · } ¸···| .=· .¹,«|· -,· .,·| .=|· .·=- ,.= { ] ·,«,|· · 185 [ -·,··, ..=.·| _,·,·|· ·.,· -,···|·, ·
| J ·«· .--·,=|· _·-· -|, · } ;«·«·| .=· -,· .· v =··´|· c|. { ] ·,«,|· · 2 [ .¸··|· ¸-· ·.-,- =| ·=·, ·
_·-· .·| ·«· · } .=»· ¸·- ¸«-|· ·,,¬·=·· .····=.· .,s ·-|, { ] .·=· · 17 [ } .····=.· { ._-· .» ··,· .|
·,«·,· . ..·´|, ·-,·- .··· · | ., .
2.keindahan gaya bahasa alqur'anul karim, yaitu dengan dihapusnya jar wa majrur dari kata
} ··=·· { yang berfaedah untuk merangkum danmencakup semua jenis hidayah yaitu hidayatul
ilmudanhidayatultaufiqkarenahidayatituterbagimenjadiduayaitu:
pertamahidayahilmudanirsyad ··=· .·=·, .·- -
kedua:hidayahamaldantaufiq¸«-, ._,·,· -··=·,
- -- -26 26 26 26- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

adapunhidayahilmudanirsyadhanyasebatasmemberikanpetunjuk(irsyad)danbimbingan
( ilmu ) dan dalam hal ini allah memberikan kemampuan tersebut kepada seluruh manusia
sebagaimanadikatakandalamfirmannya:
} ¸···| .=· .¹,«|· -,· .,·| .=|· .·=- ,.= { ] ·,«,|· · 185 [
artinya: bulan ramadhan yang didalamnya di turunkan ( permualaan ) al qur'an sebagai
petunjukbagimanusia(qs:albaqorah:185)
yangkeduahidayahtaufiqyaitukemmapuanuntukmendapatkanmelaksanakanpetunjuk,dan
menjalankandanmengikutisyari'atsebagaimanadisebutkandalamfirmaNYA:
} ;«·«·| .=· -,· .· v =··´|· c|. { ] ·,«,|· · 2 [ ·
" kitab ( al qur' an ) ini tidak ada keraguan didalamnya ada petunjuk bagi orang orang yang
bertakwa(QSalbaqorah:2)
danhidayahinitidakdiberikankepadasetiaporangsebagaiamanafirmanNYA:
} .=»· ¸·- ¸«-|· ·,,¬·=·· .····=.· .,s ·-|, { ] .·=· · 17 [
artinya:17.DanadapunkaumTsamud,MakamerekaTelahkamiberipetunjuktetapimereka
lebihmenyukaibuta(kesesatan)daripadapetunjuk,(fusilah:17)
firmanya: } .····=.· { merekatelahkamiberipetunjukyaitu:kamitelahmenjelaskankebenaran
kepadamerekadankamitelahmenuntunmerekatetapimerekatetaptidakmaumengikutinya.
3 -·v· =··,· ¸-, . · ;«.| _· ..«·· =·,=|· .| · ·«· ..,«·.- ,.· _¬·| ·«··,- .·· ·«· ·-,--, ..,«·.-
_·-· =· .·| · } ·,-,··· ·«,«·.- ¸|·,= ·=· .|, { ] -·-·v· · 153 [ -,-- ,.· ·«|·= .·· ·-, · .
3.sesunggunyashiraath(jalan)terbagimenjadidua:yaitujalanyanglurus(mustaqiiem)dan
jalan yang bengkok ( mu'waiij ) maka jalan yang sesui dengan kebenaran adalah jalan yang
lurus(mustaqiiem)sebagaiamanadisebutkandalamfirmanNYA:
} ·,-,··· ·«,«·.- ¸|·,= ·=· .|, { ] -·-·v· · 153 [ ·
Artinya: dan sesunggunya ( yang kami perintahkan ) ini adalah jalanKU yang lurus maka
ikutilahjalanitu(alan'am;153)
Tafsirayatke6-7
} ;|\=|· v , . . , · - =, = - « |· , , - . . , · - . « - · | ¸· =|· =· , = { .
- -- -27 27 27 27- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

_·-· -|,| · } ..,·- .«-·| ¸·=|· =·,= { .=- _·-· -|,«| .·,· · } .,«·.'· =·,=|· { .· ..,·- =· .-·| ¸·=|·, ·
_·-· -|,| J .,,·='· · } ;«·==|·, ;,,·|· ¸- ..,·- =· .-·| ¸·=|· -- c·|,|· .,=,|·, =· -=· ¸-,
·«,· c·|,| ¸.-, ;-·=|·, ··=.=|·, { ] . ··.·|· · 69 .[
.yaitu)jalanorang-orangyangTelahEngkauberinikmatkepadamereka;bukan(jalan)mereka
yangdimurkaidanbukan(pulajalan)merekayangsesat.
Adapun firmanya : ¦ ..,· .·' ¸ . ¦ yaitu jalan orang yang engkau beri petunjuk adalah
'atafbayan(penjelasan)firmansebelumnya ¦ . .,' ¦ jalanyanglurus,orang-orangyang
allahberinikmatiniadalahmerekayangdisebutkandalamayatlain:
} ¸.-, ;-·=|·, ··=.=|·, ;«·==|·, ;,,·|· ¸- ..,·- =· .-·| ¸·=|· -- c·|,|· .,=,|·, =· -=· ¸-,
·«,· c·|,| { ] . ··.·|· · 69 [
69. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama
dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin[*],
orang-orangyangmatisyahid,danorang-orangsaleh.danmerekaItulahtemanyangsebaik-
baiknya.
________________________________
[*] ialah: orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasul, dan inilah
orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam surat Al Faatihah
ayat7.
_·-· -|,| · } ..,·- =,=-'· ~- { · -· ¸«-· ., _-·· .·- ¸- ¸·, ..,.,|· .· .
Adapunfirmanya: } ..,·- =,=-'· ~- { bukanjalanorang-orangyangengkaumurkai,merekaitu
adalah yahudi, termasuk juga orang-orang yang berilmu ( mengetahui ) kebenaran namun
tidakmaumengamalkannya.
· ·.· · ¦ . . ¦ · · ··- ,- · ¸· ¸· ¸¯ .. ·,· = ¸. ¸ ··· ¸· .. .· .
Sedang firmanya : } ;|·=|· v, { bukan pula jalannya orang-orang yang sesat mereka adalah :
orang-orangnasranisebelumnabimuhammadSAWdiutus,begitujugaorangyangberamal
atasdasarkebodohantanpamengikutidalildanpetunjukkebenaran.
_·-· -|,| J, · } ..,·- { .··,-,= .····,| · ··,.· -,···|·, ···»· .= ·'·=-· .
- -- -28 28 28 28- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

Adapun dalam firmanya : ¦ ..,· ¦ ada dua bacaan dalam qiroatus sab'ah boleh didhommah
haknya¦.` .,·¦'alaihum'bolehjugadikasrohhaknya¦. .,·¦alaihim.
-·:· ·,-,| --·-|· =·- ·· ···,«|· ¸-,·· v ¸··|· .=·| ;· .=|· .¬='· J ..,| _|· ···,«|· .| .·-·, ·
Perlu diketahui bahwasanya bacaan yang tidak ada pada mushaf saat ini yang ada pada
manusia umumnya hendaknya tidak dibaca di depan umum ( orang awam ) karena ada tiga
alasan:
.,v· --,|· · ·,-, .·=· ·,- ·,| ·.· --·,·-·, .-«,=-· .·,·| :- =| .=|· .,=-|· .¹,«|· ·=· ·,| ·.· --·-|· .|
.,|,« · v -·,- .·v ·.·=·- -·|~- .~· ·=· .
Pertama: apabila masyarakat umum mendengar bacaan alqur'anul karim yang telah
menghiasaihatidanmengagungkandanmenghormantialqur'antersebut,mendengarkadang
dibaca begini dan begitu maka akan jatuhlah martabat dan kedudukan alqur'an dalam
pandanganmereka,karenamerekaadalahorangawamdantidakbisamembedakan.
_··|· --,|· · -·,-|· .·=- ·.·«|· ·=· ¸«,,· ·-·,·,-· v ·s --·-|· =·- |,| -·v ·=,-· v -·|· ..·· ·.·«|· .|
...|·= J .
Kedua: si pembaca ( qori') akan di tuduh tidak mengerti bacaan yang benar karena dia
membaca al qur'an didepan umum dengan bacaan yang tidak mereka kenali, sehingga akan
mnejadifitnahdansipembacaakanmenjadibuahbibirdikalanganmasyarakat(orangawam)
.|··|· --,|· · ,| ·s ·«·- ·=·- .|, .·.·«|· ·=· ¸=|· ¸-·-|· ¸.-| ·.· -·| |,«· . .·¸=- ·s,· .·=·«· .·=· .|
·=.«- ·=·, .··|,| .=|· _··|· ···,| ¸·- v, ..¬='· ···,| ¸·- v .¹,«|· .
Ketiga : jika orang awam berbaik sangka kepada si pembaca ( qori') menganggapnya punya
ilmuqiro'ahmakamerekaakanmenirunya,namunkadangkalamerekasalahlalumembacaal
qur'antidakmenirutkaidahbacaanyangterteradalammushafdantidakpulamenurutqiro'ah
yangditirunyaitu,danjelasinimerupakankerusakan.
¸·- .·| ·=», · » -|,=, =· ==´· .| .,,-| ·.,·,-· ·s ¸··|· ·,·=- «
, -ا ª=:=أ ب'- ، --·-ا ب'-آ ، ير'=- : --·-'- c= ó-
ا:-+-- Vأ ª-ها:آ م:- نود ً '-:- )
127
( ً '--·-
12
.
.
KarenaitulahaliRAberkata:berbicaralahkepadamanusiadenganpembicaraanyangdapat
mereka pahami apakah kamu senang jika allah dan rasulNYA didustakan ( diriwayatkan
bukhari dalam kitab ilmu bab: mengkhususkan ilmu bagi sebagian orang tidak kepada
sebagaianyanglainkarenadikhawatirkantidakbisadipahamiolehmereka,nomer;127secara
mu'allaq)

(12) ب'- ، »'·'ا ب'-آ ، ير'=-'ا ª=·=أ : ا·-+-- `أ ª-ها·آ م·· نود ً '-·· »'·''- .= .- ) 127 ( ً '-'·-
- -- -29 29 29 29- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

-·- =· ¸= .,-.- ¸·· .·|, · » --·,· v ···=- ·-,| ==- v c·· -··· ..=-,| .·· v· .»,«- «
, ª---- --~- ª=:=أ
¿-~ '- J-- ~--=-ا ó- ¸+--ا ب'- ب'---ا
14
.
.
Dantelahberkataibnumas'udRA:"sesunggunyaapabilakamuberbicarakepadasuatukaum
dengan pembicaraan yang tidak dapat dipahami oleh akal mereka maka pasti menjadi fitnah
atas sebagian mereka ( diriwayatkan oleh imam muslim daalam muqodimah shohihnya bab ;
laranganmenceritakansemuaperkarayangdidengarnomer:14)
=· ··|,| .=|· --,|· ¸·- ,«- ·.-«.· . -·¹ |,«· .,´- ¸· -·=· -r ·' -·- =· ¸= =·=-· ¸· ,«-, -·
-·=» .·=, -,·- =· ¸·= _·|· .·«· ..·=, -,·- =· ¸·= _·|· _· -«=·- · » |,|· « =· ¸·= _·|· .·| |,| ·«·· .
.·=, -,·- · » .|,·| ·=´· « ,«-| .·=, -,·- =· ¸·= _·|· .·| . . · » |,|· « -,·- =· ¸·= _·|· .·| |,| ·«·· .
.·=, · » .|,· | ·=´· «
, ير'=--ا ª=:=أ ب'- ن':--ا J-'~- ب'-آ ، : ف:=أ ª·-~ _-- ن':--ا ل:-أ )
4992
( نأ ن'-- ب'- ، ó-:-'~--ا ة>~ ب'-آ --~-و
'ه'-·- ن'--و ف:=أ ª·-~ _-- ل:-أ ن':--ا )
270
) (
818
( .
.=,-| --,= ¸·- .,·| .¹,«|· .v ·
DanumarbinkhatabRAtatkalamendengarhisyambinhakimmembacasebuahayatdengan
bacaan yang berbeda dengan bacaan beliau ( umar ) dan belum pernah beliau dengar
sebelumnya maka beliau ( umar ) mengadukan hal tersebut kepada rasulullah saw maka
rasulullah saw berkata kepada hisyam bin hakim bacalah : setelah beliau mendengarkan
bacaannyarasulullahsawbersabda:begitulahayattersebutditurunkan,kemudianrasulullah
saw berkata kepada umar bin khatab : bacalah , setelah membacanya rasulullah saw
bersabda: bagitulah ayat tersebut diturunkan ( HR bukhari bab fadailul qur'an bab: alqur'an
diturunkan dengan tujuh bacaan ( 4992) dan muslim dalam kitab sholatul musafirin bab;
keterangan bahwasnya al qur'an diturunkan dengan tujuh bacaan dan penjelasan tentang
maksudnya(270,818))karenaalqur'anditurunkandengantujuhbacaan.
.=,-v· ·=· J ¸··|· -··· ;- =-·, =,- ¸·- -·- =· ¸= .·«·- ·.-< _- ·· .,,,«· ¸··|· .·´·
-,·- =· ¸·= _·|· .v ·¸·,| =,- ,·, . =-·, =,- J ·.-«¬· .=:-· =·=· .| -·- =· ¸= =·¬·
·.·· ·.,-v· =,-v· .,. ·, ·..·- .- · .¹,«|· -,·- .,· .=|· .·=, ¸-· ·- ¸-· -·- =· ¸= ,«- .··
·=·- =,,-'· .¬='· ···,| ~- |,«· c-«.· ¸-·-· c|·· ·«· ._·¬=· : = =«-·, · ¸·- ;««·- ··«·-|· -·.·-
···,=|, .-··«|· -=· ·¸|· :· =···,«|· ¸- ·=-·, ¸·- ,=·|· ,| -·|, .···,| ¸´· .·.·v· |,«· .| .- v -·| .
Dahulu orang –orang membacanya dengan tujuh bacaan tersebut, lalu usman Ra
mengumpulannyadengansatucarabacaankarenabanyakterjadiperselisihanantaramanusia
tentang cara membaca alqur'an, karena usman RA khawatir perselisihan tersebut akan
memuncak maka beliau mengumpulkanya menjadi satu bacaan , yakni bacaan fersi huruf
quraish,karenanabisawyangmanaallahmenurunkanalqur'ankepadanyabeliauberasaldari
quraish, dan tdi tingalkan bacaan yang lainnya, jika umar saja berbuat demikian terhadap
bacaan shohabat lainnya yang berbeda lalu bagaiamana menurut kamu jika orang awam
mendengarkamumembacaalqur'andenganbacaanyangtidakdikenalmereka,alhamdulilah

(13) ·-- '- .´- ---='ا .= ¸+-'ا ب'- ب'-´'ا ª---- »'-- ª=·=أ ) 14 .(
(14) ب'- ن'·-'ا .-'-· ب'-آ ، ير'=-'ا ª=·=أ : ف·=أ ª·-- '= ن'·-'ا ل·-أ ) 4992 ( 'ه'-·- ن'--و ف·=أ ª·-- '= ل·-أ ن'·-'ا نأ ن'-- ب'- ، .-··'--'ا ة`- ب'-آ »'--و ) 270 ) ( 818 . (

- -- -30 30 30 30- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

para ulama' telah sepakat bahwa kita tidak diwajibkan membaaca al qur'an dengan dengan
seluruhbacaantersebut(qiro'atussab'ah),jikaseandainyamembatasisatubacaansajatidak
mengapadancukupmakatingalkanlahfitnahdansebabsebabnya.

=··,«|· ·
1 ;··v· =··,· ¸- . · _·-· -|,«| ·.·<v· =-· ¸,=«·|· ,·. · } .,«·.'· =·,=|· ··=·· { · ·¸«= ·=·, } =·,=
· ..,·- .«-·| ¸·=| { · ·=··· -,· ¸,=«·|· . ..·<v· .v ·¸=«- ·=·, · ..|,·· ¸«=· ··- ·.· ¸«·|· .··
··· -,··· ·=··· -,· . ·-,|· -·,=·- -|,,«| ·=-·.- ¸«· ¸·- ., ¸,=«·|· ··- ·.·· ..·,,|·, .¸,=«··| =,=··, ·
.,«·.'· =·,=|· ¸·- ..,·- =· .-·| ¸·=|· .| .·,· ¸·, .
FAEDAH
Adapunfaedahyangdapatkitapetikdariayatdiaatasadalah:
01 penyebutan yang rinci setelah yang global / umum, yaitu firman allah ¦ .,' . · ¦
Tunjukilah kami jalan yang lurus, ini merupakan ayat yang menunjukan makna yang global /
umum,kemudiandiperincidenganfirmannya: ¦ ..,· .·' ¸ . ¦ yaitujalanorang-orang
yang engkau beri nikmat, ini merupakan perincian dan penjelasan dari ayat sebelumnya,
karena ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari penyebutan yang rinci setelah yang
global; pertama: jika disebutkan perkara yang global maka akan timbul rasa ingin tahu dari
dalam hati, Ia pasti igin tahu penjelasan dan perinciannya, maka ketiak di sebutkan
perinciiannya maka hati sudah siap untuk menerimanya kedua :menjelaskan bahwasannya
orang-orangyangallahberinikmattersebutberadadiatasjalanyanglurus
2 ·.·-, . · =· ¸- ¸= ¸=· ··v ·..,·- .-·| ¸·=|· -··=· J ·=-, _·-· =· _· -«-·|· .··=· .
2.penyandarannikmatkepadaallahSWTsematadalamhidayahyagdiberikankepadaorang-
orang yang allah beri nikmat, dan hidayah tersebut mutlaq merupakan karunia dari allah
semata.
3 ·.·-, . · _,= =|, ·.,|·= ..|, ·..,·- =,=-- ..|, ·..,·- =· .-·| ..| ·-·.|| -·:· _· ¸··|· -·.«··
-·.|v· ·=· .·,· .
3.manusiaterbagimenjadi3golonganyaitu:
• Amanusiayangallahberinikmat..,·- =· .-·| ..| ·
• Bmanusiayangdimurkaiallah..,·- =,=-- ..|, ·
• Cmanusiayangsesatdarijalanallah.,|·= ..|, ·
- -- -31 31 31 31- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

dantelahberlalupenjelasantentangtigagolongaini.
,-· =·,=|, .,«·.'· =·,=|· ¸- -, · ...,·- =,=-'· .· .··-|· ..-,,- .,= ¸·=|·, ·.··-|· ,| ·¸.-· ·-·
·=·, ·.·=·|· ..=| ¸·-, ._-· .·-· v ¸- ¸· ¸.-· ..-,,- .,= ¸·=|· .,,-v·, ·.,.,|· ..=| ¸·-,
._-· ·,«·- =«· -·-,|· =-· ·-| ·.·=·|· _-| . -·-,|· ¸,| .»·- -,.·|·· . ··,= .,.,|·, ..· ·,·=· ··,«|·-,
..,·- =,=-- ..·· .
Adapun sebab-sebab keluar dan menyimpang dari jalan yang lurus adalah :mungkin karena
kejahilan, munkin juga karena membangkang, dengan membangkang mereka dimurkai oleh
allahgolonganinidipeloporiolehorang-orangyahudi,sedangmanusiayangmenyimpangdari
jalan yang lurus Karena kebodohan adalah mereka yang tidk mengetahui dan tidka mau
mengetahuikebenaran,golonganinidipeloporiolehorang-orangnasrani,itulahkeadankaum
nasrani sebelum diutusnya rasulullah SAW adapun setelah rasulullah diutus, mereka
mengetahui kebenaran namun mereka menyelisihinya sehingga mereka sama keadanya
denganorang-orangyahudi,mereksemuaberhakmendapatkemurkaan.
4 ;··v· =··,· ¸-, . · ··- .,- ..¹,«|· --:· .=-|· .| ¸·- .·=|· .,-«'· .=·· ..,·- =,=-'· ¸- ~,-·|·
-··,|,| ¸-, ._·-· =· ¸- ¸=·- ..,·- .
4. kedalaman dan keindahan makna alqur'an dimana takbir ( pengexpresian) dari kalimat
..,· ...·' ( orang yang dimurkai allah ) dengan menguinakan isim ma'ful ( obyek )
menunjukkan bahwa kemurkaan yang menimpa mereka datang dari allah dan dari para wali
allah.
5 ·.·-, . · ¸- _¬·| -«|·= ==| .·v ·;|·=|· ¸·- ..,·- =,=-'· -=| _·-· -·v ·==v·· .==v· -=«· -·|
'· =:- --,- .-=· .·- ¸- .|·¬'· .·· ·;|·=|· ¸.- ¸- .|·¬ .
5. prioritas penyebutan dari yang paling keras ( parah kerusakannya ) yaitu allah
mendahulukan penyebutan orang-orang yang dimurkai baru kemudian menyebutkan orang-
orang yang sesat, karena orang yang dimurkai itu lebih parah penyimpangannya dari
kebenarandaripadaorang-orangyangsesat,karenaorangyangmenyimpangdarikebenaran
sedang dia mengetahui kebenaran tersebut lebih sulit untuk rujuk dan kembali kepada
kebenarandaripadaorangyangmenyelisihnyakarenakebodohan
.·- ¸· ¸·-, ·,- ¸- ·,=| ·=· ¸´| ·-«,=-|· ·.,··-s =,- .| .~-| v, ._ v ¸´s v, ·-«,=- ·=· ·,.|·
=··´· -,·-· c|. J -=,·|· .·| ¸-, » ;´|·.|· -·=- « =· -> .,«|· ¸·v .
Padaintinya,suratinisangatagungkedudukannya,tidkamunkinbagisaya(mualaifassyeikh
sholeh al usaimin ) dan juga orang lain dapat merangkum seluruh makna yang agung yang
terkandung didalam surat ini, penjelasan yang saya sampikan diatas merupakan setetes dari
samudra maknanya yang maha luas, bagi yang ingin mempelajari penjelasanya yang klebih
- -- -32 32 32 32- -- -

From:TafsirJuz'AmmabyAsSyeikhMuhammadSholehalUsaimien

Copyleft:2007-1428@MaktabahAbuSyeikhaBinImamAlMagety-mail:bizecha06@hotmail.com

lengkap silahan membaca kitab : madaarijus saalikin karya ibnu qayyim al jauziyyah
rahimahullah
(bersambungketafsirsuratannaba')
.- '-'·=- نا و ''·- -ا ª-ا .- ªــ-· '-- '-·--- نا -ا -= ª=-'-'ا ةر·- ·---- ªـــ''ا --=- »-
و »'·'ا .ها نا·-'ا .ها و ·آ-'ا .ها . تا·=-'ا --=-'ا ·---'ا ª-ا-2From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien

* .[16 15:

}: ].{

Allah telah berfirman :15. Sesungguhnya Telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan[1]. 16. Dengan Kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, ( al maidah : 15-16 ) [1] cahaya Maksudnya: nabi Muhammad s.a.w. dan Kitab Maksudnya: Al Quran.

.{

}: .[57 : ]

Allah berfirman : 57. Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. ( QS yunus : 57 )

.[89 :

] .{

}:

Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. ( an nahl : 89 )

.[29 : ] .{

}:

38:29. Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. ( shod : 29 )

.[42 :

] .{

}:

41:42.

Yang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. ( al fushilat : 42 )

»:
. (43) (867 ) ‫ة وا‬ ‫ا‬ ‫، ب‬ ‫آ با‬ ‫)1( أ‬

(1) .«

Dan Rasulullah SAW telah bersabda : ( ama ba'dhu ) sesunggunya sebaik-baiknya ucapan adalah kitabullah ( al qur'an ) dan sebaik-baiknay petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW ( HR muslim dalam kitab al jum'ah bab merigankan sholat dan khutbah no : 867, 43 )

Copyleft : 2007 - 1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety - mail : bizecha06@hotmail.com

-3From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien

.
Dan para ulama islam sungguh telah memfokuskan perhatian mereka kepada kitabullah dengan sungguh-sungguh , salah satu bentuknay adalah dengan menulis tafsir alqur'an, emnjelaskan makna-maknya yang terkandumg didalamnya , membuat istimbat hukum ( menarik kesimpulan hukum ) dan mengambil faidah yang di terkandung didalam ayat-ayatnya sesui dengan kadar ilmu , iman pemahaman dan takwa yang telah allah anugerahakan kepada mereka.

(2)

(

):

.
Dan salah satu ulama tersebut adalah syeikh kami al alamah syeikh Muhammad bin shooleh al usaimin –semoga allah merahmati belaiu dengan rahmat yang luas dan dan menempatkannya didalam surgaNya yang luas- ,belaiu telah membuka majlis tafsir alqur'an , belaiu telah menarik kesimpulan hukum dan faedah darinya, baik saat belaiu mukim atapun dalam keadaan safar, majlis belaiu ini sangat dikenal yaitu " liqaa' al babaul maftuh ' alhamdulillah Allah telah memudahkan belaiu ini untuk menyelasaikan tafsir juz amma ini. Belaiu memulainya dengan tafsir surat AL FATIHAH, saya ( pengarang pent. ) telah mengajukan kepada beliau tafsir ini untuk di kumpulan menjadi sebuah kitab dan belau menyetujuinya. Namun belaiu tidak sempat memeriksanya ( memuroja'ahnya ) setelah di salin dari kaset selain surat AL FATIHAH dan surat an naba sampai pada firmanya : illa hamimau wa ghossako dan tentunya menyalin dari pita kaset tidak mudah seperti menukil tulisan, karena harus memeriksa kembali lafat-lafatnya , menyusun kembali kalimat-kalimatnya, dan menghapus pengulangan kata-kata yang ada di dalamnya. Dn lain sebagianya.

:( :

) . : }: . : .{ }:
.‫ر‬ ‫رة ا‬ ‫ا‬ ‫رة ا وج‬ ‫إ‬ ‫رة ا‬ ‫أول‬ ‫ا ـ‬ ‫ـر‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫)2( و‬

.

:

.

:

:

{

Copyleft : 2007 - 1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety - mail : bizecha06@hotmail.com

menghayati dan memahami makna-maknanya : 03. karena alqur'an ditutunkan untuk tiga perkara : : 01. namun kami ingin menjelaskan maksud yang lebih mendekati maknanya" Beliau melanjtkan " kami sengaja memilih tafsir juz 'amma ini karena surat-surat di dalamnya sering dibaca dalam sholat oleh kaum muslimin. (3) . orang yang tidak mengerti makna dan artinya pada hakekatnya sama dengan orang yang tidak membacanya sebagaimana allah katakan : { . Allah telah berfirman : { } :.mail : bizecha06@hotmail. di akhir surat abasa belaiu mengatakan " pembicaraan ini ( tafsir yang kami susun ) bukanlah tafsir secara terperinci dan mendetail. }: ‫د‬ ‫آ :إ‬ ‫)1/08( ، و ل أ‬ ‫أ‬ ‫)3( أ‬ Copyleft : 2007 . : 02.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . karena itu alangkah baiknya kalau makna & artinya bisa dipahami & di mengerti.mengambil faedah dan pelajaran darinya. As syeikh sholeh al usaimin telah menjelaskan manhaj yang belaiu pakai dalam menafsirkan juz 30 ini . ( shod : 29 ) Dan tidak mengkin seseorang dapat memetik dan mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya kecuali dengan mengetahui makna & artinya . 38:29.-4From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien : .com . Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. beribadah dengan membacanya. .

Belaiu berkata: " seorang penuntut ilmu seharusnya berusaha membawakan sebuah ayat untuk disampaikan tafsirnya dalam kesempatan berkumpul dengan orang banyak . dan belaiu selalu mengiringinya dengan untaian nasehat dari ayat-ayat al qur'an ( ) cukuplah al qur'an sebagai nasehat. Tafsir as syeikh sholeh al usaimin ini memeiliki keistimewaan tersendiri yaitu : jelas kalimatnya.‫ر‬ ‫رة ا‬ ‫ا‬ ‫رة ا وج‬ .mail : bizecha06@hotmail. mereka tidak melewati sepuluh ayat ( menambah lainya ) sebelum benar-benar mempelajari ilmu yang terkandung didalamnya serta mengamalakan apa yang terkandung didalam ayat-ayat tersebut. menafsirkan satu ayat alqur'an dengan ayat yang lainnya .( diriwayatkan oleh abnu jarir dalam tafsirnya ( 1/80) ahmad syakir berkata : sanadnya shaahih ). . keluarganya serta semua shohabatnya. . tidka bertele-tele dalam pembahasanya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Dan agar ia bisa mengikuti jejak salafus sholeh . karena itu jika anda tanyakan kepada seorang awam ataupun kepada mayoritas orang awam tentang tafsir surat al fatihah mereka tidak mengetahui nya sedikit pun. kecuali dongengan bohong belaka ( al baqorqh : 78 ) : Yakni maksudnya : hanya sekedar membaca saja. Oleh karena itu seorang muslim harus berusaha mengetahui tafsir al qur'an agar ia dapatmengambil faedah & manfaat serta pelajaran darinya. dan menempatkan belaiu dalam surganNya yang amat luas. sesunggunya ALLAH maha mendengar lagi maha mengabulkan doa hambaNya. Semoga allah membalas jasa beliau atas jerih payahnya untuk kemulyaan islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baiknya balasan dan mengangkat derajat belaiu termasuk kalangan al mahdiyyin.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . .com . dan dalam tafsir ini beliau mengabungkan antara penjelasan makna dengan nasehat. misalnya surat al fatihah. tidak mengetahui Al Kitab (Taurat). terutama tafsir tentang ayat yang sering mereka baca.-5From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien 2:78. (43) (867 ) ‫رة ا إ‬ ‫ة وا‬ ‫أول‬ ‫ا‬ ‫ا ـ‬ ‫، ب‬ ‫ـر‬ ‫ا‬ ‫آ با‬ ‫را‬ ‫)1( أ‬ ‫)2( و‬ Copyleft : 2007 . dalam maknanya. sholawat serta salam semoga tercurahkan atas nabi Muhammad SAW .

7. Segala puji bagi Allah.(395 ) {38 } ، ‫آ رآ‬ ‫اءة ا‬ ‫ة، بو ب‬ ‫آ با‬ ‫) 277( و‬ ‫ا‬ ‫ري ، آ ب ا ذان ، ب ا اءة‬ ‫ا‬ ‫)4( أ‬ Copyleft : 2007 . .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . : (4) : « » . Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 2.com .mail : bizecha06@hotmail. « (5) : »: : .« » . Yang menguasai[4] di hari Pembalasan 5. 4. Tunjukilahkami jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ma ha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan semesta alam 3. ‫د‬ ‫آ :إ‬ ‫)1/08( ، و ل أ‬ ‫أ‬ ‫)3( أ‬ ‫رة ا‬ TAFSIR SURAT AL FATIHAH ( ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ــ ن أ‬ ‫ء‬ ) ( dari tafsir juz amma karya : as syeikh muhammad shaleh al usaimin ) { { }{ }{ } }{ } }{ } 1. dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan 6. Hanya Engkaulah yang kami sembah[6]. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.-6From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien .

balasan dosa dan pahala. (2201) (65) ‫ن وا ذآ ر‬ Copyleft : 2007 . jalan hidup bani adam dan sebagainya. surat ini juga menjadi slaah satu bacaan rukyah ( pengobatan dengan membaca al qur'an ) jika dibacakan kepada orang sakit niscaya akan sembuh dengan idzin ALLAH SWT.mail : bizecha06@hotmail.!? atau mereka memulai khutbahnya dengan surat ini ataupun acaraacara yang lainya. contohnya sering kita dapati sebagain orang apabial berdoa berkata kepada jamaah yang hadir : al fatihah…??!! Atau bacalah al fatihah.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . Rasulullah SAW berkata kepada shahabi yang merukyah orang yang terkena sengatan binatang berbisa ( kala jenggking ) lalau sembuh : )« » artinya : tahukan kamu bahwasanya al fatihah itu adalah rukyah ( HR bukhari dalam kitab : al ijaarah baba: upah yang diberikan kepada orang yang menrukyah dengan al fatihah atas seorang arab ( no : 2276) . Berkata para ulama' tentang surat ini : " surat ini merangkum / mencakup secara global makna –makna al qur'an mulai dari hakekat at tauhid. padahal ini sebuah kekeliruan. Dan surat ini memiliki keistimewaan dari surat-surat yang lainnya dalam alqur'an diantaranya : 01.. dan ini sesuatu kekeliruan juga karena : " dasar dalam ibadah adalah ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫از أ‬ ‫از أ‬ :‫م، ب‬ :‫م، ب‬ ‫آ با‬ ‫آ با‬ ‫ب ، )6722( و‬ ‫ب ، )6722( و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ءا‬ ‫ءا‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رة ب‬ ‫رة ب‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫)5( أ‬ ‫)5( أ‬ . (2201) (65) ‫ن وا ذآ ر‬ . Oleh karena itu surat ini disebut juga umul qura' ( diriwayatkan oleh bukhari dalam kitab al adzan bab " bacaan pada sholat fajar ( 772 ) danmuslim dalam kitab as sholat bab:wajibnya membaca al fatihah di setiap rakaat ( 38. mereka menutup doa-doa dan membuka khutbah-khutbah serta memulai suatu acara-acara / kegiatan dengan membaca surat ini. dan dikatakan bahwasnya inilah surat yang pertama kali turun secara lengkap sekaligus satu surat. dan Muslim dalam kitab : as salam bab: boleh mengambil upah dari bacaan merukyah dengan al qur'an atau doa-doa lainnya ( 65/2201) :« . hukum-hukum . surat ini menjadi salah satu rukun sholat yang sholat merupakan rukun islam yang paling utama setelah syahadatain. »: : Namun orang jaman sekarang banyak melakukan bid'ah berkaitan dengan surat al fatihah ini .com . Dan tidak sah sholat yang tidak membaca al fatihah.-7From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien Surat ini dinamakan al fatihah karena : al qur'an dibuka & dimulai dengan surat ini. 395 ) karena sesutau yang di jadikan rujukan atau induknya adalah ummu . 02.

(1960) (1) .) Ada dua fungsi mengapa kita letakkan kata kerja yang terbuang / tersembunyi itu di belakang : Pertama : tabarruk ( menharap berkah dari allah ) dengan mendahulukan asma'allah .com . misalnya : jika anda membaca basmalah ketika hendak makan maka takdir kalimatnya adalah : dengan bismillah aku makan . sedang setiap makmul memiliki 'amil ( ingin tahu dengan jelas bisa belajar bahasa arab nahwu & saraf pent.mail : bizecha06@hotmail. . : . . Kedua: membatasi maksud .(1960) (2) ‫بو‬ ‫آ با‬ ‫، بو‬ ‫آ با‬ ‫ا‬ ‫، )589( و‬ ): ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م وا س‬ ‫، بآ ما‬ ‫وا‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫)6( أ‬ ‫)7( أ‬ ‫ا ( )0055( و‬ ‫ب: لا‬ Copyleft : 2007 .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety .« »: (6) « Kami katakan dalam qaidah bahasa arab : jar dan majrur harus memiliki hubungan / kaitan karena keduanya adalah ma'mul. »: (7) : : : . Seakan engkau berkata : aku tidak akan makan dengan menyebut nama siapapun untuk bertabaruk ( mengharap berkah ) dengannya dan untuk minta pertolongan kecuali dari nama allah. meletakan 'amil dibelakang berfungsi membatasi makna. .« »: « }: »: } Firmanya allah ta'ala ( dengan menyebut asma' allah yang maha pemurah lagi maha penyayang ) dalam kalimat ini ada jar & majrur yang berhubungan dengan kata kerja yang dibuang / tersembunyi setelahnya. . sesuai aktifitas dan perbuatan yang dikerjakannya . : .-8From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien tauqifiyyah ( diam dan harus ada dalilnya ) dan ittiba' ( mengikuti tata cara rasulullah SAW ( kaidah ini insya allah akan ana bahas dlam tread qowaidul fiqhiyyah ) { :{ .

. Oleh karena itu rasulullah SAW bersabda: « »: (6) « » Artinya : barang siapa yang belum menyebelih maka hendaklah menyembelih dengan membaca basmalah ( HR bukhari : kitab al 'idain bab: ucapan imam kepada makmum.com . nama " ALLAH " merupakan asal aslinya .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . Lafadh ( « » = { } ) yakni : yangmemiliki kasih sayang yang amat luas oleh sebab itu disebutkan yang menunjukan arti : keluasan dalam wazan ( rumuj dalam ilmu syaraf ) fa'laan / & sangat amat luas.-9From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien Kata tersembunyi tersebut kita ambil darikata kerja 'amal ( dalam qaidah nahwunya ) itu pada asalnya adalah kata kerja. ahlu nahwu sudah tentu mengetahui masalah tersebut. :{ } Dan lafadh jalaalah ( ) . { } .mail : bizecha06@hotmail.{ } } . . merupakan nama khusus bagi ALLAH rabul alamin da tidak boleh diberikan nama allah selain dariNYA. adapun nama allah setelahnya ( selainya ) merupakan tabii' ( cabang darinya ) seperti ar rahman & ar rahim . : « » { } :{ . ketika khutbah 'ied ( 985 ) juga imam muslim dalam kitab al aldhahi bab waktu uddkiyah ( 1/1960) . atau sabdanya : " hendaklah ia menyembelih dengan nama allah ( HR bukhari : kitab adz dzabaian wa ash shaid bab : sabda nabi " sembelihlah dengan menyebut asma' allah ( 5500) juga imam muslim kitab al adhahi bab waktu udhhkiyah (2/1960) dalam hadist ini : kata kerja " menyembelih" disebut secara khusus disitu.(1960) (1) ‫، بو‬ ‫آ با‬ ‫، )589( و‬ ‫ا‬ ‫م وا س‬ ‫، بآ ما‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫)6( أ‬ Copyleft : 2007 . Lalu kami tentukan kata kerja yang yang sesui dengan jenis pekerjaan yang sedang dilakukan karena lebih tepat kepada yang dimaksud. oleh karena itulah maka kata benda tidak bisa menjadi amail' kecuali jika telah memiliki & memenuhi syaratsyarat tertentu.

kita lihat raja-raja yang kuat dulu.com . dan kasih sayang merupakan fiil ( perbuatan ) allah yaitu mencurahkan kasih sayang kepada hamba-hamba yang disayangiNYA seperti yang terkandung juga didalam nama " ar rahiim " .. mereka memiliki kasih syang tanpa disertai h hal tersebut ( ini dqiyasul aulaqii artinay allah lebih utama dan lebih jauh dari yangdemikian itu pent ) : . : « »: : Kasih sayang ( rahmat ) yang ALLAH tetapkan bagi diriNYA bersifat hakiki berdasarkan dalil dari wahyu dan akal sehat . Sebagian orang mengingkari sifar kasih sayang ALLAH yang hakiki ini. dan ini semua tidka layak bagi ALLAH. adapun bantahan atsa mereka ini ada dua segi : : . Yang pertama : kasih sayang itu tidka selalu disertai ketundukkan.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . Copyleft : 2007 . adapun dalial dari wahyu seperti yang telah di teteapkan dalam alqur'an dan as sunnah tentang penetapan sifat ar rahman ( kasih sayang ) dan ini banayk sekali . atau rasa iba atau kelemahan.10 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien Dan lafadh ( ) yakni : mencurahkan kasih sayang kepada hamba yang di kehendakiNYA . maka mereka mengartikan & memaknai kasih sayang disini dengan makna: pemberian nikmat ( al in'am ) atau kehendak memberi nikmat ( iradatul in'am ) menurut akal mereka : mustahil allah memiliki kasih sayang mereka berkata : " alasanya adalah sifat kasih sayang menunjukkan adanya kecondongan kepada kelemahan dan ketundukan . kasih sayang merupakan sifat ALLAH yang terkandung juga dalam lafadh " ar rahmaan " . jadi ar rahmaan dan ar rahiiim. karena itu disebutkan dalam wazan faa'il ( = ) yang artinya menunjukkan telah terlaksana curahan kasih sayang tersebut. . adapun dalil akal yang sehat : seluruh nikmat yang kita terima serta musibah yang terhindar dari kita merupakan salah satu bukti curahan kasih sayang ALLAH kepada kita semuanya. merupakan dua asma allah yang menunjukkan Dzat .mail : bizecha06@hotmail. serta sifat kasih sayang dan pengaruhnya : yaitu hikmah yang merupakan konsekuensi & tuntutan dari sifat itu.

adapun tanda-tanda kasih sayang allah dapat diketahui oleh semua orang baik yang pinter orang yang awam . dengan argumentasi akal yang yang samar dan tidak jelas dari pada aargumentasi akal dalam menetapkan sifat kasih sayang bagi ALLAH. jika anda bertanya kepada orang awam. : « »: : . adapun sifat kasih sayang yang di miliki al khaliq adalah sesui dengan kemaha-agunganNYA . . kemudian sering juga kita saksikan kasih sayang ALLAH khusus bagi allah misalnya : menurunkan hujan .com .« »: Dan yang mengherankan bahwaanya orang yang mengingkari sifat kasih sayang allah yang haqiqi dengan alasan tidak bisa diterima akal atau mustahil menurut akal malah menetapkan sifat iradah ( berkehendak ) yang haqiqi. karen kasih sayang merupakan sifat yang sempurna. : Kemudian kita katakan : sesungguhnya akal sehat talah menunjukkan adanya sifat kasih sayang yang hakiki bagi ALLAH SWT. Merka berkata: " keistimewaan dan kekhususan yang allah berikan kepada sebagian makhluq yang membedakan antara satu dengan yang lainnya.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . maka ALLAH lebih berhak untuk memiliki sifat yang sempurna. menghilangkan masa paceklik. kemaha-besaranNYA dan kekuasaanNYA. : . karen hal tersebut hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang pintar. akan tetapi hal tersebut lebih samar jika dibandingkan dengan tanda-tanda kasih sayang allah . tentang turunya hujan tadi malam misalnya : "berkat siapakah yang menurunkan hujan tadi malam ? ia pasti menjawab: berkat keutamaan dan karunia allah serta kasih sayangNya. dan lain sebagainya yang menunjukkan kasih sayang ALLAH ta'ala. pemandangan yang sering kita saksikan pada makhluq hidup berupa kasih sayang diantara mereka maka menunjukkan adanya kasih sayang ALLAH.mail : bizecha06@hotmail. menurut akal menunjukkan sifat iradah " tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat ini benar. sifat yang tidak akan berkonsekuensi negative dan cela sama sekali.. : : : .11 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien Yang kedua: kalaupun hal –hal tersebut merupakan konsekuensi sifat kasih sayang maka hanay berlaku pada sifat kasih syaang yang dimiliki makluq . Copyleft : 2007 .

mereka semuanya memulai ( bacaan ) sholatnya dengan membaca : .com . maka allah menjawab: ini untuk hambaKU dan AKU meengabulkan apa yang dia minta ( HR muslim dalam kitab sholat bab: kewajiban membaca al fatihah disetiap rakaatnya ( 38. maka allah menjawab: hamba-KU telah menyanjung dan memuji-KU. . sebagaian mereka berpendapat : sesungguhnya basamalah termasuk ayat dari surat al fatihah. jika ia membaca :yang menguasai hari pembalasan. 395 ) »: { ، :‫ل‬ } :‫ة ب‬ ‫آ با‬ ‫)أ‬ « { .(395)(38) . Dan sebagiaan yang lain berprndapat: basmalah tidak termasuk ayat dari surat al fatihah namun ayat ini berdiri sendiri dalam al qur'an.apabila dia membaca : tunjukillah kami kepada jalan yang lurus..1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety .apabila dia membaca : hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada MU lah kami kami mohon pertolongan.399 (52) ‫ر‬ ، ‫آ رآ‬ :‫ل‬ ‫اءة ا‬ :‫ة، ب‬ :‫ة ب‬ ‫آ با‬ ‫آ با‬ ‫)8( أ‬ ‫)9( أ‬ Copyleft : 2007 . karena ini termasuk ayat dari surat al fatihah. umar dan usman –semoga allah merahmati mereka semuanya. maka allah menjawab: hambaKU telah mengangungkanKU .(395)(38) ‫آ رآ‬ : { { }: ‫اءة ا‬ :‫ة، ب‬ }: }: : ‫آ با‬ ‫)أ‬ : : { « : { } Adapun dalilnya adalah :hadist nya abu hurairah RA bahwasanya rasulullah SAW bersabda: allah berfirman: "aku membagi sholat ( al fatihah )menjadi dua bagian separuh untuk ku dan separuh untuk hambaku.. abu bakar. Jika ia membaca : segala puji bagi allah tuhan semesta alam.(3999 (52) } ‫ر‬ Hadist Ini menunjukan penegasan bahwasanya basmalah bukan termasuk dlam surat al fatihah ( lihat hadist diatas dimulai dengan kalimat : alhamdulillah pent ) dalam kitab as shahih diriwayatkan dari anas bin malik RA beliau berkata: aku pernah sholat dibelakang( makmum dengan ) rasulullah SAW. isyak & subuh) mereka berpendapat : tidak sah sholat tanpa membaca basmalah. dan ini lah pendapat yang benar sesui dengan dalil dan rangkaian ayat dalam surat al fatihah ini : }: : { »: : : (.12 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien Masalah : Apakah basmalah termasuk ayat dalam surat al fatihah atau bukan ? Dalam masalah ini ulama' berbeda pendapat.mail : bizecha06@hotmail. maka allah menjawab: ini setengan untuk KU dan setangah untuk hambaKU . dan harus dibaca jahr ( keras ) dalam sholat yang jahr ( magrib.

maka jika anda ingin membagi surat al fatihah menjadi tujuh bagian ( ayat ) maka anda akan dapati bahwa } dan pada ayat inilah allah berfirman : aku ayat pertengahan adalah : { membagi sholat ( al fatihah ) menjadi dua bagian yang setengah untukKU dan yang setengah lagi untuk hambaKU . :{ :{ { . dalil orang yang berprndapat bacaan basmalah tidak dikeraskan no : 52 hal : 339 ) Maksudnya adalah mereka tidak menjahrkan ( mengerakan ) bacaanya membedakan antara basmalah dengan hamdalah dalam hal dikeraskan dan tidak menunjukkan bahwasanya basmalah tidak termasuk dlaam surat al fatihah. } ayat keenam untuk hambanya dan ayat ketujuh : } ini juga untuk hambanya. }: } }: } { « Adapun berdasarkan siyak ( rangkaian ) ayat dalam surat ini jika ditinjau dari segi maknanya.com . { { { { { { } ayat kedua } ayat ketiga dan 3 ayat ini merupakan bagain bagi allah SWT } adalah ayat keempat . maka al fatihah terdiri dari tujuh ayat dan ini yang disepakati oleh para ulama' . dan ini merupakan tengah-tengah dari dua } ayat ke lima merupakan bagian bagi hambaNYA. : »: :{ : } { } :{ { } } . dan tidak membaca bismilahir rahmanir rahim ( secara jahr ) di awal bacaan maupun diakhir bacaan ( HR muslim dalam kitab : sholat bab.13 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien alhamdulillahi rabbil aalamien. bagian tersebut yaitu bagian ALLAH dan bagian hambaNYA..1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety .mail : bizecha06@hotmail. jadi firman Allah { } ayat pertama . maka mulai dari Copyleft : 2007 .

14 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien Maka ada tiga ayat pertama merupakan bagian bagi ALLAH yaitu ayat pertama. Kemudian jika di tinjau dari segi siyak lafadhnya apabila kita katakan : sesunggunya basmalah merupakan salah satu ayat dari surat al fatihah maka melajimkan ayat ketujuh dari surat ini panjang sekali setara dengan dua ayat. Tafsir ayat pertama Adapun firmannya : segala puji bagi allah tuhan semesta alam .mail : bizecha06@hotmail.dan berkata Copyleft : 2007 . dan satu ayat pertengahan ( ke empat ) merupakan pertengahan untuk ALLAH dan untuk hambanya ( 3+1+3= 7 ) : . artinya: dia ( ALLAH ) adalah yang maha sempurna baik dzatNYA . kesempurnaan yang meliputi kesempurnaan Dzat . . sifat dan perbuatan.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . serta perbuatanNYA . akan tetapi harus di serta dan dikuatkan dengan al mahabbah ( kecintaan ) dan at ta'dhim ( pengagugan ) . Alhamdu: artinya mensifati dan mengakui kesempurnaan sesuatu yang dipuji dengan disertai kecintaan ( al mahabbah ) dan pengagungan ( at ta'dhim ) kepadanya. dan sudah dimaklumi pada umumya panjang pendeknya ayat-ayat dalam sebuah surat hampir seragam satu dengan yang lainnya. Maka pendapat yang benar dan tidak di ragukan lagi bahwasanya basmalah tidak termasuk ayat dalam surat al fatihah sebagaimana pula basmalah bukan termasuk dalam surat-surat lainnya ( wallahu a'lam bis showah pent.) { { : « « » : } :{ } : } » : { } « » .com . sifatNYA. kedua dan ketiga. dan tiga ayat terakhir untuk hambaNYA..

ia hanya mengarapkan dan menyukai harta pemberiannya atau karena dia takut kepadanya. : : : . akan tetapi dia memujinya hanya sekedar mrngharapakan sesuatu darinya. walaa takdhim laa yusammaa hamdan innama yusamma madhan ' artinya : karena jika hanya menyebutkan kesempurnaan tanpa di iringi dengan kecintaan dan pengagungan belum bisa di sebut al hamdu ( pujian ) akan tetapi hanya sebatas ( di sebut ) mad han ( sanjugan)" oleh karena itu sebagain orang yang membenci sesuatu yang di pujinya. Adapun firmanya : { } tuhan semesta alam :{ } :« » { }: Ar rabb « » adalah : dzat yang terkumpul padaNYA tiga sifat yaitu : al khalik (pencipta ) al malik (pemilik ) dan at tadbir ( pengatur) artinya allah maha pencipta maha memiliki ( mengusaia ) danmaha pengatur segala dan semua urusan . Adapun ( ) alif lam pada kata al hamdu ( (. { }: Dan firmannya lillahi ( untuk allah ) Lam pertama diawal kata berfungsi sebagai al ihtisos ( pengkhususan) dan al istihqoq ( yang berhaq ) maknanya : ( hanya allah semata yang khusus dan berhak mendapatkan pujian yang sempurna pent ) dan lafdhul jalalah adalah asma' al rabb subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh di gunakan untuk menamai sesuatu selainNYA.mail : bizecha06@hotmail.. Adapun pujian yang kita sanjungkan kepada ALLAH adalah pujian yang disertai kecintaan ( al mahabbah ) dn pengagungan ( at ta'dhim ). : ) berfungsi sebagai :al istighraaq ) artinya meliputi semua dan segala pujian yang ada.15 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien sebagian ahlu ilmi: " lianna mujarrodu wasfihi bil kamal bidhuni mahabbah. Karena itu dalam definisi al hamdu diatas kita katakan : menyebutkan kesempurnaan sesuatu yang di puji dengan di sertai kecintaan ( al mahabbah ) dan pengagungan ( at ta'dhim ) kepadanya.( maka di sebut at tauhid rububiyyah pent .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety .) Copyleft : 2007 . seperti sebagaian penyair yang mendatangi dan berdiri di hadapan penguasa kemudian melantunkan bait syairnya dengan memuji sang penguasa dengan sanjugan. : « » . padahal dia tidak suka kepada penguasa tersebut.com . Maknanya adalah : al makluuh artinya sesutau yang di sembah dengan kecintaan dan pengagungan .

‫ا ه‬ ‫د ، وأ‬ ‫ا‬ ‫ءو ل:ها‬ ‫رك 1/944 آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫) 3083 ( ، وا آ‬ ‫ا‬ : ‫أ اب ا دب ، ب‬ ‫ا‬ ‫)01( أ‬ Copyleft : 2007 . karena itulah ralulullah jika mendapatkan kesenangan dan kemudahan beliau menngatakan : « » dengan nikmatNya semata amalan-amalan sholeh Artinya : segala puji bagi ALLAH yang menjadi semurna. dan rahmadNYA serta izzahNYA ( kemulyaan) dan makna rububiyyah yang lainnya.com . dan ini dapat kita ambil dari alif lam ( al / ) di awal firmannya alhamdu ( ) yang menunjukkan al istighroq ( mencakup seluruh bentuk pujian yangsempurna) 1 : »: ‫د ، وأ‬ ‫ا‬ ‫ءو ل:ه ا‬ ‫رك 1/944 آ ب ا‬ ‫ا‬ 2 ‫) أ‬ . menetapkan segaja pujian yang sempurna bagi ALLAH . Dan jika beliau mendapat selain itu berkata : . semua makluq di sebut alam karena menjadi tanda atas adanya sang pencipta mereka yaitu allah ta'ala. : { }: « » : .16 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien Dan firman { } semesta alam Para ulama' mengatakan: alamin adalah : segala sesuatu selain allah di sebut alam . maka pada setiap makluq ada tanda tanda yang menunjukkan adanya sang pencipta menunjukkan adanya kudrahNYA ( kemampuan ) hikmahNYA.mail : bizecha06@hotmail. sesunggunya hanya allah semata yang berhak mendapatkan pujian yang sempurna dari segala segi baik waktu dan keadaan... « ‫) 3083 ( ، وا آ‬ ‫ا‬ : ‫أ اب ا دب ، ب‬ »: ‫ا‬ « ( ‫ا ه‬ 2. FAEDAH : Diantara faedah ayat ini adalah : 1.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety .

atau karena umat yang di utus kepada mereka para rasul hanya mengingkari at tauhid uluhiyyah ( menghususkan peribadan kepada allah semata) .mail : bizecha06@hotmail.17 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien « » Segala puji bagi allah dalam segala keadaan dan kondisi.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . luasnya rububiyyah allah ta'ala yang meliputi seluruh alam sebagaimana dalam firmannya: rabul alamien . ar rahman } }: } maknanya: dzat yang memiliki kasih sayang yang maha luas. mendahulukan penyebutan sifat uluhiyyah bagi ALLAH dari sifat rububiyyah dengan penyebutan asma "ALLAH " yang merupakan nama khusus baginya yang bercabang dari 'ALLAH ' nama nama yang lainya dari asmaul husna. : 3 3. dan jika disebutkan keduanya maka ar rahman di tafsirkan sebagai sifat dan ar rahim adalah perbuatanNYA. Adapun firmaNYA :Yang maha pemurah lagi maha penyayang adalah sifat bagi lafdhul jalalah " allah " dan sifat setelahnya.( HR ibnu majah dalam abwabul adab bab: keutamaan orang-orang yang selalu memuji allah no : 3803 dan hakim dalam al mustadrak ( 1/449 ) kitab ad du'aa beliau berkata: hadist ini shoheh sanadnya dan di setujui oleh adz zhahabi ) « » .com .. Tafsir ayat kedua : { { « { » } { } } { { } } { } « { } :{ { » . dan ar rahim adalah yang mencurahkan kasih sayang . jika disebutkan ar rahman saja atau ar rahim saja maka maknanya meliputi sifat dan dan perbuatanNYA . ar rahman adalah : sifatNYA sedang ar arhim adalah perbuatanNYA. Copyleft : 2007 .{ }: : 4 4.

kat ad die nada kalanya berarti pembalasan Copyleft : 2007 . menetapkan bahwsannya rububiyyah allah dibagun atas dasar kasih sayang yang maha luas yang tercurahkan kepada para makluqNYA.18 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien : { } . dan menetapkan sifat kasih sayang dan mencurahkan kasih sayang yang merupakan fiil ( perbuatan ) allah. penetapan dua asma allah yang mulia yaitu ar rahman dan ar rahim bagi allah .{ { « [6 : » ]{ }: .mail : bizecha06@hotmail. Faedah Diantara faedah yang dapat di petik dari ayat ini adalah : 1. dan tidak ada yang menguasai dan merajai selain allah pada hari itu. makna ad dien disini adalah : pembalasan . artinya : allah ta'ala adalah dzat penguasa dan raja hari kiamat hari untuk membalas semua amalan makluqnya. Tafsir ayat ke-3 ..{ : 2 } 2. karena tatkala allah berfirman: rabbul alamien ( rabb semesta alam ) seakan-akan ada yang bertanya : apakan jenis rububiyyah ini ? apakah ini rububiyyah yang bermakna : azab dan siksaan ataukah rububiyyah yang bermakna kasih sayang dan karunia? Maka allah berfirman: ar rahmanir rahiem ( yang maha pengasih lagi maha penyayang . Adapun firmanya : Yang menguasai hari pembalasan Malik merupakan sifat bagi lafdhul jalalah " allah " dan yaumiddien dia adalah harikiamat .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety .com } }: } { } { } { « »: . yang terkandung dalam dua asma allah tersebut : 1 { : }: « »: .

: Adapun firmanNya: dalam qiroatus sab'ah ( bacaan yang tujuh ) bisa dibaca (mimnya pendek ) dan bisa dibaca ( mimnya panjang ) dan kata lebih khusus artinay dari pada Dengan mengabung dua bacaan diatas memiliki faedah yang sangat besar. ada orang yang dinamai malik namun tidak bisa mengatur urusan sedikitpun dan diantara manusia ada yang menjadi raja tetapi tidak memiliki kekuasaan.« » « » { }: { }: : . 1 : Copyleft : 2007 .mail : bizecha06@hotmail. yaitu : menegaskan bahwa kerajaan dan kekuasan ALLAH bersifar hakiki.com .19 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien sebagaimana di maksud ayat ini.. karena pada hari itu seluruh kepemilikan dan kerajaan akan di cabut. penetapan kekuasaan ALLAH dan kerajaanNya yang menguasai hari kiamat .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . : : . kadang juga bermakna amal perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat : [6 : ]{ }: Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami ( al kafirun : 6 ) dan dikatakan dalam pepatah : kamaa tadhiinu tudhanu artinya : sebagaimana kamu berbuat seperti itulah kamu dibalas . FAEDAH : Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini : 1. seperti halnya kebanyakan manusia namun arrab azza wajalla adalah raja sekaligus memiliki kerajaan dan kekuasaan. karena diantara makluqnya ada yang berkuasa tetapi tidak menjadi raja.

juga penguasa dunia ? Jawabnya : tentu saja . karena allah akan menyeru : [16 : ]{ }: Artinya: milik siapakah kerajaan pada hari ini ( kiamat ) ? (qhofir :16) tidak ada seorang pun yang menjawab. menurut mereka kehidupan ini hanyalah sekedar : keluar dari rahim kemudian mati dan di telan bumi. maka allah berfirman : [16 : ]{ } "kepunyaan ALLAH yang maha esa lagi maka mengalahkan (qhofir:16) Didunia ini banyak orang menjadi raja.20 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien }: [16 : ]{ . bahkan ada raja yang di yakini oleh rakyat dan golongannya sebagai maha raja. sebab pada hari itu manusia akan dibalas sesui kadar amalannya.{ }: : 2 2.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . menurut mereka tuhan itu adalah pemimpin mereka. . Tafsir ayat ke -4 Copyleft : 2007 . tidak ada raja selain raja mereka.mail : bizecha06@hotmail. : 3 3.. misalnya kaum komunis berkeyakinan tidak ada penguasa langit dan bumi. akan tetapi kekuasaan dan kerajaan serta kekuatannya akan lebih nampak jelas dan nyata pada hari kiamat tersebut. anjuran untuk manusia agar mempersiapkan dan mengumpulkan bekal amalan untuk menyambut hari pembalasan tersebut. menetapkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan berdasarkan ayat ini : yang menguasai hari pembalasan ( al fatihah:3 ) .com . }: [16 : : ]{ : Jika ada pertanyaan : bukankah allah selain penguasa hari pembalasaan.

com . demikaina juga jika dia tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oelh allah maka di ajuga bukan seorang hamba yang hakiki. maka ma'nanya adalah : . } : « » « » » Ibadah itu mencakup keta'atan terhadap semua perkata yang di perintahkan ALAH dan meninggalkan seluruh perkara yang dilarang oleh allah darinya. : : « { . orang yang tidak melakukan hal tersebut berarti dia bukanlah seorang yang di sebuut abid ( hamba ) jika dia tidak melakukan apa yag di perintah allah berarti dia bukan hamba yang sesungguhnnya. sedang amilnya adalah " { } " dan didahulukan obyeknya adalah untuk pembatasan makna & pengkhususan. maka kata : { } maknanya: kami tunduk dan merendahkan diri kepadaMU dengan sebenar-benarnya ketundukan. oleh karena itu kita dapati orang-orang mukmin meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia ( kepala/jidad) ketika bersujud pada tempat yang di pijak kaki manusia. sekiranya ada orang yang berkata : ' aku akan berikan kepadamu dunia seluruhnya tapi bersujudlah kepadaku ! tidak akan pernah mau orang yang beriman menuruti perintah itu selamanya.mail : bizecha06@hotmail. karena ketundukan dengan bersujud hanya boleh di tujukan kepada allah semata. } :{ } { }: } Adapun firmanNYA : hanya kepadaMU kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan Firmannya : { } .. maf'ulun bih di dahulukan dari amielnya yang demikian itu karena adanya udhur untuk digabungkan ( di sambung ). hamba yang sesungguhnya dan sejati adalah Copyleft : 2007 .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . untuk membuktikan ketundukan kepada ALLAH SWT. tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepadaMU.21 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien { : { }: { : « »: . mereka sujud diatas tanah ataulantai dahinya di penuhi dengan debu dan semua itu karena ketundukan mereka kepada ALLAH. { } adalah maf'ul bih ( obyek ) yang di dahulukan.

{ }: : 2 02. sebab ibadah tidak munkin dilakukan dalam bentuk yang sempurna tanpa pertolongan allah .. kepada allah dan bertawakal kepadaNYA.mail : bizecha06@hotmail. karena dalam ayat ini :disebutkan adanya pendahuluan makmul ( iyaka ) dari pada amailnya ( na'budhu ) : { }: : 1 . sesui dengan firmanya : { } hanya kepadaMU kami mnyembah. kepasrahan secara total. penyebutannya : ]{ }: »: : : [2 Copyleft : 2007 . sesui dengan firmanNYA: { } hnaya kepadMu kami mohon pertolongan. Dan itu semua tentunya tidak munkin tercapai dan terlaksana tanpa adanya pertolongan ALLAH SWT. wajibnya men-iklhas-kan al isti'aanah ( mohon pertolongan ) kepada allah SWT. oleh karena itulah ALAH berfirman: { } hanya kepadaMUlah kami mohon pertolongan.com . dan dalam ibadah selau konsisten dan mengerjakan semua perkara yang di perintahkan dan meningalkan semua perkara yang di larang. Yakni hanya kepadaMu kami minta pertolonagn dalam ibadah ataupun dalam perkara yang lainnya.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . FAEDAH : Diantara faedah yang dapat di petik dari ayat ini adalah : 01. dalam ayat ini allah menggabungkan antara ibadah dan isti'anah atau tawakal dibeberapa tempat dalam ayat-ayat alqur'anul karim. karena dalam ayat ini maf'ul bihnya di dahulukan.22 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien « » Orang yang selalu mengikuti & menjalankan semua kehendak yang di sembah sesui dengan kaidah-kaidah syar'iyyah. : . kewajiban meng-ikhlas-kan niat dalam beribadah hany kepada allah semata. « » adapun isti'anah adalah memohon pertolongan.

1009 ) : : . (56) ، ‫وف‬ . (56) ، ‫وف‬ . dan hal ini boleh dilakukan dengan syarat orang yang di mintai tolong masih hidup dan memang kuat dan sangup membantunya ketika itu. dan rasulullah SAW bersabda: ‫ع‬ :‫د ب‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫) )أ‬ . isti'annah jenis ini bukan termasuk ibadah oleh sebab itu allah berfirman dalam QS al maidah : 2 ) : dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa ( QS :5:2) : : : ! .(1009) . bab: keutamaan mengangkat barang saudarnya dalam perjalanan ( 2891 ) dan muslim dalam kitab zakat bab: bahwasanya sodaqoh mencakup seluruh perbuatan maruf ( 56 .(1009) .mail : bizecha06@hotmail.23 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien ‫ن أن‬ :‫آ ب ا آة، ب‬ ‫)1982( و‬ ‫ا‬ ‫ع‬ :‫د ب‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫)أ‬ . dan isti'aanah ini khusus hanya kepada allah semata.(1009) .. padahal dalam ayat lain di katakan adanya isrti'aanh kepada selain allah yaitu dalam ayat :[2 : ] { }: " dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa ( al maidah 02 ) dalam ayat ini adanya isti'aanah kepad selain allah .(1009) .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . (11. Kedua : isti'annah musyarokah artinya : kerja sama dengan orang lain dalam urusan / pekerjaan yang kamu inginkan untuk mengerjakannya.(1009) . (56) ، ‫وف‬ «« ‫ا‬ ‫ع‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ن أن ا‬ :‫آ ب ا آة، ب‬ ‫)1982( و‬ ‫ا‬ » "kamu menolon seorang untuk menaiki kendaraanya atau kamu mengangkat barangnya keatas kendaraannya adalah sedekah bagimu ( HR bukhari dalam kitab al jihad. (56) ، ‫وف‬ « ‫ا‬ ‫ع‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Jika ada yang bertanya : "bagaimana munkin dikatakan : mengiklhaskan al isti'aanah ( mohon pertolongang ) hanya kepada allah .[2 : ]{ }: : Jawabnya adalah : al isti'anah ( minta pertolongan ) ada dua macam : pertama: isti'aanah tadwied atinya: engkau hanya bersandar kepada allah semata dan berlepas diri dari orang sekitarmu dan dari kekuatan dirimu sendiri.com . . (56) ، ‫وف‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ ب ا آ ة ، ب : ن أن ا‬ ‫آ ب ا آ ة ، ب : ن أن ا‬ ‫آ ب ا آ ة ، ب : ن أن ا‬ ‫)1982( و‬ ‫)1982( و‬ ‫)1982( و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ :‫د ب‬ :‫د ب‬ :‫د ب‬ : ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫)11( أ‬ ‫)11( أ‬ ‫)11( أ‬ Copyleft : 2007 .

mail : bizecha06@hotmail. : : . kecuali jika memang sangant membutuhkan atau kita tahu orang tersebut senang menolong dan dimintai bantuan .. hendaknya memberikan bantuan. sebab si wali itu berada jauh darinya. Tafsir ayat ke : 5 . maka jika anda berkata:{ Copyleft : 2007 . maka ini tidak boleh dan haram bahkan jatuh kedalam kesyirikan yang besar. dan bagi yang dimintai tolong dalam hal bukan perbuatan dosa dan pelangaran. jika tidak mampu maka tidak boleh meminta pertolongan kepadanya. maka kita boleh meminta bantuannya untuk meembuatnya senang. { } { }: : { « » } :{ { }: } { } Adapun firmanya: tunjukilah kami jalan yang lurus { { } ada dua bacaan : boleh dengan siin { } dan boleh dengan shood tanpa titik } adapun yang dimaksud shiroot adalah : jalan dan yang dimaksud al hidayah « » } maka adalah hidayah irsyad dan hidayat taufiq. al isti'aanah ( minta tolong ) kepada makhluq hanya di perbolehkan bila mana yang di mintai pertolongan sanggup untuk menolongnya. sebab si mayit ini tidak mampu menolog dirinya sendiri lalu bagaimana munkin dia mau menolong orang lain ( yang minta pertolongan kepadanya ) smaa juga dia minta pertolongan kepada orang yang masih hidup namun jauh darinya untuk suatu urusan yang dia tidak sangup untuk melakukannya 9 karen ajauh darinya ) . misal : minta pertolongan mayit yang sudah dikubur.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . misal dia meyakini ada seornag wali yang tinggal di belaahn bumi bagian timur bisa menolongnya dalam suatu keperluan di kampungnya ( seperti menolak bala pent dsb ) maka ini juga termasuk syirik akbar.{ { }: }: .com . Jika ada yang bertanya : bolehkan meminta pertolongan kepada makhluq dalam hal di bolehkan meminta pertolongan kepada mereka ? Jawabnya : yang paling baik adalah tidak meminta pertolongan kepada siapapun .24 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien Jika ada yang bertanya : apakah meminta pertolongan ( isti'aanah ) kepada makluq boleh dalam segala hal dan keadaan ? Maka jawabnya : tidak .

: : { } { }: . karena ibadah harus dikerjakan dengan niat iklash.keindahan gaya bahasa alqur'anul karim. }: 2.seorang insan mengadu kepada allah setelah meminta memohon pertolonganNYA dalam beribadah supaya diberi petunjuk kejalan yang benar.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . yaitu dengan dihapusnya jar wa majrur dari kata { } yang berfaedah untuk merangkum danmencakup semua jenis hidayah yaitu hidayatul ilmu dan hidayatul taufiq karena hidayat itu terbagi menjadi dua yaitu : pertama hidayah ilmu dan irsyad kedua: hidayah amal dan taufiq Copyleft : 2007 .com . 1 }: { }: { : : { } : : 2 [185 : [2 : { } [17 : ]{ ]{ ]{ }: }: . karena sesungguhnya shirotol mustaqiim adalah syari'at yang dibawa oleh Rasulullah SAW.mail : bizecha06@hotmail. dan itulah yang terkandung dalam firmanya :{ } hanya kepada engkaulah kami menyembah. mustaqiim artinya lurus dan tidak ada kebengkokan sedikitpun.. dan hendaknya juga memina pertolongan kepadaNYA agar mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan itulah yang terkandung dalam firmanya : { } dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan .25 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien anda memohon kepada ALLAH ilmu yang berguna dan amal sholeh . FAEDAH Adapun faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini diantaranya : 1. selain juga harus mengikuti syari'at Nya sebagaimana terkandung dalam firmanya : { } : tujukilah kami ke jalan yang lurus.

( fusilah : 17 ) firmanya: { } mereka telah kami beri petunjuk yaitu : kami telah menjelaskan kebenaran kepada mereka dan kami telah menuntun mereka tetapi mereka tetap tidak mau mengikutinya. Maka mereka Telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk. : .{ } Copyleft : 2007 .mail : bizecha06@hotmail.com . sesunggunya shiraath ( jalan ) terbagi menjadi dua : yaitu jalan yang lurus ( mustaqiiem) dan jalan yang bengkok ( mu'waiij ) maka jalan yang sesui dengan kebenaran adalah jalan yang lurus ( mustaqiiem ) sebagaiamana disebutkan dalam firmanNYA: [153 : ]{ } Artinya: dan sesunggunya ( yang kami perintahkan ) ini adalah jalanKU yang lurus maka ikutilah jalan itu ( al an'am . Dan adapun kaum Tsamud. 153 ) Tafsir ayat ke 6-7 .26 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien adapun hidayah ilmu dan irsyad hanya sebatas memberikan petunjuk ( irsyad ) dan bimbingan ( ilmu ) dan dalam hal ini allah memberikan kemampuan tersebut kepada seluruh manusia sebagaimana dikatakan dalam firmannya : [185 : ]{ } artinya: bulan ramadhan yang didalamnya di turunkan ( permualaan ) al qur'an sebagai petunjuk bagi manusia ( qs : albaqorah : 185) yang kedua hidayah taufiq yaitu kemmapuan untuk mendapatkan melaksanakan petunjuk. [153 : ]{ : }: 3 3.. dan menjalankan dan mengikuti syari'at sebagaimanadisebutkan dalam firmaNYA: [2 : ]{ } " kitab ( al qur' an ) ini tidak ada keraguan didalamnya ada petunjuk bagi orang orang yang bertakwa ( QS al baqorah : 2 ) dan hidayah ini tidak diberikan kepada setiap orang sebagaiamana firmanNYA: [17 : ]{ } artinya: 17.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety .

Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya). .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.[69 : { } : ] . : { }: Copyleft : 2007 .27 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien { }: . dan mereka Itulah teman yang sebaikbaiknya. yaitu: Nabi-nabi. termasuk juga orang-orang yang berilmu ( mengetahui ) kebenaran namun tidak mau mengamalkannya. :{ }: Adapun firmanya: { } bukan jalan orang-orang yang engkau murkai . dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam surat Al Faatihah ayat 7.mereka itu adalah yahudi. dan orang-orang saleh.{ }: (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka.{ 69. orang-orang yang mati syahid. . :{ }: Sedang firmanya : { } bukan pula jalannya orang-orang yang sesat mereka adalah : orang-orang nasrani sebelum nabi muhammad SAW di utus . orang-orang yang allah beri nikmat ini adalah mereka yang disebutkan dalam ayat lain : } [69 : ] . para shiddiiqiin[*]. mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah.com . Adapun firmanya :{ } yaitu jalan orang yang engkau beri petunjuk adalah 'ataf bayan ( penjelasan) firman sebelumnya { }jalan yang lurus. .mail : bizecha06@hotmail. ________________________________ [*] ialah: orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasul. begitu juga orang yang beramal atas dasar kebodohan tanpa mengikuti dalil dan petunjuk kebenaran..

sehingga akan mnejadi fitnah dan si pembaca akan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat ( orang awam) : . : Perlu diketahui bahwasanya bacaan yang tidak ada pada mushaf saat ini yang ada pada manusia umumnya hendaknya tidak dibaca di depan umum ( orang awam ) karena ada tiga alasan : : . Ketiga : jika orang awam berbaik sangka kepada si pembaca ( qori') menganggapnya punya ilmu qiro'ah maka mereka akan menirunya. nomer.28 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien Adapun dalam firmanya :{ } ada dua bacaan dalam qiroatus sab'ah boleh didhommah haknya { } 'alaihum' boleh juga dikasroh haknya { } alaihim.com .mail : bizecha06@hotmail. karena mereka adalah orang awam dan tidak bisa membedakan. namun kadang kala mereka salah lalu membaca al qur'an tidak menirut kaidah bacaan yang tertera dalam mushaf dan tidak pula menurut qiro'ah yang ditirunya itu. 127 secara mu'allaq ) ً (127) ‫ا‬ ‫ً دون م آ اه أ‬ :‫، ب‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫)21( أ‬ Copyleft : 2007 . Kedua: si pembaca ( qori') akan di tuduh tidak mengerti bacaan yang benar karena dia membaca al qur'an didepan umum dengan bacaan yang tidak mereka kenali. dan jelas ini merupakan kerusakan. :‫، ب‬ ‫ري ، آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫)أ‬ « (12 ً »: (127) ‫ا‬ ‫ً دون م آ اه أ‬ Karena itulah ali RA berkata : berbicaralah kepada manusia dengan pembicaraan yang dapat mereka pahami apakah kamu senang jika allah dan rasulNYA didustakan ( diriwayatkan bukhari dalam kitab ilmu bab: mengkhususkan ilmu bagi sebagian orang tidak kepada sebagaian yang lain karena dikhawatirkan tidak bisa dipahami oleh mereka.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety .. mendengar kadang dibaca begini dan begitu maka akan jatuhlah martabat dan kedudukan alqur'an dalam pandangan mereka. Pertama: apabila masyarakat umum mendengar bacaan alqur'anul karim yang telah menghiasai hati dan mengagungkan dan menghormanti alqur'an tersebut. : .

setelah membacanya rasulullah saw bersabda: bagitulah ayat tersebut diturunkan ( HR bukhari bab fadailul qur'an bab: alqur'an diturunkan dengan tujuh bacaan ( 4992) dan muslim dalam kitab sholatul musafirin bab.818)) karena alqur'an diturunkan dengan tujuh bacaan. jika umar saja berbuat demikian terhadap bacaan shohabat lainnya yang berbeda lalu bagaiamana menurut kamu jika orang awam mendengar kamu membaca al qur'an dengan bacaan yang tidak di kenal mereka. : . alhamdulilah .(14) . larangan menceritakan semua perkara yang di dengar nomer : 14 ) « »: « »: ‫ن أن‬ ‫، ب‬ ‫ةا‬ ‫آ ب‬ ‫أ ف )2994( و‬ ‫ن‬ ‫ن ب:أ لا‬ ‫ا‬ ‫ري ، آ ب‬ ‫ا‬ « ‫)أ‬ »: « ((818) (270) ‫ه‬ »: ‫نأ ل‬ ‫ا‬ ‫أ فو ن‬ Dan umar bin khatab RA tatkala mendengar hisyam bin hakim membaca sebuah ayat dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan beliau ( umar ) dan belum pernah beliau dengar sebelumnya maka beliau ( umar ) mengadukan hal tersebut kepada rasulullah saw maka rasulullah saw berkata kepada hisyam bin hakim bacalah : setelah beliau mendengarkan bacaannya rasulullah saw bersabda: begitulah ayat tersebut di turunkan . keterangan bahwasnya al qur'an diturunkan dengan tujuh bacaan dan penjelasan tentang maksudnya ( 270.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . ! Dahulu orang –orang membacanya dengan tujuh bacaan tersebut.. (818) (270) ‫ه‬ ‫فو ن‬ ‫أ‬ ‫نأ ل‬ ‫، ب ن أن ا‬ ‫ةا‬ ‫آ ب‬ ‫ف )2994( و‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن ب:أ لا‬ ‫ب با‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ري ، آ ب‬ ‫ا‬ ‫)31( أ‬ ‫)41( أ‬ Copyleft : 2007 .com . karena usman RA khawatir perselisihan tersebut akan memuncak maka beliau mengumpulkanya menjadi satu bacaan . dan tdi tingalkan bacaan yang lainnya. kemudian rasulullah saw berkata kepada umar bin khatab : bacalah . lalu usman Ra mengumpulannya dengan satu cara bacaan karena banyak terjadi perselisihan antara manusia tentang cara membaca alqur'an. yakni bacaan fersi huruf quraish. karena nabi saw yang mana allah menurunkan alqur'an kepadanya beliau berasal dari quraish.mail : bizecha06@hotmail.29 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien ‫)أ‬ « »: (14 ‫ا‬ ‫ب با‬ ‫ا‬ Dan telah berkata ibnu mas'ud RA: "sesunggunya apabila kamu berbicara kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang tidak dapat dipahami oleh akal mereka maka pasti menjadi fitnah atas sebagian mereka ( diriwayatkan oleh imam muslim daalam muqodimah shohihnya bab .

3. ini merupakan perincian dan penjelasan dari ayat sebelumnya. maka ketiak di sebutkan perinciiannya maka hati sudah siap untuk menerimanya kedua :menjelaskan bahwasannya orang-orang yang allah beri nikmat tersebut berada di atas jalan yang lurus :{ : }: : :{ 1 . manusia terbagi menjadi 3 golongan yaitu : • • • A manusia yang allah beri nikmat B manusia yang dimurkai allah C manusia yang sesat dari jalan allah 3 Copyleft : 2007 . karena ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari penyebutan yang rinci setelah yang global. ini merupakan ayat yang menunjukan makna yang global / umum.30 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien para ulama' telah sepakat bahwa kita tidak diwajibkan membaaca al qur'an dengan dengan seluruh bacaan tersebut ( qiro'atus sab'ah ). jika seandainya membatasi satu bacaan saja tidak mengapa dan cukup maka tingalkanlah fitnah dan sebab sebabnya. dan hidayah tersebut mutlaq merupakan karunia dari allah semata. kemudian di perinci dengan firmannya : { } yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. yaitu firman allah { } Tunjukilah kami jalan yang lurus.mail : bizecha06@hotmail.com . FAEDAH Adapun faedah yang dapat kita petik dari ayat dia atas adalah : 01 penyebutan yang rinci setelah yang global / umum. : .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . Ia pasti igin tahu penjelasan dan perinciannya. : 2 2. : } : . penyandaran nikmat kepada allah SWT semata dalam hidayah yag diberikan kepada orangorang yang allah beri nikmat. pertama: jika disebutkan perkara yang global maka akan timbul rasa ingin tahu dari dalam hati..

itulah keadan kaum nasrani sebelum diutusnya rasulullah SAW adapun setelah rasulullah diutus. kedalaman dan keindahan makna alqur'an dimana takbir ( pengexpresian) dari kalimat ( orang yang dimurkai allah ) dengan menguinakan isim ma'ful ( obyek ) menunjukkan bahwa kemurkaan yang menimpa mereka datang dari allah dan dari para wali allah. Adapun sebab-sebab keluar dan menyimpang dari jalan yang lurus adalah :mungkin karena kejahilan. karena orang yang menyimpang dari kebenaran sedang dia mengetahui kebenaran tersebut lebih sulit untuk rujuk dan kembali kepada kebenaran dari pada orang yang menyelisihnya karena kebodohan . mereka mengetahui kebenaran namun mereka menyelisihinya sehingga mereka sama keadanya dengan orang-orang yahudi .. : . dengan membangkang mereka dimurkai oleh allah golongan ini dipelopori oleh orang-orang yahudi.31 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien dan telah berlalu penjelasan tentang tiga golonga ini. : .com . munkin juga karena membangkang. « » Pada intinya. 4 4. sedang manusia yang menyimpang dari jalan yang lurus Karena kebodohan adalah mereka yang tidk mengetahui dan tidka mau mengetahui kebenaran. golongan ini dipelopori oleh orang-orang nasrani. merek semua berhak mendapat kemurkaan. surat ini sangat agung kedudukannya. penjelasan yang saya sampikan diatas merupakan setetes dari samudra maknanya yang maha luas. tidka munkin bagi saya ( mualaif as syeikh sholeh al usaimin ) dan juga orang lain dapat merangkum seluruh makna yang agung yang terkandung didalam surat ini. 5 5. karena orang yang dimurkai itu lebih parah penyimpangannya dari kebenaran daripada orang-orang yang sesat.1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . prioritas penyebutan dari yang paling keras ( parah kerusakannya ) yaitu allah mendahulukan penyebutan orang-orang yang dimurkai baru kemudian menyebutkan orangorang yang sesat. : .mail : bizecha06@hotmail. bagi yang ingin mempelajari penjelasanya yang klebih Copyleft : 2007 .

mail : bizecha06@hotmail.com .32 From : Tafsir Juz 'Amma by As Syeikh Muhammad Sholeh al Usaimien lengkap silahan membaca kitab : madaarijus saalikin rahimahullah karya ibnu qayyim al jauziyyah ( bersambung ke tafsir surat an naba ') ‫و ان‬ ‫ات‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ــ‬ ‫ا ان‬ ‫رة ا‬ ‫و اه ا آ و اه ا ان .1428 @ Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety . ا ا‬ ‫ا ـــ‬ ‫اه ا‬ Copyleft : 2007 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful