Sejarah Perkembangan Qawaidul Fiqhiyah

Sejarah perkembangan dan penyusunan Qawaidul Fiqhiyah diklarifikasikan menjadi 3fasa iaitu : 1. Faspertumbuhan dan pembentukan Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama tiga abad lebih. Dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 hijrah. Zaman ini dari segi fasa sejarahh hukum Islam, dapat dibahagi menjadi tiga zaman Nabi muhammad SAW, yang berlangsung selama 22 tahun lebih (610-632 H / 12 SH-10 H), dan zaman tabi’in serta tabi’ tabi’in yang berlangsung selama 250 tahun (724-974 M / 100-351 H). Tahun 351 H / 1974 M, dianggap sebagai zaman kejumudan, kerana tidak ada lagi ulama pendiri mazhab. Ulama pendiri mazhab terakhir adalah Ibn Jarir al-Thabari (310 H / 734 M), yang mendirikan mazhab jaririyah. Dengan demikian, ketika fiqh telah mencapai puncak kejayaan, kaedah fiqh baru dibentuk. Ciri-ciri kaedah fiqh yang dominan adalah Jawami al-Kalim (kalimah ringkas tapi cakupan maknanya sangat luas). Atas dasar ciri dominan tersebut, ulama menetapkan bahwa hadis yang mempunyai ciri-ciri tersebut dapat dijadikan kaedah fiqh. Oleh kerana itulah tempoh sejarah kaedah fiqh dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW, Jawami al-Kalim dapat ditinjau dari dua segi, iaitu :
• •

Segi sumber : Ia adalah hadis, oleh kerana itu, ia menjadi dalil hukum Islam yang tidak mengandung al-Mustasnayat Segi cakupan makna dan bentuk kalimah : Ia dikatakan sebagai kaedah fiqh kerana kalimahnya ringkas, tapi cakupan maknanya luas.

Beberapa sabda Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai kaedah fiqh, iaitu : ”pajak itu disertai imbalan jaminan” ”Tidak boleh menyulitkan (orang lain) dan tidak boleh dipersulitkan (oleh orang lain)” Demikian beberapa sabda Nabi Muhammad SAW, yang dianggap sebagai kaedah fiqh. Generasi berikutnya adalah generasi sahabat, sahabat berjasa dalam ilmu kaedah fiqh, kerana turut serta membentuk kaedah fiqh. Para sahabat dapat membentuk kaedah fiqh karena dua keutamaan, iaitu mereka adalah murid Rasulullah SAW dan mereka tahu situasi yang menjadi turunnya wahyu dan terkadang wahyu turun berkenaan dengan mereka. Generasi berikutnya adalah tabi’in dan tabi’ tabi’in selama 250 tahun. Diantara ulama yang mengembangkan kaedah fiqh pada generasi tabi’in adalah Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim (113-182), dengan karyanya yang terkenal kitab Al-Kharaj, kaedah-kaedah yang disusun adalah :

Buku-buku kaedah fiqh terpenting dan termasyhur abad ini adalah : • • • • Al-Asybah wa al-Nazha’ir. dikenal sebagai zaman keemasan dalam kodifikasi kaedah fiqh. salah satu kaedah yang dibentuknya. kerana perkembangan kodifikasi kaedah fiqh begitu pesat. Oleh kerana itu kaedah fiqh tersebut adalah : “seseorang tidak diperbolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin” . yang hidup pada fasa kedua abad kedua hijrah (150-204 H). karya ibn rajab al-Hambali (W. Salah satu kaedah yang disempurnakan di abad XIII H adalah “seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain. sebagian besar ulama melakukan tarjih (penguatan-penguatan) pendapat imam mazhabnya masing-masing. 241 H).mal” Kaedah tersebut berkenaan dengan pembahagian harta pusaka Baitulmal sebagai salah satu lembaga ekonomi umat Islam dapat menerima harta peninggalan apabila yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris. kecuali ada izin dari pemiliknya” Kaedah tersebut disempurnakan dengan mengubah kata-kata idznih menjadi idzn. iaitu : ”Sesuatu yang dibolehkan dalah keadaan terpaksa adalah tidak diperbolehkan ketika tidak terpaksa” Ulama berikutnya iaitu Imam Ahmad bin Hanbal (W. diantara kaedah yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. abad IV H. karya ibn wakil al-Syafi’i (W. meskipun demikian tidak bererti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaedah fiqh pada zaman sesudahnya.”Harta setiap yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris diserahkan ke Bait al. Usaha kodifikasi kaedah-kaedah fiqhiyah bertujuan agar kaedah-kaedah itu bisa berguna bagi perkembangan ilmu fiqh pada masa-masa berikutnya. Pada zaman ini. dikenal sebagai zaman taqlid. 716 H) Kitab al-Qawaid. 761 H) Al-Qawaid fi al-Fiqh. iaitu : ”Setiap yang dibolehkan untuk dijual. maka dibolehkan untuk dihibahkan dan digadaikan” 2. 795 H) 3. karya al-Maqarri al-maliki (W. Fasa kematangan dan penyempurnaan Abad X H dianggap sebagai tempoh kesempurnaan kaedah fiqh. 750 H) Al-Majmu’ al-Mudzhab fi Dhabh Qawaid al-Mazhab. karya al-Ala’i al-Syafi’i (W. Ulama berikutnya yang mengembangkan kaedah fiqh adalah Imam Asy-Syafi’i. Fasa perkembangan dan kodifikasi Dalah sejarah hukum Islam. Pada abad VIII H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful