1

BAB SATU PENDAHULUAN

Pengenalan Institusi-institusi pendidikan di Malaysia kini memerlukan perubahan yang berterusan bagi mengekalkan dan meningkatkan prestasi serta keberkesanannya. Ianya merupakan wawasan dan agenda penting yang termaktub dalam misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang memberi fokus kepada usaha membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti, bertaraf dunia bagi

memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia (Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelidikan Pendidikan (BPPDP), 1999). Untuk mengekal dan meningkatkan prestasi serta keberkesanan misi

Kementerian Pelajaran Malaysia tersebut, menuntut komitmen dan usaha yang berterusan daripada kepemimpinan sekolah dan guru-guru yang menjadi tonggak utama membentuk dan meningkatkan kemenjadian murid dalam akademik, kokurikulum dan sahsiah di peringkat sekolah. Perubahan dan keberkesanan pelaksanaan sistem pendidikan dalam sesebuah negara sering kali dikaitkan dengan kecemerlangan kepemimpinan dan kualiti guruguru dalam sesebuah sekolah (Kantrowitz & Wingert, 2000). Malah pembangunan dan kemajuan negara pada masa depan bergantung kepada sistem pendidikan, kepemimpinan sekolah, guru-guru dan rupa bentuk pelajar yang akan dihasilkan (Wan Mohd Zahid Wan Nordin, 1993; Abdul Shukur Abdullah,1995, 1996, 1998).

2

Oleh itu, perubahan yang berterusan bagi meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan menuntut pemimpin sekolah dan guru lebih bersikap adaptif, bekerja secara efektif, sentiasa meningkatkan kemajuan sekolah, berfokus kepada kebajikan dan kemajuan pelajar dan berkongsi matlamat untuk memajukan sekolah dan meningkatkan tahap pendidikan di Malaysia. Dalam hal ini, kekukuhan dan

penyuburan perkembangan diri pemimpin yang stabil dari aspek psikologi bagi meningkatkan penglibatan kendiri yang optimum dalam kemahiran berinteraksi dengan guru-guru dan pelajar harus diutamakan (Mariani Md Nor, 2002). Malah Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi menyeru supaya kepemimpinan organisasi awam mementingkan aspek-aspek emosi dalam pengurusan organisasi seperti tidak bersikap emosional, memahami kehendak pelanggan, meneliti setiap aduan yang diterima dan melaksanakan tanggungjawab dengan baik, cekap, pantas dan ikhlas bagi merealisasikan Misi Nasional yang menjadi teras Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) iaitu ke arah

mempercepatkan kemajuan negara (Kementerian Penerangan Malaysia, 2006). Justeru, adalah menjadi tanggungjawab kepemimpinan sekolah di Malaysia, berusaha merealisasikan hasrat tersebut. Sekolah berkesan menuntut komitmen, moral dan akhlak di kalangan semua warga pendidik iaitu pengurus-pemimpin, guru-guru, kakitangan sokongan dan pemimpin pelajar (Mariani Md Nor, 2002). Reformasi dalam sistem kepemimpinan sekolah penting untuk mencapai hasrat tersebut tanpa mengetepikan persoalan emosi. Sesungguhnya, kepemimpinan psikologi yang berkesan akan melahirkan sekolah berkesan (Mariani Md Nor, 2002).

3

Menurut Fried (1995), pengajaran dan kepemimpinan di sekolah adalah merupakan proses atau aktiviti yang melibatkan emosi. Bentuk kepemimpinan yang

diaplikasikan oleh pemimpin sekolah akan mendatangkan impak yang bersifat emosi seperti sokongan, moral, intergriti, keselamatan, menggalakan kerjasama, rangsangan intelektual, dorongan pembelajaran, rundingan dan perkongsian dalam membuat keputusan (Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004). Berdasarkan asas tersebut, persoalan emosi dilihat sebagai antara elemen utama proses reformasi kepemimpinan sekolah ke arah merealisasikan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) (2006 – 2010). Antara lain, memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan yang merupakan Teras Strategik PIPP. Malah menurut Hargreaves (1997) sekiranya aspek emosi diketepikan dalam proses perubahan kepemimpinan sekolah, maka emosi dan perasaan akan dinyatakan melalui tingkah laku yang tidak sihat misalnya dengan cara memprotes terhadap usaha-usaha pemimpin dan juga penurunan dalam kualiti serta motivasi bekerja subordinat. Hal-hal yang sedemikian sudah tentu akan memberi kesan negatif kepada usaha KPM dalam merealisasikan PIPP di Malaysia.

1.1

Penyataan Masalah Pemimpin sekolah adalah kumpulan yang penting dan bertanggungjawab

dalam memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan seperti mana yang dinyatakan dalam PIPP. Memperkasakan sekolah dalam konteks meningkatkan jumlah sekolahsekolah berkesan yang diukur berdasarkan skima penarafan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM-Sekolah) yang merangkumi aspek hala tuju

kepemimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan program pendidikan dan

4

kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah, 2004).

Kejayaan pemimpin sekolah

untuk memacu keberkesanan sesebuah sekolah seringkali dihubungkaitkan dengan kualiti kepemimpinan sekolah (Ishak Sin, 2002; Abbas Awang & Balasandran, 2002; Abd Karim, 1989). Namun begitu, sejauh mana pemimpin sekolah menghayati kualiti kepimpinan untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah masing-masing masih menjadi persoalan (Aminah Ayob, 2004). Pemimpin sekolah yang mempunyai kualiti dalam kepimpinan, berpengaruh, sanggup berkorban untuk kepentingan organisasi, kreatif dalam kepimpinan, berinovasi, dan berkemahiran dalam komunikasi merupakan ciri penting dalam menjana kecemerlangan sekolah. Namun begitu, kajian Mohammed Sani Ibrahim dan Mohd Jasmy Abd. Rahman (2002) mendapati hanya 23.9% pemimpin sekolah yang mengambil berat dan memberi sokongan terhadap pelaksanaan program perintis kecemerlangan Sekolah Bestari. Hal ini menjadi lebih sulit apabila kajian yang telah dilakukan oleh Baharom Mohamad (2002) mendapati hanya 24% guru sekolah rendah yang menunjukkan tahap kepuasan tinggi terhadap kualiti kepimpinan di kalangan guru besar mereka. Mohammad Sani Ibrahim (2002) membayangkan jika pemimpin sekolah bersikap demikian, maka hasrat Kementerian Pelajaran untuk meningkatkan jumlah sekolah yang berkesan di Malaysia tidak akan tercapai. Usaha meningkatkan sekolah-sekolah berkesan dilaksanakan antara lain melalui usaha meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan Unit Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) bertujuan untuk menarik minat lebih ramai pelajar Cina dan India ke sekolah kebangsaan yang secara tidak langsung akan dapat memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan di Malaysia. Pendidikan sekolah rendah adalah asas

5

penting menyemai semangat perpaduan rakyat Malaysia. Isu perpaduan

melalui

pendidikan ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Penyata Razak (1956), Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pendidikan 1961, Laporan Mahathir 1976 hinggalah kepada Akta Pendidikan 1996. Isu perpaduan merupakan agenda penting kerajaan, maka untuk mencapai hasrat tersebut, sekolah-sekolah kebangsaan di Malaysia haruslah diperkasakan (Hishammudin Hussein, 2005). Tanggungjawab meningkatkan lebih banyak sekolah-sekolah berkesan dalam usaha memperkasakan sistem sekolah kebangsaan dan menjadikannya institusi asas pemupuk perpaduan kebangsaan terletak kepada kualiti kepemimpinan pemimpin sekolah rendah (IAB, 1997). Jika diteliti berdasarkan keputusan penarafan sekolah berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM-Sekolah) agak tidak memberangsangkan. Sekolah-sekolah kebangsaan di zon utara Malaysia iaitu Kedah, Perlis, Perak dan Pulau Pinang, bilangan sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan menunjukkan jurang perbezaan yang amat ketara. Analisis jumlah sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan mengikut negeri zon utara Malaysia adalah seperti dalam Jadual 1.1 di muka surat enam di sebelah.

6

Jadual 1.1: Analisis Pencapaian Sekolah Berdasarkan Penarafan SKPM-Sekolah NEGERI KEDAH PERAK PERLIS P.PINANG JUMLAH SEKOLAH 281 846 58 105 BILANGAN SB 11 8 7 18 BILANGAN SKB 17 83 16 24

Sumber: JPN Kedah, Perlis, Perak dan Pulau Pinang, 2006.

Berdasarkan Jadual 1.1 di atas, daripada 281 buah sekolah rendah yang terdapat di negeri Kedah, jumlah sekolah yang diklasifikasikan sebagai berkesan ialah 11 buah dan sekolah kurang berkesan ialah 17 buah. Di negeri Perak, terdapat 846 buah sekolah rendah dan daripada jumlah tersebut, sekolah rendah berkesan hanyalah lapan buah manakala sekolah rendah kurang berkesan pula berjumlah 83 buah. Bagi negeri Perlis terdapat tujuh buah sekolah rendah berkesan dan 16 buah sekolah rendah kurang berkesan daripada sejumlah 58 buah sekolah rendah di negeri tersebut. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh sekolah rendah di negeri Pulau Pinang, di mana daripada 105 buah sekolah rendah hanya 18 buah sekolah dikatogerikan sebagai berkesan, manakala 24 buah sekolah yang lain adalah sekolah kurang berkesan. Berdasarkan data tersebut, sekolah kebangsaan yang berprestasi tinggi atau sekolah berkesan hanya berjumlah 3.4%, manakala sekolah kurang berkesan ialah 10.8%.

diri sendiri. harapan. 2000). membuat komen yang membina dan mengambil tindakan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja guru (Noran Fauziah Yaakub & Sharifah Mohd Noor. kewangan. 1986. Kajian-kajian yang ditunjukkan oleh Levin dan Lockhed (1993). Mortimore (1998). Justeru. Pemimpin sekolah yang dapat bekerja dalam mood yang positif dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan guru-guru dan stafnya seterusnya mewujudkan sekolah yang berkesan. kemudahan. Sekiranya. akan lebih mudah untuk berinteraksi. pemimpin dapat menguasai emosi dan sikap yang positif. 1982.4% sahaja sekolah berkesan yang terdapat di zon utara semenanjung Malaysia?. Dickman. dicabar oleh perubahan tanggungjawab. 1990). kurang agresif. Hal ini bebeza jika dibandingkan dengan pemimpin yang kurang berpengalaman dalam mengurus emosi (George & Bettenhausen. mereka hendaklah membuat analisis tentang kekuatan dan kelemahan sekolah dari semua aspek: pelajar. Sybouts & Wendel. lebih senang membantu orang lain. Menurut Beatty (2000). guru. Scheerens dan Bosker (1997) membuktikan bahawa bahawa peranan pemimpin sebagai elemen penting mewujudkan sekolah yang berkesan. kokurikulum. Cheng (1996). terpaksa berhubung dengan pelbagai sifat manusia yang sukar dipelajari. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dan lain-lain (Mohamed Sulaiman. kurikulum. proses ini akan berlaku apabila pemimpin sekolah sering . Memandangkan peranan pemimpin sekolah yang telah menjadi semakin kompleks dan mempunyai skop bidang yang amat luas (Manasse. serta hala tuju pendidikan dalam sesebuah negara (Restine. 2002). Forsyth.7 Dalam hal ini. 1994). 1997. 1990). program sukan. pentadbiran sekolah. timbul persoalan kenapakah hanya 3.

2002. Di Malaysia. 1992. Oleh itu. sanggup bekerja lebih masa. Sergiovanni. 1976. 2000). Banks. Scheerens. sering melihat ke dalam dirinya (muhasabah diri) dan bertindak balas terhadap emosi dirinya secara keseluruhan. pemangkin perubahan. guru-guru memerlukan sokongan dan motivasi yang tinggi daripada pemimpin sekolah (Mohammed Sulaiman. memberi sepenuhnya komitmen terhadap tugas dan kebajikan murid (Mohammed Sulaiman. Peranan pemimpin untuk meningkatkan kecemerlangan dalam empat aspek tersebut menuntut komitmen dan usaha gigih daripada guru-guru yang terlibat secara langsung dengan pelajar-pelajar. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah. 1990. Hal ini melibatkan kemampuan guru untuk berhadapan dan mengawal situasi yang ekstrim di dalam dan di luar bilik darjah semasa berhubungan dengan pelajar (Creemer. & Evans. . 2004). 2002). ganjaran. kebolehsuaian. Kajian mendapati guru yang diperdulikan mempunyai kepuasan kerja yang tinggi. dinamik dalam melaksanakan tugasan dan belajar membuat pertimbangan terhadap diri dan orang lain. Hal ini terjadi melalui kemampuan dan kebolehan pemimpin sekolah mewujudkan persekitaran di sekolah yang kondusif. Piper. Kemampuan ini dikaitkan dengan ketrampilan dalam mengurus emosi diri sendiri. berinisiatif. Lam & Kirby. petunjuk sekolah berkesan dirujuk kepada hala tuju kepimpinan. guru-guru dan pelajar. 2002. empati dan mempunyai keyakinan diri (Goleman. bermotivasi. dan pertimbangan emosi yang positif terhadap guru-gurunya (Kushman. Pollard. 2000). hubungan dengan rakan sejawat.1991. bersikap telus. Van Der Sea & Schakel. sikap optimis. 1992.8 melakukan perubahan dan meningkatkan kecemerlangan pelajar. 1992). pengurusan organisasi. McGraw.

adalah merupakan penyebab bersifat induktif atau deduktif yang mempengaruhi subordinat terhadap sesuatu tindakan yang diambil oleh mereka. Bagi Druskat dan Wolff. Bower. Daubman. 2000). Goleman (1999) menyatakan bahawa kompetensi emosi merupakan ‘sine qua non’ . kreativiti. memori. 1991. 1987). Mertz. 1992a). Morris. George. 1985. 1982. Dalam hal ini pemimpin merupakan individu yang bertanggungjawab mencetuskan situasi sedemikian dalam sesebuah organisasi (Simon. Hal ini jelas. (2001) aspek kompetensi emosi merupakan aspek yang lebih penting dalam kepemimpinan daripada kecerdasan intelektual (IQ). 1989. maka kompetensi emosi dilihat sebagai elemen penting bagi pemimpin untuk mempengaruhi guru dalam meningkatkan kepuasan terhadap kepemimpinan seterusnya dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dan sekolah. penilaian yang bersifat komprehensif dan kritikal (Salovey. & Robinson. & Mayer. Johnson.9 Emosi atau perasaan. Dalam pada itu mood yang negatif mungkin mendorong kepada penyebab deduktif. 1984. Forgas. Sinclair & Mark. 1993. Hsee. kerana mood yang positif didapati dapat mendorong kepada pelaksanaan tugas dengan lebih fleksibel. Isen. bersemangat untuk membantu sekolah dan pelajarnya supaya lebih berjaya. 1992). Menurut Yukl (2002). aspek emosi merupakan kekuatan perasaan yang memerlukan perhatian dan ianya akan memberi kesan melalui proses kognitif dan tingkah laku antara guru-guru dan pemimpin. & Nowicki. berusaha mengelak dari kegagalan dan cenderung membantu rakan-rakan guru yang lain untuk meningkatkan pencapaian sekolah (Forgas. menjana kreativiti dan penyebab induktif (Isen. Berasaskan kepada petunjuk tersebut. & Krantz. atribusi. Guru yang mempunyai mood yang positif akan lebih yakin.

Berdasarkan teori kepemimpinan primal (primal leadership) Goleman (2005). 1998b). pemimpin sekolah bukan hanya dilihat dalam kemantapan mereka dari segi kekukuhan atau gayanya. Berasaskan pendirian itu. (1995).10 dalam kepemimpinan. intergriti. yang mana kesemua itu merupakan sebahagian daripada kecerdasan emosi (Lunenberg & Ornstein. kehebatan seseorang pemimpin itu bergantung kepada kebolehannya memahami keadaan emosi subordinat di tempat kerja. Kajian-kajian literatur menunjukkan bahawa kompetensi emosi memberi impak ke atas kepemimpinan seterusnya terhadap peranan subordinat dalam meningkatkan keberkesanan sesebuah organisasi (Hamlin. Forgas. membina kekuatan dalam . 2003. Boyatzis dan McKee (2004). empati. Dalam konteks meningkatkan prestasi dan menjana kecemerlangan pendidikan terutamanya di sekolah-sekolah kebangsaan. tetapi ianya berkaitan dengan kualiti motivasi. 2004). Ini adalah kerana kemampuan pemimpin dalam memahami emosi subordinat merupakan sesuatu yang cukup penting di tempat kerja. Menurut Goleman. kemampuan intuitif. kepemimpinan yang berkesan adalah mereka yang sanggup menempuh pelbagai cabaran dan mempunyai pengetahuan yang jelas tentang emosi dirinya dan emosi orang lain serta apa yang sepatutnya dilakukan dalam situasi tertentu bagi mendorong guru-guru untuk memberi komitmen sepenuhnya terhadap pelajar dan sekolah (Goleman. menyatakan pemimpin yang mempunyai kekuatan emosi yang baik adalah pemimpin yang boleh memimpin dan berupaya untuk mengambil hati subordinat. Zehner & Holton III. 2003). Justeru. Conte (2005) dan Landy (2005) mencadangkan supaya aspek kompetensi emosi pemimpin diberi perhatian dan keutamaan dalam proses kepemimpinan ke arah mewujudkan organisasi yang lebih berkesan. Dalam hal ini.

1982. 1993). Malah kekurangan kajian-kajian empirikal untuk menyokong pembolehubah yang tidak dapat diperhatikan (non-observabel variable) seperti perasaan dan persoalan emosi menyukarkan perbincangan mengenai peningkatan kualiti dalam kepemimpinan sekolah masa kini (Barent. sejak tahun 1980an penyelidik di barat telah mula melihat kepada kepentingan aspek emosi sebagai asas kepada keberkesanan dalam sesebuah organisasi (Opengart. 2002. Kebanyakan kajian-kajian mengenai kepemimpinan dan keberkesanan sekolah di Malaysia tertumpu kepada aspek-aspek . Callahan & McCollum. 2002). Yukl. 2005).. Forgas. Sehubungan itu.11 kecerdasan emosi merupakan kekuatan kepemimpinan dalam semua peringkat organisasi (Covey. Organisasi bersifat komersial memperlihatkan bahawa mood dan emosi telah memainkan peranan yang intensif terhadap kepemimpinan ke arah menjana motivasi dan peningkatan komitmen subordinat terhadap organisasi (Bower. et al. 1981. didapati penekanan kepada peranan dan pengaruh emosi pemimpin terhadap keberkesanan sesebuah organisasi khususnya dalam kepemimpinan sekolah masih lagi kekurangan. Clark & Isen. 2003. 1992) dan meningkatkan keberkesanan dalam sesebuah organisasi (Salovey. jika diteliti kajian-kajian mengenai kepemimpinan di Malaysia dasawarsa ini. 1982. 1995. Berdasarkan kepentingan tersebutlah. Bower & Cohen. Dalam pada itu. George & Brief. 2004). bagaimana pemimpin sekolah berjaya atau gagal mempengaruhi emosi dan memotivasikan guru-guru dan pelajar dalam memajukan sesebuah sekolah di Malaysia masih menjadi persoalan penyelidik.

1985. 1997. 1990. Oleh sebab itu kefahaman pemimpin tentang manusia amatlah perlu kepada prestasinya. 1973). Tichy & Devanna. Manaf. Shahril Marzuki. 1997. 2001). tanpa mengira saiznya.12 seperti gaya kepemimpinan. 1998). 2000). teknologi dan statistik serta penakulan abstrak (Brown. Ishak Sin. Idea kepemimpinan transformasional ini diasaskan oleh Burns (1978) dan ia merupakan proses di mana pemimpin dan subordinat berusaha untuk mencapai tahap . beroperasi melalui orang lain (Yukl. 1995). penelitian peringkat awal mengenai keberkesanan organisasi cuba untuk mengaitkan hubungan tingkah laku kepemimpinan dengan kepentingan aspek emosi pemimpin yang dapat diteliti melalui kepemimpinan transformasional (Bass. 2005) dan konsep serta kaedah kepemimpinan (Ramaiah. Kanungo. kepemimpinan pengajaran (Mohd Nor Jaafar. Maka berasaskan pendirian itulah. lebih daripada pengetahuan atau kemahirannya dalam sains. peranan dan model kepemimpinan (Rahimah Ahmad dan Zulkifli Abd. 1973). Sesungguhnya kepemimpinan dalam mana-mana organisasi. Menurut Aminuddin Mohd Yusof (1992) usaha meneliti aspek kepemimpinan pemimpin di Malaysia tidak menjurus kepada potensi yang diperlukan oleh seseorang pemimpin terutamanya berkaitan kualiti tingkah laku kepemimpinan mereka dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanan sesebuah organisasi. 2001. tanpa orang yang dipimpin dan tidak ada kepemimpinan tanpa pengikut (Yukl. Brown. Keberkesanan sesebuah sekolah adalah bergantung kepada cara bagaimana guru-gurunya bekerja dan dipengaruhi oleh kepemimpinan dalam sesebuah organisasi. Kepemimpinan tidak berlaku secara terasing.

13 yang tertinggi dalam aspek moral dan motivasi. Maka berdasarkan kepentingan tersebutlah. 1974. Masalahnya ialah walau pun terdapat beberapa kajian yang signifikan mengenai kepemimpinan dan emosi (Stogdill. 2002. Kajian ini menghipotesiskan bahawa kompetensi emosi pemimpin mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan sekolah jika bersesuaian dengan situasi yang didefinisikan berasaskan sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. namun begitu ianya tidak dapat menunjukkan suatu entiti yang terpisah. . bagaimana kompetensi emosi pemimpin memberi kesan kepada kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan akan diteliti dalam kajian ini. Secara umumnya proses kepemimpinan ini menekankan kepada aspek emosi dan identifikasi pemimpin yang merupakan asas utama mempengaruhi subordinat dalam sesebuah organisasi (Yukl. Yukl. Kajian-kajian lepas gagal menunjukkan kemahiran yang dapat berdiri dengan sendirinya untuk melihat pengaruh kepemimpinan dan sekolah berkesan. Saban tahun terdapat pelbagai pendekatan teoritikal dicadangkan dan diuji untuk melihat hubungan pembolehubah yang lebih spesifik dengan sekolah berkesan. tetapi kajian-kajian mengenainya secara mendalam dan spesifik masih lagi kekurangan di Malaysia terutamanya dalam kepemimpinan sekolah. Kekurangan kajian empirikal untuk menyokong pembolehubah tersebut menyebabkan perbincangan mengenai kualitinya adalah sukar. 2002). Yukl & VanFleet. 1992).

model-model sampingan berkaitan dengan kecerdasan emosi dan keberkesanan organisasi dikemukakan. adalah . Goleman (1998b) mendefinisikan kompetensi emosi sebagai suatu pemahaman yang mendalam mengenai ‘kekuatan. Empat kelompok tersebut memfokuskan kepada pengetahuan diri iaitu yang membezakan antara kompetensi emosi dengan Intellectual Quotient (Goleman.1 Teori Prestasi Berasaskan Kecerdasan Emosi Teori ini dibentuk oleh Goleman (2001) berasaskan penulisannya yang bertajuk Working with Emotional Intelligence di dalam bukunya The Emotionally Intelligent Workplace. keperluan dan arah haluan emosi’ termasuklah keikhlasan terhadap diri sendiri dan orang lain. Menurut beliau. Bagi menyokong teori berkenaan. kekurangan. meramal dan menjadi panduan kepada sesuatu kajian yang hendak dijalankan (LittleJohn.2.2 Kerangka Teoritikal Kajian Teori dan model berperanan sebagai alat untuk menerangkan. kemampuan seseorang dalam pengurusan konflik sebagai contoh. Goleman (1998b) menyatakan lain-lain atribusi seperti personaliti dan motivasi merupakan sebahagian daripada kecerdasan emosi. teori kepemimpinan transformasional. 2001). Goleman (2001) membahagikan kompetensi emosi kepada dua bahagian iaitu kompetensi diri dan kompetensi sosial. 1. kerangka teoritikal utama kajian ini ialah teori prestasi berasaskan kecerdasan emosi. manakala bahagian kedua iaitu kompetensi sosial termasuklah kelompok kesedaran sosial dan kelompok pengurusan perhubungan. dan modelmodel sekolah berkesan.14 1. Kompetensi diri merangkumi kelompok kesedaran diri dan kelompok pengurusan diri. Dalam konteks kajian ini. 1996).

boleh dipelajari dan perlu dikuasai. Ini adalah kerana interaksi antara pegawai perancang kewangan dan pelanggan bersifat sensitif. (2000). kesedaran diri adalah kunci kepada kesedaran tentang kekuatan dan kelemahan peribadi. Selain itu. kesedaran diri memperlihatkan cara seseorang itu mengawal emosinya. Goleman. Goleman mendapati kelompok kesedaran diri pegawai perancang kewangan dapat membantu mereka menangani dan memperbaiki situasi-situasi yang genting dan bersifat sensitif. penampilan diri dengan cara yang meyakinkan dan sebagainya. Goleman menegaskan bahawa. Kesedaran emosi diri seperti dapat mengenal pasti keadaan yang boleh membangkitkan emosi. ketepatan penilaian kendiri dan keyakinan diri.15 berdasarkan kepada asas-asas kecerdasan emosi yang dikuasai oleh seseorang pemimpin khususnya berkaitan dengan kesedaran diri dan pengurusan perhubungan. kompetensi emosi adalah suatu kemahiran yang berkaitan dengan pekerjaan. Penelitian Goleman (1998b) terhadap pengurusan di syarikat kewangan menunjukkan kesedaran emosi diri mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja perancang kewangan.Kelompok pertama iaitu kesedaran diri meliputi kesedaran mengenai emosi diri. dan Rhee. Kecekapan menyedari tentang keupayaan dan batasan . terutama semasa berhubungan dengan subordinat atau klien dalam sesebuah organisasi. Dengan erti kata yang lain. Menurut Boyatzis (1982) ketepatan dalam membuat penilaian diri adalah ciri prestasi unggul. Kompetensi emosi oleh Goleman (2001) yang mengandungi lapan belas kompetensi emosi daripada empat kelompok kompetensi emosi berdasarkan pembahagian oleh Boyatzis. memahami bagaimana emosi atau perasaan akan memberi kesan kepada tindakan. berhadapan dengan karenah pelanggan yang pelbagai dan sebagainya.

kebolehsuaian dan pengawalan emosi sendiri. mendapati keyakinan diri semasa di awal memulakan pekerjaan merupakan penyumbang kepada kejayaan mereka. Sebaliknya. akan cenderung kepada penghakisan idea-idea yang bersifat inovatif atau lambat untuk bertindak balas terhadap satu perubahan dalam organisasi (Amabile. di mana tahap keyakinan diri merupakan peramal yang lebih kukuh terhadap prestasi kerja jika dibandingkan dengan tahap kemahiran atau pendidikan dahulu. Kelompok kedua iaitu pengurusan diri merangkumi orientasi pencapaian. Mereka akan berusaha mencari dan menyumbang idea-idea baru dan lebih kreatif dalam melaksanakan kerja. menurut Amabile (1988) kebolehsuaian merupakan aspek kompetensi emosi yang akan membenarkan seorang pemimpin untuk kekal selesa dengan kebimbangan dan ketidakpastian yang sering mereka hadapi. dapat memberi maklumat dan maklum balas yang berfaedah seterusnya seseorang itu akan dapat belajar daripada kesalahan-kesalahan mereka. inisiatif. Kajian oleh Saks (1995) juga menunjukkan impak positif terhadap kecekapan ialah keyakinan diri. 1996). dan mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki. 1988). Selain itu. mereka yang tidak selesa dengan risiko dan perubahan.16 tertentu. Hal yang sama juga ditunjukan oleh Holahan dan Sears. Aspek-aspek kompetensi di dalam kelompok ini memperlihatkan pemimpin yang menguasai kompetensi ini dapat mengawal dan mengurus situasi-situasi yang tertekan atau berurusan dengan seseorang yang bermasalah dan bersikap lebih optimisitik dalam kerjayanya (Rahim & Psenicka. . sikap optimis. ketelusan. (1995) kajian mereka terhadap wanita-wanita yang paling berjaya.

Termasuk juga dalam kelompok ini ialah kesedaran organisasi. 1995). pembangunan peribadi dan peningkatan produktiviti. tidak mengamalkan politik di tempat kerja dan sebagainya (Steele. McClelland (1961) menunjukkan orientasi pencapaian yang mantap sebagai kecekapan yang memandu kepada kejayaan di dalam perusahaanperusahaannya. di mana ianya melibatkan keupayaan untuk mengenal pasti keperluan-keperluan dan kebimbangan-kebimbangan yang seringkali tidak dinyatakan oleh klien atau subordinat (Spencer & Spencer. kajian oleh Crant. kesedaran organisasi dan orientasi perkhidmatan seperti menyelia kepuasan pelanggan. (1995) mendapati aspek inisiatif merupakan kunci kepada prestasi yang cemerlang dalam sesebuah organisasi terutamanya yang berkaitan dengan perhubungan pelanggan. Kesedaran sosial juga memainkan peranan utama dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan.17 Selain itu. dalam usaha untuk mengekalkan perhubungan dengan pelanggan. 1993). 1997). Ia . Kelompok ketiga iaitu kelompok kesedaran sosial termasuklah kebolehan meletakan diri dalam kedudukan orang lain atau mempunyai sifat empati. Dalam aspek yang lain. Spencer dan Spencer (1993) mendapati sikap yang optimis adalah suatu ramuan penting pencapaian kerana ianya dapat menentukan tindak balas sama ada menguntungkan atau tidak berdasarkan kepada keadaan atau peristiwa-peristiwa tertentu. (1995). dan Rosier. iaitu keupayaan untuk membaca arus-arus emosi dan realiti politik dalam kumpulan. Ia juga merupakan satu perspektif jangka panjang. Kajian-kajian juga telah membuktikan bahawa sikap yang optimis boleh menyumbang kepada peningkatan pencapaian prestasi organisasi (Schulman. bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan pelanggan.

18 merupakan satu kecekapan penting (vital) di belakang tabir bagi membina dan membenarkan individu-individu untuk meningkatkan peranan profesional mereka. Jadual tersebut menjelaskan bahawa seseorang itu tidak boleh menunjukkan kompetensi emosi yang baik dalam pengurusan perhubungan. ianya memberi gambaran yang lebih kompleks di mana keberkesanan perhubungan adalah bergantung kepada keupayaan untuk menyesuaikan diri atau mempengaruhi emosi semasa orang yang lain. Akhir sekali. dan Rhee. kelompok yang keempat ialah pengurusan perhubungan merangkumi membangunkan orang lain (mengenal pasti kekuatan tertentu orang lain. 1982). (2000). yang akan membenarkan mereka untuk bertindak dengan berkesan (Boyatzis. Asas kepada kemantapan di dalam kesedaran sosial dan pengurusan diri adalah bergantung kepada aspek-aspek mengenai kesedaran diri seseorang . Perlu ditegaskan. terutamanya pengurusan diri dan kesedaran sosial. menyediakan latihan dan tunjuk ajar yang berterusan).1 dan Rajah 1. Jadual 1. dan dengan andaian-andaian sendiri. kepimpinan berinspirasi. pemangkin perubahan. menunjukkan kerangka kompetensi emosi oleh Goleman (2001) yang mengandungi lapan belas kompetensi emosi daripada empat kelompok kompetensi emosi berdasarkan pembahagian oleh Boyatzis. Di dalam kelompok ini. bahawa kompetensi dalam pengurusan perhubungan adalah berasaskan kepada kelompok kompetensi emosi yang lain. tanpa menguasai kemahiran asas berkaitan pengurusan diri dan aspek-aspek di dalam kesedaran sosial. Goleman. Keupayaan mereka untuk membaca situasi-situasi secara objektif. maklum balas yang membina. pengaruh. 1995). pengurusan konflik dan kerjasama berkumpulan (Goleman.1.

1 di bawah.19 pemimpin itu.pemangkin perubahan . ketepatan penilaian kendiri dan keyakinan diri.kesedaran organisasi Kelompok PengurusanPerhubungan .Bass.kerjasama berkumpulan Sumber: Goleman. (2001).kepemimpinan berinspirasi .sikap optimis .kesedaran emosi diri .membangunkan orang lain .pengawalan emosi sendiri .ketelusan .inisiatif Kompetensi Sosial Kelompok Kesedaran Sosial .pengaruh . An EI-based theory of performance.keyakinan diri Kelompok Pengurusan Diri .orientasi pencapaian Pengaturan . D. sikap optimis atau ketelusan dalam diri seseorang pemimpin itu adalah bergantung kepada kompetensi emosi yang berkaitan dengan kesedaran diri seperti kesedaran mengenai emosi diri.pengurusan konflik .1 Kerangka Kompetensi Emosi (EC) Kompetensi Diri Kelompok Kesedaran Diri Pengiktirafan . Sebagai contoh. Cherniss & D.empati . Jika seseorang itu tidak dapat . Jadual 1. In C. San Francisco: Jossey. Goleman (Eds. Kerangka pengaruh dan hubungan di dalam kelompok-kelompok kompetensi emosi ini dapat dilihat seperti Rajah 1.ketepatan penilaian kendiri .kebolehsuaian .) The emotionally Intelligent Workplace.orientasi khidmat .

meradang dan ketiadaan empati yang dikelompokan di bawah kesedaran sosial. Goleman dan Rhee (2000) kesedaran diri adalah syarat untuk pengurusan diri yang lebih berkesan. D.20 mengawal diri. yang mana asas kepada setiap kompetensi tersebut adalah kompetensi dalam kesedaran diri. Menurut Boyatzis. . Selain itu. maka hal ini boleh menjejaskan hubungan dalam organisasi (Boyatzis.1: Kerangka Pengaruh Dalam Kelompok Kompetensi Emosi Sumber: Goleman. KESEDARAN DIRI KESEDARAN SOSIAL PENGURUSAN DIRI PENGURUSAN PERHUBUNGAN Rajah 1. dan dalam hal yang lain juga kesedaran diri menyumbang kepada kesedaran sosial bagi kelompok kemahiran sosial. (1998b). Working with emotional intelliegence. New York: Bantam. pengurusan perhubungan adalah bergantung kepada asas-asas pengurusan diri dan kesedaran sosial. 1982).

1978). Di dalam kepemimpinan ini. 1998). 1998. 1978. 1985). teori path-goal (House. 1994). Burns (1978) merupakan orang yang pertama memperkenalkan konsep kepemimpinan transformasional dengan mengambil kira perbezaan antara kepemimpinan Transformasi dan Transaksi. Pada asasnya. teori kontigensi (Fiedler & Gracia. Bass. Kepemimpinan Transaksi menumpukan kepada pertukaran faedah antara pemimpin dan subordinat. Kebanyakan teori-teori ini berdasarkan kepada elemen yang hampir sama iaitu memberi fokus kepada aspek-aspek kepemimpinan yang dapat mempengaruhi keberkesanan terhadap organisasi (Conger & Kanungo. 1997).2. visi dan kepemimpinan inspirasi (Bass & Avolio. Kepemimpinan Transformasi merujuk kepada proses di mana pemimpin berusaha mempengaruhi subordinat bagi meningkatkan motivasi dan kesetiaan mereka terhadap organisasi (Burns. & Kelloway. 1976) dan teori kepemimpinan transformasional (Burns. Northouse. Bass & Avolio. 1993. Burns (1978) melihat kepemimpinan Transformasi dan Transaksi sebagai suatu bentuk kepemimpinan yang secara .2 Teori Kepemimpinan Setiap tahun terdapat pelbagai teori yang membincangkan mengenai pelbagai aspek kepemimpinan dan impaknya terhadap keberkesanan sesebuah organisasi (Bryman. 1978). Slater. Conger & Kanungo. Bass. pemimpin akan memberi ganjaran kepada subordinat berdasarkan kepada tingkah laku tertentu seperti mencapai objektif yang ditetapkan oleh organisasi dan memberi hukuman di atas kegagalan (Burns. 1994. 1992). 2000.21 1. 1987). Kepemimpinan transformasional menumpukan kepada aspek karismastik. Teori kepemimpinan transformasional merupakan teori yang cuba untuk memperbaharui teori kepemimpinan (Barling.

Yammarino dan Bass (1990). Bass (1985) mencadangkan bahawa seseorang pemimpin boleh menunjukkan kedua-dua tingkah laku kepemimpinan tersebut. Menurut Bass (1978).22 berterusan bertentangan. Menurut Bass (1985. teori kepemimpinan transformasional melihat kepentingan aspek emosi dalam hubungan antara pemimpin dan subordinat dalam usaha untuk meningkatkan pencapaian matlamat organisasi. Bass & Avolio. kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire (Bass. 1990). 1998). Dalam hal ini. berusaha mendapat kepercayaan dan rasa hormat daripada subordinat melalui visi organisasi). Kepemimpinan Transformasi berusaha mencapai matlamat-matlamat organisasi di samping matlamat yang bersifat peribadi (Burns. 1995. iaitu Transformasi dan juga Transaksi. terdapat empat dimensi kepemimpinan transformasi iaitu. Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) dibina berasaskan kepada teori kepemimpinan bagi mengukur tingkah laku kepemimpinan Transformasi. Kepemimpinan Transformasi merupakan tingkah laku kepemimpinan yang berusaha untuk memotivasikan subordinat dengan cara meningkatkan tahap keprihatinan mereka terhadap kepentingan pencapaian matlamat organisasi. 1978). merangsang intelektual (mendorong subordinat untuk melihat sesuatu perkara berdasarkan perspektif yang . Berdasarkan MLQ. kesedaran dan keinsafan serta sikap optimis di kalangan subordinat). kepercayaan dan motif organisasi (Bass. karismatik (role model. 1985. mencetus motivasi (komunikasi melalui visi dengan merangsang semangat. Burns. 1998. 1978). Dalam hal ini. kepemimpinan Transformasi dilihat dapat merangsang dan memotivasikan subordinat dalam usaha untuk memperkukuhkan aspek-aspek nilai.

1985). Sikap dan kebolehan yang sedemikian menimbulkan rasa hormat dan menjadi sanjungan subordinat (Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe. House. meletakkan jangkaan yang tinggi terhadap pencapaian matlamat organisasi. Selain itu. Kepemimpinan karismatik (tingkah laku) akan menumpukan kepada usaha-usaha untuk menonjolkan dirinya melalui tingkah laku yang konsisten dan meyakinkan. 1990. 1997) dan menjadi role model melalui tingkah laku berhemah yang ditunjukkan (Bass. Selain itu. Shamir. 2001. kepemimpinan karismatik (attribut) cenderung kepercayaan. 1995. 1997). 1998. berkomunikasi dalam suasana yang bertenaga dan meyakinkan adalah juga merupakan usaha untuk memotivasikan subordinat (Bass. & Arthur. contohnya menguasai kepakaran dan kemahiran berkomunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan (Shamir. Dimensi kedua dalam kepemimpinan Transformasi ialah mencetus motivasi iaitu suatu proses dorongan kepada pelaksanaan tugas-tugas penting oleh subordinat seperti menggalakan kerja-kerja berkumpulan. Bass & Avalio. 1985. menunjukkan tingkah laku bermoral dan beretika bagi meraih keyakinan dan rasa hormat subordinat (Bass. Kepemimpinan Transformasi juga mempamerkan sikap yang optimis dan bersemangat dalam usaha mereka untuk menanam dan menyemaikan visi organisasi ke dalam diri subordinat. 1998). Kepemimpinan karismatik merujuk kepada keunggulan pemimpin (idealized influence) (Northouse.23 baru) dan timbangrasa secara individu (memberi perhatian secara individu kepada semua subordinat) (Bass. Dalam masa yang sama akan menyesuaikannya dengan misi organisasi dalam usahanya untuk memotivasikan subordinat (Bass. Breinin. Zacay. 1993). 1994). Northouse. 1985). Hal yang demikian adalah merupakan kriteria . 1990). & Popper.

1985). 1985). mereka akan mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan peribadi (Bass. 1985). memberi sokongan dan mempunyai pemikiran yang kreatif terhadap subordinatnya (Bass. mendengar dan memantau subordinat sebagai seorang individu bukannya sebagai kumpulan dalam organisasi untuk menilai dan menentukan aspek-aspek pembangunan diri yang perlu diberi perhatian dan pertimbangan (Bass. Dimensi ketiga kepemimpinan Transformasi ialah pertimbangan individu. Selain itu. Merangsang intelektual adalah merupakan dimensi ke empat dalam kepemimpinan Transformasi. sebagai contohnya mereka akan berusaha menjana kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif di kalangan subordinat dengan cara menimbulkan beberapa persoalan untuk diselesaikan . Dalam dimensi ini. iaitu melihat subordinat sebagai individu yang mempunyai kebolehan dan kemampuan yang berbeza dan memberi perhatian kepada keperluan pembangunan subordinat (Bass. 1985). Kepemimpinan jenis ini akan sentiasa menggunakan simbol-simbol dan pengaruh melalui aspek emosi untuk mendorong dan mempengaruhi subordinat. 1985). Kepemimpinan ini lebih bersifat membantu. 1990). Kepemimpinan ini akan berkomunikasi. bersikap kreatif dan inovatif dalam usaha menyelesaikan masalah dalam organisasi (Bass. 1985. 1985. 1985). kepemimpinan Transformasi berusaha mendorong subordinat dalam perkongsian visi organisasi (Bass. Dalam pada itu. kepemimpinan Transformasi berusaha mendorong subordinat untuk berfikir secara kritikal. Dalam masa yang sama akan memberi tumpuan kepada usaha mendapat maklum balas bagi menyesuaikan dengan keperluan subordinat dan misi organisasi (Bass. 1990).24 utama kepemimpinan Transformasi dalam dimensi mencetus motivasi (Bass.

1997.25 (Bass. mempunyai hubungan dengan jenis tingkah laku kepemimpinan mereka. Bass (1998) dan Bass dan Avolio (1994). 1998). Menurut Yukl (2002) pemimpin yang mengamalkan pemberian ganjaran hasil daripada tindakan subordinat. Ganjaran luar jangka didapati mempunyai hubungan yang positif dengan kepemimpinan Transformasi di bandingkan dengan kepemimpinan Transaksi (Avalio. Di dalam aspek kepimpinan Transaksi. & Whittington. Ianya bertujuan untuk memotivasikan subordinat dalam usaha meningkatkan tahap dan mutu kerja bagi mencapai matlamat organisasi (Bass. tingkah laku kepemimpinan Laissez-Faire disertakan bagi merujuk kepada tingkah laku kepemimpinan yang tidak aktif. & Whittington. Goodwin. 1990). menyatakan bahawa kepimpinan Transaksi memotivasikan subordinat melalui penghargaan atau tindakan terhadap kejayaan atau kegagalan. 1985). Kepemimpinan yang mengamalkan pengurusan pengecualian akan hanya mengambil tindakan jika subordinat gagal mencapai matlamat yang telah dipersetujui . Sebagai tambahan kepada skala kepemimpinan dalam MLQ. mendapati kepemimpinan Transaksi dibahagikan kepada dua komponen iaitu ganjaran luar jangka (pemimpin memberi ganjaran atau mengambil tindakan disiplin terhadap pencapaian subordinat) dan pengurusan secara pengecualaian (menjelaskan apa yang patut dicapai dan dielakkan dan ganjaran yang akan diterima) (Bass & Avalio. Bass & Jung. 2001. 1999. Selain itu. Wofford. Analisis faktor ke atas MLQ. 1985). Bass. kepemimpinan ini juga berusaha membina pemikiran bersifat kreatif imaginatif dan penilaian semula aspek-aspek nilai dan kepercayaan (Bass. Goodwin. 1985). Wofford.

1999. 1997.26 (Bass. 1985). 1990). 1988). .. Kepemimpinan Laissez-Faire juga merujuk kepada kepemimpinan pengelakan atau pasif kerana ianya mempunyai korelasi yang tinggi antara faktor tersebut dengan pengurusan pengecualian yang pasif (Avalio et al. 1988). 1999. 1989). 1990. Kajian menunjukkan pengurusan pengecualian cenderung kepada hubungan yang negatif dengan kepemimpinan Transformasi dan Transaksi (Bass.. Den Hartog et al. Bass & Avalio. Kepemimpinan yang menerima kaedah kerja tradisional dan membiarkan subordinat melaksanakan kaedah tersebut tanpa mempengaruhi subordinat melaksanakan kaedah baru adalah merupakan pemimpin yang mengamalkan pengurusan pengecualian (Bass. Pengurusan pengecualian boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu aktif dan pasif (Hatter & Bass. Selain itu pengurusan pengecualian yang pasif hanya akan bertindak sekiranya terdapat masalah ianya juga sama seperti mana dalam kepemimpinan Laissez-Faire (Avalio et al. Pemimpin yang aktif dalam pengurusan pengecualian mengenal pasti masalah dan berusaha untuk menyelesaikannya (Hater & Bass. 1990).. Secara keseluruhan kepemimpinan jenis ini tidak berkesan dalam kebanyakan situasi kepemimpinan dalam organisasi (Den Hartog et al. Yammarino & Bass. 1998). 1997).. Hater & Bass. Menurut Bass (1998) kepemimpinan Laissez-Faire memperlihatkan kepemimpinan yang tidak aktif dan kurangnya interaksi antara pemimpin dan subordinat.

model kesahan. model input. komunikasi. penyesuaian.3 Model Sekolah Berkesan Terdapat tujuh model sekolah berkesan yang sering digunakan oleh penyelidik-penyelidik sekolah berkesan iaitu model matlamat. Berdasarkan model proses. analisis dan perancangan strategik. proses pengurusan. Model matlamat kerap digunakan untuk meneliti dan menilai pencapaian sesebuah sekolah.27 1. . efisyen dan selamat. Untuk kajian ini model yang akan diguna pakai sebagai kriteria menentukan sekolah berkesan ialah model matlamat iaitu pencapaian akademik dalam peperiksaan awam. membuat keputusan. perancangan. 1980). 1984). Sesebuah sekolah diklasifikasikan sebagai berkesan jika pencapaian setiap aktivitinya mencapai atau melebihi daripada matlamat yang telah ditetapkan. model kualiti pengurusan menyeluruh (TQM). Model ini mengambil kira aktiviti-aktiviti yang dijalankan sebagai kriteria penting keberkesanan sesebuah sekolah. kerjasama. Model ini berguna apabila ‘outcome’ sesebuah sekolah adalah jelas. model ketidak berkesanan dan model pembelajaran organisasi (Cameron. model proses. sesebuah sekolah itu berkesan sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus. Kebiasaannya petunjuk sekolah berkesan adalah jelas dan disenaraikan secara objektif dalam perancangan sekolah terutamanya yang berkaitan dengan kualiti pembelajaran. model proses melibatkan kepemimpinan sekolah di sekolah dan model kualiti menyeluruh yang berdasarkan pengurusan manusia. Setiap model tersebut mempunyai kriteria tertentu dalam menentukan sekolah berkesan.2. iklim pengajaran dan pencapaian akademik dalam peperiksaan awam (Cawelti. kepemimpinan. Antara petunjuk yang sering digunakan ialah kepemimpinan. penyertaan.

keputusan pencapaian pelajar serta impak kepada masyakarat (Fisher. 1997). 1983. Schreerens & Bosker. dan model kepemimpinan dan pengurusan emosi menjelaskan mengenai pengaruh kompetensi emosi ke atas kepemimpinan sekolah. budaya sekolah. 1995). 1980). 1997). memberi kepuasan keperluan. Purkey & Smith. dan jangkaan konstituensi dalaman dan luaran sekolah walau pun dalam persekitaran yang berubah. mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeza. adalah berasaskan kepada tiga model iaitu Model Matlamat (Cawelti. pengurusan bilik darjah dan strategi pengajaran (Edmund. pengurusan manusia. 1979. Pada prinsipnya kajian ini adalah berasaskan kepada. Teori kepemimpinan tranformasi. pengurusan proses. . Model Proses dan Model Kualiti Pengurusan Menyeluruh (Schereens & Bosker. penerangan dan analisis. teori pencapaian berasaskan kecerdasan emosi (Goleman. Scheerens & Bosker. Seterusnya model sekolah berkesan. kaedah mengajar. 1992. perancangan. Model kualiti pengurusan menyeluruh mengklasifikasikan sesebuah sekolah sebagai berkesan jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua ahli dalam fungsi sekolah. 1997).28 interaksi sosial. George. 1994. kehendak. Asas penilaian keberkesanan sekolah merangkumi kepemimpinan. Teori ini memberi penekanan bahawa empat kelompok dalam kompetensi emosi merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses kepemimpinan ke atas pencapaian organisasi. model kecerdasan emosi pemimpin dan kepemimpinan transformasional.

Hal ini kerana kecerdasan emosi pemimpin dalam sesebuah organisasi memerlukan penelitian dalam aspek-aspek yang popular seperti jantina. kerangka konseptual bagi kajian ini digambarkan dalam Rajah 1. Berdasarkan kepada ulasan-ulasan karya dan huraian berkaitan dengan aspek- aspek teoritis di atas. Kepemimpinan Transaksi (pengurusan pengecualian (pasif dan aktif).2. di halaman 36.3 Kerangka Konseptual Kajian. pertimbangan individu). Empat kelompok utama kompetensi emosi pemimpin yang mempengaruhi kepemimpinan transformasional iaitu kelompok kesedaran diri. Kepemimpinan sekolah menumpukan kepada komponen kepemimpinan iaitu kepemimpinan Transformasi (karismatik (atribut dan tingkah laku). mencetus motivasi. kesedaran sosial.29 1. ganjaran luar jangka) dan kepemimpinan Laissez-Faire. Faktor demografi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi tahap kepemimpinan sekolah yang berlaku di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. pengurusan diri dan pengurusan perhubungan. terdapat tiga faktor demografi yang lazimnya diambil kira dalam melihat tahap kompetensi emosi pemimpin. Penelitian ke atas faktor demografi ini adalah perlu bagi mengambil kira semua faktor yang mempengaruhi kompetensi emosi seseorang pemimpin sekolah. Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan. yang menunjukkan pengaruh kompetensi emosi pemimpin terhadap kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di Malaysia. merangsang intelektual. Tahap kepemimpinan sekolah dianalisis berdasarkan kepada pengaruh kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. umur dan pengalaman . Faktorfaktor tersebut ialah umur. jantina dan pengalaman dalam pentadbiran sesebuah sekolah.

Megerian & Sosik. dan Sejauh manakah subskala-subskala utama dalam kompetensi emosi berpengaruh dalam menyumbang kepada kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan (George.30 pentadbiran bagi memastikan ketepatan dalam meneliti elemen-elemen yang kritikal yang diperlukan oleh pemimpin yang berkesan dalam sesebuah organisasi (Goleman. Antara persoalan yang diteliti ialah sejauh manakah terdapat hubungan antara kompetensi emosi dan kepemimpinan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 2000. Sejauh manakah wujud perbezaan dalam kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah antara pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 1998). Bedasarkan bidangbidang tersebut kepemimpinan sekolah akan bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sepanjang tahun di sekolah.. Proses perancangan dan pelaksanaan ini menuntut tahap kompetensi emosi dan kepemimpinan di kalangan . pengalaman pentadbiran) di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Tahap kepemimpinan sekolah bagi pemimpin-pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan sudah tentu dibezakan oleh beberapa faktor penting yang berkaitan dengan kompetensi emosi mereka. Goleman. Usaha kepemimpinan sekolah di Malaysia untuk meningkatkan sekolah- sekolah berkesan ditumpukan kepada bidang-bidang seperti hala tuju kepemimpinan. 2000. 1998b). 1996. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (ditunjukkan dalam Rajah 1. pengurusan organisasi. Sejauh manakah perbezaan kompetensi emosi pemimpin berdasarkan faktor demografi (umur. 1995. 2000. Barling et al. jantina.2 dalam kawasan yang digelapkan). Judge & Bono.

31

pemimpin sekolah dalam usaha

menggerakkan tenaga dan sokongan guru-guru,

murid-murid, ibu bapa mahu pun pihak Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Maka perkara-perkara yang dinyatakan inilah yang menjadi fokus dalam kajian ini.

32

Kerangka Konsep Kajian DiLampirkan

33

1.4

Tujuan Kajian Tujuan utama kajian ini ialah untuk memperjelaskan sejauh manakah

kompetensi emosi pemimpin mempengaruhi kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Sekolah-sekolah berkesan dalam kajian ini ialah sekolah-sekolah rendah yang telah memperolehi pencapaian cemerlang dan gemilang dalam penarafan sekolah yang meliputi empat bidang utama iaitu hala tuju kepemimpinan sekolah, pengurusan organisasi, pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid. Sekolah rendah yang dikatogerikan sebagai berkesan (cemerlang dan gemilang) adalah sekolahsekolah rendah yang telah memperolehi markah penarafan sekolah 80% dan ke atas. Manakala sekolah kurang berkesan (sekolah lemah) ialah sekolah-sekolah yang memperolehi keputusan penarafan sekolah 49% dan ke bawah dalam empat bidangbidang tersebut. (Jemaah Nazir Sekolah, 2004). Penyelidikan ini juga bertujuan untuk memeriksa sejauh manakah pengaruh dan perbezaan kompetensi emosi pemimpin terhadap kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Adalah diyakini bahawa aspek kompetensi emosi pemimpin merupakan asas yang bernilai yang dapat mempengaruhi kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Sehubungan itu, penyelidik berpandangan adalah penting penelitian dilakukan terhadap kompetensi emosi pemimpin seperti kesedaran diri, pengurusan diri, kesedaran sosial dan pengurusan perhubungan;

34

pengaruhnya terhadap ke atas kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Tujuan ini boleh disimpulkan sebagai berikut: 1) Untuk mengenal pasti sama ada wujud hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dengan kepemimpinan transformasional di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 2) Untuk meneliti sama ada wujud perbezaan kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah demografi (umur, jantina dan pengalaman pentadbiran) di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 3) Untuk meneliti sama ada wujud perbezaan aspek-aspek kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan 4) Untuk mengenal pasti subskala-subskala utama kompetensi emosi pemimpin sebagai penyumbang utama kepada kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan 5) Untuk mencadangkan model kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah yang mempengaruhi pencapaian sekolah berkesan. 1.5 Soalan Kajian Kajian berusaha untuk menjawab soalan-soalan berikut: 1) Sejauh manakah terdapat hubungan yang signifikan di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan?

35

2) Sejauh manakah wujud perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah demografi pemimpin (umur, jantina, dan pengalaman pentadbiran) di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? 3) Sejauh manakah wujud perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? 4) Sejauh manakah aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi emosi pemimpin menjadi penyumbang kepada kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? 5) Sejauh manakah model cadangan kajian ini good fit terhadap data?

1.6

Hipotesis Kajian Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas, aspek teoritikal tentang

pembolehubah dan kerangka konseptual kajian, hipotesis-hipotesis alternatif dibentuk dan diuji. Hipotesis kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu melihat hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpin sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Hubungan antara pembolehubah demografi (umur, jantina, pengalaman pentadbiran) dengan kompetensi emosi pemimpin. Bahagian kedua menguji perbezaan antara aspek-aspek kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Bahagian ketiga, mengenal pasti sumber utama kompetensi emosi pemimpin dalam meramal kepemimpinan sekolah.

36

1.6.1 Kompetensi Emosi Pemimpin dan Kepemimpinan Sekolah. Sintesis daripada kajian literatur menunjukkan bahawa kedua-dua

pembolehubah ini adalah saling berkaitan (Allen, 2003; House & Podsakoff, 1994; Bass, 2000; Ingram, 1997; Ashforth & Humprey, 1995; Barling et al., 2000; Goleman, 1998; Magerian & Sosik, 1996; Dulewicz & Higgs, 2000). Andaian kajian ini ialah semakin tinggi tahap kompetensi emosi pemimpin semakin tinggi juga tahap kepemimpinan di kalangan pemimpin sekolah (Goleman, 1998; George, 2000). Berdasarkan andaian-andaian tersebut, hipotesis berikut dibentuk dan dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol iaitu;

Ho1:

Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara

kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.

Ho2:

Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara

kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan

Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Laissez-Faire di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.

2001). Ho4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam tahap kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah umur pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Bar-On. Cherniss & Goleman. Hipotesis seterusnya untuk melihat perbezaan dalam kompetensi emosi pemimpin dari aspek pembolehubah demografi (umur. Fernandez-Aaroz.6. Diandaikan bahawa kompetensi emosi pemimpin tidak berbeza dari segi jantina. 2001. Kajian-kajian yang menunjukkan terdapat perbezaan dari aspek umur dengan kompetensi emosi pemimpin (Goleman.37 1. tahap umur dan jangka masa berkhidmat sebagai pemimpin pendidikan. 2000). pengalaman pentadbiran dengan kompetensi emosi (Crick. 1998. dan pengalaman pentadbiran). Maka hipotesis nol yang dibentuk adalah seperti berikut. Caruso & Salovey. 2002. 1999). jantina. jantina dan pengalaman pentadbiran). jantina dengan kompetensi emosi pemimpin (Mayer.2 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin dari aspek Pembolehubah Demografi Pemimpin (umur. Ho5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam tahap kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah pengalaman pentadbiran pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan .

. 2000). pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah. pengurusan organisasi. Sehubungan itu. Berr. diandaikan bahawa tidak wujud perbezaan dari segi kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. mempunyai visi. Ho7: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.38 Ho6: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam tahap kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah jantina pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan 1. Church. Stein. Penarafan sekolah berdasarkan empat dimensi utama iaitu hala tuju kepemimpinan. & Waclawski. 1.6. Pemimpin organisasi yang mempraktikkan ciri-ciri kepemimpinan yang lebih efektif seperti pengagihan kuasa dan tugas kepada subordinat. Terdapat hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dengan organisasi yang berkesan (Banchman. Hipotesis nol yang dibentuk dan diuji adalah seperti berikut.4 Perbezaan Kepemimpinan di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan. 2004) telah membezakan antara sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di Malaysia.6.3 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan. Campbell & Sitarenios. 2000.

2003. 1994. Lashway.39 inisiatif. Chou Lin. 1996. Hipotesis nol yang dibentuk dan diuji adalah seperti berikut: Ho8: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho9: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Paglis & . Fergerson & Nochelski.5 Subskala Utama Kompetensi Emosi Pemimpin Bagi Meramal Kepemimpinan Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan (Boyatzis & Sala. 2000. mobiliti dan bekerja secara efektif dapat membentuk organisasi yang lebih berkesan (Charles & Karr-Kidwell. Barling et al. Oleh itu diandaikan tidak wujud perbezaan dalam praktis kepemimpinan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Ho10: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekola kurang berkesan 1.. 2000. 1999. 1997).6. 1995. George. Capowski.

1998. 2002. Sehubungan itu. Warech & Smither. Sosik & Dworakivsky. Daubman. Isen.40 Green. di mana:Y = Pembolehubah bersandar x = Pembolehubah bebas iaitu:x1 = kesedaran emosi diri x2 = ketepatan penilaian kendiri x3 = keyakinan diri x4 = empati x5 = orientasi khidmat x6 = kesedaran organisasi x7 = pengawalan emosi diri x8 = orientasi pencapaian x9 = sikap optimis x10 = ketelusan x11 = kebolehsuaian x12 = inisiatif x13 = membangunkan orang lain . 1987. & Nowicki. persamaan regresi yang dibentuk bagi mengenal pasti subskala-subskala kompetensi emosi berpandukan kepada persamaan di bawah:- Y = a + bx1 + bx2 + bx3 + bx4 + bx5 + bx6 + bx7 + bx8 + bx9 + bx10 + bx11 + bx12 + bx13 + bx14 + bx15 + bx16 + bx 17 + bx18 + bx19 + e. 1988).

maka hipotesis-hipotesis nol yang dibentuk seperti berikut. . Diandaikan subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan bagi pengukuran kompetensi emosi pemimpin berdasarkan soal selidik Emotional Competence Inventory (ECI-2). nilai pembolehubah bersandar dapat dianggarkan berdasarkan nilai pembolehubah bebas.41 x14 = kepemimpinan berinspirasi x15 = pemangkin perubahan x16 = pengurusan konflik x17 = pengaruh x18 = kerjasama – kolaborasi a = intercept (konstan) b = slope (kecerunan) e = ralat piawai Melalui model regresi ini. Ho11: Kepemimpinan Transformasi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan Ho12: Kepemimpinan Transaksi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subksla kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah berkesan.

Ho16: Kepemimpinan Laissez-Faire tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan Hipotesis-hipotesis nol ini diuji berdasarkan persamaan regresi yang dibentuk seperti berikut: Kepemimpinan Transformasi = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 .42 Ho13: Kepemimpinan Laissez-Faire tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah berkesan Ho14: Kepemimpinan Transformasi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan Ho15: Kepemimpinan Transaksi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subksla kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan.

2) Karismatik (tingkah laku) = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.3) . (1. (1.43 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.1) Karismatik (atribusi) = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e. (1.

5) Pertimbangan Individu = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 .44 Mencetus Motivasi = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e. (1. (1.4) Merangsang Intelektual = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.

8) .6) Kepemimpinan Transaksi = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.45 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e. (1. (1. (1.7) Ganjaran Luar Jangka = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.

(1.10) Kepemimpinan Laissez-Faire = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 .46 Pengurusan Pengecualian (Aktif) = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.9) Pengurusan Pengecualian (Pasif) = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e. (1.

47

(kepemimpinan

berinspirasi)

+

b15

(pemangkin

perubahan)+

b16

(pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e. (1.11)

1.7

Signifikan Kajian Secara amnya, kajian yang dijalankan ini dapat memperjelaskan senario

terkini

mengenai

pengaruh

emosi

dalam

mempertingkatkan

aspek-aspek

kepemimpinan sekolah ke arah mewujudkan lebih banyak sekolah-sekolah berkesan di Malaysia. Dapatan ini mungkin menyokong atau tidak hipotesis yang diketengahkan sebelum ini mengenai pengaruh kompetensi emosi pemimpin terhadap proses kepemimpinan di sekolah-sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di Malaysia. Dapatan ini juga menjelaskan peranan kepimpinan pendidikan dalam memepengaruhi sekolah-sekolah dan memotivasikan guru-guru untuk meningkatkan bilangan berkesan, terutamanya dalam era pascamodernisasi dan

perkembangan pendidikan yang semakin kompleks.

Aspek kecerdasan emosi

merupakan elemen penting yang menyumbang kepada wujudnya hubungan yang efektif antara pemimpin dan guru-guru dalam sesebuah sekolah. Hal ini mencerminkan bahawa perhatian perlu diberi dalam aspek pemusatan hubungan antara pemimpin dan guru merupakan suatu bentuk baru dalam proses demokrasi dan pengagihan tugas di dalam sesebuah sekolah. Sehubungan itu, kajian dapat mencetuskan suatu ethos yang bersesuaian ke arah meningkatkan jumlah sekolahsekolah yang berkesan di seluruh negara. Ini adalah kerana belum ada penyelidikan

48

yang sedemikian rupa di Malaysia bagi melihat bagaimana kecerdasan emosi yang dikenal pasti oleh Goleman (1998) memberi impak terhadap kepemimpinan sekolah di Malaysia. Seterusnya, hasil kajian ini juga boleh dimanfaatkan oleh pemimpin sekolah bagi meninjau, mengkaji serta menilai kelemahan dan kekuatan mereka dalam melaksanakan kepimpinan di sekolah masing-masing. Maklumat dapatan kajian ini dapat menjadi wahana kepada pemimpin-pemimpin sekolah meningkatkan kemahiran pengurusan tanpa mengabaikan aspek-aspek emosi dalam proses komunikasi sama ada secara verbal atau non-verbal dengan guru-guru dan pelajar. Emosi merupakan elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam kepimpinan di sekolah kerana peningkatan atau kemerosotan pelajar di sekolah tidak berlaku secara kebetulan sahaja. Dari sudut peningkatan profesionalisme pemimpin dan guru-guru sekolah penyelidikan ini diharap dapat menambah pengetahuan pemimpin-pemimpin sekolah berhubung dengan kompetensi emosi mereka yang berkaitan dengan kepemimpinan sekolah. Dalam pada itu, kecerdasan emosi boleh dipelajari dan ditingkatkan kemahirannya. Maka, pemahaman mengenai kecerdasan emosi pemimpin dan pengaruhnya ke atas kepemimpinan terhadap keberkesanan sekolah dapat

memperlihatkan jurang semasa yang terdapat dalam kajian-kajian lepas. Pemahaman ini penting untuk memberi maklumat kepada pemimpin-pemimpin sekolah dan institusi pendidikan umumnya dalam usaha meningkatkan keberkesanan sesebuah sekolah pada masa depan di Malaysia.

49

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Institut Aminuddin Baki (AIB), jabatan-jabatan pelajaran negeri serta pejabat pelajaran daerah, dapatan kajian ini akan dapat membantu dan menjadi panduan dalam usaha untuk mengukuhkan kecerdasan emosi pemimpin-pemimpin sekolah di Malaysia. Malah, membantu pihak pengurusan sumber manusia, di KPM untuk menjadikan dapatan ini sebagai asas bagi pemilihan calon-calon guru besar yang lebih berkelayakan serta mempunyai kompetensi emosi dan tidak hanya berpandukan kepada kecemerlangan pengurusan sekolah dan senioriti dalam perkhidmatan semata-mata. Dari sudut percambahan dan penambahbaikan ilmu, kajian ini diharap menjadi asas untuk kajian-kajian mengenai keberkesanan sesebuah sekolah dari aspek psikologi kepimpinan terutamanya di kalangan pensyarah, pelajar-pelajar

pascasarjana dan pegawai-pegawai di Kementerian Pelajaran Malaysia dan IAB. Dengan adanya kajian-kajian yang sedemikian rupa, sekolah-sekolah yang tidak berkesan akan dapat dikenal pasti masalah-masalahnya dan seterusnya dapat diperbetulkan segala permasalahan yang timbul sehingga ke akar umbi.

1.8

Limitasi Kajian Kajian ini mempunyai limitasi tertentu yang mempengaruhi dapatan dan

intepretasi kajian. Pertama, kajian ini melibatkan sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang diklasifikasikan berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah (SKPM-Sekolah) oleh Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian

Pelajaran Malaysia. Dimensi yang terlibat dalam penarafan ini terhad kepada hala tuju

50

kepemimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan program pendidikan dan dimensi kemenjadian murid. Sekolah-sekolah kebangsaan yang dikatogerikan sebagai sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang terlibat dalam kajian ini ialah di zon utara Malaysia (negeri Kedah, Perlis, Perak dan Pulau Pinang). Pemilihan zon utara di Malaysia sebagai lokasi kajian dilakukan atas dasar bahawa pemimpin sekolah yang terlibat dalam kajian ini mempunyai latar belakang latihan dan kelulusan profession perguruan yang sama dari segi falsafah dan kurikulum, berada di bawah satu sistem pendidikan yang melaksanakan polisi dan dasar pendidikan yang sama, pelaksanaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang juga sama. Malah sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini juga memperolehi peruntukan dan bantuan kewangan dalam jumlah yang hampir sama bagi seluruh negara. Kedua, kajian ini adalah berdasarkan kepada aspek kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan di kalangan pemimpin sekolah rendah di zon utara Malaysia. Maka, dapatan kajian merupakan satu generalisasi tentang kompetensi emosi pemimpin dan kualiti kepemimpinan pemimpin sekolah di sekolah-sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di seluruh Malaysia. Ketiga, data-data yang diperolehi dalam kajian ini adalah berdasarkan soal selidik yang telah dibentuk di negara barat dan diaplikasikan dalam organisasi yang berorientasikan keuntungan. Namun begitu, kesesuaian soal selidik ini didasarkan kepada kaedah pertejemahan backtranslation yang dilakukan oleh pakar-pakar bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu yang telah dilantik dan analisis kebolehpercayaan dan kesahan yang telah dilakukan oleh penyelidik. Maklumat yang didapati terbatas

51

kepada kesediaan dan keikhlasan responden untuk menjawab soal selidik dengan tepat dan jujur. Dalam pada itu, pembolehubah kompetensi emosi pemimpin yang dikaji ialah kesedaran diri, pengurusan diri, kesedaran sosial dan pengurusan perhubungan. Kepemimpinan sekolah dari aspek kepemimpinan Transformasi (komponen karismatik (atribusi dan tingkah laku), mencetus motivasi, merangsang intelektual, dan pertimbangan secara individu); kepemimpinan Transaksi (komponen pengurusan pengecualian (aktif dan pasif) dan ganjaran luar jangka), dan kepemimpinan LaissezFaire. Maka, kajian ini cuba memberi kefahaman yang mendalam terhadap hubungan antara pembolehubah ini terhad kepada definisi operasi dimensi-dimensi yang dikaji sahaja.

1.9.

Definisi Operasi Bahagian ini menghuraikan tentang konsep dan istilah yang menjadi pengukur

penting dalam kajian ini. Konsep dan istilah berkenaan ialah kepimpinan sekolah, kompetensi emosi pemimpin, sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 1.9.1 Kepimpinan Sekolah Pemimpin sekolah dalam kajian ini adalah terdiri daripada individu yang terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah iaitu guru besar, penolong-penolong kanan, ketua bidang dan ketua-ketua panitia mata pelajaran yang telah dilantik dan bertanggungjawab dalam menentukan hala tuju kepemimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah, 2004). Mereka terlibat dalam pengurusan dan pentadbiran

52

sekolah, bermatlamat melakukan perubahan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran, sistem pemikiran yang memusatkan kepada pelajar dan peningkatan prestasi sekolah (Hessel & Holloway, 2002; Fullan, 2003; Council of Chief State School Officers, 1996; Senge, Kleiner, Roberts, Ross, & Smith, 1994). Berdasarkan kepada Kotter (1990), Begley dan Leonard (1999), Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC) (2002), dan Hessel dan Holloway (2002) merumuskan bahawa guru-guru yang dilantik dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah terlibat dalam tiga proses penting iaitu membuat perancangan dan penyediaan belanjawan; mengurus staf dan organisasi; mengawal, menyelesai masalah dan pembuat keputusan. Tanggungjawab ini adalah berkaitan dengan kepemimpinan, sebagai pengurus dan pentadbir sekolah mereka juga

bertanggungjawab untuk meningkatkan kecemerlangan dan melakukan perubahan dalam organisasi. Selain itu, mereka juga berperanan mengekalkan tiga sub-proses utama dalam kepemimpinan iaitu mengarah, mengurus staf, memotivasi dan mempengaruhi staf (Begley & Leonard, 1999). Menurut Kotter (1990) kepimpinan dan pengurusan sekolah dapat didefinisikan dengan makna yang sama kerana fungsi dan peranan kedua-duanya saling berkaitan, bertindak dalam mengurus dan membuat keputusan dalam sesebuah organisasi. Dalam masa yang sama pemimpin sekolah juga terlibat dalam pentadbiran, mereka perlu berpengalaman dalam pentadbiran organisasi, perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan staf (Chapman & Boyd, 1986). Di sekolah pemimpin juga berperanan sebagai arkitek sosial, menyelesaikan masalah yang dihadapi golongan remaja, mereka perlu menilai dan membuat perubahan, berkebolehan mempengaruhi

Manakala kompetensi emosi adalah merupakan kemampuan yang berasaskan kepada kecerdasan emosi yang ada pada seseorang pemimpin yang dapat diterjemahkan kepada kemampuan untuk bertindak atau berkerja. Kompetensi emosi merupakan kemahiran bekerja. mengurus emosi diri dan mengurus perhubungan dengan orang lain. Berasaskan kriteria tersebut guru-guru yang dilantik untuk mengurus dan mentadbir sesebuah sekolah termasuklah ketua-ketua panitia mata pelajaran adalah merupakan pemimpin sekolah. etika. ibu bapa. Menurut Goleman (1998). moral dan tidak hanya berpaksikan kepada kuasa atau autoriti (Murphy. 1995). keluarga. memotivasi diri.3 di bawah: Pengurus Pentadbir Pemimpin Rajah 1. Konsep kepemimpinan sekolah dalam kajian ini ditunjukkan dalam Rajah 1. komuniti dan bertanggungjawab terhadap sekolah yang berasaskan kepada pengalaman profesionalisme.3: Kepemimpinan Sekolah 1. kompetensi emosi pemimpin merupakan kemahiran yang boleh dan perlu .53 pelajar.9.2 Kompetensi Emosi Pemimpin Kecerdasan emosi pemimpin merujuk kepada kemampuan mengenal pasti dan mengawal emosi diri dan emosi orang lain.

kesedaran sosial dan pengurusan perhubungan (Goleman. kesedaran diri. pengurusan diri. orientasi khidmat dan kesedaran organisasi. Kompetensi emosi terbahagi kepada dua aspek iaitu kompetensi diri dan kompetensi sosial. Kelompok pengurusan diri termasuklah pengawalan emosi sendiri. Seterusnya Goleman telah membahagikan kompetensi emosi kepada empat kelompok berdasarkan kemahiran iaitu. & Rhee. Kompentensi diri boleh diidentifikasikan kepada keprihatinan terhadap kekuatan diri. Akhir sekali regulasi kelompok sosial ialah pengurusan perhubungan yang didasarkan kepada norma-norma seperti kerjasama berkumpulan. Manakala kelompok kesedaran sosial ialah empati. ketepatan penilaian kendiri. sikap optimis. dan keyakinan diri. kebolehsuaian. orientasi pencapaian. 2001. pengurusan konflik. dan pengaruh (Goleman. . Goleman. 1999). 2001). dan inisiatif. pemangkin perubahan. 1998). aturan kendiri dan motivasi. Boyatzis. Di dalam kelompok kesedaran diri merangkumi kesedaran emosi diri. manakala kompetensi sosial ditentukan berdasarkan sifat empati terhadap individu lain dan kemahiran sosial. ketelusan.54 dipelajari oleh pemimpin organisasi di mana ianya akan dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dalam kerja-kerja yang dilakukan seterusnya untuk meningkatkan pencapaian organisasi (Goleman. kepemimpinan berinspirasi.

Individu ini mampu untuk memperlihat dan menilai keberkesanan terhadap pencapaian dan dalam masa yang sama dapat menilai dan memperbaiki kelemahan diri (Boyatzis. lebih mantap dalam pembangunan diri. seseorang individu tidak dapat membina emosi dirinya. Kesedaran emosi diri merupakan aspek yang terpenting di dalam kompetensi emosi di mana tanpa kesedaran terhadap emosi sendiri. Kesedaran emosi diri merupakan asas kepada pembinaan kecerdasan emosi individu.9. 2000). b) Ketepatan Penilaian Kendiri Menurut Goleman (1998). individu yang mempunyai kemahiran dalam ketepatan penilaian kendiri.55 1. belajar daripada pengalaman. 1998). pemimpin yang lebih .2. lebih berhati-hati terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya. Individu yang mempunyai kecerdasan emosi ini akan tahu kenapa dan mengapa ianya mempunyai sesuatu perasaan atau emosi pada sesuatu masa atau ketika (Goleman. 1982). bersifat reflektif. berkebolehan dan bersemangat. Watkin (2000) mendefinisikan kesedaran emosi diri sebagai memahami perasaan diri dalam sesuatu masa.1 a) Kelompok Kesedaran Diri Kesedaran Emosi Diri Kesedaran emosi diri merupakan kesedaran yang bersifat umum terhadap emosi diri dan bagaimana sesuatu emosi itu memberi kesan terhadap orang yang berada di sekelilingnya (Dulewicz & Higgs. terus belajar. menggunakannya sebagai panduan untuk membuat keputusan. lebih terbuka terhadap sebarang kritikan dan maklum balas. bersikap realistik terhadap kemampuan diri dan merupakan asas kepada pembinaan keyakinan diri. Oleh itu.

Mereka yang mempunyai kompetensi ini akan dapat mengawal perasaan dan tidak bersikap emosional. 1995. Saks. Mereka juga mampu untuk menghadapi sebarang tentangan terhadap keputusan yang dibuat. .56 berhati-hati terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya. berfikiran rasional dan jelas serta dapat memberi tumpuan walau pun dalam keadaan yang tertekan (Goleman. 1.2 a) Kelompok Pengurusan Diri Pengawalan Emosi Diri emosi diri ialah kemampuan untuk mengawal dan Pengawalan membangkitkan emosi diri sendiri dan perasaan berkaitan emosi. c) Keyakinan Diri keyakinan diri sebagai kemampuan Goleman (1998) mendefinisikan mengenali kekuatan diri. 1982.9. sanggup belajar daripada pengalaman lepas dan dapat memperlihat dan melakukan proses transformasional dalam kepemimpinannya. Individu yang mempunyai keyakinan diri berkemampuan untuk membuat keputusan yang sulit. Cavallo & Brienza. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi lebih cemerlang dan lebih berjaya di dalam kariernya jika dibandingkan dengan pemimpin yang tidak mempunyai keyakinan diri (Boyatzis. positif. Mereka mampu untuk mengawal emosi dirinya sama ada dalam situasi yang positif atau negatif. dengan erti kata yang lain mereka dapat menggunakan emosi untuk mengambil peluang memajukan organisasi. tenang. 1998). 2002). berpegang atas keputusan dan kepercayaan sendiri.2.

57 b) Orientasi Pencapaian Orientasi pencapaian memperlihatkan tenaga dalaman individu yang memandu dan mengekalkan emosi individu bagi mencapai suatu standard yang tinggi. Apabila pemimpin yang optimis menerima maklumat yang negatif. mendapati pemimpin yang mempunyai perasaan optimis dapat mempengaruhi pencapaian organisasi. tetapi berusaha mencari langkahlangkah baru atau memulakan suatu usaha atau tindakan yang lain. mengenal pasti maklumat untuk mengurangkan kekaburan dan berusaha mencari jalan untuk belajar bagaimana meningkatkan pencapaian. mereka tidak menghiraukan situasi tersebut. Goleman (1998) mengenal pasti pemimpin yang mempunyai kompetensi ini akan berorientasi kepada keputusan untuk mencapai suatu piawaian atau kedudukan yang tinggi. tetapi juga melibatkan usaha untuk mengejar matlamat. menyediakan matlamat yang mencabar dan berani menghadapi risiko. Kajian Spencer dan Spencer. Goleman (1998) menyatakan sikap optimis merupakan petunjuk kepada pencapaian dan individu yang mempunyai kompetensi ini mempunyai kemampuan untuk memberi fokus terhadap program yang mampu untuk berjaya jika dibandingkan dengan projek . Pemimpin yang inginkan kejayaan akan sentiasa berusaha meningkatkan pencapaian. 1998). c) Sikap Optimis Sikap optimis bukan sahaja optimis terhadap apa yang dirancang. McColt-Kennedy dan Anderson (2002). 1993). Pemimpin ini akan berusaha tanpa mengenal kegagalan dan tidak melihat kepada kepentingan diri (Goleman. (1993) menunjukkan individu yang mempunyai ketinggian dalam orientasi pencapaian lebih berjaya. tanpa menghiraukan halangan dan cabaran (Goleman.

2003. 2003). Kualiti kepemimpinan ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat ketelusan. Oleh itu. Boyatzis & Sala. mempunyai penuh kepercayaan. . d) Ketelusan Pemimpin yang mempunyai matlamat. Di dalam teori kepemimpinan karismatik (Shamir. 2003). Pemimpin yang mempunyai kompetensi ketelusan akan berpegang kepada kebenaran. 1993).58 yang tidak akan berjaya. dapat menerima sebarang perubahan dan melakukan penyesuaian. e) Kebolehsuaian Kebolehsuaian membolehkan seseorang pemimpin mampu untuk bertindak dengan lebih fleksibel. 1947. Ketelusan didefinisikan sebagai pengekalan standard keikhlasan dan intergriti (Boyatzis & Sala. kemampuan untuk melakukan perubahan akan disertai dengan kemampuan untuk lebih fleksibel dan kebolehsuaian. yakin dengan apa yang dilakukan dan akan tetap patuh kepada intergritinya. George (2000) menyatakan kecerdasan emosi pemimpin boleh mempengaruhi dan mengekalkan sikap optimis terhadap organisasinya. Sesuatu perubahan tidak akan berlaku tanpa kebolehsuaian. Shamir. House & Arthur. House & Arthur. 1993) menegaskan bahawa pemimpin perlu berpegang kepada nilainilai yang selaras. Sesuatu perubahan atau proses transformasional yang dilakukan dalam pemimpin dan organisasi memerlukan kebolehsuaian sama ada berdasarkan situasi atau prinsip (Boyatzis & Sala. dan beraspirasi terhadap kumpulan yang dipimpin. mempunyai kelebihan dan persamaan terhadap kumpulan yang dipimpinnya (Weber.

Pilling & Eroglu. Empati adalah merupakan suatu keperluan dalam kepemimpinan kerana ianya berkaitan dengan emosi manusia. 1998).2. Hampir semua teori yang berkaitan dengan kecerdasan emosi bersetuju bahawa empati adalah merupakan aspek penting terhadap kecerdasan emosi individu. Goleman (2001) yakin bahawa adalah sesuatu yang mustahil empati wujud tanpa kesedaran diri. Pemimpin yang mengambil inisiatif akan berusaha mencari peluang dan berusaha mencapai matlamat berdasarkan apa yang diperlukan. mengurangkan red tape atau karenah birokrasi dan mengetepikan peraturan untuk mempastikan kerja-kerja dibereskan (Goleman.59 f) Inisiatif Seseorang pemimpin yang berorientasikan pencapaian akan mempunyai inisiatif. Empati didapati merupakan aspek penting terhadap pencapaian individu (Spencer & Spencer.3 a) Kelompok Kesedaran Sosial Empati Dulewics dan Hinggs (2000) mendefinisikan empati sebagai kemampuan mengesan perasaan orang lain dan membina ikatan dengan orang lain. Empati adalah merupakan kriteria asas terhadap kecerdasan emosi (Salovey & Mayer. Dalam usaha untuk melakukan perubahan dan meningkatkan pencapaian organisasi dan melakukan . Inisiatif merupakan tenaga dalaman untuk melakukan sesuatu projek atau proses dan ianya lebih menarik dengan ide-idea yang baru.9. 1990). 1. Berkebolehan menguasai dan mengenali emosi individu semasa berhubungan akan dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian di dalam sesebuah organisasi. Adalah sesuatu yang mustahil. kecemerlangan dicapai tanpa inisiatif. 1994). 1993.

Kompetensi ini memerlukan setiap individu dalam organisasi memahami budaya. c) Kesedaran Organisasi Kesedaran organisasi adalah berkaitan dengan kemampuan membaca asas kuasa perhubungan. memahami bentuk-bentuk desakan dan tindakan terhadap subordinat. b) Orientasi Khidmat Goleman (2001) mendefinisikan orientasi khidmat sebagai kemampuan untuk mengenal pasti kemahuan pelanggan dan menyesuaikannya dengan perkhidmatan. seseorang pemimpin itu perlu mempunyai sifat empati. 1998). Boyatzis dan Sala (2003) mendefinisikan kesedaran organisasi sebagai mentafsirkan emosi semasa ahli-ahli dalam kumpulan dan kuasa-kuasa dalam perhubungan. Kesedaran organisasi merupakan kompetensi emosi yang kritikal dalam kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional yang . pelanggan atau persaing dan secara tepat menilai realiti di dalam dan di luar organisasi (Goleman. Oleh itu. mengenal pasti aspek-aspek penting dalam hubungan sosial. Pengetahuan ini akan dapat digunakan sebagai satu strategi untuk mengubah atau membuat perubahan dalam organisasi. di mana ianya akan dapat mempengaruhi proses transformasional dalam kepemimpinan mereka. politik dan polisi yang terdapat di sekitar mereka. pemimpin yang mempunyai orientasi khidmat akan membina norma-norma ini terhadap subordinat.60 proses transformasional dalam kepemimpinan seperti pertimbangan secara individu. Gabriel dan Griffiths (2002) menyatakan orientasi khidmat didasari melalui proses hubungan emosi dan persahabatan lebih daripada kompetensi profesionalisme dan kepakaran.

1. membentuk arah untuk mempengaruhi subordinat bagi mencapai visi dan suara desakan (Conger. kepemimpinan perlu mempunyai kompetensi di dalam membangunkan orang lain.9. Kepemimpinan berinspirasi mempunyai hubungan dengan kepemimpinan transformasional dan didefinisikan oleh Boyatzis dan Sala (2003) sebagai menyuntik inspirasi dan panduan kepada individu untuk berubah. merangsang intelektual. Oleh itu. Kebanyakan penyelidik bersetuju bahawa komponen utama kepemimpinan termasuklah aspek definisi visi. merangsang intelektual. Membangunkan orang lain adalah merupakan kemampuan untuk pembangunan staf dalam organisasi (Goleman. b) Kepemimpinan Berinspirasi Sehingga kini tidak ada persetujuan yang bersifat universal berkaitan definisi kepemimpinan. menghormati antara satu sama lain.61 menguasasi kesedaran organisasi akan berkemampuan untuk melonjak perkembangan dan persefahaman antara ahli-ahli dalam organisasi. 1999). Ini adalah merupakan kemahiran yang penting bagi seseorang pemimpin dalam usaha untuk meningkatkan pencapaian organisasinya (Spencer & Spencer. di mana guru-guru lebih bersifat terbuka. 1993). inspirasi. maklum balas.2. Kompetensi ini merangkumi penyeliaan (mentoring). . dan pertimbangan individu. 1998). saling membantu. Bass dan Avalio (1993) telah mengenalpasti empat komponen tingkah laku sebagai asas kepemimpinan berinspirasi iaitu karisma.4 a) Kelompok Pengurusan Perhubungan Membangunkan Orang Lain Di dalam usaha untuk membina persekitaran sekolah. dan membimbing orang lain.

Goleman menyatakan. dan mengatasi sebarang masalah untuk membuat perubahan. dan mendorong kepada perbincangan secara terbuka terhadap aspek-aspek yang membawa kepada perbalahan atau konflik dalam organisasi seterusnya membawa kepada penyelesaian yang lebih adil. c) Pemangkin Perubahan Pemimpin memainkan peranan penting sebagai agen perubahan dalam sesebuah organisasi (Capowski. Pengurusan konflik memerlukan individu lebih sensitif terhadap isu-isu yang terselindung. Paglis & Green. pembentukan visi. mempunyai kemahiran dan berani untuk mengendalikan sesuatu isu secara bersungguh-sungguh. individu yang mempunyai kompetensi ini berkemampuan menyelesaikan konflik orang-orang yang bermasalah dan mewujudkan suasana diplomasi. . 2002). Kompetensi ini didefinisikan oleh Boyatzis dan Sala (2003) sebagai pengurusan perubahan. berusaha untuk memimpin individu bagi mencapai visi organisasi tanpa paksaan. suntikan inspirasi lebih merupakan pengurusan transaksional.62 sebagai pemimpin berinspirasi berusaha untuk memajukan organisasi lebih ke hadapan. Paglis dan Green (2002) menyatakan pemimpin sebagai agen perubahan memainkan peranan dalam tiga tahap iaitu. d) Pengurusan Konflik Goleman (1998) mendefinisikan pengurusan konflik sebagai kemahiran di dalam rundingan dan menyelesaikan aspek-aspek yang tidak dipersetujui. 1994. dapat mengenal pasti aspek-aspek atau isu-isu yang membawa kepada konflik. berkeyakinan. mendapat komitmen daripada subordinat.

ianya akan dapat meningkatkan kerjasama guru-guru dan masyarakat di persekitaran sekolah. maklumat atau idea.3. Pemimpin yang mempunyai kompetensi ini mampu untuk melakukan proses transformasional dalam kepemimpinannya bagi mencapai visi dan misi sekolah. Sekiranya pemimpin dapat mengenal pasti dan melakukan proses transformasional melalui kerjasama berkumpulan. Kepemimpinan jenis ini akan berusaha . kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire. sumber dan pengetahuan (Goleman. perkongsian rancangan.9. 1.1 Kepemimpinan Transformasi Komponen kepemimpinan Transformasi merangkumi usaha-usaha oleh pemimpin untuk mempengaruhi dan memenuhi keperluan peringkat tinggi subordinat (penghargaan.63 e) Kerjasama Berkumpulan Kerjasama kumpulan membawa kepada saling hormat-menghormati. Apabila guru-guru bekerja dalam suatu kumpulan bagi meningkatkan kecemerlangan pelajar dan sekolah ia adalah merupakan kerjasama berkumpulan. Selain itu. 1998).9. 1998). saling membantu dan bekerjasama dengan semua ahli dalam sesebuah organisasi (Goleman.3 Kepemimpinan Dalam kajian ini kepemimpinan merujuk kepada konsep kepemimpinan yang berasaskan kepada Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5x) yang dikemukakan oleh Bass dan Avalio (1999) yang dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu kepemimpinan Transformasi. 1. ianya juga melibatkan tumpuan kepada tugas dan perhubungan. pengiktirafan dan pencapaian).

2000).64 untuk memotivasikan subordinat supaya lebih berkeyakinan dan mencapai lebih daripada apa yang dijangka (extra effort) sama ada bersifat implisit atau eksplisit (Dvir. merangsang intelektual. Eden. Shamir. Avolio. menekankan kepada pentingnya mempunyai misi bersama. yang mana pendekatan tersebut merupakan proses transformasional (Breatty. belajar membuat pertimbangan terhadap diri dan orang lain. Kepemimpinan Transformasi mempamerkan tingkah laku karismatik. Dimensi karismatik dapat dibahagikan kepada dua aspek iaitu karismatik (atribusi) dan karismatik (tingkah laku). . dimensi karismatik ialah gabungan sifat dan tingkah laku unggul kepemimpinan. 2002). Dimensi karismatik yang berasaskan kepada atribusi ialah sifat-sifat kepimpinan antaranya ialah sanggup berkorban demi organisasi. gemar membuat perubahan dan sensistif kepada keperluan subordinat dan yakin dengan kuasa yang ada. dan pertimbangan secara individu. Terkandung dalam kepemimpinan Transformasi ialah dimensi karismatik. Manakala dimensi karismatik yang berasaskan kepada tingkah laku antaranya berpegang kuat kepada nilai-nilai organisasi. menjelaskan arah tuju organisasi yang hendak dicapai. sedia menanggung risiko. a) Karismatik Menurut Bass dan Avolio (1993). mencetus motivasi. Pemimpin yang melihat dirinya dan bertindak balas terhadap emosi dirinya secara keseluruhan dan dinamik dalam kerja-kerjanya. Terkandung di dalam kepemimpinan Transformasi ialah dimensi-dimensi berikut. mendorong kemampuan terpendam dan memotivasikan subordinat untuk mencapai matlamat lebih daripada yang dijangkakan.

d) Mencetus Motivasi Menurut Avolio. b) Perimbangan Individu Dimensi pertimbangan individu bermaksud memberi perhatian secara individu dengan memahami punca-punca keperluan dan kebolehan yang boleh menimbulkan kepuasan pengikutnya. dan jarang memberi layanan serupa serta bersedia menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. (1991) dimensi mencetus motivasi ialah usaha pemimpin mencetuskan ilham orang bawahan dengan cara mempertingkatkan keinsafan dan kesedaran pengikut tentang matlamat yang hendak dicapai melalui tindakan simbolik dan pemujukan. memberi inspirasi. Pemimpin ini bertindak sebagai mentor dalam usaha membina keyakinan pengikutnya.65 berkongsi idea. Waldman. Memberi keyakinan supaya subordinat bekerja sebagai satu pasukan dan bukan secara individu untuk mencapai matlamat organisasi. c) Merangsang Intelektual Bass dan Avolio (1999) menyatakan dimensi merangsang intelektual ialah sifat kepemimpinan yang secara aktif memberi dorongan kepada subordinat supaya melihat sesuatu perkara mengikut perspektif yang baru. dan mempamerkan tingkah laku inovatif dan terpuji yang boleh dijadikan model atau diteladani oleh subordinat. Pemimpin ini sangat memahami orang bawahannya. Pemimpin ini sentiasa menggunakan bukti-bukti yang konkrit dalam menjana pemikiran subordinat dan tidak bergantung kepada pendapat yang tidak berasas. dan Yammarino. Bagi mempertingkatkan kesedaran . Sering menggunakan perbincangan dua hala untuk menjana pemikiran subordinat dan dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks.

Kepimpinan ini akan berusaha untuk mengenalpasti dan memenuhi keperluan peringkat rendah subordinat iaitu keperluan fisiologi dan keselamatan (Bass. Pemimpin akan menetapakan matlamat dan jangka masa sesuatu rangka kerja yang dirancang untuk dicapai dan akan menjanjikan ganjaran atau insentif terhadap bidang tugas yang telah berjaya dicapai oleh subordinat. menjadi kepala dalam misi yang berbahaya dan sama-sama merasa kepayahan yang dialami subordinat. Avolio.66 subordinat. . pemimpin ini memberi perangsang. menetapkan harapan terhadap hasil. 1. 1990). 2002). memupuk sikap positif dan menjelaskan matlamat yang hendak dicapai dengan gaya mempersonakan serta dengan penuh kefasihan dan keyakinan. Di samping itu kepemimpinan ini juga sanggup menanggung risiko demi menyelamatkan orang bawahannya.3. Eden. Shamir.9. maklum balas dan memberikan ganjaran terhadap kerja-kerja yang telah diselesaikan oleh subordinat (Dvir. Kepimpinan Transaksi dapat dibahagikan kepada tiga dimensi iaitu: a) Ganjaran Luar Jangka Ganjaran luar jangkan merangkumi tindakan kepimpinan yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku subordinat. Dalam dimensi ini kepemimpinan organisasi bertindak mempastikan rangka kerja yang perlu dicapai oleh subordinat.2 Kepemimpinan Transaksi Kepemimpinan Transaksi yang dikemukakan oleh Bass dan Avalio (1999) merangkumi usaha-usaha oleh pemimpin untuk mempengaruhi melalui penyataan matlamat yang jelas berkenaan visi dan misi organisasi.

bimbingan atau teguran. kawalan. Pemimpin yang mengaplikasikan kaedah ini memberi kuasa penuh kepada subordinat untuk membuat sebarang keputusan bagi memajukan sesebuah organisasi. c) Pengurusan Pengecualian (Aktif) Pengurusan Pengecualian (aktif) merujuk kepada tindakan pemimpin organisasi yang bertujuan mempengaruhi tingkah laku subordinat secara aktif. 1.9. pemimpin membiarkan proses perjalanan dan aktiviti dalam sesebuah organisasi beroperasi tanpa sebarang sekatan. tidak bertindakbalas terhadap masalah pencapaian subordinat. Melalui kaedah ini pemimpin akan memantau pencapaian dan menggunakan sesuatu tindakan pendekatan teguran serta nasihat untuk mempastikan objektif disiapkan dan mencapai tahap yang dikehendaki.67 b) Pengurusan Pengecualian (Pasif) Pengurusan pengecualian (Pasif) merujuk kepada tindakan pemimpin organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku subordinat melalui kaedah teguran atau tindakan sebagai tindakbalas ke atas pencapaian kerja yang tidak mencapai tahap atau standard yang telah ditetapkan.3 Kepimpinan Laissez-Faire Kepimpinan Laissez-Faire merujuk kepada situasi di mana pemimpin organisasi mengaplikasikan pendekatan kepimpinan yang bersifat neutral seperti dan tidak perduli terhadap subordinat.3. . Dengan perkataan yang lain.

Elemen 4: Perancangan Elemen 5: Iklim Elemen 6: Pengurusan dan Pembangunan Sumber Elemen 7: Pengurusan Maklumat Dimensi III: Pengurusan Program Pendidikan Elemen 8: Pengurusan Program Kurikulum. Elemen 2: Kepemimpinan Dimensi II: Pengurusan Organisasi Elemen 3: Struktur Organisasi. kegiatan kokurikulum.9. Sekolah berkesan adalah sekolah yang telah memperolehi penarafan berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah (SKPMSekolah) iaitu katogeri cemerlang dan terbilang di mana memperolehi pencapaian penarafan melebihi 80% dan ke atas. 2004). Kokurikulum. Penarafan yang dilakukan berdasarkan empat dimensi utama iaitu : Dimensi I: Hala tuju kepemimpinan Elemen 1: Visi dan Misi.4 Sekolah Berkesan Sekolah yang berkesan ialah sekolah yang dapat memberi kesan dan pengaruh dalam mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar. pentadbiran dan pengurusan disiplin yang cekap dan teratur (Eby. dan Hal Ehwal Murid Elemen 9: Pengajaran dan Pembelajaran Elemen 10: Pembangunan Sahsiah Murid . pengurusan murid yang baik.68 1.

Permasalahan kajian dibincangkan berdasarkan kajian-kajian lepas. Objektif kajian juga diperjelaskan dalam kajian ini. Berdasarkan kepada ulasan kajian lepas dan teori yang dikemukakan. Penilaian penarafan adalah berdasarkan empat dimensi utama iaitu dimensi hala tuju kepemimpinan. seterusnya justifikasi kepada kajian ini juga didedahkan.9.5 Sekolah Kurang Berkesan Sekolah kurang berkesan ialah sekolah yang memperolehi markah pencapaian penarafan SKPM-Sekolah sebanyak 49% dan ke bawah. 1. kajian ini terhad di sekolah rendah .10 Rumusan Secara keseluruhan bab ini menjelaskan tentang latar belakang kepada permasalahan kajian iaitu kepentingan kompetensi emosi pemimpin dalam sesebuah sekolah. 2004). Kokurikulum dan Sahsiah. Dari segi skop. Gabungan teori dan kerangka teoritikal digunakan untuk menerangkan hubungan antara pembolehubah kajian. pengurusan organisasi.69 Elemen 11: Penilaian Pencapaian Murid Dimensi IV: Kemenjadian Murid Elemen 12: Kemenjadian Murid Dalam Akademik. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah. (Jemaah Nazir Sekolah. dan kritikal terhadap isu kecerdasan emosi pemimpin serta keberkesanan sekolah. 1. kerangka konseptual kajian dibentuk bagi menggambarkan hipotesis yang diuji. 2004).

70 di zon utara Malaysia yang dikatogerikan sebagai sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. .

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Burstein. Reynolds. 1979. 2. menggunakan segala sumber yang ada dengan efisyen dan dapat memantapkan hubungan yang baik antara warga sekolah sama ada di dalam atau di luar sekolah.1 Konsep Sekolah Berkesan Sesebuah sekolah dikatogerikan sebagai berkesan apabila sekolah tersebut dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar (Edmonds. Linn dan Capeal (1978) yang menunjukkan sekolah berkesan sebagai sekolah yang telah berjaya meningkatkan pencapaian akademik pelajar lebih tinggi jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang setaraf dengannya. Sekolah berkesan adalah sekolah yang sentiasa mengutamakan proses kemanusiaan dalam pendidikan terutamanya dalam memberi pendidikan kepada . Bagi Hoy dan Ferguson (1985) sekolah yang berkesan adalah sekolah yang telah berjaya melahirkan ramai pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan awam. kecerdasan emosi. Persoalan umum berkaitan kajian ialah untuk melihat kompetensi emosi pemimpin dan impaknya ke atas kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. dan kepemimpinan sekolah yang merupakan asas kepada kajian ini. Perbincangan meliputi karya-karya yang berkaitan dengan sekolah berkesan. 1994).71 BAB DUA ULASAN RUJUKAN Bab ini membincangkan karya-karya yang berkaitan dengan tujuan dan topik kajian akan diulas dan diperbincangkan.

1998). 2001). 1981. mempertingkatkan unsur kognitif dan fizikal pelajar (Wang Dinghua. sekolah yang dapat membentuk sahsiah pelajar menjadi pelajar yang berakhlak mulia (Brookover. Konsep sekolah berkesan mengikut aliran ini ialah sekolah yang berjaya mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan (Ahmad Tajuddin Abd. (1979) sekolah dikatakan berkesan atau pun tidak adalah berdasarkan kepada satu piawaian di mana pelajar-pelajarnya dapat menguasai kemahiran minimum tanpa mengambil kira sama ada oleh pelajar itu datang daripada keluarga yang miskin atau kelas menengah. Hamid. sekolah yang dapat mengembangkan potensi diri. mendapat kepercayaan masyarakat dan guru-gurunya mencapai dan merasai kepuasan bekerja (Hussein Mahmood. Selain itu. sekolah-sekolah yang dapat diklasifikasikan sebagai berkesan ialah apabila sekolah-sekolah tersebut telah berjaya menunjukkan pencapaian yang tertinggi untuk beberapa tahun. 1993). menurut Edmonds. 1994). Dalam hal ini. . sekolah berkesan adalah sekolah yang telah berjaya meningkatkan kemahiran asas dan pencapaian akademik pelajar. Namun begitu. Bagi Ralph dan Fannessey (1983).72 semua pelajar (Schmucks & Schmucks. 1998). Ibrahim Mamat. sekolah yang kurang menghadapi masalah disiplin. sekolah yang dapat menghasilkan pencapaian akademik yang tertinggi. konsep sekolah berkesan telah mengalami beberapa perubahan berkaitan klasifikasinya di mana sesebuah sekolah itu berkesan atau tidak adalah bergantung kepada kaedah sesebuah sekolah itu menyumbang kepada pertumbuhan akademik. sosial dan emosi pelajar (Reynolds. membina akhlak mulia. 1989).

tetapi telah memperolehi keputusan dalam peperiksaan yang hampir sama dan lebih tinggi daripada purata pencapaian negara. pengajaran . Weinfield. mengaplikasikan aspek-aspek fonetik dalam pembacaan. dan York. kajian Weber ini agak berbeza dengan kajian yang telah dijalankan oleh Coleman. c. penekanan kepada kemahiran membaca. Dapatan kajian Weber (1971). Jika diteliti. Kajian beliau selama setahun tersebut melibatkan dua buah sebuah sekolah di New York. tenang dan sesuai untuk pembelajaran. g. meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar. iklim sekolah yang kondusif.2 Kajian Sekolah Berkesan Antara kajian terawal mengenai sekolah berkesan adalah kajian yang telah dilakukan oleh Weber (1971) yang mana beliau telah memberi tumpuan kepada sekolah-sekolah berkesan di kawasan bandar di Amerika Syarikat.73 2. sebuah sekolah di Los Angeles dan sebuah sekolah di Kansas City. menunjukkan terdapat empat faktor yang hampir sama di sekolah-sekolah tersebut yang tidak terdapat di sekolah kurang berkesan di kawasan bandar antaranya ialah. hasil daripada temu bual beliau dengan staf. (1966) yang mana Coleman dan rakan-rakannya mengkaji sekolah di mana pelajarnya terdiri daripada keluarga yang mempunyai taraf sosio ekonomi (SES) yang rendah. Kesemua empat buah sekolah tersebut mempunyai pelajar yang telah mencapai keputusan peperiksaan yang sama atau lebih tinggi daripada purata pencapaian negara. tambahan bahan-bahan pembacaan persendirian. Kajian mereka melibatkan dua katogeri sekolah iaitu sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. mempunyai kepemimpinan yang teguh. McPartland. Campbell. d. pemerhatiannya di bilik darjah dan penilaian pencapaian pelajar. b. a. f. e.

(1990) tumpuan kajian-kajian tersebut ialah kepada pembolehubah-pembolehubah yang berkaitan dengan sekolah dan faktor-faktor yang memberi impak secara langsung terhadap pencapaian pelajar. d. bahawa faktorfaktor yang berhubungan dengan sekolah adalah merupakan faktor utama terhadap pencapaian pelajar. pengurusan setempat. c. persekitaran sekolah yang terpelihara. Austin dan Reynolds (1990) telah mengetengahkan beberapa kriteria tambahan mengenai sekolah berkesan iaitu. 1979). Jika diteliti. keupayaan staf. kajian-kajian mengenai sekolah berkesan pada tahun 1970an dan 1980an lebih menumpukan kepada faktor-faktor yang membawa sesebuah sekolah itu menjadi berkesan. penilaian yang berhati-hati dan berterusan terhadap pencapaian pelajar. di mana guru-guru yang mengaplikasikan kaedah alternatif menampakkan banyak perbezaan dalam pencapaian. Berdasarkan kajian-kajian lepas dalam fasa ke dua ini. Menurut Levine dan Lezotte. b. kajian sekolah berkesan mengambil pendirian bahawa sesebuah sekolah itu boleh meningkatkan pencapaian pelajarnya jika mematuhi beberapa kriteria antaranya ialah. menurut Creamers.. perluasan penjanaan kejayaan akademik. .74 dan pemerhatian secara individu. Seterusnya Weber (1971) merumuskan. b. memberi tumpuan kepada asas-asas kemahiran pembelajaran dan e. a. a. (1996) kajian mengenai sekolah berkesan pada dekad-dekad yang terkemudian telah mula diteliti dengan metod yang lebih kompleks. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Coleman et al. memberi tumpuan kepada proses-proses peningkatan pencapaian pelajar melalui ujian berkala (Edmonds. mempunyai kepemimpinan sekolah yang teguh. dan h. (1966). meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar. c. Selain itu. Pada tahun-tahun akhir 1970an.

d. Seterusnya Levine dan Lezotte (1990) telah mengkaji 400 buah sekolah berkesan di Amerika Syarikat. Edmonds. Menurut Andrew dan Soder. sokongan dan penglibatan ibu bapa. 1987. kesedaran komuniti dan g. . Edmonds (1979) yang telah menguji dua model kajian iaitu Model Cities Neighborhood dan Equal Education Opportunity Survey terhadap sekolah berkesan di kawasan bandar yang terdiri daripada pelajar yang miskin dan dapatan kajiannya menunjukkan sekolah berkesan adalah sekolah yang dapat meningkatkan penguasaan kemahiran asas pelajar dan seterusnya peningkatan pencapaian akademik. b. Terma kepemimpinan pengajaran telah menjadi asas utama kerana sekolah berkesan adalah berdasarkan kepada pemimpin sekolah yang merupakan sumber dalam kepemimpinan pengajaran (Andrews & Soder. c. sistem sokongan sekolah yang baik. asas yang menjadi rujukan terhadap sekolah berkesan ialah kepemimpinan sekolah yang teguh. dan mereka telah mengetengahkan generasi ke dua mengenai faktor-faktor yang menentukan sekolah berkesan antaranya ialah. Brookover. f. tumpuan dan misi yang jelas dengan penyesuaian dan penyeimbangan antara tahap pembelajaran yang tinggi dengan asas-asas kemahiran dan. e. (1987) dengan merujuk kepada dapatan kajiankajian lepas.75 d. perancangan yang bersifat kolaboratif dan kesejawatan. kepemimpinan pengajaran yang teguh dan pengagihan tugas kepada guru-guru. a. kepatuhan dan disiplin. e. guru menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran serta pemantauan pencapaian pelajar (Lezotte. Beliau juga mendapati penentu sekolah berkesan adalah kepemimpinan yang teguh terutama dalam kepemimpinan pengajaran. 1979. 1991). persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran terhadap semua pelajar.

kajian mengenai sekolah berkesan mula menumpukan kepada peranan pemimpin sekolah sebagai kepemimpinan pengajaran. Heck dan Marcoulides.76 1979). 1987). memberi penekanan kepada kemahiran-kemahiran asas serta membina iklim sekolah yang kondusif telah menyumbang kepada sekolah berkesan. 2. Melalui peranan ini. Seterusnya pada tahun-tahun 1980an. berkomunikasi secara terbuka dengan waris dan penekanan kepada pembacaan merupakan penyumbang penting kepada sekolah berkesan. Antara kajian yang telah dijalankan untuk melihat peranan pemimpin terhadap sekolah berkesan ialah oleh Weber (1971) yang menunjukkan bahawa kepemimpinan yang teguh dengan meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian akademik pelajar. (1993) juga telah menunjukkan dapatan yang hampir sama. Kebanyakan penyelidik menunjukkan bahawa sekolah berkesan adalah sekolah yang berada di bawah kepemimpinan yang teguh di samping mempunyai kriteria-kriteria . di mana pemimpin sekolah perlu mempunyai kepakaran dalam kepemimpinan pengajaran. Dapatan kajian yang hampir sama juga telah ditunjukkan oleh The Office of Education Performance for the State of New York (1974) yang mendapati peranan pemimpin dalam membina hubungan yang positif dengan guru-guru. kepemimpinan sekolah perlu menyemai visi dan kepemimpinan pengajaran kepada guru-guru untuk mencapai potensi dan matlamat yang telah ditetapkan (Brandt.3 Kepemimpinan dan Sekolah Berkesan Terdapat pelbagai kajian mengenai kepemimpinan dan sekolah berkesan yang telah dilaksanakan sama ada di Malaysia atau luar negeri.

kepemimpinan sekolah yang teguh dalam kepemimpinan pengajaran dan mendapat sokongan daripada guru-guru (Edmonds. berkebolehan menyelesaikan masalah melalui pendekatan analitikal dan bersedia untuk melibatkan staf dalam penyelesaian masalah (NSSE. membina semangat bekerjasama dalam membuat keputusan dan tindakan dan mengurus dengan baik persekitaran sekolah. McCurdy. 1981. 1983). mengambil inisiatif secara aktif mengeksploitasi sumber yang ada. Kriteria kepemimpinan sekolah yang berkesan termasuklah. 1979. 1983). sentiasa berusaha secara aktif meningkatkan kualiti guru-guru dan melakukan lawatan berkala ke bilik-bilik darjah (Finn. a. b. 1983). 1989). d. menghebahkan maklumat yang baik mengenai sekolah dan mengurangkan karenah birokrasi. Amerika Syarikat mendapati faktor penentu . kepemimpinan sekolah yang mengambil peranan sebagai role model dan memperuntukkan sebahagian daripada masanya melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran (Peterson. kepemimpinan sekolah yang menggalakkan iklim akademik.77 berikut iaitu. Selain itu. membantu guruguru melaksanakan projek kecemerlangan pelajar. berorientasikan matlamat. Purkeys & Smith. visi sekolah yang memberi fokus kepada pencapaian pelajar dan mempastikan visi tersebut dihayati dan difahami oleh semua guru dan juga pelajar. Kajian yang telah dilakukan oleh Phi Delta Kappa pada tahun 1981 terhadap lapan buah sekolah rendah di Indiana. c. bertoleransi. 1990). mengambil berat mengenai tahap keselamatan dan kesihatan. dapatan kajian mengenai sekolah berkesan juga dengan jelas menunjukkan bahawa kepemimpinan sekolah yang berkesan merupakan kunci utama kepada pencapaian sekolah berkesan (Lipham.

membimbing. . Basom & Basom. tetapi peranan ini telah mula berubah secara drastik dalam tahun-tahun 1990an. di mana kepemimpinan sekolah dilihat perlu memainkan pelbagai peranan dan tidak hanya memberi tumpuan kepada kepemimpinan pengajaran semata-mata (Andrew. tema kajian sekolah berkesan dalam tahun 1980an menumpukan kebanyakannya kepada peranan pemimpin sekolah sebagai pemimpin pengajaran.78 sekolah berkesan adalah bergantung kepada kepemimpinan sekolah yang sering memberi perhatian kepada pendidikan pelajar. hubungan guru-pelajar yang positif. harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar. (1988) terdapat sebelas faktor yang telah menjadikan sesebuah sekolah itu berkesan antaranya ialah kepemimpinan yang profesional. kebanyakan pemimpin sekolah tidak memainkan peranan yang utama dalam kepemimpinan pengajaran. Kajian juga mendapati di sekolah kurang berkesan. di sekolah berkesan. sering memberi pertimbangan secara individu kepada guru-guru. pemantauan kemajuan pelajar dan hubungan yang baik dengan ibu bapa. perkongsian visi dan misi. Dengan kata lain. Mengikut Mortimore et al. Jika diteliti. memahami keperluan emosi guru. meningkatkan perkembangan staf dan menyediakan kemudahan yang mencukupi bagi mencapai matlamat sekolah.. 1991. Kajian-kajiannya lebih menumpukan kepada keberkesanan kepemimpinan. Heck. 1992). seseorang pemimpin itu mestilah berkesan dalam kepemimpinan pengajaran. terutamanya kemampuan pemimpin untuk menjana visi sekolah dan mempengaruhi pelajar untuk membuat perlunjuran terhadap pencapaian akademik mereka. menekankan kepada objektif sekolah. tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran. Walau pun kepemimpinan pengajaran dilihat sebagai fungsi utama kepada sekolah berkesan.

mengekalkan semangat kerjasama dan kesejawatan sama ada di dalam atau di luar sekolah. Peterson & Deal. Dapatan kajian oleh Schutz. terdapat tema baru mengenai kepemimpinan sekolah ke arah mewujudkan sekolah berkesan dan disesuaikan dengan masa-masa yang tertentu. bermotivasi dan sentiasa mendorong guru-guru supaya lebih superior. peranan pemimpin sekolah seperti mana yang dirumuskan oleh Beck dan Murphy. (1996) juga menyatakan kepimpinan sekolah yang dapat membuat perancangan yang jelas dan telus terhadap matlamat akademik akan dapat mengurangkan kemurungan atau anxiety. 1991. 1988). Peranan pemimpin sekolah dalam sistem pendidikan awam telah berubah dari masa ke semasa. 1993. Dalam tahun 1990an. Ini adalah merupakan keperluan ke arah mewujudkan sekolah berkesan. 1992). Setiap dekad. (1993) ialah walau pun seseorang pemimpin sekolah itu bersifat klasik dan berorientasikan birokrasi. (1997) dan Zheng. 1994. pada masa yang sama mereka juga perlu bersikap proaktif. Ini adalah kerana pemimpin yang berkesan dapat menyedia dan mengekalkan suasana pembelajaran yang positif dengan meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar (Heck. berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. Thomas. 1997) dan iklim sekolah yang positif (Bulach.79 Pemimpin sekolah yang berkesan merupakan seseorang yang kerap memberi sokongan dan menggalakkan persekitaran yang positif untuk pembelajaran dengan meningkatkan morel guru-guru (Cheng. berkemampuan untuk menyuntik semangat. kekecewaan dan perasaan marah di kalangan pelajar. Penelitian oleh Levine dan Lezotte (1990) ke atas 400 buah sekolah berkesan di Amerika Syarikat juga menunjukkan peranan kepemimpinan sekolah yang . Rencher.

Kajian oleh Shahril Marzuki (1997) tentang faktor-faktor utama penentu sekolah rendah yang berkesan di Malaysia. Ahmad dan Shahril Marzuki (1999) telah menggariskan beberapa faktor penentu keberkesanan sekolah di Malaysia yang . 1991. Dapatan kajian beliau mendapati sumbangan utama keberkesanan sesebuah sekolah adalah bergantung kepada kepemimpinan yang mantap dan berketrampilan. pengalaman pemimpin dan persepsi pemimpin mengenai peranan mereka ke arah memajukan sekolah. mengadakan program-program perkembangan staf. (1994) bahawa pemimpin sekolah dalam sistem pendidikan kini mestilah mempunyai pelbagai kebolehan dan berani mengambil risiko. 1996). tetapi juga sebagai arkitek. pengurus organisasi. Hal yang sama juga telah ditegaskan oleh Hallinger dan Hausman. Di Malaysia. harapan pemimpin yang tinggi terhadap penguasaan kemahiran asas.80 memahami kehendak emosi guru dan pelajar. mendapati bahawa keberkesanan sekolah rendah bergantung kepada peranan pemimpin dalam mewujudkan iklim sekolah yang positif. peranan persatuan ibu bapa dan peranan pemimpin dalam usaha menyediakan kemudahan fizikal di sekolah. Zulkifli Abd Manaf. penglibatan ibu bapa dan mewujudkan budaya yang produktif telah menyumbang kepada sekolah berkesan. Terry. kajian mengenai kepemimpinan dan sekolah berkesan telah dilakukan antaranya oleh Abdul Karim Mohd Nor (1989) yang telah meneliti sekolah menengah berkesan di kawasan luar bandar di Malaysia. Mereka bukan sahaja perlu bertindak sebagai pemimpin. Rahimah Hj. usaha untuk memajukan sekolah. (1992) dan Prestine. pendidik. kekerapan pemimpin membuat penilaian. agen moral dan seseorang yang dihormati dalam masyarakat (Couch.

peralatan sekolah yang sempurna. objektif. dan moto sekolah. kepemimpinan sekolah juga perlu memberi penekanan kepada usaha ke arah mewujudkan iklim yang kondusif dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. matlamat. berdasarkan konsep kepemimpinan Transformasional oleh Burns (1978). Teori ini menerangkan hubungan yang unik antara pemimpin dan pengikut yang menekankan kepada usaha memenuhi keperluan-keperluan individu dan seterusnya peningkatan dalam pencapaian organisasi (Yammarino & Dubinsky. menghayati dan melaksanakannya bagi meningkatkan pencapaian pelajar. Salah satu kelebihan dalam . pelaksanaan kurikulum yang cemerlang bagi melengkapkan pelajar dalam menghadapi peperiksaan awam dan mewujudkan hubungan yang mesra dengan komuniti dan persatuan ibu bapa untuk membantu pihak sekolah. penjagaan persekitaran dan keceriaan sekolah. Penjelasan tersebut kepada guru-guru adalah perlu dalam usaha untuk menyemai. Penekanan kepada gaya demokratik dan amalan pengagihan tugas kepada semua guru dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan perlu dipraktikan oleh pemimpin sekolah..4 Kepemimpinan Teori kepemimpinan telah dicetuskan oleh Bass (1985). Pemimpin sekolah juga perlu merancang pelbagai program ke arah merealisasikan visi dan misi sekolah.81 mempunyai hubungan dengan kepemimpinan antaranya ialah peranan pemimpin sekolah untuk memberi penekanan kepada visi dan misi sekolah yang jelas dari segi falsafah. Asas utama kepemimpinan ini ialah perubahan dan pembangunan subordinat yang seterusnya akan membawa kepada peningkatan pencapaian organisasi (Avalio et al. Malah.1991). 1994).

1990). pengagihan kuasa. kepemimpinan Transformasi juga berusaha untuk meningkatkan kualiti komunikasi dan mengekalkan hubungan dengan kumpulan. Malah kepemimpinan Transformasi lebih cenderung kepada usaha meningkatkan komitmen subordinat dan peningkatan produktiviti dari segi kualiti (Bass & Avalio. mempunyai hubungan yang marginal dengan sikap optimis dan keyakinan. Sebaliknya kepemimpinan Transaksi. Selain daripada memberi tumpuan kepada aspek pengurusan. (2001) yang mengukur kekuatan inspirasi dalam penyataan visi terhadap 141 pemimpin organisasi perniagaan menunjukkan kepemimpian Transformasi dapat menghasilkan penyataan visi yang lebih optimis dan mempunyai keyakinan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Masi dan Cooke (2000) yang membuat perbandingan antara kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi dari aspek motivasi. Avolio dan Popper. Shamir. atau jabatan dalam organisasi. 2000).82 pembangunan subordinat berdasarkan penelitian kepemimpinan Transformasi ialah untuk meningkatkan keberkesanan organisasi melalui peningkatan kepuasan dan komitmen subordinat terhadap organisasi (Bass. Kepemimpinan Transformasi juga memberi penekanan kepada kepemimpinan berinspirasi. Kekuatan aspek inspirasi sebagai tema yang dominan di dalam kepemimpinan Transformasi dapat dikesan melalui penyataan visi organisasi. dan komitmen mendapati kepemimpinan Transformasi lebih cenderung kepada pengagihan kuasa dan memotivasikan subordinat manakala kepemimpinan Transaksi hanya memberi tumpuan kepada ganjaran. Kajian oleh Berson. Malah kepemimpinan Transformasi juga berusaha membangunkan subordinat dan mengajak mereka untuk .

subordinat akan sanggup untuk melakukan kerja-kerja tambahan (extra effort). Yammarino et al.. McCall (1998) mendapati kepemimpinan Transformasi mempunyai hubungan dengan kemampuan dalam . merumuskan bahawa guru-guru akan lebih bermotivasi jika mereka dipimpin oleh pentadbir sekolah yang mengamalkan kepemimpian Transformasi (Ingram. Kajian-kajian lepas menunjukan impak kepemimpinan Transformasi dapat dilihat melalui subordinat. pengalaman semasa usia muda dan membinanya sebagai asas kepemimpinan masa depan. Lenin dan Roosevelt. Kemampuan kepemimpinan Transformasi untuk meningkatkan pencapaian individu dan kumpulan bukan sahaja terhad kepada bidang ketenteraan.. 1985: Yammarino & Bass.83 berubah daripada mementingkan keperluan asas dan keselamatan kepada keperluan yang lebih tinggi iaitu kerjasama dan pembangunan diri (Avalio et al. organisasi komersial atau perkhidmatan semata-mata. 1991). 1991). Hal ini selaras dengan pemerhatian Haas’ (1992) terhadap sejarah kepemimpinan politik seperti Gandhi. 1993). 2000). di mana kesemua mereka mempunyai personaliti berasaskan latar belakang. Trait dalam kepemimpinan Transformasi boleh dipelajari dan dibina dari masa ke semasa dan ianya tidak berlaku berdasarkan peluang yang ada tetapi keputusan tertentu berkecenderungan menyumbang kepada pembinaan kepemimpinan Transformasi (Avalio et al. Seterusnya Bass (2000). 1990. Keadaan ini melibatkan kombinasi pengalaman di tempat kerja atau di rumah dan pengalaman hidup semasa serta role model pemimpin. bagi meningkatkan pencapaian kumpulan dan organisasi (Bass. Dalam kepemimpinan Transformasi. 1997).. tetapi juga memberi kesan kepada institusi pembelajaran yang kini terpaksa berhadapan dengan pelbagai masalah yang berlaku di sekolah dalam abad ke-21 (Bass.

1993). Leithwood. 1994). 1994. Kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi merupakan jalan terbaik untuk melakukan perubahan terhadap persekitaran sekolah. kerana ianya merupakan jalan yang terbaik dalam usaha untuk melakukan reformasi di sekolah dan penyusunan semula sistem pendidikan (Bass & Avalio. 1993. perkongsian dalam membuat keputusan. 1997. mendorong penglibatan yang aktif dan secara berkumpulan. minda yang terbuka. 2003).84 memahami secara mendalam emosi dan keperluan diri subordinat dan seterusnya memotivasikannya dalam usaha untuk mempengaruhi dan mendorong mereka bagi mencapai matlamat organisasi. 1999). 2. Kebanyakan penyelidik telah mencadangkan keperluan perubahan kepada gaya kepemimpinan Transformasi. sensitif terhadap keperluan individu. Ini adalah kerana kepemimpinan ini mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk mengadaptasikan perubahan situasi secara berterusan (Chou Lin. Kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan di antara kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi di mana perbezaan tersebut telah mempengaruhi pencapaian pelajar dalam akademik (Silins. 1992). . Kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi mempunyai beberapa kriteria seperti lebih fleksibel.5 Kepemimpinan dan Sekolah Berkesan Komponen kepemimpinan Transformasi dan Transaksi adalah merupakan tingkah laku kepemimpinan yang lebih berkesan ke arah mewujudkan sekolah berkesan dalam sistem pendidikan masa kini (Button. dan mempunyai sikap toleransi yang tinggi (Stone. Cheng.

Secara tidak langsung. Praktis mengagihkan tugas dan kuasa kepada guru-guru oleh kepemimpinan Transformasi sebenarnya tidak memberi kesan atau menyebabkan kepemimpinan sekolah kehilangan kuasa. . guru-guru akan dilibatkan dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 1994). strategi kepemimpinan Transformasi dapat membantu staf untuk membina dan mengekalkan kolaborasi. Dapatan kajian menunjukkan kepemimpinan sekolah yang melibatkan guru-guru dalam membuat keputusan.85 Dalam keadaan yang praktikal. hal yang demikian dapat meningkatkan kepuasan kerja guru dan seterusnya dapat menjadikan sesebuah sekolah itu lebih berkesan (Blasé. inovatif dan efektif. Keputusan kajian menunjukkan ianya lebih positif daripada negatif. 1995). budaya sekolah yang positif dan lebih professional. merujuk kepada Leithwood (1993). 1995. Blasé. malah dalam masa yang sama mereka akan lebih dihormati dan sentiasa mendapat kerjasama daripada guru-guru (Chou Lin. Kebanyakan pemimpin pendidikan belajar untuk melakukan perubahan melalui proses pembelajaran secara individu dan bersifat kolaboratif (Haskin. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa peranan pemimpin sekolah yang mengamalkan kepemimpinan Transformasi di dalam pengurusan sekolah bukanlah sesuatu yang bersifat dominan seperti mana di dalam sistem tradisi (Herman. 1999). Perkongsian dalam membuat keputusan. Anderson & Dungan. bermakna mengagihkan kuasa dan tindakan kepemimpinan seperti ini merupakan kecenderungan yang terdapat di dalam kebanyakan organisasi pendidikan kini (Blasé & Blasé. 1996). Di sekolah. 1991). mendorong kepada pembangunan dan pengkayaan minda guru dan membantu guru-guru untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. Oswald.

mobiliti dan menyelesaikan kerja secara efektif seterusnya menjelmakan visi kepada realiti (Chou Lin. Tingkah .86 mempunyai pelajar yang ramai memperolehi pencapaian akademik yang cemerlang. inisiatif. motivasi. manakala kepemimpinan sekolah yang melaksanakan pendekatan autokratik mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajar yang rendah dalam akademik (Charles & Karr-Kidwell. 1996. 1999). Fergerson & Nochelski. Menurut Chou Lin (1999) kepemimpinan yang berpaksikan kepada komponen Transformasi dan Transaksi merupakan aspek yang penting kepada pemimpin pendidikan kini dalam usaha untuk melakukan perubahan dan menyelesaikan krisis di sekolah. Ini adalah merupakan peranan kepemimpinan Transformasi dalam membentuk visi. Justeru itu pemimpin yang berkesan adalah diharapkan untuk mengubah sesuatu keadaan daripada keadaan yang tidak memuaskan kepada keadaan yang lebih stabil. Kepemimpinan Transformasi berkemampuan untuk mengesan dan menyediakan jalan keluar kepada pelbagai masalah yang sedang berlaku. Kepemimpinan yang berkesan akan membina strateginya untuk berurusan dengan situsasi yang berbeza dan dengan penuh kreativiti (Sergiovanni. daripada keadaan yang tidak tersusun kepada lebih sistematik dan daripada kekecewaan kepada penuh harapan. Kepemimpinan Transformasi juga merupakan kepemimpinan yang mempunyai visi (Goldring & Rallis. Lashway. Tanpa visi seseorang pemimpin tidak akan mempunyai panduan yang jelas ke arah mana sesebuah sekolah harus dibawa dan hanya akan mengekalkan status quo tanpa mobiliti. 1995. 1996). Bennis dan Nanus (1985) menyatakan seseorang yang melakukan perkara yang betul adalah pengurus tetapi seseorang yang membetulkan sesuatu perkara adalah pemimpin. 1996). 1993).

1969). menyeimbangkan antara proses dan hasil dan. kecerdasan konkrit dan kecerdasan abstrak. kejelingkitan emosi (Rafaeli & Sutton. dan mood (Mayer & Bremer. Kajian awal berkaitan dengan emosi adalah dalam bidang sosiologi dan psikologi. kajian peringkat awal meneliti emosi buruh (Hochschild. c.6 Kecerdasan Emosi Pemimpin. membina tingkah laku kepemimpinan yang seimbang. 1972). kajian-kajian adalah mengenai aspek emosi dan motivasi (Plutchik. emosi dan rasionaliti (Fineman. domain psikologi dan domain kepemimpinan (Weinberger. 2002b). 1979. 1984. empati (Mehrabian & Epstein. a. 1983).87 laku pemimpin sekolah perlu berubah daripada satu situasi kepada situasi yang lain untuk mengoptimumkan tindakan dan ianya merupakan pra syarat kepada tingkah laku kepemimpinan Transformasional. Kajian oleh Lashway (1997) mencadangkan beberapa garis panduan yang sesuai untuk dikuti oleh kepemimpinan sekolah antaranya ialah. 1987). b. 1999). Definisi lain berkaitan dengan kecerdasan ialah kepasiti . peranan perasaan (Goffman. 2. 1998). Dalam bidang sosiologi. menyesuaikan strategi dengan situasi. Strategi pengurusan yang dibina melalui kepemimpinan Transformasi merupakan jalan terbaik untuk mewujudkan sekolah yang berkesan. Kajian berkaitan dengan kecerdasan dimulakan oleh Thorndike (1920) dengan membahagikannya kepada tiga komponen iaitu kecerdasan sosial. 1993. Pinder. Manakala dari sudut psikologi. 1985). Sejarah perkembangan penyelidikan mengenai emosi dan kecerdasan emosi (emotional intelligence) dapat dibahagikan kepada tiga disiplin utama iaitu domain sosiologi.

Frames of Mind. 1958). Konsep lain dalam tahun-tahun 1970an ialah berkaitan dengan pendidikan moral. iaitu prakonvensional. menumpukan kepada masalah kesihatan dan soal kebahagian hidup. Kajiankajian Kohlberg menunjukkan terdapat tiga perbezaan dalam tingkah laku moral. analisis dan yang berorientasikan maklumat pendidikan. kebanyakan kajian-kajian awal lebih menekankan kepada penyelesaian masalah berkaitan ketakutan dan kegagalan. Sebelum Maslow. yang dipopularkan oleh Lawrence Kohlberg daripada Universiti Harvard. Pada tahun 1950an. Beliau mencadangkan tujuh asas kecerdasan termasuklah kebiasaan mendengar (familiar verbal) dan kemampuan Matematik. konvensional dan pasca konvensional di mana ianya hampir sama seperti mana yang dicadangkan oleh Jean Piaget iaitu perbezaan tahap kognitif atau pertumbuhan intelektual daripada yang bersifat asas. Carl Rogers (1969). Selain itu Howard Gardner. konkrit kepada yang bersifat abstrak. sebagai contoh meletakkan kepentingan perasaan. bukannya melalui guru atau ahli-ahli psikologi. Manusia mula didedahkan kepada konsep kebahagian.88 individu untuk bertindak mengikut keperluan. juga merangkumi dua . Secara umumnya kepentingan pendidikan ditumpukan kepada penyelesaian yang bersifat tradisional iaitu yang berasaskan kepada kemahiran kognitif-lojik. kesihatan dan kejayaan dalam kehidupan. memikir secara rasional dan berbincang secara berkesan berdasarkan persekitarannya (Weschler. pertimbangan dan menggalakan seseorang itu untuk belajar melalui pemerhatian. pakar psikologi dari Universiti Harvard juga menunjukkan mengenai kepentingan kecerdasan emosi (EI) di dalam bukunya. Abraham Maslow yang meneliti tentang pencapaian tertinggi manusia.

mengklasifikasikannya . mengkatogerikan persoalan hubungan dengan individu (interpersonel) dan hubungan dengan diri sendiri (intrapersonel) kepada kepada lima asas utama iaitu: kesedaran diri. dalam tahun 1990. Penelitian Mayer dan Salovey mendapati sesetengah orang lebih berkemampuan mengurus emosi diri dengan baik seperti dapat mengidentifikasikan perasaan diri sendiri. motivasi. pengurusan emosi. Dalam teori multiple intelligence ini juga. Gardner membahagikan kecerdasan sosial (social intelligence) di dalam teori multiple intelligence. Mayer dan Salovey (1993) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kecerdasan sosial iaitu kemampuan untuk mengamati emosi dirinya sendiri dan emosi orang lain. Selanjutnya. empati. kepada dua bahagian iaitu hubungan dirinya dengan individu-individu lain (interpersonal) dan kecerdasan yang berkaitan dengan diri sendiri (intrapersonel intelligence). Interpersonel intelligence ialah kemampuan untuk memahami orang lain dari aspek motif. Gardner mencadangkan intelligence atau kecerdasan sebagai kepasiti dalam proses penyelesaian masalah (Gardner. Mayer dan Salovey (1997). dan cara mereka bekerja. motivasi diri. 1983). Manakala intrapersonel intelligence berkaitan dengan kemampuan untuk memotivasikan diri yang lahir dalam diri seseorang itu. istilah kecerdasan emosi telah diteliti pula oleh Mayer dan Salovey secara lebih saintifik untuk memperlihat perbezaan kemampuan seseorang itu dalam aspek emosi. perasaan orang lain dan dapat menyelesaikan masalah-masalah atau isu yang berkaitan dengan emosi.89 personel variasi yang dikenali sebagai dunia dalaman dan penerimaan sosial. dan mengurus emosinya dalam berhubungan dengan orang lain.

90 dan menggunakan informasi tersebut sebagai panduan untuk memikir sesuatu tindakan yang bersesuaian. Dalam tahun 1997. pengurusan emosi merangkumi pemahaman mengenai implikasi fakta-fakta sosial berkaitan emosi dan peraturan-peraturan dalam emosi diri sendiri dan orang lain.1 mengenai . Akhir sekali. kemampuan untuk menilai emosi. muzik dan cerita. Pembahagian Mayer dan Salovey dapat diteliti dalam Jadual 2. 1997). Bahagian kedua iaitu kemampuan untuk menilai emosi merangkumi kemampuan menilai emosi dan hubungannya dengan lain-lain bentuk pemikiran seperti rasa dan warna (hubungan ini boleh dikaitkan dengan kerja-kerja seni dan pertukangan) dan menggunakan alasan-alasan emosi dalam penyelesaian masalah. kemampuan untuk berhubungan dengan subordinat dan kemampuan menyuntik emosi sebagai kaedah untuk membantu memahami emosi dirinya dan orang lain. bahagian ke empat ialah. Pengetahuan mengenai emosi akan dapat meningkatkan keberkesanan kepemimpinan dalam berhubungan dan mempengaruhi subordinat untuk meningkatkan perkembangan intelektual dan keberkesanan organisasi (Mayer & Salovey. Menurut Mayer dan Salovey (1997). Mayer dan Salovey melihat kembali definisi mengenai kecerdasan emosi dan mereka membahagikannya kepada empat bahagian iaitu kemampuan mental dalam mempersepsi emosi. Bahagian ketiga iaitu kemampuan berhubungan atau memahami emosi termasuklah kemampuan penyelesaian masalah berkaitan emosi seperti mengetahui jenis emosi yang sesuai atau bersamaan atau bertentangan dan hubungan serta jalan penyelesaiannya. meliputi kemampuan untuk mengenal pasti perlakuan emosi melalui wajah. bahagian pertama iaitu kemampuan mental dalam mempersepsi emosi.

91 pembahagian Refleksi Kecerdasan Emosi. 1997).1 Refleksi Kecerdasan Emosi Bahagian 1: Persepsi. Pembahagian kecerdasan emosi daripada yang asas kepada peringkat tertinggi ini memperlihatkan keperluan intergrasi dalam proses psikologikal seseorang individu. atau keikhlasan dan yang tidak ikhlas melalui ekspresi perasaan. Kajian menunjukkan seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dijangka lebih cepat bertindak dan peka terhadap sesuatu keadaan (Mayer dan Salovey. Contohnya bahagian yang terendah secara relatifnya mempertimbangkan kemampuan untuk penerimaan dan mempamerkan emosi. Bahagian 2: Kemampuan Menghubungkan Emosi Dengan Pemikiran • Keutamaan pemikiran emosi melalui pemerhatian kepada informasi-informasi . Jadual 2. Dalam keadaan yang bertentangan. bahagian yang tertinggi lebih kepada pertimbangan terhadap reflektif emosi. kerja-kerja seni dan sebagainya contohnya penggunaan bahasa. perasaaan dan pemikiran • Kemampuan untuk menilai emosi orang lain. • Kemampuan untuk membahagikan antara keperluan dan bukan keperluan. penampilan diri dan tingkah laku • Kemampuan ekspresi emosi yang sesuai dan menunjukkan keperluan yang bersesuaian dengan perasaan. Penilaian dan Ekspresi Emosi • Kebolehan untuk memastikan emosi melalui perawakan fizikal. suara.

• Perbezaan bentuk emosi mendorong kepada pendekatan penyelesaian masalah yang lebih spesifik seperti kegembiraan dapat meningkatkan penyebab berbentuk induktif dan kreativiti. perasaan berkaitan dengan kasih sayang atau kebencian yang tidak berbelah bagi seperti kombinasi antara perasaan takut dan terkejut • Kemampuan untuk mengubah situasi emosi seperti daripada perasaan marah kepada rasa puas atau marah kepada rasa malu . Bahagian 3: Menganalisis dan Memahami Emosi: Mengaplikasi Pengetahuan Mengenai Emosi • Kemampuan untuk melabel emosi dan menghubungkan dengan perkataan yang berkaitan dengan emosi itu sendiri seperti hubungan antara perbezaan liking dan loving • Kemampuan untuk menginterpretasi makna emosi berkaitan dengan peristiwa seperti kesedihan disebabkan kehilangan sesuatu benda. • Kemampuan untuk memahami perasaan yang kompleks.92 yang penting • Kemampuan untuk menjelaskan dan mengaplikasikan emosi sebagai bantuan untuk menilai dan membuat pertimbangan berkaitan memori perasaan. mendorong pertimbangan daripada pelbagai sudut pandangan. • Emosi boleh mengubah perspektif individu daripada bersifat optimis kepada pesimis.

Kebanyakan definisi berkaitan kepemimpinan adalah berdasarkan kepada rumusan proses yang digunakan oleh seseorang pemimpin itu mempengaruhi subordinat dan dalam meningkatkan hubungan dalam kumpulan atau organisasi (Yukl. Kajian-kajian kepimpinan secara tipikalnya tertumpu kepada tingkah laku kepemimpinan. 2002). Perbezaan cara bagaimana kepemimpinan didefinisikan adalah berkaitan dengan bagaimana pemimpin mengaplikasikan pengaruh mereka dan keputusan daripada tindakan tersebut. Sejak beberapa lama. tanpa menokoh tambah maklumat yang disampaikan. pengaruh dan kuasa atau faktor-faktor situasi (situasional factors) (House & Aditya. Untuk Menggalakan Perkembangan Intelektual • Kemampuan untuk berhadapan dengan perasaan sama ada diterima atau tidak diterima • Kemampuan membuat refleksi untuk berhadapan atau mentafsir pelbagai emosi • Kemampuan reflektif untuk memerhati emosi yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain seperti melihat sejauh mana kejelasan.93 Bahagian 4: Reflektif Emosi.7 Kepemimpinan dan Kecerdasan Emosi Dapatan daripada kajian-kajian yang berkaitan dengan kepemimpinan dan keberkesanan organisasi terus berkembang dari tahun ke setahun. kesamaan. definisi kepemimpinan . 1992). Yukl & Van Fleet. • Kemampuan untuk mengurus emosi dirinya dan emosi orang lain melalui pengurusan emosi dan menggalakkan penerimaan diri. 1997. mempengaruhi sesuatu isu. 2.

1971) telah digunakan untuk menjelaskan atau memberi gambaran mengenai kualiti luar biasa (exceptional) dalam kepemimpinan. ideologi dan kuasa penuh pemimpin merupakan aspek penting dalam teori kepemimpinan. House dan Podsakoff. Menurut House dan Podsakoff. komunikasi bukan lisan (non-verbal). visi dan kemampuan inspirasi. (1994) menyatakan bahawa teori-teori kepemimpinan sebelum ini sudah ketinggalan kerana ianya tidak memberi gambaran dan petunjuk yang jelas mengenai kesan yang boleh diperolehi oleh pemimpin daripada aspek emosi. Ianya digunakan bagi menjelaskan aspek asas untuk mempengaruhi . ganjaran material dan tindakan terhadap subordinat (House & Podakoff. motivasi. nilai. namun begitu kebelakangan ini konsep kepemimpinan mula memberi tumpuan kepada aspek emosi yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi subordinat untuk meningkatkan keberkesanan dalam sesebuah organisasi (Yukl. aspirasi dan komitmen terutamanya kepada struktur. 2003). Seterusnya. Seterusnya. dan kemantapan dalam organisasi sekolah yang semakin kompleks. Didapati perspektif emosi dapat membantu kepemimpinan mempengaruhi guru dan staf dalam institusi atau organisasi untuk mengorbankan kepentingan diri dalam meningkatkan pencapaian pelajar dan kemajuan pendidikan (Allen. simbolik dalam gaya kepemimpinan iaitu. 1994). Karismatik dan kepemimpinan Transformasi adalah sebahagian daripada pandangan baru berkaitan teori kepemimpinan. 2002). istilah karisma (Weber. budaya. persekitaran.94 memberi fokas kepada perspektif kognitif dan rasionaliti. Pemahaman mengenai Transformasi organisasi dengan menekankan kepada ideologi psikologi dan nilai moral dapat memberikan kekuatan komitmen daripada pengaruh kognitif.

Namun begitu definisi kepemimpinan karismatik telah diperluaskan pemahamannya melalui konstruk kepemimpinan Transformasi yang dibina oleh Burns (1978). keperluan bertindak di luar batasan konvensional. keyakinan yang tinggi dengan disertai kekuatan untuk mempengaruhi berdasarkan nilai dan kepercayaannya. idealisma dan aspirasi dan d. Proses kepemimpinan ini merupakan proses saling berkepentingan dan saling berhubung antara pemimpin dan subordinat. 2002). Teori kepemimpinan karismatik (House. berkencederungan untuk mempamerkan tingkah laku yang dapat dicontohi oleh subordinat.95 persepsi subordinat selain daripada kaedah tradisional atau kuasa yang formal. Selanjutnya. 1976) telah diperluaskan oleh Conger dan Kanungo (1987) dengan memasukan lebih banyak komponen-komponen tingkah laku kepemimpinan. a. kesanggupan mengambil risiko dan mengeluarkan kos yang tinggi untuk mencapai visi dan berkeyakinan dengan arah atau matlamat yang hendak dicapai. House (1976) menjelaskan kepemimpinan karismatik ialah mereka yang didapati dapat mempengaruhi subordinat secara tidak langsung. Cabaran kepemimpinan karismatik ialah berkaitan status quo dan memerlukan pembinaan visi masa depan yang jelas. Burns (1978) juga telah menjelaskan kepemimpinan Transformasi sebagai proses di mana pemimpin dan subordinat berusaha untuk mencapai tahap yang tertinggi dalam aspek motivasi dan moral. Sehubungan itu terdapat beberapa teori berkaitan karisma telah diketengahkan. bekencederungan untuk berkomunikasi dan meletakkan sasaran yang tinggi kepada subordinat (Yukl. b. Pemimpin meneruskan usaha mempengaruhi dan memotivasikan dan . membentuk matlamat kumpulan dengan cara berkongsi nilai. c. Pemimpin karismatik mempunyai .

Kepemimpinan Transformasi berusaha untuk mempengaruhi subordinat dengan cara menunjukkan idea yang bernas dan nilai-nilai moral seperti liberal. Kepemimpinan Transformasi berusaha memotivasikan dan meningkatkan komitmen subordinat. di mana subordinat berusaha untuk memberi perkhidmatan terbaik bagi mendapatkan ganjaran. Kepemimpinan Transaksi menggunakan proses persetujuan. Kepemimpinan Transformasi cenderung untuk mengagihkan kuasa kepada subordinat dan hal ini boleh dilihat dalam semua organisasi di pelbagai peringkat. 1992). 1985). Kepemimpinan Transformasi bertentangan dengan kepemimpinan Transaksi di mana dalam kepemimpinan Transaksi subordinat dimotivasikan oleh keperluan individu dalam usaha untuk mendapatkan ganjaran dan mencapai matlamat tertentu dalam menyelesaikan sesuatu tugas. keadilan.96 subordinat mengubah kepada tingkah laku yang diperlukan oleh organisasi (Burns. di mana aspek karisma merupakan suatu keperluan kepada kepemimpinan Transformasi. kebebasan. kesamarataan. 1978). perasaan cemburu atau irihati (Yukl & Van Fleet. Dalam usaha untuk melihat komponen kepemimpinan yang lebih . menggertak. tetapi ianya tidak semestinya diperlukan untuk proses Transformasi (Bass. dan tidak mempamerkan perlakuan emosi yang negatif seperti menakut-nakutkan. Kepemimpinan Transformasi dibezakan dengan kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan Transformasi dan Transaksi telah diperluaskan konsepnya oleh Bass (1985). Kepemimpinan Transformasi disifatkan sebagai pemimpin yang memotivasikan subordinat bagi memantapkan jangkaan masa depan melalui rangsangan intelektual dan mempengaruhi subordinat untuk mencapai kepuasan diri ke peringkat yang lebih tinggi.

1990). 1992. 1997). Bass & Avolio. Selain itu. Kepemimpinan Transaksi merupakan petunjuk kepada model penyeliaan yang memperlihatkan pemerhatian dan pengawalan. Leithwood. 2000). Northouse (1997) menyatakan bahawa tingkah laku kepemimpinan Transaksi merupakan tingkah laku kepemimpinan yang tidak berusaha untuk memenuhi keperluan individu atau menumpukan kepada pembangunan personel subordinat. 1978. 1999. menurut Sergiovanni (1990). Dalam pada itu. 1985. kebanyakan kajian awalnya berkaitan dengan kepemimpinan sekolah menumpukan kepada tingkah laku kepemimpinan Transaksi yang memperlihatkan peranan pengetua sebagai pengurus atau penyelia. & Jung. tetapi kepada pengekalan perjanjian terhadap apa yang boleh disumbangkan oleh subordinat serta ganjaran yang bakal diperolehi hasil dari usaha tersebut.97 berkesan. Sergiovanni (1990) juga telah menggambarkan mengenai aplikasi tingkah laku kepemimpinan Transaksi di sekolah sebagai suatu proses di mana pengetua melakukan siri perjanjian pertukaran dengan guru-guru dalam usaha untuk meningkatkan agenda yang telah dipersetujui. Sergiovani. Menurut Sergiovanni (1990) lagi. maklum balas dan dorongan yang negatif serta tindakan pembetulan (Northouse. Bennis & Nanus. tingkah laku kepemimpinan Transaksi telah mendapat kritikan dalam kajian-kajian lepas kerana ianya menekankan kepada sistem persetujuan pelaksanaan tugas atau pertukaran antara usaha yang diberikan dengan ganjaran (Bass. 1985. pertukaran ini berasaskan kepada keperluan ekstrinsik yang asas dan ianya tidak akan . Seterusnya. Bass dan rakan-rakan telah membina Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) (Avolio. Burns. Bass. Namun begitu.

Hal ini disokong oleh Weisinger (1998) yang menyatakan bahawa kemahiran analisis. mereka yang berjaya menjadi pemimpin koperat dalam masa yang singkat adalah terdiri daripada mereka yang telah berjaya menunjukkan kecerdasan emosi yang tinggi dan dapat meningkatkan kemajuan dalam sesebuah organisasi. hubungan antara kecerdasan emosi pemimpin dan keberkesanan organisasi merupakan suatu hubungan yang cukup penting. Menurut Weisinger (1998) lagi. Chastukhina (2002) menunjukkan pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi lebih empati dan bermotivasi serta lebih . Noyes (2002). mencadangkan kecerdasan emosi pemimpin sebagai jangkaan utama ke atas keberkesanan organisasi dalam membina hubungan yang berterusan dengan pengguna.8 Kecerdasan Emosi Pemimpin Dan Keberkesanan Organisasi Goleman (1995.98 memberi kesan yang berpanjangan terutamanya ke atas peningkatan profesionalisma guru. 2001) memperlihatkan kejayaan dalam hidup mungkin kebanyakannya bergantung kepada kecerdasan emosi (EI) jika dibandingkan dengan kecerdasan intelektual (IQ). kesetiaan terhadap organisasi dan kompetensi bukanlah sesuatu yang berpanjangan sebagai asas kejayaan seseorang itu dalam pekerjaan. mengaplikasikannya dan mempunyai kemahiran sosial yang positif dapat mempengaruhi usaha-usaha rakan dan subordinat dalam meningkatkan kemajuan organisasi. 2. Penyelidik lain seperti Bennis (1990) menyatakan tingkah laku kepemimpinan Transaksi memperlihatkan tindakan pengurusan yang lebih bersifat tradisional. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Feldman (1999) yang mendapati pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi. dan pembekal. Menurut Goleman (1998b).

kecekalan dan sikap optimis dalam usahanya untuk membina kepercayaan dan kerjasama melalui hubungannya dengan subordinatnya. terdapat banyak kajian yang meneliti keberkesanan sesebuah organisasi kesan dari aspek kecerdasan emosi pemimpinnya (Collin. dan juga juga berdasarkan pendapatan. Bass (1990) melihat kemahiran berhubungan dengan orang lain seperti empati. Penyelidik mendapati. lebih berwaspada dan berkemampuan untuk memberi maklum balas sebagai kemahiran kepemimpinan yang penting. George (2000) menyatakan pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi mungkin boleh menyerap kepada organisasinya semangat. kedudukan subordinat. Ianya diukur berdasarkan kepada pelbagai kadar maklum balas subordinat. Seterusnya. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa kecerdasan emosi pemimpin adalah merupakan penentu kepada keberkesanan organisasi.99 memahami kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan serta berkebolehan mengawal emosinya. Personaliti dan asas kemampuan (ability-based) telah digunakan sebagai asas untuk mengukur kecerdasan emosi. dapatan kajian tidak menunjukkan wujud hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan kemampuan (ability) atau personaliti. memahami hati nuraini. dan memahami bila dan kepada siapa sesuatu tindakan atau tugas itu perlu dilaksanakan. keputusan ini mungkin . Hal yang sama juga dinyatakan oleh Dyer (2001) di mana asas organisasi yang berkesan bergantung kepada pemimpin yang menguasasi kemahiran dalam hubungan manusia. Menurut Feldman (1999) identiti kemahiran kecerdasan emosi pemimpin termasuklah memahami emosi dirinya dan orang lain yang merupakan asas penting keberkesanan dalam sesebuah organisasi. Namun begitu. 2001a).

mendapati kecerdasan emosi pemimpin memberi impak terhadap tiga aspek utama dalam kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik. Dalam kajian oleh Barling. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan alat ukur EQ-i dan Team Effectiveness Questionnaire. Dapatan kajian oleh Sipsma (2000) mendapati wujud hubungan yang signifikan di antara kecerdasan emosi pemimpin dengan keberkesanan organisasi .100 disebabkan jumlah sampel yang terlalu kecil dan berkemungkinan instrumen kecerdasan emosi tidak dapat menerangkan kebolehan dan kejayaan eksekutif yang telah terlibat dalam kajian ini (Collins. Slater dan Kelloway (2000) yang melihat kompetensi kecerdasan emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi. mencetus motivasi dan pertimbangan secara individu. penelitian Sipsma (2000) terhadap hubungan di antara kecerdasan emosi dan keberkesanan kumpulan (kemahiran lain yang berkaitan dengan kepemimpinan Transformasi) ke atas 71 orang pelajar pascasarjana yang mana mereka diperlukan untuk mengurus secara berkumpulan program pengajian mereka. Selain itu. Kajian lain yang mempunyai kaitan dengan kepemimpinan Transformasi ialah penelitian mengenai hubungan kemahiran pengurusan konflik dan kecerdasan emosi berdasarkan Thomas-Kilmann Management of Differences Exercises (MODE) dan EQ-I ke atas 98 individu yang terlibat dalam kerja-kerja pengurusan dan golongan profesional di kawasan metropolitan di California (Malek. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara kecerdasan emosi dan gaya pengurusan konflik secara kolaboratif. 2001b). 2000). Manakala kecerdasan emosi pemimpin tidak memberi sebarang impak ke atas pengurusan pengecualian sama ada aktif atau pasif serta kepemimpinan laissez-faire.

optimistik. Namun begitu apabila dapatan dibandingkan dengan pencapaian yang tertinggi dan terendah bagi kumpulan kerja. 2001). Dapat kajian beliau menunjukkan empat belas daripada enam belas kriteria pencapaian yang tertinggi adalah berdasarkan kebolehan yang tinggi dalam kecerdasan emosi (Goleman. kepuasan kerja guru dan pencapaian pelajar juga akan meningkat. lebih kurang 20 tahun yang lampau. Di dalam kajian yang lain berkaitan dengan kejayaan di dalam perniagaan. pengurus dan eksekutif di dua belas buah organisasi untuk melihat pencapaian tertinggi di kalangan mereka yang telah mencapai kejayaan secara purata. terhadap 622 pekerja di Business Incentive Corporation berdasarkan instrumen EQ-i. subskala skor EQ-i berkaitan dengan tanggungjawab sosial. . optimistik dan saling bergantungan mempunyai hubungan yang kuat dengan pencapaian (Sitarenios. Selain itu. pencapaian kendiri. dan keprihatian emosi diri mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian hasil kerja. 2000).101 berdasarkan kerja berkumpulan. di mana terdapat hanya dua kajian untuk mengenal pasti kemahiran kecerdasan emosi dalam kepemimpinan sekolah. Lees dan Barnard (1999) mengesahkan apabila seseorang pengetua mempamerkan kemampuannya dalam kecerdasan emosi tertentu. menunjukkan kecerdasan emosi berdasarkan tanggungjawab sosial. Walau bagaimana pun kajian mengenai kecerdasan emosi di kalangan pemimpin pendidikan agak jarang. Boyatzis (1982) telah mengkaji lebih daripada 2000 orang yang terdiri dari penyelia. saling bergantungan. Kecerdasan emosi pemimpin menyumbangkan 40% nilai varian di dalam keberkesanan kerja berkumpulan dalam organisasi. penelitian Sitarenios (2000).

102

Seterusnya, Derman (1999) telah meneliti hubungan di antara kecerdasan emosi di kalangan 46 ahli pengurusan yang berjaya di dalam perniagaan di Israel yang berasal dari kalangan keluarga yang mempunyai latar belakang perniagaan. Kajian ini bertujuan untuk menentukan sama ada min EQ dalam kumpulan pengurusan ditentukan oleh faktor kejayaan atau kegagalan yang berkaitan latar belakang keluarga. Dapatan kajiannya menunjukkan kecerdasan emosi yang tinggi mempunyai hubungan yang signifikan dengan min EQ kumpulan pengurusan dan bukannya EQ dari ahli-ahli keluarga yang berlatar belakangkan perniagaan. Dalam pada itu, Jae (1997) telah meneroka kecerdasan emosi dan kemampuan kognitif sebagai jangkaan kepada pencapaian hasil kerja terhadap 100 orang kakitangan industri perbankan. Analisis korelasi menunjukkan hubungan di antara Total EQ dan pencapaian hasil kerja ialah r = .52 di mana ianya telah menyumbangkan 27% daripada nilai varian. Hubungan di antara kemampuan kognitif dan pencapaian hasil kerja adalah lemah di mana r = .07. Dapatan Jae (1997) menunjukkan EQ merupakan pembolehubah yang kuat untuk menjangkakan kejayaan dalam tugas berbanding dengan IQ. Seterusnya, kajian oleh Banchman, Stein, Campbell dan Sitarenios (2000) yang menggunakan instrumen EQ-i bagi meneliti hubungan di antara kecerdasan emosi dengan kejayaan pengumpulan hutang, mendapati pegawai akaun yang lebih berjaya mempunyai kecerdasan emosi yang lebih tinggi dalam pencapaian kendiri, empati, pengawalan kendiri dan kebolehsuaian berdasarkan situasi jika dibandingkan dengan pegawai akaun yang tidak berjaya.

103

Selain daripada kajian-kajian yang meneliti impak kecerdasan emosi ke atas pencapaian dan produktiviti organisasi, terdapat juga kajian yang melihat kepada impak kecerdasan emosi pemimpin ke atas subordinat. Setakat ini, terdapat kajian empirikal yang dilakukan oleh Berr, Church, dan Waclawski (2000) yang melihat kepada pemimpin yang mempertimbangkan perasaan dan emosi orang lain dalam membuat keputusan dan perubahan dalam organisasi memperolehi pemeringkatan yang tinggi dari subordinat jika dibandingkan dengan pemimpin yang tidak mengambil berat tentang aspek-aspek tersebut. Hal yang sama juga diperlihatkan melalui kelemahan komunikasi dan kurang rasa hormat subordinat terhadap penyelia (Reichers, Wanous, & Austin, 1997).

2.9

Model Kecerdasan Emosi Pemimpin dan Kepemimpinan George (2000) menyatakan emosi memainkan peranan penting dalam proses

kepemimpinan dan keputusan kajiannya menunjukkan emosi boleh mempengaruhi keberkesanan sesebuah organisasi. Menurut beliau lagi, teori-teori kepemimpinan tradisional lebih menumpukan kepada keperluan untuk merancang dan memikirkan rasionalnya tanpa mengambil kira pengaruh emosi. Kajian-kajian menunjukkan aspek emosi merupakan aspek penting dalam tingkah laku kepemimpinan Transformasional dalam usaha memotivasikan subordinat untuk menerima matlamat dan nilai dalam sesebuah organisasi (Ashforth & Humphrey, 1995; Bass, 1998; Bass & Avalio, 1994; Conger & Kanungo, 1998; Shamir, House, & Arthur, 1993). Menurut Bass (1998), emosi yang ditunjukkan oleh pemimpin dapat membantu mempengaruhi subordinat bagi meningkatkan kualiti dan keberkesanan kumpulan dalam organisasi. Informasi

104

daripada emosi merupakan proses berkesan yang dapat membantu pemimpin untuk berurusan dengan isu-isu yang kompleks dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan organisasi (George, 2000). Kebanyakan penyelidik mempersoalkan kenapa sesetengah individu menerima tingkah laku kepemimpinan Transformasi dan Transaksi serta sesetengah pemimpin lebih berkesan daripada yang lain (Barling et al., 2000; George, 2000; Judge & Bono, 2000). Terdapat ramai penyelidik menyatakan bahawa kecerdasan emosi merupakan petunjuk kepada tingkah laku kepemimpinan Transformasi (Barling et al., 2000; George, 2000; Goleman, 1995, 1998). Malah terdapat beberapa dapatan kajian menunjukkan kecerdasan emosi dan kepemimpinan Transformasional mempunyai hubungan yang signifikan dengan keberkesanan organisasi (Ashforth & Humphrey, 1995; Barling et al., 2000; Gates, 1995; Megerian & Sosik, 1996). Menurut Barling et al., (2000) kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang positif dengan kepemimpinan Transformasi (karismatik, mencetus motivasi, dan penghargaan) Menurut Barling et al., (2000) dan Megerian dan Sosik, (1996) kecerdasan emosi mempunyai banyak pengaruh terhadap teori kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi. Kepemimpinan Transaksi lebih bersifat reaktif dan tidak cenderung kepada hubungan yang bersifat personel atau bersifat empati dalam memenuhi keperluan subordinat (Barling et al., 2000). Kajian lepas menunjukkan kecerdasan emosi dan kepemimpinan mempunyai hubungan dengan tingkah laku subordinat yang dapat memberi kesan kepada pencapaian sesebuah organisasi. Mayer dan Salovey (1997) menunjukkan hubungan teoritikal berdasarkan teori

kepemimpinan Transformasi (karismatik, mencetus motivasi, pertimbangan individu

105

dan merangsang intelektual) dengan kemampuan berasaskan kecerdasan emosi (persepsi emosi, merangsang emosi, memahami emosi dan pengurusan emosi) mempunyai hubungan dengan elemen keberkesanan dalam outcome sesebuah organisasi. dan pencapaian cemerlang

2.10

Model Kepemimpinan dan Pengurusan Emosi Pemimpin yang berkemampuan untuk mengurus emosi dirinya mungkin lebih

cenderung untuk mengawal diri dalam menghadapi situasi atau sesuatu masalah dan lebih dihormati serta diyakini oleh subordinat (Barling et al., 2000; Megerian & Sosik, 1996). Malah menurut George (2000), pemimpin yang dapat mengurus emosi mereka dengan berkesan mempunyai kemampuan untuk menunjukkan tingkah laku yang bersesuaian dengan keperluan emosi subordinat dalam usaha untuk mereka meraih pengaruh dan rasa hormat subordinat. Dalam hal ini, kepemimpinan Transformasi sanggup mengorbankan kepentingan diri (self-sacrificial) mereka

dalam usaha untuk memberi faedah dan kepuasan kepada subordinat dalam organisasi (Bass, 1985). Menurut, Megerian dan Sosik (1996) kepemimpinan yang berkemampuan mengurus emosinya mungkin lebih jitu (apt) dan sanggup mengorbankan kepentingan diri untuk subordinat. Penelitian Sosik dan Dworakivsky (1998) mendapati kepuasan subordinat terhadap tahap kemampuan pengawasan diri atau kemampuan mengurus emosi dalam kepemimpinan mempunyai hubungan yang positif dengan tingkah laku

kepemimpinan karismatik. Oleh itu, pemimpin yang boleh mengurus emosi lebih berjaya menyuntik semangat dan motivasi ke atas subordinatnya (George, 2000).

106

Menurut Mayer dan Salovey (1997), pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi biasanya mampu untuk mengurus emosi dirinya dan orang lain serta dapat mengubah daripada mempamerkan emosi yang negatif kepada emosi yang positif. Menurut George dan Bettenhausen (1990) mood dan emosi pemimpin dalam sesebuah organisasi memberi impak terhadap subordinatnya, di mana pemimpin yang mempunyai mood yang positif mempunyai hubungan yang positif dengan kumpulan subordinat yang bertingkah laku prososial dan hubungan yang negatif dengan kumpulan bertentangan. Dalam hal ini, George (1995) mendapati pemimpin yang menunjukkan mood yang positif akan dapat membimbing subordinat ke arah perkhidmatan yang lebih berkualiti, jika dibandingkan dengan pemimpin yang tidak mempunyai pengalaman dalam mood yang positif. Sehubungan itu, menurut

Goleman (1995) dan Megerian dan Sosik (1996), pemimpin yang dapat mengurus emosi dengan baik mempunyai kelebihan mengurus mood yang negatif dalam usaha mereka untuk menunjukkan mood yang positif terhadap subordinat. Dalam masa yang sama dapat menyuntik semangat serta lebih optimis dalam menghadapi situasi yang tertekan. Pemimpin yang mempunyai kompetensi emosi yang baik adalah mereka yang berjaya menunjukkan tingkah laku dan keyakinan diri yang boleh memberi kesan kepada subordinat (House, 1995; Sosik & Dworakivsky, 1998). Oleh itu, pemimpin yang memahami impak emosi dirinya akan berusaha untuk memperbaiki tingkah laku mereka dalam usaha untuk membina keyakinan diri terhadap subordinat (Sosik & Dworakivsky, 1998). Sehubungan itu, kejayaan pemimpin mengurus hubungan antara

107

satu sama lain dilihat dapat membantu usaha-usaha membentuk tingkah laku bersifat kolektif di kalangan subordinat (Megerian & Sosik, 1996). Selain itu, Magerian dan Sosik, (1996) menyatakan pemimpin yang tidak berjaya mengurus emosi dalam situasi yang kompleks mungkin akan menghadapi kesukaran untuk memberi tumpuan kepada keperluan subordinat. Sebaliknya menurut George (2000), pemimpin yang berkemampuan untuk mengerakan emosi dirinya dalam usaha untuk memenuhi keperluan subordinat akan dilihat sebagai efektif. George (2000) memberi contoh, pemimpin yang berkesan adalah mereka yang berkebolehan mengenal pasti pengalaman emosi yang negatif dalam usaha untuk menyokong keperluan subordinat. Dalam hal ini, pemimpin yang berkesan mempunyai kemampuan untuk lebih berjaya berinteraksi dengan emosi subordinat (Bass, 1990) dan berkemahiran dalam mengurus hubungan (Magerian & Sosik,

1996). Selain itu, Warech dan Smither (1998) mendapati kemampuan pemimpin mengawasi atau membina emosinya mempunyai hubungan yang positif dengan keberkesanan dalam pengurusan perhubungan. Pengurusan emosi individu yang baik juga berjaya untuk menyelesaikan konflik dalam sesuatu situasi tertentu (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000b). Menurut Bass (1998) dimensi rangsangan intelektual melibatkan persoalan status quo dan pembinaan pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang tertentu. Dalam hal ini, pemimpin yang berkebolehan mengawal emosi diri atau menonjolkan mood yang positif akan lebih gemar untuk berhadapan dengan pemikiran kreatif dan inovatif serta akan berusaha mendorong pemikiran intelektual di kalangan subordinat (Isen, Daubman, & Nowicki, 1987). Oleh itu, pemimpin yang

108 berjaya dalam pengurusan emosi diri dan menggalakan pengalaman yang positif akan lebih berjaya dalam penyelesaian masalah dan mempunyai pemikiran yang bersifat inovatif (George. mengingati informasi yang positif dan akan membantu antara satu sama lain (George. 2000). (2000) mendapati individu yang mempunyai skor yang tinggi terhadap kemampuan kecerdasan emosi cenderung kepada mood yang positif bila mana mereka berada antara mood yang positif dan negatif. Bass (1990). 1996). pemimpin yang berkesan dan berpengetahuan dalam pengurusan emosi akan memberi impak kepada moodnya dan mampu menyesuaikan dengan sesuatu situasi atau keadaan (George. dan Caputi. Individu yang berada dalam mood yang positif cenderung kepada kegembiraan. 2000). Sosik & Megerian. Chan. Dalam pada itu. 2000. Ciarrochi. Hal ini akan terhasil daripada mood positif yang ditunjukan oleh pemimpin (Magerian & Sosik. 1991). 2. Pemimpin yang mempunyai kompetensi dalam mengurus emosi dirinya dan orang lain mungkin akan lebih berkesan merangsang intelektual subordinatnya dalam usaha untuk menimbulkan semangat dan kreativiti. 2000). Pemimpin yang berkebolehan meningkatkan kecerdasan emosi lebih berkemampuan memperbaiki emosinya dalam usaha untuk membina pemikiran yang kreatif bagi meningkatkan keberkesanan organisasi (George. menyatakan aspek sosial atau emosi merupakan elemen utama dalam hubungan antara pemimpin dan subordinat dalam . 1999).11 Kompetensi Emosi dan Kepemimpinan Pelbagai kajian telah menunjukkan bahawa kompetensi emosi memainkan peranan penting dalam kepemimpinan dan mempengaruhi tingkah laku pemimpin yang efektif (George.

1998). 2000. Namun begitu. 1996). Dalam situasi yang realiti. Menurut George (2000) informasi emosi subordinat dapat memberi panduan kepada kepemimpinan organisasi untuk bertindak dan memberi perhatian terhadap pelbagai informasi atau isu yang kompleks yang memerlukan perhatian segera. pemimpin dalam pelbagai organisasi berhadapan dengan subordinat yang mana sudah tentu akan melibatkan persoalan emosi (George.. kebanyakan teori-teori kepemimpinan tradisional menghubungkan aspek-aspek seperti perancangan. (1998) aspek kompetensi emosi relevan dengan pemimpin Transformasi dalam usaha kepemimpinan organisasi menyemai nilai-nilai moral dan etika serta memotivasikan subordinat untuk meningkatkan keberkesanan organisasi. Magerian & Sosik. Menurut Barling et al. (2000) penyelidik sering kali mempersoalkan kenapa sesetengah individu dalam organisasi dapat menerima kepemimpinan Transformasi dan apakah yang menyebabkan sesetengah pemimpin lebih efektif daripada yang lain?. (1995) dan Bass. 1995. Goleman. berfikir secara rasional dan sebagainya dengan keberkesanan kepemimpinan organisasi tanpa mengambil kira pengaruh emosi. kepemimpinan dapat mempengaruhi subordinat dengan mewujudkan hubungan yang lebih berkualiti dan seterusnya akan dapat meningkatkan keberkesanan kerja-keja berkumpulan atau kolaboratif dalam organisasi (Bass. Malah keberkesanan kepemimpinan Transformasional dapat diukur melalui proses emosi yang penting dalam hubungan pemimpin-subordinat (Ashforth & Humphrey. 1998).. Hal ini dibuktikan melalui kajian yang dilakukan . Menurut Ashforth dan Humprey. 2000).109 kepemimpinan. Kajian juga telah membuktikan bahawa kecerdasan emosi mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan Transformasi (Barling et al. Melalui kompetensi emosi. (2000) dan Judge dan Bono.

Malah menurut Barling et al. Kepemimpinan yang mempunyai kompetensi kesedaran diri iaitu kesedaran yang bersifat umum terhadap emosi dirinya dan kesannya terhadap orang yang berada di sekelilingnya... (2000) dan Megerian dan Sosik. bersikap realistik terhadap kemampuan diri dan orang lain.1 Kelompok Kesedaran diri a) Karismatik Menurut Bass (1985) karismatik merupakan sifat dan tingkah laku kepemimpinan yang unggul. Ini adalah kerana. berwibawa dan mempamerkan tingkah laku yang dapat dicontohi oleh subordinat. 2000. mempunyai keyakinan diri dan ketepatan dalam penilaian kendiri (Dulewicz & Higgs. George. mempunyai keyakinan diri dan berwibawa. 2. 2000). kepemimpinan yang mempunyai sifat-sifat tersebut lebih dihormati dan disanjung oleh subordinat (Barling et al.110 Barling et al. (2000) yang menunjukkan bahawa kompetensi emosi mempunyai hubungan yang positif dengan kepemimpinan Transformasi (karismatik. Kepemimpinan Transformasi juga . 2000) yang mana. (1996) aspek kompetensi emosi dapat membezakan antara kepemimpinan Transformasi dengan kepemimpinan Transaksi yang mana dalam kepemimpinan Transaksi ganjaran kepada subordinat lebih diutamakan untuk meningkatkan keberkesanan sesebuah organisasi. mencetus motivasi). menjadikan aspek emosi sebagai panduan untuk membuat keputusan.11. lebih memahami perasaan dirinya. berkeyakinan.. menurut Watkin (2000) kepemimpinan yang mempunyai kompetensi kesedaran diri.

(1993) menyatakan kepemimpinan Transformasi akan berusaha untuk mempamerkan keyakinan diri melalui komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan untuk mempengaruhi subordinat bagi mencapai matlamat organisasi. Mereka juga berkemampuan untuk membuat keputusan yang sulit dan mampu untuk menghadapi sebarang tentangan terhadap keputusan yang dibuat. b) Mencetus Motivasi Shamir et al. 1989). Kompetensi kesedaran diri ini didapati dapat mempengaruhi subordinat menerima dan menghayati visi organisasi dengan lebih berkesan (George. Bagi Roush dan Awater (1992). Individu pemimpin yang dapat memperlihatkan kompetensi kesedaran diri yang baik akan lebih berkeyakinan dalam usahanya menyemai nilai-nilai organisasi terhadap subordinat dan memberi lebih kefahaman mengenai identiti dan misi organisasi (George. pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik akan berkecenderungan untuk mengawal emosi dirinya dan akan lebih berhati-hati terhadap emosi subordinat. 2000). Bass & Yammarino. 1985).111 mempamerkan tingkah laku berinovatif dan terpuji yang boleh dijadikan model atau diteladani oleh subordinat (Shamir et al. Menurut Goleman (1998) kompetensi keyakinan diri merupakan kemampuan pemimpin mengenali kekuatan dirinya.. 1997. berpegang atas keputusan dan kepercayaan sendiri. Kajian menunjukkan pemimpin yang mempunyai kompetensi kesedaran diri yang baik akan lebih berkesan mempengaruhi subordinat (Atwater & Yammarino. Wasielewski. 2000. 1993). Pemimpin secara tepat dapat menilai emosi dirinya dan emosi .. Menurut Mayer dan Salovey (1997). pemimpin yang mempunyai kompetensi kesedaran emosi diri dan berjaya mengawal emosi dirinya akan dapat meningkatkan keberkesanan dalam kepemimpinannya.

terus belajar. Kepemimpinan Transformasi cenderung untuk melibatkan tindakan balas emosi terhadap subordinatnya dalam usaha untuk menyemai dan memberi keyakinan tentang aspek-aspek yang terkandung dalam visi organisasi (Bass. 2000). lebih terbuka terhadap sebarang kritikan dan maklum balas. Kepemimpinan yang menguasai kompetensi ini sensitif tentang keperluan subordinat dan didapati berkesan menentukan aspek-aspek yang diperlukan oleh subordinat untuk pembangunan diri dan seterusnya dapat meningkatkan keberkesanan organisasi (George. Visi organisasi yang dapat dinyatakan dengan penuh perasaan dan tidak berdasarkan penerangan yang bersifat teknikal semata-mata akan lebih berkesan mempengaruhi subordinat (Megerian & Sosik. c) Pertimbangan Individu Kompetensi kesedaran diri adalah merupakan komponen penting dalam kepemimpinan Transformasi yang berhadapan dengan pertimbangan individu. bersifat reflektif. 1996). 2000).. pemimpin yang mempunyai kemahiran dalam ketepatan penilaian kendiri. lebih berhati-hati terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya. didapati mempunyai hubungan yang positif dengan penerimaan subordinat (George. belajar daripada pengalaman. Menurut Mayer et al. berkebolehan dan bersemangat. Menurut Goleman (1998). 1985). . mantap dalam pembangunan diri. dapat bertindak pada masa yang sesuai. kepemimpinan yang dapat mempamerkan emosi dirinya didapati mampu berkomunikasi dengan penuh perasaan.112 subordinat. (2000c).

malah lebih peka terhadap keperluan subordinatnya (Mayer & Gaher. 2000b). Malah pemimpin yang mempamerkan emosi yang neutral dilihat lebih berkesan berbanding dengan pemimpin yang menunjukkan emosi yang negatif seperti rasa marah atau sedih (Lewis. Apabila seseorang ketua eksekutif atau CEO menunjukkan emosi yang negatif seperti kemarahan. melihat sesuatu perkara mengikut perspektif yang baru dalam menyelesaikan masalah (Bass. 1999). Pemimpin yang mempunyai kompetensi emosi tersebut lebih berjaya mengawal hubungannya dengan orang lain (Sosik & Megerian. (1997) pemimpin yang mempunyai kesedaran emosi diri akan lebih berhati-hati terhadap emosinya dan impak emosinya terhadap orang lain. Kajian menunjukkan emosi yang ditunjukkan oleh pemimpin akan memberi impak terhadap subordinat dan akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap keberkesanan kepemimpinannya (Lewis. 2000). murung.. sikap bengis dan sebagainya akan memberi kesan yang negatif terhadap emosi subordinat seperti sedih. 2000). 1985). perasaan gementar dan tahap keselesaan menjadi kurang (Lewis. 1996. Kepemimpinan yang menguasai kompetensi kesedaran diri akan lebih berkeyakinan. d) Merangsang Intelektual Merangsang intelektual ialah dimensi kepemimpinan Transformasi yang sentiasa memberi dorongan kepada subordinat untuk berfikiran secara kritis dan inovatif. 2000). 1999). Sosik & Megerian.113 Menurut Mayer dan Salovey. Pemimpin yang dapat menilai secara tepat emosi orang lain cenderung lebih berkesan dalam interaksi dengan pekerjanya (Mayer et al. bersemangat dan mampu mengenali situasi yang dapat mendorong pemikiran imaginatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah (Megerian .

Kepemimpinan Transformasi yang menguasai kompetensi kesedaran sosial akan berkemampuan untuk melonjak perkembangan dan persefahaman antara ahliahli dalam organisasi (Goleman 1995). mengetahui situasi yang sesuai. (2000) kompetensi kesedaran emosi diri merupakan aspek penting dalam kepemimpinan Transformasi di mana mereka akan lebih berhati-hati terhadap emosi diri dan emosi orang lain dalam usaha untuk mencetus kreativiti dalam penyelesaikan masalah. Selain itu. Menurut Barling et al. Kesedaran sosial merupakan kompetensi yang kritikal kepada kepemimpinan Transformasi. Boyatzis dan Sala (2004) mendefinisikan kompetensi kesedaran sosial sebagai mentafsirkan emosi semasa ahli-ahli dalam kumpulan dan kuasa dalam perhubungan. Kompetensi ini memerlukan setiap pemimpin dalam organisasi memahami budaya. orientasi khidmat dan empati (Boyatzis. 2000). politik dan polisi yang terdapat di sekitar mereka. mereka juga akan menggunakan pengalaman emosi yang positif untuk meningkatkan fungsi dan . 1982..11. Pengetahuan ini akan dapat digunakan sebagai satu strategi untuk mengubah atau membuat perubahan dalam organisasi.2 Kelompok Kesedaran Sosial.114 & Sosik. Goleman 1995). berdasarkan sifat-sifat bukan lisan yang ditunjukkan oleh subordinat didapati merupakan aspek yang menentukan keberkesanan kepemimpinan dalam merangsang intelektual subordinat (George. (2000) dan George. a) Karismatik Kelompok kompetensi kesedaran sosial ini merangkumi kesedaran organisasi. Menurut George (2000). 1996). 2.

c) Pertimbangan Individu dan Merangsang Intelektual Untuk memperlihat dan mempraktiskan pertimbangan secara individu. 1985). menurut Ashforth dan Humprey. 2000). lebih empati dan seterusnya menggunakan maklumat tersebut untuk membuat keputusan bagi meningkatkan keperluan dan kepuasan subordinat (George. 1999). 2000. 2000. Selain itu. mereka dapat menilai secara tepat emosi subordinatnya. Pemimpin akan menggunakan aspek kesedaran sosial untuk menentukan penyebab dan tindakan pada masa depan (George. usaha untuk meningkatkan proses kognitif dapat membantu kepemimpinan menerangkan dengan lebih jelas mengenai visi organisasi (George. b) Dalam Mencetus Motivasi usaha untuk mempengaruhi dan memotivasikan subordinat. Melalui kesedaran sosial. kepemimpinan Transformasi akan bertindak sebagai mentor dan akan memberi . Sosik & Megerian. dan pada masa yang sama akan mendapat kepercayaan dan dihormati oleh subordinat (karismatik). pemimpin akan berjaya untuk mempromosikan visi organisasi kepada subordinat (George. 1996).115 pencapaian organisasi. membina sikap yang lebih optimis dan bersemangat di kalangan subordinat (Bass. Dengan maklumat emosi. 2000). Dalam hal ini. Seterusnya. kepemimpinan Transformasi akan menggunakan emosi untuk meningkatkan proses kognitif mengenai sesuatu peristiwa atau isu untuk meningkatkan komitmen terhadap organisasi (George. Megerian & Sosik. (1995) pemimpin akan menggunakan kandungan emosi di dalam cerita-cerita atau mitos dalam usahanya untuk berkomunikasi mengenai nilai dan kepercayaan berkaitan organisasi di kalangan subordinat. 2000).

2000).. 2000). Megerian & Sosik. lebih dihormati dan disanjung oleh subordinat (Barling et al.3 a) Kelompok Pengurusan Diri Karismatik Kepemimpinan yang mempunyai kompetensi emosi dalam pengurusan diri akan dapat mengawal dirinya dalam situasi yang tertekan seterusnya menjadi role model. Pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang mempunyai kesedaran sosial yang tinggi dalam usahanya untuk memenuhi keperluan dan mempromosikan pengalaman yang positif di kalangan subordinat (George. Dalam pada itu. 2000. pemimpin mungkin menggunakan emosinya secara terus untuk menumpukan perhatian terhadap keutamaan masalah yang perlu diselesaikan (George.11. 1985). 1996).. 1996). Kepemimpinan Transformasi akan mengutamakan kepentingan organisasi mendahului kepentingan diri (Bass. 2000). Pemimpin yang mempunyai kesedaran organisasi dan orientasi khidmat lebih berkemahiran dalam menggunakan emosinya untuk merangsang intelektual di kalangan subordinat. 2000). Pemimpin yang mempunyai kompetensi dalam pengawalan emosi diri akan dapat mengorbankan kepentingan diri untuk kecemerlangan organisasi (Megerian & Sosik.116 sokongan kepada subordinat. Kepemimpinan yang dapat mengawal emosi diri akan lebih berkemampuan menyelaraskan tingkah lakunya bagi memenuhi keperluan emosi subordinat dan mereka lebih disanjungi serta dihormati oleh subordinat (George. 2. Mereka juga akan lebih komited . Kepemimpinan yang mempunyai sifat empati dan kesedaran organisasi yang tinggi mampu untuk menggunakan emosinya dalam menjana pemikiran yang kritikal (Mayer et al.

1996). Tahap kompetensi pengurusan diri yang tinggi dapat membantu pemimpin mengawal emosi diri yang negatif dalam usaha untuk memperlihatkan emosi yang positif terhadap subordinatnya dan secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi subordinat. Pemimpin perlu meningkatkan pengawalan emosi diri dalam usaha untuk memotivasi dan meningkatkan kepuasan kerja serta komitmen subordinat (Sosik & Dworakivsky. George dan Bettenhausen (1990) mendapati mood yang positif mempunyai kaitan dengan kumpulan prososial dan hubungan yang negatif dengan kumpulan yang menyisihkan diri dari masyarakat.117 terhadap moral dan nilai (Megerian dan Sosik. Mood atau emosi pemimpin boleh memberi impak terhadap subordinatnya (Mayer & Salovey. lebih bersemangat dan optimis dalam situasisituasi yang tertekan (Goleman. (1995) dan Sosik dan Dworakivky. Pemimpin yang memahami impak emosi dirinya akan bertindak memperbaiki tingkah lakunya dalam usaha untuk mempamerkan imej yang lebih berkeyakinan diri. Menurut House. Kecerdasan emosi individu cenderung kepada pengawalan emosi dirinya dan orang lain melalui pengurangan ekspresi emosi yang negatif dan peningkatan emosi yang positif. 1997). b) Mencetus Motivasi Pemimpin yang boleh mengawal emosi dirinya. Megerian & Sosik. Sosik dan Dworakivsky (1998) mendapati kompetensi pengurusan diri mempunyai hubungan yang positif dengan tingkah laku karismatik. 1995. 1996). bersikap telus. . 2000). (1998) kepemimpinan yang berkesan cenderung mempamerkan sikap optimis. kebolehsuaian dan optimis lebih berjaya mencetus motivasi dan menyuntik semangat terhadap subordinatnya (George. berinisiatif dan berkeyakinan.

2000). 1996). 1987). 2000b). Daubman. berorientasikan pencapaian. kebolehsuaian dan menggalakan kerjasama di kalangan subordinat (Megerian & Sosik.. Pemimpin yang berkesan berkebolehan untuk berinteraksi dengan jayanya dan mengetahui keperluan subordinat (Bass. Pemimpin yang mempunyai kompetensi dalam pengawalan emosi diri berkebolehan memenuhi keperluan subordinat dan dilihat sebagai lebih berkesan (George. 1996). Untuk meningkatkan motivasi subordinat dan kecemerlangan organisasi.118 1988). c) Pertimbangan Individu Pemimpin yang tidak berjaya mengawal emosinya dalam situasi yang kompleks akan menghadapi masalah untuk memberi tumpuan kepada keperluan subordinatnya (Megerian & Sosik. d) Merangsang Intelektual Merangsang intelektual melibatkan persoalan status quo dan pembinaan pendekatan yang baru untuk berurusan dengan situasi yang bermasalah (Bass. sebagai contoh pemimpin yang berkesan sepatutnya berkebolehan untuk menghubungkan dirinya dengan pengalaman emosi yang positif dalam usahanya untuk memenuhi keperluan subordinat. 1996). Warech dan Smither (1998) mendapati pemimpin yang mempunyai kemampuan mengenal pasti emosi dirinya mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian. . Pemimpin yang berkemampuan mengawal emosi dirinya lebih berkecenderungan berhadapan dengan pemikiran yang inovatif dan kreatif dan dapat mendorong pemikiran yang sama di kalangan subordinat (Isen. 1990) dan cenderung untuk lebih berinisiatif (Megerian & Sosik. & Nowicki. 1998). pemimpin organisasi perlu bersikap telus. Tahap yang tinggi dalam pengawalan emosi diri juga menghasilkan kemampuan untuk menyelesaikan situasi-situasi konflik (Mayer et al.

2000. Pemimpin yang berkebolahan untuk meningkatkan kecerdasan emosi akan berkemampuan memperbaiki emosinya dalam usaha untuk meningkatkan pemikiran kreatif berkaitan fungsi organisasi (George. Termasuk dalam kelompok kompetensi ini ialah membangunkan orang lain. untuk menggalakan emosi yang positif dan menggalakan pemikiran inovatif dalam penyelesaian masalah. Ciarrochi et al. pengaruh dan ..11. (1996) kepemimpinan yang mempunyai kompetensi pengurusan diri lebih efektif dalam merangsang intelektual subordinat dan kesannya akan mewujudkan emosi yang lebih positif dalam usaha untuk meningkatkan semangat dan kreativiti subordinat. pemangkin perubahan. 2000). Sosik & Megerian. 2000. (2000) mendapati individu yang mempunyai skor yang tinggi berasaskan kompetensi pengurusan diri cenderung kepada menghasilkan mood yang positif.119 Oleh itu. 1999). 1991). apabila ianya berada di antara mood yang positif dan negatif. seseorang pemimpin akan lebih berjaya jika menguasai kompetensi pengurusan diri yang baik (George. pengurusan konflik. 2000). George. mengingati maklumat yang positif dan bersedia untuk membantu orang lain (George. Individu yang berada dalam mood yang positif cenderung menghasilkan kepelbagaian inovasi.4 a) Pengurusan Perhubungan Karismatik Kompetensi pengurusan perhubungan merupakan dimensi kompetensi emosi yang penting kepada pemimpin untuk memperlihatkan tingkah laku karismatik dalam usaha meraih kepercayaan dan keyakinan subordinat (Barling et al.. kepemimpinan berinspirasi. 2. Menurut Megerian & Sosik.

Kemampuan untuk memainkan peranan di tiga tahap tersebut dinyatakan oleh Boyatzis dan Sala. Dengan kemampuan untuk mengetuai perubahan. mempunyai penuh kepercayaan. Suntikan inspirasi lebih merupakan pengurusan Transaksi di mana pemimpin berusaha membantu individu bagi mencapai visi organisasi tanpa paksaan (Boyatzis & Sala. . bermotivasi dan meyediakan suasana kerja yang menarik. dan mengatasi sebarang masalah untuk membuat perubahan. 2002). mendapat komitmen daripada subordinat. yakin dengan apa yang dilakukan dan akan tetap patuh kepada intergritinya.. Paglis & Green. (2004) sebagai pengurusan perubahan. 1993) menegaskan bahawa pemimpin perlu berpegang kepada nilai-nilai yang selaras. Pemimpin yang mempunyai kompetensi di dalam pengurusan perhubungan akan berpegang kepada kebenaran. peranan pemimpin sebagai pemotivasi dan agen perubahan adalah penting (Capowski. 1994.120 kerjasama berkumpulan (Boyatzis. House & Arthur. 1992. 2000). Subordinat akan menerima dan menghormati pemimpin yang berinspirasi iaitu sebagai role model atau kepemimpinan melalui teladan. dan beraspirasi terhadap kumpulan yang dipimpin. mempunyai visi yang jelas. 1995). 2000). Pada masa yang sama subordinat akan memandang pemimpin sebagai seorang yang bermoral dan beretika (George. Di dalam teori kepemimpinan karismatik (Shamir. 2004) dan dapat bertindak sebagai role model (Barling et al. Goleman. pembentukan visi. Seterusnya Paglis dan Green (2002) menyatakan pemimpin sebagai agen perubahan memainkan peranan di dalam tiga tahap iaitu. b) Mencetus Motivasi Di dalam sesebuah organisasi.

Bass (1998) menyatakan pemimpin yang tinggi tahap pertimbangan secara individu cenderung kepada mempunyai hubungan yang positif dengan pekerjanya. 1998). berinspirasi. Kompetensi emosi membolehkan seseorang pemimpin mampu untuk lebih felksibel dan boleh menerima perubahan atau kebolehsuaian apabila mereka berusaha untuk membuat perubahan (Boyatzis & Sala. Kemampuan pemimpin memahami impak tingkah laku emosinya terhadap subordinat dan kemampuannya mengawal situasi-situasi tertentu adalah penting dalam usaha pemimpin untuk mendapat maklum . (2000) dan George (2000). c) Pertimbangan Individu Dimensi pertimbangan secara individu dalam kepemimpinan Transformasi memperlihatkan tumpuan kepada keperluan subordinat dan pembangunan matlamat organisasi (Bass & Avalio. seseorang pemimpin itu akan mempunyai kemampuan memahami emosi subordinat dan berinteraksi dalam suasana yang positif bagi meningkatkan dan mencapai matlamat organisasi. melalui pengurusan perhubungan yang baik.. Menurut Barling et al. Kompetensi pengurusan perhubungan menjurus kepada membangunkan orang lain dan kerjasama berkumpulan menunjukkan pemimpin sanggup melakukan Transformasi dan sentiasa berusaha memenuhi keperluan subordinat sebagai individu dalam usaha meningkatkan pencapaian organisasi (Spencer & Spencer. 2004). berkebolehan mengurus konflik dan dapat menunjukkan kemampuannya membantu dan mendorong mereka untuk membincangkan masalah-masalah yang dihadapi. 1994).121 disertai dengan kemampuan untuk lebih felksibel dan kebolehsuaian. Sesuatu perubahan tidak akan berlaku tanpa kebolehsuaian. pemangkin perubahan.

2000). 2.122 balas daripada subordinatnya. Mumford. Pemahaman ini penting kerana subordinat mungkin tidak menunjukkan perasaan yang benar dalam situasi tertentu dalam usaha untuk menunjukkan proses sosial yang bersesuaian dan ini merupakan sesuatu yang penting kepada pemimpin (George. 2000). d) Merangsang Intelektual Kompetensi emosi dari aspek pengurusan perhubungan juga didapati dapat merangsang intelektual di kalangan subordinat. 377 responden untuk melihat kompetensi emosi ke atas ktiteria demografi. Connelly.12. 1996). & Gillbert. 2000). Marks. Pemimpin yang berkesan dalam pengurusan konflik dan penyelesaian masalah lebih memahami orang lain dalam sistem sosialnya (Zaccaro. Pemimpin yang berkesan yang berkebolehan menentukan antara emosi yang asli dan yang tidak asli dan menentukan perbezaan emosi yang nyata dengan apa yang ditunjukkan (George. Apabila pemimpin berkebolehan memahami emosi subordinatnya. 2000).1 Umur Kajian yang telah dilakukan oleh Hay Group North American pada tahun 2002 ke atas 34.12 Demografi dan Kompetensi Emosi 2. Pemimpin yang dapat mengurus perhubungan seperti kerjasama berkumpulan. ianya akan dapat membimbing atau memberi perhatian dalam keadaan-keadaan yang kritikal (Megerian & Sosik. . pengurusan konflik dan pengaruh lebih berkemahiran dalam penyelesaian masalah dan mendorong subordinat untuk berhadapan dengan aktiviti penyelesaian masalah yang lebih kreatif (George.

Menurut Sala (2002) peningkatan umur seseorang akan membawa kepada pembinaan dan peningkatan dalam kompetensi emosi. Caruso dan Salovey (1999) menyatakan pentadbir wanita mempunyai kelebihan berbanding dengan lelaki di dalam kecerdasan emosi. Bar-On (2000) mendapati kecerdasan emosi akan meningkat selari dengan peningkatan umur seseorang itu. menunjukkan umur pengetua tidak memberi kesan yang signifikan ke atas kecerdasan emosi. memperolehi skor yang lebih tinggi. Hal yang sama juga telah ditunjukan oleh Click. Bar-On (2000) mendapati kumpulan yang berumur lebih tua memperolehi skor Emotional Quotient Inventory yang lebih tinggi daripada golongan muda. (2002) yang mengkaji kecerdasan emosi dengan pengalaman pentadbiran di kalangan 85 orang pelajar program sarjana pentadbiran pendidikan di universiti East Tennessee. 2. 2004). Ini adalah kerana kematangan kompetensi emosi seseorang itu adalah melalui pembelajaran dan pengalaman hidup (Boyatzis & Sala.2 Jantina Mayer. Hasil kajian beliau mendapati pelajar yang lebih berusia memperolehi skor aggregat yang lebih tinggi dalam kemahiran sosial dan kecerdasan emosi. Menurut Goleman (1998). Individu yang berumur akhir 40an dan awal 50an. Cavallo dan Brienza .123 Kajian dilakukan berdasarkan intrumen ECI. 2002).12. kajian yang dilakukan oleh Cook. Namun begitu. kecerdasan emosi seseorang itu semakin meningkat apabila ianya meningkat dewasa. Dapatan kajian tersebut menunjukkan kelompok-kelompok ECI mempunyai hubungan yang signifikan dengan umur responden (Sala. (2006) terhadap pengetuapengetua di daerah Montana di Amerika Syarikat bagi melihat kesan kecerdasan emosi ke atas keberkesanan kepemimpinan pengetua.

pengurus wanita memperolehi skor yang lebih tinggi daripada pengurus lelaki dalam kompetensi. orientasi khidmat. Namun begitu. kebolehpercayaan. prihatin. Selain itu. kesedaran emosi diri. orientasi khidmat. orientasi khidmat. Berdasarkan instrumen ECI yang dinilai oleh rakan. ketepatan penilaian kendiri. . kesedaran sosial dan kemahiran sosial.124 (2002) yang menjalankan kajian ke atas 358 orang pengurus Johnson and Johnson Consumer dan Personel Care Group mendapati terdapat perbezaan yang signifikan dalam kompetensi emosi berdasarkan jantina. kepemimpinan berinspirasi. kesedaran organisasi. membangun orang lain. dan komunikasi. berdasarkan instrumen ECI-U. pengurusan diri. Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam kompetensi emosi antara pekerja lelaki dan perempuan di mana responden lelaki yang bekerja memperolehi skor yang lebih tinggi dari wanita dalam lapan aspek kompetensi di tempat kerja berbanding di rumah iaitu. keyakinan. dan kesetiaan terhadap organisasi. prihatin. Kajian Boyatzis dan Sala (2004) berdasarkan instrumen ECI mendapati wanita memperolehi skor yang lebih tinggi daripada lelaki dalam kompetensi emosi iaitu kesedaran diri. kajian Rivera (2003) ke atas kumpulan lelaki dan wanita Puerto Rican yang bekerja sepenuh masa atau sambilan yang juga belajar secara sambilan di kolej. Manakala tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara lelaki dan perempuan berdasarkan laporan keseluruhan kajian ini. kesedaran emosi diri. pemangkin perubahan. kebolehsuaian. Namun begitu wanita telah memperolehi skor dalam sembilan aspek kompetensi lebih tinggi dari lelaki di rumah daripada di tempat kerja iaitu keyakinan diri. pengurus wanita hanya lebih tinggi skor dalam kompetensi kebolehsuaian dan orientasi khidmat berdasarkan penilaian yang dibuat oleh penyelia. pengawalan emosi diri.

(2003) yang mengkaji perbezaan jantina berkaitan gaya kepemimpinan Transformasi dan hubunganya dengan kompetensi emosi di kalangan pengurus organisasi. Namun begitu. pentadbir wanita lebih berhati-hati berkaitan emosi. lebih empati. tidak wujud perbezaan antara jantina berkaitan dengan kecerdasan emosi (Bar-On. Dalam teori yang dikemukakan oleh BarOn. dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik. menurut Bar-On (2000) tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pentadbir lelaki dan perempuan berkaitan keseluruhan aspek emosi dan kompetensi sosial. Dengan kata lain. berdasakan teori kompetensi emosi pemimpin oleh Goleman (1995). Walau pun begitu pentadbir lelaki menunjukkan penampilan diri yang lebih baik. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di dalam skor kecerdasan emosi berdasarkan jantina. dan kerjasama kumpulan. di mana responden wanita memperolehi skor yang lebih tinggi dalam kompetensi emosi berbanding dengan pengurus-pengurus lelaki. 1997). lebih fleksibel dan optimis jika dibandingkan dengan pentadbir wanita. . membina hubungan interpersonel yang baik dan lebih mengambil berat mengenai hubungan sosial daripada pentadbir lelaki. tetapi beliau tidak meyatakan beberapa perbezaan tersebut dalam pemfaktoran komponen.125 komunikasi. Hal yang sama juga ditunjukan oleh Mandell dan Pherwani. Secara umumnya jika dilihat kadar ukuran antara lelaki dan wanita. kurang kebergantungan. dapat mengawal stress. pengurusan konflik. terdapat banyak persamaan yang wujud daripada perbezaan berkaitan dengan kecerdasan emosi.

Lucent. Selain itu. pengurus dan eksekutif mendapati separuh daripada 16 kemampuan berkaitan kejayaan adalah berkaitan dengan kompetensi emosi (Goleman. untuk menentukan tahap kejayaan yang berkaitan dengan . Skor kecerdasan emosi bagi pelajar mempunyai pengalaman setahun atau lebih dalam pentadbiran yang berada pada kedudukan sederhana manakala bagi pelajar yang tidak berpengalaman dalam pentadbiran majoriti memperolehi skor kecerdasan emosi yang rendah (Crick.126 2. institusi akademik dan agensi kerajaan. 1998). Goleman. Fernandez-Araoz (2001) menjalankan kajian terhadap 200 orang eksekutif.3 Pengalaman Kerja Kajian lain oleh Crick (2002) yang melihat hubungan di antara pengalaman berdasarkan tahun berkhidmat di dalam pentadbiran dengan skor kecerdasan emosi di kalangan pelajar yang mengikuti program sarjana pentadbiran pendidikan di East Tennessee University. kajian juga mendapati kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejayaan pemimpin dalam pelbagai organisasi. dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengalaman berdasarkan tahun berkhidmat dengan skor aggregat kompetensi kecerdasan emosi (ECI).12. Boyatzis dan McKee (2002) menganalisa data daripada 500 model kompetensi (termasuklah IBM.000 orang penyelia. Di Amerika Latin. PepsiCo. British Airway dan Credit Suisee First Boston) mendapati terdapat perbezaan yang ketara berkaitan dengan komponen global. Kajian terhadap 2. organisasi kesihatan. Dapatan kajian ini juga menunjukkan terdapat perbezaan kira-kira 85% dalam profile pekerja yang cemerlang jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kanan dalam organisasi. 2002).

Kebanyakan mereka lemah dalam keseluruhan kecerdasan emosi. kajian yang sama juga ke atas 315 pengurus di Jepun dan German yang dikendalikan oleh Goleman mempunyai dapatan yang sama dengan Cherniss dan Goleman. Bagi eksekutif yang berjaya aspek yang mempunyai hubungan yang signifikan ialah kecerdasan emosi.13 Teori Dan Model-Model Kecerdasan Emosi Pemimpin 2. mempunyai hubungan dengan pengalaman kerja. Kajian juga menentukan bahawa geografi. pengalaman kerja dan yang ketiga ialah IQ. menunjukkan pencapaian yang tinggi adalah berkaitan dengan ketinggian kecerdasan emosi daripada mereka yang lemah dalam kecerdasan emosi. dan IQ. 2. 2006). (2005).13. Beliau menggunakan IQ sebagai asas penilaian melalui kaedah temu duga. jantina. Perbezaan yang ketara antara eksekutif yang berjaya dan eksekutif yang gagal ialah kecerdasan emosi.1 Teori Kompleksiti Sekolah (Complexity School Theory) Kerangka teori complexity school oleh Morrison. (2002) melihat kepada kepentingan kecerdasan emosi kepemimpinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan keberkesanan sekolah dalam era pascamodernisasi dan perkembangan pendidikan yang semakin kompleks. Bagi eksekutif yang dikenal pasti sebagai gagal. & Fund. umur dan jumlah jam bekerja tidak mempunyai hubungan dengan kejayaan perkerjaan bagi seseorang rekrut (Bar-On. pendidikan. Menurut Morrison (2002) aspek kecerdasan emosi merupakan elemen penting yang menyumbang kepada wujudnya hubungan . Selain itu. etnik.127 pengalaman kerja dan tahap kecerdasan emosi. 171 rekrut tentera udara. Handley. Kajian terhadap 1.

(1993) merumuskan kecerdasan emosi merangkumi tindakan memahami diri sendiri. Kecerdasan emosi adalah kemahiran mengawal emosi.128 yang efektif antara pemimpin dan subordinat dalam sesebuah organisasi. Mayer dan Salovey. terutamanya dalam masyarakat sekolah yang semakin kompleks (Tolle. dan mewujudkan keberkesanan dalam proses berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosi pemimpin dapat mewujudkan rangkaian hubungan dan suasana kerja yang lebih menarik dalam organisasi (Palmer et al.. 2002). Fullan. Menurut Salovey dan Mayer (1990) kecerdasan emosi pada asasnya merupakan kemampuan seseorang itu mengawal emosi dirinya dan emosi orang lain dan menjadikanya sebagai panduan untuk mengawal perlakuan dalam pengurusan organisasi. empati. perlunya suatu agenda dalam kepemimpinan sekolah ke arah mewujudkan suatu ethos atau iklim yang bersesuaian dalam sesebuah organisasi (Morrison. mengawal situasi perhubungan yang sensitif dan mewujudkan hubungan yang lebih berkesan dengan subordinat (Beatty. . 2001). pengawalan diri. 2000) dan merupakan petunjuk utama keberkesanan kepemimpinan. 2001). Pemusatan hubungan antara pemimpin dan subordinat merupakan suatu bentuk baru dalam proses demokrasi dan pengagihan kepemimpinan dalam sesebuah organisasi yang semakin kompleks (Goleman. memotivasi diri (mengarahkan emosi ke arah pencapaian matlamat. 2000). memahami emosi orang lain dan mengaplikasikannya dalam berhubungan sesama manusia. sanggup berkorban untuk mencapai kepuasan dalam hasil kerja). pengurusan emosi. Kecerdasan emosi melibatkan kemampuan pemimpin untuk mengawal diri sendiri. Sehubungan itu. 1999.

2000. keprihatinan dalam berorganisasi. 2000) iaitu. 1) Kesedaran diri: kesedaran emosi diri. agen perubahan. (1995). Pembentukan pengetahuan dan kepemimpinan saling berkaitan yang mana interaksi antara variabel tersebut berlandaskan iklim dan persekitaran organisasi yang semakin kompleks. Stein & Book. berorientasikan pencapaian dan berinisiatif. Kajian-kajian yang telah dijalankan mendapati kecerdasan emosi sepatutnya diajar dan dipraktikkan di sekolah dan tidak terbatas kepada aspek kepemimpinan semata-mata.. pengurusan konflik. rasa penuh yakin. 2000). 5) Bermotivasi: berkerja bukan semata-mata bermatlamat kewangan atau status dan berusaha untuk mencapai matlamat organisasi tanpa mengenal erti kegagalan atau kekecewaan. bertimbangrasa. 1995.129 Menurut Goleman et al. mengukuhkan perhubungan antara subordinat. keinsafan diri dan keyakinan diri 2) Pengurusan diri: Pengawalan diri. 4) Kemahiran sosial: pemimpin yang mempunyai vision. kerjasama kumpulan dan pengagihan tugas. menurut McLuskey (1997) kecerdasan emosi boleh dibina di sekolah yang merupakan pusat utama penyuburan dan pembinaan ilmu. keinginan untuk berubah. AbiSamra.. membangunkan kepakaran subordinat. dan berorientasikan perkhidmatan. Selain itu. kecerdasan emosi dapat bahagikan kepada lima katogeri (Barling et al. Pemimpin yang mempunyai . Faktor yang menyebabkan kecerdasan emosi semakin penting ialah kerana masalah salah laku dan disiplin di kalangan pelajar sekolah yang semakin meningkat (Goleman. 3) Keperihatinan sosial: empati. berpengaruh. komunikasi.

Oleh itu.2. Dapatan menunjukkan wujud hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi Transformasi dan Transaksi (Morrison. 2001). 2002.. 2000). 1998) dan andaian kecerdasan emosi oleh Goleman (Barling et al. 2001). Menurut Beatty (2001) emosi tidak boleh dinafikan keperluannya malah ianya merupakan sesuatu yang cukup penting kepada pembentukan tingkah laku kepemimpinan di sekolah. memperlihatkan hubungan antara tingkah laku kepemimpinan dan kecerdasan emosi berdasarkan attribusi dalam kepemimpinan Transformasi dan Transaksi yang dibina oleh (Bass. Dapatan menunjukkan kecerdasan emosi yang tinggi merangkumi empati dan hubungan interpersonal dikesan dalam tingkah laku kepemimpinan Transformasi dan Transaksi. Jadual 2. 2002).130 kecerdasan emosi mempunyai kemampuan untuk mewujudkan iklim sekolah yang lebih selamat (Beatty. Beatty. dan elemen asas kepemimpinan . aspek emosi merupakan agenda penting di sekolah (Morrison.

131 Jadual 2.18 -0. tidak semestinya kepemimpinan Transformasi dapat meningkatkan kecerdasan emosi atau sebaliknya. Barling et al. .27 Kecerdasan Emosi 0.01 -0.35* 0.. (2000) lagi.56* 0.21 0.05 Jadual 2. (2000) meyatakan seseorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan dihormati oleh subordinat. jika mereka dapat mempamerkan pelbagai tingkah laku kepemimpinan.49* mempunyai hubungan yang positif dengan kecerdasan emosi manakala tingkah laku kepemimpinan Transaksi mempunyai hubungan yang negatif dengan kecerdasan emosi. Hubungan tersebut jelas menunjukkan bahawa kecerdasan emosi membatasi tiga aspek utama kepemimpinan Transformasi iaitu merangsang intelektual.2 menunjukkan tingkah laku kepemimpinan Transformasi 0.2 Tingkah laku Kepemimpinan Dan Kecerdasan Emosi Dimensi kepemimpinan Transformasi Karismatik Mencetus Motivasi Merangsang intelektual Pertimbangan individu Dimensi Kepemimpinan Transaksi Ganjaran luar jangka Pengurusan pengecualian: aktif Pengurusan pengecualian: Pasif Laissez-faire *p < 0.44* -0. mencetus motivasi dan pertimbangan individu. Menurut Barling et al.

kesedaran sosial. membahagikan kecerdasan emosi kepada empat Goleman (2001) bahagian iaitu kesedaran diri. 2. pemilihan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan di sekolah juga perlu diambil kira. Menurut Goleman (1998a) kecerdasan emosi merupakan pemahaman yang mendalam mengenai ‘kekuatan. Tiga daripada empat bahagian tersebut menfokuskan kepada pengetahuan diri iaitu yang membezakan antara kecerdasan emosi dengan Intelectual Quotient (IQ). Dalam pada itu.132 Dalam pada itu. Selain itu. Bukanlah sesuatu yang amat mudah untuk menerima dan menyelesaikan masalah kepemimpinan melalui kecerdasan emosi tanpa perlu mengambil kira dimensi moral (Fullan. Goleman (1998b) menyatakan lain-lain attribusi seperti personaliti dan motivasi merupakan sebahagian daripada kecerdasan emosi.2 Model Goleman Dan Bar-On. kekurangan. Kemahiran emosi boleh mempengaruhi subordinat untuk terus maju dan bukannya bertujuan untuk mengeksplotasi mereka. Gibbs (1995) dan Tran (1998) telah menegaskan kecerdasan emosi merupakan elemen penting dalam menghasilkan kepemimpinan yang berkesan. Bar-On (1997) memberi tumpuan kepada lima dimensi . Bar-On (1997) melihat kecerdasan emosi sebagai salah satu aspek dalam kesejahteraan psikologi dan merupakan faktor penting untuk kejayaan dalam hidup seseorang individu. 2001). 2001. 1995). keperluan dan arah haluan emosi’ termasuklah keikhlasan terhadap diri sendiri dan orang lain. Gibb. pengurusan diri dan kemahiran sosial.13. Oleh itu nilai moral perlu dibahaskan untuk menjadikannya sebagai sebahagian daripada aspek kepemimpinan dalam pendidikan (Fullan.

kesempurnaan diri dan berdikari.133 utama iaitu hubungan dengan diri (intrapersonal). dorongan. Model Bar-On..13. Pertimbangan stress dihubungkan dengan kawalan impulse seperti kegembiraan dan optimis untuk mencapai mood secara umum. Mayer dan Salovey (1997) menyatakan kebanyakan kerangka teoritikal kecerdasan emosi boleh dirumuskan kepada empat bahagian iaitu: a. di mana kedua-duanya melihat aspek emosi bukan sahaja dari segi definisi atau makna tetapi faktor penyebab kepada kecerdasan emosi. pengurusan stress dan mood secara umum. penerimaan. menggunakannya sebagai sumber maklumat atau panduan untuk membina strategi dan cara bertindak’ (hal. memahaminya dalam usaha untuk mencerap kecenderungan . hubungan dengan orang lain (interpersonal). menilai dan mengekspresi emosi melalui proses pengamatan dan penghayatan emosi diri dan orang lain. memahami dan peka terhadap perkembangan emosi.3 Model Mayer Dan Salovey. Penerimaan dikaitkan dengan kemampuan menyelesaikan masalah. tanggungjawab sosial dan hubungan antara individu merupakan dimensi interpersonal. 2. b. Manakala empati. Salovey dan Mayer (1990) merupakan orang yang terawal membina dan mendefinisikan konsep kecerdasan emosi iaitu ‘kemampuan untuk melihat perasaan dan emosi dalam diri sendiri dan diri orang lain. kemampuan memberi pandangan. Dimensi intrapersonel dihubungkan dengan kesedaran emosi. adalah selari dengan model Goleman. kemampuan menganalisa. c. 189). muhasabah diri. ujian-ujian realistik dan kebolehubahan. kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan emosi yang diperlukan semasa berkomunikasi dengan dirinya dan orang lain serta mempengaruhi proses kognitif.

Van Rooy & Viswesvaran. 2003a. dan d. (2002) menyatakan kecerdasan emosi pemimpin seperti sikap empati oleh pemimpin memberi kesan terhadap persepsi individu terhadap keberkesanan organisasi. Yukl (2002) melihat pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang positif lebih terurus. dan rangkaian-rangkaian emosi. 2002). pengawalan diri yang baik dan kurang mementingkan diri jika dibandingkan dengan kepemimpinan yang lemah kecerdasan emosi. 1988. 2. 2003) .13. Bass (1990a) menyatakan terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan keberkesanan pembangunan organisasi dan pengurusan. kemampuan untuk membentuk emosi sama ada secara berhadapan atau tidak dan menilai emosi bagi tujuan mempromosi perubahan dari situasi negatif kepada situasi bersifat positif. 1995). Brief & Weiss.134 emosi. Kellet et al. Kajian menunjukkan ketidakstabilan emosi merupakan salah satu aspek yang menjadi petunjuk kepada kegagalan pengurusan pada peringkat menengah dan tertinggi (Lombardo & McCauley. kurang tekanan psikologi dan mereka akan lebih berhati-hati terhadap kelemahan dan kekuatan diri. percanggahan dalam emosi. Kecerdasan emosi pemimpin dikenal pasti sebagai petunjuk kepada kejayaan dan keberkesanan dalam kepemimpinan (Cherniss. 2004) terutamanya bagi pemimpin utama dalam organisasi (Dulewicz & Higgs. Van Velsor & Leslie. tidak bersifat defensif dan berorientasikan perkembangan.4 Model Kecerdasan Emosi Dan Kepemimpinan. Terdapat beberapa penyelidik yang melihat kepentingan emosi dalam proses kepemimpinan (Ashkanasy & Tse. 2000.

dan aptitude yang rasional terhadap perkhidmatan. pengharapan dan intuitif.5 Model Kecerdasan Emosi Dan Kepemimpinan Servant Model ini dikemukakan oleh Winston dan Hartsfield (2004) yang telah memperlihatkan wujudnya persamaan antara konsep kecerdasan emosi dan kepemimpinan servant. empati. pengagihan kuasa dan visi (Dennis & Winston. 2000). Menurut Salovey dan Mayer (1990). Greenleaf (1977) menyatakan kepemimpinan servant mampu untuk mengaplikasikan kecerdasan emosi dalam kepemimpinan mereka seperti memberi inspirasi. persepsi. Kincaid. Ianya melibatkan proses dan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan pengalaman yang berulang-ulang terhadap diri sendiri. & Hoffman.135 dan keberkesanan kepemimpinannya merentasi perbezaan budaya (Shipper. Humphrey dan Sleeth (2002) mendapati empati merupakan petunjuk penting terhadap keberkesanan kepemimpinan di mana ia merupakan asas kepada pembentukan tingkah laku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan servant. Kajian-kajian menunjukkan terdapat tiga pembolehubah yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku kepemimpinan servant iaitu perkhidmatan. 2003. Rotondo. ‘empati merupakan kriteria asas kepada tingkah laku dan kecerdasan emosi’ (hal. 2. Merriam-Webster (2005) melihat empati sebagai gerak hati berdasarkan pengalaman. Page & Wong. Goleman (1998b) menjelaskan bahawa kompentensi emosi dalam kepemimpinan merupakan suatu aspek yang boleh dipelajari dalam usaha untuk lebih memahami subordinat dalam pelaksanaan tugas dan tindakan dalam sesebuah organisasi. .13. refleksi. Kellett. 194). proses memikir. 2003).

Ini adalah kerana kecerdasan emosi pemimpin akan memberi impak terhadap keberkesanan kepemimpinan dan kemajuan atau keberkesanan organisasi. Aronfreed (1970) melihat komunikasi non-verbal seperti kecaman atau pengamatan dalam hubungan sosial boleh menTransformasikan perasaan empati terhadap individu yang lain. Cherniss dan Goleman (2001) menambah bahawa kecerdasan emosi pemimpin akan mempengaruhi keberkesanan . adalah amat penting pemimpin membina kecerdasan emosi yang positif dalam sesebuah organisasi bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan intergriti dalam kepemimpinanya tetapi juga memberi kekuatan kepada sesebuah organisasi. 1998a). Menurut Goleman (1998a). Selain itu.136 menyelami perasaan dan pengalaman diri dan orang lain tanpa perlu mengetahui objektif atau berkomunikasi dengan mereka. menggunakan kuasa untuk kepentingan diri dan mereka yang kurang dorongan akan hanya mengiakan sesuatu perkara yang diputuskan (Goleman. Kebiasaannya perkara-perkara yang tidak baik dalam sesebuah organisasi akan mempengaruhi tingkah laku subordinat. Kenyataan ini secara tidak langsung mengesahkan impak emosi pemimpin terhadap kehidupan atau tugas subordinat seharian. mampu untuk membina ikatan sosial dengan lebih baik dan berkesan. Kecerdasan emosi akan meningkatkan kapasiti kepemimpinan servant untuk membina iklim organisasi yang baik dan cemerlang. Rapisarda (2002) menyatakan individu yang boleh menjelaskan perasaan orang lain. Kebanyakan orang akan cuba untuk mengambil kesempatan. Ashforth dan Humphrey (1995) menyatakan pengalaman kerja subordinat tidak boleh dipisahkan dengan emosi pemimpin dalam sesebuah organisasi.

Varca (2004) melihat kecerdasan emosi pemimpin sebagai aspek kompentensi dalam kepemimpinan bagi meningkatkan keberkesanan tugas oleh subordinat.137 sesebuah organisasi. Laub (1999) juga mencadangkan bahawa organisasi boleh membina . menunjukkan kebenaran. Seterusnya. membina kemahiran pekerja. Hal ini berlaku melalui pengambilan dan sekatan kecekapan pekerja. Goleman (2001) juga telah mencadangkan bahawa kemahiran dalam kecerdasan emosi seperti empati memainkan peranan penting untuk memberi perkhidmatan kepada orang ramai. yang telah membentuk Organizational Leadership Assessment (OLA) bagi mengukur iklim kepemimpinan servant daripada perspektif subordinat dalam organisasi menunjukkan terdapat enam asas pembentukan iklim kepemimpinan servant iaitu menilai pekerja. menyediakan kepemimpinan yang positif dan perkongsian kepemimpinan. kerja kumpulan. Goleman menjelaskan kemampuan mengenal pasti perkara yang diperlukan atau tidak dan menghubungkan dengan perkhidmatan atau keluaran yang bersesuaian merupakan strategi empati untuk menuju kepada kecemerlangan. di mana kecerdasan emosi pemimpin yang positif dilihat dapat mewujudkan kesan yang positif terhadap iklim sesebuah organisasi. pengagihan kuasa dan pembinaan kendiri. moral serta kesihatan pekerja yang baik. membina komuniti. perkhidmatan yang berkualiti dan kepercayaan pelanggan. Menurut Laub (1999). produktivi dan kecekapan. Selain itu. inovasi dan kreativiti. Menurut Bardzil dan Slaski (2003) dapatan daripada kajiannya mencadangkan kecerdasan emosi pemimpin yang positif akan dapat menyediakan kondisi iklim organisasi yang positif dan dapat meningkatkan kepuasan perkhidmatan subordinat terhadap organisasi.

Persepsi subordinat Perkhidmatan.13. belajar daripada subordinat. memberi perkhidmatan yang berpotensi dengan mengorbankan faedah kendiri. Kepemimpinan servant cenderung menyediakan kemudahan dan perkhidmtan yang terbaik melalui not seeking recognition. pemimpin dan perkhidmatan mendapati terdapat hubungan di antara kecerdasan emosi pemimpin dan perkhidmatan yang disediakan. dan melihat . Emotion in the workplace: A reappraisal. R. melalui budaya pemikiran kepemimpinan servant di mana ianya akan dapat memaksimakan mutu kumpulan kerja dan kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang mempunyai kecerdasan emosi cenderung kepada menyediakan faedah perkhidmatan yang lebih menarik untuk kepentingan subordinat berbanding dengan keperluan diri pemimpin tersebut.. 2. Pengagihan kuasa Kecerdasan emosi pemimpin Persepsi Kumpulan kerja ke atas kepemimpinan servant Rajah 2. (2001) berkaitan kecerdasan emosi. Human Relations.E. B. Penelitian Schutte et al. 97-125. 48(2).138 iklim yang lebih sihat..1 Model Kecerdasan Emosi Dan Kepemimpinan Servant Sumber: Ashforth.H. (1995).6 Model Kecerdasan Emosi: Pemimpin Dan Perkhidmatan. dan Humphrey.

2000). & Caputi. menyatakan kecerdasan emosi pemimpin didapati mempunyai hubungan dengan kepuasan terhadap hasil kerja dan kemampuan subordinat untuk mengendalikan stress (Cherniss.139 aspek kepemimpinan lebih penting daripada kedudukan mereka dalam organisasi (Page & Wong. pengurusan mood dan tahap esteem diri yang tinggi (Ciarrochi. Kepemimpinan servant mampu memberi tumpuan kepada perasaannya sendiri dalam memberi khidmat yang diperlukan oleh orang lain (Winston. malah memahami perasaan dirinya sendiri sebagai sebahagian daripada tugasnya. (2002). ide dan pengaruh perasaan subordinat terhadap diri mereka. 2000). Kajian Carmeli (2003). 2003a). terhadap pengurus-pengurus kanan. bersifat empati dan lebih memahami dan bertanggungjawab terhadap perasaan orang lain. Kecerdasan emosi membolehkan kepemimpinan servant membuat pilihan dan tindakan yang tidak terlalu ekstrim. Dalam hal ini juga. Wong dan Law. Choi dan Mai-Dalton (1998) . Collins (2001a) menjelaskan karektor pemimpin dapat dinilai melalui kesanggupan mereka untuk berkorban dan melaksanakan tanggungjawab untuk kepentingan bersama. Kecerdasan emosi dapat meningkatkan stamina kepemimpinan dan stamina untuk berkorban demi perkhidmatan dan organisasi. Selain itu. mendapati kecerdasan emosi mempunyai hubungan dengan sikap mementingkan kesejahteraan orang lain daripada diri mereka. Ini bermakna. Greenleaf (1977) mendapati kepemimpinan servant lebih mengutamakan perkhidmatan yang telah terbentuk dalam dirinya. kepemimpinan servant belajar dan memimpin subordinat berdasarkan pengalaman. 2003). Chan. Seterusnya.

lebih realistik dan mempunyai objektif yang jelas. Pengagihan tugas ini antaranya ialah melalui penurunan kuasa. 2. Menurut Melrose (1995) pengagihan kuasa atau tugas.13. Hal ini sudah tentu dapat memandu subordinat untuk lebih berusaha mencapai matlamat organisasi. 1994). Kajian menunjukkan kecerdasan emosi pemimpin mempengaruhi laku kepemimpinan Transformasi dari aspek pertimbangan tingkah individu (Leban & Zulauf. kekuasaan dan tanggungjawab dengan niat yang ikhlas terhadap dirinya dan orang lain. Dimensi ini penting kerana kemampuan untuk meningkatkan pencapaian. perancangan.140 mencadangkan pengorbanan dari kepemimpinan akan mendapat tindak balas positif dari subordinat dan ianya merupakan faedah timbal balas. Caruso. pertumbuhan dan pembangunan dalam sesebuah organisasi memerlukan kesungguhan dari subordinatnya (Bass & Avolio. Goleman (1998a) menyatakan keprihatinan seseorang pemimpin terhadap emosi dirinya dan orang lain akan dapat membantu meraka membuat keputusan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan. seperti memberikan tanggungjawab dan kepuasan kepada subordinat dalam melaksanakan tugas. Mandell & Pherwani. Mayer dan Salovey (2001) melihat pemimpin yang menggunakan kecerdasan emosi dalam segala tindakan akan dapat ‘membuat keputusan. Dalam hal ini. 2004.7 Model Kecerdasan Emosi Pemimpin Dan Pengagihan Tugas. Winston (2003) menyatakan kepemimpinan servant perlu mengagihkan kuasa atau tugas kepada subordinat dalam usaha meningkatkan kejayaan dan mencapai visi organisasi. dan menjana . tanggongjawab dan keyakinan kepada subordinat. 2003).

meningkatkan produktiviti. Malouff. Situasi ini akan dapat mendorong subordinat untuk meningkatkan peranan dan mutu kerja dalam organisasi (Wong & Law. Ba Banutu-Gomex (2004) melihat persaingan di kalangan pemimpin servant untuk menjadi “hero makers” melalui pemasaran idea kumpulan. Simunek. menghargai sumbangan dan penglibatan subordinat terutamanya dalam proses menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dalam organisasi.141 idea dari pelbagai sudut melalui minda yang terbuka’. lebih bertanggongjawab. 2004). 2002). McKenley. memerlukan pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang positif. & Hollander. mengatasi kekangan dan masalah dalaman. Ini adalah kerana kecerdasan emosi pemimpin yang positif dapat membantu mereka mengatasi sebarang masalah dalam organisasi. lebih bertanggongjawab dan berkongsi sumber dan maklumat. 2002. Buchen (1998) menyatakan pertukaran kuasa merupakan misi yang terpenting kepada kepemimpinan servant untuk mengagihkan tugas kepada subordinat. menggalakkan subordinat berfikir tanpa merayu untuk berbuat demikian. Howatson-Jones. serta membentuk kumpulan kerja. . Subordinat akan merasa diri mereka dihargai dan bermotivasi serta selesa untuk digerakkan bagi mencapai visi organisasi yang telah ditetapkan. Kecerdasan emosi pemimpin didapati memberi impak yang positif kepada harga diri dan mewujudkan situasi emosi yang lebih selesa kepada pemimpin (Schutte. Kecerdasan emosi pemimpin servant akan dapat membantu mereka dalam proses pengagihan kuasa.

mewujudkan persaingan yang sihat dan kerjasama dalam satu kumpulan bagi mencapai matlamat organisasi.8 Model Kecerdasan Emosi Pemimpin Dan Visi Organisasi Kajian-kajian menunjukkan terdapat hubungan di antara kecerdasan emosi pemimpin dengan tingkah laku kepemimpinan Transformasi iaitu dari aspek karismatik dan mencetus motivasi dalam usaha untuk mencapai visi seperti mana yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi (Hartsfield. Kecerdasan emosi . Bass dan Avolio (1994) menjelaskan inspirasi motivasi merupakan kemampuan pemimpin untuk berkomunikasi dan berkongsi visi dalam usaha mempengaruhi subordinat untuk melaksanakan tugas-tugas dengan lebih bermakna. Menurut Wong dan Law. dan menyuntik perubahan. Greenleaf (1977) menyatakan kepemimpinan servant mampu untuk melihat dan menilai kosep kepemimpinan yang diperlukan oleh subordinat sama ada yang dapat diperhatikan atau tidak. 2003). menjadi role model dan lebih mementingkan keperluan subordinat dalam usaha merealisasikan visi organisasi. membina hubungan antara masa kini dengan masa akan datang. Nanus (1992) menyatakan visi mampu mempengaruhi dan menggerakkan manusia. individu dan keperluan organisasi dalam usaha untuk mencapai visi dan meujudkan kecemerlangan organisasi. Karismatik merupakan keupayaan pemimpin mempengaruhi subordinat untuk sama-sama berkongsi risiko. Mandell & Pherwani. Seterusnya. Leban & Zulauf. Goleman (1998a) menerangkan empati merupakan sebahagian daripada intuitif emosi dalam usaha untuk mencapai visi dan pemimpin perlu peka serta memahami subordinat daripada perlbagai sudut. 2003. memantapkan kualiti pencapaian.13. 2004.142 2. (2002) pemimpin perlu memahami keperluan dirinya.

13. fleksibel dalam melakukan tugas harian. Menurut Goleman. kemahiran sosial seperti kemahiran mendengar dan menghargai mesej. Situasi ini dapat dihasilkan melalui kejayaan kepemimpinan yang mempunyai kompentansi kecerdasan emosi membina iklim organisasi yang menjadi asas kepada keberkesanan organisasi seperti mewujudkan suasana komunikasi yang berkesan. membina rangkaian perhubungan. sikap . bimbingan dan inspirasi. Ini adalah kerana segala tindakan dan pelaksanaan tugas pemimpin dapat dilaksanakan dengan jaya melalui orang lain dan kemahiran sosial membantu pemimpin untuk mencapai matlamat tersebut. Goleman (1998a) menyatakan kecerdasan emosi dapat membina kemahiran sosial dan dapat membantu pemimpin untuk bertindak. inisiatif dan perubahan pengurusan. Tetapi sejauh manakah kepemimpinan dapat membantu ke arah pencapaian tersebut secara keseluruhannya masih menjadi persoalan. Kajian Williams (1994) mendapati kepemimpinan yang mempunyai kecerdasan emosi yang positif dapat mendorong subordinat untuk memberi komitmen dan melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh. kemampuan untuk melakukan inovasi. 2. Kecerdasan emosi menyediakan kemahiran sosial bagi membolehkan pemimpin bersama-sama subordinat mencapai visi dan matlamat organisasi. 2005).9 Model Kecerdasan Emosi Dan Keberkesanan Organisasi Kecerdasan emosi dapat membantu pemimpin meningkatkan keberkesanan sesebuah organisasi (Cherniss & Goleman.143 membimbing kepemimpinan servant untuk memantapkan arah tujuan yang boleh diikuti. kolaboratif dan perkongsian matlamat dapat membantu pemimpin mendorong subordinat untuk bertindak.

Kepemimpinan sekolah yang berkesan bukan sahaja dapat membina iklim dan budaya kerja yang kondusif untuk meningkatkan pencapaian pelajar tetapi dapat merubah pemikiran dan persepsi guru-guru supaya lebih berfokas kepada visi dan misi sekolah dan mewujudkan semangat kemuafakatan dalam sesebuah sekolah. mendapati kepemimpinan sekolah sentiasa berusaha untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar melalui pembinaan iklim sekolah yang cemerlang. 1968). Kajian terhadap 42 orang pentadbir sekolah di United Kingdom. Kepemimpinan sekolah yang fleksibel. Penelitian Lees dan Barnard (1999) terhadap budaya kerja guru-guru dalam bilik darjah. mewujudkan budaya persaingan untuk mencapai matlamat organisasi ke suatu tahap yang telah ditetap dan dipersetujui secara bersama (Litwin & Stringer. mempamerkan variasi kecerdasan emosi yang positif akan berjaya mendorong guru untuk sentiasa bersikap lebih positif. Tagiuri & Litwin. 1968. guru-guru akan cenderung demoralized dan kepuasan hasil kerja serta pencapaian akademik pelajar akan menurun (Hay & McBer.144 bertanggungjawab terhadap organisasi. bekerja lebih masa (extra effort) seterusnya dapat meningkatkan kepuasan kerja melalui peningkatan pencapaian akademik pelajar. Apabila kepemimpinan sekolah menunjukkan masalah dalam kompetensi kecerdasan emosi. mendapati guru yang lebih berhati-hati terhadap perasaan pelajar lebih mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan sesuai dengan kehendak pelajar dan ianya mempunyai hubungan dengan peningkatan . Kepemimpinan sekolah yang memahami perasaan subordinat dan bersifat empati memberi kesan yang positif terhadap hubungan guru dan pelajar secara tidak langsung. 2000).

(1994) terhadap 1.145 kejayaan pelajar. Selain itu. kajian Williams (1998) terhadap sekumpulan CEOs. Penelitian Catholic Health Association. kepelbagaian (diversity) dan intergriti kepemimpinan dalam organisasi. mendapati mereka yang menunjukkan kompentensi yang baik dalam kecerdasan emosi dapat menjana perningkatan keuntungan yang lebih baik. iklim dan budaya positif di sekolah yang diwujudkan oleh pentadbir yang cemerlang dalam kecerdasan emosi akan mempengaruhi guru-guru untuk dapat melakukan hal yang sedemikian rupa dalam bilik darjah. Penelitian mereka lebih berfokus kepada dan pencapaian organisasi. Dapatan kajian beliau menunjukkan terdapat peningkatan dalam keuntungan antara 15 hingga 20 peratus setahun jika dibandingkan dengan pengurus yang lemah dalam kecerdasan emosi tetapi mantap dalam aspek-aspek pengurusan (Goleman. Hal yang sama ditunjukkan oleh McClelland (1998) dalam penelitiannya ke atas pengurus industri pengetinan makanan yang mempunyai kekuatan dalam kecerdasan emosi. Guru merupakan pemimpin dalam bilik darjah. . 1998b). 200 responden yang terdiri daripada kakitangan organisasi berteraskan kesihatan mendapati terdapat hubungan yang positif antara kecerdasan emosi pemimpin dengan iklim dan kriteria perubahan pencapaian organisasi. Kajian juga mendapati pemimpin yang berkompetensi tinggi dalam kecerdasan emosi seperti kesedaran organisasi dan mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan subordinat (mempengaruhi dan memujuk) lebih efektif dan diterima dalam organisasi.

Kepemimpinan autoritative mempunyai visi yang jelas. 2000b). cenderung mengarah subordinat bagi mencapai apa yang dihasratkan dan kebiasaanya mereka kurang sifat empati. Menurut Hay dan McBer (2000). menunjukkan inisiatif dan mengharapkan pencapaian yang terlalu tinggi. Kepemimpinan demokratik. dan budaya organisasi serta keberkesanan organisasi merupakan aspek penting dalam teori ini. cenderung kepada budaya kerja berpasukan atau kolaborasi. terlalu empati mempunyai kekuatan untuk membina hubungan dengan subordinat dan mampu mengurus konflik dengan baik. empati dan mereka mempunyai kemahiran untuk menentukan dan membina hubungan yang baik antara satu sama lain. mempunyai keyakinan diri dan akan sentiasa peka terhadap agen perubahan. . namun begitu kerap melalukan kesilapan. tanpa memberi cadangan atau alternatif terbaik untuk membimbing subordinat bagi meningkatkan pencapaian mereka. lebih empati.146 Hubungan di antara kekuatan kecerdasan emosi pemimpin. merupakan pendengar yang baik dan mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan.781 eksekutif menunjukkan 50 hingga 70 peratus responden melihat kecerdasan emosi mempunyai kaitan dengan kriteria seseorang pemimpin (Goleman. terlalu melihat perkara yang remeh temeh dan suka mengkritik subordinat sekiranya mereka tidak dapat mencapai tahap yang telah ditetapkan. Kepemimpinan coercive mementingkan kuasa dan kedudukannya. Kepemimpinan affiliative. Pemimpin pembimbing secara emosinya lebih berhati-hati. yang meneliti budaya kerja 3. Kepemimpinan pacesetting akan menetapkan piawai yang tinggi dan menunjukkan teladan kepada subordinat.

dikenal pasti mengintergrasikan empat atau lebih tingkah laku kepemimpinan. Kajian-kajian yang berkaitan kecerdasan emosi pemimpin yang diulas didapati dijalankan dipelbagai negara. kepemimpinan. di mana pentadbirnya menunjukkan hanya satu atau dua tingkah laku kepemimpinan.14 Rumusan Bab ini membincangkan tentang kajian-kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan kecerdasan emosi pemimpin. Hal ini jelas dapat dilihat dalam penelitian terhadap kepemimpinan sekolah oleh Hay dan McBer. pencapaian akademik pelajarnya adalah rendah. tahap pencapaian pelajar mereka dalam akademik meningkat jika dibandingkan dengan pelajar yang sealiran tetapi berada di sekolah yang lain. merentasi tempoh masa dan mengambil kira pelbagai katogeri organisasi dan sektor pekerjaan. mereka mendapati kepemimpinan yang menunjukkan empat atau lebih tingkah laku kepemimpinan. memahami emosi. keberkesanan sekolah dan organisasi.147 Kepemimpinan yang berkesan. pengalaman . Terdapat berbagai elemen dalam kecerdasan emosi yang mempengaruhi pencapaian organisasi seperti hubungan interpersonel. Persamaan utama bagi dapatandapatan kajian ini ialah kecerdasan emosi merupakan aspek penting dalam menentukan pencapaian organisasi. Selain itu. model-model kecerdasan emosi dan hubungan antara pembolehubah. 2000). Bagi sekolah-sekolah. tingkah laku kepemimpinan pacesetting lebih cenderung melemahkan moral dan merendahkan semangat guru-guru (Hay & McBer. organisasi. 2. (2000). pengurusan emosi diri pemimpin dan orang lain. dan mereka akan lebih cenderung kepada salah satu tingkah laku yang lebih dominan dan sesuai berdasarkan situasi kepemimpinan mereka.

148 empirikal. tingkah laku-tingkah laku kepemimpinan. dan sebagainya. . Hasil-hasil kajian yang diulas juga menunjukkan tahap kecerdasan emosi pemimpin terhadap pencapaian organisasi harus diambil kira memandangkan kesan dan pengaruhnya terhadap kakitangan organisasi.

prosedur pengumpulan data. Pendekatan yang biasa digunakan untuk mengumpul maklumat dalam kajian diskriptif ialah kaedah tinjauan keratan rentas (cross-sectional survey) berdasarkan . Menurut Gay dan Diehl (1990). 2005). proses pensampelan. pengaruhnya ke atas kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.149 BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN Bab ini menumpukan kepada kaedah yang akan digunakan untuk meneliti kompetensi emosi pemimpin. ianya juga bertujuan menguji hipotesis atau menjawab persoalan berkaitan situasi semasa bagi subjek kajian. Kajian ini lebih berbentuk diskriptif-korelasi yang melibatkan pengumpulan data bagi tujuan menyediakan ciri-ciri kompetensi emosi pemimpin sekolah dan hubunganya dengan variabel yang lain (Johnson & Christensen. Bahagian pertama bab ini menyentuh tentang reka bentuk kajian. Tujuan utama kajian ini ialah untuk lebih memahami pengaruh pembolehubah tersebut. tatacara mengedar soal selidik dan ujian rintis. 1 Reka Bentuk Kajian Kajian ini bertujuan untuk memperjelaskan sejauh manakah kompetensi emosi pemimpin memberi pengaruh ke atas kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Seterusnya dapatan berkaitan ujian rintis dan penganalisaan data akan dibincangkan. mengenal pasti pengaruh antara dua pembolehubah atau lebih dan menggunakan bentuk hubungan ini untuk membuat ramalan. 3. populasi kajian.

1990). sekolah-sekolah di mana kajian ini dijalankan tidak dinamakan secara spesifik mengikut etika dalam menjalankan penyelidikan. Selain itu penggunaan soal selidik berupaya untuk merangkumi sampel yang ramai dengan kos yang rendah menyebabkan perbandingan antara kajian menjadi lebih terperinci serta tahap objektiviti yang lebih tinggi (Sackman. 1991).150 soal selidik yang dijawab oleh responden (Johnson & Christensen. & Sander. Neuijen. Kaedah tinjauan ini telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang penyelidikan dan sesuai untuk mengumpul maklumat berkaitan tingkahlaku (Gorard. Oleh kerana kajian ini melibatkan responden yang agak besar maka ia lebih sesuai menggunakan kaedah kuantitatif (Cohen et al.2 Populasi Dan Sampel Kajian Populasi bagi kajian ini ialah sekolah-sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di zon utara. Manakala sekolah kurang berkesan berjumlah 140 buah sekolah dengan pecahan iaitu. tujuh buah sekolah di Perlis. 24 buah sekolah di negeri Pulau Pinang dan 83 buah sekolah bagi . 2005). 2003. Kaedah ini juga telah digunakan bagi mengkaji kecerdasan emosi dan kepemimpinan sekolah (Allen.. 2001). 18 buah sekolah di Pulau Pinang dan lapan buah sekolah di Perak. Populasi kajian ini iaitu sekolah berkesan berjumlah 44 buah dengan pecahan seperti berikut. 2005). Bagi tujuan kajian ini. kos yang rendah dan mudah dikendalikan (Creswell. 16 buah sekolah di Perlis. Pulau Pinang dan Perak. Barent. Hofstede. Kedah. 1997. sebelas buah sekolah di Kedah. 2000). semenanjung Malaysia iaitu negeri Perlis. Kelebihan reka bentuk ini membolehkan banyak maklumat dikumpul pada satu-satu masa. 3. Ohayv. 17 buah sekolah di Kedah.

Bagi kajian ini. 2001. Jumlah sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan ini diperolehi daripada Unit Pendidikan Rendah di Jabatan Pelajaran Negeri Perlis. Goleman. selain daripada bilangan yang seimbang adalah kerana jumlah tersebut adalah kecil bagi setiap katogeri. Rasional penyelidik memilih 40 buah sekolah berkesan dan 40 buah sekolah kurang berkesan.1 Sekolah Berkesan Dan Sekolah Kurang Berkesan Di Negeri Perlis. Pulau Pinang Dan Perak Negeri Sekolah Berkesan Sekolah Kurang Berkesan Jumlah Sekolah Rendah Perlis 07 16 58 Kedah 11 17 281 Pulau Pinang 18 24 105 Perak 08 83 846 Jumlah 44 140 1. Kedah. 2000). kaedah persampelan rambang berstrata mengikut katogeri sekolah iaitu sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.290 Jumlah sekolah rendah yang dipilih sebagai sampel kajian ini ialah 40 buah sekolah berkesan dan 40 buah sekolah kurang berkesan.1). Apabila melakukan . Mengikut Sekaran (2000). Jadual 3. saiz sampel melebihi 30 adalah sesuai untuk kebanyakan kajian yang berbentuk tinjauan dan bagi Gay dan Diehl (1990) jumlah ini juga mencukupi untuk kajian korelasi dan perbandingan. Kriteria lokasi pemilihan sekolah sama ada bandar atau luar bandar tidak diambil kira dalam kajian ini kerana ianya didapati tidak mempengaruhi aspek kompetensi emosi pemimpin (Boyatzis. Kedah.151 negeri Perak dan (Jadual 3. Pulau Pinang dan Perak.

Persampelan bertujuan dilakukan ke atas pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang terpilih dalam kajian ini. Langkah persampelan rawak berstrata dilakukan dengan cara. Sekolah dikelaskan mengikut katogeri 2.152 persampelan kerangka persampelan adalah perlu (Gorard. mengurangkan varians dan memberi anggaran yang lebih tepat (Majid Konting. Mereka yang terpilih ialah Guru Besar. empat orang ketua panitia subjek teras iaitu Ketua Panitia Bahasa Melayu. Johnson & Christenen. 2002). sekolah-sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang terpilih. 2004). Penolong Kanan Kokurikulum.2 dibawah: . persampelan bertujuan (purposive sampling) dilakukan (Johnson & Christenen. Bagi setiap katogeri. Gorard. Ketua Panitia Bahasa Inggeris. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM). 2004). 2000. Penolong Kanan Pentadbiran. rasional pemilihan empat orang ketua panitia yang mewakili subjek teras adalah kerana subjek-subjek tersebut merupakan subjek utama peperiksaan awam bagi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Ketua Panitia Sains. dan Ketua Panitia Matematik. 1. Selain dari guru besar dan penolong-penolong kanan. Persampelan rambang berstrata sesuai dilakukan bagi populasi yang tidak seragam kerana kaedah ini dapat mengurangkan ralat persampelan. Populasi dan sampel kajian ditunjukkan pada Jadual 3. 2001.

472 Sampel Kajian 320 320 640 Populasi keseluruhan dalam kajian ini ialah 1.120 orang. Jumlah sampel yang dipilih secara keseluruhannya ialah 640 orang iaitu 320 orang pemimpin di sekolah berkesan dan 320 orang pemimpin dari sekolah kurang berkesan. 120 1. McMillan (2004) menyatakan kadar pulangan yang baik sekurang-kurangnya 60%. 2000). sebanyak 640 set soal selidik telah diedar kepada pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.472 orang di mana pemimpin di sekolah berkesan berjumlah 352 orang manakala pemimpin di sekolah kurang berkesan ialah 1. Sekaran.2 Populasi dan Sampel Kajian Katogeri Sekolah Sekolah Berkesan Sekolah Kurang Berkesan Jumlah Populasi Kajian 352 1. Jumlah sampel ini adalah merupakan jumlah yang memadai (Patten. . Ini adalah kerana penggunaan kaedah tinjauan berdasarkan soal selidik biasanya berhadapan dengan kadar pulangan yang rendah. untuk mendapat jumlah sampel yang dikehendaki berdasarkan kadar pulangan 60%. 1997.153 Jadual 3. Sehubungan itu.

tujuh buah di negeri Perlis. Seterusnya sekolah-sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di daerah-daerah terpilih disenaraikan. dan lapan buah sekolah berkesan bagi negeri Perak. sebelas buah di negeri Pulau Pinang dan sepuluh buah bagi negeri Perak. Manakala bagi sekolah kurang berkesan. empat belas buah sekolah berkesan di Pulau Pinang. Daerah di negeri Perlis dilabelkan dengan nombor 01 hingga 03. 6 daerah di Pulau Pinang dan 9 daerah di negeri Perak. dua belas buah di negeri Kedah. Bagi tujuan kajian ini jumlah daerah yang dipilih ialah tiga daerah di Perlis. 11 daerah di Kedah. Terdapat 3 daerah di Perlis. manakala sekolah kurang berkesan yang berjumlah 140 buah dan setelah dipilih secara rawak hanya 40 buah sekolah kurang berkesan terpilih. Sekolah berkesan berjumlah 44 buah dan hanya 40 buah terpilih. Senarai angka dalam Jadual Nombor Rawak dirujuk untuk mendapatkan tujuh buah sekolah berkesan di negeri Perlis. Langkah pertama ialah menyenaraikan daerah-daerah dari Jabatan Pelajaran Negeri Perlis. daerah di negeri Kedah dilabel nombor 01 hingga 11. sebelas buah sekolah berkesan bagi negeri Kedah. 1990) di mana sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan dikelompokkan mengikut daerah mengikut daerah di negeri masing-masing. daerah-daerah di Pulau Pinang di label 01 hingga 06 dan daerah di negeri Perak dilabel 01 hingga 9. enam daerah di Pulau Pinang dan lima daerah di Perak. Kedah. . Pulau Pinang dan Perak.3 Teknik Persampelan 3. tujuh daerah di Kedah.1 Pemilihan Sekolah Teknik persampelan yang digunakan dalam kajian ini ialah rawak berstratafikasi (Barbie.3.154 3.

empat orang ketua panitia subjek teras iaitu. Matematik dan Sains.4 Instrumen dan Cara Pemarkatan Secara keseluruhan. Jadual 3. penolong kanan (HEM). Responden yang dipilih adalah terdiri daripada pentadbir sekolah iaitu guru besar. Jadual 3. instrumen yang digunakan untuk mengukur pembolehubah kajian ialah instrumen piawai yang dibentuk dan diterima pakai di .3 Katogeri Sekolah Dan Bilangan Soal Selidik Diedarkan Sekolah Soal Berkesan Selidik Dihantar 7 59 11 14 8 40 87 108 66 320 Soal Selidik Diterima 43 64 78 48 233 Sekolah Soal Kurang Selidik Berkesan Dihantar 7 59 12 11 10 40 94 87 80 320 Soal Selidik Diterima 44 76 67 65 252 Negeri Perlis Kedah P. Bahasa Inggeris. penolong kanan (Kokurikulum). penolong kanan (pentadbiran).155 Pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling) bagi kajian ini dilakukan ke atas pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang telah dipilih melalui kaedah rawak berstratafikasi.Pinang Perak Jumlah 3.3 menunjukkan jumlah sekolah mengikut negeri yang dipilih berdasarkan katogeri sekolah dan bilangan soal selidik yang diedarkan dan yang telah diterima daripada kedua-dua katogeri sekolah tersebut. Bahasa Melayu.

2004). Webb. Serlavos. Instrumen ini merupakan pengubahsuaian daripada instrumen Working With Emotional Intelligence (Golleman. Pemilihan soal selidik ini dilakukan kerana ianya ringkas. 2003. 2000) yang mengukur kepemimpinan sekolah dan bahagian ketiga soal selidik berkaitan maklumat demografi responden. 3. mengandungi soalan yang mudah difahami serta kerap digunakan oleh penyelidik (Manuel.1 Kompetensi Emosi Pemimpin Instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi emosi pemimpin dalam kajian ini ialah soal selidik Emotional Competence Inventory (ECI-2) oleh Boyatzis.4. 2003. mempunyai nilai kesahihan dan kebolehpercayaan yang baik. & Boyatzis. (2001). 1991). 2003. Sala. 2001). 2005. 2005. Instrumen ini telah digunakan secara meluas oleh kebanyakan penyelidik untuk melihat kompetensi emosi pemimpin sekolah (Barent. 1998) dan Self Assesment Questionnaire (SAQ) (Boyatzis. . Instrumen ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pertama soal selidik Emotional Competence Inventory (ECI-2) (Boyatzis. Carulli & Com. Byrne.156 negara-negara barat. Walaupun instrumen ini dibuktikan sesuai dari segi kebolehpercayaan dan kesahannya. bagi mengatasi masalah silang budaya yang berkemungkinan dihadapi kerana kajian ini bergantung sepenuhnya kepada soal selidik yang dibentuk di negara barat.Allen. maka kaedah terjemahan backtranslation dilakukan oleh empat orang pensyarah dwibahasa yang telah dilantik oleh penyelidik. Kesemua soal selidik ini dijawab oleh pemimpin sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang terpilih. Bahagian kedua soal selidik Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5x) (Bass & Avolio.

157 2003). ’kadang-kadang’. empati. ’kerap kali’ dan ’selalu’. (3) kesedaran sosial merangkumi. orientasi pencapaian. pemangkin perubahan. Bruckle. Afrika Selatan. dan kesedaran organisasi. ’jarang-jarang sekali’. dan (4) Pengurusan perhubungan merangkumi membangunkan orang lain. 2005. Terdapat 72 item dalam kompetensi emosi pemimpin yang terdiri daripada empat kelompok kompetensi emosi. Sala. 2000). Kajian-kajian berkaitan kecerdasan emosi pemimpin dengan menggunakan instrumen ini telah dilakukan di negara Turki. United Kingdom. dan keyakinan diri. Brazil dan Taiwan dengan nilai kebolehpercayaan dan kesahihan yang tinggi (Tumasjan et al. kebolehsuaian. Nertherland. Skor yang tinggi menunjukkan semakin positif kompetensi emosi seseorang itu. Responden akan diberi lima pilihan jawapan berdasarkan skala likert iaitu ’tidak berkaitan’. Jolly. 2002. pengaruh. persamaan antara tahap kompetensi dan jenis pekerjaan mungkin lebih penting untuk melihat keberkesanan organisasi jika dibandingkan dengan skor purata pencapaian (Spencer & Spencer. Zadel. . 2000. Nickerson. sikap optimis. 2001. ketelusan. 2004. Soal selidik ECI-2 membahagikan kompetensi emosi pemimpin kepada empat kelompok iaitu (1) kesedaran diri yang berkaitan kesedaran emosi diri. dan inisiatif. Namun begitu. 1993). kepemimpinan berinspirasi. China. Cavallo & Brienza. (2) pengurusan diri merangkumi pengawalan emosi kendiri. pengurusan konflik. orientasi khidmat. Amerika. Tahap kompetensi emosi pemimpin dapat diperhatikan melalui setiap item yang mengukur setiap kelompok kompetensi. 2001. penilaian diri yang tepat. Australia.. dan kerjasama berkumpulan.

kepimpinan dan budaya sekolah (Barent. 2001).158 Data psikometrik yang dilaporkan bagi soal selidik ECI-2 adalah baik (Manual. Instrumen MLQ5x (Bass & Avolio.95 bagi empati. 2005) mendapati ujian kesahan instrumen ECI-2 mempunyai hubungan yang positif dengan kejayaan individu (Servine. 2006. Allen. & Kellet. 2005. tahap kebebasan skala dan sokongan terhadap kesahihan serakan ukuran berkenaan. 2003. 2001). 2001).4. Serlavos. pencapaian terhadap pelajar (Llyod. persepsi terhadap kepemimpinan sekolah (Cook. 2000). pencapaian coach softball (Versickle. nilai r = 0. Nilai kebolehpercayaan bagi kompetensi emosi ialah antara r = 0.2 Kepemimpinan Kepemimpinan diukur menggunakan skala Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5x) (Bass & Avolio. pencapaian terhadap tugas (Nel. 2005. 2003). laporan dalam Panduan Teknikal Ujian (Technical Manual) (Wolf. Sala. & Boyatzis. 2004). 2003). 2000) dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu penilaian diri pemimpin terhadap kepemimpinannya dan penilaian subordinat atau rakan sejawat mengenai atribut . Carulli & Com. 2001). Bryne (2003) mendapati instrumen ECI-2 menunjukkan konstruk yang baik dari aspek kesahan diskriminan dan kriteria. Byrne.80 untuk kesedaran emosi diri dan r = 0. 2004) dan kepuasan kerja (Brizz. 2003. Sleeth. Ini menunjukkan ketidakhadiran multikoloniaritian.78. Humphrey.62 untuk penerimaan hingga r = 0. 3. Nilai alpha instrumen ECI-2 yang dilaporkan oleh Wolf (2005) ialah r = . Skala MLQ5x menggunakan empat item soalan bagi mengukur lapan subskala komponen kepemimpinan dan satu komponen yang mengukur atribut. Selain itu.87 bagi pemangkin perubahan.

Seterusnya dimensi mencetus motivasi merupakan proses komunikasi untuk menggalak dan mendorong ke arah pencapaian matlamat organisasi. keyakinan terhadap kepimpinan dan dapat menjadikannya sebagai batu loncatan untuk mendorong pengikut meningkatkan usaha-usaha bagi mencapai visi dan misi organisasi. Contohnya. Manakala dimensi karismatik melibatkan usaha-usaha untuk lebih dihormati. (2) pertimbangan individu. Dalam kajian ini penyelidik menggunakan set soal selidik pertama iaitu penilaian diri pemimpin terhadap kepemimpinannya. dan (4) mencetus motivasi. Kedua-dua komponen ini boleh digunakan secara berasingan atau secara bersama. 2000) iaitu. (1) merangsang intelektual. dorongan pencapaian secara positif melalui persetujuan bersama terhadap sesuatu matlamat dan mereka akan menerima sesuatu ganjaran jika sekiranya matlamat dapat dicapai sepertimana yang telah ditetapkan. Tingkahlaku kepemimpinan Transformasi mengandungi empat komponen yang diukur melalui MLQ5x (Bass & Avalio. (3) karismatik (attribut dan tingkahlaku). melihat masalah dan cara penyelesaian daripada pelbagai perspektif yang berbeza. 2000) iaitu (a) ganjaran luar jangka dan (b) pengurusan pengecualian (pasif dan aktif). Ganjaran luar jangka memperjelaskan mengenai jangkaan. Tingkahlaku kepemimpinan Transaksi mengandungi dua faktor yang diukur melalui MLQ5x (Bass & Avalio.159 dan persepsi terhadap pemimpin mereka. Merangsang intelektual membolehkan pemimpin mempersoalkan tentang status quo dan mendorong mereka mempersoalkan metod kepemimpinan seterusnya berusaha untuk meningkatkannya. kepercayaan. Pengurusan pengecualian menumpukan kepada penyelesaian terhadap pelbagai masalah yang berlaku dan .

4 di bawah menunjukkan konstruk kepemimpinan sekolah. ganjaran dan tiada penglibatan. Seterusnya tingkahlaku kepemimpinan Laissez-Faire menunjukkan tiada unsur-unsur dalam memimpin subordinat (Bass & Avalio. Situasi ini memperlihatkan bahawa kepemimpinan tidak menonjol dan mengelak daripada melakukan intervensi. 2000). 1993). Instrumen MLQ5x adalah merupakan versi semasa yang diubahsuai daripada versi MLQ tahap satu (Bass & Avolio. Versi MLQ5x telah digunakan dalam pelbagai projek kajian dan lebih daripada 200 buah tesis dan disertasi doktor falsafah telah menguji paradigma kepemimpinan Transformasi dan Transaksi (Bass & Avolio. Jadual 3. 1993). 2000) dan berasaskan kepada hasil penelitian Bass (1985).160 berusaha untuk mencapainya dengan cara memperbaiki masalah untuk mempertahankan tahap yang telah diterima atau dicapai. dan mereka tidak melakukan sebarang usaha untuk memotivasikan subordinat atau menghargai dan memenuhi keperluan mereka (Bass & Avolio. maklum balas. Keputusan sentiasa dilewatkan. Contoh item ialah ’mengelak untuk terlibat apabila berhadapan dengan sesuatu isu yang penting’. .

. & Jung (1995). Bass dan Avalio (2000) mendapati ianya mencapai optimal fit.161 Jadual 3. Ujian . nilai matrik korelasi dan darjah kebagusan adalah tekal (fit).70 bagi semua skala kecuali pengurusan pengecualian (aktif) (Bass & Avolio. Kadar ketekalan luaran (external consistency) melebihi nilai r = .92. Bass. Bass & Avolio. Faktor dan Skala MLQ5x Konstruk Kepemimpinan Kepemimpinan Transformasi Komponen Skala (Bilangan Item) Merangsang Intelektual Pertimbangan Individu Karismatik Merangsang Intelektual (4) Pertimbangan Individu (4) Karismatik (tingkahlaku) (4) Karismatik (attribute) (4) Mencetus Motivasi Kepemimpinan Transaksi Ganjaran Luar Jangka Pengurusan Pengecualian Mencetus Motivasi (4) Ganjaran Luar Jangka (4) Pengurusan (aktif) (4) Pengurusan (Pasif) (4) Pengecualian Pengecualian Kepemimpinan Laissez-Faire Laissez-Faire Laissez-Faire (4) Sumber: Avolio. Secara umumnya nilai kebolehpercayaan soal selidik MLQ5x daripada r = .63 hingga r = .4 Konstruk. analisis faktor menggunakan Lisrel VII telah diaplikasikan dan didapati nilai kesahan convergent dan diskriminan bagi setiap skala MLQ5x. keperluan psikometrik. (2000) Menurut Bass dan Avolio. (2000) bagi mengukur kesahihan konstruk. 2000). Ujian ke atas model enam faktor.

lima skala kepemimpinan secara realtifnya tinggi dan positif. Keseluruhan jawapan bagi soal selidik ini menggunakan skala likert lima mata.162 interkorelasi antara MLQ5x. Kaedah ini dibuktikan berkesan oleh Gyi (1987) dan Hwang Yan dan Scherer (1996) dalam menterjemahkan soal selidik dari Bahasa Inggeris ke .83 dan r = . Purata hasil ujian interkorelasi ialah r = .74). extra effort. Langkah pertama dalam penyediaan soal selidik ialah melibatkan penterjemahan soal selidik dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia mengikut kaedah backtranslation seperti mana yang dicadangkan oleh Brislin.Faire berkorelasi secara negatif dengan ukuran keluaran (outcome) (Bass & Avolio. 3.83 kepada nilai r -= . satu lagi langkah akan diambil bagi mengatasi silang budaya yang berkemungkinan dihadapi kerana kajian ini bergantung sepenuhnya kepada soal selidik yang dibentuk di negara barat iaitu penterjemahan melalui kaedah backtranslation. Pengurusan pengecualian (aktif) berkorelasi dengan tiga hasil keluaran (outcome) dan pengurusan pengecualian (pasif) dan kepemimpinan Laissez. keberkesanan dan kepuasan (r = . Lonner dan Thorndike (1973).71 untuk lima skala kepemimpinan Transformasi dengan kepimpinan luar jamgka (Bass & Avolio. 2000). Skala kepimpinan Transformasi dan ganjaran luar jangka secara positif berkorelasi pengukuran pencapaian iaitu. Keputusan ujian ini menunjukkan nilai kesahihan bagi mengaplikasikan instrumen ini dalam mengkaji kepemimpinan sekolah di Malaysia adalah memuaskan. 2000). Kesemua faktor ini mengesahkan kesahan dan struktur faktor instrumen.5 Terjemahan Soal Selidik (Backtranslation) Walau pun soal selidik bagi tujuan kajian dibuktikan sesuai dari segi kebolehpercayaan dan kesahannya.

Kajian rintis dilakukan terhadap guru-guru besar yang sedang mengikuti Program Khas . Keats. Seterusnya. kelancaran pentadbiran soal selidik. Kedah telah terlibat dalam melakukan terjemahan bagi instrumen berkenaan. kelancaran pentadbiran soal selidik dan pengubahsuaian yang perlu bagi instrumen ujian rintis dijalankan.163 Bahasa Cina bagi tujuan kajian mereka. Walau pun soal selidik kajian ini didapati sesuai dari segi kebolehpercayaan dan kesahannya.6 Ujian Rintis Tujuan ujian rintis ialah untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang dibentuk. Bagi tujuan berkenaan. kedua-dua versi instrumen ini akan dibandingkan untuk melihat kesesuaian penterjemahan dan lain-lain. Dua orang daripada mereka telah dilantik untuk menterjemahkan soal selidik dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia dalam bentuk versi A dan versi B secara berasingan. seramai empat orang pensyarah bilingual yang berkelulusan sarjana dan doktor falsafah dari Universiti Utara Malaysia. 3. langkah yang diambil bagi mengatasi masalah silang budaya yang berkemungkinan dihadapi kerana kajian ini bergantung sepenuhnya kepada soal selidik yang dibentuk di negara barat dan penterjemahan melalui kaedah backtranslation yang dilakukan oleh pengkaji. Keats dan Wan Rafaei (1976) merupakan kajian yang pertama menggunakan metod ini dan membuktikan ianya berkesan dalam mengatasi masalah bias budaya. Di Malaysia. Untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan intrumen yang dibentuk. Instrumen versi A dan versi B diserah kepada dua orang lagi penterjemah untuk menterjemahkannya kepada bahasa asal. Sintok. dan pengubahsuaian yang perlu bagi instrumen kajian.

6. 1997).1 Maklumat Deskriptif Instrumen Maklumat deskriptif instrumen dapat menunjukkan bentuk dan corak taburan data.41 Kepemimpinan 84. Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri alat pengukuran yang dapat mengesan dan mengesahkan kajian yang terdahulu berjaya memperolehi keputusan yang sama jika .00 11.00 19.53 3.00 80. Corak dan taburan data ini dipaparkan melalui nilai min.6. mod dan median bagi setiap instrumen menunjukkan ciri-ciri taburan data yang normal.13 158.84 86.5 Maklumat Diskriptif Instrumen Instrumen Min Median Mod SP Varians Kompetensi Emosi Pemimpin 155.60 134.2 Kebolehpercayaan Instrumen Kebolehpercayaan instrumen kajian diuji dengan tujuan untuk mempastikan kesahan dan kestabilan alat ukur sebelum penyelidikan sebenar dilaksanakan. 3.164 Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) di Universiti Utara Malaysia. Sejumlah 60 soal selidik telah diedarkan. dan median bagi data berkenaan.50 15. Secara keseluruhan nilai purata. Jadual 3. mod. di mana jumlah ini sudah mencukupi untuk menghasilkan analisis yang sahih (Anastasia & Urbina.48 379.

. 2001.6. 2002). perhubungan kesedaran sosial (α = . Mohd Salleh et al. 2000). 2000). Ary et al. 2004).85. 1976. 2001. Johnson & Christenen. 2004).165 ianya benar pada masa dan tempat yang berlainan (Iran Herman. Dalam kajian ini.78).94. Selepas analisis faktor diambil kira Alpha Cronbach bagi subskala kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan juga menunjukkan nilai . analisis kebolehpercayaan merujuk kepada Emotional Competence Inventory (ECI-2) (Boyatzis. 2001) dan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5x) (Bass & Avolio. Nilai alpha ini secara keseluruhan memuaskan dan boleh diterima pakai dalam konteks penyelidikan pendidikan (Gorard.6 ini bermakna tahap kebolehpercayaan alat ukur adalah tinggi (Nunnally.. 2001. Sekiranya nilai r > 0. Bagi tingkahlaku kepemimpinan Transaksi ialah α = .92.79) dan pengurusan (α = .88). Kaedah ketekalan dalam alpha cronbach digunakan oleh penyelidik untuk membuat andaian bahawa tiap-tiap item itu dianggap sebagai satu ujian setara dan semua korelasi antara item adalah sama. Bagi mengukur kepemimpinan berdasarkan instrumen MLQ5x (Bass & Avolio. Sekiranya pekali kebolehpercayaan kurang dari 0. secara keseluruhan dimensi tingkahlaku kepemimpinan Transformasi menunjukkan nilai yang tinggi iaitu α = .. Keseluruhan kelompok kompetensi emosi berdasarkan pengukuran soal selidik ECI-2 mempunyai nilai alpha yang tinggi iaitu α = . pengurusan diri (α =.69). Nilai alpha bagi kelompok-kelompok berkenaan ialah kesedaran diri (α = . boleh dianggap instrumen yang dianalisis mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah dan perlulah diperbaiki atau disingkirkan item-item dalam instrumen untuk meningkatkan pekali tersebut. Sheridan et al.

88 0. Secara ringkas analisis kebolehpercayaan instrumen kajian ditunjukkan dalam jadual 3.6 di bawah.82 0.85 0. Jadual 3.92 0.74 3.166 yang tinggi.3 Analisis Kesahan Instrumen Bagi tujuan kajian ini.94 0.6 Analisis Kebolehpercayaan Instrumen Konstruk Kompetensi Emosi Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan Kepemimpinan Transformasi Kepemimpinan Transaksi Kepemimpinan Laissez-Faire Bilangan item 72 12 12 24 24 20 12 04 Nilai Alpha (α) 0.80 0. kesahan soal selidik diukur berdasarkan kesahan konstruk (construct validity) selaras dengan pandangan Rubin. Jenis kesahan yang .72 0.6. Analisis kebolehpercayaan instrumen ini menunjukkan tidak ada perubahan item bagi ECI-2 dan MLQ5x kerana Cronbach’s Alpha if item deleted menunjukkan kurang daripada nilai Cronbach’s Alpha bagi keseluruhan item. Palmgreen dan Sypher (1994) yang menekankan tentang pentingnya penyelidik memaparkan nilai kesahan konstruk yang memuaskan bagi instrumen yang dibentuk.

167 diaplikasikan bagi tujuan kajian ini ialah teknik korelasi dan teknik diskriminan (convergent discriminant). . Analisis korelasi dilakukan terhadap pengukuran kompetensi emosi (ECI) terhadap kepemimpinan Transformasi. kepemimpinan Transaksional dan kepemimpinan Laissez-Faire. Teknik korelasi merujuk kepada korelasi antara cadangan instrumen dengan instrumen yang sudah mantap.

7 .168 Jadual 3.

Menurut Kim dan Mueller (1978) nilai yang boleh diterima ialah apabila wujudnya item-item untuk mengukur konstruk mengelompok lebih tinggi daripada 0. Nilai kesahan instrumen ini dilakukan dengan mengkorelasikan subskala-subskala kompetensi emosi dengan kepemimpinan Transformasi. dan kepemimpinan Laissez-Faire seperti mana yang ditunjukkan dalam Jadual 3. Setelah itu.7 di atas. melalui ujian kebolehpercayaan dan kesahan yang dijalankan. kepemimpinan Transaksi. Kesimpulannya. penyelidik juga telah berhubung dengan Jemaah . Selain dari itu nilai korelasi yang rendah menunjukkan ketidakhadiran multikoloniaritian. penyelidik telah memohon kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD).7.169 Kesahan diskriminan menekankan bahawa sesuatu konsep tidak berkorelasi mempunyai nilai yang rendah dengan sukatan konsep yang berbeza (Kavanagh. 2001). Perlis. penyelidik berhubung dengan Pegawai Jabatan Pelajar Negeri Kedah. McKinney & Wolns. Pulau Pinang dan Perak untuk mendapatkan maklumat mengenai jumlah sekolah berkesan dan sekolah berkesan di negeri-negeri tersebut. tahap kebebasan skala dan sokongan terhadap kesahan serakan ukuran berkenaan.45 ke atas satu faktor atau dimensi konstruk. Prosedur Pengumpulan Data Sebelum kajian dimulakan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 3. jelas menunjukkan ke dua-dua instrument kajian ini mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi dan boleh digunakan untuk kajian sebenar. Sebagai langkah untuk pengesahan maklumat mengenai proses penarafan sekolah-sekolah tersebut. 1971. Murphy & Davidshofer.

. 5. Surat kepada guru besar memohon agar borang soal-selidik. Surat kepada guru besar yang mengandungi panduan menjawab dan responden yang sepatut dipilih untuk menjawab soal selidik tersebut dan tarikh sepatutnya semua soal selidik dikembalikan kepada penyelidik. Seterusnya penyelidik melawat ke sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang terpilih untuk kajian ini secara rawak dan menghubungi melalui telefon untuk memberi makluman mengenai responden yang sepatutnya menjawab soal selidik di samping mewujudkan hubungan yang baik dengan pentadbir sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia (EPRD). Lapan (8) set instrumen yang akan dijawab oleh guru besar. Setiap bungkusan dilampirkan perkara-perkara berikut:1. Salinan surat kebenaran menjalankan kajian daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. 4. 2. tiga orang penolong kanan dan empat orang ketua panitia.170 Nazir Sekolah bagi setiap negeri bagi mempastikan proses penarafan yang dilakukan berasaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM-Sekolah). Penyelidik ke sekolah atau menghantar soal selidik kepada guru besar melalui sistem pos laju bagi memastikan soal selidik selamat sampai pada tarikh yang telah dirancangkan. Sampul surat berstem dan beralamat penyelidik bagi memudahkan proses pengembalian soal selidik kepada penyelidik. Surat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran Negeri yang terlibat 3.

Antara ujian yang telah digunakan adalah analisis korelasi Pearson untuk melihat perkaitan .8 Analisis Data 3. pertama. Setelah dua minggu soal selidik dihantar.171 Bagi memastikan peratus jawapan adalah tinggi satu plan peringatan perlu disusun (Ary et al. ujian statistik SPSS telah digunakan untuk menganalisis datadata statistik inferensi bertujuan menguji hipotesis kajian yang telah dibentuk. Seterusnya analisis pengesahan faktor (Confirmatory Factor Analysis) juga dilakukan ke atas semua soal selidik. Analisis data kuantitatif di bahagikan kepada dua bahagian iaitu.0. Penyelidik telah menghubungi sekolah-sekolah terlibat bagi memastikan soal selidik sudah selamat diterima. penyelidik sekali lagi menghubungi sekolah terlibat bagi memastikan semua set soal selidik telah dijawab dan dikembalikan kepada penyelidik. 3. Datadata yang bersifat deskriptif dan pemerihalan responden seperti taburan frekuansi dan peratusan juga ditunjukkan.1 Prosedur Analisis Data Kuantitatif Semua data dalam kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Package For The Social Science) versi 12. Bahagian kedua. 2002).8. 2002). maka bolehlah dianggap berjaya dan selebihnya boleh diabaikan (Ary et al. melakukan Ujian Kenormalan (normality test) untuk tujuan penyemakan dan penapisan data bagi semua item-item ujian. dengan membentangkan juga kebolehpercayaan khususnya bagi setiap skala dan subskala dalam soal selidik. Seterusnya jika penyelidik menerima 75-90 peratus jawapan selepas peringatan tiga kali menghubungi sekolah-sekolah yang belum menghantar kembali.

70 – 0.20 0.00). Bagi analisis korelasi. manakala nilai pekali korelasi r yang negatif pula menunjukkan perkaitan songsang antara variabel yang berkaitan (Fink.00 Interpretasi Korelasi yang sangat lemah Korelasi rendah Korelasi sederhana Korelasi tinggi Korelasi yang sangat tinggi Nilai pekali korelasi r yang positif menunjukkan perkaitan linear antara variabel. 2003).40 0. amat rendah atau sangat lemah. sangat tinggi atau perhubungan sempurna (1.8 Interpretasi Nilai Pekali Korelasi Nilai Pekali Korelasi ( r ) Kurang daripada 0. Ujian-t dan analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis). analisis Varians Pelbagai (Multivariate Analysis – MANOVA).00) seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.20 – 0.70 0. tinggi. .40 – 0. Nilai-nilai koefisyen antara 0.90 0. sederhana. rendah. Saranan ‘rule of thumb’ oleh Johnson dan Nelson (1986) digunakan bagi menerangkan kekuatan korelasi yang tiada hubungan (0.00 hingga 1.8 berikut:Jadual 3.90 – 1.172 antara dua variabel. nilai koefisyen korelasi Pearson r berbentuk sama ada positif (+) atau negatif (-) bagi menunjukkan bentuk hubungan antara pembolehubah.00 pula bermaksud kekuatan sesuatu hubungan tersebut.

9 Rumusan Bab ini membincangkan tentang reka bentuk kajian. bertemu secara bersemuka dengan setiap responden dan memberi penerangan secara jelas serta mengatur pertemuan sebagai langkah susulan beberapa kali untuk memastikan soal selidik dikembalikan. instrumen dan cara pemarkatan. populasi kajian. Kedua. persampelan. Secara keseluruhannya beberapa rumusan boleh dibuat berdasarkan tujuan ujian rintis. Pertama. instrumen kajian ini menunjukkan kadar kesahan dan kebolehpercayaan yang memuaskan dan boleh diterima pakai. .173 3. Masa yang diambil untuk menjawab soal selidik adalah antara lapan hingga 15 minit. ujian rintis dan kaedah analisis yang diaplikasikan dalam kajian ini. hasil ujian rintis juga menunjukkan kadar pulangan yang agak rendah dan beberapa langkah telah diambil untuk memastikan kadar pulangan yang memuaskan semasa kerja lapangan termasuklah mengedar soal selidik melebihi jangkaan.

Pada bahagian kedua bab ini pula. Kedah. dilaporkan keputusan analisis data statistik inferensi bertujuan menguji hipotesis kajian yang telah dibentuk. Analisis Pelbagai Varians (Multivariate Analysis .174 BAB EMPAT DAPATAN KAJIAN Bab ini melaporkan hasil kajian yang diperoleh daripada kajian yang telah dilaksanakan selaras dengan tujuan utama kajian untuk memperjelaskan sejauh manakah kompetensi emosi pemimpin mempengaruhi kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di zon utara Malaysia iaitu negeri Perlis. Statistik inferensi yang digunakan dalam kajian ini ialah korelasi Pearson. Bahagian pertama bermula dengan laporan penyemakan dan penapisan data serta ujian kenormalan (normality test) terhadap semua item kajian. khususnya setiap dimensi pembolehubah dalam keseluruhan soal selidik. . Seterusnya pembentangan data deskriptif dan pemerihalan responden seperti taburan frekuansi dan peratusan turut dilaporkan. serta melaporkan nilai-nilai kebolehpercayaan atau realibiliti soal selidik. Seterusnya laporan analisis faktor pengesahan (confirmatory factor analysis) untuk semua item soal selidik dibincangkan.MANOVA). Pulau Pinang dan Perak Pembentangan hasil kajian pada bab ini meliputi dua bahagian. Setiap hipotesis bagi kajian ini telah diuji kebenarannya pada aras signifikan p < 0. Ujian-t dan Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis).05.

175 4. syarat nilai statistik p > 0. Berhubung dengan ujian kenormalan data. serta kaedah statistik Kolmogorov-Smirnov bersama signifikan Lilliefors. 2003). Terdapat pelbagai kaedah penyemakan data yang boleh dilakukan antaranya seperti kaedah grafik (histogram. Sebelum menjalankan analisis kenormalan data.05 dengan nilai statistik minima ialah 0. penyelidik memilih menggunakan kaedah statistik Kolmogorov-Smirnov bersama signifikan Lilliefors bagi melihat kenormalan data kajian ini. 2003). (Lampiran 9). keputusan statistik mendapati semua item kajian ini termasuk item-item demografi dan pembolehubahpembolehubah melebihi aras signifikan 0.05 untuk mengandaikan kenormalan data-data kajian telah dipenuhi (Coakes & Steed. . steam-and-leaf plot. Semua nilai yang diperolehi melepasi aras 0. Bagi data-data tidak diisi. Skewness dan Kurtosis (Coakes & Steed. box plot.1 Penyemakan Data Kajian Sebenar Penyemakan dan penapisan (screening) data kajian sebenar amat penting bagi analisis kajian yang melibatkan statistik inferensi dan merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang penyelidik (Coakes & Steed. Keputusan analisis ini membolehkan penyelidik menjalankan analisis-analisis seterusnya.05 sebagai prasyarat kenormalan data. normal probability plot dan detended normal plot). Tujuan penyemakan dan penapisan data dilakukan ialah untuk mempastikan kenormalan pada data. 2003). penyelidik telah mempastikan pentadbiran data yang tidak diisi (missing data) dan proses mengekod semula itemitem negatif dilakukan terlebih dahulu. penyelidik mengkhaskan kod nombor sembilan (9). Justeru. Namun begitu bagi tujuan kajian ini.45.

Analisis Faktor Dan Kebolehpercayaan Soal Selidik Kajian.2. 2.176 4.30 sahaja dianggap sebagai kriteria yang sesuai untuk dipilih dan diterima pakai sebagai item-item di dalam soal selidik kajian (Coakes & Steed.24% varians mewakili Faktor Dua iaitu kelompok pengurusan perhubungan. 3. masing-masing memberi nilai varians sebanyak 27. dan 2.09% yang mewakili Faktor Satu iaitu kelompok pengurusan diri.2.29% varians mewakili Faktor Tiga iaitu kelompok kesedaran sosial. p < 0. Ke empat-empat faktor itu.46%. Dalam analisis ini.916. p > 0. Seterusnya analisis komponen prinsipal dan diikuti dengan putaran Varimax Orthogonal dan Kaiser Normalization dilakukan. ujian Bartlett (X² = 18621. manakala petunjuk korelasi matriks ujian Kaiser–Mayer–Olkin (KMO) (0. 5.1.05. kesemua 72 item dikelompokkan mengikut faktor-faktor yang dihasratkan. Berdasarkan Jadual 4. 4.37 dan 2.1 di bawah.84% varians mewakili Faktor Empat iaitu kelompok kesedaran diri. Analisis Faktor Soal Selidik Kompetensi Emosi Pemimpin Analisis faktor kaedah pengesahan dengan pengekstrakan dihadkan kepada empat faktor telah dilaksanakan bagi soal selidik kompetensi emosi pemimpin (ECI2). Sementara nilai-nilai eigen yang diperolehi bagi faktor-faktor tersebut ialah 19. hanya nilai eigen (eigen value) yang melebihi atau sama dengan satu (1) dan muatan faktor yang melebihi atau sama dengan 0.50.91. 2003).5).21. hasil analisis menunjukkan bahawa empat faktor telah muncul dengan nyata serta menjelaskan jumlah keseluruhan varians sebanyak 40. df = 2556. 7. Sebagai langkah pertama. Kaedah pengesahan sesuai untuk membuktikan sama ada muatan faktor dapat menghasilkan empat faktor yang menonjol seperti mana yang dihasratkan.05) menunjukkan nilai yang .

. dapatan analisis dalam Jadual 4. 27. 11. 15. 29. 49. 63). 52). Faktor Tiga ialah kelompok kesedaran sosial. subskala ketepatan penilaian kendiri (item-item 6. yang mewakili kelompok pengurusan perhubungan pula mempunyai enam subskala iaitu subskala membangunkan orang lain (item-item 8. 45. 28. 58. Selain dari itu. 70). 61. 41). 48. 35. 51). subskala pemangkin perubahan (item-item 5. subskala kepemimpinan berinspirasi (item-item 20. yang mewakili kelompok kesedaran diri pula mempunyai tiga subskala iaitu subskala kesedaran emosi diri (item-item 1. 47). 26. subskala pengurusan konflik (itemitem 18. 68). yang mewakili kelompok pengurusan diri mengandungi subskala pengawalan emosi diri (item-item 24. subskala orientasi khidmat (item-item 39. 66. 64). 44. Justeru kesan multicollinearity tidak berlaku (Lampiran 10). 54. 30. 60). dan subskala inisiatif (item-item 3. 16. subskala orientasi pencapaian (item-item 4. 65).177 signifikan. 53). 12. 55. 67). subskala pengaruh (item-item 34. 37. 25. 32. dan subskala kesedaran organisasi (item-item 17. 56. 10. Manakala Faktor Empat. subskala ketelusan (item-item 22. 14. 40. 71). 38. subskala kebolehsuaian (item-item 9. 59). 62). 33. Dengan itu ianya turut mengesahkan bahawa terdapat kesesuaian persampelan bagi melaksanakan analisis faktor. 69).1 di bawah juga turut menunjukkan Faktor Satu. 43. mempunyai tiga subskala iaitu subskala empati (item-item 19. 42. 50). Faktor Dua. dan subskala keyakinan diri (item-item 31. 23. 36. dan subskala kerja berkumpulan atau kolaboratif (item-item 7. 21. 46.

392 .674 .315 .359 .369 .178 Jadual 4.554 .420 .300 .700 .546 .316 .347 .367 .1 Keputusan Analisis Faktor Pengesahan Pemuatan Faktor Kompetensi Emosi Pemimpin Item 1 16 27 68 6 15 21 53 31 48 55 62 19 23 54 71 39 43 45 51 17 32 46 64 24 37 40 60 Kenyataan Situasi-situasi yang mendorong kepada kekuatan emosi Alasan yang munasabah berkaitan emosi Perasaan akan memberi kesan kepada tindakan Sedar terhadap perasaan atau emosi diri sendiri Mempunyai sifat kelakar Berusaha untuk mendapatkan maklum balas walau pun sukar Mengukuhkan pendirian apabila menerima sesuatu maklum balas Mengakui kekuatan dan kelemahan diri Bertindak dengan fikiran yang rasional setiap masa Menampilkan diri dengan lebih berkesan Percaya bahawa setiap individu mempunyai bakat dan kebolehan yang tersendiri Ragu-ragu terhadap kebolehan orang lain Membina hubungan yang baik dengan orang dari pelbagai latar belakang Mendengar rungutan atau pandangan dengan penuh perhatian Melihat dan menilai sesuatu isu daripada perspektif atau pandangan orang lain Peka terhadap perasaan atau hati orang lain berdasarkan tanda-tanda bukan lisan Memahami struktur tidak formal yang wujud dalam organisasi Memahami peraturan-peraturan tidak formal yang wujud dalam sekolah Memahami sebab-musabab berlakunya sesuatu konflik atau isu di dalam sekolah sebelum ini Tidak mengamalkan politik di tempat kerja Sentiasa tampil untuk memberi khidmat kepada guru atau staf tanpa mengira waktu Sentiasa memastikan guru atau staf mencapai kepuasan Bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan guru-guru atau staf Menyesuaikan keperluan guru-guru atau staf dengan perkhidmatan Sentiasa bersikap positif dan tenang walau pun pada waktu-waktu yang mencabar Menjadi tidak sabar dan menunjukkan kekecewaan Bersikap tenang dalam keadaan tertekan Mengambil tindakan untuk memperbaiki sesuatu 1 Komponen 2 3 4 .589 .435 .509 .463 .524 .412 .541 .589 .380 .369 .339 .374 .355 .475 .464 .

404 .369 .636 .488 .590 .605 .349 .607 .396 .482 .432 .470 .374 .392 .492 .402 .606 .613 .326 .543 .575 .300 .684 .346 .208 .508 .179 4 10 12 52 2 13 57 72 22 26 44 47 9 30 49 69 3 56 66 70 8 14 38 67 20 25 29 50 5 35 situasi apabila terdesak Menempuh segala rintangan untuk mencapai matlamat Menetapkan matlamat yang mencabar dan boleh diukur Mengambil risiko untuk mencapai matlamat Kaedah untuk meningkatkan prestasi sekolah Berfikiran positif Percaya bahawa masa depan akan sentiasa lebih baik Bersikap positif walau pun usaha atau tindakan yang dilaksanakan tergendala atau terhalang Menjadikan setiap halangan sebagai pengajaran Peka terhadap etika Sanggup bertindak walau pun melibatkan kos yang terpaksa ditanggung sendirian Sentiasa menepati janji Mengakui kesilapan Membuat penyesuaian idea berasaskan maklumat baru Mengaplikasikan prosedur yang standard dengan fleksibel Dapat mengawal dengan baik situasi-situasi yang tidak dijangka Mengubah sesuatu strategi. untuk disesuaikan dengan sesuatu keperluan atau situasi Memulakan sesuatu tindakan sebagai asas untuk meramal kemungkinan Mengabaikan karenah birokrasi atau undangundang apabila perlu Mengambil kesempatan dengan seberapa segera terhadap peluang yang ada Mencari maklumat menggunakan kaedah yang luar biasa Maklum balas yang membina Memberi arahan dan tunjuk ajar untuk membangunkan seseorang Berkebolehan untuk mengenal pasti kekuatan tertentu orang lain Menyediakan latihan dan tunjuk ajar yang berterusan Menjadikan kerja yang dilakukan lebih menarik Mengamalkan kepemimpinan melalui teladan Memotivasikan orang lain Menerangkan visi sekolah dengan jelas Berubah atau membuat perubahan Memperingati guru-guru atau staf mengenai keperluan untuk berubah .579 .346 .628 .586 .

30 diambil kira.05 2.440 Nilai Eigen Varians (%) Kumulatif (%) 19.24 34.325 .09 5.331 .312 .505 .84 40.2 Analisis Faktor Soal Selidik Kepemimpinan Analisis faktor kaedah pengesahan bagi 36 item soal selidik kepemimpinan dilakukan dengan menggunakan analisis prinsipal komponen kaedah putaran Varimax dan Kaiser Normalization.318 . Kriteria nilai eigen lebih dan sama dengan 1.309 .33 2.633 .29 37.353 .339 .2.46 4.00 dan hanya nilai pemuatan item lebih dan sama dengan 0.09 27.50 27. tingkahlaku kepemimpinan Transaksi dan tingkahlaku kepemimpinan Laissez-Faire.325 .21 7. .37 3.344 . Instrumen ini dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu tingkahlaku kepemimpinan Transformasi.61 2.180 36 41 18 28 33 63 34 42 58 59 7 11 61 65 Melakukan perubahan walau pun mendapat tentangan Inisiatif untuk berubah dengan sendirinya Mendedahkan kedudukan setiap orang yang terlibat dalam konflik Menimbulkan konflik atau suasana bertentangan Mencari kedudukan yang boleh mendapat sokongan guru-guru atau staf apabila berlaku sesuatu konflik Mengelak daripada berlakunya sesuatu konflik Menarik perhatian pendengar apabila menyampaikan sesuatu Mendapat sokongan daripada orang-orang penting Membina sokongan daripada orang ‘di belakang tabir’ Membina keyakinan guru atau orang lain dengan mengaitkan minat atau kecenderungan mereka Menggalakkan penglibatan orang lain dalam kumpulan Meminta input dari orang lain Boleh bekerjasama dengan orang lain Mengukuh dan mengekalkan hubungan yang erat di tempat kerja .359 .325 .

13. yang diwakili oleh dimensi meransang intelektual pula menyumbang varians sebanyak 5.32. 23 dan 34. 1.07. terdiri dari item 15. Dapatan analisis berdasarkan Jadual 4. 8.05) adalah signifikan. Faktor Satu yang mewakili dimensi karismatik (tingkahlaku) yang mempunyai empat item telah menyumbangkan sebanyak 36.15 dan 1.00. Keputusan analisis ini mengesahkan kesesuaian persampelan untuk melaksanakan analisis faktor. 26 dan 36. 1.05). 29 dan 31. ujian Bartlett (X² = 3696.85%. Sehubungan itu.37. p < . Seterusnya. iaitu dimensi pertimbangan individu yang diwakili empat item. Faktor Dua yang mewakili dimensi mencetus motivasi mengandungi item-item 9. Seterusnya. Faktor Satu diwakili oleh dimensi karismatik (tingkahlaku) mengandungi item-item 6. 30 . 1. Manakala Faktor Tiga bagi dimensi pertimbangan individu. Justeru itu.73% serta juga mempunyai empat item. kesan multicollinerity tidak berlaku. p > .58%.181 Kaedah prinsipal komponen dijalankan terhadap variabel tingkahlaku Transformasi yang mengandungi 20 item. ujian Kaiser–Mayer–Olkin (KMO) (0.2 di bawah menunjukkan bahawa sebanyak lima faktor telah muncul secara nyata dengan menjelaskan jumlah keseluruhan varians sebanyak 59.17. 19. Sementara itu. Faktor Empat bagi dimensi merangsang intelektual mengandungi item-item 2. df = 190. Ini diikuti pula dengan Faktor Empat. nilai-nilai eigen yang diperolehi faktor-faktor ini ialah 7. Seterusnya petunjuk korelasi.96% juga mempunyai empat item. sebanyak 5. pula diwakili oleh dimensi karismatik (atribut) yang menyumbang nilai varians sebanyak 4. Manakala Faktor Dua. Akhir sekali Faktor Lima.85% varians pula telah disumbangkan oleh Faktor Tiga. 14. pula yang mewakili dimensi mencetus motivasi mempunyai empat item turut menyumbang sebanyak 6.97%.921.

522 .182 dan 32.736 .85 36.376 . Akhir sekali Faktor Lima yang mewakili dimensi karismatik (atribut) mengandungi item-item 10.555 .810 .234 .17 5. Jadual 4. 18.00 4.333 .01 1.96 59.43 1. 21 dan 25. dan kebolehan individu 31 membantu ‘orang lain’ membina kekuatan yang ada 2 mengkaji semula setiap rumusan 8 pelbagai sudut yang berbeza apabila menyelesaikan masalah 30 melihat masalah dari pelbagai sudut yang berbeza 32 kaedah baru untuk menyiapkan tugasan 10 bangga apabila terdapat ‘orang lain’ bekerjasama dengan saya 18 mengabaikan minat saya untuk kebaikan sekolah 21 bertindak dengan bijak untuk menimbulkan rasa hormat ‘orang lain’ 25 lebih berkeyakinan dengan kuasa yang ada Nilai Eigen Varians (%) Kumulatif (%) .564 .32 6.389 .442 7.28 1.522 .85 1.424 .507 2 Komponen 3 4 5 mengenai nilai dan kepercayaan kekuatan untuk mencapai tujuan aspek moral dan etika kepentingan misi bersepadu optimis terhadap masa depan bersemangat membuat penyelesaian visi yang jelas menunjukkan keyakinan memberi latihan dan tunjuk ajar melayan ‘orang lain’ sebagai individu pelbagai keperluan.37 36.58 43.15 5.829 .73 55.390 .525 .342 .97 .595 .453 .85 49.602 .2 Keputusan Analisis Faktor Pengesahan Pemuatan Faktor Kepimpinan Transformasi Item 6 14 23 34 9 13 26 36 15 19 29 Kenyataan 1 .

12.183 Seterusnya proses analisis faktor yang sama dilakukan terhadap konstruk kepemimpinan Transaksi yang mengandungi 12 item dan kepemimpinan LaissezFaire yang mengandungi 4 item. yang di wakili oleh kepemimpinan Laissez-Faire pula menyumbang varians sebanyak 5. p > 0.24.12% varians pula disumbangkan oleh faktor tiga iaitu dimensi ganjaran luar jangka yang diwakili empat item.43% serta mempunyai empat item. Faktor Dua yang mewakili dimensi pengurusan pengecualian (aktif) mengandungi item 11. ujian Bartlett’s (X² = 6978. dan 33. Faktor satu mewakili dimensi pengurusan pengecualian (pasif) yang mempunyai empat item telah menyumbang sebanyak 39%. Jadual 4.53. Faktor dua mewakili dimensi pengurusan pengecualian (aktif) mempunyai empat item turut menyumbang sebanyak 22. dan 28. 24 dan 35. sebanyak 10. Akhir sekali. 17. 22 dan 27.57.91%.00.34%.05). 3. Nilai-nilai eigen yang diperolehi factor-faktor ini ialah 6. 20. 16.3 di bawah juga menunjukkan Faktor Satu yang diwakili oleh dimensi pengurusan pengecualian (pasif) mengandungi item 4. terdiri dari item 1. 3.3 di bawah. .05) adalah signifikan dan tidak ada kesan multicollinerity. seterusnya. dapatan analisis faktor menunjukkan sebanyak empat faktor telah muncul secara nyata dengan menjelaskan keseluruhan varians sebanyak 76. p < 0. df = 120. 1.677. Seterusnya petunjuk korelasi ujian KMO (0. Faktor Empat yang mewakili kepemimpinan LaissezFaire mengandungi item-item 5.49 dan 1. Akhir sekali faktor empat. Merujuk kepada Jadual 4. Manakala Faktor Tiga bagi dimensi ganjaran luar jangka. 7.

43 76.35 1.3 Kebolehpercayaan Soal Selidik Kajian Kebolehpercayaan item-item yang digunakan untuk mengukur konstruk kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan dianalisis dengan menggunakan Cronbach Alpha ( α ) berdasarkan bilangan sampel sebenar (N = 485).3 Keputusan Analisis Faktor Pengesahan Pemuatan Faktor Kepemimpinan Transaksi dan Kepemimpinan Laissez-Faire Item 4 Kenyataan 1 tumpuan kepada aspek-aspek yang didapati tidak mengikut standard 12 membiarkan perkara salah berlaku sebelum bertindak 20 membiarkan masalah menjadi kronik 33 melambatkan tindakbalas 11 meningkatkan sasaran pencapaian 17 seorang yang mantap dalam kerja 22 perhatian apabila menangani kesilapan 27 penekanan untuk mencapai standard 1 memberi bantuan kepada ‘orang lain’ 16 menerangkan dengan jelas 24 kesilapan lalu sebagai pengajaran 35 meluahkan rasa puas 5 mengelak terlibat dalam sesuatu isu 7 tidak hadir semasa diperlukan 3 tidak campur tangan terhadap isu 28 mengelak membuat keputusan Nilai Eigen Varians (%) Kumulatif (%) .00 3.747 .00 5.715 .12 71.184 Jadual 4.603 .918 .764 .49 10. .628 .24 39.807 .770 .00 39.677 1.545 .711 .57 22.47 4.828 .842 .2.91 Komponen 2 3 4 6.34 61.532 .530 .871 .

Sementara itu.6519 0.6526 0.6319 0.4 Kebolehpercayaan Cronbach Alpha Soal Selidik Kompetensi Emosi Pemimpin Subskala Kesedaran Emosi Diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan Diri Empati Orientasi Khidmat Kesedaran Organisasi Pengawalan Emosi Diri Orientasi Pencapaian Sikap Optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan Orang Lain Kepemimpinan Berinspirasi Pemangkin Perubahan Pengurusan Konflik Pengaruh Kolaboratif Kompetensi Emosi Pemimpin Keseluruhan Bil.185 Jadual 4.81.7604 0.9448 Dapatan dari Jadual 4.6543 0.61 hingga 0.9448. subskala-subskala yang mewakili konstruk ini turut memperolehi nilai Cronbach Alpha antara 0.6410 0. Item 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 Nilai Cronbach Alpha ( α ) 0.7107 0. Nilai tersebut memberi gambaran bahawa kebolehpercayaan soal selidik kajian ini adalah tinggi (Coakes & Steed.6727 0.7330 0.7148 0.8099 0. Seterusnya.4 menunjukkan bahawa secara keseluruhannya 72 item yang digunakan untuk mengukur kompetensi emosi pemimpin memperolehi nilai Cronbach Alpha sebanyak 0.6704 0.7617 0.6359 0.5 di bawah:- .7688 0.7470 0. 2003). hasil analisis Cronbach Alpha bagi soal selidik kepemimpinan pula dipaparkan dalam Jadual 4.6196 0.6145 0.

867. Nilai Cronbach Alpha bagi kelompok kepemimpinan Transformasi juga tinggi iaitu 0.891 0. Seterusnya nilai Cronbach Alpha yang diperolehi oleh dimensi-dimensi kepemimpinan ialah antara 0. 2003).5 di atas menunjukkan kebolehpercayaan Cronbach Alpha yang tinggi iaitu 0. Item 20 12 04 36 Alpha ( α ) 0. .186 Jadual 4.891 bagi kelompok kepemimpinan Transformasi yang mengandungi 20 item. nilai Cronbach Alpha 0.857 Dapatan dari Jadual 4.86 (Jadual 4. nilai Cronbach Alpha ialah 0.63 hingga 0.6).842 bagi kepemimpinan Transaksi yang mengandungi 12 item dan bagi kelompok kepemimpinan Laissez-Faire yang mengandungi 4 item.857 bagi 36 item yang digunakan untuk mengukur kepemimpinan secara keseluruhan (Coakes & Steed.842 0.5 Kebolehpercayaan Cronbach Alpha Soal Selidik Kepemimpinan Nilai Cronbach Dimensi Kepemimpinan Transformasi Kepemimpian Transaksi Kepemimpinan Laissez-Faire Kepemimpinan Keseluruhan Bil.867 0.

1 Data Pemerihalan Responden Seramai 485 orang responden telah mengembalikan soal selidik (Jadual 3. Item 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Alpha ( α ) 0.6 Kebolehpercayaan Cronbach Alpha Dimensi-Dimensi Soal Selidik Kepemimpinan Nilai Cronbach Dimensi Karismatik (Atribut) Karismatik (Tingkahlaku) Mencetus Motivasi Merangsang Intelektual Pertimbangan Individu Ganjaran Luar Jangka Pengurusan Pengecualian (Aktif) Pengurusan Pengecualian (Pasif) Kepemimpinan Laissez-Faire Jumlah Item Keseluruhan Bil.633 0.857 4.7 (muka surat 186). didapati bilangan . taburan dalam aspek jantina pula.2) yang dikemukakan dengan sempurna serta tertabur mengikut pelbagai ciri demografi.765 0.726 0. Analisis Data Deskriptif 4.742 0. Berdasarkan Jadual 4.721 0. Sementara itu.3.7.0%).677 0.3. Dapatan taburan ciri-ciri demografi responden dalam kajian ini dipaparkan dalam Jadual 4.789 0.762 0.0%) berbanding dengan bilangan sekolah kurang berkesan adalah sebanyak 252 buah (52.187 Jadual 4.867 0. bilangan sekolah berkesan adalah sebanyak 233 buah (48.

Jumlah guru perempuan ialah seramai 347 orang (71.188 guru perempuan mengatasi guru lelaki. 124 orang (25.1%) dari responden berumur di antara 20 hingga 29 tahun. 163 orang (33.6 juga turut menunjukkan bahawa seramai 54 orang (11.6%) berumur di antara 30 – 39 tahun.0%) terletak di bandar berbanding 252 buah sekolah (52.7%) pula berumur 50 tahun dan ke atas.5%). Seterusnya apabila dilihat kepada lokasi sekolah. .0%) lagi terletak di luar bandar. dan seramai 144 orang (29.6%) berumur di antara 40 hingga 49 tahun. didapati sebanyak 233 buah sekolah (48. dapatan dari Jadual 4.5%) berbanding bilangan guru lelaki hanya berjumlah 138 orang (28. Di samping itu.

6 29.1 25. Pengalaman berkhidmat di sekolah ini Kurang dari 5 tahun 5 – 10 tahun Lebih 10 tahun 6.2 233 252 48. Pengalaman menjadi pentadbir Kurang dari 5 tahun 5 – 10 tahun Lebih 10 tahun 54 124 163 144 268 185 32 337 142 6 11.0 Frekuensi Peratusan (%) .3 38.0 138 347 28.5 233 252 48.1 6.5 29. Lokasi Bandar Luar bandar 4.5 71. Umur 20 – 29 tahun 30 – 39 tahun 40 – 49 tahun 50 tahun dan ke atas 5. Jantina Lelaki Perempuan 3.0 52. Sekolah Berkesan Kurang Berkesan 2.6 69.6 33.189 Jadual 4.7 Taburan Ciri Demografi Responden Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Ciri-Ciri Demografi 1.3 1.7 55.0 52.

3. 142 orang (38. 4. Interpretasi deskriptif ini dilakukan dengan melaporkan skor min dan sisihan piawai subskala dan dimensi pembolehubah kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah.1%) berpengalaman lima hingga sepuluh tahun. Manakala jumlah responden yang berpengalaman menjadi pentadbir antara lima hingga sepuluh tahun pula adalah seramai 142 orang (29. kumpulan responden yang berpengalaman menjadi pentadbir kurang dari lima tahun adalah yang paling ramai iaitu seramai 337 orang (69.5%).2.2 Dapatan Deskriptif Pembolehubah Kajian Laporan pada bahagian ini bertujuan bagi melihat amalan kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di kalangan pemimpin sekolah menurut pandangan responden kajian. Daripada keputusan tersebut didapati secara keseluruhannya kompetensi emosi pemimpin yang diperlihatkan oleh responden pada tahap yang tinggi ialah kelompok kesedaran diri .3%) berpengalaman kurang dari lima tahun.3%). Seterusnya. Terdapat seramai enam orang responden sahaja (1.2%) berpengalaman menjadi pentadbir sekolah lebih dari sepuluh tahun.190 Taburan responden dari sudut pengalaman berkhidmat di sekolah ini pula didapati seramai 268 orang (55.1 Dapatan Deskriptif Kompetensi Emosi Pemimpin Dapatan statistik deskriptif bagi pembolehubah kompetensi emosi pemimpin adalah ditunjukkan di dalam Jadual 4. dan hanya 32 orang (6.3.6%) sahaja yang berpengalaman lebih dari sepuluh tahun. 4.8 (muka surat 189).

kelompok kesedaran diri (min = 3.85).87) dan kelompok kesedaran sosial (min = 3. Rumusannya ialah dapatan menunjukkan pemimpin sekolah secara keseluruhannya mempunyai nilai kompetensi emosi dalam kepemimpinan mereka. Ini diikuti pula dengan kelompok pengurusan diri (min = 3.69).72) dan akhir sekali kelompok kesedaran sosial (min = 3.77). kelompok pengurusan perhubungan (min = 3.82).88). berbanding kelompok kesedaran sosial (min = 3. dan kelompok pengurusan diri (min = 3.81). namun begitu kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan adalah lebih tinggi (min = 3.88) berbanding dengan skor kompetensi pemimpin bagi responden di sekolah kurang berkesan (min = 3. Hal ini agak berbeza bagi sekolah kurang berkesan kerana kompetensi emosi pemimpin yang diperlihatkan secara tinggi di sini ialah kelompok kesedaran diri (min = 3. Dapatan menunjukkan kompetensi emosi pemimpin bagi sekolah berkesan yang diperlihatkan secara tinggi ialah kelompok pengurusan perhubungan (min = 3.191 (min = 3.74).77).91) berbanding kelompok pengurusan diri (min = 3.73) .

48 3.09 0.99 3.53 0.42 0.73 3.78 3.60 0.39 0.31 0.43 0.63 0.39 4.48 0.42 3.00 3.15 3.67 4.45 4.40 4.51 0.51 0.88 3.73 0.54 0.37 3.69 3.70 3.8 Statistik Deskriptif Pembolehubah Kompetensi Emosi Pemimpin Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Keseluruhan Kelompok Kompetensi Emosi Pemimpin 1.84 0.43 0.59 0.53 0.95 3.64 3.44 3.88 3.64 0.70 3.18 S.74 3.41 0.64 0.74 3.2.3.32 3. Kompetensi Pengurusan Perhubungan Membangunkan Orang Lain Kepemimpinan Berinspirasi Pemangkin Perubahan Pengurusan Konflik Pengaruh Kerja Kumpulan-Kolaborasi Min 3.58 0.58 3.80 0.46 0.52 0.52 0.53 0.60 0.71 0.33 0.11 4.46 0.51 0.P 0.P 0.76 0.47 0.26 S.51 0.43 0.10 0.192 Jadual 4.83 4.45 3.65 Sekolah Berkesan Min 3.52 3.32 Kompetensi Emosi Pemimpin 3.50 0.49 0.64 0.91 3.77 0.48 0.87 3.46 0.59 0.59 0.43 0.97 3.06 0.71 3.82 3.34 3.91 3.49 0.72 3.81 3.61 Sekolah Kurang Berkesan Min S.21 0.37 0.58 3.51 0.2 Dapatan Deskriptif Kepemimpinn Dapatan deskriptif kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan adalah ditunjukkan di dalam Jadual 4.15 3.64 0.04 4.41 4.33 0.09 3.77 4.03 3.55 0.34 0.97 4.46 0. Kompetensi Kesedaran Sosial Empati Orientasi Khidmat Kesedaran Organisasi 3.13 0.32 0.46 0.85 4.45 0.81 3.46 3.83 3.55 0.74 0.47 0.95 4.17 4.91 3.57 0.49 0.9 bagi kelompok .00 3.65 0.08 3.07 3.56 4. Kompetensi Kesedaran Diri Kesedaran Emosi Diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan Diri 2.84 3.43 0.22 3.84 4.39 0.67 3.82 3.78 3.85 3. Kompetensi Pengurusan Diri Pengawalan Emosi Diri Orientasi Pencapaian Sikap Optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif 4.90 4.88 0.69 3.P 3.

81 0.58 0.57 0. dapatan menunjukkan bahawa secara keseluruhan.56 0.80 3.78 3.51 0. Walau pun kedua-dua katogeri sekolah telah menunjukkan pola kepemimpinan Transformasi yang sama.55 0.P 3.98 3.43 Sekolah Kurang Berkesan Min S.9 di atas.85 3.08 3.06 0.P 0.76 3.50 0. namun dari segi amalannya memperlihatkan bahawa pemimpin di sekolah berkesan adalah lebih tinggi dalam mempraktiskan . Malah kedua-dua katogeri sekolah tersebut juga turut memperlihatkan amalan kepemimpinan karismatik (tingkahlaku) dan merangsang intelektual di dalam kepemimpinan mereka di sekolah.60 0.54 0.59 0.95 S.63 0.47 Sekolah Berkesan Min 3.193 kepemimpinan Transformasi dan Jadual 4.58 0.54 0.02 3.50 Merujuk kepada data-data di dalam Jadual 4.P 0. Dimensi mencetus motivasi didapati secara tinggi diamalkan berbanding dimensidimensi kepemimpinan yang lain.80 3.14 3.87 4.92 4.88 3.10 bagi kelompok kepemimpinan Transaksi di bawah:Jadual 4.51 0.99 4.72 3.9 Statistik Deskriptif Pembolehubah Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Keseluruhan Min Karismatik (atribut) Karismatik (tingkahlaku) Mencetus Motivasi Merangsang Intelektual Pertimbangan Individu Kepemimpinan Transformasi 3.64 3.57 0.88 S. sama ada sekolah berkesan atau sekolah kurang berkesan pemimpin-pemimpinnya telah memperlihatkan amalan kepemimpinan Transformasi.

62 0.P 3.77 Sek. dapat dirumuskan walaupun kedua-dua katogeri sekolah tersebut memperlihatkan pola kepemimpinan yang hampir sama.20 4. bagi kepemimpinan Transaksi dapatan yang berbeza diperolehi di mana berdasarkan Jadual 4. Kurang Berkesan Min S. analisis data menunjukkan bahawa secara keseluruhan.56).78 2.50 0.67). Jadual 4.52 4.04 2.60 0.60 0.89 0.56 0.12 4.96 Namun begitu.95). jika dibandingkan dengan pemimpin di sekolah kurang berkesan (min = 3.83 0.75 0.81).61 0.16 4.49 4.55 2.67 0. pemimpin di sekolah kurang berkesan adalah lebih tinggi dalam mempraktiskan amalan kepemimpinan Transaksi (3.54 4. namun dari segi amalan.00 2.89 Sekolah Berkesan Min S. Sehubungan itu.10 di atas.62 0.02 2.10 Statistik Deskriptif Dimensi Kepemimpinan Transaksi Dan Kepemimpinan Laissez-Faire Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kepemimpinan Transaksi dan Laissez-Faire Kepemimpinan Transaksi Ganjaran Luar Jangka Pengurusan Pengecualian (Aktif) Pengurusan Pengecualian (Pasif) Kepemimpinan Laissez-Faire Keseluruhan Min S.P 3.37 0. Dimensi yang paling tinggi ialah ganjaran luar jangka dan pengurusan pengecualian (aktif) di dapati secara tingggi diamalkan oleh pemimpin di kedua-dua katogeri sekolah tersebut jika dibandingkan dengan pengurusan pengecualian (pasif) dan kepemimpinan Laissez-Faire.60 0.194 amalan kepemimpin tersebut (min = 3.67 2. sama ada sekolah berkesan atau sekolah kurang berkesan juga mengamalkan kepemimpinan Transaksi. Dimensi ganjaran luar jangka .48 0. jika di bandingkan dengan pemimpinpemimpin di sekolah kurang berkesan (min = 3.74 0.P 3.

4.084 0.018 0.20) jika dibandingkan dengan pemimpin sekolah berkesan (min = 4.04) jika dibandingkan di sekolah berkesan skor (min = 4.012 0.004 .538** 0. Begitu juga dengan dimensi pengurusan pengecualian (aktif) lebih tinggi dipraktiskan di sekolah kurang berkesan (min = 4.05 Kepemimpinan Transformasi Kepemimpinan Transaksi Kepemimpinan Laissez-Faire 0.01.089 0. analisis korelasi pearson telah dilakukan dan kaedah analisis ini adalah selari dengan soalan kajian yang pertama iaitu adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? Jadual 4.016 0.05 mengikut sub topik berikut:4.11 Korelasi Antara Kompetensi Emosi dan Kepemimpinan Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kompetensi Emosi Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan **p < 0.195 paling dominan diamalkan di sekolah kurang berkesan (min = 4. *p < 0.745** 0.1 Hubungan Kompetensi Emosi Pemimpin dan Kepemimpinan Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Bagi menguji hubungan ini.656** 0.00).779** 0.4.12).083 0.079 0. Berikut dihuraikan hasil pengujian hipotesis kajian yang diukur pada aras kesignifikanan p < 0.044 0.4 Pengujian Hipotesis Kajian Sebanyak enam belas hipotesis utama kajian telah dibentuk selari dengan tujuan dan soalan kajian.098* 0.767** 0.

702** 0.485** 0. p > 0.05) di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.661** 0.440** 0. Dimensi (atribut) (t/laku) Motivasi Intelek.767.630** 0.671** 0.605** 0. kesedaran sosial.675** 0.671** 0. p < 0.034.12 Korelasi Antara Kompetensi Emosi Pemimpin dan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Karisma Karisma Mencetus Merang.506** 0.537** 0. Pertimb.571** 0. Individu Kompetensi Emosi Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan **p < 0.05 antara kompetensi emosi pemimpin dengan kepemimpinan Transformasi (r = 0.755** 0.604** .326* 0.089.602** 0.05) dan kepemimpinan Laissez-Faire (r = 0. *p < 0.098.585** 0.556** 0.535** 0. Namun begitu kelompok dalam kompetensi emosi didapati tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan Transaksi kecuali bagi kelompok kesedaran sosial (r = 0.196 Berdasarkan keputusan Jadual 4.666** 0. Manakala kepemimpinan Transaksi (r = 0.722** 0. p > 0.601** 0.01.469** 0.0 0.556** 0.05) dan begitu juga tidak mempunyai hubungan signifikan dengan kepemimpinan Laissez-Faire bagi sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Dapatan analisis dalam Jadual 4. p > 0.11 di atas didapati wujud hubungan yang signifikan dan kukuh pada aras p < 0.05) tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kompetensi emosi pemimpin di kedua-dua katogeri sekolah tersebut. pengurusan diri dan pengurusan perhubungan mempunyai hubungan yang signifikan dan kukuh dengan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolaah kurang berkesan.506** 0.11 muka surat 192 juga menunjukkan kelompok kesedaran diri. Jadual 4.

dimensi pertimbangan individu (r = 0. p < 0. Analisis korelasi pearson mendapati wujud hubungan yang signifikan dan lemah antara kompetensi emosi dengan dimensi ganjaran luar jangka (r = 0.066 0.13 Korelasi Kompetensi Emosi Pemimpin dan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kompetensi Emosi Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan **p < 0.073 0.05) turut menunjukkan hubungan yang signifikan dan kukuh dengan kompetensi emosi di kalangan pemimpin di kedua-dua katogeri sekolah tersebut.049 0. P’lian (Pasif) 0.05) dan dimensi merangsang intelektual (r = 0.05).556. kompetensi emosi pemimpin tidak mempunyai .046 Seterusnya Jadual 4. p < 0. Jadual 4. dimensi mencetus motivasi (r = 0.01.056 0. p < 0.05 Ganjaran Luar Jangka Peng.071 0.601.12 di muka surat 193 menunjukkan hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dengan dimensi kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Keputusan ujian korelasi mendapati dimensi karismatik (atribut) (r = 0.671.05).197 Jadual 4.05).143** 0. *p < 0. p < 0.666. p < 0. Namun begitu. p < 0.05).014 0.065 0.072 0.094* 0.722.109* 0.075 0. P’lian (Aktif) Peng.079 0.109.13 di atas memperlihatkan hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. dimensi karismatik (tingkahlaku) (r = 0.042 0.

dimensi karismatik (tingkahlaku) (r = 0.469** 0. Intelek.440** 0.537** 0. .05) dan pengurusan pengecualian (pasif) (r = 0.042.395* 0.671** 0.131* 0.05).13 di muka surat 194 juga menunjukkan kelompok-kelompok dalam kompetensi emosi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan dimensi kepemimpinan Transaksi kecuali bagi kelompok kesedaran sosial ( r = 0.427** Mencetus Motivasi 0.272* 0. Penilaian Kendiri Keyakinan Diri **p < 0.332* 0.556.143.14 Korelasi Kelompok Kesedaran Diri dan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kesedaran Diri Kesedaran Emosi Diri K. 0.284* Karisma (t/laku) 0.079.671. Kelompok kesedaran diri didapati mempunyai hubungan yang signifikan ini dan kukuh dengan dimensi karismatik (atribut) (r = 0.276* 0. Dapatan analisis dalam Jadual 4.094. Individu 0.01.419** 0. p < 0.413** Jadual 4. p < 0. p > 0.05) dan kelompok pengurusan perhubungan ( r = 0.464** 0. p > 0.219* 0.05) didapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan ganjaran luar jangka di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.05).198 hubungan yang signifikan dengan dimensi pengurusan pengecualian (aktif) (r = 0.542** Merang. Jadual 4.328* 0.14 di atas memperlihatkan hubungan yang signifikan dan sederhana kukuh antara kelompok kesedaran diri dengan dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.05 Karisma (atribut) 0. p < 0.556** 0. *p < 0.460** Pertimb.216* 0.

080 Peng.14 di atas juga menunjukkan pola perhubungan yang sama oleh kelompok kesedaran diri bagi subskala kesedaran emosi diri dan subskala keyakinan diri tetapi subskala ketepatan penilaian kendiri hanya memperlihatkan hubungan yang lemah tetapi signifikan dengan dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi.014.15 Korelasi Kesedaran Diri Dengan Kepemimpinan Laissez-Faire Dan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kesedaran Diri Kesedaran Emosi Diri K. P’lian (Pasif) 0.05).072 0. P’lian (aktif) 0. p > 0.440. Jadual 4.05). p > 0.073 0.051 Peng. pengurusan pengecualian (aktif) (r = 0.05).071 0.469.014 0. kelompok kesedaran diri tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan dimensi kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Hal ini diperlihatkan melalui hubungan antara kelompok kesedaran sosial dengan dimensi ganjaran luar jangka (r = 0.077 0. Jadual 4.072.537.05).05) dan pertimbangan individu (r = 0. dimensi mencetus motivasi (r = 0.05).083. pengurusan pengecualian (pasif) (r = 0. Pola hubungan yang sama juga ditunjukkan oleh kelompok kesedaran emosi diri. p < 0.05 Namun begitu.063 0.01.083 0. dimensi merangsang intelektual (r = 0. *p < 0.001 0. p < 0. p < 0. Jangka 0.05) dan Laissez-Faire (r = 0. p > 0.073.199 p < 0.068 .05).022 0. p > 0.010 Laissez Faire 0.049 0. Penilaian Kendiri Keyakinan Diri **p < 0.058 0. ketepatan penilaian Ganjaran L.009 0.

*p < 0.427** Pertimb. .506** 0.588** 0. subskala orientasi khidmat dan subskala kesedaran organisasi dengan dimensi-dimensi di dalam Karisma (atribut) 0.535** 0. dimensi karismtik (tingkahlaku) (r = 0.485** 0.446** 0.602.602** 0.543** Merang.386* 0.05). Individu 0. dan dimensi pertimbangan individu (r = 0.326* 0. dimensi mencetus motivasi (r = 0.569** 0.506.05).15 di muka surat 196.335* 0. p < 0. p < 0.16 di muka surat 197). p < 0. 16 Korelasi Kelompok Kesedaran Sosial dan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Kesedaran Sosial Empati Orientasi Khidmat Kesedaran Organisasi **p < 0. Jadual 4. p < 0.05).520** 0.200 kendiri dan keyakinan diri seperti mana yang ditunjukkan dalam Jadual 4. Manakala pola hubungan yang signifikan dan sederhana kukuh turut diperlihatkan oleh kelompok kesedaran sosial iaitu subskala empati.535.330* 0.05 Demikian juga halnya. dimensi merangsang intelektual (r = 0.485.326.05).01. p < 0. Intelek. hubungan antara kelompok kesedaran sosial dengan dimensi karismatik (atribut) (r = 0. 0.404** 0.417** kepemimpinan Transformasi (Jadual 4.385* Karisma (t/laku) 0.453** 0.462** Mencetus Motivasi 0.05).583** 0.

092* 0.143** 0.05) dan subskala kesedaran organisasi (r =0. Jangka Peng.066 0. Namun begitu.05) dengan dimensi ganjaran luar jangka di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.014 0.034 0.201 Jadual 4.016 0.106* 0. p < 0. subskala kesedaran organisasi dengan dimensi pengurusan pengecualian (aktif).008 0. *p < 0.056 0.01.17 Korelasi Kesedaran Sosial Dengan Kepemimpinan Laissez-Faire Dan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kesedaran Sosial Empati Orientasi Khidmat Kesedaran Organisasi **p < 0.05 Berdasarkan analisis korelasi dalam Jadual 4. Hubungan yang signifikan dan lemah juga ditunjukkan oleh subskala empati (r = 0. P’lian (Aktif) Peng.17 di atas menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan kukuh antara kelompok kesedaran sosial (r = 0.054 0. dan subskala orientasi khidmat (r = 0.05) dengan dimensi ganjaran luar jangka di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. p < 0. subskala orientasi khidmat.002 . Ganjaran L.040 0. p < 0.072 0.143.142** 0.05).106.045 0.092. subskala empati. tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok kesedaran sosial. dimensi pengurusan pengecualian (pasif) dan dimensi Laissez-Faire di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.049 0. P’lian (Pasif) Kepimpinan Laissez Faire 0.142. p < 0.

05 Bagi kelompok pengurusan diri terdapat hubungan yang signifikan dan sederhana kukuh dengan dimensi karismatik (atribut) (r = 0.367* 0.05).527** 0. p < 0.594** 0.675** 0. dan subskala inisiatif dengan dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi.05).521** 0.585** 0.430** 0.383* 0. subskala sikap optimis.502** Karisma (t/laku) 0.534** 0. p < 0.377* Orientasi Pencapaian Sikap Optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif **p < 0.681** 0.01.18).540** 0.661. . Individu 0. dan pertimbangan individu (r = 0.615** 0. p < 0.482** 0.605** 0.585.450** 0.492** 0. dimensi karismatik (tingkahlaku) (r = 0.366* Merang.424** 0.588** 0.05). Intelek.605** 0.377* Mencetus Motivasi 0. Malah hubungan yang sederhana kukuh dapat dilihat antara kelompok pengurusan diri seperti subskala pengurusan emosi diri. subskala ketelusan. dimensi merangsang intelektual (r = 0.05) (Jadual 4.510** 0.601.361* 0.448** 0.675. 0. p < 0.468** 0. subskala orientasi pencapaian.422** 0.05).202 Jadual 4.631** 0.506** 0.506** 0.661** 0. dimensi mencetus motivasi (r = 0. 18 Korelasi Kelompok Pengurusan Diri dan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Pengurusan Diri Pengawalan Emosi Diri Karisma (atribut) 0. *p < 0.443** 0.506.538** 0. subskala kebolehsuaian.430** Pertimb. p < 0.

041 0.05) dan subskala inisiatif dengan .034 0.063 0. p > 0. pengurusan pengecualian (aktif) (r = 0. P’lian (aktif) Peng. pengurusan pengecualian (aktif).05).078 0.01.062 0. subskala ketelusan.030 0.065 0. p > 0.056 0. subskala orientasi pencapaian.05 Merujuk Jadual 4. analisis korelasi pearson menunjukkan kelompok pengurusan diri tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan dimensi kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. subskala kebolehsuaian dan subskala inisiatif dengan dimensi ganjaran luar jangka.010 0.006 0. Hal ini diperlihatkan melalui hubungan antara kelompok pengurusan diri dengan dimensi ganjaran luar jangka (r = 0.071 0.19. p > 0. Namun begitu hubungan yang signifikan dan lemah wujud antara subskala sikap optimis dengan pengurusan pengecualian (aktif) (r = 0.096.05).008 0.072 0.024 0.203 Jadual 4. P’lian (Pasif) Kepimpinan Laissez Faire Pengurusan Diri Pengawalan Emosi Diri 0.043 0.071. 19 Korelasi Pengurusan Diri Dengan Kepemimpinan Laissez-Faire Dan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Ganjaran L. Pola hubungan yang sama juga ditunjukkan oleh subskala pengawalan emosi diri.05).061 0.05) dan Laissez-Faire (r = 0.018. subskala sikap optimis.096* 0.000 0.018 0. p < 0.049 0. Jangka Peng.042 0. *p < 0.024 0.065.106* 0.067 0.056. pengurusan pengecualian (pasif) (r = 0. pengurusan pengecualian (pasif) dan kepemimpinan laissez-faire.001 0.101* Orientasi Pencapaian Sikap Optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif **p < 0.014 0.006 0. p > 0.

01.392* 0.486** 0. dimensi mencetus motivasi (r = 0.590** 0.494** 0.312* 0.05).448** 0.106.467** 0. subskala kepemimpinan berinspirasi.483** 0.05). dimensi karismatik (tingkahlaku) (r = 0.611** 0.581** 0.05).560** 0. Kekuatan hubungan yang sama turut ditunjukkan oleh kelompok pengurusan perhubungan seperti subskala membangunkan orang lain. subskala pemangkin perubahan. p < 0.204 pengurusan pengecualian (pasif) (r = 0.281* 0.500** 0. 20 Korelasi Kelompok Pengurusan Perhubungan dan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Karisma (atribut) Karisma (t/laku) Mencetus Motivasi Merang.05) dan kepemimpinan laisez-faire (r = 0.630** 0.604** 0.580** 0.101.322* 0. dan dimensi pertimbangan individu (r = 0.538** 0. Individu Peng. p < 0.524** 0.571** 0.198* 0.571.623** 0. subskala pengaruh dan subskala kerja kumpulan dengan dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi. p < 0.573** 0.702** 0.708** 0.496** 0. Perhubungan Membangunkan orang lain 0. p < 0. *p < 0.05). subskala pengurusan konflik.755** 0.05).306* 0.630.562** 0. . p < 0.604. Intelek. p < 0.755.05). Jadual 4.300* Kepemimpinan Berinspirasi Pemangkin Perubahan Pengurusan Konflik Pengaruh Kerja kumpulan-Kolaboratif **p < 0. Pertimb.05 Sementara itu Jadual 4.297* 0.702.20 di atas memperlihatkan kelompok pengurusan perhubungan yang juga turut mempunyai hubungan yang signifikan dan sederhana kukuh dengan kepemimpinan Transformasi dalam dimensi karismatik (atribut) (r = 0.546** 0.650** 0.439** 0.497** 0. p < 0. dimensi merangsang intelektual (r = 0.

21 Korelasi Kelompok Pengurusan Perhubungan Dengan Kepemimpinan Laissez-Faire Dan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Peng.029 Pemangkin Perubahan Pengurusan Konflik Pengaruh Kerja kumpulan-Kolaboratif **p < 0.019 0.108 0.029 0. Kekuatan hubungan yang signifikan dan lemah ditunjukkan oleh subskala membangunkan orang lain dengan ganjaran luar jangka (r = 0.205 Jadual 4.126** 0. dimensi pengurusan pengecualian (aktif). *p < 0.21 di atas.075 0. Jangka Peng.046 0.029 0.082 0. subskala pemangkin perubahan.020 0.060 0. subskala pengaruh dan subskala kerja kumpulan dengan dimensi ganjaran luar jangka.050 0.046 0.05 Berdasarkan Jadual 4.01. P’lian (Pasif) Kepimpinan Laissez Faire 0.016 0.056 0.058 0. kelompok pengurusan perhubungan didapati tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan dimensi ganjaran luar jangka.066 0.020 0. dimensi pengurusan pengecualian (aktif).085 0. Perhubungan Membangunkan orang lain Kepemimpinan Berinspirasi Ganjaran L. p < 0.05) dan . pengurusan pengecualian (pasif) dan kepemimpinan laissezfaire.017 0.073 0.090* 0.041 0.094* 0.004 0. subskala kepemimpinan berinspirasi.006 0.017 0. Pola hubungan yang sama juga diperlihatkan oleh subskala membangunkan orang lain.090. pengurusan pengecualian (pasif) dan kepemimpinan laissez-faire.032 0. P’lian (aktif) Peng. subskala pengurusan konflik.

jantina dan pengalaman pentadbiran.91. hipotesis nol yang ke dua (Ho2) dan hipotesis nol yang ke tiga (Ho3) tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi emosi dengan kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan adalah diterima. jantina dan pengalaman pentadbiran) di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? Terdapat tiga pembolehubah demografi yang digunakan dalam kajian ini iaitu umur. p < 0. 4.05). adalah ditolak. p < 0. Berdasarkan hasil keputusan analisis korelasi tersebut. df = 2556.4. . Namun begitu.2 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Pembolehubah Demografi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Analisis seterusnya bagi menjawab soalan kajian yang kedua iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah demografi pemimpin (umur.206 hubungan yang signifikan dan kukuh ditunjukkan oleh subskala pengaruh dengan dimensi ganjaran luar jangka (r = 0.126.05. kaedah MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) telah digunakan. Bagi menguji tahap kompetensi emosi berdasarkan umur dan pengalaman pentadbiran. membolehkan hipotesis nol yang pertama (Ho1) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Hal ini adalah kerana wujudnya korelasi antara faktor-faktor dalam konstruk kompetensi emosi pemimpin apabila diuji dengan Bartlett’s Test of Sphevicity yang telah memberi nilai sebanyak 18621.

2. 4.35. dan kelompok pengurusan perhubungan (F = 26.05). Hasil ujian Multivariate menunjukkan terdapat perbezaan secara signifikan antara kumpulan umur terhadap kompetensi emosi pemimpin. Manakala analisis MANOVA perlu dilakukan dalam dua peringkat iaitu pada peringkat pertama kompetensi emosi pemimpin secara keseluruhan dan subskala kompetensi dijadikan pembolehubah bersandar. Secara amnya ujian Multivariate seperti mana yang dipaparkan dalam Jadual 4.45. kelompok kesedaran sosial (F = 14. p < 0. 40 hingga 49 tahun dan 50 tahun dan ke atas.13.207 Keputusan ini menyakinkan kepada penyelidik bahawa analisis MANOVA sesuai digunakan. kriteria Pillai’s trace dan Roy’s Largest Root seperti mana yang disarankan oleh Coakes dan Steed. . (2003) digunakan dalam kajian ini. p < 0.05). p < 0.05). Manakala pada peringkat kedua pula semua subskala kompetensi emosi pemimpin dijadikan pembolehubah bersandar.05).4.20. kelompok kesedaran diri (F = 20.22.1 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Mengikut Umur Sebanyak empat kumpulan umur responden telah digunakan dalam analisis MANOVA iaitu kumpulan pemimpin sekolah berumur 20 hingga 29 tahun. Manakala bagi mengenal pasti perbezaan multivariate merentasi kumpulan.05). 30 hingga 39 tahun. kelompok pengurusan diri (F = 16. p < 0.179 (F = 21.237. menunjukkan bahawa terdapat perbezaan dari segi kompetensi emosi pemimpin secara keseluruhan (F = 23.462. p < 0. p < 0.171 (F = 7. p < 0.05) dan Roy’s Largest Root pula memperolehi nilai sebanyak 0.40.05). apabila merujuk kepada nilai Pillai’s trace adalah sebanyak 0.

38) Nilai F Kompetensi Emosi Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan **p < 0.22) 3.57 (0. dan ke atas (n = 144) Min (S.94 (0.37) 3.45** 20. (n = 54) Min (S.55 (0.68 (0.53) 3.208 Jadual 4.23). Hasil analisis MANOVA mendapati terdapat perbezaan skor min subskala kompetensi emosi pemimpin secara signifikan jika dirujuk kepada nilai Pillai trace .35) 3.22 Analisis MANOVA Bagi Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Umur Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Pemimpin 20 -29 Th.98 (0.53 (0.43) 3.40** 14.51 (0. Hal ini jelas apabila dirujuk kepada pertambahan skor min berdasarkan umur.64 (0.20** 16.P) 40.32) 3.40) 3. adalah ditolak Analisis lanjutan turut dilakukan bagi mengenal pasti perbezaan subskalasubskala kompetensi emosi pemimpin berdasarkan umur responden (Jadual 4.31) 3.85 (0.71 (0.49) 3.13** Dapatan ini menjelaskan bahawa semakin tinggi umur seseorang responden maka tahap kompetensi emosi pemimpin juga akan turut meningkat.75 (0.39 Th.80 (0.51) 3. (n = 163) Min (S.38) 3. *p < 0.38) 3.40) 3.P) 50 Th.35** 26.49 Th.94 (0.70 (0.24) 3.31) 3.91 (0.86 (0.32) 3.01.39) 23.86 (0.35) 3.05 3.50 (0. (n = 124) Min (S.P) 30. Justeru keputusan ini membolehkan hipotesis nol yang ke empat (Ho4) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah umur pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.88 (0.34) 3.P) 3.94 (0.

65. kompetensi emosi pemimpin bertambah apabila umurnya semakin meningkat pemimpin di kedua-dua katogeri sekolah tersebut . orientasi pencapaian (F = 7.15. pengurusan konflik (F = 8. p < 0.209 yang diperoleh sebanyak 0. pengawalan emosi diri (F = 17.05). p < 0.05).325 (F = 3. kerja kumpulan – kolaborasi (F = 16. p < 0. sikap optimis (F = 12. ketelusan (F = 17. ketepatan penilaian kendiri (F = 4.34.96.827.64.01). keyakinan diri (F = 23.34. p < 0.05). kepemimpinan berinspirasi (F = 18. p < 0. p < 0.05). p < 0. p < 0. p < 0. p < 0. Perbezaan yang signifikan berlaku dalam semua subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu subskala kesedaran emosi diri (F = 14.05). p < 0.05).01). pengaruh (F = 6.148.14. p < 0. p < 0.264 (F = 6. pemangkin perubahan (F = 17. p < 0.05).83. p < 0.07.05).01).56.79.01).05) kecuali bagi subskala inisiatif (F = 2. p < 0. kesedaran organisasi (F = 19.81.95. membangunkan orang lain (F = 19. orientasi khidmat (F = 3.49.05).89.05). Dalam hal ini sekali lagi dapat diperhatikan bahawa skor min subskala kompetensi emosi pemimpin semakin bertambah bila mana semakin meningkat umur seseorang itu.09. Dengan perkataan lain. p < 0.05).05). p < 0. p < 0.05) dan Roy’s Largest Root sebanyak 0. empati (F = 12.01). kebolehsuaian (F = 12.21. p > 0.27.05).

96 (0.44) 3.25 (0.73) 3.60) 3. (n = 124) Min (S.15** 6.37 (0.24 (0.05 (0.49** 12.01.47) 4.81 (0.43) 3.38 (0.50) 4.64 (0.52) 3.29) 4.67 (0.33) 4.94 (0.96 (0. (n = 54) Min (S.62) 3.07 (0.46) Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulankolaborasi **p < 0.62) 3.45) 3.54) 4.63 (0.96** 16.05 Nilai F 14.55) 4.90 (0.77 (0.P) 3.62) 4.47) 3.43) 3.05 (0.45) 3.43 (0.54) 3.89** 12.44) 50 Th.21 (0.210 Jadual 4.69 (0.55) 3.19 (0.03 (0.03 (0.88 (0.40 (0.54) 3.95** 8.45) 4.65** 4.47 (0. dan ke atas (n = 144) Min (S.40) 4.74 (0.14** 7.49 Th.48) 3.07** 17.51) 4.51) 40.34) 3.09** 23.80 (0.37) 30.02 (0.79** 12.83** 2.46) 3.65) 3.86 (0.47) 3.58) 3.67 (0.31 (0.57) 3.62) 4.23 Analisis MANOVA Bagi Perbezaan Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Umur Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan 20 -29 Th.28 (0.46) 3.32) 3.55 (0.93 (0.42) 3.55) 4.74) 3.64) 3.13 (0.54 (0.76) 4.57) 3.17 (0.34 (0.47) 3.67) 3.27 (0.55 (0.81 (0.79 (0.58) 3.34 19.68) 4.56** 17.21 (0.54) 3.10 (0.33) 3.48) 3.62) 3.P) 3.21** 3.P) 3.22 (0.57) 4.34** 17.45 (0.55 (0.41) 3.40 (0.53) 3.98 (0.54) 3.36) 4.39 Th. (n = 163) Min (S.94 (0.81** .16 (0.64** 18.51) 3.70 (0.27 (0.81 (0.48 (0.52) 3.59 (0.48) 3.45) 3.31 (0.51) 3.68 (0. *p < 0.24 (0.44) 4.45 (0.03 (0.06 (0.11 (0.94 (0.27* 19.58) 3.69 (0.99 (0.53) 3.51) 3.68) 3.30) 3.46) 3.46) 3.81 (0.58 (0.64 (0.53) 3.45) 3.95 (0.79 (0.P) 4.78 (0.

883. p > 0. Secara amnya. kesedaran sosial (F = 0.275. ujian multivariate seperti mana yang ditunjukkan dalam Jadual 4.05).265.211 4. p > 0.225.089. hipotesis nol yang kelima (Ho5) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah pengalaman pentadbiran di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Hal ini terbukti apabila nilai Pillai trace yang diperolehi adalah sebanyak 0. p > 0. kelompok kesedaran diri (F = 1. adalah diterima. lima hingga sepuluh tahun. .05).24 di bawah menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan dari segi kompetensi emosi pemimpin secara keseluruhan (F = 0.78. dan lebih dari sepuluh tahun. p > 0. p > 0. Dengan keputusan ini.05).05) dan Roy’s Largest Root pula sebanyak 0.242.4.2. pengurusan diri (F = 0.018 (F = 1. penyelidik telah membahagikan pengalaman mentadbir pemimpin sekolah dalam kajian ini kepada tiga kumpulan untuk tujuan analisis MANOVA iaitu kumpulan pentadbir yang berpengalaman kurang dari lima tahun.05).2 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Mengikut Pengalaman Mentadbir Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Analisis bahagian ini juga bagi menjawab soalan kajian yang kedua iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah demografi (pengalaman mentadbir) di sekolah berkesan dan sekolah tidak berkesan? Untuk menjawab soalan ini.05). Hasil ujian Multivariate menunjukkan tidak terdapat perbezaan secara signifikan di dalam skor min kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pengalaman menjadi pentadbir sekolah. p > 0.05) dan pengurusan perhubungan (F = 0.015 (F = 1. p > 0.

p > 0. kesedaran organisasi (F = 0.231. (n = 337) Min (S.43) 3.P) 3. empati (F = 0.05).05 Kurang dari 5 th.42) Lebih dari 10 th.212 Jadual 4. p > 0.45. p > 0.38) 3. p > 0.59. p > 0. *p < 0. keyakinan diri (F = 1.32) 3.80 (0.086 (F = 2.242 0.91.66.01.225 0.P) 3.05).265 Seterusnya analisis lanjutan turut dilakukan bagi mengenal pasti perbezaan subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pengalaman responden menjadi pentadbir sekolah.05).79 (0.450.42.37) 3. orientasi khidmat (F = 1.05).51) 3.05).31) 3.82 (0. p > 0.86 (0.12.83 (0.41) 5 – 10 th. ketepatan penilaian kendiri (F = 0.75 (0. .106 (F = 1.883 0.77 (0.80 (0.31) 3. p > 0.52) 3.24 Analisis MANOVA Bagi Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Pengalaman Mentadbir Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Pemimpin Kompetensi Emosi Pemimpin Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan **p < 0.91 (0. Hal ini dapat dilihat dalam Jadual 4. Hasil analisis MANOVA (Jadual 4. p > 0.17) 3.P) 3.42) 3. (n = 6) Min (S.83 (0. p > 0.05).16.05) dan Roy’s Largerst Root sebanyak 0.24) mendapati tidak terdapat perbezaan skor min subskala kompetensi emosi pemimpin secara signifikan jika dirujuk kepada nilai Pillai trace yang diperoleh sebanyak 0. p > 0. p > 0.01. sikap optimis (F = 0.43) 3.11. pengawalan emosi diri (F = 0.80 (0.33.05).05).05). orientasi pencapaian (F = 2.79 (0.05).05).275 1.76 (0.70. kebolehsuaian (F = 0.25 di muka surat 213.32) 3.81 (0. ketelusan (F = 0.36) Nilai F 0.79 (0. p > 0. (n = 142) Min (S. di mana subskala-subskala kompetensi emosi iaitu kesedaran diri (F = 2.

kepemimpinan berinspirasi (F = 0.10.213 p > 0.05). membangunkan orang lain (F = 1.22. . pengaruh (F = 1. p > 0.20. p > 0.48. p > 0. pemangkin perubahan (F = 0.05).05). Dalam hal ini sekali lagi dapat diperhatikan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara dalam skor min berdasarkan bilangan tahun pengalaman menjadi pentadbir sekolah.49. p > 0.05). inisiatif (F = 0. pengurusan konflik (F = 0.05). kompetensi emosi pemimpin tidak dapat ditentukan berdasarkan pengalaman menjadi pentadbir di sesebuah sekolah sama ada di sekolah berkesan atan sekolah kurang berkesan. Dengan perkataan lain.15.05). p > 0.04.05).05). p > 0. dan kerja kumpulan – kolaborasi (F = 1. p > 0.

47) 3.81 (0.47) 3.04 (0.55) 4.45 (0.18 (0.77 (0.02 (0.43) Lebih dari 10 tahun (n = 6) Min (S.64) 3.P) 3.85 (0.49) Nilai F Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulan-kolaborasi **p < 0.04 (0.49) 3.83 (0.13 (0.57 (0.10 0.42 1.98 (0.60) 3.68) 3.01.40) 4.214 Jadual 4.50) 3.43) 3.11 (0.59) 4.03 (0.33 0.44) 4.59) 3.16 (0.84 (0. *p < 0. (n = 337) Min (S.63) 3.59 0.01 1.39 (0.41 (0.49) 3.29) 4.63) 3.99 (0.20 (0.05 (0.45 0.20) 3.83 (0.52) 4.79 (0.91 0.34) 4.95 (0.50) 5 – 10 tahun (n = 142) Min (S.47) 4.58) 3.95 (0.20) 4.86 (0.67) 3.72) 3.20 (0.40) 3.51) 3.49) 3.33) 4.55) 3.11 0.65) 4.64 (0.44) 3.05 2.19 (0.43) 3.78) 3.45) 3.29) 3.48 1.10 (0.11 (0.49) 3.54) 4.73 (0.55) 4.62) 4.04 0.15 1.16 2.33) 4.87 (0.89 (0.87 (0.56 (0.43) 3.P) 4.13 (0.91 (0.90 (0.21 (0.68 (0.87) 3.25 Analisis MANOVA Bagi Perbezaan Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Pengalaman Mentadbir Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Kurang dari 5 th.54 (0.41 (0.81 (0.70 0.29 (0.55) 3.04 (0.20 .83 (0.16 (0.36) 3.16 (0.64) 3.08 (0.49 0.48) 3.01 (0.12 0.40) 3.22 1.P) 3.66 0.56) 3.64 (0.20) 4.83 (0.42 (0.52) 3.

1 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Jantina Bagi menguji perbezaan faktor demografi responden di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.P) 3.43) 3.532** Dapatan daripada Jadual 4.P) 3.87 (0. p < 0.297* 2.89 (0.215 4.05 Lelaki (n = 138) Min (S.26 di bawah:Jadual 4.05) dan kelompok pengurusan perhubungan (t = 2. Dengan dapatan ini.4.37) Perbezaan Min 0.429 2.85 (0.429.05) tetapi tidak wujud perbezaan yang signifikan dalam kelompok kesedaran diri (t = 1. kelompok pengurusan diri (t = 2. *p < 0.532.88 (0. p > 0.12 0.78 (0.40) 3.10 0.10 Nilai t 1.297.373** 2.05).735** 2.35) Perempuan (n = 347) Min (S.37) 3.2.35) 3. hipotesis nol ke enam (Ho6) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam kompetensi . Sehubungan itu.11 0.41) 3. p < 0.78 (0. p < 0.52) 3.01.26 di atas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya terdapat perbezaan skor min kompetensi emosi pemimpin secara signifikan di kalangan responden lelaki berbanding dengan responden perempuan (t = 2. pemimpin lelaki didapati lebih tinggi kompetensi emosi berbanding dengan pemimpin perempuan.85 (0.73 (0.05). p < 0.81 (0.373.04 0. analisis Ujian-t telah digunakan dan dapatannya dipaparkan dalam Jadual 4. Dalam hal ini. perbezaan tersebut turut berlaku dalam kelompok kesedaran sosial (t = 2.47) 3.77 (0.05).735.26 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Jantina Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Pemimpin Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan Kompetensi Emosi Pemimpin Keseluruhan ** p < 0.31) 3.

118. p < 0.362. p > 0. p > 0. p > 0.05).788. subskala orientasi khidmat (t = 2.05).303.359. subskala kepemimpinan berinspirasi (t = 3. p < 0. subskala pemangkin perubahan (t = 2.05). didapati wujud perbezaan skor min kompetensi emosi pemimpin secara signifikan berdasarkan jantina di kalangan responden lelaki berbanding responden perempuan dalam subskala ketepatan penilaian kendiri (t = 3. p > 0. kesedaran organisasi (t = 1. ketelusan (t = 1.05).05).27.207.05) dan subskala pengaruh (t = 2.05).05). membangunkan orang lain (t = 1. subskala orientasi pencapaian (t = 3. p < 0. p > 0. p < 0.05).27 di muka surat 216. subskala empati (t = 2. keyakinan diri (t = 0. inisiatif (t = 1. perbezaan berdasarkan subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin mengikut jantina dapat dilihat berdasarkan Jadual 4. p < 0. p > 0.05). adalah ditolak Selain itu.05).05). Manakala subskala-subskala kompetensi emosi yang didapati tidak wujud perbezaan skor min yang signifikan ialah subskala kesedaran emosi diri (t = 0.353.216 emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah jantina di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.254.05).475.05).433. p > 0. p > 0.917.05). p > 0. p > 0.450.269. subskala kebolehsuaian (t = 2. dan kerja kumpulan – kolaborasi (t = 0.05).956. p < 0.608. p < 0.194. .05).898. pengurusan konflik (t = 0. p < 0. sikap optimis (t = 1. Merujuk kepada Jadual 4. pengawalan emosi diri (t = 1.05).087.

64 (0.P) 3.93 (0.05 (0.475 3.43) 3.42) 4.22 0.207 2.81 (0.269 .65) 3.90 (0.84 (0.60) 3.78 (0.118 3.359** 1.03 (0.88 (0.45) 3.92 (0.433** 1.62) 4. * p < 0.12 (0.90 (0.63) 3.48 (0.788 1.55) 4.13 (0.45) 3.55) 3.32) 4.48) Perbezaan Min 0.14 (0.27 Perbezaan Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Jantina Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan.09) 3.194* 0.83 (0.39 (0.04 0.76 (0.18 (0.66) 3.82 (0.353** 0.66 (0.217 Jadual 4.01 Nilai t 0.00 (0.53) 4.47) 3.94 (0.14 (0.17 (0.52 (0.47) Perempuan (n = 347) Min (S.13 0.08 0.79 (0.49) 3.49) 3.202 1.53) 4.956 2.14 (0.07 0.51) 4.14 0.51) 3.62) 3.608 1.11 0.77) 3.58) 3.05.51) 3.01 0.15 0.51) 3.19 0.36 (0.254* 0.01 0.06 0.08 (0.26 (0.16 (0.63 (0.12 0.50) 4.53) 3.66 (0.450 2.087* 2.05 Lelaki (n = 138) Min (S.61) 3.58) 3.43) 3.08 0.44) 4.17 0.P) 3. Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulan-kolaborasi **p < 0.11 (0.898** 2.07 0.362 3.55) 4.10 0.34) 4.56 (0.917** 1.63) 4.

P) 3.01. Perbezaan ini telah dikaji dengan menggunakan Ujian-t dan dapatannya ditunjukkan dalam Jadual 4.34) Sekolah Kurang Berkesan (n = 252) Min (S.48) 3.77 (0.551** 3.P) 3.90 (0.43) 3.3 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kajian ini juga bertujuan untuk meneliti perbezaan kompetensi emosi pemimpin berdasarkan sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. *p < 0.74 (0.28 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Katogeri Sekolah Kelompok Kompetensi Emosi Pemimpin Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Peng.28 di bawah:Jadual 4.467.467** 3.43) 3.28 di atas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya terdapat perbezaan skor min kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan secara signifikan (t = 4.53) 3.73 (0.601** 4.367. Dalam hubungan itu.14 3.4.69 (0. Perhubungan K.39) Perbezaan Min Nilai t 0. p .953** 4.72 (0.16 0.88 (0.88 (0.10 0.39) 3. p < 0.13 0.31) 3.37) 3. Emosi Pemimpin Sekolah Berkesan (n = 233) Min (S.367** **p < 0.32) 3.18 0.05).85 (0. kelompok-kelompok kompetensi emosi pemimpin juga turut menunjukkan perbezaan secara signifikan iaitu kelompok kesedaran diri (t = 3.218 4.87 (0. Analisis ini bertujuan untuk menjawab soalan kajian ketiga iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan?.05 Berdasarkan Jadual 4.

613.601. inisiatif (t = 2. orientasi khidmat (t = 2. p < 0. kelompok kesedaran sosial (t = 3.05) dan kelompok pengurusan perhubungan (t = 4. p < 0.05).05). p < 0.394. pemangkin perubahan (t = 4. kesedaran organisasi (t = 3. p < 0. membangunkan orang lain (t = 4.05).380. Berdasarkan dapatan daripada Jadual 4.05). didapati skor min kompetensi emosi pemimpin dan kelompokkelompok kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan adalah lebih tinggi berbanding skor min di sekolah kurang berkesan secara signifikan.05).05). Rumusannya. Dengan dapatan ini.05). sikap optimis (t = 2.05).05).156. p < 0.05). p < 0.05). p < 0.05). hipotesis nol ke tujuh (Ho7) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.628. p > 0.790.05). p < 0.237.177.219 < 0.612.05). kepemimpinan berinspirasi (t = 3.910. keyakinan diri (t = 3. adalah ditolak. subskala-subskala yang turut menunjukkan perbezaan dalam skor min ialah kesedaran emosi diri (t = 3. Dapatan analisis lanjutan terhadap subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan juga dipaparkan dalam Jadual 4.05).29 pada halaman 219. ketelusan (t = 3. Dalam hubungan ini.05). p < 0. kelompok pengurusan diri (t = 3. pengawalan emosi diri (t = 3. p < 0. p < 0.953. p < 0. p < 0. orientasi pencapaian (t = 2. p < 0.05).29 tersebut menunjukkan subskala-subskla kompetensi emosi pemimpin mempunyai perbezaan skor min secara signifikan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan kecuali subskala ketepatan penilaian kendiri (t = 0. di antara sekolah berkesan berbanding dengan sekolah kurang berkesan. p < 0.475.257.727. p < 0.05). kebolehsuaian (t = 1.855. p < 0. empati (t = 2.945.551. pengurusan konflik (t .

49) Perbezaan Min Nilai t Kesedaran emosi diri K.67 (0. berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulankolaborasi **p < 0.15 0.12 0.24 0.22 0.17 (0.47) 4.177** 4.53) 3.945* 2.21 0.628** 3.36 (0.51) 3.58 (0.71 (0.762.64) 4.82 (0.10 0.91 (0.09 (0.16 0. p < 0.10 (0.613** 4.59) 4.01.02 0.58) 3.34) 4.17 0. Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Memb’kan orang lain Kep.P) 3.05).15 (0.P) 3.475** 2. dan kerja kumpulan-kolaborasi (t = 3.09 (0.13 0.15 3.855** 0.04 (0.97 (0.26 (0.60) 3.95 (0.51) 3.43) 3.14 0.46) 3.910** 2.45) 3.32) 4.64) 3.46) 4.06 (0.53) 3.85 (0.156** 2.14 0.58 (0.59) 4.00 (0.97 (0.70 (0.84 (0.332.22 0.41 (0.64) 3.49) 4.12 0.95 (0.51) 3.50) 3.61) 3.45 (0.64) 3.57) 4.71) 3.83 (0. p < 0. pengaruh (t = 3.22 (0.46) 3.16 0.612** 2.45) 3. *p < 0.257* 3.08 (0.21 (0.790** 3.29 Perbezaan Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Katogeri Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Sekolah berkesan (n = 233) Min (S.394** 1.15 0.67) 3. Jadual 4.88 (0.220 = 2.43) 3.727 3.74 (0.46) Sekolah Kurang berkesan (n = 252) Min (S.666.42) 3.05 0.666** 3.52 (0.762** 3.76) 3.39 (0.48) 3.237** 3.380** 2.52) 4.13 0.99 (0.05).78 (0. p < 0.57) 3.332** .05).73 (0.

57) Perbezaan Min 0.30 Perbezaan Kepemimpinan Transformasi Berdasarkan Katogeri Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Kepemimpinan Transformasi SB (n = 233) Min (S.20 0. *p < 0.384** 3.60) 3.824 Karismatik (atribut) Karismatik (tingkahlaku) Mencetus Motivasi Merangsang Intelektual Pertimbangan Individu **p < 0.54) SKB (n = 252) Min (S.P) 3.51) 3.51) 3.87 (0.09 Nilai t 3.81 (0.02 (0. Jadual 4.76 (0.30 di muka surat 219.64 (0.905** 1.01. Justeru.058** 2.50) 3.85 (0. perbezaan ini .78 (0.43) 3.16 0.443** 2.80 (0.30 di muka surat 219 menunjukkan bahawa skor min kepemimpinan Transformasi yang diperolehi sekolah berkesan adalah lebih tinggi berbanding skor min yang diperolehi sekolah kurang berkesan.12 0.61) 3.55) 3.05 Dapatan dari Jadual 4.263** 3.500 4.4 Perbezaan Kepemimpinan Sekolah Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Seterusnya kajian ini juga bertujuan untuk meneliti perbezaan kepemimpinan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.63) 3.14 0.12 0.P) 3.98 (0.14 (0. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab soalan kajian ketiga iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepemimpinan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? Perbezaan skor min kepemimpinan iaitu tingkahlaku kepemimpinan Transformasi antara pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan telah dianalisis dengan menggunakan Ujian t dan dipaparkan dalam Jadual 4.57) 4.99 (0.95 (0.4.221 4.

905.P) 3.31 Perbezaan Kepemimpinan Transaksi dan Kepemimpinan Laissez-Faire Berdasarkan Katogeri Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Kepemimpinan Transaksi Ganjaran Luar Jangka Peng.55 (0.96) Perbezaan Min 0.04 0.77) SKB (n = 252) Min (S. Laissez.00 (0.04 (0.01.53) 4.384. merangsang intelektual lebih tinggi di sekolah berkesan kecuali bagi dimensi pertimbangan individu. p > 0.56 (0.08 0.67 (0.11 0. p < 0.60) 2.60) 4.05) kecuali dimensi pertimbangan individu (t = 1.22 0. Jadual 4.12 (0. Keputusan ini menjelaskan kepada kita bahawa amalan kepemimpinan Transformasi seperti karismatik (atribut dan tingkahlaku).05). Pengecualian (Aktif) SB (n = 233) Min (S.37) 4. p < 0. p < 0.28 Nilai t 2.Faire **p < 0.443.20 (0.451 1. p < 0. Dapatan ini menunjukkan hipotesis nol yang ke lapan (Ho8) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif dalam tahap kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan adalah ditolak. Pengecualian (Pasif) Kepem.623. mencetus motivasi.222 apabila diuji dengan Ujian-t. Seterusnya dimensi-dimensi di dalam kepemimpinan Transformasi juga menunjukkan perbezaan skor min pada aras yang signifikan antara pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan iaitu dimensi karismatik (atribut) (t = 3.05).05 .76 (0.05). *p < 0.89) 2.05). p < 0. dimensi merangsang intelektual (t = 3.78 (0.49) 4.744 3.61) 2.824. nilai t yang signifikan diperolehi (t = 3.031** 3. dimensi karismatik (tingkahlaku) (t = 2.639** 0.75) 2.058. dimensi mencetus motivasi (t = 2.05) bagi kepemimpinan Transformasi.P) 3.590** Peng.47(0.

32 di muka surat 224.451. hipotesis nol yang ke sembilan (Ho9). Pola yang sama juga dapat dilihat bagi dimensi pengurusan pengecualian (aktif) (t = 0. p < 0. Namun begitu. Justeru. Dapatan ini menunjukkan hipotesis nol yang ke sepuluh (Ho10) yakni tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepemimpinan laissez-faire di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. p > 0. adalah ditolak.5 Peramal Kepemimpinan Di Sekolah Berkesan.05). Dapatan analisis ini dipaparkan dalam Jadual 4.4.31.639’ p < 0. 4.05) bagi kepemimpinan Transaksi. analisis Regresi Berganda (Multiple Regression) dilakukan.05).744. p > 0.031. dimensi-dimensi kepemimpinan Transaksi yang lain menunjukkan perbezaan skor min pada aras yang signifikan antara pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan iaitu bagi dimensi ganjaran luar jangka (t = 1.05). dapatan dalam aspek kepemimpinan Transaksi menunjukkan skor min kepemimpinan Transaksi di sekolah kurang berkesan lebih tinggi dari sekolah berkesan. dan kepemimpinan Laissez-faire (t = 3.05).590. Bagi mengenal pasti peramal kepemimpinan di sekolah berkesan ini. p < 0. . pengurusan pengecualian (pasif) (t = 3.223 Berdasarkan Jadual 4. tidak wujud perbezaan yang signifikan dan positif dalam kepemimpinan Transaksi antara sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan adalah diterima. Tujuan kajian ini seterusnya adalah untuk menjawab soalan kajian yang keempat iaitu apakah subskala-subskala utama kompetensi emosi pemimpin yang mempunyai hubungan terkukuh dengan kepemimpinan di sekolah berkesan?. Apabila diuji dengan ujian-t di dapati tidak wujud perbezaan yang signifikan (t = 2.

159.224 Dapatan dari Jadual 4. Rumusannya. analisis regresi berganda dalam Jadual 4.05) dan subskala pengaruh (β = 0. p < 0.32 menunjukkan bahawa dua subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu subskala kebolehsuaian (β = 0. Keputusan tersebut menunjukkan hipotesis nol yang ke dua belas (Ho12) di tolak. analisis regresi berganda bagi kepemimpinan Laissez-Faire sepertimana yang ditunjukkan dalam Jadual 4. p < 0. Nilai R² sebanyak 0.05) didapati bertindak sebagai peramal terhadap kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan. pengukuhan dalam subskala kesedaran organisasi dan pengurusan konflik akan menyumbang kepada pengukuhan kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan sebanyak 5%.05) dan subskala pengurusan konflik (β = 0.32. Dapatan ini menjelaskan bahawa pengukuhan kompetensi emosi pemimpin dalam subskala kebolehsuaian dan subskala pengaruh turut meningkatkan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan. Justeru. hipotesis nol ke sebelas (Ho11) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara subskala-subskala kompetensi emosi dengan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan adalah ditolak.32 di bawah juga menunjukkan dua subskala kompetensi emosi iaitu kesedaran organisasi (β = 0.146.05) didapati bertindak sebagai peramal kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin sekolah berkesan. p < 0. Namun begitu. Bagi kepemimpinan Transaksi.05 menunjukkan bahawa hanya 5% perubahan dalam variabel kriterion adalah dipengaruhi oleh kedua-dua variabel prediktor tersebut.62 menunjukkan bahawa 62% perubahan dalam variabel kriterion adalah dipengaruhi kombinasi kedua-dua prediktor tersebut. mendapati variabel prediktor . Nilai R² sebanyak 0.281.205. p < 0.

111 0.225 (kompetensi emosi) tidak mempengaruhi variabel kriteria (kepemimpinan LaissezFaire).05 Kepemimpinan Transformasi 0.095 0.245 Kepemimpinan Laissez-Faire 0.904 Kepemimpinan Transaksi 0.036 1.32 Sumbangan Kompetensi Emosi Terhadap Kepemimpinan Sekolah: Nilai Beta Regresi Berganda Di Sekolah Berkesan Subskala Kompetensi Emosi Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulan-kolaborasi R² R² terlaras Nilai F **p < 0.595 19.159* 0. Jadual 4.484 . hipotesis nol ke tiga belas (Ho13) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara subskala-subskala kompetensi emosi dengan kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin sekolah berkesan gagal ditolak.626 0.146** 0.205* 0.281** 0. *p < 0. Justeru.01.019 1.

113 0.436** 0.417 0.230** 0.038 1.562 0.224* 0. MI = Merangsang Intelektual.01.193** 0.33 Sumbangan Kompetensi Emosi Terhadap Komponen Kepemimpinan Sekolah: Nilai Beta Regresi Berganda Di Sekolah Berkesan Subskala Komp.565 0.063 1.152* PP (A) -0.495 0.642 0. PI = Pertimbangan Individu.188** 0. *p < 0.219** 0.231 0.416 0.136 0. MM = Mencetus Motivasi.257* 0. p < .868 0.199 -0.215** PP(P) . GLJ = Ganjaran Luar Jangka.014 1.244** 0.529 15.33 di atas dimensi di dalam kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik (atribut) pula dipengaruhi secara signifikan oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu inisiatif (β = 0.452 11.215* 0.165* -0.230.368 8.237** 0.226 Jadual 4.195* 0.091 0.141* 0.176* 0. Emosi Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulankolaborasi KMT (atribut) 0.199* 0.223* - R² R² terlaras Nilai F **p < 0. PP (P) = Pengurusan Pengecualian (Pasif) Sementara itu.158* Komponen Kepemimpinan Sekolah MM MI PI GLJ 0.225** KMT (t/laku) 0.518 0. PP (A) = Pengurusan Pengecualian (Akatif). merujuk kepada Jadual 4.366 8.525 15.451 0.111* 0.451 0.264** 0.188 Nota: KMT = Karismatik.05 0.510 0.214* 0.

p < 0.111. dan pemangkin perubahan (β = 0. empati.264. p < 0.193.176.05). kesedaran organisasi.05). dimensi kepemimpinan Transformasi iaitu merangsang intelektual pula dipengaruhi oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu kebolehsuaian (β = 0.05). p < 0. p < 0. kebolehsuaian (β = 0. Seterusnya dimensi di dalam kepemimpinan Transformasi iaitu dimensi mencetus motivasi pula dipengaruhi secara signifikan oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu sikap optimis (β = 0. kepemimpinan berinspirasi (β = 0. kesedaran organisasi (β = 0.05).05).05).05). p < 0.430.225.224. Manakala dimensi di dalam kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik (tingkahlaku) pula dipengaruhi secara signifikan oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu kesedaran emosi diri (β = 0.495) dalam dimensi kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik (tingkahlaku) bagi pemimpin di sekolah berkesan.15. empati (β = 0. Selain itu. dan kerja kumpulan-kolaborasi (β = 0. p < 0. p < 0. Subskala-subskala prediktor tersebut menyumbang sebanyak 56% (R² = 0. kebolehsuaian dan kerja kumpulan kolaborasi tersebut menyumbang 49% nilai varians (R² = 0.05).188.565) pengaruh kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi dimensi mencetus motivasi di kalangan pemimpin sekolah berkesan.05).219. p < 0.417) dalam dimensi kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik (atribut) bagi pemimpin di sekolah berkesan.05). p < 0. Nilai R² sebanyak .05) dan pengurusan konflik (β = 0.237. kebolehsuaian (β = 0.141. dan subskala pengaruh (β = 0. p < 0. p < 0. Subskala inisiatif dan subskala pengaruh menyumbang sebanyak 41% varians (R² = 0. Subskala-subskala kesedaran emosi diri.05). p < 0.05).227 0.

257.215. kebolehsuaian. dan pengurusan konflik (β = 0.05). kesedaran organisasi (β = 0.113) kepada pengukuhan dimensi pengurusan pengecualian (aktif) bagi pemimpin di sekolah berkesan. Nilai R² sebanyak 0.34 juga menunjukkan subskala orientasi khidmat (β = 0. Subskala pencapaian. Bagi dimensi dimensi pertimbangan individu di kalangan . Analisis regresi berganda dalam Jadual 4. dan subskala pengaruh di dapati menyumbang sebanyak 41% (R² = 0.05). kebolehsuaian (β = 0. p < 0.05).214. p < 0. dimensi di dalam kepemimpinan Transaksi iaitu pengurusan pengecualian (aktif) pula dipengaruhi secara signifikan oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu kesedaran organisasi (β = 0. Selain itu. kebolehsuaian (β = 0. p < 0.228 0.199.05) dan pengaruh (β = 0. p < 0.199.05) mempengaruhi secara signifikan dimensi ganjaran luar jangka dalam kepemimpinan Transaksi.136 menunjukkan bahawa 13% perubahan dalam variabel kriterion adalah dipengaruhi oleh kombinasi ke lima-lima variabel prediktor tersebut.05).195. p < 0.416) kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi pemimpin sekolah berkesan. p < 0. p < 0. p < 0.152.562 menunjukkan bahawa subskala kebolehsuaian dan subskala pengurusan konflik menyumbang 56% kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi iaitu bagi dimensi merangsang intelektual di kalangan pemimpin sekolah berkesan.05) didapati mempunyai pengaruh secara signifikan ke atas dimensi pertimbangan individu di sekolah berkesan.05). ketelusan (β = 0.244. p < 0.05) dan pengurusan konflik (β = 0. Bagi kompetensi emosi pemimpin iaitu subskala pencapaian (β = 0.215. p < 0.165.05). Subskala kesedaran organisasi dan pengurusan konflik menyumbang sebanyak 11% varians (R² = 0.

229 pengurusan pengecualian (pasif) pula hanya dipengaruhi secara signifikan oleh subskala pengaruh (β = 0.6 Peramal Kepemimpinan Di Sekolah Kurang Berkesan Analisis regresi pada bahagian ini juga bertujuan untuk menjawab soalan kajian yang keempat bagi sekolah kurang berkesan iaitu apakah subskala-subskala utama yang kompetensi emosi pemimpin yang mempunyai hubungan terkukuh dengan kepemimpinan di sekolah kurang berkesan? Dalam konteks untuk meneliti peramal kepemimpinan di sekolah kurang berkesan. 4. analisis Regresi Berganda (Multiple Regression) juga telah dilakukan. p < 0. . Hasil analisis ini ditunjukkan dalam Jadual 4.4.05) di mana ianya menyumbang sebanyak 9% varians kepada pengukuhan kepemimpinan Transaksi iaitu bagi dimensi pengurusan pengecualian (pasif) di kalangan pemimpin di sekolah berkesan.34 di muka surat 228.223.

043 0.690 31.033 0.01. *p < 0.242** 0.022 0.34 Sumbangan Kompetensi Emosi Terhadap Kepemimpinan Sekolah: Nilai Beta Regresi Berganda Di Sekolah Kurang Berkesan Subskala Kompetensi Emosi Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulan-kolaborasi R² R² terlaras Nilai F **p < 0.259** 0.05 Kepemimpinan Transformasi 0.195** 0.703 .051 0.990 Kepemimpinan Transaksi 0.139* 0.230 Jadual 4.712 0.440 Kepemimpinan Laissez-Faire 0.171** 0.

p < 0.242. .05).05).171. hipotesis nol ke lima belas (Ho15) dan hipotesis nol ke enam belas (Ho16) gagal ditolak. Dapatan analisis berganda ini menunjukkan hipotesis nol ke empat belas (Ho14) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara subskalasubskala kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan berjaya ditolak. bagi pemimpin di sekolah kurang berkesan. kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire tidak dipengaruhi secara signifikan sebarang subskala dalam kompetensi emosi pemimpin di sekolah kurang berkesan. subskala-subskala kompetensi emosi menyumbang 71% pengukuhan dalam kepemimpinan Transformasi tetapi tidak signifikan dalam pengukuhan kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire. Namun begitu. p < 0.712) sebagai peramal secara signifikan terhadap kepemimpinan di sekolah kurang berkesan. Subskala-subskala tersebut didapati telah menyumbang 71% varians (R² = 0. menunjukkan bahawa kepemimpinan Transformasi secara keseluruhannya dipengaruhi secara signifikan oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu kesedaran organisasi (β = 0.231 Berdasarkan dapatan daripada Jadual 4.259. p < 0.05). Rumusannya.05). p < 0. subskala kebolehsuaian (β = 0.139.05). Justeru. subskala kepemimpinan berinspirasi (β = 0.195. dan subskala pemangkin perubahan (β = 0.34 di muka surat 228. subskala membangunkan orang lain (β = 0. p < 0.

026 0.068 0.130* 0.185** 0.180* 0.523 16.180** 0.175* 0.612 0.274** - 0.232** 0.303** 0.049 0.205* 0.204 PP(P) - 0.05 Nota: KMT = Karismatik.403 10.302** 0.429 0.01.171* 0.343 **p < 0. GLJ = Ganjaran Luar Jangka.582 20.499 0.209* 0.232 Jadual 4.115* 0.282 0.411** 0. PP (A) = Pengurusan Pengecualian (Akatif).265** 0.147* 0.050 0.389 R² R² terlaras Nilai F 0.143* 0.542 17. MM = Mencetus Motivasi.668 0. PP (P) = Pengurusan Pengecualian (Pasif) .163* 0.299** 0.947 0.214** 0.232** 0.642 26.162* 0.227** 0.517 0. MI = Merangsang Intelektual. *p < 0.038 0.146* 0.575 0.446 0.557 0. Emosi Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulankolaborasi KMK (atribut) KMK (t/laku) Komponen Kepemimpinan Sekolah MM MI PI GLJ PP (A) 0.036 0.288** 0.35 Sumbangan Kompetensi Emosi Terhadap Komponen Kepemimpinan Sekolah: Nilai Beta Regresi Berganda Di Sekolah Kurang Berkesan Subskala Komp. PI = Pertimbangan Individu.004 0.

05).05). subskala membangunkan orang lain (β = 0.265. subskala kesedaran organisasi (β = 0. subskala inisiatif (β = 0.05). p < 0.171.185.05).05) dan subskala pemangkin perubahan (β = 0. dan subskala pengaruh (β = 0. subskala kepemimpinan berinspirasi (β = 0.05).205. antara subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin yang mempunyai pergaruh terkukuh terdiri iaitu subskala kesedaran emosi diri (β = 0. Subskala kesedaran organisasi.163.05).446) kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi dimensi karismatik (atribut). p < 0.05) dan subskala kerja kumpulan (β = 0. p < 0. p < 0. Dalam dimensi karismatik (tingkahlaku).115. p < 0. subskala kepemimpinan berinspirasi (β = 0.180. p < 0. p < 0.05).35) juga menunjukkan dimensi kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik (atribut) pula secara signifikan dipengaruhi oleh subskala kesedaran organisasi (β = 0.288. Seterusnya. subskala membangunkan orang lain dan subskala kerja kumpulan-kolaborasi menyumbangkan 44% varians (R² = 0. Manakala dalam dimensi mencetus motivasi pula subskala kompetensi emosi yang menjadi peramal utama ialah orientasi khidmat (β = 0. Subskala orientasi khidmat.130. p < 0. subskala kepemimpinan berinspirasi. p < 0.411.233 Seterusnya.05).146. subskala pemangkin perubahan (β = 0.232. subskala pemangkin perubahan dan subskala pengaruh didapati menyumbang sebanyak 66% kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi dimensi mencetus motivasi di kalangan pemimpin di sekolah kurang berkesan. p < 0. p < 0.575). p < 0. dimensi kepemimpinan Transformasi iaitu merangsang intelektual pula dipengaruhi oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu .05).05) yang menyumbang sebanyak 57% nilai varians (R² = 0. analisis Regresi Berganda (Jadual 4. subskala inisiatif.

209. p < 0. pemangkin perubahan dan kerja kumpulan-kolaborasi didapati menyumbang sebanyak 55% (R² = 0. pemangkin perubahan (β = 0. kebolehsuaian (β = 0.05). Akhir sekali subskala kompetensi emosi pemimpin yang menjadi peramal utama dalam kepemimpinan Transformasi bagi dimensi pertimbangan individu ialah subskala keyakinan diri (β = 0. Subskala-subskala keyakinan diri.162. Namun begitu subskala kerja kumpulan-kolaborasi mempunyai . Dapatan daripada analisis regresi tersebut jelas menunjukkan bahawa kompetensi emosi pemimpin adalah merupakan peramal yang signifikan terhadap kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin di sekolah kurang berkesan.05).05) dan kerja kumpulankolaborasi (β = 0. kesedaran organisasi.05). dan pengaruh (β = 0. kebolehsuaian.05). pengawalan emosi diri (β = 0. kebolehsuaian (β = 0. p < 0.214. Subskala-subskala kompetensi emosi ini didapati menyumbang sebanyak 61% kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi dimensi merangsang intelektual (R² = 0.234 empati (β = 0. p < 0.175.05). p < 0.299. pengawalan emosi diri.180. p < 0.612) di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan.05).05).05).143. Jadual 4.147.274. orientasi khidmat (β = 0. p < 0. p < 0.180. membangunkan orang lain (β = 0.303. membangunkan orang lain. membangunkan orang lain (β = 0.557) kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi dimensi pertimbangan individu bagi pemimpin di sekolah kurang berkesan.227. p < 0.05). kepemimpinan berinspirasi. p < 0.05). kesedaran organisasi (β = 0.05).05). kepemimpinan berinspirasi (β = 0.35 juga menunjukkan subskala kompetensi emosi pemimpin di sekolah kurang berkesan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan Transaksi bagi dimensi ganjaran luar jangka dan dimensi pengurusan pengecualian (pasif).302. p < 0. p < 0. p < 0. p < 0.

model cadangan kajian diuji sama ada sesuai (good fit) atau tidak sesuai. dan Shimeall (2005) iaitu nisbah chi-square dibahagi dengan tahap kebebasan. Analisis regresi tersebut jelas menunjukkan bahawa hanya subskala kerja kumpulan-kolaborasi yang merupakan peramal yang signifikan terhadap kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin di sekolah kurang berkesan.204) dan menyumbang sebanyak 6% (R² = 0. Tucker-Lewis Index (TLI).5 Analisis Model Persamaan Struktur (SEM) Dengan menggunakan Strutural Equation Modeling (SEM). Root mean square error of approximation (RMSEA).235 hubungan yang signifikan dengan pengurusan pengecualian (aktif) (β = 0. Model kajian ini dianalisis berdasarkan nilai indeks fit berdasarkan cadangan Jackson. Dezee.068) kepada pengukuhan kepemimpinan tersebut di kalangan pemimpin di sekolah kurang berkesan.1 di muka surat 234. Goodness-of-Fit Index (GFI). dan Comparative Fit Index (CFI). Model 1 ditunjukkan dalam Rajah 4. . 4. Douglas.

05 Transform .08 FIT MODEL p = 0.236 . KD = Kesedaran Diri. PD = Pengurusan Diri.93 CFI = 0. Transak = Kepemimpinan Transaksi.69 1.051 KS 1. Transform = Kepemimpinan Transformasi.68 KE Transak -.94 TLI = 0.00 e7 e1 KD 1 LS Nota: PP = Pengurusan Perhubungan.95 RMSEA = 0.02 e4 1 PP 1. KS = Kesedaran Sosial.20 1.68 .025 GFI = 0.01 .01 e2 .003 e5 1 . KE = Kompetensi Emosi.1 Model Fit Kompetensi Emosi Pemimpin dan Kepemimpinan Sekolah .86 e6 1 -.081 PD 1.79 . LS = Kepemimpinan Laissez-Faire Rajah 4.27 .03 1 e3 .

Kompetensi emosi pemimpin (KE) terdiri daripada empat kelompok iaitu kesedaran diri (KD). mempengaruhi kepemimpinan . kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire. dan kesedaran diri (β = 1. kesedaran sosial (β = 1. Ini bermakna apabila skor kompetensi emosi pemimpin meningkat sebanyak 1 standard unit. di mana apabila skor kompetensi pemimpin meningkat sebanyak 1 standard unit. kesedaran sosial (KS) dan pengurusan perhubungan (PP). Analisis juga menunjukkan bahawa kepemimpinan Laissez-Faire mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepemimpinan Transformasi (β = . Kelompok kompetensi emosi pemimpin menunjukkan regression weight yang signifikan dengan kepemimpinan Transformasional di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.1 di muka surat 234.10 standard unit.20 standard unit.01). Kelompok pengurusan perhubungan (β = 1. menunjukkan model cadangan kompetensi emosi pemimpin dan hubungannya dengan kepemimpinan sekolah.00) dan kompetensi emosi pemimpin secara keseluruhan (β = .68). kelompok pengurusan diri (PD). skor kepemimpinan Transaksi menyusut sebanyak -. Kepemimpinan sekolah terdiri daripada kepemimpinan Transformasi. Ini bermakna skor kepemimpinan Laissez-Faire tidak Transformasi.05). dan skor kepemimpinan Laissez-Faire juga akan menyusut sebanyak -.69 standard unit.86).69). skor kepemimpinan Transformasi akan meningkat sebanyak 1.237 Rajah 4. Namun begitu skor kompetensi emosi pemimpin mempunyai hubungan yang negatif dengan kepemimpinan Transaksi dan skor kepemimpinan Laissez-Faire. pengurusan diri (β = 1.

Douglas.05. et al. Dezee.6 Kesimpulan Dapatan Kajian Berdasarkan perbincangan di atas. GFI (. 4. Dapatan ini menunjukkan wujud hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi emosi dan kepemimpinan Transformasi pemimpin sekolah.94). hasil analisis tidak menyokong hipotesis nol yang dibentuk berkaitan hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.95). dan Shimeall (2005) serta Kline (2005) sesuatu model dianggap fit apabila nilai Chi-square/darjah kebebasan < 2 .003). Dapatan analisis menunjukkan nilai Chi-square/darjah kebebasan ialah (1. Hipotesis nol berkaitan dengan perbezaan pengaruh faktor demografi iaitu umur dan jantina adalah tidak disokong manakala pembolehubah pengalaman pentadbiran adalah diterima. (2005) dan Kline (2005). dan P = . RMSEA (.238 Mengikut Jackson. CFI atau Bentler Compararative Fit Index menghampiri 1. Sehubungan dengan itu bahawa hipotesis nol yang mengatakan model ini adalah model yang tidak fit gagal ditolak. kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Justeru model kajian ini dianggap fit berdasarkan kriteria yang diberi oleh Jackson. CFI (. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) < . dan nilai p > .87). Bagi pengukuran perbezaan kompetensi emosi pemimpin yang diukur berdasarkan soal selidik kompetensi emosi . TLI (.Tucker-Lewis Index (TLI) mengampiri 1.025.05. Analisis seterusnya dilakukan bagi membandingkan pengaruh pembolehubah demografi iaitu umur.93). jantina dan pengalaman pentadbiran.

hasil analisis menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.239 pemimpin. Dari segi kekuatan hubungan dan nilai peramal. kesedaran organisasi. dimensi karismatik (tingkahlaku) dipengaruhi oleh subskala kesedaran emosi diri. bagi hubungan di antara kompetensi emosi pemimpin berdasarkan soal selidik kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. kepemimpinan berinspirasi dan pemangkin perubahan. peramal utama yang berpengaruh ialah kebolehsuaian dan pengurusan konflik. Seterusnya bagi dimensi pertimbangan individu pula. . kebolehsuaian dan pengaruh di dalam kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan. hasil analisis menunjukkan dimensi karismatik (atribut) dipengaruhi oleh subskala inisiatif dan pengaruh. empati. hasil analisis menunjukkan bahawa komponen kompetensi emosi adalah merupakan peramal yang signifikan terhadap kepemimpinan Transformasi. Perbezaan yang signifikan juga dibuktikan dari segi kepemimpinan Transformasi yang diukur berdasarkan Multifactor Leadership Questionnaire di antara pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Dari segi kepemimpinan Transformasi. Dimensi yang mempunyai kuasa peramal yang tertinggi bagi kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan ialah subskala kebolehsuaian dan pengaruh. kebolehsuaian dan kerja kumpulan-kolaborasi. kebolehsuaian. Selain itu dimensi mencetus motivasi dipengaruhi oleh subskala sikap optimis. Bagi dimensi merangsang intelektual. dipengaruhi oleh subskala pencapaian.

kebolehsuaian. subskala kompetensi emosi pemimpin yang mempengaruhi ialah subskala orientasi khidmat. kebolehsuaian. dan kerja kumpulan-kolaborasi. kesedaran organisasi. Bagi soal selidik kompetensi emosi pemimpin.36 yang menunjukkan secara sepintas lalu berkaitan keseluruhan dapatan kajian. pengawalan emosi diri. pemangkin perubahan dan subskala pengaruh.240 Di sekolah kurang berkesan pula. Selain itu. Manakala bagi dimensi mencetus motivasi. subskala kompetensi emosi iaitu kesedaran organisasi. . membangunkan orang lain dan pengaruh didapati merupakan peramal yang signifikan bagi dimensi merangsang intelektual. subskala-subskala yang didapati menyumbang kepada dimensi karismatik (atribut) ialah kesedaran organisasi. kepemimpinan berinspirasi. membangunkan orang lain. Dimensi karismatik (tingkahlaku) pula dipengaruhi secara kukuh oleh subskala kompetensi emosi iaitu kesedaran emosi diri. orientasi khidmat. kepemimpinan berinspirasi dan pemangkin perubahan merupakan peramal utama terhadap kepemimpinan Transformasi. subskala empati. membangunkan orang lain. membangunkan orang lain. kebolehsuaian. Secara keseluruhan dapatan kajian ini dapat disimpulkan berdasarkan Jadual 4. inisiatif. subskala kompetensi emosi pemimpin yang didapati merupakan peramal yang utama ialah keyakinan diri. kepemimpinan berinspirasi dan pemangkin perubahan. kepemimpinan berinspirasi. pemangkin perubahan dan kerja kumpulan-kolaborasi. kesedaran organisasi. Seterusnya bagi dimensi pertimbangan individu di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan.

241 Jadual 4. Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol disokong Hipotesis nol disokong Hipotesis nol disokong Hipotesis nol disokong Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Ho5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah pengalaman pentadbiran pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Hipotesis nol disokong Hipotesis nol disokong .36 Ringkasan Dapatan Kajian Hipotesis Sekolah Berkesan Sekolah Kurang Berkesan Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho2: Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Laissez-Faire di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah umur pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.

242 Ho6: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di Hipotesis nol ditolak dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah jantina pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho7: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Ho8: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho9: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho10: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho11: Kepemimpinan Transformasi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol disokong Hipotesis nol disokong Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak .

Namun begitu.243 Ho12: Kepemimpinan Transaksi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan Ho13: Kepemimpinan LaissezFaire tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan Ho14: Kepemimpinan Transformasi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan Ho15: Kepemimpinan Transaksi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol disokong 4. kompetensi emosi didapati tidak mempunyai hubungan dengan kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin bagi kedua-dua katogeri sekolah .8 Rumusan Perbincangan bab ini telah menyentuh berkaitan dapatan kajian iaitu pertama: kompetensi emosi pemimpin memainkan peranan yang penting dalam sesebuah sekolah dan kepentingan peranan ini dapat dilihat berdasarkan hubungannya dengan pembolehubah kajian iaitu kepemimpinan Transformasi.

. Ketiga. wujud perbezaan bagi kompetensi emosi dan kepemimpinan Transformasi antara pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan kecuali bagi kepemimpinan Transaksi. Namun begitu analisis regresi berganda gagal menolak hipotesis ke lima belas dan hipotesis nol ke enam belas iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin dengan kepemimpinan Transaksi dan Laissez-Faire di sekolah kurang berkesan. Kedua. hasil analisis telah mengenal pasti subskalasubskala kompetensi emosi yang merupakan penyumbang signifikan kepada kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.244 tersebut. Keempat. wujud perbezaan dari segi faktor umur dan jantina dalam kompetensi emosi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan manakala dari segi pengalaman pentadbiran didapati tidak mempunyai perbezaan yang signifikan.

penglibatan kumpulan. menumpukan kepada rumusan kajian. sikap optimis dan dapat berkerjasama dengan staf (George. 2002).245 BAB LIMA PERBINCANGAN DAN RUMUSAN Bab ini membincangkan hasil kajian dalam konteks kajian lepas. Tahap kompetensi emosi yang tinggi dinilai melalui kemampuan pemimpin memahami kelemahan-kelemahan atau kekurangan subordinat dan dapat mengawal emosi diri dan orang lain (Chastukhina. kerangka teoritikal dan justifikasi kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada dapatan kajian. Peningkatan dalam tahap kompetensi emosi didapati dapat meningkatkan kepemimpinan sekolah terutamanya dari aspek kepemimpinan Transformasi. 5.1 Hubungan Kompetensi Emosi Pemimpin Dan Kepemimpinan Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kepentingan tahap kompetensi emosi pemimpin dalam mempengaruhi kepemimpinan di sekolah dibuktikan berdasarkan hasil kajian. Fenomena ini tidak hanya berlaku di sekolah berkesan tetapi dibuktikan juga di sekolah kurang berkesan. sikap toleransi yang . Bahagian kedua bab ini. berkongsi dalam membuat keputusan. 2000). dapat menyerap semangat kerja berpasukan. implikasi dan cadangan kajian akan datang. Ini menunjukkan elemen kompetensi emosi merupakan elemen penting dalam mempengaruhi kepemimpinan sekolah terutamanya dari aspek kepemimpinan Transformasi walau pun dalam konteks sekolah yang berbeza katogeri pencapaian.

Allen (2003). Bradberry dan Su (2006). Barling et al. tetapi hasil kajian ini didapati menunjukkan . 1999). (2007). melaksanakan program-program perkembangan staf. Dulewicz dan Higgs (2000). Meskipun kebanyakan kajian yang diulas adalah merupakan kajian yang dijalankan di negara-negara barat. Asforth dan Humprey (1995) dan Bass (1998). Magerian dan Sosik (1996). 1992). kepentingan kompetensi emosi dalam mengukuhkan aspek kepemimpinan Transformasi ini adalah selaras dengan pandangan sarjana seperti Goleman (1998).. 1997). 1990). 2001. Selain itu. George (2000).. George (2000). empati. berani mengambil risiko (Hallinger & Hausman. (2000). Prestine. 1981). Dari segi hubungan antara kompetensi emosi pemimpin terhadap kepemimpinan sekolah. 1997) dan mementingkan aspek visi dan misi dalam pengurusan sekolah (Zulkifli Manaf. Cherniss dan Goleman (2005) dan Hay dan McBer (2000). ikhlas (Bass. penglibatan ibu bapa (Levine & Lezotte. Manakala kepemimpinan Transformasi tahap yang tinggi ialah lebih berwaspada. (2000). memahami keperluan emosi guru (Beatty. Dapatan berkaitan hubungan yang positif ini selaras dengan hasil kajian lepas seperti kajian-kajian oleh Rode et al. hasil kajian menunjukkan semakin tinggi tahap dalam subskala kompetensi emosi pemimpin. Goleman (1998). Phi Delta Kappa. Barling et al.246 tinggi (Stone. Rahimah Ahmad. 1990). 1992. sentiasa membuat penilaian terhadap pencapaian dan memaksimumkan penglibatan PIBG (Shahril Marzuki. & Shahril Marzuki. dan cepat bertindak terhadap pelbagai situasi dalam organisasi (Mayer & Salovey. semakin tinggi pengaruh terhadap aspek kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 1990). Bass (2000)..

Usaha-usaha ini akan dapat meningkatkan lebih banyak jumlah sekolah-sekolah berkesan.247 persamaan dari segi hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan sekolah. Tahap kepemimpinan Transformasi diukur melalui tahap emosi yang penting dalam hubungan antara pemimpin dan subordinat. Informasi emosi subordinat . Misalnya. Model kecerdasan emosi dan kepemimpinan mengutarakan bahawa faktor-faktor kepemimpinan adalah dipengaruhi oleh elemen-elemen di dalam kecerdasan emosi. Ini sekaligus memperkukuhkan lagi andaian-andaian yang dikemukakan berdasarkan teori prestasi yang berasaskan kepada kompetensi emosi dan teori kepemimpinan Transformasi. kesedaran sosial. peningkatan dalam kepemimpinan Transformasi adalah dipengaruhi oleh subskala-subskala yang terdapat di dalam kompetensi emosi pemimpin seperti kesedaran diri. pemimpin yang tinggi kompetensi emosinya dapat membantu mereka mempengaruhi subordinat bagi meningkatkan kualiti dan keberkesanan organisasi. pengurusan diri. Kepentingan kompetensi emosi pemimpin ini juga selaras dengan andaianandaian yang dikemukakan dalam model kecerdasan emosi dan kepemimpinan dan juga model kepemimpinan dan pengurusan emosi. Berdasarkan teori-teori tersebut. Peningkatan penguasaan terhadap kelompok-kelompok dalam kompetensi emosi pemimpin yang berkaitan dengan peningkatan di dalam aspek kepemimpinan Transformasi ini menyokong model kajian yang menunjukkan hubungan yang positif antara kompetensi emosi dan kepemimpinan Transformasi. Implikasi dari peningkatan di dalam kompetensi emosi ini akan meningkatkan tahap kepemimpinan Transformasi dan memberi impak kepada pencapaian sekolah yang lebih baik. dan pengurusan perhubungan.

Capowski (1994). Goleman (1995). Barling et al. (2000). pertimbangan-pertimbangan yang bersifat individu dan untuk mencetus motivasi di kalangan subordinat. Smither. Seterusnya. George (2000). misi organisasi. Goleman (1995). Dapatan ini selaras dengan hujah-hujah yang mengaitkan antara kompetensi emosi pemimpin dan implikasinya terhadap pembolehubah-pembolehubah di dalam kepemimpinan Transformasi dan organisasi sekolah seperti kelompok kesedaran diri didapati dapat membantu pemimpin untuk mempengaruhi subordinat menerima dan menghayati visi organisasi. hasil kajian menunjukkan bahawa kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi mempunyai perkaitan tersendiri dalam kompetensi emosi pemimpin dengan kepemimpinan mempengaruhi dan meningkatkan kemahiran dan keberkesanan dalam kepimpinan sekolah. memberi kefahaman mengenai identiti nilai. Dominick. dan Shamir. Boyatzis dan Sala (2004). kelompok pengurusan diri. subskala kompetensi emosi pemimpin berdasarkan soal selidik Emotional Competence Inventory (ECI-2) iaitu kelompok kesedaran diri. House dan Arthur (1993) yang turut mendapati perkaitan keseluruhan kelompok-kelompok Transformasi. mencetus motivasi. pertimbangan individu dan merangsang intelektual . Ini selari dengan dapatan kajian oleh Byrne. Secara keseluruhan. kelompok kesedaran sosial dan kelompok pengurusan perhubungan didapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan Transformasi. dan Reilly (2007).248 dapat memberi panduan kepada kepemimpinan sekolah untuk bertindak dan memberi perhatian terhadap pelbagai isu yang kompleks yang memerlukan perhatian segera. Dulewicz dan Higgs (2000).

1985. 2000. Peningkatan dalam tahap kompetensi emosi tidak mempengaruhi peningkatan proses di dalam kepemimpinan Transaksi dan Dapatan ini secara kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin sekolah. 1989. 2000. Bass & Yammarino. Atwater & Yammarino.. 1997. Sosik & Magerian. Lewis. Wasielewski. dapatan kajian ini gagal menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi emosi pemimpin dengan kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 1999). 2000. pertukaran ini berasaskan kepada keperluan ekstrinsik yang asas dan ianya tidak akan memberi kesan yang berpanjangan terutamanya ke atas peningkatan profesionalisma guru. Northhouse (1997) yang menyatakan tingkahlaku kepemimpinan Transaksi dan Laissez-Faire memperlihatkan .249 (George. Menurut Sergiovanni (1990) lagi. Namun begitu. 1997. membantu dalam mengkoordinasi fungsi-fungsi pengurusan dan sebagainya menyebabkan kompetensi emosi dikenal pasti sebagai pembolehubah penting yang mempunyai kaitan dengan kepemimpinan Transformasi. selari dengan dapatan Sergiovanni (1990) yang memperlihatkan bahawa aplikasi tingkahlaku kepemimpinan Transaksi di sekolah hanya merupakan suatu proses di mana pemimpin melakukan siri perjanjian pertukaran dengan guru-guru dalam usaha untuk meningkatkan agenda yang telah dipersetujui. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bennis (1990). Mayer et al. Mayer & Salovey. Salah satu daripada penjelasan kepada dapatan yang menonjolkan kepentingan peranan kompetensi emosi pemimpin dalam sesebuah sekolah ini boleh dilihat daripada kepentingan kompetensi emosi yang menjadi asas kepada keberkesanan sesebuah sekolah.

tingkahlaku kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire telah mendapat kritikan dalam kajian-kajian lepas kerana ianya menekankan kepada sistem persetujuan perlaksanaan tugas atau pertukaran antara usaha yang diberikan dengan ganjaran (Bass. Dalam pada itu. perbezaan-perbezaan di dalam kompetensi emosi pemimpin yang berkaitan dengan pembolehubah demografi iaitu. kelompok kesedaran sosial. umur. kelompok pengurusan diri dan kelompok pengurusan perhubungan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan di sekolah kurang . 1990). 1992. Hasil kajian mendapati wujud perbezaan yang signifikan dari segi umur terhadap kelompok-kelompok kompetensi emosi pemimpin iaitu kelompok kesedaran diri. Burns. Sergiovani. 1985. 1985. Ini selaras dengan paradigma terkini yang mencadangkan supaya kompetensi emosi dilihat sebagai suatu proses yang dinamik.250 tindakan pengurusan yang lebih bersifat tradisional tanpa memperlihatkan aspekaspek emosi atau perasaan. jantina dan pengalaman pentadbiran di dalam kajian ini dapat dilihat dari segi tahap kompetensi emosi pemimpin. 5. 1978. Bennis & Nanus. Justifikasi seterusnya kepada dapatan kajian ini ialah kekuatan pendekatan yang digunakan iaitu mengambil kira kompetensi emosi pemimpin daripada pelbagai kelompok dan subskala menyebabkan kepelbagaian aspek kompetensi emosi pemimpin diambil kira.2 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Dari Aspek Pembolehubah Demografi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Secara umumnya. Leithwood. boleh dipelajari dan dengan mengambil kira berbagai aspek dalaman dan luaran sekolah apabila menjalankan kajian.

Bar-On (2000) dan Sala (2002) yang turut mendapati bahawa kompetensi emosi bagi kumpulan yang umur lebih dewasa memperolehi skor kecerdasan emosi yang lebih tinggi. (2000). Dapatan ini selaras dengan hasil kajian oleh Hopkins (2005). Handley dan Fund (2006) dan Cherniss dan Goleman (2005) yang secara umumnya mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di dalam kompetensi emosi dipengaruhi oleh faktor pengalaman bekerja responden. Berkaitan dengan perbezaan ini. (2006) yang mendapati umur pengetua tidak mempunyai perbezaan yang signifikan dengan kompetensi emosi. Sala (2002). Goleman (1998). Seterusnya. dapatan ini tidak selaras dengan kajian oleh Goleman . Namun begitu hasil kajian ini bertentangan dengan hasil kajian oleh Cook. Namun begitu. Peningkatan tahap kompetensi emosi adalah selari dengan peningkatan umur. hasil analisis menunjukkan bahawa tahap umur di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan mempengaruhi tahap kompetensi emosi mereka. Dapatan ini selaras dengan kajian Crick (2002).251 berkesan. Bar-On. Perbezaan berkaitan dengan kompetensi emosi pemimpin ini sekali gus menyokong pandangan-pandangan oleh Hopkins (2005). Boyatzis dan Sala (2004). Namun begitu kajian Cook (2006) menunjukkan umur tidak memberi perbezaan yang signifikan ke atas kompetensi emosi pemimpin. dan Bar-On. hasil kajian ini tidak dapat membuktikan perbezaan dari segi pengalaman pentadbiran berdasarkan kelompok-kelompok kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. manakala Click (2002) mendapati hanya kesedaran sosial dan kesedaran diri yang mempunyai perbezaan signifikan dengan faktor umur.

pengawalan emosi diri. Dari segi keselarasan dengan kajian-kajian lepas. Dapatan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Hopkins (2005). Boyatzis dan McKee (2002) dan Fernandez-Araoz (2001) yang mendapati kecemerlangan dalam kompetensi emosi pemimpin adalah berkaitan dengan pengalaman kerja. Caruso dan Salovey (1999).252 (1998). Mandell dan Pherwani (2003). prihatin. 2000) yang berpendapat bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara keseluruhan dalam kompetensi emosi antara pentadbir lelaki dan wanita. (1997. Rivera (2003). pemangkin perubahan dan kesetiaan terhadap organisasi. Boyatzis dan Sala (2004). orientasi khidmat. Kajian ini juga turut mendapati perbezaan yang signifikan di dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan jantina di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Goleman. Cavallo dan Brienza (2002). hasil kajian ini menunjukkan bahawa pemimpin lelaki mempunyai kompetensi emosi yang lebih tinggi dari pemimpin perempuan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. (2003) di mana responden lelaki memperolehi skor kompetensi emosi yang lebih tinggi dari responden perempuan di dalam subskala kesedaran emosi diri. kebolehsuaian. dapatan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Mayer. Berkaitan dengan jantina juga. dan kekananan (seniority) seseorang itu dalam organisasi. terdapat banyak persamaan dalam kompetensi emosi antara lelaki dan perempuan atau dengan kata lain tidak wujud perbezaan antara jantina berkaitan dengan kecerdasan emosi. Namun begitu dapatan ini bertentangan dengan hasil kajian oleh Mayer. Dapatan ini bertentangan dengan pandangan Bar-On. Rivera (2003). dan Mandell dan Pherwani. . Hopkins (2005). keyakinan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bar-On (1997). ketepatan penilaian kendiri. dan Goleman (1995).

(2006) dan Rode et al. Chastukhina (2002). Noyes (2002).3 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin dan Kepemimpinan di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Perbezaan di antara sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di dalam kajian ini adalah dilihat berdasarkan kepada kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin di dua katogeri sekolah tersebut. .. orientasi khidmat. George. membangunkan orang lain.253 Caruso dan Salovey (1999). Sipsma (2000). prihatin. Beatty (2001). Secara lebih terpeinci. Feldman (19990. (2007) yang berhujah bahawa pada hakikatnya wujud perbezaan antara organisasi berkesan dan kurang berkesan berdasarkan kompetensi emosi pemimpinnya. Perbezaan yang signifikan juga wujud dalam kelompok kesedaran diri. Boyatzis dan Sala (2004) dan Goleman (1995) yang menunjukkan bahawa pemimpin perempuan memperolehi skor yang lebih tinggi dalam kompetensi emosi berbanding dengan pemimpin lelaki terutamanya kesedaran emosi diri. Cavallo dan Brienza (2002). kesedaran sosial dan pengurusan diri. Dyer (2001). kelompok kesedaran sosial.. Rozell et al. 5. (2000). kelompok pengurusan diri dan kelompok pengurusan perhubungan di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Perbezaan berkaitan dengan kompetensi emosi pemimpin ini sekali gus menyokong pandanganpandangan oleh Goleman (1998b). hasil kajian ini mendapati bahawa wujud perbezaan dalam kompetensi emosi pemimpin secara keseluruhan.

dan Waclawski (2000). dapatan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.. Banchman et al. Goleman (2001). (2000). (2007) yang turut mendapati bahawa kompetensi emosi pemimpin di dalam organisasi yang berkesan adalah lebih tinggi berbanding dengan organisasi yang kurang berkesan. dapatan ini bertentangan dengan kajian Weisinger (1998) dan Dyer (2001) yang mendapati bahawa aspek kompetensi bukan merupakan penentu bagi membezakan antara organisasi yang berkesan dan tidak berkesan. Dapatan ini selaras dengan hasil kajian oleh Boyatzis (1982). hasil analisis menunjukkan bahawa tahap kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah berkesan adalah lebih tinggi berbanding dengan pemimpin di sekolah kurang berkesan. hasil kajian ini juga membuktikan bahawa subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin sekolah berkesan adalah juga lebih tinggi dari pemimpin . 2000).254 Namun begitu. Menurut mereka kemahiran dalam hubungan manusia. Rozell. dan Rode et al. Church. (2006). Sitarenios (2000). Selain dari itu. Namun begitu.. Berkaitan dengan perbezaan ini. Berr.. Derman (1999). Ini adalah kerana kesetiaan terhadap organisasi dan kompetensi emosi bukanlah merupakan asas kejayaan sesuatu organisasi. memahami bila dan kepada siapa sesuatu tindakan atau tugas perlu dilaksanakan adalah merupakan penentu yang membezakan kepemimpinan dalam organisasi yang berkesan dan organisasi yang tidak berkesan. Kepemimpinan Transaksi lebih bersifat reaktif dan tidak cenderung kepada hubungan yang bersifat personel atau bersifat empati dalam memenuhi keperluan subordinat (Barling et al.

ketelusan. inisiatif. sikap optimis. orientasi khidmat.255 di sekolah kurang berkesan. (2000) yang berhujah bahawa pada hakikatnya kompetensi emosi adalah penentu yang membezakan antara organisasi yang berkesan dan organisasi yang kurang berkesan. (1992). pengaruh dan kerja kumpulan-kolaborasi. hasil kajian menunjukkan bahawa tahap kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin sekolah berkesan adalah lebih tinggi berbanding dengan pemimpin di sekolah kurang berkesan. Perbezaan di dalam subskala kompetensi emosi ini sekaligus menyokong pandangan-pandangan oleh Bass (1990). dan Fergerson dan Nochelski. kesedaran organisasi. empati. Stone. Dapatan ini selaras dengan kajian-kajian oleh Silins (1993. dapatan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Haskin (1995). dan Sitarenios. pemangkin perubahan. (1995). . Kajian ini juga turut mendapati perbezaan yang signifikan dari segi tahap kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Berkaitan dengan kepemimpinan Transformasi juga. Collin (2001a). Antaranya ialah subskala kesedaran emosi diri. kepemimpinan berinspirasi. Charles dan KarrKidwell. keyakinan diri. membangunkan orang lain. Chou Lin (1999). George (2000). orientasi pencapaian. (1996) yang mendapati perbezaan wujud antara organisasi berkesan dan organisasi kurang berkesan adalah disebabkan amalan kepemimpinan Transformasi. pengawalan emosi diri. Leithwood (1993). kebolehsuaian. dan Lashway (1997) yang mendapati wujud perbezaan antara sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. pengurusan konflik. 1994). Dari segi keselarasan dengan kajian-kajian lepas.

4 Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Yang Utama Dalam Meramal Kepemimpinan di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kepentingan pengaruh kompetensi emosi pemimpin turut diperkukuhkan lagi dengan hasil kajian yang menunjukkan sumbangan aspek berkenaan terhadap kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 5. Warech dan Smither (1998). Mayer et al. 1989). hasil analisis menunjukkan bahawa subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu kebolehsuaian dan pengaruh akan memperkukuhkan kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi di sekolah-sekolah berkesan. dan George (2000) yang turut mendapati pemimpin yang mempunyai kemampuan mengenalpasti emosinya mempunyai hubungan yang positif dengan kebolehsuaian dan mempunyai .256 Secara keseluruhannya. pembiayaan dan bentuk-bentuk pengawalan sosial (Rainey. penjelasan yang boleh dikaitkan dengan perbezaan dapatan dalam aspek kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi ialah persekitaran yang wujud dalam konteks organisasi sekolah berkenaan yang berkemungkinan mempengaruhi perbezaan dapatan kajian (Bozeman. Kepentingan subskala tersebut juga selaras dengan dapatan kajian oleh Kafetsios dan Zampetakis (2008). 1982) berkemungkinan mendatangkan perbezaan dalam konteks kepemimpinan dan pengurusan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 1989). 1981. dan aktiviti pengurusan (Fottler. 1983). (2000b). Perry & Porter.. Dari segi pengaruh kompetensi emosi pemimpin terhadap kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan. Megerian dan Sosik (1996). Faktorfaktor seperti ekonomi dan politik (Bozeman.

lebih dihormati. (2000) yang menitikberatkan aspek pengaruh dalam kepemimpinan seperti mana dibuktikan dalam kajian ini. House dan Arthur. (2000). Contohnya penguasaan kompetensi emosi melalui subskala pengaruh membantu proses dalam kepemimpinan Transformasi untuk mempengaruhi subordinat dengan mewujudkan hubungan yang lebih berkualiti dan seterusnya dapat mempengaruhi kerja-kerja berpasukan dalam organisasi (Bass. Tahap kompetensi emosi yang tinggi membolehkan seseorang pemimpin mampu untuk lebih bersikap lebih fleksibel. Kepimpinan yang mempunyai tahap kompetensi emosi dalam kelompok pengurusan diri yang tinggi akan dapat mengawal dirinya dalam situasi tertekan. Kepentingan subskala pengaruh dalam memperkukuhkan kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi turut dibincangkan oleh Bass (1998). Barling et al.. Shamir. (1993). (2004). Barling et al.. Sesuatu perubahan dan kemajuan tidak akan berlaku tanpa fleksibiliti dan kebolehsuaian dengan situasi dan emosi subordinat (Boyatzis dan Sala. menjadi role model. Subskala inisiatif dan pengaruh merupakan dua subskala utama yang memperkukuhkan dimensi karismatik (atribut). Dapatan ini selaras dengan kajian Dulewicz dan Higgs (2000). 1998). lebih .. Paglis dan Green (2002). 2004). (1993). (2000) dan George. Magerian dan Sosik (1996) dan Shamir et al. Boyatzis dan Sala. Subskala-subskala kompetensi emosi yang terdapat dalam soal selidik ECI-2 didapati juga menyumbang dalam memperkukuhkan dimensi-dimensi di dalam kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan.257 tahap yang tinggi untuk menyelesaikan situasi-situasi konflik dan memotivasikan subordinat. George (2000).

House dan Arthur.. George. Mereka akan mempamerkan tingkahlaku yang berinovatif dan terpuji yang boleh dijadikan model atau diteladani oleh subordinat (Shamir et al. 1993). Seterusnya analisis juga mendapati subskala kesedaran emosi diri. (2000). (1992).258 berkemampuan menyelaraskan tingkah lakunya bagi memenuhi keperluan subordinat dan sanggup mengorbankan kepentingan diri untuk kecemerlangan organisasi (Bass. Sumbangan subskala inisiatif dan pengaruh akan memberi impak kepada sikap pemimpin yang lebih komited terhadap moral dan nilai (Kafetsios & Zampetakis. (2000). Megerian & Sosik. Mereka juga akan menggunakan pengalaman emosi yang positif untuk meningkatkan fungsi dan pencapaian organisasi.. melalui kesedaran sosial (subskala empati dan kesedaran organisasi) akan mempengaruhi kepemimpinan Transformasi untuk melonjak perkembangan dan persefahaman antara ahli dalam organisasi. (1993) turut mendapati bahawa subskala-subskala berkaitan kesedaran diri. Malah. Barling et al. Shamir. Goleman (1995). kesedaran organisasi. bersikap realisitik terhadap kemampuan diri dan orang lain dan berwibawa. lebih empati dan seterusnya menggunakan maklumat tersebut untuk membuat keputusan bagi . 1996). Hasil kajian Dulewicz dan Higgs (2000). kesedaran sosial dan pengurusan diri yang berkaitan dengan kesedaran yang bersifat umum terhadap emosi dirinya dan orang yang berada di sekelilingnya. empati. 1985). Boyatzis. Misalnya. lebih berkeyakinan. kebolehsuaian dan kerja kumpulan merupakan subskala utama yang memperkukuhkan dimensi karismatik (tingkahlaku). 2008. Pada masa yang sama subordinat akan memandang pemimpin sebagai seorang yang bermoral dan beretika seterusnya menjadi penyumbang utama kepada keberkesanan organisasi. menilai secara tepat emosi subordinat.

Capowski (1994). Daubman. (2000). kebolehsuaian) dan kelompok pengurusan perhubungan (subskala kepemimpinan berinspirasi.. Kepentingan pengukuhan kompetensi tersebut ke atas dimensi mencetus motivasi turut disokong oleh George (2000). Paglis dan Green (2002) dan Boyatzis dan Sala (2004) yang menunjukkan bahawa tahap pengurusan diri dan pengurusan perhubungan yang tinggi dapat membantu pemimpin mengawal emosi diri yang negatif dalam usaha untuk memperlihatkan emosi yang positif terhadap subordinat dan secara tidak langsung meningkatkan motivasi subordinat. Magerian dan Sosik (1996). (1987). Kajian juga menunjukkan subskala kebolehsuaian (kelompok pengurusan diri) dan pengurusan konflik (kelompok pengurusan perhubungan) merupakan penyumbang memperkukuhkan dimensi merangsang intelektual dalam kepemimpinan Transformasi. Goleman (1995). Isem. dan pemangkin perubahan) didapati merupakan peramal utama terhadap dimensi mencetus motivasi. dan Sosik dan Megerian (1999) yang mendapati pemimpin yang berjaya meningkatkan keberkesanan organisasi adalah pemimpin yang berjaya dalam pengurusan konflik. Bass (1998). hasil kajian menunjukkan kelompok pengurusan diri (subskala sikap optimis. Berkaitan dengan pengaruh subskala kompetensi emosi pemimpin terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan. George (2000).259 meningkatkan keperluan dan kepuasan subordinat. Sosik dan Dworakivky (1998). Mayer dan Salovey (1997). Dapatan yang sama juga turut disokong oleh Zaccaro et al. . kepimpinan ini akan mendapat kepercayaan dan dihormati oleh subordinat. dan Nowicki. Dalam masa yang sama. lebih bersemangat dan optimis dalam situasi-situasi yang tertekan.

260

menggalakan pemikiran inovatif dalam penyelesaian masalah dan pembinaan pendekatan baru untuk berurusan dengan situasi yang bermasalah. Pemimpin yang mempunyai tahap kompetensi emosi yang tinggi akan berkemampuan memperbaiki emosinya dalam usaha meningkatkan pemikiran yang kreatif berkaitan fungsi organisasi. Seterus hasil kajian ini juga menunjukkan dimensi pertimbangan individu dapat diperkukuhkan melalui kelompok pengurusan diri (subskala orientasi

pencapaian dan kebolehsuaian) dan kelompok pengurusan perhubungan (subskala pengaruh) bagi sekolah berkesan. Dapatan ini disokong oleh Clarke (2006), George (2000), Goleman (1995), Bass (1990), dan Megerian dan Sosik (1996) yang

menunjukkan pemimpin di dalam organisasi yang berjaya berkebolehan untuk berinteraksi dengan jayanya, dapat menyesuaikan emosinya dengan keperluan subordinat dan organisasi serta mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian. Sebagai contoh, berkebolehan untuk menghubungkan dirinya dengan pengalaman yang positif dalam usahanya untuk memenuhi dan memahami keperluan subordinat. Apabila pemimpin berkebolehan memahami emosi subordinatnya, ianya akan dapat membimbing atau memberi perhatian terhadap keadaan-keadaan yang kritikal. Pemahaman ini penting kerana subordinat mungkin tidak akan menunjukkan perasaan yang sebenar dalam situasi tertentu dalam usaha untuk menunjukkan proses sosial yang bersesuaian dan ini merupakan sesuatu yang penting kepada pemimpin. Dapatan kajian ini membuktikan bahawa kompetensi emosi pemimpin memainkan peranan yang besar dalam menentukan tahap kepemimpinan

Transformasi dan kepemimpinan Transaksi pemimpin di sekolah-sekolah berkesan.

261

Ciri-ciri kompetensi emosi yang tinggi seperti optimis,

kebolehsuaian, pengaruh, sikap

inisiatif, kepemimpinan berinspirasi, pemangkin perubahan, pengurusan

konflik, kerja berpasukan–kolaborasi, dan kesedaran organisasi perlulah dititik beratkan. Selain itu, kesedaran emosi diri dan empati juga amat penting. Hal ini, selaras dengan dapatan kajian yang menunjukkan kepentingan kesedaran diri kerana ia merupakan asas kepada kompetensi emosi yang lain seperti kebolehsuaian dan pengaruh. Pemimpin perlu menitik beratkan aspek-aspek mengenai perasaan dirinya, menjadikan aspek emosi sebagai panduan untuk membuat perubahan dan penyesuaian, bersikap realistik terhadap kemampuan dirinya dan orang lain, mempunyai keyakinan dirinya dan berwibawa. Sikap berinovatif dan terpuji yang boleh dijadikan model atau diteladani secara tidak langsung akan memberi kekuatan pengaruh dalam membuat keputusan, lebih dihormati dan dapat mendorong subordinat untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada organisasi sekolah. Selain dari mempunyai kesedaran emosi diri, pemimpin sekolah juga perlu

mempunyai sifat empati, mempunyai kesedaran organisasi dan dapat mengurus konflik di sekolah dengan sebaik mungkin. Aspek-aspek lain seperti berinisiatif, pemangkin perubahan dan kerja kumpulan–kolaborasi juga perlu diberi perhatian. Bagi sekolah kurang berkesan pula, hasil analisis menunjukkan kepemimpinan Transformasi dipengaruhi oleh kelompok kesedaran sosial (subskala kesedaran organisasi), kelompok pengurusan diri (subskala kebolehsuaian), kelompok

pengurusan perhubungan (subskala membangunkan orang lain, kepemimpinan berinspirasi, pemangkin perubahan). Kepentingan kelompok tersebut dan

perkaitannya dengan kepemimpinan Transformasi turut dibincangkan oleh Goleman

262

(1995), George (2000), Ashforth dan Humprey (1995), Sosik dan Megerian (1999), Isen, Daubman, dan Nowicki (1987), dan Ciarrochi et al., (2000). Kepentingan kepemimpinan berinspirasi, pemangkin perubahan dan membangunkan orang lain di dalam organisasi turut diketengahkan oleh Boyatzis dan Sala (2004), Capowski

(1994), Paglis dan Green (2002), Spencer dan Spencer (1998) dan Bass (1998) yang menumpukan kepada kepentingan dan keperluan pemimpin memperbaiki emosi

dalam menjana pemikiran kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kecemerlangan organisasi. Dari segi pengaruh subskala kompetensi emosi terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi, hasil analisis bagi pemimpin di sekolah kurang berkesan menunjukkan dimensi karismatik (atribut) dipengaruhi oleh enam subskala di dalam kompetensi emosi iaitu subskala kesedaran organisasi, inisiatif, membangunkan orang lain, kepemimpinan berinspirasi, pemangkin perubahan dan kerja kumpulankolaborasi. Manakala dimensi karismatik (tingkahlaku) dipengaruhi oleh dua subskala iaitu kesedaran diri dan kesedaran organisasi. Hal ini adalah selaras dengan kajian oleh Barling, Slater dan Kelloway (2000), Sipsma (2000), Goleman (1995), Boyatzis (1992), Shamir, House dan Arthur, (1993) yang turut mendapati bahawa kompetensi emosi tersebut merupakan subskala kompetensi emosi yang penting kepada pemimpin untuk memperlihatkan kepimpinan karismatik dalam usaha meraih kepercayaan dan keyakinan subordinat. Selain itu, hasil analisis kajian ini juga turut menunjukkan pengaruh subskala kompetensi emosi iaitu orientasi khidmat, kepemimpinan berinspirasi dan pengaruh terhadap dimensi mencetus motivasi; subskala empati, orientasi khidmat,

263

kebolehsuaian, membangunkan orang lain dan pengaruh subskala-subskala tersebut terhadap dimensi merangsang intelektual; dan subskala keyakinan diri, kesedaran organisasi, pengawalan emosi diri, kebolehsuaian, membangunkan orang lain, kepemimpinan berinspirasi, pemangkin perubahan dan subskala kerja berpasukankolaborasi terhadap dimensi pertimbangan individu. Hal yang sama juga dibincangkan dalam dapatan kajian oleh Mikolajczak, Menil, dan Luminet (2007), Goleman (1995), George (2000), Barling et al., (2000), Boyatzis dan Sala (2004), Paglis dan Green (2002), Bass dan Avalio (1994), dan Spencer dan Spencer (1998). Secara keseluruhannya, dari segi pengaruh kompetensi emosi pemimpin di sekolah kurang berkesan, hasil analisis menunjukkan kompetensi emosi pemimpin di sekolah kurang berkesan lebih dipengaruhi oleh kelompok pengurusan diri dan kelompok pengurusan perhubungan. Subskala kompetensi emosi yang paling banyak berpengaruh terhadap dimensi kepemimpinan Transformasi ialah dimensi

pertimbangan individu (lapan subskala) dan diikuti oleh dimensi karismatik (atribut). Dimensi yang paling kurang dipengaruhi oleh kompetensi emosi ialah karismatik (tingkahlaku). Dapatan yang berbeza diperolehi di sekolah berkesan di mana

kompetensi emosi

yang paling banyak berpengaruh terhadap kepemimpinan

Transformasi ialah dimensi karismatik (tingkahlaku) (enam subskala). Manakala dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi yang lain dipengaruhi secara puratanya dua subskala dalam kompetensi emosi pemimpin. Namun begitu, dapatan kajian ini gagal membuktikan pengaruh subskala kompetensi emosi terhadap kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan LaissezFaire di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan. Hal ini selaras dengan dapatan

264

Barling et al., (2000) yang menunjukkan bahawa kecerdasan emosi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan penekanan utama pemimpin di sekolah kurang berkesan adalah dengan menumpukan kepada mempertingkatkan pengaruh kompetensi emosi terhadap dimensi pertimbangan individu, karismatik (atribut), mencetus motivasi dan merangsang intelektual. Manakala bagi sekolah berkesan perhatian juga perlu diberikan terhadap kebolehsuaian. subskala pengaruh dan subskala

5.5

Rumusan Kajian Dengan terlaksananya kajian yang menjadi landasan kepada disertasi ini,

terdapat satu sumbangan yang amat berguna kepada bidang kepemimpinan sekolah dan pengurusan sekolah serta berbagai implikasi kepada dasar dan amalan kepemimpinan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Secara keseluruhannya, hasil kajian ini telah mencapai objektif dan soalan kajian yang telah ditetapkan. Dapatan kajian membuktikan bahawa kompetensi emosi pemimpin

memainkan peranan penting dalam kepemimpinan di kalangan pemimpin sekolah masa kini. Kepentingan kompetensi emosi pemimpin ini dilihat dari segi

pengaruhnya terhadap pemimpin sekolah yang akan dapat meningkatkan kemahiran dan penguasaan di dalam kepemimpinan Transformasional seterusnya meningkatkan jumlah sekolah-sekolah yang berkesan di Malaysia. Aspek-aspek pengaruh kompetensi emosi terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi ini boleh

265

dipertingkatkan lagi melalui subskala-subskala dalam kompetensi emosi, faktor umur dan jantina yang juga telah dikenal pasti berperanan di dalam pembolehubah berkenaan.

5.6

Implikasi Kajian Implikasi kajian dapat dilihat dari segi teoritis dan implikasi amalan.

5.6.1

Implikasi Teoritis

Implikasi akademik bagi kajian ini dapat dilihat dari segi kesesuaian soal selidik dan teori yang digunakan. Secara keseluruhan data psikometrik dan analisis Pengesahan Faktor yang dilaporkan bagi instrumen kajian ini adalah memuaskan. Kaedah backtranslation yang digunakan didapati dapat membantu menyumbang kepada pemfaktoran dan kekukuhan nilai kebolehpercayaan serta kesahihan

instrumen kajian ini. Aspek ini secara tidak langsung dapat menyokong pandangan sarjana yang menyatakan bahawa instrumen-instrumen yang dibentuk di negara barat boleh diaplikasikan dalam konteks masyarakat tempatan dengan langkah-langkah tertentu bagi menyesuaikannya dengan keadaan dan budaya masyarakat di Malaysia. Kajian ini juga turut menyumbang kepada teori-teori yang digunakan iaitu teori pencapaian berasaskan kompetensi emosi dan teori kepemimpinan Transformasi yang merupakan kerangka utama kajian ini. Teori ini meramalkan bahawa kompetensi emosi yang tinggi yang dicirikan oleh kelompok kesedaran diri, kesedaran sosial, pengurusan diri dan pengurusan perhubungan akan membawa kepada peningkatan kemahiran kepemimpinan Transformasi dan seterusnya akan meningkatkan

Di sekolah berkesan. Justeru itu dapatan kajian ini menyokong kepada teori yang dikemukakan. Dapatan kajian ini juga memperincikan andaian-andaian berkaitan dengan teori ini dengan mengenal pasti subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin yang terkukuh dalam mempengaruhi tahap kepemimpinan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. kompetensi emosi pemimpin yang mempunyai hubungan paling signifikan dengan kepemimpinan ialah kelompok pengurusan diri kesedaran sosial (subskala kesedaran organisasi). merangsang intelektual dan pertimbangan individu. Dimensi-dimensi yang dikenal pasti ini menyumbang kepada memperincikan lagi kelompok dan subskala kompetensi emosi pemimpin yang memperkukuhkan kepemimpinan dan dimensi-dimensi yang berkaitan dengannya seperti mana yang . Dimensi-dimensi tersebut ialah karismatik (atribut dan tingkahaku). pemangkin perubahan). mencetus motivasi. Berkaitan dengan teori kompetensi emosi tersebut ialah teori kepemimpinan Transformasi juga menekankan kepada empat dimensi utama yang juga melibatkan aspek-aspek kemahiran emosi dan kepemimpinan. Di sekolah kurang berkesan pula. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa peningkatan dalam kompetensi emosi secara langsung turut meningkatkan tahap kepemimpinan pemimpin sekolah.266 keberkesanan dalam sesebuah organisasi. kepemimpinan berinspirasi. kelompok (subskala kebolehsuaian) dan kelompok pengurusan perhubungan (subskala membangunkan orang lain. subskala-subskala kompetensi emosi yang utama dalam memperkukuhkan tahap kepemimpinan ialah bagi kelompok pengurusan diri (subskala kebolehsuaian) dan kelompok pengurusan perhubungan (subskala pengaruh).

hasil kajian menunjukkan kompetensi emosi memainkan peranan penting dalam meningkatkan tahap kepemimpinan transfromasional di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan juga sekolah kurang berkesan. empati.6.2 Implikasi Amalan Hasil kajian ini juga turut memberikan sumbangan yang penting kepada khazanah ilmu terutamanya bagi pengamal kepemimpinan sekolah dan pembuat dasar pendidikan di Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari sudut peranan kompetensi emosi pemimpin terhadap kepemimpinan . kesedaran sosial. Sehubungan itu. dalam masa yang sama. Antaranya ialah subskala kesedaran emosi. Kajian ini juga memerihalkan tentang subskala-subskala kompetensi emosi yang berpengaruh dan berkesan sebagai sumber pengukuhan di dalam kepemimpinan . orientasi pencapaian. kepemimpinan . kelompok-kelompok kesedaran diri.267 diramalkan di dalam teori prestasi berasaskan kompetensi emosi dan teori kepemimpinan . hasil kajian mendapati subskala kebolehsuaian dan pengaruh merupakan subskala utama yang mempengaruhi pengukuhan kepemimpinan Transformasi. Melalui pengetahuan subskala kompetensi emosi yang berpengaruh ini memungkinkan peningkatan dan pengekalan kepemimpinan yang lebih tinggi dan berkesan. pengurusan diri dan pengurusan perhubungan harus diambil kira sebagai elemen penting dalam merancang program-program yang akan meningkatkan tahap kemahiran dan pengukuhan kepemimpinan . sikap optimis. 5. kesedaran organisasi. Di sekolah berkesan. Namun begitu. subskala-subskala kompetensi lain perlulah juga dipertingkatkan. inisiatif. Secara keseluruhannya.

Malah dapatan kajian ini juga membuktikan bahawa pengalaman di dalam pentadbiran bukanlah merupakan penentu kepada tahap kompetensi emosi seseorang pemimpin sekolah. Jabatan-Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Clarke (2006). Grant (2007). pengurusan konflik dan kerja kumpulankolaborasi. IAB dan juga Pejabat-Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) untuk memperkukuhkan kompetensi .268 berinspirasi. Mayer dan Salovey (1999). tidak hanya bersandarkan kepada senioriti dan kebolehan IQ tetapi menekankan kepada tahap kompetensi emosi seseorang pemimpin sekolah yang akan dilantik. Goleman (1999). Singh (2007). Malah maklumat hasil kajian ini merupakan sumber penting kepada KPM. Dapatan berkaitan dengan kepentingan kompetensi emosi pemimpin ini juga memungkinkan aktiviti-aktiviti dan latihan yang boleh meningkatkan tahap kompetensi emosi di kalangan pemimpin. Dries & Pepermans (2007). Dapatan ini dengan jelas dapat membantu pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Institut Aminuddin Baki (IAB) dalam membuat pemilihan guruguru besar yang lebih berkelayakan. dan Caruso dan Salovey (2004) menegaskan bahawa aspek kompetensi emosi adalah sesuatu yang boleh dipelajari dan dipertingkatkan penguasaan dan kemahiran. Aspek-aspek lain yang perlu diberi penekanan ialah aspek demografi iaitu umur dan jantina pemimpin sekolah. pemangkin perubahan. Ini adalah kerana dapatan kajian menunjukkan kedua-dua faktor tersebut berbeza di dalam tahap kompetensi emosi pemimpin sama ada di sekolah berkesan atau sekolah kurang berkesan. Hasil kajian menunjukkan subskala-subskala kompetensi emosi tersebut juga perlu dipertingkatkan di sekolah kurang berkesan.

7 Cadangan Kajian Akan Datang Berdasarkan kepada dapatan kajian.269 pemimpin-pemimpin sekolah dalam usaha untuk meningkatkan tahap kecemerlangan kepimpinan dan pengurusan sekolah-sekolah di Malaysia.1) dan Perbandingan Sekolah Kluster dengan Sekolah Kurang Berkesan (Rajah 5. Berdasarkan kepada dapatan kajian ini. Dapatan kajian ini juga memberi sumbangan kepada penyelidik-penyelidik untuk melihat perbezaan aspek-aspek demografi terutamanya jantina dan umur dalam kepemimpinan sekolah.2) yang berkemungkinan boleh diaplikasikan oleh penyelidik-penyelidik kepemimpinan dan pengurusan pendidikan. pembolehubah tambahan adalah dicadangkan. ekonomi dan persekitaran sosial dari perspektif katogeri sekolah kluster dan sekolah kurang berkesan. cadangan kepada kajian akan datang meliputi peningkatan dari segi model kajian. Cadangan model ini dapat dipecahkan kepada dua iaitu Perbandingan Sekolah Kluster dan Sekolah Harian (Rajah 5. yang didapati merupakan aspek penting dalam memperkukuh dan mempertingkatkan kepemimpinan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. kaedah kajian. Dapatan kajian ini boleh dijadikan sebagai asas kepada kajian yang . Kajian ini telah mengenal pasti kelompok-kelompok kompetensi emosi pemimpin terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan . Kajian-kajian akan datang berkaitan dengan aspek-aspek demografi ini berkemungkinan boleh mengaplikasikan dimensi budaya. model berikut adalah dicadangkan bagi tujuan kajian akan datang. 5.

pihak swasta dan pelajar untuk lebih memahami tentang pengaruh kompetensi emosi ke atas kepemimpinan. penggunaan metod yang paling berkesan dalam mengkaji kompetensi emosi pemimpin ialah menggunakan gambar-gambar dan pemerhatian ikut serta yang dikatakan merupakan intisari bagi mengkaji tingkahlaku. Kajiankajian yang dicadangkan ini adalah perlu dalam membantu pihak-pihak yang berkepentingan seperti Institut Aminuddin Baki (IAB). JPN. KPM. Selain itu.270 berkaitan kompetensi emosi dan kepemimpinan sekolah di sekolah kluster dan sekolah kurang berkesan. Kajian ini mengaplikasikan kaedah tinjauan berdasarkan kepada soal selidik yang berkemungkinan menjadi lebih kukuh jika disepadukan dengan kaedah carta bergambar dan pemerhatian. Kajian-kajian seperti ini diharap dapat membantu membongkar rahsia bagaimana seseorang pemimpin .

271 Rajah 5.1 .

272 Rajah 5.2 .

. wujud perbezaan dari segi faktor demografi iaitu umur dan jantina bagi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan dalam tahap kompetensi emosi pemimpin. Kedua. kompetensi emosi pemimpin memainkan peranan yang penting dalam kepemimpinan sekolah masa kini dan kepentingan peranan ini dapat dilihat berdasarkan hubungannya dengan kepemimpinan Transformasi. Pertama. kajian yang dicadangkan ini adalah lebih berbentuk awalan bagi mencari hubungan antara pembolehubahpembolehubah dalam memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan di Malaysia seterusnya mencapai matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010. Ketiga wujud perbezaan di dalam kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di antara pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 5.8 Penutup Perbincangan bab ini telah menyentuh berkaitan dapatan kajian dengan mengaitkan dapatan-dapatan yang signifikan dengan kajian-kajian lepas dan aspekaspek teoritikal kajian. Dapatan menunjukkan pemimpin di sekolah berkesan mencapai tahap kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi yang lebih tinggi dan signifikan daripada pemimpin di sekolah kurang berkesan. Walau bagai mana pun.273 sekolah bertingkah laku yang boleh mempengaruhi cara guru-guru dan staf bertindak balas dengan kehidupan dan tugas mereka dalam mendidik dan membentuk modal insan yang cemerlang dan terbilang.

Akhir sekali bab ini juga telah menyentuh tentang rumusan dapatan-dapatan utama kajian. . implikasi dan sumbangan kajian ini kepada khazanah ilmu dan kepada KPM dalam meningkatkan tahap kepemimpinan sekolah di Malaysia. Berdasarkan dapatan kajian ini. hasil analisis telah mengenal pasti subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin yang menjadi peramal yang signifikan kepada pengukuhan dan peningkatan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. hala tuju kajian akan datang juga turut dikemukakan.274 Ke empat.

The intrinsic motivation principle of creativity. Membina sekolah yang berkesan. volume 10. Journal of Occupational and Organizational Psychology. Cabaran pembangunan sistem pendidikan negara. Petaling Jaya. Research in organizational behavior.(Eds. (2000). sekolah berkesan. and Cummings. 16 Mei 2000. Abdul Shukur Abdullah (1996). Institut Aminuddin Baki.html.. (1988). Abdul Shukur Abdullah (1995). Kertas kerja seminar ke 2 sekolah effektik. N. USA. Institut Aminuddin Baki. Kertas kerja seminar kecemerlangan sekolah-sekolah negeri selangor. Kertas kerja seminar kecemerlangan sekolah-sekolah negeri Selangor. Kementerian Pendidikan Malaysia. West Virginia. Amabile. Abdul Shukur Abdullah (1998). L. (2001). Tiga teras tingkat martabat pendidik. Membina sekolah yang berkesan: Pengurusan setempat.275 BIBLIOGRAFI Abdul Karim Mohd Nor (1989).com/zaire/131//research-intel12. 74. B. cabaran pembangunan sistem pendidikan negara. 15 Jun 1988.L. . Pengetua berkesan. Ahmad Tajuddin Abd. Auburn University at Montgomery. AbiSamra. B.fortunecity. Kertas Kerja Seminar Sekolah Efektif. empowement dan kepimpinan sebagai inisiatif polisi. (2003). Dissertation EdD. Universiti Malaya. Aplikasi Dasar. Morgantown. Abdul Shukur Abdullah (1996b). Characteristic of effective rural secondary school in Malaysia. Allen. 15 Jun 1998. http://melting-pot. Kementerian Pelajaran Malaysia. Madison. Fakulti Pendidikan. Selangor. Kuala Lumpur. Alimo_Metcalfe. The relationship between emotional intelligence competencies of principals in Kanawha Country School System in West Virginia and their teachers perceptions of school climate. Tesis Sarjana Pendidikan. L. CT: JAI Press. Pengetua Berkesan. 1 – 27. The development of a new transformational leadership questionnaire. Dissertasi EdD. Greenwich. West Virginia University. In Staw. Peranan pengetua dalam kepemimpinan pengajaran. T. University of Winconsin.). Abdul Shukur Abdullah (2000). J. Berita Harian. petaling Jaya Selangor. Hamid (1989). The relationship between emotional intelligence and academic achievment in eleventh graders.

48. L. 167 – 178. M. Zerbe (Eds. F. Aronfreed.. (2002).E. In J. R. (1990). R. G. & Jung. Bangi. D. Ashkanasy. N. C. Tesis PhD. Psychological testing (7th ed. Basom. Austin. 97-125. School Organization. J.. Universiti Kebangsaan Malaysia. In N. J. I. Aronson. R. 103. (1998). CA. Avolio. M. Educational Leadership. Human Relations. Andrews. & Basom. Theory Into Practice. Emotion in the workplace: A reappraisal. (1987). R. NJ: Prentice-Hall. 46. D. The socialization of altruistic and sympathetic behavior: some theoretical and experimental analyses. Managing for improved school effectiveness: An international survey. M. & Tse. Faktor wujudulu dan sumbangan kepada keberkesanan kepimpinan. Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership . A conceptual review.). (1995). Anastasi. Personel attributes as predictors of superiors and sabordinates perceptions of military academy leadership. (1997). & Humphrey. & Linder. Emotion in the workplace: The new challenge for managers. 1. S. B. 16(1). L.. Ashkanasy.. Macaulay & L. & Reynolds. (1991). (1999). M. J. & Tse.126). Upper Saddle River. Ashforth. Bass. Altruism and helping behavior (pp. Principal leadership and student achievement. 15 (2). R. E. Transformational leadership as management of emotion: A conceptual review.). Atwater. Instructional leadership: Supervision that makes a difference. (1970). & Daus.. N. Gain and loss of esteem as determinants of interpersonal attractiveness. Emotions in the workplace: Development in the study of the managed heart. New York: Academic Press. M. 9 – 11.. (1965). CT: Quorum Books. Selangor. Ashkanasy. N. 645 – 668. 10 (2/3). B. B. & Urbina. The First Conference on Emotions and Organizational Life. 44 (6). Soder.). Berkowitz (Eds. (1993). 76-86. San Diego.. D. Academy of Management Executive. S. Andrews.H. B. L.276 Aminuddin Mohd Yusof (1992). Westport. Tingkahlaku pemimpin. & Yammarino. 156-71. Journal of Experimental Social Psychology. B. Transformational leadership as management of emotions.. Ashkanasy. E. 97 – 100.. Hartel & W. A. C. (2000). M. Human Relations..

(1990a). B. B. B. The future of leadership in learning organization. B. Does the transactional-transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries? American Psychologist.. J. M. & Kelloway. Slater. B. (2000). military and educational impact.M. B. and organizational development. 4. Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelidikan Pendidikan (BPPDP) (1996). Bass. M. New York. Journal of European Industrial Training. Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership: Theory. & Avolio. Avolio. 9 – 16. Journal of Leadership Studies. team. Bass. M. 72. B. 52. Transformational leadership: Industry. New York: Free Press Bass. (1985).. 143-152. B. Bass. B. F. & Yammarino. Bass. Journal of American Academy of Business.. J. (1991). 18. Perlaksanaan rancangan pembangunan universiti awam di Malaysia. K. E. 231272. Bass. 21. 15 (4). The implications of transactional and transformational leadership for individual. (1990b). Thesis PhD. & Avolio.277 Questionnaire. (2004). (1997). Research & Managerial Applications. 157-161. Great leaders teach exemplary followership and serve as servant leaders. J. B. The Leadership and Organizational Development Journal. New York: Free Press. A. Transformational leadership and emotional intelligence: An exploratory study. 441-462. (1998). 18. NJ: Erlbaum Bass.M. 130-139. Leading in the 1990s: The four I’s of transformational leadership. Kuala Lumpur. From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Research in Organizational Change and Development.M. Aziah Ismail (2007). Bass. D. Barling. Universiti Malaya. tidak diterbitkan. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur.M. 19-31. Leadership and performance beyond expectations. M. F. Dasar Pendidikan Kebangsaan.J. J. (1990). Journal of Occupational and Organizational Psychology. Transformational leadership: A response to . 4(1/2). M. Waldman. Mahwah. B. Organizational Dynamics. Ba Banutu-Gomex. (2000). (1993). 7 (13).

New Zealand: Waikato University. B. The right relationship is everything: Linking personality performance to management behaviors. R. (2006). The Educational Leadership Centre. Berr. & Waclawski. Church. (2000). Bar-On. A. (1997).. Managing Service Quality. (p. B.) Belmont CA: Wadsworth Publishing Company.. E. Chemmers & R. M. CA: Mind Garden. R. R. Human Resource Development Quarterly. P. The emotions of educational leadership. S. In M.). Thesis PhD. B.. Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Mahwah. G. Ayman (Eds. Bass. Ed. Survey research method (2nd. W. Fabio. (2006). Assessment.278 critiques. & Avolio. M. California: Jossey Bass Inc. The impact of emotional intelligence on performance. . Principle level of emotional intelligence as influence on school culture. Thousand Oaks. Beatty. 27(5). (2003). Bennis. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. The Handbook of Emotional Intelligence: Theory. Managing the dream: Leadership in the 21st century. 11 (2). J. San Diego.. & Fund. B. In R. and in the Workplace. In Druskat. (2005).. Barbie. 363-388). CA: Academic. 44-46. Bar-On. Bar-On. (1990). B. Bardzil. Toronto: Multi Health Systems. (2000). (1990). S. 133 – 157.M. 13(2). A. Redwood City. & Avolio. Bass. S. School. and Application at Home.. & Nanus. (1994). Bar-On and J. Barent. & Slaski. (2001). CA: Sage. 97-104. MLQ: Multifactor leadership questionnaire.. USA. & Mount. V. Linking emotional intelligence and performance at work: Current research evidence with individual and groups. R. Handley.. B. R. W. Emotional intelligence: Fundamental competencies for enhanced service provision. Bennis. Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory. San Francisco. Leadership theory and research: Perspectives and directions (pp. (1985). New York: Harper & Row. Leaders: The strategies for taking charge. Montana State University. Development. M. Parker (Eds. Training: The Magazine of Human Resource Development. (2000). 49-88). Emotional Quotient Inventory: Technical Manual. J.). 2nd edition. U. Technical Report.

R. San Francisco: Jossey-Bass. Y. 12. J.S. 150-162. Anderson. R. P. New York: John Wiley & Sons.A.T. In C. K. Thousand Oaks: Corwin Press. Clark and S. Geher (Ed. F.E.R. R. Blasé.. Assessing emotional intelligence competencies. NY: Nova Science Publishers... Boston: Allyn and Bacon. Blasé. Boyatzis.. 1(2). G. 147 – 186. Elias (Eds. A Model for effective performance. Affect and cognition: The Seventeenth Annual Carnegie Symposium on Cognition. Academy of Management Learning and Education. The component manager. (1982). Mood and memory.H. Empowering teachers: What succesful principal do. J. (1991). & Cohen. Fiske (Eds). Bower.H.. & Dungan. J. Democratic principals in action. leadership style. E. B. G. Hauppauge. (2003).. 53 – 73. Thousand Oaks: Crown Press. (2001). The handbook of emotional intelligence (pp. M. R. 343-362). Developing Emotional Intelligence.. In R.. Avolio.. Mood congruity of social judgments. Parker (Eds. All organization are public: bridging public and private organizational theories. Shamir. B. R. 129-48. 121154). Boyatzis. . The relationship between vision strength. (4th ed. Developments in Emotional Intelligence (pp. Elmsford. C. (2000). 36. & Taylor. (2004). Emotion and social judgments. (1989).. pp. Forgas (Ed..). & Biklen. N. D. American Psychologist.(1981). R. In G. NY: Pergamon Press. CA: Jossey-Bass. E.S.). & Popper. Boyatzis.H. Bower.279 Berson. K. B. R. The measurement of emotional intelligence. (2002). S. Clustering competence in emotional intelligence. R. Stubbs. (1982). C.).. 149 Boyatzis. E. Boyatzis & M. G. Hillsdale. J. Bower. Bogdan. Boyatzis. (1994). San Francisco. Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Bar-On & J. Goleman. and context. Blasé.. E.). & Rhee. NJ: Erlbaum. (1995). & Blasé. In J. J. London: Josey-Bass Publisher. Emotional influences in memory and thinking: Data and theory. J. Cherniss.). Learning cognitive and emotional intelligence competencies through graduate management education. The Leadership Quarterly.P. D. Bozeman. & Sala. S. E. (2001). In M. S..

W. 9 – 16. London: Sage. M. Research for better school. & carpel. W. T. L. L. (1994).D. A. New York: American Management Association. J. 3. I. (1978). Annual Review of Psychology. Brookover. Bryman. H. H. (1981). Oxford: University Press. Servant leadership: A model for future faculty and future institutions. J.. (2004). D. The Journal of Leadership Studies. Lonner. Analyzing multilevel data in the presence of hetrogenous within class regression. R. 125-134. Burckle. (2004). J. New York: Praeger. Brief. R. Brookover. Philadelphia. Burns. C. Charisma and leadership in organizations. P. W. Leadership. The influence of the principals leadership style on school climate and student achievement. F. M (2000). R. Organizational behavior: Affect in the work place. (1973). Research Thesis. Ed.. Linn. New York: John Willey & Sons. 5(1). 279-307. M. Effective secondary school. A. Hay/McBer Research Report. ED 374506. The human nature of organizations. (1992). Cleveland: Case Western Reserve University. B. W. Cross-cultural research methods. Social research methods (2nd. & Su. Buchen. (1978). Psicothema. Brown. (1987). (1973). 347 – 383. Bulach.. Ability-versus skill-based assessment of emotional intelligence. Brizz. 53. 59-66. New York.). (1979). (2006)..Y. Brandt. 45 (1). School social system and student achievement: Schools can make a difference. R. B.280 Bradberry.. S. Can you assess your own emotional intelligence? Evidence supporting multi-rater assessment. T. Bryman. J. & Thorndike. Burstein. (2002). & Weiss. L. (1998). On leadership and student achievement: A conversation with Richard Andrews. Brislin. . R. Journal of Educational Statistic. 18. NY: Harper & Row. A. Parish vibrancy: A reflection of pastoral leadership on parishioner support and parishioner satisfaction.M. Educational Leadership.. ERIC Document Reproduction Service No.

T. G.). Perspectives of emotion and organizational change (pp. (2001). D. Technology Management. J. Dominick.E. (2003).. Unpublished Master Thesis.. Bogley & P. convergent. J. Murphy & F. G. Hoboken: Steven Institute of Technology.. (2007). Emotional intelligence and emotional leadership. P. B. & McCollum. J. Examination of the discriminant.281 Button. R. E. The Journal of Educational Research. Pirozzolo (Eds. P.. C. Callahan (Ed. E. & Goode. & Salovey. Management Review. Mahwah. 341 – 353. Caruso. 6. Inc. (2004). Riggio. & Reilly.. University of Wisconsin – Stout: Menomonie. Carulli & Com (2003). C. The effectiveness of Ineffectiveness. Research in Organization Behavior ..). Caruso. Capowski. In J. Smither. The emotionally intelliegent manager: How to develop and use the four key emotional skills of leadership. B. (1994). 235 – 85.L. D. Dissertation Master of Science (Education). (1986). Multiple intelligences and leadership. and criterion-related validity of self-ratings on the emotional competence inventory. J. J.. (1984). (1999). Cameron. R. Callahan. Leonard (Eds. In P. S. E. 83. Student perceptions of preferred classroom learning environment. W. & Dalovey. The role of emotional intelligence in predicting leadership and related work behavior. K. Advances in Developing Human Resources: Sage Carcin. P. H. J. WI. 4-21). Mayer. P. International Journal of Selection and Assessment.. (2003). Harltie.). D. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. London: Palmer Press. E. R. CA: Josey-Bass. S. 10 – 17. 80(1): 10 -18. . D. A study of emotional intelligence and organizational leadership in Asia Pacific. Byrne. University of Hull. J. Conceptualizations of emotion research in organizational contexts. Byrne. Anatomy of the leader: Where are the leader tomorrow?. The value of educational administration.. Leadership and management in education: Restoring the balance in pursuit of a more just and equitable society. J. B. San Francisco. Byrne. (2002).. A & Fraser. 15 (3). In R. A study examining the use of transformational leadership practice for teacher development.

Decentralization. G. . Cheng. Cherniss. A. A study of principals leadership style and school effectiveness in selected secondary schools in New Jersey. C. C.org/research/what_is_emotional_intelligence. (2003). & Brienza. Y. (1991). & Boyd. School based management: A mechanism for development. Nanjing. effective schools: Arriving at site based decision-making with succesful principals and teacher participation.org/research/business_case_for_ei.eiconsortium. From Http://www. S. Organizational environment in schools: Commitment.pdf. G.eiconsortium. Y. C. ERIC Document Reproduction Service No. Paper presented at the International symposium of Quality Training of Primary and Secondary Principals Towards the 21st Century. 8 – 10. 28 – 58. Effective principal. D. (1995). C. Cherniss. http://www. Emotional intelligence: What it is and why it matters. Y. (1996). K. Seton Hall University. W. Chapman. Effective instructional leadership produces greater learning. (Eds. San Francisco: Jossey-Bass. L. Chou Lin. (2002). control. (1990). (1999). 18(8). devolution and the school principal: Australian lessons on statewide educational reform. C. & Goleman. EdD Dissertation.pdf. http://www. disengagement. Educational Administration Quarterly. Cawelti.: Palmer Press. pp. and headless.org/. J. Emotional competence and leadership excellence at Johnson & Johnson: The emotional intelligence and leadership study. behavior. ED 382564. C. Cherniss. Washington D. 22. The Business Case for Emotional Intelligence. 27 (4). Cheng. H. Journal of Managerial Psychology. China. The relationship between emotional intelligence and work attitudes. (2003a). Cavallo.eiconsortium. Jilid 9 (3). (2003b). Cheng. The emotionally intelligent workplace. D. and outcomes.. The transformational leadership for school effectiveness and development in new country.282 Carmeli. J. New Jersey. (1986). (1997). Trust for Educational Leadership. Educational Administration Quarterly. & Karr-Kidwell.) (2005). 481 – 505. P. 788-813. 4. Charles. C.

0 for windows. Collins. (2000).html. (1998). Md. Human Resource Development International. 475-501. J. 145 – 179. : Office of Education. Coleman. S. 9 (4). Thousand Oaks.cfchildren.S.A Department of Health Education and Welfare. C. 28. M. Charismatic leadership in organizations.283 Choi. East Tennessee State University. Developing emotional intelligence through workplace learning: Findings from a case study in healthcare. An exploration of emotional intelligence scores among students in educational administration endorsement programs. Committee for Children (2000).. (1999). J. & Steed. Coakes. A. L. Equality of educational opportunity. A. (2000) Research methods in education. Chan. 71 – 82. WestBurnham (Eds. Conger.) The principle of educational management. In T. version 11. Coleman.. Hastorf and A. (1994). Emotional intelligence. (2006). Clarke. R. J. (1966). Harvard Business Review. SPSS: Analysis without anguish. D. J. L. Q. New York: Elsevier Click. (1982). P. E. & Caputi.. R. Personality and Individual Differences. Charismatic and transformational leadership in organizations: An insiders perspective on these developing streams of research. Conger. J. The power of catalytic mechanism. 5th ed. New York: HarperCollins. & Isen.org/Puwin96emotint. Weinfield. D. On the leadership function of self-sacrifice.. Leadership Quarterly. (2003). 447 – 465. V.. & Mai-Dalton. H.M. A. Cognitive social psychology. Leadership Quarterly. M. EdD Dissertation. Y.. July/August. Campbell. Harlow: Longman. (2002). Cohen. CA: Sage. Washington. 10 (2). S. J. A critical evaluation of the emotional intelligence construct. http://www. Bush and J. 9(4). Good to great.. & York. J. N. R. S. New South Wales: John Willey & Sons. Clark. U. F. L. J (2001b). 539-561.. Y. Leadership in educational management. N. Isen (Eds).M. London : RoutledgeFalmer Collins. A. Ciarrochi. R. McPartland. G. . & Kanungo.S. Toward understanding the relationship between feeling states and social behavior. In A. M. (1998). (2001a).

& Kanungo. 455-459 . School effectiveness knowledge base. B. Van Muijen. Dennis. Montana. A.647. Creemers. Emotional intelligence.. M. (2002). R. 24(8). Creswell. 340136. R. L. J. J. & N. 26. CA: Sage. Reynolds. Journal of Applied Psychology. E. Academy of Management Review. & Winston. 70. R. Creemers. (1997). & Koopman. N. Hopkins. Thousand Oaks. 181-92. L. Unpublished master's thesis. Bozeman. Conte. Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. ERIC Document Reproduction Service No. Stoll. (2005). W.. J. social competence. an empirical contribution to the improvement of classroom education.R. C. J. Western Kentucky University. Journal of Organizational Behavior. B. J. Bowling Green. EdD. 637. (1987). Leadership and Organization Development Journal. J. D. D. 433-440. 12. A review and critique of emotional intelligence measures. Effective instruction. Making good schools: Linking school effectiveness and school improvement (pp. C. and success in high school students.M. (1996). (1997). Transactional versus transformational leadership: An observational field study.. (1991). Steinberg. (2003). T. Effects of emotional intelligence on principals leadership performance.. (2006). B. Dissertation Montana State University.F. 19-34. (1995). The Hague: SVO Balansreeks. & Grey. Wanting to and having to help: Separate motivations for positive mood and guilt-induced helping. Cunningham. Bollen. A factor analysis of Page and Wong's servant leadership instrument. Qualitative inquiry and research designs: Choosing among five traditions. Crant. 36 – 58). J. Den Hartog. M. (1980). Journal of Occupational and Organizational Psychology. P. J. The proactive personality scale and objective job performance among real estate agents. A study of student achievement and how it relates to the principal in the role of instructional leader. Couch.284 Conger. Lagerweij. 38. New York: Routledge. In D. P. B. R. (1991). Journal of Personality and Social Psychology. Cook. Creemers. Crick. 80. R..

285 Derman. 45(4). International Journal of Organizational Analysis. Fall Church. 28–31. D. (2001). In the emotionally intelligent workplace. The handbook of emotional intelligent leadership. Fernandez-Araoz. 40 (3). Dries. & Pepermans. S. 183-201. C. 749 – 770. Unpublished doctoral dissertation. VA: Leadership Performance Solutions. J.. A. 420-438. Eden. & Shamir. Dulewicz. Harvard Business Review. Feldman.aasa. V. Effective women principals: Transformational leadership in urban settings. CA: Josey-Bass. Academy of Management Review. Cincinnati. & Higgs. http://www. M.. (2002) Interrogating Emotions in Police Leadership. 11(3). R. Goleman. N. Building the emotional intelligence of groups. 28 (8). (2002). The challenging of hiring senior executive. (2001). 9. R. (1984).B. Druskat. (2003). B. V. The development and enforcement of group norms. C. B. 58(10). Leadership at the top: The need for emotional intelligence in organizations. 60-05B. S. L. Dissertation Abstracts International.. Effective school for the urban poor. Academy of Management Journal. 1(4). Ohio . C. K. Educational Leadership.U. .. 80-90. The School Administrator.org/publications/sa/2001_11/dyer. 2397. & Wolff. Relational leadership. (2001). C. M. 735-744 Dyer. 47 – 53 Feldman. Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment. T. Using emotional intelligence to identify high potential: A metacompetency perspective. (1979). D. Cherniss.. (1999). D. San Francisco. & Murphy. (2007). Dvir. Human Resource Development Review. Drodge. E. J. Avolio.htm Eby. 4 – 11. (2001). 79(3). & D. B. N. The relationship between the emotional intelligence of familymember managers and business success in family businesses. (2004). Leadership and Organization Development Journal... Edmonds. University of Cincinnati. (1999).

American School Board Journal. . J. (1993). Hard & W. Zanna (Ed. CA: Academic Press. Nord (Eds). E. Psychological Bulletin. (1999).. (1995). F. P. NY: John Wiley & Sons. 227-75. 59-71. J. E. Fisher. 56-68. (1994).P. Forgas. J. Studying organizations. The power of letting go. D. (1992b). 25. 101-114). Forgas. (1994). 83 (4). & Garcia. C. Fineman. On bad mood and peculiar people: Affect and person typicality in impression formation. (2000a). (2000b).C. Finn. J. D. In S. Washington. San Diego. (1983).P. London:Sage. New York: American Management Assosiation.. London: Sage Publications. M. Sad and guilty? Affective influences on the explanation of conflict episodes. 39-66. Fineman. In M. 62. (1992a). A principals leadership in developing the characteristics of excellent schools.P.. Emotion in organizations. S. 66. 37 – 39. Measuring up the baldrige. J. Forgas. S. Thousand Oaks.286 Fiedler. New approaches to effective leadership: Cognitive resources and organizational performance. Paper presented at the Annual Meeting of The National Catholic Educational Association. (1987). E. CA: Sage Publications. Emotion in Organizations (pp.P. Mood and judgment: The affect infusion model. Emotion and organizing. CA: Sage Publications. 19. Thousand Oaks. J. Forgas.P. Ferguson.). & Nochelski. Fineman (Ed). Clegg. Fineman. Advances in experimental and social psychology. 863-75. C. J. pp. New York. (1993). in S. C. On making sense of odd couples: Mood effects on the perception of mismatched relationships. Journal of Personality and Social Psychology. Affect in social judgments and decisions: A multi-process model. Fineman. Personality and Social Psychology Bulletin. Emotion in organizations. (1996). Journal of Personality and Social Psychology. Forgas. S. S. Commodifying the emotionally intelligent. 117. Vol.

75. New York: Basic Books. & Bower. Bower. (1996). Mood effects on person perception judgments. H. M.) Boston: Allyn & Bacon. (2002). Frames of mind. Gardner. Wheeler (Eds. Gall.P. & Diehl. D. Leader positive mood and group performance: The case of customer service. New York: Academic Press George. J. 214 – 221. Journal of Personality and Social Psychology. Suls & L. George. (2002). (1983). 9. Research method. Handbook of social comparison: Theory and research (pp.M. R. J. and forwarding an agenda. M. Gabriel. 698-709. Journal of Applied Social Psychology.. (1990). J. (1981).E. (2001). Understanding prosocial behavior.287 Forgas. posing questions. S. Gall.. and turnover: A group level analysis in a service context. (2005). G. 23(1/2). (2000).P. A review of literature on leadership and emotion: Exposing theory. G. 1 – 11. . 778-794. & Griffiths. 497-513. San Francisco: Jossey-Bass. Y. & Wallen. D. 53. Leadership & Organization Development Journal. Gates. 98-110 Gay. 6.. J. (1992).H. Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers. 81-103). E. (1995). E.. Journal of Applied Psychology. 5. In J.. 53-60. (1987).P.. Ed. (1990). Fraenkel. S. Gardner. Fottler. K. & Borg. Journal of Experimental Social Psychology. New York: Plenumgroup resources inventory. & Stough. Applying educational research: A practical guide. (5th ed. How to design and evaluate research in education (4th.D. J. The Journal of Leadership Studies. Emotion. N. (1995). Social comparison and influence in groups. New York: McGraw-Hill. D. Is management really generic? Academy of Management Review. W. 2. (1984) The influence of mood on perceptions of social interactions. 25. learning and organizing. J. C. Inc. The Learning Organization. New York: Wiley. G. sales performance.H. S.). International Journal of Action Methods. L.). & Bettenhausen. Forgas. 1984. Leading in a culture of change. M. R. & Krantz. George. The baldrige quality system. Fullan. Forsyth. M. 20.

San Francisco: JosseyBass. (1998a). (1995). Goleman. L. S. Leadership that gets results. (1995). 257 – 266. D.. What makes a leader? Harvard Business Review. http://www. & McKee. New York: Bantam. 7890.time. Gorard. (1992). Boston: Harvard Business School Publishing. J. J. 759-774. M. Goleman. New York: Bantam. & Whittington. cover. 93-102. Principals of dynamic schools: Taking charge of change. Journal of Organizational Behavior.doing good: A conceptual analysis of the mood at work-organizational spontaneity relationship. Boyatzis.) The emotionally Intelligent Workplace. PA: University of Pennsylvania Press. D. D. 22. R. (2000). Strategic interaction. Working with Emotional Intelligence. C. J.com/time/magazine/archive/1995/951002/951002. A theoretical and empirical extension to the transformational leadership construct. & Rallis. N. S. 53(8). Goffman. 112. London: Continuum Grant. D.1054. E. pp. Goodwin. V. M. Goldring. L. Cherniss & D.. Goleman (Eds. 310-29. Time Magazine. Newbury Park: Corwin Press. (1998b). Goleman. Emotions and Leadership: The role of emotional intelligence. 1027. A. Goleman. Gibbs. Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Emotional Intelligence. (2001). J. 146 (14). Psychological Bulletin. (1969). D.P. Industrial and Commercial Training. pp. George. In C. Feeling good -. A. Quantitative Methods in Educational Research: The role of numbers made easy. Wofford. (2001). Enhancing coaching skills and emotional intelligence through training. (2001)..html.288 George. (2007). F. Human Relations. D. E. Goleman. Harvard Business Review. An EI-based theory of performance. A. Philadelphia. Goleman.. (2002).. & Brief. 39 (5). The EQ factors. . Oct (2).M. (2000). E. B. (1993).

The changing role of the principal in school of choice: A longitudinal case study. W. 20 -28. and Self-Efficacy. & Hausman. A. Hay/McBer. L. R. NY: Harper Business. (1988). . R. E. H. M. F. Report by Hay/McBer to the U. M. 151 .uk/teachingreforms/mcber Heck. Research into teacher effectiveness: A model of teacher effectiveness. San Francisco. ED 385949. Hater. (1995). Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. Cross-cultural communication. M. NASSP Bulettin. P.. Gyi. (2003). (1990). (1996). (1993). (1992). K. Journal of Applied Psychology. J. 3 (3): 204 – 233. 73. Hartsfield. (2000). Egan (Eds. Global Perspective College of Communication: Ohio University. R. (1977). F. The leader within. (2003). Urban Review. C. School context. New Jersey: Prentice Hall. H. Lynham & T. R. Virginia Beach. G. J.166 Heck. Regent University. Towards a generic theory of managerial and leadership effectiveness: A meta-level analysis from organisations within the U. 77 (553)..). A process of learning: The principal role in participatory management. Public sector. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. G. Tatham.289 Gray. Greenleaf. Academy of Human Resource Development. New York.. K. & Bass. Proceedings of the Academy of Human Resource Development (pp. From http://www. Anderson. 944-951). R. Superiors’ evaluations and subordinates’ perceptions of transformational and transactional leadership.K Department of Education and Employment. B.) Upper Saddle River.dfee. & Black. & Marcoulides. Hallinger. Principal leadership behaviors and school achievement. (1998). (1993). California. MN: Academy of Human Resource Development. Emotional Intelligence. Minneapolis. Multivariate data analysis (5th Ed. C. New York: Paulist Press. Unpublished Dissertation. 695-702. 25 (2). The quality of schooling: Frameworks for judgments. Hamlin.. British Journal of Educational Studies. J. R. In S. Inc. principal leadership and achievement: The case secondary school in Singapore.gov. Haas. (1997). H. ERIC Document Reproduction Service No. The Internal Dynamics of Transformational Leadership: Effects of Spirituality. Haskin. VA.K. Hair.

In E. Hofstede. House. In A. Holton. 409-473. and social structure.. Howard (Ed. (1983). American Journal of Sociology. (2005). and Sears. House. The impact of gender. R. Advances in Developing Human Resources: Developing High-Performance Leadership Competency. (1994).). (1997). S. Carbondale: Southern Illinois University Press. (pp. Holahan. 20-24. Leadership in the twenty-first century: A speculative inquiry. The gifted group in later maturity.. E. A. (1976). R. Administrative Science Quarterly. J. In J. H.K. L. The changing nature of work (pp. 14 (1). NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 11(3). 85(3). Hochschild. N. Leadership effectiveness: Past perspectives and future directions for research. (1979). 117). Principals instructional leadership and school performance: Implications for policy development. 23(3). 21 – 34. (1992). Howatson-Jones. R. (1995).S. R. 35. (2004). Nursing Management. House. The servant leader: Iris Lioba Howatson-Jones explores the concept of leadership in the NHS. Hunt & L. The managed heart: Commercialization of human feeling.R. and styles on leadership success. Greenberg (Ed.R. Performance-driven leadership development. L. G. 551-575. San Francisco. M. & Lynham. Hillsdale. 286 – 316.F. Berkeley: University of California Press. J. D. (1990). CA: jossey-Bass Publishers..). Stanford: Stanford University Press. Organizational Behavior: The State of the Science (pp. M. Emotion work.M. Leadership: The cutting edge (pp. and explains why the servant leadership model is particularly applicable. & Sanders.. P.J. A 1976 theory of charismatic leadership. B.F. Hochschild.R. R. Neujin. The social scientific study of leadership: quo vadis? Journal of Management. Measuring organizational culture: A qualitative and quantitative study across twenty cases. (1995). House. D. & Podsakoff. G. R.. . Hopkins. Ohayv. In J. (2000). feeling rules. CA: Berrett-Koehler. Naquin (Eds. G. PhD Thesis.). J. Holton & S. emotional intelligence competencies. C. Larson (Eds. 411 – 450). San Francisco. Educational Evaluation and Policy Analysis.). I. 45-82).290 Heck. R. 189-207). A.. & Aditya. Case Western Reserve University: United State of America.

48. (1987). 13 (3). & Karp.. 1976. 34. Intenational Journal of Management. Hwang. & Furgeson. Journal of Personality and Social Psychology. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Nasional Pengurusan dan kepimpinan Pendidikan Ke-11. A.M. Emotional competence. R.A.eiconsortium. M.. Isen. G. T. B. . & Scherer.M. & Kellet.P. 21 (2): 117 -134. Isen. W. Sepang. Kuala Lumpur. F.E.M. and behavior: A cognitive loop? Journal of Personality and Social Psychology. Hotel Pan Pacific KLIA.. 52. Sleeth. 385-93. 1-12. 1985. Tingkahlaku kepimpinan yang digemari: Satu kajian kes-kes hipotetikal. Pengetua sekolah: Menangani Isu dan Cabaran Kepemimpinan. M. Kertas kerja dibentangkan di Kongres Pendidikan Melayu Pertama pada 21 September 2001. J. (1985). (1996). Daubman. Clark. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. W.291 Hoy. D. Hussein Mahmood (1993). (1985). 35. Shalker. Ishak Sin (2002). & Robinson. Selangor. (2001).. Virginia Commonwealth University. and leadership success. Duration of the effect of good mood on helping: 'Footprints on the sands of time'. 1122-31. http://www. Isen. R. Isen. The influence of positive affect on the unusualness of word associations.. Clark.. Isahak Haron (2001). A. Educational Administration Quarterly. Understanding managerial behavior in different cultures: A review of instrument translation methodology. Dewan Bahasa dan Pustaka. Prestasi pelajar Melayu di peringkat rendah. (1978). Johnson. complex task choice. Humphrey.org/. Ingram. (1976).S. P. Journal of Educational Administration.. G. A. K. Theoritical framework and exploration of organizations effectiveness of schools. J. A. (1997). Leadership behaviors of the principals in inclusive educational settings.. Positive affect facilitates creative problem solving. Ibrahim Mamat (1988). 411 – 427. 36. R. Journal of Personality and Social Psychology. M. M. 1413-26. & Schwartz. E. Kepimpinan dan keberkesanan sekolah.F. H. Mertz.M. & Nowicki. G. C.. School of Business. accessibility of material in memory.M.F. Affect. Yan. menengah dan institusi pengajian tinggi. 332 – 339. L. K. Journal of Personality and Social Psychology.

Kanfer. Judge. T. Dasar dan Teras Rancangan Malaysia Ke-9. G. Emotional intelligence and cognitive ability as predictors of job performance in the banking sector. Newsweek. K. Military Psychology. Pepperdine University. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. Unpublished Master's Thesis Jemaah Nazir Sekolah (2004). (2001). San Francisco: Jossey Bass. Transformational leadership effects at different level of the army. Canadian Psychology. R.. Lord. 12. Master Thesis. Affect at work: Looking back to the future. (2000). Five-factor model of personality and transformational leadership. C. (1998).. 157 . Emotional intelligence and job satisfaction: Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. Standard kualiti pendidikan Malaysia – Sekolah. (1986). L. Klimoski & R. R. 71-82. (1997). & Bono. B.). Emotions in the workplace: Understanding the structure and role of emotions in organizational behavior. D. & Zampetakis. (2000). L..292 Institut Aminuddin Baki (1997). Leadership in Organizations: Looking ahead to the 21st century. A. K. T. (2000). L. J. Journal of Applied Psychology. R. Kantrowitz. Instrumen Pemastian Standard. Kane. and mixed approaches (2nd edition). 60-61.. 2006 – 2010. & Wingert. Personality and Individual Differences. J. In R. Kuala Lumpur. Kanfer (Eds. J. 44 (3). (2005).) USA: Burgess Publishing. 751-765. & Nelson. Johnson. Educational research: Quantitative. Practical measurement for evaluation in physical education (4th ed. Mindfulness and meditation as a tool for stress reduction and employee effectiveness. J. B. Boston. Jabatan Penerangan Malaysia (2006). Jae. J. A. Curing senioritis. H. R. T. 137 – 160. Graziado School of Business and Management. The George L. Jolly. JPM. Kafetsios. Kementerian Pelajaran Malaysia.. 39(1-2). N. Kertas kerja dibentangkan oleh Institut Aminuddin Baki di Kementerian Pendidikan Malaysia. 710 – 720. P. 136(24). A. & Christensen.. (2002). R. (2008). E. Johnson. B. qualitative. Putrajaya. 85. MA: Pearson Education Inc. & Klimoski. & Tremble. Kanungo.

and Mueller. FL. Kementerian Pelajaran Malaysia (2007). Baton Rouge. (3). Laub. 523544. Introduction to Factor Analysis: What It Is and How To Do It. (1990). 411 – 424. Educational Psychology Measurement. (Doctoral Dissertation UMI 9921922). A. 13. (1978).J. The Journal of Social Psychology. W.. G. Is Emotional Intelligence an Advantage? An Exploration of the Impact of Emotiona and General Intelligence on Individual Performance.. T. 607 – 610. (2002). Kuchinke. R. Determining sample size for research activities.W. ERIC Document Reproduction Service No. ED 406718. A force for change: How leadership differs from management. S. Beverly Hills: Sage Publications. Kushman. 75 (1). Assessing the servant organization: Development of the servant organizational leadership assessment (SOLA) instrument. (1971).O. & Sleeth. L.MacKinney. The strategies of a leader. Ringkasan Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010: Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan. Eugene. Psychological Bulletin. Krejcie. The organizational dynamics of teacher workplace commitment: A study of urban elementary and middle schools. Journal of Organizational Behavior. (2002). Landy. 07-013. Kotter. R. J. Proceedings of the Academy of Human Resource Development (pp. In K. 34 – 49.. (1999). 133-143. (2000). LA: Academy of Human Resource Development..P. Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences.293 Kavanagh. Lam. (1992). W. C. J. K. Humphrey. Florida Atlantic University. & Wolins. (2005). ERIC Clearinghouse on Educational Management.P. (1970). D. 105. (1996).42. Putrajaya Kellett. R. J. Eric Digest. B. 26. series no. Empathy and complex task performance: Two routes to leadership. Kim. C. Kuchinke (Ed.). Some historical and scientific issues related on emotional intelligence. L. & Kirby. 707-714). Kementerian Pelajaran Malaysia. Lashway. The Leadership Quarterly. Educational Administration Quarterly. M. Issues in managerial performance: Multitrait-multimethod analysis of ratings. Oreg. J. 142(1). New York Press. 5. The role of feedback in management development training. & Morgan. J. J. Boca Raton. L. H. . L.. F. 28(1). V.

(1991).A.www. Contributions of transformational leadership to school restructuring. A. A. Educational Leadership. K. Reston. (2004). Madison. (1981). Bloomington. M. & Lezotte. http://www.. Ltd. Leban.. 21. 221 – 234.org. http. K. Lipham. M. London: Palmer.gov. Lees.dfee. L. 25(7). Unusually effective school: A review and analysis of research and practice. TX. U. K. (1992). 8-12. MI: Effective School Products. Effective school in developing countries. K.(ERIC Document Reproduction Service No.. Effective principal. Journal of Organizational Behavior. effective schools. (2004). (2000). D. IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation. W. & Zulauf. (Eds.. Paper presented at the Convention of the University Council for Educational Administration.wallacefoundation. W. ED330032). Belmont. K. Leithwood.. Okemos. LittleJohn (1996). & Barnard. When leaders display emotion: how followers respond to negative emotional expression of male and female leaders. Lewis. Report prepared foy Hay/McBer research group. (1997). Correlates of effective schools: The 1st and 2nd generation.). Multidimensional school leadership. S. H. Highly effective headteachers: An analysis of a sample of diagnostic data from the Leadership Programme for Serving Headteachers. (1993). (1990). Linking emotional intelligence abilities and transformational leadership styles. Review of research: How leadership influences student learning. Theories of human communication (3rd ed.. & Wahlstrom. Levine. The move toward transformational leadership. (1999). 49 (5). & Lockhed.294 Lashway. Houston. W. Leithwood..: The National Center For effective School Research and Development.uk/teachingreforms/mcber Levin. K.) (1993). The Leadership & Organizational Development Journal. Leithwood. D. J. 554-564. C. Anderson. . Lezotte. L. L. CA: Wadsworth Publishing Company. The Wallace Foundation. S. M. Virginia: National Association of Secondary School Principals. W. Louis.

(1988). (1993). P. Mahathir Mohamed (1982). M. 61(5-B). J. The inner principal. Mandell. D. Mariani Md Nor (2002). & Geher.). 16 – 47. Assessing mood with affect-sensitive tasks. (2000). (1996). Lombardo. & Salovey. 95-99. (2000). & Bremer. D. P. Mayer. (2003). H. (2001). (1968). 2805. Dissertation Abstracts International. R. Masi. 27. Inovasi dasar pendidikan: Perspektif sistem dan organisasi. A.. 89 – 113. The intelligence of emotional intelligence. Journal of Business and Psychology. NC: Center for Creative Leadership. R.. & Cooke.. Nottingham Business School. DiPaolo. D. 54 (3&4). Lloyd. D. Mayer. 267 – 298.. 5 – 6 April. Effects of transformational leadership on subordinate motivation. Intelligence. J. & Pherwani. Nottingham. R. & Salovey. 177 -189). Ucapan dasar Seminar on Productivity. (1999). Jr. & Stringer. M. C. Caruso. Relationship between emotional intelligence and transformational leadership style: A gender comparison. Mayer. Loader. International Journal of Organizational Analysis. .295 Litwin. (1997). J. & McCauley. Intelligence. 387-404.. Greensboro. Emotional intelligence and the identification of emotion.. Malek. & Salovey. Mayer. Harvard Business School. Perceiving affective content in ambiguous stimuli: A component of emotional intelligence. Journal of Personality Assessment. Kepimpinan psikologi dalam organisasi sekolah: Kesedaran psikologi dalam kepimpinan sekolah. B. The dynamics of management derailment. Pusat Pengeluaran Negara. Dissertation EdD. D. J. Mayer. G. Relationship between emotional intelligence and collaborative conflict resolution styles. G. Dalam Sufean Husin (Ed.D. 1(49). 22. London: Falmer. Emotional intelligence and Bass Brewers Ltd. 17(3). Kuala Lumpur. (1985). The impact of productivity on national development. D. Boston: Division Research. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. M... (1990).D. P. J. S.. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. M. Motivation and organization climate. 8 (1). A. (hal. M. R. 772-781. empowering norms. J. Journal of Personality Assessment. and organizational productivity...D.

Salovey. In R. In P. Development. & Boyatzis. P. Sternberg (Ed) Handbook of intelligence. (2000a).. The Handbook of Emotional Intelligence: Theory. Technical note: ECI confirmatory factor analysis. D. P. P. A. & Salovey. P. 9 (5).. Vict: Australian Council for Educational Research.. (1961). Caruso Emotional Intelligence Test: Research Version 1. E.. J. D. (2005). Salovey. C. In R. Making school more effective. (1997).. Manuel. 433-442. . and in the Workplace. Cleveland: Case Western Reserve. The achieving society. Toronto: Multi-Health Systems. M. Emotional intelligence as zeitgeist. Caruso Emotional Intelligence Test: Research Version 1.1 Manual 3rd Edition. McLuskey. 331 – 340. P.. 3-34). (pp.. & Caruso. High Flyers: Developing the next generation of leaders. Parker (Eds). Salovey. M. D. New York. R. Models of emotional intelligence. 92117). R. & Evans. Toronto: MultiHealth Systems. Reinholdt McClelland. Assessment. D.. Mayer. J.296 Intelligence. NY. D.html McGaw. Salovey. & Caruso. (1983). R. R.1 Manual 2nd Edition. Greensboro. Off the track: Why and how successful executives get derailed. Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications (pp. and as a mental ability. (1998).. D. NC: Center for Creative Leadership. San Francisco. M. D. D. Behavioral event interviews as an alternative to traditional ability test as a way to identify personal competencies associated with top executive success. Inc. J. and Application at Home. D. W. J. (2000b). Servalos. (1998). Princeton: Van Nostrand. Banks. Emotional intelligence in school. Sluyter. Salovey. What is emotional intelligence... Mayer. B. (2000c).. McCall. 17. M. Howthorn. Mayer. (1999). B. Mayer. (pp. K. School. D. McClelland. J. (1992). J.org/learn/school. W. 396-420). New York: Basicbooks. http://www. Bar-On and J. (1997). & Lombardo. McCall. D. California: Jossey-Bass Inc. Boston: Harvard Business school Press. Psychological Science. J. & Caruso. Caruso. Mayer.connected. Salovey.. US: Cambridge University Press. as personality. & D. Mayer. Piper. D. Mayer. R. Salovey.

In B. Kepemimpinan pengajaran guru besar. New York: Springer-Verlag. 13. Staw and L. Melrose. L. (2002). (2005). (1990). http://www. Tesis Phd. 3. Universiti Sains Malaysia. (2007). Menil. Tesis Sarjana Pendidikan. Research in organizational behavior.M.R. J. Mehrabian. C. 525-543. J. Pulau Pinang. Explaining the protective effect of trait emotional intelligence regarding occupational stress: Exploration of emotional labour processes. Merriam-Webster. & Anderson. (2001). & Luminet. Journal of Leadership Studies. W. K. J. (1972). 31-48. M.mw. S. AASA Critical Issues Report. 545 – 559. Mohd. B. komitmen dan kepuasan kerja guru: Kajian perbandingan antara Sekolah Berkesan danSekolah Kurang Berkesan. California: Education News Service. Mohd Hasani Dali (1995). Journal of Personality. Majid Konting (1998).. (1996). 5. 41. 1107 – 1117.297 McColl-Kennedy. J. The role of the principal in effective school: Problems and solutions.. Merriam-Webster online. . N.com/cgibin/dictionary?book=Dictionary&va=empathy&x=16 &y=11. Kaedah penyelidikan pendidikan. Impact of leadership style and emotion on subordinate performance. Merriam. CT: JAI Press. Pulau Pinang Mikolajczak. 12. An affair of the heart: Emotional intelligence and transformational leadership. I. R. Hubungan antara tingkahlaku kepemimpinan pengajaran guru besar dengan pencapaian akademik pelajar. (1989). D. 40. USM. O.. Mood: The frame of mind. Making the grass greener on your side: A CEO's journey to leading by serving. Journal of Research In Personality. San Francisco: Jossey-Bass Publisher. Sacramento. & Epstein. R. A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Cummings (Eds). Mohd Nor Jaafar (2005). J.L. The Leadership Quarterly. Vol.N. & Sosik. Megerian. Meindl. Greenwich. E. (1983). San Francisco: Berrett-Koehler. (1995). On leadership: An alternative to the conventional wisdom. A measure of emotional empathy.. Qualitative reseacrh and case study application in education. Morris. McCurdy.

Paper presented to the ACEA National Conference. Egan (Eds. Stoll. School leadership and complexity theory.. San Francisco: Jossey-Bass. Creative leadership. Northouse. P. Psychological Methods. Academy of Human Resource Development. and consequences of emotional labor. S. London: Sage Publications.). Mortimore.. Minneapolis. Australia. Null hyphothesis significance testing. P. K. 13.). Nickerson. P. Sammons. B. (1988). Mortimore. 651-658). 986-1010. L. & Feldman. An industrial psychological investigation into the relationship between emotional intelligence and performance in the call center environment. Lynham & T. & Ecob. D. W. (2000). 753 – 768. University of Stellenbosch. Washington. Psychological testing: Principles and applications (5th ed. Opengart. Mortimore.. (1989). Workforce development: Emotional Intelligence and emotion work. Ed. (2001). & Ecob. Lisse: Swets and Zeitlinger. Educational leadership and changing contexts of families. 5 (2): 241 – 301. The dimensions. A study of effective junior school. R.. Department of Industrial Psychology. Lewis. July. A Review of an old and continuing controversy. Nel (2001). Morrison. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (4th. Murphy. C. R. L. O. School matters: The junior years. Sydney. J. Murphy. In S. (1997). Leadership theory and practice. K. Proceedings of the Academy of Human Resource Development (pp. The road to improvement. Lewis. Sammons. antecedents. London : Routhledge Falmer. P. (1992). D. L.. Boston: Ally & Bacon. Well: Open Books. NSSE (National Society for the Study of Education) (1990). International of Educational Research.). D.. MN: Academy of Human Resource Development. Nanus. P. Master Thesis. Neuman. Academy of Management Review.C. Stoll. (1996). .A. P. J. (2000). communities and schools. R. (1998). G. Visionary leadership: Creating a compelling sense of direction for your organization.C.298 Morris. (2002). Upper Saddle River. 21(4). (1995).. NJ: Prentice-Hall. D. R. R. (2003). & Davidshofer.

K. Plutchik. Walls. (1984). Page. Peterson. 22 (1). (2002). (1996). (September). K. (2000). Oreg.. B. ERIC Digest. NJ: Erlbaum Pollard.. governor and teachers. Factors affecting the context for motivation in public organization. Pilling. Ekman (Eds.. Scherer & P. & Green. D. New Jersey: Prentice Hall. M. (1989). How leaders influence the culture of schools. Patten. A conceptual framework for measuring servantleadership.). Z. Los Angeles: Pyrczak Publishing. C. MD: University Press of America. T. R. C. . (1982). London: Cassell.58. Adjibolosoo (Ed. J. J. Approaches to emotion (pp.R. S. In S. Emotions: A general psycho evolutionary theory. & Stough. 89 – 98. & Deal. 197-219). D. Work teams in schools... (1997). (1994).. L. 215 – 235. D. A. Eugene. P. 103. & Eroglu. National Center on Effective Secondary Schools: Madison. Leadership self efficacy and managers motivation for leading change. Academy of Management Review. 55 . M.). ERIC Clearinghouse on Educational Management. S. Peterson. L. Pinder.. ED 391226. Palmer. Leadership and Organizational Development Journal. Understanding research methods: An overview of the essential. K. In K. 14 (1).C. Emotional intelligence and effective leadership. (1998). E. Lanham. L. WI. L. Learning in primary schools: An introduction for parents. Hillsdale. G. (1990). Journal of Personnel Selling and Sales Management. (2000). An empirical examination of the impact of saleperson empathy and professionalism and merchandise salability on retail buyers evaluations. L. Educational Leadership.. Work motivation in organizational behavior. (1998). Secondary principals and instructional leadearship: Complexities in a diverse role. & Porter. The Human Factor in Shaping the Course of History and Development. Burgess. ERIC Documenet Reproduction Service No. & Wong. 7. Paglis. 23. B. 28 – 30. Journal of Organization Behavior. Perry.299 Oswald. 5 – 10.

J. Baltimore. B. L. S. C. 589 – 694. A case study from Malaysia. M. Academy of management review. 33. 51 -64. R.I... Characteristic of effective and less effective schoolinRural and Urban setting. Ralph. P. Rahimah Hj Ahmad & Zulkifli Abd Manaf (1996). Rapisarda. J. Shared decision making in restructuring essential schools: The role of the principal. A. 427 – 452. (1994). A.. (1990). 17. 17. (1983). The impact of emotional intelligence on work team cohesiveness and performance. Administration and Society. Manaf (1999). Perbody. Tennesee. & Austin. 51 – 64. & Sutton. T. J.. (2002). Busy stores and demanding customers: How do they affect the display of emotion? Academy of Management Journal. Rafaeli. 85 (3). & Smith. Reichers. . Understanding and managing cynicism about organizational change. Wanous. The International Journal of Organizational Analysis. & Fennessey. R. H. Rahimah Hj Ahmad & Zulkifli Abd. G. Journal Pendidikan. (1987). N. Effective school: A review. J. Rafaeli. Purkey. A Manograph. The Elementary School Journal. Rainey. Phi Delta Kappan. 64 (10). Journal Pendidikan. Manaf (2000). 11. (1983). Towards developing a profile of effective and less effective school. Science or reform: Some question about the effective school model. A. Ramaiah. (1995). A. 23-37. A. 12(1). A.I. 15 (2). USA. Penyelidikan keberkesanan sekolah: Masalah konsepsi dan methodology. H. (1983). Paper presented at the Annual Conference of ht University Council for Educational Administration. Public agencies and private firms: Incentives.300 Prestine. (1997). Towards developing a profile of effective and less effective school. Academy of Management Executive.. Rahimah Hj Ahmad & Zulkifli Abd. 48-59. Expression of emotion as part of the work role. goals and individuals roles. S. 10(4). Memphis. 363-379. Paper presented at the 10th International Congress for school effectiveness and improvement (ICSEI). Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. E. & Sutton. 623627. 207 – 242.

volume 3. D.. 71. E. E. Near. E. The joys of helping: Focus of attention mediates the impact of positive affect on altruism. P. B. Burridg.. W. 14 (2): 171 – 189. Arthaud-Day. Sala. J. & Hargis. H. T. & Bommer. 113 – 124. Improving education.. & Sypher. F. New York: The Guildford Press.. Rubin. Oreg. (ERIC Clearinghouse Document Reproduction Service No. Ribbin. Monney. P. (1996). D. Using the MBTI to understand transformational leadership and self perception accuracy. Salovey. An across contexts comparison of emotional competencies. Case Western Reserved University. ERIC Digest. Journal of marketing Theory and Practice. 17 – 34. School effective and quality in education. Rode. Roush. H. Do programs designed to increased emotional intelligence at workwork?. B. In P. M.. and E. C. R.Learning and development in the context(s) of leadership preparation. R. Rozell.eiconsortium. Rosier. London: Cassell. Military Psychology. P. R. T. Emotional intelligence and dispositional affectivity as predictors of performance in salespeople. Nonprofit Management Leadership. Eugene. The competency model handbook. Peabody Journal of Education 72.. Rosenhan. C. EdD Dissertation. (Eds.L. Ohio. (2003). S. (1991). N. 117-30. Boston: Linkage. L. (1992). Sackman H. & Parker. (Ed. L. Rubin. (2001). . (2007). Journal of Organizational Behaviour. Lexington. Communication research measures: A Source Book. Journal of Personality and Social Psychology. Reynolds.. Emotional intelligence and individual performance: Evidence of direct and moderated effects. (2003). (1994).301 Renchler. MA: Lexington Books Sala. Promoting Quality in School.40. ERIC Clearinghouse on Educational Management.H. 4. J. 14 (2). E.. S. School leadership and student motivation. Baldwin. Cleveland. Leadership in education: Effective UK college principal. From http://www.).. R. 899-905. ED 346558) Restine.. P.. (2006). C. H. E. J. (1997). Delphi critique.org/. R. & Atwater.). (1981). K. Pettijohn. (1994).. Rievera. F. Palmgreen. (1992).

(1995). M. & Mayer. Explanatory style and achievement in school and work.. Malouff. J.). . (1976). N. J. Educational goals. Salovey. (1990). (1997).. Hsee. Imagination. A. & Bosker. Wegner and J. Factors which effect satisfaction department leadership: Concept and practices. Cognition. 16(6). Cognition & Emotion. P. D. S. & Mayer. P. Englewood Cliffs. Schereen. (2000). 9. J. Schulman. 23-27. C. London. Bobik. (1997). T. Effective schooling: Research theory and practice. Jedlicka. (1993). Emotional intelligence.). London: Pergamon. C. 47 (8).. Greeson...302 Salovey. M. Explanatory style. C. R. Schutte.W. A. U. McKenley. Sergiovanni. J. Handbook of mental control. 185-211.. 7 April 2005. (Eds. J. NJ: Prentice Hall Samsuddin Osman (2005). Kertas kerja ucapan perasmian Seminar Psikologi Dalam Perkhidmanatn Awam Ke 11. J. Malouff. M. M. (2001). Schutte. Hillsdale. L. In Buchanan. (1992). Educational Leadership. Sergiovanni. Schereen. Schutz.K. T. et al. Group Processes in the Classroom. NJ: Lawrence Erlbaum.. P. P. MA: McGraw Hill. 523-534. N. Putrajaya. (1990). and Schmuck.. strategies used and the academic performance of high school students. D. J. Boston. 141(4). R. Psikologi menjana kecemerlangan. Ed. Emotional intelligence and the selfregulation of affect. (2001))). J. The foundation of educational effectiveness.. & Hollander. Research method for business. S. Adding value to leadership gets extraordinary results. 8th edition. P. and Personality. Simunek. Pennebaker (Eds). Coston.M. S. Emotional intelligence and interpersonal relations. A skill building approach (2nd. 80 (3). 193 – 201.. Sekaran. J. G. T. Schmuck. In D. (2002). The Journal of Social Psychology. Characteristic emotional intelligence and emotional well-being.D. and Seligman. London: Allyn and Bacon. Cassell.. New York: John Wiley & Son Inc. C. J. Pusat Konvensyen Antarabangsa. The Journal of High School.

L. M. The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. Kajian sekolah berkesan di Malaysia: Model Lima Factor. C. Hillsdale.A. NJ: Erlbaum. H. House. B. School Effectiveness and School Improvement. The Educational Forum. 4. GA.. (2007). J. Zacay. Clark and S. categorization. & Arthur. (1992). l. 41. The influence of mood state on judgement and action: Effects on persuasion. K. social justice. International Journal of Organizational Analysis. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. 11(3). Organizational Science. Unpublished minidissertation. Singh. 1-17. T. Affect and cognition. Universiti Kebangsaan Malaysia. Rotondo. The relationship between school leaders and school improvement outcome. 171-192. The construction of social judgments. Correlates of charismatic leader behavior in military units: Subordinates attitudes. (1994). Leadership basic for principals and their staff. B. and superiors appraisals of leader performance. A Cross-culture exploratory study of the linkage between emotional intelligence and managerial effectiveness. Role of emotional intelligence in organisational learning: An empirical study. Shamir. 387 – 409. and judgmental accuracy.303 Sergiovanni. Fiske (Eds).C.M. Kincaid. In L. (1996). (1993). Tesser (Eds). C. Comments. 272 – 298. (1998). S. R. 267 – 270. Atlanta.. Sillins. R. Breinin. M. Masters Thesis.. Tesis PhD.. (1982). (2001)..L. Sipsma. Singapore Management Review. M. E. Martin and A. E. Shahril Marzuki (1997). & Hoffman. 55 – 74. Sillins.S. NJ: Erlbaum. C. 60 (3). In M.. Sinclair. Emotional intelligence and team effectiveness of postgraduate management students in self-managed work teams. H. unit characteristic. D.T. R. Istanbul: Istanbul University. Shipper. person perception. . J. (2000). (2003). The effect of emotional intelligence on career success: Research on the 1990 graduate of Business Administration Faculty of Istanbul University. 5 (3). Servinc. Simon. Shamir. & Popper. The relationship between transformational leadership and transactional leadership and school improvement outcomes. F. Hillsdale. Selangor.. (1993). & Mark. M. H. Academy of Management Journal. Bangi. 29 (2).

P. Stogdill. J. H. Self-concept based aspects of the charismatic leader: More than meets the eye. Emotional intelligence. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Dissertasi yang tidak diterbitkan. Professional Leadership Development monograph Series. & Fekken. (1993). Sivanathan. & Megerian. June Stien. Transformational leadership in principals: An analysis of the multifactor leadership questionnaire. 29. (1993). Inovasi pendidikan: Ulasan teoritikal dan model aplikasinya. (2002). S. University of Oregon. Journal of Organizations Behavior. Inovasi dasar pendidikan: Perspektif sistem dan organisasi. 2 (1). E. J. 198-205. S. and Spencer. Understanding leader emotional intelligence and performance.304 Sitarenios. & Book. 24. Toronto: Stoddart. Sufean Hussin (1994). Sosik. J. M. Emotional Intelligence in the prediction of placement success in the company "Business Incentives. S. Steele. . Jr. ERIC Document Reproduction Service No. 9. moral reasoning and transformational leadership. A.E. Leadership Quarterly. New York: The Free Press. & Spencer. (2005). (1992). P. Bhd. Dalam Sufean Hussin (Ed. N. (1999). (2000). 503526. L. C. American Psychologist. National priorities and higher education in The United State: An historical analysis 1945-1990. Introduction Emotional Intelligence. Handbook of Leadership.M. The EQ edge. (1974). Stone. Spector." Toronto. R. L. C. M. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 367-390.. (1998). Sufean Hussin (2002b). A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance.. Dasar pendidikan progresif: perspektif makro dan mikro (hal. 409 – 410. J. M. G.). Sufean Hussin (2002). C. Spencer. & Dworakivsky. Competence at work. 355613.. Sosik. Canada: Multi-Health Systems. New York: John Wiley. 1-24). Spencer. Group & Organization Management.. New York: John Wiley & Sons. Leadership & Organization Development Journal. (1997). L. Competence at work: Model for superior performance. 23(3/4). G. Oregon. (2000).

Van Velsor. 2nd Edition. E. Undang-Undang Malaysia (1996). (1996). E. Tumasjan. M. E. H. (1998). M. Percetakan Nasional Berhad: Kuala Lumpur Van Der Zee.305 Tagiuri. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).. K. (1990). The principal and instructional leadership. The relationship between emotional intelligence and coaching effectiveness in Division I head softball coaches. R. . 227-235. Thomas. Novato. 65. Thorndike. The Learning Organization.testing: A psychometric examination of the German version of the emotional competence inventory.. MA: Harvard Business School Press. CA: New Wolr Library. (2005). (1968). & Litwin. Corpus Christi. D. Dissertation EdD. What research says about administrations management style. Paper presented at the Annual Meeting of the National Council of Professor in Educational Administration. The Power of Now. Organization climate: explorations of a concept. B. ED411569. (1995).. 62-72. (1920). N. KY: College of Education. University of Kentucky. 140. TX. 103-125. (1999). F. Tichy. The role of emotional climate in learning organizations. European Journal of Personality. Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. 71-95. effectiveness. & Devanna. M. Boston. & Viswesvaran. 4th Conference of Experimentally Working Psychologist. A. ERIC Document Reproduction Service No. New York: Wiley Tolle. & Schakel. The Transformational Leader. Lexington. (2004). Thijs. and teacher morale. Why executives derail: Perspective across time and cultures. 99 – 103. 9(4). Journal of Vocational Behavior. Academy of Management Executive.. Welpe. VanSickle. 5 (2). J. C. Empirical competence. L. Sporrle. The relationship of emotional intelligence with academic intelligence and the big five. P. Stich. M. I. & Leslie. Lengerich: Pabst Science Publishers Tran. V... V. Intelligence and its uses. 16. G. J. L. 165 Van Rooy. Terry. & Fosterling. (1997). (2004). L..L. (2002). Harper’s Magazine.. J.

(2003). 449-473 Weber. Service skills for service workers: emotional intelligence and beyond.). (2002b). Extending Patterson's servant leadership model: Coming full circle. L. 15 – 17 Dicember 1998. 8.A. (2000). CA: Jossey-Bass. Wasielewski. Weber. P. . Honolulu. (2). Weisinger. MD: Williams and Wilkins. Sri Lanka. 457-467. 14(6). P. D. Symbolic Interaction. 89-02. Boston: HayGroup. Proceedings of the Academy of Human Resource Development (pp. New York: Free Press. Washington D. Wawasan Pendidikan: Agenda pengisian. 8. Four successful schools. M. 1(2). 166 Weinberger. & Smither. 215-243. San Francisco. The theory of social and economic organizations. A. The measurement and appraisal of adult intelligence. Wechsler. 207 – 222. Wan Mohd Zahid Wan Nordin (1993). Emotional intelligence at work: The untapped edge for success. (1971). (1998). Lynham & T. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. (1947). (2002a). Emotional intelligence: Its connection to HRD theory and practice. J. Paper presented at the Regent University Servant Leadership Roundtable. Weinberger. The emotional basic of charisma. Managing Service Quality. Egan (Eds. L. Developing emotional intelligence. International Journal of Selection and Assesment. Watkin. Virginia Beach. C. B. W. In S. D. Self-monitoring and 360-degree ratings. School effective in China. HI: Academy of Human Resource Development. (1958). H. Inner city children can be taught to read. Emotional intelligence: Review and recommendations for human resource development research and theory. Paper presented for the school efficiency conference. (1994). Baltimore. Human Resource Development Review. M. E.1006. Warech. (2004). A. Winston. G. Leadership Quarterly.306 Varca. 9. Williams. Virginia.C: Council for Basic Education. L. Academy of Human Resource Development. Wang Dinghua (1998). Leadership for the 21st century: Life insurance leadership study. (1985).1013). (1998).

Kuala Lumpur. 81 – 102. L. & Yaakob Daud (2007). Transformational leadership and performance: A longitudinal investigation. B. C. Dunnette and L. & Van Fleet. Zaccaro. Wharton. Theory and research on leadership in organizations. J. 1992. S. S. 4 (1). Yammarino. L. (1993). Yammarino. Spangler. F. F. A. A. (2005). Palo Alto. V. J.. Yammarino. Vol. (1993). The Leadership Quarterly. McClelland Center For Research and Innovation: Hay Group. B. Yukl. J. 20(2). B. M. G.. (1994).307 Winston. In M. (2002). Paper presented at the Regent University Servant Leadership Research Roundtable. CA: Consulting Psychologists Press. J. Leadership Quarterly. 37 – 64. Human Relations. Transformational leadership theory: Using level of analysis to determine boundary condition.M.. (1990). J. (2002). A.. B. 43. Emotional competence inventory (ECI): Technical Manual... Similarities between emotional intelligence and servant leadership. Aziah Ismail. Goodwin. PTS Publication. & Bass. Personnel Psychology. D.. 47. Marks. M. F. J. M.D.) Upper Saddle River. C. J.. 55-84 Wolff. D. D. pp. E. M. 11. Connelly.. Transformational leadership at multiple levels of analysis. S. 787 – 811. & Law. The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. Yukl. Mumford. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. & Whittington. Leadership Quarterly. Virginia Beach. Hough (Eds). M. Yahya Don. Assessment of leader problem solving capabilities. NJ: Prentice Hall. (1992). A.S. W. G. J. (2004). (2000). S. (1998). & Bass. The affective consequences of service work: Managing emotions on the job.. Wofford. Work and Occupations: An International Sociological Journal. 975-995. & Dubinsky. Leadership Quarterly.D. & Hartsfield. 13(3). Leadership in organizations (4th ed. . & Gilbert. 9. M. 205-232. 147-97. S. K.. Kepimpinan dan pembangunan pelajar sekolah di Malaysia. 3. Wong. A field study of a cognitive approach to understanding transformational and transactional leadership.

From http://www. Ainscow.eiconsortium. . Academy of Human Resource Development. 936-943).. In S. & Roberts.. School contexts. Clarke & M. principal characteristic and instructional leadership effectiveness: A statistical analysis. & Matthews. 215-231.. Egan (Eds. (1996). 168 Zheng. Development and validation of an instrument for early assessment of management potential. M. D. In T. D. Proceedings of the Academy of Human Resource Development (pp. Zulkifli Abd. MN: Academy of Human Resource Development. 1(3). Roberts. 37(4). Third Millenium Schools: A World of Difference in Effective and Improvement. Townsend. H. (2004). R.308 Zadel. Lynham & T. G. E. Manaf. A. School effective and school improvement in Malaysia. 265275.. Minneapolis. M. Rahimah Hj Ahmad & Shahril Marzuki (1999). Impact of personality and emotional intelligence on successful training in competencies. Slow down. (2002).). Y. & Holton III. Zeidner. Can emotional intelligence be schooled? A critical review.. NY. G. (2001). Educational Psychologist. Zehner. New York. Matthews. R. Paper presented at the Annual Meeting of The American Educational Research Association. Zeidner. R. Emotion. P. (2003).org/. you move too fast: Emotional Intelligence remains an "elusive" intelligence.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.