LAMPIRAN A BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2010 (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan

SKT dan petunjuk prestasinya) AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) 1 Pengajaran dan Pembelajaran 1.1Pengajaran dan Pembelajaran - Mengajar mata muridan geog. Tingkatan 1 Arif dan Bahasa Melayu Pemulihan - Menyedia Rancangan Muridan Tahunan/ Harian. Kuantiti PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

BIL

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

• Bilangan murid – 38 orang • Bilangan waktu – 5 kali seminggu
• Jumlah masa – 200 minit seminggu.

• Rancangan

• Rancangan Pelajaran Tahunan. • Sukatan rancangan pelajaran tahunan.
Kualiti

pelajaran tahunan disediakan (untuk 42 minggu) pada minggu pertama. dihabiskan sebelum Peperiksaan Akhir Tahun.

• Sukatan pelajaran

dapat dihabiskan sebelum Peperiksaan Akhir Tahun. selepas setiap subtajuk/tajuk. Buku latihan disemak selewat-lewatnya 3 hari selepas tugasan diberi. klinikal kepada murid.

• Buku nota disemak

• Rancangan Pelajaran Tahunan

• Sukatan dapat

disediakan mengikut minggu secara terperinci. • Menjalankan aktiviti P&P mengikut Jadual Waktu yang ditetapkan sepanjang tahun 2009 secara berkesan.

• Melaksanakan sesi

• Rancangan

• Menyemak nota, latihan, laporan amali
murid. • Menghadiri mesyuarat panitia/ perkembangan staf. • Perbincangan/ perkongsian pintar antara guru-guru kimia.
Sasaran Kerja Tahunan 2010

Pelajaran Harian disediakan selewatlewatnya 1 hari sebelum P&P dijalankan.

• Kertas soalan dapat

disediakan mengikut takwim peperiksaan. menyediakan Analisis Item bagi peperiksaan pertengahan tahun

• Berjaya

• Murid boleh menguasai konsep yang 1

• Menjalankan

Sukatan pelajaran dapat dihabiskan sebelum Peperiksaan Akhir Tahun. Walaupun dengan kesibukan masa menjalankan tugas di luar P&P dapat dijalankankan dengan bertukar waktu P&P dengan guru mata pelajaran lain kelas yang sama.

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) ditetapkan dalam sukatan pelajaran. Masa • P&P - Januari hingga November

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) aktiviti P&P 5 kali seminggu mengikut jadual waktu yang ditetapkan.

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) dan akhir tahun.

ULASAN

• Selasa dan Khamis – 7.30 hingga 8.50
pagi

• Rancangan Pelajaran Tahunan – 1 kali
setahun (awal tahun)

• Menyemak

• Rancangan Pelajaran Harian – 1 kali
seminggu (setiap Jumaat) Kos • Tiada

buku nota, buku latihan dan buku amali.

• Mengadakan

sesi klinikal (pemulihan, pengukuhan, pengayaan) mengikut keperluan. Analisis Item bagi ujian/peperiksa an. mesyuarat Panitia.

• Menyedia

• Menghadiri

2

Merancang dan melaksanakan pengurusan kurikulum mengikut
Sasaran Kerja Tahunan 2010

2

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) dasar yang ditentukan oleh JPNSDE selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKKS) Panitia Mata Pelajaran Aktiviti KoAkademik Kuantiti

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

• •

Mesyuarat diadakan sekurangkurangnya 4 kali setahun. 27 panitia mata pelajaran Kualiti

• Mengadakan

mesyuarat JKKS 4 kali setahun.

• Telah menjalankan

Melaksanakan mesyuarat untuk perancangan aktiviti, laporan aktiviti, analisis pencapaian murid dan prestasi panitia. • Pelaksanaan aktiviti ko-akademik. Memastikan fail-fail panitia mata pelajaran dan dokumen-dokumen berkaitan lengkap dan dikemaskini dari semasa ke semasa. Masa • Mengikut Takwim Sekolah

• Aktiviti koakademik dijalankan mengikut takwim 2009

mesyuarat JKKS dan mesyuarat Panitia Mata pelajaran 4 kali setahun mengikut takwim pada 7 Jan, 7 Mei, 23 Jul, 22 Okt

Mesyuarat dapat diadakan mengikut takwim 2009.

• Telah mengadakan

• Minggu Sains & Matematik – 20/3

mesyuarat Penyediaan Perancangan Strategik 2010-2014 dan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi bagi tahun 2010.

hingga ¾ • Minggu Teknik & Vokasional – 13/4 hingga 17/4 • Minggu Bahasa – 4/5 hingga 8/5 • Minggu Sains Kemanusiaan – 17/8 hingga 21/8 Kos
Sasaran Kerja Tahunan 2010

• Semua aktiviti koakademik dapat dijalankan mengikut takwim.

Semua aktiviti ko-akademik dapat dijalankan mengikut takwim 2009.

3

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) • Mesyuarat – tiada • Bahan/ Alat tulis – tiada • Hadiah aktiviti ko-akademik: RM2,000.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

2.2 Pencerapan

Kuantiti

• Semua guru (129 orang) mata pelajaran
dicerap minimum 2 kali setahun Kualiti SKPM Dimensi III Elemen 9.

• 129 orang guru

• Menjalankan pencerapan berpandukan • Jadual Pencerapan sepanjang tahun
disediakan pada awal tahun. Masa • Mulai Februari hingga Oktober • Setiap guru sekali sepenggal Kos • Pembelian Buku SKPM: RM200.00 (10 buah pada harga RM20.00 senaskhah)

mata pelajaran dicerap sebanyak 2 kali setahun. dijalankan mulai Februari hingga September.

• 70 guru telah

• Pencerapan

dicerap sekurangkurangnya 1 kali dan 30 guru telah dicerap sebanyak 2 kali. oleh Penolong Kanan, GKMP dan Ketua Panitia Mata Pelajaran dan guru cemerlang

• Pencerapan dibantu

Pencerapan tidak dapat dijalankan ke atas semua guru walaupun telah ditetapkan tarikh pencerapan pada awal tahun kerana masalah seperti hari guru hendak dicerap pencerap atau guru yang hendak dicerap tiada di sekolah kerana menghadiri mesyuarat/kur sus/dll Mata-mata pelajaran yang tidak mencapai

2.3 Peningkatan Prestasi Akademik Murid • Ujian Bulanan
Sasaran Kerja Tahunan 2010

Kuantiti

• Ujian bulanan – 2 kali (10 - 22 Mac & 27
- 31 Julai)

• Mengadakan 2
Ujian Bulanan pada 10 - 22

• Semua ujian dan

peperiksaan dapat dijalankan mengikut

4

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) • Peperiksaan • Gerak Gempur/ Program Cerna Minda

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) Mac dan 27 31 Julai Peperiksaan Pertengahan Tahun pada 18 - 28 Mei Peperiksaan Percubaan PMR (2-9 September), SPM & STPM (1 - 15 Oktober) Peperiksaan Akhir Tahun pada 4 - 17 November

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) takwim melainkan Peperiksaan Akhir Tahun dipercepatkan pada 30 Oktober hingga 12 November 2009 • Peperiksaan Pertengahan Tahun

ULASAN

• Peperiksaan Pertengahan Tahun (18 28 Mei) 1, 2, 4 dan 6 Bawah (4 - 17 November)

• Peperiksaan Akhir Tahun bagi Tingkatan • Mengadakan • Peperiksaan Percubaan – PMR (2 - 9
September), SPM & STPM (1 - 15 Oktober) • Gerak Gempur PMR/ SPM – 3 minggu

sasaran telah membuat post-mortem mencari sebab mengapa sasaran tidak tercapai.

• Seminar PMR/ SPM – 2 minggui • Memberi tumpuan kepada murid yang
tidak menguasai dengan mengadakan sesi klinikal (PATS)

• Mengadakan

1.

Tingkatan 3 (PMR) 30% mata pelajaran mencapai sasaran (ETR)

• Anugerah/ Penghargaan 2008 – 11 April
2009 Kualiti • Menyedia Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi bagi tahun 2009. • Menyedia kertas kerja cadangan program/ projek khas. • Menyemak set soalan dan mengesahkan soalan. • Menyemak skema jawapan guru.

• Mengadakan

2. 5 (SPM)

Tingkatan 30% mata pelajaran mencapai sasaran (ETR)

• Mengadakan

• Meneliti analisis pencapaian murid dan
perancangan nilai tambah prestasi murid – Mesyuarat Post Mortem

Latih tubi selepas Peperiksaan Percubaan PMR – 10 hari Latih tubi selepas Peperiksaan Percubaan SPM – 10 hari

• Peperiksaan Percubaan

1.
3 (PMR)

Tingkatan Semua mata pelajaran tidak mencapai sasaran (ETR)

• Mengadakan

• Murid yang tidak menguasai diberi sesi
klinikal/pemulihan apabila diperlukan. pengiktirafan kecemerlangan murid.

• Memberi penghargaan dan
Sasaran Kerja Tahunan 2010

2.

Tingkatan

5

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) • Sesi klinikal (PATS) berjalan mulai Februari hingga September

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) 5 (SPM) 19% mata pelajaran mencapai sasaran (ETR)

ULASAN

• Sasaran Peningkatan Pencapaian PMR/

SPM/ STPM 2009 sebanyak 5%: PMR 2008 : 77.64%; GPS – 2.42 2009 : 82.64%; GPS – 2.00 (ETR)

SPM 2008 : 91.60%; 2009 : 96.60%; STPM 2008 : 100.0%; 5 Prinsipal) 2009 : 100.0%; prinsipal) (ETR)

GPS – 4.85 GPS – 4.00 (ETR) 10.7% (% dapat 15.0% (% dapat5

Masa • Perancangan Strategik, taktikal dan Operasi – Februari • Sepanjang tahun Kos Keseluruhan : RM 28,000.00 (Sumber kos : PCG M/P, SUWA, PIBG, Sumbangan) 2.4Pusat Sumber Sekolah (PSS) Kuantiti

• Mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS 4
kali setahun Kualiti • Meningkatkan budaya membaca melalui Program NILAM dan

• Mesyuarat JK
PSS 4 kali setahun

• Mesyuarat JK PSS 2
kali setahun (Penggal 1 & 2)

• Menambah

bilang bahan bacaan

• Menambah bilang
bahan bacaan sebanyak 10 %.

Mesyuarat berjaya diadakan sekali sepenggal.

Sasaran Kerja Tahunan 2010

6

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) Semua PCG digunakan untuk membeli bahan bacaan (buku dan akhbar) • Jumlah buku dibaca oleh murid mengikut tingkatan: Tingkatan 1 - 1,330 buku Tingkatan 2 - 2,192 buku Tingkatan 3 - 2,876 buku Tingkatan 4 - 2,317 buku Tingkatan 5 - 3,067 buku Tingkatan 6 - Tiada

ULASAN

penggunaan perpustakaan yang sebanyak 10 % optimum. • Semua guru • Menambahkan kemudahan fizikal dan dan murid bilangan bahan bacaan di PSS sebanyak (1300 orang) 10%. meminjam • Pinjaman, pemulangan dan rekod bukubahan bacaan buku di automasi. di PSS Masa • Semua murid • Januari hingga November sekurangKos kurang • RM16,864.00 (PCG PSS 2009) mendapat anugerah tahap Jauhari Gangsa

Peratus pencapaian murid mendapat pengiktirafan tidak mencapai sasaran. Pihak sekolah perlu memikirkan kaedah/progra m untuk meningkatkan murid minat membaca.

• Pencapaian NILAM:
19.33% - Gangsa 3.01% - Perak 0.34% - Emas 0.09% – Nilam Jumlah murid mendapat pengiktirafan ialah 22. 77%
Sasaran Kerja Tahunan 2010

7

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

3.

Merancang dan melaksanakan pengurusan kokurikulum mengikut dasar yang ditentukan oleh JPNSDE selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 3.1Pengurusan Kokurikulum - Aktiviti Kokurikulum Persatuan Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Sains & Matematik Sejarah & Geografi Seni Kreatif Ekonomi & Perdagangan Murid Islan Persaudaraan Kristian Kelab Pencegah Jenayah PRS
Sasaran Kerja Tahunan 2010

Kuantiti • Aktiviti Kelab/ Persatuan/ Permainan – sekurang-kurangnya 12 kali setahun • Aktiviti Unit Beruniform – sekurangkurangnya 18 kali setahun Kualiti • Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah diwujudkan.

• Aktiviti Kelab/ Persatuan/ Permainan – 12 kali • Aktiviti Unit Berunifrom – 18 kali

• Murid-murid dapat mewakili sekolah

• Aktiviti

• Aktiviti Kelab/ Persatuan/ Permainan dapat dijalankan sebanyak 12 kali dan aktiviti Unit Beruniform dapat dijalankan sebanyak 18 kali setahun. Pencapaian

Semua aktiviti kokurikulum yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut takwim 2009

dalam pertandingan-pertandingan sukan, permainan dan unit beruniform di peringkat sekolah, zon, daerah, negeri dan kebangsaan. semua aktiviti kokurikulum menerima sijil penyertaan dan sijil penghargaan bagi yang berkenaan.

dijalankan mulai Januari hingga September

• Olahraga- MSSD
- Ke-3: 5000m (L1) - Ke-3: 3000m (L1) - Ke-3: 1500m (L1) - Emas: Lontar Peluru (L2) - Perak: Lempar Cakera(L2) - Gangsa: Lempar Cakera (L2)

• Semua murid yang terlibat dalam

Masa • Aktiviti kokurikulum – Februari hingga September

• Road Run peringkat sekolah – 17 Januari 8

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) ProStar & SLAD Pencinta Alam Interact Leo Komputer Tarian Permainan Bola Sepak Bola Jaring Bola Tampar Bola Keranjang Badminton Boling Catur Hoki Kriket Olahraga Ping Pong Renang Sepak Takraw Skuasy Scrabble Tenis Unit Beruniform KRS Kadet Polis Kadet Bersatu Malaysia Karate
Sasaran Kerja Tahunan 2010

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) • Kejohanan Olahraga Sekolah – 18 April • Perkhemahan Unit Beruniform/ Kem Integrasi – 29 hingga 31 Mei • Karnival Sukan Permainan – 4 Julai • Mengikut Jadual MSSD/ MSSS/ MSSM Kos

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) - Ke-3: Merejam Lembing • Road Run – MSSS - 1 orang murid mewakili Daerah ke MSSS • Bola Tampar – MSSD & MSSS - Ke-3: Lelaki Bawah 15 tahun - 2 orang murid wakil daerah ke MSSS (Naib Johan) • Bola Jaring – MSSD & MSSS - Johan Daerah: Perempuan bawah 15 tahun - Johan Daerah: Perempuan bawah 18 tahun - 2 orang murid bawah 15 tahun terpilih ke MSSS

ULASAN

• Menggunakan peruntukan dari wang

Kerajaan (Kokurikulum), SUWA, PIBG dan juga sebahagian kecil daripada murid-murid yang terlibat. • PCG Kokurikulum 2009 – RM15,660.00

• Kriket – MSSD &
MSSS - Naib Johan Daerah: Pasukan bawah 18

9

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) Ninjutsu PBSM Pengakap Puteri Islam Pandu Puteri Taekwondo Tarian Singa Wu Shu - Road Run - Kejohanan Olahraga Peringkat Sekolah - Karnival Sukan - Perkhemahan Unit Beruniform/ Kem Integrasi

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) tahun - Ke-3 MSSS: 7 orang wakil daerah • Bola Keranjang – MSSD & MSSS - Naib Johan: Pasukan (L) bawah 15 tahun - Naib Johan: Pasukan (L) bawah 18 tahun - 1 orang murid terpilih wakil daerah ke MSSS • Ping Pong – MSSS - Naib Johan: 3 orang murid terpilih wakil daerah • Gimnastik – MSSS - Naib Johan: Acara Bola - Naib Johan: Acara Riben - Naib Johan: Acara Belantan - Naib Johan: Keseluruhan • Sepak Takraw –

ULASAN

Sasaran Kerja Tahunan 2010

10

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) MSSD & MSSS - Ke-3: Pasukan Bawah 18 tahun - 4 orang pemain dipilih wakil daerah ke MSSS

ULASAN

• Scrabble –

Kebangsaan - Ke-9: MSA National U-18 Scrabble Competition 2009

• Persatuan Murid
Islam - Johan Zon, Johan Daerah & Naib Johan Negeri: Hafazan Al-Quran (L) - Johan Zon, Naib Johan Daerah: Syarahan Agama (L) - Naib Johan Zon, Naib Johan Daerah: Syarahan Agama (P) • Kelab Tarian - Ke-4: Daerah
Sasaran Kerja Tahunan 2010

11

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) - Ke-3: Negeri • Taekwondo - Naib Johan Negeri: Kat. 45-50 kg - Naib Johan Negeri: Kat 50-60 kg

ULASAN

• Pengakap – Negeri &
Kebangsaan - Teoh Chon Giap: penerima anugerah tertinggi Pengakap Raja 2009

4.

Merancang, mengurus dan menilai perkaraperkara yang berkaitan dengan pentadbiran sekolah – pengurusan
Sasaran Kerja Tahunan 2010

12

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) kewangan dan kemudahan fizikal. 4.1Pengurusan Kewangan - Akaun Wang Kerajaan - Akaun SUWA - Buku Tunai Kerajaan & SUWA - Buku Subsidiari - Buku-buku resit - Anggaran Belanja Mengurus (PCG) setiap Panitia

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

Kuantiti • Akaun Wang Kerajaan( PCG 2009) – RM225,728.40 • Akaun SUWA (Baki pada 1 Jan 2009) – RM88,200.56

• Mesyuarat JK Kewangan sekolah diadakan 4 kali setahun 22/1, 7/5, 23/7, 22/10 • Semua Ketua Panitia/ Unit maklum peruntukan PCG masingmasing • Semua panitia dan unit menyediakan anggaran perbelanjaan masing-masing selewatlewatnya seminggu selepas mesyuarat JK Kewangan diadakan. • Semua panitia/unit membelanjaka n 60% daripada

• Telah berjaya

• Mesyuarat J/K Kewangan diadakan

mengadakan mesyuarat JK Kewangan sebanyak 4 kali mengikut takwim. panitia/unit dapat membelanjakan peruntukan yang diberi mengikut jadual dan meninggalkan baki tidak lebih 10% untuk kegunaan tahun hadapan.

sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Kualiti • Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.

• Sebahagian besar

• Setiap panitia mata muridan maklum

Perlu membimbing Bahagian Pendidikan Khas untuk membelanjaka n peruntukan yang masih banyak berbaki dari tahun-tahun lepas.

tentang jumlah peruntukan yang diberi untuk kegunaan masing-masing, dan mengawal perbelanjaan berdasarkan keperluan dan baki yang ada. • Pembantu tadbir menyediakan penyata akaun sekolah setiap kali transaksi dilakukan dan ditutup pada setiap akhir bulan dan ditandatangan oleh pengetua dan pegawai yang dilantik. • Semua pembayaran ke atas pembelian dibuat tidak lewat dari 14 hari mengikut tarikh invois yang diterima. • Peruntukan untuk menjalankan program-program di sekolah diluluskan dengan adanya Kertas Kerja yang lengkap dan mendapat kelulusan pengetua sebelum program dijalankan.

• Masih menghadapi masalah dengan Peruntukan Pendidikan Khas yang masih mempunyai baki yang besar dari tahun lepas. • Pencapaian pengauditan kewangan 2008 BAIK

• Semua perbelanjaan/ pembelian mesti
bermula dengan mengisi Nota Minta
Sasaran Kerja Tahunan 2010

13

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) dimaklumkan kepada GKMP dan diluluskan oleh Pengetua . Nota Minta yang lengkap diserahkan kepada Pembantu Tadbir untuk mengisi Pesanan Tempatan (LO). • Semua bahan / barangan dibeli dimasukkan ke dalam buku stok / inventori / bakalan pejabat.

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) peruntukan pada akhir bulan Julai dan 90% pada akhir bulan Oktober.

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

• Tiada aduan daripada murid-murid,

guru-guru, staf sokongan, ibu bapa / penjaga, orang luar, dll. Masa • Sepanjang tahun. • Mesyuarat J/K Kewangan diadakan 2 kali • Pencapaian Pengauditan pada penggal pertama dan 2 kali pada kewangan Baik penggal kedua. Kos • Peruntukan Kerajaan dan SUWA - Prinsip dan Amalan Terbaik • Perbelanjaan tidak melebihi peruntukan atau tidak dibelanjakan langsung. • Buku tunai dikemaskini dan disemak, disahkan dan ditandatangan oleh KPT dan Pengetua setiap bulan dan disemak oleh Audit Dalaman 3 bulan sekali. • Elak ABB • Setiap kutipan mesti dikeluarkan resit dan dibankkan pada tarikh yang sama. • Surat turun kuasa diberi kepada pemungut wang - 42 orang Guru Tingkatan Seperti Petunjuk Prestasi

• Semua pembelian mengikut prosedur kewangan yang betul.

Berjaya membelanjakan PCG tidak melebihi peruntukan. Buku tunai (Kerajaan & SUWA) dikemaskini dan disemak, disahkan dan ditandatangan oleh KPT dan Pengetua setiap bulan dan disemak oleh Audit Dalaman

Sasaran Kerja Tahunan 2010

14

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) - 1 orang KPT - 1 orang PT Kewangan - 3 orang PK/ PK HEM/ PK Petang Buku untuk kutipan wang mesti ada surat kelulusan. Elak tunggakan sewa kantin/ kedai buku/ dll. Pembentangan ABM mengikut panitia 4 kali setahun. Cek dan resit batal direkod dan disimpan. Teknik menulis angka perlu patuhi system nombor yang betul. Tulisan pada cek tidak boleh bertindih.

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) 3 bulan sekali. • Resit dikeluarkan untuk semua kutipan (Bayaran Tambahan, Sewa Kantin, Sewa Kedai Buku, dll) Surat turun kuasa diberi kepada semua pemungut wang pada hari pertama sesi persekolah 2009. Pembenta nga ABM dibentangkan 4 kali setahun di dalam mesyuarat JK Kewangan sekolah.

ULASAN

• • • • • •

• Teguran audit dibetulkan dalam tempoh yang ditentukan.

• Penggunaan dan pendekatan teknologi
terkini, e-SPKB dalam system pembayaran online. 4.2Pengurusan dan Penyelenggaraan Kemudahan Fizikal - Pejabat Sekolah - Bilik Guru - Bilik-bilik khas - Kantin - Dewan Sekolah - Tapak Perhimpunan - Tapak Kegiatan
Sasaran Kerja Tahunan 2010

Kuantiti • Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan persekitaran sekolah berada dalam keadaan baik. • Mempertingkatan keceriaan sekolah. • Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam keadaan baik. • Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik. • Mengambil langkah-langkah untuk

• Memastikan bilangan perabot – kerusi & meja murid dan guru/staf mencukupi. • Memastikan tandas murid dan guru berada dalam

• 2 blok bangunan (Blok I & K) di Blok Baru dicat. • Membesarkan ruang makan murid di kantin sekolah (Projek PIBG) • Menambah 6 set meja dan kerusi kantin (Sumbangan

Semua yang dirancang dapat dijalankan melainkan mengecat pagar. Sekolah telah memohon dari PPD dan 3 kontraktor telah dihantar

15

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) Kokurikulum - Tandas - Surau - Gimnasium

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) menjaga keselamatan harta benda sekolah. • 2 bangunan blok baru, Blok I dan K dicat (memohon peruntukan dari JPS). • Alatan siaraya di Gimnasium, Dewan Bakti, Bilik APD 1 dan Bilik Gerakan ada dan dalam keadaan yang baik dan berfungsi. • Menambah 2 unit komputer dan pencetak di Bilik Guru . • Mengecat pagar bahagian hadapan sekolah (800 kaki x 7 kaki) Kualiti

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) keadaan yang baik – bersih dan berfungsi. • Kemudahan lengkap dan berfungsi • Kawasan sekolah ceria

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) Koperasi Sekolah) • Kipas angin di dalam Bilik Darjah yang rosak telah diganti. • Membekalkan alatan siaraya di Gimnasium, Dewan Bakti, Bilik APD 1 dan Bilik Gerakan • Menambah 2 unit komputer dan 1 pencetak di Bilik Guru (Sumbangan PIBG)

ULASAN

tetapi sampai ke hari ini kerja-kerja mengecat pagar sekolah belum dilaksanakan. Sekolah juga telah memohon untuk memperbaiki kerosakan serius di bahagian kantin dan longkang. PPD telah menghantar kontraktor tetapi sehingga hari ini kerosakan belum diperbaiki.

• Tiada aduan daripada murid-murid,

guru-guru, staf sokongan, ibu bapa / penjaga, orang luar, dll. • Memastikan guru-guru dan staf sokongan mempunyai meja dan kerusi yang selesa (Meja dan kerusi rosak diganti dengan yang baru)

• Tandas murid dan guru bersih, ceria,

berfungsi dan berada dalam keadaan baik dan selesa. • Tandas dicuci 2 kali sehari. • Gimnasium ( digunakan sebagai tapak perhimpunan sesi petang), Dewan Bakti, Bilik APD 1 (digunakan untuk pelbagai aktiviti) dan Bilik Gerakan mempunyai PA System yang berkualiti. • Pagar batu sekolah dicat.
Sasaran Kerja Tahunan 2010

16

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) Masa • Sepanjang tahun. • Alatan siaraya – apabila PCG diterima. • Komputer dan pencetak – sebelum peperiksaan Pertengahan tahun Kos • Alatan siaraya – RM8,000.00 (LPBT) • Mengecat 2 blok bangunan – RM80,000.00 (JPS) • 2 unit computer dan pencetak – RM5,000.00 (PIBG) • Kerosakan kecil – Peruntukan LPBT / PIBG • Cat pagar batu – peruntukan PPD/ PIBG

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

5.

Merancang dan melaksanakan pengurusan dan pembangunan murid. 5.1Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Kuantiti • Jawatankuasa diwujudkan. • Mesyuarat J/K 4 kali setahun. • Perancangan aktiviti tahunan. • Mengurus Sistem Maklumat Murid (SMM). • Memantau aktiviti. Kualiti • Senarai tugas jelas dan diedarkan kepada AJK.

• Mengadakan

mesyuarat JK HEM 3 kali setahun 14/1, 16/4, 18/8,

• Berjaya

melaksanakan 3 kali mesyuarat 14/1, 16/4, 18/8

• Melengkapkan data SMM selewatlewatnya

• Data SMM dapat dilengkapkan pada minggu ketiga Januari • Pemantauan dijalankan sepanjang

Mesyuarat JK HEM hanya dapat dijalankan 2 kali tetapi mesyuarat yang berkaitan diadakan dari semasa ke semasa.

Sasaran Kerja Tahunan 2010

17

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) minggu kedua Januari • Memantau semua aktiviti yang yang dianjurkan oleh Unit Kaunseling dan lain-lain.

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) tahun

ULASAN

5.2Pendaftaran Murid

Kuantiti

• Pendaftaran kemasukan dan pertukaran
murid.

• Pendaftaran

• Menyemak Buku Jadual Kedatangan
Murid.

Murid tingkatan 1 diadakan pada bulan November Murid tingkatan 1 pada 2 Januari 2009 Buku Jadual Kedatangan Murid secara berkala murid tingkatan Lima dan Enam Atas menerima Sijil Berhenti Sekolah dan

• Berjaya mengadakan Buku jadual
Hari Orientasi Murid Tingkatan Satu pada 2 Januari

• Mengurus Surat Akuan serta Sijil

Berhenti Sekolah – MuridTingkatan Lima dan Enam Atas. Kualiti berjalan dengan licin dan ibu bapa bermaklumat.

• Hari Orientasi

• Buku Jadual

Kedatangan Murid ditanda oleh guru tingkatan setiap hari dan Enam Atas menerima Sijil Berhenti Sekolah dan Surat Akuan pada hari taklimat SPM dan STPM

kedatangan murid dipantau sebanyak 6 kali oleh Pengetua

• Memastikan pendaftaran murid baru • Memastikan Buku Jadual Kedatangan

• Menyemak

• Murid tingkatan Lima

Murid diisi dengan lengkap dengan kesilapan yang minima - ke arah kesilapan sifar, dan Buku Jadual Kedatangan Murid ditutup setiap akhir bulan. tingkatan Enam Atas mendapat Surat Akuan dan Sijil Berhenti Sekolah pada akhir tahun.

• Memastikan

• Semua murid tingkatan Lima dan

Sasaran Kerja Tahunan 2010

18

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) Surat Akuan semasa taklimat peperiksaan SPM dan STPM

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

• Tiada aduan daripada murid-murid,

guru-guru, staf sokongan, ibu bapa / penjaga, orang luar, dll. Masa murid – pada awal tahun dan setiap kali apabila diperlukan.

• Pendaftaran kemasukan dan pertukaran • Memantau dari semasa ke semasa

untuk memastikan Buku Jadual Kedatangan Murid diurus seperti yang diarahkan. Kos • Tiada

5.3Jawatankuasa Disiplin Murid

Kuantiti

• Membentuk Jawatankuasa Disiplin

Murid. • Mesyuarat J/K 4 kali setahun. • Menyediakan senarai tugas guru disiplin. • Menyediakan jadual tugas guru disiplin. • Mengurus maklumat Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) Kualiti • Senarai tugas yang jelas diedarkan kepada AJK. • Surat Pekeliling dan Siaran yang berkaitan disedia dan didokumenkan. • Buku Peraturan Sekolah disediakan.
Sasaran Kerja Tahunan 2010

• Mengadakan mesyuarat JK Disiplin Murid sebanyak 4 kali setahun 3/2, 7/4, 7/7, 9/9 • Menyenaraikan senarai tugas guru disiplin dan dibukukan • Memastikan maklumat disiplin dilaporkan di dalam SSDM

• Berjaya mengadakan mesyuarat disiplin mengikut takwim • Senarai tugas guru disiplin dapat dibukukan sebagai panduan • Berjaya menyiapkan maklumat SSDM mengikut arahan

Sekolah tidak menerima reaksi negatif daripada ibu bapa/penjaga apabila tindakan disiplin diambil terhadap anak jagaan mereka.

• Tindakan

menggantung dan membuang murid mengikut prosedur dengan memanggil dan berbincang

19

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) • Ada perancangan strategik. • Borang-borang pemantauan disediakan.

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) • Memastikan murid mengikut peraturan sekolah seperti yang terdapat di dalam Buku Peraturan Sekolah. • Mengambil tindakan amaran, gantung sekolah dan buang sekolah mengikut prosedur

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) dengan ibu bapa terlebih dahulu.

ULASAN

• Tindakan disiplin murid termasuk

gantung dan buang sekolah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh KPM. • Laporan aktiviti dikumpul. • Setiap program setelah dilaksanakan dibuat post mortem. Masa

• Disiplin murid – sepanjang sesi
persekolahan. Kos

• Menggunakan peruntukan kerajaan,
SUWA, PIBG dan lain-lain untuk program-program murid yang dijalankan di dalam atau di luar kawasan sekolah.

5.4 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling, Motivasi

Kuantiti

• Melaksana program pembangunan diri
murid iaitu PCI, PNI, Kemahiran Mengurus Diri, Kemahiran Belajar dan Motivasi dan kaunseling dengan menyediakan jadual dan pembahagian tugas

• Mengadakan Program Maju Diri (PMD) pada minggu pertama dan kedua Januari. • PMD dijalankan selama 2 hari bagi setiap

• Berjaya mengadakan PMD bagi semua tingkatan mengikut takwim

• Murid bermasalah
yang dirujuk dan juga murid yang tidak dirujuk menggunakan

• Menyediakan perkhidmatan bimbingan

Kaunselor memainkan peranan yang aktif dalam memastikan perjalanan bimbingan dan motivasi kepada murid.

Sasaran Kerja Tahunan 2010

20

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) kaunselor, menyediakan borang-borang berkaitan

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) tingkatan

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) khidmat kaunseling mengikut keperluan.

ULASAN

• Menyediakan dan mempamerkan jadual
aktiviti dan temu janji murid Kualiti • Menyediakan perancangan strategik

• Memastikan

• Memastikan program pembangunan diri
murid berjalan sepanjang tahun secara terancang – di dalam bilik darjah mengikut jadual dan di luar bilik darjah di dalam dan di luar kawasan sekolah. dan 4

murid-murid yang bermasalah diberi khidmat kaunseling selepas tindakan disiplin diambil program pembangunan diri murid berjalan sepanjang tahun secara terancang.

• Memastikan

• Mengelola orientasi murid tingkatan 1 • Merancang dan melaksanakan program
mengikut keperluan murid Masa • Sepanjang tahun Kos • Berdasarkan PCG diperuntukkan.

5.5 Program Kesihatan
Sasaran Kerja Tahunan 2010

Kuantiti • Membentuk JK Kesihatan

• Membentuk JK 21

Kesihatan pada akhir tahun

• Berjaya membentuk JK Kesihatan pada akhir tahun 2008,

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) • Mesyuarat 4 kali setahun • Mendokumen Pekeliling berkaitan

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) 2008 dan menyedia pembahagian tugas dan jadual pada awal sesi persekolahan.

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) pembahagian tugas dan jadual dapat disediakan pada awal sesi persekolahan. • Mesyuarat telah dapat diadakan sebanyak 2 kali – 2 Feb dan 12 Mei

ULASAN

• Menyedia pembahagian tugas dan
jadual

• Mengurus program-program kesihatan
murid. Kualiti • Bilik Kesihatan berada dalam keadaan bersih dan terurus.

• Mengadakan

• Murid-murid tingkatan Tiga mendapat
suntikan ATT pada penggal pertama. • Mengambil tindakan mengahadapi wabak influenza A (H1Ni)

mesyuarat 4 kali setahun bersama mesyuarat JK HEM

• Murid-murid

• Mendokumen Pekeliling berkaitan untuk rujukan dan tindakan

tingkatan 3 telah mendapat suntkan ATT pada 15 Mei.

• Murid-murid

tingkatan 3 mendapat suntikan ATT pada pertengahan tahun mengikut jadual Pejabat Kesihatan Daerah. Kebajikan dan Biasiswa pada • Berjaya membentuk JK Kesihatan pada akhir tahun 2008,

5.6Bantuan Kebajikan dan Biasiswa

Kuantiti • Membentuk JK Kebajikan & Biasiswa

• Membentuk JK

Sasaran Kerja Tahunan 2010

22

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) • Mesyuarat 4 kali setahun • Mendokumen Pekeliling berkaitan

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) akhir tahun 2008 • Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun bersama mesyuarat JK HEM • Mendokumen Pekeliling berkaitan untuk rujukan dan tindakan • Mengenalpasti murid-murid yang memerlukan bantuan • Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun bersama mesyuarat JK HEM.

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) pembahagian tugas dan jadual dapat disediakan pada awal sesi persekolahan • Mesyuarat telah dapat diadakan sebanyak 2 kali – 2 Feb dan 12 Mei • Telah mengedar borang dan memproses serta memilih murid yang layak. • Borang permohonan yang telah diproses dihantar ke JPN pada 21 Februari 2009

ULASAN

• Mengurus pemberian biasiswa dan

bantuan-bantuan lain kepada murid yang layak.

Kualiti

• Murid-murid yang layak menerima

biasiswa dan bantuan-bantuan lain dipilih secara adil dan mengikut prosedur berdasarkan tarikh yang ditetapkan oleh JPS dan badan-badan yang menawarkan.

• Memantau dan merekod penggunaan segala bentuk bantuan yang diterima

5.7Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

Kuantiti

• Membentuk Jawatankuasa Kantin.
• Mesyuarat J/K 4 kali setahun. • Mendokumen Pekeliling dan surat siaran berkaitan. • Menyedia borang-borang yang ditetapkan Kualiti

• Mesyuarat telah

dapat diadakan sebanyak 2 kali – 2 Feb dan 12 Mei.

• Mengenalpasti
murid yang tidak layak – bukan warganegara.

• Buku dipesan mencukupi. • Berjaya mengagihkan buku kepada semua murid mengikut jadual.

• Pesanan buku dibuat mengikut

keperluan untuk semua murid. • Jadual pengedaran buku disediakan
Sasaran Kerja Tahunan 2010

23

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) • • • •

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) mengikut tingkatan dan dipamerkan. Menyelenggara fail mengikut jenis. Mengurus bilik BOSS dengan berkesan. Jadual pemulangan buku disedia dan dipamerkan. Buku stok buku dikemaskini.

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) • Bilik BOSS sentiasa kemas dan terurus. • Pemantauan terhapa penjagaan buku oleh murid-murid telah dapat dilakukan sebanyak 2 kali pada bulan Mac dan April.

ULASAN

• Menyedia

jadual pengedaran dan pemulangan buku.

• Semua murid mendapat buku teks

selewat-lewatnya sebelum pertengahan bulan Januari dan seminggu selepas berpindah masuk ke sekolah. Masa • Sepanjang tahun – mengikut takwim sekolah.

• Mengemaskini stok buku yang ada. • Membuat pesanan mengikut keperluan.

• Bilik BOSS

sentiasa kemas dan terurus.

• Pemantauan terhadap kegunaan dan penjagaan buku dibuat secara berkala.

5.8Jawatankuasa Kantin

Kuantiti • Membantuk Jawatankuasa Kantin. • Mesyuarat J/K 4 kali setahun. • Mendokumen Pekeliling dan surat siaran berkaitan.

Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun bersama mesyuarat JK HEM.

• Mesyuarat telah diadakan sebanyak 2 kali – 2 Feb dan 4 April 2009. • Pemantauan telah

Sasaran Kerja Tahunan 2010

24

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) • Menyedia borang pemantauan yang ditetapkan Kualiti • Pengusaha kantin mematuhi peraturan dan perjanjian. • Pemantauan dibuat mengikut jadual – setiap hari oleh Guru Bertugas Mingguan, J/K Kantin, PK HEM dan Pengetua. • Borang-borang diisi dengan lengkap – Laporan SISMAKAN setiap minggu dan dihantar ke PPD setiap bulan. • Perbincangan/ mesyuarat dibuat berdasarkan laporan yang diterima. Masa • Sepanjang tahun – mengikut takwim sekolah.

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) • Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan perjanjian. Pemantauan dibuat mengikut jadual Perbincangan dengan pengusaha kantin dibuat berdasarkan laporan/aduan.

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) dapat dijalankan setiap hari/minggu oleh AJK Kantin, Guru Bertugas, PK HEM dan Pengetua. • Menghantar laporan Pemantau ke PPD pada hari akhir setiap bulan.

ULASAN

6.

Merancang dan melaksanakan pengurusan dan pembangunan Guru dan Staf Sokongan 6.1 Pengurusan personel Perjawatan Guru dan Staf Sokongan Cuti guru – cuti rehat khas Cuti staf sokongan
Sasaran Kerja Tahunan 2010

Kuantiti • 108 orang Guru • 13 orang Staf Sokongan Kualiti • Keperluan guru dan staf sokongan dikenalpasti • Memohon pengisian keperluan

• Guru dan staf sokongan mendaftar pertukaran masuk dan keluar mengikut tarikh yang ditetapkan.

• Bilangan guru masih kurang seramai 7 orang dan 2 orang guru GSTT telah mengisi kekosongan. • Semua guru dan staf sokongan telah ditentukan tugas mereka pada awal

Kekurangan guru terjadi kerana perkiraan norma perjawatan baru iaitu 1.7 Walaupun sekolah

25

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)
-

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) daripada PPD/JPNS • Mengurus penggajian • Data EMIS dikemaskini setiap 3 bulan • Memastikan guru dan staf sokongan mendaftar pertukaran masuk dan pindah mengikut tarikh yang ditetapkan. Memastikan pengesahan dalam jawatan kakitangan dibuat secepat mungkin mengikut prosedur. Memberi cuti rehat khas atau kecemasan mengikut prosedur yang telah dimaklumkan dan ditetapkan kepada guru dan staf sokongan. • Berbincang mengikut keperluan mengenai mutu kerja dengan guru dan staf sokongan dari semasa ke semasa. • Menentukan tugasan dan bidang kerja guru-guru dan staf sokongan pada awal tahun dan disenaraikan di dalam Buku Senarai Tugas Guru 2009 dan Buku Panduan Tugas Guru dan Staf. Menentukan perubahan tugas guru apabila berlaku pertukaran guru masuk atau keluar. • Mengambil tindakan tatatertib yang sewajarnya ke atas pegawai yang melanggar Arahan Perkhidmatan di bawah bidang kuasanya melalui perbincangan dan rujukan dengan pihak PPD atau JPS. • Memastikan kebajikan guru, staf sokongan dan kakitangan swasta yang

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) • Tugas dan bidang kerja staf ditentukan pada awal tahun • Memohon pengisian keperluan apabila ada kekosongan • Data Emis dikemaskini dari setiap 3 bulan dan dihantar mengikut arahan • Mengambil tindakan tatatertib kepada guru/staf sokongan yang melanggar arahan.

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) sesi persekolahan. • Data Emis dapat dikemaskini setiap 3 bulan dan dihantar mengikut arahan. • Telah mengambil tindakan tatatertib terhadap 5 orang guru yang 3 kali tidak menghantar Buku Rekod Mengajar untuk pemeriksaan dengan mengeluarkan surat amaran. • Telah mengambil tindakan tatatertib terhadap 56 orang guru yang lewat hadir bertugas dengan mengeluarkan surat amaran.

ULASAN

-

Kebajikan kakitangan Tugas dan bidang kerja staf Penyeliaan

mengalami kekurangan guru seramai 5 orang, P&P masih dapat dijalankan seperti dirancang.

Sasaran Kerja Tahunan 2010

26

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) ditugaskan di sekolah ini dijaga dengan baik melalui Kelab Guru dan Kakitangan dan juga berhubung dengan pihak syarikat Pengawal Keselamatan dan Syarikat Pembersihan Kawasan Sekolah apabila perlu. • Tiada aduan daripada guru-guru, staf sokongan, dan pekerja swasta. Masa • Awal tahun dan sepanjang tahun mengikut keperluan. Kos •

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

Tiada • Mesyuarat JK 3 kali setahun • Latihan dalam perkhidmatan 5 kali/hari setahun • Kursus dijalankan mulai Mac hingga Oktober 7 Mac, 23 Mei, 20 Jun, 18 Julai, 3 Okt. • Laporan dan

6.2Latihan Dalam Perkhidmatan/ Perkembangan Staf

Kuantiti

• 108 orang guru
• 13 orang staf sokongan Kualiti • Analisis keperluan latihan dibuat pada Januari 2009. • Mesyuarat 3 kali setahun.

• Latihan dalam

perkhidmatan dapat diadakan sebanyak 6 kali/hari 28 Mac, 22-24 April, 3 Mei, 20 Jun, 1 Ogos, 3 Okt, 10 Okt

Latihan dalam perkhidmatan hanya diikuti oleh guru-guru sahaja. Sekolah telah diberi peruntukan tambahan pada saat-saat akhir dan kursus tambahan dijalankan pada 3/10 dan 10/10.

• Latihan dalam perkhidmatan sekurangkurangnya 6 kali setahun. • Latihan/ kursus yang dirancang dilaksanakan. • Laporan dan penilaian program disediakan. • Laporan berkala disahkan.
Sasaran Kerja Tahunan 2010

• Laporan dan penilaian program disediakan seminggu selepas program dijalankan.

27

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) Masa • Januari hingga Julai Kos • Peruntukan LDP 2009 : RM13,510.80 [RM2,214.00 - 27000, RM6,652.80 29000, RM4,644.00 - 21000]

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) penilaian program disediakan.

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

Satu kursus dijalankan pada 1 Ogos di HELP College dan ditanggung sepenuhnya oleh HELP College. • Jawatankuasa telah dipilih pada minggu pertama Januari • Telah Berjaya mengurus Hari Guru peringkat sekolah • Berjaya mengurus persaraan En. Christopher Tong pada bulan Januari • Telah Berjaya mengadakan Jamuan Akhir Tahun pada 7 Oktober

6.3Kelab Guru dan Staf Sokongan

Kuantiti • Lantikan AJK dalam Mesyuarat Minggu Pertama. • Mendokumen Perlembagaan yang ada. • Mesyuarat AJK 4 kali setahun. • Merancang aktiviti. • Sambutan hari Guru peringkat sekolah. • Laporan dan penilaian. Kualiti • Aktiviti dirancang dilaksanakan. • Hubungan guru-guru dan guru-staf sokongan baik. Masa • Januari hingga November Kos • Yuran RM60.00 setahun bagi guru dan RM30.00 bagi staf sokongan.

• Mengadakan mesyuarat AJK 4 kali setahun • Merancang aktiviti yang sesuai untuk merapatkan hubungan guru-staf-guru • Terlibat secara langsung dalam Sambutan Hari Guru peringkat sekolah • Mengurus persaraan guru • Mengadakan Jamuan AKhir Tahun

Sasaran Kerja Tahunan 2010

28

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

7.

Pengurusan Hubungan Komuniti 7.1Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG) Kuantiti • Mesyuarat Agung PIBG. • Mesyuarat Agung PIBG diadakan pada 21 Februari 2009. • Mesyuarat AJK 2 bulan sekali • Mesyuarat Agung PIBG Berjaya dijalankan pada 21 Februari 2009 • AJK PIBG dipilih bagi sesi 2009/2010. AJK PIBG (ibu bapa0 Telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjayakan Hari Karnival Samad.

• Aktiviti melibatkan pengumpulan dana –
Hari Karnival Samad (PIBG) Kualiti • Pemilihan AJK PIBG baru. • Biro dibentuk. Masa • Mesyuarat agung - 21 Februari Atas keperluan. • Hari Karnival PIBG – 4 Julai Kos

• Aktiviti Karnival
Samad (menambah dana) pada 4 Julai 2009. Sasaran Kutipan RM80,000.

• Mesyuarat AJK PIBG
dapat dijalankan sebanyak 5 kali.

• Mesyuarat AJK PIBG – 2 bulan sekali /

• Karnival Samad 2009
dapat dijalankan dengan jayanya pada 4 Julai 2009. Kutipan sebanyak RM49,786.oo telah berjaya dikutip. Untung bersih ialah RM38,024.00

• Daripada kutipan sumbangan PIBG.

7.2IPTA/ IPTS/ Kolej Swasta/ dll

Kuantiti • Perkembangan staf.

• Kursus Motivasi • Perkembangan staf
untuk semua murid.

• Kursus motivasi untuk murid.
• Ceremah/ Bengkel. Kualiti • IPTA/ IPTS/ Kolej Swasta dilibatkan.

• Minggu Kerjaya
diadakan pada 22-24 Jun 2009 Bengkel untuk semua murid

untuk guru oleh HELP University College K.L – Disiplin Positif pada 1 Ogos 2009 Motivasi: 1.

• Murid-murid Tingkatan 1 hingga Enam
Atas terlibat. Masa

• Ceramah/

• Kursus/ Program
Spritzer – Kebaikan

Sasaran Kerja Tahunan 2010

29

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) • Sepanjang tahun. Kos • Ditaja oleh Kolej Swasta berkenaan • Peruntukan PCG dan SUWA

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) membuat kerja rumah & Tips belajar berkesan (Tingkatan 2) 2. Johnson & Johnson – Penjagaan Muka (Tingkatan 1, 2 & 3) INTI College (Tingkatan 5) HELP Collge University (Tingaktan 5) Time s MSC – Career in ICT (Tingkatan 5) Berja ya University College (Tingkatan 3)

ULASAN

• Ceramah Kerjaya:
1.

2.

3.

4.

• Kem Kepimpinan Pengawas pada 1315 November 7.3Polis Kuantiti

• Rondaan waktu pagi, tengahari dan
Sasaran Kerja Tahunan 2010

• Rondaan secara berkala

• Polis peronda membuat rondaan

Pihak sekolah telah dapat

30

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) apabila timbul masalah disiplin berat murid.

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) secara berkala

ULASAN

• Kawalan trafik
semasa Road Run pada 17 Januari

• Kawalan trafik semasa majlis rasmi dan

• Sekolah telah

Road Run. Kualiti • Polis bertugas mengikut jadual dan atas jemputan. Masa • Sepanjang tahun. Kos • Tiada

• Sekolah terlibat
dengan Program Sekolah Angkat Polis (Pegawai Seranta)

mendapat khidmat kawalan trafik semasa Road Run dijalankan pada 17 Januari menerima 2 orang pegawai polis berpangkat Inspektor (Inspektor Ahmad Marzuqi) dan Sarjan (Omar b Muhamad) sebagai pegawai seranta.

• Sekolah telan

berbincang dengan Sarjan Omar Muhamad untuk membantu sekolah dalam menangani murid ponteng.

7.4Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ)

Kuantiti • Aktiviti – Program Bebas Denggi (Fogging-Januari hingga Ogos) Kualiti • Fogging dijalankan mengikut jadual Masa • 2 kali setahun Kos • Tiada Kuantiti

• Semburan/

fogging pada awal tahun dan apabila perlu.

Semburan/ fogging untuk bebas denggi telah dijalankan pada 2 Februari

7.5Pejabat Kesihatan Daerah/ Hospital
Sasaran Kerja Tahunan 2010

• Suntikan Tetanus 236 orang murid 31

• Suntikan
Tetanus

• Suntikan Tetanus
kepada murid

Kempen derma darah

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) Tingkatan Tiga. • Pemeriksaan kantin sekolah. • Program bebas denggi – aktiviti bersama PBSM & UBK. • Kempen derma darah bersama PBSM & UBK. Kualiti • Guru bertugas, Pengusaha kantin dan PK HEM memantau kantin dan kawasan persekitara sekolah setiap hari. • Minggu Kesihatan ada. • Kempen derma darah – sasaran 100 beg darah Masa • Mengikut takwim sekolah. Kos • Peruntukan PIBG dan SUWA

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) kepada 236 murid Tingkatan Tiga pada 15 Mei 2009

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan) Tingkatan 3 telah berjaya diadakan pada 15 Mei 2009 • Pemeriksaan kantin dijalankan setiap hari oleh AJK Kantin dan PK HEM. Laporan Berjaya dihantar setiap bulan. • Kempen derma darah telah Berjaya diadakan pada • Minggu Kesihatan telah Berjaya diadakan mengikut takwim

ULASAN

• Pemeriksaan

kantin dijalankan setiap hari dan laporan dihantar setiap bulan.

• Kempen Derma Darah bersama Pusat Perubatan Universiti Malaya pada • Minggu Kesihatan diadakan pada 20-22 Julai 2009

diadakan setiap tahun dengan kerjasama PPUM. Sekolah telah menerima Anugerah Penderma Darah kategori sekolah menengah bagi tahun 2008.

7.6Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) - Kelab Interact - Kelan Leo

Kuantiti • Sumbangan wang dan bantuan tenaga kepakaran Kualiti

• Kelab Interact dan Leo memberi

sumbangan tenaga melatih murid. Masa

• Sumbangan wang dan bantuan kepakaran dengan Kelab Interact dan Leo peringkat

• Berjaya mendapat khidmat nasihat dan bimbingan daripada pegawai-pegawai yang menerajui kedua-dua badan ini.

Sasaran Kerja Tahunan 2010

32

BIL

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) • Sepanjang tahun mengikut takwim – aktiviti kelab. Kos • Ditaja sepenuhnya oleh Kelab Interact dan Leo

SASARAN KERJA (Berdasarkan petujuk prestasi) daerah/negeri

PENCAPAIAN SEBENAR (Pada akhir tahun mana yang berkenaan)

ULASAN

Tandatangan PYD Tarikh: 13 November 2009

Tandatangan PPP Tarikh: ...................................................

Sasaran Kerja Tahunan 2010

33