Minda Madani Online

Sistem Tarbiyyah ABIM : Satu Pengenalan
Oleh: Prof Madya Dr Ab Halim El-Muhammady Pendahuluan Tarbiyyah merupakan suatu yang amat penting untuk membawa perubahan kepada manusia. Justeru, al-Qur’an diturunkan sebagai bahan utama dalam pengisian tarbiyyah melalui proses pembacaan, penulisan, pengajaran dan penguasaan ilmu yang berasaskan ketuhanan mengikut penghuraian dan penghayatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam realiti hidupnya. Manusia yang tidak peka kepada ilmu tidak mampu untuk mengubah pandangan dan cara hidupnya ke arah yang lebih maju dan lebih sempurna. ABIM sebagai sebuah badan gerakan yang berperanan untuk mengubah masyarakat dan mengislahkan cara hidup mereka mestilah bertolak dari penguasaan ilmu; ilmu yang berteraskan tauhid, dan mengislahkan manusia dalam segala aspeknya. Kemudian ia mampu pula mengolah dan menggunapakai dalam realiti kehidupan masyarakat bagi mencapai kehidupan yang bahagia (hasanah) di dunia dan di akhirat. Definisi Tarbiyyah Terdapat beberapa istilah berkaitan dengan pendidikan dalam Islam, ia mencakup perkataan taclim , tarbiyyah , dan ta’dib. Tetapi perkataan tarbiyyah kerap digunakan dalam konteks membincangkan tentang pendidikan. Tarbiyyah yang dimaksudkan ini ialah, ”proses mendidik dan melatih akal, rohani dan jasmani manusia dengan asas nilai-nilai islamiah, yang bersumberkan wahyu al-Qur’an dan Sunnah bagi melahirkan manusia yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.” Bertolak dari definisi ini dapat disimpulkan bahawa pendidikan Islam itu menekankan konsep-konsep berikut: 1.Pendidikan seumur hidup. 2. Pembangunan seluruh potensi manusia (roh, akal dan jasad) secara padu dan mencakupi aspek kognitif, efektif dan rasional sekaligus. 3.Menyampaikan dua fungsi: a)sebagai hamba Allah (cubudiyyah, latitude); dan b)sebagai khalifah Allah (wakil Allah di bumi, vicegerent of Allah) 4.Memakmurkan seluruh alam di atas dasar; a)kesepaduan dan kesempurnaan iman (Faith) b)Ilmu (knowledge) dan amal soleh (virtous deeds) demi untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dalam konteks ABIM, aspek asas yang ditekankan dalam pendidikan sebagaimana yang disebutkan di atas adalah merupakan inti pati lepada pendidikan harakiyyah yang diperlukan oleh ABIM, dan proses pendidikan itu berteraskan ilmu, membangun syakhsiyyah secara sepadu, membina kesedaran tanggungjawab terhadap Allah, manusia dan persekitaran serta melibatkan diri dalam mengislah dan memakmurkan alam seluruhnya di atas asas iman dan amal soleh demi kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Pengisian Tarbiyyah Pengisian tarbiyyah dari sudut tuntutan hukum ada dua iaitu; tuntutan wajib 'aini yang pengisiannya memerlukan lepada perkara-perkara berkaitan Islam, iman dan Ihsan. Ia menjurus kepada pembinaan peribadi muslim. Islam pula pengisiannya merangkumi syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Manakala iman pengisiannya meliputi keimanan kepada Allah s.w.t., Rasul, Malaikat, Kitab, Hari Kiamat dan Qadha’ serta Qadar. Ihsan pula membina keikhlasan hati dalam hubungan dengan Allah s.w.t. dan urusan Ibadah khusus dan umum. Maka, ia perlu kepada penyucian sifatsifat keji yang menghalang dan mengganggu ketelusan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. dalam segala urusannya seperti kewujudan sifat cujub, takabur, pemarah, tamak, cintakan dunia, mengikut nafsu serta bakhil. Pengisian-pengisian keilmuan dan kemahiran beramal dalam perkara-perkara asas keagamaan ini perla diambil sumbernya secara langsung dari Qur’an, Sunnah pengalaman sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. serta huraianhuraian ilmuan dan ulama’ yang muktabar. Dalam konteks kehidupan keluarga termasuk juga dalam kategori fardhu cain ini perkara-perkara asas keperluan keluarga, isteri dan anak-anak seperti pendidikan asas,agama, keperluan makanan, pakaian, kesihatan, tempat tinggal dan kemudahan-kemudahan keluarga yang lain untuk kebahagiaan hidup mereka. Satu lagi tentang pengisian tarbiyyah ini termasuk dalam kategori tuntutan fardu kifa’i; iaitu tuntutan yang berbentuk jamaci di mana kumpulan umat Islam dituntut perlu menyelesaikan keperluan tersebut. Ia lebih kepada perkara-perkara yang bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat seperti bidang perubatan, bidang pertanian,
http://www.mindamadani.my Powered by Joomla! Generated: 30 November, 2010, 15:28

dan juga derma kematian dan orang-orang sakit setempat. Usrah Gabungan : Usrah gabungan merupakan satu kegiatan untuk mendekatkan ahli-ahli dari pelbagai kumpulan usrah dalam sesuatu daerah. Kegiatan ini banyak membantu masyarakat untuk keperluan anak-anak mereka dan sekaligus memberikan gambaran yang baik buat ABIM.Minda Madani Online bidang preusan. .an 30 juzu&rsquo. Tanpa ilmu yang mendalam dan tidak kreatif serta kritis. membantu orang-orang miskin pada bulan Ramadhan atau hari raya. kepimpinan dalam kerohanian dalam solat. Kegiatan usrah gabungan ini lebih kepada hubungan persaudaraan dan tajuk perbincangan selalunya berkaitan dengan isu-isu semasa sama ada dalam konteks organisasi atau luarnya. -Mukhayyam: Program mukhayyam penumpuannya lebih kepada pembangunan fizikal dan ketahanan serta amalan kerohanian di samping menimbulkan kesedaran terhadap pertahanan agama. Tafakkur. sirah. Selain perkara-perkara di atas. Tamrin Tamrin mempunyai tiga peringkat iaitu Tamrin asas. keperluan kepada tahap keilmuan yang lebih tinggi dan lebih mendalam terhadap sesuatu bidang juga statu tuntutan hukum syarac kerana mereka yang pakar ini akan menjadi kumpulan untuk peningkatan ilmu dan sebagai benteng untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan budaya hidup mereka. Tetapi penumpuan agak lebih dalam Tamrin. akidah. Mekanisme Pendidikan Dalam konteks tarbiyyah harakiyyah ABIM ada tiga mekanisma digunakan untuk meningkat ahli dalam pendidikan. aspek kerohanian juga ditekankan iaitu solat maghrib atau isya&rsquo. bidang perdagangan dan hukum.an. TAHFIZ dan kelas al-Qur&rsquo. Solat Awwabin dan sebagainya.an secara jamacah lebih ditumpukan pada bulan Ramadhan. (4) Ikatan ukhuwwah : Ikatan ukhuwwah cuba dibina melalui makan bersama yang disediakan oleh ahli di rumahnya dengan penglibatan keluarga.thurat dan bacaan al-Qur&rsquo. fiqh dan akhlak. berjemaah. Ekonomi : Menjalankan aktiviti ekonomi secara kecil-kecilan di tempat di mana usrah digerakkan sama ada melalui kelompok usrah atau melalui KBI. pada bulan Ramadhan sebagai ganti dan usrah dan solat terawih bersama. aktiviti kebajikan juga dijalankan secara bekerjasama seperti kerja gotong-royong. (5) Membina potensi kepimpinan : Usrah merupakan satu bentuk pengajian halaqah. Maka melalui kegiatan usrah ini secara tidak langsung kita mendidik ahli ciri-ciri kepimpinan. kita tidak dapat menyaingi pihak-pihak lain dan mungkin juga kita akan tenggelam dalam arus persaingan dengan mereka yang lebih tinggi kedudukannya dalam keilmuan dan ketamadunannya. sekurang-kurangnya ketika usrah di rumah. Mekanisma-mekanisma itu ialah: (1)Usrah mingguan: usrah merupakan mekanisma asas untuk tarbiyyah ABIM (2) Pengisian ilmu : Dalam usrah ahli dilantik memahami perkara-perkara asas Islam terutamanya tentang bacaan dan memahami al-Qur&rsquo. beramal dengan zikir al-Ma&rsquo. setiausaha dan penolongnya serta bendahari. Kegiatan ko-kurikulum turut diadakan untuk para pelajar. bidang pertukangan. Tamrin peningkatan dan Tamrin lanjutan. Selain dari componen asas ini mereka juga diberi kefahaman tentang gerakan Islam dari sudut pemikiran dan lokasi operasi mereka di dunia Islam serta pemikiranpemikiran semasa. dalam negara atau luar negara. dan solat Tarawih sebagai ganti majlis usrah biasa.an dan Hadith. http://www. Ini adalah aspek keilmuannya. Solat Dhuha. zikir bersama dan solat jamaah. dan kepimpinan dalam menggerakkan kerja-kerja masyarakat.mindamadani. Kegiatan bisnes itu selalunya yang ada kaitan dengan pendidikan dan keperluan bahan-bahan harian untuk ahli dan masyarakat.an. negara dan umat.Amalan Kerohanian: Amalan kerohanian dalam gerakan ABIM diserap dalam aktivitinya berterusan seperti bacaan Ma&rsquo. Setiap ahli perla dilatih menjadi Imam solat. Penumpuan tilawah alQur&rsquo. Ia ada naqib dan penolongnya. Merealisasi Pemikiran Gerakan dalam Masyarakat Pendidikan : Pemikiran dan pemahaman yang dibincnag dalam usrah cuba direalisasikan dalam kerja-kerja amal di tempat di mana ahli usrah itu bergerak. (3) Kerohanian : Selain dari aspek keilmuan. Kegiatan yang dijalankan dalam bidnag pendidikan ialah pendidikan asas agama seperti TASKI. 2010. bidang matematik dan sains. Kebajikan : Selain itu.thurat al-Kubra. tetapi ia mempunyai struktur organisasi dari sudut gerak kerjanya. Solat Hajat. terutamanya solat Tahajjud. 15:28 . Tilawah alQur&rsquo. berzikir selepas solat.my Powered by Joomla! Generated: 30 November.

sama ada ia gerakan NGO biasa atau badan-badan dakwah Islam. Mewujudkan rangkaian hubungan baik dengan semua kelompok dan organisasi yang dianggap boleh bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. 3.mindamadani. Penutup Pergerakan ABIM yang telah bergerak lebih 3 dekad dalam memberi sumbangan kepada masyarakat dari aspek keislaman. Hal ini dapat dilihat kepada pertubuhanpertubuhan belia yang lain yang seangkatan dengannya telah lesu dan sebahagiannya telah mati. 4. Kita bersyukur di atas pencapaian ini dan diharapkan Allah akan memberi kekuatan kepada kita secara berterusan dan merestui kerja-kerja untuk menegakkan agamanya di muka bumi ini. ABIM dalam gerakannya tidak menekankan aspek lahiriyyahnya. ekonomi. dan demikian juga kemunculan bank Islam kemudiannya. kita tidak mewujudkan musuh. 2. kebiasaannya agak sukar untuk dipupuk ketahanannya. 15:28 . http://www. Iman dan amal perlu seiring dalam amalan ABIM. Ia menggunakan pendekatan terbukan dalam menjalankan kegiatan masyarakat dan keperluan masyarakat. 5. Sebagai badan dakwah. 2010. Dalam mengubah falsafah pendidikan negara melalui pegawai-pegawai yang mendokong fiqrah ABIM dengan falsafah pendidikan sepadu yang menggabungkan aspek keislaman dan akademik. Mengasaskan sistem pendidikan Islam sepadu dari peringkat Taski. dan keislaman di dalam dan di luar negeri. Penglibatan ABIM dalam arena antarabangsa yang menyumbang kepada masyarakat antarabangsa yang berada dalam kelompok seperti Palestin. Mewujudkan model institusi Islam dalam keupayaannya dalam bidang pendidikan. Dapat menimbulkan kesedaran Islam harakiyyah yang menjurus kepada orientasi kerja dalam aspek pendidikan ekonomi dan kemasyarakatan. melalui pengalaman KBI tahun 1970an yang menjadikan prinsip Islam sebagai asas perniagaan untuk menjana keuntungan yang membawa perubahan kepada Akta Koperasi yang dapat menerima prinsip Islam dalam pembiayaannya. 6. Filipina. institusi perniagaan yang dikendalikan sendiri oleh ABIM sebagai model institusi Islam. Kesan Gerakan ABIM Gerakan ABIM selama lebih tiga dekad telah dapat dilihat kesan-kesannya yang positif dalam pembangunan masyarakat: 1. Kekuatan ahli dan ketahanannya dalam mendokong gerakan ini berterusan adalah hasil dari Tarbiyyah ABIM serta berterusan sebagai sebuah gerakan belia.Mewujudkan institusi pendidikan. Ini memudahkan untuk melebarkan pergerakan dalam masyarakat kerana tidak ada halangan psikologi antara pendakwah ABIM dengan masyarakat. Sri Lanka. dapat bekerjasama dengan pertubuhan lain yang tidak keterlaluan percanggahannya dengan Islam sama ada pertubuhan Islam atau bukan Islam. Membina kesedaran masyarakat hidup berbudaya Islam dari sudut pakaian dan perhubungan masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain. Ini bertujuan untuk meletakkan ABIM sebagai sebuah gerakan yang peka terhadap kepentingan masyarakat secara umum. Acheh. kemasyarakatan dan kemanusiaan masih bergerak aktif sejak dari penubuhannya. dan hubungan kemasyarakatan. Thailand dan lain-lain. menengah dan tinggi.my Powered by Joomla! Generated: 30 November. ABIM sebagai badan dakwah bergerak dalam semua bidang keperluan masyarakat. terutama dalam aspek pakaian yang ditekankan aspek tuntutan penutupan auratnya. Demikian juga sumbangan ABIM dalam aspek perundangan Islam tidak ketinggalan. 3. 2. Bosnia. dan tidak terikat kepada pakaian tradisional. Dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam ekonomi yang berteraskan syaricah Islamiyyah. Membina kesedaran masyarakat dalam pemikiran politik masyarakat dalam negara yang lebih terarah dan lebih bermoral. 4.Minda Madani Online Pendekatan Gerakan ABIM 1. 7. tetapi mewujudkan kawan dan teman lebih banyak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful