MADRASAH TSANAWIYAH AL KAUTSAR TODANAN TERAKREDITASI C Alamat : Ds. Ngumbul Kec. Todanan Kab.

Blora

__________________________________________________________________________________ Mata Pelajaran Kelas : Bahasa Jawa : IX Hari, tanggal: Jum`at, 3 Desember 2010 Waktu : 120 Menit

A. Wenehana tandha ping (X) aksara a, b, c, utawa d sangarepe pratelan kang bener! 1. Dasanamane sesorah yaiku…….. a. medhar sabda c. crita b. kojah d. ngaya 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

wara Gendhing Ketawang iku yasan panembahan Senopati. Tembung yasan linggane yasa kang ateges…. a. puluhan c. duwe b. kagungan d. gawe Sesorah kang ancas/tujuane kanggo nerima rawuhe tamu yaiku….. a. atur pambagya b. atur panglipur c. atur pawarta d. pambyawara tembang macapat cacahe ana … a. sepuluh c. rolas b. sewelas d. telulas Geguritan ing basa Indonesia diarani…. a. prosa c. puisibebas b. puisi lama d. novel Wohing kasusastran jawa anyar kang ora anduweni paugeran gumathok nengenakediksi, sinebut…… a. geguritan c. parikan b. wangsalan d. cangkriman mas Heru mirsani bal-balan, kalebu ukara…… a. lamba c. nominal b. camboran d. pitakon Sing cendhek didhudhuki sing dhuwur diurugi, apa batangane… a. Wong macul c. gawe jugangan b. emping d. gawe andha Aksara Arab macane saka? Kalebu tuladha cangkriman apa? a. pepindhan c. prenesan

Pak Juwarsa ……… sampun tigang dinten. Tembung kang trep kanggo ngiseni cecegceceg yaiku…….. a. Lara c. gerakan b. Sakit d. gerah 11. Tembang maskumambang iku ana……gatra a. 10 c. 4 b. 9 d. 6 12. Basa krama alus iku gunane kanggo guneman….. a. Kakangmarangadhine b. Wong kang wis kulina banget c. Ngisoran marang ndhuwurane d. Wong tuwa marang anake 13. Bapak lunga menyang sala arep tuku laptop. Ukara kasebut upama diowahi dadi basa krama alus…… a. Bapak lunga ning Sala arep tumbas laptop b. Bapak tindak neng Sala badhe mundhut laptop c. Bapak tindak dhateng Sala ajeng tumbas laptop 14. Unen-unen mirip cangkriman nanging batangane kasebutake pisan senajan sinan di diarani…… a. wangsalan d. parikan b. geguritan c. bebasan 15. Tembung loro kang digandheng dadi siji nuwuhake teges anyar ing aran tembung…. a. Saroja b. garba c. camboran d. lingga
10.

b. wancah d. tembang 16. Tembang macapat kang guru gatrane paling akeh…… a. Pocung c. kinanthi b. pangkur d. dhandhanggula 17. Unen-unen kang kudu dibatang karepe yaiku…… a. Wangsalan c. parikan b. Cangkriman d. geguritan 18. Risang temanten putrid sampun dumugi sangajengipun kori tarub. Tembung kori tegese…….. a. lawang c. kursi b. omah d. busana

19. Toni

bakal diparingi hadiah…..bisa dadi juwara kelas. a. supaya b. waton c. kareben d. amrih 20. Ondhe-ondhe isine kacang Lambe ndomble kecepit lawang Gatra kapindha parikan kasebut diarani….. a. purwaka c. nges b. sampiran d. maksud

A.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!

1. Apa kang diarani geguritan? Jlentrehna lan wenehana tuladha geguritan! 2. Apa kang bok ngerteni saka tembung wangsalan? Wenehana tuladha 2 wae! 3. Tumprape wong jawa, babagan jeneng iku nduweni panganggep kepriye?

Lan kepriye filosofine wong jawa ing babagan jeneng?
4. Gantinen nganggo aksara jawa!

a. Tanggal 10 Agustus 1945
b. Abdul Chaliq Yogiswara kalebu ing televise nalika jam 8 wengi. 5. Apa kang diarani ukara lamba? Kapilah dadi pira? Sebutna!

*Yen arep nganglang swarga katon, sregepa ngopeni swarga maton*

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.