Nombor soalan 3

:
Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) ditubuhkan atas kesedaran dan usaha berpasukan untuk menyelesaikan masalah atau mengadakan penambahbaikan kepada sesuatu unit dalam sesebuah organisasi. Dengan mengambil satu contoh, jelaskan proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan penambahbaikan atau menyelesaikan sesuatu masalah.

Jawapan soalan 3:
A. Pengenalan KMK adalah sekumpulan kecil pekerja-pekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti, memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Kumpulan ini mengemukakan cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan, seterusnya mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan. B. Matlamat Matlamat KMK adalah bertujuan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja dan memupuk semangat bekerjasama secara kumpulan dengan menyemai nilai serta etika kerja yang positif terhadap penglibatan dan minat terhadap kerja. KMK juga mampu memberi dorongan kerja yang tinggi dan mewujudkan kesedaran serta tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan, jabatan dan negara.

C. Proses Sebelum Penambahbaikan Pendekatan yang digunakan oleh KMK dalam urusan meningkatkan kualiti kerja ialah mengikut kaedah Perancangan, Pelaksanaan, Penyemakan dan Tindakan (Plan, Do, Check, Action - P.D.C.A). Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam P.D.C.A adalah seperti di Rajah 1.

1

Ketua Panitia Sains akan memanggil guru-guru sains untuk bermesyuarat bagi mengenalpasti dan memilih projek/masalah yang perlu diselesaikan. satu jadual pelaksanaan perlu disediakan untuk memastikan agar projek/ masalah ini diselesaikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan penambahbaikan telah dijelaskan seperti di bawah: Langkah 1 .C.A Contoh projek yang diambil adalah ketua panitia sains di sekolah membuat rancangan untuk mendapat kelulusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 100% dalam subjek sains.Perancangan Di peringkat perancangan. Bagi projek/masalah yang telah dikenalpasti untuk diselesaikan. 2 .D. Dengan mengambil masalah di atas sebagai contoh.Rajah 1: Kaedah P.

semasa percambahan fikiran dijalankan. guruguru lain dan pekerja sokongan lain. Pemilihan projek/ masalah ini boleh dibuat melalui undian ataupun dengan menyusun projek/masalah mengikut kepentingan. Mengenalpasti Projek/Masalah Projek yang dikenalpasti adalah untuk mendapat kelulusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 100% dalam subjek sains. Projek/masalah yang terpilih adalah mendapat kelulusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 100% dalam subjek sains kerana ia merupakan projek/masalah yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu ataupun yang paling kritikal. Walau bagaimanapun mereka dibenarkan untuk memilih hanya satu projek/masalah sahaja. Penyediaan Jadual Pelaksanaan Projek/Masalah Selepas memilih projek/masalah yang hendak diselesaikan. 3 . ii. mengesan pelajar yang lemah dan membimbing mereka untuk lulus dan sebagainya. c. Langkah-langkah yang terlibat dalam penyediaan jadual pelaksanaan tersebut ialah: i. guru-guru sains dalam KMK akan mengenalpasti beberapa projek/masalah yang perlu diselesaikan. Menganggarkan tempoh masa bagi mengadakan kelas tambahan iaitu dari bulan Februari hingga Oktober. Projek atau masalah KMK dapat dikenalpasti atas permintaan pengurusan ataupun cadangan dari guru-guru sains. Mengenalpasti segala aktiviti yang perlu dilaksanakan seperti mengadakan kelas tambahan.Peringkat perancangan ini memerlukan tiga aktiviti untuk dilaksanakan iaitu: a. b. guru-guru sains adalah dikehendaki untuk menyediakan satu jadual pelaksanaan seperti di Jadual 1. Pemilihan projek /masalah Pada peringkat permulaan.

bilik KMK. 4 . Mengenalpasti peringkat-peringkat penting bagi pencapaian aktiviti dengan memastikan tarikh mengadakan kelas tambahan itu disemak dan diawasi. masa pertemuan. kos dan petugas yang mengajar dalam kelas tambahan sains perlu ditentukan. jadual pertemuan.iii. Selain itu. iv. kumpulan kerja KMK mesti menyediakan alatan seperti computer. Ini melibatkan proses teknikal dan prosedur dalam melaksanakan sesuatu tugasan atau pekerjaan yang dilakukan dalam kumpulan tersebut. Mencatatkan pencapaian sebenar berbanding dengan apa yang dirancang bagi setiap aktiviti. jangka masa pertemuan (1 jam setiap sesi ). Jadual 1: Jadual Perancangan Pelaksanaan Projek/Masalah Perancangan dibuat bagi mengenalpasti dan memilih projek yang perlu diselesaikan. Keputusan pelajar dalam Peperiksaan Percubaan PMR harus dicatat. LCD. Perancangan aktiviti seperti jangka masa pelaksanaan.

seterusnya. mengesan pelajar yang lemah dan membimbing mereka untuk lulus dan sebagainya. Cadangan penyelesaian berupa pandangan. Perkembangan KMK pula perlu diketahui oleh semua pihak. Penyemakan Proses penyemakan bertujuan menilai cadangan untuk menentukan objektif tercapai melalui pengumpulan dan analisa data. samaada bentuk teknikal. Contohnya. ia perlu mendapat pertimbangan daripada pihak pentadbiran atau pengurusan sekolah. Tindakan Penyeragaman tindakan pembetulan hasil daripada penilaian. melaksana. Pelaksanaan Penganalisisan masalah ialah mengkaji punca-punca masalah yang timbul dalam tugasan yang dibuat. d. penjelasan atau kertas kerja yang dapat memberikan idea-idea baru.b. Di samping itu KMK perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi 5 . Ketua Panitia Sains yang telah siap merangka perancangan untuk projek 100% lulus subjek sains akan mula melaksanakannya. Seterusnya adalah proses membuat keputusan samaada projek dilaksanakan atau tidak. teguran. Kemudian membuat pembetulan dan penambahbaikan dan seterusnya memberi taklimat prosedur baru kepada anggota jabatan. Contohnya. ketua panitia sains dan guru-guru sains akan menilai kelas tambahan yang telah dijalankan iaitu samaada dapat meningkatkan peratus kelulusan pelajar dalam subjek sains. Jawatankuasa bertanggungjawab dalam merancang. kerja atau tugasan dapat dilihat dan dinilai oleh pihak pengurusan. Antara aktiviti yang dijalankan adalah mengadakan kelas tambahan. Setelah dipertimbangkan maka KMK perlu dijalankan oleh ahli-ahli KMK tersebut. prosedur dan peraturan. cadangan perlu dipersembahan kepada pihak pengurusan agar segala aktiviti. dalam proses pelaksanaan ini. Selepas itu. c. menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan yang dilaksanakan.

menerusi media. Peranan ketua kumpulan dan sokongan ketua jabatan sangat diperlukan dalam merealisasikan pencapaian dan kecemerlangan KMK di peringkat jabatan atau sekolah. ketua panitia sains bersama guruguru sains akan mencari jalan untuk memperbaiki aktiviti yang telah dijalankan bagi lebih menjayakan dan memperbaiki kekurangan dalam projek yang mereka jalankan. Contohnya disini. Ini kerana pekerja dapat bekerja dalam satu pasukan dan tidak tertekan dengan tugasan yang diberikan oleh pihak pengurusan atau pentadbiran. Segala kekurangan juga mudah untuk dicari penyelesaiannya. Sekiranya dilakukan akan mendatangkan hasil yang sungguh baik. Dengan adanya KMK segala perancangan yang ingin dibuat juga akan lebih teratur dan tersusun. 6 . slogan dan notis. Kesimpulan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) adalah usaha yang amat baik dilakukan oleh jabatan.

Selangor : Multimedia-ES Resources Sdn Bhd. Puchong. Modul Konprehensif. Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 19912001.my/pdf/pkpa071991. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 7 Tahun 1991: Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) diakses pada 16 November 2009. Kursus Induksi Perkhidmatan Awam Dan Kenegaraan. Puchong. (Penilaian Tahap Kecekapan) Kompetensi Umum : Teras untuk Pegawai Perkhidmatan Awam & Pelajaran. Mok Soon Sang (2008). Setapak. Bhd. Kuala lumpur : MDC Publishers Sdn. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Kuala Lumpur : Udesa Enterprise. Teks Komprehensif P.T.gov.Bibliografi Ismail Yusof (2006).mampu. 7 .pdf Haji Tajuddin Bin Haji Hussein (2003). Mok Soon Sang (2008).K. daripada http//www. Bhd.

peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) 1993. Contoh perbuatan yang melanggar Peraturan 4(2)(d) adalah seperti berikut: • • • • • • Terlibat dalam penyalahgunaan dadah. seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemar nama baik perkhidmatan awam. Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi. Ketua-ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua-ketua Jabatan adalah juga telah diperingatkan supaya mengambil tindakan tegas terhadap pegawai-pegawai yang di bawah jagaan mereka yang 8 . seseorang pegawai awam tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Peraturan.j)]. Tatakelakuan secara umum terkandung dalam Peraturan 4. 4(1). Huraikan perbuatan yang boleh melanggar tata kelakuan ini. Masalah penyalahgunaan dadah ini masih berleluasa di kalangan penduduk negara ini terutamanya dikalangan mereka yang muda.Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. [Per. Mengikut peraturan 4(2) (d). Berjudi di pejabat/waktu bertugas. Jawapan soalan 17: Setiap masa pegawai awam hendaklah menjaga tingkahlaku & perbuatan supaya nama baik perkhidmatan awam tidak terjejas. Melakukan gangguan seksual Perbuatan yang boleh melanggar tata kelakuan mengikut peraturan 4(2)(d) antaranya ialah terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Masalah mengenai penyalahgunaan dadah di kalangan kakitangan kerajaan telah beberapa kali dibangkitkan dalam Parlimen dan menteri berkenaan telah menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap kakitangan yang terlibat. Kesusahan berat kerana hutang.(2)(a….Nombor Soalan 17: Mengikut peraturan 4(2)(d). Disabitkan kesalahan jenayah/ mahkamah syariah.

Bagi meraka yang didapati bersalah akan dikenakan hukuman. iaitu 9 . Seterusnya adalah perbuatan ketiga yang melanggar Peraturan 4(2)(d) Tatatertib iaitu disabitkan kesalahan jenayah atau mahkamah syariah. heroin dan lain-lain serta menagih dadah. Perkhidmatan pegawai boleh ditamatkan atas kepentingan awam [peraturan 49] sekiranya pegawai mencapai umur persaraan pilihan. Selain itu. Pelanggaran Peraturan 4(2)(d) Tatatertib yang keempat adalah kesusahan berat kerana hutang. menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. mereka telah mengabaikan kerja-kerja mereka.terlibat dengan kegiatan yang tidak sihat ini. mengambil. Mereka yang memerlukan rawatan dan diperakukan oleh Pegawai Perubatan dan kemungkinan pula pulih dalam tempoh yang awal diberi cuti tanpa gaji dan sekiranya terpaksa mendapat rawatan yang berpanjangan. Pegawai boleh diambil tindakan di bawah Perkara 4(2)(d) Tatatertib dengan tujuan buang kerja. merogol. morfin. Pelanggaran yang kedua adalah berjudi di pejabat atau dalam waktu bertugas. Kakitangan kerajaan yang disabitkan dengan jenayah akan dihadapkan ke mahkamah atau mahkamah syariah. Perbuatan melanggar Peraturan 4(2)(d) Tatatertib termasuklah menghisap ganja. Ini adalah kerana jika kakitangan kerajaan tersebut menjalankan aktiviti judi di tempat kerja. Mereka yang didapati terlibat hendaklah dikenakan tindakan tatatertib termasuk untuk tujuan dibuang kerja. Ini menjadi kesalahan yang berat sekiranya kakitangan kerajaan berjudi di pejabat atau dalam waktu bertugas. Kesalahan jenayah yang dilakukan adalah termasuk membunuh. rasuah dan sebagainya. Bagi maksud peraturan ini adalah tanggungan hutangnya menyebabkan kesulitan kewangan yang serius. mereka juga akan menjatuhkan nama kakitangan kerajaan jika diketahui oleh orang ramai. Pegawai perkhidmatan awam tidak boleh menggunakan. haruslah diambil tindakan menamatkan perkhidmatan mereka.

Jika pegawai tersebut tidak melaporkannya atau melengahkan laporannya atau melaporkannya tetapi tidak memberitahu jumlah hutang yang sebenarnya juga boleh dikenakan tindakan tatatertib. Contoh perbuatan keterhutangan kewangan yang serius adalah penjamin yang gagal membayar hutang peminjam dalam tempoh satu bulan dari perintah mahkamah. Jika keterhutangan kewangan yang serius telah berlaku akibat malang yang tidak dapat dielakkan. Contoh keraian adalah belanja makan.i) ii) iii) agregat hutang/ tanggungan tak bercagar lebih 10 kali emolumen bulanannya kecuali pinjaman pendidikan. penghutang penghakiman (judgement debtor) dan tidak dijelaskan dalam tempoh 1 bulan. Seseorang pegawai kerajaan boleh dianggap memberi atau menerima daripada mana-mana orang apa-apa jenis keraian jika keraian itu tidak dalam apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugasnya untuk kepentingan orang tersebut. Seterusnya pelanggaran Peraturan 4(2)(d) yang kelima iaitu menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi. Ini akan menyebabkan pegawai itu boleh dikenakan tindakan tatatertib. perkara seperti peminjam diisytihar bankrap oleh mahkamah dan gaji dipegang atau diurus oleh Amanah Raya serta gaji tidak mencukupi untuk melepaskan tanggungan juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar Peraturan 4(2)(d). Selain itu. kerajaan boleh memberi pegawai itu apa-apa bantuan yang sewajarnya mengikut hal keadaan. Keterhutangan kewangan yang serius kerana apa-apa pun sebab. bankrap atau pemakan gaji tak solven (insolvent). Keraian adalah bermaksud sesuatu samaada dalam bentuk wang atau benda yang diterima oleh seseorang individu daripada individu yang lain. Jika seseorang pegawai mendapati keterberhutangan kewangannya serius harus serta-merta melaporkan kepada ketua jabatannya. hotel. selain akibat malang yang tidak dapat dielakkan hendaklah dianggap sebagai memburukkan nama perkhidmatan awam. Contoh 10 . tambang bercuti dan lain-lain.

Sekiranya terdapat pegawai kerajaan yang melanggar peraturan juga bukan sahaja menyusahkan dan memalukan dirinya sendiri tetapi juga boleh menjatuhkan nama sesebuah jabatan dan boleh menyebabkan orang awam berpandangan negatif terhadap kakitangan kerajaan. terhina atau terugut adalah melanggar tata kelakuan. Contoh perbuatan gangguan seksual termasuklah • • • • • Kesimpulan Sebagai kakitangan atau pegawai kerajaan.perbuatan pelanggaran adalah kontraktor meraikan Ketua Jabatan yang menjadi ahli Lembaga Tender. bertulis dan lain-lain. sebagai kakitangan kerajaan haruslah berkelakuan baik dan tidak membuat kegiatan-kegiatan yang akan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jika kakitangan kerajaan ini didapati menerima sebarang bentuk keraian akan dikenakan tindakan tatatertib. Perlakuan seksual yang dilakukan juga tidak terhad kepada pelakuan perbuatan itu di tempat kerja atau dalam waktu kerja sahaja selagi perlakuan itu memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. kita harus memelihara dan menjaga tingkahlaku bagi mengelakkan syak wasangka orang awam terhadap kejujuran dan kesungguhan pegawai kerajaan dalam menjalankan tugas. Seseorang pegawai yang melakukan gangguan seksual iaitu cubaan merapati/meminta layanan seksual atau melakukan perbuatan bersifat seksual sehingga menyebabkan seseorang yang waras tersinggung. 11 Bercerita / jenaka / isyarat yang lucah Menyentuh anggota sensitif badan Mempamer atau mengedarkan alat-alat atau gambar-gambar lucah Membuat cadangan behawa layanan seks akan di balas dengan ganjaran meraba. Seseorang pegawai tidak boleh melakukan bentuk perbuatan bersifat seksual samaada secara lisan.Oleh kerana itu. menepuk atau menyentuh secara seksual . Pelanggaran Peraturan 4(2)(d) yang keenam iaitu melakukan gangguan seksual. Sebarang bentuk keraian yang diterima oleh kakitangan awam itu dalam sebarang apa-apa bentuk atau cara adalah dianggap telah melanggar peraturan. mencubit.

Mok Soon Sang (2008). Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Dan Profil Perkhidmatan Awam. Modul Konprehensif. Puchong. Perintah.my/psikologi/jmis/Koleksi%. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Teks Komprehensif P. 12 .jpa.gov. Peraturan Tatatertib. Internatinal Law Book Services.K. Kuala Lumpur. Ulu Kelang. (2008). Bhd. Mok Soon Sang (2008). Kuala Lumpur : MDC Publishers Sdn Bhd. Kuala Lumpur : Udesa Enterprise.interactive. Diakses pada 16 November 2009. Setapak. Kursus Induksi Perkhidmatan Awam Dan Kenegaraan.perintah Am dan Arahan Pentadbiran. Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia. (Penilaian Tahap Kecekapan) Kompetensi Umum : Teras untuk Pegawai Perkhidmatan Awam & Pelajaran.T.Bibliografi Haji Dr. Syed Ibrahim Mohd Ismail (1998). Ismail Yusof (2006). daripada http://www. Puchong. Selangor : Multimedia-ES Resources Sdn Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful