Nombor soalan 3

:
Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) ditubuhkan atas kesedaran dan usaha berpasukan untuk menyelesaikan masalah atau mengadakan penambahbaikan kepada sesuatu unit dalam sesebuah organisasi. Dengan mengambil satu contoh, jelaskan proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan penambahbaikan atau menyelesaikan sesuatu masalah.

Jawapan soalan 3:
A. Pengenalan KMK adalah sekumpulan kecil pekerja-pekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti, memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Kumpulan ini mengemukakan cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan, seterusnya mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan. B. Matlamat Matlamat KMK adalah bertujuan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja dan memupuk semangat bekerjasama secara kumpulan dengan menyemai nilai serta etika kerja yang positif terhadap penglibatan dan minat terhadap kerja. KMK juga mampu memberi dorongan kerja yang tinggi dan mewujudkan kesedaran serta tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan, jabatan dan negara.

C. Proses Sebelum Penambahbaikan Pendekatan yang digunakan oleh KMK dalam urusan meningkatkan kualiti kerja ialah mengikut kaedah Perancangan, Pelaksanaan, Penyemakan dan Tindakan (Plan, Do, Check, Action - P.D.C.A). Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam P.D.C.A adalah seperti di Rajah 1.

1

2 . Dengan mengambil masalah di atas sebagai contoh. satu jadual pelaksanaan perlu disediakan untuk memastikan agar projek/ masalah ini diselesaikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Ketua Panitia Sains akan memanggil guru-guru sains untuk bermesyuarat bagi mengenalpasti dan memilih projek/masalah yang perlu diselesaikan.Perancangan Di peringkat perancangan.C.D.A Contoh projek yang diambil adalah ketua panitia sains di sekolah membuat rancangan untuk mendapat kelulusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 100% dalam subjek sains. Bagi projek/masalah yang telah dikenalpasti untuk diselesaikan.Rajah 1: Kaedah P. proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan penambahbaikan telah dijelaskan seperti di bawah: Langkah 1 .

Peringkat perancangan ini memerlukan tiga aktiviti untuk dilaksanakan iaitu: a. Menganggarkan tempoh masa bagi mengadakan kelas tambahan iaitu dari bulan Februari hingga Oktober. Projek/masalah yang terpilih adalah mendapat kelulusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 100% dalam subjek sains kerana ia merupakan projek/masalah yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu ataupun yang paling kritikal. Penyediaan Jadual Pelaksanaan Projek/Masalah Selepas memilih projek/masalah yang hendak diselesaikan. b. Pemilihan projek/ masalah ini boleh dibuat melalui undian ataupun dengan menyusun projek/masalah mengikut kepentingan. Pemilihan projek /masalah Pada peringkat permulaan. semasa percambahan fikiran dijalankan. Projek atau masalah KMK dapat dikenalpasti atas permintaan pengurusan ataupun cadangan dari guru-guru sains. Walau bagaimanapun mereka dibenarkan untuk memilih hanya satu projek/masalah sahaja. guru-guru sains adalah dikehendaki untuk menyediakan satu jadual pelaksanaan seperti di Jadual 1. c. ii. 3 . guru-guru sains dalam KMK akan mengenalpasti beberapa projek/masalah yang perlu diselesaikan. Mengenalpasti Projek/Masalah Projek yang dikenalpasti adalah untuk mendapat kelulusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 100% dalam subjek sains. Langkah-langkah yang terlibat dalam penyediaan jadual pelaksanaan tersebut ialah: i. mengesan pelajar yang lemah dan membimbing mereka untuk lulus dan sebagainya. guruguru lain dan pekerja sokongan lain. Mengenalpasti segala aktiviti yang perlu dilaksanakan seperti mengadakan kelas tambahan.

masa pertemuan. kos dan petugas yang mengajar dalam kelas tambahan sains perlu ditentukan. Jadual 1: Jadual Perancangan Pelaksanaan Projek/Masalah Perancangan dibuat bagi mengenalpasti dan memilih projek yang perlu diselesaikan.iii. Keputusan pelajar dalam Peperiksaan Percubaan PMR harus dicatat. Ini melibatkan proses teknikal dan prosedur dalam melaksanakan sesuatu tugasan atau pekerjaan yang dilakukan dalam kumpulan tersebut. jangka masa pertemuan (1 jam setiap sesi ). 4 . bilik KMK. LCD. Perancangan aktiviti seperti jangka masa pelaksanaan. jadual pertemuan. Mencatatkan pencapaian sebenar berbanding dengan apa yang dirancang bagi setiap aktiviti. Selain itu. iv. kumpulan kerja KMK mesti menyediakan alatan seperti computer. Mengenalpasti peringkat-peringkat penting bagi pencapaian aktiviti dengan memastikan tarikh mengadakan kelas tambahan itu disemak dan diawasi.

Pelaksanaan Penganalisisan masalah ialah mengkaji punca-punca masalah yang timbul dalam tugasan yang dibuat. ia perlu mendapat pertimbangan daripada pihak pentadbiran atau pengurusan sekolah. penjelasan atau kertas kerja yang dapat memberikan idea-idea baru. Di samping itu KMK perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi 5 . cadangan perlu dipersembahan kepada pihak pengurusan agar segala aktiviti. Cadangan penyelesaian berupa pandangan. Contohnya. Antara aktiviti yang dijalankan adalah mengadakan kelas tambahan. menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan yang dilaksanakan. dalam proses pelaksanaan ini. Kemudian membuat pembetulan dan penambahbaikan dan seterusnya memberi taklimat prosedur baru kepada anggota jabatan. seterusnya. Ketua Panitia Sains yang telah siap merangka perancangan untuk projek 100% lulus subjek sains akan mula melaksanakannya. samaada bentuk teknikal. Jawatankuasa bertanggungjawab dalam merancang. Selepas itu. d.b. melaksana. Tindakan Penyeragaman tindakan pembetulan hasil daripada penilaian. Perkembangan KMK pula perlu diketahui oleh semua pihak. Seterusnya adalah proses membuat keputusan samaada projek dilaksanakan atau tidak. Penyemakan Proses penyemakan bertujuan menilai cadangan untuk menentukan objektif tercapai melalui pengumpulan dan analisa data. Setelah dipertimbangkan maka KMK perlu dijalankan oleh ahli-ahli KMK tersebut. mengesan pelajar yang lemah dan membimbing mereka untuk lulus dan sebagainya. kerja atau tugasan dapat dilihat dan dinilai oleh pihak pengurusan. teguran. Contohnya. c. ketua panitia sains dan guru-guru sains akan menilai kelas tambahan yang telah dijalankan iaitu samaada dapat meningkatkan peratus kelulusan pelajar dalam subjek sains. prosedur dan peraturan.

Segala kekurangan juga mudah untuk dicari penyelesaiannya. Peranan ketua kumpulan dan sokongan ketua jabatan sangat diperlukan dalam merealisasikan pencapaian dan kecemerlangan KMK di peringkat jabatan atau sekolah. Dengan adanya KMK segala perancangan yang ingin dibuat juga akan lebih teratur dan tersusun.menerusi media. Sekiranya dilakukan akan mendatangkan hasil yang sungguh baik. 6 . ketua panitia sains bersama guruguru sains akan mencari jalan untuk memperbaiki aktiviti yang telah dijalankan bagi lebih menjayakan dan memperbaiki kekurangan dalam projek yang mereka jalankan. slogan dan notis. Ini kerana pekerja dapat bekerja dalam satu pasukan dan tidak tertekan dengan tugasan yang diberikan oleh pihak pengurusan atau pentadbiran. Kesimpulan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) adalah usaha yang amat baik dilakukan oleh jabatan. Contohnya disini.

Modul Konprehensif. Kuala lumpur : MDC Publishers Sdn. Bhd.pdf Haji Tajuddin Bin Haji Hussein (2003).mampu. Kuala Lumpur : Udesa Enterprise. Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia. Mok Soon Sang (2008).T.Bibliografi Ismail Yusof (2006). Mok Soon Sang (2008). (Penilaian Tahap Kecekapan) Kompetensi Umum : Teras untuk Pegawai Perkhidmatan Awam & Pelajaran. 7 . Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Selangor : Multimedia-ES Resources Sdn Bhd. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 7 Tahun 1991: Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) diakses pada 16 November 2009. Kursus Induksi Perkhidmatan Awam Dan Kenegaraan. Puchong. Puchong.my/pdf/pkpa071991. daripada http//www. Teks Komprehensif P. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 19912001. Setapak.K.gov. Bhd.

seseorang pegawai awam tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Masalah penyalahgunaan dadah ini masih berleluasa di kalangan penduduk negara ini terutamanya dikalangan mereka yang muda. [Per. Masalah mengenai penyalahgunaan dadah di kalangan kakitangan kerajaan telah beberapa kali dibangkitkan dalam Parlimen dan menteri berkenaan telah menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap kakitangan yang terlibat.(2)(a…. Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi. Tatakelakuan secara umum terkandung dalam Peraturan 4. Huraikan perbuatan yang boleh melanggar tata kelakuan ini. Disabitkan kesalahan jenayah/ mahkamah syariah. Kesusahan berat kerana hutang. 4(1).j)].Nombor Soalan 17: Mengikut peraturan 4(2)(d). Mengikut peraturan 4(2) (d).Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) 1993. Melakukan gangguan seksual Perbuatan yang boleh melanggar tata kelakuan mengikut peraturan 4(2)(d) antaranya ialah terlibat dalam penyalahgunaan dadah. seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemar nama baik perkhidmatan awam. Berjudi di pejabat/waktu bertugas. Ketua-ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua-ketua Jabatan adalah juga telah diperingatkan supaya mengambil tindakan tegas terhadap pegawai-pegawai yang di bawah jagaan mereka yang 8 . Peraturan. Jawapan soalan 17: Setiap masa pegawai awam hendaklah menjaga tingkahlaku & perbuatan supaya nama baik perkhidmatan awam tidak terjejas. Contoh perbuatan yang melanggar Peraturan 4(2)(d) adalah seperti berikut: • • • • • • Terlibat dalam penyalahgunaan dadah.

mereka telah mengabaikan kerja-kerja mereka. Mereka yang didapati terlibat hendaklah dikenakan tindakan tatatertib termasuk untuk tujuan dibuang kerja. haruslah diambil tindakan menamatkan perkhidmatan mereka. mengambil. Perkhidmatan pegawai boleh ditamatkan atas kepentingan awam [peraturan 49] sekiranya pegawai mencapai umur persaraan pilihan. Seterusnya adalah perbuatan ketiga yang melanggar Peraturan 4(2)(d) Tatatertib iaitu disabitkan kesalahan jenayah atau mahkamah syariah. Pegawai perkhidmatan awam tidak boleh menggunakan. Selain itu. merogol. rasuah dan sebagainya. Kesalahan jenayah yang dilakukan adalah termasuk membunuh. Perbuatan melanggar Peraturan 4(2)(d) Tatatertib termasuklah menghisap ganja. menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. Ini menjadi kesalahan yang berat sekiranya kakitangan kerajaan berjudi di pejabat atau dalam waktu bertugas. Bagi meraka yang didapati bersalah akan dikenakan hukuman.terlibat dengan kegiatan yang tidak sihat ini. Pegawai boleh diambil tindakan di bawah Perkara 4(2)(d) Tatatertib dengan tujuan buang kerja. Kakitangan kerajaan yang disabitkan dengan jenayah akan dihadapkan ke mahkamah atau mahkamah syariah. mereka juga akan menjatuhkan nama kakitangan kerajaan jika diketahui oleh orang ramai. heroin dan lain-lain serta menagih dadah. Pelanggaran Peraturan 4(2)(d) Tatatertib yang keempat adalah kesusahan berat kerana hutang. iaitu 9 . Ini adalah kerana jika kakitangan kerajaan tersebut menjalankan aktiviti judi di tempat kerja. Pelanggaran yang kedua adalah berjudi di pejabat atau dalam waktu bertugas. Bagi maksud peraturan ini adalah tanggungan hutangnya menyebabkan kesulitan kewangan yang serius. Mereka yang memerlukan rawatan dan diperakukan oleh Pegawai Perubatan dan kemungkinan pula pulih dalam tempoh yang awal diberi cuti tanpa gaji dan sekiranya terpaksa mendapat rawatan yang berpanjangan. morfin.

Contoh 10 . Jika seseorang pegawai mendapati keterberhutangan kewangannya serius harus serta-merta melaporkan kepada ketua jabatannya. Contoh keraian adalah belanja makan. selain akibat malang yang tidak dapat dielakkan hendaklah dianggap sebagai memburukkan nama perkhidmatan awam. kerajaan boleh memberi pegawai itu apa-apa bantuan yang sewajarnya mengikut hal keadaan. perkara seperti peminjam diisytihar bankrap oleh mahkamah dan gaji dipegang atau diurus oleh Amanah Raya serta gaji tidak mencukupi untuk melepaskan tanggungan juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar Peraturan 4(2)(d). bankrap atau pemakan gaji tak solven (insolvent). Seterusnya pelanggaran Peraturan 4(2)(d) yang kelima iaitu menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi. hotel. Jika pegawai tersebut tidak melaporkannya atau melengahkan laporannya atau melaporkannya tetapi tidak memberitahu jumlah hutang yang sebenarnya juga boleh dikenakan tindakan tatatertib. Keterhutangan kewangan yang serius kerana apa-apa pun sebab. Ini akan menyebabkan pegawai itu boleh dikenakan tindakan tatatertib. tambang bercuti dan lain-lain. Keraian adalah bermaksud sesuatu samaada dalam bentuk wang atau benda yang diterima oleh seseorang individu daripada individu yang lain. Seseorang pegawai kerajaan boleh dianggap memberi atau menerima daripada mana-mana orang apa-apa jenis keraian jika keraian itu tidak dalam apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugasnya untuk kepentingan orang tersebut. penghutang penghakiman (judgement debtor) dan tidak dijelaskan dalam tempoh 1 bulan. Contoh perbuatan keterhutangan kewangan yang serius adalah penjamin yang gagal membayar hutang peminjam dalam tempoh satu bulan dari perintah mahkamah. Jika keterhutangan kewangan yang serius telah berlaku akibat malang yang tidak dapat dielakkan. Selain itu.i) ii) iii) agregat hutang/ tanggungan tak bercagar lebih 10 kali emolumen bulanannya kecuali pinjaman pendidikan.

Oleh kerana itu. Seseorang pegawai yang melakukan gangguan seksual iaitu cubaan merapati/meminta layanan seksual atau melakukan perbuatan bersifat seksual sehingga menyebabkan seseorang yang waras tersinggung. Pelanggaran Peraturan 4(2)(d) yang keenam iaitu melakukan gangguan seksual. sebagai kakitangan kerajaan haruslah berkelakuan baik dan tidak membuat kegiatan-kegiatan yang akan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. kita harus memelihara dan menjaga tingkahlaku bagi mengelakkan syak wasangka orang awam terhadap kejujuran dan kesungguhan pegawai kerajaan dalam menjalankan tugas. Jika kakitangan kerajaan ini didapati menerima sebarang bentuk keraian akan dikenakan tindakan tatatertib. Sebarang bentuk keraian yang diterima oleh kakitangan awam itu dalam sebarang apa-apa bentuk atau cara adalah dianggap telah melanggar peraturan.perbuatan pelanggaran adalah kontraktor meraikan Ketua Jabatan yang menjadi ahli Lembaga Tender. bertulis dan lain-lain. terhina atau terugut adalah melanggar tata kelakuan. 11 Bercerita / jenaka / isyarat yang lucah Menyentuh anggota sensitif badan Mempamer atau mengedarkan alat-alat atau gambar-gambar lucah Membuat cadangan behawa layanan seks akan di balas dengan ganjaran meraba. Contoh perbuatan gangguan seksual termasuklah • • • • • Kesimpulan Sebagai kakitangan atau pegawai kerajaan. mencubit. Seseorang pegawai tidak boleh melakukan bentuk perbuatan bersifat seksual samaada secara lisan. menepuk atau menyentuh secara seksual . Sekiranya terdapat pegawai kerajaan yang melanggar peraturan juga bukan sahaja menyusahkan dan memalukan dirinya sendiri tetapi juga boleh menjatuhkan nama sesebuah jabatan dan boleh menyebabkan orang awam berpandangan negatif terhadap kakitangan kerajaan. Perlakuan seksual yang dilakukan juga tidak terhad kepada pelakuan perbuatan itu di tempat kerja atau dalam waktu kerja sahaja selagi perlakuan itu memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.

(2008). 12 . Puchong. Syed Ibrahim Mohd Ismail (1998). Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia.Bibliografi Haji Dr. Internatinal Law Book Services. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. (Penilaian Tahap Kecekapan) Kompetensi Umum : Teras untuk Pegawai Perkhidmatan Awam & Pelajaran. Modul Konprehensif.K. Diakses pada 16 November 2009. Ismail Yusof (2006). Selangor : Multimedia-ES Resources Sdn Bhd.jpa.perintah Am dan Arahan Pentadbiran. Ulu Kelang. Teks Komprehensif P.interactive. Perintah. Peraturan Tatatertib. Setapak. Kursus Induksi Perkhidmatan Awam Dan Kenegaraan. daripada http://www. Kuala Lumpur. Bhd. Kuala Lumpur : MDC Publishers Sdn Bhd. Mok Soon Sang (2008). Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Dan Profil Perkhidmatan Awam.gov. Mok Soon Sang (2008).T.my/psikologi/jmis/Koleksi%. Kuala Lumpur : Udesa Enterprise. Puchong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful