Nombor soalan 3

:
Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) ditubuhkan atas kesedaran dan usaha berpasukan untuk menyelesaikan masalah atau mengadakan penambahbaikan kepada sesuatu unit dalam sesebuah organisasi. Dengan mengambil satu contoh, jelaskan proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan penambahbaikan atau menyelesaikan sesuatu masalah.

Jawapan soalan 3:
A. Pengenalan KMK adalah sekumpulan kecil pekerja-pekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti, memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Kumpulan ini mengemukakan cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan, seterusnya mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan. B. Matlamat Matlamat KMK adalah bertujuan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja dan memupuk semangat bekerjasama secara kumpulan dengan menyemai nilai serta etika kerja yang positif terhadap penglibatan dan minat terhadap kerja. KMK juga mampu memberi dorongan kerja yang tinggi dan mewujudkan kesedaran serta tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan, jabatan dan negara.

C. Proses Sebelum Penambahbaikan Pendekatan yang digunakan oleh KMK dalam urusan meningkatkan kualiti kerja ialah mengikut kaedah Perancangan, Pelaksanaan, Penyemakan dan Tindakan (Plan, Do, Check, Action - P.D.C.A). Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam P.D.C.A adalah seperti di Rajah 1.

1

Ketua Panitia Sains akan memanggil guru-guru sains untuk bermesyuarat bagi mengenalpasti dan memilih projek/masalah yang perlu diselesaikan.A Contoh projek yang diambil adalah ketua panitia sains di sekolah membuat rancangan untuk mendapat kelulusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 100% dalam subjek sains. 2 .D.C. Dengan mengambil masalah di atas sebagai contoh. proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan penambahbaikan telah dijelaskan seperti di bawah: Langkah 1 . satu jadual pelaksanaan perlu disediakan untuk memastikan agar projek/ masalah ini diselesaikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.Perancangan Di peringkat perancangan.Rajah 1: Kaedah P. Bagi projek/masalah yang telah dikenalpasti untuk diselesaikan.

Langkah-langkah yang terlibat dalam penyediaan jadual pelaksanaan tersebut ialah: i. ii. Projek atau masalah KMK dapat dikenalpasti atas permintaan pengurusan ataupun cadangan dari guru-guru sains. guru-guru sains adalah dikehendaki untuk menyediakan satu jadual pelaksanaan seperti di Jadual 1. 3 . guru-guru sains dalam KMK akan mengenalpasti beberapa projek/masalah yang perlu diselesaikan. Menganggarkan tempoh masa bagi mengadakan kelas tambahan iaitu dari bulan Februari hingga Oktober. Mengenalpasti Projek/Masalah Projek yang dikenalpasti adalah untuk mendapat kelulusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 100% dalam subjek sains. Pemilihan projek/ masalah ini boleh dibuat melalui undian ataupun dengan menyusun projek/masalah mengikut kepentingan. Pemilihan projek /masalah Pada peringkat permulaan. Walau bagaimanapun mereka dibenarkan untuk memilih hanya satu projek/masalah sahaja. guruguru lain dan pekerja sokongan lain. Mengenalpasti segala aktiviti yang perlu dilaksanakan seperti mengadakan kelas tambahan. b. mengesan pelajar yang lemah dan membimbing mereka untuk lulus dan sebagainya. c.Peringkat perancangan ini memerlukan tiga aktiviti untuk dilaksanakan iaitu: a. Projek/masalah yang terpilih adalah mendapat kelulusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 100% dalam subjek sains kerana ia merupakan projek/masalah yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu ataupun yang paling kritikal. Penyediaan Jadual Pelaksanaan Projek/Masalah Selepas memilih projek/masalah yang hendak diselesaikan. semasa percambahan fikiran dijalankan.

Selain itu. iv. Keputusan pelajar dalam Peperiksaan Percubaan PMR harus dicatat. jangka masa pertemuan (1 jam setiap sesi ). bilik KMK.iii. Ini melibatkan proses teknikal dan prosedur dalam melaksanakan sesuatu tugasan atau pekerjaan yang dilakukan dalam kumpulan tersebut. jadual pertemuan. kumpulan kerja KMK mesti menyediakan alatan seperti computer. LCD. Mengenalpasti peringkat-peringkat penting bagi pencapaian aktiviti dengan memastikan tarikh mengadakan kelas tambahan itu disemak dan diawasi. Perancangan aktiviti seperti jangka masa pelaksanaan. masa pertemuan. kos dan petugas yang mengajar dalam kelas tambahan sains perlu ditentukan. Jadual 1: Jadual Perancangan Pelaksanaan Projek/Masalah Perancangan dibuat bagi mengenalpasti dan memilih projek yang perlu diselesaikan. 4 . Mencatatkan pencapaian sebenar berbanding dengan apa yang dirancang bagi setiap aktiviti.

samaada bentuk teknikal. Contohnya. Contohnya. kerja atau tugasan dapat dilihat dan dinilai oleh pihak pengurusan. cadangan perlu dipersembahan kepada pihak pengurusan agar segala aktiviti. mengesan pelajar yang lemah dan membimbing mereka untuk lulus dan sebagainya. Jawatankuasa bertanggungjawab dalam merancang. dalam proses pelaksanaan ini. teguran. Perkembangan KMK pula perlu diketahui oleh semua pihak. melaksana. penjelasan atau kertas kerja yang dapat memberikan idea-idea baru. prosedur dan peraturan. Tindakan Penyeragaman tindakan pembetulan hasil daripada penilaian. Cadangan penyelesaian berupa pandangan. ketua panitia sains dan guru-guru sains akan menilai kelas tambahan yang telah dijalankan iaitu samaada dapat meningkatkan peratus kelulusan pelajar dalam subjek sains. c. menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan yang dilaksanakan. Pelaksanaan Penganalisisan masalah ialah mengkaji punca-punca masalah yang timbul dalam tugasan yang dibuat. Ketua Panitia Sains yang telah siap merangka perancangan untuk projek 100% lulus subjek sains akan mula melaksanakannya. Penyemakan Proses penyemakan bertujuan menilai cadangan untuk menentukan objektif tercapai melalui pengumpulan dan analisa data. Kemudian membuat pembetulan dan penambahbaikan dan seterusnya memberi taklimat prosedur baru kepada anggota jabatan. seterusnya. d. Di samping itu KMK perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi 5 . Selepas itu.b. Antara aktiviti yang dijalankan adalah mengadakan kelas tambahan. ia perlu mendapat pertimbangan daripada pihak pentadbiran atau pengurusan sekolah. Seterusnya adalah proses membuat keputusan samaada projek dilaksanakan atau tidak. Setelah dipertimbangkan maka KMK perlu dijalankan oleh ahli-ahli KMK tersebut.

6 . Kesimpulan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) adalah usaha yang amat baik dilakukan oleh jabatan. ketua panitia sains bersama guruguru sains akan mencari jalan untuk memperbaiki aktiviti yang telah dijalankan bagi lebih menjayakan dan memperbaiki kekurangan dalam projek yang mereka jalankan. Contohnya disini. Segala kekurangan juga mudah untuk dicari penyelesaiannya. Sekiranya dilakukan akan mendatangkan hasil yang sungguh baik. slogan dan notis. Dengan adanya KMK segala perancangan yang ingin dibuat juga akan lebih teratur dan tersusun. Ini kerana pekerja dapat bekerja dalam satu pasukan dan tidak tertekan dengan tugasan yang diberikan oleh pihak pengurusan atau pentadbiran. Peranan ketua kumpulan dan sokongan ketua jabatan sangat diperlukan dalam merealisasikan pencapaian dan kecemerlangan KMK di peringkat jabatan atau sekolah.menerusi media.

pdf Haji Tajuddin Bin Haji Hussein (2003). Kuala Lumpur : Udesa Enterprise. Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia. Kuala lumpur : MDC Publishers Sdn. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 7 Tahun 1991: Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) diakses pada 16 November 2009. daripada http//www. Teks Komprehensif P. Mok Soon Sang (2008). Puchong. Selangor : Multimedia-ES Resources Sdn Bhd. Setapak. Kursus Induksi Perkhidmatan Awam Dan Kenegaraan. 7 . (Penilaian Tahap Kecekapan) Kompetensi Umum : Teras untuk Pegawai Perkhidmatan Awam & Pelajaran.Bibliografi Ismail Yusof (2006).K. Mok Soon Sang (2008). Bhd.my/pdf/pkpa071991. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 19912001. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn.gov.mampu.T. Bhd. Puchong. Modul Konprehensif.

Huraikan perbuatan yang boleh melanggar tata kelakuan ini.(2)(a…. Contoh perbuatan yang melanggar Peraturan 4(2)(d) adalah seperti berikut: • • • • • • Terlibat dalam penyalahgunaan dadah.j)]. Masalah mengenai penyalahgunaan dadah di kalangan kakitangan kerajaan telah beberapa kali dibangkitkan dalam Parlimen dan menteri berkenaan telah menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap kakitangan yang terlibat. Kesusahan berat kerana hutang. seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemar nama baik perkhidmatan awam. Tatakelakuan secara umum terkandung dalam Peraturan 4.Nombor Soalan 17: Mengikut peraturan 4(2)(d). Mengikut peraturan 4(2) (d). 4(1). Disabitkan kesalahan jenayah/ mahkamah syariah. Melakukan gangguan seksual Perbuatan yang boleh melanggar tata kelakuan mengikut peraturan 4(2)(d) antaranya ialah terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Jawapan soalan 17: Setiap masa pegawai awam hendaklah menjaga tingkahlaku & perbuatan supaya nama baik perkhidmatan awam tidak terjejas. Peraturan. Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi. peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) 1993. Berjudi di pejabat/waktu bertugas. [Per. seseorang pegawai awam tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Ketua-ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua-ketua Jabatan adalah juga telah diperingatkan supaya mengambil tindakan tegas terhadap pegawai-pegawai yang di bawah jagaan mereka yang 8 . Masalah penyalahgunaan dadah ini masih berleluasa di kalangan penduduk negara ini terutamanya dikalangan mereka yang muda.

heroin dan lain-lain serta menagih dadah. Pelanggaran Peraturan 4(2)(d) Tatatertib yang keempat adalah kesusahan berat kerana hutang. mereka telah mengabaikan kerja-kerja mereka. Perkhidmatan pegawai boleh ditamatkan atas kepentingan awam [peraturan 49] sekiranya pegawai mencapai umur persaraan pilihan. Seterusnya adalah perbuatan ketiga yang melanggar Peraturan 4(2)(d) Tatatertib iaitu disabitkan kesalahan jenayah atau mahkamah syariah. iaitu 9 . Ini menjadi kesalahan yang berat sekiranya kakitangan kerajaan berjudi di pejabat atau dalam waktu bertugas. Mereka yang memerlukan rawatan dan diperakukan oleh Pegawai Perubatan dan kemungkinan pula pulih dalam tempoh yang awal diberi cuti tanpa gaji dan sekiranya terpaksa mendapat rawatan yang berpanjangan. Pelanggaran yang kedua adalah berjudi di pejabat atau dalam waktu bertugas. Kesalahan jenayah yang dilakukan adalah termasuk membunuh. morfin. Pegawai boleh diambil tindakan di bawah Perkara 4(2)(d) Tatatertib dengan tujuan buang kerja. Bagi meraka yang didapati bersalah akan dikenakan hukuman. rasuah dan sebagainya. merogol. Perbuatan melanggar Peraturan 4(2)(d) Tatatertib termasuklah menghisap ganja. Mereka yang didapati terlibat hendaklah dikenakan tindakan tatatertib termasuk untuk tujuan dibuang kerja. menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. Kakitangan kerajaan yang disabitkan dengan jenayah akan dihadapkan ke mahkamah atau mahkamah syariah.terlibat dengan kegiatan yang tidak sihat ini. mengambil. Pegawai perkhidmatan awam tidak boleh menggunakan. haruslah diambil tindakan menamatkan perkhidmatan mereka. Ini adalah kerana jika kakitangan kerajaan tersebut menjalankan aktiviti judi di tempat kerja. Bagi maksud peraturan ini adalah tanggungan hutangnya menyebabkan kesulitan kewangan yang serius. mereka juga akan menjatuhkan nama kakitangan kerajaan jika diketahui oleh orang ramai. Selain itu.

Seterusnya pelanggaran Peraturan 4(2)(d) yang kelima iaitu menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi.i) ii) iii) agregat hutang/ tanggungan tak bercagar lebih 10 kali emolumen bulanannya kecuali pinjaman pendidikan. kerajaan boleh memberi pegawai itu apa-apa bantuan yang sewajarnya mengikut hal keadaan. Keterhutangan kewangan yang serius kerana apa-apa pun sebab. tambang bercuti dan lain-lain. Jika seseorang pegawai mendapati keterberhutangan kewangannya serius harus serta-merta melaporkan kepada ketua jabatannya. Contoh 10 . penghutang penghakiman (judgement debtor) dan tidak dijelaskan dalam tempoh 1 bulan. Jika pegawai tersebut tidak melaporkannya atau melengahkan laporannya atau melaporkannya tetapi tidak memberitahu jumlah hutang yang sebenarnya juga boleh dikenakan tindakan tatatertib. Keraian adalah bermaksud sesuatu samaada dalam bentuk wang atau benda yang diterima oleh seseorang individu daripada individu yang lain. perkara seperti peminjam diisytihar bankrap oleh mahkamah dan gaji dipegang atau diurus oleh Amanah Raya serta gaji tidak mencukupi untuk melepaskan tanggungan juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar Peraturan 4(2)(d). selain akibat malang yang tidak dapat dielakkan hendaklah dianggap sebagai memburukkan nama perkhidmatan awam. bankrap atau pemakan gaji tak solven (insolvent). Ini akan menyebabkan pegawai itu boleh dikenakan tindakan tatatertib. Jika keterhutangan kewangan yang serius telah berlaku akibat malang yang tidak dapat dielakkan. Selain itu. Contoh perbuatan keterhutangan kewangan yang serius adalah penjamin yang gagal membayar hutang peminjam dalam tempoh satu bulan dari perintah mahkamah. Seseorang pegawai kerajaan boleh dianggap memberi atau menerima daripada mana-mana orang apa-apa jenis keraian jika keraian itu tidak dalam apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugasnya untuk kepentingan orang tersebut. Contoh keraian adalah belanja makan. hotel.

Contoh perbuatan gangguan seksual termasuklah • • • • • Kesimpulan Sebagai kakitangan atau pegawai kerajaan. Sekiranya terdapat pegawai kerajaan yang melanggar peraturan juga bukan sahaja menyusahkan dan memalukan dirinya sendiri tetapi juga boleh menjatuhkan nama sesebuah jabatan dan boleh menyebabkan orang awam berpandangan negatif terhadap kakitangan kerajaan. bertulis dan lain-lain. 11 Bercerita / jenaka / isyarat yang lucah Menyentuh anggota sensitif badan Mempamer atau mengedarkan alat-alat atau gambar-gambar lucah Membuat cadangan behawa layanan seks akan di balas dengan ganjaran meraba. Pelanggaran Peraturan 4(2)(d) yang keenam iaitu melakukan gangguan seksual. kita harus memelihara dan menjaga tingkahlaku bagi mengelakkan syak wasangka orang awam terhadap kejujuran dan kesungguhan pegawai kerajaan dalam menjalankan tugas. sebagai kakitangan kerajaan haruslah berkelakuan baik dan tidak membuat kegiatan-kegiatan yang akan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. menepuk atau menyentuh secara seksual .perbuatan pelanggaran adalah kontraktor meraikan Ketua Jabatan yang menjadi ahli Lembaga Tender. Jika kakitangan kerajaan ini didapati menerima sebarang bentuk keraian akan dikenakan tindakan tatatertib.Oleh kerana itu. Seseorang pegawai yang melakukan gangguan seksual iaitu cubaan merapati/meminta layanan seksual atau melakukan perbuatan bersifat seksual sehingga menyebabkan seseorang yang waras tersinggung. Seseorang pegawai tidak boleh melakukan bentuk perbuatan bersifat seksual samaada secara lisan. Perlakuan seksual yang dilakukan juga tidak terhad kepada pelakuan perbuatan itu di tempat kerja atau dalam waktu kerja sahaja selagi perlakuan itu memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. terhina atau terugut adalah melanggar tata kelakuan. Sebarang bentuk keraian yang diterima oleh kakitangan awam itu dalam sebarang apa-apa bentuk atau cara adalah dianggap telah melanggar peraturan. mencubit.

Puchong. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Dan Profil Perkhidmatan Awam.gov. (Penilaian Tahap Kecekapan) Kompetensi Umum : Teras untuk Pegawai Perkhidmatan Awam & Pelajaran.interactive.jpa.K. Setapak.Bibliografi Haji Dr. Diakses pada 16 November 2009. 12 . Mok Soon Sang (2008). Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia.T. Ulu Kelang. Kuala Lumpur : Udesa Enterprise. daripada http://www. Bhd. Peraturan Tatatertib. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. (2008). Syed Ibrahim Mohd Ismail (1998).perintah Am dan Arahan Pentadbiran. Teks Komprehensif P. Internatinal Law Book Services. Kuala Lumpur : MDC Publishers Sdn Bhd. Perintah. Puchong. Mok Soon Sang (2008).my/psikologi/jmis/Koleksi%. Kursus Induksi Perkhidmatan Awam Dan Kenegaraan. Selangor : Multimedia-ES Resources Sdn Bhd. Modul Konprehensif. Kuala Lumpur. Ismail Yusof (2006).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful