8C8AkS uAn lC8MALln ÞAuA MAkAnAn

karva llmlah lnl dlker[akan dalam ranaka pembela[aran
8ahasa dan SasLra lndonesla

Clehť
Aaus andrlan
Anandva 8eza
llLrlano P
lrham SaLrla ?
8endv A

SMAn 14 !AkA81A
2009
PALAMAn ÞLnCLSAPAn

karva Lulls º8oraks dan lormalln pada Makanan"
ulsusun oleh ť

Aaus andrlan
Anandva 8eza
llLrlano Panlwleko
lrham SaLrla ?
8endv A

1elah dlsahkan pada
harl ť
Lanaaal ť

Þemblmblna

kA1A ÞLnCAn1A8

ÞerLamaŴLama kaml lnaln menaucapkan pu[l dan svukur kepada 1uhan vana Maha Lsa vana Lelah
memberkaLl kaml sehlnaaa karva Lulls lnl dapaL dlselesalkanŦ kaml [uaa lnaln menaucapkan Lerlma
kaslh baal seluruh plhak vana Lelah membanLu kaml dalam pembuaLan karva Lulls lnl dan berbaaal
sumber vana Lelah kaml pakal sebaaal daLa dan fakLa pada karva Lulls lnlŦ
kaml menaakul bahwa kaml adalah manusla vana mempunval keLerbaLasan dalam berbaaal halŦ
Cleh karena lLu Lldak ada hal vana dapaL dlselesalkan denaan sanaaL sempurnaŦ 8ealLu pula denaan
karva Lulls lnl vana Lelah kaml selesalkanŦ 1ldak semua hal dapaL kaml deskrlpslkan denaan
sempurna dalam karva Lulls lnlŦ kaml melakukannva semakslmal munakln denaan kemampuan vana
kaml mlllklŦ ul mana kaml [uaa memlllkl keLerbaLasan kemampuanŦ
Maka darl lLu seperLl vana Lelah dl[elaskan bahwa kaml memlllkl keLerbaLasan dan [uaa kekuranaanţ
kaml bersedla menerlma krlLlk dan saran darl pembaca vana budlmanŦ kaml akan menerlma semua
krlLlk dan saran LersebuL sebaaal baLu loncaLan vana dapaL memperbalkl karva Lulls kaml dl masa
daLanaŦ Sehlnaaa semoaa karva Lulls berlkuLnva dan karva Lulls laln dapaL dlselesalkan denaan hasll
vana leblh balkŦ
uenaan menvelesalkan karva Lulls lnl kaml menaharapkan banvak manfaaL vana dapaL dlpeLlk dan
dlambll darl karva lnlŦ Semoaa denaan adanva karva Lulls lnl dapaL menauranal bahkan
menahllanakan penaaunaan boraks dan formalln sebaaal penaaweL pada makananŦ uenaan bealLu
maka kesehaLan akan leblh Ler[amln dan Lldak ada laal muncul berbaaal penvaklL baru vana
dlaklbaLkan penaaunaan bahanŴbahan Lerlarana sebaaal bahan baku makananŦ kaml [uaa
menaharapkan klner[a vana leblh balk dan Leaas serLa efekLlf darl plhak penaawas makanan vana
merupakan baalan darl kepemerlnLahanţ sehlnaaa makanan vana dlhasllkan darl lndonesla dapaL
leblh Ler[amln dan sehaLŦ

Þenulls

PALAMAn ÞL8SLM8APAn

karva llmlah lnl kaml persembahkan unLuk ť

Seluruh pembaca dan masvarakaL lndonesla vana menalnalnkan kema[uan banasa dan kecerdasan
banasaŦ

uAl1A8 lSl
Palaman ÞenaesahanŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦŧŧŦ1
kaLa ÞenaanLarŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ2
Palaman ÞersembahanŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŧŦŦŧŦŦ3
uafLar lslŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦ3
AbsLrakslŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ4

8A8 l ÞLnuAPuLuAn
1Ŧ1 LaLar 8elakana MasalahŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦ4
1Ŧ2 ÞembaLasan MasalahŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ4
1Ŧ3 Þerumusan MasalahŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŧŧŦŧŧŧŦ3
1Ŧ4 1u[uan ÞenullsanŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦŧŧŧŧŧŧŧŧŦ3
1Ŧ3 MeLode ÞenellLlanŧŧŧŧŦŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ 3
1Ŧ6 PlpoLesaŧŧŧŧŧŧŧŧŦŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ ŧŦ3
1Ŧ7 ManfaaLŧŧŧŧŧŦŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ6

8A8 ll LAnuASAn 1LC8lŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ ŧŧŦ6

8A8 lll ML1CuL ÞLnLLl1lAn
3Ŧ1 !enls ÞenellLlanŧŧŧŧŧŦŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ ŧŧŦ8
3Ŧ2 Sumber uaLaŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ ŧŦ ŧŧŦ8
3Ŧ3 1eknlk Þenaumpulan uaLaŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ ŧŧŧŧŦ8
3Ŧ4 1eknlk Anallsls uaLaŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ Ŧ ŧŧŧŦ8

8A8 lv ÞLM8APASAn
4Ŧ1 ÞenaerLlan 8oraks dan lormallnŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ Ŧ ŧŧŧŧŦŦ9
4Ŧ2 uampak Þenaaunaan 8oraks dan lormalln Þada Makananŧŧŧŧŧŧŧŧŧ9
4Ŧ3 Makanan vana 8lasanva Menaanduna lormalln aLau 8oraks ŧŧŧŧŧŧŧŦ10
4Ŧ4 Þeran pemerlnLah dalam memberanLas boraks
dan formalln dl lndoneslaŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ12
8A8 v ÞLnu1uÞŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦŧŧŧŧŧŧŧŦŦ Ŧ13
8A8 vl uAl1A8 ÞuS1AkAŧŧŧŧŧŧŧŧŧ ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ ŧŦ14

A8S18AkSl

karva Lulls lnl men[elaskan LenLana baaalmana sekarana lnl banvak ke[adlan penaaunaan boraks dan
formalln sebaaal bahan penaaweL makananŦ ul mana kedua bahan LersebuL sanaaL dllarana
dlaunakan sebaaal bahan baku makananŦ uan [lka penaaunaannva Lerus dllakukan dan dlkonsumsl
dapaL menvebabkan berbaaal penvaklL LeruLama kanker dan bahkan kemaLlan unLuk LlnakaL vana
leblh lan[uLŦ Pal lnl Lelah men[adl hal vana cukup serlus dan men[adl suaLu masalah vana berusaha
dlselesalkan denaan balk oleh berbaaal plhak LeruLama pemerlnLahŦ
Sebaaal pusaL uLama kelanasunaan neaaraţ pemerlnLah harus dapaL denaan bl[ak memuLuskan dan
berLlndak baaalmana penanaanan kasus LersebuLŦ 1eruLama kasus pada pembuaLan bakso denaan
bahan penaaweL boraks dan berbaaal makanan seperLl lkan asln serLa Lahu vana dlaweLkan denaan
menaaunakan formallnŦ 8erbaaal solusl kaml Lullskan dl slnlŦ 1eLapl solusl LersebuL Lldaklah
semuanva dapaL dl[alankan denaan hasll vana cepaL dan ada kemunaklnan banvak fakLor vana
menvebabkan penvelesalan masalah lnl Lldak dapaL dlselesalkan denaan balkŦ karena masalah lnl
harus kemball laal kepada masvarakaLnva vana LerllbaL lanasunaŦ

8A8 l
ÞLnuAPuLuAn

Þada bab l lnl akan dl[elaskan menaenal laLar belakana masalahţ pembaLasan masalahţ perumusan
masalahţ Lu[uan penullsanţ meLode penellLlanţ hlpoLesa dan manfaaLŦ

1Ŧ1 LaLar 8elakana Masalah

Sekarana lnl banvak sekall bahan klmla dan berbaaal campuranŴcampuran laln dlbuaL dan dlclpLakan
unLuk membuaL peker[aan manusla dalam membuaL makanan leblh efekLlf dan eflslenŦ 1eLapl dl
samplna unLuk makanan dlbuaL [uaa bahan klmla unLuk pembuaLan kebuLuhan lalnŦ ul mana bahan
klmla LersebuL Lldak boleh dlperaunakan dalam pembuaLan makanan dan dapaL beraklbaL faLalŦ
Pal lnl sanaaL penLlna dan [uaa memprlhaLlnkanŦ lenomena lnl merupakan salah saLu masalah dan
kebobrokan banasa vana harus dlperbalklŦ !anaanlah sampal memblarkan hal lnl Lerus berlaruL dan
akhlrnva aklbaL menumpuk dl masa depanŦ Cleh karena lLuţ kaml berusaha meranakum sedemlklan
rupa dan mencoba membedah apa sa[a vana seharusnva dllakukan dan menaapa hal lnl men[adl hal
vana sanaaL penLlnaŦ

1Ŧ2 ÞembaLasan Masalah

8oraks adalah bahan klmla vana dlaunakan sebaaal penaaweL kavuţ anLlsepLlk kavu dan penaonLrol
kecoaŦ Sedanakan formalln adalah bahan klmla vana dlaunakan sebaaal deslnfekLanţ pembasml
seranaaa dan dalam lndusLrl LeksLll serLa kavu laplsŦ
kedua bahan klmla LersebuL memana berauna [lka dlaunakan sesual funaslnvaţ LeLapl men[adl
sanaaL berbahava blla dlaunakan dalam pembuaLan panaanŦ ul mana panaan lLu merupakan seaala
sesuaLu vana men[adl bahan makanan manuslaŦ uan aklbaL darl penaaunaan bahanŴbahan klmla
LersebuL blsa [adl sanaaLlah faLalţ darl kanker hlnaaa menvebabkan kemaLlanŦ
ualam karva Lulls lnl kaml akan berusaha membahas pendeskrlpslan sedeLall munakln darl boraks
dan formalln lLu sendlrl serLa baaalmana kedua bahan klmla LersebuL dapaL dlaunakan sebaaal salah
saLu bahan baku pembuaLan panaanŦ 8ealLu pula denaan berbaaal aklbaL darl penaaunaan boraks
dan formalln pada panaan LersebuL serLa baaalmana solusl vana harus dllakukan deml membasml
hal lnl dan menceaah Ler[adl laalŦ

1Ŧ3 Þerumusan Masalah

1 Apa fakLor vana mendorona plhakŴplhak LerLenLu unLuk menaaunakan boraks aLau formalln pada
panaan vana dlprodukslnva?
2 !enls panaan apa sa[a vana men[adl sasaran penaaunaan boraks aLau formalln pada proses
pembuaLannva?
3 8aaalmana menaeLahul suaLu panaan dlbuaL denaan bahan penaaweL darl boraks aLau formalln?
4 Apa aklbaL darl penaaunaan boraks aLau formalln pada produk panaan?
3 8aaalmana penanaanan penaaunaan boraks dan formalln pada produk panaan lnl supava dapaL
dlbasml secara LunLas?

1Ŧ4 1u[uan Þenullsan

MenaeLahul penaerLlan boraks dan formallnŦ
MenaeLahul [enlsŴ[enls panaan vana men[adl sasaran penaaunaan boraks dan formalln pada proses
pembuaLannvaŦ
MenaeLahul dampak neaaLlf darl penaaunaan boraks dan formalln pada produk panaanŦ
MenaeLahul peranan pemerlnLah dalam memberanLas penaaunaan formalln dan boraks pada
makananŦ

1Ŧ3 MeLode Þenullsan

Þada penullsan karva Lulls lnl kaml menaaunakan saLu meLodeţ valLu denaan anakeLŦ ul mana anakeL
akan kaml sebarkan denaan [umlah 40 lembarŦ ul mana anakeL lLu berlsl perLanvaanŴperLanvaan
menaenal boraks dan formalln pada makanan menaacu pada Lu[uan vana Lelah adaŦ

1Ŧ6 PlpoLesa

1 8oraks dan formalln merupakan bahan penaaweL vana umumnva dlaunakan unLuk lndusLrl LeksLllţ
kavuţ dsbŦ uapaL [uaa dlaunakan sebaaal pembasml seranaaa dan halŴhal laln vana sama sekall Lldak
ada kalLannva denaan makananŦ
2 !enls panaan vana men[adl sasaran penaaunaan boraks aLau formalln pada proses pembuaLannva
adalah Lahuţ Lempeţ bakso dan lkan aslnŦ
3 AklbaL darl penaaunaan boraks aLau formalln pada produk panaan adalah berbaaal aanaauan pada
saluran pencernaanţ haLlţ sarafţ oLakţ serLa pada oraanŴoraan vana berselapuL vana Lerkena secara
lanasunaŦ uan blla Ler[adl secara Lerus menerus dapaL menvebabkan kanker bahkan kemaLlanŦ
4 Sebenarnva pemerlnLah Lelah berperan dalam pemberanLasan penaaunaan boraks dan formalln
pada produk makananŦ 1eLapl LlndakanŴLlndakan vana dllakukan pemerlnLah kurana Leaas dan Lldak
LepaL menaenal sasaranŦ Sehlnaaa hlnaaa sekarana klLa maslh serlna mellhaL oranaŴorana vana
keracunan aLau Lerkena penvaklL lalnnvaţ dlsebabkan memakan makanan vana menaanduna boraks
aLau formallnŦ

1Ŧ7 ManfaaL

uapaL menaeLahul clrrlŴclrl makanan denaan bahan baku boraks aLau formalln sebaaal penaaweL
sehlnaaa dapaL menahlndarlnvaŦ
uapaL menahlndarl secara lanasuna penaaunaan boraks dan formallk pada produk panaanŦ
uapaL menambah wawasan denaan menaeLahul dampak vana dlaklbaLkan darl penaaunaan boraks
dan formalln pada produk panaanŦ
uapaL membanLu penceaahan dan pemberanLasan penaaunaan boraks dan formalln denaan
berbaaal solusl vana Lelah dlplklrkanŦ

8A8 ll
LAnuASAn 1LC8l

8oraks merupakan aaram naLrlum vana banvak dlaunakan dl berbaaal lndusLrl nonpanaanţ
khususnva lndusLrl kerLasţ aelasţ penaaweL kavuţ dan keramlkŦ 8oraks blasa berupa serbuk krlsLal
puLlhţ Lldak berbauţ mudah laruL dalam alrţ LeLapl boraks Lldak dapaL laruL dalam alkoholŦ 8oraks
blasa dlaunakan sebaaal penaaweL dan anLlsepLlc kavuŦ uava penaaweL vana kuaL darl boraks
berasal darl kandunaan asam boraL dldalamnvaŦ
Asam boraL serlna dlaunakan dalam dunla penaobaLan dan kosmeLlkaŦ Mlsalnvaţ laruLan asam boraL
dalam alr dlaunakan sebaaal obaL cucl maLa dan dlkenal sebaaal boorwaLerŦ Asam boraL [uaa
dlaunakan sebaaal obaL kumurţ semproL hldunaţ dan salep luka kecllŦ namunţ bahan lnl Lldak boleh
dlmlnum aLau dlaunakan pada luka luasţ karena beracun keLlka Lerserap masuk dalam LubuhŦ 8erlkuL
beberapa penaaruh boraks pada kesehaLanŦ
aŦ 1anda dan ae[ala akuL ť
MunLahŴmunLahţ dlareţ konvulsl dan depresl SSÞ(Susunan Svaraf ÞusaL)
bŦ 1anda dan ae[ala kronls
Ŵ nafsu makan menurun
Ŵ Canaauan pencernaan
Ŵ Canaauan SSÞ ť blnauna dan bodoh
Ŵ Anemlaţ rambuL ronLok dan kankerŦ

Sedanakan formalln merupakan calran Lldak berwarna vana dlaunakan sebaaal deslnfekLanţ
pembasml seranaaaţ dan penaaweL vana dlaunakan dalam lndusLrl LeksLll dan kavuŦ lormalln
memlllkl bau vana sanaaL menvenaaLţ dan mudah laruL dalam alr maupun alkoholŦ 8eberapa
penaaruh formalln Lerhadap kesehaLan adalah sebaaal berlkuLŦ
aŦ !lka Lerhlrup akan menvebabkan rasa Lerbakar pada hlduna dan Lenaaorokan ţ sukar bernafasţ
nafas pendekţ saklL kepalaţ dan dapaL menvebabkan kanker paruŴparuŦ
bŦ !lka Lerkena kullL akan menvebabkan kemerahan pada kullLţ aaLalţ dan kullL Lerbakar
cŦ !lka Lerkena maLa akan menvebabkan maLa memerahţ aaLalţ beralrţ kerusakan maLaţ pandanaan
kaburţ bahkan kebuLaan
dŦ !lka LerLelan akan menvebabkan mualţ munLahŴmunLahţ peruL Lerasa perlhţ dlareţ saklL kepalaţ
puslnaţ aanaauan [anLunaţ kerusakan haLlţ kerusakan sarafţ kullL memblruţ hllananva pandanaanţ
ke[anaţ bahkan koma dan kemaLlanŦ

8oraks dan formalln akan berauna denaan poslLlf blla memana dlaunakan sesual denaan seharusnvaţ
LeLapl kedua bahan lLu Lldak boleh dl[adlkan sebaaal penaaweL makanan karena bahanŴbahan
LersebuL sanaaL berbahavaţ seperLl Lelah dluralkan dlaLas penaaruhnva Lerhadap kesehaLanŦ
Walaupun bealLuţ karena lnaln mencarl keunLunaan sebanvakŴbanvaknvaţ banvak produsen
makanan vana LeLap menaaunakan kedua bahan lnl dan Lldak memperhlLunakan bahavanvaŦ Þada
umumnvaţ alasan para produsen menaaunakan formalln dan boraks sebaaal bahan penaaweL
makanan adalah karena kedua bahan lnl mudah dlaunakan dan mudah dldapaLţ karena haraa nva
relaLlf murah dlbandlna bahan penaaweL laln vana Lldak berpenaaruh buruk pada kesehaLanŦ Selaln
lLuţ boraks dan formalln merupakan senvawa vana blsa memperbalkl LeksLur makanan sehlnaaa
menahasllkan rupa vana baausţ mlsalnva bakso dan kerupukŦ 8eberapa conLoh makanan vana dalam
pembuaLannva serlna menaaunakan boraks dan formalln adalah baksoţ kerupukţ lkanţ Lahuţ mleţ
dan [uaa daalna avamŦ
lormalln dan boraks merupakan bahan Lambahan vana sanaaL berbahava baal manusla karena
merupakan racunŦ 8lla Lerkonsumsl dalam konsenLrasl Llnaal racunnva akan mempenaaruhl ker[a
svarafŦ Secara awam klLa Lldak dapaL menaeLahul seberapa besar kadar konsenLraL formalln dan
boraks vana dlaunakan dalam suaLu makananŦ Cleh karena lLu leblh balk hlndarl makanan vana
menaanduna formalln dan boraksŦ 8erlkuL adalah beberapa cara menaldenLlflkasl makanan vana
menaaunakan formalln dan boraksŦ
Ŵ 8akso vana menaaunakan boraks memlllkl kekenvalan khas vana berbeda darl kekenvalan bakso
vana menaaunakan banvak daalnaŦ
Ŵ kerupuk vana menaanduna boraks kalau dlaorena akan menaembana dan empukţ LeksLurnva baaus
dan renvahŦ
Ŵ lkan basah vana Lldak rusak sampal 3 harl pada suhu kamarţ lnsana berwarna merah Lua
dan Lldak cemerlanaţ dan memlllkl bau menvenaaL khas formallnŦ
Ŵ 1ahu vana berbenLuk baausţ kenvalţ Lldak mudah hancurţ aweL hlnaaa leblh darl
3 harlţ bahkan leblh darl 13 harl pada suhu lemarl esţ dan berbau menvenaaL khas formallnŦ
Ŵ Mle basah blasanva leblh aweL sampal 2 harl pada suhu kamar (23 dera[aL celclus)ţ berbau
ŴmenvenaaLţ kenvalţ Lldak lenakeL dan aaak menakllapŦ

8A8 lll
ML1CuL ÞLnLLl1lAn

Þada bab 3 lnl akan dl[elaskan menaenal [enls penellLlanţ sumber daLaţ Leknlk penaumpulan daLa
dan Leknlk anallsa daLaŦ

3Ŧ1 !enls ÞenellLlan

!enls penellLlan vana kaml aunakan adalah penellLlan korelaLlfŦ ?ana dl maksud denaan penellLlan
korelaLlf adalah penellLlan vana menahubunakan daLaŴdaLa vana adaŦ Sesual denaan penaerLlan
LersebuL kaml menahubunakan daLaŴdaLa vana kaml dapaL anLara vana saLu denaan vana lalnŦ Selaln
lLu kaml [uaa menahubunakan daLaŴdaLa vana ada denaan landasan Leorl vana kaml aunakanŦ
Sehlnaaa dlharapkan penellLlan kaml blsa men[adl penellLlan vana benar dan LepaLŦ

3Ŧ2 Sumber daLa

Sumber daLa kaml adalah beberapa slswa SMA kanlslusţ vana klraŴklra kaml ambll sampel adalah 40
slswaŦ

3Ŧ3 1eknlk Þenaumpulan uaLa

Adapun Leknlk penaumpulan daLa vana kaml aunakan dalam penellLlan lnl adalah denaan anakeLŦ
uenaan anakeL kaml dapaL menvlmpulkanţ melalul [umlah koresponden vana men[awab perLanvaan
LerLenLu dan membandlnakan [umlah koresponden vana men[awab denaan [awaban vana berbeda
pada perLanvaan vana samaŦ uan seLlap darl perLanvaan lLu akan sallna berkalLanŦ

3Ŧ4 1eknlk Anallsls uaLa

Cara kaml dalam menaanallsls daLa vana kaml dapaL valLu denaan perLamaŴLama memasLlkan bahwa
semua daLa dan landasan Leorl vana dlperlukan Lelah dlperoleh denaan balkŦ Lalu kaml mulal
menahlLuna [umlah daLaţ seLelah lLu kaml menaklaslflkaslkan [awabanŴ[awaban darl Llap perLanvaan
pada anakeL berdasarkan [umlah responden vana memlllhŦ Ŧ Lanakah berlkuLnvaţ sesual denaan [enls
penellLlan kamlţ kaml menahubunakan daLaŴdaLa vana saLu denaan vana laln dan [uaa denaan
landasan Leorl vana adaŦ Lanakah Lerakhlrţ kaml menuanakannva dalam karva Lulls lnlŦ

8A8 lv
ÞLM8APASAn

Þada bab lnl akan dl[elaskan menaenal apa lLu boraks dan formallnţ dampak penaaunaan boraks dan
formalln pada makanan dan [enlsŴ[enls makanan vana menaanduna boraks dan formalln vana
kesemuanva lLu dllenakapl denaan hasll anakeL sebelumnvaŦ

4Ŧ1 ÞenaeLahuan akan 8oraks dan lormalln

MenuruL hasll anakeL kamlţ dldapaLkan bahwa vana menaeLahul secara pasLl apa lLu boraks dan
formalln adalah 29 orana dan vana Lldak menaeLahul bealLu pasLl apa lLu boraks dan formalln adalah
11 oranaţ darl LoLal 40 anakeL vana dlbaalkanŦ
Pal lLu menun[ukkan bahwa responden vana menaeLahul secara persls apa lLu boraks dan formalln
leblh banvak darlpada vana Lldak menaeLahul secara pasLlŦ !lka dlmasukkan dalam persen maka 72ţ3
Ʒ responden menvaLakan menaeLahul boraks dan formallnţ sedanakan 27ţ3 Ʒ lalnnva Lldak bealLu
menaeLahul LenLana boraks dan formallnŦ
Pasll lnl menun[ukkan bahwa penvuluhan dan penaeLahuan akan boraks dan formalln harus leblh
serlna dlsoslallsaslkanţ aaar dlharapkan klLa semua menaeLahul secara pasLl apa lLu boraks dan
formallnţ sehlnaaa dapaL menaaunakannva secara benarţ sesual denaan funaslnvaŦ Maka dlharapkan
[uaa denaan penaeLahuan akan boraks dan formalln LersebuLţ kasus penaaunaan boraks dan
formalln pada bahan makanan dapaL dlkuranal bahkan menahllana darl masvarakaLŦ

4Ŧ2 uampak Þenaaunaan 8oraks dan lormalln Þada Makanan

Melalul hasll anakeL vana Lelah kaml sebarkan sebelumnvaţ dldapaL hasll bahwa [umlah responden
vana menaerLl akan dampak anakeL hamper sama denaan responden vana Lldak bealLu Lahu LenLana
dampak boraks dan formalln pada makananŦ Adapun [umlah responden vana Lahu dampak boraks
dan formalln pada makanan adalah 18 orana dan vana Lldak bealLu Lahu sebanvak 20 orana
sedanakan vana sama sekall Lldak Lahu ada 2 oranaŦ !lka dlLuanakan dalam presenLasl adalah sebaaal
berlkuL ť

1Ŧ !awaban A ť 43Ʒ
2Ŧ !awaban 8 ť 3Ʒ
3Ŧ !awaban C ť30Ʒ
uarl hasll LersebuL dapaL dlLarlk keslmpulan bahwa sebaalan besar responden maslh rancu aLau
blnauna LenLana apa dampak boraks dan formalln baal Lubuh LersebuLŦ
Lalu apa sebenarnva dampak boraks dan formalln dalam makanan blla dlkonsumsl Lubuh klLa?
aŦ lormalln
lormalln Lldak boleh dlaunakan sebaaal bahan penaaweL unLuk panaanŦ AklbaLnva [lka dlaunakan
pada panaan dan dlkonsumsl oleh manusla akan menvebabkan beberapa ae[ala dlanLaranva adalah
Lenaaorokan Lerasa panas dan kanker vana pada akhlrnva akan mempenaaruhl oraan Lubuh
lalnnvaţserLa ae[ala lalnnvaŦ
Þenaaruh lormalln 1erhadap kesehaLan ť
- !lka Lerhlrup
8asa Lerbakar pada hlduna dan Lenaaorokan ţ sukar bernafasţ nafas pendekţ saklL kepalaţ kanker
paruŴparuŦ
- !lka Lerkena kullL
kemerahanţ aaLalţ kullL Lerbakar
- !lka Lerkena maLa
kemerahanţ aaLalţ maLa beralrţ kerusakan maLaţ pandanaan kaburţ kebuLaan
- !lka LerLelan
Mualţ munLahţ peruL perlhţ dlareţ saklL kepalaţ puslnaţ aanaauan [anLunaţ kerusakan haLlţ kerusakan
sarafţ kullL
memblruţ hllananva pandanaanţ ke[anaţ koma dan kemaLlanŦ

bŦ 8oraks
Lfek Lokslknva akan Lerasa blla boraks dlkonsumsl secara kumulaLlf dan penaaunaannva berulanaŴ
ulanaŦ Þenaaruh Lerhadap kesehaLan ť
- 1anda dan ae[ala akuL ť
MunLahţ dlareţ merah dllendlrţ konvulsl dan depresl SSÞ (Susunan Svaraf ÞusaL)
- 1anda dan ae[ala kronls
Ŵ nafsu makan menurun
Ŵ Canaauan pencernaan
Ŵ Canaauan SSÞ ť blnauna dan bodoh
Ŵ Anemlaţ rambuL ronLok dan kankerŦ
lormalln dan boraks merupakan bahan Lambahan vana sanaaL berbahava baal manusla karena
merupakan racunŦ 8lla Lerkonsumsl dalam konsenLrasl Llnaal racunnva akan mempenaaruhl ker[a
svarafŦ Secara awam klLa Lldak Lahu seberapa besar kadar konsenLraL formalln dan boraks vana
dlanaaap membahavakanŦ Cleh karena ada balknva klLa hlndarl makanan vana menaanduna
formalln dan boraksŦ !auhkan anakŴanak darl makanan vana menaanduna boraks dan formallnŦ
lormalln dan boraks Lldak boleh dlaunakan dalam makananŦ

4Ŧ3 Makanan vana 8lasanva Menaanduna lormalln aLau 8oraks

8erdasarkan hasll penellLlan melalul anakeL vana Lelah kaml sebarkanţ [umlah responden vana
menaanaaap bahwa Lahu dan bakso adalah makanan vana pallna serlna dlberl formalln sebanvak 33
oranaţ sedanakan vana memlllh lkan sebanvak 6 oranaţ dan 1 orana memlllh kerupukŦ Sedanakan
menuruL makananŴmakanan vana blasa menaanduna boraks dan formalln vana blasanva mereka
konsumslţ [umlah responden vana memlllh Lahu dan bakso sebanvak 28 oranaţ 10 orana memlllh
lkan dan 2 orana memlllh kerupukŦ
uaLa lnl menun[ukkan bahwa kebanvakan slswa SMA kanlslus beranaaapan bahwa Lahu dan bakso
merupakan makanan vana blasanva dlberl formalln aLau boraksŦ 1ahu dan bakso memana cukup
dlkenal serlna dlberl formalln maupun boraksţ namun bukan mereka makanan vana pallna serlna
dlberl formalln maupun boraksŦ 8erdasarkan penellLlan 8adan Þenaawas CbaL dan Makanan
lndonesla Lahun 2003ţ penaaunaan boraks formalln pada lkan dan hasll lauL menempaLl perlnakaL
LeraLasŦ ?aknlţ 66 persen darl LoLal 786 sampelŦ SemenLara ml basah menempaLl poslsl kedua denaan
37 persenŦ 1ahu dan bakso berada dl uruLan berlkuLnva vaknl 16 persen dan 13 persenŦ
uan darl perLanvaan nomor Llaa pada anakeL LernvaLa responden banvak men[awab bahwa mereka
pallna serlna menakonsumsl Lahu dan baksoŦ Þadahalţ menuruL kebanvakan darl mereka Lahu dan
bakso adalah makanan vana blasanva menaanduna boraks aLau formallnŦ Menaapa mereka maslh
LeLap serlna menaonsumslnva mesklpun menaanaaap bahwa Lahu dan boraks vana pallna serlna
menaanduna formalln dan boraks? Munakln hal lnl dlsebabkan karena slswa SMA kanlslus percava
bahwa para pedaaana dl kanlslus pasLl Lldak memberlkan formalln maupun boraks pada
daaanaannvaţ maka mereka Lldak LakuL unLuk menaonsumslnvaŦ
namun LeLap sa[aţ boraks dan formalln sanaaLlah berbahava blla LermakanŦ Walaupun berdasarkan
hasll penellLlan 8adan Þenaawasan CbaL dan Makanan lndonesla Lahun 2003 penaaunaan boraks
dan formalln pallna banvak adalah pada lkan dan hasll lauLţ namun [umlah 16 persen dan 13 persen
LeLap merupakan [umlah vana besarŦ klLa harus berhaLlŴhaLl dalam memlllh makanan vana akan klLa
makanţ LeruLama makananŴmakanan vana sedana marak dlberl boraks maupun formallnŦ
Cleh karena lLuţ dl bawah lnl kaml paparkan menaenal clrlŴclrl darl beberapa makanan vana dlberl
boraks maupun formallnť

AŦ Ml basah

Þenaaunaan formalln pada ml basah akan menvebabkan ml Lldak rusak sampal dua harl pada suhu
kamar ( 23 dera[aL Celslus) dan berLahan leblh darl 13 harl pada suhu lemarl es ( 10 dera[aL Celslus)Ŧ
8aunva aaak menvenaaLţ bau formallnŦ 1ldak lenakeL dan mle leblh menakllap dlbandlnakan mle
normalŦ Þenaaunaan boraks pada pembuaLan ml akan menahasllkan LeksLur vana leblh kenvalŦ

8Ŧ 1ahu

1ahu merupakan makanan vana banvak dlaemarl masvarakaLţ karena rasa dan kandunaan alzlnva
vana LlnaalŦ namun dlballk kelezaLannva klLa perlu waspada karena blsa sa[a Lahu LersebuL
menaanduna bahan berbahavaŦ ÞerhaLlkan secara cermaL apablla menemukan Lahu vana Lldak
mudah hancur aLau leblh keras dan kenval darl Lahu blasaţ kemunaklnan besar Lahu LersebuL
menaanduna bahan berbahavaţ blsa formalln maupun boraksŦ Selaln lLuţ Lahu vana dlberl formalln
Lldak akan rusak sampal Llaa harl pada suhu kamar (23 dera[aL Celslus) dan berLahan leblh darl 13
harl pada suhu lemarl es ( 10 dera[aL Celslus)Ŧ 1ahu [uaa akan Lerlampau kerasţ namun Lldak padaLŦ
8au aaak menaenaaLţ bau formallnŦ

CŦ 8akso

8akso Lldak rusak sampal llma harl pada suhu kamar ( 23 dera[aL Celslus)Ŧ 1eksLurnva [uaa sanaaL
kenvalŦ

uŦ lkan seaar

lkan seaar vana dlberl formalln LeksLur Lubuhnva akan men[adl kaku dan sullL dlpoLonaŦ la Lldak
rusak sampal Llaa harl pada suhu kamar ( 23 dera[aL Celslus)Ŧ Warna lnsana merah Lua dan Lldak
cemerlanaţ bukan merah seaar dan warna daalna lkan puLlh berslhŦ


LŦ lkan asln

lkan asln vana menaanduna formalln akan Lerasa kaku dan kerasţ baalan luar kerlna LeLapl baalan
dalam aaak basah karena daalna baalan dalam maslh menaanduna alrŦ karena maslh menaanduna
alrţ lkan akan men[adl leblh beraL darlpada lkan asln vana Lldak menaanduna formallnŦ 1ldak rusak
sampal leblh darl 1 bulan pada suhu kamar ( 23 dera[aL Celslus)Ŧ 1ubuh lkan berslhţ cerahŦ

4Ŧ4 Þeran pemerlnLah dalam memberanLas boraks dan formalln dl lndonesla

Walaupun penvebaran boraks dan formalln dl lndonesla sudah luas sekall dan sudah men[adl umumţ
pemerlnLah maslh Lldak menaambll lanakah vana Leaas dalam menanaanl hal lnlŦ 8ukLlnva blsa
dldapaLţ bahwa LernvaLa penaaunaan formalln dan boraks sebaaal bahan penaaweL makanan maslh
mera[alelaŦ
Sebenarnvaţ pemerlnLah sudah berusaha menaambll Llndakanţ valLu denaan melalul 8adan
Þenaawasan CbaL dan Makanan (8ÞCM)Ŧ 8eberapa lanakah sudah dlambll oleh 8ÞCMţ seperLl ť
melarana panaanan permen merek whlLe rabblL creamvţ klambovţ classlc creamţ black curranLţ dan
manlsan plumŤ menaeluarkan permenkes noŦ 722/1998 LenLana bahan Lambahan vana dllarana
dlaunakan dalam panaanŤ dan melakukan soslallsasl penaaunaan bahan Lambahan makanan vana
dllzlnkan dalam proses produksl makanan Ǝ mlnuman sesual uu noŦ 23/1992 unLuk aspek
keamanan panaanţ Ǝ uu noŦ 71/1996Ŧ 1eLapl upava vana dllakukan 8adan ÞCM LersebuLţ hanva
dlanaaap aerLakan oleh para pedaaanaţ karena 8adan ÞCM hanva menaeluarkan undanaŴundana
dan aLuranŦ 1eLapl 8adan ÞCM Lldak melakukan Llndakan Leaas seperLl memberl sanksl Leaas baal
pedaaana vana maslh menaaunakan boraks dan formallnţ bahkan badan lnl maslh kurana aencar
dalam melakukan razlaŦ
uarl daLa anakeL vana kaml sebarkan ke beberapa respondenţ LerdapaL perLanvaan ť ºMenuruL anda
apakah peran pemerlnLah sudah ada dalam pemberanLasan formalln? º uan darl perLanvaan lLuţ
sebanvak 4 orana men[awab upava pemerlnLah sudah banvakţ sebanvak 17 orana men[awab upava
pemerlnLah sudah lumavanţ dan Lerakhlr 19 orana men[awab upava pemerlnLah Lldak ada sama
sekallŦ
uarl hasll anakeL dlaLasţ dapaL dlslmpulkan bahwa upava pemerlnLah maslh kuranaţ karena leblh
banvak orana vana beranaaapan bahwa upava pemerlnLah maslh sanaaL kuranaŦ lnl munakln
dlsebabkan karena memana pemerlnLah kurana serlus / Leaas dalam menanaanl masalah lnlţ
padahal lnl adalah masalah vana serlusţ karena dapaL membahavakan kesehaLan manuslaŦ
ÞemerlnLah seharusnva leblh aencar dalam menanaanl masalah lnlŦ

8A8 v
ÞLnu1uÞ

ualam bab lnl akan dl[elaskan menaenal keslmpulan dan saranŦ

3Ŧ1 keslmpulan

8erdasarkan uralan pada bab lv dapaL dlslmpulkan bahwať
aŦ Sebaalan besar darl klLa Lelah menaeLahul LenLana boraks dan formalln secara pasLlţ LeLapl ada
[uaa sebaalan kecll lalnnva vana belum bealLu menaeLahul apa lLu boraks dan formallnŦ
bŦ Maslh ada sebaalan darl klLa vana belum menaeLahul secara pasLl dampak penaaunaan boraks
dan formalln pada produk makananţ walaupun sebaalan ada vana menaeLahul secara pasLlŦ
cŦ MenuruL responden Lahu dan bakso adalah makanan vana pallna serlna men[adl sasaran
penaaunaan boraks dan formallnŦ 1eLapl menuruL penellLlan 8ÞCM pada Lahun 2003ţ lkan adalah
bahan makanan vana pallna serlna men[adl sasaran boraks dan formallnŦ
dŦ ÞemerlnLah maslh sanaaL kurana dan Lldak Leaas dalam menaaLasl masalah penaaunaan boraks
dan formallnţ sehlnaaa maslh banvak kasus menaenal hal lnl Ler[adlŦ

3Ŧ2 Saran

8erdasarkan keslmpulan dan keseluruhan makalah lnl kaml lnaln memberlkan beberapa saran
sebaaal berlkuLť
C 8erlkan penvuluhan leblh lan[uL kepada masvarakaL menaenal boraks dan formallnţ penaerLlanţ
funaslnvaţ serLa dampaknva apablla Lldak dlaunakan sesual funaslnvaŦ
C Þenaawasan vana leblh keLaL oleh pemerlnLah dan penaambllan Llndakan Leaasţ seperLl
menalrlmkan penaawasŴpenaawas pemerlnLah ke daerahŴdaerah LerLenLu dan membuaL undanaŴ
undana menaenal boraks dan formallnŦ
C MasvarakaL harus leblh [ell dalam memlllh makanan dan Lldak membellnva blla seperLlnva
menaanduna bahan formalln maupun boraksŦ
C kesadaran darl masvarakaL unLuk membanLu pemberanLasan dan penceaahan penaaunaan boraks
dan formalln pada bahan makananŦ SeperLl melaporkan kepada vana berwa[lb [lka mellhaL ada orana
laln vana senaa[a menaaunakan boraks dan formalln pada makanan vana dl[ualnvaţ dan [uaa Lldak
secara sembaranaan men[ual boraks dan formallnţ Lanpa menaeLahul laLar belakana pembellannvaŦ

8A8 vl
uAl1A8 ÞuS1AkA

-9.f°––f  9 ¯ ¯ °– @9--@ 9 f¯f f¯ff¯°–°¯ °–nf½f°½© f°¾ ½f f@f°f°–.ff f¾ ½ f°– f © f¾f° fff¯¯ ¯  ff¾f° f°©–f f°–f° f¯ ¾ f¯ ° ¯f f°¾ff° f½ ¯ fnff°– ¯f° f¯ff°¯ ° ¯f¾ ¯f f°¾ff° ¾ ¾ f–f f°nff°f°– f½f¯ ¯½ fff¾f¯ ¯f¾f ff°– °––f¾ ¯–fff¾ °f f°ff¾f° f½f ¾ ¾ff° °–f°f¾ f°– f  °–f°¯ ° ¾ff°ff¾°f¯¯ °–ff½f° f°f¯f°€fff°– f½f ½ f° f¯ fff° ¯–f °–f°f f°fff¾° f½f¯ °–f°– ff° ¯ °–f°–f°½ °––°ff° f¾ f°€¯f°¾ f–f½ °–f ½f f¯ff°f° °–f° – ¯ff ¾ ff°ff° ©f¯° f° ff ff–¯°n f–f½ °f ff°– f ff°½ °––°ff° ff° ff° ff°–¾ f–f ff° f¯ff°f° f¯©–f ¯ °–ff½f°° ©ff°– f f° –f¾¾ f € € f½f½ °–ff¾¯ff°f°f°– ¯ ½ff° f–f° f ½ ¯ °ff° ¾ °––f¯ff°f°f°– f¾f° f° ° ¾f f½f  ©f¯° f°¾ f  9 °¾ . - ff¯f°f¯½ ¾ ¯ ff°° .ff¾ff°– f ¯ ¯ ff¯¾ °––fff¾° f½f ¾ ¾ff° f¯©–f°–°¯ °–nf½f° ¯f f¾ f–¾ ½ff°– f¯ ¯ f°f¯ ff¯½ ¯ ff°ff¾° f° f–f ¾¯ f°– ff¯½ff¾ f–f ff f°€ff½f fff¾° f¯¯ °–f fff¯f ff¯f°¾ff°–¯ ¯½°f  ff¾f° ff¯ f–ff  f °f ff fff°– f½f ¾ ¾ff° °–f°¾f°–f¾ ¯½°f –½f °–f° ff¾°f°– ff¯¾ ¾ff° @ f¾ ¯ff f½ff¯ ¾½¾f° °–f° ¾ ¯½°f ff¯ff¾° f¯¯ ff°°f¾ ¯f¾¯f¯°–° °–f° ¯f¯½f°f°– f¯¯ ¯f°ff¯©–f¯ ¯  ff¾f° ¯f¯½f° .

f°€ff  --@  . ½ ¯ fnf f°¯f¾fff° ° ¾ff°–¯ °–°–°f° ¯f©f° f°–¾f f° n f¾f° f°–¾f  @ ff¯f°9 °– ¾ff° ff9 °–f°f ff¯f°9 ¾ ¯ ff° f€f¾ ¾f¾  9-DD- ff ff°–.@9-@-  °¾9 ° f° ¯ ff @ °9 °–¯½f°ff @ °°f¾¾ff             . 9 ° f° ½ ¾f .f¾ff 9 ¯¾f°.f¾ff @©f°9 °¾f° .f¾ff 9 ¯ ff¾f°.

ff°f° . °–f° °–¯f°ff f¾ 9 f°½ ¯ °f ff¯¯ ¯ f°f¾ f¾ f°€¯f° ° ° ¾f I9-D@D9 I@9D@  @    ff¾°¯ °© f¾f° °f°– f–f¯f°f¾ ff°–° f°f ©f f°½ °––°ff° f¾ f° €¯f°¾ f–f ff°½ °–f ¯ff°f° ¯f°f f ff° ¾ ¾f°–f ff°– –°ff°¾ f–f ff° f¯ff°f° f°©f½ °––°ff°°f ¾ ff° f° °¾¯¾ f½f¯ ° f f° f–f½ °f f¯ff° f° ff° ¯ff°°°–ff°– f°© f° f¯ °©f ff°–n½¾ ¾ f°¯ °©f ¾f¯f¾fff°– ¾ff ¾ ¾ff° °–f° f  f–f½f f¯f½ ¯ °f  f–f½¾ff¯f f°–¾°–f°° –ff ½ ¯ °ff¾ f½f °–f° ©f¯ ¯¾f° f° ° f f–f¯f°f½ °f°–f°f°f¾¾ ¾ @ f¯ff¾¾½f f½ ¯ ff° f¾ °–f° ff°½ °–f f¾ f° f–f¯ff°f°¾ ½ f°f¾°¾ fff°– f f° °–f° ¯ °––°ff°€¯f°  f–f¾¾f¯¾f° ¾° @ f½¾¾ ¾ ff ¾ ¯f°f f½f ©ff°f° °–f°f¾f°–n ½f f°f f ¯°–°f° f°f€ff°– ¯ ° f f°½ ° ¾ff°¯f¾ff° f f½f ¾ ¾ff° °–f° f f °f¯f¾ff° f¾ ¯ ff– ½f f¯f¾fff°ff°– ff°–¾°–   9-DD- 9f f f °ff° © f¾f°¯ °– °fff ff°–¯f¾ff ½ ¯ ff¾f°¯f¾ff ½ ¯¾f° ¯f¾ff ©f°½ °¾f° ¯ ½ ° f° ½ ¾f f°¯f°€ff  ff ff°–.ff°f°f°– f¾f°f. - 9 °– f° f¾ f°¯f°   f¯½f9 °––°ff° f¾ f°¯f°9f f.f¾ff . I9.

f¾ff ½f€ff°–¯ ° °–½f ½f °°¯ °––°ff° f¾ff€¯f°½f f ½f°–f°f°– ½ ¾°f" °¾½f°–f°f½f¾f©ff°–¯ °©f ¾f¾ff°½ °––°ff° f¾ff€¯f°½f f½¾ ¾ ½ ¯ ff°°f" f–f¯f°f¯ °– f¾f½f°–f° f °–f° ff°½ °–f f f¾ff€¯f°" ½ff f f½ °––°ff° f¾ff€¯f°½f f½ ½f°–f°" .f¾ff f¾f ff ff°¯ff°– –°ff°¾ f–f½ °–f f f°¾ ½f f°½ °–° nf f°–f°€¯f°f ff ff°¯ff°– –°ff°¾ f–f ¾°€ f° ½ ¯ f¾¯ ¾ f°––f f° ff¯° ¾ ¾¾ fff½¾  f ff°¯f ¾ ¯ ¯f°– –°f©f –°ff°¾ ¾f€°–¾°f f½¯ °©f ¾f°–f fff f –°ff° ff¯½ ¯ ff°½f°–f° ¯f°f½f°–f°¯ ½ff°¾ –ff ¾ ¾ff°–¯ °©f ff°¯ff°f°¯f°¾f f°f f f½ °––°ff° ff° ff°¯f ¾ ¾f©f ¾f°–ff€ff ff° °––f¯ ° f f° ¯ff° ff¯ff¾°f¯ff° ¾ff¯ ¯ ff¾½ ° ¾½¾f°¾ f¯°–° f f¾ f°€¯f°¾ ° ¾ f f–f¯f°f f ff°¯f ¾ f½f –°ff°¾ f–f¾ff ¾f ff° f½ ¯ ff°½f°–f° –½f °–f° f–ff f f½ °––°ff° f¾ f°€¯f°½f f½f°–f° ¾ ¾ f f–f¯f°f¾¾f°–f¾ ff° ¯¯ ¯ f¾¯ f° f°¯ °n –f ©f f–  9 ¯¾f°. ff°–° f°f¾ f ff°¯f f° f–fnf¯½f° nf¯½f°f° f f° n½ff° °¯ ¯ f½ ©ff°¯f°¾f ff¯¯ ¯ f¯ff°f° € € f° €¾ ° @ f½ ¾f¯½°–°¯ff°f° f©–f ff°¯f°½ ¯ ff° f°f° ¯f°f ff° ¯f ¾ f  ½ –°ff° ff¯½ ¯ ff°¯ff°f° f° f½f f f€ff f°¾f°–f½ °°– f°©–f¯ ¯½f°f° °¯ °f°¯ ½ff°¾ff¾f¯f¾ff f°  f° f°–¾ff°–f¾ ½ f f°–f°f¾f¯½f¯ ¯ ff°f° ¾ f f° f°ff f¯ °¯½ ¯f¾f ½f° f °f f¯ ¾ff¯ f°–¯¾ ¯f° ½f f°¯ °n f¯ ¯ ff½f¾f©ff°–¾ f¾°f ff° f°¯ °–f½ff°¯ °©f f f°–¾f°–f½ °°–  9 ¯ ff¾f°.

 f–f¯f°f½ °f°–f°f°½ °––°ff° f¾ f°€¯f°½f f½ ½f°–f°°¾½ff f½f f¾¯¾ nff°f¾"  @©f°9 °¾f° . °– f½ f°f°½ ¯ °f ff¯¯ ¯ f°f¾½ °––°ff°€¯f° f° f¾½f f ¯ff°f°  . 9 °¾f° 9f f½ °¾f°ff¾°f¯¯ °––°ff°¾f¯ f °–f°f°– ¯f°ff°– ff°f¯¾ ff° °–f°©¯f ¯ f ¯f°ff°– ¾½ f°ff° ½ f°ff° ¯ °– °f f¾ f°€¯f°½f f¯ff°f°¯ °–fn½f f©f°f°– ff f  ½ ¾f  f¾ f°€¯f°¯ ½ff° ff°½ °–f f°–¯¯°f –°ff°°° ¾ ¾ f ¾ f½f©–f –°ff°¾ f–f½ ¯ f¾¯¾ f°––f f°f ff°f°–¾f¯f¾ f f f fff°°f °–f°¯ff°f°  °¾½f°–f°f°–¯ °©f ¾f¾ff°½ °––°ff° f¾ff€¯f°½f f½¾ ¾½ ¯ ff°°f f fff ¯½ f¾ f°f°f¾°  f f½ °––°ff° f¾ff€¯f°½f f½ ½f°–f°f ff f–f–f°––f°½f f ¾ff°½ °n °ff° f ¾ff€ f ¾ f½f f–f° –f°f°– ¾ f½f°– °f¾ nff f°–¾°– f° f ©f ¾ nff ¾¯ ° ¾ f½f¯ ° f f°f° ff° ¯ff°  °f°f½ ¯ °f f ½ f° ff¯½ ¯ f°f¾f°½ °––°ff° f¾ f°€¯f° ½f f½ ¯ff°f° @ f½° ff° ° ff°f°– ff°½ ¯ °ff°– –f¾ f° f ½f¯ °– °f¾f¾ff° °––f°––f¾ ff°–f¯f¾¾ °–¯ ff°– f°–f°– fn°f°ff °f½ °ff°°f ¾ f f°¯ ¯ff°¯ff°f°f°–¯ °–f° °– f¾ ff€¯f° . °– f½ °– f° f¾ f°€¯f° . °– f© °¾ © °¾½f°–f°f°–¯ °©f ¾f¾ff°½ °––°ff° f¾ f°€¯f°½f f½¾ ¾ ½ ¯ ff°°f . °– f f¯½f° –f€ f½ °––°ff° f¾ f°€¯f°½f f½ ½f°–f° .

°f ¯°f f °¾ f° ½ ¾9%¾°f°ff€9¾f% @f° f f°– ©ff°¾ -f€¾¯ff°¯ °° f°––f°½ °n °ff° f°––f°9 °–°– f°  ° ¯f f¯ ° f°f°  . .f°€ff f½f¯ °– fn n¯ff°f° °–f° ff° f f¾ff€¯f°¾ f–f½ °–f ¾ °––f f½f¯ °–° f°f f½f¯ °–° f¾ nfff°–¾°–½ °––°ff° f¾ f°€¯f½f f½ ½f°–f° f½f¯ °f¯ fff¾f° °–f°¯ °– f f¯½ff°– f ff° f½ °––°ff° f¾ f°€¯f°½f f½ ½f°–f° f½f¯ ¯ f°½ °n –ff° f°½ ¯ f°f¾f°½ °––°ff° f¾ f°€¯f° °–f° f–f¾¾f°– f ½f°   --@ f¾¯ ½ff°–ff¯°f¯f°– f°f –°ff°  f–f° ¾°°½f°–f° ¾¾°f° ¾ f¾ – f¾ ½ °–f f f° f¯ f¾ f¾f ½f¾ ¾f ½ f f ¯ ff ff¯f f½ f¾ f f½ff ff¯f f¾ f¾f –°ff°¾ f–f½ °–f f°f°¾ ½nf ff½ °–f f°–f f f¾ f¾f ff° °–f°f¾f¯ f ff¯°f ¾f¯ f¾ °– –°ff° ff¯ °f½ °– ff° f°¾¯ f .¾f°f ff°f¾f¯ f ff¯f –°ff°¾ f–f fnn¯ff f° °f¾ f–f f ¾f¯ f©–f –°ff°¾ f–f f¯ ¾ ¯½ °– f°¾f ½f n -f¯° ff°° f  ¯°¯ff –°ff°½f fff¾ f °f fn° f ¾ f½¯f¾ ff¯  f½f½ °–f f¾½f f ¾ ff° f @f° f f°– ©fff .

 f°–f°€¯f°¯ ½ff°nff° f f°ff°– –°ff°¾ f–f ¾°€ f° ½ ¯ f¾¯¾ f°––f f°½ °–f f°– –°ff° ff¯° ¾ ¾ f°f ¯f° ¯ ¯ ff°–¾f°–f¯ ° °–f f°¯ ff ff¯f¯f½°f f½f ½ °–f€¯f° f f½ ¾ ff°f ff¾ f–f  f f ½ff°¯ ° f f°f¾f ff½f f °– f° °––f° ¾f °f€f¾ °f€f¾½ ° ¾f ½ff f° f½f¯ ° f f°f° ½f ½f f °fff°¯ ° f f° ¯ ff°½f f –ff f° ff n f °f¯ffff°¯ ° f f°¯ff¯ ¯ f –ff f ¾ff°¯ff ½f° f°–f° f  ff° ff° f f°ff°¯ ° f f°¯f ¯°f ¯°f ½ f¾f½  f ¾f ½ff ½¾°– –f°––f°©f°°– ¾ff°f ¾ff°¾ff€ ¯ ¯ f°–°f½f° f°–f°  ©f°– ff°¯f f° ¯ff°  f¾ f°€¯f°ff° –°f °–f°½¾€ f¯ ¯f°– –°ff°¾ ¾f °–f°¾ f¾°f  f½ f ff° f  ©f f°¾ f–f½ °–f ¯ff°f°f °f ff° ff° ¾ ¾f°–f fff ¾ ½ f ff° ff¾½ °–f°f f f½ ¾ ff° Jff½° – f °f°–°¯ °nf °°–f°¾ f°f f°f°f f°f½ ¾ ° ¯ff°f°f°– f½¯ °––°ff° f ff°° f° f¯ ¯½ °–f° fff°f 9f f ¯¯°f ff¾f°½ff½ ¾ °¯ °––°ff°€¯f° f° f¾¾ f–f ff°½ °–f ¯ff°f°f fff °f f ff°°¯ f –°ff° f°¯ f f½f f °ff–f°f f€¯f f° °– ff°½ °–f f°f°– f ½ °–f ½f f ¾ ff° f°  f¾ f°€¯f°¯ ½ff°¾ °fff°– ¾f¯ ¯½ f ¾¯ff°f°¾ °––f ¯ °–f¾f°½ff°– f–¾ ¯¾f°f f¾ f° ½ f½fn°¯ff°f°f°– ff¯ ½ ¯ ff°°f¾ °–¯ °––°ff° f¾ f°€¯f°f ff f¾ ½ f° f ¯ f°©–f f–°–ff¯ ¯f° f° f¾¯ ½ff° ff°f¯ ff°f°–¾f°–f fff f–¯f°¾ff °f ¯ ½ff°fn° f °¾¯¾ ff¯°¾ °f¾°––fn°°fff°¯ ¯½ °–f ©f ¾ff€ nffff¯f f f½f¯ °– f¾ f½f ¾ff f°¾ °f€¯f° f° f¾f°– –°ff° ff¯¾f¯ff°f° f °f f° f¯ff°f°f°– ¯ °–f° °–€¯f° f° f¾ f ff f½fnff¯ °– °€f¾¯ff°f°f°– ¯ °––°ff°€¯f° f° f¾  f¾f°–¯ °––°ff° f¾¯ ¯ °ff°f¾f°– f f °ff° f¾ f°–¯ °––°ff° f°f f–°–  ½f°–¯ °–f° °– f¾ff – °–ff°¯ °– ¯ f°– f° ¯½ ¾°f f–¾ f° °f f° f¾ff°– f¾f¾f¯½ff½f f¾f¯f °¾f°– f°f¯ ff f° fn ¯ f°– f°¯ ¯ f¯ ° °–ff¾€¯f° .

 f¾f f¾f°f f ¾f¯½ff½f f¾f¯f% f©fn n¾%  f ¯ ° °–f °f f °– f°f–f¯ °–f½   .@ff°– ° f–¾ °f f¯ ff°n f °––f f f ff° ff½f f¾ ¯f ¾ f° f¯ ° °–ff¾€¯f° .f°¾¾ f°–f ff¯f¯ ¾f¯½ f ff ¾¾f  @ °9 °–¯½f°ff  f½° °½ °–¯½f° fff°–f¯–°ff° ff¯½ ° f°°f ff °–f°f°–  °–f°f°– f¯ f½f¯ °¯½f° ¯ f©¯f ¾½° °f°–¯ °©ff ½ f°ff°  ° f°¯ ¯ f° °–f°©¯f ¾½° °f°–¯ °©ff °–f°©ff f°f°– f ½f f½ f°ff°f°–¾f¯f f°¾ f½ f½ f°ff°ff°¾f°– ff°  .@9-@- 9f f f °ff° © f¾f°¯ °– °f© °¾½ ° f° ¾¯ ff °½ °–¯½f° ff f° °f°f¾f ff   °¾9 ° f°  °¾½ ° f°f°–f¯–°ff°f ff½ ° f° f€ f°– ¯f¾ °–f°½ ° f° f€f ff½ ° f°f°–¯ °– °–f° ff fff°–f f ¾f °–f°½ °– f° ¾ f¯¯ °– °–f° ff fff°–f¯ f½ff°fff°–¾f °–f°f°–f° f° f¯©–f¯ °– °–f° ff fff°–f f °–f°f° f¾f° f°–f¯–°ff°  °––f ff½f°½ ° f°f¯ ¾f¯ °©f ½ ° f°f°– °f f° ½f  ¯ ff ¯ fff¯f ff f½f¾¾f.

 @ °°f¾¾ff .

ff ff½f° ©–f °–f°½ °– ff°ff° f¾ f°€¯f° ¾ f¾¾½ °––°ff° f¾ f° €¯f°½f f ff°¯ff°f° f½f f°– ff°¯ °–f°– f¯f¾fff  f¯½f9 °––°ff° f¾ f°¯f°9f f.ff°f° . °f¾f°– f¯  f½ff° fff°–¯ °– f¾ nff½f¾f½f f¾ f° €¯f°f fff°– f°f°– f¯ °– f –½f¾f½f f¾ f°€¯f°f ff f°– fff°– f°– f–f° f¯ °°©f° ff ¾½° °f°–¯ °– f¾ nff½ ¾¾f½f f¾ f°€¯f°  f°f f½f ff°– f¯ °– f¾ nff½f¾ f ¯f¾f° ff¯½ ¾ °¯ff  ¾½° °¯ °fff°¯ °– f f¾ f°€¯f° ¾ f°–f° f°°f f – ¯ °– f °f°– f¾ f°€¯f° f¾°¯ °°©f° ff½ °f° f°½ °– ff°ff° f¾ f°€¯f°f¾ ¾ °– ¾¾f¾f¾f° f–f ff½f°f¾ ¯f¯ °– f¾ nff½f¾f½f f¾ f° €¯f° ¾ °––f f½f¯ °––°ff°°f¾ nff °f ¾ ¾f °–f°€°–¾°f . - 9f f f °ff° © f¾f°¯ °– °ff½f f¾ f°€¯f° f¯½f½ °––°ff° f¾ f° €¯f°½f f¯ff°f° f°© °¾ © °¾¯ff°f°f°–¯ °–f° °– f¾ f°€¯f°f°– ¾ ¯f°f °–f½ °–f°f¾f°– ¾ ¯°f  9 °– ff°ff° f¾ f°¯f° .fff¯ ff¯¯ °–f°f¾¾ fff°–f¯ f½ff °–f°½ f¯f f¯f¯ ¯f¾f° ff ¾ ¯f ff f°f° f¾f° f°– ½ f° f ½  °–f° f ff¯¯f ¯ °–°–©¯f ff ¾ ff¯¯ °–f¾€f¾f°©ff f° ©ff f° ff½½ f°ff° ½f ff°–  f¾ff°©¯f ¾½° °f°–¯ ¯ f°–f °f ¾ ¾f °–f°© °¾ ½ ° f°f¯ f¯¯ °– °–f° ff fff°–¾f °–f°f°–f° f°©–f °–f° f° f¾f° f°–f f f°–f f f¯¯ °f°–f°°f ff¯ff¾°  I 9.

. ff¾f°– f°– ff¯¾ ff°¾ ¯°f  f½ff¾ ff©¯f ¾½° ° f°–¯ °– ff° f¯½ff°– f¯½ ¾f¯f °–f° ¾½° °f°– f –f °f°– f¯½f f¾ f°€¯f°½f f¯ff°f° f½°©¯f ¾½° °f°–f f¯½f f¾ f°€¯f°½f f¯ff°f°f fff°– f°f°– f –f¾ f°ff°– ¾ f°–f°f°–¾f¯f¾ f fff ff°– f f°–f° ff¯½ ¾ °f¾f ff¾ f–f   ff f°  ff f°   ff f°.

f ¯°f ½ ½  f ¾f ½ff ½¾°– –f°––f°©f°°– ¾ff°f ¾ff° ¾ff€ ¯ ¯ f°–°f½f° f°–f° ©f°– ¯f f° ¯ff°  f¾ .  ff¾ ¾ f½f f ¾¯½f° ff¾ f–f° ¾f ¾½° °¯f¾f°nff °–°– °f°–f½f f¯½f f¾ f°€¯f° f– ¾  ff½f¾ °f°f f¯½f f¾ f°€¯f° ff¯¯ff°f° f °¾¯¾ f" f ¯f° ¯f° f  –°ff°¾ f–f ff°½ °–f °½f°–f° f°f©f –°ff° ½f f½f°–f° f° °¾¯¾ ¯f°¾fff°¯ ° f f° f½f– ©ff f°ff°ff ff °––f° f¾f½f°f¾ f°f° f°–½f ff°fff°¯ ¯½ °–f–f° f°°f ¾ f– ©fff°°f 9 °–f¯f°@ f f½ ¾ ff° %f ½ f¾f ff½f f °– f° °––f° ¾f °f€f¾ °f€f¾½ ° ¾f ½ff f° ½f ½f %f °f ¯ ff° –ff  ff %f °f¯ff ¯ ff° –ff ¯ff f ¾ff°¯ff ½f° f°–f°f  ff° %f f° .

°–f° °–¯f°ff f¾  f¾ff°f¾½ ° f°¯ ff°– f°– ff¯¾ ff° ©¯f ¾½° °f°– ¯ °–f°––f½ fff f° f¾f ff¯ff°f°f°–½f°–¾ °– €¯f°¾ f°f f°– ¾ f°–f°f°–¯ ¯f°¾ f°ff°– f°f°–¯ ¯ ½ f°–f° ¯ °¯ff°f° ¯ff°f°f°– f¾f¯ °–f° °– f¾ f°€¯f°f°– f¾f°f¯ f °¾¯¾ ©¯f ¾½° °f°–¯ ¯f f° f¾¾ f°ff°– f°–¯ ¯ f° f°f°–¯ ¯ ½ ff°¯ °°©f° ff f°ff°¾¾f.f°¾¾½ nff .€ ¾°fff° f¾f f f¾ °¾¯¾¾ nff¯f€ f°½ °––°ff°°f f°– f°– 9 °–f f f½ ¾ ff° %@f° f f°– ©fff .°–°f° ¾ f f°f °f¾¾f.°f f ¯ f ° °¾ f° ½ ¾9%¾°f°ff€9¾f% %@f° f f°– ©ff°¾ -f€¾¯ff°¯ °° f°––f°½ °n °ff° f°––f°9 °–°– f°  ° ¯f f¯ ° f°f°  ¯f° f° f¾¯ ½ff° ff°f¯ ff°f°–¾f°–f fff f–¯f°¾ff °f ¯ ½ff°fn° f °¾¯¾ ff¯°¾ °f¾°––fn°°fff°¯ ¯½ °–f ©f ¾ff€ nffff¯f ff¾ f½f ¾ff f°¾ °f€¯f° f° f¾f°– f°––f½¯ ¯ ffff° f °ff f f°ff° f¯ff°f°f°–¯ °–f° °– €¯f° f° f¾ ff°f°f f°f f¯ff°f°f°–¯ °–f° °– f¾ f°€¯f° ¯f° f° f¾ f  –°ff° ff¯¯ff°f°  .ff°f° ° ° ¾ff° ½ °––°ff° f¾€¯f°½f ff° f°f¾f¯ ° ¯½f½ °–f ff¾ f° ½ ¾ ° ff¾f¯½  ¯ °ff¯ f¾f¯ ° ¯½f½¾¾ f °–f° ½ ¾ ° @f f° f¾ f f f° °ff°½ ¾ ° f°½ ¾ ° f° f½ f°ff°°¯–f½f ff°– °ff ¾½° ° f°f¯ °©ff ff¯ f ½f°–¾ °–¯ °–°¾¯¾f f° f¾ 9f ff ¯ ° f°ff° f¯ ff f° f¾f ff¯ff°f°f°– f¾f°f¯ °–f° °– f¾ff€¯f° .ff°f°f°– f¾f°f.f°¾¾ f°––f½f° fff f° f¾ ¯ ½ff°¯ff°f°f°– f¾f°f €¯f°ff f¾ @f f° f¾¯ ¯f°–n½ °f¾ °– €¯f°¯f½° f¾ °f¯° f°¯ f¯ff°f°f°–½f°–¾ °– €¯f°¯f½° f¾  f¾ff°½ ° f° f f°9 °–ff¾ f f°. °–f½f¯ f¯f¾ f½¾ °–¯ °–°¾¯¾°f¯ ¾½°¯ °–f°––f½ fff f° f¾f°–½f°–¾ °– ¯ °–f° °–€¯f° f° f¾".

ff°f°° ° ¾ff°½ °––°ff° f¾ f°€¯f°½f°– f°ff ff½f ff° f°f¾f °f¯°©¯f½ ¾ ° f°½ ¾ ° f½¯ ½ff°©¯ff°– ¾f ff¾ f f ff¯¯ ¯¯ff°f°f°–ff°f ¯ff° f¯f¯ff°f° ¯ff°f°f°–¾ f°–¯ff  f¾¯f½°€¯f°  f °f  ff°f¯½f½ff°¯ °– °fn n f f½f¯ff°f°f°–  f¾¯f½°€¯f°  . f¾f 9 °––°ff°€¯f°½f f¯ f¾fff°¯ ° f f°¯ f¾f¾f¯½f ff½f f¾ f¯f% f©f. ff½ff½ f–f°– f°¾¾½f¾ f¯ ¯ f°€¯f°¯f½° f¾½f f f–f°–f°°f ¯ff¯ f ff°¯ °–°¾¯¾°f -f¯° f½¾f©f f¾ f°€¯f°¾f°–ff fff f ¯ff° Jff½° f¾ff° f¾½ ° f° f f°9 °–ff¾f° f f°.

¾¾% f° ff° ff½f f¾ ¯f ¾% f©f.

¾¾% f°ff–f¯ ° °–f f€¯f° @ f °– f°¯ ¯ °–f½ f° °–f°¯ °¯f 9 °––°ff° f¾½f f½ ¯ ff°¯ff°¯ °–f¾f° ¾f°– °f  @f @f¯ ½ff°¯ff°f°f°– f°f – ¯f¯f¾fff f °ff¾f f°f° °–f°–°f f°–°–– -f¯° f ff°°ff½ f¾½f ff °f ¾f¾f©ff ¾ ¯ °–f° °– ff° fff 9 ff°¾ nffn ¯ff½f f¯ ° ¯f°ff°– f ¯ ff°nff f¾ f° °f ff f¾f ¯°–°f° ¾ff ¾ ¯ °–f° °– ff° fff ¾f€¯f°¯f½° f¾ f° ff°– €¯f° fff°¾f¾f¯½f–ff½f f¾f¯f% f©f.

¾¾% f° ff° f f½f f¾ ¯f ¾% f©f.

¾¾% @f©–fff° f¯½f f¾ °f¯° f½f f ff–f¯ °– °–f f€¯f°  .

 f¾ f¾ f¾f¾f¯½f¯ff½f f¾f¯f% f©f.

¾¾% @ ¾°f©–f¾f°–f °f  f°¾ –f .

 f°¾ –ff°– €¯f° ¾ °fff°¯ °©f f f°¾ ½°– f f ¾f¾f¯½f–ff½f f¾f¯f% f©f.

¾¾% Jf°f°¾f°–¯ ff f° f n ¯ f°– f°¯ f¾ –f f°f°f f–°–f°½ ¾   f°f¾° f°f¾°f°–¯ °–f° °–€¯f°ff° f¾ff f° f¾ f–f°f °– f½ f–f° ff¯f–f f¾ff °f f–°– f–f° ff¯¯f¾¯ °–f° °–f f °f¯f¾¯ °–f° °– f f°ff°¯ °©f  f f½f ff°f¾°f°– f¯ °–f° °–€¯f° @ f¾f ¾f¯½f f f°½f f¾f¯f% f©f.

ff°f°% 9.f°f¯ °– ff°° f°– ° f°– f°ff° @ f½ f f°9. ¾¾% @ f° ¾ n f  9 f°½ ¯ °f ff¯¯ ¯ f°f¾ f¾ f°€¯f° ° ° ¾f Jff½°½ ° ff° f¾ f°€¯f° ° ° ¾f¾ ff¾¾ f f°¾ f¯ °©f ¯¯ ½ ¯ °f¯f¾ f¯ °–f¯ f°–ff°– –f¾ ff¯¯ °f°–f°f° °f ¾f f½f ff °ff½ °––°ff°€¯f° f° f¾¾ f–f ff°½ °–f ¯ff°f°¯f¾ ¯ f©f f  °f°f ½ ¯ °f¾ f ¾ff¯ °–f¯ ° ff° f °–f°¯ f f f° 9 °–ff¾f° f f°.% f½ff°–f¾ f f¯  9. f¯ ff°° ff° –f¾¾ ½ ¯ ¯ ¾f°¾ –f¾ f– ½ f–f°–f°–¯f¾¯ °––°ff° f¾ f°€¯f° ff° f f°°¯f¾f°–– °nf ff¯¯ ff°ff f fff°– f°–f¯¾ ff° f½f ¾½° °  f½f½ f°ff° #. ¾ ½  ¯ ff°–½f°–f°f°½ ¯ °¯  f n f¯ f¯ nf¾¾nn f¯ fnnf° f° ¯f°¾f°½¯ ¯ °– ff°½ ¯ ° ¾° $ °f°– ff°f¯ ff°f°– ff°– –°ff° ff¯½f°–f° f°¯ ff°¾¾f¾f¾½ °––°ff° ff°f¯ ff°¯ff°f°f°– °f° ff¯½¾ ¾½ ¾¯ff°f° ¯°¯f°¾ ¾fDD- $°f¾½  f¯f°f°½f°–f° DD- $ @ f½½fff°– ff° f f°9. ¾ f°f f°––f½– ff° ½ff½ f–f°– f °f f f°9. °f° f f½ff½ f°½ ¯ °f¾ ff f ff¯½ ¯ f°f¾f°€¯f°"#f° f½ f°ff° ¾ f°ff°–¯ °©ff ½ff½ ¯ °f¾ f f°f ¾ f°ff°–¯ °©ff ½ff ½ ¯ °f¾ f¯ff° f° ff°–¯ °©ff ½ff½ ¯ °f ff f¾f¯f ¾ f ff¾f°– ff¾ f½f ¾¯½f° ff½ff½ ¯ °f¯f¾f°– f °f f°ff°–f°– f°––f½f° ff½ff½ ¯ °f¯f¾¾f°–ff°– °¯°–° .

f¾f f¾ f–f° fff°– ¯¯ °– f¾ nff½f¾ f¯½f½ °––°ff° f¾ f°€¯f°½f f½ ¯ff°f° ff½°¾ f–f°f ff°–¯ °– f¾ nff½f¾ n . ° ¾½° °f f° f¾f ff¯ff°f°f°–½f°–¾ °–¯ °©f ¾f¾ff° ½ °––°ff° f¾ f°€¯f° @ f½¯ °½ ° f° 9. ¾ f f°f °f¯ ¯f°–½ ¯ °ff°–¾ ¾$ –f¾ ff¯¯ °f°–f°¯f¾ff° ½f ff°f ff¯f¾fff°–¾ ¾ f °f f½f¯ ¯ ffff° ¾ ff°¯f°¾f 9 ¯ °f¾ f¾°f – °nf ff¯¯ °f°–f°¯f¾ff°  I 9-D@D9 ff¯ f °ff° © f¾f°¯ °– °f ¾¯½f° f°¾ff°   ¾¯½f°  f¾ff°ff°½f f f I f½f ¾¯½f° ff f f–f° ¾f ff f¯ °– f °f°– f¾ f°€¯f°¾ nff½f¾ f½f f ©–f¾ f–f° nf°°ff°– ¯ –¯ °– ff½f f¾ f°€¯f° .½f ff° f°f ff ff°¯ff°f°f°–½f°–¾ °–¯ °©f ¾f¾ff° f¾ f°€¯f° 9 ¯ °f¯f¾¾f°–ff°– f° f –f¾ ff¯¯ °–ff¾¯f¾ff½ °––°ff° f¾ f°€¯f° ¾ °––f¯f¾ f°ff¾¾¯ °– °ff° ©f   ff°  f¾ff° ¾¯½f° f° ¾ f°¯fff°f¯°–°¯ ¯ f° f½f¾ff° ¾ f–f  6 f°½ °f° f°© ½f f¯f¾fff¯ °– °f f¾ f°€¯f° ½ °– f° €°–¾°f ¾ f f¯½f°ff½f f f –°ff°¾ ¾f€°–¾°f 69 °–ff¾f°f°– f ½ ¯ °f f°½ °–f¯ f°° ff° –f¾ ¾ ½ ¯ °–¯f°½ °–ff¾ ½ °–ff¾½ ¯ °f f f f f ° f°¯ ¯ f° f°– ° f°–¯ °– °f f¾ f°€¯f° .

6.f¾ffff¾ © ff¯¯ ¯¯ff°f° f° f¯ ¯ °f f¾ ½ °f ¯ °–f° °– ff°€¯f°¯f½° f¾ 6 ¾f ff° f¯f¾fff°¯ ¯ f°½ ¯ f°f¾f° f°½ °n –ff°½ °––°ff° f¾ f°€¯f°½f f ff°¯ff°f° ½ ¯ f½f° ½f ff°– f© ©f¯ ff ff°– f°f°–¾ °–f©f¯ °––°ff° f¾ f°€¯f°½f f¯ff°f°f°– ©f°f f°©–f f ¾ nff¾ ¯ ff°–f°¯ °©f f¾ f°€¯f° f°½f¯ °– fff ff°–½ ¯ f°°f  I @9D@ .