Ayat-ayat al-Qur¶an tentang Kedudukan Manusia

Bab 1
Ayat-ayat al-Qur¶an tentang Kedudukan Manusia

A. QS Al Baqarah [2] : 30 tentang Kedudukan Manusia sebagai Khalifah di Atas BumiArtinya: ³Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ³Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.´ Mereka berkata: ³Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal
kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?´ Tuhan berfirman:
³Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.´ (QS Al Baqarah : 30)
Kandungan ayat
Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi agar manusia dapat menjadi kalifah di muka bumi
tersebut. Khalifah ialah manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang ada di
bumi, seperti tumbuhannya, hewannya, hutannya, airnya, sungainya, gunungnya, lautnya, perikanannya
dan seyogyanya manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk
kemaslahatannya.
B. QS Al Mukminun [23]: 12-14 tentang Proses Penciptaan Manusia
Artinya: ³12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14.
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus
dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah,
Pencipta Yang Paling Baik.´ (QS Al Mukminun : 12-14)
Kandungan ayat
Allah SWT menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya terbagi menjadi 3 fase
yaitu:
1. Fase air mani
2. Fase segumpal darah
3. Fase segumpal daging
Yang masing-masing fasenya memakan waktu 40 hari.
Sedangkan dalam surat Al Hasyr Allah menjelaskan bahwa janin sebelum menjadi manusia sempurna
juga mengalami tiga fase, yaitu:
1. Taswir, yaitu digambarkan dengan bentuk garis-garis, waktunya setelah 42 hari
2. Al Khalq, yaitu dibuat bagian-bagian tubuhnya
3. Al Baru¶, yaitu penyempurnaan terhadap bentuk janin

C. QS Adz Dzariyat [51]: 56 tentang Kedudukan Manusia dan Ibadah


Artinya: ³Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku.´ (QS Adz
Zariyat : 56)
Kandungan ayat
Surat Adz dzariyat ayat 56 mengandung makna bahwa semua makhluk Allah, termasuk jin dan manusia
diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya
kepada Allah SWT.
Menurut bahasa, ibadah berarti tunduk dan taat. Menurut istilah, ibadah berarti mengabdikan diri kepada
Allah swt dengan jalan bertakwa. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Ibadah Mahdah, yaitu ibadah yang memiliki tata cara tertentu. Contoh: syahadat, salat, zakat, puasa,
dan haji.
2. Ibadah Gairu Mahdah, yaitu ibadah yang tidak memiliki tata cara tertentu. Contoh: mencari nafkah,
berhusnuzan, belajar (menuntut ilmu), membantu orang tua, makan, tidur, dan lain-lain.

4. QS Al Hajj [22]: 5 tentang Liku-liku Perjalanan Manusia dari dalam Rahim sampai TuaArtinya: ³Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah)
sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari
segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,
agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai
waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan
berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan
(adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi
sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah
Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam
tumbuh-tumbuhan yang indah. ³ (QS Al Hajj : 5)

LATIHAN
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini!
1. Isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14 antara lain adalah «
a. Allah menerangkan tentang proses kejadian manusia
b. Allah menerangkan tentang proses kejadian alam semesta
c. Allah menjadikan khalifah di muka bumi
d. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada-Nya
e. Allah memerintahkan mendirikan saalat dan menunaikan zakat
2. Bacaan yang benar pada kata ˳ Δ˴ ϔ˸τ˵ ϧ ˸Ϧ˶ ϣ adalah «
a. min nutfatim c. Minna nutfah e. min nutfah
b. min nutfatin d. Mim nutfatin

3. Arti dari kata ˴ ϥ˸Ϯ˵ Ϡ˸Ϙ˸ό˴ Η ˸Ϣ˵ Ϝ͉ Ϡ˴ ό˴ ϟ adalah «
a. agar kamu memahami c. Agar kamu tidak sombong e. agar kamu mengetahui
b. agar kamu berpikir d. agar kamu memohon

4. Pada kata ˱ ϼ˸ϔ˶ σ ˸Ϣ˵ Ϝ˵ Χ˶ ή˸Ψ˵ ϳ hukum bacaannya adalah «
a. izhar syafawi c. Idgham mimi e. ikhfa
b. izhar halqi d. Idgham bigunnah
5. Yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah di bumi adalah «
a. manusia dan malaikat c. manusia e. jin
b. malaikat d. Jin dan manusia
6. Malaikat tidak setuju kalau manusia menjadi khalifah, karena manusia «
a. selalu jujur c. suka berbuat kerusakan e. suka menolong
b. selalu berbuat kebaikan d. suka memberi
7. Arti kalimat ˴ ˯΂˴ ϣ͋ Ϊϟ΍ ˵ Ϛ˶ ϔ˸δ˴ ϳ ˴ ϭ adalah «
a. menyucikan diri c. berbuat kezaliman e. menumpahkan darah
b. berbuat kerusakan d. menyusahkan diri
8. Apabila ada huruf berharakat dhamah ( ˵ ˰ ) bertemu dengan huruf mad disebut «
a. mad tabi¶i c. idgham bilagunnah e. izhar haqiqi
b. izhar syafawi d. mad lazim

9. Manusia diciptakan oleh Allah dari «
a. batu c. Tanah e. lumut
b. api d. air
10. Usia manusia telah ditentukan oleh «
a. Allah SWT c. Manusia e. Nabi
b. Jin d. Malaikat

11. Umat manusia dapat melaksanakan tugas yang mulia di muka bumi apabila semasa hidupnya bisa
maningkatkan kemampuan «
a. akal budi c. jasmani dan rohani e. berjihad
b. daya pikir d. bermuamalat

12. Tugas manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi, disamping itu diberi tugas untuk memelihara
dan «. bumi
a. menyirami c. Menguasai e. menghidupkan
b. menghiasi d. melestarikan

13. Ύ˴ Ϭ˸ϴ˶ ϓ ˵ Ϊ˶ δ˸ϔ˵ ϳ ˸Ϧ˴ ϣ artinya adalah «
a. orang yang akan berbuat kerusakan padanya d. Dialah yang Maha Mengetahui
b. mereka para penghuni bumi c. Maha Mulia dan Agung
c. akan membuat kerusakan padanya
14. Nun mati bertemu ta pada kalimat harus dibaca samar dengan dengung karena merupakan bacaan
a. Idgham d. qalqalah
b. Idzhar e. iqlab
c. ikhfa
15. Dalam surat Adz Dzariyat ayat 56, Allah menciptakan jin dan manusia untuk «
a. bersabar d. berprestasi
b. berilmu e. berkomunikasi
c. beribadah
16. Dalam surat Al Mukminun ayat 12, yang berbunyi ˶ Ϧ˸ϴ˶ σ ˸Ϧ˶ ϣ berisi penegasan Allah bahwa manusia
diciptakan dari «
a. air d. batu
b. udara e. tanah
c. gas
17. Hal yang tidak termasuk ke dalam ibadah yang hukumnya fardu µain adalah «
a. shalat lima waktu d. mengeluarkan zakat
b. berpuasa di bulan ramadhan e. Menyalatkan jenazah seorang muslim
c. menunaikan ibadah haji
18. ´ ©=o''¸oBo8|)o'7no/ Hukum bacaan pada huruf yang digarisbawahi adalah «
a. ikhfa d. mad arid lis sukun
b. al qamariyah e. idgham
c. mad jaiz munfashil
19. ˵ Ϊ˶ δ˸ϔ˵ ϳ Artinya «
a. berbuat kerusakan d. menumpahkan darah
b. kebaikan e. menyucikan
c. menjadikan
20. ˵ α ͋ Ϊ˴ Ϙ˵ ϧ Artinya «
a. menumpahkan darah d. menyucikan
b. menjadikan e. kerusakan
c. kebaikan
B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar!
1. Sebutkan isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14!
2. Apa yang diperintahkan Allah kepada manusia!
3. Apa hukum baca pada kata ˴ ϝ Ύ˴ ϗ ˸Ϋ˶ ΍ ˴ ϭ . Jelaskan!
4. Mengapa manusia diperintahkan untuk memikirkan proses kejadian penciptaan dirinya!
5. Jelaskan tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi!
6. Apa kesimpulan yang terdapat dalam surat Adz Dzariyat ayat 56?
7. Sebutkan kandungan surat Al Baqarah ayat 30!
8. Apa pengertian ibadah menurut istilah?
9. Bagaimana tanggapanmu bila melihat seorang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini!

makan. QS Adz Dzariyat [51]: 56 tentang Kedudukan Manusia dan Ibadah Artinya: ³Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Sedangkan dalam surat Al Hasyr Allah menjelaskan bahwa janin sebelum menjadi manusia sempurna juga mengalami tiga fase. Ibadah Mahdah. belajar (menuntut ilmu). Fase segumpal darah 3. ibadah berarti tunduk dan taat. yaitu: 1. membantu orang tua. berhusnuzan. Contoh: syahadat. Taswir. Fase air mani 2. serta menyembah hanya kepada Allah SWT. taat. QS Al Hajj [22]: 5 tentang Liku-liku Perjalanan Manusia dari dalam Rahim sampai Tua . waktunya setelah 42 hari 2. termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri.´ (QS Adz Zariyat : 56) Kandungan ayat Surat Adz dzariyat ayat 56 mengandung makna bahwa semua makhluk Allah. Menurut istilah. 4. 2. Al Baru¶. yaitu ibadah yang tidak memiliki tata cara tertentu. yaitu dibuat bagian-bagian tubuhnya 3. yaitu ibadah yang memiliki tata cara tertentu. Al Khalq. yaitu digambarkan dengan bentuk garis-garis. Fase segumpal daging Yang masing-masing fasenya memakan waktu 40 hari. dan lain-lain. yaitu penyempurnaan terhadap bentuk janin C. tidur. ibadah berarti mengabdikan diri kepada Allah swt dengan jalan bertakwa. Ibadah Gairu Mahdah. yaitu: 1. puasa.Kandungan ayat Allah SWT menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya terbagi menjadi 3 fase yaitu: 1. zakat. tunduk. salat. Contoh: mencari nafkah. Menurut bahasa. dan haji. Ibadah dibagi menjadi dua.

apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. ³ (QS Al Hajj : 5) LATIHAN A. jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur). supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. kemudian dari setetes mani. Isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14 antara lain adalah « a. agar kamu berpikir d. Allah memerintahkan mendirikan saalat dan menunaikan zakat 2. maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah. kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi. Arti dari kata adalah « a. agar kamu memohon . dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Agar kamu tidak sombong e. min nutfatim c. min nutfah b. min nutfatin d. Minna nutfah e. agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim. kemudian dari segumpal darah. Allah menjadikan khalifah di muka bumi d.Artinya: ³Hai manusia. Mim nutfatin 3. Bacaan yang benar pada kata adalah « a. agar kamu memahami c. kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya. Allah menerangkan tentang proses kejadian manusia b. Dan kamu lihat bumi ini kering. Allah menerangkan tentang proses kejadian alam semesta c. kemudian (dengan berangsur.angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan. hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini! 1. kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. agar kamu mengetahui b. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada-Nya e.

air 10. menghidupkan b. batu c. disamping itu diberi tugas untuk memelihara dan «. Yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah di bumi adalah « a. berjihad b. Jin d. Manusia e. Menguasai e. daya pikir d. selalu berbuat kebaikan d. bumi a. izhar haqiqi b. selalu jujur c. Malaikat 11. Pada kata hukum bacaannya adalah « a. manusia e. melestarikan . Nabi b. menumpahkan darah b. jasmani dan rohani e. menyucikan diri c. Allah SWT c. Manusia diciptakan oleh Allah dari « a. izhar halqi d. Tugas manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi. api d. mad lazim 9. Arti kalimat adalah « a. izhar syafawi c. mad tabi¶i c. Malaikat tidak setuju kalau manusia menjadi khalifah. malaikat d. jin b. berbuat kezaliman e. berbuat kerusakan d. suka berbuat kerusakan e. lumut b. menghiasi d. ikhfa b. Tanah e. menyusahkan diri 8. menyirami c. izhar syafawi d. Idgham mimi e. Apabila ada huruf berharakat dhamah ( ) bertemu dengan huruf mad disebut « a. idgham bilagunnah e. Jin dan manusia 6. Umat manusia dapat melaksanakan tugas yang mulia di muka bumi apabila semasa hidupnya bisa maningkatkan kemampuan « a. suka menolong b. Idgham bigunnah 5. suka memberi 7. karena manusia « a. Usia manusia telah ditentukan oleh « a. akal budi c. manusia dan malaikat c. bermuamalat 12.4.

Dalam surat Al Mukminun ayat 12. shalat lima waktu d. Dalam surat Adz Dzariyat ayat 56. Nun mati bertemu ta pada kalimat harus dibaca samar dengan dengung karena merupakan bacaan a. beribadah 16. air d. Allah menciptakan jin dan manusia untuk « a. berkomunikasi c. yang berbunyi diciptakan dari « a. iqlab c. Maha Mulia dan Agung c. berilmu e. gas 17. Dialah yang Maha Mengetahui b. berpuasa di bulan ramadhan e. udara e. batu b. tanah c. Hal yang tidak termasuk ke dalam ibadah yang hukumnya fardu µain adalah « a. akan membuat kerusakan padanya 14. orang yang akan berbuat kerusakan padanya d. berprestasi b. menunaikan ibadah haji 18. Menyalatkan jenazah seorang muslim c. qalqalah b. Idgham d. mengeluarkan zakat b.13. Idzhar e. artinya adalah « a. bersabar d. ikhfa 15. . mereka para penghuni bumi c.

mad jaiz munfashil 19. kerusakan c. kebaikan . menyucikan b. mad arid lis sukun b. ¥$]ªºKV&V ÀU¦W Hukum bacaan pada huruf yang digarisbawahi adalah « a. kebaikan e. menjadikan 20. menyucikan c. Artinya « berisi penegasan Allah bahwa manusia a. Artinya « a. al qamariyah e. berbuat kerusakan d. menumpahkan darah d. menjadikan e. ikhfa d. idgham c. menumpahkan darah b.

Apa hukum baca pada kata . Sebutkan kandungan surat Al Baqarah ayat 30! 8.B. Sebutkan isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14! 2. Apa kesimpulan yang terdapat dalam surat Adz Dzariyat ayat 56? 7. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar! 1. Apa yang diperintahkan Allah kepada manusia! 3. Mengapa manusia diperintahkan untuk memikirkan proses kejadian penciptaan dirinya! 5. Jelaskan tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi! 6. Jelaskan! 4. Bagaimana tanggapanmu bila melihat seorang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini! . Apa pengertian ibadah menurut istilah? 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful