P. 1
Ayat Ayat Al-Quran Tentang Kedudukan Manusia

Ayat Ayat Al-Quran Tentang Kedudukan Manusia

|Views: 265|Likes:
Published by tippletoilet

More info:

Published by: tippletoilet on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

Ayat-ayat al-Qur¶an tentang Kedudukan Manusia

Bab 1
Ayat-ayat al-Qur¶an tentang Kedudukan Manusia

A. QS Al Baqarah [2] : 30 tentang Kedudukan Manusia sebagai Khalifah di Atas BumiArtinya: ³Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ³Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.´ Mereka berkata: ³Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal
kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?´ Tuhan berfirman:
³Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.´ (QS Al Baqarah : 30)
Kandungan ayat
Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi agar manusia dapat menjadi kalifah di muka bumi
tersebut. Khalifah ialah manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang ada di
bumi, seperti tumbuhannya, hewannya, hutannya, airnya, sungainya, gunungnya, lautnya, perikanannya
dan seyogyanya manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk
kemaslahatannya.
B. QS Al Mukminun [23]: 12-14 tentang Proses Penciptaan Manusia
Artinya: ³12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14.
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus
dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah,
Pencipta Yang Paling Baik.´ (QS Al Mukminun : 12-14)
Kandungan ayat
Allah SWT menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya terbagi menjadi 3 fase
yaitu:
1. Fase air mani
2. Fase segumpal darah
3. Fase segumpal daging
Yang masing-masing fasenya memakan waktu 40 hari.
Sedangkan dalam surat Al Hasyr Allah menjelaskan bahwa janin sebelum menjadi manusia sempurna
juga mengalami tiga fase, yaitu:
1. Taswir, yaitu digambarkan dengan bentuk garis-garis, waktunya setelah 42 hari
2. Al Khalq, yaitu dibuat bagian-bagian tubuhnya
3. Al Baru¶, yaitu penyempurnaan terhadap bentuk janin

C. QS Adz Dzariyat [51]: 56 tentang Kedudukan Manusia dan Ibadah


Artinya: ³Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku.´ (QS Adz
Zariyat : 56)
Kandungan ayat
Surat Adz dzariyat ayat 56 mengandung makna bahwa semua makhluk Allah, termasuk jin dan manusia
diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya
kepada Allah SWT.
Menurut bahasa, ibadah berarti tunduk dan taat. Menurut istilah, ibadah berarti mengabdikan diri kepada
Allah swt dengan jalan bertakwa. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Ibadah Mahdah, yaitu ibadah yang memiliki tata cara tertentu. Contoh: syahadat, salat, zakat, puasa,
dan haji.
2. Ibadah Gairu Mahdah, yaitu ibadah yang tidak memiliki tata cara tertentu. Contoh: mencari nafkah,
berhusnuzan, belajar (menuntut ilmu), membantu orang tua, makan, tidur, dan lain-lain.

4. QS Al Hajj [22]: 5 tentang Liku-liku Perjalanan Manusia dari dalam Rahim sampai TuaArtinya: ³Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah)
sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari
segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,
agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai
waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan
berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan
(adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi
sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah
Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam
tumbuh-tumbuhan yang indah. ³ (QS Al Hajj : 5)

LATIHAN
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini!
1. Isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14 antara lain adalah «
a. Allah menerangkan tentang proses kejadian manusia
b. Allah menerangkan tentang proses kejadian alam semesta
c. Allah menjadikan khalifah di muka bumi
d. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada-Nya
e. Allah memerintahkan mendirikan saalat dan menunaikan zakat
2. Bacaan yang benar pada kata ˳ Δ˴ ϔ˸τ˵ ϧ ˸Ϧ˶ ϣ adalah «
a. min nutfatim c. Minna nutfah e. min nutfah
b. min nutfatin d. Mim nutfatin

3. Arti dari kata ˴ ϥ˸Ϯ˵ Ϡ˸Ϙ˸ό˴ Η ˸Ϣ˵ Ϝ͉ Ϡ˴ ό˴ ϟ adalah «
a. agar kamu memahami c. Agar kamu tidak sombong e. agar kamu mengetahui
b. agar kamu berpikir d. agar kamu memohon

4. Pada kata ˱ ϼ˸ϔ˶ σ ˸Ϣ˵ Ϝ˵ Χ˶ ή˸Ψ˵ ϳ hukum bacaannya adalah «
a. izhar syafawi c. Idgham mimi e. ikhfa
b. izhar halqi d. Idgham bigunnah
5. Yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah di bumi adalah «
a. manusia dan malaikat c. manusia e. jin
b. malaikat d. Jin dan manusia
6. Malaikat tidak setuju kalau manusia menjadi khalifah, karena manusia «
a. selalu jujur c. suka berbuat kerusakan e. suka menolong
b. selalu berbuat kebaikan d. suka memberi
7. Arti kalimat ˴ ˯΂˴ ϣ͋ Ϊϟ΍ ˵ Ϛ˶ ϔ˸δ˴ ϳ ˴ ϭ adalah «
a. menyucikan diri c. berbuat kezaliman e. menumpahkan darah
b. berbuat kerusakan d. menyusahkan diri
8. Apabila ada huruf berharakat dhamah ( ˵ ˰ ) bertemu dengan huruf mad disebut «
a. mad tabi¶i c. idgham bilagunnah e. izhar haqiqi
b. izhar syafawi d. mad lazim

9. Manusia diciptakan oleh Allah dari «
a. batu c. Tanah e. lumut
b. api d. air
10. Usia manusia telah ditentukan oleh «
a. Allah SWT c. Manusia e. Nabi
b. Jin d. Malaikat

11. Umat manusia dapat melaksanakan tugas yang mulia di muka bumi apabila semasa hidupnya bisa
maningkatkan kemampuan «
a. akal budi c. jasmani dan rohani e. berjihad
b. daya pikir d. bermuamalat

12. Tugas manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi, disamping itu diberi tugas untuk memelihara
dan «. bumi
a. menyirami c. Menguasai e. menghidupkan
b. menghiasi d. melestarikan

13. Ύ˴ Ϭ˸ϴ˶ ϓ ˵ Ϊ˶ δ˸ϔ˵ ϳ ˸Ϧ˴ ϣ artinya adalah «
a. orang yang akan berbuat kerusakan padanya d. Dialah yang Maha Mengetahui
b. mereka para penghuni bumi c. Maha Mulia dan Agung
c. akan membuat kerusakan padanya
14. Nun mati bertemu ta pada kalimat harus dibaca samar dengan dengung karena merupakan bacaan
a. Idgham d. qalqalah
b. Idzhar e. iqlab
c. ikhfa
15. Dalam surat Adz Dzariyat ayat 56, Allah menciptakan jin dan manusia untuk «
a. bersabar d. berprestasi
b. berilmu e. berkomunikasi
c. beribadah
16. Dalam surat Al Mukminun ayat 12, yang berbunyi ˶ Ϧ˸ϴ˶ σ ˸Ϧ˶ ϣ berisi penegasan Allah bahwa manusia
diciptakan dari «
a. air d. batu
b. udara e. tanah
c. gas
17. Hal yang tidak termasuk ke dalam ibadah yang hukumnya fardu µain adalah «
a. shalat lima waktu d. mengeluarkan zakat
b. berpuasa di bulan ramadhan e. Menyalatkan jenazah seorang muslim
c. menunaikan ibadah haji
18. ´ ©=o''¸oBo8|)o'7no/ Hukum bacaan pada huruf yang digarisbawahi adalah «
a. ikhfa d. mad arid lis sukun
b. al qamariyah e. idgham
c. mad jaiz munfashil
19. ˵ Ϊ˶ δ˸ϔ˵ ϳ Artinya «
a. berbuat kerusakan d. menumpahkan darah
b. kebaikan e. menyucikan
c. menjadikan
20. ˵ α ͋ Ϊ˴ Ϙ˵ ϧ Artinya «
a. menumpahkan darah d. menyucikan
b. menjadikan e. kerusakan
c. kebaikan
B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar!
1. Sebutkan isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14!
2. Apa yang diperintahkan Allah kepada manusia!
3. Apa hukum baca pada kata ˴ ϝ Ύ˴ ϗ ˸Ϋ˶ ΍ ˴ ϭ . Jelaskan!
4. Mengapa manusia diperintahkan untuk memikirkan proses kejadian penciptaan dirinya!
5. Jelaskan tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi!
6. Apa kesimpulan yang terdapat dalam surat Adz Dzariyat ayat 56?
7. Sebutkan kandungan surat Al Baqarah ayat 30!
8. Apa pengertian ibadah menurut istilah?
9. Bagaimana tanggapanmu bila melihat seorang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini!

yaitu ibadah yang tidak memiliki tata cara tertentu. Sedangkan dalam surat Al Hasyr Allah menjelaskan bahwa janin sebelum menjadi manusia sempurna juga mengalami tiga fase. 2. Taswir. termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri. Menurut bahasa. Contoh: syahadat. dan lain-lain. Contoh: mencari nafkah. makan. dan haji. QS Al Hajj [22]: 5 tentang Liku-liku Perjalanan Manusia dari dalam Rahim sampai Tua . Ibadah dibagi menjadi dua. 4. belajar (menuntut ilmu). serta menyembah hanya kepada Allah SWT. ibadah berarti mengabdikan diri kepada Allah swt dengan jalan bertakwa. Ibadah Gairu Mahdah. yaitu: 1. yaitu ibadah yang memiliki tata cara tertentu. yaitu: 1. salat. Al Khalq. waktunya setelah 42 hari 2. tunduk. QS Adz Dzariyat [51]: 56 tentang Kedudukan Manusia dan Ibadah Artinya: ³Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Fase segumpal darah 3. Al Baru¶. tidur. yaitu penyempurnaan terhadap bentuk janin C. berhusnuzan. ibadah berarti tunduk dan taat. zakat. membantu orang tua. puasa. taat. yaitu digambarkan dengan bentuk garis-garis. yaitu dibuat bagian-bagian tubuhnya 3.´ (QS Adz Zariyat : 56) Kandungan ayat Surat Adz dzariyat ayat 56 mengandung makna bahwa semua makhluk Allah. Fase segumpal daging Yang masing-masing fasenya memakan waktu 40 hari. Menurut istilah.Kandungan ayat Allah SWT menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya terbagi menjadi 3 fase yaitu: 1. Fase air mani 2. Ibadah Mahdah.

agar kamu memahami c. supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya.angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan. kemudian dari setetes mani. kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi. ³ (QS Al Hajj : 5) LATIHAN A. kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya. kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Arti dari kata adalah « a. Dan kamu lihat bumi ini kering. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini! 1. Bacaan yang benar pada kata adalah « a.Artinya: ³Hai manusia. min nutfatim c. Agar kamu tidak sombong e. kemudian dari segumpal darah. maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah. jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur). apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14 antara lain adalah « a. hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim. agar kamu berpikir d. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada-Nya e. kemudian (dengan berangsur. Allah menerangkan tentang proses kejadian alam semesta c. Allah menerangkan tentang proses kejadian manusia b. min nutfah b. Allah memerintahkan mendirikan saalat dan menunaikan zakat 2. agar kamu mengetahui b. Mim nutfatin 3. dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. min nutfatin d. Minna nutfah e. agar kamu memohon . Allah menjadikan khalifah di muka bumi d.

Tugas manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi. menyusahkan diri 8.4. bermuamalat 12. mad tabi¶i c. akal budi c. menghiasi d. ikhfa b. daya pikir d. Manusia diciptakan oleh Allah dari « a. Menguasai e. bumi a. berbuat kezaliman e. Yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah di bumi adalah « a. batu c. jasmani dan rohani e. suka berbuat kerusakan e. menghidupkan b. jin b. Jin dan manusia 6. Umat manusia dapat melaksanakan tugas yang mulia di muka bumi apabila semasa hidupnya bisa maningkatkan kemampuan « a. menumpahkan darah b. Pada kata hukum bacaannya adalah « a. Usia manusia telah ditentukan oleh « a. suka menolong b. izhar syafawi d. mad lazim 9. api d. Apabila ada huruf berharakat dhamah ( ) bertemu dengan huruf mad disebut « a. idgham bilagunnah e. izhar haqiqi b. melestarikan . Malaikat 11. air 10. Tanah e. Idgham mimi e. lumut b. berjihad b. izhar syafawi c. Malaikat tidak setuju kalau manusia menjadi khalifah. karena manusia « a. malaikat d. izhar halqi d. disamping itu diberi tugas untuk memelihara dan «. Manusia e. selalu jujur c. suka memberi 7. Arti kalimat adalah « a. manusia e. Nabi b. menyirami c. menyucikan diri c. berbuat kerusakan d. manusia dan malaikat c. Allah SWT c. Idgham bigunnah 5. Jin d. selalu berbuat kebaikan d.

berprestasi b. Menyalatkan jenazah seorang muslim c. Hal yang tidak termasuk ke dalam ibadah yang hukumnya fardu µain adalah « a. Allah menciptakan jin dan manusia untuk « a. ikhfa 15. orang yang akan berbuat kerusakan padanya d. Maha Mulia dan Agung c. berilmu e. gas 17. bersabar d. qalqalah b. menunaikan ibadah haji 18. air d.13. batu b. Dalam surat Adz Dzariyat ayat 56. Dialah yang Maha Mengetahui b. . artinya adalah « a. Dalam surat Al Mukminun ayat 12. iqlab c. Idgham d. mengeluarkan zakat b. akan membuat kerusakan padanya 14. yang berbunyi diciptakan dari « a. berpuasa di bulan ramadhan e. mereka para penghuni bumi c. beribadah 16. shalat lima waktu d. Nun mati bertemu ta pada kalimat harus dibaca samar dengan dengung karena merupakan bacaan a. udara e. Idzhar e. tanah c. berkomunikasi c.

menumpahkan darah b. ikhfa d. menyucikan b. berbuat kerusakan d. kebaikan e. mad jaiz munfashil 19. menjadikan 20. menumpahkan darah d. al qamariyah e. kerusakan c. ¥$]ªºKV&V ÀU¦W Hukum bacaan pada huruf yang digarisbawahi adalah « a. Artinya « berisi penegasan Allah bahwa manusia a. idgham c. menyucikan c. menjadikan e. mad arid lis sukun b. Artinya « a. kebaikan .

Jelaskan! 4. Apa hukum baca pada kata . Mengapa manusia diperintahkan untuk memikirkan proses kejadian penciptaan dirinya! 5.B. Jelaskan tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi! 6. Sebutkan isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14! 2. Apa kesimpulan yang terdapat dalam surat Adz Dzariyat ayat 56? 7. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar! 1. Sebutkan kandungan surat Al Baqarah ayat 30! 8. Apa yang diperintahkan Allah kepada manusia! 3. Bagaimana tanggapanmu bila melihat seorang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini! . Apa pengertian ibadah menurut istilah? 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->