P. 1
Ayat Ayat Al-Quran Tentang Kedudukan Manusia

Ayat Ayat Al-Quran Tentang Kedudukan Manusia

|Views: 265|Likes:
Published by tippletoilet

More info:

Published by: tippletoilet on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

Ayat-ayat al-Qur¶an tentang Kedudukan Manusia

Bab 1
Ayat-ayat al-Qur¶an tentang Kedudukan Manusia

A. QS Al Baqarah [2] : 30 tentang Kedudukan Manusia sebagai Khalifah di Atas BumiArtinya: ³Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ³Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.´ Mereka berkata: ³Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal
kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?´ Tuhan berfirman:
³Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.´ (QS Al Baqarah : 30)
Kandungan ayat
Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi agar manusia dapat menjadi kalifah di muka bumi
tersebut. Khalifah ialah manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang ada di
bumi, seperti tumbuhannya, hewannya, hutannya, airnya, sungainya, gunungnya, lautnya, perikanannya
dan seyogyanya manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk
kemaslahatannya.
B. QS Al Mukminun [23]: 12-14 tentang Proses Penciptaan Manusia
Artinya: ³12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14.
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus
dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah,
Pencipta Yang Paling Baik.´ (QS Al Mukminun : 12-14)
Kandungan ayat
Allah SWT menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya terbagi menjadi 3 fase
yaitu:
1. Fase air mani
2. Fase segumpal darah
3. Fase segumpal daging
Yang masing-masing fasenya memakan waktu 40 hari.
Sedangkan dalam surat Al Hasyr Allah menjelaskan bahwa janin sebelum menjadi manusia sempurna
juga mengalami tiga fase, yaitu:
1. Taswir, yaitu digambarkan dengan bentuk garis-garis, waktunya setelah 42 hari
2. Al Khalq, yaitu dibuat bagian-bagian tubuhnya
3. Al Baru¶, yaitu penyempurnaan terhadap bentuk janin

C. QS Adz Dzariyat [51]: 56 tentang Kedudukan Manusia dan Ibadah


Artinya: ³Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku.´ (QS Adz
Zariyat : 56)
Kandungan ayat
Surat Adz dzariyat ayat 56 mengandung makna bahwa semua makhluk Allah, termasuk jin dan manusia
diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya
kepada Allah SWT.
Menurut bahasa, ibadah berarti tunduk dan taat. Menurut istilah, ibadah berarti mengabdikan diri kepada
Allah swt dengan jalan bertakwa. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Ibadah Mahdah, yaitu ibadah yang memiliki tata cara tertentu. Contoh: syahadat, salat, zakat, puasa,
dan haji.
2. Ibadah Gairu Mahdah, yaitu ibadah yang tidak memiliki tata cara tertentu. Contoh: mencari nafkah,
berhusnuzan, belajar (menuntut ilmu), membantu orang tua, makan, tidur, dan lain-lain.

4. QS Al Hajj [22]: 5 tentang Liku-liku Perjalanan Manusia dari dalam Rahim sampai TuaArtinya: ³Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah)
sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari
segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,
agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai
waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan
berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan
(adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi
sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah
Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam
tumbuh-tumbuhan yang indah. ³ (QS Al Hajj : 5)

LATIHAN
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini!
1. Isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14 antara lain adalah «
a. Allah menerangkan tentang proses kejadian manusia
b. Allah menerangkan tentang proses kejadian alam semesta
c. Allah menjadikan khalifah di muka bumi
d. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada-Nya
e. Allah memerintahkan mendirikan saalat dan menunaikan zakat
2. Bacaan yang benar pada kata ˳ Δ˴ ϔ˸τ˵ ϧ ˸Ϧ˶ ϣ adalah «
a. min nutfatim c. Minna nutfah e. min nutfah
b. min nutfatin d. Mim nutfatin

3. Arti dari kata ˴ ϥ˸Ϯ˵ Ϡ˸Ϙ˸ό˴ Η ˸Ϣ˵ Ϝ͉ Ϡ˴ ό˴ ϟ adalah «
a. agar kamu memahami c. Agar kamu tidak sombong e. agar kamu mengetahui
b. agar kamu berpikir d. agar kamu memohon

4. Pada kata ˱ ϼ˸ϔ˶ σ ˸Ϣ˵ Ϝ˵ Χ˶ ή˸Ψ˵ ϳ hukum bacaannya adalah «
a. izhar syafawi c. Idgham mimi e. ikhfa
b. izhar halqi d. Idgham bigunnah
5. Yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah di bumi adalah «
a. manusia dan malaikat c. manusia e. jin
b. malaikat d. Jin dan manusia
6. Malaikat tidak setuju kalau manusia menjadi khalifah, karena manusia «
a. selalu jujur c. suka berbuat kerusakan e. suka menolong
b. selalu berbuat kebaikan d. suka memberi
7. Arti kalimat ˴ ˯΂˴ ϣ͋ Ϊϟ΍ ˵ Ϛ˶ ϔ˸δ˴ ϳ ˴ ϭ adalah «
a. menyucikan diri c. berbuat kezaliman e. menumpahkan darah
b. berbuat kerusakan d. menyusahkan diri
8. Apabila ada huruf berharakat dhamah ( ˵ ˰ ) bertemu dengan huruf mad disebut «
a. mad tabi¶i c. idgham bilagunnah e. izhar haqiqi
b. izhar syafawi d. mad lazim

9. Manusia diciptakan oleh Allah dari «
a. batu c. Tanah e. lumut
b. api d. air
10. Usia manusia telah ditentukan oleh «
a. Allah SWT c. Manusia e. Nabi
b. Jin d. Malaikat

11. Umat manusia dapat melaksanakan tugas yang mulia di muka bumi apabila semasa hidupnya bisa
maningkatkan kemampuan «
a. akal budi c. jasmani dan rohani e. berjihad
b. daya pikir d. bermuamalat

12. Tugas manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi, disamping itu diberi tugas untuk memelihara
dan «. bumi
a. menyirami c. Menguasai e. menghidupkan
b. menghiasi d. melestarikan

13. Ύ˴ Ϭ˸ϴ˶ ϓ ˵ Ϊ˶ δ˸ϔ˵ ϳ ˸Ϧ˴ ϣ artinya adalah «
a. orang yang akan berbuat kerusakan padanya d. Dialah yang Maha Mengetahui
b. mereka para penghuni bumi c. Maha Mulia dan Agung
c. akan membuat kerusakan padanya
14. Nun mati bertemu ta pada kalimat harus dibaca samar dengan dengung karena merupakan bacaan
a. Idgham d. qalqalah
b. Idzhar e. iqlab
c. ikhfa
15. Dalam surat Adz Dzariyat ayat 56, Allah menciptakan jin dan manusia untuk «
a. bersabar d. berprestasi
b. berilmu e. berkomunikasi
c. beribadah
16. Dalam surat Al Mukminun ayat 12, yang berbunyi ˶ Ϧ˸ϴ˶ σ ˸Ϧ˶ ϣ berisi penegasan Allah bahwa manusia
diciptakan dari «
a. air d. batu
b. udara e. tanah
c. gas
17. Hal yang tidak termasuk ke dalam ibadah yang hukumnya fardu µain adalah «
a. shalat lima waktu d. mengeluarkan zakat
b. berpuasa di bulan ramadhan e. Menyalatkan jenazah seorang muslim
c. menunaikan ibadah haji
18. ´ ©=o''¸oBo8|)o'7no/ Hukum bacaan pada huruf yang digarisbawahi adalah «
a. ikhfa d. mad arid lis sukun
b. al qamariyah e. idgham
c. mad jaiz munfashil
19. ˵ Ϊ˶ δ˸ϔ˵ ϳ Artinya «
a. berbuat kerusakan d. menumpahkan darah
b. kebaikan e. menyucikan
c. menjadikan
20. ˵ α ͋ Ϊ˴ Ϙ˵ ϧ Artinya «
a. menumpahkan darah d. menyucikan
b. menjadikan e. kerusakan
c. kebaikan
B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar!
1. Sebutkan isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14!
2. Apa yang diperintahkan Allah kepada manusia!
3. Apa hukum baca pada kata ˴ ϝ Ύ˴ ϗ ˸Ϋ˶ ΍ ˴ ϭ . Jelaskan!
4. Mengapa manusia diperintahkan untuk memikirkan proses kejadian penciptaan dirinya!
5. Jelaskan tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi!
6. Apa kesimpulan yang terdapat dalam surat Adz Dzariyat ayat 56?
7. Sebutkan kandungan surat Al Baqarah ayat 30!
8. Apa pengertian ibadah menurut istilah?
9. Bagaimana tanggapanmu bila melihat seorang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini!

Ibadah Mahdah. Menurut bahasa. Fase segumpal daging Yang masing-masing fasenya memakan waktu 40 hari. Al Baru¶. yaitu digambarkan dengan bentuk garis-garis. Taswir. waktunya setelah 42 hari 2. termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri. membantu orang tua. yaitu: 1. ibadah berarti tunduk dan taat. zakat. Contoh: mencari nafkah. 2. Sedangkan dalam surat Al Hasyr Allah menjelaskan bahwa janin sebelum menjadi manusia sempurna juga mengalami tiga fase. Fase segumpal darah 3. Al Khalq. QS Adz Dzariyat [51]: 56 tentang Kedudukan Manusia dan Ibadah Artinya: ³Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. tidur.´ (QS Adz Zariyat : 56) Kandungan ayat Surat Adz dzariyat ayat 56 mengandung makna bahwa semua makhluk Allah. yaitu ibadah yang tidak memiliki tata cara tertentu. yaitu: 1. ibadah berarti mengabdikan diri kepada Allah swt dengan jalan bertakwa. yaitu dibuat bagian-bagian tubuhnya 3. tunduk. Ibadah dibagi menjadi dua. Menurut istilah. salat. puasa. Ibadah Gairu Mahdah. berhusnuzan. QS Al Hajj [22]: 5 tentang Liku-liku Perjalanan Manusia dari dalam Rahim sampai Tua . dan lain-lain. belajar (menuntut ilmu). makan. 4. Contoh: syahadat. Fase air mani 2. serta menyembah hanya kepada Allah SWT. dan haji. yaitu ibadah yang memiliki tata cara tertentu. taat. yaitu penyempurnaan terhadap bentuk janin C.Kandungan ayat Allah SWT menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya terbagi menjadi 3 fase yaitu: 1.

min nutfatin d. agar kamu memahami c. Arti dari kata adalah « a. agar kamu memohon . kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Allah menjadikan khalifah di muka bumi d. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada-Nya e. kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi. Allah memerintahkan mendirikan saalat dan menunaikan zakat 2. jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur). hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Minna nutfah e. dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim. Dan kamu lihat bumi ini kering. min nutfah b.angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan. kemudian (dengan berangsur. Bacaan yang benar pada kata adalah « a. ³ (QS Al Hajj : 5) LATIHAN A. kemudian dari segumpal darah. agar kamu berpikir d. agar kamu mengetahui b. Allah menerangkan tentang proses kejadian manusia b. Allah menerangkan tentang proses kejadian alam semesta c. min nutfatim c. kemudian dari setetes mani. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini! 1. kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya. Agar kamu tidak sombong e. Isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14 antara lain adalah « a.Artinya: ³Hai manusia. Mim nutfatin 3. maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah. supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya.

4. menghiasi d. Tugas manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi. Jin dan manusia 6. berjihad b. Menguasai e. manusia dan malaikat c. batu c. menghidupkan b. Allah SWT c. bermuamalat 12. ikhfa b. Manusia e. izhar halqi d. menyucikan diri c. Arti kalimat adalah « a. selalu berbuat kebaikan d. menumpahkan darah b. Idgham bigunnah 5. suka menolong b. disamping itu diberi tugas untuk memelihara dan «. izhar syafawi c. mad tabi¶i c. mad lazim 9. jasmani dan rohani e. Pada kata hukum bacaannya adalah « a. menyirami c. Tanah e. berbuat kezaliman e. jin b. bumi a. api d. melestarikan . Umat manusia dapat melaksanakan tugas yang mulia di muka bumi apabila semasa hidupnya bisa maningkatkan kemampuan « a. manusia e. Idgham mimi e. Usia manusia telah ditentukan oleh « a. daya pikir d. izhar haqiqi b. Yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah di bumi adalah « a. karena manusia « a. Apabila ada huruf berharakat dhamah ( ) bertemu dengan huruf mad disebut « a. selalu jujur c. Malaikat 11. Nabi b. air 10. Malaikat tidak setuju kalau manusia menjadi khalifah. menyusahkan diri 8. Jin d. suka memberi 7. malaikat d. izhar syafawi d. idgham bilagunnah e. Manusia diciptakan oleh Allah dari « a. suka berbuat kerusakan e. lumut b. berbuat kerusakan d. akal budi c.

Dialah yang Maha Mengetahui b. mereka para penghuni bumi c. orang yang akan berbuat kerusakan padanya d. berprestasi b. yang berbunyi diciptakan dari « a. Dalam surat Al Mukminun ayat 12. Allah menciptakan jin dan manusia untuk « a. gas 17. artinya adalah « a. berilmu e. shalat lima waktu d. Nun mati bertemu ta pada kalimat harus dibaca samar dengan dengung karena merupakan bacaan a. beribadah 16. batu b. iqlab c. menunaikan ibadah haji 18. ikhfa 15. Idgham d. air d. akan membuat kerusakan padanya 14. mengeluarkan zakat b. Dalam surat Adz Dzariyat ayat 56. Menyalatkan jenazah seorang muslim c.13. udara e. tanah c. Hal yang tidak termasuk ke dalam ibadah yang hukumnya fardu µain adalah « a. Idzhar e. berpuasa di bulan ramadhan e. . bersabar d. qalqalah b. berkomunikasi c. Maha Mulia dan Agung c.

al qamariyah e. ikhfa d. ¥$]ªºKV&V ÀU¦W Hukum bacaan pada huruf yang digarisbawahi adalah « a. mad jaiz munfashil 19. menyucikan b. menumpahkan darah b. kebaikan e. kerusakan c. menyucikan c. mad arid lis sukun b. menjadikan 20. berbuat kerusakan d. menjadikan e. idgham c. kebaikan . menumpahkan darah d. Artinya « berisi penegasan Allah bahwa manusia a. Artinya « a.

Apa pengertian ibadah menurut istilah? 9.B. Apa hukum baca pada kata . Apa kesimpulan yang terdapat dalam surat Adz Dzariyat ayat 56? 7. Jelaskan tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi! 6. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar! 1. Bagaimana tanggapanmu bila melihat seorang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini! . Sebutkan kandungan surat Al Baqarah ayat 30! 8. Sebutkan isi kandungan surat Al Mukminun ayat 12-14! 2. Mengapa manusia diperintahkan untuk memikirkan proses kejadian penciptaan dirinya! 5. Apa yang diperintahkan Allah kepada manusia! 3. Jelaskan! 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->