Potensi Dasar Manusia Apa yang menyebabkan manusia dapat menjadi makhluk yang paling unggul di antara semua

makhluk lainnya? Namun di sisi lain, alasan yang sama ini dapat pula menjadikan manusia sebagai seburuk-buruk makhluk, bahkan lebih buruk dibanding binatang. Manusia, dengan kelebihannya ia menjadi khalifah di muka Bumi ini. Dahulu, tatkala Allah menyeru kepada makhluk-makhluk lainnya untuk mengemban amanah menjadi khalifah di muka Bumi, semua makhluk tersebut menolak. Gunung-gunung menolak, lautan menolak, burung-burung pun tak berani menerima karena beratnya amanah yang mesti mereka pikul tersebut. Namun, dengan kesombongannya, manusia pun menerima amanah yang berat ini. Inilah salah satu sifat manusia, suka tergesa-gesa dan lalim serta sombong. Namun Allah Yang Maha Penyayang memberikan manusia potensi-potensi dasar agar dapat dipergunakan selama hidupnya sebagai khalifah di muka Bumi. Manusia, meskipun daur siklus hidupnya mungkin tidak jauh berbeda dengan binatang, yaitu lahir, hidup dan segala macam kegiatannya selama hidup, kemudian mati, namun ada perbedaan yang menjadikan manusia makhluk yang paling sempurna (jika ia menggunakan potensipotensi yang dimilikinya ini). Potensi apa saja yang dimiliki manusia dalam perjalanannya mengemban tugas sebagai khalifah di muka Bumi ini? Ada tiga potensi dasar yang dimiliki oleh manusia : 1. Potensi µHati¶ 2. Potensi µPendengaran¶ 3. Potensi µPenglihatan¶ Mengenai potensi hati, terdapat sebuah hadist sahih sebagai berikut : ³Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang menentramkan jiwa dan hati. Dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan meragukan hati.´ (HR. Imam Ahmad) Sebagai makhluk yang dianugerahkan nafsu sekaligus potensi pengendalinya, maka tidak heran jika peranan nafsu kadang-kadang lebih dominan dalam menguasai seorang manusia. Berkenaan dengan itu, Allah pun memberikan petunjuk tentang bagaimana menjaga hati kita agar selamat dari bisikan-bisikan nafsu dan dari tipu daya syetan. Diantaranya adalah dengan senantiasa sadar dengan kelemahan kita di hadapan-Nya, dan membaca do¶a yang berkaitan dengan permohonan perlindungan masalah hati kepadaNya.

pembantah (Q. dan sesungguh celakalah orang yang mengotorinya. maknanya bukan hanya terbatas pada indera pendengar (telinga) dan indera penglihat (mata). tetapkanlah hatiku pada agama-Mu)´ Doa¶ apapun yang kita bisikkan.S Al Anbiyaa¶ : 37). Muhammad Husain al-Tabâthabâ¶iy dalam al-Mizânnya.* Potensi Dasar Manusia Salah satu fungsi diturunkan al-Qur¶ân ialah sebagai pembeda (al-furqân). suka berkeluh kesah (Q.Berikut do¶a yang dianjurkan untuk selalu dibaca : ³Yaa muqollibal quluubi tsabbit qalbii µalaa diinika (Ya Allah yang Maha pembolak balik hati. serta mengambil pelajaran dari dalam maupun luar dirinya. Allah Maha Mendengar karena Dia lebih dekat kepada hamba-Nya dibandingkan urat nadinya sendiri. Di balik itu. baik dan buruk. dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya´ (Q. Namun.S Qaaf : 16) Adapun potensi pendengaran dan penglihatan. Jika manusia dapat menggunakan potensi-potensi yang dimilikinya ini dengan benar. hak dan batil. yakni membedakan dualisme yang paradoksi. Di samping itu. maka keselamatan dunia dan akhirat akan diperolehnya.S Al Kahfi : 54). dan sebagainya. membagi makna nafs secara garis besar pada tiga bentuk: pertama: makna asal al- . Manusia diberikan potensi untuk mengetahui dan mengamati sekitarnya. dan sebagainya. (QS. Maka sungguh berbahagialah orang yang mensucikannya. gunanya adalah untuk mempertegas dualisme yang paradoksi itu.. halal dan haram. Allah juga memberikan dua kesadaran bagi manusia. karena sifat-sifat lemahnya seperti sifat tergesa-gesa (Q. ³Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. *Wallahua¶lam bish showab. lalim dan sombong (Al Ahzab :72). dua hal yang paradoksi itu jelas eksistensi di dalam diri dan di tengah kehidupan manusia. maka baginya adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Kata ini seringkali diungkapkan oleh al-Qur¶ân dalam subtsansi makna yang berlainan. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. jika manusia memilih kecenderungan untuk mengingkarinya. kesadaran kejahatan dan kesadaran kebaikan. Dua kesadaran ini dikemukakan dalam salah satu surat makiyah tepatnya surat al-Syams/91: 7-10: ( 9) (8) ( 7) Artinya: Demi pribadi manusia dan bagaimana Dia (Tuhan) menyempurnakanya. Al-Syams/91: 7-10) Perlu dipertegas makna nafs.S Al Ma¶aarij : 19-21).

dan fisik dan jiwa (nafs/psikofisik). tidak aktif. yakni manusia yang tersusun dari ruh dan jasad. Seperti: nafs al-insân mengandung arti zat manusia itu sendiri. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran Thabâthabâ¶iy. jiwa (ruh/psikis). Sebaliknya nafs yang tidak disucikan akan celaka dan tidak dapat membawa pemiliknya kepada kebahagiaan yang sejati. menurut Khair al-Dîn al-Zarkali yang dikutip oleh Abdul Mujib. (2) karekter dari kekuatan itu yang umumnya berciri di bawah sadar. potensi positif manusia lebih dominan dari pada potensi negatif. memunculkan isyarat bahwa potensi itu pada mulanya bersifat pasif. Meskipun demikian. Oleh sebab itu nafs mesti di asah dengan stimulan-stimulan kebaikan. M. perbuatan. Makna ini dalam pandangan umum diartikan dengan jiwa atau spiritual manusia. Quraish Shihab melihat nafs dalam ayat di atas sebagai potensi manusia. makna ketiga inilah yang dimaksud oleh kaum sufi sebagai medan samantik bagi qalb. namun apabila dikotori. yakni alruh al-insaniyah. misalnya: ³bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu´. Walaupun nafs tidak disandarkan pada kata alinsân. nafs adalah aspek yang menghubungkan antara jasâd dan rûh sehingga masing-masing kebutuhan jasâd dan rûh dalam diri manusia dapat terpenuhi. dan (3) kesadaran . kata nafs menujukkan makna diri manusia. maka yang aktif dan dominan adalah keburukan. Pada kesempatan ini Abdul Mujib ingin membedakan antara jasâd. nafs. maka kebaikanlah yang aktif mendominasi. dapat dilihat melalui tiga sudut. lawwâmah. berupa: akhlak. dan nafs muthma¶innah. seperti penegasan Allah atas diri-Nya ³Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang³. Dari ayat kesembilan dan ke-10 diperoleh gambaran bahwa nafs itu harus disucikan agar bisa meraih kebahagiaan yang seutuhnya. rûh. dan nafs.nafs menunjuk pada zat sesuatu yang disandarkan kepadanya. Dalam hal ini Abdul Mujib sepakat dengan pemaknaan kedua oleh al-Thabâthabâ¶iy. yaitu: fisik (jasad/biologis). sufi membagi nafs pada nafs amarah. di dalam al-Qur¶ân digunakan sebagai taukîd (kata penegas). serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Apabila diasah dengan berbagai tindakan kebaikan. mengilhamkan berarti memberikan potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk. Ketiga: kata nafs yang digunakan untuk ruh kemanusiaan (al-rûh al-insaniy). Nafs diciptakan Allah secara sempurna untuk menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Berdasarkan ayat al-Qur¶ân. hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari pada kebaikan. Freud: bahwa ada tiga hal yang amat penting disimak dalam psikis manusia: (1) kekuatan jiwa yang menentukan perilaku. dan sebagainya. Menarik disimak ungkapan psikolog terkemuka. Kedua: kata nafs yang menunjuk pada pribadi manusia secara khusus dan utuh. gerak. Ketika menafsirkan ayat di atas al-Thabâthabâ¶iy menggunakan makna ketiga. Dari interpretasi ini. Studi tentang manusia. Berdasarkan hal ini kata nafs serta bentuk lainnya. Menurutnya. Menurutnya.

adalah hasil dari aspek-aspek positif. apabila potensi itu dipupuk dengan perangai buruk. oleh sebab itu sedari kecil ia mesti senantiasa di asah dengan tarbiyah yang dilandasi oleh kebenaran mutlak. dan kemampuan untuk mengatasi efek-efeknya. Dalam kehidupan manusia kebiasaan memiliki pengaruh yang amat penting. h. seperti layaknya anak kecil. Amarah. pengaruhnya sama kuat dan menjangkau jauh sebagaimana sifatsifat batin dan alami. Jika dalam kondisi labil atau terdapat noda-noda. maka karekter burukpun akan tumbuh dengan suburnya. Artinya potensi yang pasif itu memerlukan pembiasaan. Jika dalam kondisi stabil dan masih murni. 286287 Lihat: QS. misalnya. demikian juga dengan sifat-sifat positif lainnya. kesukaran dan bencana. yaitu al-Qur¶ân dan Sunnah. tentu kondisi pertama yang lebih efektif. 1991). Aspek positif dan negatif dari kebiasaan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan nafs manusia. maka tahapan penyuciannya dengan mengasahnya dengan stimulus-stimulus kebajikan. kerusakan dan kemerosotannya. Hampir setiap orang digerakan oleh kebiasaan yang lahir dari stimulus-stimulus potensi nafs. baik atau buruk. dengan bekerja seperti naluri. Adat-istiadat yang pada hakikatnya terdiri dari kebiasan-kebiasaan kolektif merupakan suatu faktor yang efektif dan penting dalam menentukan nasib manusia ke depan. Kekuatan sabar dan ketekunan spiritual dalam menghadapi kesulitan. yaitu mengubah usaha itu menjadi mudah. kemudian senantiasa memupuknya dengan amal kebajikan agar ia tetap eksis dalam memantau pertumbuhan spritual manusia. Sayid Mujtaba Musawi Lari mengatakan:Perangai moral yang baik dan buruk berakar di dalam batin manusia sebagai akibat latihan dan pengulangan.merupakan faktor yang dapat membawa perubahan penyaluran energi dan sebagai arah tujuan dorongan tersebut. Bilamana dibentuk oleh kebiasaan menjadi sifat dan perilaku yang stabil. Beranjak dari paparan di atas. Al-An¶âm/6: 12 . [1]Muhammad Husain al-Thabâthabâ¶iy (selanjutnya disebut dengan Al-Thabâthabâ¶iy). Potensi manusia harus disucikan. Walaupun semua itu adalah karakter yang diperoleh. potensi dasar yang pasif dan diam itu. Dari dua kondisi ini. Proses penyucian mesti dijalani sesuai dengan kondisinya. maka sifat sabar akan menguasai dan tumbuh menjadi karakter manusia yang sabar. Oleh sebab itu rekontruksi nafs dengan formatformat kebajikan tidak bisa diabaikan dalam pembentukan perilaku manusia. al-Mizân fiy Tafsîr al-Qur¶an. sifat dan perilaku itu menimbulkan refleksi-refleksi batin yang dengan kuat mengarahkan perilaku manusia. (Bairût: Muassasah al-A¶lâmiy. apabila diransang dengan sifat sabar. suatu resistensi alami terhadap aspek-aspek negatif suatu peristiwa. Kebiasaan adalah stimulus yang paling ampuh yang dapat menyuburkan potensi dasar manusia. Kebiasaan mengambil porsi yang cukup besar dari usaha manusia. ia mesti dikembalikan ketitik nol terlebih dahulu melalui taubat. Jilid XVI.

Padahal jika seseorang mengetahui dan mengembangkannya secara maksimal.al-Thabâthabâ¶iy. seseorang merasa bingung akan potensi apa yang ada padanya. dengan kesombongannya. Namun. Potensi Dasar Manusia Apa yang menyebabkan manusia dapat menjadi makhluk yang paling unggul di antara semua makhluk lainnya? Namun di sisi lain. suka tergesa-gesa dan lalim serta sombong. Manusia. sehingga orang itu tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Mereka merasa takut untuk mengembangkan potensi tersebut. bahkan lebih buruk dibanding binatang. 287 Lihat: QS. Potensi µRohaniah / Ibadah¶ 3. Al-Nisâ¶/4: 1 Potensi Dasar Manusia A. burung-burung pun tak berani menerima karena beratnya amanah yang mesti mereka pikul tersebut. Dahulu. Potensi Diri Potensi diri adalah kemampuan yang terpendam pada diri setiap orang. semua makhluk tersebut menolak. Potensi apa saja yang dimiliki manusia ? Ada tiga potensi dasar yang dimiliki oleh manusia : 1. Seseorang jadi terbiasa dengan potensi yang mereka miliki. Terkadang seseorang tidak menyadari bahwa potensi yang ada dalam dirinya begitu besar. B. setiap orang memiliki hal tersebut. Inilah salah satu sifat manusia. lautan menolak. dengan kelebihannya ia menjadi khalifah di muka Bumi ini. bukan tidak mungkin mereka akan menjadi sukses. Kebanyakan orang merasa kesulitan dalam mengembangkan atau mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Tentu saja semua itu butuh perjuangan untuk mengetahui dan mengembangkan potensi yang ada. Gunung-gunung menolak. tatkala Allah menyeru kepada makhluk-makhluk lainnya untuk mengemban amanah menjadi khalifah di muka Bumi. alasan yang sama ini dapat pula menjadikan manusia sebagai seburuk-buruk makhluk. Potensi µAkal¶ . Yang sebelumnya mereka tidak tahu potensi yang terpendam dalam dirinya menjadi sangat tahu. manusia pun menerima amanah yang berat ini. Potensi µJasmaniah / Fisik¶ 2.

yaitu insan bernama manusia. Tapi kenapa negeri justru terpuruk akan moralnya. seperti olahraga sepakbola. Korupsi merajalela diberbagai sektor. membunuh. bersilat lidah di pengadilan. mungkin dengan kita mencoba berolahraga. Padahal Jika di gali lebih dalam potensi ini. Akal adalah potensi yang begitu istimewa. Sebenarnya banyak orang pintar dan cerdas didunia ini. Fungsi potensi tersebut adalah untuk merencanakan sesuatu. Potensi Rohaniah / Hubungan Manusia dengan Tuhan ( SQ ) Merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau kearifan di luar ego. Akal yang diberikan oleh Allah untuk kita seharusnya dimanfaatkan dengan baik dengan memikirkan ayat-ayat kauliyah (tersurat) dan ayat-ayat kauniyah (tersirat). jin. Dalam benaknya hanya kejahatan. betapa dahsyatnya kita kalau selalu termotivasi untuk belajar. Ia seperti bahan bakar yang mampu menggerakkan seseorang untuk selalu konsisten belajar. Banyak orang mengabaikan potensi yang satu ini. dan beramal. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengembangkan potensi fisik. Misalnya mata untuk melihat. telinga untuk mendengar dan lain-lain. Tapi realita yang terjadi tak seindah tujuan awal. setan. tumbuhan. kaki untuk berjalan. Misalnya seperti kaki. jangankan didunia. yaitu bisa dengan kita berolahraga. Banyak dari manusia menggunakan akalnya untuk mencuri. Itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Potensi Akal ( IQ ) Potensi akal Merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia ( terutama otak sebelah kiri ). bekerja. Sungguh pabila akal digunakan dengan baik pada tiap-tiap manusia rasa sakinah akan memayungi bumi dari kerusakannya. dan malaikat sekalipun. akan sangat terasa manfaatnya.1. menghitung dan menganalisis. Bayangkan. Dan akal ini hanya terdapat pada seorang makhluq saja. dan beramal. kedengkian. diindonesia saja bertaburan orang-orang pintar. Dan kita dapat mengembangkannya dengan baik dan maksimal. dan keirian terus-menerus. Sehingga menyebabkan orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang kerdil. renang dll. Potensi Jasmaniah / Fisik Merupakan potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenang-pemenang olimpiade sains dan matematika bertaburan di Indonesia. memikirkan cara-cara untuk menyingkirkan seorang yang dianggap musuhnya. Mereka lulus dengan predikat cumlaud juga banyak. Secara umum Spiritual Quotient merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak mulia Tidak diragukan lagi. bulutangkis. bekerja. kita dapat mengetahui potensi apa yang ada dalam diri kita. 2. kembangkanlah potensi yang ada pada kaki kita. Sehingga tercipta suatu letupanletupan karya karenanya. 3. spiritualitas memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. .

petunjuk bagi yang bingung. dan di dalam qalbu manusia sudah ada potensi-potensi spiritual yang merupakan format dasar kemanusiaan. Di dalam qalbu ruhaniah inilah terletak fithrah (sifat-sifat asli dari Tuhan) berupa kesadaran. suatu kebajikan adalah apa yang menenteramkan qalbumu. Ia berani menipu orang tuanya dengan alasan untuk duit kursus namun digunakan untuk hura-hura bersama teman-temannya. itu pun sudah cukup menyelamatkan diri dan kehidupannya. Suatu kejahatan adalah apa yang menggelisahkan qalbumu. Kalau menurut saya orang bodoh palingan bermain dikisaran jutaan rupiah saja. dan qalbu ruhaniah yang dalam Bahasa Indonesia disebut hati nurani. meskipun orang lain sudah membenarkanmu". dan mengguncang dirimu.Korupsi yang dilakukan pun tidak tanggung-tanggung berkisar ratusan juta hingga triliunan rupiah. Sumber ilmu (informasi) keagamaan adalah kitab suci. mintalah fatwa pada dirimu (qalbumu) sendiri. Al-Qur'an pun banyak mengarahkan manusia untuk selalu mendengarkan suara qalbunya. Bukankah Rasulullah SAW berpesan kepada Wabishah: 'istafti nafsaka (qalbak)!' "Wahai Wabishah. . perasaan. Dan pula seorang anak yang pintar justru berani melawan orang tuanya yang secara pendidikan jauh dibawahnya. Sehingga semakin jelaslah akal yang pintar dan cerdas tidak identik dengan kemuliaan seseorang. dan lain sebagainya. Inti ruh yang menjadi pusat diri manusia adalah qalbu. Maka kalau saja manusia selalu mengikuti suara qalbunya. Hakikat Diri dan Inti Kemanusiaan Hakekat diri manusia adalah diri yang ruhaniah/spiritual yang sudah tercipta sebelum adanya tubuh biologis (basyar). Kalau kita bisa telaah tidak mungkinlah orang bodoh melakukan itu. Untuk itulah Allah SWT menurunkan para rasul dengan membawa ajaran agama sebagai pengingat bagi yang lengah. Di dalam Bahasa Arab dikenal ada 2 macam qalbu. qalbu jismaniah berupa gumpalan daging yaitu jantung. Masalahnya sekarang adalah qalbu manusia sering lengah dan lalai sehingga mudah terdorong sesat ketika dipengaruhi oleh gejolak hawa nafsu dan terseret oleh godaan iblis/setan. penegas bagi yang ragu. Allah mempersiapkan basyar (tubuh biologis kebinatangan) hanya sebagai cangkang/wadah bagi si manusia ruhaniah itu. Dalam proses hidup beragama kitab suci adalah faktor sekunder. dan engkaupun tenteram dengannya. FITHRAH Potensi Dasar Manusia Spiritualitas manusia berpusat pada qalbu. Ketika manusia masih dalam wujud ruh di alam lahut. ruh merupakan wujud pertama manusia dalam proses penciptaannya sebelum diturunkan ke bumi dan dimasukkan ke dalam tubuh jismaniah (basyar). tapi faktor utama dalam proses keberagamaan adalah qalbu. Pastilah ia orang yang pintar mencari alasan atau pintar melobi pihak ketiga dan pintar mengkalkulasi kecurangan.

2.. Asal kata Fithrah dan artinya Apa arti kata fithrah? Sudah menjadi tradisi bahwa setiap tahun. seperti kuncup bunga yang memecah/mekar. Fithrun sebagai mudhof ilayh dibaca fithri (lihat idul fithri). Di dalam Al-Qurâ'an pun istilah fathara hanya dipergunakan untuk Allah. si manusia ruhaniah itu qalbunya tidak kosong. ilmu dan kemerdekaan. Media-media Arab berbahasa Inggris. karena mengadakan sesuatu dari belum adanya sama sekali. Contoh: di alam sudah ada tanah liat. Kedua kata itu bersumber dari dari satu akar kata yang sama yakni fathara yang mempunyai 2 makna: y y to break out = memecah. menyebut Idul Fithri dengan "Fast Breaking Festive". Jadi. sebelum dibayarkan zakatul fithri/shadaqatul fithri". sejak diturunkan dari sisi Allah. Fathara dalam makna yang kedua: "mencipta pertama kali" Terdapat perbedaan antara khalaqa dengan fathara. Misalnya: fatharas samawati wal ardh. Karena itu fathara lebih dahsyat dari khalaqa. belum diterima oleh Allah. dari tanah liat orang mencipta cangkir porselin. Hal ini berkaitan dengan hadist Nabi SAW. menjelang Hari Raya Idul Fithri kita membayar Zakat Fithrah. karena tidur orang bagaikan berpuasa. festival mengakhiri puasa. Fathara dalam arti memecah --> fithrun. Di sini jelas ada 2 kata yang populer yaitu fithri dan fithrah. iman dan iradah. tidak makan. Zakatul Fithri atau Shadaqatul Fithri artinya adalah zakat/shadaqah yang harus dibayarkan pada saat orang melaksanakan futhur atau mengakhiri puasa. memunculkan. "Puasa seseorang akan tetap terkatung-katung antara bumi dan langit. tapi di Indonesia istilah ini lebih dikenal zakat fithrah.. Dalam bahasa sehari-hari disebut juga futhur/ifthor. moralitas. Contohnya. Fathara (to originate): mengadakan sesuatu dari belum adanya sama sekali.kecerdasan. membelah. seperti Arab News dan lainlain. Karena di dalam qalbu itu Allah SWT sudah menempatkan potensi-potensi dasar spiritual (fithrah). 1. Itu sebabnya ia disebut futhur/ifthar yang artinya makan yang memecah kepuasaan (to break the fast) yang menjadi populer dengan breakfast. . Maka idul fithri adalah hari raya memecah (mengakhiri) puasa. to originate = muncul. makan yang pertama adalah makan yang memecah kepuasaannya. Maka di pagi hari. di malam hari. bibit iman. Penciptaan adalah pengadaan sesuatu dari bahan yang memang sudah ada sebelumnya. Di negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia orang pun menyebutnya zakatul fithri/shadaqah fithri. artinya memecah kepuasaan. Khalaqa (to create): mengadakan sesuatu dari bahan material yang memang sudah ada.

Ciri atau sifat sejak sesuatu itu origin. dimunculkan untuk pertama kalinya. Originality adalah ciri. . Fithrah adalah sifat/karakter yang mengiringi sesuatu sejak penciptaannya pertama kali. sifat atau karakter original.Dari kata fathara yang bermakna to originate itulah terbentuk istilah fithrah (originality).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful