M¢ngajarkan Up¢rasi P¢njumlaban dan P¢ngurangan Pada Bilangan Bulat

Clehť Anwar MuLaqln
Þroaram SLudl Þendldlkan MaLemaLlka


klLa sudah menaeLahul bahwa hlmpunan bllanaan bulaL dapaL dllenakapl denaan operasl
pen[umlahanţ penauranaanţ perkallanţ dan pembaalanŦ kesullLan dalam pen[umlahan dan
penauranaan bllanaan bulaL blasanva muncul [lka mellbaLkan bllanaan neaaLlfŦ klLa akan
kesullLan men[elaskan kepada slswa hasll berlkuLť
kadanaŴkadana kalau auru dlLanva slswa LenLana soal nomor 3 dan 4 alasannva adalah +
keLemu Ŷ [adl Ŷ dan Ŷ keLemu Ŷ [adl +Ŧ 1eLapl alasan menaapa bealLu Lldak blsa dl[awab leblh
lan[uLŦ unLuk lLu dlperlukan suaLu medla pembela[aran vana blsa membanLu slswa memahaml
perhlLunaan dl aLasŦ Medla vana blasa dlaunakan adalah aarls bllanaan bulaLŦ 1eLapl banvak
mlskonsepsl dalam menaaunakan aarls bllanaan pada operasl dl aLasŦ
AlLernaLlf vana laln adalah alaL peraaa vana dapaL dlbuaL sendlrl darl karLonţ aabusţ LuLup
boLolţ dan bahanŴbahan laln vana mudah dldapaLkanŦ 8erlkuL cara membuaL alaL peraaa unLuk
menaa[arkan bllanaan bulaLť
1Ŧ Sedlakan karLon dua lembar dan aunLlna
2Ŧ 8uaLlah llnakaranŴllnakaran kecll denaan dlameLer 3 cmţ aLau seperlunva
3Ŧ 1andal sebaalan llnakaran denaan Landa plus (+) dan sebaalan vana laln denaan Landa
mlnus (Ŵ)Ŧ
unLuk menaaunakan alaL peraaa LersebuLţ perlu dlsepakaLl beberapa halţ valLuť
1Ŧ !lka Landa (+) dan Landa (Ŵ) dalam [umlah vana sama beraabunaţ maka men[adl nol
2Ŧ Þen[umlahan berarLl menambahkan
3Ŧ Þenauranaan berarLl menaambll
ConLoh 1 ť klLa akan menahlLuna 3 + 3
LanakahŴlanakahť
Slmpan Landa (+) sebanvak Llaa buah
karena dlLambah 3ţ berarLl klLa harus menambahkan Landa (+) sebanvak 3 buahŦ
apaL LerllhaL [elas bahwa ada Landa (+) sebanvak 8 buahŦ !adl 3 + 3 ƹ 8Ŧ

ConLoh 2ť 8erapakah Ŵ4 + 6 ?
LanakahŴlanakah penaaunaan alaL peraaať
LeLakkan Landa mlnus (Ŵ) sebanvak empaL buah
karena dlLambah 6ţ maka klLa harus menambahkan Landa (+) sebanvak 6 buahÞerhaLlkanţ Landa plus dan Landa mlnus klLa aabunakan
8erdasarkan aLuran nomor 3ţ [lka Landa (+) berLemu denaan Landa mlnus (Ŵ)ţ maka
kedua Landa men[adl neLralŦ ?ana Lerslsa adalah Landa (+) sebanvak dua buahŦ lnl berarLl
Ŵ4 + 6 ƹ 2Ŧ

ConLoh 3Ŧ 8erapakah nllal Ŵ3 Ŷ 2?
LanakahŴlanakah penaaunaan alaL peraaať
LeLakkan Landa mlnus (Ŵ) sebanvak Llaa buah dl papan Lulls
karena dlkuranal 2ţ maka klLa harus menaambll Landa (+) sebanvak 2 buahŦ 1eLapl Lldak
ada Landa (+) dl papan Lullsţ oleh karena lLu klLa Lambahkan nol sebanvak 2 buahŦ nol
dapaL dlwaklll oleh saLu Landa (+) dan saLu Landa (Ŵ)ţ dua Landa (+) dan dua Landa (Ŵ)ţ
aLau sebanvak vana dlbuLuhkanŦ alam hal lnlţ klLa Lambahkan dua nol
Selan[uLnva klLa ambll Landa (+) sebanvak dua buahŦ
!adl hasllnva adalah Ŵ3Ŧ

ConLoh 4Ŧ 8erapakah hasll 3 Ŷ (Ŵ4)?
LanakahŴlanakah penaaunaan alaL peraaa
LeLakkan Landa (+) sebanvak llma buah
karena dlkuranal (Ŵ4)ţ berarLl klLa harus menaambll Landa (Ŵ) sebanvak 4 buahŦ 1eLapl
Lldak ada Landa (Ŵ)ţ oleh karena lLu klLa Lambahkan bllanaan nol sebanvak 4 buahŦ

Selan[uLnva klLa ambll Landa (Ŵ) sebanvak 4 buahţ maka hasllnva adalah Landa (+)
sebanvak 9 buahŦ !adlţ 3 Ŷ (Ŵ4) ƹ 9

ConLoh 3Ŧ 8erapakah hasll Ŵ3 + 6?
LanakahŴlanakah penaaunaan alaL peraaa
LeLakkan Landa (Ŵ) sebanvak llma buahkarena dlLambah 4ţ berarLl klLa harus menambahkan Landa (+) sebanvak 4 buahŦ

lnaaL aLuran nomor 3ţ Landa (Ŵ) berLemu denaan Landa (+) men[adl nolŦ !adlţ hasllnva
adalah Ŵ1Ŧ
Þenaaunaan alaL peraaa dl aLas hanva efekLlf unLuk bllanaanŴbllanaan vana kecllţ LeLapl unLuk
bllanaan vana besar akan merepoLkan auruŦ Cleh karena lLuţ penaaunaan alaL peraaa dl aLas
hanva unLuk llusLrasl sehlnaaa slswa dapaL menvlmpulkan sendlrl halŴhal seperLl berlkuLť
1Ŧ Ÿ {Ź{ Ÿ Ź aLau secara umum I {I{ I I
2Ŧ Ÿ Ź Ÿ {Ź{ aLau secara umum I {I{ I I
3Ŧ Ÿ ź ź Ÿ
enaan demlklanţ pen[umlahan dan penauranaan bllanaanŴbllanaan besar dapaL dlaunakan
keslmpulanŴkeslmpulan LersebuLŦ
8ukLl maLemaLls vana formal Lerhadap keslmpulan dl aLas dapaL dlllhaL dl bukuŴbuku anallsls
real aLau kalkulusŦ