Jelaskan apa yang anda ketahui tentang : sistematika sumber ajaran islam pengertian al quran, hadist, ijtihad fungsi

al quran, hadist, ijtihad kemukjizatan al quran bentuk dan metodologi ijtihad Pengertian al-Qur’an
Secara Bahasa (Etimologi) Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-’a (‫ )قرأ‬yang bermakna Talaa (‫[ )تل‬keduanya bererti: membaca], atau bermakna Jama’a (mengumpulkan, mengoleksi). Anda dapat menuturkan, Qoro-’a Qor’an Wa Qur’aanan (‫ )قرأ قرءا وقرآنا‬sama seperti anda menuturkan, Ghofaro Ghafran Wa Qhufroonan (‫غفر غفرا‬ ‫ .)وغفرانا‬Berdasarkan makna pertama (Yakni: Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Ism Maf’uul, ertinya Matluw (yang dibaca). Sedangkan berdasarkan makna kedua (Yakni: Jama’a) maka ia adalah mashdar dari Ism Faa’il, ertinya Jaami’ (Pengumpul, Pengoleksi) kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum.* Secara Syari’at (Terminologi) Adalah Kalam Allah ta’ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya, Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. Allah ta’ala berfirman, “Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur’an kepadamu (hai Muhammad) dengan beransur-ansur.” (al-Insaan:23) Dan firman-Nya, “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur’an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” (Yusuf:2) Allah ta’ala telah menjaga al-Qur’an yang agung ini dari upaya merubah, menambah, mengurangi atau pun menggantikannya. Dia ta’ala telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya, “Sesunggunya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (al-Hijr:9) Oleh kerana itu, selama berabad-abad telah berlangsung namun tidak satu pun musuh-musuh Allah yang berupaya untuk merubah isinya, menambah, mengurangi atau pun menggantinya. Allah SWT pasti menghancurkan tabirnya dan membuka tipudayanya. http://hikmatun.wordpress.com/2007/01/03/pengertian-al-qur%E2%80%99an/ Hadits adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadits dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an, Ijma dan Qiyas, dimana dalam hal ini, kedudukan hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. http://opi.110mb.com/haditsweb/pendahuluan/pengertian_hadits.htm Pemberitaan tentang empat unsur tersebut yg disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. disebut berita yg marfu’ yg disandarkan kepada para sahabat disebut berita mauquf dan yg disandarkan kepada tabi’in disebut maqthu’. 1. Perkataan Yang dimaksud dgn perkataan Nabi Muhammad saw. ialah perkataan yg pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang syariat akidah akhlak pendidikan dan sebagainya. Contoh perkataan beliau yg mengandung hukum syariat seperti berikut. Nabi Muhammad saw. bersabda Hanya amal-amal perbuatan itu dgn niat dan hanya bagi tiap orang itu memperoleh apa yg ia niatkan .. . Hukum yg terkandung dalam sabda Nabi tersebut ialah kewajiban niat dalam seala amal perbuatan utk mendapatkan pengakuan sah dari syara’. 2. Perbuatan Perbuatan Nabi Muhammad saw. merupakan penjelasan praktis dari peraturan-peraturan yg belum jelas cara pelaksanaannya. Misalnya cara cara bersalat dan cara menghadap kiblat dalam salat sunah di atas kendaraan yg sedang berjalan telah dipraktikkan oleh Nabi dgn perbuatannya di hadapan para

Rasulullah kemudian menjelaskannya bahwa tindakannya itu semata-mata menurut pendapat dan siasat beliau. Rasulullah itu adl sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Sebagai dalil adanya dispensasi menikahi perempuan tanpa mahar ialah firman Allah sebagai berikut. menjawab Tidak . katanya Konon Rasulullah saw. c. Rasulullah saw. . . yg hanya spesifik utk dirinya bukan utk ditaati oleh umatnya. yg berdasarkan suatu kebijaksanaan semata-mata yg bertalian dgn soal-soal keduniaan perdagangan pertanian dan mengatur taktik perang. 3. bersalat di atas kendaraan menurut kendaraan itu menghadap. c. 4. Aku dan Rasulullah saw. Apabila beliau hendak salat fardu beliau turun sebentar terus menghadap kiblat. Akhirnya atas usul salah seorang sahabat tempat tersebut dipindahkan ke tempat lain yg lbh strategis. a. Beliau bukan orang tinggi dan bukan pula orang pendek.a. Misalnya pada suatu hari Rasulullah saw. Adapun yg termasuk taqrir qauliyah yaitu apabila seseorang sahabat berkata aku berbuat demikian atau sahabat berbuat berbuat begitu di hadapan Rasul dan beliau tidak mencegahnya. Sebab diamnya Nabi terhadap apa yg dilakukan atau diucapkan oleh orang kafir atau munafik bukan berarti menyetujuinya. berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan utk dipuasai para sahabat menghadap kepada Nabi mereka berkata ‘Ya Rasulullah bahwa . Silsilah-silsilah nama-nama dan tahun kelahiran yg telah ditetapkan oleh para sahabat dan ahli sejarah. . diperbolehkan menikahi perempuan lbh dari empat orang dan menikahi perempuan tanpa mahar. Misalnya Konon Nabi saw. dan Kami halalkan seorang wanita mukminah menyerahkan dirinya kepada Nabi bila Nabi menghendaki menikahinya sebagai suatu kelonggaran utk engkau bukan utk kaum beriman umumnya.sahabat. melihat kepadaku.a.. Tatkala Rasulullah saw. Contoh mengenai tahun kelahiran beliau seperti apa yg dikatakan oleh Qais bin Mahramah r. Rasulullah saw. Misalnya hasrat beliau utk berpuasa pada tanggal 9 Asyura seperti yg diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r. Seperti makan minum berpakaian dan lain sebagainya. . Hal itu krn adanya suatu dalil yg menunjukkan bahwa perbuatan itu memang hanya spesifik utk Nabi saw. Tetapi kalau perbuatan tersebut memberi suatu petunjuk tentang tata cara makan minum berpakaian dan lain sebagainya menurut pendapat yg lbh baik sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq dan kebanyakan para ahli hadis hukumnya sunah. sebagai berikut. a. Sebagian tindakan Rasulullah saw. b. Sifat-sifat beliau yg dilukiskan oleh para sahabat dan ahli tarikh seperti sifat-sifat dan bentuk jasmaniah beliau yg dilukiskan oleh sahabat Anas r. Contohnya dalam suatu jamuan makan sahabat Khalid bin Walid menyajikan makanan daging biawak dan mempersilakan kepada Nabi utk meni’matinya bersama para undangan. . Sifat-Sifat Keadaan-Keadaan dan Himmah Rasulullah Sifat-sifat beliau yg termasuk unsur al-hadits ialah sebagai berikut. Taqrir Arti taqrir Nabi ialah keadaan beliau mendiamkan tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yg telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. Himmah beliau yg belum sempat direalisasi.a. Memang sering nabi mendiamkan apa-apa yg diakukan oleh orang munafik lantaran beliau tahu bahwa banyak petunjuk yg tidak memberi manfaat kepadanya. Contoh lain adl diamnya Nabi terhadap perempuan yg keluar rumah berjalan di jalanan pergi ke masjid dan mendengarkan ceramah-ceramah yg memang diundang utk kepentingan suatu pertemuan. yg hanya khusus utk dirinya atau tidak termasuk syariat yg harus ditaati antara lain ialah sebagai berikut. Perbuatan beliau tentang hal itu kita ketahui berdasarkan berita dari sahabat Jabir r. Sebagian perbuatan beliau pribadi sebagai manusia. pernah kedatangan seorang sahabat yg tidak berhasil dalam penyerbukan putik kurma lalu menanyakannya kepada beliau maka Rasulullah menjawab bahwa kamu adl lbh tahu mengenai urusan keduiaan . mengenakan jubah sampai di atas mata kaki. . itu merupakan syariat yg harus dilaksanakan oleh semua umatnya. dilahirkan pada tahun gajah. Adapun perbuatan-perbuatan Nabi saw. Berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku aku jijik padanya! Kata Khalid Segera aku memotongnya dan memakannya sedang Rasulullah saw. b. Ada perbuatan-perbuatan Nabi saw. Dan pada waktu Perang Badar Rasulullah menempatkan divisi tentara di suatu tempat yg kemudian ada seorang sahabat yg menanyakannya apakah penempatan itu atas petunjuk dari Allah atau semata-mata pendapat dan siasat beliau. Tetapi ada syaratnya yaituperkataan atau perbuatan yg dilakukan oleh seorang sahabat itutidak mendapat sanggahan dan disandarkan sewaktu Rasulullah masih hidup dan orang yg melakukan itu orang yg taat kepada agama Islam. Tetapi tidak semua perbuatan Nabi saw.a.

10:38 ) sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim ( 4:105. berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah (QS 16:44). 51:49. Yusuf. Yang pertama sekadar menguatkan atau menggarisbawahi kembali apa yang terdapat di dalam Al-Quran. (30:2. sedangkan yang kedua memperjelas.or. dan menjadi sebab penting pula bagi masuknya orang-orang sekarang. 'Abdul Halim Mahmud. khususnya dalam bidang syariat) apalagi sekian banyak ayat yang menunjukkan adanya wewenang kemandirian Nabi saw. pengertian lahir dari ayat-ayat AlQuran.15. Dengan menunjuk kepada pendapat Al-Syafi'i dalam Al-Risalah. yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama dengan bayan ta'kid dan bayan tafsir. kesemuanya bersumber dari Allah SWT.5:14). Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dapat meyakinkan kita bahwa Al-Qur'an adalah firman-firman Allah.’ Sahut Rasulullah ‘Tahun yg akan datang Insya Allah aku akan berpuasa tanggal sembilan’. merinci. ketika hendak menetapkan hukum. Bahasa Al-qur'an adalah mu'jizat besar sepanjang masa.50. Sebagai mu'jizat.13. terpaksa cepat-cepat pulang begitu mendengar beberapa ayat dari surat Fushshilat yang dikemukakan Rasulullah sebagai jawaban atas usaha-usaha bujukan dan diplomasinya. dan ( insya Allah) pada masa-masa yang akan datang. 45:20 ) dan sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya ( 5:48. dalam bukunya Al-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikhiha menulis bahwa Sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan Al-Quran dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum syara'. untuk ditaati.id/pengertian-hadis. dalam kaitannya dengan Al-Quran.632 M). 21:30-33. maka jalan keluarnya mungkin tidak terlalu sulit. melarang seorang suami memadu istrinya dengan bibi dari pihak ibu atau bapak sang istri. mantan Syaikh Al-Azhar. http://blog. Abul Walid. tidak mungkin ciptaan manusia apalagi ciptaan Nabi Muhammad saw yang ummi (7:158) yang hidup pada awal abad ke enam Masehi (571 .4. apabila fungsi Al-Sunnah terhadap Al-Quran didefinisikan sebagai bayan murad Allah (penjelasan tentang maksud Allah) sehingga apakah ia merupakan penjelasan penguat. Al-Qur'an telah menjadi salah satu sebab penting bagi masuknya orang-orang Arab di zaman Rasulullah ke dalam agama Islam. 23:12. http://www. Gaya bahasa yang luhur tapi mudah dimengerti adalah merupakan ciri dari gaya bahasa Al-Qur'an.com/ajaran_islam/fungsidanperanan_alquran. pembatas dan bahkan maupun tambahan. 6:125. berpecah-belahnya Kristen dan lain-lain juga menjadi bukti lagi kepada kita bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT. 5:49. Karena gaya bahasa yang demikian itulah �Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar Al-Qur'an awal surat Thaha yang dibaca oleh adiknya Fathimah. diplomat Quraisy waktu itu. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ramalan-ramalan khusus yang kemudian dibuktikan oleh sejarah seperti tentang bangsa Romawi. . 16:64 ). Negeri Saba'. keindahan bahasa dan kerapihan susunan katanya tidak dapat ditemukan pada buku-buku bahasa Arab lainnya. dan bernilai abadi.hari ini adl yg diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Tsamud. Sulaiman. Kalau persoalannya hanya terbatas seperti apa yang dikemukakan di atas. Persoalan yang diperselisihkan adalah. Kelompok yang menolaknya berpendapat bahwa sumber hukum hanya Allah.14. Ketika Rasul saw. Inn al-hukm illa lillah. sehingga Rasul pun harus merujuk kepada Allah SWT (dalam hal ini Al-Quran). Diantara ayat-ayat tersebut umpamanya : 39:6. bahkan membatasi. 'Abdul Halim menegaskan bahwa. apakah hadis atau Sunnah dapat berfungsi menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan dalam Al-Quran? Kelompok yang menyetujui mendasarkan pendapatnya pada 'ishmah (keterpeliharaan Nabi dari dosa dan kesalahan. 51:7.3. yang pada zhahir-nya berbeda dengan nash ayat Al-Nisa' ayat 24. 'Ad.htm Fungsi Hadis terhadap Al-Quran Al-Quran menekankan bahwa Rasul saw. Dawud. ada dua fungsi Al-Sunnah yang tidak diperselisihkan. Demikian juga ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah seperti tentang kekuasaan di Mesir. Musa dan lain-lain dapat memberikan keyakinan kepada kita bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah bukan ciptaan manusia. Penjelasan atau bayan tersebut dalam pandangan sekian banyak ulama beraneka ragam bentuk dan sifat serta fungsinya.49 dan lain-lain.re.htm Al-Qur'an adalah wahyu Allah ( 7:2 ) yang berfungsi sebagai mu'jizat bagi Rasulullah Muhammad saw ( 17:88. Adam. . atau rinci. 41:11-41. maka pada hakikatnya penambahan tersebut adalah penjelasan dari apa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam firman tersebut.pengobatan.

Imam Syafi'i. Sehingga. http://mediabilhikmah. jangankan membatalkan kandungan satu ayat. dalam berbagai ragamnya. sedangkan yang terakhir ini yang bersifat zhanniy alwurud. yang mendapat gelar Nashir Al-Sunnah (Pembela Al-Sunnah). selama terdapat indikator yang menguatkan hadis tersebut. mereka menerimanya. maka engkau hanya mendapatkan satu pahala ". boleh saja berbeda dengan Al-Quran. Rasulullah saw pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut : " Berhukumlah engkau dengan alQur'an dan as-Sunnah. apabila mereka menemukan dalam tumpukan riwayat (hadits) yang sejalan dengan Al-Quran. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits. Penggunaan pikiran untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Tapi apabila engkau tidak menemukannya pada dua sumber itu. Bila masih juga ditemukan pertentangan. Adapun dasar dari keharusan berijtihad ialah antara lain terdapat pada al-Qur'an surat anNisa ayat 59. tidak sepenuhnya diterapkan oleh ulama-ulama fiqih.pengobatan. bahwa ijtihad atau yang biasa disebut arro'yu mencakup dua pengertian : a. tidak disetujui oleh Imam Malik dan pengikut-pengikutnya. maka tidak ada jalan kecuali mempertahankan wahyu yang diterima secara meyakinkan (AlQuran) dan mengabaikan yang tidak meyakinkan (hadis). Tetapi apabila ijtihadmu salah. http://www. mengecualikan sebagian kandungannya pun tidak dapat dilakukan oleh hadis. bukan saja menolak pandangan Abu Hanifah yang sangat ketat itu. Bukankah Allah sendiri telah mewajibkan umat manusia untuk mengikuti perintah Nabi-Nya? Harus digarisbawahi bahwa penolakan satu hadis yang sanadnya sahih. walaupun tidak sejalan dengan lahir teks ayat Al-Nisa' ayat 24. Penggunaan fikiran dalam mengartikan." Pendapat di atas. b. menyatakan bahwa "Para imam fiqih menetapkan hukum-hukum dengan ijtihad yang luas berdasarkan pada Al-Quran terlebih dahulu. bahkan persoalan akan semakin sulit jika Al-Quran yang bersifat qathi'iy al-wurud itu diperhadapkan dengan hadis yang berbeda atau bertentangan.com/journal/item/34 1. Mereka berpendapat bahwa al-hadits dapat saja diamalkan. menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari sesuatu ayat atau hadits. baik dalam bentuk pengecualian maupun penambahan terhadap kandungan Al-Quran.Tentu. Kepada �Ali bin Abi Thalib beliau pernah menyatakan : " Apabila engkau berijtihad dan ijtihadmu betul. Menurutnya. walaupun tidak sejalan dengan Al-Quran. Al-Sunnah. Disini. tidak dilakukan oleh ulama kecuali dengan sangat cermat dan setelah menganalisis dan membolak-balik segala seginya. Muhammad Iqbal menamakan ijtihad itu sebagai the principle of movement. maka engkau mendapatkan dua pahala. tetapi juga pandangan Imam Malik yang lebih moderat. hadis yang melarang memadu seorang wanita dengan bibinya.htm . Mahmud Syaltut berpendapat. haram hukumnya.com/ajaran_islam/def_fungsi_ijtihad. jalan keluar ini tidak disepakati. Menurut mereka. Pendapat yang demikian ketat tersebut. apabila sesuatu persoalan itu engkau temukan pada dua sumber tersebut. atau adanya ijma' ulama menyangkut kandungannya. Karena itu. tetapi kalau tidak sejalan. Yang menerapkan secara utuh hanya Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Yaitu penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam al-Quran dan as-Sunnah. seperti adanya pengamalan penduduk Madinah yang sejalan dengan kandungan hadis dimaksud. mereka menolaknya karena Al-Quran lebih utama untuk diikuti. Definisi dan Fungsi Ijtihad Secara bahasa ijtihad berarti pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu.multiply. pandangan para pakar sangat beragam. dalam pandangan mereka. maka ijtihadlah ".

bahkan hingga saat ini. dari rahmat ke permusuhan. bukanlah termasuk syariat. Misalnya dalam QS Ali Imran disebutkan: “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: Kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahannam. bersifat menantang dan tidak mungkin untuk ditandingi oleh siapapun. Al-Qur’an menantang orang-orang kafir yang ragu terhadap kebenaran Al-Qur’an untuk membuat surat yang sepadan dengan Al-Qur’an dari segi keindahan bahasa dan kebenaran isinya. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. 2008 • Kategori: Kajian Al-Qur'an Di antara ciri agama yang layak dianut di abad modern adalah bahwa agama tersebut dibawa oleh manusia pilihan (yaitu nabi) yang dikuatkan dengan mukjizat. Kemukjizatan Al-Qur’an menurut sebagian ulama terletak pada keindahan susunan kalimatnya dalam hal balaghah. Mukjizat Nabi Muhammad saw yang masih bisa kita saksikan adalah Al-Qur’an. dengan interpretasi bagaimana pun juga. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Ciri-ciri kemukjizatan Al-Qur’an adalah : ia merupakan kitab suci yang luar biasa hebatnya baik ditinjau dari segi keindahan susunan bahasa ataupun dari isinya. jika dicermati lebih dalam. Karena itu. Ijtihad adalah ruh penggerak berkembang dan majunya berbagai pemikiran keagamaan pada masa kejayaan Islam tempo dulu. Kalau seandainya prinsip-prinsip ajaran itu dari produk manusia atau produk masyarakat tertentu pasti tidak akan cocok untuk diterapkan sepanjang masa . konfrontasi yang berkepanjangan dengan kaum Quraisy Mekkah penganut pagan (politeisme) yang tidak rela pengaruh Nabi Muhammad dan pengikutnya semakin membesar.org/?p=149 Ijtihad dan Kesegaran Islam Oleh Muhammad Nurul Fikri Syariat adalah keadilan. Allah berfirman. dengan cara menentang mukjizat tersebut. Al-Qur’an adalah mukjizat Nabi Muhammad yang abadi sampai hari Kiamat. ”Bila kalian ragu-ragu terhadap apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (berupa AlQur’an). tapi sampai sekarang tidak ada seorangpun yang mampu menandinginya. Sebagian mukjizat nabi tersebut hendaknya masih bisa kita saksikan sekarang ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Qur’an terletak pada pemberitannya tentang hal-hal ghaib. di dalam Alquran sebetulnya tidak ada kata ijtihad dalam pengertian yang dipahami saat ini. Dan itulah tempat yang seburukburuknya. dari hikmat ke kesia-siaan atau kemuspraan. yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. kemaslahatan dan hikmah secara menyeluruh. raga dan harta untuk berjuang menghadapi kaum Quraisy.” (QS Al-Baqarah: 23-24). sehingga kita bisa membuktikan apakah agama tersebut benar-benar asli dari Sang Pencipta atau tidak. Padahal. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Qur’an terletak pada kesesuaian prinsip-prinsip Al-Qur’an untuk seluruh umat manusia. mukjizat bisa diartikan sebagai sesuatu yang luar biasa. tidak ada artinya mukjizat tersebut sebagai tanda kebenaran seorang Rasul Allah. fashahah dan keindahan ungkapannya. kata yang dipakai adalah jihad. Agama nantinya bisa dipalsukan oleh orang-orang yang mengaku menjadi nabi. dari maslahat ke kebinasaan. Yang ada justru adalah kata jihad. buatlah satu surat saja yang sepadan (dengan salah satu surat Al-Qur’an) dan panggillah penolongpenolong kalian selain Allah bila kamu sekalian benar. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan ke tirani. Dalam pengetahuan agama. dan sebagainya. Kalau mukjizat itu bisa kita kalahkan berarti ia bukanlah mukjizat. kitab suci Al-Quran. dalam konteks pengorbanan jiwa. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kalau mukjizat bisa ditandingi oleh manusia. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lainnya kafir yang dengan mata kepala seakanakan melihat orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. . Bila kalian tidak bisa melakukannya dan pasti tidak akan bisa melakukannya. Ia diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw yang menantang semua orang kafir untuk menandinginya (lihat QS Al-Baqarah 23-24 dan QS Yunus 37-39).” (QS Ali Imran: 12-13) http://ikadijatim. rahmat.Kemukjizatan Al-Qur’an Ditulis oleh admin • Okt 7th. takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Pertama. muncul pada diri seseorang yang mengaku menjadi Nabi. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Beliau dikuatkan dengan berbagai mukjizat seperti membelah bulan.

Sebagian ulama menilai bahwa Abu Yusuf termasuk kelompok pertama/mujtahid muthalaq/mustaqil. dalam pengertian optimalisasi kemampuan nalar. kita bisa menyimpulkan. Sedangkan arti istilahnya adalah kerja keras menggali hukum islam dari sumber-sumbernya yaitu Al-Qur’an dan Hadits. men-takhrij-kan pendapat imamnya dan menyeleksi beberapa pendapat yang dinukil dari imamnya. ketika hendak mengutus Muâdz bin Jabal ke Yaman. ia memberikan solusi dan keputusan terhadap masalah-masalah historis yang spesifik dan kongkret. ada legalisasi niscayanya ijtihad. maka menggunakan sunah Rasulullah. Pada prinsipnya mereka mengikuti normanorma/kaidah-kaidah istinbath imamnya. yaitu Ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan sendiri norma-norma dan kaidah istinbath yang dipergunakan sebagai sistem/metode bagi seorang mujtahid dalam menggali hukum. Berdasarkan definisi di atas. Jadi untuk menggali hukum dari sumbernya. Ketiga. mereka memakai sistem atau metode yang telah dirumuskan imamnya. Menurut Fazlur Rahman di dalam Islam and Modernity. masih ada kesinambungan antara ajaran para nabi dan rasul yang satu dengan yang lainnya. Jika tidak ada. Contohnya. Contohnya seperti Imam Ghazali dan Juwaini dari madzhab Syafi'i.Kedua. Karena itu ada beberapa syariat terdahulu yang kemudian dipertahankan Rasulullah. Norma-norma dan kaidah itu dapat diubahnya sendiri manakala dipandang perlu. Imam Malik. kita akan melihat bahwa sesungguhnya ia tidaklah memberikan banyak prinsipprinsip umum. Mujtahid dari tingkatan ini contohnya seperti Imam Hanafi. baik secara eksplisit maupun implisit.com/id/artikel/ijtihad-dan-kesegaran-islam/ 29. dari mana bisa disimpulkan prinsipprinsip umum. tidak bercampur aduk. maka menggunakan ijtihad nalar (HR. Di antaranya. Mereka sudah mengetahui Tuhan. ia juga merupakan pesan-pesan universal dari wahyu Allah yang dengan itu. Dari madzhab Hanafi seperti Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. dan ijtihadnya benar. Bentuk-bentuk Ijtihad yaitu: • Ijtihad Muthlaq/Mustaqil. Mereka hanya berhak menafsirkan apa yang dimaksud dari norma-norma dan kaidah-kaidah tersebut. Tetapi. Alquran memberikan. http://islamlib. hal itu bisa kita lihat pada Imam Nawawi dan Imam . • Ijtihad di bidang tarjih. Pahala ijtihad dan pahala benarnya ijtihad itu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang terkenal dengan sebutan Mazhab Empat. Nabi Muhammad adalah penerus para nabi dan rasul sebelumnya. mana yang shahih dan mana yang lemah. apabila kita membaca Alquran. demikian juga mengenai hukum furu'/fiqih yang telah dihasilkan imamnya. tetapi tuhan yang mereka persepsikan bukan Tuhan seperti yang Nabi sampaikan. Masyarakat Arab kala itu disebut sebagai masyarakat jahiliah bukan karena mereka tak mengetahui apa-apa. dari mazhab Syafi'i seperti Muzany dan Buwaithy. Transformation of Intellectual Tradition. Artinya. Ijtihad mereka hanya berkisar pada masalah-masalah yang memang belum diijtihadi imamnya. Jika tidak ada dalam Kitabullah. tidak menciptakan sendiri. Bukhari-Muslim). Muâdz mengatakan akan menggunakan Kitabullah. Apa arti harfiah dan istilah IJtihad? Sebutkan bentuk-bentuk Ijtihad? Jawab: Ijtihad menurut arti harfiahnya adalah kerja keras. maka ia mendapatkan dua pahala. yaitu Ijtihad yang dilakukan dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada baik dalam satu lingkungan madzhab tertentu maupun dari berbagai mazhab yang ada dengan memilih mana diantara pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan sesuai dengan tuntunan zaman. beliau menanyakan soal apa yang jadi landasan Muâdz nantinya ketika menghukumi sesuatu. Meski demikian. alasan-alasan di balik solusi-solusi dan keputusan-keputusan tersebut. bahwa iijtihad adalah proses menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat zhanni dengan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan hingga tidak mungkin lagi melakukan usaha lebih dari itu. • Ijtihad mazhab atau fatwa yang pelakunya disebut mujtahid mazhab/fatwa. tetapi memupuk keyakinan baru sebagai lawan dari keyakinan pagan yang dianut umat manusia kala itu. yaitu Ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dengan mempergunakan norma-norma dan kaidah-kaidah istinbath imamnya (mujtahid muthlaq/Mustaqil). Untuk sebagian besar. selain nilai-nilai moral yang dikandungnya masih relevan dengan apa yang beliau bawa. Dalam mazhab Syafi'i. yang jauh lebih dibutuhkan oleh umat Islam kala itu bukanlah pemikiran rasional. • Ijtihad Muntasib. Sebab. Nabi sendiri mengatakan bahwa seorang yang berijtihad. yaitu Ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam lingkungan madzhab tertentu. kebaikan dan keburukan tetap bisa dipisahkan secara jelas. di dalam sunah Nabi.

Ijma terdiri atas ijma qauli (ucapan). Metode yang umumnya digunakan dalam berijtihad yaitu : Ijma' . Ijma sukuti adalah ketika para ulama mujtahidin berdiam diri. Islam hanya membenarkan transaksi jual beli jika barangnya sudah nyata-nyata ada. 2) menetapkan suatu hukum yang berlainan dengan hasil qiyas karena pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan umat untuk menghindarkan terjadinya kesulitan dan kezaliman. mendirikan penjara. Contoh. sekalipun tidak ada dalil-dalil secara eksplisit dari Al Quran dan Hadits. Sedangkan ijtihad jamai’ adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid secara berkelompok. bukannya padi. pelanggan akhirnya membayar duluan. Contoh lainnya zakat padi.com/. menetapkan suatu perbutan yang belum ada ketentuan hukumnya. sementara barang yang dipesannya baru diproduksi stelh pelanggan membayar (penuh atau sebagian) dari keseluruhan harga barang yang dipesannya. yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jama’i. dan ijma sukuti (diam). Kebulatan pendapat atau kesepakatan semua ahli ijtihad ummat setelah wafatnya nabi pada suatu masa tentang suatu hukum. maka para ulama sepakat menetapkan wajibnya zakat atas padi. Pembayaran secara salam tersebut merupakan „kekecualian“ dari salam yang umum. . Tapi zaman berkembang dan sistem trnsaski bisnis bergerak lebih cepat. didasarkan adanya persamaan diantara keduanya.Rafi'i.. Dalam perkembangan hukum terjadi ragam tindak pidana dan kriminal yang tidak tercakup secara tegas dalam syara’. padi dan gandum sama-sama makanan pokok. disebabkan ada dalil logika yang membenarkannya. Oleh karena itu mereka menjadikannya satu tingkatan. pembukuan Al Quran dsb. Contoh hukum berKB era sekarang dengan sistem ‘azl pada zaman Nabi saw. Tetapi karena fungsinya sangat baik bagi kemananan dan ketertiban masyarakat. Contoh. merupakan perluasan dari qiyas. yakni jual beli dengan cara bayar duluan sementara barangnya belakangan dilarang oleh Islam. Seperti mendirikan Negara bagi masyarakat Islam dan mengangkat pemimpin bagi ummat. menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiah atas dasar pertimbangan keguanaan dan kemanpaatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Sebagian ulama mengatakan bahwa antara kelompok ketiga dan keempat ini sedikit sekali perbedaannya. Karena ada kesamaan ‚ilat hukum (sebab dan tujuan). diamnya itu bukan karena takut atau malu. www. KB era sekarang dan sistem ‚azl sama-sama cara berKB maka para ulama sepakat menetapkan bolehnya berKB./Jawab%20Soal%20Hukum%20Islam. Hukum Islam menetapkan qishas bagi pembunuhan sengaja. tidak mengeluarkan pendapatnya atas hasil ijtihad para ulama lain. berdasarkan suatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash. hukum cambuk bagi pezina. Syara tidak memerintahkan ataupun melarang pembuatan penjara. Kemudian muncul „penjara“. sehingga sangat sulit untuk dibedakan. •Maslahah Mursalah . Yang dimaksud dengan istihsan adalah 1) meninggalkan qiyas jalli (qiyas nyata) untuk menjalankan qiyas khafi (qiyas samarsamar) atau meninggalkan hukum kulli (hukum umum) untuk menjalankan hukum istisna’i (pengecualian). Nash yang sudah ada hanya menyebutkan gandum. • Istihsan. • Qiyas . Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid secara pribadi.doc Metodologi Ijtihad Dilihat dari pelaksanaannya. Atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. maka keberadaan penjara dapat dipandang bermaslahat. Praktek salam. Seringkali produsen tidak sanggup menyediakan barang yang dibutuhkan pelanggan karena keterbatasan modal. ijtihad dibagi kepada dua macam. Karena ada kesamaan ‚ilat hukum (sebab dan tujuan).contohskripsitesis.. Tentu saja maksudnya agar tidak terjadi kecurangan. Ijma qauli maksudnya para ulama mujtahidin menetapkan pendapatnya baik dengan ucapan maupun dengan tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain di masanya.

haram. dan mubah. rukhsah( kemudahan ) atau azimah.karahah. yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya mendapatkan pahala. Menurut ulama fikih pebuatan mukallaf itu jika ditinjau dari syariat islam dibagi menjadi lima macam. al. Contohnya belanja di supermarket tanpa adanya ijab qabul secara lisan dengan lafal yang jelas. al-hurmah. Perbuatan yang dituntut tersebut disebut wajib. yaitu perbuatan wajib yang harus dikerjakan oleh salah seorang anggota masyarakat. yaitu : a. batal. Hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. http://yudaningsih-saad. dan al-ibahah. Sedangkan menurut ulama fikih. Menurut ulama usul fikih. yaitu: • Fardu ain. dan menguburkan jenazah muslim b.• ‘Urf atau Adat Kebiasaan ‘Urf merupakan adat kebiasaan baik berupa perkataan atau perbuatan yang baik. baik berupa tuntutan. yaitu hukum taklifiy dan hukum wadh’iy dan penjelasannya sebagai berikut : 1. yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya mendapatkan pahala. seperti memandikan. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai sumber-sumber syariat islam. Al-ijab. dan jika dikerjakan pelakunya mendapatkan hukuman (berdosa). tetapi jika tidak dikerjakan tidak hukuman (dosa) c. dan jika telah dikerjakan oleh salah seorang anggota masyarakat. pemilihan. menshalatkan. Al-ibahah. tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti sehingga kalau dikerjakan pelakunya tidak dikenai hukuman e. Jika tuntutan itu dikerjakan maka pelakunya mendapatkan pahala. Hukum taklifiy dibagi menjadi lima macam. tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. sunnah (mandub). yaitu: . An-nadh. Hukum kebiasaanlah (‘urf) yang menetapkan sahnya jual beli demikian. Ulama usul fikih membagi hukum islam menjadi dua bagian. yaitu tuntutan dari syariat untuk melaksanakan suatu perbuatan. makruh. yaitu a. yang karenanya dapat dibenarkan oleh syara’. maka gugur kewajiban anggota masyarakat lainnya. seperti shalat lima waktu • Fardu kifayah. atau menjadikan sesuatu sebagai syarat.com/?pg=articles&article=10021 Sumber – sumber Ajaran Islam Agama Islam memiliki aturan–aturan sebagai tuntunan hidup kita baik dalam berhubungan sosial dengan manusia (hablu minannas) dan hubungan dengan sang khaliq Allah SWT (hablu minawallah) dan tuntunan itu kita kenal dengan hukum islam atau syariat islam atau hukum Allah SWT. yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti sehingga tuntutan untuk meninggalkan perbuatan itu wajib. tetapi apabila ditinggalkan pelakunya tidak mendapatkan hukuman (dosa) perbuatan sunnah dibagi menjadi dua. sunah (mandub). mengafani. al-almandub. hukum adalah tuntunan Allah SWT (Alquran dan hadist) yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang sudah balig dan berakal sehat). terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari hukum dan hukum islam atau syariat islam. yaitu perbuatan wajib yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf. sah. penghalang. Fardu (wajib). karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman b. Hukum Taklifiy Adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. yaitu firman Allah yang mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya d. hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh syariat (Alquran dan hadist) berupa al-wujub. yaitu tuntutan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan dan dilarang ditinggalkan. karena ketika pelanggan memilih barang dan membayarnya di kasir sebenarnya sudah terjadi ijab qabul. Al-tahrim. tetapi apabila ditinggalkan pelakunya mendapatkan hukuman (berdosa) perbuatan wajib ditinjau dari segi orang melakukannya dibagi menjadi dua. Al-karahah.

Alqur’an Secara etimologi Alquran berasal dari kata qara’a. yaitu perbuatan sunnah yang dianjurkan dikerjakan oleh salah seorang atau beberapa orang dari golongan masyarakat. Sedangkan secara terminologi (syariat). seperti shalat sunnah rawatib • Sunnah kifayah. serta menguntungkan penguasa pada saat pembuatan hukum tersebut. yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya tidak berdosa. Seperti: genap satu tahun (haul) adalah syarat wajibnya harta perniagaan. Penghalang (mani). hal ini karena keterbatasan manusia dalam ilmu pengetahuan yang diberikan Allah SWT mengenai kehidupan dunia dan kecenderungan untuk menyimpang. Haram. yaitu kitabullah (Alquran). Seperti: najis yang ada di badan atau pakaian orang yang sedang melaksanakan shalat menyebabkan shalatnya tidak sah atau menghalangi sahnya shalat. setelah Alquran dan hadist.” Dan disamping itu pula para ulama fikih menjadikan ijtihad sebagai salah satu dasar hukum islam. Alquran adalah Kalam Allah ta’ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para NabiNya. Sumber-Sumber Ajaran Islam Primer 1. yaqra’u. mendoakan muslim atau muslimat c. seperti: memilih warna pakaian penutup auratnya. 1. yakni terdiri dari tiga sumber. seperti memberi salam. yaitu sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan dalam nas (Alquran dan hadist). yaitu: a. Mubah. Ketiga sumber ajaran ini merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan yang tidak boleh dibalik. mencuri. Sumber ajaran islam dirumuskan dengan jelas oleh Rasulullah SAW. tetapi apabila ditinggalkan pelakunya mendapatkan pahala. merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah Pokok-pokok kandungan dalam Alquran antara lain: . Pada umumnya para ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum islam adalah Alquran dan hadist. seperti: meninggalkan shalat Dhuha e. tetapi apabila ditinggalkan pelakunya mendapat pahala. seperti: bezina. Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam. dan ra’yu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. as. Dengan demikian sumber hukum islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar. syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu (hukum). Dan menurut para ulama klasik.1. Sebab.• Sunnah ain. atau pedoman syariat islam. selama kalian berpegang pada keduanya.sunnah (hadist). “ Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selamanya. sedangkan hukum Allah SWT adalah peraturan yang lengkap dan sempurna serta sejalan dengan fitrah manusia. 1992:1). diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. bahwa keberadaannya menjadi sebab tidak adanya hukum. yaitu perbuatan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu. yaitu Kitab Allah dan sunnahku. bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab. atau qur’anan yang berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan menghimpun (al-dlammu). membunuh d. jika tidak haul maka tidak wajib zakat perniagaan c. Ulama usul fikih berpendapat bahwa hukum waid’iy itu terdiri dari tiga macam. yaitu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda. Sumber-sumber ajaran islam ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber ajaran islam yang primer (Alquran dan hadist) dan sumber ajaran islam sekunder (ijtihad). acuan. Pembahasan mengenai karakteristik masing-masing sumber ajaran islam tersebut adalah sebagai berikut: 1. yaitu sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab hukum. yaitu sesuatu yang berada diluar hukum syara’. Makruh. Melalui penjelasan singkat mengenai pengertian hukum islam atau syariat islam tadi barulah kita mengerti pengertian hukum islam. qiraa’atan. yang mengandung pengertian. Seluruh hukum produk manusia adalah bersifat subjektif. jika matahari belum tergelincir maka shalat zhuhur belum wajib dilakukan b. yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya berdosa dan akan dihukum. Seperti: tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya shalat zhuhur. Yang dimaksud sebagai sumber hukum islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata (Sudarsono. Syarat. tetapi keberadaan hukum syara’ tergantung padanya. Hukum Wa’iy Adalah perintah Allah SWT. jika syarat tidak ada maka hukum pun tidak ada. Alquran adalah Kalamulllah yang diturunkan pada rasulullah dengan bahasa arab.

Hukum ini tercermin dalam Rukun Iman. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fikih.• Tauhid.1. Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Alquran yang kurang jelas atau sebagai penentu hukum yang tidak terdapat dalam Alquran. antara manusia dengan sesama manusia. Ilmu Ushuluddin. • Hukum faraid (waris). yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah SWT. Hukum amaliah ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syara/syariat. puasa. dan penetapan pengakuan. Hukum ini tercermin dalam konsep Ihsan. yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan. Sumber-Sumber Ajaran Islam Sekunder 2. 1. Ijtihad . dan haji • Hukum muamalat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid. baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Akhlaq atau Tasawuf. Al-Quran mengandung tiga komponen dasar hukum. • Hukum Amaliah. • Hukum hudud (hukuman). yaitu semua perbuatan Rasulullah • Sunnah taqririyah. yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid • Janji dan ancaman. • Hukum Khuluqiah. yaitu penetapan dan pengakuan Rasulullah terhadap pernyataan ataupun perbuatan orang lain • Sunnah hammiyah. seperti para Nabi dan Rasul dalam menyiaran syariat Allah SWT maupun kisah orang-orang saleh ataupun kisah orang yang mengingkari kebenaran Alquran agar dapat dijadikan pembelajaran. yaitu semua perkataan Rasulullah • Sunnah fi’liyah. zakat. Sedangkan khusus hukum syara dapat dibagi menjadi dua kelompok. yaitu sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tapi tidak sampai dikerjakan 2. sebagai berikut: • Hukum I’tiqadiah. yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah SWT dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah/keimanan. yaitu: • Sunnah qauliyah. yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Termasuk ke dalam hukum muamalat adalah sebagai berikut: • Hukum munakahat (pernikahan). Sunnah dibagi menjadi empat macam. yakni: • Hukum ibadah. atau Ilmu Kalam.2. • Hukum aqdiyah (pengadilan). yaitu kepercayaan ke-esaann Allah SWT dan semua kepercayaan yang berhubungan dengan-Nya • Ibadah. • Hukum jihad (peperangan). serta manusia dengan lingkungan sekitar. • Hukum dauliyah (antarbangsa). misalnya salat. • Hukum tata Negara/kepemerintahan • Hukum makanan dan penyembelihan. perkataan. yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. • Hukum jinayat (pidana). Hadist Sunnah menurut syar’i adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW baik perbuatan. • Hukum jual-beli dan perjanjian. yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Alquran dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkari • Kisah umat terdahulu.

Akan tetapi. yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Contohnya adalah adanya larangan meminum minuman keras walaupun hanya seteguk. ia harus berpegang atau yakin kepada keadaan sebelum berwudhu sehingga ia harus berwudhu kembali karena shalat tidak sah bila tidak berwudhu. Akan tetapi menurut Istihsan. yaitu menurut bahasa berarti menutup jalan. yaitu Alquran dan hadist. seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudhu atau belum. atau sependapat. Si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab kabul karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli. Adapun menurut istilah adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan manusia. • Mushalat Murshalah.Ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. • Urf. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Alquran maupun hadist. • Sududz Dzariah. yaitu menurut bahasa berarti kesejahteraan umum. Macam-macam ijtidah yang dikenal dalam syariat islam. ‘cis’. yaitu menurut bahasa artinya sepakat. maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Alquran dan hadist. yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus (adat). yaitu berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Contohnya. Contohnya adalah pada surat Al isra ayat 23 dikatakan bahwa perkataan ‘ah’. Contohnya adalah dalam hal jual beli. syarak memberikan rukhsah (kemudahan atau keringanan) bahwa jual beli diperbolehkan dengan system pembayaran di awal. padahal minum seteguk tidak memabukan. yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat. setuju. Hasil dari Ijma’ adalah fatwa. sedangkan barangnya dikirim kemudian. Larangan seperti ini untuk menjaga agar jangan sampai orang tersebut minum banyak hingga mabuk bahkan menjadi kebiasaan. yaitu • Ijma’. • Istihsan. dalam Al Quran maupun Hadist tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat Al Quran. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatu masa. baik berupa perkataan maupun perbuatan. http://abdullah21. Contohnya.com/2008/10/13/sumber-%E2%80%93-sumber-ajaran-islam/ . Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar’i dari dalil-dalil syara. kita dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Di saat seperti ini. Dengan kata lain Qiyas dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Alquran dan hadist. menurut aturan syarak. Contohnya. tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. atau ‘hus’ kepada orang tua tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan atau menghina. • Istishab. sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. apalagi sampai memukul karena samasama menyakiti hati orang tua.wordpress. yaitu suatu proses perpindahan dari suatu Qiyas kepada Qiyas lainnya yang lebih kuat atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudharatan atau dapat diartikan pula menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. • Qiyas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful