P. 1
Latar Belakang Kajian

Latar Belakang Kajian

|Views: 479|Likes:
Published by one_owen87

More info:

Published by: one_owen87 on Dec 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

Latar Belakang Kajian Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah

Karim, 2004; Abdul Shukor Shaari, 2001) berbanding dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail, 2002). Oleh yang demikian, proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan, semasa menulis karangan, dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan, 2006). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Untuk menguasai tujuan tersebut, pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Dalam penghasilan penulisan karangan, murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Hashim, 2005). Justeru, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki, 2003). Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata -mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman, 2005; Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Oleh itu, dalam pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman, 2005). Dalam penghasilan sesebuah penulisan, pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas, tepat, dan berkesan. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan, memujuk, memberi pendapat, atau untuk bercerita. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Oleh itu, murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta, naratif, sajak, pantun dan sebagainya. Namun, kegagalan dalam menguasai kemahiran menulis mengakibatkan pelajar sukar hendak menyatakan mesej dalam bentuk tulisan. Haron (1990) dalam Yap Kim Fatt (1991) berpendapat bahawa penulisan melibatkan kemahiran menyampaikan maklumat, idea, perasaan, dan pandangan yang terdapat dalam pemikiran penulis melalui bahasa dan bukan sekadar menyusun atau menggubah perkataan, frasa dan ayat. Kemahiran mengarang mampu dikuasai oleh sesiapa sahaja sekiranya terdapat pengubahsuaian kurikulum dan juga penyediaan bahan pengajaran yang sesuai (Faridah Serajul Haq dan rakan-rakan, 2001). Proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis juga perlu diberi perhatian bagi menjamin kecemerlangan pencapaian penulisan dalam kalangan murid. Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya memiliki pengetahuan kandungan, pengatahuan am, kemahiran pedagogi dan sikap yang menggalakkan pembelajaran agar pengajaran mereka berkesan (Syed Lutfi Syed Hamzah, 1994). Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Semakan (2003), menegaskan bahawa tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia (BM) ialah supaya murid dapat menggunakan BM secara berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Selain itu, dalam pengajaran bahasa khususnya penulisan, guru juga perlu mempertimbangkan pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain dalam kalangan murid dengan menggunakan strategi berpusatkan murid. Kementerian Pelajaran berusaha untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar dengan memberi penekanan kepada proses kognitif dalam isi pelajaran dan pengetahuan. Proses kognitif seperti

Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif Terdapat 5 elemen yang perlu dipegang dalam KPK (Johnson dan Johnson. berinteraksi dan menyeronokkan (Pusat Perkembangan Kurikulum 2001). agama. keturunan. dan pemprosesan kumpulan. kecerdasan pelbagai dan konsep konstruktivisme untuk meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. 1982). membuat keputusan dan sebagainya. kemahiran sosial perlu diberi penekanan yang berfungsi secara berkesan dalam kumpulan. 1989). Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). lebih memahami. Kemahiran sosial penting kerana tanpa kemahiran sosial. berkeyakinan. Strategi ini juga menegaskan bahawa murid seharusnya tidak dibezakan dengan warna kulit. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif iaitu saling bergantung antara satu sama lain secara positif. Prinsip yang terakhir ialah pemprosesan kumpulan. salah satu teknik yang dapat membantu guru dan murid dalam melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran ialah menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK). 1995). interaksi bersemuka merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam KPK. guru harus melakukan penerapan nilai murni. Antaranya ialah ahliahli saling bergantung secara positif. Setiap ahli kumpulan harus sedar mereka saling bergantung dalam melaksanakan beban tugas. dan penggunaan bahan yang merentas pelbagai disiplin dalam proses pengajaran (Roselan Baki. Pembelajaran koperatif menjadi popular pada tahun 1980-an kerana positifnya terhadap pencapaian iaitu yakin diri. lebih mengingati. kemahiran komunikasi. Oleh itu. Dalam hal ini. yakin dan seronok untuk belajar (Johnson & Johnson. Selain itu. saling berinteraksi secara bersemuka. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan perlu dibajai dalam diri murid agar menjadikan murid lebih faham. Setiap kumpulan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan mesti mempunyai kesedaran untuk bekerjasama dan meyumbang tenaga untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan sempurna. Setiap ahli kumpulan mesti sedar bahawa mereka mempunyai kaitan dengan orang lain dan usaha untuk melakukan sesuatu tidak akan berjaya jika usaha tidak dilakukan bersama. membuat kerja bersama dan menunjukkan kesungguhan untuk berkongsi maklumat dan berbincang dalam melaksanakan dan menyempurnakan tugasan dan mencapai matlamat kumpulan. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri. ahli-ahli kumpulan sedar mereka tenggelam bersama-sama. jantina mahupun mental masing-masing (Kamaruddin Tahir. ahli kumpulan akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan aktiviti kumpulan. 1994). Teknik pengajaran guru juga mestilah sesuai dengan kebolehan murid dengan mengambil kira penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan kajian masa depan. 2003). Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan. 2005). 2003). Sasaran utama adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri. setiap ahli perlu berkomunikasi secara bersemuka. Sehubungan itu. Semangat kerjasama.yang terkandung dalam kurikulum dikembangkan melalui isi kandungan yang dipelbagaikan dari segi pendekatan. kedinamikan pergaulan antara individu dan motivasi diri (Mahzan Arshad. . Setiap orang dalam kumpulan harus belajar dan terlibat secara aktif untuk membantu kumpulannya berjaya (Jacobs. Antara kemahiran sos ial yang harus ditekankan kepada ahli kumpulan ialah aspek kepimpinan. saling percaya. KPK merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid yang terdiri daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin. Dalam elemen ini. Penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif merupakan satu daripada ciri pembelajaran konstruktivisme yang membolehkan murid memiliki lebih kemahiran sosial. strategi berfikir serta mempunyai kualiti intelek yang tinggi. Rasa tanggungjawab untuk menyiapkan tugasan antara ahli kumpulan juga terkandung dalam elemen KPK. Pembelajaran secara konstruktivisme juga membolehkan murid memperoleh beberapa kemahiran seperti lebih berfikir. kemahiran koperatif.

Terjemahan Nurulita. Slavin. 1983. Sharon & Slavin (1989) dalam Zakaria Kassim (2003) menyatakan pembelajaran koperatif meninggalkan pelbagai kesan yang dapat dikenal pasti seperti lebih bekerjasama. kajian oleh beberapa tokoh pengkaji (Deuttsh. 1994).Zubaedi. Berdasarkan domain afektif. murid berpeluang meneguhkan domain kognitif dan domain efektif. 2008) menunjukkan pembelajaran koperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. kaedah pembelajaran koperatif memupuk nilai-nilai murni seperti kejujuran. bekerjasama. namun ia akan memberi faedah kepada golongan yang berbeza dalam . semua kaedah belajar bersama menekankan tanggungjawab setiap ahli dalam kumpulan dengan tidak mengambil kira pencapaian akademik. guru dan murid harus berupaya membuat refleksi sejauhmana P&P telah berjaya (Kagan. n Pelaksanaan tugas secara berkoperatif dapat menumpukan pelakuan dan keyakinan diri murid. kerjasama dalam kumpulan sangat diperlukan supaya setiap individu dapat mencapai apa yang dihasratka dan n dapat memperoleh manfaat bersama (Kagan. D. sanggup berkorban sepakat dan beri isiatif. Robert E. Pembelajaran koperatif yang menggunakan kerjasama dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada pelajar dari pelbagai kebolehan membolehkan pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan bagi menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Kumpulan pembelajaran berkoperatif boleh terdiri daripada tiga orang atau lebih dalam satu-satu kumpulan. 1957. bertanggungjawab. Setiap ahli harus saling bantu-membantu. Zakaria Kassim (2003) bersetuju bahawa kaedah pembelajaran koperatif dapat mengendalikan pelajar melaksanakan tugas-tugas secara bersemuka. Secara tidak langsung. 1994). bertolak-ansur berperikemanusiaan. Hulten dan De Vries. membuat keputusan bersama dan berusaha membuat pembaikan dalam tugasan. Melalui kaedah pembelajaran koperatif ini. Apabila yang cerdas berada dalam kumpulan yang kurang cerdas. Sehubungan itu. Harga kendiri mereka akan meningkat dan secara tidak langsung mereka akan lebih menyanyangi sekolah dan berminat untuk belajar. mereka perlu menguatkan nada suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Sehubungan itu. Setelah dapat bekerjasama dalam kumpulan mereka juga akan saling menerima dan bertukar-tukar idea antara satu sama lain. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Perhubungan dengan individu akan mewujudkan persahabatan tanpa mengira kaum dan kedudukan. 1949. 1976. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. saling menghormati. Dengan cara demikian. Seterusnya pelajar berasakan diri mereka diterima dan dihargai oleh rakan-rakan. Kajian yang dijalankan menunjukkan murid yang belajar secara koperatif lebih bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain berbanding kaedah pembelajaran secara individu. Johnson and Johnson (1994) dalam Mahzan Arshad (2003) menjelaskan bahawa belaj r a secara berkoperatif memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam aktiviti sosial dalam bilik darjah dengan aktif. Implikasi Pembelajaran Koperatif terhadap Kemahiran Menulis Kajian-kajian yang dilakukan telah menunjukkan keberkesanan pembelajaran koperatif dari segi pencapaian akademik di samping meningkatkan proses sosialilasi murid. Dalam hal ini. Madden dan slavin. saling meningkatkan harga diri dan menyayangi sekolah. Berdasarkan domain kognitif pula. Kaedah pembelajaran koperatif juga mendorong pelajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sebaya secara harmoni. Dalam hal ini.Tugasan perlu dilakukan secara muafakat dan keputusan yang dibuat adalah hasil persetujuan bersama. Thomas.

KPK boleh menjadi satu asas yang kukuh untuk membina peribadi insan mulia. guru perlu menunujukkan hubungan yang mesra dan bermakna kepada setiap kumpulan dan membantu menghubungkan apa yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas berkaitan mata pelaran yang diajarkan. Sikap dan perlakuan mereka didapati mengalami perubahan menerusi pembelajaran koperatif. pelajar-pelajar dapat berkongsi kekuatan dan membaiki kelemahan masing-masing. Semangat perpaduan. Dengan menggunakan kaedah kumpulan kecil. Slavin. Rumusan Berdasarkan tinjauan dan kajian yang dijalankan. saling bergantung antara satu sama lain. Permuafakatan ini akan membantu dan menggalakkan pembelajaran yang aktif. Dengan cara ini guru dapat mempelbagaikan corak . kerjasama dan saling bantu membantu amat penting memandangkan kaedah pembelajaran yang menekankan persaingan. malah harus dilihat dalam aspek yang lebih luas iaitu pembentukan sahsiah generasi akan datang. kemahiran interpersonal dapat dibentuk selain daripada belajar menyelesaikan masalah bersama-sama. Hal ini bermakna dalam pembelajaran koperatif. guru berperanan sebagai ·supervisor· untuk menggalakkan aktiviti pembelajaran. pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran koperatif juga sesuai digunakan dalam apa jua mata pelajaran yang hendak diajarkan kepada pelajar. kumpulan murid yang diajar dengan pendekatan pembelajaran koperatif mencatat pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan murid yang diajar melalui kaedah tradisional (Cheah dan Poon. menanam nilai-nilai positif hidup bermasyarakat selain membantu perkembangan emosi dan mental pelajar (Robert E. Murid lebih cenderung dan berminat belajar sambil bertukartukar pendapat atau berinteraksi dengan rakan.satu kumpulan (Robert E. Slavin. bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Tanggungjawab menyelesaikan tugasan merupakan kaedah yang amat baik untuk memberi peluang kepada pelajar memenuhi keperluan sosial mereka. Oleh itu. pelajar perlu betul-betul memahami subtopik itu. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi. Justeru. Selain itu. Melalui penempatan ke dalam kumpulan dan memberi tugasan kepada mereka menyebabkan mereka perlu bekerjasama. Guru juga perlu memberi bantuan kepada setiap kumpulan yang memerlukan bantuan. 2008). Sehubungan dengan itu. Selain itu. 1998). Perkembangan koperatif tidak hanya berperanan meningkatkan prestasi akademik sahaja. Jika dijalankan dengan sempurna. 2008). Implikasi Terhadap Guru Dalam pembelajaran koperatif. Mereka melibatkan diri secara aktif dalam segala aktiviti yang dirancang oleh guru kerana mempunyai tanggungjawab untuk menaikkan imej kumpulan masing-masing. Untuk tujuan ini. jelaslah bahawa strategi pengajaran dan pembelajaran secara koperatif mendatangkan kesan yang positif sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas rawatan. yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Ini jelas menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara tradisonal. beliau bersutuju bahawa KPK juga mendorong pelajar meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran. guru perlu merancang dan menyusun proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih teliti. setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk menguasai sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. menjelaskan atau menerangkan perkara yang menjadi kekeliruan setiap murid.

. Dalam KPK ini. Perkongsian maklumat ini dapat membantu mereka menghasilkan karangan yang lebih baik. penggunaan teknik ini juga ada kelemahannya. proses pembelajaran menggunakan teknik ini memerlukan masa yang lebih panjang. Dari segi masa. murid yang cerdas dapat membantu murid yang lemah sama ada secara langsung atau idak langsung. Perlis. guru pelu sentiasa membimbing murid untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih positif. terutamanya bagi aktiviti pengumpulan dan penyaringan maklumat. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. Murid-murid berpencapaian sederhana dijadikan sampel kajian ini. Justeru. Pelajar didapati bekerjasama. Walau bagaimanapun. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. Teknik ini juga dapat memdorong murid untuk matang dalam berfikir kerana proses pemerolehan maklumat yang relevan. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Sekiranya aktiviti ini berterusan. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Perbincangan dapatan kajian ini selaras dengan kajian Masitah Zainuddin (2005). Keberanian dalam mengemukakan pendapat dan kebolehan mengawal emosi merupakan aspek yang penting bagi melahirkan murid yang berwibawa. murid dapat berfikir dengan matang yang boleh membantu penghasilan penulisan karangan yang baik. teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam penulisan karangan. Namun demikian. Mereka dapat memberikan pendapat dan mendengar komen daripada kumpulan yang lain. teknik Putaran Giliran dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam penulisan karangan. Aktiviti ini juga melatih murid untuk mendengar arahan dengan teliti dan seterusnya melaksanakan arahan dengan cepat dan tepat. penyaringan maklumat dan penghasilan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan yang memerlukan penjanaan fikiran. menjana supaya lebih mantap dan bernas. di daerah Kangar. Keseluruhan aktiviti membolehkan mereka bergerak. sekali gus dapat menyemaikan sikap tanggungjawab antara ahli kumpulan. Walau bagaimanapun. Dalam proses pengajaran karangan.interaksi (murid dengan guru dan sebaliknya) dalam proses pengajara dan pembelajaran dalam bilik darjah. Penyaringan maklumat memerlukan ketelitian agar hasil yang diperoleh tepat dan relevan. Kekuatannya teknik ini dapat memotivasikan serta dapat memberikan keseronokkan kepada murid pada masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. teknik Putaran Giliran boleh menyebabkan kelas menjadi bising. dapatan kajian ini membuktikan keberkesanan KPK dalam meningkatkan prestasi penulisan karangan fakta dan karangan naratif murid tingkatan dua bukan Melayu. dan berfikiran positif. Sikap ini akan dapat memupuk sikap rasional dalam diri mereka. Keadaan ini beleh mengganggu pembelajaran sekiranya tidak dikawal dengan baik oleh guru. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. menghurai.guru perlu mentadbir kelas dengan baik dan mengatur serta memastikan pembelajaran berlaku setiap masa. dan mengaktifkan bilik darjah serta dapat menceriakan suasana pengajaran dan pembelajaran. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. Rumusan Kajian Sebagai rumusannya. Bagi murid yang kurang mampu dalam kemahiran berfikir.

Oleh itu. Walau bagaimanapun. Aliran idea terhenti dan mewujudkan keinginan yang berlainan pada masa murid menulis. Cadangan Kajian Lanjutan Kepada pengkaji-pengkaji pula.lisan karangan yang me Hasil karangan sebahagian murid yang kurang memuaskan adalah berpunca daripada j rak jarak masa a yang terlalu lama antara aktiviti prapenulisan dengan penulisan karangan. Teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat telah mampu menyediakan minda murid untuk menulis karangan. kesediaan terganggu oleh sebab had masa yang ditetapkan. malah dalam semua bentuk pembelajaran. banyak perkara yang perlu diberikan perhatian khususnya komitmen yang tinggi daripada pihak guru agar penggunaan teknik ini . Guru-guru hendaklah berusaha untuk menggunakan KPK dalam pengajaran karangan dengan memperbanyakkan aktiviti kumpulan belajar bersama supaya murid dapat berbincang dan berkongsi masalah dalam penulisan karangan. Sehubungan itu. Kajian-kajian yang terdahulu telah berjaya membuktikan KPK dari segi keberkesannya untuk meningkatkan pencapaian akademik murid di samping meningkatkan motivasi. guru berpeluang untuk memantau penggunaan bahasa murid. iaitu masa untuk aktiviti yang menggunakan kedua-dua teknik ini dalam prapenulisan diteruskan hingga terhasilnya karangan tanpa terikat dengan waktu satu jam yang ditetapkan. pengkaji perlu menggunakan masa kajian yang lebih lama supaya lebih banyak masa dapat diberikan untuk proses rawatan dengan menggunakan KPK. Ini adalah disebabkan penulisan karangan merupakan satu pakej PKP yang tidak boleh diasing-asingkan. dicadangkan agar masa untuk pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan yang menggunakan teknik ini dipanjangkan sehingga murid selesai menulis karangan. dicadangkan agar percubaan lain dibuat pada masa akan datang. tanggungjawab pelajar dalam pembelajaran. kerjasama. Hal ini bertujuan untuk memastikan sama ada pencapaian murid boleh berubah dengan cara ini ataupun tidak. Justeru. Antara cadangannya ialah pengkaji perlu menggunakan jumlah sampel yang mewakili sekolah berpencapaian baik untuk melihat sejahmana keberkesanan KPK terhadap murid cemerlang. Sewaktu teknik ini dilaksanakan. Waktu satu jam biasanya diperuntukkan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia tidak sesuai untuk pengajaran kemahiran menulis karangan menggunakan teknik pembelajaran koperatif. beberapa peruntukan cadangan dikemukakan.Cadangan Kajian Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan KPK dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberikan kesan positif dalam meningkatkan pencapaian murid khususnya dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. sama ada dalam lisan mahupun tulisan. Selain itu. KPK merupakan teknik yang bukan sahaja boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. untuk melihat keberkesanan KPK ini. khasnya guru bahasa Malaysia untuk membuat refleksi tentang kaedah pengajaran yang mereka amalkan dalam bilik darjah.Guru juga perlu sentiasa membaiki kesilapan bahasa murid dalam semua aspek. dapat disimpulkan bahawa sebagai sebuah kajian kecil mempunyai kelemahan yang tersendiri. Dapatan ini diharap dapat membuka minda para pendidik. Kesimpulan Kajian ini telah berusaha untuk melihat sejauhmana keberkesanan KPK dalam penulisan Bahasa Malaysia. Kepelbagaian jenis karangan juga perlu diuji dan diajar dengan KPK supaya dapat ditentukan sama ada kaeadah ini sesuai dilaksanakan dalam semua jenis pengajaran karangan. Namun demikian. Semakan yang teliti terhadap penulisan murid perlu diadakan dari semasa ke semasa agar mempertingkatkan lagi penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan murid.

Maka adalah malang bagi p elajar lemah untuk bersaing dengan pelajar bijak dalam satu masa dan dalam satu kelas yang sama bagi mempelajari sesuatu topik matematik. Keberkesanan pembelajaran koperatif dalam meningkatkan penulisan bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 4 luar bandar. Abd. Kuala Lumpur: Utusan Publication&Distributors Sdn. Slavin (1990) berpendapat rasional disebalik pembelajaran koperatif adalah pelajar akan bersedia membantu rakan sekumpulan sekiranya mereka ingin kumpulan mereka berjaya. Kajian mendapati pendekatan kop eratif berkesan dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Antaranya ialah Student Team -Achievement Division ( STAD ). untuk mencapai matlamat pembelajaran iaitu menghargai matematik. Teams-Games-Tournament ( TGT ) . rakan sebaya dikatakan berupaya menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelajar semasa menerangkan konsep yang sukar. menaakul secara matematik. Universiti Malaya. Talib (2000). Pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik pada masa kini adalah berpusatkan guru dan latih tubi secara ind ividu. Ini adalah disebabkan terdapat di kalangan pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang berbeza -beza diantara satu sama lain. Teams Assisted Individualization ( TAI ) dan Jigsaw II. kaedah dan teknik. Aziz Abd. Bhd. Namun begitu.1 Konsep Pembelajaran Koperatif Secara umumnya pembelajaran ko peratif merupakan satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kumpulan -kumpulan kecil pelajar bagi memberi peluang pelajar berinteraksi sesama mereka di dalam proses pembelajaran. menanamkan rasa yakin terhadap kebolehan sendiri dalam matematik dan membolehkan . Pedagogi bahasa Melayu: Prinsip. memperbaiki suasana pembelajaran dan meningkatkan hubungan sosial antara pelajar. tidak semua pelajar dapat mengikuti pendekatan tersebut dengan baik.dapat memberikan hasil yang optimum. Selain daripada itu. Ahmad Zaini Yaacob (2000). Kertas Projek Sarjana Pendidikan yang Tidak Diterbitkan Fakulti Pendidikan. Menurut Johnson & Johnson (1990). Terdapat beberapa bentuk strategi pembelajaran kumpulan koperatif dicadangkan. Disini pengkaji akan memilih untuk menggunakan strategi pembelajaran Student Team-Achievement Division ( STAD ). 2. meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah.

Pembelajaran Pasukan Pelajar ( Student Team Learning) oleh Slavin dan rakan -rakan di Johns Hopkins University. Walaupun tiada perbezaan yang signifikan bagi sikap diperolehi tetapi kajian menunjukkan terdapat peningkatan dalam pencapaian matematik dan kehadiran pelajar ke kelas. guru harus berali h daripada kaedah tradisional kepada penggunaan bahan pembelajaran individu berasaskan pendekatan koperatif. Kajian quasi -experimental ini mengukur sikap pelajar terhadap matematik sebelum dan selepas pendedahan terhadap pembelajaran koperatif. Lyman & Foyle. salah satu strategi dalam pembelajaran koperatif ke atas sikap pelajar terhadap matematik di sebuah sekolah di negeri Sarawak. Slavin (1995) pula menegaskan pendekatan pembelajaran koperatif merupakan pendekatan yang berstruktur dan sistematik yang boleh digunakan dalam sebarang peringkat persekolahan dan sesuai untuk pengajaran sebarang mata pelajaran. Penyiasatan Kumpulan ( Group Investigation ) oleh Sharan dan rakan -rakan di Tel Aviv University. Pembelajaran koperatif merupakan satu strategi pengajaran di mana pelajarnya bekerja secara koperatif dalam sesuatu kumpulan kecil yang heterogenus (Johnson & Johnson. 2000). Pengkaji menganggap kedua -dua ini boleh dijadikan penunjuk tentang sikap pelajar terhadap penggunaan strategi Team -Games-Tournament dalam pengajaran matematik. 1994). Jigsaw oleh Aronson dan rakan-rakan di University of Texas. Meriam Ismail (1997) telah mengkaji kesan strategi Team -Games-Tournament.penyelesaian masalah matematik. pembelajaran koperatif membabitkan pelajar bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkongsi. Pembelajaran koperatif merupakan pembelajaran kumpulan kecil yang diperkenalkan dengan meluas sebagai suatu strategi pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dan sosialisasi (Cohen.2 Teknik-Teknik Pembelajaran Koperatif Para sarjana telah memperkenalkan pelbagai teknik untuk mengendalikan pembelajaran koperatif yang menggunakan pendekatan dan penekanan yang berbeza-beza. Diantara teknik-teknik yang kerap disenaraikan di dalam literatur ialah Belajar Bersama (Learning Together ) oleh Johnson dan rakan -rakan di University of Minnesota. 1991). 2. Menurut Slavin (1995). Beliau menyatakan dalam fokus ini pembelajaran koperatif membantu pelajar untuk mengembangkan perasaan ³satu kumpulan´ dalam memperkenalkan k eperluan .

mendengar penjelasan pelajar yang lain dan mencari cara baru bagi menyele saikan masalah matematik bersama. minat. 2. berkongsi idea. Pada masa pelajar bekerja bersama -sama. keseronokan dalam mempelajari mata pelajaran matematik dengan lebih mendalam dan peningkatan pencapaian dalam kemahiran penyelesaian masalah dan aktiviti metakognitif.saling membantu dan saling menyokong situasi pembelajaran.3 RINGKASAN Kesimpulannya. . telah banyak kajian kes dijalankan oleh para pengkaji dan kajian tersebut menunjukkan wujudnya kesan yang positif terhadap pelajar dari segi sikap. mereka belajar untuk saling memberi dan menerima bantuan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->