Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Misi KPM
Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

Matlamat
a.

b.
c. d.

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

Prinsip Etika Kerja
a.

b.
c.

d.
e. a. b. c. d. e. f. g.

Niat yang betul. Perlakuan yang baik. Penggerak ke arah kebaikan. Memperkotakan apa-apa yang dikatakan. Berdisiplin dan beradab.

Nilai-Nilai Utama dalam Etika Kerja
Amanah Benar Bijaksana Bersyukur Dedikasi Ikhlas Penyayang
1

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Piagam Pelanggan
Kami warga Kementerian Pelajaran dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

 menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta
memenuhi matlamat perpaduan negara; menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan;

       

memberi peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya; mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan pembaharuan yang berterusan; menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana; menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif;

menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan amalan perkhidmatan penyayang; memastikan kementerian sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan – murid, guru, masyarakat dan negara/kerajaan; dan meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan untuk menarik individu yang terbaik menyertai perkhidmatan pendidikan.

2

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010)
Teras 1 : Membina Negara Bangsa Teras 2 : Membangunkan Modal Insan Teras 3 : Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras 4 : Merapatkan Jurang Pendidikan Teras 5 : Memartabatkan Profesion Keguruan Teras 6 : Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

Teras Perkhidmatan Awam
Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara Berpegang teguh pada ajaran agama

Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam
Kami pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuh integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan yang berikut: Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam : : : : : : Berusaha dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah; Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah; Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan; Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah; Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai awam; dan Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.

3

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Tonggak Dua Belas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengaruh teladan Kewajipan menjalankan tugas Keutamaan kesabaran Peningkatan bakat Ketekunan membawa kejayaan Kebijaksanaan berhemat Menghargai masa 8. Kemuliaan kesederhanaan 9. Keseronokan bekerja 10. Ketinggian peribadi 11. Nikmat mencipta 12. Kekuatan sifat baik hati

Menteri Pelajaran :- Y.A.B Tan Sri Muhyiddin Bin Haji Mohd Yassin
Timbalan Menteri Pelajaran I Y.B. Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran II Y.B. Dr. Haji Mohd Puad Bin Zarkashi

Ketua Setiausaha Y.Bhg.Tan Sri Dr. Zulkurnain Bin Haji Awang Kementerian Pelajaran Johor Pengarah Pelajaran Johor Haji Sufa’at Bin Tumin Timbalan Pengarah Pelajaran
4

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Y.Bhg. Tan Sri Dato' Hj. Alimuddin Bin Hj. Mohd Dom

SEKOLAH WAWASAN Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. penyediaan stok reagen dan menjalankan kerja-kerja lain yang diarahkan oleh pegawai atasan. membantu penyelenggaraan peralatan analisis. Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan 1. dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Di bawah konsep ini. Untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang 5 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 HAJI MARKOM BIN GIRAN Visi dan Misi Visi "Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang" Misi "Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti" Johor Top 5 Tugas Pembantu Makmal Menjalankan analisis Kimia atau mikrobiologi ke atas sample-sample rutin. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way).

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 2. Bagi meningkatkan mutu pendidikan.dasar pendidikan negara sentiasa dikaji dan kurikulum diperkemaskan bagi memastikan keberkesanan perlaksanaannya dalam . Kedah Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai. Perak Kompleks Sekolah Wawasan Taman Aman. Untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran Untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu 4. Pulau Pinang Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15. 3. Subang Jaya. dasar . Selangor Kompleks Sekolah Wawasan Pundut. Alor Setar. Parit Buntar. Seri Manjung. negara kita telah mengalami perubahan yang pesat dalam sistem pendidikannya. Perak Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia SEKOLAH BESTARI KONSEP DAN MATLAMAT S 6 ejak mencapai kemerdekaan. Untuk menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah Pada masa ini terdapat 5 buah Kompleks Sekolah Wawasan yang telah beroperasi dengan jayanya iaitu : • • • • • Kompleks Sekolah Wawasan Pekan Baru.

Pengubahsusian sistem pendidikan memerlukan perubahan dari segi amalan dan budaya di sekolah rendah dan menengah. falsafah pendidikan negara berhasrat utnuk membentuk perkembangan potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya dapat menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 menghadapi alaf baru yang timbul dalam bidang ekonomi. inovatif dan kreatif serta bersedia untuk turut serta dalam ekonomi globalisasi. Konsep Sekolah Bestari yang terkandung dalam dokumen The Malaysian Smart School: A Conceptual Blueprint merupakan idea yang terus berkembang berterusan dan 7 . Pengwujudan Sekolah Bestari ini merupakan satu daripada tujuh aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia ( MSC ) Malaysia. sembilan puluh buah sekolah perintis akan dijadikan nukleus bagi melaksanakan konsep. Dokumen ini ialah asas bagi dokumen The Malaysian Smart School. Pada tahun 1999." Memandangkan betapa pentingnya Sekolah Bestari kepada pembentukan generasi akan datang. ibubapa dan masyarakat perlu memainkan peranan yang aktif utnuk merealisasikan halatuju perubahan dalam sistem pendidikan negara. Berlandaskan ini. hasrat dan matlamat kerajaan Malaysia menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat prasarana MSC untuk menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari. yang disediakan pada Januari 1997. tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis. A Conceptual Blueprint yang disediakan oleh Pasukan Petugas Bersama Industri Kementerian Pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan masa kini perlu berubah dari pembelajaran yang hanya menekankan hafalan kepada pembelajaran merangsangkan pemikiran dan kreativiti. mengambil kira pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar serta memastikan semua pelajar berpeluang untuk membina konsep kendiri. emosi dan jasmani. iaitu memerlukan pertumbuhan produktif yang dapat dicapai melalui kepakaran teknologi. Di samping itu. rohani. bahan pengajaran dan pembelajaran. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. Di samping itu. politik dan sosial selaras dengan perkembangan pesat yang sedang berlaku dalam negara. Dokumen dasar yang asal tentang Sekolah Bestari Malaysia ialah Smart Schools in Malaysia: A Quantum Leap. Pemangkin ke arah pengubahsuaian ini kerajaan telah mewujudkan Sekolah Bestari yang lengkap dengan teknologi terkini bagi memperbaiki sistem pendidikan negara di samping menyediakan tenaga kerja mahir bagi menghadapi cabaran alaf baru. kerajaan telah mengambil langkah menjadikan penjelmaan Sekolah Bestari sebagai satu daripada tujuh ' flagship application ' dalam projek Mega Koridor Raya Multimedia" ( Ucapan Menteri Pendidikan Malaysia ). kemahiran dan teknologi Sekolah Bestari.

Ini membolehkan sekolah menyesuaikan diri dengan keadaan yang kian berubah. Ini akan berlaku dengan adanya pembekalan teknologi pelbagai media dan jaringan meliputi seluruh dunia. Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara menyeluruh dari segi amalan pengajaran. pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar bagi Zaman Maklumat. Kurikulum di Sekolah Bestari dirancang supaya bermakna. dokumen ini lebih bersifat deskriptif daripada preskriptif.masing dan mengambil kira keupayaan. reflektif. Pasukan Petugas juga menyediakan dokumen The Malaysian Smart School Implementation Plan yang menyediakan pelaksanaan sekolah-sekolah di seluruh negara untuk menjadi Sekolah Bestari. disemai dengan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa. minat dan keperluan pelajar yang berbeza . Oleh itu. Sekolah Bestari berkembang dengan pembentukan staf yang profesional. holistik.projek Sekolah Bestari menghasilkan lima 'Concept Requests For Proposals' penyelesaian dalam bidang berikut.kanak maju mengikut tahap pencapaian masing . terbuka berdasarkan matlamat.beza. Kanak . Di Sekolah Bestari pembelajaran akan bercorak kearah kendiri mengikut kadar individu. global. Kurikulum di Sekolah Bestari lebih fleksibel dan terbuka. pembelajaran.kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. membenarkan kanak . • • • • • Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sistem Penilaian Sistem Pengerusan Sekolah Infrastruktur Teknologi Integrasi Sistem Kesemua ini telah dilancarkan serentak pada Julai 1997. In menggalakkan pembelajaran holistik.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 sentiasa terbuka kepada perubahan dan kemajuan dalam pedagogi dan teknologi maklumat. Kurikulum Sekolah Bestari dibentuk untuk membentuk pelajar mencapai perkembangan yang seimbang. Pembelajaran berubah daripada berpusatkan guru kepada yang berpusatkan pelajar. sumber yang bertambah dan pentadbiran yang cekap. kesinambungan dan reflektif. mempunyai tanggungjawab sosial. 8 .Selain itu .

Pelajar akan mendapat perhatian individu dari guru. Guru akan mengenalpasti matlamat mendefinisikan halatuju bagi pelajarnya.bila masa. fleksibiliti. Sistem sekarang memberi ketegangan kepada pelajar yang lemah dan menghalang kemajuan pelajar pintar. Sekolah Bestari Malaysia akan mengambil juga konsep inovatif kelas melangkau maya. pelajar perlu diajar strategi untuk menerajui maklumat dengan cekap dan selektif.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Pelajar sebagai pembelajar aktif di Sekolah Bestari. teknologi akan memberi fleksibiliti untuk membasmi ketegangan dalam pendidikan. ekonomis dan berkesan dengan menggunakan daya fikir. Pelajar bertindak dengan berani dalam membuat keputusan dan bertanggungjawab terhadap keputusan itu. memandu kemajuan pelajar ke arah mencapai matlamat tersebut dan membenarkan pelajar belajar mengikut kadar sendiri.guru yang lain serta orang ramai di seluruh dunia. Usaha berpasukan. pendidikan dan sosial ini. kebangsaan dan global. Pelajar akan dapat mencapai sumber tempatan. Guru akan bertanggubngjawab menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran ke arah kendiri yang kreatif dan berdikari. Dunia pelajar akan diperluaskan melalui perhubungan. Pembelajaran yang berpusatkan budaya berfikir dengan memanfaatkan sumber ilmu oleh teknologi serta menggunakannya secara menyeluruh dan bersepadu dalam berbagai situasi. Pembelajaran yang bermakna ini dapat memupuk dan mempertingkatkan segala potensi yang ada pada pelajar secara cekap. pelajar kurang cerdas. Pelajar yang kurang berupaya akan melalui program asas mengikut kadar pembelajarannya. Penjaringan melalui internet juga membolehkan interaksi antara pelajar dan guru . Pelajar yang lebih cerdas akan dapat menyiapkan semua kerja kursus dan penilaian lebih awal daripada tempoh normal. serta diberi bantuan khas oleh guru. Guru berperanan sebagai pembimbing di sisi. Pelajar akan membuat pengembaraan maklumat mengelilingi dunia untuk mencari dan mengumpul data. Oleh itu. Dalam Sekolah Bestari. Sekolah memupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif bagi menghadapi situasi baru. Sistem penilaian fleksibel ini akan membenarkan pelajar dalam satu kelas fizikal untuk bekerja pada aras yang berlainan dalam matapelajaran yang sama. Penjaringan mempunyai kelebihan dari segi membolehkan pelajar yang tidak dapat menghadiri sekolah untuk membuat kerja sekolah dari rumah. yang biasanya diabaikan akan diberi perhatian yang sewajarnya. pandangan jauh dan ketrampilan menggunakan bahasa antarabangsa akan juga ditekankan. pengetahuan. Ini dapat berlaku kerana penubuhan sistem pengeluaran item penilaian yang berpusatkan dari dalam talian. Komputer akan mengambil alih rutin dan pemyampaian maklumat dan membebaskan guru daripada tugasan pentadbiran yang remeh supaya mereka dapat menumpukan perhatian terhadap aspek pendidikan yang 9 . Dengan cara ini. kerjasama kumpulan. Ini memberi makna baru kepada idea ketidakhadiran sekolah kerana pembelajaran masih dapat berlaku di luar sekolah. Guru memberi sokongan psikologi dan galakan. selain membenarkan pelajar terus ke aras yang lain dalam mata pelajaran yang berlainan pada bila . kemahiran dan teknologi pendidikan era ini dan cabaran masa hadapan memerlukan Sekolah Bestari sebagai wadah ke arah pencapaiannya.

pentadbir akan dapat merancang. minat dan keperluan pelajar yang berbeza-beza. mengurus dan menggunakan sumber manusia dan fizikal dengan berkesan. penggunaan data sebagai sumber maklumat. Ia menggalakkan pembelajaran holistik. menghapuskan pertindihan dan secara radikal membaiki akses bagi semua yang berkenaan. terbuka berdasarkan matlamat. Dengan pengkomputeran dalam talian pengurusan sekolah. Ciri Sekolah Bestari yang paling ketara ialah suasana pengajaran dan pembelajaran yang dibina berdasarkan amalan terbaik dalam pendidikan rendah dan menengah daripada seluruh dunia. pembelajaran jarak jauh. Antaranya ialah strategi inovatif yang berasaskan teknologi seperti perbincangan dengan rakan jauh. Penggunaan teknologi maklumat sebagai alat akan membolehkan penyimpanan data dan memudahkan pentadbir untuk mendapatkan semula data yang banyak. holistik. Pemantauan sistematik kemajuan pelajar akan mengingatkan sekolah tentang bila perlunya tindakan susulan bagi pelajar pintar dan yang kurang pintar. belajar dari courseware elektronik dan komunikasi elektronik. Kurikulum Sekolah Bestari dirancang supaya bermakna.masing dan mengambilkira keupayaan. maklumat tentang pelajar dan guru lebih mudah didapati oleh pihak yang sah. global. Dengan menumpukan kepada perkembangan individu. Ia memudahkan kerja memproses dan menyampaikan hasil yang berkaitan untuk pentadbir membuat keputusan. pedagogi. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 bersifat kemanusiaan. Penilaian berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang prestasi pelajar. disemai denngan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa. mempunyai tanggungjawab sosial. merujuk ensiklopedia elektronik. membenarkan kanak . Keperluan kebajikan pelajar dan guru lebih mudah diambil kira dengan pemantauan yang kerap. penilaian dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sah. Kanak .. Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran akan digunakan di Sekolah Bestari.kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.kanak maju mengikut tahap pencapaian masing . reflektif. Ini melibatkan pemantapan kurikulum. Ini akan membantu meningkatkan kecekapan. guru digalakkan untuk membina kemahiran sosial pelajar dan juga untuk menerap moral dan etika yang baik serta nilai patriotisme. Kurikulum Sekolah Bestari dibentuk untuk : 10 . Dengan adanya pangkalan data. penjaringan akan memudahkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam rancangan sekolah dan menjadikan mereka rakan kongsi yang berkesan dalam pendidikan anak mereka. Interaksi pelajar dan guru sama ada dalam kumpulan kecil atau individu masih menjadi sebahagian daripada kursus pengajaran dan pembelajaran. memproses maklumat.

Sekolah Bestari memerlukan bahan pengajaran dan pembelajaran konvensional dan elektronik yang sesuai dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berbagai-bagai.di samping menjamin mutu maklumat penilaian dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan alat. Mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran individu bagi meningkatkan prestasi.Guru.Ia menjurus kepada pensijilan terbuka yang bukan sahaja menunjukkan pencapaian komulatif pelajar.menawarkan pembelajaran multi disiplinari.kemahiran dan sikap yang sesuai untuk berjaya dalam Zaman Maklumat.menggalakkan.Ia berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang prestasi pelajar.merangsangkan dan bermakna melibatkan minda.Pihak pengurusan membantu mengagihkan sumber tenaga manusia yang mahir kepada aktiviti yang lebih bermakna. nilai dan penggunaan bahasa yang betul.tetapi juga untuk peningkatan berterusan sepanjang hayat. Menyepadukan pengetahuan. Pengajaran Sekolah Bestari berhasrat menjadikan pembelajaran lebih menarik. Menyatakan secara eksplisit hasil pembelajaran yang dikehendaki bagi tahap keupayaan yang berbeza. Objektif utama pengurusan Sekolah Bestari ialah untuk mengurus sumber dan proses dengan cekap dan berkesan bagi menyokong fungsi pengajaran dan pembelajarn.semangat dan tubuh badan dalam proses pembelajarn:membina asas kemahiran untuk menyediakan kanak-kanak bagi menghadapi cabaran masa depan dan mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar. Sistem penilaian Sekolah Bestari berbeza daripada sistem sedia ada untuk membantu merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara.pelajar dan ibubapa dapat mengakses butiran penilaian melalui komputer.meningkatkan mutu keputusan melalui akses yang lebih baik kepada maklumat dan 11 .kemahiran dan sikap yang sesuai untuk berjaya dalam Zaman Maklumat: Memupuk pengetahuan.menjimatkan kos pada jangka panjang.Pedagogi Sekolah Bestari bertujuan: a) b) c) Menggunakan pelbagai strategi pembelajarn yang sesuai bagi memastikan penguasaan ketrampilan asas dan meningkatkan perkembangan holistik.bertema dan berterusan: Memupuk pengetahuan. kemahiran. Mewujudkan suasana bilik darjah yang bersesuaian dengan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran.Penilaian Sekolah Bestari adalah fleksibel dan mudah digunakan.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 a) b) c) d) e) Membantu pelajar mencapai perkembangan yang seimbang.Bahan ini mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar bagi meningkatkan keupayaan dan potensi mereka supaya lebih bertanggungjawab menguruskan pembelajaran sendiri.

Dato' Tun Abdul Razak Hussein menubuhkan Jawatankuasa Pelajaran dan mengesyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan dan laporan ini dikenali sebagai Penyata Razak (1956).memimpin pengajaran di sekolah.Mereka perlu mempereratkan komunikasi terbuka dengan semua pihak. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.serta menggunakan dan mengurus teknologi dengan sesuai. Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu c. mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian terbaik dengan bantuan teknologi.menjamin keselamatan sekolah dan penghuni. Mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan 12 .memimpin pengajaran di sekolah. Penyata Razak (1956) 1. bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah b.serta menyediakan suasana persekolahan yang menyokong pembelajaran.dan mampu mendapatkan sokongan padu daripada ibubapa dan masyarakat.Bagi mencapai objektif Sekolah Bestari proses dalamannya perlu diselaraskan sebagai suatu sistem . Bagi mencapai objektif ini. pengurusan Sekolah Bestari memerlukan pentadbir profesional yang gigih dan berwibawa serta guru yang dapat menjelaskan matlamat sekolah.Inisiatif Sekolah Bestari menawarkan peluang yang unggul untuk menilai semula sistem persekolahan sedia ada.B. Mereka perlu juga mewujudkan dan mengekalkan staf yang bermotivasi dan berprestasi tinggi. Menteri Pelajaran ketika itu Y.Sistem yang sempurna membolehkan bekalan input yang sesuai menghasilkan output yang dikehendaki seperti kesediaan pelajar untuk melanjutkan pelajaran. Tujuan Penyata Razak adalah a.berkesan dan cekap.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 mempercepatkan proses membuat keputusan. 2.atau penyertaan yang aktif dan produktif di kalangan tenaga kerja. Mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu.mengesan prestasi sekolah berbanding dengan objektif kewangan dan bukan kewangan. Cadangan-cadangan dalam penyata tersebut telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 3.mengagihkan sumber secara adil dan bijak.

Syor untuk perubahan dalam Penyata Razak Lembaga Peperiksaan Malaysia Dari Wikipedia Bahasa Melayu. Secara fizikalnya. Lompat ke: pandu arah. SPM dan STAM). 1967 di Jalan Duta. Lembaga Peperiksaan Malaysia telah bertapak di empat tempat sejak ia diwujudkan iaitu:• • • • di Bangunan Persekutuan.5 juta calon. LPM merupakan satu-satunya badan peperiksaan di dunia yang menjalankan peperiksaan berpusat secara serentak yang berlandaskan kurikulum kebangsaan untuk 1. mengeluar dan mengendalikan empat peperiksaan pusat (UPSR. Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi untuk melahirkan masyarakat yang berdisplin. PMR. Mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan f. 1974 13 . terlatih. liberal dan progresif. ensiklopedia bebas. Mewujudkan masyarakat yang bertoleransi. 1956 di Jalan Davidson (Jalan Hang Jebat). e. lieral dan progresif g.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 d. 1959 di Jalan Sulaiman. berbagai-bagai pentaksiran sekolah dan peperiksaan luar negara. Jalan Hishamuddin. LPM kini bertanggungjawab membina. berdisplin. LPM juga adalah badan peperiksaan yang pertama di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi komputer dalam urusan pemerosesan data peperiksaan pada tahun 1967. terlatih . Memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan 4. gelintar Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab mengendalikan ujian awam kebangsaan di Malaysia.

2 Pelaksanaan Penyata Razak o 1. Ia bertukar nama menjadi Lembaga Peperiksaan pada tahun berikutnya. 14 .3 Pelaksanaan Laporan Rahman Talib o 1.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Di antara kejayaan yang dicapai LPM ialah: • • • • • • Pelaksanaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan (1960) Perintis dalam penggunaan komputer di negara ini (1967) Pengambilan sistem peperiksaan Cambridge (1978) Penyediaan sistem peperiksaan mengikut keperluan Pengiktirafan sijil peperiksaan Pelaksanaan sistem Sijil Terbuka Isi kandungan [sorok] • • • • 1 Sejarah o 1.4 Pelaksanaan Laporan Kabinet 2 Kuasa Lembaga Peperikasaan 3 Lihat juga 4 Pautan luar [sunting] Sejarah Lembaga Peperiksaan Malaysia lahir sebagai Unit Peperiksaan' di Kementerian Pelajaran pada 3 Mei 1956. Dari sudut sejarah terdapat empat fasa perkembangan dalam sistem peperiksaan negara ini.1 Pra-merdeka o 1. Penubuhannya adalah untuk mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah di negara ini sejajar dengan hasrat Penyata Razak.

Ini telah menyebabkan berlakunya penyesuaian dalam sistem peperiksaan untuk memenuhi hasrat dan kehendak kurikulum dan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. [sunting] Pelaksanaan Penyata Razak Penyata Razak (1956) mewujudkan Dasar Pendidikan Negara yang ulung. melanjutkan persekolahan kepada umur 15 tahun. Pelaksanaan dasar tersebut telah melahirkan Lembaga Peperiksaan. khususnya KBSR dan KBSM. di antara lain. Pelaksanaan dalam bidang peperiksaan telah mewujudkan: • • • • Kemasukan mata pelajaran elektif dalam LCE dan SRP Peperiksaan Penilaian Darjah V (PPDL) Peperiksaan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) Ujian Diagnostik Darjah III (UDT) [sunting] Pelaksanaan Laporan Kabinet Pelaksanaan Laporan Kabinet (1979) telah mewujudkan perkembangan sistem pendidikan yang terkini. Lembaga Peperiksaan telah mengendali sendiri peperiksaan berikut: • • Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE) Lower Certificate of Education (LCE) [sunting] Pelaksanaan Laporan Rahman Talib Perakuan Laporan Rahman Talib (1960) memberi penekanan. sistem naik darjah secara automatik dan seterusnya pendidikan bercorak aneka jurusan. Di peringkat awal selain mengendalikan peperiksaan Cambridge. Peperiksaan yang dijalankan adalah mengikut keperluan sekolah atau mengikut peperiksaan luar negeri seperti Overseas School Certificate. Perubahan/Penyesuaian yang dibuat dalam sistem peperiksaan ialah: • • • Mewujudkan UPSR bagi menggantikan PPDL Mewujudkan PMR bagi menggantikan SRP Menyesuaikan SPM supaya selaras dengan kehendak KBSM 15 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 [sunting] Pra-merdeka Dalam fasa perkembangan ini belum ada sesuatu dasar kebangsaan mengenai pendidikan negara.

"Pengarah Peperiksaan boleh mengenakan apa-apa sekatan. Sukatan pelajaran dan bahasa pengantar bagi peperiksaan. atau dengan apa-apa cara terlibat dalam pengadaan atau pengengalian. Yuran hendaklah dibayar bagi mengambil peperiksaan. Mengikut Seksyen 69 1. membenarkan atau menyebabkan diadakan atau dikendalikan. terma dan syarat yang difikirkan patut"  BACAAN KESELURUHAN Persamaan dan Perbezaan Akta Pelajaran 1961 Dengan Akta Pendidikan 1996 Pengenalan: 16 . apa-apa peperiksaan bagi mana-mana murid institusi pendidikan atau bagi mana-mana calon persendirian tanpa mendapatkan kelulusan bertulis Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 [sunting] Kuasa Lembaga Peperikasaan Lembaga Peperiksaan ditadbirkan mengikut kuasa-kuasa yang diberi kepada Pengarah Peperiksaan melalui Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Mengikut Seksyen 67 Menteri memberi kuasa kepada Pengarah Peperiksaan untuk melaksanakan penilaian bagi murid di sekolah rendah dan menengah berdasarkan cara dan taraf pencapaian yang ditetapkan oleh Menteri Mengikut Seksyen 68 Menteri memberi kuasa kepada Pengarah untuk membuat peraturan-peraturan yang mengadakan peruntukan bagi: • • • • Peperiksaan hendaklah diadakan bagi maksud Akta ini Masa dan tempat peperiksaan akan diadakan dan kelayakan serta syarat-syarat untuk mengambil peperiksaan." 2. "tiada seorang pun atau tiada suatu institusi pendidikan pun boleh mengendalikan.

Sambil mengambilkira aspirasi semua kaum di dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Ciri-ciri penting dalam pendidikan kebangsaan itu ialah: 1.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009  Akta Pendidikan Pendidikan 1996 adalah merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Tujuan menggubalkan undang-undang ini (Akta Pendidikan 1996) ialah untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. 2. Hasrat untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan bagi semua kaum. Di antara perkara yang diperkatakan ialah: 1. Walaupun Akta Pendidikan 1996 merupakan perundangan yang baru. Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama 3. Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini ialah ke arah memantapkan sistem pendidikan kebangasaan untuk generasi akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. [ke atas] Laporan Razak  Laporan Razak (Penyata Razak) mempunyai 17 cadangan dengan mengambilkira matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Untuk menjadi kurikulum yang berorientasikan kepada alam keliling tanah air dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya. beberapa peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang tidak relevan telah digugurkan. 3. Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar 17 . Untuk memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi semua pelajar di negara ini. Akta Pendidikan 1996 memperkenalkan banyak peruntukan perundagan (Legislative provision) baru untuk menangani cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan memenuhi kehendak atau hasrat Wawasan 2020. Ia berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan selama ini. Untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama . 4. Dalam pada itu juga. Telah dikatakan bahawa Laporan Razak boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan yang telah digunakan. 2. ia menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada.

Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah. Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. 18 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 utama. 5. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pra Universiti. 6. Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. 10. bahasa Inggeris. Bagi sekolah jenis kebangsaan. Sistem pendidikan sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Rendah (SMR). Guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah bekelayakan. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan. 8. 4. 7. 9.

19 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009  Selepas daripada Penyata Razak ini maka telah disesuaikan lagi sistem pendidikan kita ini oleh Abdul Rahman Talib yang dikenali sebagai Laporan Talib (1960) yang seterusnya menjadi Akta Pelajaran 1961. g. e. Murid naik darjah secara otomatik f. Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. b. [ke atas] Laporan Rahman Talib (1960) /Akta Pelajaran 1961  Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: a. Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. d. Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma c. Pendidikan akhlak dititikberatkan.

Ekonomi dan politik. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. Cina dan Tamil. Inggeris. Sains Pertanian dan Perdagangan. Sains Rumah tangga. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah. Jadi mulai 1968 bahasa Melayu telah mula menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkat-peringkat sebagai baasa pengantar di sekolah-sekolah aliran Inggeris. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. di sekolah-sekola kerajaan dan bantuan kerajaan masih dijalankan dalam dua bahasa. [ke atas] Laporan Hussein Onn (1971)  Jawatankuasa laporan ini diketuai oleh Hussein Onn yang menjadi Mentei Pelajaran ketika itu. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. sosial.Tujuan utama Laporan ini selain dari untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara ketika itu. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ketika itu. Menurut laporan ini:  "Sistem pendidikan kebangsaan direkabentuk untuk memenuhi keperluan negara dan mempertingkatkan pembangunan budaya. tetapi secara praktikalnya. Ini dapat ditampung dalam sekolah-sekolah aliran Melayu. (Laporan Hussein Onn. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. 1971) 20 . Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan. juga adalah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah.

kerajaan telah menubuhkan satu Jawatankuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran dan Timbalan Perdana Menteri. bahasa komunikasi utama dan bahasa untuk menyatukan rakyat haruslah lengkap dan jelas supaya guru-guru mendapat gambaran yang sebenar sebagai panduan pengajaran harian mereka.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sistem pendidikan negara. Matlamat utama tidak lain dan tidak bukan untuk menyatupadukan rakyat seperti yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1961. 1971) [ke atas] Laporan Mahathir (1985)  Pada bulan september 1974. Dalam Laporan ini matlamat pendidikan bahasa Malaysia (Bahasa Melayu) sebagai bahasa ilmu. (Laporan Mahathir.ehwal antarabangsa. Peringkat penguasaan bahasa Inggeris yang tinggi menjadi sasaran sistem pendidikan. 21 . Oleh itu aspek bahasa telah menjadi penekanan. Input penting dalam pendidikan ini ialah bahasa. Masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk hasil yang baik. namun kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua turut dipelihara. Mahathir Mohamad. Ini di atas rasa kesedaran bahawa bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa yang amat penting dan penguasaan bahasa itu boleh mempetingkatkan pembangunan negara. Dr. Laporan ini bertujuan:  Untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan sekarang. berdisiplin dan terlatih. dengan tujuan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka panjang di samping untuk memastikan sistem pendidikan ini memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu.  Bahasa Inggeris adalah diwajibkan di semua sekolahh kerana kepentingannya dalam pendidikan tinggi ddan perdagangan dan juga hal. Sebagai langkah utama alat perpaduan ialah pendidikan. Bahasa Inggeris terus menjadi bahasa kedua. 1976) Tujuan laporan ini adalah sama dengan apa yang didapati dalam laporan Husein Onn. (Laporan Hussein Onn.

[ke atas] Akta Pendidikan 1996  Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan Akta Pendidikan Kebangsaan yang digubal setelah mengambilkira pandangan dan aspirasi semua pihak. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka untuk digunakan bagi tujuan pendidikan tinggi.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Dalam laporan ini kursus bahasa Malaysia dalam perkhidmatan kepada guru-guru harus dikaji semula dan penilaian terhadap keupayaan mereka yang telah mengikuti kursus tersebut harus dijalankan secepat mungkin. dan meliputi semua kategori sekolah. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tetap dijamin. b. Dalam Akta Pendidikan. Untuk membolehkan murid-murid menggunakan bahasa tersebut dalam kerja dan aktivitinya. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. iaitu sekolah kerajaan . 22 . Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan. Ada dua tujuan bahasa Inggeris diajar diinstitusi pendidikan pada waktu itu: a. Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian murid-murid dari sekolah-sekolah di negara kita. Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak. Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. c.

23 . Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi. Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi. dan berdasarkan pemuafakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang dahulu. perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan. pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik dan politeknik. Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan menyenggara tadika. akan berpeluang mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan rendah. Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah. Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilai-nilai murni. Menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum. Akta Pendidikan 1996 mengambilkira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. sama ada dalam negeri atau luar negeri.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah. termasuk program pertukaran. Akta Pendidikan 1996 juga turut memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. institusi pendidikan swasta juga boleh dikehendaki mengadakan pengajaran Bahasa Kebangsaan. maka dari keluarga yang kurang berada di bandar-bandar. Pendidikan swasta akan dapat berkembang secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. Kelas-kelas agama seperti bible classes tidak diperlukan mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. [ke atas] Pendidikan guru akan dapat diperrkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil. Dalam pada itu. iaitu secara berkembar. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan.

berkhlak mulia. Ini dijelaskan seperti berikut: DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. DAN BAHAWASANYA pendidikan mempuunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi utnuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. teknologi dan maklumat. Usaha ini adalah untuk menzahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 [ke atas] Perbezaan Dan Persamaan Antara Akta Pendidikan 1996 Dengan Akta Pelajaran 1961 1. demokratik. moral dan etika. 1.Landasan dan wawasan Di dalam Akta Pendidikan 1996 dengan jelas memberitahu kepada kita bahawa dasar pendidikan adalah berlandaskan kepada hasrat wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu. dan kekuatan rohani. Yang kita dapati hanyalah untuk menyatukan kaum di Malaysia selari dengan masyarkat yang berbilang kaum. liberal dan dinamik. Ini dapat dilihat dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan mengikut Laporan Razak yang menjadi asas kepada Akta Pelajaran 1961: 24 . keadilan sosial. kesan daripada perkembangan pesat sains. ………………. berketerampilan. rohani. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan." (Akta Pendidikan 1996) Di dalam Akta Pelajaran 1961 kita dapati falsafahnya yang tidak tertulis dan tidak jelas.

post-secondary education. ( Education Act 1996." (Penyata Razak. sec. 25 . but shall not include education in expatriate schools.15) "There shall be three categories of educational institutions in the National Education System . Sistem Pendidikan Kebangsaan di semua peringkat Seksyen 15 dan 16 dalam Akta Pendidikan 1996 telah memperjelaskan tentang Sistem Pendidikan Kebangsaan. walapun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. "The National Education System shall comprise – pre-School education. Perenggan 12) [ke atas] 2. primary education. secondary education. namely – government educational institutions. and higher education. yang meliputi semua peringkat dan jenis sekolah atau institusi pendidikan kecuali sekolah ekspatriat.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 "Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialahh bermaksud hendak menyatuukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar.

Sec. upper secondary education. Kedudukan Bahasa Kebangsaan Dalam hal ini kedua-dua akta telah dinyatakan. Dalam Akta Pandidikan 1996 dijelaskan dalam seksyen 17 tentang kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah atau institusi kecuali di Sekolah Jenis Kebangsaan atau lain-lain sekolah yang diberi pengecualian. Di sini soal bahasa telah diperkukuhkan. and private educational institutions. the stages of statutory education system shall be as follws: primary education. lower secondary education. 26 . (Educational Act 1996. (Education Act 1961. " (1) The National language shall be the main medium of instruction in all educational institutions in the National Education System except an national-type school established under section 28 or any other educational intitution exempted by Minister from this section. education in the educational institutions referred to in paragraph (a) to (d) o f section 25. 16) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 menyebut bahawa Sistem Pendidikan Kebangsaan hanyalah meliputi sekolah atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan sahaja.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 government-aided educational isntitutions.19) [ke atas] 3. "For the purpose of this act. sec.

"Every School shall prepare its pupils for examinations prescribed by or unfer this Act or any regulations made under this Act unless otherwise exempted by or under this Act. seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan melainkan yang dikecualikan. [ke atas] 4. 17) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 Bahasa Kebangsaan adalah bahasa pengantar sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan sahaja. Kurikulum kebangsaan Dalam Akta Pendidikan 1996. " (1) The Minister shall prescribe a curriculum to be known as the National Curriculum which.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 (Education Act 1996. Peperiksaan Awam Dalam seksyen 19 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan semua sekolah menyediakan murid untuk peperiksaan awam. tiada langsung peruntukan. Sec. Sec. subject to subsection (3). Sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961. shall be used by all schools in the National Education System. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 pula tiada peruntukan diberi. (Education Act 1996.18) 5. Sec.19) [ke atas] 6. melainkan yang dikecualikan. Bahasa Kebangsaan Sebagai Mata Pelajaran Wajib 27 ." (Education Ac 1996.

[ke atas] 7. (Education Act 1996. Pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil  Dalam seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan pengajaran bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan boleh diadakan dengam satu syarat : jika ada permintaan 15 orang ibu bapa atau lebih.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Seksyen 17(2).17) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961. b. Manakala Dalam Akta Pendidikan 1961. jika didapati munasabah dan praktik. the national language shall be taught as a compulsory subject in the educational institution. Sec. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil boleh diajar dengan dua syarat: a. Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. (2) Where the main medium of instruction in an educational institution is other than the national language . Di sini menampakkan kepada kita bahawa Akta Pendidikan 1996 lebih mudah mengadakan kemudahan bagi pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. ada permintaan dari 15 orang ibu bapa c. Dengan ini lebih mudah mengadakan kemudahan bagi pengajaran bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa kebangsaan adalah wajib bagi sekolah-sekolah yang dibiayai oleh kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. 28 .

Bahasa Kaum Asli  Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan pengajaran bahasa kaum asli dengan dua syarat: a. jika didapati munasabah dan praktik Melalui peruntukan ini .  (Education Act 1996. Sec. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 institusi pendidikan atau sekolah dibahagikan secara tidak langsung kepada dua kategori iaitu bantuan penuh (termasuk kerajaan dan bukan milik kerajaan) dan swasta. Kategori Sekolah Seksyen 16 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan sekolah atau institusi pendidikan dibahagi kepada tiga kategori : kerajaan. 2. telah memberi pengiktirafan kepada bahasakaum Bumiputera untuk diperkembangakan.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 1.  (ii) the indigenous languages shall be made avaiable if it reasonale and practicable so to do and if the parents of at least fifteen pupils in the school so request. jika ada permintaan dari 15 ibu bapa c.2) 1. 29 . Klasifikasi institusi pendidikan di bawah Akta Pendidikan 1996 lebih memudahkan pentadbiran khususnya berkaitan dengan sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. b. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 tiada diperuntukkan. Bantuan kerajaan dan swasta.

garis panduan ini tidak wajib digunakan bagi semua tadika. sederhana dan lembab. sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961 perkara ini tidak begitu jelas. Dalam Akta Pelajaran 1961 tempoh pendidikan rendah adalah 6 tahun. Dalam akta ini tempohnya agak ketat. Tempoh Pendidikan Rendah Akta Pendidikan 1996 menyebut dengan jelas bahawa pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun (lihat Seksyen 29). memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyenggara tadika. Kurikulum untuk Tadika Dalam seksyen 22 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan garis panduan kurikulum untuk tadika bagi menyelaraskan pendidikan di peringkat tersebut dan wajib digunakan oleh semuua tadika. dapat menampung keperluan murid cerdas. Dengan adanya peruntukan ini.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 2. [ke atas] "The Minister may subject to the provisions of this Act establish and maintain kindergartens" (Education Act 1996. 4. [ke atas] "A national or national-type school established under this Act shall provide a course of primary education designed for duration of six years but which may be completed within to seven years" 30 . Sec. Menubuh dan meyenggara tadika Dalam seksyen 21 Akta Pendidikan 1996. 21) 3. Seksyen ini perlu untuk membolehkan kementerian mengadakan kemudahan prasekolah kepada kanak-kanak khususnya masyarakat luar bandar dan berpendapatan rendah. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961.

berteraskan matematik. [ke atas] 6. Tiada Peruntukan berkenaan dengan perkara ini dalam Akta Pelajaran 1961. Seksyen 37 dan 38 ini amat diperlukan untuk memenuhi keperluan pembangunan tenaga manusia. Pendidikan Lepas Menengah Seksyen 33. or Sekolah kebangsaan. perbadanan atau organisasi perindustrian. Sec.Manakala seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajian atau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain. Melalui Seksyen ini boleh manampung dengan jelas kelas tingkatan 6. sains dan teknologi serta informasi. memperuntukkan pendidikan lepas menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan .2) 5. Akta Pendidikan 1996." (Education Act 1961. kolej atau manamana institusi pendidikan lain. means a fully-assited primary school – providing a six-year course of primary edducation appropriate for children between the ages of six and eleven years. 31 . tiada peruntukan yang jelas tentang pendidikan lepas menengah.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 (Education Act 1996. membolehkan politeknik mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. Politeknik Boleh Mengadakan Kerjasama Akta Pendidikan 1996 seksyen 37. Dengan ini wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan selaras denga itu juga akan lahirnya sebagai sebuah negara maju setanding dengan negara-negara maju yang lain. kelas matrikulasi dan sebagainya. Dalam Akta Pelajaran 1961.29) "national primary school". Sec.

diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain. [ke atas] 9. yang membolehkan Menteri mengadakan pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah. Ini amat penting untuk syiar dan nilai-nilai murni yang sejagat. Sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961. 10. matematik dan IT yang lebihh banyak selaras dengan kehendak dan perkembangan negara dengan menubuhkan sekolah bestari dan perkembangan teknologi maklumat yang menjadi sebahagian dari unsur kemajuan dan ketamadunan sesebuah negara khususnya Malaysia. Dalam Akta Pelajaran 1961. Maktab Perguruan Melalui seksyen 47 (1) . memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih murid Islam. Pengajaran Agama Islam Dalam Seksyen 50. Akta Pendidikan 1996 . membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah. di sekolah-sekolah. Akta Pendidikan 1996 mengkehendaki semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaa.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 7. Larangan tentang Pengendalian Peperiksaan Seksyen 69. peruntukan mengenai pendidikan guru adalah terlalu umum. Tujuan seksyen ini ialah untuk mengesan peperiksaan yang dijalankan oleh pihak luar dan melindungi calon-calon dari tertipu dan mendapat sijil-sijil atau apa-apa anugerah yang tidak diiktiraf oleh kerajaan. perkara ini tidak jelas. selaras dengan hasrat untuk mempertingkatkan kualiti tenaga pengajar. 32 . Khususnya hendak memupuk kepada pengeluaran guru-guru sains. Pendidikan Khas Selaras dengan sebuah negara yang mahu mewujudkan masyarakat penyayang. 8. Dalam Akta Pelajaran pula menyebut bahawa Pendidikan Islam diwajibkan apabila terdapat 15 orang atau lebih murid di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. Melalui seksyen ini. maka dalam Akta Pendidikan 1996 telah diperuntukkan dalam seksyen 40.

tiada peruntukan tentang perkara ini. Akta Pendidikan 1996 . Lembaga Pengelola Peruntukan dalam seksyen 62.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Perkara yang berkaitan dengan sekyen ini tiada diperuntukkan dalam Akta Pelajaran 1961. semua kategori sekolah termasuk sekolah kerajaan perlu menubuhkan lembaga pengelola. Lembaga Pengelola Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kerajaan dikekalkan atas permintaan mereka . [ke atas] 13. Program "Twinning" dan "Lingkage" Dalam seksyen 77 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu. Kuasa Untuk menyiasat  Seksyen 136 Akta Pendidikan 1996 memberi kuasa kepada Pendaftar untuk menyiasat. 12. 11. Ketua 33 . Tujuan seklsyen ini ialah untuk mengawal institusi-institusi pendidikan tinggi swasta yang sedang pesat menjalankan program "twinning" dan lingkage". membolehkan Lembaga pengelola sekolah kerajaan yang tidak berfungsi lagi dimansuhkan kecuali bagi sekolah Jenis Kebangsaan dan sekolah-sekolah tertentu. seksyen 138 memulakan dan mejalankan pendakwaan serta kuasa untuk mengkompaun kesalahan. seksyen 137 kuasa untuk masuk tanpa waran. Dalam ketiga-tiga seksyen ini. selain dari pada memudahkan ke arah Malaysia sebagai "Centre of Education Excellence". Lembaga Pengelola Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta memang dikekalkan kerana masih diperlukan. Dalam Akta Pelajaran 1961. Dalam Akta Pelajaran 1961.

Seksyen-syeksen ini akan membolehkan Pendaftar Besar bertindak dengan lebih cepat dan berkesan terhadap pihak-pihak yang melakukan kesalahan bagi mengawal kepentingan masyarakat pengguna. Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu merupakan amat payah untuk kita selesaikan. Mendaulatkan satu bahasa sebagai bahasa kebangsaan untuk semua kaum adalah termasuk dalam ciri ini  [ke atas] Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum. adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. Pendidikan adalah merupakan satu kaedah terpenting. Dengan cara menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah dengan jelas kepada kita hasrat kerajaan untuk menyetukan kaum dengan menggunakan bahasa Melayu dan satu bentuk kurikulum yang sama. Melalui Akta Pendidikan 1996 dengan jelas telah menyentuh tentang perkara ini. Dasar pecah dan perintah yang dijalankan itu. budaya dan fahaman "Cultural pluralism" tentunya perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari semasa ke semasa. Unutk mewujudkan proses pemasyarakatan ini. kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan sengaja oleh British untuk kepentingan politik mereka. Ini adalah merupakan satu pembaharuan untuk memudahkan penyiasatan dan tindakan diambil kepada mereka yang melanggari akta ini. 34 . tiada peruntukan-peruntukan seperti ini. Dalam Akta Pelajaran 1996. adalah diharapkan semoga melalui Akta Pendidikan 1996 dapat membaiki dan memantapkan perpaduan semua kaum di negara kita. Dalam aspek ini.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Pendaftar atau seorang pegawai awam yang diberikuasa bagi maksud itu secara bertulis oleh Ketua Pendaftar atau seorang pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari Inspektor mempunyai kuasa dalam ketiga-tiga perkara dalam ketiga-tiga sekyen tadi. Hasrat. menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penyata Razak dan Rahman Talib dulu telah menampakkan kejayaan . Dalam suasana masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic" yang masyarakatnya mempunyai pelbagai agama. Walaupun tidak sepenuhnya. sebagai sebuah Akta untuk melihatkan negara yang memunyai masyarakat majmuk hidup bersatu padu di bawah satu bumbung demokrasi melalui perlembagaan yang telah dibuat sebegitu rupa. Hubungan Akta Pendidikan 1996 Dengan Pekembangan Sejarah Negara  Akta pendidikan 1996 merupakan satu kesinambungan dengan Akta Pendidikan 1961. Dalam soal ini sepanjang tempoh negara kita merdeka sampai ke hari perkara ini amat diambil perhatian.

Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sastera 5. Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains 7. Perubatan . Kejuruteraan. Merupakan mata pelajaran wajib di sekolah rendah dan menengah. Semua sekolah Inggeris ditukar menjadi sekolah Rendah Kebangsaan 3. Bahasa pengantar tingkat 1 4. Undangundang dan sebagainya) dikehendaki diajar dalam bahasa Melayu kecuali beberapa kursus yang dilonggarkan penggunaan bahasa pengantar itu. Bahasa pengantar jurusan sastera tahun satu di universiti 6.bahasa pengantar darjah Satu 2. Sains. Hal ini telah menampakkan bahasa Melayu bukan sahaja untuk dijadikan bahasa untuk pembinaan pemuafakatan tetapi juga sebagai bahasa ilmu. Ini semua adalah wujud hasil dari kesinambungan dari Akta Pendidikan 1961 dan berdasarkan Laporan Tun Hussein Onn (1971) . semua kursus di institusi pengajian tinggi (sastera. Berikut adalah kronologi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa di sekolah-sekolah: 1.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Ekoran dari Akta Pendidikan 1961 telah lahirnya Universiti Kebangsaan Malaysia(1971) yang menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Menjelang tahun 1983. Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan 35 . Hal ini kerana semua pelajar yang memasuki universiti-universiti selepas itu adalah daripada aliran Melayu.

Sejaran negara telah berkembang ke era Sains dan tekonolgi. Bahasa pengantar semua kursus di universiti [ke atas] Perkembangan pendidikan hendaklah sejajar dengan perkembangan negara. dunia teknologi. 36 . Beberapa buah sekolah yang bercorak teknik dan vokasional telah ditubuhkan. Lantaran itulah lahirnya Akta Pendidikan 1996 yang lebih canggih dan dapat mencapai citacita negara sekarang. Kesemuanya di berikan peranan dan kuasa-kuasa tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan hasrat dan falasafah pendidikan negara kita. Dengan memberi peruntukan-peruntukan tertentu terhadap institusi pendidikan kita. hala tuju dan wawasan pendidikan kita . universiti dan sebagainya. Kini negara telah mula melangkah ke tahap yang ketiga. [ke atas] Komen Terhadap Akta Pendidikan 1996  Akta Pendidikan 1996 telah menampakkan secara jelas. Untuk pengisian agenda negara bukanlah mudah seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan ini tetapi memerlukajian dari semasa ke semasa agar ia tetapi sesuai dan mana-mana yang tidak sesuai dalam akta ini perlu diperbetulkan mengikut kesesuaian. Malaysia sebagai sebuah negara baru tidak kecuali untuk merebut peluang dan berjalan seiring dengan negara-negara lain. dikaji dan dibina semula. bukan lagi hanya mahu melihat dalam aspek perpaduan semata-mata tetapi merupakan satu akta yang berupa agenda negara yang perlu ditunaikan kerana bukan sahaja ke arah memupuk masyarakat bersatu padu. yang mahu menjadikan pendidikan sebagai asas pembangunan negara yang dilihat bukan sahaja pembangunan dari segi material tetapi juga emosi dan jasmani serta intelektualisme individu. Oleh itu pelajaran dan kurikulum pendidikan haruslah berkembang selari untuk memenuhi guna tenaga dan dan melahirkan masyarakt yang berilmu pengatahuan. kedudukan maktab perguruan. Akta Pelajaran 1961 adalah sesuai pada waktu itu dan ia perlu diolah semula mengikut kehendak dan aspirasi pendidikan masa kini.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 8. Kini. 9. Hal ini penting pada waktu itu sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan tugas utama untuk menjaga perpaduan kaum. Oleh itu amat sesuai dengan adanya peruntukan-peruntukan tertentu yang menyentuh berkenaan dengan insititusi yang berbentuk teknik dan vokasional. dari dunia pertanian. tetapi turut menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat penyayang dan berkahlak mulia. maka akan lahirlah masyarkat yang serba maju dan serba boleh . Lantaran itu wjudnya sekolah-sekolah khas seperti yang telah dinyatakan dalam akta tersebut. Maka satu pendekatan dalam pendidikan harus diambil. tidak seperti Akta pelajaran 1961 yang jelas hanyalah untuk menyatupadukan kaum di Malaysia. kini zaman dunia teknologi maklumat ( zaman global) yang memerlu kepakaran dan kecanggihan yang tersendiri. Melalui Akta Pendidikan 1996. Lantaran itu masyarakat kian maju sesuai dengan penggunaan sains dan teknologi.

Bahasa Arab sebagai bahasa untuk memperkembangkan agama Islam sepatutnya diberi penekanan selaras dengan Islam sebagai agama rasmi negara. seperti yang terdapat dalam Seksyen 15. Dalam soal bahasa bukan bahasa ibunda teutama sekali bahasa Arab (sebagai bahasa Al-Quran) tidak disentuh dengan jelas dalam akta ini. Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi:  [ke atas] Arabic. memasuki premis dan membuat dakwaan walaupun tanpa waran dari mahkamah merupakan satu perkara yang boleh ddikaji semula kerana seolah-olah autoriti dan kuasa yang ada atau diberikan kepada pengetua atau tuan punya premis tercabar dan boleh menjejaskan reputasi pendidikan negara. Malah bahasa Arab juga adalah merupakan satu bahasa ilmu yang kita tidak boleh anggap ringan. dapat melahirkan tenaga kerja dan rakyat yang mempunyai daya inovatif dan kreatif . Misalnya kedudukan sekolah-sekolah ekspatriat begitu bebas. maka hasrat dan cita –cita negara untuk menjadi sebuah negara maju dan berwawasan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Rujukan-rujukan agama Islam adalah tidak lepas dan tidak sudah tanpa menggunkan bahasa Arab. Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan 37 . German or French or any other foreign language may be made available if it reasonable and practicable so to do. Waupun ini adalah bertujuan untuk menjaga kebajikan dan kepentingan pelajar dan mutu pendidikan tetapi kekerasan untuk memasuki premis pendidikan oleh pihak berkuasa itu hendaklah dikaji semula. Manakala dalam seksyen 17 perkara 1 . Dalam seksyen 136. Japanese.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Dengan adanya akta baru ini. Sejarah perkembangan dan ketamadunan khususnya tamadun Islam amat perlu kepada bahasa tersebut supaya ilmu yang dimilik terutama oleh orang-orang Islam bukan hanya perlu merujuk kepada golongan orientalis. Kehadiran dan penggelidahannya di premis pendidikan itu tanpa waran dapat dianggap sebagai satu bentuk kekasaran. yang membicarakan tentang kedudukan bahasa pengantar di sekolah tadika. Hanya tercatat dalam seksyen 2 . Begitu juga dalam seksyen 23. 137 dan 138 yang memberi kuasa begitu besar dan longgar kepada Ketua Pendaftar dan pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari Inspektor untuk menyiasat. turut menyumbang fikiran dan tenaga dalam mencapai aspirasi negara seperti mana yang termaktub dalam Wawasan 2020. Walaupun Akta Pendidikan 1996 ini merupakan satu akta yang dapat kita katakan boleh memenuhi cita rasa dan aspirasi negara tetapi dalam beberapa aspek dan sudut tertentu ia boleh diperbaiki lagi. tidak seperti bahasa-bahasa lain yang merupakan bahasa ibunda kaum di Malaysia. perkara (iii). Peruntukan-peruntukan yang membenarkan bahasa lain sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan melalui akta ini sepatutnya disemak semula. tidak terikat dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan.

Wahid lagi. Menurut Datuk Zainal Abidin bin A. Yang Berhormat Mulia Tengku Razaleigh Hamzah telah membahaskan Rang Undang-undang Pendidikan 1995 di dewan Rakyat. Di antara kata-kata beliau ialah:  "………. tetapi ada juga kekecualian yang diberi iaitu sekolah kebangsaan yang ditubuhkan dibawah seksyen 28 atau mana-mana pendidikan lain yang dikecuali oleh Menteri. Seksyen ini menyatakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. aliran Inggeris dan aliran Cina. namun usaha-usaha memupuk dan meningkatkan perpaduan merupakan agenda penting.000 pelajar di Institu Pendidikan Tinggi Swasta. iaitu terdapat 84. Dari jumlah tersebut cuma 5 peratus sahaja pelajar Melayu dan di IPTA jumlah pelajar bumiputera adalah 55 peratus dan bukan bumiputera 45 peratus. boleh menjejaskan tata bahasa rasmi dan bahasa perpaduan. Perpaduan yang wujud sekarang memang telah jauh berubah. Pada tahun 1997. Apakah makna kata-kata ini? Apakah ia melambangkan kesungguhan untuk mendaulatkan Bahasa Kebangsaan atau ia permulaan sikap tolak ansur kita dan seterusnya mebenarkan kedudukan Bahasa Kebangsaan kita musnah? Atauu ia permulaan kepada usaha untuk melenyapkan cita-cita Allahyarham Tun Razak untuk menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar di semua peringkat? 38 .. memburukkan lagi ketidakseimbangan dari segi penyediaan tenaga iktisas di kalangan bumiputera. Manakala 250 buah institusi pendidikan tinggi swasta terus menggunakan Bahasa Inggeris. Jika pengabaian isu bahasa boleh menjejaskan perpaduan kerana keadaan ini boleh merosotkan nilai ekonomi bahasa Melayu.Inilah yang tersurat di dalam seksyen 17 (1) rang undang-undang ini. Wahid. maka kita dapati 1. (Datuk Zainal Abidin A. Pengabaian bahasa juga boleh menjejaskan perpaduan negara kerana akan memperluaskan lagi jurang ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Kesan daripada membenarkan bahasa-bahasa lain menjadi bahasa pengantar.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 kebangsaan. pada 18 Disember 1995 (yang menjadi Akta Pendidikan sekarang). 1999). aliran kebangsaan. tetapi seksyen ini juga turut memberi kuasa kepada menteri untuk mengecualikan penggunaanya oleh mana-mana institusi pengajian kita.000 pelajar terus menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Isu bahasa mempunyai perkaitan yang rapat dengan perpaduan. juga mengakibatkan muculnya dua atau tida kumpulan pelajar .290 buah sekolah Kebangsaan Cina dengan 580.000 murid dan 550 buah Sekolah Kebangsaan Tamil dengan 96. Di sini menampakkan kepada kita kedudukan bahasa kebangsaan masih lagi belum mantap sepenuhnya dalam Akta ini.

Sesungguhnya ciri-ciri lama untuk menyatupadukan kaum masih terkandung dalam Akta baru ini dan gabungjalin di antara hasrat Akta Pelajaran 1961 dengan hasrat yang dibincangkan itulah maka lahirnya satu bentuk kurikulum pendidikan yang canggih dan telah mulai dirasai oleh rakyat kini. ensiklopedia bebas. kedudukan institusi pendidikan dan kuasa-kuasa menteri dan kuasa penyiasat yang tidak memerlukan waran untuk memasuki premis dan kuasa penggeledahan adalah difikirkan patut disemak semula. sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut dikenakan. Walaupun ada beberapa perkara yang bolehh diperbincangkan lagi terhadap beberapa keratan atau seksyen. Kuasa Menteri seperti mana dalam seksyen 143 dalam akta ini adalah dikira begitu besar:  Menteri boleh. Oleh itu perkara yang longgar berkenaan dengan isu ini hendaklah perlu dikaji semula.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Bahasa kebangsaan yang bererti bahasa Melayu seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan . gelintar 39 . Ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kemurnia Akta Pendidikan itu sendiri dan mancapai matlamat pendidikan negara dan Wawasan 2020. dan boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya membatalkan pengecualian itu atau mengubah atau menambah syarat-syarat itu. [ke atas] Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dari Wikipedia Bahasa Melayu. Begitu banyak kuasa yang diberikan. apa yang nampak kura selesa ialah dari segi kuasa yang diberikan kepada Menteri. Dalam Akta Pendidikan 1996. perkara 152 hendaklah menjadi teras dan asas dalam memantapkan perpaduan dan pendidikan negara. Lompat ke: pandu arah. mengucualikan institusi pendidikan atau mana-mana golongan atau golongan-golongan institusi pendidikan daripada semua atau mana-mana peruntukan Akta ini kecuali peruntukan pendaftaran.Dengan harapan melalui akta ini akan dapat melahirkan satuu corak pendidikan yang unggul dan menjadi kebanggaan bukan sahaja di negara kita bahkan di seluruh dunia. tetapi ternyata ia adalah merupakan satu perundangan yang dapat menggambarkan hasrat negara. melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Sehingga menampakkan bahawa kuasanya bboleh menghapuskan kemurniaan Akta Pendidikan itu. Namun usaha-usaha penyemakan terhadap kedudukan bahasa Melayu (Bahasa Kebangsaan di institusi pendidikan. jika difikirkannya wajar dan demi kepentingan sesuatu institusi pendidikan atau demi kepentingan murid atau awam.

bertanggungjawab. yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya. memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. emosi dan jasmani. rohani dan intelektualSosial yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERIS. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Intipati utama dalam FTK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. masyarakat dan negara. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempat-empat unsur tersebut. Berikut adalah teks lengkap Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca. semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. rohani." [sunting] Rujukan 40 . "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi. Hal ini bermakna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful