Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Misi KPM
Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

Matlamat
a.

b.
c. d.

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

Prinsip Etika Kerja
a.

b.
c.

d.
e. a. b. c. d. e. f. g.

Niat yang betul. Perlakuan yang baik. Penggerak ke arah kebaikan. Memperkotakan apa-apa yang dikatakan. Berdisiplin dan beradab.

Nilai-Nilai Utama dalam Etika Kerja
Amanah Benar Bijaksana Bersyukur Dedikasi Ikhlas Penyayang
1

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Piagam Pelanggan
Kami warga Kementerian Pelajaran dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

 menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta
memenuhi matlamat perpaduan negara; menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan;

       

memberi peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya; mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan pembaharuan yang berterusan; menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana; menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif;

menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan amalan perkhidmatan penyayang; memastikan kementerian sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan – murid, guru, masyarakat dan negara/kerajaan; dan meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan untuk menarik individu yang terbaik menyertai perkhidmatan pendidikan.

2

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010)
Teras 1 : Membina Negara Bangsa Teras 2 : Membangunkan Modal Insan Teras 3 : Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras 4 : Merapatkan Jurang Pendidikan Teras 5 : Memartabatkan Profesion Keguruan Teras 6 : Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

Teras Perkhidmatan Awam
Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara Berpegang teguh pada ajaran agama

Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam
Kami pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuh integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan yang berikut: Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam : : : : : : Berusaha dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah; Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah; Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan; Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah; Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai awam; dan Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.

3

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Tonggak Dua Belas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengaruh teladan Kewajipan menjalankan tugas Keutamaan kesabaran Peningkatan bakat Ketekunan membawa kejayaan Kebijaksanaan berhemat Menghargai masa 8. Kemuliaan kesederhanaan 9. Keseronokan bekerja 10. Ketinggian peribadi 11. Nikmat mencipta 12. Kekuatan sifat baik hati

Menteri Pelajaran :- Y.A.B Tan Sri Muhyiddin Bin Haji Mohd Yassin
Timbalan Menteri Pelajaran I Y.B. Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran II Y.B. Dr. Haji Mohd Puad Bin Zarkashi

Ketua Setiausaha Y.Bhg.Tan Sri Dr. Zulkurnain Bin Haji Awang Kementerian Pelajaran Johor Pengarah Pelajaran Johor Haji Sufa’at Bin Tumin Timbalan Pengarah Pelajaran
4

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Y.Bhg. Tan Sri Dato' Hj. Alimuddin Bin Hj. Mohd Dom

dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan 1.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 HAJI MARKOM BIN GIRAN Visi dan Misi Visi "Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang" Misi "Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti" Johor Top 5 Tugas Pembantu Makmal Menjalankan analisis Kimia atau mikrobiologi ke atas sample-sample rutin. SEKOLAH WAWASAN Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. penyediaan stok reagen dan menjalankan kerja-kerja lain yang diarahkan oleh pegawai atasan. Untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang 5 . Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way). Di bawah konsep ini. membantu penyelenggaraan peralatan analisis.

Perak Kompleks Sekolah Wawasan Taman Aman. Perak Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia SEKOLAH BESTARI KONSEP DAN MATLAMAT S 6 ejak mencapai kemerdekaan. Parit Buntar. Kedah Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai. Bagi meningkatkan mutu pendidikan. Selangor Kompleks Sekolah Wawasan Pundut. Subang Jaya. Seri Manjung. Untuk menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah Pada masa ini terdapat 5 buah Kompleks Sekolah Wawasan yang telah beroperasi dengan jayanya iaitu : • • • • • Kompleks Sekolah Wawasan Pekan Baru. Alor Setar. Untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran Untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu 4. negara kita telah mengalami perubahan yang pesat dalam sistem pendidikannya.dasar pendidikan negara sentiasa dikaji dan kurikulum diperkemaskan bagi memastikan keberkesanan perlaksanaannya dalam . 3. Pulau Pinang Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 2. dasar .

kemahiran dan teknologi Sekolah Bestari. tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis. iaitu memerlukan pertumbuhan produktif yang dapat dicapai melalui kepakaran teknologi. Pada tahun 1999. Di samping itu. Pengubahsusian sistem pendidikan memerlukan perubahan dari segi amalan dan budaya di sekolah rendah dan menengah. rohani. Berlandaskan ini. Di samping itu. hasrat dan matlamat kerajaan Malaysia menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat prasarana MSC untuk menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari. A Conceptual Blueprint yang disediakan oleh Pasukan Petugas Bersama Industri Kementerian Pendidikan Malaysia. ibubapa dan masyarakat perlu memainkan peranan yang aktif utnuk merealisasikan halatuju perubahan dalam sistem pendidikan negara. kerajaan telah mengambil langkah menjadikan penjelmaan Sekolah Bestari sebagai satu daripada tujuh ' flagship application ' dalam projek Mega Koridor Raya Multimedia" ( Ucapan Menteri Pendidikan Malaysia ). mengambil kira pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar serta memastikan semua pelajar berpeluang untuk membina konsep kendiri. yang disediakan pada Januari 1997. inovatif dan kreatif serta bersedia untuk turut serta dalam ekonomi globalisasi. bahan pengajaran dan pembelajaran. Dokumen ini ialah asas bagi dokumen The Malaysian Smart School. falsafah pendidikan negara berhasrat utnuk membentuk perkembangan potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya dapat menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. Konsep Sekolah Bestari yang terkandung dalam dokumen The Malaysian Smart School: A Conceptual Blueprint merupakan idea yang terus berkembang berterusan dan 7 . Sistem pendidikan masa kini perlu berubah dari pembelajaran yang hanya menekankan hafalan kepada pembelajaran merangsangkan pemikiran dan kreativiti. sembilan puluh buah sekolah perintis akan dijadikan nukleus bagi melaksanakan konsep. Dokumen dasar yang asal tentang Sekolah Bestari Malaysia ialah Smart Schools in Malaysia: A Quantum Leap. politik dan sosial selaras dengan perkembangan pesat yang sedang berlaku dalam negara.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 menghadapi alaf baru yang timbul dalam bidang ekonomi. Pengwujudan Sekolah Bestari ini merupakan satu daripada tujuh aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia ( MSC ) Malaysia." Memandangkan betapa pentingnya Sekolah Bestari kepada pembentukan generasi akan datang. emosi dan jasmani. Pemangkin ke arah pengubahsuaian ini kerajaan telah mewujudkan Sekolah Bestari yang lengkap dengan teknologi terkini bagi memperbaiki sistem pendidikan negara di samping menyediakan tenaga kerja mahir bagi menghadapi cabaran alaf baru.

8 . mempunyai tanggungjawab sosial. disemai dengan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa. Kurikulum di Sekolah Bestari dirancang supaya bermakna. pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar bagi Zaman Maklumat. • • • • • Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sistem Penilaian Sistem Pengerusan Sekolah Infrastruktur Teknologi Integrasi Sistem Kesemua ini telah dilancarkan serentak pada Julai 1997. sumber yang bertambah dan pentadbiran yang cekap. kesinambungan dan reflektif. global. reflektif. terbuka berdasarkan matlamat. membenarkan kanak . minat dan keperluan pelajar yang berbeza . holistik. In menggalakkan pembelajaran holistik. Di Sekolah Bestari pembelajaran akan bercorak kearah kendiri mengikut kadar individu. Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara menyeluruh dari segi amalan pengajaran. Sekolah Bestari berkembang dengan pembentukan staf yang profesional. Pasukan Petugas juga menyediakan dokumen The Malaysian Smart School Implementation Plan yang menyediakan pelaksanaan sekolah-sekolah di seluruh negara untuk menjadi Sekolah Bestari.Selain itu . dokumen ini lebih bersifat deskriptif daripada preskriptif.masing dan mengambil kira keupayaan. Ini akan berlaku dengan adanya pembekalan teknologi pelbagai media dan jaringan meliputi seluruh dunia.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 sentiasa terbuka kepada perubahan dan kemajuan dalam pedagogi dan teknologi maklumat. Ini membolehkan sekolah menyesuaikan diri dengan keadaan yang kian berubah.beza. Kanak . Oleh itu.kanak maju mengikut tahap pencapaian masing . pembelajaran.kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.projek Sekolah Bestari menghasilkan lima 'Concept Requests For Proposals' penyelesaian dalam bidang berikut. Kurikulum Sekolah Bestari dibentuk untuk membentuk pelajar mencapai perkembangan yang seimbang. Kurikulum di Sekolah Bestari lebih fleksibel dan terbuka. Pembelajaran berubah daripada berpusatkan guru kepada yang berpusatkan pelajar.

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Pelajar sebagai pembelajar aktif di Sekolah Bestari. Pelajar akan dapat mencapai sumber tempatan. Guru akan bertanggubngjawab menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran ke arah kendiri yang kreatif dan berdikari. pandangan jauh dan ketrampilan menggunakan bahasa antarabangsa akan juga ditekankan. Pembelajaran yang bermakna ini dapat memupuk dan mempertingkatkan segala potensi yang ada pada pelajar secara cekap. Sekolah Bestari Malaysia akan mengambil juga konsep inovatif kelas melangkau maya. Oleh itu. Pelajar akan mendapat perhatian individu dari guru. selain membenarkan pelajar terus ke aras yang lain dalam mata pelajaran yang berlainan pada bila . serta diberi bantuan khas oleh guru. Dalam Sekolah Bestari. Pembelajaran yang berpusatkan budaya berfikir dengan memanfaatkan sumber ilmu oleh teknologi serta menggunakannya secara menyeluruh dan bersepadu dalam berbagai situasi. kerjasama kumpulan. ekonomis dan berkesan dengan menggunakan daya fikir. Guru memberi sokongan psikologi dan galakan. kebangsaan dan global. Guru berperanan sebagai pembimbing di sisi. kemahiran dan teknologi pendidikan era ini dan cabaran masa hadapan memerlukan Sekolah Bestari sebagai wadah ke arah pencapaiannya. pendidikan dan sosial ini. Dengan cara ini. Sistem sekarang memberi ketegangan kepada pelajar yang lemah dan menghalang kemajuan pelajar pintar. Pelajar bertindak dengan berani dalam membuat keputusan dan bertanggungjawab terhadap keputusan itu. Penjaringan melalui internet juga membolehkan interaksi antara pelajar dan guru . pelajar perlu diajar strategi untuk menerajui maklumat dengan cekap dan selektif. Usaha berpasukan. Pelajar yang kurang berupaya akan melalui program asas mengikut kadar pembelajarannya. teknologi akan memberi fleksibiliti untuk membasmi ketegangan dalam pendidikan. Guru akan mengenalpasti matlamat mendefinisikan halatuju bagi pelajarnya. Pelajar akan membuat pengembaraan maklumat mengelilingi dunia untuk mencari dan mengumpul data. pengetahuan. Sistem penilaian fleksibel ini akan membenarkan pelajar dalam satu kelas fizikal untuk bekerja pada aras yang berlainan dalam matapelajaran yang sama. Pelajar yang lebih cerdas akan dapat menyiapkan semua kerja kursus dan penilaian lebih awal daripada tempoh normal. Dunia pelajar akan diperluaskan melalui perhubungan. memandu kemajuan pelajar ke arah mencapai matlamat tersebut dan membenarkan pelajar belajar mengikut kadar sendiri. Ini memberi makna baru kepada idea ketidakhadiran sekolah kerana pembelajaran masih dapat berlaku di luar sekolah. Sekolah memupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif bagi menghadapi situasi baru. Ini dapat berlaku kerana penubuhan sistem pengeluaran item penilaian yang berpusatkan dari dalam talian. Penjaringan mempunyai kelebihan dari segi membolehkan pelajar yang tidak dapat menghadiri sekolah untuk membuat kerja sekolah dari rumah.bila masa. yang biasanya diabaikan akan diberi perhatian yang sewajarnya.guru yang lain serta orang ramai di seluruh dunia. pelajar kurang cerdas. fleksibiliti. Komputer akan mengambil alih rutin dan pemyampaian maklumat dan membebaskan guru daripada tugasan pentadbiran yang remeh supaya mereka dapat menumpukan perhatian terhadap aspek pendidikan yang 9 .

Penggunaan teknologi maklumat sebagai alat akan membolehkan penyimpanan data dan memudahkan pentadbir untuk mendapatkan semula data yang banyak. guru digalakkan untuk membina kemahiran sosial pelajar dan juga untuk menerap moral dan etika yang baik serta nilai patriotisme. memproses maklumat. Penilaian berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang prestasi pelajar. Ia memudahkan kerja memproses dan menyampaikan hasil yang berkaitan untuk pentadbir membuat keputusan. Dengan menumpukan kepada perkembangan individu. Ini akan membantu meningkatkan kecekapan. Keperluan kebajikan pelajar dan guru lebih mudah diambil kira dengan pemantauan yang kerap. penilaian dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sah. holistik. Pemantauan sistematik kemajuan pelajar akan mengingatkan sekolah tentang bila perlunya tindakan susulan bagi pelajar pintar dan yang kurang pintar. menghapuskan pertindihan dan secara radikal membaiki akses bagi semua yang berkenaan. Ini melibatkan pemantapan kurikulum. penjaringan akan memudahkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam rancangan sekolah dan menjadikan mereka rakan kongsi yang berkesan dalam pendidikan anak mereka. pembelajaran jarak jauh. Dengan pengkomputeran dalam talian pengurusan sekolah. Interaksi pelajar dan guru sama ada dalam kumpulan kecil atau individu masih menjadi sebahagian daripada kursus pengajaran dan pembelajaran. pedagogi. Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran akan digunakan di Sekolah Bestari. disemai denngan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa.. reflektif.kanak maju mengikut tahap pencapaian masing . Kanak .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 bersifat kemanusiaan. Kurikulum Sekolah Bestari dibentuk untuk : 10 . penggunaan data sebagai sumber maklumat. mengurus dan menggunakan sumber manusia dan fizikal dengan berkesan. Dengan adanya pangkalan data. Antaranya ialah strategi inovatif yang berasaskan teknologi seperti perbincangan dengan rakan jauh. maklumat tentang pelajar dan guru lebih mudah didapati oleh pihak yang sah. minat dan keperluan pelajar yang berbeza-beza.kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Ia menggalakkan pembelajaran holistik. belajar dari courseware elektronik dan komunikasi elektronik. terbuka berdasarkan matlamat. membenarkan kanak . pentadbir akan dapat merancang. Ciri Sekolah Bestari yang paling ketara ialah suasana pengajaran dan pembelajaran yang dibina berdasarkan amalan terbaik dalam pendidikan rendah dan menengah daripada seluruh dunia. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan. merujuk ensiklopedia elektronik. mempunyai tanggungjawab sosial. Kurikulum Sekolah Bestari dirancang supaya bermakna. global.masing dan mengambilkira keupayaan.

kemahiran dan sikap yang sesuai untuk berjaya dalam Zaman Maklumat.Bahan ini mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar bagi meningkatkan keupayaan dan potensi mereka supaya lebih bertanggungjawab menguruskan pembelajaran sendiri. Sekolah Bestari memerlukan bahan pengajaran dan pembelajaran konvensional dan elektronik yang sesuai dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berbagai-bagai.Pihak pengurusan membantu mengagihkan sumber tenaga manusia yang mahir kepada aktiviti yang lebih bermakna.di samping menjamin mutu maklumat penilaian dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan alat. Menyatakan secara eksplisit hasil pembelajaran yang dikehendaki bagi tahap keupayaan yang berbeza. kemahiran.Ia menjurus kepada pensijilan terbuka yang bukan sahaja menunjukkan pencapaian komulatif pelajar.Penilaian Sekolah Bestari adalah fleksibel dan mudah digunakan.menggalakkan. Objektif utama pengurusan Sekolah Bestari ialah untuk mengurus sumber dan proses dengan cekap dan berkesan bagi menyokong fungsi pengajaran dan pembelajarn.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 a) b) c) d) e) Membantu pelajar mencapai perkembangan yang seimbang. Mewujudkan suasana bilik darjah yang bersesuaian dengan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran.Ia berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang prestasi pelajar.menawarkan pembelajaran multi disiplinari.tetapi juga untuk peningkatan berterusan sepanjang hayat. Mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran individu bagi meningkatkan prestasi.semangat dan tubuh badan dalam proses pembelajarn:membina asas kemahiran untuk menyediakan kanak-kanak bagi menghadapi cabaran masa depan dan mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar.merangsangkan dan bermakna melibatkan minda. Menyepadukan pengetahuan.kemahiran dan sikap yang sesuai untuk berjaya dalam Zaman Maklumat: Memupuk pengetahuan.bertema dan berterusan: Memupuk pengetahuan. Sistem penilaian Sekolah Bestari berbeza daripada sistem sedia ada untuk membantu merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara.pelajar dan ibubapa dapat mengakses butiran penilaian melalui komputer.meningkatkan mutu keputusan melalui akses yang lebih baik kepada maklumat dan 11 .menjimatkan kos pada jangka panjang. nilai dan penggunaan bahasa yang betul. Pengajaran Sekolah Bestari berhasrat menjadikan pembelajaran lebih menarik.Guru.Pedagogi Sekolah Bestari bertujuan: a) b) c) Menggunakan pelbagai strategi pembelajarn yang sesuai bagi memastikan penguasaan ketrampilan asas dan meningkatkan perkembangan holistik.

berkesan dan cekap. pengurusan Sekolah Bestari memerlukan pentadbir profesional yang gigih dan berwibawa serta guru yang dapat menjelaskan matlamat sekolah.Mereka perlu mempereratkan komunikasi terbuka dengan semua pihak. Penyata Razak (1956) 1. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Dato' Tun Abdul Razak Hussein menubuhkan Jawatankuasa Pelajaran dan mengesyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan dan laporan ini dikenali sebagai Penyata Razak (1956).mengesan prestasi sekolah berbanding dengan objektif kewangan dan bukan kewangan.memimpin pengajaran di sekolah.B.mengagihkan sumber secara adil dan bijak.Bagi mencapai objektif Sekolah Bestari proses dalamannya perlu diselaraskan sebagai suatu sistem . Bagi mencapai objektif ini.serta menggunakan dan mengurus teknologi dengan sesuai. 2.serta menyediakan suasana persekolahan yang menyokong pembelajaran.Sistem yang sempurna membolehkan bekalan input yang sesuai menghasilkan output yang dikehendaki seperti kesediaan pelajar untuk melanjutkan pelajaran.Inisiatif Sekolah Bestari menawarkan peluang yang unggul untuk menilai semula sistem persekolahan sedia ada.dan mampu mendapatkan sokongan padu daripada ibubapa dan masyarakat. Mereka perlu juga mewujudkan dan mengekalkan staf yang bermotivasi dan berprestasi tinggi. Mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan 12 .memimpin pengajaran di sekolah.menjamin keselamatan sekolah dan penghuni. bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah b. Menteri Pelajaran ketika itu Y. Cadangan-cadangan dalam penyata tersebut telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 3. mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian terbaik dengan bantuan teknologi.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 mempercepatkan proses membuat keputusan. Mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu.atau penyertaan yang aktif dan produktif di kalangan tenaga kerja. Tujuan Penyata Razak adalah a. Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu c.

LPM merupakan satu-satunya badan peperiksaan di dunia yang menjalankan peperiksaan berpusat secara serentak yang berlandaskan kurikulum kebangsaan untuk 1. Mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan f. liberal dan progresif. Mewujudkan masyarakat yang bertoleransi. 1956 di Jalan Davidson (Jalan Hang Jebat). Secara fizikalnya. mengeluar dan mengendalikan empat peperiksaan pusat (UPSR. 1974 13 . SPM dan STAM).Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 d. Memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan 4. Jalan Hishamuddin. terlatih . 1967 di Jalan Duta. Syor untuk perubahan dalam Penyata Razak Lembaga Peperiksaan Malaysia Dari Wikipedia Bahasa Melayu. lieral dan progresif g. Lembaga Peperiksaan Malaysia telah bertapak di empat tempat sejak ia diwujudkan iaitu:• • • • di Bangunan Persekutuan. ensiklopedia bebas. Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi untuk melahirkan masyarakat yang berdisplin. LPM juga adalah badan peperiksaan yang pertama di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi komputer dalam urusan pemerosesan data peperiksaan pada tahun 1967. LPM kini bertanggungjawab membina. Lompat ke: pandu arah. berdisplin. gelintar Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab mengendalikan ujian awam kebangsaan di Malaysia.5 juta calon. 1959 di Jalan Sulaiman. berbagai-bagai pentaksiran sekolah dan peperiksaan luar negara. PMR. e. terlatih.

3 Pelaksanaan Laporan Rahman Talib o 1. 14 . Dari sudut sejarah terdapat empat fasa perkembangan dalam sistem peperiksaan negara ini.2 Pelaksanaan Penyata Razak o 1. Penubuhannya adalah untuk mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah di negara ini sejajar dengan hasrat Penyata Razak.4 Pelaksanaan Laporan Kabinet 2 Kuasa Lembaga Peperikasaan 3 Lihat juga 4 Pautan luar [sunting] Sejarah Lembaga Peperiksaan Malaysia lahir sebagai Unit Peperiksaan' di Kementerian Pelajaran pada 3 Mei 1956. Ia bertukar nama menjadi Lembaga Peperiksaan pada tahun berikutnya.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Di antara kejayaan yang dicapai LPM ialah: • • • • • • Pelaksanaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan (1960) Perintis dalam penggunaan komputer di negara ini (1967) Pengambilan sistem peperiksaan Cambridge (1978) Penyediaan sistem peperiksaan mengikut keperluan Pengiktirafan sijil peperiksaan Pelaksanaan sistem Sijil Terbuka Isi kandungan [sorok] • • • • 1 Sejarah o 1.1 Pra-merdeka o 1.

Peperiksaan yang dijalankan adalah mengikut keperluan sekolah atau mengikut peperiksaan luar negeri seperti Overseas School Certificate. melanjutkan persekolahan kepada umur 15 tahun. Lembaga Peperiksaan telah mengendali sendiri peperiksaan berikut: • • Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE) Lower Certificate of Education (LCE) [sunting] Pelaksanaan Laporan Rahman Talib Perakuan Laporan Rahman Talib (1960) memberi penekanan. Ini telah menyebabkan berlakunya penyesuaian dalam sistem peperiksaan untuk memenuhi hasrat dan kehendak kurikulum dan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. sistem naik darjah secara automatik dan seterusnya pendidikan bercorak aneka jurusan. Di peringkat awal selain mengendalikan peperiksaan Cambridge.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 [sunting] Pra-merdeka Dalam fasa perkembangan ini belum ada sesuatu dasar kebangsaan mengenai pendidikan negara. di antara lain. Perubahan/Penyesuaian yang dibuat dalam sistem peperiksaan ialah: • • • Mewujudkan UPSR bagi menggantikan PPDL Mewujudkan PMR bagi menggantikan SRP Menyesuaikan SPM supaya selaras dengan kehendak KBSM 15 . [sunting] Pelaksanaan Penyata Razak Penyata Razak (1956) mewujudkan Dasar Pendidikan Negara yang ulung. khususnya KBSR dan KBSM. Pelaksanaan dalam bidang peperiksaan telah mewujudkan: • • • • Kemasukan mata pelajaran elektif dalam LCE dan SRP Peperiksaan Penilaian Darjah V (PPDL) Peperiksaan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) Ujian Diagnostik Darjah III (UDT) [sunting] Pelaksanaan Laporan Kabinet Pelaksanaan Laporan Kabinet (1979) telah mewujudkan perkembangan sistem pendidikan yang terkini. Pelaksanaan dasar tersebut telah melahirkan Lembaga Peperiksaan.

Sukatan pelajaran dan bahasa pengantar bagi peperiksaan. "tiada seorang pun atau tiada suatu institusi pendidikan pun boleh mengendalikan. Yuran hendaklah dibayar bagi mengambil peperiksaan.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 [sunting] Kuasa Lembaga Peperikasaan Lembaga Peperiksaan ditadbirkan mengikut kuasa-kuasa yang diberi kepada Pengarah Peperiksaan melalui Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Mengikut Seksyen 67 Menteri memberi kuasa kepada Pengarah Peperiksaan untuk melaksanakan penilaian bagi murid di sekolah rendah dan menengah berdasarkan cara dan taraf pencapaian yang ditetapkan oleh Menteri Mengikut Seksyen 68 Menteri memberi kuasa kepada Pengarah untuk membuat peraturan-peraturan yang mengadakan peruntukan bagi: • • • • Peperiksaan hendaklah diadakan bagi maksud Akta ini Masa dan tempat peperiksaan akan diadakan dan kelayakan serta syarat-syarat untuk mengambil peperiksaan. "Pengarah Peperiksaan boleh mengenakan apa-apa sekatan. atau dengan apa-apa cara terlibat dalam pengadaan atau pengengalian. apa-apa peperiksaan bagi mana-mana murid institusi pendidikan atau bagi mana-mana calon persendirian tanpa mendapatkan kelulusan bertulis Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu. Mengikut Seksyen 69 1. terma dan syarat yang difikirkan patut"  BACAAN KESELURUHAN Persamaan dan Perbezaan Akta Pelajaran 1961 Dengan Akta Pendidikan 1996 Pengenalan: 16 ." 2. membenarkan atau menyebabkan diadakan atau dikendalikan.

Telah dikatakan bahawa Laporan Razak boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan yang telah digunakan. Sambil mengambilkira aspirasi semua kaum di dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Ciri-ciri penting dalam pendidikan kebangsaan itu ialah: 1. Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini ialah ke arah memantapkan sistem pendidikan kebangasaan untuk generasi akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Untuk memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi semua pelajar di negara ini. Hasrat untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan bagi semua kaum. [ke atas] Laporan Razak  Laporan Razak (Penyata Razak) mempunyai 17 cadangan dengan mengambilkira matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. ia menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada. beberapa peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang tidak relevan telah digugurkan. Walaupun Akta Pendidikan 1996 merupakan perundangan yang baru. Dalam pada itu juga. 2. Tujuan menggubalkan undang-undang ini (Akta Pendidikan 1996) ialah untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. 3. 4. Di antara perkara yang diperkatakan ialah: 1. Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama 3. 2. Ia berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan selama ini. Akta Pendidikan 1996 memperkenalkan banyak peruntukan perundagan (Legislative provision) baru untuk menangani cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan memenuhi kehendak atau hasrat Wawasan 2020. Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar 17 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009  Akta Pendidikan Pendidikan 1996 adalah merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama . Untuk menjadi kurikulum yang berorientasikan kepada alam keliling tanah air dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya.

Guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah bekelayakan.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 utama. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah. Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. 8. 6. 10. 5. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan. Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Bagi sekolah jenis kebangsaan. Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Sistem pendidikan sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Rendah (SMR). 18 . 7. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pra Universiti. 9. bahasa Inggeris. 4.

Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. 19 . g. Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. Pendidikan akhlak dititikberatkan. Murid naik darjah secara otomatik f. Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. b. [ke atas] Laporan Rahman Talib (1960) /Akta Pelajaran 1961  Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: a. e. Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma c. d.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009  Selepas daripada Penyata Razak ini maka telah disesuaikan lagi sistem pendidikan kita ini oleh Abdul Rahman Talib yang dikenali sebagai Laporan Talib (1960) yang seterusnya menjadi Akta Pelajaran 1961.

(Laporan Hussein Onn. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. Inggeris. iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. sosial. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. Sains Rumah tangga. Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan. Cina dan Tamil. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. Menurut laporan ini:  "Sistem pendidikan kebangsaan direkabentuk untuk memenuhi keperluan negara dan mempertingkatkan pembangunan budaya. Ketika itu. di sekolah-sekola kerajaan dan bantuan kerajaan masih dijalankan dalam dua bahasa. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. tetapi secara praktikalnya. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. Ekonomi dan politik.Tujuan utama Laporan ini selain dari untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara ketika itu. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. [ke atas] Laporan Hussein Onn (1971)  Jawatankuasa laporan ini diketuai oleh Hussein Onn yang menjadi Mentei Pelajaran ketika itu. Jadi mulai 1968 bahasa Melayu telah mula menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkat-peringkat sebagai baasa pengantar di sekolah-sekolah aliran Inggeris. Ini dapat ditampung dalam sekolah-sekolah aliran Melayu. juga adalah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. 1971) 20 . muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah. Sains Pertanian dan Perdagangan.

kerajaan telah menubuhkan satu Jawatankuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran dan Timbalan Perdana Menteri. Dr. (Laporan Mahathir.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sistem pendidikan negara. berdisiplin dan terlatih. bahasa komunikasi utama dan bahasa untuk menyatukan rakyat haruslah lengkap dan jelas supaya guru-guru mendapat gambaran yang sebenar sebagai panduan pengajaran harian mereka. namun kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua turut dipelihara. Dalam Laporan ini matlamat pendidikan bahasa Malaysia (Bahasa Melayu) sebagai bahasa ilmu. (Laporan Hussein Onn. Matlamat utama tidak lain dan tidak bukan untuk menyatupadukan rakyat seperti yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1961. Peringkat penguasaan bahasa Inggeris yang tinggi menjadi sasaran sistem pendidikan. Mahathir Mohamad. Masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk hasil yang baik. Input penting dalam pendidikan ini ialah bahasa. dengan tujuan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka panjang di samping untuk memastikan sistem pendidikan ini memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu. 1971) [ke atas] Laporan Mahathir (1985)  Pada bulan september 1974. 21 . Laporan ini bertujuan:  Untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan sekarang. Ini di atas rasa kesedaran bahawa bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa yang amat penting dan penguasaan bahasa itu boleh mempetingkatkan pembangunan negara.ehwal antarabangsa. Sebagai langkah utama alat perpaduan ialah pendidikan. Oleh itu aspek bahasa telah menjadi penekanan. 1976) Tujuan laporan ini adalah sama dengan apa yang didapati dalam laporan Husein Onn.  Bahasa Inggeris adalah diwajibkan di semua sekolahh kerana kepentingannya dalam pendidikan tinggi ddan perdagangan dan juga hal. Bahasa Inggeris terus menjadi bahasa kedua.

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Dalam laporan ini kursus bahasa Malaysia dalam perkhidmatan kepada guru-guru harus dikaji semula dan penilaian terhadap keupayaan mereka yang telah mengikuti kursus tersebut harus dijalankan secepat mungkin. 22 . Dalam Akta Pendidikan. iaitu sekolah kerajaan . Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Ada dua tujuan bahasa Inggeris diajar diinstitusi pendidikan pada waktu itu: a. yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak. Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tetap dijamin. Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka untuk digunakan bagi tujuan pendidikan tinggi. [ke atas] Akta Pendidikan 1996  Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan Akta Pendidikan Kebangsaan yang digubal setelah mengambilkira pandangan dan aspirasi semua pihak. c. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi. b. dan meliputi semua kategori sekolah. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian murid-murid dari sekolah-sekolah di negara kita. Untuk membolehkan murid-murid menggunakan bahasa tersebut dalam kerja dan aktivitinya.

Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. akan berpeluang mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan rendah. Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik. [ke atas] Pendidikan guru akan dapat diperrkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil. Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi. Kelas-kelas agama seperti bible classes tidak diperlukan mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilai-nilai murni. sama ada dalam negeri atau luar negeri. Dalam pada itu. termasuk program pertukaran. tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah. Pendidikan swasta akan dapat berkembang secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi. iaitu secara berkembar. manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. dan berdasarkan pemuafakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang dahulu. institusi pendidikan swasta juga boleh dikehendaki mengadakan pengajaran Bahasa Kebangsaan. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan. Akta Pendidikan 1996 juga turut memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. Akta Pendidikan 1996 mengambilkira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan menyenggara tadika.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah. perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan. maka dari keluarga yang kurang berada di bandar-bandar. Menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum. pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik dan politeknik. 23 .

kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. ………………. Ini dijelaskan seperti berikut: DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 [ke atas] Perbezaan Dan Persamaan Antara Akta Pendidikan 1996 Dengan Akta Pelajaran 1961 1. 1. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. keadilan sosial." (Akta Pendidikan 1996) Di dalam Akta Pelajaran 1961 kita dapati falsafahnya yang tidak tertulis dan tidak jelas. liberal dan dinamik. rohani. Ini dapat dilihat dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan mengikut Laporan Razak yang menjadi asas kepada Akta Pelajaran 1961: 24 . Usaha ini adalah untuk menzahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.Landasan dan wawasan Di dalam Akta Pendidikan 1996 dengan jelas memberitahu kepada kita bahawa dasar pendidikan adalah berlandaskan kepada hasrat wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Negara. berkhlak mulia. kesan daripada perkembangan pesat sains. berketerampilan. DAN BAHAWASANYA pendidikan mempuunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi utnuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. moral dan etika. Yang kita dapati hanyalah untuk menyatukan kaum di Malaysia selari dengan masyarkat yang berbilang kaum. demokratik. dan kekuatan rohani. teknologi dan maklumat.

" (Penyata Razak. walapun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. sec. and higher education. Perenggan 12) [ke atas] 2. but shall not include education in expatriate schools. secondary education. post-secondary education. 25 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 "Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialahh bermaksud hendak menyatuukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. namely – government educational institutions. primary education. yang meliputi semua peringkat dan jenis sekolah atau institusi pendidikan kecuali sekolah ekspatriat. Sistem Pendidikan Kebangsaan di semua peringkat Seksyen 15 dan 16 dalam Akta Pendidikan 1996 telah memperjelaskan tentang Sistem Pendidikan Kebangsaan. ( Education Act 1996. "The National Education System shall comprise – pre-School education.15) "There shall be three categories of educational institutions in the National Education System .

26 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 government-aided educational isntitutions. (Educational Act 1996. sec. " (1) The National language shall be the main medium of instruction in all educational institutions in the National Education System except an national-type school established under section 28 or any other educational intitution exempted by Minister from this section. 16) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 menyebut bahawa Sistem Pendidikan Kebangsaan hanyalah meliputi sekolah atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan sahaja. Kedudukan Bahasa Kebangsaan Dalam hal ini kedua-dua akta telah dinyatakan. Dalam Akta Pandidikan 1996 dijelaskan dalam seksyen 17 tentang kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah atau institusi kecuali di Sekolah Jenis Kebangsaan atau lain-lain sekolah yang diberi pengecualian. and private educational institutions. upper secondary education. Sec. the stages of statutory education system shall be as follws: primary education. education in the educational institutions referred to in paragraph (a) to (d) o f section 25. (Education Act 1961. "For the purpose of this act. Di sini soal bahasa telah diperkukuhkan.19) [ke atas] 3. lower secondary education.

melainkan yang dikecualikan.19) [ke atas] 6. [ke atas] 4. Kurikulum kebangsaan Dalam Akta Pendidikan 1996.18) 5. Sec. seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan melainkan yang dikecualikan. Sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961. "Every School shall prepare its pupils for examinations prescribed by or unfer this Act or any regulations made under this Act unless otherwise exempted by or under this Act. Sec. 17) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 Bahasa Kebangsaan adalah bahasa pengantar sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan sahaja. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 pula tiada peruntukan diberi.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 (Education Act 1996. subject to subsection (3)." (Education Ac 1996. Bahasa Kebangsaan Sebagai Mata Pelajaran Wajib 27 . shall be used by all schools in the National Education System. Peperiksaan Awam Dalam seksyen 19 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan semua sekolah menyediakan murid untuk peperiksaan awam. Sec. " (1) The Minister shall prescribe a curriculum to be known as the National Curriculum which. (Education Act 1996. tiada langsung peruntukan.

jika didapati munasabah dan praktik. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil boleh diajar dengan dua syarat: a. Bahasa kebangsaan adalah wajib bagi sekolah-sekolah yang dibiayai oleh kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. b. Sec. the national language shall be taught as a compulsory subject in the educational institution. (Education Act 1996. Di sini menampakkan kepada kita bahawa Akta Pendidikan 1996 lebih mudah mengadakan kemudahan bagi pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. (2) Where the main medium of instruction in an educational institution is other than the national language .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Seksyen 17(2). Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. ada permintaan dari 15 orang ibu bapa c. Manakala Dalam Akta Pendidikan 1961. 28 .17) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961. Dengan ini lebih mudah mengadakan kemudahan bagi pengajaran bahasa Cina dan Bahasa Tamil. [ke atas] 7. Pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil  Dalam seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan pengajaran bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan boleh diadakan dengam satu syarat : jika ada permintaan 15 orang ibu bapa atau lebih.

b. telah memberi pengiktirafan kepada bahasakaum Bumiputera untuk diperkembangakan.  (ii) the indigenous languages shall be made avaiable if it reasonale and practicable so to do and if the parents of at least fifteen pupils in the school so request.2) 1.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 1. Sec. 2. Bantuan kerajaan dan swasta.  (Education Act 1996. 29 . jika ada permintaan dari 15 ibu bapa c. Klasifikasi institusi pendidikan di bawah Akta Pendidikan 1996 lebih memudahkan pentadbiran khususnya berkaitan dengan sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Kategori Sekolah Seksyen 16 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan sekolah atau institusi pendidikan dibahagi kepada tiga kategori : kerajaan. jika didapati munasabah dan praktik Melalui peruntukan ini . Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 tiada diperuntukkan. Bahasa Kaum Asli  Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan pengajaran bahasa kaum asli dengan dua syarat: a. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 institusi pendidikan atau sekolah dibahagikan secara tidak langsung kepada dua kategori iaitu bantuan penuh (termasuk kerajaan dan bukan milik kerajaan) dan swasta.

Sec. [ke atas] "The Minister may subject to the provisions of this Act establish and maintain kindergartens" (Education Act 1996. sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961 perkara ini tidak begitu jelas. Menubuh dan meyenggara tadika Dalam seksyen 21 Akta Pendidikan 1996. dapat menampung keperluan murid cerdas. Kurikulum untuk Tadika Dalam seksyen 22 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan garis panduan kurikulum untuk tadika bagi menyelaraskan pendidikan di peringkat tersebut dan wajib digunakan oleh semuua tadika. memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyenggara tadika. 4. Dalam akta ini tempohnya agak ketat.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 2. [ke atas] "A national or national-type school established under this Act shall provide a course of primary education designed for duration of six years but which may be completed within to seven years" 30 . garis panduan ini tidak wajib digunakan bagi semua tadika. 21) 3. sederhana dan lembab. Dalam Akta Pelajaran 1961 tempoh pendidikan rendah adalah 6 tahun. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961. Seksyen ini perlu untuk membolehkan kementerian mengadakan kemudahan prasekolah kepada kanak-kanak khususnya masyarakat luar bandar dan berpendapatan rendah. Tempoh Pendidikan Rendah Akta Pendidikan 1996 menyebut dengan jelas bahawa pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun (lihat Seksyen 29). Dengan adanya peruntukan ini.

Manakala seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajian atau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain. Politeknik Boleh Mengadakan Kerjasama Akta Pendidikan 1996 seksyen 37. Dalam Akta Pelajaran 1961. Sec." (Education Act 1961.29) "national primary school". means a fully-assited primary school – providing a six-year course of primary edducation appropriate for children between the ages of six and eleven years. Seksyen 37 dan 38 ini amat diperlukan untuk memenuhi keperluan pembangunan tenaga manusia. Melalui Seksyen ini boleh manampung dengan jelas kelas tingkatan 6. tiada peruntukan yang jelas tentang pendidikan lepas menengah. Akta Pendidikan 1996. Sec. memperuntukkan pendidikan lepas menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan .2) 5. [ke atas] 6. or Sekolah kebangsaan. Pendidikan Lepas Menengah Seksyen 33. 31 . kelas matrikulasi dan sebagainya. sains dan teknologi serta informasi. berteraskan matematik. Dengan ini wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan selaras denga itu juga akan lahirnya sebagai sebuah negara maju setanding dengan negara-negara maju yang lain. kolej atau manamana institusi pendidikan lain.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 (Education Act 1996. perbadanan atau organisasi perindustrian. Tiada Peruntukan berkenaan dengan perkara ini dalam Akta Pelajaran 1961. membolehkan politeknik mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi.

Larangan tentang Pengendalian Peperiksaan Seksyen 69. Tujuan seksyen ini ialah untuk mengesan peperiksaan yang dijalankan oleh pihak luar dan melindungi calon-calon dari tertipu dan mendapat sijil-sijil atau apa-apa anugerah yang tidak diiktiraf oleh kerajaan. Akta Pendidikan 1996 . [ke atas] 9. memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih murid Islam. peruntukan mengenai pendidikan guru adalah terlalu umum.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 7. 8. Sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961. yang membolehkan Menteri mengadakan pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah. 32 . Maktab Perguruan Melalui seksyen 47 (1) . diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain. membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah. Akta Pendidikan 1996 mengkehendaki semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaa. selaras dengan hasrat untuk mempertingkatkan kualiti tenaga pengajar. perkara ini tidak jelas. maka dalam Akta Pendidikan 1996 telah diperuntukkan dalam seksyen 40. Dalam Akta Pelajaran 1961. 10. Pengajaran Agama Islam Dalam Seksyen 50. di sekolah-sekolah. Ini amat penting untuk syiar dan nilai-nilai murni yang sejagat. matematik dan IT yang lebihh banyak selaras dengan kehendak dan perkembangan negara dengan menubuhkan sekolah bestari dan perkembangan teknologi maklumat yang menjadi sebahagian dari unsur kemajuan dan ketamadunan sesebuah negara khususnya Malaysia. Khususnya hendak memupuk kepada pengeluaran guru-guru sains. Melalui seksyen ini. Pendidikan Khas Selaras dengan sebuah negara yang mahu mewujudkan masyarakat penyayang. Dalam Akta Pelajaran pula menyebut bahawa Pendidikan Islam diwajibkan apabila terdapat 15 orang atau lebih murid di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja.

Program "Twinning" dan "Lingkage" Dalam seksyen 77 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu. Dalam Akta Pelajaran 1961. Ketua 33 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Perkara yang berkaitan dengan sekyen ini tiada diperuntukkan dalam Akta Pelajaran 1961. membolehkan Lembaga pengelola sekolah kerajaan yang tidak berfungsi lagi dimansuhkan kecuali bagi sekolah Jenis Kebangsaan dan sekolah-sekolah tertentu. semua kategori sekolah termasuk sekolah kerajaan perlu menubuhkan lembaga pengelola. Dalam Akta Pelajaran 1961. seksyen 138 memulakan dan mejalankan pendakwaan serta kuasa untuk mengkompaun kesalahan. Kuasa Untuk menyiasat  Seksyen 136 Akta Pendidikan 1996 memberi kuasa kepada Pendaftar untuk menyiasat. Lembaga Pengelola Peruntukan dalam seksyen 62. [ke atas] 13. seksyen 137 kuasa untuk masuk tanpa waran. tiada peruntukan tentang perkara ini. Tujuan seklsyen ini ialah untuk mengawal institusi-institusi pendidikan tinggi swasta yang sedang pesat menjalankan program "twinning" dan lingkage". Dalam ketiga-tiga seksyen ini. Akta Pendidikan 1996 . 12. Lembaga Pengelola Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kerajaan dikekalkan atas permintaan mereka . 11. Lembaga Pengelola Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta memang dikekalkan kerana masih diperlukan. selain dari pada memudahkan ke arah Malaysia sebagai "Centre of Education Excellence".

tiada peruntukan-peruntukan seperti ini. Ini adalah merupakan satu pembaharuan untuk memudahkan penyiasatan dan tindakan diambil kepada mereka yang melanggari akta ini. menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. Dalam soal ini sepanjang tempoh negara kita merdeka sampai ke hari perkara ini amat diambil perhatian.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Pendaftar atau seorang pegawai awam yang diberikuasa bagi maksud itu secara bertulis oleh Ketua Pendaftar atau seorang pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari Inspektor mempunyai kuasa dalam ketiga-tiga perkara dalam ketiga-tiga sekyen tadi. sebagai sebuah Akta untuk melihatkan negara yang memunyai masyarakat majmuk hidup bersatu padu di bawah satu bumbung demokrasi melalui perlembagaan yang telah dibuat sebegitu rupa. Dengan cara menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah dengan jelas kepada kita hasrat kerajaan untuk menyetukan kaum dengan menggunakan bahasa Melayu dan satu bentuk kurikulum yang sama. kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan sengaja oleh British untuk kepentingan politik mereka. Dalam aspek ini. Walaupun tidak sepenuhnya. Dasar pecah dan perintah yang dijalankan itu. perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penyata Razak dan Rahman Talib dulu telah menampakkan kejayaan . adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. 34 . Melalui Akta Pendidikan 1996 dengan jelas telah menyentuh tentang perkara ini. Pendidikan adalah merupakan satu kaedah terpenting. Hubungan Akta Pendidikan 1996 Dengan Pekembangan Sejarah Negara  Akta pendidikan 1996 merupakan satu kesinambungan dengan Akta Pendidikan 1961. Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu merupakan amat payah untuk kita selesaikan. budaya dan fahaman "Cultural pluralism" tentunya perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari semasa ke semasa. Dalam Akta Pelajaran 1996. Mendaulatkan satu bahasa sebagai bahasa kebangsaan untuk semua kaum adalah termasuk dalam ciri ini  [ke atas] Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum. Seksyen-syeksen ini akan membolehkan Pendaftar Besar bertindak dengan lebih cepat dan berkesan terhadap pihak-pihak yang melakukan kesalahan bagi mengawal kepentingan masyarakat pengguna. Hasrat. Dalam suasana masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic" yang masyarakatnya mempunyai pelbagai agama. adalah diharapkan semoga melalui Akta Pendidikan 1996 dapat membaiki dan memantapkan perpaduan semua kaum di negara kita. Unutk mewujudkan proses pemasyarakatan ini.

Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains 7. Hal ini kerana semua pelajar yang memasuki universiti-universiti selepas itu adalah daripada aliran Melayu. Semua sekolah Inggeris ditukar menjadi sekolah Rendah Kebangsaan 3. Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan 35 . Sains.bahasa pengantar darjah Satu 2. Bahasa pengantar tingkat 1 4. Kejuruteraan. Bahasa pengantar jurusan sastera tahun satu di universiti 6. Merupakan mata pelajaran wajib di sekolah rendah dan menengah. semua kursus di institusi pengajian tinggi (sastera. Perubatan . Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sastera 5.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Ekoran dari Akta Pendidikan 1961 telah lahirnya Universiti Kebangsaan Malaysia(1971) yang menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ini semua adalah wujud hasil dari kesinambungan dari Akta Pendidikan 1961 dan berdasarkan Laporan Tun Hussein Onn (1971) . Undangundang dan sebagainya) dikehendaki diajar dalam bahasa Melayu kecuali beberapa kursus yang dilonggarkan penggunaan bahasa pengantar itu. Menjelang tahun 1983. Berikut adalah kronologi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa di sekolah-sekolah: 1. Hal ini telah menampakkan bahasa Melayu bukan sahaja untuk dijadikan bahasa untuk pembinaan pemuafakatan tetapi juga sebagai bahasa ilmu.

tidak seperti Akta pelajaran 1961 yang jelas hanyalah untuk menyatupadukan kaum di Malaysia. Sejaran negara telah berkembang ke era Sains dan tekonolgi. maka akan lahirlah masyarkat yang serba maju dan serba boleh . 9.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 8. bukan lagi hanya mahu melihat dalam aspek perpaduan semata-mata tetapi merupakan satu akta yang berupa agenda negara yang perlu ditunaikan kerana bukan sahaja ke arah memupuk masyarakat bersatu padu. Lantaran itu wjudnya sekolah-sekolah khas seperti yang telah dinyatakan dalam akta tersebut. Lantaran itulah lahirnya Akta Pendidikan 1996 yang lebih canggih dan dapat mencapai citacita negara sekarang. kini zaman dunia teknologi maklumat ( zaman global) yang memerlu kepakaran dan kecanggihan yang tersendiri. dunia teknologi. universiti dan sebagainya. Oleh itu pelajaran dan kurikulum pendidikan haruslah berkembang selari untuk memenuhi guna tenaga dan dan melahirkan masyarakt yang berilmu pengatahuan. Bahasa pengantar semua kursus di universiti [ke atas] Perkembangan pendidikan hendaklah sejajar dengan perkembangan negara. [ke atas] Komen Terhadap Akta Pendidikan 1996  Akta Pendidikan 1996 telah menampakkan secara jelas. yang mahu menjadikan pendidikan sebagai asas pembangunan negara yang dilihat bukan sahaja pembangunan dari segi material tetapi juga emosi dan jasmani serta intelektualisme individu. Maka satu pendekatan dalam pendidikan harus diambil. Kini negara telah mula melangkah ke tahap yang ketiga. Malaysia sebagai sebuah negara baru tidak kecuali untuk merebut peluang dan berjalan seiring dengan negara-negara lain. 36 . kedudukan maktab perguruan. Beberapa buah sekolah yang bercorak teknik dan vokasional telah ditubuhkan. Melalui Akta Pendidikan 1996. Kesemuanya di berikan peranan dan kuasa-kuasa tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan hasrat dan falasafah pendidikan negara kita. Untuk pengisian agenda negara bukanlah mudah seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan ini tetapi memerlukajian dari semasa ke semasa agar ia tetapi sesuai dan mana-mana yang tidak sesuai dalam akta ini perlu diperbetulkan mengikut kesesuaian. tetapi turut menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat penyayang dan berkahlak mulia. Akta Pelajaran 1961 adalah sesuai pada waktu itu dan ia perlu diolah semula mengikut kehendak dan aspirasi pendidikan masa kini. hala tuju dan wawasan pendidikan kita . Lantaran itu masyarakat kian maju sesuai dengan penggunaan sains dan teknologi. Dengan memberi peruntukan-peruntukan tertentu terhadap institusi pendidikan kita. dari dunia pertanian. Oleh itu amat sesuai dengan adanya peruntukan-peruntukan tertentu yang menyentuh berkenaan dengan insititusi yang berbentuk teknik dan vokasional. Hal ini penting pada waktu itu sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan tugas utama untuk menjaga perpaduan kaum. dikaji dan dibina semula. Kini.

tidak seperti bahasa-bahasa lain yang merupakan bahasa ibunda kaum di Malaysia. perkara (iii). Kehadiran dan penggelidahannya di premis pendidikan itu tanpa waran dapat dianggap sebagai satu bentuk kekasaran. dapat melahirkan tenaga kerja dan rakyat yang mempunyai daya inovatif dan kreatif . Walaupun Akta Pendidikan 1996 ini merupakan satu akta yang dapat kita katakan boleh memenuhi cita rasa dan aspirasi negara tetapi dalam beberapa aspek dan sudut tertentu ia boleh diperbaiki lagi. Manakala dalam seksyen 17 perkara 1 . 137 dan 138 yang memberi kuasa begitu besar dan longgar kepada Ketua Pendaftar dan pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari Inspektor untuk menyiasat. maka hasrat dan cita –cita negara untuk menjadi sebuah negara maju dan berwawasan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Dengan adanya akta baru ini. yang membicarakan tentang kedudukan bahasa pengantar di sekolah tadika. Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi:  [ke atas] Arabic. tidak terikat dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Waupun ini adalah bertujuan untuk menjaga kebajikan dan kepentingan pelajar dan mutu pendidikan tetapi kekerasan untuk memasuki premis pendidikan oleh pihak berkuasa itu hendaklah dikaji semula. seperti yang terdapat dalam Seksyen 15. Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan 37 . memasuki premis dan membuat dakwaan walaupun tanpa waran dari mahkamah merupakan satu perkara yang boleh ddikaji semula kerana seolah-olah autoriti dan kuasa yang ada atau diberikan kepada pengetua atau tuan punya premis tercabar dan boleh menjejaskan reputasi pendidikan negara. Rujukan-rujukan agama Islam adalah tidak lepas dan tidak sudah tanpa menggunkan bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa untuk memperkembangkan agama Islam sepatutnya diberi penekanan selaras dengan Islam sebagai agama rasmi negara. Japanese. Misalnya kedudukan sekolah-sekolah ekspatriat begitu bebas. Peruntukan-peruntukan yang membenarkan bahasa lain sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan melalui akta ini sepatutnya disemak semula. turut menyumbang fikiran dan tenaga dalam mencapai aspirasi negara seperti mana yang termaktub dalam Wawasan 2020. German or French or any other foreign language may be made available if it reasonable and practicable so to do. Sejarah perkembangan dan ketamadunan khususnya tamadun Islam amat perlu kepada bahasa tersebut supaya ilmu yang dimilik terutama oleh orang-orang Islam bukan hanya perlu merujuk kepada golongan orientalis. Malah bahasa Arab juga adalah merupakan satu bahasa ilmu yang kita tidak boleh anggap ringan. Hanya tercatat dalam seksyen 2 . Dalam soal bahasa bukan bahasa ibunda teutama sekali bahasa Arab (sebagai bahasa Al-Quran) tidak disentuh dengan jelas dalam akta ini. Dalam seksyen 136. Begitu juga dalam seksyen 23.

aliran kebangsaan. Dari jumlah tersebut cuma 5 peratus sahaja pelajar Melayu dan di IPTA jumlah pelajar bumiputera adalah 55 peratus dan bukan bumiputera 45 peratus. Yang Berhormat Mulia Tengku Razaleigh Hamzah telah membahaskan Rang Undang-undang Pendidikan 1995 di dewan Rakyat. iaitu terdapat 84.290 buah sekolah Kebangsaan Cina dengan 580. Kesan daripada membenarkan bahasa-bahasa lain menjadi bahasa pengantar. tetapi seksyen ini juga turut memberi kuasa kepada menteri untuk mengecualikan penggunaanya oleh mana-mana institusi pengajian kita. memburukkan lagi ketidakseimbangan dari segi penyediaan tenaga iktisas di kalangan bumiputera. Manakala 250 buah institusi pendidikan tinggi swasta terus menggunakan Bahasa Inggeris. (Datuk Zainal Abidin A. maka kita dapati 1. Isu bahasa mempunyai perkaitan yang rapat dengan perpaduan. Di sini menampakkan kepada kita kedudukan bahasa kebangsaan masih lagi belum mantap sepenuhnya dalam Akta ini. Jika pengabaian isu bahasa boleh menjejaskan perpaduan kerana keadaan ini boleh merosotkan nilai ekonomi bahasa Melayu.Inilah yang tersurat di dalam seksyen 17 (1) rang undang-undang ini. aliran Inggeris dan aliran Cina.000 pelajar di Institu Pendidikan Tinggi Swasta.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 kebangsaan. 1999). Menurut Datuk Zainal Abidin bin A. Wahid. namun usaha-usaha memupuk dan meningkatkan perpaduan merupakan agenda penting.000 murid dan 550 buah Sekolah Kebangsaan Tamil dengan 96. Di antara kata-kata beliau ialah:  "………. juga mengakibatkan muculnya dua atau tida kumpulan pelajar . Pengabaian bahasa juga boleh menjejaskan perpaduan negara kerana akan memperluaskan lagi jurang ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Seksyen ini menyatakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.. pada 18 Disember 1995 (yang menjadi Akta Pendidikan sekarang). tetapi ada juga kekecualian yang diberi iaitu sekolah kebangsaan yang ditubuhkan dibawah seksyen 28 atau mana-mana pendidikan lain yang dikecuali oleh Menteri. Perpaduan yang wujud sekarang memang telah jauh berubah.000 pelajar terus menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Wahid lagi. Pada tahun 1997. boleh menjejaskan tata bahasa rasmi dan bahasa perpaduan. Apakah makna kata-kata ini? Apakah ia melambangkan kesungguhan untuk mendaulatkan Bahasa Kebangsaan atau ia permulaan sikap tolak ansur kita dan seterusnya mebenarkan kedudukan Bahasa Kebangsaan kita musnah? Atauu ia permulaan kepada usaha untuk melenyapkan cita-cita Allahyarham Tun Razak untuk menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar di semua peringkat? 38 .

[ke atas] Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dari Wikipedia Bahasa Melayu. gelintar 39 . sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut dikenakan. Namun usaha-usaha penyemakan terhadap kedudukan bahasa Melayu (Bahasa Kebangsaan di institusi pendidikan. tetapi ternyata ia adalah merupakan satu perundangan yang dapat menggambarkan hasrat negara. mengucualikan institusi pendidikan atau mana-mana golongan atau golongan-golongan institusi pendidikan daripada semua atau mana-mana peruntukan Akta ini kecuali peruntukan pendaftaran. dan boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya membatalkan pengecualian itu atau mengubah atau menambah syarat-syarat itu. Sehingga menampakkan bahawa kuasanya bboleh menghapuskan kemurniaan Akta Pendidikan itu. Dalam Akta Pendidikan 1996. Begitu banyak kuasa yang diberikan. Ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kemurnia Akta Pendidikan itu sendiri dan mancapai matlamat pendidikan negara dan Wawasan 2020.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Bahasa kebangsaan yang bererti bahasa Melayu seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan . perkara 152 hendaklah menjadi teras dan asas dalam memantapkan perpaduan dan pendidikan negara. ensiklopedia bebas. Walaupun ada beberapa perkara yang bolehh diperbincangkan lagi terhadap beberapa keratan atau seksyen. Lompat ke: pandu arah. jika difikirkannya wajar dan demi kepentingan sesuatu institusi pendidikan atau demi kepentingan murid atau awam.Dengan harapan melalui akta ini akan dapat melahirkan satuu corak pendidikan yang unggul dan menjadi kebanggaan bukan sahaja di negara kita bahkan di seluruh dunia. kedudukan institusi pendidikan dan kuasa-kuasa menteri dan kuasa penyiasat yang tidak memerlukan waran untuk memasuki premis dan kuasa penggeledahan adalah difikirkan patut disemak semula. Kuasa Menteri seperti mana dalam seksyen 143 dalam akta ini adalah dikira begitu besar:  Menteri boleh. Sesungguhnya ciri-ciri lama untuk menyatupadukan kaum masih terkandung dalam Akta baru ini dan gabungjalin di antara hasrat Akta Pelajaran 1961 dengan hasrat yang dibincangkan itulah maka lahirnya satu bentuk kurikulum pendidikan yang canggih dan telah mulai dirasai oleh rakyat kini. Oleh itu perkara yang longgar berkenaan dengan isu ini hendaklah perlu dikaji semula. melalui perintah yang disiarkan dalam warta. apa yang nampak kura selesa ialah dari segi kuasa yang diberikan kepada Menteri.

Intipati utama dalam FTK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. rohani dan intelektualSosial yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERIS. memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. bertanggungjawab. semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini. emosi dan jasmani. rohani. Hal ini bermakna. "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Berikut adalah teks lengkap Falsafah Pendidikan Kebangsaan." [sunting] Rujukan 40 . yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya. emosi.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. masyarakat dan negara. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempat-empat unsur tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful