Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Misi KPM
Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

Matlamat
a.

b.
c. d.

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

Prinsip Etika Kerja
a.

b.
c.

d.
e. a. b. c. d. e. f. g.

Niat yang betul. Perlakuan yang baik. Penggerak ke arah kebaikan. Memperkotakan apa-apa yang dikatakan. Berdisiplin dan beradab.

Nilai-Nilai Utama dalam Etika Kerja
Amanah Benar Bijaksana Bersyukur Dedikasi Ikhlas Penyayang
1

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Piagam Pelanggan
Kami warga Kementerian Pelajaran dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

 menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta
memenuhi matlamat perpaduan negara; menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan;

       

memberi peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya; mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan pembaharuan yang berterusan; menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana; menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif;

menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan amalan perkhidmatan penyayang; memastikan kementerian sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan – murid, guru, masyarakat dan negara/kerajaan; dan meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan untuk menarik individu yang terbaik menyertai perkhidmatan pendidikan.

2

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010)
Teras 1 : Membina Negara Bangsa Teras 2 : Membangunkan Modal Insan Teras 3 : Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras 4 : Merapatkan Jurang Pendidikan Teras 5 : Memartabatkan Profesion Keguruan Teras 6 : Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

Teras Perkhidmatan Awam
Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara Berpegang teguh pada ajaran agama

Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam
Kami pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuh integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan yang berikut: Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam : : : : : : Berusaha dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah; Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah; Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan; Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah; Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai awam; dan Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.

3

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Tonggak Dua Belas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengaruh teladan Kewajipan menjalankan tugas Keutamaan kesabaran Peningkatan bakat Ketekunan membawa kejayaan Kebijaksanaan berhemat Menghargai masa 8. Kemuliaan kesederhanaan 9. Keseronokan bekerja 10. Ketinggian peribadi 11. Nikmat mencipta 12. Kekuatan sifat baik hati

Menteri Pelajaran :- Y.A.B Tan Sri Muhyiddin Bin Haji Mohd Yassin
Timbalan Menteri Pelajaran I Y.B. Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran II Y.B. Dr. Haji Mohd Puad Bin Zarkashi

Ketua Setiausaha Y.Bhg.Tan Sri Dr. Zulkurnain Bin Haji Awang Kementerian Pelajaran Johor Pengarah Pelajaran Johor Haji Sufa’at Bin Tumin Timbalan Pengarah Pelajaran
4

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Y.Bhg. Tan Sri Dato' Hj. Alimuddin Bin Hj. Mohd Dom

dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang 5 . penyediaan stok reagen dan menjalankan kerja-kerja lain yang diarahkan oleh pegawai atasan. membantu penyelenggaraan peralatan analisis. SEKOLAH WAWASAN Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way). Di bawah konsep ini.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 HAJI MARKOM BIN GIRAN Visi dan Misi Visi "Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang" Misi "Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti" Johor Top 5 Tugas Pembantu Makmal Menjalankan analisis Kimia atau mikrobiologi ke atas sample-sample rutin. Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan 1.

Perak Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia SEKOLAH BESTARI KONSEP DAN MATLAMAT S 6 ejak mencapai kemerdekaan. Pulau Pinang Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15. Parit Buntar. Seri Manjung. Untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran Untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu 4. Subang Jaya. dasar . Bagi meningkatkan mutu pendidikan. 3. Selangor Kompleks Sekolah Wawasan Pundut. Alor Setar. Untuk menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah Pada masa ini terdapat 5 buah Kompleks Sekolah Wawasan yang telah beroperasi dengan jayanya iaitu : • • • • • Kompleks Sekolah Wawasan Pekan Baru.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 2. Perak Kompleks Sekolah Wawasan Taman Aman. negara kita telah mengalami perubahan yang pesat dalam sistem pendidikannya. Kedah Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai.dasar pendidikan negara sentiasa dikaji dan kurikulum diperkemaskan bagi memastikan keberkesanan perlaksanaannya dalam .

mengambil kira pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar serta memastikan semua pelajar berpeluang untuk membina konsep kendiri. bahan pengajaran dan pembelajaran. falsafah pendidikan negara berhasrat utnuk membentuk perkembangan potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya dapat menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. hasrat dan matlamat kerajaan Malaysia menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat prasarana MSC untuk menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. Sistem pendidikan masa kini perlu berubah dari pembelajaran yang hanya menekankan hafalan kepada pembelajaran merangsangkan pemikiran dan kreativiti. Konsep Sekolah Bestari yang terkandung dalam dokumen The Malaysian Smart School: A Conceptual Blueprint merupakan idea yang terus berkembang berterusan dan 7 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 menghadapi alaf baru yang timbul dalam bidang ekonomi." Memandangkan betapa pentingnya Sekolah Bestari kepada pembentukan generasi akan datang. yang disediakan pada Januari 1997. Berlandaskan ini. kemahiran dan teknologi Sekolah Bestari. Di samping itu. Pengubahsusian sistem pendidikan memerlukan perubahan dari segi amalan dan budaya di sekolah rendah dan menengah. rohani. sembilan puluh buah sekolah perintis akan dijadikan nukleus bagi melaksanakan konsep. Pada tahun 1999. emosi dan jasmani. Pengwujudan Sekolah Bestari ini merupakan satu daripada tujuh aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia ( MSC ) Malaysia. Di samping itu. kerajaan telah mengambil langkah menjadikan penjelmaan Sekolah Bestari sebagai satu daripada tujuh ' flagship application ' dalam projek Mega Koridor Raya Multimedia" ( Ucapan Menteri Pendidikan Malaysia ). politik dan sosial selaras dengan perkembangan pesat yang sedang berlaku dalam negara. Pemangkin ke arah pengubahsuaian ini kerajaan telah mewujudkan Sekolah Bestari yang lengkap dengan teknologi terkini bagi memperbaiki sistem pendidikan negara di samping menyediakan tenaga kerja mahir bagi menghadapi cabaran alaf baru. A Conceptual Blueprint yang disediakan oleh Pasukan Petugas Bersama Industri Kementerian Pendidikan Malaysia. iaitu memerlukan pertumbuhan produktif yang dapat dicapai melalui kepakaran teknologi. ibubapa dan masyarakat perlu memainkan peranan yang aktif utnuk merealisasikan halatuju perubahan dalam sistem pendidikan negara. tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis. Dokumen ini ialah asas bagi dokumen The Malaysian Smart School. inovatif dan kreatif serta bersedia untuk turut serta dalam ekonomi globalisasi. Dokumen dasar yang asal tentang Sekolah Bestari Malaysia ialah Smart Schools in Malaysia: A Quantum Leap.

Selain itu .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 sentiasa terbuka kepada perubahan dan kemajuan dalam pedagogi dan teknologi maklumat. reflektif. sumber yang bertambah dan pentadbiran yang cekap. Pembelajaran berubah daripada berpusatkan guru kepada yang berpusatkan pelajar. pembelajaran. Pasukan Petugas juga menyediakan dokumen The Malaysian Smart School Implementation Plan yang menyediakan pelaksanaan sekolah-sekolah di seluruh negara untuk menjadi Sekolah Bestari. membenarkan kanak . Ini membolehkan sekolah menyesuaikan diri dengan keadaan yang kian berubah. holistik. In menggalakkan pembelajaran holistik. Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara menyeluruh dari segi amalan pengajaran.kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kanak . Kurikulum di Sekolah Bestari dirancang supaya bermakna.beza.kanak maju mengikut tahap pencapaian masing . minat dan keperluan pelajar yang berbeza . 8 . dokumen ini lebih bersifat deskriptif daripada preskriptif. Ini akan berlaku dengan adanya pembekalan teknologi pelbagai media dan jaringan meliputi seluruh dunia. kesinambungan dan reflektif. • • • • • Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sistem Penilaian Sistem Pengerusan Sekolah Infrastruktur Teknologi Integrasi Sistem Kesemua ini telah dilancarkan serentak pada Julai 1997. Kurikulum Sekolah Bestari dibentuk untuk membentuk pelajar mencapai perkembangan yang seimbang.masing dan mengambil kira keupayaan. Di Sekolah Bestari pembelajaran akan bercorak kearah kendiri mengikut kadar individu.projek Sekolah Bestari menghasilkan lima 'Concept Requests For Proposals' penyelesaian dalam bidang berikut. Kurikulum di Sekolah Bestari lebih fleksibel dan terbuka. disemai dengan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa. Sekolah Bestari berkembang dengan pembentukan staf yang profesional. terbuka berdasarkan matlamat. global. pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar bagi Zaman Maklumat. mempunyai tanggungjawab sosial. Oleh itu.

Guru akan mengenalpasti matlamat mendefinisikan halatuju bagi pelajarnya. Komputer akan mengambil alih rutin dan pemyampaian maklumat dan membebaskan guru daripada tugasan pentadbiran yang remeh supaya mereka dapat menumpukan perhatian terhadap aspek pendidikan yang 9 . Guru berperanan sebagai pembimbing di sisi. pendidikan dan sosial ini. Sekolah memupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif bagi menghadapi situasi baru. teknologi akan memberi fleksibiliti untuk membasmi ketegangan dalam pendidikan. yang biasanya diabaikan akan diberi perhatian yang sewajarnya. Dalam Sekolah Bestari. Pelajar akan mendapat perhatian individu dari guru. memandu kemajuan pelajar ke arah mencapai matlamat tersebut dan membenarkan pelajar belajar mengikut kadar sendiri. kebangsaan dan global.bila masa. Pelajar akan dapat mencapai sumber tempatan. selain membenarkan pelajar terus ke aras yang lain dalam mata pelajaran yang berlainan pada bila . Pembelajaran yang berpusatkan budaya berfikir dengan memanfaatkan sumber ilmu oleh teknologi serta menggunakannya secara menyeluruh dan bersepadu dalam berbagai situasi. Sekolah Bestari Malaysia akan mengambil juga konsep inovatif kelas melangkau maya. Pelajar bertindak dengan berani dalam membuat keputusan dan bertanggungjawab terhadap keputusan itu. Sistem sekarang memberi ketegangan kepada pelajar yang lemah dan menghalang kemajuan pelajar pintar. Dunia pelajar akan diperluaskan melalui perhubungan. kerjasama kumpulan. Ini dapat berlaku kerana penubuhan sistem pengeluaran item penilaian yang berpusatkan dari dalam talian. Sistem penilaian fleksibel ini akan membenarkan pelajar dalam satu kelas fizikal untuk bekerja pada aras yang berlainan dalam matapelajaran yang sama. Pembelajaran yang bermakna ini dapat memupuk dan mempertingkatkan segala potensi yang ada pada pelajar secara cekap. Oleh itu. pandangan jauh dan ketrampilan menggunakan bahasa antarabangsa akan juga ditekankan. pelajar kurang cerdas. Ini memberi makna baru kepada idea ketidakhadiran sekolah kerana pembelajaran masih dapat berlaku di luar sekolah. Pelajar akan membuat pengembaraan maklumat mengelilingi dunia untuk mencari dan mengumpul data. kemahiran dan teknologi pendidikan era ini dan cabaran masa hadapan memerlukan Sekolah Bestari sebagai wadah ke arah pencapaiannya. Pelajar yang kurang berupaya akan melalui program asas mengikut kadar pembelajarannya.guru yang lain serta orang ramai di seluruh dunia. fleksibiliti. serta diberi bantuan khas oleh guru. pengetahuan. Usaha berpasukan. Penjaringan melalui internet juga membolehkan interaksi antara pelajar dan guru . Pelajar yang lebih cerdas akan dapat menyiapkan semua kerja kursus dan penilaian lebih awal daripada tempoh normal. Guru akan bertanggubngjawab menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran ke arah kendiri yang kreatif dan berdikari. Dengan cara ini. Penjaringan mempunyai kelebihan dari segi membolehkan pelajar yang tidak dapat menghadiri sekolah untuk membuat kerja sekolah dari rumah. Guru memberi sokongan psikologi dan galakan. pelajar perlu diajar strategi untuk menerajui maklumat dengan cekap dan selektif.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Pelajar sebagai pembelajar aktif di Sekolah Bestari. ekonomis dan berkesan dengan menggunakan daya fikir.

Ini akan membantu meningkatkan kecekapan. Kurikulum Sekolah Bestari dirancang supaya bermakna. Kurikulum Sekolah Bestari dibentuk untuk : 10 . disemai denngan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa. holistik. penjaringan akan memudahkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam rancangan sekolah dan menjadikan mereka rakan kongsi yang berkesan dalam pendidikan anak mereka. minat dan keperluan pelajar yang berbeza-beza. penilaian dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sah. Dengan pengkomputeran dalam talian pengurusan sekolah. global. mengurus dan menggunakan sumber manusia dan fizikal dengan berkesan. pentadbir akan dapat merancang. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan.kanak maju mengikut tahap pencapaian masing . Interaksi pelajar dan guru sama ada dalam kumpulan kecil atau individu masih menjadi sebahagian daripada kursus pengajaran dan pembelajaran. Pemantauan sistematik kemajuan pelajar akan mengingatkan sekolah tentang bila perlunya tindakan susulan bagi pelajar pintar dan yang kurang pintar. pembelajaran jarak jauh. belajar dari courseware elektronik dan komunikasi elektronik. penggunaan data sebagai sumber maklumat.. Ini melibatkan pemantapan kurikulum. Dengan menumpukan kepada perkembangan individu. memproses maklumat.masing dan mengambilkira keupayaan. Penggunaan teknologi maklumat sebagai alat akan membolehkan penyimpanan data dan memudahkan pentadbir untuk mendapatkan semula data yang banyak. Kanak . maklumat tentang pelajar dan guru lebih mudah didapati oleh pihak yang sah. guru digalakkan untuk membina kemahiran sosial pelajar dan juga untuk menerap moral dan etika yang baik serta nilai patriotisme. reflektif. menghapuskan pertindihan dan secara radikal membaiki akses bagi semua yang berkenaan. Ciri Sekolah Bestari yang paling ketara ialah suasana pengajaran dan pembelajaran yang dibina berdasarkan amalan terbaik dalam pendidikan rendah dan menengah daripada seluruh dunia. mempunyai tanggungjawab sosial. Antaranya ialah strategi inovatif yang berasaskan teknologi seperti perbincangan dengan rakan jauh.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 bersifat kemanusiaan. pedagogi.kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran akan digunakan di Sekolah Bestari. terbuka berdasarkan matlamat. membenarkan kanak . Dengan adanya pangkalan data. Penilaian berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang prestasi pelajar. merujuk ensiklopedia elektronik. Ia memudahkan kerja memproses dan menyampaikan hasil yang berkaitan untuk pentadbir membuat keputusan. Ia menggalakkan pembelajaran holistik. Keperluan kebajikan pelajar dan guru lebih mudah diambil kira dengan pemantauan yang kerap.

Penilaian Sekolah Bestari adalah fleksibel dan mudah digunakan. kemahiran. Mewujudkan suasana bilik darjah yang bersesuaian dengan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran.menjimatkan kos pada jangka panjang.meningkatkan mutu keputusan melalui akses yang lebih baik kepada maklumat dan 11 . nilai dan penggunaan bahasa yang betul.tetapi juga untuk peningkatan berterusan sepanjang hayat. Sistem penilaian Sekolah Bestari berbeza daripada sistem sedia ada untuk membantu merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara.Pihak pengurusan membantu mengagihkan sumber tenaga manusia yang mahir kepada aktiviti yang lebih bermakna.bertema dan berterusan: Memupuk pengetahuan.Guru. Menyatakan secara eksplisit hasil pembelajaran yang dikehendaki bagi tahap keupayaan yang berbeza.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 a) b) c) d) e) Membantu pelajar mencapai perkembangan yang seimbang. Pengajaran Sekolah Bestari berhasrat menjadikan pembelajaran lebih menarik.Ia menjurus kepada pensijilan terbuka yang bukan sahaja menunjukkan pencapaian komulatif pelajar.merangsangkan dan bermakna melibatkan minda.pelajar dan ibubapa dapat mengakses butiran penilaian melalui komputer.kemahiran dan sikap yang sesuai untuk berjaya dalam Zaman Maklumat: Memupuk pengetahuan. Sekolah Bestari memerlukan bahan pengajaran dan pembelajaran konvensional dan elektronik yang sesuai dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berbagai-bagai.Bahan ini mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar bagi meningkatkan keupayaan dan potensi mereka supaya lebih bertanggungjawab menguruskan pembelajaran sendiri.semangat dan tubuh badan dalam proses pembelajarn:membina asas kemahiran untuk menyediakan kanak-kanak bagi menghadapi cabaran masa depan dan mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar.menawarkan pembelajaran multi disiplinari. Objektif utama pengurusan Sekolah Bestari ialah untuk mengurus sumber dan proses dengan cekap dan berkesan bagi menyokong fungsi pengajaran dan pembelajarn.Ia berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang prestasi pelajar. Mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran individu bagi meningkatkan prestasi.menggalakkan. Menyepadukan pengetahuan.di samping menjamin mutu maklumat penilaian dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan alat.kemahiran dan sikap yang sesuai untuk berjaya dalam Zaman Maklumat.Pedagogi Sekolah Bestari bertujuan: a) b) c) Menggunakan pelbagai strategi pembelajarn yang sesuai bagi memastikan penguasaan ketrampilan asas dan meningkatkan perkembangan holistik.

berkesan dan cekap.mengesan prestasi sekolah berbanding dengan objektif kewangan dan bukan kewangan. Cadangan-cadangan dalam penyata tersebut telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 3.Mereka perlu mempereratkan komunikasi terbuka dengan semua pihak.memimpin pengajaran di sekolah. bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah b. Bagi mencapai objektif ini.B. 2.Bagi mencapai objektif Sekolah Bestari proses dalamannya perlu diselaraskan sebagai suatu sistem .serta menyediakan suasana persekolahan yang menyokong pembelajaran. Dato' Tun Abdul Razak Hussein menubuhkan Jawatankuasa Pelajaran dan mengesyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan dan laporan ini dikenali sebagai Penyata Razak (1956). Tujuan Penyata Razak adalah a.mengagihkan sumber secara adil dan bijak. mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian terbaik dengan bantuan teknologi.atau penyertaan yang aktif dan produktif di kalangan tenaga kerja. pengurusan Sekolah Bestari memerlukan pentadbir profesional yang gigih dan berwibawa serta guru yang dapat menjelaskan matlamat sekolah.menjamin keselamatan sekolah dan penghuni.memimpin pengajaran di sekolah.dan mampu mendapatkan sokongan padu daripada ibubapa dan masyarakat. Menteri Pelajaran ketika itu Y. Mereka perlu juga mewujudkan dan mengekalkan staf yang bermotivasi dan berprestasi tinggi. Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu c. Mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan 12 .serta menggunakan dan mengurus teknologi dengan sesuai. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu. Penyata Razak (1956) 1.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 mempercepatkan proses membuat keputusan.Inisiatif Sekolah Bestari menawarkan peluang yang unggul untuk menilai semula sistem persekolahan sedia ada.Sistem yang sempurna membolehkan bekalan input yang sesuai menghasilkan output yang dikehendaki seperti kesediaan pelajar untuk melanjutkan pelajaran.

Lompat ke: pandu arah. 1959 di Jalan Sulaiman. Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi untuk melahirkan masyarakat yang berdisplin. liberal dan progresif. Syor untuk perubahan dalam Penyata Razak Lembaga Peperiksaan Malaysia Dari Wikipedia Bahasa Melayu. terlatih .5 juta calon. LPM juga adalah badan peperiksaan yang pertama di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi komputer dalam urusan pemerosesan data peperiksaan pada tahun 1967. Secara fizikalnya. berbagai-bagai pentaksiran sekolah dan peperiksaan luar negara. SPM dan STAM). 1974 13 . PMR. Mewujudkan masyarakat yang bertoleransi. lieral dan progresif g. Lembaga Peperiksaan Malaysia telah bertapak di empat tempat sejak ia diwujudkan iaitu:• • • • di Bangunan Persekutuan. mengeluar dan mengendalikan empat peperiksaan pusat (UPSR. berdisplin. Mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan f. LPM kini bertanggungjawab membina. 1967 di Jalan Duta. ensiklopedia bebas. gelintar Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab mengendalikan ujian awam kebangsaan di Malaysia. LPM merupakan satu-satunya badan peperiksaan di dunia yang menjalankan peperiksaan berpusat secara serentak yang berlandaskan kurikulum kebangsaan untuk 1. 1956 di Jalan Davidson (Jalan Hang Jebat). e. Memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan 4. Jalan Hishamuddin.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 d. terlatih.

14 .2 Pelaksanaan Penyata Razak o 1. Dari sudut sejarah terdapat empat fasa perkembangan dalam sistem peperiksaan negara ini. Ia bertukar nama menjadi Lembaga Peperiksaan pada tahun berikutnya.1 Pra-merdeka o 1.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Di antara kejayaan yang dicapai LPM ialah: • • • • • • Pelaksanaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan (1960) Perintis dalam penggunaan komputer di negara ini (1967) Pengambilan sistem peperiksaan Cambridge (1978) Penyediaan sistem peperiksaan mengikut keperluan Pengiktirafan sijil peperiksaan Pelaksanaan sistem Sijil Terbuka Isi kandungan [sorok] • • • • 1 Sejarah o 1. Penubuhannya adalah untuk mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah di negara ini sejajar dengan hasrat Penyata Razak.4 Pelaksanaan Laporan Kabinet 2 Kuasa Lembaga Peperikasaan 3 Lihat juga 4 Pautan luar [sunting] Sejarah Lembaga Peperiksaan Malaysia lahir sebagai Unit Peperiksaan' di Kementerian Pelajaran pada 3 Mei 1956.3 Pelaksanaan Laporan Rahman Talib o 1.

Perubahan/Penyesuaian yang dibuat dalam sistem peperiksaan ialah: • • • Mewujudkan UPSR bagi menggantikan PPDL Mewujudkan PMR bagi menggantikan SRP Menyesuaikan SPM supaya selaras dengan kehendak KBSM 15 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 [sunting] Pra-merdeka Dalam fasa perkembangan ini belum ada sesuatu dasar kebangsaan mengenai pendidikan negara. melanjutkan persekolahan kepada umur 15 tahun. Ini telah menyebabkan berlakunya penyesuaian dalam sistem peperiksaan untuk memenuhi hasrat dan kehendak kurikulum dan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. Lembaga Peperiksaan telah mengendali sendiri peperiksaan berikut: • • Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE) Lower Certificate of Education (LCE) [sunting] Pelaksanaan Laporan Rahman Talib Perakuan Laporan Rahman Talib (1960) memberi penekanan. sistem naik darjah secara automatik dan seterusnya pendidikan bercorak aneka jurusan. khususnya KBSR dan KBSM. Di peringkat awal selain mengendalikan peperiksaan Cambridge. Pelaksanaan dasar tersebut telah melahirkan Lembaga Peperiksaan. Peperiksaan yang dijalankan adalah mengikut keperluan sekolah atau mengikut peperiksaan luar negeri seperti Overseas School Certificate. di antara lain. [sunting] Pelaksanaan Penyata Razak Penyata Razak (1956) mewujudkan Dasar Pendidikan Negara yang ulung. Pelaksanaan dalam bidang peperiksaan telah mewujudkan: • • • • Kemasukan mata pelajaran elektif dalam LCE dan SRP Peperiksaan Penilaian Darjah V (PPDL) Peperiksaan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) Ujian Diagnostik Darjah III (UDT) [sunting] Pelaksanaan Laporan Kabinet Pelaksanaan Laporan Kabinet (1979) telah mewujudkan perkembangan sistem pendidikan yang terkini.

Mengikut Seksyen 69 1. Yuran hendaklah dibayar bagi mengambil peperiksaan. membenarkan atau menyebabkan diadakan atau dikendalikan. "Pengarah Peperiksaan boleh mengenakan apa-apa sekatan. apa-apa peperiksaan bagi mana-mana murid institusi pendidikan atau bagi mana-mana calon persendirian tanpa mendapatkan kelulusan bertulis Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu. Sukatan pelajaran dan bahasa pengantar bagi peperiksaan. "tiada seorang pun atau tiada suatu institusi pendidikan pun boleh mengendalikan. terma dan syarat yang difikirkan patut"  BACAAN KESELURUHAN Persamaan dan Perbezaan Akta Pelajaran 1961 Dengan Akta Pendidikan 1996 Pengenalan: 16 . atau dengan apa-apa cara terlibat dalam pengadaan atau pengengalian.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 [sunting] Kuasa Lembaga Peperikasaan Lembaga Peperiksaan ditadbirkan mengikut kuasa-kuasa yang diberi kepada Pengarah Peperiksaan melalui Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Mengikut Seksyen 67 Menteri memberi kuasa kepada Pengarah Peperiksaan untuk melaksanakan penilaian bagi murid di sekolah rendah dan menengah berdasarkan cara dan taraf pencapaian yang ditetapkan oleh Menteri Mengikut Seksyen 68 Menteri memberi kuasa kepada Pengarah untuk membuat peraturan-peraturan yang mengadakan peruntukan bagi: • • • • Peperiksaan hendaklah diadakan bagi maksud Akta ini Masa dan tempat peperiksaan akan diadakan dan kelayakan serta syarat-syarat untuk mengambil peperiksaan." 2.

Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini ialah ke arah memantapkan sistem pendidikan kebangasaan untuk generasi akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Sambil mengambilkira aspirasi semua kaum di dalam masyarakat majmuk di Malaysia. 2. Untuk memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi semua pelajar di negara ini. 2. Ciri-ciri penting dalam pendidikan kebangsaan itu ialah: 1. ia menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada. beberapa peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang tidak relevan telah digugurkan. 3. Walaupun Akta Pendidikan 1996 merupakan perundangan yang baru. [ke atas] Laporan Razak  Laporan Razak (Penyata Razak) mempunyai 17 cadangan dengan mengambilkira matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama 3. Tujuan menggubalkan undang-undang ini (Akta Pendidikan 1996) ialah untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. Hasrat untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan bagi semua kaum. Akta Pendidikan 1996 memperkenalkan banyak peruntukan perundagan (Legislative provision) baru untuk menangani cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan memenuhi kehendak atau hasrat Wawasan 2020. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Ia berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan selama ini.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009  Akta Pendidikan Pendidikan 1996 adalah merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar 17 . Di antara perkara yang diperkatakan ialah: 1. 4. Untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama . Telah dikatakan bahawa Laporan Razak boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan yang telah digunakan. Dalam pada itu juga. Untuk menjadi kurikulum yang berorientasikan kepada alam keliling tanah air dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya.

18 . Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan. Bagi sekolah jenis kebangsaan. 6. Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Sistem pendidikan sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Rendah (SMR). 7. 5. 9. Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah bekelayakan. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah. 8. 4. 10.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 utama. bahasa Inggeris. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pra Universiti. Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama.

e. 19 . Pendidikan akhlak dititikberatkan.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009  Selepas daripada Penyata Razak ini maka telah disesuaikan lagi sistem pendidikan kita ini oleh Abdul Rahman Talib yang dikenali sebagai Laporan Talib (1960) yang seterusnya menjadi Akta Pelajaran 1961. Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Murid naik darjah secara otomatik f. b. Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. [ke atas] Laporan Rahman Talib (1960) /Akta Pelajaran 1961  Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: a. g. Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. d. Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma c.

kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah. (Laporan Hussein Onn. juga adalah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. Inggeris. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. Ketika itu. Ekonomi dan politik. Ini dapat ditampung dalam sekolah-sekolah aliran Melayu. iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Cina dan Tamil.Tujuan utama Laporan ini selain dari untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara ketika itu. [ke atas] Laporan Hussein Onn (1971)  Jawatankuasa laporan ini diketuai oleh Hussein Onn yang menjadi Mentei Pelajaran ketika itu. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. Sains Pertanian dan Perdagangan. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Jadi mulai 1968 bahasa Melayu telah mula menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkat-peringkat sebagai baasa pengantar di sekolah-sekolah aliran Inggeris. Sains Rumah tangga. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. sosial. Menurut laporan ini:  "Sistem pendidikan kebangsaan direkabentuk untuk memenuhi keperluan negara dan mempertingkatkan pembangunan budaya.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan. 1971) 20 . di sekolah-sekola kerajaan dan bantuan kerajaan masih dijalankan dalam dua bahasa. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. tetapi secara praktikalnya.

(Laporan Mahathir. Bahasa Inggeris terus menjadi bahasa kedua. Sebagai langkah utama alat perpaduan ialah pendidikan. 21 . Masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk hasil yang baik. (Laporan Hussein Onn.  Bahasa Inggeris adalah diwajibkan di semua sekolahh kerana kepentingannya dalam pendidikan tinggi ddan perdagangan dan juga hal. dengan tujuan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka panjang di samping untuk memastikan sistem pendidikan ini memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu. Mahathir Mohamad. berdisiplin dan terlatih.ehwal antarabangsa. kerajaan telah menubuhkan satu Jawatankuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran dan Timbalan Perdana Menteri. namun kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua turut dipelihara. Oleh itu aspek bahasa telah menjadi penekanan. Peringkat penguasaan bahasa Inggeris yang tinggi menjadi sasaran sistem pendidikan. 1976) Tujuan laporan ini adalah sama dengan apa yang didapati dalam laporan Husein Onn. Ini di atas rasa kesedaran bahawa bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa yang amat penting dan penguasaan bahasa itu boleh mempetingkatkan pembangunan negara.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sistem pendidikan negara. bahasa komunikasi utama dan bahasa untuk menyatukan rakyat haruslah lengkap dan jelas supaya guru-guru mendapat gambaran yang sebenar sebagai panduan pengajaran harian mereka. Dr. Laporan ini bertujuan:  Untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan sekarang. Matlamat utama tidak lain dan tidak bukan untuk menyatupadukan rakyat seperti yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1961. 1971) [ke atas] Laporan Mahathir (1985)  Pada bulan september 1974. Dalam Laporan ini matlamat pendidikan bahasa Malaysia (Bahasa Melayu) sebagai bahasa ilmu. Input penting dalam pendidikan ini ialah bahasa.

Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. iaitu sekolah kerajaan . Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tetap dijamin. Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. dan meliputi semua kategori sekolah. Dalam Akta Pendidikan.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Dalam laporan ini kursus bahasa Malaysia dalam perkhidmatan kepada guru-guru harus dikaji semula dan penilaian terhadap keupayaan mereka yang telah mengikuti kursus tersebut harus dijalankan secepat mungkin. b. c. Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian murid-murid dari sekolah-sekolah di negara kita. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka untuk digunakan bagi tujuan pendidikan tinggi. Untuk membolehkan murid-murid menggunakan bahasa tersebut dalam kerja dan aktivitinya. yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak. Ada dua tujuan bahasa Inggeris diajar diinstitusi pendidikan pada waktu itu: a. 22 . Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan. [ke atas] Akta Pendidikan 1996  Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan Akta Pendidikan Kebangsaan yang digubal setelah mengambilkira pandangan dan aspirasi semua pihak.

iaitu secara berkembar. Pendidikan swasta akan dapat berkembang secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilai-nilai murni. tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah. perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan. termasuk program pertukaran. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. dan berdasarkan pemuafakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang dahulu. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan. institusi pendidikan swasta juga boleh dikehendaki mengadakan pengajaran Bahasa Kebangsaan. akan berpeluang mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan rendah. Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik. 23 . sama ada dalam negeri atau luar negeri. manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah. pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik dan politeknik. maka dari keluarga yang kurang berada di bandar-bandar. Akta Pendidikan 1996 mengambilkira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan menyenggara tadika. Kelas-kelas agama seperti bible classes tidak diperlukan mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. Dalam pada itu. Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi. [ke atas] Pendidikan guru akan dapat diperrkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil. Akta Pendidikan 1996 juga turut memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. Menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum.

Landasan dan wawasan Di dalam Akta Pendidikan 1996 dengan jelas memberitahu kepada kita bahawa dasar pendidikan adalah berlandaskan kepada hasrat wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Negara. liberal dan dinamik." (Akta Pendidikan 1996) Di dalam Akta Pelajaran 1961 kita dapati falsafahnya yang tidak tertulis dan tidak jelas. DAN BAHAWASANYA pendidikan mempuunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi utnuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. dan kekuatan rohani. Ini dijelaskan seperti berikut: DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. demokratik. kesan daripada perkembangan pesat sains. keadilan sosial. Yang kita dapati hanyalah untuk menyatukan kaum di Malaysia selari dengan masyarkat yang berbilang kaum. berkhlak mulia. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu. 1.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 [ke atas] Perbezaan Dan Persamaan Antara Akta Pendidikan 1996 Dengan Akta Pelajaran 1961 1. DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. Ini dapat dilihat dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan mengikut Laporan Razak yang menjadi asas kepada Akta Pelajaran 1961: 24 . Usaha ini adalah untuk menzahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. teknologi dan maklumat. moral dan etika. ………………. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

Sistem Pendidikan Kebangsaan di semua peringkat Seksyen 15 dan 16 dalam Akta Pendidikan 1996 telah memperjelaskan tentang Sistem Pendidikan Kebangsaan. sec. 25 .15) "There shall be three categories of educational institutions in the National Education System . primary education. post-secondary education. and higher education. but shall not include education in expatriate schools. walapun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. namely – government educational institutions. ( Education Act 1996. yang meliputi semua peringkat dan jenis sekolah atau institusi pendidikan kecuali sekolah ekspatriat. secondary education.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 "Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialahh bermaksud hendak menyatuukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Perenggan 12) [ke atas] 2. "The National Education System shall comprise – pre-School education." (Penyata Razak.

and private educational institutions. Di sini soal bahasa telah diperkukuhkan. education in the educational institutions referred to in paragraph (a) to (d) o f section 25.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 government-aided educational isntitutions. Dalam Akta Pandidikan 1996 dijelaskan dalam seksyen 17 tentang kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah atau institusi kecuali di Sekolah Jenis Kebangsaan atau lain-lain sekolah yang diberi pengecualian. lower secondary education. 16) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 menyebut bahawa Sistem Pendidikan Kebangsaan hanyalah meliputi sekolah atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan sahaja. Kedudukan Bahasa Kebangsaan Dalam hal ini kedua-dua akta telah dinyatakan.19) [ke atas] 3. (Educational Act 1996. upper secondary education. (Education Act 1961. " (1) The National language shall be the main medium of instruction in all educational institutions in the National Education System except an national-type school established under section 28 or any other educational intitution exempted by Minister from this section. Sec. the stages of statutory education system shall be as follws: primary education. sec. 26 . "For the purpose of this act.

shall be used by all schools in the National Education System. 17) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 Bahasa Kebangsaan adalah bahasa pengantar sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan sahaja. Peperiksaan Awam Dalam seksyen 19 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan semua sekolah menyediakan murid untuk peperiksaan awam. Sec.18) 5. Sec. Sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961." (Education Ac 1996.19) [ke atas] 6. " (1) The Minister shall prescribe a curriculum to be known as the National Curriculum which. Bahasa Kebangsaan Sebagai Mata Pelajaran Wajib 27 . Kurikulum kebangsaan Dalam Akta Pendidikan 1996. (Education Act 1996. tiada langsung peruntukan. [ke atas] 4. melainkan yang dikecualikan. seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan melainkan yang dikecualikan. subject to subsection (3). Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 pula tiada peruntukan diberi. "Every School shall prepare its pupils for examinations prescribed by or unfer this Act or any regulations made under this Act unless otherwise exempted by or under this Act.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 (Education Act 1996. Sec.

(2) Where the main medium of instruction in an educational institution is other than the national language . Di sini menampakkan kepada kita bahawa Akta Pendidikan 1996 lebih mudah mengadakan kemudahan bagi pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Seksyen 17(2). Pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil  Dalam seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan pengajaran bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan boleh diadakan dengam satu syarat : jika ada permintaan 15 orang ibu bapa atau lebih. [ke atas] 7. 28 . Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. Dengan ini lebih mudah mengadakan kemudahan bagi pengajaran bahasa Cina dan Bahasa Tamil. the national language shall be taught as a compulsory subject in the educational institution. ada permintaan dari 15 orang ibu bapa c. Manakala Dalam Akta Pendidikan 1961. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil boleh diajar dengan dua syarat: a. Bahasa kebangsaan adalah wajib bagi sekolah-sekolah yang dibiayai oleh kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. jika didapati munasabah dan praktik. Sec.17) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961. b. (Education Act 1996.

 (Education Act 1996. b.  (ii) the indigenous languages shall be made avaiable if it reasonale and practicable so to do and if the parents of at least fifteen pupils in the school so request. 2. Bahasa Kaum Asli  Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan pengajaran bahasa kaum asli dengan dua syarat: a. 29 . Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 institusi pendidikan atau sekolah dibahagikan secara tidak langsung kepada dua kategori iaitu bantuan penuh (termasuk kerajaan dan bukan milik kerajaan) dan swasta. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 tiada diperuntukkan.2) 1. Kategori Sekolah Seksyen 16 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan sekolah atau institusi pendidikan dibahagi kepada tiga kategori : kerajaan. jika didapati munasabah dan praktik Melalui peruntukan ini .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 1. telah memberi pengiktirafan kepada bahasakaum Bumiputera untuk diperkembangakan. jika ada permintaan dari 15 ibu bapa c. Klasifikasi institusi pendidikan di bawah Akta Pendidikan 1996 lebih memudahkan pentadbiran khususnya berkaitan dengan sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Sec. Bantuan kerajaan dan swasta.

21) 3. [ke atas] "The Minister may subject to the provisions of this Act establish and maintain kindergartens" (Education Act 1996. sederhana dan lembab. 4. Dalam Akta Pelajaran 1961 tempoh pendidikan rendah adalah 6 tahun. Dengan adanya peruntukan ini. dapat menampung keperluan murid cerdas. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961. Sec. sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961 perkara ini tidak begitu jelas.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 2. Menubuh dan meyenggara tadika Dalam seksyen 21 Akta Pendidikan 1996. [ke atas] "A national or national-type school established under this Act shall provide a course of primary education designed for duration of six years but which may be completed within to seven years" 30 . garis panduan ini tidak wajib digunakan bagi semua tadika. memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyenggara tadika. Dalam akta ini tempohnya agak ketat. Kurikulum untuk Tadika Dalam seksyen 22 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan garis panduan kurikulum untuk tadika bagi menyelaraskan pendidikan di peringkat tersebut dan wajib digunakan oleh semuua tadika. Seksyen ini perlu untuk membolehkan kementerian mengadakan kemudahan prasekolah kepada kanak-kanak khususnya masyarakat luar bandar dan berpendapatan rendah. Tempoh Pendidikan Rendah Akta Pendidikan 1996 menyebut dengan jelas bahawa pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun (lihat Seksyen 29).

or Sekolah kebangsaan. means a fully-assited primary school – providing a six-year course of primary edducation appropriate for children between the ages of six and eleven years. tiada peruntukan yang jelas tentang pendidikan lepas menengah. Seksyen 37 dan 38 ini amat diperlukan untuk memenuhi keperluan pembangunan tenaga manusia. 31 . Dalam Akta Pelajaran 1961. Tiada Peruntukan berkenaan dengan perkara ini dalam Akta Pelajaran 1961. Sec. Melalui Seksyen ini boleh manampung dengan jelas kelas tingkatan 6. Politeknik Boleh Mengadakan Kerjasama Akta Pendidikan 1996 seksyen 37. kolej atau manamana institusi pendidikan lain. Dengan ini wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan selaras denga itu juga akan lahirnya sebagai sebuah negara maju setanding dengan negara-negara maju yang lain.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 (Education Act 1996. [ke atas] 6. berteraskan matematik. sains dan teknologi serta informasi. memperuntukkan pendidikan lepas menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan . kelas matrikulasi dan sebagainya. perbadanan atau organisasi perindustrian.2) 5." (Education Act 1961. Sec.Manakala seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajian atau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain.29) "national primary school". membolehkan politeknik mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. Pendidikan Lepas Menengah Seksyen 33. Akta Pendidikan 1996.

Khususnya hendak memupuk kepada pengeluaran guru-guru sains. perkara ini tidak jelas. Akta Pendidikan 1996 . Akta Pendidikan 1996 mengkehendaki semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaa. diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain. Larangan tentang Pengendalian Peperiksaan Seksyen 69. selaras dengan hasrat untuk mempertingkatkan kualiti tenaga pengajar. Pengajaran Agama Islam Dalam Seksyen 50. memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih murid Islam. [ke atas] 9. 32 . 10. Pendidikan Khas Selaras dengan sebuah negara yang mahu mewujudkan masyarakat penyayang. peruntukan mengenai pendidikan guru adalah terlalu umum. Dalam Akta Pelajaran 1961. Tujuan seksyen ini ialah untuk mengesan peperiksaan yang dijalankan oleh pihak luar dan melindungi calon-calon dari tertipu dan mendapat sijil-sijil atau apa-apa anugerah yang tidak diiktiraf oleh kerajaan. maka dalam Akta Pendidikan 1996 telah diperuntukkan dalam seksyen 40. di sekolah-sekolah. matematik dan IT yang lebihh banyak selaras dengan kehendak dan perkembangan negara dengan menubuhkan sekolah bestari dan perkembangan teknologi maklumat yang menjadi sebahagian dari unsur kemajuan dan ketamadunan sesebuah negara khususnya Malaysia. Dalam Akta Pelajaran pula menyebut bahawa Pendidikan Islam diwajibkan apabila terdapat 15 orang atau lebih murid di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 7. 8. Sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961. Ini amat penting untuk syiar dan nilai-nilai murni yang sejagat. Melalui seksyen ini. yang membolehkan Menteri mengadakan pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah. Maktab Perguruan Melalui seksyen 47 (1) .

seksyen 138 memulakan dan mejalankan pendakwaan serta kuasa untuk mengkompaun kesalahan. Tujuan seklsyen ini ialah untuk mengawal institusi-institusi pendidikan tinggi swasta yang sedang pesat menjalankan program "twinning" dan lingkage". Dalam Akta Pelajaran 1961. tiada peruntukan tentang perkara ini. Dalam ketiga-tiga seksyen ini. semua kategori sekolah termasuk sekolah kerajaan perlu menubuhkan lembaga pengelola. 11. Lembaga Pengelola Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta memang dikekalkan kerana masih diperlukan. Akta Pendidikan 1996 . Dalam Akta Pelajaran 1961. Lembaga Pengelola Peruntukan dalam seksyen 62. seksyen 137 kuasa untuk masuk tanpa waran. [ke atas] 13. 12. membolehkan Lembaga pengelola sekolah kerajaan yang tidak berfungsi lagi dimansuhkan kecuali bagi sekolah Jenis Kebangsaan dan sekolah-sekolah tertentu. Lembaga Pengelola Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kerajaan dikekalkan atas permintaan mereka . selain dari pada memudahkan ke arah Malaysia sebagai "Centre of Education Excellence". Kuasa Untuk menyiasat  Seksyen 136 Akta Pendidikan 1996 memberi kuasa kepada Pendaftar untuk menyiasat. Ketua 33 .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Perkara yang berkaitan dengan sekyen ini tiada diperuntukkan dalam Akta Pelajaran 1961. Program "Twinning" dan "Lingkage" Dalam seksyen 77 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu.

Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu merupakan amat payah untuk kita selesaikan. kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan sengaja oleh British untuk kepentingan politik mereka. tiada peruntukan-peruntukan seperti ini. Walaupun tidak sepenuhnya. adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. Pendidikan adalah merupakan satu kaedah terpenting. sebagai sebuah Akta untuk melihatkan negara yang memunyai masyarakat majmuk hidup bersatu padu di bawah satu bumbung demokrasi melalui perlembagaan yang telah dibuat sebegitu rupa. Hasrat. 34 . Seksyen-syeksen ini akan membolehkan Pendaftar Besar bertindak dengan lebih cepat dan berkesan terhadap pihak-pihak yang melakukan kesalahan bagi mengawal kepentingan masyarakat pengguna. Dalam soal ini sepanjang tempoh negara kita merdeka sampai ke hari perkara ini amat diambil perhatian. budaya dan fahaman "Cultural pluralism" tentunya perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari semasa ke semasa. perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penyata Razak dan Rahman Talib dulu telah menampakkan kejayaan .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Pendaftar atau seorang pegawai awam yang diberikuasa bagi maksud itu secara bertulis oleh Ketua Pendaftar atau seorang pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari Inspektor mempunyai kuasa dalam ketiga-tiga perkara dalam ketiga-tiga sekyen tadi. Dasar pecah dan perintah yang dijalankan itu. Dalam Akta Pelajaran 1996. menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. adalah diharapkan semoga melalui Akta Pendidikan 1996 dapat membaiki dan memantapkan perpaduan semua kaum di negara kita. Melalui Akta Pendidikan 1996 dengan jelas telah menyentuh tentang perkara ini. Ini adalah merupakan satu pembaharuan untuk memudahkan penyiasatan dan tindakan diambil kepada mereka yang melanggari akta ini. Dalam suasana masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic" yang masyarakatnya mempunyai pelbagai agama. Mendaulatkan satu bahasa sebagai bahasa kebangsaan untuk semua kaum adalah termasuk dalam ciri ini  [ke atas] Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum. Unutk mewujudkan proses pemasyarakatan ini. Dengan cara menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah dengan jelas kepada kita hasrat kerajaan untuk menyetukan kaum dengan menggunakan bahasa Melayu dan satu bentuk kurikulum yang sama. Dalam aspek ini. Hubungan Akta Pendidikan 1996 Dengan Pekembangan Sejarah Negara  Akta pendidikan 1996 merupakan satu kesinambungan dengan Akta Pendidikan 1961.

Hal ini kerana semua pelajar yang memasuki universiti-universiti selepas itu adalah daripada aliran Melayu. Undangundang dan sebagainya) dikehendaki diajar dalam bahasa Melayu kecuali beberapa kursus yang dilonggarkan penggunaan bahasa pengantar itu. Merupakan mata pelajaran wajib di sekolah rendah dan menengah. Sains. Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains 7. Perubatan .Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Ekoran dari Akta Pendidikan 1961 telah lahirnya Universiti Kebangsaan Malaysia(1971) yang menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.bahasa pengantar darjah Satu 2. Hal ini telah menampakkan bahasa Melayu bukan sahaja untuk dijadikan bahasa untuk pembinaan pemuafakatan tetapi juga sebagai bahasa ilmu. Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sastera 5. Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan 35 . Menjelang tahun 1983. Semua sekolah Inggeris ditukar menjadi sekolah Rendah Kebangsaan 3. Kejuruteraan. Bahasa pengantar tingkat 1 4. Ini semua adalah wujud hasil dari kesinambungan dari Akta Pendidikan 1961 dan berdasarkan Laporan Tun Hussein Onn (1971) . Bahasa pengantar jurusan sastera tahun satu di universiti 6. Berikut adalah kronologi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa di sekolah-sekolah: 1. semua kursus di institusi pengajian tinggi (sastera.

maka akan lahirlah masyarkat yang serba maju dan serba boleh . tetapi turut menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat penyayang dan berkahlak mulia. 36 . Beberapa buah sekolah yang bercorak teknik dan vokasional telah ditubuhkan. 9. dunia teknologi. dari dunia pertanian. Dengan memberi peruntukan-peruntukan tertentu terhadap institusi pendidikan kita.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 8. universiti dan sebagainya. Melalui Akta Pendidikan 1996. dikaji dan dibina semula. Oleh itu amat sesuai dengan adanya peruntukan-peruntukan tertentu yang menyentuh berkenaan dengan insititusi yang berbentuk teknik dan vokasional. [ke atas] Komen Terhadap Akta Pendidikan 1996  Akta Pendidikan 1996 telah menampakkan secara jelas. Sejaran negara telah berkembang ke era Sains dan tekonolgi. Bahasa pengantar semua kursus di universiti [ke atas] Perkembangan pendidikan hendaklah sejajar dengan perkembangan negara. Kesemuanya di berikan peranan dan kuasa-kuasa tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan hasrat dan falasafah pendidikan negara kita. Lantaran itu masyarakat kian maju sesuai dengan penggunaan sains dan teknologi. tidak seperti Akta pelajaran 1961 yang jelas hanyalah untuk menyatupadukan kaum di Malaysia. kini zaman dunia teknologi maklumat ( zaman global) yang memerlu kepakaran dan kecanggihan yang tersendiri. Untuk pengisian agenda negara bukanlah mudah seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan ini tetapi memerlukajian dari semasa ke semasa agar ia tetapi sesuai dan mana-mana yang tidak sesuai dalam akta ini perlu diperbetulkan mengikut kesesuaian. Malaysia sebagai sebuah negara baru tidak kecuali untuk merebut peluang dan berjalan seiring dengan negara-negara lain. Hal ini penting pada waktu itu sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan tugas utama untuk menjaga perpaduan kaum. Oleh itu pelajaran dan kurikulum pendidikan haruslah berkembang selari untuk memenuhi guna tenaga dan dan melahirkan masyarakt yang berilmu pengatahuan. Maka satu pendekatan dalam pendidikan harus diambil. kedudukan maktab perguruan. Lantaran itu wjudnya sekolah-sekolah khas seperti yang telah dinyatakan dalam akta tersebut. Kini. yang mahu menjadikan pendidikan sebagai asas pembangunan negara yang dilihat bukan sahaja pembangunan dari segi material tetapi juga emosi dan jasmani serta intelektualisme individu. bukan lagi hanya mahu melihat dalam aspek perpaduan semata-mata tetapi merupakan satu akta yang berupa agenda negara yang perlu ditunaikan kerana bukan sahaja ke arah memupuk masyarakat bersatu padu. hala tuju dan wawasan pendidikan kita . Kini negara telah mula melangkah ke tahap yang ketiga. Akta Pelajaran 1961 adalah sesuai pada waktu itu dan ia perlu diolah semula mengikut kehendak dan aspirasi pendidikan masa kini. Lantaran itulah lahirnya Akta Pendidikan 1996 yang lebih canggih dan dapat mencapai citacita negara sekarang.

German or French or any other foreign language may be made available if it reasonable and practicable so to do. Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi:  [ke atas] Arabic. tidak terikat dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Malah bahasa Arab juga adalah merupakan satu bahasa ilmu yang kita tidak boleh anggap ringan. Sejarah perkembangan dan ketamadunan khususnya tamadun Islam amat perlu kepada bahasa tersebut supaya ilmu yang dimilik terutama oleh orang-orang Islam bukan hanya perlu merujuk kepada golongan orientalis. Waupun ini adalah bertujuan untuk menjaga kebajikan dan kepentingan pelajar dan mutu pendidikan tetapi kekerasan untuk memasuki premis pendidikan oleh pihak berkuasa itu hendaklah dikaji semula. Japanese. Kehadiran dan penggelidahannya di premis pendidikan itu tanpa waran dapat dianggap sebagai satu bentuk kekasaran. memasuki premis dan membuat dakwaan walaupun tanpa waran dari mahkamah merupakan satu perkara yang boleh ddikaji semula kerana seolah-olah autoriti dan kuasa yang ada atau diberikan kepada pengetua atau tuan punya premis tercabar dan boleh menjejaskan reputasi pendidikan negara. seperti yang terdapat dalam Seksyen 15. Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan 37 . Peruntukan-peruntukan yang membenarkan bahasa lain sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan melalui akta ini sepatutnya disemak semula. Misalnya kedudukan sekolah-sekolah ekspatriat begitu bebas. Hanya tercatat dalam seksyen 2 . yang membicarakan tentang kedudukan bahasa pengantar di sekolah tadika. maka hasrat dan cita –cita negara untuk menjadi sebuah negara maju dan berwawasan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Dengan adanya akta baru ini. Dalam soal bahasa bukan bahasa ibunda teutama sekali bahasa Arab (sebagai bahasa Al-Quran) tidak disentuh dengan jelas dalam akta ini. Bahasa Arab sebagai bahasa untuk memperkembangkan agama Islam sepatutnya diberi penekanan selaras dengan Islam sebagai agama rasmi negara. tidak seperti bahasa-bahasa lain yang merupakan bahasa ibunda kaum di Malaysia. Rujukan-rujukan agama Islam adalah tidak lepas dan tidak sudah tanpa menggunkan bahasa Arab. turut menyumbang fikiran dan tenaga dalam mencapai aspirasi negara seperti mana yang termaktub dalam Wawasan 2020. Walaupun Akta Pendidikan 1996 ini merupakan satu akta yang dapat kita katakan boleh memenuhi cita rasa dan aspirasi negara tetapi dalam beberapa aspek dan sudut tertentu ia boleh diperbaiki lagi. Begitu juga dalam seksyen 23. Dalam seksyen 136. Manakala dalam seksyen 17 perkara 1 . 137 dan 138 yang memberi kuasa begitu besar dan longgar kepada Ketua Pendaftar dan pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari Inspektor untuk menyiasat. perkara (iii). dapat melahirkan tenaga kerja dan rakyat yang mempunyai daya inovatif dan kreatif .

Perpaduan yang wujud sekarang memang telah jauh berubah. namun usaha-usaha memupuk dan meningkatkan perpaduan merupakan agenda penting. pada 18 Disember 1995 (yang menjadi Akta Pendidikan sekarang). maka kita dapati 1. Di sini menampakkan kepada kita kedudukan bahasa kebangsaan masih lagi belum mantap sepenuhnya dalam Akta ini. tetapi ada juga kekecualian yang diberi iaitu sekolah kebangsaan yang ditubuhkan dibawah seksyen 28 atau mana-mana pendidikan lain yang dikecuali oleh Menteri. 1999). Dari jumlah tersebut cuma 5 peratus sahaja pelajar Melayu dan di IPTA jumlah pelajar bumiputera adalah 55 peratus dan bukan bumiputera 45 peratus.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 kebangsaan. Jika pengabaian isu bahasa boleh menjejaskan perpaduan kerana keadaan ini boleh merosotkan nilai ekonomi bahasa Melayu. Isu bahasa mempunyai perkaitan yang rapat dengan perpaduan. Kesan daripada membenarkan bahasa-bahasa lain menjadi bahasa pengantar. Pada tahun 1997.000 pelajar di Institu Pendidikan Tinggi Swasta. Yang Berhormat Mulia Tengku Razaleigh Hamzah telah membahaskan Rang Undang-undang Pendidikan 1995 di dewan Rakyat. aliran kebangsaan.Inilah yang tersurat di dalam seksyen 17 (1) rang undang-undang ini.000 pelajar terus menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Wahid. boleh menjejaskan tata bahasa rasmi dan bahasa perpaduan. (Datuk Zainal Abidin A.000 murid dan 550 buah Sekolah Kebangsaan Tamil dengan 96. aliran Inggeris dan aliran Cina.. Menurut Datuk Zainal Abidin bin A. Wahid lagi.290 buah sekolah Kebangsaan Cina dengan 580. Apakah makna kata-kata ini? Apakah ia melambangkan kesungguhan untuk mendaulatkan Bahasa Kebangsaan atau ia permulaan sikap tolak ansur kita dan seterusnya mebenarkan kedudukan Bahasa Kebangsaan kita musnah? Atauu ia permulaan kepada usaha untuk melenyapkan cita-cita Allahyarham Tun Razak untuk menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar di semua peringkat? 38 . iaitu terdapat 84. Pengabaian bahasa juga boleh menjejaskan perpaduan negara kerana akan memperluaskan lagi jurang ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Seksyen ini menyatakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. juga mengakibatkan muculnya dua atau tida kumpulan pelajar . tetapi seksyen ini juga turut memberi kuasa kepada menteri untuk mengecualikan penggunaanya oleh mana-mana institusi pengajian kita. memburukkan lagi ketidakseimbangan dari segi penyediaan tenaga iktisas di kalangan bumiputera. Manakala 250 buah institusi pendidikan tinggi swasta terus menggunakan Bahasa Inggeris. Di antara kata-kata beliau ialah:  "……….

apa yang nampak kura selesa ialah dari segi kuasa yang diberikan kepada Menteri. Kuasa Menteri seperti mana dalam seksyen 143 dalam akta ini adalah dikira begitu besar:  Menteri boleh. gelintar 39 . Dalam Akta Pendidikan 1996. Begitu banyak kuasa yang diberikan. jika difikirkannya wajar dan demi kepentingan sesuatu institusi pendidikan atau demi kepentingan murid atau awam. Walaupun ada beberapa perkara yang bolehh diperbincangkan lagi terhadap beberapa keratan atau seksyen. ensiklopedia bebas. dan boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya membatalkan pengecualian itu atau mengubah atau menambah syarat-syarat itu. sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut dikenakan. tetapi ternyata ia adalah merupakan satu perundangan yang dapat menggambarkan hasrat negara. Sesungguhnya ciri-ciri lama untuk menyatupadukan kaum masih terkandung dalam Akta baru ini dan gabungjalin di antara hasrat Akta Pelajaran 1961 dengan hasrat yang dibincangkan itulah maka lahirnya satu bentuk kurikulum pendidikan yang canggih dan telah mulai dirasai oleh rakyat kini. melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Sehingga menampakkan bahawa kuasanya bboleh menghapuskan kemurniaan Akta Pendidikan itu. Oleh itu perkara yang longgar berkenaan dengan isu ini hendaklah perlu dikaji semula. Ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kemurnia Akta Pendidikan itu sendiri dan mancapai matlamat pendidikan negara dan Wawasan 2020. [ke atas] Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dari Wikipedia Bahasa Melayu. mengucualikan institusi pendidikan atau mana-mana golongan atau golongan-golongan institusi pendidikan daripada semua atau mana-mana peruntukan Akta ini kecuali peruntukan pendaftaran. Lompat ke: pandu arah.Dengan harapan melalui akta ini akan dapat melahirkan satuu corak pendidikan yang unggul dan menjadi kebanggaan bukan sahaja di negara kita bahkan di seluruh dunia.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Bahasa kebangsaan yang bererti bahasa Melayu seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan . perkara 152 hendaklah menjadi teras dan asas dalam memantapkan perpaduan dan pendidikan negara. Namun usaha-usaha penyemakan terhadap kedudukan bahasa Melayu (Bahasa Kebangsaan di institusi pendidikan. kedudukan institusi pendidikan dan kuasa-kuasa menteri dan kuasa penyiasat yang tidak memerlukan waran untuk memasuki premis dan kuasa penggeledahan adalah difikirkan patut disemak semula.

Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca. berakhlak mulia. Intipati utama dalam FTK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani." [sunting] Rujukan 40 . Hal ini bermakna.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempat-empat unsur tersebut. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani. bertanggungjawab. yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini. rohani dan intelektualSosial yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERIS. "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Berikut adalah teks lengkap Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful