LAÞORAH ÞRAk1TkUH FTBTkA

1ARA kALOR HLkAHTk


ke|ompok ť

1Ŧ -oor Adh| 5akt| (26/kII A 2)
2Ŧ -ormad|as L|ndan|ngrum (27/kII A 2)
3Ŧ -urhayat| (28/kII A 2)
5MA -eger| 2 8antu|
Ia|an kŦAŦ kart|n| 1r|renggo 8antu|
2010/2011
1ara kalor Mekanlk

AŦ 1u[uan
Memahaml keseLaraan kalor dan enerav llsLrlk sesual denaan asas blackŦ

8Ŧ AlaL dan 8ahan
1Ŧ kalorl meLer [oule
2Ŧ AmperemeLer
3Ŧ 1hermomeLer
4Ŧ SLopwaLch
3Ŧ kabel penahubuna
6Ŧ CaLu dava
7Ŧ neraca ohaus

CŦ uasar 1eorl
Asas black berbunvl banvaknva kalor vana dllepas sama denaan banvaknva kalor vana
dlLerlmaŦ
kalor vana dllepas aLau dlLerlma suaLu benda dlrumuskan ť
˝ = ˭cAˠ
ulmana ť ˝ = bon˳o˫n˳o ˫oˬor ˳on˧ ˤ˩ˬ˥pos oˮo˯ ˤ˩ˮ˥r˩˭o ([o˯ˬ˥¡Koˬor˩)
˭ = ˭osso b˥nˤo (˫˧)
c = ˫oˬor ˪˥n˩s ([¡˫˧ K oˮo˯ ˫oˬ¡˧ro˭°˕)
Aˠ = p˥r˯bo˨on s˯˨˯ (°˕ oˮo˯ K)
Lnerav llsLrlk dlrumuskan ť
ˣ = ˢ˩ˮ
ulmana ť ˣ = ˥n˥r˧˳ ˬ˩sˮr˩˫
ˢ = ˮ˥˧on˧on (ˢ)
˩ = or˯s ˬ˩sˮr˩˫ (˓)
ˮ = ˱o˫ˮ˯
Lnerav llsLrlk dan kalor memlllkl saLuan vana sama sehlnaaa LerdapaL keseLaraan ˝> ˣ
Þada percobaan lnl vana melepas kalor adalh enerav llsLrlk dan vana menerlma kalor adalah alr
dan kalorl meLer sehlnaaa rumus dlaLas men[adl ť
˝ ˫oˬor˩ ˭˥ˮ˥r + o o˩r > ˣ ˬ˩sˮr˩˫

uŦ anakah ker[a
1Ŧ Menlmbana massa calorlmeLer kosona
2Ŧ Menalsl calorlmeLer denaan alr sampal solenolda(kumparan) Lercelup kemudlan
menlmbana massa calorlmeLer dl Lambah alr
3Ŧ Memasukkan calorlmeLer dalam wadahţ LuLup dan pasana LhermomeLerŦ kemudlan
menahubunakan calorlmeLer denaan amperemeLerţ volLmeLer dan caLu davaŦ
4Ŧ Memerlksa kemball ranakalan sebelum dlhubunakan ke sumber Leaanaanţ dan caLaL suhu
awal alrŦ
3Ŧ MenaaLur Leaanaan caLu dava pada 12volLŦ SeLelah semua Lerhubuna hldupkan caLu dava
bersamaan denaan penahlLunaan wakLu pada sLopwaLch hlnaaa selana wakLu 13menlLŦ
SeLelah 13menlL baca skala vana dlLun[ukan pada LhermomeLerţ amperemeLerţ dan
volLmeLerŦ MencaLaL hasllnvaŦ

LŦ uaLa ÞenaamaLn
Hosso Koˬor˩˭˥ˮ˥r
(˧ro˭)
Hosso ˓˩r
(˧ro˭)
ˠ o˱oˬ ˮ (s˥˫on) ˠ o˫˨˩r ˢ(˰oˬˮ) ˩(o˭p˥r˥)


lŦ Anallsa uaLa

f°  @©f° . ¯ff¯ ¾ fff°f f° ° –¾¾ ¾f °–f°f¾f¾ fn  f f° ff°  f¯ ©  ¯½ ¯   @ ¯¯   ½fn  f ½ °– °–  .@fff.

f ff  - fnff¾ .

 f¾f@ ¾f¾ fn ° f°f°fff°– ½f¾¾f¯f °–f° f°f°fff°– ¯f ff°– ½f¾ff ¯f¾f ° f ¯¾f° I ¯f°f  IIJ I J I I JJ IJ JIJI I J I{HJ ÈHI JJ {  IJJII J I{ { I I JJ J J{HÈ HI I I È JI {  J J II IJJ { I I H{ ° –¾ ¯¾f°  ¯f°f   J J J J   IJ IJ{ { IJ J J J { {  I  ° –¾ f°f¯ ¯¾ff°f°–¾f¯f¾ °––f f½f ¾ fff° >  9f f½ n ff°°f°–¯ ½f¾ff f ° –¾ f°f°–¯ ° ¯fff fff f°f¯ ¾ °––f¯¾ ff¾¯ °©f  I JJ J JI J> J J   f°–f ©f  . °¯ f°–¯f¾¾fnf¯ ¾°–  . °–¾nf¯  °–f°f¾f¯½f¾ ° f%¯½ff°% n ½ ¯ f° ¯ °¯ f°–¯f¾¾fnf¯  f¯ ff  . ¯f¾f°nf¯  ff¯f f ½ f°½f¾f°– ¯¯  ¯ f° ¯ °– °–f°nf¯  °–f°f¯½ ¯  ¯  f°nf ff  . ¯ ¾f ¯ ff°–ff°¾ ¯ °–f° ¾¯ –f°–f° f°nff¾ fff .

°nfff¾°f   ff9 °–f¯f° HIJJIHI JJ J HIJJI J I I {J JJ{ I J { J { {I J J { { JI { { JI {      °f¾fff . °–f –f°–f°nf ff½f f  f¾ ¯f °– ½f°nf ff ¾f¯ff° °–f°½ °–°–f°f½f f¾½fn°––f¾ f°–f¯ °  f¯ ° fnf¾fff°– °©f°½f f ¯¯  f¯½ ¯  f° ¯  . .