P. 1
Aliran - Aliran Tasawuf Dan Tokoh-Tokohnya

Aliran - Aliran Tasawuf Dan Tokoh-Tokohnya

5.0

|Views: 8,074|Likes:
Published by Rama Mahardhika

More info:

Published by: Rama Mahardhika on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2014

pdf

text

original

A.

Aliran Tasawuf Sunni Tasawuf sunni merupakan aliran tasawuf yang ajarannya berusaha memadukan aspek syari’ah dan hakikat namun diberi interpertasi dan metode baru yang belum dikenal pada masa salaf as-shalihin dan lebih mementingkan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah serta bagaimana cara menjauhkan diri dari semua hal yang dapat menggangu kekhusyu’an jalannya ibadah yang mereka lakukan. Aliran tasawuf ini memiliki ciri yang paling utama yaitu kekuatan dan kekhusyu’annya beribadah kepada Allah, dzikrullah serta konsekuen dan juga konsisten dalam sikap walaupun mereka diserang dengan segala godaan kehidupan duniawi. Dari awal prosesnya, corak tasawuf ini muncul dikarenakan ketegangan-ketegangan dikalangan sufi, baik yang bersifat internal maupun eksternal yaitu para sufi dan ulama’ zahir baik para fuqaha maupun mutakallimin. Hal itu menyebabkan citra tasawuf menjadi jelek dimata umat, maka sebagian tokoh sufi melakukan usaha-usaha untuk mengmbalikan citra tasawuf. Usaha ini memperoleh kesempurnaan ditangan Ghozali, yang kemudian melahirkan Tasawuf Sunni. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asketisme (zuhud) itu adalah cikal bakal timbulnya tasawuf. Sedangkan asketisme itu sendiri sumbernya adalah ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, sunnah maupun kehidupan sahabat nabi. Pengertian umum dari Zuhud sendiri adalah Zuhhaad, jamak dari zahid. Zahid diambil dari Zuhd yang artinya ”tidak ingin”. Tidak “demam” kepada dunia, keemegahan, harta benda dan pangkat. Menurut Abu Yazid Busthami ketika ditanya orang apa arti zuhud itu, beliau menjawab: tidak mempunyai apaapa dan tidak dipunyai apa-apa. Gerakan asketisme itu sendiri dapat dibedakan menjadi 4 aliran utama; 1. Aliran Bashroh Aliran Bashroh mulai Nampak pada abad kedua Hijriyah. Aliran ini muncul dengan ciri khasnya yaitu, sikap asketisme yang sangat kuat dan lebih ekstrim serta mengembangkan sikap yang amat takut terhadap murka Allah, serta amat sangat takut terhadap siksa diakhirat. Pada periode inilah, mulai meluas dan berkembangnya sufisme. Artinya konsep-konsep yang tadinya semata-mata sebagai sikap hidup saja kemudian disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Tokoh terpenting dari aliran ini. Antara lain; Malik Ibnu Dinar dan Hassan Al-Bashri. 2. Aliran Madinah Sejak masa permulaan Islam, di Madinah sudah terlihat kelompok-kelompok asketis yang berpegang teguh pada Al-Qur’an dan As-sunnah dan menempatkan rosulullah sebagai idola kezuhudan mereka. Ciri yang paling utama di aliran ini adalah kekuatan dan kekhusyu’an beribadah kepada Allah, konsekuen serta kensisten dalam sikap walaupun dating berbagai godaan. Bagi mereka yang terpenting bagi mereka adalah mendepatkan diri kepada Allah serta menjauhkan diri dari segala hal yang dapat mengurangi kekhusyu’an beribadah kepada Allah. Tokohnya yang terkenal diantaranya adalah Salman Al-Farisi dan Abdullah Ibnu Mas’ud. 3. Aliran Kuffah Apabila kedua aliran diatas lebih mengarahkan perhatian kepada ibadah dan menghindari pengaruhpengaruh yang merusak. Maka, aliran Kuffah lebih bercorak idealis. Gemar kepada hal-hal yang bersifat imajinatif yang biasanya dituangkan dalam bentuk puisi, tekstualis dalam memahami ketetapan dan sedikit cenderung kepada aliran syi’ah. Namun, secara keseluruhan aliran ini masih berpola Ahlu sunnah wal jama’ah. Ciri khas aliran ini yaitu rasa keagamaan yang kental, asketisme yang keras, kerendahan hati dan kesederhanaan hidup. Tokohnya yang terkenal yaitu, Shufyan AlTsauri.

guru besar filsafat Islam dalam “Fuad I University” mengatakan kemungkinan bahwasanya zuhud Hasan al-Bashri yang didasarkan kepada takut. Mustofa Helmi. . tetapi yang pasti sufisme yang awal adalah sufisme yang konsisten dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Hasan al-bashri mengumpamakan dunia ini seperti ular terasa mulus kalau disentuh tangan tetapi racunnya dapat mematikan. seorang yang sangat taqwa. Begitu juga sama halnya dengan Tasawuf sunni. prinsip ajaran ini adalah mengandung sikap kesiapan untuk melakukan mawas diri atau muhasabah agar selalu memikirkan kehidupan yang akan dating yaitu kehidupan yang hakiki dan abadi. Dasar-dasar ajaran zuhud ini kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh tasawuf yang datang kemudian dengan beberapa perbedaan sesuai dengan pengalaman serta kemampuan pribadi para sufi itu sendiri. Serta menyadari kekurang sempurnaannya. ia membuka pengajian disana karena keprihatinannya melihat gaya hidup dan kehidupan masyarakat yang telah terpengaruh oleh duniawi sebagai salah satu ekses dari kemakmuran ekonomi yang dicapai negeri-negeri Islam pada masa itu. berdzikir. Prinsip kedua Hasan al-Bashri adalah al-khouf dan raja’. Namun tidak setiap yang zuhud bias disebut sufi. B. Oleh karena itu.4. Dari aliran-aliran diatas dapat dilihat bahwa tokoh-tokoh aliran-aliran tersebut adalah ahlu zuhud. Oleh karena itu. tapi sebaliknya tidak mungkin menjadi sufi tanpa melalui zuhud atau asketisme. Kesimpulan dari ajaran Hasan al-Bashri ialah zuhud atau menjauhi kehidupan duniawi sehingga perhatian terpusat pada kehidupan dunia akhirat dan mawas diri dan selalu memikirkan kehidupan ukhrowi adalah jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada kebahagiaan yang abadi. tekun beribadah. Dr. ialah karena takut akan siksa Tuhan dalam neraka. Diantaranya ada yang memilih hidup sederhana dan mengasingkan diri. Dasar pendiriannya yang paling utama adalah zuhud terhadap kehidupan duniawi sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Nama lengkapnya adalah Abu Sa’id al-Hasan ibn Abi al-Hasan. Muh. merenungkan kebesaran tuhan. Tokoh-tokoh Tasawuf Sunni Munculnya aliran-aliran tasawuf ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Diantara ajarannya yang terpenting adalah zuhud serta khauf dan raja’. setelah ia menjadi warga Bashrah. mencari kelemahan diri. Tokohnya adalah Dzuu al-Nun al mishri. Hasan al-Basri Hasan al-Basri adalah seorang sufi angkatan tabi’in. Diantara sufi yang berpengaruh dari aliran-aliran tasawuf sunni dengan antara lain sebagai berikut: 1. Garakan itulah yang menyebabkan Hasan Basri kelak menjadi orang yang sangat berperan dalam pertumbuhan kehidupan sufi di bashrah. dunia ini harus dijauhi serta kenikmatan hidup duniawi harus ditolak. Sebab aliran ini sebenarnya adalah perluasan dari aliran madinah yang tersebar melalui sahabat yang ikut serta ke Mesir pada saat Islam memasuki kawasan itu. Katanya tidak seorang manusiapun yang tidak pernah merasa takut dan keluh kesah. Sulit dipastikan kapan asketisme itu beralih ke sufisme. Karena itu tasawuf tipe awal ini dapat diterima sebagian besar ulama terutama ulama ahlu sunnah wal jama’ah. Dengan pengertian merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melalakikan perintahNya. Setahun sesudah perang Shiffin dia pindah ke Bashrah dan menetap di sana sampai ia meninggal tahun 110 H. Aliran Mesir Aliran mesir memiliki kesamaan cirri dengan aliran madinah. wara’ dan zahid. Lahir di Madinah pada tahun 21 H tetapi dibesarkan di Wadi al-Qura. Hasan al-Bashri berkeyakinan bahwa perasaan takut atau khouf itu sama dengan memetik amal sholeh. memikirkan dan memperhatikan keindahan alam semesta. Hal ini pula yang menyebabkan penamaan tasawuf sunni.

Pintu hatiku telah tertutup bagi selain-Mu. Hal ini barangkali ada kaitannya dengan kodratnya sebagai wanita yang berhati lembut dan penuh kasih. Pernyataan ini dipertegas lagi olehnya lagi mealui syair berikut ini: “Daku tenggelam dalam merenung kekasih jiwa. serta suluk-nya yang dijadikan sebagai contoh. dalam arti yang tepat pada kata shufi. Diceritakan. ia merupakan orang pertama yang mengajarkan al-hubb dengan isi dan pengertian yang khas tasawuf. orang banyak tetap menuduhnya sebagai seorang yang zindiq. Hasan al-Basri bukanlah seorang sufi. Ia dilahirkan di Akhmin daerah Mesir. Dzu al-Nun memandang bahwa ulama-ulama Hadits dan Fiqih memberikan ilmunya kepada masyarakat sebagai salah satu hal yang menarik keduniaan disamping sebagai obor bagi agama. Sedikit sekali yang dapat diketahui tentang silsilah keturunan dan riwayat pendidikannya karena masih banyak orang yang belum mengungkapkan masalah ini. Meskipun begitu. Sebagia seorang ahli tasawuf. Ia lahir di Bashrah tahun 95 H. Cinta murni kepada Tuhan adalah puncak ajarannya dalam tasawuf yang pada umumnya dituangkan melalui syair-syair dan kalimat-kalimat puitis. setelah dalam kesucian dan kejernihannya. dengan al-hubb ia ingin memandang wajah Tuhan yang ia rindu. Ajaran terpenting dari sufi wanita ini adalah al-mahabbah dan bahkan menurut menurut banyak pendapat. Sirna segalanya selain Dia. Dari syair-syair berikut ini dapat diungkap apa yang ia maksud dengan al-mahabbah: Kasihku. rasa estetika yang dalam berhadapan dengan situasi yang ia hadapi pada masa itu. ingin dibukakan tabir yang memisahkan dirinya dengan Tuhan. juga digelari Ummu al-Khair. namun kecintaanku pada al-Khaliq telah melupakanku untuk mencintai siapa saja selain Dia”. Dzu Al-Nun Al-Misri Nama lengkapnya adalah Abu al-Faidi Tsauban bin Ibrahim Dzu al-Nun al-Mishri al-Akhimini Qibthy. Walau mata jasadku tak mampu melihat Engkau. Bisa dikatakan. dan Rabiah mengira bahwa sakitnya itu dikarenakan ghirah atau kecemburuan Allah kepadanya. ia menjawab: “Sebenarnya aku sangat mencintai Rasulullah. Namun demikian telah disebut-sebut oleh orang banyak sebagai seorang sufi yang tersohor dan tekemuka diantara sufi-sufi lainnya pada abad 3 Hijriah. Tidak sampai di situ. Cinta kepada Allah adalah satu-satunya cinta menurutnya sehingga ia tidak bersedia mambagi cintanya untuk yang lainnya. Seperti kata-katanya “Cintaku kepada Allah telah menutup hatiku untuk mencintai selain Dia”. hanya Engkau yang kucinta. Pandangan hidupnya yang cukup sensitif barangkali yang menyebabkan banyak yang menentangnya. Namun mata hatiku memandang-Mu selalu. 3. bahkan para Fuqaha mengadukannya kepada ulama Mesir yang menuduhnya sebagai orang yang zindiq. 2. Rabiah Al-Adawiyah Nama lengkapnya adalah Rabiah al-adawiyah binti ismail al Adawiyah al Bashoriyah. Bahkan sewaktu ia ditanyai tentang cintanya kepad Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa suatu ketika Rabi’ah al-Adawiyah berkeluh-kesah sakit. . Beliau selalu menyiarkan kemuliaan yang tinggi dengan petuahnya yang berpengaruh dan ucapannya yang mantap. Namun sekembalinya dari perkelanaan tersebut. sirna rasa benci dan murka”.Hasan al-Basri merupakan pribadi yang cemerlang dan suri tauladan yang benar bagi akhlak luhur. sampai pada akhirnya dia sampai memutuskan untuk sementara waktu pergi dari negerinya dan berkelana ke negeri lain. karena hati Rabiah pada saat itu tertarik akan surga. Karena kekasih. Bahkan orangorang menuruhnya untuk pergi ke Baghdad menemui khalifahuntuk menerima pengadilan. Dan beberapa sufi menjenguknya. bahwa sejak masa kanak-kanaknya dia telah hafal Al-Quran dan sangat kuat beribadah serta hidup sederhana. disebut rabi’ah karena ia puteri ke empat dari anakanak Ismail.

Akan tetapi di Baghdad ada banyak sufi yang berasal dari mesir dan diantara mereka ada yang bekerja sebagai pegawai di lingkungan istana. 3. dia juga pelopor doktrin al-makrifah. Simuh menyatakan bahwa pada dua corak tasawuf yaitu union mistik dan personal/transendentalis mistik. aku tidak akan mengenal Tuhan” Dzu al-Nun menerangkan. Ucapan hikmah lain dari Dzu al-Nun al-Mishri adalah: “Pangkal pembicaraan pada empat hal: Mencintai Allah Yang Maha Agung. dan takut berubah. “Tobat orang awam adalah perbuatan dosa. Pada paham ini hubungan manusia dengan Tuhan dilukiskan sebagai hubungan antara makhluk dengan khalik . ada dua corak tasawuf yang berkembang di kalangan sufi. membenci kekikiran. maka dia menjawab: “Aku mengenal Tuhan karena Tuhan sendiri. corak tasawuf sunni. Dia membagi tiga kualitas pengetahuan. Menurutnya. bahwa cirri-ciri makrifat itu ialah seseorang menerima segala sesuatu itu adalah atas nama Allah dan memutuskan segala sesuatu itu dengan menyerahkan kepada Allah. Jasa-jasa Dzu al-Nun yang paling besar adalah sebagai peletak dasar tentang jenjang perjalanan sufi menuju Allah. di mana para pengikutnya memagari tasawuf mereka dengan Alquran dan as-Sunnah serta mengaitkan keadaan dan tingkatan rohaniah mereka dengan keduanya. Disamping itu. Abu Hamid Al-Ghazali Menurut Abu al-Wafa’ al-Ganimi al-Taftazani. pintar dan terpelajar. di mana para pengikutnya cenderung pada ungkapan-ungkapan ganjil (syathahat) serta bertolak dari keadaan fana menuju pernyataan tentang terhadinya penyatuan ataupun hulul. Kedua. Ternyata kemudian ajarannya diterima di Baghdad. serta menyenangi segala sesuatu hanya semata-mata karena Allah. Union mistik yaitu suatu corak tasawuf yang memandang manusia bersumber dari Tuhan dan dapat mencapai penghayatan kesatuan kembali dengan Tuhannya. 2. yaitu pertama. Pengetahuan tentang keesaan Tuhan melalui bukti-bukti dan pendemonstrasian ilmiah dan hal ini merupakan milik orang-orangyang bijak. Dalam hal ini ia membedakan antara pengetahuan dengan keyakinan.” Dzun al-Nun al-Mishri Rahimahumullah pun pernah berkata. yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengakuan atau syahadat. Sedangkan keyakinan adalah hasil dari apa yang dipikirkan dan / atau diperoleh melalui intuisi. dan ini merupakan milik orang-orang yang shaleh (wali Allah) yang dapat mengenal wajah Allah dengan mata hatinya.” Pernah juga ditanya tentang tobat. lalu dijawab. corak tasawuf semi-filosofis. yaitu apa yang ia dapat diterima melalui panca indera. yaitu: 1. Ajarannya member petunjuk arah jalan menuju kedekatan dengan Allah sesuai dengan pandangan sufi. pengetahuan merupakan hasil pengamatan inderawi. “Al-Hikmah tidak akan pernah tinggal pada seseorang yang pada perutnya penuh dengan makanan. kalau bukan karena Tuhan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Simuh dengan menggunakan istilah yang berbeda. sedangkan tobat orang khusus dari kelengahan.” 4. Sedangkan personal/transendentalis mistik yaitu suatu corak tasawuf yang menekankan aspek personal bagi manusia dan Tuhan. yang disebut al-maqomat. ia kembali mengjarkan ajaran tasawufnya dan semenjak itu pula tasawuf berkembang dengan pesat di kawasan mesir. dan merekalah yang mengusahakan kebebasan Dzu al-Nun tersebut. Pengetahuan tentang sifat-sifat Yang Maha Esa. Pengetahuan orang yang beriman tentang Allah pada umumnya. Sekembalinya di Mesir. mengikuti Al-Qur’an. Ketika Dzu al-Nun ditanya tentang bagaimana ia mengenal Tuhan.

Kitab al-Khauf wa al-Raja. Kitab Tauhid wa al-Tawakkal. yang melahirkan tindakan untuk bertaubat. a. menurut al-Gazali mencakup tiga hal: Ilmu. Dibahas pula bagaimana tingkat-tingkat pengamalan syariat yang sempurna lahir batin. . menurut Abdul Qadir Mahmud. dan mengisi dengan sepenuh hati hanya bagi Tuhan semata. sesudah kaum ulama memandangnya sebagai hal yang menyeleweng dari Islam. Ilmu adalah pengetahuan seseorang tentang bahawa yang diakibatkan dosa besar. lawwamah dan mutmainnah yang ketiganya saling berebut untuk menguasai batin manusia. yakni ajaran tentang penyucian hati yang dalam ajaran tasawuf diartikan memutuskan setiap persangkutan dengan dunia. Pengetahuan itu melahirkan sikap sedih dan menyesal. Pada jilid ketiga dan keempat. Kitab al-Tafakkur. juga yang menyuguhkan masalah-masalah metafisika. bahkan di tangan al-Gazali lah tasawuf sunni mencpai kematangannya. Kemudian dilanjutkan tantang ajaran jihad akbar untuk memerangi dan menguasai nafsu amarah dan lawwamah. dan tindakan. Kitab al-Mahabbah wa al-Syauq qa al-Uns wa al-Ridha. dan ma’rifah. Dengan demikian. yang tidak mengingkari sufisme yang tumbuh dari tuntunan Alquran. Kemudian dilanjutkan tentang cara mengkonsentrasikan seluruh kesadaran untuk berzikir kepada Allah. al-Gazali masuk pada kelompok yang memiliki corak tasawuf sunni. Jilid pertama dan kedua berisi ajaran syariat dan aqidah disertai dasar-dasar ayat-ayat suci Alquran serta hadis dan penafsirannya. Di tangan al-Gazali tasawuf menjadi halal bagi kaum syariat. zuhud. 4. amarah.Dari dua corak tasawuf tersebut. Mahmud berpendapat. Karya besar ini terdiri dari 4 jilid. khususnya juz IV. Hasil dari zikir adalah fana dan ma’rifat kepada Allah. Taubat Pemahaman tentang taubat. khusus membahas tasawuf dan tuntunan budi luhur bagi kesempurnaan sebuah pengamalan syariat. Dimulai dengan membahas keajaiban hati beserta nafsu-nafsu. Kitab al-Muqarabah wa al-Muhasabah. Mereka mampu merumuskan sufisme yang islami dan mampu bertahan terhadap pelbagai fitnah yang merongrong aqidah Islam di kalangan sufirme. yang menempatkan syariat dan hakikat secara seimbang. Kitab al-Faqr wa al-Zuhd. sikap (hal). Maqamat-maqamat ini menjelaskan beberapa point yang dianggap penting untuk memahami konsep tasawuf yang diajarkan oleh al-Gazali. Kitab al-Sabr wa al-Syukr. corak tasawuf al-Gazali lebih menekankan pada aspek pendidikan moralitas bagi para pencari kebenaran. Tobat harus dilakukan dengan kesadaran hati yang penuh dan berjanji pada diri seindiri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Konsepsi al-Gazali yang mengkompromikan antara pengalaman sufisme dengan syariat telah dijelaskan di dalam kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Di dalam bagian tersebut diuraikan secara berturut-turut sebagai berikut: Kitab alTaubah. Sufisme sunni akhirnya beruntung mendapatkan seorang tokoh pembenteng dan pengawal bagi spirit metode Islami yaitu al-Gazali. para pemimpin sunni pertama telah menunjukkan ketegaran mereka menghadapi gelombang pengaruh gnostik barat dan timur. dengan berpegang teguh pada spirit Islam. dan Kitab Zikr alMaut wa Ba’dah. Kitab al-Niyyah wa al-Ikhlas wa al-Sidq.1 Maqamat-maqamat dalam Tasawuf al-Gazali Maqamat-maqamat yang diajarkan oleh al-Gazali terdapat di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. di antaranya: Konsep taubat. yang membawa syariat. tawakkal.

c. yang hubungannya dengan Allah diikat oleh ikatan pengharapan dan cinta. rizki. ma’rifah bukan hanya diartikan melihat Tuhan. Sedangkan menurut tasawuf. cinta yang timbul dari kasih dan rahmat Tuhan kepada manusia yang memberi manusia hidup. dan mahabbah baginya bukan mahabbah sebagai yang diucapkan Rabi’ah al-Adawiyah. Ma’rifah Ma’rifah (gnosis) secara umum diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang diperoleh melalui akal. hati tidak akan terbebas dari belenggu. tetapi merupakan suatu pengalaman dan penghayatan yang bersifat langsung. maka untuk mendapatkan hati yang bening. . Maha Pengasih. seorang sufi harus berpaling dari hawa nafsu. d.b. ma’rifah berarti mengetahui Allah Swt dari dekat. Tanpa jiwa tawakal seperti itu. bukan ikatan takut. Zuhud yang didorong oleh keinginan untuk melepaskan diri dari memperhatikan apa saja selain Allah dalam rangka membersihkan diri daripadanya dan menganggap remeh terhadap apa yang selain Allah. Zuhud dalam tingkatan ini adalah zuhudnya orang-orang pengecut. Menurut al-Gazali. tetapi mahabbah dalam bentuk cinta seseorang kepada yang berbuat baik kepadanya. Ma’rifah pada Allah bukan merupakan ilmu yang dapat ditangkap dengan panca indera dan akal pikiran. harus pula diyakini bahwa Dia juga Maha Rahman. Bagi al-Gazali. Alat yang digunakan untuk mendapatkan ma’rifah adalah qalbu. Makin banyak seorang sufi memperoleh ma’rifah. al-Gazali menjelaskan bahwa ma’rifah ini menimbulkan mahabbah (mencintai Tuhan). tak pilih kasih pada makhluknya. Walaupun demikian. Proses yang dilakukan oleh seorang sufi untuk memperoleh ma’rifah yaitu dengan cara riyadhah dan mujahadah dalam beribadah. Al-Gazali membagi tingkatan zuhud dari segi tingkatan motivasi yang mendorongnya kepada tiga tingkatan: Zuhud yang didorong oleh rasa takut terhadap api neraka dan yang semacamnya. Memperoleh ma’rifah merupakan proses yang bersifat terus menerus. sikap tawakal lahir dari keyakinan yang teguh akan kemahakuasaan Allah sebagai pencipta. makin banyak pula yang diketahuinya tentang rahasia Tuhan dan semakin dekatlah ia kepada-Nya. maka ia tidak dapat memantulkan realitas-realitas ilmu. Dia berkuasa melakukan apa saja terhadap manusia. manusia seharusnya berserah diri kepada Tuhannya dengan sepenuh hati. Jelasnya. qalbu bagaikan cermin. Zuhud dalam tingkatan ini adalah zuhudnya orang-orang yang berpengharapan. kesenangan dan lainlain. Tawakal dalam pengertian tasawuf adalah suatu syarat mutlak sebagai tangga memutuskan segala ikatan dengan dunia secara total dan final. yang menganggap ketekunan dalam ibadah sebagai pertanda tidak layaknya orang memperoleh ma’rifah dari Tuhan. Selanjutnya. Karena itu. tetapi juga mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Zuhud dalam tingkatan inilah yang merupakan sikap zuhud para arifin. Zuhud yang didorong oleh motif mencari kenikmatan hidup di akhirat. Sementara ilmu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. Zuhud Dalam keadaan ini seorang calon sufi harus meninggalkan kesenangan duniawi dan hanya mengharapkan kesenangan ukhrawi. Adapun penyebab qalbu tidak bening adalah hawa nafsu. Menurut al-Gazali. Tawakal Tawakal dalam tasawuf diartikan berserah diri kepada kehendak Tuhan seperti halnya mayat di depan orang yang memandikannya. jika cermin qalbu tidak bening. Keterikatan am’rifah dengan amal (ibadah) inilah yang membedakan konsepsi ma’rifah al-Gazali dengan konsepsi ma’rifah Abu Yazid alBustami.

Kadar mahabbadh seorang sufi ditentukan oleh kedalaman ma’rifah yang dimilikinya. Menurut al-Gazali ma’rifah dan mahabbah adalah derajat tertinggi yang dapat dicapai seorang sufi. . Semakin kuat ma’rifahnya. semakin kuat mahabbahnya.

yang gaib maupun yang nampak. Ibnu Khaldun berendapat bahwa objek utama yang menjadi perhatian tasawuf falsafi ada empat perkara. biasa disebut juga dengan istilah tasawuf sunni. 4. al-Qusyairi (376 H – 465 H). Tasawuf Akhlaki. Latihan rohaniah dengan rasa. ‘arasy. Iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib. B. serta intropeksi diri yang timbul dari dirinya. Hujjatul Islam Abu Hamid al-Gajali (450 H – 505 H). Tasawuf Akhlaki (Tasawuf Sunni) Tasawuf Akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak’ mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan menuasia yang dapat ma’rifah kepada Allah. Para sufi yang mengembangkan taswuf akhlaki antara lain : Hasan al-Basri (21 H – 110 H). dan susunan yang kosmos. malaikat. C. Penciptaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar (syatahiyyat) yang dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya. kursi. Ibnu Atoilah asSakandari dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos yang brepengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan. ruh. Tasawuf Falsafi Tasawuf Falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada keterpaduan teori-teori tasawuf dan falsafah. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya”. Tasawuf Akhlaki ini dikembangkan oleh ulama salaf as-salih. menyetujui atau menginterpretasikannya. Sementara potensi untuk menjadi buruk adalah an-Nafs. Dalam diri manusia ada potensi untuk menjadibaik dan potensi untuk menjadi buruk. 2. intuisi. Tasawuf ‘Irfani Tasawuf ‘Irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau ma’rifah diperoleh . Syaikh al-Islam Sultan al-Aulia Abdul Qadir al-Jilani (470 – 561 H). wahyu kenabian. Keempat perkara itu adalah sebagai berikut: 1. dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan.TASAWUF AKHLAKI. Tokoh-tokoh penting yang termasuk kelompok sufi falsafi antara lain adalah al-Hallaj (244 – 309 H/ 858 – 922 M) Ibnu’ Arabi (560 H – 638 H) al-Jili (767 H – 805 H). Potensi untuk menjadi baik adalah al-‘Aql dan al-Qalb. 3. alMuhasibi (165 H – 243 H). Tasawuf falsafi ini tentu saja dikembangkan oleh para sufi yang filosof. (nafsu) yang dibantu oleh syaithan. Sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’an.FALSAFI DAN IRFANI A. hakikat realitas segala yang wujud. Ibnu Sab’in (lahir tahun 614 H) as-Sukhrawardi dan yang lainnya. surat as-Syams : 7-8 sebagai berikut : Artinya : “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). terutama tentang penciptanya serta penciptaannya. misalnya sifat-sifat rabbani.

Dzunnun al-Misri (180 H – 246 H). Syaikh Najmuddin al-Kubra dan lain-lainnya. . ‘Ain alQudhat al-Hamdani. Junaidi al-Bagdadi (W. Ibnu ‘Arabi. Syaikh Abu Hasan al-Khurqani. Abu Yazid al-Bustami (200 H – 261 H). Jalaluddin Rumi. Tokoh-tokoh yang mengembangkan tasawuf ‘irfani antara lain : Rabi’ah al-Adawiyah (96 – 185 H).dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran tetapi melalui pemebirian Tuhan (mauhibah). hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham (intuisi). Dengan hati yang suci seseorang dapat berdialog secara batini dengan Tuhan sehingga pengetahuan atau ma’rifah dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Ilmu itu diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyat al-Qalb. Abu Bakar as-Syibli. 297 H).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->