KEM AHIR AN MEMB AC A

Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran -kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Melalui pembacaan, seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengal aman-pengalaman biasa yang lain. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua -dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah. Ini kerana kebolehan me mbaca dianggap sebagai asas bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis. Kebolehan membaca bukan sahaja dianggap sebagai asas utama bagi mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi dan sosial, malah sistem persekolahan itu sendiri menganggapnya sehingga ke peringkat yang lebih tinggi.
Takrif membaca

Ada banyak huraian berkaitan takrif membaca. Membaca dimaksudkan sebagai proses memperoleh tafsiran yang bermakna ke atas lambang -lambang bercetak dan bertulis (Harris dan Sipay, 1980). Proses membaca juga dikatakan sebagai keupayaan seseorang itu mengecam bentuk visual dan menghubungkan bentuk itu

1

Goodman (1973) pula menyatakan membaca adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuknya makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Ini menunjukkan melalui proses itu wujud interaksi antara bahasa dengan pemikiran kerana hubungan hubungan antara bahasa dengan pemikiran sememangnya berlaku dalam dimensi yang lebih luas. Bagi Smith dan Johnson (1980) pula. Jenis peringkat membaca Terdapat empat jenis peringkat membaca iaitu. y y y y Bacaan mekanis (bersuara) Bacaan mentalis / akaliah (kefahaman) Bacaan intensif (mendalam) Bacaan ekstensif (meluas) 2 . membaca berteraskan keinginan mewujudkan interaksi antara penyampaian idea penulis denga tanggapan yang dibuat oleh pembaca. Kita menggunakan bahasa bagi melahirkan pemikiran yang wujud dalam minda.dengan bunyi ataupun makna y ang diketahui melalui pengalaman dan akhirnya berupaya mentafsirkan maksudnya. Di samping itu.

Untuk mencapai maksud ini latihan bacaan intensif boleh dilaksanaka n. Di samping itu. latihan kosa kata. diskusi umum dan sebagainya. telaah kata. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. iaitu yang dipilih secara berhati -hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. membaca kritis dan membaca idea adalah ditekankan. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. menggunakan intonasi. menyebut perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat. Sementara dalam membaca telaah bahasa. 3 . Di samping itu ia memberi tekanan kepada kajian -kajian terhadap ciri -ciri tatabahasa. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Bacaan intensif melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa .B A C A A N I N T E N S I F ( M E ND A L A M ) Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. ia dilakuka n berdasarkan petikan yang pendek -pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. gaya dan tekanan yang betul. tetapi mereka juga harus boleh memaham dengan baik apa sahaja yang dibaca. Latihan -latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid -murid. ia memberi tekanan kepada kajian terhadap ciri -ciri tatabahasa. Mereka bukan hanya setakat boleh membaca kuat. membaca teliti. aspek-aspek yang menyangkut bahasa ditegaskan. meneliti pemb entukan dan penggunaan perkataan. Biasanya. Latihan -latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah ya ng dihadapi oleh murid -murid. Dalam membaca telaah isi ini. Setelah murid-murid memperolehi asas yang kukuh dalam kemahiran membaca. mereka hendaklah dilatih untuk membaca dengan lebih mendalam dan meluas. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. membaca pemahaman. Teks bacaan yang benar -benar sesuai sahaja yang digunakan.

Oleh itu. Kedua -duanya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Membaca mentalis merupakan aktiviti membaca yang dapat menguasai sebahagian besar hidup kita. Pengajaran membaca seperti ini merupakan satu falsafah pengajaran yang melibatkan satu pendekatan terhadap organisasi kelas.B A C A A N M E N T A L I S / A KA L I A H ( K E F A H A M A N ) Membaca senyap atau membaca dalam hati (silent reading) ialah kegiatan membaca yang melibatkan ingatan visual ( visual memory) dan pengaktifan mata dan ingatan. 4 . Dibandingkan dengan membaca nyaring. Dalam kehidupan yang sebenar. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis. bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Ini dilakukan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. orang lain tidak terganggu. memilih. Kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan mekanis seperti nada suara. iaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. dapat dilakukan di mana mana sahaja. program membaca perseorangan adalah satu strategi yang amat men arik. Ketika kegiatan membaca dilakukan. Membaca mentalis ialah kunci bagi segala ilmu pengetahuan. setiap anggota masyarakat memb aca bahan-bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing -masing. Membaca secara perseorangan menuntut selera masing-masing dan ini disebut sebagai personalized reading. Biasanya. Berdasarkan konsep bahawa setiap kanak -kanak harus mencari. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. membaca dalam hati atau membaca senyap ini melibatkan dua jenis bacaan. melangkah dan maju sendiri. Bacaan mentalis ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan mekanis. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman.

Ia juga harus boleh mengelompokkan kata -kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. membaca mekanis ini mer upakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi. fikiran dan perasaan seseorang pengarang.B A C A A N M E K A N I S ( B E R SU A R A ) Membaca bersuara sering juga memakai nama-nama yang berbeza seperti membaca mekanis. Membaca mekanis adalah satu teknik yang mampu memenuhi pelbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah ketrampilan serta minat. Aspek lain yang sama pentingnya ialah kemampuan mengelompokkan kata -kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. guru harus dapat memahamkan proses komunikasi dua arah. Lazimnya. Untuk membantu pelajar menangkap serta memahami maksud pengarang secara berkesan . ia harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. Walau apapun nama yang digunakan. Lingkaran komunikasi belum sempurna sekiranya pendengar b elum dapat memberi tanggapan secukupnya terhadap fikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. membaca oral. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. memahami kata -kata dengan cepat dan tepat. Orang yang membaca harus mempunyai kemampuan untuk memaknakan apa sahaja yang tersirat dalam bahan -bahan yang dibaca. membaca ulat dan membaca nyaring. Ia menuntut pengertian terhadap aksar a di atas halaman kertas dan memproduksi suara yang tepat dan bermakna. pembaca haruslah dapat terlebih dahulu menguasai ketrampilan persepsi yang melibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. dalam mengajarkan ketrampilan ini. Oleh sebab itu. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Untuk membolehkan penguasaan membaca nyaring atau membaca secara mekanis ini. Membaca mekanis merupakan satu ketrampilan yang serba rumit dan kompleks. Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. 5 . membaca mekanis yang digunakan lebih tertumpu kepada usaha menganalisis pengucapan daripada pemahaman.

manakala untuk membaca dengan kritis seseorang boleh menggunakan teknik seperti KWLH dan SQ3R. Teknik Membaca KWLH KWLH adalah singkatan bagi yang berikut. y untuk memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kefahaman tentang sesuatu konsep. y untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara. y untuk mengumpul pelbagai pendapat berkaitan dengan sesuatu persoalan . y untuk mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu t ajuk atau perkara. Dalam konteks sekolah bestari. pelajar membaca untuk tujuan -tujuan seperti yang berikut. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) 6 . iaitu.  membaca pantas  membaca kritis Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning. Secara umumnya seseorang perlu menguasai dua teknik membaca. Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik -teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi.Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan.Dalam konteks sekolah. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan. pelajar digalakkan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam.

Ia merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. mengingat dahulau apa yang telah diketahui membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya) Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca menentuka apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. dan menentukan apakh lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan Dalam konteks pengajaran.Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca. Know (K) Apa yang sudah diketahui? Want (W) Apa yang hendak diketahui? Learned (L) Apa yang telah dipelajari/diperoleh? How (H) Apa lagi maklumat tambahan diperlukan? Teknik Membaca SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961). pelajar dibiasakan menggunaka n borang seperti yang di bawah sekiranya dikehendaki menggunakan teknik KWLH. SQ3R adalah singkatan bagi. 7 .

pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh . Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. dan ianya menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Ketika membaca. dan perenggan terakhir di bahagian -bahagian buku atau teks. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. tajuk -tajuk kecil. Soalan -soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. lakaran grafik.S (survey) tinjau Q (question) soal/tanya R (read) R (recite) baca imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. gambar-gambar atau ilustrasi. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks 8 . Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan -soalan yang telah disenaraiakannya sebelum ini. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. membaca perenggan pengenalan.Setelah selesai membaca.

kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah dengan pantas mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil menberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting setiap peren gan untuk mendapat gambaram umum. tajuk utama. Pelajar membaca bahagian bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan -jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Skimming dan Scanning Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang ringkas seperti sesuatu petikan mahu pun bahan bacaan yang lebih panjang seperti buku. Dalam pembacaan sesuatu petikan. Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. prakata. skimming dan scanning boleh digunakan bersama. Dalam konteks pembelajaran. Jika bahan berkenaan itu di dapati sesuai maka kita boleh menggunakan teknik scanning untuk mendapatkan maklumat khusus yang dicari. rumusan pada akhir bab dan r ujukan indeks untuk mendapat gambaran umum tentang perkara yang dibaca. kita boleh membaca cara skimming untuk menentukan kesesuaian sesuatu bahan bacaan . Biasanya. 9 . Review (baca semula) merupakan peringkat terakhi r. isi kandungan. Idea-idea khusus sengaja diabaikan.tugasannya. Ketika kita membaca. Oleh yang demikian. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan -soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada kepada nota atau bahan yang telah dibaca. jurnal dan majalah. pembacaan ca ra ini adakah lebih cepat daripada pembacaan cara skimming. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal. fokus kita diberikan kepada bahagian tertentu di dalam buku itu seperti pengenalan. Dalam pembacaan sesebuah buku pula. Pembacaan cara ini boleh melangkau bahagian -bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting.