P. 1
KEMAHIRAN MEMBACA

KEMAHIRAN MEMBACA

|Views: 168|Likes:

More info:

Published by: Mahalaksmee Sreedharan on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2011

pdf

text

original

KEM AHIR AN MEMB AC A

Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran -kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Melalui pembacaan, seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengal aman-pengalaman biasa yang lain. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua -dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah. Ini kerana kebolehan me mbaca dianggap sebagai asas bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis. Kebolehan membaca bukan sahaja dianggap sebagai asas utama bagi mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi dan sosial, malah sistem persekolahan itu sendiri menganggapnya sehingga ke peringkat yang lebih tinggi.
Takrif membaca

Ada banyak huraian berkaitan takrif membaca. Membaca dimaksudkan sebagai proses memperoleh tafsiran yang bermakna ke atas lambang -lambang bercetak dan bertulis (Harris dan Sipay, 1980). Proses membaca juga dikatakan sebagai keupayaan seseorang itu mengecam bentuk visual dan menghubungkan bentuk itu

1

Goodman (1973) pula menyatakan membaca adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuknya makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Di samping itu. Bagi Smith dan Johnson (1980) pula. y y y y Bacaan mekanis (bersuara) Bacaan mentalis / akaliah (kefahaman) Bacaan intensif (mendalam) Bacaan ekstensif (meluas) 2 .dengan bunyi ataupun makna y ang diketahui melalui pengalaman dan akhirnya berupaya mentafsirkan maksudnya. Jenis peringkat membaca Terdapat empat jenis peringkat membaca iaitu. membaca berteraskan keinginan mewujudkan interaksi antara penyampaian idea penulis denga tanggapan yang dibuat oleh pembaca. Ini menunjukkan melalui proses itu wujud interaksi antara bahasa dengan pemikiran kerana hubungan hubungan antara bahasa dengan pemikiran sememangnya berlaku dalam dimensi yang lebih luas. Kita menggunakan bahasa bagi melahirkan pemikiran yang wujud dalam minda.

aspek-aspek yang menyangkut bahasa ditegaskan. Latihan -latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah ya ng dihadapi oleh murid -murid. Setelah murid-murid memperolehi asas yang kukuh dalam kemahiran membaca. Biasanya. membaca kritis dan membaca idea adalah ditekankan. Teks bacaan yang benar -benar sesuai sahaja yang digunakan. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. meneliti pemb entukan dan penggunaan perkataan. iaitu yang dipilih secara berhati -hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Sementara dalam membaca telaah bahasa. menggunakan intonasi.B A C A A N I N T E N S I F ( M E ND A L A M ) Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Untuk mencapai maksud ini latihan bacaan intensif boleh dilaksanaka n. Dalam membaca telaah isi ini. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. membaca pemahaman. latihan kosa kata. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Di samping itu. tetapi mereka juga harus boleh memaham dengan baik apa sahaja yang dibaca. 3 . ia dilakuka n berdasarkan petikan yang pendek -pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. diskusi umum dan sebagainya. gaya dan tekanan yang betul. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa . telaah kata. Mereka bukan hanya setakat boleh membaca kuat. Di samping itu ia memberi tekanan kepada kajian -kajian terhadap ciri -ciri tatabahasa. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. ia memberi tekanan kepada kajian terhadap ciri -ciri tatabahasa. mereka hendaklah dilatih untuk membaca dengan lebih mendalam dan meluas. menyebut perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat. Latihan -latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid -murid. membaca teliti. Bacaan intensif melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan.

program membaca perseorangan adalah satu strategi yang amat men arik. Membaca mentalis ialah kunci bagi segala ilmu pengetahuan. melangkah dan maju sendiri. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis. bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. iaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Dibandingkan dengan membaca nyaring. Kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan mekanis seperti nada suara. Dalam kehidupan yang sebenar. Ketika kegiatan membaca dilakukan. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan.B A C A A N M E N T A L I S / A KA L I A H ( K E F A H A M A N ) Membaca senyap atau membaca dalam hati (silent reading) ialah kegiatan membaca yang melibatkan ingatan visual ( visual memory) dan pengaktifan mata dan ingatan. Pengajaran membaca seperti ini merupakan satu falsafah pengajaran yang melibatkan satu pendekatan terhadap organisasi kelas. membaca dalam hati atau membaca senyap ini melibatkan dua jenis bacaan. Berdasarkan konsep bahawa setiap kanak -kanak harus mencari. Membaca mentalis merupakan aktiviti membaca yang dapat menguasai sebahagian besar hidup kita. Membaca secara perseorangan menuntut selera masing-masing dan ini disebut sebagai personalized reading. dapat dilakukan di mana mana sahaja. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman. 4 . Biasanya. Kedua -duanya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. orang lain tidak terganggu. setiap anggota masyarakat memb aca bahan-bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing -masing. Oleh itu. memilih. Ini dilakukan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. Bacaan mentalis ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan mekanis.

Lazimnya. membaca mekanis ini mer upakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi. 5 . Aspek lain yang sama pentingnya ialah kemampuan mengelompokkan kata -kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. Membaca mekanis adalah satu teknik yang mampu memenuhi pelbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah ketrampilan serta minat. memahami kata -kata dengan cepat dan tepat. Ia juga harus boleh mengelompokkan kata -kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. dalam mengajarkan ketrampilan ini. Walau apapun nama yang digunakan. membaca oral. membaca ulat dan membaca nyaring.B A C A A N M E K A N I S ( B E R SU A R A ) Membaca bersuara sering juga memakai nama-nama yang berbeza seperti membaca mekanis. ia harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. Oleh sebab itu. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Orang yang membaca harus mempunyai kemampuan untuk memaknakan apa sahaja yang tersirat dalam bahan -bahan yang dibaca. Membaca mekanis merupakan satu ketrampilan yang serba rumit dan kompleks. Untuk membolehkan penguasaan membaca nyaring atau membaca secara mekanis ini. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Lingkaran komunikasi belum sempurna sekiranya pendengar b elum dapat memberi tanggapan secukupnya terhadap fikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. pembaca haruslah dapat terlebih dahulu menguasai ketrampilan persepsi yang melibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. Ia menuntut pengertian terhadap aksar a di atas halaman kertas dan memproduksi suara yang tepat dan bermakna. membaca mekanis yang digunakan lebih tertumpu kepada usaha menganalisis pengucapan daripada pemahaman. guru harus dapat memahamkan proses komunikasi dua arah. fikiran dan perasaan seseorang pengarang. Untuk membantu pelajar menangkap serta memahami maksud pengarang secara berkesan .

yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) 6 .Dalam konteks sekolah. iaitu. pelajar digalakkan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik -teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. Secara umumnya seseorang perlu menguasai dua teknik membaca. Teknik Membaca KWLH KWLH adalah singkatan bagi yang berikut. K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan .  membaca pantas  membaca kritis Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning. y untuk mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu t ajuk atau perkara. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. y untuk memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kefahaman tentang sesuatu konsep. pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca.Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. manakala untuk membaca dengan kritis seseorang boleh menggunakan teknik seperti KWLH dan SQ3R. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan. y untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara. y untuk mengumpul pelbagai pendapat berkaitan dengan sesuatu persoalan . Dalam konteks sekolah bestari. pelajar membaca untuk tujuan -tujuan seperti yang berikut. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif.

pelajar dibiasakan menggunaka n borang seperti yang di bawah sekiranya dikehendaki menggunakan teknik KWLH. Ia merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. 7 . Know (K) Apa yang sudah diketahui? Want (W) Apa yang hendak diketahui? Learned (L) Apa yang telah dipelajari/diperoleh? How (H) Apa lagi maklumat tambahan diperlukan? Teknik Membaca SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961). dan menentukan apakh lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan Dalam konteks pengajaran. mengingat dahulau apa yang telah diketahui membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya) Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca menentuka apa yang telah diperoleh dari pembacaannya.Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca. SQ3R adalah singkatan bagi.

Ketika membaca. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. dan perenggan terakhir di bahagian -bahagian buku atau teks.S (survey) tinjau Q (question) soal/tanya R (read) R (recite) baca imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. gambar-gambar atau ilustrasi. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks 8 . Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh . Soalan -soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. membaca perenggan pengenalan.Setelah selesai membaca. tajuk -tajuk kecil. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. lakaran grafik. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan -soalan yang telah disenaraiakannya sebelum ini. dan ianya menjadi garis panduan semasa membaca kelak. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan.

kita boleh membaca cara skimming untuk menentukan kesesuaian sesuatu bahan bacaan . Dalam pembacaan sesuatu petikan. rumusan pada akhir bab dan r ujukan indeks untuk mendapat gambaran umum tentang perkara yang dibaca. Oleh yang demikian. isi kandungan. pembacaan ca ra ini adakah lebih cepat daripada pembacaan cara skimming. Dalam konteks pembelajaran. Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. Idea-idea khusus sengaja diabaikan. Pelajar membaca bahagian bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan -jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan -soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Biasanya. 9 . Ketika kita membaca. Dalam pembacaan sesebuah buku pula.tugasannya. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal. jurnal dan majalah. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhi r. prakata. Jika bahan berkenaan itu di dapati sesuai maka kita boleh menggunakan teknik scanning untuk mendapatkan maklumat khusus yang dicari. Skimming dan Scanning Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang ringkas seperti sesuatu petikan mahu pun bahan bacaan yang lebih panjang seperti buku. skimming dan scanning boleh digunakan bersama. kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah dengan pantas mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil menberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. Pembacaan cara ini boleh melangkau bahagian -bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. fokus kita diberikan kepada bahagian tertentu di dalam buku itu seperti pengenalan. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting setiap peren gan untuk mendapat gambaram umum. tajuk utama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->