KEM AHIR AN MEMB AC A

Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran -kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Melalui pembacaan, seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengal aman-pengalaman biasa yang lain. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua -dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah. Ini kerana kebolehan me mbaca dianggap sebagai asas bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis. Kebolehan membaca bukan sahaja dianggap sebagai asas utama bagi mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi dan sosial, malah sistem persekolahan itu sendiri menganggapnya sehingga ke peringkat yang lebih tinggi.
Takrif membaca

Ada banyak huraian berkaitan takrif membaca. Membaca dimaksudkan sebagai proses memperoleh tafsiran yang bermakna ke atas lambang -lambang bercetak dan bertulis (Harris dan Sipay, 1980). Proses membaca juga dikatakan sebagai keupayaan seseorang itu mengecam bentuk visual dan menghubungkan bentuk itu

1

Di samping itu. Kita menggunakan bahasa bagi melahirkan pemikiran yang wujud dalam minda. Jenis peringkat membaca Terdapat empat jenis peringkat membaca iaitu. membaca berteraskan keinginan mewujudkan interaksi antara penyampaian idea penulis denga tanggapan yang dibuat oleh pembaca. Goodman (1973) pula menyatakan membaca adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuknya makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan.dengan bunyi ataupun makna y ang diketahui melalui pengalaman dan akhirnya berupaya mentafsirkan maksudnya. Ini menunjukkan melalui proses itu wujud interaksi antara bahasa dengan pemikiran kerana hubungan hubungan antara bahasa dengan pemikiran sememangnya berlaku dalam dimensi yang lebih luas. Bagi Smith dan Johnson (1980) pula. y y y y Bacaan mekanis (bersuara) Bacaan mentalis / akaliah (kefahaman) Bacaan intensif (mendalam) Bacaan ekstensif (meluas) 2 .

3 . Bacaan intensif melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. menggunakan intonasi. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Latihan -latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid -murid. Biasanya. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Untuk mencapai maksud ini latihan bacaan intensif boleh dilaksanaka n. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. iaitu yang dipilih secara berhati -hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Teks bacaan yang benar -benar sesuai sahaja yang digunakan. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. membaca kritis dan membaca idea adalah ditekankan. ia memberi tekanan kepada kajian terhadap ciri -ciri tatabahasa. Di samping itu. Latihan -latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah ya ng dihadapi oleh murid -murid. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa . Sementara dalam membaca telaah bahasa. Dalam membaca telaah isi ini. ia dilakuka n berdasarkan petikan yang pendek -pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. Di samping itu ia memberi tekanan kepada kajian -kajian terhadap ciri -ciri tatabahasa.B A C A A N I N T E N S I F ( M E ND A L A M ) Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. menyebut perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat. mereka hendaklah dilatih untuk membaca dengan lebih mendalam dan meluas. diskusi umum dan sebagainya. tetapi mereka juga harus boleh memaham dengan baik apa sahaja yang dibaca. membaca pemahaman. telaah kata. aspek-aspek yang menyangkut bahasa ditegaskan. Mereka bukan hanya setakat boleh membaca kuat. meneliti pemb entukan dan penggunaan perkataan. gaya dan tekanan yang betul. latihan kosa kata. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. membaca teliti. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Setelah murid-murid memperolehi asas yang kukuh dalam kemahiran membaca.

B A C A A N M E N T A L I S / A KA L I A H ( K E F A H A M A N ) Membaca senyap atau membaca dalam hati (silent reading) ialah kegiatan membaca yang melibatkan ingatan visual ( visual memory) dan pengaktifan mata dan ingatan. membaca dalam hati atau membaca senyap ini melibatkan dua jenis bacaan. Ini dilakukan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. orang lain tidak terganggu. Berdasarkan konsep bahawa setiap kanak -kanak harus mencari. setiap anggota masyarakat memb aca bahan-bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing -masing. Biasanya. 4 . Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman. dapat dilakukan di mana mana sahaja. program membaca perseorangan adalah satu strategi yang amat men arik. Membaca mentalis ialah kunci bagi segala ilmu pengetahuan. Kedua -duanya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Membaca secara perseorangan menuntut selera masing-masing dan ini disebut sebagai personalized reading. iaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca mentalis merupakan aktiviti membaca yang dapat menguasai sebahagian besar hidup kita. bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. memilih. Bacaan mentalis ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan mekanis. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis. Pengajaran membaca seperti ini merupakan satu falsafah pengajaran yang melibatkan satu pendekatan terhadap organisasi kelas. Oleh itu. Kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan mekanis seperti nada suara. melangkah dan maju sendiri. Dalam kehidupan yang sebenar. Ketika kegiatan membaca dilakukan. Dibandingkan dengan membaca nyaring.

Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Untuk membantu pelajar menangkap serta memahami maksud pengarang secara berkesan . guru harus dapat memahamkan proses komunikasi dua arah. Lazimnya. Untuk membolehkan penguasaan membaca nyaring atau membaca secara mekanis ini. Walau apapun nama yang digunakan. fikiran dan perasaan seseorang pengarang. Ia menuntut pengertian terhadap aksar a di atas halaman kertas dan memproduksi suara yang tepat dan bermakna. Membaca mekanis merupakan satu ketrampilan yang serba rumit dan kompleks. dalam mengajarkan ketrampilan ini. Ia juga harus boleh mengelompokkan kata -kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. pembaca haruslah dapat terlebih dahulu menguasai ketrampilan persepsi yang melibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. membaca mekanis ini mer upakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. ia harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. 5 . Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Orang yang membaca harus mempunyai kemampuan untuk memaknakan apa sahaja yang tersirat dalam bahan -bahan yang dibaca.B A C A A N M E K A N I S ( B E R SU A R A ) Membaca bersuara sering juga memakai nama-nama yang berbeza seperti membaca mekanis. memahami kata -kata dengan cepat dan tepat. Lingkaran komunikasi belum sempurna sekiranya pendengar b elum dapat memberi tanggapan secukupnya terhadap fikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. Aspek lain yang sama pentingnya ialah kemampuan mengelompokkan kata -kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. membaca oral. membaca ulat dan membaca nyaring. membaca mekanis yang digunakan lebih tertumpu kepada usaha menganalisis pengucapan daripada pemahaman. Oleh sebab itu. Membaca mekanis adalah satu teknik yang mampu memenuhi pelbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah ketrampilan serta minat.

Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan. pelajar digalakkan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. pelajar membaca untuk tujuan -tujuan seperti yang berikut. manakala untuk membaca dengan kritis seseorang boleh menggunakan teknik seperti KWLH dan SQ3R. y untuk mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu t ajuk atau perkara. K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Mereka membaca untuk pelbagai tujuan. iaitu. Teknik Membaca KWLH KWLH adalah singkatan bagi yang berikut. y untuk mengumpul pelbagai pendapat berkaitan dengan sesuatu persoalan . y untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara. y untuk memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kefahaman tentang sesuatu konsep. pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. Dalam konteks sekolah bestari.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) 6 . Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik -teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam.  membaca pantas  membaca kritis Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning.Dalam konteks sekolah.Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. Secara umumnya seseorang perlu menguasai dua teknik membaca.

dan menentukan apakh lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan Dalam konteks pengajaran.Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca. mengingat dahulau apa yang telah diketahui membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya) Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca menentuka apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. SQ3R adalah singkatan bagi. Know (K) Apa yang sudah diketahui? Want (W) Apa yang hendak diketahui? Learned (L) Apa yang telah dipelajari/diperoleh? How (H) Apa lagi maklumat tambahan diperlukan? Teknik Membaca SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961). Ia merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. pelajar dibiasakan menggunaka n borang seperti yang di bawah sekiranya dikehendaki menggunakan teknik KWLH. 7 .

gambar-gambar atau ilustrasi. membaca perenggan pengenalan. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. dan perenggan terakhir di bahagian -bahagian buku atau teks. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan -soalan yang telah disenaraiakannya sebelum ini. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Ketika membaca.S (survey) tinjau Q (question) soal/tanya R (read) R (recite) baca imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks 8 . Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. lakaran grafik. Soalan -soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. tajuk -tajuk kecil.Setelah selesai membaca. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh . Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. dan ianya menjadi garis panduan semasa membaca kelak.

pembacaan ca ra ini adakah lebih cepat daripada pembacaan cara skimming. prakata. Idea-idea khusus sengaja diabaikan. Oleh yang demikian. jurnal dan majalah. kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah dengan pantas mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil menberi tumpuan kepada maklumat yang dicari.tugasannya. rumusan pada akhir bab dan r ujukan indeks untuk mendapat gambaran umum tentang perkara yang dibaca. Skimming dan Scanning Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang ringkas seperti sesuatu petikan mahu pun bahan bacaan yang lebih panjang seperti buku. Pelajar membaca bahagian bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan -jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. fokus kita diberikan kepada bahagian tertentu di dalam buku itu seperti pengenalan. Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. Biasanya. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhi r. Jika bahan berkenaan itu di dapati sesuai maka kita boleh menggunakan teknik scanning untuk mendapatkan maklumat khusus yang dicari. Pembacaan cara ini boleh melangkau bahagian -bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan -soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Dalam pembacaan sesuatu petikan. skimming dan scanning boleh digunakan bersama. isi kandungan. Dalam konteks pembelajaran. tajuk utama. 9 . Ketika kita membaca. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting setiap peren gan untuk mendapat gambaram umum. kita boleh membaca cara skimming untuk menentukan kesesuaian sesuatu bahan bacaan . Dalam pembacaan sesebuah buku pula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful