KEM AHIR AN MEMB AC A

Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran -kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Melalui pembacaan, seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengal aman-pengalaman biasa yang lain. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua -dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah. Ini kerana kebolehan me mbaca dianggap sebagai asas bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis. Kebolehan membaca bukan sahaja dianggap sebagai asas utama bagi mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi dan sosial, malah sistem persekolahan itu sendiri menganggapnya sehingga ke peringkat yang lebih tinggi.
Takrif membaca

Ada banyak huraian berkaitan takrif membaca. Membaca dimaksudkan sebagai proses memperoleh tafsiran yang bermakna ke atas lambang -lambang bercetak dan bertulis (Harris dan Sipay, 1980). Proses membaca juga dikatakan sebagai keupayaan seseorang itu mengecam bentuk visual dan menghubungkan bentuk itu

1

Jenis peringkat membaca Terdapat empat jenis peringkat membaca iaitu.dengan bunyi ataupun makna y ang diketahui melalui pengalaman dan akhirnya berupaya mentafsirkan maksudnya. Goodman (1973) pula menyatakan membaca adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuknya makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Bagi Smith dan Johnson (1980) pula. Kita menggunakan bahasa bagi melahirkan pemikiran yang wujud dalam minda. Di samping itu. Ini menunjukkan melalui proses itu wujud interaksi antara bahasa dengan pemikiran kerana hubungan hubungan antara bahasa dengan pemikiran sememangnya berlaku dalam dimensi yang lebih luas. membaca berteraskan keinginan mewujudkan interaksi antara penyampaian idea penulis denga tanggapan yang dibuat oleh pembaca. y y y y Bacaan mekanis (bersuara) Bacaan mentalis / akaliah (kefahaman) Bacaan intensif (mendalam) Bacaan ekstensif (meluas) 2 .

meneliti pemb entukan dan penggunaan perkataan. aspek-aspek yang menyangkut bahasa ditegaskan. Setelah murid-murid memperolehi asas yang kukuh dalam kemahiran membaca. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Biasanya. gaya dan tekanan yang betul. latihan kosa kata. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. iaitu yang dipilih secara berhati -hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. telaah kata. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa . Latihan -latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid -murid. Untuk mencapai maksud ini latihan bacaan intensif boleh dilaksanaka n. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Latihan -latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah ya ng dihadapi oleh murid -murid. Teks bacaan yang benar -benar sesuai sahaja yang digunakan. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. ia dilakuka n berdasarkan petikan yang pendek -pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. membaca kritis dan membaca idea adalah ditekankan.B A C A A N I N T E N S I F ( M E ND A L A M ) Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. membaca teliti. membaca pemahaman. Di samping itu ia memberi tekanan kepada kajian -kajian terhadap ciri -ciri tatabahasa. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. 3 . Sementara dalam membaca telaah bahasa. Dalam membaca telaah isi ini. tetapi mereka juga harus boleh memaham dengan baik apa sahaja yang dibaca. menyebut perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat. Bacaan intensif melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Mereka bukan hanya setakat boleh membaca kuat. diskusi umum dan sebagainya. Di samping itu. mereka hendaklah dilatih untuk membaca dengan lebih mendalam dan meluas. menggunakan intonasi. ia memberi tekanan kepada kajian terhadap ciri -ciri tatabahasa.

melangkah dan maju sendiri. Membaca secara perseorangan menuntut selera masing-masing dan ini disebut sebagai personalized reading. memilih. iaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. program membaca perseorangan adalah satu strategi yang amat men arik. bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman. Berdasarkan konsep bahawa setiap kanak -kanak harus mencari. orang lain tidak terganggu. Membaca mentalis ialah kunci bagi segala ilmu pengetahuan. setiap anggota masyarakat memb aca bahan-bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing -masing. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis. Biasanya. Kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan mekanis seperti nada suara.B A C A A N M E N T A L I S / A KA L I A H ( K E F A H A M A N ) Membaca senyap atau membaca dalam hati (silent reading) ialah kegiatan membaca yang melibatkan ingatan visual ( visual memory) dan pengaktifan mata dan ingatan. Oleh itu. membaca dalam hati atau membaca senyap ini melibatkan dua jenis bacaan. dapat dilakukan di mana mana sahaja. Dalam kehidupan yang sebenar. Pengajaran membaca seperti ini merupakan satu falsafah pengajaran yang melibatkan satu pendekatan terhadap organisasi kelas. Membaca mentalis merupakan aktiviti membaca yang dapat menguasai sebahagian besar hidup kita. 4 . Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. Ini dilakukan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. Bacaan mentalis ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan mekanis. Ketika kegiatan membaca dilakukan. Kedua -duanya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Dibandingkan dengan membaca nyaring.

Untuk membolehkan penguasaan membaca nyaring atau membaca secara mekanis ini. Orang yang membaca harus mempunyai kemampuan untuk memaknakan apa sahaja yang tersirat dalam bahan -bahan yang dibaca. Membaca mekanis adalah satu teknik yang mampu memenuhi pelbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah ketrampilan serta minat. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Ia juga harus boleh mengelompokkan kata -kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. memahami kata -kata dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu. fikiran dan perasaan seseorang pengarang. membaca ulat dan membaca nyaring.B A C A A N M E K A N I S ( B E R SU A R A ) Membaca bersuara sering juga memakai nama-nama yang berbeza seperti membaca mekanis. membaca mekanis ini mer upakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi. Lingkaran komunikasi belum sempurna sekiranya pendengar b elum dapat memberi tanggapan secukupnya terhadap fikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. dalam mengajarkan ketrampilan ini. Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. membaca oral. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Membaca mekanis merupakan satu ketrampilan yang serba rumit dan kompleks. 5 . ia harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. Lazimnya. Ia menuntut pengertian terhadap aksar a di atas halaman kertas dan memproduksi suara yang tepat dan bermakna. pembaca haruslah dapat terlebih dahulu menguasai ketrampilan persepsi yang melibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. Walau apapun nama yang digunakan. Untuk membantu pelajar menangkap serta memahami maksud pengarang secara berkesan . Aspek lain yang sama pentingnya ialah kemampuan mengelompokkan kata -kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. membaca mekanis yang digunakan lebih tertumpu kepada usaha menganalisis pengucapan daripada pemahaman. guru harus dapat memahamkan proses komunikasi dua arah.

Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. y untuk mengumpul pelbagai pendapat berkaitan dengan sesuatu persoalan . y untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan. Teknik Membaca KWLH KWLH adalah singkatan bagi yang berikut.  membaca pantas  membaca kritis Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning. Dalam konteks sekolah bestari.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) 6 . Secara umumnya seseorang perlu menguasai dua teknik membaca.Dalam konteks sekolah. Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik -teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. y untuk mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu t ajuk atau perkara. pelajar membaca untuk tujuan -tujuan seperti yang berikut. manakala untuk membaca dengan kritis seseorang boleh menggunakan teknik seperti KWLH dan SQ3R.Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. iaitu. y untuk memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kefahaman tentang sesuatu konsep. K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . pelajar digalakkan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan.

Know (K) Apa yang sudah diketahui? Want (W) Apa yang hendak diketahui? Learned (L) Apa yang telah dipelajari/diperoleh? How (H) Apa lagi maklumat tambahan diperlukan? Teknik Membaca SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961).Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca. pelajar dibiasakan menggunaka n borang seperti yang di bawah sekiranya dikehendaki menggunakan teknik KWLH. 7 . dan menentukan apakh lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan Dalam konteks pengajaran. SQ3R adalah singkatan bagi. Ia merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. mengingat dahulau apa yang telah diketahui membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya) Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca menentuka apa yang telah diperoleh dari pembacaannya.

Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan -soalan yang telah disenaraiakannya sebelum ini.S (survey) tinjau Q (question) soal/tanya R (read) R (recite) baca imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks 8 . gambar-gambar atau ilustrasi. membaca perenggan pengenalan. tajuk -tajuk kecil. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. dan ianya menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Soalan -soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. dan perenggan terakhir di bahagian -bahagian buku atau teks. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh . Ketika membaca. lakaran grafik. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar.Setelah selesai membaca.

Ketika kita membaca. fokus kita diberikan kepada bahagian tertentu di dalam buku itu seperti pengenalan. Dalam pembacaan sesuatu petikan. tajuk utama. skimming dan scanning boleh digunakan bersama. 9 . kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah dengan pantas mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil menberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan -soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Biasanya. pembacaan ca ra ini adakah lebih cepat daripada pembacaan cara skimming. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal. Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhi r. rumusan pada akhir bab dan r ujukan indeks untuk mendapat gambaran umum tentang perkara yang dibaca. Pelajar membaca bahagian bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan -jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Skimming dan Scanning Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang ringkas seperti sesuatu petikan mahu pun bahan bacaan yang lebih panjang seperti buku. jurnal dan majalah. Dalam konteks pembelajaran. Dalam pembacaan sesebuah buku pula. prakata. isi kandungan. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting setiap peren gan untuk mendapat gambaram umum. Idea-idea khusus sengaja diabaikan. kita boleh membaca cara skimming untuk menentukan kesesuaian sesuatu bahan bacaan . Pembacaan cara ini boleh melangkau bahagian -bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting.tugasannya. Jika bahan berkenaan itu di dapati sesuai maka kita boleh menggunakan teknik scanning untuk mendapatkan maklumat khusus yang dicari. Oleh yang demikian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful