HBML 4203

Kesusasteraan Melayu Disediakan oleh Rosidah binti Ismail (9641002036112)

Seminar Kesusasteraan Melayu
Tajuk : Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Moden Anjuran: Jabatan Pelajaran Daerah Pasir Puteh Kelantan Disediakan Oleh: Rosidah Bt Ismail

sastera merupakan hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu .Pengenalan ‡ Dewan Bahasa Dan Pustaka .

. talibun (sesomba). nazam. peribahasa berangkap. seloka. gurindam. dan dikir (zikir). prosa berirama (prosa lirik).Kesusasteraan Melayu Tradisional ‡ Prosa Melayu Tradisional ‡ Naratif Lisan ‡ Naratif Tulisan ‡ Prosa Tradisional Bukan Naratif ‡ Puisi Melayu Tradisional ‡ pantun. teka teki. teromba. syair.

Tidak mengandungi mitos dan legenda. dan Telah berhenti mengagung-agungkan golongan istana dan bangsawan .Sastera Melayu Moden ‡ Ciri-ciri Sastera Melayu Moden ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak lagi berkisar di istana. Tidak terbina atas khayalan melulu.

‡ Zaman Mutakhir ± Penulisan novel popular. dan cerpen .Perkembangan Sastera Melayu Moden ‡ Zaman Selepas Perang ± Penulisan novel meningkat selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. sajak. novel remaja.

Puisi Melayu Tradisional ‡ Puisi Melayu Tadisional Warisan Melayu ‡ Puisi Tradisional Warisan Islam .

Bentuk dan aliran dalam Penulisan Karya Sastera        Klasikism Romantisisme Realisme Naturalisme Absurdisme Surelisme Keislaman .

Novel ‡ Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial .

Jenis Novel -Novel perwatakan -Novel perwatakan -Novel peristiwa -Novel resaman -Novel sejarah -Novel Sosial -Novel Politik -Novel lawan alam .

Cerpen ‡ Cerita pendek yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah .

Drama/Terater ‡ cereka yang berbentuk lakonan Sifat Drama ‡ Isu konflik ‡ Aksi fizikal atau mental ‡ Jangka waktu persembahan yang terbatas .

Tragedi-Komedi .Tragedi. Pantomin. Opera.Jenis Drama ‡ Jenis-jenis drama terdiri dari Komedi.

Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa .Puisi Moden (sajak) Sifat-sifat Sajak ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Mempunyai rangkap. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap.

BentukBentuk-bentuk Sajak ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Disitkhon Terzina Quintain Quantrain Sextet Oktaf (stanza) .

pentafsiran dan penilaian terhadap sesuatu wacana sastera. .Kritikan Sastera ‡ Kritikan sastera merupakan cabang dan disiplin sastera yang mewujudkan analisis.

Kritikan Sastera .

tema. .pengolahan isi dalam bentuk yang indah.Unsur dalam kritikan sastera ‡ Intrinsik ± Unsur dalaman yang terdiri watak dan perwatakan. ‡ Ekstrinsik ± Aspek formal. latar dan sudut pandangan dan gaya bahasa.

.

Penutup ‡ Pengkritik bertanggungjawab menghuraikan pengalaman pembacanya sesudah menghayati dan memahami sesuatu karya sastera ‡ sastera dan kritikan sastera itu saling memerlukan dan saling melengkapi dalam upaya meningkatkan dan memartabatkan kesusasteran bangsa. .

Terima Kasih .