HBML 4203

Kesusasteraan Melayu Disediakan oleh Rosidah binti Ismail (9641002036112)

Seminar Kesusasteraan Melayu
Tajuk : Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Moden Anjuran: Jabatan Pelajaran Daerah Pasir Puteh Kelantan Disediakan Oleh: Rosidah Bt Ismail

sastera merupakan hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu .Pengenalan ‡ Dewan Bahasa Dan Pustaka .

seloka. teka teki. prosa berirama (prosa lirik). teromba. peribahasa berangkap. . syair. nazam. gurindam. dan dikir (zikir). talibun (sesomba).Kesusasteraan Melayu Tradisional ‡ Prosa Melayu Tradisional ‡ Naratif Lisan ‡ Naratif Tulisan ‡ Prosa Tradisional Bukan Naratif ‡ Puisi Melayu Tradisional ‡ pantun.

dan Telah berhenti mengagung-agungkan golongan istana dan bangsawan .Sastera Melayu Moden ‡ Ciri-ciri Sastera Melayu Moden ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak lagi berkisar di istana. Tidak terbina atas khayalan melulu. Tidak mengandungi mitos dan legenda.

novel remaja. ‡ Zaman Mutakhir ± Penulisan novel popular. dan cerpen .Perkembangan Sastera Melayu Moden ‡ Zaman Selepas Perang ± Penulisan novel meningkat selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. sajak.

Puisi Melayu Tradisional ‡ Puisi Melayu Tadisional Warisan Melayu ‡ Puisi Tradisional Warisan Islam .

Bentuk dan aliran dalam Penulisan Karya Sastera        Klasikism Romantisisme Realisme Naturalisme Absurdisme Surelisme Keislaman .

Novel ‡ Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial .

Jenis Novel -Novel perwatakan -Novel perwatakan -Novel peristiwa -Novel resaman -Novel sejarah -Novel Sosial -Novel Politik -Novel lawan alam .

Cerpen ‡ Cerita pendek yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah .

Drama/Terater ‡ cereka yang berbentuk lakonan Sifat Drama ‡ Isu konflik ‡ Aksi fizikal atau mental ‡ Jangka waktu persembahan yang terbatas .

Tragedi-Komedi . Opera.Jenis Drama ‡ Jenis-jenis drama terdiri dari Komedi. Pantomin.Tragedi.

Puisi Moden (sajak) Sifat-sifat Sajak ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. Mempunyai rangkap. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa . Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap.

BentukBentuk-bentuk Sajak ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Disitkhon Terzina Quintain Quantrain Sextet Oktaf (stanza) .

pentafsiran dan penilaian terhadap sesuatu wacana sastera.Kritikan Sastera ‡ Kritikan sastera merupakan cabang dan disiplin sastera yang mewujudkan analisis. .

Kritikan Sastera .

pengolahan isi dalam bentuk yang indah. tema. latar dan sudut pandangan dan gaya bahasa. ‡ Ekstrinsik ± Aspek formal.Unsur dalam kritikan sastera ‡ Intrinsik ± Unsur dalaman yang terdiri watak dan perwatakan. .

.

.Penutup ‡ Pengkritik bertanggungjawab menghuraikan pengalaman pembacanya sesudah menghayati dan memahami sesuatu karya sastera ‡ sastera dan kritikan sastera itu saling memerlukan dan saling melengkapi dalam upaya meningkatkan dan memartabatkan kesusasteran bangsa.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful