Assalamualaikum wr.

wb Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni , Bapak – Bapak saha Ibu – Ibu guru ingkang satuhu kinurmatan , adik – adik kaelas X saha XI ingkang kula tresnani . Puji syukur tansah katur dhumateng Allah SWT ingkang sampun paring kanugrahan , rahmat sarta hidayah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula ,katilik ing wekdhal menika saged kempal manunggal kanthi wilujeng nir ing sambekala. Kadang kula kelas X saha XI ingkang kula tresnani sekedap malih kula sak kanca kelas XII badhe nilaraken pawiyatan ing SMA N 1 MINGGIR punika . Pramila saking menika ing mbok bilih sak dangunipun kula sesrawungan kaliyan panjenengan sedaya kepanggih kalepatan saha kekhilafan kula nyuwun agunging pangapunten . Awrat sejatosipun kula perpisahan nilaraken bangkuning pawiyatan ing SMA mriki nilaraken adik – adik kelas kula ingkang sampun kula anggep kadhos dene sederek piyambak . Nanging kados pundi malih , jer kula panjenegan sedaya namung tita sawantah mboten kewawi nyelai pepesthening gusti ingkang maha kuwaos . Adik – adik kula nderek pepenget dhumateng panjenengan sedaya mugi – mugi sakmedhal kula saking pawiyatan mriki adik –adik sageta dados siswa utawi siswi ingkang tansah mbangun miturut dhumateng Bapak saha Ibu guru lan dados murid ingkang pinter tur kreatif . Adik –adik kelas ingkang kula tresnani , kula tansah jurung donga lan pamuji mugi – mugi ingkang tasih wonten ing pawiyatan mriki tansah pikantuk pangahyomanipun Allah SWT . Lan semanten ugi kula nyuwun donga saha pangestu dhumateng adik – adik kula mugi – mugi kula saged nglajengaken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil , wodene ingkang nyambut damel sageta tumunten pikantuk padamelan ingkang trep kaliyan ngelmi saha kesagedanipun piyambak – piyambak . Wasana naming semanten atur pamitan kula amakili sedaya kanca – kanca kelas XII ing mbok bilih anggen kula matur kepanggih kalepatan kula tansah nyuwun lumunturing sih samodra pangarsami .

Wassalammuallaikum wr.wb

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.