Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am (tekan Ctrl+klik disini

)

BAHAGIAN III CUTI 1. PENGENALAN  Perintan Am Bab C, Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. Berkuatkuasa mulai dari 1hb. Januari, 1974. Beberapa Kandungan Perintah Am ini telah dipinda melalui pekelilingpekeliling dari masa ke semasa.

 

2.

TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam. Tujuan cuti ialah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan menyelesaikan masalah peribadi.

3.

TAFSIRAN CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. Dasar cuti rehat ialah pegawai digalakkan mengambil cuti rehat untuk tujuan kecekapan demi kepentingan pegawai itu sendiri.

4.

TAFSIRAN SIJIL SAKIT     Cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan. Diluluskan oleh Ketua Jabatannya. Dengan mengemukakan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima Diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan sembuh.

CUTI :

24

KATEGORI CUTI 1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN 2. CUTI ATAS SEBAB KESIHATAN/PERUBATAN 3. CUTI MENUNAIKAN HAJI 4. CUTI TANPA REKOD 5. CUTI KERANA BERKURSUS

1.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN (P.A. Bab ‘C’ 6) Ada 4 jenis cuti yang boleh diberi kerana perkhidmatan; i. ii. iii. iv. i. Cuti Rehat Cuti Rehat Khas Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji Cuti Rehat (P.Am Bab ‘C’ 7 dan 8) • • Boleh diambil pada bila-bila masa dalam tahun itu mengikut tempoh yang melayakkan. Kadar cuti rehat ialah; Gred/Kategori SSM 31 - 54 - DGA32, DGA34, DG41, DG44, DG48, DG54 - N32, W32 - F32 21 – 30 - N26, N27, N22 - DGA29 - W22, W27 - C22 - F29 1 – 20 - N1, R1, R3 Di bawah 10 tahun Perkhidmatan 30 Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih 35

25

30

20

25
CUTI : 25

anggota yang melapor diri pada 1 Jun. Perkiraan yang sama juga hendaklah dibuat bagi tahun yang seseorang itu genap sepuluh tahun perkhidmatan yang pertama. Tarikh kuatkuasa pekeliling 1 September 2005. Pegawai Akan Bersara ( P. Am Bab ‘C’ 10 ) Anggota yang akan bersara dibenarkan mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan mendapat sejurus sebelum ia bersara supaya cuti rehat itu tamat di hari akhir perkhidmatannya. perkiraannya ialah seperti berikut:20 hari x 7 bulan perkhidmatan / 12 bulan = 11. Cuti rehat yang seseorang pegawai itu boleh mengambil hendaklah jangan melebihi jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkannya bagi tempoh perkhidmatan selama masa 24 bulan sebelum tarikh persaraannya. Cuti Rehat Tiada Genap Setahun Perkhidmatan ( P. 20 Tahun 2005 bagi pegawaipegawai Awam.W17 . jika kelayakan cutinya sebanyak 20 hari setahun. Naik Tanggagaji/Lebih 10 Tahun Berkhidmat ( P.F11 * Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pegawai Akan Berhenti Kerja ( P. Sebagai contoh.. CUTI : 26 .66 hari Kelayakan cuti bagi tahun berkenaan ialah 12 hari.Am Bab ‘C’ 8(b) ) Seseorang pegawai yang dilantik atau dinaikkan pangkat ke satu jawatan yang mempunyai tanggagaji yang lebih tinggi maksimanya dan dengan itu mengubahkan hak cutinya mengikut kadar di dalam PA Bab ‘C’ 8 (a) maka semua tempoh yang ia telah berkhidmat di atas tanggagaji yang rendah maksimanya dalam tahun itu akan dianggap sebagai perkhidmatan dalam tanggagaji yang bermaksima tinggi itu.C17.Am Bab ‘C’ 9 (a) ) Kelayakan ialah sebanyak cuti bagi tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan dikira ke setengah hari berhampiran.N11. C11 . dikira kebelakang dari hari akhir perkhidmatannya itu. N17 . Am Bab ‘C’ 9 (b)) Anggota yang akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan tidak akan berkelayakan mengambil cuti rehat yang lebih daripada kadar bagi perkhidmatan yang melayakkan sebelum tarikh ia akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan itu. lantikan mulai 1 September 2005 kelayakan Cuti Rehat dikurangkan selama 5 hari.

9 Tahun 2003) Cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan atas kepentingan perkhidmatan boleh diberi gantian dalam bentuk berikut. Jumlah keseluruhan cuti rehat yang boleh dikumpul untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 120 hari sepanjang perkhidmatan. 4 salinan Lampiran A (lampiran 1) 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 1 salinan Kew.Am Bab ‘C’ 11 ) Anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan. Contoh format seperti di (Lampiran 1). 2. Contoh format seperti Lampiran A (Lampiran 1) di bawah: CUTI : 27 . ‘8’ semasa yang telah diluluskan.  Award Wang Tunai Sebagai Hadiah Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpul bagi maksud ini ialah separuh dari cuti rehat yang layak diperolehi bagi sesuatu tahun atau tertakluk kepada maksima 15 hari setahun mengikut mana yang kurang.Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil (P. Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3. ke tahun ketiga. Cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada tahun akhir tahun ketiga. Untuk tindakan sekolah hantar dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. Pegawai perlu membuat permohonan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dan kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPN Johor berserta dengan kenyataan cuti yang kemaskini.

9 Tahun 1991) atau Sistem Saraan Malaysia. luput pada akhir tahun ketiga. Pekeliling Perkhidmatan Bil. (b) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunan yang layak sebanyak _______ hari sebelum akhir tahun 20 ____. Oleh sebab tahun 20 _____ ialah tahun akhir perkhidmatan pegawai ini. Nota 3 : Pengumpulan cuti rehat bagi GCR hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari. Beliau akan bersara/telah meninggal dunia dalam perkhidmatan pada * ____/_____/20____ . …………………………………………. ( Tandatangan Ketua Jabatan JPNJ ) Nama Penuh Jawatan Tarikh : : : Nota 1 : Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan Baru (Perenggan 2. Nota 2 : Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak ________ hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. Lampiran D7. CUTI : 28 . Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh ________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan ______________________ (a) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunannya sebanyak___________hari sebelum akhir tahun __________. baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan.( Lampiran 1 ) Lampiran A KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN UNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI GCR DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGNAN 7 TAHUN 2003. maka sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. manakala sebanyak __________ hari lagi adalah dibenarkan dibawa ke tahun hadapan..

Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan. * * * Semua pegawai yang mengajar dan diberi cuti penggal atau cuti semester di sekolah atau institusi pelajaran dan pengajian tinggi. Walau bagaimanapun jumlah CRK perlu ditolak bagi tempoh-tempoh yang tidak melayakkan seperti Cuti Tanpa Gaji. Cuti CUTI : 29 . Guru sandaran terlatih. Jumlah yang boleh dikumpulkan terhad kepada 120 hari. Guru kontrak Pegawai yang tidak layak . dibenarkan untuk dikumpul bagi pemberian GCR (berdasarkan kepada kelayakan perkhidmatan). . * * * Pegawai yang telah diberikan kemudahan cuti rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab ‘C’. Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar. Guru Sandaran Tidak Terlatih. . * * Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak CRK.Kuasa Melulus Cuti Rehat Khas ialah Pengetua/Guru Besar bagi pegawai yang mengajar di sekolah. Pegawai yang layak Pemberian Wang Tunai GCR.Borang yang sesuai boleh diguna pakai seperti Borang Cuti Rehat yang digunakan oleh Pengetua/Guru Besar/Anggota Kakitangan sokongan dengan sedikit pengubahsuaian. ii) Cuti Rehat Khas (Pek. . Perkhidmatan Bil.Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. Pengetua dan Guru Besar yang menikmati kemudahan cuti rehat. . Bagi tahun 2004 semua PPP adalah berkelayakan mengumpul 6 hari CRK bagi pemberian wang tunai GCR tanpa perlu ditolak cuti sambilan yang telah diambil pada tahun tersebut. Pegawai yang layak . 3 Tahun 2005) Cuti Sambilan diganti dengan Cuti Rehat Khas yang berkuatkuasa mulai 1 Mac 2004.* Mana yang berkenaan.

Tindakan sekolah untuk hantar dokumen ke Johor: 1. * * * * * * Guru Sandaran Terlatih/Guru Sandaran Tidak Terlatih. Unit Perkhidmatan JPN Setiap hujung tahun pihak sekolah perlu menghantar sesalinan Lampiran A. Sebarang tempoh cuti selepas habis tempoh cuti berkelayakan akan ditolak daripada emolumen. Cuti Belajar. Pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 Mac 2004. Bil. Pegawai yang bersara sebelum 2 Mac 2004. Walau bagaimanapun sekiranya CRK yang dipohon amat diperlukan. Maka mengikut prinsipnya permohonan CRK boleh diluluskan 1 hari bagi setiap 2 bulan. * 1/12 x 7 = 0. Cuti Haji.P. Formula pengiraan kelayakan CRK . Pegawai yang tidak layak GCR. Pegawai yang dibuang kerja. (Pengesahan Ketua Institusi Pendidikan bagi Pengumpulan Cuti Rehat Khas di Bawah P.58 hari sebulan. Pegawai yang meletak jawatan. Cuti Tibi. 40 x 7 = 0. Contoh 1 : Cuti Haji selama 40 hari pada tahun 2005. 120 x 7 = 2. 3/2005) yang telah diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar.33 hari 360 Maka : 7 hari – 2 hari = 5 hari kelayakan (2005) Cuti Rehat Khas yang tidak habis digunakan. Guru Kontrak.Separuh Gaji. Pegawai yang bersara pada atau sebelum 2 Mac 2004. Pengetua/Guru Besar boleh menggunakan budi bicaranya untuk meluluskan CRK melebihi kelayakan. CUTI : 30 . * * Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 Mac 2004. Kusta dan Barah dan Cuti Sakit yang berlebihan yang tidak dapat kelulusan Kementerian).77 hari 360 Maka : 7 hari – 1 hari = 6 hari (kelayakan 2005) Contoh 2 : Cuti Tanpa Gaji 120 hari pada tahun 2005.

_________________________________ ( Tandatangan Ketua Institusi Pendidikan ) Nama Penuh Jawatan Tarikh : : : Nota: 1) Pengesahan ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. Sesalinan Kenyataan Cuti yang kemaskini bagi tujuan rekod dalam Buku Rekod Perkhidmatan. CUTI : 31 .2. Contoh Lampiran ‘A’ CRK adalah seperti di bawah : LAMPIRAN A PENGESAHAN KETUA INSTITUSI PENDIDIKAN BAGI PENGUMPULAN CUTI REHAT KHAS DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005 Saya sahkan bahawa ___________________________________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan _______________________ mempunyai Cuti Rehat Khas yang tidak dihabiskan sebanyak ________ hari untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) pada akhir tahun 20____ . 2) Pengumpulan Cuti Rehat Khas hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari termasuk pengumpulan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 sekiranya ada.

tetapi tidak melebihi 180 hari sepanjang perkhidmatan.2 salinan Kenyataan cuti yang kemaskini . Borang permohonan cuti separuh gaji ( Borang ‘A’) bagi 14 hari pertama. Berikut adalah contoh Borang ‘A’dan Lampian ‘B’ CUTI : 32 . iii.A.2 salinan * * * ii.A.Guru P. Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Separuh Gaji tidak lebih 14 hari dalam satu-satu tahun dan selebihnya diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tertentu.Bukan Guru * Boleh diluluskan atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai tersebut samada di hospital atau di rumah yang perlu disokong dengan surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan yang menyatakan orang yang berkenaan sebenarnya sakit dan memerlukan penjagaan. Bab ‘C’ 13 (a) (ii).4 salinan kew.iii) Cuti Separuh Gaji P. Cuti Separuh Gaji tidak boleh diambil secara putus-putus. Bab ‘C’ 51(a) (ii) . Kadar cuti yang boleh diluluskan 30 hari bagi tiap-tiap tahun genap tahun perkhidmatan yang melayakkan. .4 salinan. 8 cuti separuh gaji . Borang permohonan cuti separuh gaji (Lampiran ‘B’) sekiranya pegawai mohon melebihi 14 hari – 4 salinan. iv. Surat akuan dari Pegawai Perubatan . Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPN Johor sekiranya pegawai tersebut memohon ialah : i.

Sebab-sebab bercuti: _________________________________________________ 8.1/1977) (BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD/SEPARUH GAJI/TANPA GAJI) BAHAGIAN ‘A’ 1. Permohonan pegawai disokong/*Permohonan pegawai ini tidak disokong. Ketiadaan pegawai ini tidak akan menjejaskan pelajaran dan pembelajaran murid-murid dan juga tidak akan membebankan tugas guru yang mengambil alih tugas pegawai tersebut. 3.Borang ‘A’ . JPJ Bil. Nama: __________________________________________ JPNJ/FP: __________ 2. sebutkan nama Guru Penolong Kanan yang akan mengambil alih tugas kerja semasa bercuti: _________________________ Tarikh:_______________ _______________________ Tandatangan Pemohon BAHAGIAN ‘B’ 1.Pek. Mohon Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji selama ______________ hari mulai dari _________________ hingga _____________________ 7. Jawatan sekarang: ___________________________________________________ 3. Jumlah cuti yang telah diambil hingga sekarang ialah sebanyak __________ hari. Gaji Sekarang: RM ____________ 6. 4. Kategori/Gred: __________ 4. Pegawai ini *sudah/belum mengambil cuti yang di atas dalam tahun ini. Dua salinan kenyataan cuti yang kemaskini disertakan bersama-sama ini. 31 (Pin. CUTI : 33 . Jika Pengetua/Guru Besar. 5. 2. Tarikh mula dilantik: ____________________ 5. Alamat semasa bercuti : _______________________________________________ 9.

Tarikh:________________ _______________________ Tandatangan Pengetua/Guru Besar BAHAGIAN ‘C’ (Sokongan Ke atas Permohonan Pegawai/Kakitangan PPD/Pengetua/Guru Besar) * Permohonan di atas disokong/tidak disokong (Jika tidak disokong sila beri ulasan) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Tarikh:_________________ * Potong yang tidak berkenaan. ________________________ Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah (Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Johor) CUTI : 34 .

Sila kemukakan 4 salinan Laporan Perubahan (Kew. gaji/ 4. 5. Tarikh:_________________ ________________________ Tandatangan Pegawai Yang Melulus Cuti * Potong yang tidak berkenaan. 1. CUTI : 35 . _________________________________ _________________________________ Tuan/Puan.BAHAGIAN ‘D’ Rujukan Jabatan: JPNJ/FP:____________ Pegawai Pelajaran Daerah. Permohonan di atas diluluskan sebagai Cuti Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji Selama ________ hari mulai dari _________________ hingga ________________ mengikut __________________________________________________________ 2. Kelulusan ini hendaklah dicatatkan ke dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cutinya. Permohonan di atas tidak dapat diluluskan sebagai Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji sepenuhnya kerana ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.8) potongan pemberhentian gaji pegawai yang berkenaan untuk kelulusan Jabatan ini. Pengetua / Guru Besar. Sila maklumkan kelulusan ini kepada pegawai yang berkenaan.

4 salinan (Guanakan Borang ‘A’ . 5. Bayaran balik gaji termasuk elaun bagi tempoh cuti yang gajinya tidak sempat diberhentikan dalam bentuk Cek. 8 pergerakan gaji tahunan terkini yang telah diluluskan. Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji .Am Bab ‘C’ 14(b) . 1/1977) . Sekiranya pegawai mohon Cuti Tanpa Gaji ke Luar Negara selain dokumen di atas pihak sekolah perlu kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1.Pek. Bil.Urusan sendiri di luar Malaysia • • • • • • Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada pegawai-pegawai atas sebab-sebab persendirian yang mustahak.dikemukakan 3 bulan dari tarikh cuti hendak dimulakan. Cuti ini tidak boleh diambil sekali lagi sehingga selepas 4 tahun cuti yang pertama itu. Pegawai mestilah telah dilantik tetap. Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. JPJ. Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. 8/2004) 2. 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 4. 4 salinan Lampiran A (Pek. Pihak sekolah perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak lebih 360 hari. 2. Kiriman Wang Pos. 4 salinan Kew.Urusan sendiri di dalam Malaysia P.iii) Cuti Tanpa Gaji P. Wang Pos atau Deraf Bank Berpalang “Akaun Penerima” atas nama Pengarah Pelajaran Johor. 1 salinan Kew. Pegawai juga layak mengambil baki cuti tanpa gaji selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. 31 (Pin. 8 Cuti Tanpa Gaji 3. CUTI : 36 .Am Bab ‘C’ 14(c) . Bi. 4 salinan Borang B (jika pegawai itu mohon ke Negeri-Negeri Komunis dan Negeri-Negeri Terhad seperti Negeri China) * Borang permohonan hendaklah dihantar 3 bulan sebelum tarikh lawatan.Perkhid. Cuti tanpa gaji kerana urusan di luar Malaysia boleh diluluskan bila pegawai telah mempunyai perkhidmatan terus-menerus tidak kurang dari 6 bulan dan ia telah mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan.

_______________ Tarikh 5. (iv) Tarikh lawatan daripada: (v) Jumlah hari lawatan: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari tarikh tiba Malaysia Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang 3. Maklumat berkaitan permohonan kemudahan perlindungan insuran adalah seperti berikut: (a) Butir Diri Waris (i) Nama Waris (ii) No Kad Pengenalan: (b) Sila kemukakan tuntutan bayaran premium insuran kesihatan kepada alamat di bawah: (iii) Alamat Rumah dan No.Pasport Antarabangsa: (vii) Alamat Rumah dan No.Pihak sekolah perlu mengisi Lampiran B dan mengemukakan terus ke Bahagian Khidmat Pengurusan. Telefon: CUTI : 37 . Keputusan Ketua Jabatan Permohonan ke luar Negara diluluskan/tidak diluluskan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Telefon: 2. _________________ Tarikh 4. Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 tidak adalah benar dan memohon kelulusan untuk ke luar Negara. Contoh borang-borang permohonan adalah seperti di bawah: BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA DAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN Lampiran A (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Butir Diri Pegawai (i) Nama Pegawai: (iii) No Kad Pengenalan: (v) Alamat Jabatan dan No. __________________________________ Nama Penuh ___________________ Tandatangan dan Cop Jabatan ________________________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan Permohonan Kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan (jika pegawai belum menggunakan kemudahan Perlindungan insuran kesihatan dalam tahun ini) Saya ingin memohon kemudahan perlindungan insuran kesihatan. Permohonan Pegawai munasabah.* Sekiranya berlaku pindaan tarikh atau pembatalan permohonan yang telah diluluskan oleh JPNJ . (i) Butir Lawatan Negara dilawati: (ii) Tujuan lawatan: (iii) Jika negara Komunis Taiwan. nyatakan rujukan surat kelulusan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri/Kementerian Luar Negara sekiranya telah diperolehi. Telefon: (ii) Jawatan: (iv) No. maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lainlain emolumen bagi tempoh di atas hadir bekerja itu.

_________________ Tarikh _______________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan 3. Telefon: 2. atau polisi perlindungan insuran kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian.BORANG PERUBAHAN TARIKH/NEGARA ATAU PEMBATALAN Lampiran B PERMOHONAN/POLISI PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Sila isikan perenggan 2 jika mengubah tarikh/negara atau perenggan 3 jika membatalkan urusan ke luar negara 1. Butir Diri Pegawai Nama Pegawai: Jawatan: No. a. Butir Lawatan Baru: (i) Negara dilawati: (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar. Pembatalan Permohonan/Polisi Perlindungan Insuran Kesihatan (Sila tandakan √ di mana berkenaan) Saya ingin membatalkan: (i) (ii) permohonan perlindungan insurans kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian (sekiranya polisi belum dikeluarkan) . No Sijil________________ ________________________ Nama Penuh ______________________ CUTI : Tandatangan _______________ Tarikh 38 . Perubahan Tarikh/Negara Butir Lawatan Lama (i) Negara dilawati: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: b. Kad Pengenalan Pegawai: (iv) Alamat Jabatan dan No.

11. Tarikh Lahir: ____________________________ Temapat Lahir: _____________________ 7.BORANG B PERMOHONAN UNTUK PERGI KE NEGERI-NEGERI KOMUNIS DAN NEGERI-NEGERI TERHAD (Isikan dalam 4 salinan) 1. Kementerian Pelajaran Malaysia. No Kad Pengenalan: ______________________ Pekerjaan: ____________________________________________________________________ Jabatan: ______________________________________________________________________ Alamat Rumah: ________________________________________________________________ Tarikh Dicadangkan Berlepas Keluar Negara: _______________________________________ Nama Negara-negara Komunis Atau Negara-Negara Terhad Yang Hendak Dilalwati: ______________________________________________________________________________ Lamanya Lawatan yang dicadangkan: _____________________________________________ Alamat-alamat Di Negara-negara Yang dilawati: (a) ___________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ 15. Nama Penuh:______________________________________________ JPNJ/FP: ____________ Nama Lain (Jika Ada): ___________________________________________________________ Nama dengan tulisan Cina (Jika berkaitan): _________________________________________ Jantina: ____________________________ 5. 6. Blok E12. Aras 1-5. 10. 3. 62504 Putrajaya. Bahagian Sumber Manusia. 13. 9. Permohonan Disokong / Tidak Disokong. 4. 8. CUTI : 39 . Maksud Lawatan (Butir-butir Penuh Hendaklah Diberi): ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tarikh: __________________ ____________________________ Tandatangan Pemohon ____________________________ ( Ketua Jabatan /Majikan ) Disahkan : Bahagian II Ketua Setiausaha. 14. 2. 12. Kompleks Kerajaan Parcel E.

2 salinan Jadual Waktu Mengajar. Pemohon Yang Layak. CUTI : 40 . 5. 4. 1 salinan Kew. 4 salinan kew. syarikat tersebut hendaklah berdaftar dalam Malaysia. kurang. 1 salinan surat kelulusan dari KPM 3. 2. pihak sekolah perlu mengemukakan. Pasangan adalah suami/isteri yang sah. 6. Setelah menerima Surat Kelulusan dari Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. mohon cuti tanpa gaji (P. 1.Sekiranya pasangan bekerja dengan syarikat swasta. Layak bagi tempoh maksimum 3 tahun sahaja dan boleh diambil secara terus menerus atau berperingkat-peringkat sehingga mencapai had maksimum 3 tahun dengan syarat : . Cuti tanpa gaji yang berikutnya boleh dipohon selepas kembali berkhidmat selama tiga (3) tahun dari tarikh cuti tanpa gaji sebelumnya tamat. 3. 8 Cuti Tanpa Gaji mengikut pasangan. Tempoh cuti mengikut pasangan mestilah melebihi 6 bulan. 5.__________________________ Pengarah Pelajaran Negeri Cuti Tanpa Gaji Ikut Pasangan : Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 berkuatkuasa 10 Jun 2005.Tempoh pasangan berkhidmat/belajar melebihi 6 bulan. 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan. 2 salinan Surat Pendaftaran Perkahwinan.Am Bab ‘C’ 14(b) Sekiranya Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : 1. 14/2005. 1. . 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini.Maksimum 3 tahun sahaja bagi pasangan swasta. 2. 2 salinan Surat Pengesahan Bertugas daripada majikan pasangan / Tawaran Kursus pasangan. 2 salinan Surat Pendaftaran Syarikat daripada Pendaftar Syarikat Malaysia. 4. 2 salinan Borang Permohonan CTG Bil. . 3. Telah dilantik tetap.

Contoh Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan seperti di bawah : BORANG PERMOHONAN BAGI CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN ( PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3. Kementerian/Jabatan/Sekolah: (e) Negeri Tempat Berkursus atau Bertugas: Tarikh:__________________ __________________ CUTI : 41 . 14 TAHUN 2005 ) 1. 2. Nama: Nombor Fail Persendirian: Jawatan dan Kategori Sekarang: Gaji: RM 5. 8. Sebab-sebab Memohon Cuti Tanpa Gaji: 11. 6. Jabatan/Sekolah: 10. Maklumat Suami/Isteri: (a) (b) (c) (d) Nama : Jawatan : Taraf Jawatan: Sementara/Kontrak/Tetap/Tetap dan Berpencen. Tarikh Lantikan Ke Jawatan Sekarang: hingga hingga Tempoh Cuti yang Dimohon: Tarikh Cuti Yang Dimohon: Mulai dari Kelas-kelas Mengajar Sekarang: 9. 4. 7.

Tandatangan Pemohon Ulasan dan Laporan Pengetua / Guru Besar: Pengarah Pelajaran. Kompleks Kerajaan Parcel E. Tarikh: Nama dan Tandatangan Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar Catatan: Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini. Susur 7. 62504 Putrajaya. Aras 1-5. Bahagian Sumber Manusia. Jabatan Pelajaran Negeri Johor. CUTI : 42 . Jalan Tun Abdul Razak. 80604 Johor Bahru. Nyatakan samada seorang guru terlatih dan berpengalaman sedia ada untuk mengambilalih kelas-kelas guru ini. Ulasan dan Pandangan Pengarah Pelajaran Ketua Setiausaha. Jalan Tun Abdul Razak. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E12. Perhatian khas hendaklah diberi kepada permohonan daripada guru yang mengajar kelas-kelas peperiksaan.

Selebihnya guna Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas/Cuti Penggal/Cuti Tanpa Gaji.A.C 34 dan 35 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.Tarikh: ________________ _____________________ Tandatangan dan Nama Pengarah Pelajaran Negeri CUTI MENUNAIKAN HAJI Syarat-syarat Cuti Haji: Kemudahan mengenai Cuti Haji dalam P. 4 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan ke luar negara dan kemudahan perlindungan insuran kesihatan di luar negara atas urusan persendirian). 3.A. 4 salinan Kew. Sekali sepanjang perkhidmatan. 2. 6. mengemukakan dokumen berikut ke Unit Pihak sekolah hendaklah Perkhidmatan JPNJ : 1. 2 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan cuti haji di bawah P. Anggota berjawatan sementara yang berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan layak cuti haji. Contoh Borang Permohonan Cuti Haji (Lampiran ‘A’) adalah seperti berikut :- CUTI : 43 . 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. 4 Tahun 1984 adalah dikekalkan dengan pindaan berikut : * * * * * * Cuti Haji boleh diluluskan kepada anggota beragama Islam yang berjawatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. 5. Kelulusan adalah Ketua Jabatan kecuali Guru Kontrak diluluskan oleh Kementerian Pelajaran. 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan.’C’ 34 & 35). 1 salinan surat pengesahan dari LUTH. Tempoh 40 hari sahaja termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am. 1 salinan Kew. 8 cuti haji 4.

Catatan: Tarikh: __________________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ CUTI : 44 .LAMPIRAN ‘A’ PERMOHONAN CUTI HAJI DI BAWAH PERINTAH AM 34 & 35 BAB ‘C’ DAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 4 Tahun 1984. 4 TAHUN 1984 ( Sila isikan dalam dua salinan ) Ulasan Pengetua/Guru Besar: Tarikh: _______________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ Cop Sekolah: ___________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Diluluskan/Tidak diluluskan Cuti Haji Bergaji Penuh mengikut Perintah Am 34 & 35 Bab ‘C’ dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.

CUTI TIDAK BEREKOD – P. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan. Cuti Tugas Khas Perubatan. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan. - Syarat: i) Arahan dikeluarkan oleh Ketua Jabatan untuk tugas lebih masa. Kuasa Melulus Latihan Seberang Laut. Bab “C” 1974 Seorang Pegawai Awam boleh memohon untuk bercuti tanpa rekod bagi mengikuti aktiviti-aktiviti berikut : • • • • • • • • Cuti Gantian.A. Layak kepada pegawai dalam kumpulan sokongan yang tidak mendapat bayaran lebih masa dan pegawai dalam pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama. Cuti Menghadiri Latihan atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan. Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan yang dipanggil bertugas lebih masa itu.Am Bab ‘C ‘ 40 ) Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian kerana dipangil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa. Cuti lain-lain Kursus. 8 jam kerja lebih masa bersamaan 1 hari cuti gantian. Cuti Latihan Pasukan Sukarela. Cuti Gantian ( P. hari cuti am atau hari kelepasan mingguan.Cop Jabatan: ___________________ Pembantu Tadbir Perkhidmatan: Sila rekodkan kelulusan dalam Buku Rekod Perkhidmatman Pegawai. CUTI : 45 . Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas.

Am Bab ‘C’ 41 ) 1. Laut. Puspanita (Perkhidmatan Awam) Badan-badan Kebajikan dan Sukan di Agensi-agensi Kerajaan yang diluluskan oleh KSN. Am Bab ‘C’ 41 ) Pegawai hendaklah ahli pasukan sukarela seperti di Lampiran A Dihadkan bagi tujuan menghadiri latihan atau khemah tahunan sahaja samada di dalam atau luar negeri. 3. 4. - Lampiran A Pasukan-Pasukan Sukarela Dan Pertubuhan-Pertubuhan Kerajaan ( P. Hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Udara. Pasukan Simpanan Sukarela Tentera (ATM .Darat. Cuti selebihnya tolak cuti rehat/cuti rehat khas jika tiada. Kelulusan cuti tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. 5. Askar Wataniah.ii) Tugas lebih daripada masa bekerja biasa atau masa kecemasan. Perwakilan (Kem Luar Negeri) Bakti (isteri ATM) Bakat. Cuti Latihan Pasukan Sukarela ( P. Kementerian Pelajaran Malaysia untuk pertimbangan/kelulusan. 2. Perkep. Perlu surat arahan rasmi dari Pemerintah Pasukan Sukarela yang menyatakan tempoh diperlukan. Pasukan Simpanan Sukarela Polis. 8. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 30 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Simpanan Sukarela Pertahanan Awam. 7. CUTI : 46 . 10. 9. 6. kemukakan ke Bahagian Sumber Manusia.

22. Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Cawangan Malaysia. 5.Am Bab ‘C’ 42(a) .Am Bab ‘C’ 42 ) 1. PERKIM. Briged Budak Lelaki. 17. Institiut Dakwah Dan latihan Islam. Unit Penyelaras (JKKK). 14. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Pertubuhan Pengakap. bb 21. Persatuan Pengguna-Pengguna. Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) 15. Persatuan Perancang Keluarga 11. 8.Aktiviti dalam Malaysia sahaja. Briged Budak Perempuan. Persatuan Stem Malaysia. Dibenarkan untuk aktiviti berikut sahaja: Kursus latihan. 27. 7. John. Pasukan Latihan Udara Persekutuan. 23. Seminar Aktiviti sukan Lampiran B Menghadiri latihan Atau Khemah Tahunan ( P. CUTI : 47 . 13. Pertubuhan Orang-orang Buta. PEMADAM. Pertubuhan Pandu Puteri. Malaysia. JPM. 9. Jabatan Perdana Menteri. 20.Pegawai hendaklah ahli pertubuhan/persatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Lampiran B . Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung. Persatuan Membantu Orang-orang Dalam Penyeliaan. Persatuan Keluarga Polis (PERKEP) 24. 28. Kadet Laut. 12. Jabatan Perpaduan Negara. Pasukan Kadet Persekutuan. Ambulan St. Puspanita. Biro Tatanegara.Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan /Persatuan ( P. 6. 19.Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 14 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) 26. 10. 3. JPM. . Khemah latihan tahunan. 2. Mesyuarat Agung tahunan Mesyuarat luar biasa. 25. Persatuan Bagi Mencegah Penyakit Tibi Malaysia. Cuti selebihnya gunakan cuti rehat/cuti rehat khas/cuti tanpa gaji. 16. Jabatan Perdana Menteri. Pasukan Kadet Polis. 18. 4. Majlis Keselamatan Negeri.

Am Bab ‘C’ 44 ) Peperiksaan yang boleh membaiki peluang hidup pegawai berkenaan. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas ( P. seminar dan mesyuarat Syarikat Kerjasama sahaja. Lain-lain Program Yang Dibenar Cuti Tanpa Rekod dan Pekeliling-Pekelilig/ Rujukan-rujukan Kelulusan  Cuti mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan.Am Bab ‘C’ 45 ) Mesyuarat-mesyuarat yang dibenarkan ialah Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa sahaja.Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama ( P. Aktiviti Syarikat Kerjasama diluluskan oleh Ketua Pengarah Kemajuan Kerjasama. Kursus Latihan. Persatuan-persatuan yang dimaksudkan ialah seperti yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke semasa. Ahli majlis/jawatankuasa pertandingan. Pengadil dan Jurulatih Penyeliaan Pasukan. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak lebih 30 hari. Ketua Jabatan boleh meluluskan kepada pegawai-pegawai ikhtisas bagi menghadiri mesyuarat-mesyuarat persatuan ikhtisas mereka. CUTI : 48 . Cuti Untuk Masuk Peperiksaan ( P. Kemajuan Tanah dan Pembangunan Koperasi. pegawai-pegawai yang menjadi ahli manamana: Majlis atau jawatankuasa pertandingan Negeri/Antarabangsa Pengurus Pasukan.Am Bab ‘C’ 46(a) & (b) Perlawanan sukan di peringkat Negeri atau Antarabangsa. Pegawai-pegawai yang menjadi Ahli Syarikat Kerjasama. Pada hari peperiksaan sahaja. Am Bab ‘C’ 43(a) Ahli Syarikat Kerjasama yang membuat akuan untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan (P.

P. 8 yang terkini yang telah diluluskan. (bagi tujuan mengikuti kuliah/ bengkel/seminar/kursus intensif dan pratikum sahaja) .  Majlis Bersama Kebangsaan/Jabatan . 1/1977) 2. CUTI : 49 .13374 Bhg 17(32) bth.Surat JPA (S)22/8/3-3 Sk. (mengikut tempoh mengikuti kursus untuk Jurulatih atau menjalankan tugas sebaga Jurulatih)  Program Pengajian jarak Jauh (PJJ) . 3 salinan Borang ‘A’ – Pek. 3.P.5.P. Bil. 19. Ahad dan Cuti Am.9. 10/2002. Bil. dan PAC 46(a).3/(14) bth.  Rancangan pertukaran belia antarabangsa dikeluarkan oleh JPA dari semasa ke semasa.Surat JPA Bil. Untuk tindakan sekolah mengemukakan dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1.30 hari sahaja tidak meliputi cuti hari Sabtu. .JPA(L)S. Perj.P. * Ketua Jabatan hanya boleh meluluskan Cuti Tanpa Rekod bagi aktiviti dalam Malaysia sahaja manakala aktiviti di luar negara mesti mendapat kelulusan Kementerian.P.1981  Rukun Tetangga  Program Rakan Muda.Selama 7 hari (5 kali sepanjang perkhidmatan)  Urusan Kematian ahli keluarga terdekat . Pegawai-pegawai Kerajaan yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam sukan-sukan perwakilan.  Kemudahan Cuti Isteri Bersalin . 1 salinan surat arahan rasmi dari Agensi/Jabatan/IPTA yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.P.  Disapina untuk hadir di mahkamah (luar stesen sebagai saksi pihak bukan Kerajaan) .4.Selama 3 hari. . Jika tempoh menghadiri pratikum melebihi 30 hari. 31 (Pin. maka boleh tolak cuti rehat khas/cuti rehat/cuti tanpa gaji.Surat Pekeliling Perkhidatan Bil 11/1980. 5.  Dilantik sebagai Jurulatih Program latihan Khidmat Negara .06/3 Klt. Bil. Bil.1/2004. 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. 1 salinan dokumen sokongan seperti kew.4/(11) 26 Julai 1994. 4. JPJ. 9/2002 .1997.

tanah runtuh. Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : i) 2 salinan Borang Perakuan Tidak hadir Ke Pejabat Atas sebab-Sebab Kecemasan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. gempa bumi. 1 Tahun 1986 )  Ketua Jabatan adalah diberi kuasa untuk membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan yang menyebabkan keadaan memaksa pegawai itu tidak dapat hadir bekerja Kecemasan tersebut adalah seperti banjir. yang telah disahkan kejadian kecemasan am atau perintah tertentu sebenarnya telah berlaku daripada punca-punca berikut : Pegawai Daerah atau Penghulu.1 Tahun 1986 – LAMPIRAN ‘A’ seperti contoh di bawah : CUTI : 50 . perintah berkurung dan perintah sekatan am oleh pihak berkuasa yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa. Pejabat Polis Jabatan Penerangan Jabatan Kebajikan Siaran massa media   Pegawai yang bertugas di luar pejabat yang tidak dapat pulang ke ibu pejabatnya disebabkan kecemasam am itu akan terus dibenarkan berada di tempat tersebut seolah-olah masih menjalankan tugas rasmi dan layak menuntut elaun-elaun. jambatan runtuh dan lain-lain malapetaka dan bencana alam. Pegawai yang tidak hadir disebabkan kecemasan am itu hendaklah mengemukakan satu perakuan di Lampiran ‘A’ sebaik sahaja pegawai itu bertugas semula.Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am ( Pekeliling Perkhidmatan Bil.

LAMPIRAN ‘A’ PERAKUAN TIDAK HADIR KE PEJABAT ATAS SEBAB-SEBAB KECEMASAN MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. Tarikh: ____________ Nama Jawatan Tandatangan: ___________________ : _____________________________ (dengan huruf besar) : _____________________________ CUTI : 51 . 1 TAHUN 1986 Kepada: (Ketua Jabatan) Adalah saya memaklumkan bahawa saya telah tidak dapat hadir ke pejabat untuk bertugas dari jam _______ hingga ke jam _________ pada tarikh ________________ hingga ke tarikh __________________ disebabkan olehperkara yang berikut: telah berlaku di tempat tinggal/kawasan saya berada/di antara tempat kediaman /tempat pekerjaan hingga menyebabkan saya tidak dapat hadir bekerja seperti biasa.

Tarikh: ______________ Tandatangan: ___________________ Nama : Cop Ketua Jabatan: CUTI : 52 . Oleh itu keseluruhan tempoh tidak hadir di pejabat itu hendaklah ditolak dengan Cuti Rehat atau diberi Cuti Tanpa Gaji sekiranya Cuti Rehat sudah habis atau stidak mencukupi.Keputusan Ketua Jabatan * (a) Saya berpuas hati dengan alasan-alasan yang di atas dan keseluruhan tempoh beliau tidak hadir ke pejabat itu yakni selama _____ (jam/hari) adalah dibenarkan. kalau Cuti Rehat sudah habis atau tidak mencukupi. * (c) Saya tidak berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberi. * (b) Saya berpuas hati hanya ______ jam/hari sahaja pegawai dibenarkan tidak hadir di pejabat (Bakinya sebanyak _____ hari hendaklah ditolak daripada Cuti Rehat pegawai. dibenarkan Cuti Tanpa Gaji).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful