g.o.-bab_cuti(2)

Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am (tekan Ctrl+klik disini

)

BAHAGIAN III CUTI 1. PENGENALAN  Perintan Am Bab C, Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. Berkuatkuasa mulai dari 1hb. Januari, 1974. Beberapa Kandungan Perintah Am ini telah dipinda melalui pekelilingpekeliling dari masa ke semasa.

 

2.

TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam. Tujuan cuti ialah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan menyelesaikan masalah peribadi.

3.

TAFSIRAN CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. Dasar cuti rehat ialah pegawai digalakkan mengambil cuti rehat untuk tujuan kecekapan demi kepentingan pegawai itu sendiri.

4.

TAFSIRAN SIJIL SAKIT     Cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan. Diluluskan oleh Ketua Jabatannya. Dengan mengemukakan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima Diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan sembuh.

CUTI :

24

KATEGORI CUTI 1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN 2. CUTI ATAS SEBAB KESIHATAN/PERUBATAN 3. CUTI MENUNAIKAN HAJI 4. CUTI TANPA REKOD 5. CUTI KERANA BERKURSUS

1.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN (P.A. Bab ‘C’ 6) Ada 4 jenis cuti yang boleh diberi kerana perkhidmatan; i. ii. iii. iv. i. Cuti Rehat Cuti Rehat Khas Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji Cuti Rehat (P.Am Bab ‘C’ 7 dan 8) • • Boleh diambil pada bila-bila masa dalam tahun itu mengikut tempoh yang melayakkan. Kadar cuti rehat ialah; Gred/Kategori SSM 31 - 54 - DGA32, DGA34, DG41, DG44, DG48, DG54 - N32, W32 - F32 21 – 30 - N26, N27, N22 - DGA29 - W22, W27 - C22 - F29 1 – 20 - N1, R1, R3 Di bawah 10 tahun Perkhidmatan 30 Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih 35

25

30

20

25
CUTI : 25

Am Bab ‘C’ 9 (a) ) Kelayakan ialah sebanyak cuti bagi tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan dikira ke setengah hari berhampiran. Cuti Rehat Tiada Genap Setahun Perkhidmatan ( P. jika kelayakan cutinya sebanyak 20 hari setahun.Am Bab ‘C’ 8(b) ) Seseorang pegawai yang dilantik atau dinaikkan pangkat ke satu jawatan yang mempunyai tanggagaji yang lebih tinggi maksimanya dan dengan itu mengubahkan hak cutinya mengikut kadar di dalam PA Bab ‘C’ 8 (a) maka semua tempoh yang ia telah berkhidmat di atas tanggagaji yang rendah maksimanya dalam tahun itu akan dianggap sebagai perkhidmatan dalam tanggagaji yang bermaksima tinggi itu. dikira kebelakang dari hari akhir perkhidmatannya itu. perkiraannya ialah seperti berikut:20 hari x 7 bulan perkhidmatan / 12 bulan = 11. Perkiraan yang sama juga hendaklah dibuat bagi tahun yang seseorang itu genap sepuluh tahun perkhidmatan yang pertama. Sebagai contoh. anggota yang melapor diri pada 1 Jun.F11 * Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pegawai Akan Berhenti Kerja ( P. Cuti rehat yang seseorang pegawai itu boleh mengambil hendaklah jangan melebihi jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkannya bagi tempoh perkhidmatan selama masa 24 bulan sebelum tarikh persaraannya. C11 . Am Bab ‘C’ 10 ) Anggota yang akan bersara dibenarkan mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan mendapat sejurus sebelum ia bersara supaya cuti rehat itu tamat di hari akhir perkhidmatannya. N17 .66 hari Kelayakan cuti bagi tahun berkenaan ialah 12 hari.. CUTI : 26 . Pegawai Akan Bersara ( P.W17 . Naik Tanggagaji/Lebih 10 Tahun Berkhidmat ( P. 20 Tahun 2005 bagi pegawaipegawai Awam. Am Bab ‘C’ 9 (b)) Anggota yang akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan tidak akan berkelayakan mengambil cuti rehat yang lebih daripada kadar bagi perkhidmatan yang melayakkan sebelum tarikh ia akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan itu.N11. Tarikh kuatkuasa pekeliling 1 September 2005. lantikan mulai 1 September 2005 kelayakan Cuti Rehat dikurangkan selama 5 hari.C17.

Contoh format seperti di (Lampiran 1). Cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada tahun akhir tahun ketiga. 3.Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil (P.  Award Wang Tunai Sebagai Hadiah Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpul bagi maksud ini ialah separuh dari cuti rehat yang layak diperolehi bagi sesuatu tahun atau tertakluk kepada maksima 15 hari setahun mengikut mana yang kurang. 2. Untuk tindakan sekolah hantar dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. ‘8’ semasa yang telah diluluskan. Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan (Pekeliling Perkhidmatan Bil.Am Bab ‘C’ 11 ) Anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan. 4 salinan Lampiran A (lampiran 1) 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 1 salinan Kew. Pegawai perlu membuat permohonan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dan kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPN Johor berserta dengan kenyataan cuti yang kemaskini. Jumlah keseluruhan cuti rehat yang boleh dikumpul untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 120 hari sepanjang perkhidmatan. ke tahun ketiga. 9 Tahun 2003) Cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan atas kepentingan perkhidmatan boleh diberi gantian dalam bentuk berikut. Contoh format seperti Lampiran A (Lampiran 1) di bawah: CUTI : 27 .

…………………………………………. Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh ________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan ______________________ (a) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunannya sebanyak___________hari sebelum akhir tahun __________. CUTI : 28 . Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak ________ hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. (b) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunan yang layak sebanyak _______ hari sebelum akhir tahun 20 ____. luput pada akhir tahun ketiga. Lampiran D7. Beliau akan bersara/telah meninggal dunia dalam perkhidmatan pada * ____/_____/20____ .( Lampiran 1 ) Lampiran A KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN UNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI GCR DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGNAN 7 TAHUN 2003. maka sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. Nota 3 : Pengumpulan cuti rehat bagi GCR hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari.. manakala sebanyak __________ hari lagi adalah dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Oleh sebab tahun 20 _____ ialah tahun akhir perkhidmatan pegawai ini. baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan. ( Tandatangan Ketua Jabatan JPNJ ) Nama Penuh Jawatan Tarikh : : : Nota 1 : Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan Baru (Perenggan 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. Nota 2 : Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. 9 Tahun 1991) atau Sistem Saraan Malaysia.

.Borang yang sesuai boleh diguna pakai seperti Borang Cuti Rehat yang digunakan oleh Pengetua/Guru Besar/Anggota Kakitangan sokongan dengan sedikit pengubahsuaian. Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar.Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. Guru Sandaran Tidak Terlatih.Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan.Kuasa Melulus Cuti Rehat Khas ialah Pengetua/Guru Besar bagi pegawai yang mengajar di sekolah. Jumlah yang boleh dikumpulkan terhad kepada 120 hari. . Guru sandaran terlatih. ii) Cuti Rehat Khas (Pek. Pegawai yang layak . Bagi tahun 2004 semua PPP adalah berkelayakan mengumpul 6 hari CRK bagi pemberian wang tunai GCR tanpa perlu ditolak cuti sambilan yang telah diambil pada tahun tersebut. dibenarkan untuk dikumpul bagi pemberian GCR (berdasarkan kepada kelayakan perkhidmatan). Perkhidmatan Bil. Pegawai yang layak Pemberian Wang Tunai GCR. . 3 Tahun 2005) Cuti Sambilan diganti dengan Cuti Rehat Khas yang berkuatkuasa mulai 1 Mac 2004. * * * Semua pegawai yang mengajar dan diberi cuti penggal atau cuti semester di sekolah atau institusi pelajaran dan pengajian tinggi. Walau bagaimanapun jumlah CRK perlu ditolak bagi tempoh-tempoh yang tidak melayakkan seperti Cuti Tanpa Gaji. * * Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak CRK. Cuti CUTI : 29 . . * * * Pegawai yang telah diberikan kemudahan cuti rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab ‘C’. Pengetua dan Guru Besar yang menikmati kemudahan cuti rehat. Guru kontrak Pegawai yang tidak layak .* Mana yang berkenaan.

120 x 7 = 2. * 1/12 x 7 = 0. CUTI : 30 .77 hari 360 Maka : 7 hari – 1 hari = 6 hari (kelayakan 2005) Contoh 2 : Cuti Tanpa Gaji 120 hari pada tahun 2005. Kusta dan Barah dan Cuti Sakit yang berlebihan yang tidak dapat kelulusan Kementerian). 3/2005) yang telah diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar. Tindakan sekolah untuk hantar dokumen ke Johor: 1. Pegawai yang bersara pada atau sebelum 2 Mac 2004. * * * * * * Guru Sandaran Terlatih/Guru Sandaran Tidak Terlatih. Bil. Pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 Mac 2004. 40 x 7 = 0. Maka mengikut prinsipnya permohonan CRK boleh diluluskan 1 hari bagi setiap 2 bulan. Pengetua/Guru Besar boleh menggunakan budi bicaranya untuk meluluskan CRK melebihi kelayakan. * * Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 Mac 2004.33 hari 360 Maka : 7 hari – 2 hari = 5 hari kelayakan (2005) Cuti Rehat Khas yang tidak habis digunakan.58 hari sebulan. Pegawai yang meletak jawatan. Cuti Tibi. Pegawai yang tidak layak GCR. Sebarang tempoh cuti selepas habis tempoh cuti berkelayakan akan ditolak daripada emolumen.P. Contoh 1 : Cuti Haji selama 40 hari pada tahun 2005. Formula pengiraan kelayakan CRK . Pegawai yang bersara sebelum 2 Mac 2004. Cuti Haji.Separuh Gaji. Cuti Belajar. Guru Kontrak. Pegawai yang dibuang kerja. (Pengesahan Ketua Institusi Pendidikan bagi Pengumpulan Cuti Rehat Khas di Bawah P. Walau bagaimanapun sekiranya CRK yang dipohon amat diperlukan. Unit Perkhidmatan JPN Setiap hujung tahun pihak sekolah perlu menghantar sesalinan Lampiran A.

Contoh Lampiran ‘A’ CRK adalah seperti di bawah : LAMPIRAN A PENGESAHAN KETUA INSTITUSI PENDIDIKAN BAGI PENGUMPULAN CUTI REHAT KHAS DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005 Saya sahkan bahawa ___________________________________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan _______________________ mempunyai Cuti Rehat Khas yang tidak dihabiskan sebanyak ________ hari untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) pada akhir tahun 20____ . _________________________________ ( Tandatangan Ketua Institusi Pendidikan ) Nama Penuh Jawatan Tarikh : : : Nota: 1) Pengesahan ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan.2. 2) Pengumpulan Cuti Rehat Khas hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari termasuk pengumpulan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 sekiranya ada. Sesalinan Kenyataan Cuti yang kemaskini bagi tujuan rekod dalam Buku Rekod Perkhidmatan. CUTI : 31 .

Surat akuan dari Pegawai Perubatan . Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Separuh Gaji tidak lebih 14 hari dalam satu-satu tahun dan selebihnya diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tertentu.A.4 salinan. Kadar cuti yang boleh diluluskan 30 hari bagi tiap-tiap tahun genap tahun perkhidmatan yang melayakkan. . iii. Borang permohonan cuti separuh gaji ( Borang ‘A’) bagi 14 hari pertama.2 salinan Kenyataan cuti yang kemaskini .A.iii) Cuti Separuh Gaji P.4 salinan kew. 8 cuti separuh gaji .2 salinan * * * ii. Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPN Johor sekiranya pegawai tersebut memohon ialah : i.Bukan Guru * Boleh diluluskan atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai tersebut samada di hospital atau di rumah yang perlu disokong dengan surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan yang menyatakan orang yang berkenaan sebenarnya sakit dan memerlukan penjagaan.Guru P. Bab ‘C’ 13 (a) (ii). Bab ‘C’ 51(a) (ii) . Borang permohonan cuti separuh gaji (Lampiran ‘B’) sekiranya pegawai mohon melebihi 14 hari – 4 salinan. tetapi tidak melebihi 180 hari sepanjang perkhidmatan. iv. Berikut adalah contoh Borang ‘A’dan Lampian ‘B’ CUTI : 32 . Cuti Separuh Gaji tidak boleh diambil secara putus-putus.

Pek. 2. Pegawai ini *sudah/belum mengambil cuti yang di atas dalam tahun ini. Gaji Sekarang: RM ____________ 6. CUTI : 33 .1/1977) (BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD/SEPARUH GAJI/TANPA GAJI) BAHAGIAN ‘A’ 1. Dua salinan kenyataan cuti yang kemaskini disertakan bersama-sama ini. Permohonan pegawai disokong/*Permohonan pegawai ini tidak disokong. Jumlah cuti yang telah diambil hingga sekarang ialah sebanyak __________ hari.Borang ‘A’ . 31 (Pin. Nama: __________________________________________ JPNJ/FP: __________ 2. Jawatan sekarang: ___________________________________________________ 3. Kategori/Gred: __________ 4. 5. 4. Jika Pengetua/Guru Besar. Alamat semasa bercuti : _______________________________________________ 9. JPJ Bil. Mohon Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji selama ______________ hari mulai dari _________________ hingga _____________________ 7. 3. Ketiadaan pegawai ini tidak akan menjejaskan pelajaran dan pembelajaran murid-murid dan juga tidak akan membebankan tugas guru yang mengambil alih tugas pegawai tersebut. Tarikh mula dilantik: ____________________ 5. Sebab-sebab bercuti: _________________________________________________ 8. sebutkan nama Guru Penolong Kanan yang akan mengambil alih tugas kerja semasa bercuti: _________________________ Tarikh:_______________ _______________________ Tandatangan Pemohon BAHAGIAN ‘B’ 1.

________________________ Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah (Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Johor) CUTI : 34 .Tarikh:________________ _______________________ Tandatangan Pengetua/Guru Besar BAHAGIAN ‘C’ (Sokongan Ke atas Permohonan Pegawai/Kakitangan PPD/Pengetua/Guru Besar) * Permohonan di atas disokong/tidak disokong (Jika tidak disokong sila beri ulasan) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Tarikh:_________________ * Potong yang tidak berkenaan.

Sila kemukakan 4 salinan Laporan Perubahan (Kew. Kelulusan ini hendaklah dicatatkan ke dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cutinya. Permohonan di atas tidak dapat diluluskan sebagai Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji sepenuhnya kerana ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. 1. Sila maklumkan kelulusan ini kepada pegawai yang berkenaan.BAHAGIAN ‘D’ Rujukan Jabatan: JPNJ/FP:____________ Pegawai Pelajaran Daerah. Permohonan di atas diluluskan sebagai Cuti Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji Selama ________ hari mulai dari _________________ hingga ________________ mengikut __________________________________________________________ 2. _________________________________ _________________________________ Tuan/Puan.8) potongan pemberhentian gaji pegawai yang berkenaan untuk kelulusan Jabatan ini. Tarikh:_________________ ________________________ Tandatangan Pegawai Yang Melulus Cuti * Potong yang tidak berkenaan. 5. Pengetua / Guru Besar. CUTI : 35 . gaji/ 4.

Bi.Urusan sendiri di luar Malaysia • • • • • • Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada pegawai-pegawai atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. Pegawai juga layak mengambil baki cuti tanpa gaji selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. 8/2004) 2. Bayaran balik gaji termasuk elaun bagi tempoh cuti yang gajinya tidak sempat diberhentikan dalam bentuk Cek.Am Bab ‘C’ 14(b) . Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak lebih 360 hari.4 salinan (Guanakan Borang ‘A’ . 4 salinan Kew.Pek. 4 salinan Lampiran A (Pek. 4 salinan Borang B (jika pegawai itu mohon ke Negeri-Negeri Komunis dan Negeri-Negeri Terhad seperti Negeri China) * Borang permohonan hendaklah dihantar 3 bulan sebelum tarikh lawatan.dikemukakan 3 bulan dari tarikh cuti hendak dimulakan. 8 Cuti Tanpa Gaji 3. 5. Sekiranya pegawai mohon Cuti Tanpa Gaji ke Luar Negara selain dokumen di atas pihak sekolah perlu kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1.Am Bab ‘C’ 14(c) . 8 pergerakan gaji tahunan terkini yang telah diluluskan. 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 4. Bil.Urusan sendiri di dalam Malaysia P.Perkhid.iii) Cuti Tanpa Gaji P. Pegawai mestilah telah dilantik tetap. Cuti ini tidak boleh diambil sekali lagi sehingga selepas 4 tahun cuti yang pertama itu. JPJ. 2. Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. 1/1977) . Cuti tanpa gaji kerana urusan di luar Malaysia boleh diluluskan bila pegawai telah mempunyai perkhidmatan terus-menerus tidak kurang dari 6 bulan dan ia telah mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan. 1 salinan Kew. 31 (Pin. Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji . Pihak sekolah perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. CUTI : 36 . Kiriman Wang Pos. Wang Pos atau Deraf Bank Berpalang “Akaun Penerima” atas nama Pengarah Pelajaran Johor.

maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lainlain emolumen bagi tempoh di atas hadir bekerja itu.Pasport Antarabangsa: (vii) Alamat Rumah dan No. Telefon: (ii) Jawatan: (iv) No. Maklumat berkaitan permohonan kemudahan perlindungan insuran adalah seperti berikut: (a) Butir Diri Waris (i) Nama Waris (ii) No Kad Pengenalan: (b) Sila kemukakan tuntutan bayaran premium insuran kesihatan kepada alamat di bawah: (iii) Alamat Rumah dan No. (i) Butir Lawatan Negara dilawati: (ii) Tujuan lawatan: (iii) Jika negara Komunis Taiwan. (iv) Tarikh lawatan daripada: (v) Jumlah hari lawatan: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari tarikh tiba Malaysia Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang 3. _______________ Tarikh 5. Telefon: 2. nyatakan rujukan surat kelulusan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri/Kementerian Luar Negara sekiranya telah diperolehi.* Sekiranya berlaku pindaan tarikh atau pembatalan permohonan yang telah diluluskan oleh JPNJ . __________________________________ Nama Penuh ___________________ Tandatangan dan Cop Jabatan ________________________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan Permohonan Kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan (jika pegawai belum menggunakan kemudahan Perlindungan insuran kesihatan dalam tahun ini) Saya ingin memohon kemudahan perlindungan insuran kesihatan. _________________ Tarikh 4. Telefon: CUTI : 37 . Keputusan Ketua Jabatan Permohonan ke luar Negara diluluskan/tidak diluluskan. Permohonan Pegawai munasabah. Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 tidak adalah benar dan memohon kelulusan untuk ke luar Negara. Contoh borang-borang permohonan adalah seperti di bawah: BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA DAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN Lampiran A (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Butir Diri Pegawai (i) Nama Pegawai: (iii) No Kad Pengenalan: (v) Alamat Jabatan dan No. Kementerian Pelajaran Malaysia.Pihak sekolah perlu mengisi Lampiran B dan mengemukakan terus ke Bahagian Khidmat Pengurusan.

Kad Pengenalan Pegawai: (iv) Alamat Jabatan dan No. Butir Lawatan Baru: (i) Negara dilawati: (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar. a. No Sijil________________ ________________________ Nama Penuh ______________________ CUTI : Tandatangan _______________ Tarikh 38 . Butir Diri Pegawai Nama Pegawai: Jawatan: No. Perubahan Tarikh/Negara Butir Lawatan Lama (i) Negara dilawati: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: b. _________________ Tarikh _______________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan 3. atau polisi perlindungan insuran kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian. Telefon: 2.BORANG PERUBAHAN TARIKH/NEGARA ATAU PEMBATALAN Lampiran B PERMOHONAN/POLISI PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Sila isikan perenggan 2 jika mengubah tarikh/negara atau perenggan 3 jika membatalkan urusan ke luar negara 1. Pembatalan Permohonan/Polisi Perlindungan Insuran Kesihatan (Sila tandakan √ di mana berkenaan) Saya ingin membatalkan: (i) (ii) permohonan perlindungan insurans kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian (sekiranya polisi belum dikeluarkan) .

2. 13. Kementerian Pelajaran Malaysia. 8. CUTI : 39 . Nama Penuh:______________________________________________ JPNJ/FP: ____________ Nama Lain (Jika Ada): ___________________________________________________________ Nama dengan tulisan Cina (Jika berkaitan): _________________________________________ Jantina: ____________________________ 5. Tarikh Lahir: ____________________________ Temapat Lahir: _____________________ 7. 4.BORANG B PERMOHONAN UNTUK PERGI KE NEGERI-NEGERI KOMUNIS DAN NEGERI-NEGERI TERHAD (Isikan dalam 4 salinan) 1. 9. 10. No Kad Pengenalan: ______________________ Pekerjaan: ____________________________________________________________________ Jabatan: ______________________________________________________________________ Alamat Rumah: ________________________________________________________________ Tarikh Dicadangkan Berlepas Keluar Negara: _______________________________________ Nama Negara-negara Komunis Atau Negara-Negara Terhad Yang Hendak Dilalwati: ______________________________________________________________________________ Lamanya Lawatan yang dicadangkan: _____________________________________________ Alamat-alamat Di Negara-negara Yang dilawati: (a) ___________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ 15. 14. Blok E12. Maksud Lawatan (Butir-butir Penuh Hendaklah Diberi): ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tarikh: __________________ ____________________________ Tandatangan Pemohon ____________________________ ( Ketua Jabatan /Majikan ) Disahkan : Bahagian II Ketua Setiausaha. Permohonan Disokong / Tidak Disokong. 3. 11. 12. Aras 1-5. 62504 Putrajaya. 6. Bahagian Sumber Manusia. Kompleks Kerajaan Parcel E.

6. 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini.Am Bab ‘C’ 14(b) Sekiranya Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : 1. 4 salinan kew. 2. 8 Cuti Tanpa Gaji mengikut pasangan. Telah dilantik tetap. kurang. 5. Layak bagi tempoh maksimum 3 tahun sahaja dan boleh diambil secara terus menerus atau berperingkat-peringkat sehingga mencapai had maksimum 3 tahun dengan syarat : . 2 salinan Borang Permohonan CTG Bil.Sekiranya pasangan bekerja dengan syarikat swasta. Tempoh cuti mengikut pasangan mestilah melebihi 6 bulan. 1. pihak sekolah perlu mengemukakan. 3. 2 salinan Surat Pendaftaran Syarikat daripada Pendaftar Syarikat Malaysia. Pasangan adalah suami/isteri yang sah.Maksimum 3 tahun sahaja bagi pasangan swasta. mohon cuti tanpa gaji (P. Pemohon Yang Layak.Tempoh pasangan berkhidmat/belajar melebihi 6 bulan. 2 salinan Surat Pengesahan Bertugas daripada majikan pasangan / Tawaran Kursus pasangan. . 14/2005. 3. 2. Setelah menerima Surat Kelulusan dari Kementerian Pelajaran Malaysia. 4. 1 salinan Kew. syarikat tersebut hendaklah berdaftar dalam Malaysia. 1 salinan surat kelulusan dari KPM 3. 2. Cuti tanpa gaji yang berikutnya boleh dipohon selepas kembali berkhidmat selama tiga (3) tahun dari tarikh cuti tanpa gaji sebelumnya tamat.__________________________ Pengarah Pelajaran Negeri Cuti Tanpa Gaji Ikut Pasangan : Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 berkuatkuasa 10 Jun 2005. . 5. CUTI : 40 . 2 salinan Jadual Waktu Mengajar. 4. 1. 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan. 2 salinan Surat Pendaftaran Perkahwinan.

2. Jabatan/Sekolah: 10. Sebab-sebab Memohon Cuti Tanpa Gaji: 11. 14 TAHUN 2005 ) 1. Tarikh Lantikan Ke Jawatan Sekarang: hingga hingga Tempoh Cuti yang Dimohon: Tarikh Cuti Yang Dimohon: Mulai dari Kelas-kelas Mengajar Sekarang: 9. 8. Nama: Nombor Fail Persendirian: Jawatan dan Kategori Sekarang: Gaji: RM 5. Kementerian/Jabatan/Sekolah: (e) Negeri Tempat Berkursus atau Bertugas: Tarikh:__________________ __________________ CUTI : 41 . 7. 3. 4. 6.Contoh Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan seperti di bawah : BORANG PERMOHONAN BAGI CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN ( PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. Maklumat Suami/Isteri: (a) (b) (c) (d) Nama : Jawatan : Taraf Jawatan: Sementara/Kontrak/Tetap/Tetap dan Berpencen.

Jalan Tun Abdul Razak. Kompleks Kerajaan Parcel E. Susur 7. Bahagian Sumber Manusia. Nyatakan samada seorang guru terlatih dan berpengalaman sedia ada untuk mengambilalih kelas-kelas guru ini. Tarikh: Nama dan Tandatangan Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar Catatan: Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini. CUTI : 42 . Blok E12. Ulasan dan Pandangan Pengarah Pelajaran Ketua Setiausaha. 62504 Putrajaya. Perhatian khas hendaklah diberi kepada permohonan daripada guru yang mengajar kelas-kelas peperiksaan.Tandatangan Pemohon Ulasan dan Laporan Pengetua / Guru Besar: Pengarah Pelajaran. Jabatan Pelajaran Negeri Johor. 80604 Johor Bahru. Aras 1-5. Kementerian Pelajaran Malaysia. Jalan Tun Abdul Razak.

A. 5. 1 salinan Kew. Selebihnya guna Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas/Cuti Penggal/Cuti Tanpa Gaji. 8 cuti haji 4. mengemukakan dokumen berikut ke Unit Pihak sekolah hendaklah Perkhidmatan JPNJ : 1. Contoh Borang Permohonan Cuti Haji (Lampiran ‘A’) adalah seperti berikut :- CUTI : 43 . 4 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan ke luar negara dan kemudahan perlindungan insuran kesihatan di luar negara atas urusan persendirian). 4 salinan Kew.A. 1 salinan surat pengesahan dari LUTH. 4 Tahun 1984 adalah dikekalkan dengan pindaan berikut : * * * * * * Cuti Haji boleh diluluskan kepada anggota beragama Islam yang berjawatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. 6. 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan.Tarikh: ________________ _____________________ Tandatangan dan Nama Pengarah Pelajaran Negeri CUTI MENUNAIKAN HAJI Syarat-syarat Cuti Haji: Kemudahan mengenai Cuti Haji dalam P. Kelulusan adalah Ketua Jabatan kecuali Guru Kontrak diluluskan oleh Kementerian Pelajaran.C 34 dan 35 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2. Sekali sepanjang perkhidmatan.’C’ 34 & 35). 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. 2 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan cuti haji di bawah P. Anggota berjawatan sementara yang berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan layak cuti haji. 3. Tempoh 40 hari sahaja termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am.

4 TAHUN 1984 ( Sila isikan dalam dua salinan ) Ulasan Pengetua/Guru Besar: Tarikh: _______________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ Cop Sekolah: ___________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Diluluskan/Tidak diluluskan Cuti Haji Bergaji Penuh mengikut Perintah Am 34 & 35 Bab ‘C’ dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Catatan: Tarikh: __________________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ CUTI : 44 .LAMPIRAN ‘A’ PERMOHONAN CUTI HAJI DI BAWAH PERINTAH AM 34 & 35 BAB ‘C’ DAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 4 Tahun 1984.

Cuti lain-lain Kursus. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan. Layak kepada pegawai dalam kumpulan sokongan yang tidak mendapat bayaran lebih masa dan pegawai dalam pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional. - Syarat: i) Arahan dikeluarkan oleh Ketua Jabatan untuk tugas lebih masa.A. CUTI TIDAK BEREKOD – P. hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas. CUTI : 45 . Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan yang dipanggil bertugas lebih masa itu. Bab “C” 1974 Seorang Pegawai Awam boleh memohon untuk bercuti tanpa rekod bagi mengikuti aktiviti-aktiviti berikut : • • • • • • • • Cuti Gantian. Cuti Latihan Pasukan Sukarela. Cuti Tugas Khas Perubatan. Cuti Gantian ( P. Cuti Menghadiri Latihan atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan.Cop Jabatan: ___________________ Pembantu Tadbir Perkhidmatan: Sila rekodkan kelulusan dalam Buku Rekod Perkhidmatman Pegawai. Kuasa Melulus Latihan Seberang Laut. 8 jam kerja lebih masa bersamaan 1 hari cuti gantian.Am Bab ‘C ‘ 40 ) Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian kerana dipangil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama.

Perkep. Laut. 8. Puspanita (Perkhidmatan Awam) Badan-badan Kebajikan dan Sukan di Agensi-agensi Kerajaan yang diluluskan oleh KSN. 3. Simpanan Sukarela Pertahanan Awam. 4. Pasukan Simpanan Sukarela Tentera (ATM . Perwakilan (Kem Luar Negeri) Bakti (isteri ATM) Bakat. Pasukan Simpanan Sukarela Polis. 2. 6. Askar Wataniah. Cuti selebihnya tolak cuti rehat/cuti rehat khas jika tiada. Am Bab ‘C’ 41 ) Pegawai hendaklah ahli pasukan sukarela seperti di Lampiran A Dihadkan bagi tujuan menghadiri latihan atau khemah tahunan sahaja samada di dalam atau luar negeri.Am Bab ‘C’ 41 ) 1. Cuti Latihan Pasukan Sukarela ( P. Kementerian Pelajaran Malaysia untuk pertimbangan/kelulusan. - Lampiran A Pasukan-Pasukan Sukarela Dan Pertubuhan-Pertubuhan Kerajaan ( P. Perlu surat arahan rasmi dari Pemerintah Pasukan Sukarela yang menyatakan tempoh diperlukan. kemukakan ke Bahagian Sumber Manusia. 10. Hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. 9. 5.ii) Tugas lebih daripada masa bekerja biasa atau masa kecemasan. CUTI : 46 . Udara. 7. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 30 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik.Darat. Kelulusan cuti tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

JPM. Persatuan Perancang Keluarga 11. Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung. Biro Tatanegara. 3. PERKIM.Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 14 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. bb 21. Pasukan Latihan Udara Persekutuan. Pasukan Kadet Persekutuan.Am Bab ‘C’ 42 ) 1. Pertubuhan Orang-orang Buta. Persatuan Stem Malaysia. 4. 14.Am Bab ‘C’ 42(a) . 28. Puspanita. Pasukan Kadet Polis. Mesyuarat Agung tahunan Mesyuarat luar biasa. Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) 26. 13. Majlis Keselamatan Negeri. 27. 8. 2. Malaysia. Briged Budak Lelaki. 9. PEMADAM. 12. 23. 22. Institiut Dakwah Dan latihan Islam. Jabatan Perdana Menteri. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia.Aktiviti dalam Malaysia sahaja. 6. 5. Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) 15.Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan /Persatuan ( P. Persatuan Membantu Orang-orang Dalam Penyeliaan. Cuti selebihnya gunakan cuti rehat/cuti rehat khas/cuti tanpa gaji. Jabatan Perdana Menteri. Briged Budak Perempuan. . Pertubuhan Pengakap. Persatuan Keluarga Polis (PERKEP) 24.Pegawai hendaklah ahli pertubuhan/persatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Lampiran B . JPM. 19. Kadet Laut. John. Unit Penyelaras (JKKK). Dibenarkan untuk aktiviti berikut sahaja: Kursus latihan. 17. Persatuan Pengguna-Pengguna. Khemah latihan tahunan. Ambulan St. Pertubuhan Pandu Puteri. CUTI : 47 . Jabatan Perpaduan Negara. 10. 16. Seminar Aktiviti sukan Lampiran B Menghadiri latihan Atau Khemah Tahunan ( P. 7. 20. Persatuan Bagi Mencegah Penyakit Tibi Malaysia. Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Cawangan Malaysia. 18. 25.

Lain-lain Program Yang Dibenar Cuti Tanpa Rekod dan Pekeliling-Pekelilig/ Rujukan-rujukan Kelulusan  Cuti mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan. Am Bab ‘C’ 43(a) Ahli Syarikat Kerjasama yang membuat akuan untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama. seminar dan mesyuarat Syarikat Kerjasama sahaja. pegawai-pegawai yang menjadi ahli manamana: Majlis atau jawatankuasa pertandingan Negeri/Antarabangsa Pengurus Pasukan. Aktiviti Syarikat Kerjasama diluluskan oleh Ketua Pengarah Kemajuan Kerjasama. Kursus Latihan. Ahli majlis/jawatankuasa pertandingan. Ketua Jabatan boleh meluluskan kepada pegawai-pegawai ikhtisas bagi menghadiri mesyuarat-mesyuarat persatuan ikhtisas mereka.Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama ( P. CUTI : 48 . Kemajuan Tanah dan Pembangunan Koperasi. Persatuan-persatuan yang dimaksudkan ialah seperti yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke semasa.Am Bab ‘C’ 44 ) Peperiksaan yang boleh membaiki peluang hidup pegawai berkenaan. Pada hari peperiksaan sahaja. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak lebih 30 hari. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan ( P. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas ( P. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan (P.Am Bab ‘C’ 46(a) & (b) Perlawanan sukan di peringkat Negeri atau Antarabangsa. Pegawai-pegawai yang menjadi Ahli Syarikat Kerjasama. Pengadil dan Jurulatih Penyeliaan Pasukan.Am Bab ‘C’ 45 ) Mesyuarat-mesyuarat yang dibenarkan ialah Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa sahaja.

5. 9/2002 .P.4/(11) 26 Julai 1994.P.1981  Rukun Tetangga  Program Rakan Muda.  Kemudahan Cuti Isteri Bersalin . 31 (Pin. Bil.30 hari sahaja tidak meliputi cuti hari Sabtu.Surat JPA Bil. 3 salinan Borang ‘A’ – Pek. 8 yang terkini yang telah diluluskan. Jika tempoh menghadiri pratikum melebihi 30 hari. 19.4.Surat Pekeliling Perkhidatan Bil 11/1980. Bil.1997.JPA(L)S. . dan PAC 46(a).5. Bil. * Ketua Jabatan hanya boleh meluluskan Cuti Tanpa Rekod bagi aktiviti dalam Malaysia sahaja manakala aktiviti di luar negara mesti mendapat kelulusan Kementerian.Selama 3 hari. 1 salinan surat arahan rasmi dari Agensi/Jabatan/IPTA yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.9.  Rancangan pertukaran belia antarabangsa dikeluarkan oleh JPA dari semasa ke semasa. 1/1977) 2. Pegawai-pegawai Kerajaan yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam sukan-sukan perwakilan.1/2004.P. (bagi tujuan mengikuti kuliah/ bengkel/seminar/kursus intensif dan pratikum sahaja) . maka boleh tolak cuti rehat khas/cuti rehat/cuti tanpa gaji. 3. Bil.06/3 Klt.P.P. CUTI : 49 .13374 Bhg 17(32) bth. 1 salinan dokumen sokongan seperti kew. Untuk tindakan sekolah mengemukakan dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. Perj.P.  Majlis Bersama Kebangsaan/Jabatan .Selama 7 hari (5 kali sepanjang perkhidmatan)  Urusan Kematian ahli keluarga terdekat .  Disapina untuk hadir di mahkamah (luar stesen sebagai saksi pihak bukan Kerajaan) .3/(14) bth. 10/2002. JPJ.Surat JPA (S)22/8/3-3 Sk. . 4. 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. Ahad dan Cuti Am. (mengikut tempoh mengikuti kursus untuk Jurulatih atau menjalankan tugas sebaga Jurulatih)  Program Pengajian jarak Jauh (PJJ) .  Dilantik sebagai Jurulatih Program latihan Khidmat Negara .

Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : i) 2 salinan Borang Perakuan Tidak hadir Ke Pejabat Atas sebab-Sebab Kecemasan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. gempa bumi. yang telah disahkan kejadian kecemasan am atau perintah tertentu sebenarnya telah berlaku daripada punca-punca berikut : Pegawai Daerah atau Penghulu. 1 Tahun 1986 )  Ketua Jabatan adalah diberi kuasa untuk membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan yang menyebabkan keadaan memaksa pegawai itu tidak dapat hadir bekerja Kecemasan tersebut adalah seperti banjir. tanah runtuh. Pegawai yang tidak hadir disebabkan kecemasan am itu hendaklah mengemukakan satu perakuan di Lampiran ‘A’ sebaik sahaja pegawai itu bertugas semula. jambatan runtuh dan lain-lain malapetaka dan bencana alam.Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am ( Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Tahun 1986 – LAMPIRAN ‘A’ seperti contoh di bawah : CUTI : 50 . perintah berkurung dan perintah sekatan am oleh pihak berkuasa yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa. Pejabat Polis Jabatan Penerangan Jabatan Kebajikan Siaran massa media   Pegawai yang bertugas di luar pejabat yang tidak dapat pulang ke ibu pejabatnya disebabkan kecemasam am itu akan terus dibenarkan berada di tempat tersebut seolah-olah masih menjalankan tugas rasmi dan layak menuntut elaun-elaun.

1 TAHUN 1986 Kepada: (Ketua Jabatan) Adalah saya memaklumkan bahawa saya telah tidak dapat hadir ke pejabat untuk bertugas dari jam _______ hingga ke jam _________ pada tarikh ________________ hingga ke tarikh __________________ disebabkan olehperkara yang berikut: telah berlaku di tempat tinggal/kawasan saya berada/di antara tempat kediaman /tempat pekerjaan hingga menyebabkan saya tidak dapat hadir bekerja seperti biasa. Tarikh: ____________ Nama Jawatan Tandatangan: ___________________ : _____________________________ (dengan huruf besar) : _____________________________ CUTI : 51 .LAMPIRAN ‘A’ PERAKUAN TIDAK HADIR KE PEJABAT ATAS SEBAB-SEBAB KECEMASAN MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.

Tarikh: ______________ Tandatangan: ___________________ Nama : Cop Ketua Jabatan: CUTI : 52 . * (b) Saya berpuas hati hanya ______ jam/hari sahaja pegawai dibenarkan tidak hadir di pejabat (Bakinya sebanyak _____ hari hendaklah ditolak daripada Cuti Rehat pegawai. kalau Cuti Rehat sudah habis atau tidak mencukupi. Oleh itu keseluruhan tempoh tidak hadir di pejabat itu hendaklah ditolak dengan Cuti Rehat atau diberi Cuti Tanpa Gaji sekiranya Cuti Rehat sudah habis atau stidak mencukupi. dibenarkan Cuti Tanpa Gaji).Keputusan Ketua Jabatan * (a) Saya berpuas hati dengan alasan-alasan yang di atas dan keseluruhan tempoh beliau tidak hadir ke pejabat itu yakni selama _____ (jam/hari) adalah dibenarkan. * (c) Saya tidak berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful