P. 1
Memahami Feqh Siyasah Syar

Memahami Feqh Siyasah Syar

|Views: 291|Likes:
Published by Halis Fansuri

More info:

Published by: Halis Fansuri on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

ASAS FEQH YANG LIMA ( FEQHUL KHAMSAH

)
Ringkasan dan Ulasan Dari Kitab Siasah Syar`iyyah oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi Oleh : Mohd Adlan Mokhtaruddin

PENGERTIAN FEQH SIASAH SYAR`IYYAH Iaitu Siasah yang dibina di atas kaedah, hukum dan halatujunya adalah syara`. Tidak semua siasah adalah syariah. Kebanyakan dari siasah berlawanan dengan syara` bahkan tidak mengendahkannya yang disebut sebagai ideologi1. Siasah dan Islam tidak boleh dipisahkan. Mereka yang mengatakan tidak ada agama dalam siasah ataupun sebaliknya merupakan golongan sekular2. ASAS DALAM FEQH SIYASAH SYAR`IYAH Siasah Syar`iyah dibentuk berdasarkan kefahaman syariah dalam mentadbir umat, bukannya semata-mata dakwaan dan teori. Terdapat dua asas yang menjadi timbangan utama dalam siasah syar`iyyah iaitu Assawabit dan Almutaghaiyyirat. Assawabit / Perkara Pokok Iaitu perkara yang tetap dan tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat. Ia juga disebutkan sebagai perkara Qat`i dari Quran dan Sunnah, dan Ijmak Ulama` ke atasnya. Dalam perkara ini tidak ada khilaf (percanggahan pendapat dalam kalangan ulama`). Antara contoh perkara yang menjadi perkara pokok ialah : mengembangkan ilmu, memerangi kejahilan, dan menegakkan keadilan. Almutghaiyyirat / Perkara cabang Iaitu perkara yang sentiasa berubah mengikut keadaan dan tempat tetapi masih dalam ruang lingkup Assawabit. Terdapat khilaf yang pelbagai yang menjadi perbahasan ulama`. Antaranya ialah perkara yang menjadi `uruf ata adat bagi sesuatu tempat. Feqh yang dibina dalam Siasah Syar`iyah ialah : Perkara yang menghubungkan antara Almutaghaiyyirat dengan Assawabit, Mengembalikan perkara syubhat kepada muhkam, juz`i kepada kulli, dan furu` kepada usul. Iaitulah feqh yang dijalankan oleh para sahabat dan khulafa rasyidun dan pemerintah dalam mentadbir negara. KEPENTINGAN MEMAHAMI FEQH YANG LIMA Sebagai seorang penggerak Islam, di antara tuntutan ke atas kita ialah mendepani perubahan dan isu semasa. Adalah menjadi satu kewajipan kepada para
1

Ideologi : Fahaman/ajaran yang dipakai atau dicta-citakan untuk dasar pemerintahan dan lain-lain. Sebagai contoh : Demokrasi, Sekular dan Komunis.
2

Teori sekular lahir daripada agama Kristian yang dipisahkan daripada urusan hidup dan menolak hukum Taurat rujuk Islam & Demokrasi : Ustaz Abdul Hadi Awang

mazhab ini didirikan oleh Dawud bin Khalaf Al-Asfahani yang lebih dikenal dengan nama Daud Az-Zhahiri. 2. Inti pokok paham dan pemikiran mazhab ini adalah pengambilan sumber hukum dari nash Al-Quran dan sunnah secara tekstual (zhahir) tanpa menggunakan takwil. terdapat lima asas penting yang perlu dikuasai. mereka juga tidak menerima qiyas. bahkan menyatakan : Sesungguhnya Allah boleh menyuruh untuk melakukan perkara yang dilarang begitu juga sebaliknya. Madrasah yang pertama : ( Az Zhahiri Al Judud ) Menterjemah nas secara juzuk dan memahami nas secara literal. Mereka tidak beriman dengan `illah5 pada hukum dan hubungan sesuatu hukum dengan maqasid (sebab). kemasyarakatan. istihsan dan maslhah mursal. Hakikatnya mereka sangat pelik. FEQH YANG LIMA (Al Feqh Al Khamsah) Untuk memahami feqh siasah syar`iyyah. 4 3 5 `illah dan sebab menjadi perbahasan ulama` Usul Feqh. Akan tetapi apabila dibentangkan dengan nas muhkam.penggerak Islam mengetahui kehendak masyarakat. Disebutkan oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi di dalam muqaddimah kitab Feqh Prioriti. . Ada yang menyatakan kedua-duanya adalah sama dan ada yang menyatakan antara keduanya adalah `umum wa khusus mutlak. Iaitu : 1. Daud lahir di Kufa pada tahun 200 H/815 M dan wafat di Baghdad pada tahun 270 H/884 M. maka jelaslah rapuhnya timbangan mereka ke atas kelima-lima feqh yang utama ini. Madarasah yang kedua : ( Al Mu`athalatul Judud ) Golongan yang menyangka bahawa mereka menterjemah maqasid syariah dan roh agama sedangkan lupa pada nas Quran dan sunnah. apabila mereka yang berada di posisi penting setiap bidang gagal memahami keutamaan gerak kerja mereka. Nabi Muhammad saw apabila berbicara sentiasa melihat kepada siapakah mad`unya. Kebelakangan ini. Feqh Al Waqi` ( Realiti ) berubahnya fatwa dengan perubahan waqi`. Mereka digelar sebagai ( Zhahiri Judud ) yang mewarisi Zhahiri4 yang lama. ii. Mereka merupakan ³Pendakwa Tajdid´. mereka tersasar dan berpegang dengan syubhah bahkan jauh dari muhkam. Feqh Al Maqasid ( Feqh Al Nusus dalam ruang lingkup Al Maqasid ). ³didapati timbangan prioriti umat pada zaman ini telah rapuh didalam bidang yang pelbagai samada pemikiran. Feqh Prioriti Dr Yusuf Al Qardhawi cetakan kelapan Maktabah Wahbah halaman 13 Mazhab Az-Zhahiri adalah mazhab kelima setelah empat mazhab yang terkenal. Feqh Al Awlawiyyat ( Aulawiyyat/Keutamaan ) 5. ekonomi mahupun politik. Feqh Al Taghyir ( Perubahan ) ASAS YANG PERTAMA : Feqh Al Maqasid Terdapat tiga madrasah yang mempelopori kefahaman feqh al maqasid iaitu : i.´3 Kenyataan ini jelas menggambarkan kepada kita. mendakwa agama adalah jauhar bukan bentuk. Feqh Al Muwazanat ( Timbangan ) antara maslahah (kebaikan) dan mafsadah (keburukan) 4. 3. hakikat bukan gambaran. kebanyakan para penggerak Islam telah hilang pedoman dan rapuh timbangannya.

mestilah tahu tentang gambaran perkara tersebut´. Jika dilihat pada zaman ini. tempat masa dan insan secara ideal. membawa rahmat dan hikmah. Kaedah Mantiq ada menyatakan ³Untuk menghukumkan ke atas sesuatu. umat Islam diwajibkan untuk membezakan pakaian mereka dengan pakaian ahli zimmah. Jalan inilah yang perlu kita imani dan berpegang padanya. Ia adil. Allah Maha kaya dari sesuatu. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Umar Al Khatab dan Umar Abd Aziz. Zaman moden kini lebih praktikal menggunakan kad pengenalan.´6 ASAS YANG KEDUA : Feqh Waqi` Terdiri atas asas pembelajaran secara realiti bukannya teori semata-mata. Kata Imam Ibnu Qaiyyim dalam kitabnya I`lam Al Muwaqqi`in : ³Sesungguhnya Syariah diasaskan untuk memelihara hukum dan maslahah hamba. halaman 287 .iii. menjaga semua maslahah. 6 7 Siasah Syar`iyyah halaman 231 oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi Maktabah Wahbah cetakan kedua 2008. Mereka memahami kehendak Quran secara menyeluruh ( Usul dan Furu`. Contoh : Perubahan hukum dengan perubahan kebaikan yang berlaku ke atasnya. tidak dikenalpasti. Perkara ini pasti tidak disukai oleh waris mereka. Kita dapati kini untuk membezakan antara agama lebih mudah dari membezakan pakaian. suasana dan perkara-perkara baru yang berlaku supaya dapat meraikan masa. perubahan fatwa terhadap kebaikan dan uruf yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Telah jelas pada zaman sahabat dan khulafa` rashidin juga para Mujtahid selepasnya.7 Keadaan sekeliling yang sentiasa berubah dan menghadapi pembaharuan. Mutaghaiyyirat dan sawabit ). maka disolatkan dan dikuburkan di tanah perkuburan Islam secara salah. Kaedah Fiqh ada menyatakan ³ Perkara yang mempunyai `illah berjalan selari bersama `illahnya wujud ataupun tidak´ . dunia dan akhirat. Mungkin perbezaan sebegini sesuai pada zaman awal Islam untuk berjaga-jaga. Jumhur `Ulama` bersepakat bahawa syariah bertujuan menjaga maslahah hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bermuamalah dengan ahli zimmah ( Yang berlindung dibawah wilayah Islam ) Pada awal Islam. Kemungkinan sekiranya mati salah seorang dari mereka secara tiba-tiba ditengah jalan. memerlukan kemahiran kepada faqih yang mampu berinteraksi dengan semua jenis manusia. cara tersebut sudah tidak relevan. Kata mereka : Apabila mereka bergaul dengan umat Islam tidak mesti tidak untuk membezakan antara mereka supaya tidak bergaul dengan cara orang Islam. Bahkan Allah Ta`ala tidak memerlukan satu pun darinya. Berpegang dengan Nas Qat`I secara Thubut dan Dilalah. Madrasah Pertengahan (Wasatiah): Mereka yang menyeimbangkan antara nas juz`i dari Quran dan Sunnah dengan maqasid kulli. Juz`i dan Kulli.

Diceritakan oleh Qardhawi dalam kitabnya ³ Aulawiyat Harakah Islamiyah´. sedangkan arak menghalang mereka dari menumpahkan darah dan merampas harta! ´8 Mereka bersepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah khuatir mungkar yang lebih besar akan berlaku. iii. Akan tetapi. Pertembungan antara keburukan. Jika uruf dahulu ianya dihukumkan dengan agak ketat. sudah tentu kita akan gagal dalam membuat pertimbangan yang tepat. mungkin kini sudah ada yang berubah. Sekiranya kita tidak mahir dalam ilmu timbangan. kita menghendaki erti perbandingan ini lebih luas dan mencakupi keseluruhan hidup manusia. Lantas sebahagian sahabat Ibnu Taimiyyah mengingkarinya dengan mengatakan ianya merupakan ibu segala kejahatan. manakah yang perlu didahulukan.maka hukum juga akan berubah. Maka dijawab oleh Ibnu Taimiyyah ³ Biarkan mereka dengan mabuk dan lalai. Samada ianya adalah pertembungan antara kebaikan. Sebagai contoh. Mereka meminum arak dan sedang mabuk. Keburukan diukur dengan kebaikan yang ada. Kenapa kita memerlukannya? Kehidupan kita tidak berada pada satu garis lurus yang sekata.Perubahan hukum dengan perubahan `uruf yang terbina atasnya Apabila berubah uruf. ataupun antara keburukan ataupun pertembungan antara keduanya. sesunggunhya Allah mengharamkan arak kerana ia melalaikan dari mengingati Allah dan solat. hukum makan dijalanan. Kaedah ini turut digunakan dalam ilmu usul feqh apabila timbul pertembungan antara dalil-dalil feqh yang digunakan ( At Ta`adul wa At Tarjih ) begitu juga dalam ilmu Usul hadith apabila pertembungan antara hadith-hadith berlaku. cukur janggut. Ibnu Taimiyyah dan ashab mengingatkan akan kepentingan memelihara keadaan ketika berdakwah dan ketika memberi fatwa. ii. 8 halaman 290 . Pembahagian Feqh Muwazanat dalam perkara berikut : i. Sudah pasti dihadapan kita akan berlaku banyak pertembungan dan pertentangan. Begitu juga dengan apa yang dinaqalkan oleh Ibnul Qayyim dari Ibnu Taimiyyah : Beliau berjalan bersama sebahagian sahabatnya dihadapan kaum Tatar di damsyik. mendengar muzik dan lain-lain. Pertembungan antara kebaikan. Pertembungan antara kebaikan dan keburukan. ASAS YANG KETIGA : Feqh Muwazanat ( Timbangan ) Fiqh yang sangat diperlukan oleh manusia pada kehidupan mereka.

digugurkan kebaikan dunia demi kebaikan akhirat.Apabila bertembung antara dua kebaikan. Mengekalkan sampan yang rosak untuk tuannya lebih baik dari dibiarkan dirampas oleh Raja. Oleh itu. dan Engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku! ' " Nabi Harun mengutamakan kepentingan kesatuan ke atas perkara lain yang bersifat sementara. kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja Yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. bahkan yang lebih utama adalah kaedah ini dipraktikkan dalam kehidupan realiti. Sesungguhnya Aku takut Bahawa Engkau akan berkata kepadaku: ` Engkau telah memecah-belahkan kaum Bani lsrail sesama sendiri. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa menimbang antara dua keburukan dalam surah Al Kahfi ayat 79. Al Quran menyebutkan tentang pertimbangan umat terdahulu. punca khilaf antara ulamak dan pendakwah pada zaman ini disebabkan perselisihan dalam mempraktik pertimbangan ini. hinggalah Nabi Musa kembali dan berbincang cara menyelesaikan masalah yang berlaku. memelihara sebahagian lebih aula dari hilang kesemuanya. kita melihat Baginda saw mendahulukan kebaikan yang nyata. aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya. tertolak kebaikan khas dari kebaikan umum. Kisah Nabi Harun dan Nabi Musa menimbang antara dua kebaikan dalam surah Toha ayat 94. Para Fuqaha` telah meletakkan beberapa kaedah yang disusun di dalam kitab Qawaid Fiqhiyyah sebagai asas feqh muwazanat. Dikisahkan dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiah. didahulukan kebaikan pokok dari kebaikan cabang dan diutamakan kebaikan nyata dari kebaikan sangkaan. bahkan ditulis juga dengan kalimah Muhammad bin Abdullah menggantikan kalimah Muhammad Rasulullah. Firman Allah ta`ala yang bermaksud : Nabi Harun menjawab: "Wahai anak ibuku! janganlah Engkau meragut janggutku dan janganlah menarik (rambut) kepalaku. asas dan menjaga masa hadapan terhadap sebahagian perkara yang dianggap penting oleh sebahagian manusia. Firman Allah yang berbunyi: Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Semua ini dilakukan kerana baginda melihat kepada masa depan Islam. Lantas baginda menerima syarat untuk memadamkan kalimah Bismillah pada perjanjian tersebut dan ditukarkan dengan kalimah Bismik allahumma. Antaranya : | | Apa yang penting dari kaedah ini bukanlah hanya tertumpu untuk mendalami teori dan kaedah yang dibuat. . Kaedah ada menyebut. Tidak hairanlah.

Sebahagian golongan ekstrem menentang keputusannya untuk menyertai dalam kerajaan yang menjalankan undang-undang Sekular. untuk mengelakkan keburukan yang lebih besar iaitu diperintah terus oleh golongan sekular. Teorinya amat mudah. 9 Pilihanraya pemilihan Presiden Pakistan pada tahun 1965 berpihak kepada Ayyub Khan dengan kelebihan undi sebanyak 64%. Ini kerana feqh muwazanat amat berat bagi golongan awam dan seumpama mereka yang mudah goyah dalam membuat keputusan. akan tetapi aku ingin menunjuk jalan.apa-apa) Yang berlebih dari keperluan (kamu). -wikipedia . (check balik) Parti Rafah di Turki dibawah pemerintahan Doktor Najmuddin Arbakan. Doktor Hasan Turabi dan jemaahnya di Sudan dihujum oleh sebahagian umat Islam apabila membenarkan Kesatuan Soviet untuk masuk pada zaman pemerintahan Ja`far Numairi (1969 -1985) dan menerima beberapa jawatan/kedudukan rasmi dalam kerajaan hinggalah diterima tawarannya untuk mempraktikkan undang-undang Islam. Lantas dicerca oleh segenap pihak dengan hadith ³ tidak akan berjaya kaum yang diperintah oleh wanita´ Sedangkan kacamata feqh pada waktu itu melihat apakah keburukan yang lebih kecil untuk diambil.Al Quran turut membicarakan perihal pertimbangan antara kebaikan dan keburukan. katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: apakah Yang mereka akan belanjakan (dermakan)? katakanlah: "Dermakanlah . Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir: Al baqarah 219. Syeikh Abu A`la Al Maududi dan Jemaah Islam berhadapan dengan kesukaran setelah meneliti dengan neraca feqh muwazanat bahawa mencalonkan Fatimah Jinnah lebih kecil mudharatnya daripada Ayyub Khan9. Firman Allah maksudnya: Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. akan tetapi praktikalnya sangat payah. Kesukaran mempraktikkan Feqh Muwazanat dalam kehidupan. maka diambil keputusan sedemikian. Kata Doktor Yusuf Al Qardhawi ³ Aku sebutkan di sini bukanlah untuk menyokong tindakan mereka. prinsip dan asas dalam Feqh Pertimbangan yang membentuk kefahaman Siasah Syar`iyyah.

Tidak menguranginya mahupun melebihkannya. dan mengecilkan perkara yang besar kerana telah rapuhnya neraca timbangan mereka.Akidah adalah persoalan utama . At Taubah :19 Manakala hadith baginda saw menyatakan perihal hukum yang berperingkat. Ianya mungkin betul dari sudut memuliakan hukum syarak. . Sabda baginda saw : ³Iman itu mempunyai enam puluh lebih atau tujuh puluh lebih cabang. Adapun malu itu sebahagian daripada iman. haram berbeza hukumnya dengan makruh dan lain-lain lagi yang menunjukkan hukum adalah berbeza-beza. Yang tertinggi adalah Lailahaillah dan yang terendah adalah membuang halangan di jalanan. dan (hanya perbuatan) memakmurkan Masjid Al-Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? mereka (yang bersifat demikian) tidak sama di sisi Allah. mereka membesarkan perkara yang kecil. Oleh itu. maka diberikan aulawiyyat yang selayaknya. Mengutamakan perkara usul dari perkara cabang. Prinsip dalam ilmu feqh al aulawiyyat i. Ia juga pernah dinamakan dengan Feqh Maratib Al A`mal oleh Doktor Yusuf Qardhawi.Ilmu sebelum amal .Perkara-perkara Fardhu . tidak ada yang lebih aula antara satu sama lain.ASAS YANG KEEMPAT : Feqh Aulawiyyat ( Prioriti ) Dalam perbahasan feqh aulawiyyat. Timbul kekeliruan apabila ada yang menyatakan semua hukum syarak adalah aulawiyat. Fardhu tidak sama dengan mandub. ianya saling berkait dengan perbahasan yang sebelumnya iaitu feqh muwazanat.Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah . Apa yang ingin dimaksudkan dengan feqh aulawiyyat ialah : Kita memberikan setiap perkara itu harga dan nilai yang setimpal pada timbangan syara`. Tidak boleh kita menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. hukum syara` juga mempunyai tahap yang berbeza. Ini jelas dinyatakan oleh Allah dalam firman yang berbunyi : Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan Haji. Begitu juga yang dikemudiankan diletakkan pada tempatnya. Maka tidak hairanlah apabila para sahabat bertanya kepada baginda akan amal yang paling baik disisi Allah dan dijawab oleh baginda dengan jawapan yang berbezabeza darjatnya. apa yang perlu diutamakan. Hakikatnya. dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum Yang zalim.´ Muttafaqun `alaih.Pembangunan akhlak . Sesungguhnya apabila dilihat umat Islam pada zaman ini.Hukum-hukum Qath`i .

.Kafir / Murtad . Irtikab Akhaffu Dhararain ( Mengambil dharar yang lebih kecil ) iii. Hajiyat dan Tahsiniyat ) dengan mengikut turutan. Untuk mencapai objektif tersebut memerlukan perancangan yang teliti dan . Keturunan dan Harta. Yang dimaksudkan dengan `berperingkat` pada zaman ini ialah berperingkat pada pelaksanaan sesuatu hukum bukannya pada pensyari`atan. Bagaimana ke atas Berapa. Boleh dikatakan ia adalah pelengkap kepada baki feqh yang empat yang telah dibincangkan sebelum ini. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep Tadarruj ? Tadarruj bukan hanya bermaksud lambat dalam melaksanakan sesuatu. Sesungguhnya syariah telah sempurna dan lengkap dan wahyu telah terputus. Ianya ditimbang mengikut turutan dengan memelihara Agama.Hajiyat : Perkara yang menjadikan hidup lebih baik. Adalah menjadi satu tuntutan untuk melaksanakan uslub ini ketika berdakwah. Keutamaan dalam Perkara Larangan . Adalah menjadi satu kepentingan untuk kita memahami feqh perubahan ini. Dharurat ke atas Hajiyat.Perkara sunat selepas perkara fardhu ii. dan Muttafaq `alaih ke atas Mukhtalaf `alaih.Tahsiniyat : Perkara yang menjadikan kehidupan selesa dan mewah.Dosa-dosa Besar .Perkara Syubhat Ini hanyalah sebagai contoh-contoh dalam memahami praktikal feqh aulawiyyat. ««««« ) ii. Tanpanya hidup masih lagi boleh diteruskan. secara sepakat menyatakan adalah menjadi satu keperluan untuk seluruh kekuatan Islam diubah untuk memperbaiki kebaikan umat. . akan tetapi ia membawa maksud meletakkan had (objektif) dalam pelaksanaan secara terperinci. Jiwa. Memelihara kebaikan tiga perkara utama iaitu ( Dharuriat. Terdapat tiga kaedah utama dalam mempraktikkan feqh perubahan iaitu : i.. Kepentingan /Dharurat : Kaedah ada menyebutkan ( dharurat membolehkan perkara larangan. Perkara yang berterusan ke atas perkara mendatang.Dharuriat : Perkara yang menjadi keperluan hidup. Qath`I ke atas Zhanni. ASAS YANG KELIMA : Feqh Al Taghyir ( Perubahan ) Pada zaman ini. Akal. Realiti ke atas Retorik. Besar ke atas kecil. Memelihara sunnah berperingkat-peringkat ( Sunnah Al Tadarruj ) Islam datang dengan sunnnahnya secara berperingkat bukannya sekaligus. Secara asasnya. keutamaan diberikan pada perkara Jauhar ke atas Syakal. .Dosa-dosa Kecil . Jika tidak ada maka tidak akan dapat hidup seperti beras dan tempat tinggal. iii.

Inilah manhaj yang dilalui oleh Nabi Muhammad saw sepanjang dua puluh tiga tahun Nabi berdakwah. manakala bakinya di Madinah adalah peringkat pelaksanaan Islam secara total. Ringkasan ini hanyalah sebagai memahami secara asas Teori dan Manhaj. Hinggalah kita mencapai ke tahap yang paling akhir iaitu mendirikan hukum Islam dimuka bumi. Al Faqir Mohd Adlan Mokhtaruddin 4.40am 24 Mei 2010 Pejabat PMRAM . perlu merujuk terus buku-buku berkaitan yang terdapat di pasaran. Dengan memahami kelima-lima feqh ini.meletakkan peringkat yang tertentu supaya ia tersusun rapi. Fiqhul Khamsah ( Fiqh yang lima) sebenarnya suatu tuntutan untuk difahami oleh mahasiswa Islam di Perlembahan Nil ini. Tiga belas tahun di Mekah merupakan peringkat nabi mentarbiah dan membina umat. membantu kita dalam menyusun kebaikan dan keburukan. kita dapati mahasiswa Islam lesu dan longlai dalam mendepani umat. Akhir-akhir ini. Kertas Kerja ini merupakan ringkasan dan ulasan dari Kitab Siasah Syar`iyah dalam aspek Nas Syariat dan Maqasidnya oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi. Untuk memahami dengan lebih mendalam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->