ASAS FEQH YANG LIMA ( FEQHUL KHAMSAH

)
Ringkasan dan Ulasan Dari Kitab Siasah Syar`iyyah oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi Oleh : Mohd Adlan Mokhtaruddin

PENGERTIAN FEQH SIASAH SYAR`IYYAH Iaitu Siasah yang dibina di atas kaedah, hukum dan halatujunya adalah syara`. Tidak semua siasah adalah syariah. Kebanyakan dari siasah berlawanan dengan syara` bahkan tidak mengendahkannya yang disebut sebagai ideologi1. Siasah dan Islam tidak boleh dipisahkan. Mereka yang mengatakan tidak ada agama dalam siasah ataupun sebaliknya merupakan golongan sekular2. ASAS DALAM FEQH SIYASAH SYAR`IYAH Siasah Syar`iyah dibentuk berdasarkan kefahaman syariah dalam mentadbir umat, bukannya semata-mata dakwaan dan teori. Terdapat dua asas yang menjadi timbangan utama dalam siasah syar`iyyah iaitu Assawabit dan Almutaghaiyyirat. Assawabit / Perkara Pokok Iaitu perkara yang tetap dan tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat. Ia juga disebutkan sebagai perkara Qat`i dari Quran dan Sunnah, dan Ijmak Ulama` ke atasnya. Dalam perkara ini tidak ada khilaf (percanggahan pendapat dalam kalangan ulama`). Antara contoh perkara yang menjadi perkara pokok ialah : mengembangkan ilmu, memerangi kejahilan, dan menegakkan keadilan. Almutghaiyyirat / Perkara cabang Iaitu perkara yang sentiasa berubah mengikut keadaan dan tempat tetapi masih dalam ruang lingkup Assawabit. Terdapat khilaf yang pelbagai yang menjadi perbahasan ulama`. Antaranya ialah perkara yang menjadi `uruf ata adat bagi sesuatu tempat. Feqh yang dibina dalam Siasah Syar`iyah ialah : Perkara yang menghubungkan antara Almutaghaiyyirat dengan Assawabit, Mengembalikan perkara syubhat kepada muhkam, juz`i kepada kulli, dan furu` kepada usul. Iaitulah feqh yang dijalankan oleh para sahabat dan khulafa rasyidun dan pemerintah dalam mentadbir negara. KEPENTINGAN MEMAHAMI FEQH YANG LIMA Sebagai seorang penggerak Islam, di antara tuntutan ke atas kita ialah mendepani perubahan dan isu semasa. Adalah menjadi satu kewajipan kepada para
1

Ideologi : Fahaman/ajaran yang dipakai atau dicta-citakan untuk dasar pemerintahan dan lain-lain. Sebagai contoh : Demokrasi, Sekular dan Komunis.
2

Teori sekular lahir daripada agama Kristian yang dipisahkan daripada urusan hidup dan menolak hukum Taurat rujuk Islam & Demokrasi : Ustaz Abdul Hadi Awang

4 3 5 `illah dan sebab menjadi perbahasan ulama` Usul Feqh. Hakikatnya mereka sangat pelik. FEQH YANG LIMA (Al Feqh Al Khamsah) Untuk memahami feqh siasah syar`iyyah. Feqh Al Taghyir ( Perubahan ) ASAS YANG PERTAMA : Feqh Al Maqasid Terdapat tiga madrasah yang mempelopori kefahaman feqh al maqasid iaitu : i. Kebelakangan ini. Iaitu : 1. apabila mereka yang berada di posisi penting setiap bidang gagal memahami keutamaan gerak kerja mereka. Ada yang menyatakan kedua-duanya adalah sama dan ada yang menyatakan antara keduanya adalah `umum wa khusus mutlak. 3. ekonomi mahupun politik. mereka tersasar dan berpegang dengan syubhah bahkan jauh dari muhkam. ³didapati timbangan prioriti umat pada zaman ini telah rapuh didalam bidang yang pelbagai samada pemikiran. hakikat bukan gambaran. Daud lahir di Kufa pada tahun 200 H/815 M dan wafat di Baghdad pada tahun 270 H/884 M. 2. Mereka digelar sebagai ( Zhahiri Judud ) yang mewarisi Zhahiri4 yang lama. Inti pokok paham dan pemikiran mazhab ini adalah pengambilan sumber hukum dari nash Al-Quran dan sunnah secara tekstual (zhahir) tanpa menggunakan takwil. Feqh Al Maqasid ( Feqh Al Nusus dalam ruang lingkup Al Maqasid ). terdapat lima asas penting yang perlu dikuasai. bahkan menyatakan : Sesungguhnya Allah boleh menyuruh untuk melakukan perkara yang dilarang begitu juga sebaliknya. Mereka tidak beriman dengan `illah5 pada hukum dan hubungan sesuatu hukum dengan maqasid (sebab). mazhab ini didirikan oleh Dawud bin Khalaf Al-Asfahani yang lebih dikenal dengan nama Daud Az-Zhahiri. Mereka merupakan ³Pendakwa Tajdid´. Feqh Prioriti Dr Yusuf Al Qardhawi cetakan kelapan Maktabah Wahbah halaman 13 Mazhab Az-Zhahiri adalah mazhab kelima setelah empat mazhab yang terkenal. istihsan dan maslhah mursal.´3 Kenyataan ini jelas menggambarkan kepada kita. mereka juga tidak menerima qiyas. Nabi Muhammad saw apabila berbicara sentiasa melihat kepada siapakah mad`unya. ii. kemasyarakatan. . maka jelaslah rapuhnya timbangan mereka ke atas kelima-lima feqh yang utama ini. mendakwa agama adalah jauhar bukan bentuk.penggerak Islam mengetahui kehendak masyarakat. Akan tetapi apabila dibentangkan dengan nas muhkam. Disebutkan oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi di dalam muqaddimah kitab Feqh Prioriti. Feqh Al Awlawiyyat ( Aulawiyyat/Keutamaan ) 5. Feqh Al Muwazanat ( Timbangan ) antara maslahah (kebaikan) dan mafsadah (keburukan) 4. Madarasah yang kedua : ( Al Mu`athalatul Judud ) Golongan yang menyangka bahawa mereka menterjemah maqasid syariah dan roh agama sedangkan lupa pada nas Quran dan sunnah. Feqh Al Waqi` ( Realiti ) berubahnya fatwa dengan perubahan waqi`. kebanyakan para penggerak Islam telah hilang pedoman dan rapuh timbangannya. Madrasah yang pertama : ( Az Zhahiri Al Judud ) Menterjemah nas secara juzuk dan memahami nas secara literal.

dunia dan akhirat. Bermuamalah dengan ahli zimmah ( Yang berlindung dibawah wilayah Islam ) Pada awal Islam. Berpegang dengan Nas Qat`I secara Thubut dan Dilalah. Kita dapati kini untuk membezakan antara agama lebih mudah dari membezakan pakaian. Mutaghaiyyirat dan sawabit ). Ia adil.´6 ASAS YANG KEDUA : Feqh Waqi` Terdiri atas asas pembelajaran secara realiti bukannya teori semata-mata.7 Keadaan sekeliling yang sentiasa berubah dan menghadapi pembaharuan. memerlukan kemahiran kepada faqih yang mampu berinteraksi dengan semua jenis manusia. Juz`i dan Kulli. 6 7 Siasah Syar`iyyah halaman 231 oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi Maktabah Wahbah cetakan kedua 2008. Jalan inilah yang perlu kita imani dan berpegang padanya. maka disolatkan dan dikuburkan di tanah perkuburan Islam secara salah. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Umar Al Khatab dan Umar Abd Aziz. mestilah tahu tentang gambaran perkara tersebut´.iii. Kemungkinan sekiranya mati salah seorang dari mereka secara tiba-tiba ditengah jalan. Allah Maha kaya dari sesuatu. Jika dilihat pada zaman ini. menjaga semua maslahah. perubahan fatwa terhadap kebaikan dan uruf yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Zaman moden kini lebih praktikal menggunakan kad pengenalan. Madrasah Pertengahan (Wasatiah): Mereka yang menyeimbangkan antara nas juz`i dari Quran dan Sunnah dengan maqasid kulli. Bahkan Allah Ta`ala tidak memerlukan satu pun darinya. Jumhur `Ulama` bersepakat bahawa syariah bertujuan menjaga maslahah hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. umat Islam diwajibkan untuk membezakan pakaian mereka dengan pakaian ahli zimmah. Perkara ini pasti tidak disukai oleh waris mereka. Kata Imam Ibnu Qaiyyim dalam kitabnya I`lam Al Muwaqqi`in : ³Sesungguhnya Syariah diasaskan untuk memelihara hukum dan maslahah hamba. membawa rahmat dan hikmah. Kaedah Mantiq ada menyatakan ³Untuk menghukumkan ke atas sesuatu. Mungkin perbezaan sebegini sesuai pada zaman awal Islam untuk berjaga-jaga. suasana dan perkara-perkara baru yang berlaku supaya dapat meraikan masa. Kata mereka : Apabila mereka bergaul dengan umat Islam tidak mesti tidak untuk membezakan antara mereka supaya tidak bergaul dengan cara orang Islam. tempat masa dan insan secara ideal. Contoh : Perubahan hukum dengan perubahan kebaikan yang berlaku ke atasnya. tidak dikenalpasti. Mereka memahami kehendak Quran secara menyeluruh ( Usul dan Furu`. halaman 287 . cara tersebut sudah tidak relevan. Kaedah Fiqh ada menyatakan ³ Perkara yang mempunyai `illah berjalan selari bersama `illahnya wujud ataupun tidak´ . Telah jelas pada zaman sahabat dan khulafa` rashidin juga para Mujtahid selepasnya.

Begitu juga dengan apa yang dinaqalkan oleh Ibnul Qayyim dari Ibnu Taimiyyah : Beliau berjalan bersama sebahagian sahabatnya dihadapan kaum Tatar di damsyik. Akan tetapi. Pertembungan antara keburukan. cukur janggut. manakah yang perlu didahulukan. Kaedah ini turut digunakan dalam ilmu usul feqh apabila timbul pertembungan antara dalil-dalil feqh yang digunakan ( At Ta`adul wa At Tarjih ) begitu juga dalam ilmu Usul hadith apabila pertembungan antara hadith-hadith berlaku.maka hukum juga akan berubah. sesunggunhya Allah mengharamkan arak kerana ia melalaikan dari mengingati Allah dan solat. Mereka meminum arak dan sedang mabuk. Maka dijawab oleh Ibnu Taimiyyah ³ Biarkan mereka dengan mabuk dan lalai. Pertembungan antara kebaikan dan keburukan. mendengar muzik dan lain-lain. Ibnu Taimiyyah dan ashab mengingatkan akan kepentingan memelihara keadaan ketika berdakwah dan ketika memberi fatwa. ii. Sudah pasti dihadapan kita akan berlaku banyak pertembungan dan pertentangan. Diceritakan oleh Qardhawi dalam kitabnya ³ Aulawiyat Harakah Islamiyah´. mungkin kini sudah ada yang berubah. hukum makan dijalanan. sedangkan arak menghalang mereka dari menumpahkan darah dan merampas harta! ´8 Mereka bersepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah khuatir mungkar yang lebih besar akan berlaku. kita menghendaki erti perbandingan ini lebih luas dan mencakupi keseluruhan hidup manusia. Sekiranya kita tidak mahir dalam ilmu timbangan. ataupun antara keburukan ataupun pertembungan antara keduanya. Sebagai contoh. Kenapa kita memerlukannya? Kehidupan kita tidak berada pada satu garis lurus yang sekata. Samada ianya adalah pertembungan antara kebaikan. iii. ASAS YANG KETIGA : Feqh Muwazanat ( Timbangan ) Fiqh yang sangat diperlukan oleh manusia pada kehidupan mereka. Keburukan diukur dengan kebaikan yang ada. sudah tentu kita akan gagal dalam membuat pertimbangan yang tepat. Pertembungan antara kebaikan. Pembahagian Feqh Muwazanat dalam perkara berikut : i.Perubahan hukum dengan perubahan `uruf yang terbina atasnya Apabila berubah uruf. Lantas sebahagian sahabat Ibnu Taimiyyah mengingkarinya dengan mengatakan ianya merupakan ibu segala kejahatan. Jika uruf dahulu ianya dihukumkan dengan agak ketat. 8 halaman 290 .

didahulukan kebaikan pokok dari kebaikan cabang dan diutamakan kebaikan nyata dari kebaikan sangkaan. Oleh itu. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa menimbang antara dua keburukan dalam surah Al Kahfi ayat 79. punca khilaf antara ulamak dan pendakwah pada zaman ini disebabkan perselisihan dalam mempraktik pertimbangan ini. Tidak hairanlah. Sesungguhnya Aku takut Bahawa Engkau akan berkata kepadaku: ` Engkau telah memecah-belahkan kaum Bani lsrail sesama sendiri. Antaranya : | | Apa yang penting dari kaedah ini bukanlah hanya tertumpu untuk mendalami teori dan kaedah yang dibuat. Dikisahkan dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiah. Semua ini dilakukan kerana baginda melihat kepada masa depan Islam.Apabila bertembung antara dua kebaikan. bahkan ditulis juga dengan kalimah Muhammad bin Abdullah menggantikan kalimah Muhammad Rasulullah. dan Engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku! ' " Nabi Harun mengutamakan kepentingan kesatuan ke atas perkara lain yang bersifat sementara. bahkan yang lebih utama adalah kaedah ini dipraktikkan dalam kehidupan realiti. Mengekalkan sampan yang rosak untuk tuannya lebih baik dari dibiarkan dirampas oleh Raja. Firman Allah ta`ala yang bermaksud : Nabi Harun menjawab: "Wahai anak ibuku! janganlah Engkau meragut janggutku dan janganlah menarik (rambut) kepalaku. Al Quran menyebutkan tentang pertimbangan umat terdahulu. digugurkan kebaikan dunia demi kebaikan akhirat. Kaedah ada menyebut. Kisah Nabi Harun dan Nabi Musa menimbang antara dua kebaikan dalam surah Toha ayat 94. asas dan menjaga masa hadapan terhadap sebahagian perkara yang dianggap penting oleh sebahagian manusia. Para Fuqaha` telah meletakkan beberapa kaedah yang disusun di dalam kitab Qawaid Fiqhiyyah sebagai asas feqh muwazanat. hinggalah Nabi Musa kembali dan berbincang cara menyelesaikan masalah yang berlaku. Lantas baginda menerima syarat untuk memadamkan kalimah Bismillah pada perjanjian tersebut dan ditukarkan dengan kalimah Bismik allahumma. tertolak kebaikan khas dari kebaikan umum. kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja Yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya. Firman Allah yang berbunyi: Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. . memelihara sebahagian lebih aula dari hilang kesemuanya. kita melihat Baginda saw mendahulukan kebaikan yang nyata.

Lantas dicerca oleh segenap pihak dengan hadith ³ tidak akan berjaya kaum yang diperintah oleh wanita´ Sedangkan kacamata feqh pada waktu itu melihat apakah keburukan yang lebih kecil untuk diambil.Al Quran turut membicarakan perihal pertimbangan antara kebaikan dan keburukan. 9 Pilihanraya pemilihan Presiden Pakistan pada tahun 1965 berpihak kepada Ayyub Khan dengan kelebihan undi sebanyak 64%. akan tetapi aku ingin menunjuk jalan. untuk mengelakkan keburukan yang lebih besar iaitu diperintah terus oleh golongan sekular.apa-apa) Yang berlebih dari keperluan (kamu). Kesukaran mempraktikkan Feqh Muwazanat dalam kehidupan. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir: Al baqarah 219. maka diambil keputusan sedemikian. katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: apakah Yang mereka akan belanjakan (dermakan)? katakanlah: "Dermakanlah . Doktor Hasan Turabi dan jemaahnya di Sudan dihujum oleh sebahagian umat Islam apabila membenarkan Kesatuan Soviet untuk masuk pada zaman pemerintahan Ja`far Numairi (1969 -1985) dan menerima beberapa jawatan/kedudukan rasmi dalam kerajaan hinggalah diterima tawarannya untuk mempraktikkan undang-undang Islam. (check balik) Parti Rafah di Turki dibawah pemerintahan Doktor Najmuddin Arbakan. prinsip dan asas dalam Feqh Pertimbangan yang membentuk kefahaman Siasah Syar`iyyah. Kata Doktor Yusuf Al Qardhawi ³ Aku sebutkan di sini bukanlah untuk menyokong tindakan mereka. Teorinya amat mudah. Syeikh Abu A`la Al Maududi dan Jemaah Islam berhadapan dengan kesukaran setelah meneliti dengan neraca feqh muwazanat bahawa mencalonkan Fatimah Jinnah lebih kecil mudharatnya daripada Ayyub Khan9. akan tetapi praktikalnya sangat payah. Sebahagian golongan ekstrem menentang keputusannya untuk menyertai dalam kerajaan yang menjalankan undang-undang Sekular. -wikipedia . Ini kerana feqh muwazanat amat berat bagi golongan awam dan seumpama mereka yang mudah goyah dalam membuat keputusan. Firman Allah maksudnya: Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi.

Fardhu tidak sama dengan mandub. dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum Yang zalim. Sabda baginda saw : ³Iman itu mempunyai enam puluh lebih atau tujuh puluh lebih cabang. Prinsip dalam ilmu feqh al aulawiyyat i. Ini jelas dinyatakan oleh Allah dalam firman yang berbunyi : Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan Haji. Maka tidak hairanlah apabila para sahabat bertanya kepada baginda akan amal yang paling baik disisi Allah dan dijawab oleh baginda dengan jawapan yang berbezabeza darjatnya. At Taubah :19 Manakala hadith baginda saw menyatakan perihal hukum yang berperingkat. Timbul kekeliruan apabila ada yang menyatakan semua hukum syarak adalah aulawiyat. Ia juga pernah dinamakan dengan Feqh Maratib Al A`mal oleh Doktor Yusuf Qardhawi. Ianya mungkin betul dari sudut memuliakan hukum syarak. hukum syara` juga mempunyai tahap yang berbeza. maka diberikan aulawiyyat yang selayaknya. Tidak menguranginya mahupun melebihkannya.Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah . Apa yang ingin dimaksudkan dengan feqh aulawiyyat ialah : Kita memberikan setiap perkara itu harga dan nilai yang setimpal pada timbangan syara`. Oleh itu. tidak ada yang lebih aula antara satu sama lain.Akidah adalah persoalan utama . ianya saling berkait dengan perbahasan yang sebelumnya iaitu feqh muwazanat.ASAS YANG KEEMPAT : Feqh Aulawiyyat ( Prioriti ) Dalam perbahasan feqh aulawiyyat. Begitu juga yang dikemudiankan diletakkan pada tempatnya. Mengutamakan perkara usul dari perkara cabang. dan (hanya perbuatan) memakmurkan Masjid Al-Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? mereka (yang bersifat demikian) tidak sama di sisi Allah. Yang tertinggi adalah Lailahaillah dan yang terendah adalah membuang halangan di jalanan. apa yang perlu diutamakan. haram berbeza hukumnya dengan makruh dan lain-lain lagi yang menunjukkan hukum adalah berbeza-beza. Tidak boleh kita menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Sesungguhnya apabila dilihat umat Islam pada zaman ini. dan mengecilkan perkara yang besar kerana telah rapuhnya neraca timbangan mereka.Perkara-perkara Fardhu . Adapun malu itu sebahagian daripada iman.´ Muttafaqun `alaih.Ilmu sebelum amal .Hukum-hukum Qath`i . . Hakikatnya. mereka membesarkan perkara yang kecil.Pembangunan akhlak .

Dharuriat : Perkara yang menjadi keperluan hidup. Realiti ke atas Retorik. Jiwa. iii. Ianya ditimbang mengikut turutan dengan memelihara Agama. dan Muttafaq `alaih ke atas Mukhtalaf `alaih. Adalah menjadi satu kepentingan untuk kita memahami feqh perubahan ini.Perkara sunat selepas perkara fardhu ii.Dosa-dosa Kecil . Keutamaan dalam Perkara Larangan . Jika tidak ada maka tidak akan dapat hidup seperti beras dan tempat tinggal. ««««« ) ii. Terdapat tiga kaedah utama dalam mempraktikkan feqh perubahan iaitu : i. Qath`I ke atas Zhanni. secara sepakat menyatakan adalah menjadi satu keperluan untuk seluruh kekuatan Islam diubah untuk memperbaiki kebaikan umat. Akal. Irtikab Akhaffu Dhararain ( Mengambil dharar yang lebih kecil ) iii.Tahsiniyat : Perkara yang menjadikan kehidupan selesa dan mewah. akan tetapi ia membawa maksud meletakkan had (objektif) dalam pelaksanaan secara terperinci. Memelihara kebaikan tiga perkara utama iaitu ( Dharuriat. Untuk mencapai objektif tersebut memerlukan perancangan yang teliti dan . Adalah menjadi satu tuntutan untuk melaksanakan uslub ini ketika berdakwah.Dosa-dosa Besar .Hajiyat : Perkara yang menjadikan hidup lebih baik. Memelihara sunnah berperingkat-peringkat ( Sunnah Al Tadarruj ) Islam datang dengan sunnnahnya secara berperingkat bukannya sekaligus. . Bagaimana ke atas Berapa. Yang dimaksudkan dengan `berperingkat` pada zaman ini ialah berperingkat pada pelaksanaan sesuatu hukum bukannya pada pensyari`atan. keutamaan diberikan pada perkara Jauhar ke atas Syakal. Secara asasnya. Dharurat ke atas Hajiyat. Keturunan dan Harta. Tanpanya hidup masih lagi boleh diteruskan. Besar ke atas kecil. Sesungguhnya syariah telah sempurna dan lengkap dan wahyu telah terputus. ASAS YANG KELIMA : Feqh Al Taghyir ( Perubahan ) Pada zaman ini. Boleh dikatakan ia adalah pelengkap kepada baki feqh yang empat yang telah dibincangkan sebelum ini.. . . Apakah yang dimaksudkan dengan konsep Tadarruj ? Tadarruj bukan hanya bermaksud lambat dalam melaksanakan sesuatu.Kafir / Murtad . Hajiyat dan Tahsiniyat ) dengan mengikut turutan. Perkara yang berterusan ke atas perkara mendatang. Kepentingan /Dharurat : Kaedah ada menyebutkan ( dharurat membolehkan perkara larangan.Perkara Syubhat Ini hanyalah sebagai contoh-contoh dalam memahami praktikal feqh aulawiyyat.

Kertas Kerja ini merupakan ringkasan dan ulasan dari Kitab Siasah Syar`iyah dalam aspek Nas Syariat dan Maqasidnya oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi. manakala bakinya di Madinah adalah peringkat pelaksanaan Islam secara total. Akhir-akhir ini. Ringkasan ini hanyalah sebagai memahami secara asas Teori dan Manhaj.meletakkan peringkat yang tertentu supaya ia tersusun rapi. Al Faqir Mohd Adlan Mokhtaruddin 4. Inilah manhaj yang dilalui oleh Nabi Muhammad saw sepanjang dua puluh tiga tahun Nabi berdakwah. Fiqhul Khamsah ( Fiqh yang lima) sebenarnya suatu tuntutan untuk difahami oleh mahasiswa Islam di Perlembahan Nil ini. Hinggalah kita mencapai ke tahap yang paling akhir iaitu mendirikan hukum Islam dimuka bumi. perlu merujuk terus buku-buku berkaitan yang terdapat di pasaran. Untuk memahami dengan lebih mendalam. membantu kita dalam menyusun kebaikan dan keburukan. Dengan memahami kelima-lima feqh ini. Tiga belas tahun di Mekah merupakan peringkat nabi mentarbiah dan membina umat. kita dapati mahasiswa Islam lesu dan longlai dalam mendepani umat.40am 24 Mei 2010 Pejabat PMRAM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful