P. 1
Memahami Feqh Siyasah Syar

Memahami Feqh Siyasah Syar

|Views: 291|Likes:
Published by Halis Fansuri

More info:

Published by: Halis Fansuri on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

ASAS FEQH YANG LIMA ( FEQHUL KHAMSAH

)
Ringkasan dan Ulasan Dari Kitab Siasah Syar`iyyah oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi Oleh : Mohd Adlan Mokhtaruddin

PENGERTIAN FEQH SIASAH SYAR`IYYAH Iaitu Siasah yang dibina di atas kaedah, hukum dan halatujunya adalah syara`. Tidak semua siasah adalah syariah. Kebanyakan dari siasah berlawanan dengan syara` bahkan tidak mengendahkannya yang disebut sebagai ideologi1. Siasah dan Islam tidak boleh dipisahkan. Mereka yang mengatakan tidak ada agama dalam siasah ataupun sebaliknya merupakan golongan sekular2. ASAS DALAM FEQH SIYASAH SYAR`IYAH Siasah Syar`iyah dibentuk berdasarkan kefahaman syariah dalam mentadbir umat, bukannya semata-mata dakwaan dan teori. Terdapat dua asas yang menjadi timbangan utama dalam siasah syar`iyyah iaitu Assawabit dan Almutaghaiyyirat. Assawabit / Perkara Pokok Iaitu perkara yang tetap dan tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat. Ia juga disebutkan sebagai perkara Qat`i dari Quran dan Sunnah, dan Ijmak Ulama` ke atasnya. Dalam perkara ini tidak ada khilaf (percanggahan pendapat dalam kalangan ulama`). Antara contoh perkara yang menjadi perkara pokok ialah : mengembangkan ilmu, memerangi kejahilan, dan menegakkan keadilan. Almutghaiyyirat / Perkara cabang Iaitu perkara yang sentiasa berubah mengikut keadaan dan tempat tetapi masih dalam ruang lingkup Assawabit. Terdapat khilaf yang pelbagai yang menjadi perbahasan ulama`. Antaranya ialah perkara yang menjadi `uruf ata adat bagi sesuatu tempat. Feqh yang dibina dalam Siasah Syar`iyah ialah : Perkara yang menghubungkan antara Almutaghaiyyirat dengan Assawabit, Mengembalikan perkara syubhat kepada muhkam, juz`i kepada kulli, dan furu` kepada usul. Iaitulah feqh yang dijalankan oleh para sahabat dan khulafa rasyidun dan pemerintah dalam mentadbir negara. KEPENTINGAN MEMAHAMI FEQH YANG LIMA Sebagai seorang penggerak Islam, di antara tuntutan ke atas kita ialah mendepani perubahan dan isu semasa. Adalah menjadi satu kewajipan kepada para
1

Ideologi : Fahaman/ajaran yang dipakai atau dicta-citakan untuk dasar pemerintahan dan lain-lain. Sebagai contoh : Demokrasi, Sekular dan Komunis.
2

Teori sekular lahir daripada agama Kristian yang dipisahkan daripada urusan hidup dan menolak hukum Taurat rujuk Islam & Demokrasi : Ustaz Abdul Hadi Awang

³didapati timbangan prioriti umat pada zaman ini telah rapuh didalam bidang yang pelbagai samada pemikiran. Disebutkan oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi di dalam muqaddimah kitab Feqh Prioriti. Feqh Al Taghyir ( Perubahan ) ASAS YANG PERTAMA : Feqh Al Maqasid Terdapat tiga madrasah yang mempelopori kefahaman feqh al maqasid iaitu : i. Madrasah yang pertama : ( Az Zhahiri Al Judud ) Menterjemah nas secara juzuk dan memahami nas secara literal. Feqh Al Waqi` ( Realiti ) berubahnya fatwa dengan perubahan waqi`. Feqh Prioriti Dr Yusuf Al Qardhawi cetakan kelapan Maktabah Wahbah halaman 13 Mazhab Az-Zhahiri adalah mazhab kelima setelah empat mazhab yang terkenal. Iaitu : 1. 2. Akan tetapi apabila dibentangkan dengan nas muhkam. Ada yang menyatakan kedua-duanya adalah sama dan ada yang menyatakan antara keduanya adalah `umum wa khusus mutlak. istihsan dan maslhah mursal.penggerak Islam mengetahui kehendak masyarakat. mazhab ini didirikan oleh Dawud bin Khalaf Al-Asfahani yang lebih dikenal dengan nama Daud Az-Zhahiri. maka jelaslah rapuhnya timbangan mereka ke atas kelima-lima feqh yang utama ini. Kebelakangan ini. . 4 3 5 `illah dan sebab menjadi perbahasan ulama` Usul Feqh. FEQH YANG LIMA (Al Feqh Al Khamsah) Untuk memahami feqh siasah syar`iyyah. ii. Hakikatnya mereka sangat pelik. Nabi Muhammad saw apabila berbicara sentiasa melihat kepada siapakah mad`unya. terdapat lima asas penting yang perlu dikuasai. Mereka digelar sebagai ( Zhahiri Judud ) yang mewarisi Zhahiri4 yang lama. Feqh Al Awlawiyyat ( Aulawiyyat/Keutamaan ) 5. mendakwa agama adalah jauhar bukan bentuk. 3. bahkan menyatakan : Sesungguhnya Allah boleh menyuruh untuk melakukan perkara yang dilarang begitu juga sebaliknya. hakikat bukan gambaran. ekonomi mahupun politik. Feqh Al Maqasid ( Feqh Al Nusus dalam ruang lingkup Al Maqasid ). Daud lahir di Kufa pada tahun 200 H/815 M dan wafat di Baghdad pada tahun 270 H/884 M.´3 Kenyataan ini jelas menggambarkan kepada kita. apabila mereka yang berada di posisi penting setiap bidang gagal memahami keutamaan gerak kerja mereka. Mereka merupakan ³Pendakwa Tajdid´. kemasyarakatan. Feqh Al Muwazanat ( Timbangan ) antara maslahah (kebaikan) dan mafsadah (keburukan) 4. mereka juga tidak menerima qiyas. Inti pokok paham dan pemikiran mazhab ini adalah pengambilan sumber hukum dari nash Al-Quran dan sunnah secara tekstual (zhahir) tanpa menggunakan takwil. Madarasah yang kedua : ( Al Mu`athalatul Judud ) Golongan yang menyangka bahawa mereka menterjemah maqasid syariah dan roh agama sedangkan lupa pada nas Quran dan sunnah. kebanyakan para penggerak Islam telah hilang pedoman dan rapuh timbangannya. mereka tersasar dan berpegang dengan syubhah bahkan jauh dari muhkam. Mereka tidak beriman dengan `illah5 pada hukum dan hubungan sesuatu hukum dengan maqasid (sebab).

Kemungkinan sekiranya mati salah seorang dari mereka secara tiba-tiba ditengah jalan. suasana dan perkara-perkara baru yang berlaku supaya dapat meraikan masa. perubahan fatwa terhadap kebaikan dan uruf yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Jalan inilah yang perlu kita imani dan berpegang padanya. Mungkin perbezaan sebegini sesuai pada zaman awal Islam untuk berjaga-jaga. Kaedah Mantiq ada menyatakan ³Untuk menghukumkan ke atas sesuatu. Kata mereka : Apabila mereka bergaul dengan umat Islam tidak mesti tidak untuk membezakan antara mereka supaya tidak bergaul dengan cara orang Islam. 6 7 Siasah Syar`iyyah halaman 231 oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi Maktabah Wahbah cetakan kedua 2008. tempat masa dan insan secara ideal. Perkara ini pasti tidak disukai oleh waris mereka.´6 ASAS YANG KEDUA : Feqh Waqi` Terdiri atas asas pembelajaran secara realiti bukannya teori semata-mata. Madrasah Pertengahan (Wasatiah): Mereka yang menyeimbangkan antara nas juz`i dari Quran dan Sunnah dengan maqasid kulli. dunia dan akhirat.7 Keadaan sekeliling yang sentiasa berubah dan menghadapi pembaharuan. menjaga semua maslahah. tidak dikenalpasti. Mereka memahami kehendak Quran secara menyeluruh ( Usul dan Furu`. Telah jelas pada zaman sahabat dan khulafa` rashidin juga para Mujtahid selepasnya. mestilah tahu tentang gambaran perkara tersebut´. Kata Imam Ibnu Qaiyyim dalam kitabnya I`lam Al Muwaqqi`in : ³Sesungguhnya Syariah diasaskan untuk memelihara hukum dan maslahah hamba. Contoh : Perubahan hukum dengan perubahan kebaikan yang berlaku ke atasnya. Jika dilihat pada zaman ini. membawa rahmat dan hikmah. Berpegang dengan Nas Qat`I secara Thubut dan Dilalah. Bahkan Allah Ta`ala tidak memerlukan satu pun darinya. Mutaghaiyyirat dan sawabit ). memerlukan kemahiran kepada faqih yang mampu berinteraksi dengan semua jenis manusia. Ia adil. Jumhur `Ulama` bersepakat bahawa syariah bertujuan menjaga maslahah hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. maka disolatkan dan dikuburkan di tanah perkuburan Islam secara salah. Kaedah Fiqh ada menyatakan ³ Perkara yang mempunyai `illah berjalan selari bersama `illahnya wujud ataupun tidak´ .iii. Bermuamalah dengan ahli zimmah ( Yang berlindung dibawah wilayah Islam ) Pada awal Islam. Kita dapati kini untuk membezakan antara agama lebih mudah dari membezakan pakaian. Zaman moden kini lebih praktikal menggunakan kad pengenalan. Allah Maha kaya dari sesuatu. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Umar Al Khatab dan Umar Abd Aziz. halaman 287 . umat Islam diwajibkan untuk membezakan pakaian mereka dengan pakaian ahli zimmah. Juz`i dan Kulli. cara tersebut sudah tidak relevan.

sesunggunhya Allah mengharamkan arak kerana ia melalaikan dari mengingati Allah dan solat. Sudah pasti dihadapan kita akan berlaku banyak pertembungan dan pertentangan. Ibnu Taimiyyah dan ashab mengingatkan akan kepentingan memelihara keadaan ketika berdakwah dan ketika memberi fatwa. Begitu juga dengan apa yang dinaqalkan oleh Ibnul Qayyim dari Ibnu Taimiyyah : Beliau berjalan bersama sebahagian sahabatnya dihadapan kaum Tatar di damsyik. 8 halaman 290 . iii. Kenapa kita memerlukannya? Kehidupan kita tidak berada pada satu garis lurus yang sekata. kita menghendaki erti perbandingan ini lebih luas dan mencakupi keseluruhan hidup manusia. sudah tentu kita akan gagal dalam membuat pertimbangan yang tepat. Akan tetapi. Pertembungan antara keburukan. ASAS YANG KETIGA : Feqh Muwazanat ( Timbangan ) Fiqh yang sangat diperlukan oleh manusia pada kehidupan mereka. Maka dijawab oleh Ibnu Taimiyyah ³ Biarkan mereka dengan mabuk dan lalai. Lantas sebahagian sahabat Ibnu Taimiyyah mengingkarinya dengan mengatakan ianya merupakan ibu segala kejahatan. Diceritakan oleh Qardhawi dalam kitabnya ³ Aulawiyat Harakah Islamiyah´.maka hukum juga akan berubah. Kaedah ini turut digunakan dalam ilmu usul feqh apabila timbul pertembungan antara dalil-dalil feqh yang digunakan ( At Ta`adul wa At Tarjih ) begitu juga dalam ilmu Usul hadith apabila pertembungan antara hadith-hadith berlaku. ataupun antara keburukan ataupun pertembungan antara keduanya. mungkin kini sudah ada yang berubah. ii. cukur janggut. Sebagai contoh. Keburukan diukur dengan kebaikan yang ada. Pertembungan antara kebaikan dan keburukan. Pertembungan antara kebaikan.Perubahan hukum dengan perubahan `uruf yang terbina atasnya Apabila berubah uruf. manakah yang perlu didahulukan. Mereka meminum arak dan sedang mabuk. Jika uruf dahulu ianya dihukumkan dengan agak ketat. sedangkan arak menghalang mereka dari menumpahkan darah dan merampas harta! ´8 Mereka bersepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah khuatir mungkar yang lebih besar akan berlaku. mendengar muzik dan lain-lain. Samada ianya adalah pertembungan antara kebaikan. hukum makan dijalanan. Pembahagian Feqh Muwazanat dalam perkara berikut : i. Sekiranya kita tidak mahir dalam ilmu timbangan.

Para Fuqaha` telah meletakkan beberapa kaedah yang disusun di dalam kitab Qawaid Fiqhiyyah sebagai asas feqh muwazanat. dan Engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku! ' " Nabi Harun mengutamakan kepentingan kesatuan ke atas perkara lain yang bersifat sementara. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa menimbang antara dua keburukan dalam surah Al Kahfi ayat 79.Apabila bertembung antara dua kebaikan. bahkan ditulis juga dengan kalimah Muhammad bin Abdullah menggantikan kalimah Muhammad Rasulullah. Kaedah ada menyebut. tertolak kebaikan khas dari kebaikan umum. didahulukan kebaikan pokok dari kebaikan cabang dan diutamakan kebaikan nyata dari kebaikan sangkaan. Lantas baginda menerima syarat untuk memadamkan kalimah Bismillah pada perjanjian tersebut dan ditukarkan dengan kalimah Bismik allahumma. Semua ini dilakukan kerana baginda melihat kepada masa depan Islam. Al Quran menyebutkan tentang pertimbangan umat terdahulu. Firman Allah yang berbunyi: Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Firman Allah ta`ala yang bermaksud : Nabi Harun menjawab: "Wahai anak ibuku! janganlah Engkau meragut janggutku dan janganlah menarik (rambut) kepalaku. Tidak hairanlah. punca khilaf antara ulamak dan pendakwah pada zaman ini disebabkan perselisihan dalam mempraktik pertimbangan ini. Antaranya : | | Apa yang penting dari kaedah ini bukanlah hanya tertumpu untuk mendalami teori dan kaedah yang dibuat. Oleh itu. . Mengekalkan sampan yang rosak untuk tuannya lebih baik dari dibiarkan dirampas oleh Raja. hinggalah Nabi Musa kembali dan berbincang cara menyelesaikan masalah yang berlaku. memelihara sebahagian lebih aula dari hilang kesemuanya. Dikisahkan dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiah. Kisah Nabi Harun dan Nabi Musa menimbang antara dua kebaikan dalam surah Toha ayat 94. digugurkan kebaikan dunia demi kebaikan akhirat. asas dan menjaga masa hadapan terhadap sebahagian perkara yang dianggap penting oleh sebahagian manusia. kita melihat Baginda saw mendahulukan kebaikan yang nyata. Sesungguhnya Aku takut Bahawa Engkau akan berkata kepadaku: ` Engkau telah memecah-belahkan kaum Bani lsrail sesama sendiri. bahkan yang lebih utama adalah kaedah ini dipraktikkan dalam kehidupan realiti. aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya. kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja Yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat.

Firman Allah maksudnya: Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. -wikipedia . Doktor Hasan Turabi dan jemaahnya di Sudan dihujum oleh sebahagian umat Islam apabila membenarkan Kesatuan Soviet untuk masuk pada zaman pemerintahan Ja`far Numairi (1969 -1985) dan menerima beberapa jawatan/kedudukan rasmi dalam kerajaan hinggalah diterima tawarannya untuk mempraktikkan undang-undang Islam. Kesukaran mempraktikkan Feqh Muwazanat dalam kehidupan. Syeikh Abu A`la Al Maududi dan Jemaah Islam berhadapan dengan kesukaran setelah meneliti dengan neraca feqh muwazanat bahawa mencalonkan Fatimah Jinnah lebih kecil mudharatnya daripada Ayyub Khan9. akan tetapi aku ingin menunjuk jalan. maka diambil keputusan sedemikian. 9 Pilihanraya pemilihan Presiden Pakistan pada tahun 1965 berpihak kepada Ayyub Khan dengan kelebihan undi sebanyak 64%.apa-apa) Yang berlebih dari keperluan (kamu). untuk mengelakkan keburukan yang lebih besar iaitu diperintah terus oleh golongan sekular. Sebahagian golongan ekstrem menentang keputusannya untuk menyertai dalam kerajaan yang menjalankan undang-undang Sekular. akan tetapi praktikalnya sangat payah. katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: apakah Yang mereka akan belanjakan (dermakan)? katakanlah: "Dermakanlah . Kata Doktor Yusuf Al Qardhawi ³ Aku sebutkan di sini bukanlah untuk menyokong tindakan mereka.Al Quran turut membicarakan perihal pertimbangan antara kebaikan dan keburukan. Ini kerana feqh muwazanat amat berat bagi golongan awam dan seumpama mereka yang mudah goyah dalam membuat keputusan. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir: Al baqarah 219. (check balik) Parti Rafah di Turki dibawah pemerintahan Doktor Najmuddin Arbakan. Lantas dicerca oleh segenap pihak dengan hadith ³ tidak akan berjaya kaum yang diperintah oleh wanita´ Sedangkan kacamata feqh pada waktu itu melihat apakah keburukan yang lebih kecil untuk diambil. Teorinya amat mudah. prinsip dan asas dalam Feqh Pertimbangan yang membentuk kefahaman Siasah Syar`iyyah.

Timbul kekeliruan apabila ada yang menyatakan semua hukum syarak adalah aulawiyat. Ini jelas dinyatakan oleh Allah dalam firman yang berbunyi : Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan Haji. Ia juga pernah dinamakan dengan Feqh Maratib Al A`mal oleh Doktor Yusuf Qardhawi. maka diberikan aulawiyyat yang selayaknya.Akidah adalah persoalan utama . Maka tidak hairanlah apabila para sahabat bertanya kepada baginda akan amal yang paling baik disisi Allah dan dijawab oleh baginda dengan jawapan yang berbezabeza darjatnya.Ilmu sebelum amal . apa yang perlu diutamakan. Apa yang ingin dimaksudkan dengan feqh aulawiyyat ialah : Kita memberikan setiap perkara itu harga dan nilai yang setimpal pada timbangan syara`. . At Taubah :19 Manakala hadith baginda saw menyatakan perihal hukum yang berperingkat. dan mengecilkan perkara yang besar kerana telah rapuhnya neraca timbangan mereka. tidak ada yang lebih aula antara satu sama lain. Tidak menguranginya mahupun melebihkannya. Hakikatnya. Tidak boleh kita menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain.´ Muttafaqun `alaih. hukum syara` juga mempunyai tahap yang berbeza. ianya saling berkait dengan perbahasan yang sebelumnya iaitu feqh muwazanat. Adapun malu itu sebahagian daripada iman.ASAS YANG KEEMPAT : Feqh Aulawiyyat ( Prioriti ) Dalam perbahasan feqh aulawiyyat. Mengutamakan perkara usul dari perkara cabang. Sabda baginda saw : ³Iman itu mempunyai enam puluh lebih atau tujuh puluh lebih cabang. Prinsip dalam ilmu feqh al aulawiyyat i. haram berbeza hukumnya dengan makruh dan lain-lain lagi yang menunjukkan hukum adalah berbeza-beza. dan (hanya perbuatan) memakmurkan Masjid Al-Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? mereka (yang bersifat demikian) tidak sama di sisi Allah. Oleh itu. Yang tertinggi adalah Lailahaillah dan yang terendah adalah membuang halangan di jalanan. dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum Yang zalim. Begitu juga yang dikemudiankan diletakkan pada tempatnya.Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah .Hukum-hukum Qath`i . Sesungguhnya apabila dilihat umat Islam pada zaman ini. Ianya mungkin betul dari sudut memuliakan hukum syarak.Perkara-perkara Fardhu .Pembangunan akhlak . mereka membesarkan perkara yang kecil. Fardhu tidak sama dengan mandub.

Dharurat ke atas Hajiyat.Kafir / Murtad . Perkara yang berterusan ke atas perkara mendatang. Hajiyat dan Tahsiniyat ) dengan mengikut turutan.Perkara sunat selepas perkara fardhu ii. secara sepakat menyatakan adalah menjadi satu keperluan untuk seluruh kekuatan Islam diubah untuk memperbaiki kebaikan umat. ««««« ) ii. Irtikab Akhaffu Dhararain ( Mengambil dharar yang lebih kecil ) iii. Besar ke atas kecil. . Kepentingan /Dharurat : Kaedah ada menyebutkan ( dharurat membolehkan perkara larangan. Memelihara sunnah berperingkat-peringkat ( Sunnah Al Tadarruj ) Islam datang dengan sunnnahnya secara berperingkat bukannya sekaligus. Jiwa. Yang dimaksudkan dengan `berperingkat` pada zaman ini ialah berperingkat pada pelaksanaan sesuatu hukum bukannya pada pensyari`atan.Dharuriat : Perkara yang menjadi keperluan hidup. ASAS YANG KELIMA : Feqh Al Taghyir ( Perubahan ) Pada zaman ini. Untuk mencapai objektif tersebut memerlukan perancangan yang teliti dan . . Keutamaan dalam Perkara Larangan ..Perkara Syubhat Ini hanyalah sebagai contoh-contoh dalam memahami praktikal feqh aulawiyyat.Hajiyat : Perkara yang menjadikan hidup lebih baik. iii.Dosa-dosa Besar . Tanpanya hidup masih lagi boleh diteruskan. Akal. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep Tadarruj ? Tadarruj bukan hanya bermaksud lambat dalam melaksanakan sesuatu. Sesungguhnya syariah telah sempurna dan lengkap dan wahyu telah terputus. Boleh dikatakan ia adalah pelengkap kepada baki feqh yang empat yang telah dibincangkan sebelum ini. dan Muttafaq `alaih ke atas Mukhtalaf `alaih. Keturunan dan Harta. Qath`I ke atas Zhanni. Terdapat tiga kaedah utama dalam mempraktikkan feqh perubahan iaitu : i. Adalah menjadi satu kepentingan untuk kita memahami feqh perubahan ini. Bagaimana ke atas Berapa. akan tetapi ia membawa maksud meletakkan had (objektif) dalam pelaksanaan secara terperinci.Tahsiniyat : Perkara yang menjadikan kehidupan selesa dan mewah. Realiti ke atas Retorik. Jika tidak ada maka tidak akan dapat hidup seperti beras dan tempat tinggal. Ianya ditimbang mengikut turutan dengan memelihara Agama. keutamaan diberikan pada perkara Jauhar ke atas Syakal. Secara asasnya. . Adalah menjadi satu tuntutan untuk melaksanakan uslub ini ketika berdakwah.Dosa-dosa Kecil . Memelihara kebaikan tiga perkara utama iaitu ( Dharuriat.

Akhir-akhir ini.40am 24 Mei 2010 Pejabat PMRAM .meletakkan peringkat yang tertentu supaya ia tersusun rapi. kita dapati mahasiswa Islam lesu dan longlai dalam mendepani umat. manakala bakinya di Madinah adalah peringkat pelaksanaan Islam secara total. Tiga belas tahun di Mekah merupakan peringkat nabi mentarbiah dan membina umat. Kertas Kerja ini merupakan ringkasan dan ulasan dari Kitab Siasah Syar`iyah dalam aspek Nas Syariat dan Maqasidnya oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi. Ringkasan ini hanyalah sebagai memahami secara asas Teori dan Manhaj. Fiqhul Khamsah ( Fiqh yang lima) sebenarnya suatu tuntutan untuk difahami oleh mahasiswa Islam di Perlembahan Nil ini. Hinggalah kita mencapai ke tahap yang paling akhir iaitu mendirikan hukum Islam dimuka bumi. Al Faqir Mohd Adlan Mokhtaruddin 4. perlu merujuk terus buku-buku berkaitan yang terdapat di pasaran. membantu kita dalam menyusun kebaikan dan keburukan. Dengan memahami kelima-lima feqh ini. Inilah manhaj yang dilalui oleh Nabi Muhammad saw sepanjang dua puluh tiga tahun Nabi berdakwah. Untuk memahami dengan lebih mendalam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->