ASAS FEQH YANG LIMA ( FEQHUL KHAMSAH

)
Ringkasan dan Ulasan Dari Kitab Siasah Syar`iyyah oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi Oleh : Mohd Adlan Mokhtaruddin

PENGERTIAN FEQH SIASAH SYAR`IYYAH Iaitu Siasah yang dibina di atas kaedah, hukum dan halatujunya adalah syara`. Tidak semua siasah adalah syariah. Kebanyakan dari siasah berlawanan dengan syara` bahkan tidak mengendahkannya yang disebut sebagai ideologi1. Siasah dan Islam tidak boleh dipisahkan. Mereka yang mengatakan tidak ada agama dalam siasah ataupun sebaliknya merupakan golongan sekular2. ASAS DALAM FEQH SIYASAH SYAR`IYAH Siasah Syar`iyah dibentuk berdasarkan kefahaman syariah dalam mentadbir umat, bukannya semata-mata dakwaan dan teori. Terdapat dua asas yang menjadi timbangan utama dalam siasah syar`iyyah iaitu Assawabit dan Almutaghaiyyirat. Assawabit / Perkara Pokok Iaitu perkara yang tetap dan tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat. Ia juga disebutkan sebagai perkara Qat`i dari Quran dan Sunnah, dan Ijmak Ulama` ke atasnya. Dalam perkara ini tidak ada khilaf (percanggahan pendapat dalam kalangan ulama`). Antara contoh perkara yang menjadi perkara pokok ialah : mengembangkan ilmu, memerangi kejahilan, dan menegakkan keadilan. Almutghaiyyirat / Perkara cabang Iaitu perkara yang sentiasa berubah mengikut keadaan dan tempat tetapi masih dalam ruang lingkup Assawabit. Terdapat khilaf yang pelbagai yang menjadi perbahasan ulama`. Antaranya ialah perkara yang menjadi `uruf ata adat bagi sesuatu tempat. Feqh yang dibina dalam Siasah Syar`iyah ialah : Perkara yang menghubungkan antara Almutaghaiyyirat dengan Assawabit, Mengembalikan perkara syubhat kepada muhkam, juz`i kepada kulli, dan furu` kepada usul. Iaitulah feqh yang dijalankan oleh para sahabat dan khulafa rasyidun dan pemerintah dalam mentadbir negara. KEPENTINGAN MEMAHAMI FEQH YANG LIMA Sebagai seorang penggerak Islam, di antara tuntutan ke atas kita ialah mendepani perubahan dan isu semasa. Adalah menjadi satu kewajipan kepada para
1

Ideologi : Fahaman/ajaran yang dipakai atau dicta-citakan untuk dasar pemerintahan dan lain-lain. Sebagai contoh : Demokrasi, Sekular dan Komunis.
2

Teori sekular lahir daripada agama Kristian yang dipisahkan daripada urusan hidup dan menolak hukum Taurat rujuk Islam & Demokrasi : Ustaz Abdul Hadi Awang

kemasyarakatan. mereka tersasar dan berpegang dengan syubhah bahkan jauh dari muhkam. ii. terdapat lima asas penting yang perlu dikuasai. mereka juga tidak menerima qiyas. maka jelaslah rapuhnya timbangan mereka ke atas kelima-lima feqh yang utama ini. bahkan menyatakan : Sesungguhnya Allah boleh menyuruh untuk melakukan perkara yang dilarang begitu juga sebaliknya. Mereka tidak beriman dengan `illah5 pada hukum dan hubungan sesuatu hukum dengan maqasid (sebab). Mereka merupakan ³Pendakwa Tajdid´. Ada yang menyatakan kedua-duanya adalah sama dan ada yang menyatakan antara keduanya adalah `umum wa khusus mutlak. Hakikatnya mereka sangat pelik. mazhab ini didirikan oleh Dawud bin Khalaf Al-Asfahani yang lebih dikenal dengan nama Daud Az-Zhahiri. Nabi Muhammad saw apabila berbicara sentiasa melihat kepada siapakah mad`unya. Daud lahir di Kufa pada tahun 200 H/815 M dan wafat di Baghdad pada tahun 270 H/884 M. Feqh Al Taghyir ( Perubahan ) ASAS YANG PERTAMA : Feqh Al Maqasid Terdapat tiga madrasah yang mempelopori kefahaman feqh al maqasid iaitu : i. Akan tetapi apabila dibentangkan dengan nas muhkam. Madrasah yang pertama : ( Az Zhahiri Al Judud ) Menterjemah nas secara juzuk dan memahami nas secara literal.´3 Kenyataan ini jelas menggambarkan kepada kita. Feqh Al Awlawiyyat ( Aulawiyyat/Keutamaan ) 5. 3. 2. kebanyakan para penggerak Islam telah hilang pedoman dan rapuh timbangannya. Iaitu : 1. ³didapati timbangan prioriti umat pada zaman ini telah rapuh didalam bidang yang pelbagai samada pemikiran. Feqh Al Maqasid ( Feqh Al Nusus dalam ruang lingkup Al Maqasid ). Disebutkan oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi di dalam muqaddimah kitab Feqh Prioriti. apabila mereka yang berada di posisi penting setiap bidang gagal memahami keutamaan gerak kerja mereka. 4 3 5 `illah dan sebab menjadi perbahasan ulama` Usul Feqh. mendakwa agama adalah jauhar bukan bentuk. .penggerak Islam mengetahui kehendak masyarakat. Feqh Prioriti Dr Yusuf Al Qardhawi cetakan kelapan Maktabah Wahbah halaman 13 Mazhab Az-Zhahiri adalah mazhab kelima setelah empat mazhab yang terkenal. Kebelakangan ini. Inti pokok paham dan pemikiran mazhab ini adalah pengambilan sumber hukum dari nash Al-Quran dan sunnah secara tekstual (zhahir) tanpa menggunakan takwil. Feqh Al Muwazanat ( Timbangan ) antara maslahah (kebaikan) dan mafsadah (keburukan) 4. hakikat bukan gambaran. Madarasah yang kedua : ( Al Mu`athalatul Judud ) Golongan yang menyangka bahawa mereka menterjemah maqasid syariah dan roh agama sedangkan lupa pada nas Quran dan sunnah. FEQH YANG LIMA (Al Feqh Al Khamsah) Untuk memahami feqh siasah syar`iyyah. Feqh Al Waqi` ( Realiti ) berubahnya fatwa dengan perubahan waqi`. ekonomi mahupun politik. istihsan dan maslhah mursal. Mereka digelar sebagai ( Zhahiri Judud ) yang mewarisi Zhahiri4 yang lama.

Kaedah Fiqh ada menyatakan ³ Perkara yang mempunyai `illah berjalan selari bersama `illahnya wujud ataupun tidak´ . Bahkan Allah Ta`ala tidak memerlukan satu pun darinya. Perkara ini pasti tidak disukai oleh waris mereka. Contoh : Perubahan hukum dengan perubahan kebaikan yang berlaku ke atasnya. memerlukan kemahiran kepada faqih yang mampu berinteraksi dengan semua jenis manusia. umat Islam diwajibkan untuk membezakan pakaian mereka dengan pakaian ahli zimmah.7 Keadaan sekeliling yang sentiasa berubah dan menghadapi pembaharuan. Berpegang dengan Nas Qat`I secara Thubut dan Dilalah. perubahan fatwa terhadap kebaikan dan uruf yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Umar Al Khatab dan Umar Abd Aziz. Mereka memahami kehendak Quran secara menyeluruh ( Usul dan Furu`. 6 7 Siasah Syar`iyyah halaman 231 oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi Maktabah Wahbah cetakan kedua 2008. Mutaghaiyyirat dan sawabit ). Allah Maha kaya dari sesuatu. Kemungkinan sekiranya mati salah seorang dari mereka secara tiba-tiba ditengah jalan. Madrasah Pertengahan (Wasatiah): Mereka yang menyeimbangkan antara nas juz`i dari Quran dan Sunnah dengan maqasid kulli. maka disolatkan dan dikuburkan di tanah perkuburan Islam secara salah. Kita dapati kini untuk membezakan antara agama lebih mudah dari membezakan pakaian. Mungkin perbezaan sebegini sesuai pada zaman awal Islam untuk berjaga-jaga. suasana dan perkara-perkara baru yang berlaku supaya dapat meraikan masa. Jika dilihat pada zaman ini. membawa rahmat dan hikmah. Kata mereka : Apabila mereka bergaul dengan umat Islam tidak mesti tidak untuk membezakan antara mereka supaya tidak bergaul dengan cara orang Islam. Kata Imam Ibnu Qaiyyim dalam kitabnya I`lam Al Muwaqqi`in : ³Sesungguhnya Syariah diasaskan untuk memelihara hukum dan maslahah hamba. tidak dikenalpasti. menjaga semua maslahah. Ia adil. dunia dan akhirat. Bermuamalah dengan ahli zimmah ( Yang berlindung dibawah wilayah Islam ) Pada awal Islam. tempat masa dan insan secara ideal. cara tersebut sudah tidak relevan. Jalan inilah yang perlu kita imani dan berpegang padanya. Zaman moden kini lebih praktikal menggunakan kad pengenalan. mestilah tahu tentang gambaran perkara tersebut´. Telah jelas pada zaman sahabat dan khulafa` rashidin juga para Mujtahid selepasnya. Juz`i dan Kulli. halaman 287 .iii. Kaedah Mantiq ada menyatakan ³Untuk menghukumkan ke atas sesuatu.´6 ASAS YANG KEDUA : Feqh Waqi` Terdiri atas asas pembelajaran secara realiti bukannya teori semata-mata. Jumhur `Ulama` bersepakat bahawa syariah bertujuan menjaga maslahah hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Pertembungan antara kebaikan dan keburukan. Akan tetapi. Samada ianya adalah pertembungan antara kebaikan. sedangkan arak menghalang mereka dari menumpahkan darah dan merampas harta! ´8 Mereka bersepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah khuatir mungkar yang lebih besar akan berlaku. Lantas sebahagian sahabat Ibnu Taimiyyah mengingkarinya dengan mengatakan ianya merupakan ibu segala kejahatan. Sudah pasti dihadapan kita akan berlaku banyak pertembungan dan pertentangan. Ibnu Taimiyyah dan ashab mengingatkan akan kepentingan memelihara keadaan ketika berdakwah dan ketika memberi fatwa. sesunggunhya Allah mengharamkan arak kerana ia melalaikan dari mengingati Allah dan solat. ASAS YANG KETIGA : Feqh Muwazanat ( Timbangan ) Fiqh yang sangat diperlukan oleh manusia pada kehidupan mereka. Sekiranya kita tidak mahir dalam ilmu timbangan. Pembahagian Feqh Muwazanat dalam perkara berikut : i. Pertembungan antara kebaikan.maka hukum juga akan berubah. ataupun antara keburukan ataupun pertembungan antara keduanya. Begitu juga dengan apa yang dinaqalkan oleh Ibnul Qayyim dari Ibnu Taimiyyah : Beliau berjalan bersama sebahagian sahabatnya dihadapan kaum Tatar di damsyik. hukum makan dijalanan. ii. Maka dijawab oleh Ibnu Taimiyyah ³ Biarkan mereka dengan mabuk dan lalai.Perubahan hukum dengan perubahan `uruf yang terbina atasnya Apabila berubah uruf. iii. sudah tentu kita akan gagal dalam membuat pertimbangan yang tepat. Kaedah ini turut digunakan dalam ilmu usul feqh apabila timbul pertembungan antara dalil-dalil feqh yang digunakan ( At Ta`adul wa At Tarjih ) begitu juga dalam ilmu Usul hadith apabila pertembungan antara hadith-hadith berlaku. cukur janggut. Kenapa kita memerlukannya? Kehidupan kita tidak berada pada satu garis lurus yang sekata. kita menghendaki erti perbandingan ini lebih luas dan mencakupi keseluruhan hidup manusia. Jika uruf dahulu ianya dihukumkan dengan agak ketat. Mereka meminum arak dan sedang mabuk. Keburukan diukur dengan kebaikan yang ada. manakah yang perlu didahulukan. mungkin kini sudah ada yang berubah. Diceritakan oleh Qardhawi dalam kitabnya ³ Aulawiyat Harakah Islamiyah´. mendengar muzik dan lain-lain. Sebagai contoh. 8 halaman 290 . Pertembungan antara keburukan.

Semua ini dilakukan kerana baginda melihat kepada masa depan Islam. Al Quran menyebutkan tentang pertimbangan umat terdahulu. bahkan yang lebih utama adalah kaedah ini dipraktikkan dalam kehidupan realiti. dan Engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku! ' " Nabi Harun mengutamakan kepentingan kesatuan ke atas perkara lain yang bersifat sementara. Tidak hairanlah. didahulukan kebaikan pokok dari kebaikan cabang dan diutamakan kebaikan nyata dari kebaikan sangkaan. Sesungguhnya Aku takut Bahawa Engkau akan berkata kepadaku: ` Engkau telah memecah-belahkan kaum Bani lsrail sesama sendiri. tertolak kebaikan khas dari kebaikan umum. hinggalah Nabi Musa kembali dan berbincang cara menyelesaikan masalah yang berlaku. Firman Allah ta`ala yang bermaksud : Nabi Harun menjawab: "Wahai anak ibuku! janganlah Engkau meragut janggutku dan janganlah menarik (rambut) kepalaku. Para Fuqaha` telah meletakkan beberapa kaedah yang disusun di dalam kitab Qawaid Fiqhiyyah sebagai asas feqh muwazanat. Lantas baginda menerima syarat untuk memadamkan kalimah Bismillah pada perjanjian tersebut dan ditukarkan dengan kalimah Bismik allahumma. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa menimbang antara dua keburukan dalam surah Al Kahfi ayat 79. kita melihat Baginda saw mendahulukan kebaikan yang nyata. kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja Yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Kisah Nabi Harun dan Nabi Musa menimbang antara dua kebaikan dalam surah Toha ayat 94. Oleh itu. punca khilaf antara ulamak dan pendakwah pada zaman ini disebabkan perselisihan dalam mempraktik pertimbangan ini. Kaedah ada menyebut. Dikisahkan dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiah. digugurkan kebaikan dunia demi kebaikan akhirat. . bahkan ditulis juga dengan kalimah Muhammad bin Abdullah menggantikan kalimah Muhammad Rasulullah. memelihara sebahagian lebih aula dari hilang kesemuanya. Mengekalkan sampan yang rosak untuk tuannya lebih baik dari dibiarkan dirampas oleh Raja.Apabila bertembung antara dua kebaikan. asas dan menjaga masa hadapan terhadap sebahagian perkara yang dianggap penting oleh sebahagian manusia. Firman Allah yang berbunyi: Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Antaranya : | | Apa yang penting dari kaedah ini bukanlah hanya tertumpu untuk mendalami teori dan kaedah yang dibuat. aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya.

Kesukaran mempraktikkan Feqh Muwazanat dalam kehidupan. katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: apakah Yang mereka akan belanjakan (dermakan)? katakanlah: "Dermakanlah . prinsip dan asas dalam Feqh Pertimbangan yang membentuk kefahaman Siasah Syar`iyyah. untuk mengelakkan keburukan yang lebih besar iaitu diperintah terus oleh golongan sekular. Teorinya amat mudah. (check balik) Parti Rafah di Turki dibawah pemerintahan Doktor Najmuddin Arbakan. -wikipedia .apa-apa) Yang berlebih dari keperluan (kamu). Doktor Hasan Turabi dan jemaahnya di Sudan dihujum oleh sebahagian umat Islam apabila membenarkan Kesatuan Soviet untuk masuk pada zaman pemerintahan Ja`far Numairi (1969 -1985) dan menerima beberapa jawatan/kedudukan rasmi dalam kerajaan hinggalah diterima tawarannya untuk mempraktikkan undang-undang Islam. akan tetapi praktikalnya sangat payah. Firman Allah maksudnya: Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. maka diambil keputusan sedemikian. Lantas dicerca oleh segenap pihak dengan hadith ³ tidak akan berjaya kaum yang diperintah oleh wanita´ Sedangkan kacamata feqh pada waktu itu melihat apakah keburukan yang lebih kecil untuk diambil.Al Quran turut membicarakan perihal pertimbangan antara kebaikan dan keburukan. akan tetapi aku ingin menunjuk jalan. 9 Pilihanraya pemilihan Presiden Pakistan pada tahun 1965 berpihak kepada Ayyub Khan dengan kelebihan undi sebanyak 64%. Kata Doktor Yusuf Al Qardhawi ³ Aku sebutkan di sini bukanlah untuk menyokong tindakan mereka. Sebahagian golongan ekstrem menentang keputusannya untuk menyertai dalam kerajaan yang menjalankan undang-undang Sekular. Syeikh Abu A`la Al Maududi dan Jemaah Islam berhadapan dengan kesukaran setelah meneliti dengan neraca feqh muwazanat bahawa mencalonkan Fatimah Jinnah lebih kecil mudharatnya daripada Ayyub Khan9. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir: Al baqarah 219. Ini kerana feqh muwazanat amat berat bagi golongan awam dan seumpama mereka yang mudah goyah dalam membuat keputusan.

At Taubah :19 Manakala hadith baginda saw menyatakan perihal hukum yang berperingkat.Akidah adalah persoalan utama .ASAS YANG KEEMPAT : Feqh Aulawiyyat ( Prioriti ) Dalam perbahasan feqh aulawiyyat.Pembangunan akhlak . Oleh itu. maka diberikan aulawiyyat yang selayaknya. Apa yang ingin dimaksudkan dengan feqh aulawiyyat ialah : Kita memberikan setiap perkara itu harga dan nilai yang setimpal pada timbangan syara`. Prinsip dalam ilmu feqh al aulawiyyat i. apa yang perlu diutamakan.Hukum-hukum Qath`i . Fardhu tidak sama dengan mandub. Adapun malu itu sebahagian daripada iman. Sabda baginda saw : ³Iman itu mempunyai enam puluh lebih atau tujuh puluh lebih cabang. tidak ada yang lebih aula antara satu sama lain. Maka tidak hairanlah apabila para sahabat bertanya kepada baginda akan amal yang paling baik disisi Allah dan dijawab oleh baginda dengan jawapan yang berbezabeza darjatnya. dan (hanya perbuatan) memakmurkan Masjid Al-Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? mereka (yang bersifat demikian) tidak sama di sisi Allah. Ia juga pernah dinamakan dengan Feqh Maratib Al A`mal oleh Doktor Yusuf Qardhawi. Ini jelas dinyatakan oleh Allah dalam firman yang berbunyi : Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan Haji. Tidak menguranginya mahupun melebihkannya. dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum Yang zalim. Hakikatnya.Ilmu sebelum amal . Begitu juga yang dikemudiankan diletakkan pada tempatnya. hukum syara` juga mempunyai tahap yang berbeza.´ Muttafaqun `alaih. dan mengecilkan perkara yang besar kerana telah rapuhnya neraca timbangan mereka. Timbul kekeliruan apabila ada yang menyatakan semua hukum syarak adalah aulawiyat. Tidak boleh kita menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain.Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah . Mengutamakan perkara usul dari perkara cabang. haram berbeza hukumnya dengan makruh dan lain-lain lagi yang menunjukkan hukum adalah berbeza-beza. .Perkara-perkara Fardhu . mereka membesarkan perkara yang kecil. Ianya mungkin betul dari sudut memuliakan hukum syarak. Yang tertinggi adalah Lailahaillah dan yang terendah adalah membuang halangan di jalanan. ianya saling berkait dengan perbahasan yang sebelumnya iaitu feqh muwazanat. Sesungguhnya apabila dilihat umat Islam pada zaman ini.

Ianya ditimbang mengikut turutan dengan memelihara Agama. Jiwa. dan Muttafaq `alaih ke atas Mukhtalaf `alaih. Adalah menjadi satu tuntutan untuk melaksanakan uslub ini ketika berdakwah. Irtikab Akhaffu Dhararain ( Mengambil dharar yang lebih kecil ) iii. Jika tidak ada maka tidak akan dapat hidup seperti beras dan tempat tinggal.Perkara sunat selepas perkara fardhu ii. Yang dimaksudkan dengan `berperingkat` pada zaman ini ialah berperingkat pada pelaksanaan sesuatu hukum bukannya pada pensyari`atan. ASAS YANG KELIMA : Feqh Al Taghyir ( Perubahan ) Pada zaman ini. Dharurat ke atas Hajiyat. Hajiyat dan Tahsiniyat ) dengan mengikut turutan. . Terdapat tiga kaedah utama dalam mempraktikkan feqh perubahan iaitu : i. Keturunan dan Harta.Tahsiniyat : Perkara yang menjadikan kehidupan selesa dan mewah. Sesungguhnya syariah telah sempurna dan lengkap dan wahyu telah terputus. Besar ke atas kecil. Adalah menjadi satu kepentingan untuk kita memahami feqh perubahan ini.Perkara Syubhat Ini hanyalah sebagai contoh-contoh dalam memahami praktikal feqh aulawiyyat. . Kepentingan /Dharurat : Kaedah ada menyebutkan ( dharurat membolehkan perkara larangan.. ««««« ) ii. Keutamaan dalam Perkara Larangan .Dosa-dosa Besar . Memelihara sunnah berperingkat-peringkat ( Sunnah Al Tadarruj ) Islam datang dengan sunnnahnya secara berperingkat bukannya sekaligus. Akal. Boleh dikatakan ia adalah pelengkap kepada baki feqh yang empat yang telah dibincangkan sebelum ini. keutamaan diberikan pada perkara Jauhar ke atas Syakal. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep Tadarruj ? Tadarruj bukan hanya bermaksud lambat dalam melaksanakan sesuatu. Qath`I ke atas Zhanni. secara sepakat menyatakan adalah menjadi satu keperluan untuk seluruh kekuatan Islam diubah untuk memperbaiki kebaikan umat. Tanpanya hidup masih lagi boleh diteruskan. iii.Kafir / Murtad . Memelihara kebaikan tiga perkara utama iaitu ( Dharuriat. Secara asasnya. . Realiti ke atas Retorik. Untuk mencapai objektif tersebut memerlukan perancangan yang teliti dan . akan tetapi ia membawa maksud meletakkan had (objektif) dalam pelaksanaan secara terperinci. Bagaimana ke atas Berapa.Dharuriat : Perkara yang menjadi keperluan hidup. Perkara yang berterusan ke atas perkara mendatang.Dosa-dosa Kecil .Hajiyat : Perkara yang menjadikan hidup lebih baik.

40am 24 Mei 2010 Pejabat PMRAM . Fiqhul Khamsah ( Fiqh yang lima) sebenarnya suatu tuntutan untuk difahami oleh mahasiswa Islam di Perlembahan Nil ini. Tiga belas tahun di Mekah merupakan peringkat nabi mentarbiah dan membina umat. kita dapati mahasiswa Islam lesu dan longlai dalam mendepani umat. Dengan memahami kelima-lima feqh ini. membantu kita dalam menyusun kebaikan dan keburukan. Inilah manhaj yang dilalui oleh Nabi Muhammad saw sepanjang dua puluh tiga tahun Nabi berdakwah. Hinggalah kita mencapai ke tahap yang paling akhir iaitu mendirikan hukum Islam dimuka bumi.meletakkan peringkat yang tertentu supaya ia tersusun rapi. Al Faqir Mohd Adlan Mokhtaruddin 4. Untuk memahami dengan lebih mendalam. manakala bakinya di Madinah adalah peringkat pelaksanaan Islam secara total. perlu merujuk terus buku-buku berkaitan yang terdapat di pasaran. Kertas Kerja ini merupakan ringkasan dan ulasan dari Kitab Siasah Syar`iyah dalam aspek Nas Syariat dan Maqasidnya oleh Doktor Yusuf Al Qardhawi. Ringkasan ini hanyalah sebagai memahami secara asas Teori dan Manhaj. Akhir-akhir ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful