P. 1
Bi an Tar A

Bi an Tar A

|Views: 144|Likes:
Published by Asep Sang Chumy

More info:

Published by: Asep Sang Chumy on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2011

pdf

text

original

Assalamu¶alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahilladzi aujaba µalaina bil jama¶ah wa nahana µanit tafaruqi wal µadawah.

Ashshalatu was salamu µala rasulillah, sayyidina Muhammadibni µabdillah wa µala alihi wa shahbihi wa maw walah, amma ba¶du. Sugrining puji kasangga ka Gusti Nu Maha Suci, sadaya puja kasangga ka Pangéran Nu Maha Kawasa. Kalayan qudrot sareng irodat Mantenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpul riung, amprok jonghok, hempak merperbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana. Mudah-mudahan hibar barokah kalih maghfiroh Allah SWT ginuluran ka urang sadaya, amin. Teu hilap shalawat kalih salam mugia dilélérkeun ka panutan alam, manusia anu pangmulyana nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad SAW, katut kulawargina, para sahabatna oge umat sadayana anu turut, tumut kana ajaran anjeunna dugi ka poé kiamah, amin. Hadirin anu sami linggih, dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah. Kiwari manjing lingsirna wanci, ayeuna ninggang lugayna mangsa. Urang sadaya anu hadir di dieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan ku kulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. Nya jisim kuring pisan dina danget ieu kapeto ku kolot-kolot, kapapancénan ku sékésélér panitia kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi ka ahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara. Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta : Kahiji, bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur¶an. Kadua, sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia Katiluna, biantara Kaopat, unjukan paturay tineung Kalima, ngadugikeun tutungkusan Kagenep, béwara juara Katujuh, hiburan Kadalapan, du¶a/tutup. Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan basmallah sasarengan. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Ku ngalangkungan kalimah basmallah nembé ieu acara parantos dikawitan kalawan resmi.

anu parantos ngabéjérbéaskeun undek-undak kereteg manahna. Puja minangka bubuka carita. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah. . urang sadaya masing tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar aya dina ridlo Allah SWT.Atuh masih kénéh dina raraga bubuka. anu sakawitna diancokeun kanggo pengawas pendidikan agama Prov. Atuh aterasna urang lajengkeun kana acara anu anu saterasna nyaéta Biantara. réngsé galindengna Ayat-ayat Al Qur¶an anu parantos di¶aoskeun. nanging Bapak Pengawas ku anjeun rupina aya pamengan. nyaéta sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia anu ngaluluguan ieu acara. Ngalincak kana acara anu kadua. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Jawa Barat. dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT. Assalamu µalaikum wr. panata calagara neruskeun nataan acara) Para wargi sadaya. mangga urang sami-sami ngaregepkeun kana galindengna aosan ayat-ayat suci Al Qur¶an. Inna hamdalillah. kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Kanggo biantara anu kahiji. Réngsé parantos anduk-sanduk papalaku di pupuhu panitia. urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam. kalayan kamafhum tur kamaklum ku urang sayadana. atanapi anu ngawakilanana sumangga dihaturanan. sumangga dihaturanan «. urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du¶a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Kalayan anu baris mancén tugas maos Al Qur¶an. la nabiya ba¶dah. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. ka Kersana Bapa Haji Moh. Mangga kanggo biantara kahiji sim kuring ngahaturanan ka Kasepuhan Pupuhu Yayasan Pendidikan Kalangsari. Pamudahmudahan ku ngalangkungan aosan ayat anu nembé barokah tina amanah anu dipopoyankeun tina dawuhan Allah. wa asyhadu anna muhammadan µabduhu wa rosuluhu. supados ieu acara langkung-langkung ginuluran hibaring barokah. amin. Nahmaduhu wa nastai¶nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a¶malina. Hayat Arifin. dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Ka pupuhu panitia. sim kuring ngahaturanan ka Patugas. baraya anu sami lenggah. Atuh kalihna ti éta. wb.. (Patugas ngagalindeng maos Al-Qur¶an dugi ka tutas. Sabada tutas. urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan. Alhamdulillah wa syukrillah wa µala ni¶matillah. (pupuhu panitia ngalaksanakeun pancénna) Dulur-dulur anu sami rawuh.

beungeutna ngadaun seureuh. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. di tengahna anu kitu. ti handap saujung sapatu. getihna satétés.Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh. ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak. pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. ka tabi¶in tabi¶atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Amin. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. itu purun ieu daék. Amin. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. ngancik di alam rimbitan. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung. ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. tarangna teja mentrangan. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. hadirin palawargi hormateun sim kuring. Cép Tata. sakumaha anu kauninga ku urang sadaya. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. Dedeg sampé rupa hadé. Bapa kalih Ibu. kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina. ka para sohabatna. ka ramana Néng Titi. ambekanana sadami. Bapa miwah ibu. Dina danget ieu. duriung ku wargi-wargi. patepang anu munggaran sareng Néng Titi. . Kangjeng Nabi Muhammad SAW. ogé diwuwuh ku para sepuh. kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. Nyanggakeun rambutna salambar. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. ti tengah tina pangkonan. habibana wa nabiyana. rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. Dina ieu kasempetan. dijajap ku pirang-pirang pidu¶a. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. hususna ka Néng Titi. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Nanging aya maksud kolbu nu dituju. Gadona endog sapotong. aya maksad manah anu diseja. irungna kuwungkuwungan. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. Cép Tata. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir.

Sing ayem tengtrem kutaraharja. ngarandakah kawas manjah. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. sapuk rék muru ka balé nyungcung. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. Bapa kalih ibu. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. dianggo pangérét bingkeng. Saur Cép Tata. Bébér layar tarik jangkar. titih rintih mupusti rasa . dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. dicacandak ti bubudak. nu ngaréngkol osok ngompol. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. ngembat téh teu rébo ku cacandakan.Kalihna ti éta. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. Sabada diwalimahan. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. Runtut raut sauyunan. tamba isin ngaligincing. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Bapa kalih Ibu. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. kabantun bari ngalangkung. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. nu bosongot kawas marmot. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. silih kojayan ku kanyaah. Ka cai sing getol mandi. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. asal étana bedegul. Nanging ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. ka darat sing getol solat. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. dianggo tihul teu hurung. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. indit sirib ngaligincing. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. suwung ku kaweruh. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. duka naon. Numawi teras dibantun wé ka dieu. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. ngaréndékéh kawas séréh.

. atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. wb. kabentur tuur kabéntar taar.. lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpa kuciwa. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. Hapuntenna anu kasuhun. hadirin palawargi hormateun sim kuring. sami-sami neneda. bingah anu taya hinggana. sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana ka barudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna. Pamungkas pisanggem. Wassalamu¶alaikum wr. mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami. bilih langkung saur bahé carék. Wb. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. binarungan bingah amarwatasuta. ditampi pisan. Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi. sarta kenging sapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s. tata sinareng basana matak ngajaheutkeun mamanahan. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin Bapa «««««. henteu diteundeun di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. Pungkasing pihatur. Was sholaatu .. Sawangsulna. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Kitu deui cacandakanana. Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian.kaasih. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. jaler istri. jembar hapuntenna anu diteda. kababuk punduk kapangkék kélék. basa anu kacandak ti padésaan. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. Wb. nyanggakeun haturan sumping disarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping. Lajeng dipasrahkeun pisan. Mugi agung cukup lumur. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. kawakilan ku «««««««««««. Was sholaatu wassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin. miwah Ibu ««««««« sinarengan para wargi anu sami kempel ayeuna di dieu.a. Bapa miwah ibu. Wassalamualaikum Wr. Alhamdulillahi robbil aalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwah pamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim. boh carana. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. guyub akur sauyunan. Seren Sumeren Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Wabillahi taufik wal hidayah. Sing jauh tina salingkuh. nanging kumaha mung sakieu nya kaayaaan. Wb. sanaos henteu diantos-antos. boh sipatna.w. Alhamdulillahi robbil aalamin. Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta ««««««««««««««. mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieu panampian ka nu sarumping.

danget ieu sim kuring atas namina kulawargi ««««««««««««««««««« seja nyanggakeun pipanganteneun. Miwah ibu. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud. upami teu aya pamaksadan. utamina tata titi duduga peryogana. Mugia pangbagea anu dadasarna ku ikhlas kabingah nembe. rawuh rombongan. dipapag di hiap-hiap ku basa anu endah someah. bari sanes mung wungkul sepuh atanapi rumaja wae nanging katambih ku murangkalih anu nuju meujeuhna baladeur. Kumargi kitu. sakulawargi.. Ka kulawargi bapa««««««««««««««. nincak mangsana balaka nguningakeun pamaksadan.. sim kuring atas nami kulawargi bapa ««««««««««««««««. margi asa piraku ti ««««««««. . Ka pangersa bapa «««««««««««««. tiasa jadi tatali asih panyimpay rasa anu bakal nyangreud mageuhkeun silaturahim antawis kulawargi ti «««««««. Amiin. Sareng kulawargi ti ««««««««««. tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping. disarengan ku muji syukur ka Gusti nu Maha Agung. Malihan parantos aya kasaluyuan ti sadayana reh dina dinten ieu ping ««««««««««««. lawas silih pikamelang. Saperkawis sim kuring sarombongan seja nyanggakeun bari nyangreud pageuhkeun silaturahim ka parawargi sadaya di dieu. margi nya ieu pisan nu jadi bibit buit. cikal bakal sim kuring sarawuh rombongan dongkap ka ieu tempat. Palawargi jaler istri anu mulya utamina ka pangersa saebul bet di dieu.. Salajengna sim kuring seja tamada wireh rumaos ngabantun rombongan teh lumayan seueurna. Insya Allah sejana bade diakadan. Sakalih. Sakalih. Putri ka asih bapa ««««««««««. mugi kasaksi ku sadaya. Ku kituna mah kantenan. malati nu jadi saksi. bari ginuluran sareng rido Allah Swt. Insya Allah sim kuring seja balaka. Palawargi anu mulya. pamohalan anggang-anggang diteang ka ««««««««««««. anu numutkeun selenting bawaning angin parantos lami pakait ati pacantel hate sareng neng«««««««««««««.wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. matak betah kana manah anu nyemah. ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima.. Wartosna heubeul silih pikatineung. rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the. Anu wastana ««««««««««««« kadeudeuh bapa ««««««««««««««. Kumargi kitu tawakup anu kasuhun saupami katingali aya tingkah anu kirang munasabah. saur tukang pantun te mah ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal rambutna salambar getihna satetes napasna sadami estu mo ngagaduih-gaduh deui mugia ditampi lajeng ditikahkeun ka neng ««««««««««««««««. kadangu aya saur anu kirang umum ti rombongan sim kuring sadayana. samara jiad ti sobat sadaya. Rupina cunduk waktuna sim kuring nedunan pamundut panata cakagara tadi. diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga. teu aya sanes seja jajap pun ««««««««««««««««««.. anu tangtos bakal seueur kalepatanana.. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin.. raos rek mobok magih gorowong. nya ieu ««««««««««««««««. tebih ge pasti disungsi margi aya nu dipilari. bungbuna karujuk sepuh. Estu matak tingtrim kana ati. cindekna mah batu turun kesik naek alias itu purun ieu daek.

teu weleh aya tambihna nyaeta mangrupi kabodoan sareng kakiranganana. tos tangtos saurna kirang umum kecap kirang merenah. Panuhun sim kuring rawuh rombongan mugi agung tawakupna jembar hampurana kana sagala rupi kalepatan sareng kakirangan Billahi Sabilil haq. Nanging nyakitu geuning. Panutup catur pamungkas carita sim kuring atas nami rombongan ti ««««««««««««««. butuh pikeun batur hirup. mun wasa saumur-umur seja nyaah salawasna. sumuhun ari pangawakan mah estu tangtung teu nambut rupa teu nyewa dedeg sampe rupa hade nanging nyakitu upami dina kai mah diangge pamikul bengkung diangge pangeret bingkeng. nyanggakeun ka parawargi sadaya. BUBUKA . RUNTUYAN ACARA SEREN SUMERENCALON PANGANTEN PAMEGET : 1. Ari maksadna mah eta the tilam kadeudeuh tawis asih ti ««««««««««««« kanggo neng ««««««««««««««. Seren-sumeren cacandakan. Disarengan ku paneda mugia ginulur restu ginanjar rahmat sareng rido Allah Swt. Silih tepangkeun kulawedet ti calon panganten istri sareng calon panganten Pameget. nanging niat suci nu maparina. bobot pangayon timbang taraju. nu diawitan ku Ibu ««««««« nampi salah sawios barang nu disanggakeun ku Ibu ««««««« 5.Panuhun sim kuring sakulawargi sabada pun anak resmi janten kulawargi di «««««««««««.. deudeuh geugeut mo ngaheuleut wedi asih salamina. saurna mah : sanes butuh keur sausum. ulah bosen ngawurukan ulah suda mapatahan nungtun sinareng nuduhkeun kana jalan pamaslahatan sareng pibagjaeun dunya rawuh aheratna. Wb. lumayan keur pisuluheun. Piraku mun gunung tanpa tutugan. Parawargi jaler istri anu mulya. Bubuka ( ku Panta Acara) 2. margi ku parawargi katinggali aya nu nyandak tanggeuyan. Atuh salajengna boh bilih disebat wadul sim kuring nyanggemkeun teu jingjing teu bawa mah. mugi sing sering ngageuing. kirang elmu panemuna kirang tata titi duduga peryogana kirang pangalaman sareng pamahaman tos kantenan anu disebat harta banda mah estu kirang keneh pisan margi nembe bade kokoreh. b. Ngadu'a 6. Biantara panampian ti sesepuh calon panganten Istri 4. Wasalamualaikum Wr. Gunem Catur (ramah-tamah) I. mugi ulah ditainggal pangaosna anu estu teu pira. Pamungkas Diteraskeun ku acara: a. Nyanggakeun sewu bebendu laksa duduga ka parawargi sadaya. atuih piraku nu jajap ge kateterasan. Rupina urang cekapkeun sakieu kecap pangjajap sim kuring. Isin upami disebat hiji-hijina mah margi mung ukur tamba pamali tamba isin ulah ngaligincing teuing. Biantara pedaran ti sesepuh calon Panganten Pameget 3. walungan tanpa muara.

. pepes kesang. mangrupi dinten anu kebek ku kabagjaan utamina kanggo kulawargi bapak/ibu ««««.Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr... Papasrahan nu maning kana panampi. ka «««««««. para wargi anu sami hadir. Kukituna saparantos reureuh palay. Upami kapungkur mah ieu pamkasadan the mung saukur kauningan ku sakulawargieun. pon kitu deui ka sugri anu nyarenganana. piderekan. BIANTARA SESEPUH ROMBONGAN CALON PANGANTEN PAMEGET (didugikeun ku bapa «««««««. Langkung ti payun. nanging ayeuna mah urang oge parantos sami-sami nyakseni. Dua pihakanana parantos maphum sareng surti yen wanci nu dipasinikeun. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin. III.. atuh urang oge anu ayeuna sami-sami riung mungpulung seja ngiring bingah. uningan kana jujutan pasimpayna dua pamaksadan anu parantos disaluyuan ku kulawargi ibu/bapa «««. Pon kitu deui calon panganten pameget.... Alhamdulillahi robbil aalamin. linggihna mugi ngalih ka tempat pihak calon panganten istri«.. II. miwah kulawargi ibi/bapa «««««««««. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. nanging supados kahartos naon rupi pamaksadan tatamu. seja mintinkeun prasetya kawening ati geusan rumojong ngandum pangdu'a dina nyakseni pamaksadan anu parantos disimpay ti anggalna ku dua kulawargi. sumangga urang janggelekeun dina wangunan siloka ditampina cacandakan ti calon panganten pameget. Sareng kulawargi ibu/bapa «««« Salajengna sumangga dihaturanan sesepuh ti calon panganten istri kanggo ngadugikeun kedaling panampian minangka pangwaler kasauran sesepuh calon panganten Pameget tadi. nyekrup taya nyoledatna. Ka bapa ««««««« dihaturanan kanggo biantara nyuluran ibu/bapa ««««««««««. Was sholaatu wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. ngahaturkeun wilujeng sumping ka Ibu miwah Bapa««««« anu janten sepuhna calon panganten Pameget.) Panata Acara : Hadirin nu ginuluran kabagjaan Parantos eces tembres atra maksadna naon rupi anu parantos dikedalkeun ku sesepuh rombongan calon panganten Pameget. Pinisepuh. BIANTARA SESEPUH CALON PANGANTEN ISTRI Panata Acara Kedaling pamaksadan ti tatamu sareng kedaling panampian ti pribumi. sok sanaos anu sumping parantos sampurasun pon kitu deui pribumi parantos ngarampeskeun. sim kuring kalayan asmana bapak/ibu «««««««««««. parantos luyu tur adumanis.. bada mudun/nanjak ti «««««««. Wb. Tutut gunung keong reuma sumangga geura gek calik. Dinten ieu ping «««««««««««. Sumangga calon panganten pameget ngalih tempat. sumangga ka sesepuh rombongan calon panganten pameget dihaturanan ngadugikeun pamaksadanana. Sakulawargi.. pamaksadan nu diraransang kiwari parantos ninggang ka nyata.

Ku kituna sim kuring salaku Panata Acara neda tawakup anu kasuhun tina sagala rupi kakiranganana. . NGADU'A V.. Amiin. dihaturanan maparinkeun salah sawios barang cacandakanana ka ibu ««««««««« Cacandakan anu sanesna.Salajengna. disanggakeun ku anu sanesna tatalepa bae atanapi siring. PAMUNGKAS SABADA URANG SAMI-SAMI NGADU'A KA Allah Swt acara resmi seren-sumeren ieu parantos lekasan. Acara salajengna. Wassalamu'alaikum wr. Pangdu'a ieu bade dijejeran ku bapa «« sumangga nyanggakeun IV. sumangga urang sami-sami mapatkeun pangdu'a ka Allah Swt mugia bae lumangsungna ieu acara ku MantenNa dijantenkeun hiji amal padamelan nu dipirido kalayan dibarokahan. Ibu ««. Hadirin anu mulya. Wb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->