Assalamu¶alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahilladzi aujaba µalaina bil jama¶ah wa nahana µanit tafaruqi wal µadawah.

Ashshalatu was salamu µala rasulillah, sayyidina Muhammadibni µabdillah wa µala alihi wa shahbihi wa maw walah, amma ba¶du. Sugrining puji kasangga ka Gusti Nu Maha Suci, sadaya puja kasangga ka Pangéran Nu Maha Kawasa. Kalayan qudrot sareng irodat Mantenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpul riung, amprok jonghok, hempak merperbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana. Mudah-mudahan hibar barokah kalih maghfiroh Allah SWT ginuluran ka urang sadaya, amin. Teu hilap shalawat kalih salam mugia dilélérkeun ka panutan alam, manusia anu pangmulyana nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad SAW, katut kulawargina, para sahabatna oge umat sadayana anu turut, tumut kana ajaran anjeunna dugi ka poé kiamah, amin. Hadirin anu sami linggih, dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah. Kiwari manjing lingsirna wanci, ayeuna ninggang lugayna mangsa. Urang sadaya anu hadir di dieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan ku kulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. Nya jisim kuring pisan dina danget ieu kapeto ku kolot-kolot, kapapancénan ku sékésélér panitia kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi ka ahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara. Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta : Kahiji, bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur¶an. Kadua, sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia Katiluna, biantara Kaopat, unjukan paturay tineung Kalima, ngadugikeun tutungkusan Kagenep, béwara juara Katujuh, hiburan Kadalapan, du¶a/tutup. Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan basmallah sasarengan. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Ku ngalangkungan kalimah basmallah nembé ieu acara parantos dikawitan kalawan resmi.

Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Kanggo biantara anu kahiji. atanapi anu ngawakilanana sumangga dihaturanan. supados ieu acara langkung-langkung ginuluran hibaring barokah. Assalamu µalaikum wr. Atuh kalihna ti éta. anu sakawitna diancokeun kanggo pengawas pendidikan agama Prov. urang sadaya masing tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar aya dina ridlo Allah SWT. Sabada tutas. Alhamdulillah wa syukrillah wa µala ni¶matillah. kalayan kamafhum tur kamaklum ku urang sayadana. amin. urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam. kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. panata calagara neruskeun nataan acara) Para wargi sadaya. . urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du¶a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Inna hamdalillah.. Puja minangka bubuka carita. urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan. nyaéta sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia anu ngaluluguan ieu acara. Mangga kanggo biantara kahiji sim kuring ngahaturanan ka Kasepuhan Pupuhu Yayasan Pendidikan Kalangsari. anu parantos ngabéjérbéaskeun undek-undak kereteg manahna. dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT. Nahmaduhu wa nastai¶nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a¶malina. sumangga dihaturanan «. mangga urang sami-sami ngaregepkeun kana galindengna aosan ayat-ayat suci Al Qur¶an. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. (Patugas ngagalindeng maos Al-Qur¶an dugi ka tutas. réngsé galindengna Ayat-ayat Al Qur¶an anu parantos di¶aoskeun. Réngsé parantos anduk-sanduk papalaku di pupuhu panitia. (pupuhu panitia ngalaksanakeun pancénna) Dulur-dulur anu sami rawuh. Pamudahmudahan ku ngalangkungan aosan ayat anu nembé barokah tina amanah anu dipopoyankeun tina dawuhan Allah. nanging Bapak Pengawas ku anjeun rupina aya pamengan. Jawa Barat. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah. la nabiya ba¶dah.Atuh masih kénéh dina raraga bubuka. Kalayan anu baris mancén tugas maos Al Qur¶an. ka Kersana Bapa Haji Moh. dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. wa asyhadu anna muhammadan µabduhu wa rosuluhu. Ka pupuhu panitia. baraya anu sami lenggah. Atuh aterasna urang lajengkeun kana acara anu anu saterasna nyaéta Biantara. Ngalincak kana acara anu kadua. wb. Hayat Arifin. sim kuring ngahaturanan ka Patugas.

getihna satétés. kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung. aya maksad manah anu diseja. Nyanggakeun rambutna salambar. di tengahna anu kitu. ambekanana sadami. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. ti tengah tina pangkonan. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. habibana wa nabiyana. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. ogé diwuwuh ku para sepuh. ngancik di alam rimbitan. Cép Tata. Dina danget ieu. Gadona endog sapotong. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. Dedeg sampé rupa hadé. Dina ieu kasempetan. itu purun ieu daék. wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh. hususna ka Néng Titi. sakumaha anu kauninga ku urang sadaya. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Amin. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Bapa miwah ibu. Cép Tata. dijajap ku pirang-pirang pidu¶a. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. ti handap saujung sapatu. duriung ku wargi-wargi. ka ramana Néng Titi. . ka tabi¶in tabi¶atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. ka para sohabatna. patepang anu munggaran sareng Néng Titi. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. Amin. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak. rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. irungna kuwungkuwungan.Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya. hadirin palawargi hormateun sim kuring. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. Bapa kalih Ibu. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. Nanging aya maksud kolbu nu dituju. tarangna teja mentrangan. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. beungeutna ngadaun seureuh. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan. ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu.

dianggo pangérét bingkeng. tamba isin ngaligincing. Numawi teras dibantun wé ka dieu. silih kojayan ku kanyaah. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. indit sirib ngaligincing. titih rintih mupusti rasa . (Wios) Cép Tata teu cacandakan. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. ngaréndékéh kawas séréh. asal étana bedegul. ka darat sing getol solat. sapuk rék muru ka balé nyungcung. nu ngaréngkol osok ngompol. kabantun bari ngalangkung. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. dianggo tihul teu hurung. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. Ka cai sing getol mandi. Bapa kalih Ibu. duka naon. Sabada diwalimahan. nu bosongot kawas marmot. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. Nanging ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. Saur Cép Tata. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. Sing ayem tengtrem kutaraharja. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. suwung ku kaweruh. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. ngarandakah kawas manjah. Bébér layar tarik jangkar. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. Runtut raut sauyunan. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi.Kalihna ti éta. Bapa kalih ibu. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. dicacandak ti bubudak. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Duka artos sapésér duka kaén sacewir.

Lajeng dipasrahkeun pisan. sami-sami neneda. Pamungkas pisanggem. Wabillahi taufik wal hidayah. tata sinareng basana matak ngajaheutkeun mamanahan. sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana ka barudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna.kaasih. bilih langkung saur bahé carék. Wb. lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpa kuciwa. boh sipatna. basa anu kacandak ti padésaan. Was sholaatu . kawakilan ku «««««««««««. Mugi agung cukup lumur. Alhamdulillahi robbil aalamin. Wb. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. miwah Ibu ««««««« sinarengan para wargi anu sami kempel ayeuna di dieu. binarungan bingah amarwatasuta. sanaos henteu diantos-antos. jaler istri. Was sholaatu wassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. henteu diteundeun di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi. Hapuntenna anu kasuhun. Bapa miwah ibu. Wassalamu¶alaikum wr. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin Bapa «««««. guyub akur sauyunan. hadirin palawargi hormateun sim kuring. Wb. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. Pungkasing pihatur.. kababuk punduk kapangkék kélék. sarta kenging sapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s. Sing jauh tina salingkuh. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. wb. ditampi pisan. Kitu deui cacandakanana. bingah anu taya hinggana. mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieu panampian ka nu sarumping. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Alhamdulillahi robbil aalamin.. Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian.. Sawangsulna. Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta ««««««««««««««. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. boh carana.w. nanging kumaha mung sakieu nya kaayaaan. atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda. jembar hapuntenna anu diteda. kabentur tuur kabéntar taar. mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwah pamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim. Seren Sumeren Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Wabillahi taufik wal hidayah.a. Wassalamualaikum Wr. nyanggakeun haturan sumping disarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin.

Sakalih. Putri ka asih bapa ««««««««««. Kumargi kitu tawakup anu kasuhun saupami katingali aya tingkah anu kirang munasabah. Mugia pangbagea anu dadasarna ku ikhlas kabingah nembe. anu numutkeun selenting bawaning angin parantos lami pakait ati pacantel hate sareng neng«««««««««««««.. Kumargi kitu. Saperkawis sim kuring sarombongan seja nyanggakeun bari nyangreud pageuhkeun silaturahim ka parawargi sadaya di dieu. raos rek mobok magih gorowong. samara jiad ti sobat sadaya. bungbuna karujuk sepuh.. Rupina cunduk waktuna sim kuring nedunan pamundut panata cakagara tadi. rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the. Malihan parantos aya kasaluyuan ti sadayana reh dina dinten ieu ping ««««««««««««. tebih ge pasti disungsi margi aya nu dipilari. Sareng kulawargi ti ««««««««««. Ka pangersa bapa «««««««««««««.. nincak mangsana balaka nguningakeun pamaksadan. Ka kulawargi bapa««««««««««««««. Palawargi jaler istri anu mulya utamina ka pangersa saebul bet di dieu... Insya Allah sejana bade diakadan. Insya Allah sim kuring seja balaka. Wartosna heubeul silih pikatineung. . disarengan ku muji syukur ka Gusti nu Maha Agung. saur tukang pantun te mah ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal rambutna salambar getihna satetes napasna sadami estu mo ngagaduih-gaduh deui mugia ditampi lajeng ditikahkeun ka neng ««««««««««««««««. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin.. utamina tata titi duduga peryogana. kadangu aya saur anu kirang umum ti rombongan sim kuring sadayana. cikal bakal sim kuring sarawuh rombongan dongkap ka ieu tempat. margi nya ieu pisan nu jadi bibit buit. nya ieu ««««««««««««««««. ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima. diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga. sakulawargi. bari sanes mung wungkul sepuh atanapi rumaja wae nanging katambih ku murangkalih anu nuju meujeuhna baladeur. pamohalan anggang-anggang diteang ka ««««««««««««. Sakalih. Miwah ibu. Amiin. malati nu jadi saksi. tiasa jadi tatali asih panyimpay rasa anu bakal nyangreud mageuhkeun silaturahim antawis kulawargi ti «««««««. Ku kituna mah kantenan. matak betah kana manah anu nyemah. danget ieu sim kuring atas namina kulawargi ««««««««««««««««««« seja nyanggakeun pipanganteneun. bari ginuluran sareng rido Allah Swt. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud. Salajengna sim kuring seja tamada wireh rumaos ngabantun rombongan teh lumayan seueurna. teu aya sanes seja jajap pun ««««««««««««««««««.wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. margi asa piraku ti ««««««««. mugi kasaksi ku sadaya. Anu wastana ««««««««««««« kadeudeuh bapa ««««««««««««««. tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping. rawuh rombongan. lawas silih pikamelang. upami teu aya pamaksadan.. dipapag di hiap-hiap ku basa anu endah someah. sim kuring atas nami kulawargi bapa ««««««««««««««««. Palawargi anu mulya. cindekna mah batu turun kesik naek alias itu purun ieu daek. anu tangtos bakal seueur kalepatanana. Estu matak tingtrim kana ati.

mugi ulah ditainggal pangaosna anu estu teu pira. b. Piraku mun gunung tanpa tutugan. tos tangtos saurna kirang umum kecap kirang merenah. Rupina urang cekapkeun sakieu kecap pangjajap sim kuring. Biantara pedaran ti sesepuh calon Panganten Pameget 3. butuh pikeun batur hirup. Biantara panampian ti sesepuh calon panganten Istri 4. Seren-sumeren cacandakan. atuih piraku nu jajap ge kateterasan. ulah bosen ngawurukan ulah suda mapatahan nungtun sinareng nuduhkeun kana jalan pamaslahatan sareng pibagjaeun dunya rawuh aheratna. Gunem Catur (ramah-tamah) I. deudeuh geugeut mo ngaheuleut wedi asih salamina. saurna mah : sanes butuh keur sausum. bobot pangayon timbang taraju. Bubuka ( ku Panta Acara) 2. margi ku parawargi katinggali aya nu nyandak tanggeuyan. sumuhun ari pangawakan mah estu tangtung teu nambut rupa teu nyewa dedeg sampe rupa hade nanging nyakitu upami dina kai mah diangge pamikul bengkung diangge pangeret bingkeng. mugi sing sering ngageuing. kirang elmu panemuna kirang tata titi duduga peryogana kirang pangalaman sareng pamahaman tos kantenan anu disebat harta banda mah estu kirang keneh pisan margi nembe bade kokoreh. RUNTUYAN ACARA SEREN SUMERENCALON PANGANTEN PAMEGET : 1. Atuh salajengna boh bilih disebat wadul sim kuring nyanggemkeun teu jingjing teu bawa mah. teu weleh aya tambihna nyaeta mangrupi kabodoan sareng kakiranganana. mun wasa saumur-umur seja nyaah salawasna. Panuhun sim kuring rawuh rombongan mugi agung tawakupna jembar hampurana kana sagala rupi kalepatan sareng kakirangan Billahi Sabilil haq. Nyanggakeun sewu bebendu laksa duduga ka parawargi sadaya. Pamungkas Diteraskeun ku acara: a. Wb. Nanging nyakitu geuning. Silih tepangkeun kulawedet ti calon panganten istri sareng calon panganten Pameget.Panuhun sim kuring sakulawargi sabada pun anak resmi janten kulawargi di «««««««««««. Ari maksadna mah eta the tilam kadeudeuh tawis asih ti ««««««««««««« kanggo neng ««««««««««««««. lumayan keur pisuluheun. nyanggakeun ka parawargi sadaya.. Panutup catur pamungkas carita sim kuring atas nami rombongan ti ««««««««««««««. Wasalamualaikum Wr. walungan tanpa muara. Isin upami disebat hiji-hijina mah margi mung ukur tamba pamali tamba isin ulah ngaligincing teuing. nanging niat suci nu maparina. Parawargi jaler istri anu mulya. Disarengan ku paneda mugia ginulur restu ginanjar rahmat sareng rido Allah Swt. nu diawitan ku Ibu ««««««« nampi salah sawios barang nu disanggakeun ku Ibu ««««««« 5. Ngadu'a 6. BUBUKA .

piderekan.. Sareng kulawargi ibu/bapa «««« Salajengna sumangga dihaturanan sesepuh ti calon panganten istri kanggo ngadugikeun kedaling panampian minangka pangwaler kasauran sesepuh calon panganten Pameget tadi. nanging supados kahartos naon rupi pamaksadan tatamu. . pon kitu deui ka sugri anu nyarenganana. Pinisepuh. parantos luyu tur adumanis. nyekrup taya nyoledatna. Langkung ti payun. linggihna mugi ngalih ka tempat pihak calon panganten istri«. ngahaturkeun wilujeng sumping ka Ibu miwah Bapa««««« anu janten sepuhna calon panganten Pameget.) Panata Acara : Hadirin nu ginuluran kabagjaan Parantos eces tembres atra maksadna naon rupi anu parantos dikedalkeun ku sesepuh rombongan calon panganten Pameget. pamaksadan nu diraransang kiwari parantos ninggang ka nyata.Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. pepes kesang. seja mintinkeun prasetya kawening ati geusan rumojong ngandum pangdu'a dina nyakseni pamaksadan anu parantos disimpay ti anggalna ku dua kulawargi. Dinten ieu ping «««««««««««. miwah kulawargi ibi/bapa «««««««««. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin.. Papasrahan nu maning kana panampi. Sumangga calon panganten pameget ngalih tempat. ka «««««««. uningan kana jujutan pasimpayna dua pamaksadan anu parantos disaluyuan ku kulawargi ibu/bapa «««. Alhamdulillahi robbil aalamin.. para wargi anu sami hadir. Wb. sumangga urang janggelekeun dina wangunan siloka ditampina cacandakan ti calon panganten pameget... bada mudun/nanjak ti «««««««. Sakulawargi. Tutut gunung keong reuma sumangga geura gek calik. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin.. Was sholaatu wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin.. III. BIANTARA SESEPUH CALON PANGANTEN ISTRI Panata Acara Kedaling pamaksadan ti tatamu sareng kedaling panampian ti pribumi. Upami kapungkur mah ieu pamkasadan the mung saukur kauningan ku sakulawargieun. II. sumangga ka sesepuh rombongan calon panganten pameget dihaturanan ngadugikeun pamaksadanana. sim kuring kalayan asmana bapak/ibu «««««««««««. Dua pihakanana parantos maphum sareng surti yen wanci nu dipasinikeun. Kukituna saparantos reureuh palay. sok sanaos anu sumping parantos sampurasun pon kitu deui pribumi parantos ngarampeskeun.. Pon kitu deui calon panganten pameget. Ka bapa ««««««« dihaturanan kanggo biantara nyuluran ibu/bapa ««««««««««. BIANTARA SESEPUH ROMBONGAN CALON PANGANTEN PAMEGET (didugikeun ku bapa «««««««.. nanging ayeuna mah urang oge parantos sami-sami nyakseni. mangrupi dinten anu kebek ku kabagjaan utamina kanggo kulawargi bapak/ibu ««««. atuh urang oge anu ayeuna sami-sami riung mungpulung seja ngiring bingah.

Pangdu'a ieu bade dijejeran ku bapa «« sumangga nyanggakeun IV. Acara salajengna. PAMUNGKAS SABADA URANG SAMI-SAMI NGADU'A KA Allah Swt acara resmi seren-sumeren ieu parantos lekasan. Wassalamu'alaikum wr. Ibu ««. sumangga urang sami-sami mapatkeun pangdu'a ka Allah Swt mugia bae lumangsungna ieu acara ku MantenNa dijantenkeun hiji amal padamelan nu dipirido kalayan dibarokahan. Amiin. Ku kituna sim kuring salaku Panata Acara neda tawakup anu kasuhun tina sagala rupi kakiranganana.Salajengna. disanggakeun ku anu sanesna tatalepa bae atanapi siring. Hadirin anu mulya. Wb.. dihaturanan maparinkeun salah sawios barang cacandakanana ka ibu ««««««««« Cacandakan anu sanesna. NGADU'A V. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful