Assalamu¶alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahilladzi aujaba µalaina bil jama¶ah wa nahana µanit tafaruqi wal µadawah.

Ashshalatu was salamu µala rasulillah, sayyidina Muhammadibni µabdillah wa µala alihi wa shahbihi wa maw walah, amma ba¶du. Sugrining puji kasangga ka Gusti Nu Maha Suci, sadaya puja kasangga ka Pangéran Nu Maha Kawasa. Kalayan qudrot sareng irodat Mantenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpul riung, amprok jonghok, hempak merperbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana. Mudah-mudahan hibar barokah kalih maghfiroh Allah SWT ginuluran ka urang sadaya, amin. Teu hilap shalawat kalih salam mugia dilélérkeun ka panutan alam, manusia anu pangmulyana nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad SAW, katut kulawargina, para sahabatna oge umat sadayana anu turut, tumut kana ajaran anjeunna dugi ka poé kiamah, amin. Hadirin anu sami linggih, dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah. Kiwari manjing lingsirna wanci, ayeuna ninggang lugayna mangsa. Urang sadaya anu hadir di dieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan ku kulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. Nya jisim kuring pisan dina danget ieu kapeto ku kolot-kolot, kapapancénan ku sékésélér panitia kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi ka ahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara. Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta : Kahiji, bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur¶an. Kadua, sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia Katiluna, biantara Kaopat, unjukan paturay tineung Kalima, ngadugikeun tutungkusan Kagenep, béwara juara Katujuh, hiburan Kadalapan, du¶a/tutup. Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan basmallah sasarengan. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Ku ngalangkungan kalimah basmallah nembé ieu acara parantos dikawitan kalawan resmi.

(Patugas ngagalindeng maos Al-Qur¶an dugi ka tutas. dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT. Kanggo biantara anu kahiji. Pamudahmudahan ku ngalangkungan aosan ayat anu nembé barokah tina amanah anu dipopoyankeun tina dawuhan Allah. Alhamdulillah wa syukrillah wa µala ni¶matillah. baraya anu sami lenggah.Atuh masih kénéh dina raraga bubuka. (pupuhu panitia ngalaksanakeun pancénna) Dulur-dulur anu sami rawuh. Kalayan anu baris mancén tugas maos Al Qur¶an. sim kuring ngahaturanan ka Patugas. anu parantos ngabéjérbéaskeun undek-undak kereteg manahna. anu sakawitna diancokeun kanggo pengawas pendidikan agama Prov. urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan. ka Kersana Bapa Haji Moh. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. réngsé galindengna Ayat-ayat Al Qur¶an anu parantos di¶aoskeun. Assalamu µalaikum wr. dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Ka pupuhu panitia. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. la nabiya ba¶dah. Inna hamdalillah. Atuh kalihna ti éta. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah. sumangga dihaturanan «. urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du¶a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Nahmaduhu wa nastai¶nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a¶malina. . Atuh aterasna urang lajengkeun kana acara anu anu saterasna nyaéta Biantara. urang sadaya masing tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar aya dina ridlo Allah SWT. nyaéta sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia anu ngaluluguan ieu acara. Jawa Barat. Réngsé parantos anduk-sanduk papalaku di pupuhu panitia. atanapi anu ngawakilanana sumangga dihaturanan. Mangga kanggo biantara kahiji sim kuring ngahaturanan ka Kasepuhan Pupuhu Yayasan Pendidikan Kalangsari. wb. mangga urang sami-sami ngaregepkeun kana galindengna aosan ayat-ayat suci Al Qur¶an.. supados ieu acara langkung-langkung ginuluran hibaring barokah. Ngalincak kana acara anu kadua. wa asyhadu anna muhammadan µabduhu wa rosuluhu. Sabada tutas. kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Puja minangka bubuka carita. urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam. Hayat Arifin. kalayan kamafhum tur kamaklum ku urang sayadana. nanging Bapak Pengawas ku anjeun rupina aya pamengan. panata calagara neruskeun nataan acara) Para wargi sadaya. amin.

Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. . ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. Kangjeng Nabi Muhammad SAW. ogé diwuwuh ku para sepuh. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. ti handap saujung sapatu. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. ka para sohabatna. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. irungna kuwungkuwungan. ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Dedeg sampé rupa hadé. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. Dina ieu kasempetan. Bapa miwah ibu. ti tengah tina pangkonan. sakumaha anu kauninga ku urang sadaya. rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Amin. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina. ka tabi¶in tabi¶atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. ambekanana sadami. Nyanggakeun rambutna salambar. pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. getihna satétés. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak. ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Gadona endog sapotong. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. Dina danget ieu. ka ramana Néng Titi. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. Amin. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. dijajap ku pirang-pirang pidu¶a. aya maksad manah anu diseja. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. tarangna teja mentrangan. di tengahna anu kitu. itu purun ieu daék. Nanging aya maksud kolbu nu dituju. duriung ku wargi-wargi. habibana wa nabiyana. ngancik di alam rimbitan. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. Cép Tata. Bapa kalih Ibu. hadirin palawargi hormateun sim kuring. hususna ka Néng Titi. Cép Tata. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan. patepang anu munggaran sareng Néng Titi.Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya. beungeutna ngadaun seureuh. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu.

Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. tamba isin ngaligincing. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. kabantun bari ngalangkung. Bapa kalih ibu. sapuk rék muru ka balé nyungcung. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. dianggo pangérét bingkeng. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. Bapa kalih Ibu. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé.Kalihna ti éta. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. Runtut raut sauyunan. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. ngarandakah kawas manjah. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. Sing ayem tengtrem kutaraharja. nu ngaréngkol osok ngompol. Bébér layar tarik jangkar. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. dicacandak ti bubudak. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. Sabada diwalimahan. nu bosongot kawas marmot. duka naon. ngaréndékéh kawas séréh. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. silih kojayan ku kanyaah. suwung ku kaweruh. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. titih rintih mupusti rasa . Numawi teras dibantun wé ka dieu. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. ka darat sing getol solat. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. Ka cai sing getol mandi. dianggo tihul teu hurung. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. Nanging ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. indit sirib ngaligincing. Saur Cép Tata. asal étana bedegul.

basa anu kacandak ti padésaan. wb. sami-sami neneda.a. boh sipatna. ditampi pisan. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana ka barudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna. kabentur tuur kabéntar taar. jembar hapuntenna anu diteda. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. tata sinareng basana matak ngajaheutkeun mamanahan. guyub akur sauyunan. Was sholaatu . Lajeng dipasrahkeun pisan.. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwah pamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wb. Wabillahi taufik wal hidayah.kaasih. Wb. Wassalamu¶alaikum wr. hadirin palawargi hormateun sim kuring. Pamungkas pisanggem. mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami. Wassalamualaikum Wr. Bapa miwah ibu. kababuk punduk kapangkék kélék. nanging kumaha mung sakieu nya kaayaaan. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. boh carana. Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta ««««««««««««««. Mugi agung cukup lumur. lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpa kuciwa. kawakilan ku «««««««««««. Sing jauh tina salingkuh. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. sanaos henteu diantos-antos... atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda. nyanggakeun haturan sumping disarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping.w. miwah Ibu ««««««« sinarengan para wargi anu sami kempel ayeuna di dieu. Was sholaatu wassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin. jaler istri. anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi. Kitu deui cacandakanana. Sawangsulna. Hapuntenna anu kasuhun. mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieu panampian ka nu sarumping. sarta kenging sapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s. bilih langkung saur bahé carék. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin Bapa «««««. Alhamdulillahi robbil aalamin. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. binarungan bingah amarwatasuta. Pungkasing pihatur. Seren Sumeren Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian. bingah anu taya hinggana. henteu diteundeun di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. Alhamdulillahi robbil aalamin. Wb.

Malihan parantos aya kasaluyuan ti sadayana reh dina dinten ieu ping ««««««««««««. dipapag di hiap-hiap ku basa anu endah someah.. tiasa jadi tatali asih panyimpay rasa anu bakal nyangreud mageuhkeun silaturahim antawis kulawargi ti «««««««. Ka pangersa bapa «««««««««««««.. diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga.. Saperkawis sim kuring sarombongan seja nyanggakeun bari nyangreud pageuhkeun silaturahim ka parawargi sadaya di dieu. teu aya sanes seja jajap pun ««««««««««««««««««. Sakalih. bari ginuluran sareng rido Allah Swt. Putri ka asih bapa ««««««««««. Miwah ibu.. tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping. pamohalan anggang-anggang diteang ka ««««««««««««. ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima. Ka kulawargi bapa««««««««««««««. lawas silih pikamelang. Palawargi anu mulya. rawuh rombongan. Mugia pangbagea anu dadasarna ku ikhlas kabingah nembe. sim kuring atas nami kulawargi bapa ««««««««««««««««. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin. cindekna mah batu turun kesik naek alias itu purun ieu daek. Ku kituna mah kantenan. Estu matak tingtrim kana ati. tebih ge pasti disungsi margi aya nu dipilari. upami teu aya pamaksadan. Amiin.. Sareng kulawargi ti ««««««««««. rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud. saur tukang pantun te mah ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal rambutna salambar getihna satetes napasna sadami estu mo ngagaduih-gaduh deui mugia ditampi lajeng ditikahkeun ka neng ««««««««««««««««. . malati nu jadi saksi.wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. bungbuna karujuk sepuh. mugi kasaksi ku sadaya. bari sanes mung wungkul sepuh atanapi rumaja wae nanging katambih ku murangkalih anu nuju meujeuhna baladeur. Anu wastana ««««««««««««« kadeudeuh bapa ««««««««««««««. anu numutkeun selenting bawaning angin parantos lami pakait ati pacantel hate sareng neng«««««««««««««. Kumargi kitu. Sakalih. cikal bakal sim kuring sarawuh rombongan dongkap ka ieu tempat. margi asa piraku ti ««««««««. Insya Allah sejana bade diakadan. sakulawargi. margi nya ieu pisan nu jadi bibit buit. nincak mangsana balaka nguningakeun pamaksadan. utamina tata titi duduga peryogana.. Insya Allah sim kuring seja balaka. samara jiad ti sobat sadaya. disarengan ku muji syukur ka Gusti nu Maha Agung. Rupina cunduk waktuna sim kuring nedunan pamundut panata cakagara tadi. danget ieu sim kuring atas namina kulawargi ««««««««««««««««««« seja nyanggakeun pipanganteneun. kadangu aya saur anu kirang umum ti rombongan sim kuring sadayana. nya ieu ««««««««««««««««.. Kumargi kitu tawakup anu kasuhun saupami katingali aya tingkah anu kirang munasabah. matak betah kana manah anu nyemah. Palawargi jaler istri anu mulya utamina ka pangersa saebul bet di dieu. Wartosna heubeul silih pikatineung. Salajengna sim kuring seja tamada wireh rumaos ngabantun rombongan teh lumayan seueurna. anu tangtos bakal seueur kalepatanana. raos rek mobok magih gorowong.

deudeuh geugeut mo ngaheuleut wedi asih salamina. Ngadu'a 6. nu diawitan ku Ibu ««««««« nampi salah sawios barang nu disanggakeun ku Ibu ««««««« 5. RUNTUYAN ACARA SEREN SUMERENCALON PANGANTEN PAMEGET : 1. Panutup catur pamungkas carita sim kuring atas nami rombongan ti ««««««««««««««. BUBUKA . Piraku mun gunung tanpa tutugan. ulah bosen ngawurukan ulah suda mapatahan nungtun sinareng nuduhkeun kana jalan pamaslahatan sareng pibagjaeun dunya rawuh aheratna. Bubuka ( ku Panta Acara) 2. butuh pikeun batur hirup. atuih piraku nu jajap ge kateterasan. nyanggakeun ka parawargi sadaya. margi ku parawargi katinggali aya nu nyandak tanggeuyan. sumuhun ari pangawakan mah estu tangtung teu nambut rupa teu nyewa dedeg sampe rupa hade nanging nyakitu upami dina kai mah diangge pamikul bengkung diangge pangeret bingkeng. Rupina urang cekapkeun sakieu kecap pangjajap sim kuring.Panuhun sim kuring sakulawargi sabada pun anak resmi janten kulawargi di «««««««««««. Wb. Nyanggakeun sewu bebendu laksa duduga ka parawargi sadaya. Isin upami disebat hiji-hijina mah margi mung ukur tamba pamali tamba isin ulah ngaligincing teuing. Pamungkas Diteraskeun ku acara: a. nanging niat suci nu maparina. b. walungan tanpa muara. mugi sing sering ngageuing. Biantara pedaran ti sesepuh calon Panganten Pameget 3. Gunem Catur (ramah-tamah) I. lumayan keur pisuluheun. mugi ulah ditainggal pangaosna anu estu teu pira. tos tangtos saurna kirang umum kecap kirang merenah. teu weleh aya tambihna nyaeta mangrupi kabodoan sareng kakiranganana. saurna mah : sanes butuh keur sausum. kirang elmu panemuna kirang tata titi duduga peryogana kirang pangalaman sareng pamahaman tos kantenan anu disebat harta banda mah estu kirang keneh pisan margi nembe bade kokoreh. Parawargi jaler istri anu mulya. mun wasa saumur-umur seja nyaah salawasna. Ari maksadna mah eta the tilam kadeudeuh tawis asih ti ««««««««««««« kanggo neng ««««««««««««««. Nanging nyakitu geuning. Panuhun sim kuring rawuh rombongan mugi agung tawakupna jembar hampurana kana sagala rupi kalepatan sareng kakirangan Billahi Sabilil haq. Wasalamualaikum Wr.. Biantara panampian ti sesepuh calon panganten Istri 4. Atuh salajengna boh bilih disebat wadul sim kuring nyanggemkeun teu jingjing teu bawa mah. bobot pangayon timbang taraju. Disarengan ku paneda mugia ginulur restu ginanjar rahmat sareng rido Allah Swt. Seren-sumeren cacandakan. Silih tepangkeun kulawedet ti calon panganten istri sareng calon panganten Pameget.

pepes kesang. Sakulawargi... para wargi anu sami hadir. Pinisepuh. Pon kitu deui calon panganten pameget. sumangga ka sesepuh rombongan calon panganten pameget dihaturanan ngadugikeun pamaksadanana. Dua pihakanana parantos maphum sareng surti yen wanci nu dipasinikeun. . pon kitu deui ka sugri anu nyarenganana. mangrupi dinten anu kebek ku kabagjaan utamina kanggo kulawargi bapak/ibu ««««. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin. Sumangga calon panganten pameget ngalih tempat. Ka bapa ««««««« dihaturanan kanggo biantara nyuluran ibu/bapa ««««««««««. Was sholaatu wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. sumangga urang janggelekeun dina wangunan siloka ditampina cacandakan ti calon panganten pameget. nyekrup taya nyoledatna. linggihna mugi ngalih ka tempat pihak calon panganten istri«. sim kuring kalayan asmana bapak/ibu «««««««««««. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. II.. ka «««««««. atuh urang oge anu ayeuna sami-sami riung mungpulung seja ngiring bingah. Upami kapungkur mah ieu pamkasadan the mung saukur kauningan ku sakulawargieun... Sareng kulawargi ibu/bapa «««« Salajengna sumangga dihaturanan sesepuh ti calon panganten istri kanggo ngadugikeun kedaling panampian minangka pangwaler kasauran sesepuh calon panganten Pameget tadi. sok sanaos anu sumping parantos sampurasun pon kitu deui pribumi parantos ngarampeskeun.. bada mudun/nanjak ti «««««««. ngahaturkeun wilujeng sumping ka Ibu miwah Bapa««««« anu janten sepuhna calon panganten Pameget. nanging supados kahartos naon rupi pamaksadan tatamu. BIANTARA SESEPUH CALON PANGANTEN ISTRI Panata Acara Kedaling pamaksadan ti tatamu sareng kedaling panampian ti pribumi.. piderekan. Papasrahan nu maning kana panampi. parantos luyu tur adumanis. Alhamdulillahi robbil aalamin. Tutut gunung keong reuma sumangga geura gek calik.Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Wb. nanging ayeuna mah urang oge parantos sami-sami nyakseni. Kukituna saparantos reureuh palay. uningan kana jujutan pasimpayna dua pamaksadan anu parantos disaluyuan ku kulawargi ibu/bapa «««. BIANTARA SESEPUH ROMBONGAN CALON PANGANTEN PAMEGET (didugikeun ku bapa «««««««.. Dinten ieu ping «««««««««««.) Panata Acara : Hadirin nu ginuluran kabagjaan Parantos eces tembres atra maksadna naon rupi anu parantos dikedalkeun ku sesepuh rombongan calon panganten Pameget.. seja mintinkeun prasetya kawening ati geusan rumojong ngandum pangdu'a dina nyakseni pamaksadan anu parantos disimpay ti anggalna ku dua kulawargi. Langkung ti payun. III. miwah kulawargi ibi/bapa «««««««««. pamaksadan nu diraransang kiwari parantos ninggang ka nyata.

sumangga urang sami-sami mapatkeun pangdu'a ka Allah Swt mugia bae lumangsungna ieu acara ku MantenNa dijantenkeun hiji amal padamelan nu dipirido kalayan dibarokahan.Salajengna.. Amiin. NGADU'A V. disanggakeun ku anu sanesna tatalepa bae atanapi siring. Pangdu'a ieu bade dijejeran ku bapa «« sumangga nyanggakeun IV. Wassalamu'alaikum wr. Hadirin anu mulya. dihaturanan maparinkeun salah sawios barang cacandakanana ka ibu ««««««««« Cacandakan anu sanesna. Ibu ««. . Wb. PAMUNGKAS SABADA URANG SAMI-SAMI NGADU'A KA Allah Swt acara resmi seren-sumeren ieu parantos lekasan. Acara salajengna. Ku kituna sim kuring salaku Panata Acara neda tawakup anu kasuhun tina sagala rupi kakiranganana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful