Assalamu¶alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahilladzi aujaba µalaina bil jama¶ah wa nahana µanit tafaruqi wal µadawah.

Ashshalatu was salamu µala rasulillah, sayyidina Muhammadibni µabdillah wa µala alihi wa shahbihi wa maw walah, amma ba¶du. Sugrining puji kasangga ka Gusti Nu Maha Suci, sadaya puja kasangga ka Pangéran Nu Maha Kawasa. Kalayan qudrot sareng irodat Mantenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpul riung, amprok jonghok, hempak merperbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana. Mudah-mudahan hibar barokah kalih maghfiroh Allah SWT ginuluran ka urang sadaya, amin. Teu hilap shalawat kalih salam mugia dilélérkeun ka panutan alam, manusia anu pangmulyana nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad SAW, katut kulawargina, para sahabatna oge umat sadayana anu turut, tumut kana ajaran anjeunna dugi ka poé kiamah, amin. Hadirin anu sami linggih, dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah. Kiwari manjing lingsirna wanci, ayeuna ninggang lugayna mangsa. Urang sadaya anu hadir di dieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan ku kulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. Nya jisim kuring pisan dina danget ieu kapeto ku kolot-kolot, kapapancénan ku sékésélér panitia kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi ka ahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara. Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta : Kahiji, bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur¶an. Kadua, sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia Katiluna, biantara Kaopat, unjukan paturay tineung Kalima, ngadugikeun tutungkusan Kagenep, béwara juara Katujuh, hiburan Kadalapan, du¶a/tutup. Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan basmallah sasarengan. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Ku ngalangkungan kalimah basmallah nembé ieu acara parantos dikawitan kalawan resmi.

Mangga kanggo biantara kahiji sim kuring ngahaturanan ka Kasepuhan Pupuhu Yayasan Pendidikan Kalangsari. urang sadaya masing tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar aya dina ridlo Allah SWT. urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. wa asyhadu anna muhammadan µabduhu wa rosuluhu.Atuh masih kénéh dina raraga bubuka. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Atuh aterasna urang lajengkeun kana acara anu anu saterasna nyaéta Biantara. Pamudahmudahan ku ngalangkungan aosan ayat anu nembé barokah tina amanah anu dipopoyankeun tina dawuhan Allah. Ka pupuhu panitia. Jawa Barat. Alhamdulillah wa syukrillah wa µala ni¶matillah. amin. urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du¶a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Nahmaduhu wa nastai¶nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a¶malina. Ngalincak kana acara anu kadua. Sabada tutas. Réngsé parantos anduk-sanduk papalaku di pupuhu panitia. anu parantos ngabéjérbéaskeun undek-undak kereteg manahna. Puja minangka bubuka carita. sumangga dihaturanan «. sim kuring ngahaturanan ka Patugas. mangga urang sami-sami ngaregepkeun kana galindengna aosan ayat-ayat suci Al Qur¶an. Inna hamdalillah. wb. Kalayan anu baris mancén tugas maos Al Qur¶an. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah. ka Kersana Bapa Haji Moh. Atuh kalihna ti éta. Kanggo biantara anu kahiji. baraya anu sami lenggah.. kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. . (pupuhu panitia ngalaksanakeun pancénna) Dulur-dulur anu sami rawuh. atanapi anu ngawakilanana sumangga dihaturanan. nanging Bapak Pengawas ku anjeun rupina aya pamengan. dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT. Hayat Arifin. la nabiya ba¶dah. (Patugas ngagalindeng maos Al-Qur¶an dugi ka tutas. anu sakawitna diancokeun kanggo pengawas pendidikan agama Prov. réngsé galindengna Ayat-ayat Al Qur¶an anu parantos di¶aoskeun. kalayan kamafhum tur kamaklum ku urang sayadana. supados ieu acara langkung-langkung ginuluran hibaring barokah. dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. panata calagara neruskeun nataan acara) Para wargi sadaya. urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam. nyaéta sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia anu ngaluluguan ieu acara. Assalamu µalaikum wr.

ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. sakumaha anu kauninga ku urang sadaya. kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina. di tengahna anu kitu. kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. ngancik di alam rimbitan. Amin. Cép Tata. Gadona endog sapotong. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. Dedeg sampé rupa hadé. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung. Bapa miwah ibu. patepang anu munggaran sareng Néng Titi. Nyanggakeun rambutna salambar. Cép Tata. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan. ti handap saujung sapatu. hadirin palawargi hormateun sim kuring. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak. Bapa kalih Ibu. dijajap ku pirang-pirang pidu¶a. ogé diwuwuh ku para sepuh. wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh. itu purun ieu daék. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. ka tabi¶in tabi¶atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana.Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya. habibana wa nabiyana. beungeutna ngadaun seureuh. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. ka para sohabatna. getihna satétés. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. ambekanana sadami. ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. hususna ka Néng Titi. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. ka ramana Néng Titi. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. irungna kuwungkuwungan. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. tarangna teja mentrangan. ti tengah tina pangkonan. aya maksad manah anu diseja. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. Amin. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Nanging aya maksud kolbu nu dituju. duriung ku wargi-wargi. pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Dina ieu kasempetan. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. Dina danget ieu. . anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. Kangjeng Nabi Muhammad SAW.

Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. nu bosongot kawas marmot. Bapa kalih Ibu. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. dianggo pangérét bingkeng. Bapa kalih ibu. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. silih kojayan ku kanyaah. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. sapuk rék muru ka balé nyungcung. indit sirib ngaligincing. Nanging ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Saur Cép Tata. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. Sing ayem tengtrem kutaraharja. Runtut raut sauyunan. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. ngarandakah kawas manjah. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga.Kalihna ti éta. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. suwung ku kaweruh. Ka cai sing getol mandi. ngaréndékéh kawas séréh. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Bébér layar tarik jangkar. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. Sabada diwalimahan. titih rintih mupusti rasa . sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. kabantun bari ngalangkung. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. asal étana bedegul. Numawi teras dibantun wé ka dieu. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. nu ngaréngkol osok ngompol. duka naon. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. dianggo tihul teu hurung. ka darat sing getol solat. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. dicacandak ti bubudak. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. tamba isin ngaligincing.

kabentur tuur kabéntar taar. boh sipatna. anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi. Wassalamualaikum Wr. Bapa miwah ibu. Alhamdulillahi robbil aalamin. hadirin palawargi hormateun sim kuring. kawakilan ku «««««««««««. mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwah pamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim. jembar hapuntenna anu diteda. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. Pamungkas pisanggem. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieu panampian ka nu sarumping. atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin Bapa «««««.. Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta ««««««««««««««. Was sholaatu wassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin.kaasih. wb. henteu diteundeun di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. Hapuntenna anu kasuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. guyub akur sauyunan. miwah Ibu ««««««« sinarengan para wargi anu sami kempel ayeuna di dieu. binarungan bingah amarwatasuta. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. Wb. boh carana. Pungkasing pihatur. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong.. Sing jauh tina salingkuh. Mugi agung cukup lumur. Kitu deui cacandakanana. tata sinareng basana matak ngajaheutkeun mamanahan. sanaos henteu diantos-antos.a. Seren Sumeren Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Was sholaatu . jaler istri. Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian. sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana ka barudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna. mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami. Wb. kababuk punduk kapangkék kélék. ditampi pisan. lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpa kuciwa. sarta kenging sapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s. Wassalamu¶alaikum wr. Wb. Lajeng dipasrahkeun pisan. Sawangsulna.w. nanging kumaha mung sakieu nya kaayaaan. bingah anu taya hinggana. basa anu kacandak ti padésaan. nyanggakeun haturan sumping disarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping. sami-sami neneda. Alhamdulillahi robbil aalamin. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. bilih langkung saur bahé carék. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé..

cindekna mah batu turun kesik naek alias itu purun ieu daek. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud. Palawargi anu mulya. malati nu jadi saksi. Sakalih.. ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima. Wartosna heubeul silih pikatineung. Miwah ibu. Sareng kulawargi ti ««««««««««. nincak mangsana balaka nguningakeun pamaksadan. nya ieu ««««««««««««««««. Insya Allah sim kuring seja balaka. Sakalih. samara jiad ti sobat sadaya. disarengan ku muji syukur ka Gusti nu Maha Agung. matak betah kana manah anu nyemah. Palawargi jaler istri anu mulya utamina ka pangersa saebul bet di dieu. sim kuring atas nami kulawargi bapa ««««««««««««««««. saur tukang pantun te mah ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal rambutna salambar getihna satetes napasna sadami estu mo ngagaduih-gaduh deui mugia ditampi lajeng ditikahkeun ka neng ««««««««««««««««. mugi kasaksi ku sadaya. Mugia pangbagea anu dadasarna ku ikhlas kabingah nembe. Rupina cunduk waktuna sim kuring nedunan pamundut panata cakagara tadi. margi nya ieu pisan nu jadi bibit buit. bari sanes mung wungkul sepuh atanapi rumaja wae nanging katambih ku murangkalih anu nuju meujeuhna baladeur. sakulawargi. rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the. Putri ka asih bapa ««««««««««. Saperkawis sim kuring sarombongan seja nyanggakeun bari nyangreud pageuhkeun silaturahim ka parawargi sadaya di dieu. teu aya sanes seja jajap pun ««««««««««««««««««. tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping. Salajengna sim kuring seja tamada wireh rumaos ngabantun rombongan teh lumayan seueurna. anu tangtos bakal seueur kalepatanana.. kadangu aya saur anu kirang umum ti rombongan sim kuring sadayana. tiasa jadi tatali asih panyimpay rasa anu bakal nyangreud mageuhkeun silaturahim antawis kulawargi ti «««««««. Malihan parantos aya kasaluyuan ti sadayana reh dina dinten ieu ping ««««««««««««. bari ginuluran sareng rido Allah Swt. danget ieu sim kuring atas namina kulawargi ««««««««««««««««««« seja nyanggakeun pipanganteneun. margi asa piraku ti ««««««««. pamohalan anggang-anggang diteang ka ««««««««««««. Ku kituna mah kantenan. upami teu aya pamaksadan. rawuh rombongan.. cikal bakal sim kuring sarawuh rombongan dongkap ka ieu tempat. raos rek mobok magih gorowong. utamina tata titi duduga peryogana. lawas silih pikamelang. Ka pangersa bapa «««««««««««««. .wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin. anu numutkeun selenting bawaning angin parantos lami pakait ati pacantel hate sareng neng«««««««««««««. bungbuna karujuk sepuh. diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga. Anu wastana ««««««««««««« kadeudeuh bapa ««««««««««««««. Estu matak tingtrim kana ati.. Amiin. Ka kulawargi bapa««««««««««««««. Insya Allah sejana bade diakadan.. Kumargi kitu tawakup anu kasuhun saupami katingali aya tingkah anu kirang munasabah. Kumargi kitu.. dipapag di hiap-hiap ku basa anu endah someah.. tebih ge pasti disungsi margi aya nu dipilari.

Biantara pedaran ti sesepuh calon Panganten Pameget 3. Nanging nyakitu geuning. ulah bosen ngawurukan ulah suda mapatahan nungtun sinareng nuduhkeun kana jalan pamaslahatan sareng pibagjaeun dunya rawuh aheratna. Piraku mun gunung tanpa tutugan. Nyanggakeun sewu bebendu laksa duduga ka parawargi sadaya. Pamungkas Diteraskeun ku acara: a. nyanggakeun ka parawargi sadaya. walungan tanpa muara. nu diawitan ku Ibu ««««««« nampi salah sawios barang nu disanggakeun ku Ibu ««««««« 5. atuih piraku nu jajap ge kateterasan.. Wb. lumayan keur pisuluheun. BUBUKA . tos tangtos saurna kirang umum kecap kirang merenah. Ari maksadna mah eta the tilam kadeudeuh tawis asih ti ««««««««««««« kanggo neng ««««««««««««««. Panutup catur pamungkas carita sim kuring atas nami rombongan ti ««««««««««««««. deudeuh geugeut mo ngaheuleut wedi asih salamina. Wasalamualaikum Wr. bobot pangayon timbang taraju. RUNTUYAN ACARA SEREN SUMERENCALON PANGANTEN PAMEGET : 1. mun wasa saumur-umur seja nyaah salawasna. nanging niat suci nu maparina. margi ku parawargi katinggali aya nu nyandak tanggeuyan. Parawargi jaler istri anu mulya. teu weleh aya tambihna nyaeta mangrupi kabodoan sareng kakiranganana. mugi ulah ditainggal pangaosna anu estu teu pira. Bubuka ( ku Panta Acara) 2. Ngadu'a 6. Gunem Catur (ramah-tamah) I. Rupina urang cekapkeun sakieu kecap pangjajap sim kuring. Seren-sumeren cacandakan. Atuh salajengna boh bilih disebat wadul sim kuring nyanggemkeun teu jingjing teu bawa mah. mugi sing sering ngageuing. Silih tepangkeun kulawedet ti calon panganten istri sareng calon panganten Pameget. Biantara panampian ti sesepuh calon panganten Istri 4. Disarengan ku paneda mugia ginulur restu ginanjar rahmat sareng rido Allah Swt. butuh pikeun batur hirup. Isin upami disebat hiji-hijina mah margi mung ukur tamba pamali tamba isin ulah ngaligincing teuing. kirang elmu panemuna kirang tata titi duduga peryogana kirang pangalaman sareng pamahaman tos kantenan anu disebat harta banda mah estu kirang keneh pisan margi nembe bade kokoreh. saurna mah : sanes butuh keur sausum. b.Panuhun sim kuring sakulawargi sabada pun anak resmi janten kulawargi di «««««««««««. Panuhun sim kuring rawuh rombongan mugi agung tawakupna jembar hampurana kana sagala rupi kalepatan sareng kakirangan Billahi Sabilil haq. sumuhun ari pangawakan mah estu tangtung teu nambut rupa teu nyewa dedeg sampe rupa hade nanging nyakitu upami dina kai mah diangge pamikul bengkung diangge pangeret bingkeng.

Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin. Sareng kulawargi ibu/bapa «««« Salajengna sumangga dihaturanan sesepuh ti calon panganten istri kanggo ngadugikeun kedaling panampian minangka pangwaler kasauran sesepuh calon panganten Pameget tadi. linggihna mugi ngalih ka tempat pihak calon panganten istri«. Papasrahan nu maning kana panampi. Alhamdulillahi robbil aalamin.) Panata Acara : Hadirin nu ginuluran kabagjaan Parantos eces tembres atra maksadna naon rupi anu parantos dikedalkeun ku sesepuh rombongan calon panganten Pameget. ngahaturkeun wilujeng sumping ka Ibu miwah Bapa««««« anu janten sepuhna calon panganten Pameget. para wargi anu sami hadir. bada mudun/nanjak ti «««««««. piderekan. Dinten ieu ping «««««««««««. Dua pihakanana parantos maphum sareng surti yen wanci nu dipasinikeun. Wb. nanging supados kahartos naon rupi pamaksadan tatamu.. pamaksadan nu diraransang kiwari parantos ninggang ka nyata. atuh urang oge anu ayeuna sami-sami riung mungpulung seja ngiring bingah. Ka bapa ««««««« dihaturanan kanggo biantara nyuluran ibu/bapa ««««««««««. II. Kukituna saparantos reureuh palay. Tutut gunung keong reuma sumangga geura gek calik. BIANTARA SESEPUH CALON PANGANTEN ISTRI Panata Acara Kedaling pamaksadan ti tatamu sareng kedaling panampian ti pribumi. BIANTARA SESEPUH ROMBONGAN CALON PANGANTEN PAMEGET (didugikeun ku bapa «««««««. sumangga urang janggelekeun dina wangunan siloka ditampina cacandakan ti calon panganten pameget.. Was sholaatu wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin.. pepes kesang.. miwah kulawargi ibi/bapa «««««««««. Sakulawargi. .. nanging ayeuna mah urang oge parantos sami-sami nyakseni. pon kitu deui ka sugri anu nyarenganana. seja mintinkeun prasetya kawening ati geusan rumojong ngandum pangdu'a dina nyakseni pamaksadan anu parantos disimpay ti anggalna ku dua kulawargi. mangrupi dinten anu kebek ku kabagjaan utamina kanggo kulawargi bapak/ibu ««««. Sumangga calon panganten pameget ngalih tempat.. uningan kana jujutan pasimpayna dua pamaksadan anu parantos disaluyuan ku kulawargi ibu/bapa «««. Upami kapungkur mah ieu pamkasadan the mung saukur kauningan ku sakulawargieun.. parantos luyu tur adumanis. Langkung ti payun. III. sumangga ka sesepuh rombongan calon panganten pameget dihaturanan ngadugikeun pamaksadanana. sok sanaos anu sumping parantos sampurasun pon kitu deui pribumi parantos ngarampeskeun.. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. nyekrup taya nyoledatna. sim kuring kalayan asmana bapak/ibu «««««««««««. Pinisepuh..Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. ka «««««««. Pon kitu deui calon panganten pameget.

Ku kituna sim kuring salaku Panata Acara neda tawakup anu kasuhun tina sagala rupi kakiranganana..Salajengna. Wb. Amiin. NGADU'A V. disanggakeun ku anu sanesna tatalepa bae atanapi siring. . Ibu ««. dihaturanan maparinkeun salah sawios barang cacandakanana ka ibu ««««««««« Cacandakan anu sanesna. sumangga urang sami-sami mapatkeun pangdu'a ka Allah Swt mugia bae lumangsungna ieu acara ku MantenNa dijantenkeun hiji amal padamelan nu dipirido kalayan dibarokahan. Pangdu'a ieu bade dijejeran ku bapa «« sumangga nyanggakeun IV. PAMUNGKAS SABADA URANG SAMI-SAMI NGADU'A KA Allah Swt acara resmi seren-sumeren ieu parantos lekasan. Wassalamu'alaikum wr. Hadirin anu mulya. Acara salajengna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful