Assalamu¶alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahilladzi aujaba µalaina bil jama¶ah wa nahana µanit tafaruqi wal µadawah.

Ashshalatu was salamu µala rasulillah, sayyidina Muhammadibni µabdillah wa µala alihi wa shahbihi wa maw walah, amma ba¶du. Sugrining puji kasangga ka Gusti Nu Maha Suci, sadaya puja kasangga ka Pangéran Nu Maha Kawasa. Kalayan qudrot sareng irodat Mantenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpul riung, amprok jonghok, hempak merperbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana. Mudah-mudahan hibar barokah kalih maghfiroh Allah SWT ginuluran ka urang sadaya, amin. Teu hilap shalawat kalih salam mugia dilélérkeun ka panutan alam, manusia anu pangmulyana nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad SAW, katut kulawargina, para sahabatna oge umat sadayana anu turut, tumut kana ajaran anjeunna dugi ka poé kiamah, amin. Hadirin anu sami linggih, dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah. Kiwari manjing lingsirna wanci, ayeuna ninggang lugayna mangsa. Urang sadaya anu hadir di dieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan ku kulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. Nya jisim kuring pisan dina danget ieu kapeto ku kolot-kolot, kapapancénan ku sékésélér panitia kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi ka ahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara. Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta : Kahiji, bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur¶an. Kadua, sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia Katiluna, biantara Kaopat, unjukan paturay tineung Kalima, ngadugikeun tutungkusan Kagenep, béwara juara Katujuh, hiburan Kadalapan, du¶a/tutup. Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan basmallah sasarengan. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Ku ngalangkungan kalimah basmallah nembé ieu acara parantos dikawitan kalawan resmi.

Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. sumangga dihaturanan «. urang sadaya masing tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar aya dina ridlo Allah SWT. (pupuhu panitia ngalaksanakeun pancénna) Dulur-dulur anu sami rawuh. Nahmaduhu wa nastai¶nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a¶malina. amin. Atuh aterasna urang lajengkeun kana acara anu anu saterasna nyaéta Biantara. Jawa Barat.Atuh masih kénéh dina raraga bubuka. Atuh kalihna ti éta. dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT. Mangga kanggo biantara kahiji sim kuring ngahaturanan ka Kasepuhan Pupuhu Yayasan Pendidikan Kalangsari. anu parantos ngabéjérbéaskeun undek-undak kereteg manahna. dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. (Patugas ngagalindeng maos Al-Qur¶an dugi ka tutas. sim kuring ngahaturanan ka Patugas. atanapi anu ngawakilanana sumangga dihaturanan. nyaéta sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia anu ngaluluguan ieu acara. urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du¶a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Ka pupuhu panitia. Réngsé parantos anduk-sanduk papalaku di pupuhu panitia. Pamudahmudahan ku ngalangkungan aosan ayat anu nembé barokah tina amanah anu dipopoyankeun tina dawuhan Allah. Inna hamdalillah. Alhamdulillah wa syukrillah wa µala ni¶matillah. Puja minangka bubuka carita. kalayan kamafhum tur kamaklum ku urang sayadana. urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam. Sabada tutas. ka Kersana Bapa Haji Moh. panata calagara neruskeun nataan acara) Para wargi sadaya. wb. Kalayan anu baris mancén tugas maos Al Qur¶an. supados ieu acara langkung-langkung ginuluran hibaring barokah. Ngalincak kana acara anu kadua. Assalamu µalaikum wr. . wa asyhadu anna muhammadan µabduhu wa rosuluhu. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah. mangga urang sami-sami ngaregepkeun kana galindengna aosan ayat-ayat suci Al Qur¶an. nanging Bapak Pengawas ku anjeun rupina aya pamengan. anu sakawitna diancokeun kanggo pengawas pendidikan agama Prov. Kanggo biantara anu kahiji. urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan. kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur.. Hayat Arifin. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. réngsé galindengna Ayat-ayat Al Qur¶an anu parantos di¶aoskeun. baraya anu sami lenggah. la nabiya ba¶dah.

Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. . pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. hususna ka Néng Titi. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. di tengahna anu kitu. Amin. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. beungeutna ngadaun seureuh. ti handap saujung sapatu. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. itu purun ieu daék. aya maksad manah anu diseja. ambekanana sadami. Nyanggakeun rambutna salambar. Cép Tata. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. ka tabi¶in tabi¶atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. getihna satétés. rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. ngancik di alam rimbitan. tarangna teja mentrangan. sakumaha anu kauninga ku urang sadaya. ti tengah tina pangkonan. Cép Tata. dijajap ku pirang-pirang pidu¶a. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung. kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak. ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Dina danget ieu. duriung ku wargi-wargi. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. hadirin palawargi hormateun sim kuring. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. patepang anu munggaran sareng Néng Titi. Nanging aya maksud kolbu nu dituju. Dina ieu kasempetan. ka ramana Néng Titi. ogé diwuwuh ku para sepuh. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. irungna kuwungkuwungan. Bapa kalih Ibu. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. habibana wa nabiyana. Dedeg sampé rupa hadé. wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh. Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bapa miwah ibu. Amin.Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya. Gadona endog sapotong. ka para sohabatna. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami.

Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. nu bosongot kawas marmot. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga.Kalihna ti éta. Runtut raut sauyunan. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. titih rintih mupusti rasa . ngaréndékéh kawas séréh. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. tamba isin ngaligincing. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. sapuk rék muru ka balé nyungcung. dicacandak ti bubudak. Bapa kalih ibu. Nanging ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. duka naon. indit sirib ngaligincing. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. dianggo pangérét bingkeng. Numawi teras dibantun wé ka dieu. asal étana bedegul. Sing ayem tengtrem kutaraharja. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. silih kojayan ku kanyaah. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. ka darat sing getol solat. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. Saur Cép Tata. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. Bapa kalih Ibu. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. kabantun bari ngalangkung. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. ngarandakah kawas manjah. dianggo tihul teu hurung. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. Bébér layar tarik jangkar. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. suwung ku kaweruh. Ka cai sing getol mandi. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. Sabada diwalimahan. nu ngaréngkol osok ngompol.

Wabillahi taufik wal hidayah.. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. Mugi agung cukup lumur. jaler istri. mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieu panampian ka nu sarumping. hadirin palawargi hormateun sim kuring. Seren Sumeren Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Alhamdulillahi robbil aalamin. nanging kumaha mung sakieu nya kaayaaan. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. Wassalamu¶alaikum wr. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Was sholaatu wassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin. Sing jauh tina salingkuh. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Lajeng dipasrahkeun pisan. kawakilan ku «««««««««««. mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwah pamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim. bilih langkung saur bahé carék. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin Bapa «««««.w.a. sanaos henteu diantos-antos. nyanggakeun haturan sumping disarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping. kabentur tuur kabéntar taar. Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian. Wabillahi taufik wal hidayah. Was sholaatu . Sawangsulna. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana ka barudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna. Wb. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. miwah Ibu ««««««« sinarengan para wargi anu sami kempel ayeuna di dieu. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. sami-sami neneda.kaasih. henteu diteundeun di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. basa anu kacandak ti padésaan. kababuk punduk kapangkék kélék. Pamungkas pisanggem. guyub akur sauyunan. boh sipatna.. anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi. Kitu deui cacandakanana. Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta ««««««««««««««. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. tata sinareng basana matak ngajaheutkeun mamanahan. Hapuntenna anu kasuhun. Wassalamualaikum Wr. Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. ditampi pisan. bingah anu taya hinggana. wb. binarungan bingah amarwatasuta. jembar hapuntenna anu diteda. atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda.. lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpa kuciwa. sarta kenging sapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s. Bapa miwah ibu. boh carana. Alhamdulillahi robbil aalamin. mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami. Wb. Pungkasing pihatur. Wb. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana.

Amiin. Wartosna heubeul silih pikatineung. diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga. Anu wastana ««««««««««««« kadeudeuh bapa ««««««««««««««.. Miwah ibu. matak betah kana manah anu nyemah. Sakalih. Kumargi kitu tawakup anu kasuhun saupami katingali aya tingkah anu kirang munasabah. Mugia pangbagea anu dadasarna ku ikhlas kabingah nembe. mugi kasaksi ku sadaya..wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. margi nya ieu pisan nu jadi bibit buit. ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima. dipapag di hiap-hiap ku basa anu endah someah. Palawargi jaler istri anu mulya utamina ka pangersa saebul bet di dieu. margi asa piraku ti ««««««««.. Ku kituna mah kantenan. Ka kulawargi bapa««««««««««««««. tebih ge pasti disungsi margi aya nu dipilari. upami teu aya pamaksadan. . cikal bakal sim kuring sarawuh rombongan dongkap ka ieu tempat. raos rek mobok magih gorowong. lawas silih pikamelang. rawuh rombongan. Ka pangersa bapa «««««««««««««. teu aya sanes seja jajap pun ««««««««««««««««««. bari sanes mung wungkul sepuh atanapi rumaja wae nanging katambih ku murangkalih anu nuju meujeuhna baladeur. kadangu aya saur anu kirang umum ti rombongan sim kuring sadayana. nya ieu ««««««««««««««««. tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping. bungbuna karujuk sepuh. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin.. Insya Allah sim kuring seja balaka. bari ginuluran sareng rido Allah Swt. Kumargi kitu. Salajengna sim kuring seja tamada wireh rumaos ngabantun rombongan teh lumayan seueurna. Insya Allah sejana bade diakadan.. rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the. malati nu jadi saksi. sakulawargi. danget ieu sim kuring atas namina kulawargi ««««««««««««««««««« seja nyanggakeun pipanganteneun. tiasa jadi tatali asih panyimpay rasa anu bakal nyangreud mageuhkeun silaturahim antawis kulawargi ti «««««««. Malihan parantos aya kasaluyuan ti sadayana reh dina dinten ieu ping ««««««««««««.. Estu matak tingtrim kana ati. utamina tata titi duduga peryogana. anu numutkeun selenting bawaning angin parantos lami pakait ati pacantel hate sareng neng«««««««««««««. Sakalih. nincak mangsana balaka nguningakeun pamaksadan. cindekna mah batu turun kesik naek alias itu purun ieu daek. Palawargi anu mulya. samara jiad ti sobat sadaya. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud. saur tukang pantun te mah ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal rambutna salambar getihna satetes napasna sadami estu mo ngagaduih-gaduh deui mugia ditampi lajeng ditikahkeun ka neng ««««««««««««««««. Putri ka asih bapa ««««««««««. Sareng kulawargi ti ««««««««««. Saperkawis sim kuring sarombongan seja nyanggakeun bari nyangreud pageuhkeun silaturahim ka parawargi sadaya di dieu.. sim kuring atas nami kulawargi bapa ««««««««««««««««. disarengan ku muji syukur ka Gusti nu Maha Agung. anu tangtos bakal seueur kalepatanana. Rupina cunduk waktuna sim kuring nedunan pamundut panata cakagara tadi. pamohalan anggang-anggang diteang ka ««««««««««««.

Rupina urang cekapkeun sakieu kecap pangjajap sim kuring. Seren-sumeren cacandakan. Disarengan ku paneda mugia ginulur restu ginanjar rahmat sareng rido Allah Swt. Parawargi jaler istri anu mulya. walungan tanpa muara. tos tangtos saurna kirang umum kecap kirang merenah. Biantara pedaran ti sesepuh calon Panganten Pameget 3. b. Panuhun sim kuring rawuh rombongan mugi agung tawakupna jembar hampurana kana sagala rupi kalepatan sareng kakirangan Billahi Sabilil haq. Gunem Catur (ramah-tamah) I. butuh pikeun batur hirup. Wb. Bubuka ( ku Panta Acara) 2. ulah bosen ngawurukan ulah suda mapatahan nungtun sinareng nuduhkeun kana jalan pamaslahatan sareng pibagjaeun dunya rawuh aheratna. mugi sing sering ngageuing. Silih tepangkeun kulawedet ti calon panganten istri sareng calon panganten Pameget. Piraku mun gunung tanpa tutugan. Wasalamualaikum Wr. Biantara panampian ti sesepuh calon panganten Istri 4. Panutup catur pamungkas carita sim kuring atas nami rombongan ti ««««««««««««««. Nyanggakeun sewu bebendu laksa duduga ka parawargi sadaya. nyanggakeun ka parawargi sadaya. lumayan keur pisuluheun. Ari maksadna mah eta the tilam kadeudeuh tawis asih ti ««««««««««««« kanggo neng ««««««««««««««. sumuhun ari pangawakan mah estu tangtung teu nambut rupa teu nyewa dedeg sampe rupa hade nanging nyakitu upami dina kai mah diangge pamikul bengkung diangge pangeret bingkeng. Atuh salajengna boh bilih disebat wadul sim kuring nyanggemkeun teu jingjing teu bawa mah. atuih piraku nu jajap ge kateterasan. margi ku parawargi katinggali aya nu nyandak tanggeuyan. BUBUKA .. kirang elmu panemuna kirang tata titi duduga peryogana kirang pangalaman sareng pamahaman tos kantenan anu disebat harta banda mah estu kirang keneh pisan margi nembe bade kokoreh. deudeuh geugeut mo ngaheuleut wedi asih salamina. saurna mah : sanes butuh keur sausum. Nanging nyakitu geuning. Isin upami disebat hiji-hijina mah margi mung ukur tamba pamali tamba isin ulah ngaligincing teuing. Pamungkas Diteraskeun ku acara: a. teu weleh aya tambihna nyaeta mangrupi kabodoan sareng kakiranganana. bobot pangayon timbang taraju. mun wasa saumur-umur seja nyaah salawasna. nanging niat suci nu maparina. RUNTUYAN ACARA SEREN SUMERENCALON PANGANTEN PAMEGET : 1. Ngadu'a 6. mugi ulah ditainggal pangaosna anu estu teu pira. nu diawitan ku Ibu ««««««« nampi salah sawios barang nu disanggakeun ku Ibu ««««««« 5.Panuhun sim kuring sakulawargi sabada pun anak resmi janten kulawargi di «««««««««««.

ngahaturkeun wilujeng sumping ka Ibu miwah Bapa««««« anu janten sepuhna calon panganten Pameget.. II. pamaksadan nu diraransang kiwari parantos ninggang ka nyata.. BIANTARA SESEPUH ROMBONGAN CALON PANGANTEN PAMEGET (didugikeun ku bapa «««««««. sumangga ka sesepuh rombongan calon panganten pameget dihaturanan ngadugikeun pamaksadanana... Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin. Dinten ieu ping «««««««««««. sumangga urang janggelekeun dina wangunan siloka ditampina cacandakan ti calon panganten pameget. Tutut gunung keong reuma sumangga geura gek calik.. mangrupi dinten anu kebek ku kabagjaan utamina kanggo kulawargi bapak/ibu ««««. pon kitu deui ka sugri anu nyarenganana. Sumangga calon panganten pameget ngalih tempat. Dua pihakanana parantos maphum sareng surti yen wanci nu dipasinikeun. piderekan. nyekrup taya nyoledatna. sim kuring kalayan asmana bapak/ibu «««««««««««. bada mudun/nanjak ti «««««««.Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. para wargi anu sami hadir. pepes kesang. Papasrahan nu maning kana panampi. Was sholaatu wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. Alhamdulillahi robbil aalamin... uningan kana jujutan pasimpayna dua pamaksadan anu parantos disaluyuan ku kulawargi ibu/bapa «««. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin.. Kukituna saparantos reureuh palay. Ka bapa ««««««« dihaturanan kanggo biantara nyuluran ibu/bapa ««««««««««.. Sakulawargi. Upami kapungkur mah ieu pamkasadan the mung saukur kauningan ku sakulawargieun. BIANTARA SESEPUH CALON PANGANTEN ISTRI Panata Acara Kedaling pamaksadan ti tatamu sareng kedaling panampian ti pribumi. Pinisepuh. parantos luyu tur adumanis. Sareng kulawargi ibu/bapa «««« Salajengna sumangga dihaturanan sesepuh ti calon panganten istri kanggo ngadugikeun kedaling panampian minangka pangwaler kasauran sesepuh calon panganten Pameget tadi. Pon kitu deui calon panganten pameget. sok sanaos anu sumping parantos sampurasun pon kitu deui pribumi parantos ngarampeskeun. ka «««««««. miwah kulawargi ibi/bapa «««««««««.) Panata Acara : Hadirin nu ginuluran kabagjaan Parantos eces tembres atra maksadna naon rupi anu parantos dikedalkeun ku sesepuh rombongan calon panganten Pameget. atuh urang oge anu ayeuna sami-sami riung mungpulung seja ngiring bingah. Langkung ti payun. nanging ayeuna mah urang oge parantos sami-sami nyakseni. III. . seja mintinkeun prasetya kawening ati geusan rumojong ngandum pangdu'a dina nyakseni pamaksadan anu parantos disimpay ti anggalna ku dua kulawargi. Wb. nanging supados kahartos naon rupi pamaksadan tatamu. linggihna mugi ngalih ka tempat pihak calon panganten istri«.

Amiin. PAMUNGKAS SABADA URANG SAMI-SAMI NGADU'A KA Allah Swt acara resmi seren-sumeren ieu parantos lekasan. Ibu ««. sumangga urang sami-sami mapatkeun pangdu'a ka Allah Swt mugia bae lumangsungna ieu acara ku MantenNa dijantenkeun hiji amal padamelan nu dipirido kalayan dibarokahan. disanggakeun ku anu sanesna tatalepa bae atanapi siring. Acara salajengna.. Pangdu'a ieu bade dijejeran ku bapa «« sumangga nyanggakeun IV. Wb. Wassalamu'alaikum wr. dihaturanan maparinkeun salah sawios barang cacandakanana ka ibu ««««««««« Cacandakan anu sanesna. . NGADU'A V. Ku kituna sim kuring salaku Panata Acara neda tawakup anu kasuhun tina sagala rupi kakiranganana. Hadirin anu mulya.Salajengna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful