Assalamu¶alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahilladzi aujaba µalaina bil jama¶ah wa nahana µanit tafaruqi wal µadawah.

Ashshalatu was salamu µala rasulillah, sayyidina Muhammadibni µabdillah wa µala alihi wa shahbihi wa maw walah, amma ba¶du. Sugrining puji kasangga ka Gusti Nu Maha Suci, sadaya puja kasangga ka Pangéran Nu Maha Kawasa. Kalayan qudrot sareng irodat Mantenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpul riung, amprok jonghok, hempak merperbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana. Mudah-mudahan hibar barokah kalih maghfiroh Allah SWT ginuluran ka urang sadaya, amin. Teu hilap shalawat kalih salam mugia dilélérkeun ka panutan alam, manusia anu pangmulyana nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad SAW, katut kulawargina, para sahabatna oge umat sadayana anu turut, tumut kana ajaran anjeunna dugi ka poé kiamah, amin. Hadirin anu sami linggih, dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah. Kiwari manjing lingsirna wanci, ayeuna ninggang lugayna mangsa. Urang sadaya anu hadir di dieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan ku kulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. Nya jisim kuring pisan dina danget ieu kapeto ku kolot-kolot, kapapancénan ku sékésélér panitia kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi ka ahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara. Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta : Kahiji, bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur¶an. Kadua, sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia Katiluna, biantara Kaopat, unjukan paturay tineung Kalima, ngadugikeun tutungkusan Kagenep, béwara juara Katujuh, hiburan Kadalapan, du¶a/tutup. Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan basmallah sasarengan. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Ku ngalangkungan kalimah basmallah nembé ieu acara parantos dikawitan kalawan resmi.

nanging Bapak Pengawas ku anjeun rupina aya pamengan. la nabiya ba¶dah. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah. kalayan kamafhum tur kamaklum ku urang sayadana. dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT. sim kuring ngahaturanan ka Patugas.Atuh masih kénéh dina raraga bubuka. atanapi anu ngawakilanana sumangga dihaturanan. amin.. (Patugas ngagalindeng maos Al-Qur¶an dugi ka tutas. Nahmaduhu wa nastai¶nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a¶malina. Pamudahmudahan ku ngalangkungan aosan ayat anu nembé barokah tina amanah anu dipopoyankeun tina dawuhan Allah. réngsé galindengna Ayat-ayat Al Qur¶an anu parantos di¶aoskeun. wa asyhadu anna muhammadan µabduhu wa rosuluhu. Puja minangka bubuka carita. anu sakawitna diancokeun kanggo pengawas pendidikan agama Prov. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. wb. Ngalincak kana acara anu kadua. panata calagara neruskeun nataan acara) Para wargi sadaya. Ka pupuhu panitia. Assalamu µalaikum wr. baraya anu sami lenggah. urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. mangga urang sami-sami ngaregepkeun kana galindengna aosan ayat-ayat suci Al Qur¶an. Kanggo biantara anu kahiji. anu parantos ngabéjérbéaskeun undek-undak kereteg manahna. supados ieu acara langkung-langkung ginuluran hibaring barokah. Inna hamdalillah. urang sadaya masing tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar aya dina ridlo Allah SWT. nyaéta sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia anu ngaluluguan ieu acara. Atuh aterasna urang lajengkeun kana acara anu anu saterasna nyaéta Biantara. urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du¶a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Mangga kanggo biantara kahiji sim kuring ngahaturanan ka Kasepuhan Pupuhu Yayasan Pendidikan Kalangsari. ka Kersana Bapa Haji Moh. Sabada tutas. Atuh kalihna ti éta. Réngsé parantos anduk-sanduk papalaku di pupuhu panitia. dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. (pupuhu panitia ngalaksanakeun pancénna) Dulur-dulur anu sami rawuh. urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan. Alhamdulillah wa syukrillah wa µala ni¶matillah. . Kalayan anu baris mancén tugas maos Al Qur¶an. sumangga dihaturanan «. Hayat Arifin. Jawa Barat.

kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina. pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Bapa miwah ibu. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. dijajap ku pirang-pirang pidu¶a. duriung ku wargi-wargi. rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. tarangna teja mentrangan. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. ka para sohabatna. patepang anu munggaran sareng Néng Titi. habibana wa nabiyana.Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya. ti tengah tina pangkonan. di tengahna anu kitu. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. . wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh. Amin. hadirin palawargi hormateun sim kuring. kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. sakumaha anu kauninga ku urang sadaya. Nyanggakeun rambutna salambar. getihna satétés. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. Gadona endog sapotong. beungeutna ngadaun seureuh. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. ka ramana Néng Titi. Cép Tata. Dina ieu kasempetan. irungna kuwungkuwungan. Amin. Dina danget ieu. Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dedeg sampé rupa hadé. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. Nanging aya maksud kolbu nu dituju. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. hususna ka Néng Titi. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. aya maksad manah anu diseja. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. ogé diwuwuh ku para sepuh. ka tabi¶in tabi¶atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Cép Tata. ngancik di alam rimbitan. ambekanana sadami. Bapa kalih Ibu. ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. itu purun ieu daék. ti handap saujung sapatu. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan.

dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. dianggo tihul teu hurung. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. Nanging ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Runtut raut sauyunan. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. dianggo pangérét bingkeng. suwung ku kaweruh. kabantun bari ngalangkung. nu ngaréngkol osok ngompol. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. Bapa kalih ibu. sapuk rék muru ka balé nyungcung. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. titih rintih mupusti rasa . dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. ngarandakah kawas manjah. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. duka naon. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. Sabada diwalimahan. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. tamba isin ngaligincing. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. ka darat sing getol solat. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. ngaréndékéh kawas séréh. asal étana bedegul. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. Sing ayem tengtrem kutaraharja. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. Bapa kalih Ibu. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna.Kalihna ti éta. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. nu bosongot kawas marmot. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Numawi teras dibantun wé ka dieu. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. Bébér layar tarik jangkar. indit sirib ngaligincing. silih kojayan ku kanyaah. Saur Cép Tata. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. Ka cai sing getol mandi. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. dicacandak ti bubudak. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga.

Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta ««««««««««««««. basa anu kacandak ti padésaan. Sawangsulna. Hapuntenna anu kasuhun. Seren Sumeren Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Bapa miwah ibu. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. wb. ditampi pisan. tata sinareng basana matak ngajaheutkeun mamanahan. jembar hapuntenna anu diteda. henteu diteundeun di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. Was sholaatu wassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin. mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieu panampian ka nu sarumping. nanging kumaha mung sakieu nya kaayaaan. lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpa kuciwa. hadirin palawargi hormateun sim kuring. sami-sami neneda. mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwah pamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim. boh carana. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Alhamdulillahi robbil aalamin. Wb. Was sholaatu . Kitu deui cacandakanana. kabentur tuur kabéntar taar. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Pamungkas pisanggem. Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian. anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah.a. Mugi agung cukup lumur.kaasih. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé.. Alhamdulillahi robbil aalamin. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana ka barudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna. Wb. atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda. miwah Ibu ««««««« sinarengan para wargi anu sami kempel ayeuna di dieu.. mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami. bingah anu taya hinggana. binarungan bingah amarwatasuta. Pungkasing pihatur. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. Lajeng dipasrahkeun pisan. guyub akur sauyunan. Wabillahi taufik wal hidayah. sarta kenging sapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s.w. Wassalamualaikum Wr.. kawakilan ku «««««««««««. Wabillahi taufik wal hidayah. nyanggakeun haturan sumping disarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. sanaos henteu diantos-antos. bilih langkung saur bahé carék. boh sipatna. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin Bapa «««««. jaler istri. Wassalamu¶alaikum wr. kababuk punduk kapangkék kélék. Wb. Sing jauh tina salingkuh. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin.

Insya Allah sim kuring seja balaka. Sakalih. nincak mangsana balaka nguningakeun pamaksadan.. kadangu aya saur anu kirang umum ti rombongan sim kuring sadayana.. lawas silih pikamelang. Anu wastana ««««««««««««« kadeudeuh bapa ««««««««««««««. Palawargi anu mulya.. sim kuring atas nami kulawargi bapa ««««««««««««««««. mugi kasaksi ku sadaya. anu tangtos bakal seueur kalepatanana. saur tukang pantun te mah ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal rambutna salambar getihna satetes napasna sadami estu mo ngagaduih-gaduh deui mugia ditampi lajeng ditikahkeun ka neng ««««««««««««««««. Sareng kulawargi ti ««««««««««. anu numutkeun selenting bawaning angin parantos lami pakait ati pacantel hate sareng neng«««««««««««««. bari sanes mung wungkul sepuh atanapi rumaja wae nanging katambih ku murangkalih anu nuju meujeuhna baladeur. margi nya ieu pisan nu jadi bibit buit. . tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping. Sakalih. Wartosna heubeul silih pikatineung.. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud. Ku kituna mah kantenan. Estu matak tingtrim kana ati. disarengan ku muji syukur ka Gusti nu Maha Agung. raos rek mobok magih gorowong. Saperkawis sim kuring sarombongan seja nyanggakeun bari nyangreud pageuhkeun silaturahim ka parawargi sadaya di dieu. sakulawargi. teu aya sanes seja jajap pun ««««««««««««««««««. Kumargi kitu tawakup anu kasuhun saupami katingali aya tingkah anu kirang munasabah. Ka kulawargi bapa««««««««««««««.. tiasa jadi tatali asih panyimpay rasa anu bakal nyangreud mageuhkeun silaturahim antawis kulawargi ti «««««««. ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima. Mugia pangbagea anu dadasarna ku ikhlas kabingah nembe. Rupina cunduk waktuna sim kuring nedunan pamundut panata cakagara tadi. matak betah kana manah anu nyemah. nya ieu ««««««««««««««««. bungbuna karujuk sepuh. Putri ka asih bapa ««««««««««. utamina tata titi duduga peryogana. tebih ge pasti disungsi margi aya nu dipilari. Ka pangersa bapa «««««««««««««. Amiin. malati nu jadi saksi. margi asa piraku ti ««««««««. Salajengna sim kuring seja tamada wireh rumaos ngabantun rombongan teh lumayan seueurna. cikal bakal sim kuring sarawuh rombongan dongkap ka ieu tempat.. Insya Allah sejana bade diakadan. danget ieu sim kuring atas namina kulawargi ««««««««««««««««««« seja nyanggakeun pipanganteneun. dipapag di hiap-hiap ku basa anu endah someah.. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin. Malihan parantos aya kasaluyuan ti sadayana reh dina dinten ieu ping ««««««««««««. Kumargi kitu. upami teu aya pamaksadan.wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the. Palawargi jaler istri anu mulya utamina ka pangersa saebul bet di dieu. bari ginuluran sareng rido Allah Swt. rawuh rombongan. diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga. Miwah ibu. pamohalan anggang-anggang diteang ka ««««««««««««. samara jiad ti sobat sadaya. cindekna mah batu turun kesik naek alias itu purun ieu daek.

mun wasa saumur-umur seja nyaah salawasna. Atuh salajengna boh bilih disebat wadul sim kuring nyanggemkeun teu jingjing teu bawa mah. Biantara pedaran ti sesepuh calon Panganten Pameget 3. Piraku mun gunung tanpa tutugan. Seren-sumeren cacandakan. margi ku parawargi katinggali aya nu nyandak tanggeuyan. Pamungkas Diteraskeun ku acara: a. saurna mah : sanes butuh keur sausum. atuih piraku nu jajap ge kateterasan. Biantara panampian ti sesepuh calon panganten Istri 4. Nyanggakeun sewu bebendu laksa duduga ka parawargi sadaya. Wasalamualaikum Wr. butuh pikeun batur hirup. nu diawitan ku Ibu ««««««« nampi salah sawios barang nu disanggakeun ku Ibu ««««««« 5. Panutup catur pamungkas carita sim kuring atas nami rombongan ti ««««««««««««««. teu weleh aya tambihna nyaeta mangrupi kabodoan sareng kakiranganana. Bubuka ( ku Panta Acara) 2. mugi ulah ditainggal pangaosna anu estu teu pira. Ngadu'a 6. Isin upami disebat hiji-hijina mah margi mung ukur tamba pamali tamba isin ulah ngaligincing teuing. kirang elmu panemuna kirang tata titi duduga peryogana kirang pangalaman sareng pamahaman tos kantenan anu disebat harta banda mah estu kirang keneh pisan margi nembe bade kokoreh. Wb. walungan tanpa muara. lumayan keur pisuluheun. Panuhun sim kuring rawuh rombongan mugi agung tawakupna jembar hampurana kana sagala rupi kalepatan sareng kakirangan Billahi Sabilil haq. bobot pangayon timbang taraju. Gunem Catur (ramah-tamah) I. ulah bosen ngawurukan ulah suda mapatahan nungtun sinareng nuduhkeun kana jalan pamaslahatan sareng pibagjaeun dunya rawuh aheratna. BUBUKA . nanging niat suci nu maparina. deudeuh geugeut mo ngaheuleut wedi asih salamina.. b. tos tangtos saurna kirang umum kecap kirang merenah. mugi sing sering ngageuing. sumuhun ari pangawakan mah estu tangtung teu nambut rupa teu nyewa dedeg sampe rupa hade nanging nyakitu upami dina kai mah diangge pamikul bengkung diangge pangeret bingkeng. Nanging nyakitu geuning.Panuhun sim kuring sakulawargi sabada pun anak resmi janten kulawargi di «««««««««««. nyanggakeun ka parawargi sadaya. RUNTUYAN ACARA SEREN SUMERENCALON PANGANTEN PAMEGET : 1. Ari maksadna mah eta the tilam kadeudeuh tawis asih ti ««««««««««««« kanggo neng ««««««««««««««. Silih tepangkeun kulawedet ti calon panganten istri sareng calon panganten Pameget. Disarengan ku paneda mugia ginulur restu ginanjar rahmat sareng rido Allah Swt. Parawargi jaler istri anu mulya. Rupina urang cekapkeun sakieu kecap pangjajap sim kuring.

Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. piderekan. nanging ayeuna mah urang oge parantos sami-sami nyakseni. sumangga ka sesepuh rombongan calon panganten pameget dihaturanan ngadugikeun pamaksadanana.) Panata Acara : Hadirin nu ginuluran kabagjaan Parantos eces tembres atra maksadna naon rupi anu parantos dikedalkeun ku sesepuh rombongan calon panganten Pameget. Langkung ti payun... Ka bapa ««««««« dihaturanan kanggo biantara nyuluran ibu/bapa ««««««««««. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin. sim kuring kalayan asmana bapak/ibu «««««««««««. BIANTARA SESEPUH CALON PANGANTEN ISTRI Panata Acara Kedaling pamaksadan ti tatamu sareng kedaling panampian ti pribumi. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. nanging supados kahartos naon rupi pamaksadan tatamu. pon kitu deui ka sugri anu nyarenganana. Kukituna saparantos reureuh palay. sumangga urang janggelekeun dina wangunan siloka ditampina cacandakan ti calon panganten pameget. parantos luyu tur adumanis. Dua pihakanana parantos maphum sareng surti yen wanci nu dipasinikeun. ngahaturkeun wilujeng sumping ka Ibu miwah Bapa««««« anu janten sepuhna calon panganten Pameget. uningan kana jujutan pasimpayna dua pamaksadan anu parantos disaluyuan ku kulawargi ibu/bapa «««. ka «««««««. . pepes kesang.. Pon kitu deui calon panganten pameget. Alhamdulillahi robbil aalamin. nyekrup taya nyoledatna. II.. Sumangga calon panganten pameget ngalih tempat... BIANTARA SESEPUH ROMBONGAN CALON PANGANTEN PAMEGET (didugikeun ku bapa «««««««. Sareng kulawargi ibu/bapa «««« Salajengna sumangga dihaturanan sesepuh ti calon panganten istri kanggo ngadugikeun kedaling panampian minangka pangwaler kasauran sesepuh calon panganten Pameget tadi. para wargi anu sami hadir. Upami kapungkur mah ieu pamkasadan the mung saukur kauningan ku sakulawargieun. sok sanaos anu sumping parantos sampurasun pon kitu deui pribumi parantos ngarampeskeun. Dinten ieu ping «««««««««««. Wb. Tutut gunung keong reuma sumangga geura gek calik. pamaksadan nu diraransang kiwari parantos ninggang ka nyata. Sakulawargi. Papasrahan nu maning kana panampi. bada mudun/nanjak ti «««««««. Was sholaatu wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. mangrupi dinten anu kebek ku kabagjaan utamina kanggo kulawargi bapak/ibu ««««. III. seja mintinkeun prasetya kawening ati geusan rumojong ngandum pangdu'a dina nyakseni pamaksadan anu parantos disimpay ti anggalna ku dua kulawargi. miwah kulawargi ibi/bapa «««««««««.. linggihna mugi ngalih ka tempat pihak calon panganten istri«. atuh urang oge anu ayeuna sami-sami riung mungpulung seja ngiring bingah. Pinisepuh...

Pangdu'a ieu bade dijejeran ku bapa «« sumangga nyanggakeun IV. dihaturanan maparinkeun salah sawios barang cacandakanana ka ibu ««««««««« Cacandakan anu sanesna. Wb. Ibu ««. disanggakeun ku anu sanesna tatalepa bae atanapi siring. NGADU'A V. sumangga urang sami-sami mapatkeun pangdu'a ka Allah Swt mugia bae lumangsungna ieu acara ku MantenNa dijantenkeun hiji amal padamelan nu dipirido kalayan dibarokahan.Salajengna. . Ku kituna sim kuring salaku Panata Acara neda tawakup anu kasuhun tina sagala rupi kakiranganana.. Hadirin anu mulya. Amiin. Acara salajengna. Wassalamu'alaikum wr. PAMUNGKAS SABADA URANG SAMI-SAMI NGADU'A KA Allah Swt acara resmi seren-sumeren ieu parantos lekasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful