Assalamu¶alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahilladzi aujaba µalaina bil jama¶ah wa nahana µanit tafaruqi wal µadawah.

Ashshalatu was salamu µala rasulillah, sayyidina Muhammadibni µabdillah wa µala alihi wa shahbihi wa maw walah, amma ba¶du. Sugrining puji kasangga ka Gusti Nu Maha Suci, sadaya puja kasangga ka Pangéran Nu Maha Kawasa. Kalayan qudrot sareng irodat Mantenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpul riung, amprok jonghok, hempak merperbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana. Mudah-mudahan hibar barokah kalih maghfiroh Allah SWT ginuluran ka urang sadaya, amin. Teu hilap shalawat kalih salam mugia dilélérkeun ka panutan alam, manusia anu pangmulyana nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad SAW, katut kulawargina, para sahabatna oge umat sadayana anu turut, tumut kana ajaran anjeunna dugi ka poé kiamah, amin. Hadirin anu sami linggih, dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah. Kiwari manjing lingsirna wanci, ayeuna ninggang lugayna mangsa. Urang sadaya anu hadir di dieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan ku kulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. Nya jisim kuring pisan dina danget ieu kapeto ku kolot-kolot, kapapancénan ku sékésélér panitia kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi ka ahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara. Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta : Kahiji, bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur¶an. Kadua, sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia Katiluna, biantara Kaopat, unjukan paturay tineung Kalima, ngadugikeun tutungkusan Kagenep, béwara juara Katujuh, hiburan Kadalapan, du¶a/tutup. Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan basmallah sasarengan. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Ku ngalangkungan kalimah basmallah nembé ieu acara parantos dikawitan kalawan resmi.

panata calagara neruskeun nataan acara) Para wargi sadaya. Hayat Arifin. sim kuring ngahaturanan ka Patugas. Mangga kanggo biantara kahiji sim kuring ngahaturanan ka Kasepuhan Pupuhu Yayasan Pendidikan Kalangsari. Inna hamdalillah. wb. wa asyhadu anna muhammadan µabduhu wa rosuluhu. Puja minangka bubuka carita. nyaéta sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia anu ngaluluguan ieu acara. urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam. dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh aterasna urang lajengkeun kana acara anu anu saterasna nyaéta Biantara. dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah. Atuh kalihna ti éta. Jawa Barat. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du¶a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. nanging Bapak Pengawas ku anjeun rupina aya pamengan. Ngalincak kana acara anu kadua. supados ieu acara langkung-langkung ginuluran hibaring barokah. la nabiya ba¶dah. Nahmaduhu wa nastai¶nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a¶malina. kalayan kamafhum tur kamaklum ku urang sayadana. Assalamu µalaikum wr. anu sakawitna diancokeun kanggo pengawas pendidikan agama Prov. Sabada tutas. sumangga dihaturanan «. urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan. anu parantos ngabéjérbéaskeun undek-undak kereteg manahna. mangga urang sami-sami ngaregepkeun kana galindengna aosan ayat-ayat suci Al Qur¶an. Pamudahmudahan ku ngalangkungan aosan ayat anu nembé barokah tina amanah anu dipopoyankeun tina dawuhan Allah. urang sadaya masing tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar aya dina ridlo Allah SWT. Alhamdulillah wa syukrillah wa µala ni¶matillah. ka Kersana Bapa Haji Moh. amin. Ka pupuhu panitia. kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. baraya anu sami lenggah. (Patugas ngagalindeng maos Al-Qur¶an dugi ka tutas. Kanggo biantara anu kahiji. (pupuhu panitia ngalaksanakeun pancénna) Dulur-dulur anu sami rawuh.. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Réngsé parantos anduk-sanduk papalaku di pupuhu panitia. Kalayan anu baris mancén tugas maos Al Qur¶an. atanapi anu ngawakilanana sumangga dihaturanan. réngsé galindengna Ayat-ayat Al Qur¶an anu parantos di¶aoskeun. .Atuh masih kénéh dina raraga bubuka.

ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. ti handap saujung sapatu. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. duriung ku wargi-wargi. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. ambekanana sadami. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. ngancik di alam rimbitan. ka para sohabatna. Cép Tata. pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. tarangna teja mentrangan. ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. irungna kuwungkuwungan. hadirin palawargi hormateun sim kuring. patepang anu munggaran sareng Néng Titi. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. . dijajap ku pirang-pirang pidu¶a. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung.Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. Dina ieu kasempetan. Bapa miwah ibu. Cép Tata. sakumaha anu kauninga ku urang sadaya. habibana wa nabiyana. getihna satétés. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Dina danget ieu. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. Amin. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. ogé diwuwuh ku para sepuh. aya maksad manah anu diseja. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina. Nyanggakeun rambutna salambar. ti tengah tina pangkonan. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. Dedeg sampé rupa hadé. Amin. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. di tengahna anu kitu. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. Bapa kalih Ibu. ka tabi¶in tabi¶atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Nanging aya maksud kolbu nu dituju. ka ramana Néng Titi. hususna ka Néng Titi. Kangjeng Nabi Muhammad SAW. itu purun ieu daék. Gadona endog sapotong. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh. beungeutna ngadaun seureuh. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak.

Nanging ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. dianggo tihul teu hurung. Ka cai sing getol mandi. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. asal étana bedegul. ka darat sing getol solat. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. dianggo pangérét bingkeng. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. nu bosongot kawas marmot. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. titih rintih mupusti rasa . Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. ngarandakah kawas manjah. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. dicacandak ti bubudak. kabantun bari ngalangkung. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. Bébér layar tarik jangkar. Bapa kalih Ibu. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. ngaréndékéh kawas séréh. Saur Cép Tata. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. Runtut raut sauyunan. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. indit sirib ngaligincing. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Bapa kalih ibu. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. sapuk rék muru ka balé nyungcung. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. Sing ayem tengtrem kutaraharja. Numawi teras dibantun wé ka dieu. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. duka naon. suwung ku kaweruh. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. nu ngaréngkol osok ngompol. silih kojayan ku kanyaah. tamba isin ngaligincing. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. Sabada diwalimahan. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul.Kalihna ti éta.

Pungkasing pihatur. Was sholaatu wassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin. Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian. mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami. Alhamdulillahi robbil aalamin. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin Bapa «««««. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Bapa miwah ibu. Mugi agung cukup lumur.. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta ««««««««««««««. Sawangsulna. Kitu deui cacandakanana. Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Hapuntenna anu kasuhun. sarta kenging sapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s. kabentur tuur kabéntar taar. kawakilan ku «««««««««««. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Pamungkas pisanggem.. tata sinareng basana matak ngajaheutkeun mamanahan. Wassalamualaikum Wr. jaler istri. Alhamdulillahi robbil aalamin. nanging kumaha mung sakieu nya kaayaaan. boh sipatna. Wb. henteu diteundeun di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring.. jembar hapuntenna anu diteda.kaasih. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. nyanggakeun haturan sumping disarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping.a. Wassalamu¶alaikum wr. Seren Sumeren Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. basa anu kacandak ti padésaan. sami-sami neneda. boh carana. lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpa kuciwa. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. Lajeng dipasrahkeun pisan. bingah anu taya hinggana. binarungan bingah amarwatasuta.w. sanaos henteu diantos-antos. Wb. anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi. hadirin palawargi hormateun sim kuring. bilih langkung saur bahé carék. ditampi pisan. guyub akur sauyunan. atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda. Was sholaatu . mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieu panampian ka nu sarumping. Sing jauh tina salingkuh. wb. kababuk punduk kapangkék kélék. sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana ka barudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna. Wabillahi taufik wal hidayah. mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwah pamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim. miwah Ibu ««««««« sinarengan para wargi anu sami kempel ayeuna di dieu. Wb.

diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga. Sareng kulawargi ti ««««««««««. Amiin. Malihan parantos aya kasaluyuan ti sadayana reh dina dinten ieu ping ««««««««««««. tiasa jadi tatali asih panyimpay rasa anu bakal nyangreud mageuhkeun silaturahim antawis kulawargi ti «««««««.. Ka pangersa bapa «««««««««««««. Palawargi anu mulya. Estu matak tingtrim kana ati. anu tangtos bakal seueur kalepatanana. nya ieu ««««««««««««««««. Mugia pangbagea anu dadasarna ku ikhlas kabingah nembe. ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima. nincak mangsana balaka nguningakeun pamaksadan. samara jiad ti sobat sadaya. cindekna mah batu turun kesik naek alias itu purun ieu daek. Kumargi kitu tawakup anu kasuhun saupami katingali aya tingkah anu kirang munasabah. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud. raos rek mobok magih gorowong. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin. lawas silih pikamelang. Salajengna sim kuring seja tamada wireh rumaos ngabantun rombongan teh lumayan seueurna. dipapag di hiap-hiap ku basa anu endah someah. bungbuna karujuk sepuh. tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping. anu numutkeun selenting bawaning angin parantos lami pakait ati pacantel hate sareng neng«««««««««««««. saur tukang pantun te mah ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal rambutna salambar getihna satetes napasna sadami estu mo ngagaduih-gaduh deui mugia ditampi lajeng ditikahkeun ka neng ««««««««««««««««.. Ka kulawargi bapa««««««««««««««. disarengan ku muji syukur ka Gusti nu Maha Agung. Ku kituna mah kantenan. cikal bakal sim kuring sarawuh rombongan dongkap ka ieu tempat. utamina tata titi duduga peryogana. sim kuring atas nami kulawargi bapa ««««««««««««««««. rawuh rombongan. danget ieu sim kuring atas namina kulawargi ««««««««««««««««««« seja nyanggakeun pipanganteneun. tebih ge pasti disungsi margi aya nu dipilari. Putri ka asih bapa ««««««««««. Insya Allah sejana bade diakadan. bari sanes mung wungkul sepuh atanapi rumaja wae nanging katambih ku murangkalih anu nuju meujeuhna baladeur. malati nu jadi saksi. Miwah ibu.. mugi kasaksi ku sadaya. Wartosna heubeul silih pikatineung. Kumargi kitu.. Sakalih. rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the. Insya Allah sim kuring seja balaka.. Rupina cunduk waktuna sim kuring nedunan pamundut panata cakagara tadi. matak betah kana manah anu nyemah.. . teu aya sanes seja jajap pun ««««««««««««««««««. kadangu aya saur anu kirang umum ti rombongan sim kuring sadayana. Palawargi jaler istri anu mulya utamina ka pangersa saebul bet di dieu. margi nya ieu pisan nu jadi bibit buit. bari ginuluran sareng rido Allah Swt.. upami teu aya pamaksadan. Saperkawis sim kuring sarombongan seja nyanggakeun bari nyangreud pageuhkeun silaturahim ka parawargi sadaya di dieu. pamohalan anggang-anggang diteang ka ««««««««««««. Anu wastana ««««««««««««« kadeudeuh bapa ««««««««««««««. margi asa piraku ti ««««««««. Sakalih.wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. sakulawargi.

Wb. kirang elmu panemuna kirang tata titi duduga peryogana kirang pangalaman sareng pamahaman tos kantenan anu disebat harta banda mah estu kirang keneh pisan margi nembe bade kokoreh. atuih piraku nu jajap ge kateterasan. Ngadu'a 6. bobot pangayon timbang taraju. Panuhun sim kuring rawuh rombongan mugi agung tawakupna jembar hampurana kana sagala rupi kalepatan sareng kakirangan Billahi Sabilil haq. teu weleh aya tambihna nyaeta mangrupi kabodoan sareng kakiranganana. Biantara pedaran ti sesepuh calon Panganten Pameget 3. Silih tepangkeun kulawedet ti calon panganten istri sareng calon panganten Pameget. Atuh salajengna boh bilih disebat wadul sim kuring nyanggemkeun teu jingjing teu bawa mah. Bubuka ( ku Panta Acara) 2. deudeuh geugeut mo ngaheuleut wedi asih salamina. walungan tanpa muara. nu diawitan ku Ibu ««««««« nampi salah sawios barang nu disanggakeun ku Ibu ««««««« 5. Biantara panampian ti sesepuh calon panganten Istri 4. Gunem Catur (ramah-tamah) I. mugi ulah ditainggal pangaosna anu estu teu pira. mun wasa saumur-umur seja nyaah salawasna. Disarengan ku paneda mugia ginulur restu ginanjar rahmat sareng rido Allah Swt. Panutup catur pamungkas carita sim kuring atas nami rombongan ti ««««««««««««««. b. Isin upami disebat hiji-hijina mah margi mung ukur tamba pamali tamba isin ulah ngaligincing teuing. butuh pikeun batur hirup.. mugi sing sering ngageuing. Nanging nyakitu geuning.Panuhun sim kuring sakulawargi sabada pun anak resmi janten kulawargi di «««««««««««. Ari maksadna mah eta the tilam kadeudeuh tawis asih ti ««««««««««««« kanggo neng ««««««««««««««. Parawargi jaler istri anu mulya. Seren-sumeren cacandakan. ulah bosen ngawurukan ulah suda mapatahan nungtun sinareng nuduhkeun kana jalan pamaslahatan sareng pibagjaeun dunya rawuh aheratna. RUNTUYAN ACARA SEREN SUMERENCALON PANGANTEN PAMEGET : 1. Nyanggakeun sewu bebendu laksa duduga ka parawargi sadaya. margi ku parawargi katinggali aya nu nyandak tanggeuyan. nyanggakeun ka parawargi sadaya. Rupina urang cekapkeun sakieu kecap pangjajap sim kuring. tos tangtos saurna kirang umum kecap kirang merenah. BUBUKA . sumuhun ari pangawakan mah estu tangtung teu nambut rupa teu nyewa dedeg sampe rupa hade nanging nyakitu upami dina kai mah diangge pamikul bengkung diangge pangeret bingkeng. Pamungkas Diteraskeun ku acara: a. saurna mah : sanes butuh keur sausum. Wasalamualaikum Wr. nanging niat suci nu maparina. Piraku mun gunung tanpa tutugan. lumayan keur pisuluheun.

mangrupi dinten anu kebek ku kabagjaan utamina kanggo kulawargi bapak/ibu ««««.) Panata Acara : Hadirin nu ginuluran kabagjaan Parantos eces tembres atra maksadna naon rupi anu parantos dikedalkeun ku sesepuh rombongan calon panganten Pameget. Papasrahan nu maning kana panampi. II. BIANTARA SESEPUH ROMBONGAN CALON PANGANTEN PAMEGET (didugikeun ku bapa «««««««. pon kitu deui ka sugri anu nyarenganana.. Langkung ti payun. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. uningan kana jujutan pasimpayna dua pamaksadan anu parantos disaluyuan ku kulawargi ibu/bapa «««. Upami kapungkur mah ieu pamkasadan the mung saukur kauningan ku sakulawargieun.. BIANTARA SESEPUH CALON PANGANTEN ISTRI Panata Acara Kedaling pamaksadan ti tatamu sareng kedaling panampian ti pribumi. Pon kitu deui calon panganten pameget. sim kuring kalayan asmana bapak/ibu «««««««««««.. nyekrup taya nyoledatna. bada mudun/nanjak ti «««««««. nanging ayeuna mah urang oge parantos sami-sami nyakseni.. ka «««««««.. pepes kesang. miwah kulawargi ibi/bapa «««««««««. sok sanaos anu sumping parantos sampurasun pon kitu deui pribumi parantos ngarampeskeun. Sakulawargi. Dinten ieu ping «««««««««««. ngahaturkeun wilujeng sumping ka Ibu miwah Bapa««««« anu janten sepuhna calon panganten Pameget. Sareng kulawargi ibu/bapa «««« Salajengna sumangga dihaturanan sesepuh ti calon panganten istri kanggo ngadugikeun kedaling panampian minangka pangwaler kasauran sesepuh calon panganten Pameget tadi. III. nanging supados kahartos naon rupi pamaksadan tatamu. Wb. piderekan.. Was sholaatu wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin. parantos luyu tur adumanis.Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. sumangga urang janggelekeun dina wangunan siloka ditampina cacandakan ti calon panganten pameget. Dua pihakanana parantos maphum sareng surti yen wanci nu dipasinikeun. Sumangga calon panganten pameget ngalih tempat. seja mintinkeun prasetya kawening ati geusan rumojong ngandum pangdu'a dina nyakseni pamaksadan anu parantos disimpay ti anggalna ku dua kulawargi. para wargi anu sami hadir. Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin. Pinisepuh. linggihna mugi ngalih ka tempat pihak calon panganten istri«.. Alhamdulillahi robbil aalamin. Tutut gunung keong reuma sumangga geura gek calik... sumangga ka sesepuh rombongan calon panganten pameget dihaturanan ngadugikeun pamaksadanana. Ka bapa ««««««« dihaturanan kanggo biantara nyuluran ibu/bapa ««««««««««. pamaksadan nu diraransang kiwari parantos ninggang ka nyata. atuh urang oge anu ayeuna sami-sami riung mungpulung seja ngiring bingah. Kukituna saparantos reureuh palay. .

Ku kituna sim kuring salaku Panata Acara neda tawakup anu kasuhun tina sagala rupi kakiranganana. sumangga urang sami-sami mapatkeun pangdu'a ka Allah Swt mugia bae lumangsungna ieu acara ku MantenNa dijantenkeun hiji amal padamelan nu dipirido kalayan dibarokahan. disanggakeun ku anu sanesna tatalepa bae atanapi siring. Hadirin anu mulya. Acara salajengna. dihaturanan maparinkeun salah sawios barang cacandakanana ka ibu ««««««««« Cacandakan anu sanesna. Pangdu'a ieu bade dijejeran ku bapa «« sumangga nyanggakeun IV. NGADU'A V.. .Salajengna. Wb. Amiin. Wassalamu'alaikum wr. PAMUNGKAS SABADA URANG SAMI-SAMI NGADU'A KA Allah Swt acara resmi seren-sumeren ieu parantos lekasan. Ibu ««.