P. 1
Dasar Pembangunan Nasional

Dasar Pembangunan Nasional

|Views: 169|Likes:
Published by Li Kung

More info:

Published by: Li Kung on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

Dasar Pembangunan Nasional (DPN

)
Latarbelakang Tahun 1990 menandakan berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971-1990), ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Sesuatu yang tidak boleh disangkal adalah walaupun pencapaian DEB bukanlah satu kejayaan yang menyeluruh namun banyak kejayaan telah dicapai. Jelas bahawa proses socio-economic engineering ala DEB ini memerlukan masa yang lebih lama daripada apa yang telah diperuntukkan dengan mengambil kira kesan-kesan daripada pergolakan dunia amnya. DPN telah dilancarkan oleh Y .A.B. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991. Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991-2000 telah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN), menandakan bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Objektif Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masyarakat yang bersatupadu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. DPN menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi iaitu dari segi keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan, dan kecemerlangan ekonomi.

Strategi Pelaksanaan DPN akan terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan dengan ini akan menyumbangkan ke arah mengukuhkan perpaduan negara. DPN adalah bertujuan untuk mewujudkan satu corak pembangunan yang lebih seimbang yang merangkumi aspekaspek kritikal seperti berikut:

(i) Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama; (ii) Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor bagi mengoptimumkan pertumbuhan;

(iii) Mengurang dan akhirnya menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama faedah yang diperolehi dari pertumbuhan secara lebih adil dan saksama untuk semua rakyat Malaysia;

(iv) Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar;

(v) Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara; (vi) Memajukan sumber manusia dan termasuk mewujudkan tenaga kerja yang berdisplin dan produktif serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi menghadapi cabaran pembangunan industri melalui satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat;

(vii) Menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio-ekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden; dan

(viii) Memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi perhatian yang sewajarnya diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya dalam jangka panjang bagi

Bagi tahun 1990.2 di Sarawak.memastikan berterusan. Dimensi-dimensi baru DPN adalah seperti berikut: (i) Memberi penekanan yang lebih kepada strategi pembasmian kemiskinan untuk tujuan menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin hardcore poor di samping mengurangkan kemiskinan relatif. Program Pelaksanaan Beberapa pendekatan baru yang diambil melaksanakan DPN adalah seperti berikut: dalam usaha . (ii) Menumpukan perhatian kepada pembangunan sebuah masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) sebagai satu strategi penting kearah meningkatkan dan seterusnya mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi. Kira-kira 143.000 isi rumah atau 4% daripada jumlah isi rumah adalah tergolong sebagai keluarga termiskin). (Golongan yang termiskin adalah keluarga berpendapatan 50% atau kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan. pembangunan negara dapat dikekalkan secara DPN telah mengambil kira kemajuan yang telah dicapai setakat ini di bawah DEB serta kekuatan dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaannya. $544 bagi saiz isi rumah 5. (iii) Meningkatkan penekanan kepada sektor swasta melibatkan diri dalam proses penyusunan semula masyarakat. dan untuk (iv) Memberi lebih tumpuan kepada pembangunan sumber manusia termasuk sistem nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama.4 di Sabah dan $452 bagi saiz isi rumah 5. Ia mengandungi beberapa peralihan pendekatan dengan tujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan.1 di Semenanjung Malaysia. terutamanya dalam membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Pendapatan Garis Kemiskinan adalah sebanyak $370 sebulan bagi saiz isi rumah 5.

1% dalam tahun 1990. Di dalam menghadapi persaingan antarabangsa. Oleh yang demikian pelaksanaan strategi serampang dua mata DPN akan terus menggalakkan penggemblengan sumbersumber negara dan menggunakan potensi kecerdasan masyarakat berbilang kaum untuk membina ekonomi yang teguh serta meningkatkan ketahanan negara bagi mengatasi ketidakstabilan dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Kadar pengangguran pula dijangka berkurangan ke tahap 4% . dan (iv) Pembasmian Kemiskinan Kadar kemiskinan negara dijangka akan dapat dikurangkan ke paras 7. Malaysia akan terus mengamalkan dasar liberal yang boleh menggalakkan sektor swasta lebih bersedia menghadapi risiko berkaitan. (iii) Wawasan 2020 Penyertaan semua kaum di negara ini adalah sangat penting untuk memajukan Malaysia ke taraf negara yang maju menjelang tahun 2020. Para pengeksport negara juga perlu mengurangkan pergantungan mereka kepada Sistem Keutamaan Am (GSP) dan menjadi pengeksport yang mempunyai daya saingan yang tinggi. (ii) Persaingan Dalam Pasaran Antarabangsa DPN telah mengambil kira kemampuan negara untuk bersaing dengan lebih terdaya dalam pasaran antarabangsa di samping menghadapi cabaran baru. Oleh kerana setiap kaum mempunyai sifat dan kekuatannya sendiri maka adalah penting untuk semua kaum di negara ini saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara.2% dalam tahun 2000 berbanding dengan 19. Malaysia perlu meningkatkan daya tarikan kepada pelabur dan pengusaha supaya dapat memperluaskan urusan mereka di negara ini.(i) Hasil pencapaian yang berkualiti dan berkekalan Pendekatan yang lebih terpilih akan dibuat dengan mengambil kira keperluan untuk mencapai hasil yang berkualiti dan berkekalan. halanganhalangan (perlindungan) perdagangan antarabangsa akan meningkat. Dalam bidang eksport pula. Untuk mengatasi masalah ini. Dalam proses menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin dan juga mengurangkan ketidakseimbangan. penekanan akan diberikan kepada aspek-aspek pendidikan dan latihan sebelum bantuan diberikan.

perumahan . Latihan yang diberikan kepada belia-belia di luar bandar akan membolehkan mereka mendapatkan kerja-kerja yang berkemahiran dan berpendapatan lebih tinggi. Ramai di antara mereka telah berhijrah untuk bekerja di bandar-bandar. Dengan itu pembukaan tanah baru oleh agensi kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran tidaklah ekonomikal lagi. Aspek latihan ini akan dipertingkatkan untuk menggantikan pemberian subsidi yang dilaksanakan sehingga ini. Dalam melaksanakan strategi pembasmian kemiskinan.kesihatan . Peranan sektor awam dalam pembasmian ditumpukan pada program-program berikut: .latihan . .bekalan air dan elektrik kemiskinan akan Usaha-usaha yang lebih gigih akan dilaksanakan untuk mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan di antara wilayah-wilayah. Peranan ini lebih sesuai untuk dikendalikan oleh estet-estet komersial.DPN akan mengambil kira beberapa perubahan dibuat terhadap peranan sektor awam. Oleh kerana kadar kemiskinan yang terlalu tinggi di kawasan luar bandar pada akhir tahun 1960-an.pendidikan dan .dalam tahun 2000. Tambahan pula anak-anak peneroka dan petani yang berpendidikan lebih tinggi kurang berminat untuk bekerja di luar bandar. khususnya di antara negeri Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri lain.90) telah memperlihatkan penglibatan terus perkhidmatan awam melalui pembukaan tanah-tanah dan pemberian subsidi besar-besaran kepada petani-petani kecil untuk mewujudkan pekerjaan dan membantu meningkatkan pendapatan mereka.pengangkutan . Pemberian subsidi dan sokongan akan diteruskan untuk golongan penanam padi dan nelayan tetapi ianya akan ditumpukan ke arah mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. pelaksanaan DEB (1971 . Pengalaman telah menunjukkan bahawa kos penyelenggaraan skim pembangunan tanah seperti yang diuruskan oleh FELDA adalah lebih tinggi daripada kos pengendalian estet yang serupa oleh sektor swasta.jalan-jalan luar bandar .

Berhubung dengan ini. matlamat DPN adalah untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Bumiputera ke tahap yang lebih berdaya maju dan teguh. Perhatian khusus diberi kepada penyertaan Bumiputera di dalam industri kecil dan sederhana menerusi program sub-kontrak dan franchise. Langkah-langkah juga akan diambil oleh Kerajaan melalui perancangan dan penetapan zon pembangunan bandar yang sesuai dalam usaha membangunkan bandar-bandar secara teratur. Sebagai langkah jangka panjang. Ini bukan sahaja akan dapat mengawal pertumbuhan kawasan-kawasan setinggan tetapi juga menyediakan peluang-peluang kepada golongan yang terlibat dalam perniagaan dan industri kecil. pengangkutan dan kemudahan awam. DPN akan menggalakkan penyertaan Bumiputera secara meluas dalam sektor-sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Walaupun dasar dan program Kerajaan akan terus menyediakan sokongan kepada usahawan Bumiputera. Sehubungan dengan ini latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan akan diutamakan. kemiskinan relatif akan dikurangkan menerusi penyediaan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan asas seperti perumahan. Bagi membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden. tetapi adalah menjadi harapan kerajaan usahawan Bumiputera akan memajukan perniagaan berasaskan daya usaha sendiri dan kurang bergantung kepada bantuan dan subsidi kerajaan.Program pelaksanaan untuk mengatasi kemiskinan di bandar-bandar juga akan dipertingkatkan. program untuk memupuk usahawan muda juga akan diberi tumpuan. (v) Penyusunan Semula Masyarakat Penghapusan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan penyusunan semula hakmilik akan terus menjadi program penting di bawah strategi ini. Usahasama secara aktif di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera akan digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. Kedudukan ini boleh dicapai dengan pelaksanaan strategi meningkatkan guna tenaga dan penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor-sektor moden dan membentuk Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. mereka akan didedahkan kepada teknologi terbaru di samping kemudahan- . Di kawasan bandar.

Berhubung dengan strategi penyusunan semula hak milik dan pengawalan dalam sektor swasta. Peranan Permodalan Nasional Berhad (PNB) akan diperkukuhkan dalam menggembleng tabungan Bumiputera dan pembangunan keusahawanan. Penswastaan akan digunakan sebagai suatu cara untuk mempercepatkan dan memperluaskan penyertaan Bumiputera dalam sektor swasta serta mencapai hasrat penyusunan semula modal saham. Jawatankuasa Pelaburan Asing akan meneruskan pengawasan proses penyusunan semula modal saham dengan menggalakkan lagi syarikat-syarikat mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. untuk meningkatkan mobiliti tenaga kerja. Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional (ASN) merupakan sebahagian daripada strategi keseluruhan PNB untuk meneruskan usaha menggembleng tabungan Bumiputera sepanjang tempoh DPN. Agensi-agensi amanah dan perbadanan awam perlu merancang dan menyelaras tindakan masing-masing dengan lebih berkesan dalam mewujudkan harta-harta baru dan membeli kepentingan tertentu bagi pihak Bumiputera. Matlamat penyusunan semula gunatenaga akan memastikan corak gunatenaga di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi mencerminkan komposisi pelbagai kumpulan etnik dalam negara. Penutup .kemudahan modal.4 juta pekerjaan baru yang dijangka akan dapat diwujudkan dari tahun 1991-2000. Daripada 2.8% akan diambil oleh Bumiputera (706.000 dalam sektor pembuatan. kira-kira 55. Langkah-langkah akan diambil untuk melengkapkan Bumiputera dengan kemahiran-kemahiran yang sesuai bukan sahaja bagi mengurus dan menjalankan pemiagaan dengan berkesan tetapi juga bagi mengekalkan kekayaan mereka. khususnya dalam kategori profesional.700 dalam sektor perkhidmatan dan 534. maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dengan pasaran antarabangsa. Dalam tempoh 10 tahun yang akan datang.) Di sektor luar bandar. dasar ini akan memastikan bahawa Bumiputera mendapat bahagian yang saksama daripada pekerjaan baru yang diwujudkan. pengurusan dan teknikal. langkah-langkah akan diambil untuk memperbaiki tahap pendidikan dan kemahiran. sasaran secara kuantitatif yang khusus tidak ditetapkan dalam DPN.

Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik. mewujud dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. DPN akan meneruskan usaha-usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum etnik tetapi juga di antara golongan kaya dan miskin dan antara wilayah. proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat keMalaysiaan.Seperti DEB. mulia dan utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara. Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan perpaduan negara. Perancangan kebudayaan ini harus menentukan sifat-sifat yang baik. Ini sudah tentunya memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan. Dasar ini nanti akan dapat menjadi Garis panduan dalam membentuk. Dasar Kebudayaan Kebangsaan Latarbelakang Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Rasional Penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah penting bagi sesebuah negara membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti Malaysia. Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia. .

(ii) Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh . lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Brunei. Dengan yang demikian. Budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup. Singapura. pengembangan dan warisan Kebudayaan Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa (linguafranca). telah melahirkan proses interaksi. penwujudan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia akan terus berlandaskan unsur-unsur dan tiga prinsip yang ditetapkan oleh Kerajaan sebagai Dasar Kebudayaan Kebangsaan iaitu: (i) Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal rantau ini yang merangkumi kawasan Malaysia.Penggubalan dasar ini perlu dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak dua ribu tahun yang lampau. kebudayaan rakyat asal rantau ini dalam pengertian sempit atau luasnya kebudayaan Melayu telah dijadikan teras kepada Kebudayaan Kebangsaan. Indonesia. pengenalan. pengalaman sejarah. Dengan yang demikian. Rantau ini merupakan pusat pemancaran. Thailand dan Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik (Polynesia. Peranannya sebagai sebuah pusat pertemuan. Kebudayaan serantau ini digambarkan oleh persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu Austronesia. penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur-unsur yang sesuai kepada kebudayaan asas rantau ini dari pelbagai unsur-unsur kebudayaan dunia. kekayaan alam. sebagai satu proses yang berterusan. Melanesia dan Oceania) sehingga Malagasi adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Filipina. kedudukan geografi.

Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada tidak wujudnya percanggahan dengan Perlembagaan dan prinsip-prinsip Rukun Negara dan kepentlngan nasional serta asas-asas moral dan kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. Barat dan lain-lain yang sesuai dan wajar diberi penimbangan dan penerimaan dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan. Dengan yang demikian usaha-usaha pembentukan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia adalah bertujuan untuk mencapai tiga objektif penting iaitu: (i) Mengukuhkan Kebudayaan. Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai budaya. Dengan itu unsurunsur budaya Cina. (iii) Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan .diterima Kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik. sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal dan kerana itu patut menjadi unsur yang penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi negara. Ketiga-tiga prinsip asas di atas adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. Objektif Pembangunan Kebudayaan Kebangsaan bagi negara-negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatupadu.Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. di samping telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini. perpaduan bangsa dan negara melalui . India Arab.

pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. mendokong dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. (iv) Memenuhi keperluan sosiobudaya. (iii) Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. pengembangan dan perhubungan budaya. kenegaraan dan nasionalisme Malaysia.(ii) Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada Kebudayaan Kebangsaan. Strategi dan Pelaksanaan Objektif dasar ini boleh dicapai melalui strategi-strategi berikut: (i) Pemulihan. pembangunan. dan (iii) Memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. (ii) Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usahausaha membimbing dan melatih peminat. dan . pendidikan.

persembahan seni oleh Kompleks Budaya Negara sebagai pengelola dan urusetia perhubungan kebudayaan antarabangsa. Kerajaan-kerajaan Negeri. Majlis Kebudayaan Negeri. Peranan pihak swasta dan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan kian diperlukan di mana badan-badan ini boleh memainkan peranan menjalankan usaha pembinaan dan kemajuan kebudayaan di peringkat organisasi masing-masing dan seterusnya membiayai penajaan program atau projek-projek kebudayaan. pembangunan dan penggalakan. Usahausaha itu dicapai melalui aktiviti-aktiviti pembangunan. Penutup . penglibatan pihak lain juga adalah penting dalam pelaksanaan dasar ini. Di samping Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan. Peranan Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan dalam pelaksanaan matlamat dan strategi dasar ini adalah penting.(v) Meninggikan taraf dan mutu kesenian. Peranan Kementerian/Jabatan. Antara lain Kementerian ini menguruskan penyelidikan. Kerajaan-kerajaan Negeri dan badanbadan berkanun yang lain adalah sama penting dalam melaksanakan strategi dasar ini di dalam pengurusan harian dan pelaksanaan dasar-dasar semasa. badanbadan berkanun dan pihak swasta serta pertubuhan-pertubuhan kebudayaan. Mereka termasuklah Kementerian-kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan Pusat. pendidikan dan pengembangan kesenian dan perhubungan ke arah kemajuan kebudayaan kebangsaan. khidmat nasihat bagi mengukuhkan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan dan kerjasama dengan badanbadan antarabangsa.

Latar belakang Dasar Kebudayaan Kebangsaan Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati . sudah tentulah negara-negara yang menghadapi masalah ini akan cuba mencari jalan untuk menyelesaikan sebarang keretakan dan konflik perkauman di negara masing-masing. Perbahasan tentang Dasar Kebudayaan Kebangsaan sering diadakan. Harapan negara untuk menyatupadukan masyarakat melalui kebudayaan kebangsaan adalah tidak mustahil asalkan rakyat Malaysia sanggup menerima kebudayaan kebangsaan sebagai kebudayaan setiap kaum di negara ini. Walaupun negara kita telah mencapai kemerdekaan sejak tahun 1957. terutamanya di kalangan para ahli politik. Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu-padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. namun persoalan dan masalah pembentukan kebudayaan kebangsaan masih menjadi satu perkara yang ditinggalkan untuk dibincangkan oleh para pengkaji budaya. Oleh sebab perpaduan amat penting dalam memupuk semangat nasionalisme dan kenegaraan.Penggubalan dan pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. badan-badan dan pertubuhan-pertubuhan tertentu yang ada hubungan dengan kebudayaan. Di Malaysia. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar ini kerana dengan keinsafan itu sahaja Kebudayaan Kebangsaan akan dapat dibezakan dengan kebudayaan kesukuan atau kebudayaan kaum. Dasar Dalam Negara : Dasar Kebudayaan Kebangsaan Sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia tentu tidak akan dapat lari daripada menghadapi pelbagai masalah sosial dan perpaduan. Namun demikian pelaksanaannya adalah rumit dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. Kebudayaan yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah. masalah yang kerap diperkatakan berhubung dengan perpaduan ialah masalah polarisasi.

Murut. Kebudayaan kebangsaan negara ini hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Kerajaan Malaysia telah menitikberatkan pembentukan secara beransur-ansur yang baik daripada berbagai-bagai kebudayaan yang terdapat di negara kita dengan berteraskan kebudayaan asli tempatan. 3. Begitu juga terdapat pengaruh bahasa Sanskrit. 2. evolusi dan akulturasi. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur-unsur kebudayaan kebangsaan. Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan Terdapat tiga prinsip : 1. Kemasukan unsur-unsur ini ke dalam kebudayaan tempatan kaum pribumi terjadi melalui pelbagai proses seperti asimilasi. China. Merekalah yang dimaksudkan sebagai rakyat asal rantau ini. Portugis. Ia juga dapat mewujudkan satu identiti negara yang dapat dikenali oleh negara-negara luar. Prinsip ini memberi pengakuan bahawa unsur-unsur kebudayaan kaum lain yang sesuai dan wajar memanglah telah lama diamalkan. Iban. India dan Eropah. “Rantau” membawa maksud alam Melayu. kebudayaan kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat setempat rantau ini. Menurut prinsip ini. Sebagai contoh. Bugis.bersama oleh semua kaum. Inggeris dan lain-lain dalam bahasa Melayu. Masyarakat pribumi telah banyak menerima unsur-unsur ini sejak zamanberzaman. difusi. Jawa. yakni warisan tradisi kebudayaan Kepulauan Melayu yang sebahagian besar suku bangsanya terdiri daripada orang Melayu. Minang. Tempatan. Oleh yang demikian. proses asimilasi wujud hasil daripada kekerapan perhubungan dan pertembungan di antara kebudayaan dan bahasa dari negera China. Islam merupakan unsur yang penting di dalam pembentukan kebudayaan . Kadazan dan lain-lain lagi.

Membentuk keperibadian atau identiti Malaysia. Tujuan ini sangat wajar kerana setelah lebih 45 tahun merdeka. tanahair dan sebagainya masih kabur. Segala unsur budaya yang mewarisi pelbagai warisan budaya rakyat tidaklah menjadi status kebudayaan kebangsann secara automatis. Nilai-nilai budaya yang suci ini akan membawa kepada titik-titik persamaan dalam kehidupan masyarakat. masyarakat Malaysia masih belum mempunyai satu identiti kukuh. Perpaduan Negara Tujuan ini dapat dilihat dari aspek keseluruhan penduduk yang berbilang kaum dan keturunan di negara ini. Selaras dengan kehendak kebudayaan kebangsaanlah. Tujuan Kebudayaan Kebangsaan 1. kerajaan telah berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Ia haruslah terlebih dahulu disesuaikan dengan ciri-ciri atau nilai universal Islam. Masyarakat majmuk Malaysia perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang dapt dikongsi bersama. Justeru. Ini kerana Islam merupakan agama Persekutuan yang telah lama tersurat dan diterima oleh Perlembagaan. Meletakkan Islam sebagai unsur penting dalam kebudayaan kebangsaan memang kena pada tempatnya. 2.kebangsaan itu. Semangat sayangkan bangsa. pelaksanaan prinsip pertama dan kedua dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan perlulah disesuaikan dengan agama Islam. .

Meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi dan politik. Kesimpulan Kebudayaan kebangsaan adalah budaya yang sama bagi masyarakat seperti undang-undang. 3.Sikap dan imej penduduk Malaysia haruslah dapat dikenalkan di kalangan antarabangsa. Keadaan ini memberi peluang kepada setiap kaum di Malaysia mengecapi pembangunan sosioekonomi dan politik yang seimbang. Kebudayaan sukuan atau kaum pula adalah apa yang dijamin oleh Perlembagaan dan Rukunegara sebagai yang boleh diamalkan oleh pelbagai suku atau kaum ini boleh diserapkan ke dalam kebudayaan kebangsaan sekiranya ia tidak bertentangan dengan tiga tujuan dasar kebudayaan kebangsaan. . Jika dua tujuan di atas tercapai. falsafah. setiap kaum sudah hilang perasaan prejudis. nilai sosiobudaya dan sebagainya. barulah kualiti kehidupan boleh meningkat. kesenian. Peningkatan kehidupan bermaksud.

Kumpulan ini mengemukakan cadangan-cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan. memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka.Kumpulan (KMK) Konsep KMK Meningkatkan Mutu Kerja Definisi KMK adalah sekumpulan kecil pekerja-pekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti. Seterusnya. Falsafah Falsafah KMK adalah berdasarkan kepada konsep pengurusan secara penyertaan dan kemanusiaan. Ini adalah kerana manusia merupakan aset yang terpenting dalam sesebuah jabatan/pejabat. Pengurusan secara kemanusiaan bermakna pengurusan yang mementingkan manusia dan perasaan mereka. mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan. Pengurusan secara penyertaan pula bermakna bahawa tiap-tiap pekerja tidak kira kedudukannya dalam organisasi diberi peluang untuk memberikan sumbangan yang bermakna kepada jabatan/pejabat. KMK merupakan satu mekanisme di mana pekerja-pekerja boleh menyertai dalam proses penyelesaian masalah demi meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti jabatan/ pejabat mereka. .

kumpulan. Kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja. d. Kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri. e. Bekerja secara berkumpulan. c. dan f. d. Memajukan pekerja sebagai ahli jabatan/pejabat yang berguna. b. jabatan/pejabat dan negara. Penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif. Semangat bekerja secara berkumpulan. Penyertaan dan sokongan dari semua peringkat. b. Penglibatan dan minat terhadap kerja. Prinsip-prinsip Asas KMK Prinsip-prinsip Asas KMK KMK adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip asas seperti berikut: a. Mengeratkan perhubungan di antara pekerja dan pengurusan. Di antaranya ialah: a. e. Dorongan kerja yang tinggi.Matlamat Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja melalui: a. Projek adalah berkaitan dengan tugas-tugas harian. Faedah-faedah daripada KMK Terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi hasil dari pelaksanaan KMK. Memberi kepuasan bekerja. b. Menambah dorongan untuk bekerja. Memupuk kerjasama di kalangan pekerja. c. Pekerja-pekerja diiktirafkan sebagai sumber yang paling bernilai disamping lain-lain sumber pengurusan. d. dan f. c. . Kreativiti sentiasa digalakkan.

Pelaksanaan KMK Syarat-syarat yang diperlukan bagi melaksanakan KMK ialah: a. Jawatankuasa Pemandu KMK. Peranan fasilitator adalah seperti berikut: i. iii. Pewujudan struktur KMK. Berhubung dengan semua peringkat pengurusan dan mendapat sokongan dan bantuan mereka. dan c. Fasilitator. b. Memberi keyakinan mengenai kebolehan diri sendiri. dan h. Latihan yang berkesan. b. iv. Mengasah bakat kepimpinan di kalangan pekerja-pekerja. Memastikan bahawa Kumpulan akan menumpukan aktivitiaktiviti mereka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Mengekalkan suasana yang terbuka dan menyokong (supportive). . ii. Memberi latihan kepada ketua-ketua Kumpulan dan membantu melatih ahli-ahli Kumpulan apabila diperlukan. Fasilitator ini adalah bertanggungjawab untuk satu KMK atau lebih. Memperbaiki sistem dan cara kerja. Struktur KMK Struktur KMK yang sedang diamalkan sekarang mengandungi komponen-komponen berikut: a. f. Sistem pengiktirafan yang berkesan. Jawatankuasa Pemandu ialah sebuah jawatankuasa yang merangka dasar pelaksanaan KMK dan memberi pertimbangan serta keputusan kepada cadangan-cadangan penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh KMK.e. Menggalakkan daya kreativiti di kalangan pekerja. g. Fasilitator adalah terdiri dari ketua-ketua Bahagian atau pekerjapekerja yang dipilih oleh pihak pengurusan.

iii. Membantu ahli-ahli menyelesaikan masalah-masalah. ii. Tn Hj Zawawi Hj Itam Osman . iv. Menumpukan usaha menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja. Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah dengan bantuan fasilitator di mana perlu. vi. vi. dan iv. menyumbangkan idea-idea. Menghadiri mesyuarat secara tetap. Ahli-ahli: 1. Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan. Menilai hasil program serta kos dan melaporkan kepada pengurusan.v. Mengelolakan mesyuarat dengan teratur dan berkesan. dan viii. dan viii. Membantu Kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan. Menggalakkan pekerja-pekerja lain menjadi ahli. Mengesan kemajuan Kumpulan. Mengenalpasti masalah-masalah. Ahli-ahli KMK Ahli-ahli KMK yang dipilih memainkan peranan seperti berikut: i. menjalankan penyelidikan dan penyiasatan (dimana perlu) dan membantu Kumpulan ke arah penyelesaian masalah-masalah. v. Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti-aktiviti Kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni. Jawatankuasa Pemandu KMK JMM Pengerusi: Y Brs. ii. En. Menyertai persembahan pengurusan. Menunjukkan minat dan sokongan kepada Kumpulan. d. Ketua Kumpulan yang terdiri dari ketua-ketua Unit atau pekerjapekerja yang dipilih mempunyai peranan seperti berikut: i. c. Sebagai orang tengah dalam penyelesaian masalah. Ketua Kumpulan. Sebagai pakar rujuk kepada Kumpulan. vii. vii. Ibrahim Ismail . iii.

3. En. 7. 5. 6. Mohd Harris Faizal Abd Jalil Fasilitator KMK JMM Fasilitator: 1. Farizawati Sabri (Ketua) En. 6. 9. Zainal Ariffin Pn. Suhaimi Osman Cik Zaitun Isa Cik Zaitun Abd Rahim Kumpulan KMK 2 Ahli Kumpulan KMK 2 1. 8. 8. Pn. Abd Jamil Mohd Nor Pn Azian Othman En. 5. Mohd Harris Faizal Abd Jalil . En. 2. Nor Hanisah Ahmad En. Zamrul Amri Zakaria En. Mahani Muhammad En. Mohd Razaimi Hamat En. 4. Pn Zarinah Sarifan (KMK 1) 2. Pn Eyo Leng Yan (Ketua) 2. Juana Saerah Jamaluddin En. Pn. Samsol Sahar (KMK 2) Kumpulan KMK 1 Ahli Kumpulan KMK 1 1.2. 7. 4. Mohd Syahrul Abd Ghani En Mokhtar Tamby Ahmad Pn. Farizawati Sabri Pn. 3. Saiful Bahari Mohd Sabtu En. 9.

4. 9. En. 5. 7. Brahim Musa . 8. Abd Jamil Mohd Nor Cik Hajah Hamidah Kusnan Pn Nor Asmah Abu Samah Cik Clarice Ak Pain Cik Siti Rokiah Ibrahim En Azmi Ahmad En.3. 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->