P. 1
Dasar Pembangunan Nasional

Dasar Pembangunan Nasional

|Views: 170|Likes:
Published by Li Kung

More info:

Published by: Li Kung on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

Dasar Pembangunan Nasional (DPN

)
Latarbelakang Tahun 1990 menandakan berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971-1990), ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Sesuatu yang tidak boleh disangkal adalah walaupun pencapaian DEB bukanlah satu kejayaan yang menyeluruh namun banyak kejayaan telah dicapai. Jelas bahawa proses socio-economic engineering ala DEB ini memerlukan masa yang lebih lama daripada apa yang telah diperuntukkan dengan mengambil kira kesan-kesan daripada pergolakan dunia amnya. DPN telah dilancarkan oleh Y .A.B. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991. Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991-2000 telah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN), menandakan bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Objektif Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masyarakat yang bersatupadu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. DPN menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi iaitu dari segi keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan, dan kecemerlangan ekonomi.

Strategi Pelaksanaan DPN akan terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan dengan ini akan menyumbangkan ke arah mengukuhkan perpaduan negara. DPN adalah bertujuan untuk mewujudkan satu corak pembangunan yang lebih seimbang yang merangkumi aspekaspek kritikal seperti berikut:

(i) Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama; (ii) Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor bagi mengoptimumkan pertumbuhan;

(iii) Mengurang dan akhirnya menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama faedah yang diperolehi dari pertumbuhan secara lebih adil dan saksama untuk semua rakyat Malaysia;

(iv) Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar;

(v) Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara; (vi) Memajukan sumber manusia dan termasuk mewujudkan tenaga kerja yang berdisplin dan produktif serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi menghadapi cabaran pembangunan industri melalui satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat;

(vii) Menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio-ekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden; dan

(viii) Memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi perhatian yang sewajarnya diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya dalam jangka panjang bagi

(iii) Meningkatkan penekanan kepada sektor swasta melibatkan diri dalam proses penyusunan semula masyarakat.000 isi rumah atau 4% daripada jumlah isi rumah adalah tergolong sebagai keluarga termiskin).memastikan berterusan. Bagi tahun 1990. terutamanya dalam membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. pembangunan negara dapat dikekalkan secara DPN telah mengambil kira kemajuan yang telah dicapai setakat ini di bawah DEB serta kekuatan dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaannya. Kira-kira 143. dan untuk (iv) Memberi lebih tumpuan kepada pembangunan sumber manusia termasuk sistem nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. Ia mengandungi beberapa peralihan pendekatan dengan tujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan.1 di Semenanjung Malaysia. Program Pelaksanaan Beberapa pendekatan baru yang diambil melaksanakan DPN adalah seperti berikut: dalam usaha .2 di Sarawak. Dimensi-dimensi baru DPN adalah seperti berikut: (i) Memberi penekanan yang lebih kepada strategi pembasmian kemiskinan untuk tujuan menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin hardcore poor di samping mengurangkan kemiskinan relatif. (ii) Menumpukan perhatian kepada pembangunan sebuah masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) sebagai satu strategi penting kearah meningkatkan dan seterusnya mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi. $544 bagi saiz isi rumah 5.4 di Sabah dan $452 bagi saiz isi rumah 5. (Golongan yang termiskin adalah keluarga berpendapatan 50% atau kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan. Pendapatan Garis Kemiskinan adalah sebanyak $370 sebulan bagi saiz isi rumah 5.

Malaysia akan terus mengamalkan dasar liberal yang boleh menggalakkan sektor swasta lebih bersedia menghadapi risiko berkaitan. Dalam bidang eksport pula. Para pengeksport negara juga perlu mengurangkan pergantungan mereka kepada Sistem Keutamaan Am (GSP) dan menjadi pengeksport yang mempunyai daya saingan yang tinggi. (iii) Wawasan 2020 Penyertaan semua kaum di negara ini adalah sangat penting untuk memajukan Malaysia ke taraf negara yang maju menjelang tahun 2020. Oleh yang demikian pelaksanaan strategi serampang dua mata DPN akan terus menggalakkan penggemblengan sumbersumber negara dan menggunakan potensi kecerdasan masyarakat berbilang kaum untuk membina ekonomi yang teguh serta meningkatkan ketahanan negara bagi mengatasi ketidakstabilan dan ketidaktentuan ekonomi dunia. halanganhalangan (perlindungan) perdagangan antarabangsa akan meningkat. dan (iv) Pembasmian Kemiskinan Kadar kemiskinan negara dijangka akan dapat dikurangkan ke paras 7.2% dalam tahun 2000 berbanding dengan 19. Di dalam menghadapi persaingan antarabangsa. Untuk mengatasi masalah ini. Malaysia perlu meningkatkan daya tarikan kepada pelabur dan pengusaha supaya dapat memperluaskan urusan mereka di negara ini. Oleh kerana setiap kaum mempunyai sifat dan kekuatannya sendiri maka adalah penting untuk semua kaum di negara ini saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara.1% dalam tahun 1990. Kadar pengangguran pula dijangka berkurangan ke tahap 4% . (ii) Persaingan Dalam Pasaran Antarabangsa DPN telah mengambil kira kemampuan negara untuk bersaing dengan lebih terdaya dalam pasaran antarabangsa di samping menghadapi cabaran baru. Dalam proses menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin dan juga mengurangkan ketidakseimbangan. penekanan akan diberikan kepada aspek-aspek pendidikan dan latihan sebelum bantuan diberikan.(i) Hasil pencapaian yang berkualiti dan berkekalan Pendekatan yang lebih terpilih akan dibuat dengan mengambil kira keperluan untuk mencapai hasil yang berkualiti dan berkekalan.

khususnya di antara negeri Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri lain. Pengalaman telah menunjukkan bahawa kos penyelenggaraan skim pembangunan tanah seperti yang diuruskan oleh FELDA adalah lebih tinggi daripada kos pengendalian estet yang serupa oleh sektor swasta. Dengan itu pembukaan tanah baru oleh agensi kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran tidaklah ekonomikal lagi. Pemberian subsidi dan sokongan akan diteruskan untuk golongan penanam padi dan nelayan tetapi ianya akan ditumpukan ke arah mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Peranan sektor awam dalam pembasmian ditumpukan pada program-program berikut: . Peranan ini lebih sesuai untuk dikendalikan oleh estet-estet komersial.kesihatan . Aspek latihan ini akan dipertingkatkan untuk menggantikan pemberian subsidi yang dilaksanakan sehingga ini.90) telah memperlihatkan penglibatan terus perkhidmatan awam melalui pembukaan tanah-tanah dan pemberian subsidi besar-besaran kepada petani-petani kecil untuk mewujudkan pekerjaan dan membantu meningkatkan pendapatan mereka.jalan-jalan luar bandar .pengangkutan . Oleh kerana kadar kemiskinan yang terlalu tinggi di kawasan luar bandar pada akhir tahun 1960-an.dalam tahun 2000.bekalan air dan elektrik kemiskinan akan Usaha-usaha yang lebih gigih akan dilaksanakan untuk mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan di antara wilayah-wilayah.latihan . Latihan yang diberikan kepada belia-belia di luar bandar akan membolehkan mereka mendapatkan kerja-kerja yang berkemahiran dan berpendapatan lebih tinggi.perumahan . .pendidikan dan . Ramai di antara mereka telah berhijrah untuk bekerja di bandar-bandar. pelaksanaan DEB (1971 . Tambahan pula anak-anak peneroka dan petani yang berpendidikan lebih tinggi kurang berminat untuk bekerja di luar bandar. Dalam melaksanakan strategi pembasmian kemiskinan.DPN akan mengambil kira beberapa perubahan dibuat terhadap peranan sektor awam.

Ini bukan sahaja akan dapat mengawal pertumbuhan kawasan-kawasan setinggan tetapi juga menyediakan peluang-peluang kepada golongan yang terlibat dalam perniagaan dan industri kecil. (v) Penyusunan Semula Masyarakat Penghapusan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan penyusunan semula hakmilik akan terus menjadi program penting di bawah strategi ini. mereka akan didedahkan kepada teknologi terbaru di samping kemudahan- . Langkah-langkah juga akan diambil oleh Kerajaan melalui perancangan dan penetapan zon pembangunan bandar yang sesuai dalam usaha membangunkan bandar-bandar secara teratur. Sebagai langkah jangka panjang. Perhatian khusus diberi kepada penyertaan Bumiputera di dalam industri kecil dan sederhana menerusi program sub-kontrak dan franchise. DPN akan menggalakkan penyertaan Bumiputera secara meluas dalam sektor-sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Berhubung dengan ini.Program pelaksanaan untuk mengatasi kemiskinan di bandar-bandar juga akan dipertingkatkan. Walaupun dasar dan program Kerajaan akan terus menyediakan sokongan kepada usahawan Bumiputera. kemiskinan relatif akan dikurangkan menerusi penyediaan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan asas seperti perumahan. Usahasama secara aktif di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera akan digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. Bagi membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden. pengangkutan dan kemudahan awam. Di kawasan bandar. matlamat DPN adalah untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Bumiputera ke tahap yang lebih berdaya maju dan teguh. Sehubungan dengan ini latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan akan diutamakan. Kedudukan ini boleh dicapai dengan pelaksanaan strategi meningkatkan guna tenaga dan penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor-sektor moden dan membentuk Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. program untuk memupuk usahawan muda juga akan diberi tumpuan. tetapi adalah menjadi harapan kerajaan usahawan Bumiputera akan memajukan perniagaan berasaskan daya usaha sendiri dan kurang bergantung kepada bantuan dan subsidi kerajaan.

) Di sektor luar bandar.000 dalam sektor pembuatan. Peranan Permodalan Nasional Berhad (PNB) akan diperkukuhkan dalam menggembleng tabungan Bumiputera dan pembangunan keusahawanan. Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional (ASN) merupakan sebahagian daripada strategi keseluruhan PNB untuk meneruskan usaha menggembleng tabungan Bumiputera sepanjang tempoh DPN. khususnya dalam kategori profesional. pengurusan dan teknikal.4 juta pekerjaan baru yang dijangka akan dapat diwujudkan dari tahun 1991-2000. sasaran secara kuantitatif yang khusus tidak ditetapkan dalam DPN. Agensi-agensi amanah dan perbadanan awam perlu merancang dan menyelaras tindakan masing-masing dengan lebih berkesan dalam mewujudkan harta-harta baru dan membeli kepentingan tertentu bagi pihak Bumiputera. dasar ini akan memastikan bahawa Bumiputera mendapat bahagian yang saksama daripada pekerjaan baru yang diwujudkan. Dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Penswastaan akan digunakan sebagai suatu cara untuk mempercepatkan dan memperluaskan penyertaan Bumiputera dalam sektor swasta serta mencapai hasrat penyusunan semula modal saham. untuk meningkatkan mobiliti tenaga kerja. Daripada 2.kemudahan modal. Jawatankuasa Pelaburan Asing akan meneruskan pengawasan proses penyusunan semula modal saham dengan menggalakkan lagi syarikat-syarikat mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dengan pasaran antarabangsa. Matlamat penyusunan semula gunatenaga akan memastikan corak gunatenaga di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi mencerminkan komposisi pelbagai kumpulan etnik dalam negara.8% akan diambil oleh Bumiputera (706. kira-kira 55. Penutup . langkah-langkah akan diambil untuk memperbaiki tahap pendidikan dan kemahiran.700 dalam sektor perkhidmatan dan 534. Berhubung dengan strategi penyusunan semula hak milik dan pengawalan dalam sektor swasta. Langkah-langkah akan diambil untuk melengkapkan Bumiputera dengan kemahiran-kemahiran yang sesuai bukan sahaja bagi mengurus dan menjalankan pemiagaan dengan berkesan tetapi juga bagi mengekalkan kekayaan mereka.

Perancangan kebudayaan ini harus menentukan sifat-sifat yang baik. Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan perpaduan negara. Dasar ini nanti akan dapat menjadi Garis panduan dalam membentuk. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik. proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat keMalaysiaan. Rasional Penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah penting bagi sesebuah negara membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti Malaysia. Ini sudah tentunya memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan. mulia dan utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara. mewujud dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Dasar Kebudayaan Kebangsaan Latarbelakang Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. DPN akan meneruskan usaha-usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum etnik tetapi juga di antara golongan kaya dan miskin dan antara wilayah. Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia. .Seperti DEB.

pengembangan dan warisan Kebudayaan Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa (linguafranca). Budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup. kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Thailand dan Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik (Polynesia. Peranannya sebagai sebuah pusat pertemuan. sebagai satu proses yang berterusan. Filipina. telah melahirkan proses interaksi. penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur-unsur yang sesuai kepada kebudayaan asas rantau ini dari pelbagai unsur-unsur kebudayaan dunia. pengenalan. kebudayaan rakyat asal rantau ini dalam pengertian sempit atau luasnya kebudayaan Melayu telah dijadikan teras kepada Kebudayaan Kebangsaan. Singapura. kedudukan geografi. Dengan yang demikian. Indonesia. lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Rantau ini merupakan pusat pemancaran. pengalaman sejarah.Penggubalan dasar ini perlu dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak dua ribu tahun yang lampau. Melanesia dan Oceania) sehingga Malagasi adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. (ii) Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh . penwujudan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia akan terus berlandaskan unsur-unsur dan tiga prinsip yang ditetapkan oleh Kerajaan sebagai Dasar Kebudayaan Kebangsaan iaitu: (i) Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal rantau ini yang merangkumi kawasan Malaysia. Kebudayaan serantau ini digambarkan oleh persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu Austronesia. kekayaan alam. Dengan yang demikian. Brunei.

perpaduan bangsa dan negara melalui . sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Barat dan lain-lain yang sesuai dan wajar diberi penimbangan dan penerimaan dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan. Dengan yang demikian usaha-usaha pembentukan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia adalah bertujuan untuk mencapai tiga objektif penting iaitu: (i) Mengukuhkan Kebudayaan. Dengan itu unsurunsur budaya Cina. Objektif Pembangunan Kebudayaan Kebangsaan bagi negara-negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatupadu. (iii) Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan . Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada tidak wujudnya percanggahan dengan Perlembagaan dan prinsip-prinsip Rukun Negara dan kepentlngan nasional serta asas-asas moral dan kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal dan kerana itu patut menjadi unsur yang penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi negara.diterima Kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik. India Arab. Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai budaya.Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. di samping telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini. Ketiga-tiga prinsip asas di atas adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971.

mendokong dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. pembangunan. pendidikan. (iii) Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan.(ii) Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada Kebudayaan Kebangsaan. dan (iii) Memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. pengembangan dan perhubungan budaya. dan . kenegaraan dan nasionalisme Malaysia. (ii) Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usahausaha membimbing dan melatih peminat. Strategi dan Pelaksanaan Objektif dasar ini boleh dicapai melalui strategi-strategi berikut: (i) Pemulihan. pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. (iv) Memenuhi keperluan sosiobudaya.

Usahausaha itu dicapai melalui aktiviti-aktiviti pembangunan. persembahan seni oleh Kompleks Budaya Negara sebagai pengelola dan urusetia perhubungan kebudayaan antarabangsa. Peranan pihak swasta dan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan kian diperlukan di mana badan-badan ini boleh memainkan peranan menjalankan usaha pembinaan dan kemajuan kebudayaan di peringkat organisasi masing-masing dan seterusnya membiayai penajaan program atau projek-projek kebudayaan. Majlis Kebudayaan Negeri. pendidikan dan pengembangan kesenian dan perhubungan ke arah kemajuan kebudayaan kebangsaan. Kerajaan-kerajaan Negeri. Antara lain Kementerian ini menguruskan penyelidikan. Peranan Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan dalam pelaksanaan matlamat dan strategi dasar ini adalah penting. Di samping Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan. pembangunan dan penggalakan.(v) Meninggikan taraf dan mutu kesenian. Penutup . Kerajaan-kerajaan Negeri dan badanbadan berkanun yang lain adalah sama penting dalam melaksanakan strategi dasar ini di dalam pengurusan harian dan pelaksanaan dasar-dasar semasa. Peranan Kementerian/Jabatan. badanbadan berkanun dan pihak swasta serta pertubuhan-pertubuhan kebudayaan. Mereka termasuklah Kementerian-kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan Pusat. penglibatan pihak lain juga adalah penting dalam pelaksanaan dasar ini. khidmat nasihat bagi mengukuhkan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan dan kerjasama dengan badanbadan antarabangsa.

sudah tentulah negara-negara yang menghadapi masalah ini akan cuba mencari jalan untuk menyelesaikan sebarang keretakan dan konflik perkauman di negara masing-masing. Oleh sebab perpaduan amat penting dalam memupuk semangat nasionalisme dan kenegaraan. namun persoalan dan masalah pembentukan kebudayaan kebangsaan masih menjadi satu perkara yang ditinggalkan untuk dibincangkan oleh para pengkaji budaya. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar ini kerana dengan keinsafan itu sahaja Kebudayaan Kebangsaan akan dapat dibezakan dengan kebudayaan kesukuan atau kebudayaan kaum. masalah yang kerap diperkatakan berhubung dengan perpaduan ialah masalah polarisasi. Harapan negara untuk menyatupadukan masyarakat melalui kebudayaan kebangsaan adalah tidak mustahil asalkan rakyat Malaysia sanggup menerima kebudayaan kebangsaan sebagai kebudayaan setiap kaum di negara ini. Latar belakang Dasar Kebudayaan Kebangsaan Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati .Penggubalan dan pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Walaupun negara kita telah mencapai kemerdekaan sejak tahun 1957. Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu-padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. badan-badan dan pertubuhan-pertubuhan tertentu yang ada hubungan dengan kebudayaan. Di Malaysia. Namun demikian pelaksanaannya adalah rumit dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. Kebudayaan yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah. Dasar Dalam Negara : Dasar Kebudayaan Kebangsaan Sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia tentu tidak akan dapat lari daripada menghadapi pelbagai masalah sosial dan perpaduan. terutamanya di kalangan para ahli politik. Perbahasan tentang Dasar Kebudayaan Kebangsaan sering diadakan.

Prinsip ini memberi pengakuan bahawa unsur-unsur kebudayaan kaum lain yang sesuai dan wajar memanglah telah lama diamalkan. Merekalah yang dimaksudkan sebagai rakyat asal rantau ini. evolusi dan akulturasi. Jawa. China. kebudayaan kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat setempat rantau ini. Murut. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur-unsur kebudayaan kebangsaan. “Rantau” membawa maksud alam Melayu. Tempatan. Kebudayaan kebangsaan negara ini hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Masyarakat pribumi telah banyak menerima unsur-unsur ini sejak zamanberzaman. Kadazan dan lain-lain lagi. difusi. 3. India dan Eropah. Kerajaan Malaysia telah menitikberatkan pembentukan secara beransur-ansur yang baik daripada berbagai-bagai kebudayaan yang terdapat di negara kita dengan berteraskan kebudayaan asli tempatan. Minang. Oleh yang demikian. Sebagai contoh. 2. Portugis. Inggeris dan lain-lain dalam bahasa Melayu. Kemasukan unsur-unsur ini ke dalam kebudayaan tempatan kaum pribumi terjadi melalui pelbagai proses seperti asimilasi. Menurut prinsip ini.bersama oleh semua kaum. Ia juga dapat mewujudkan satu identiti negara yang dapat dikenali oleh negara-negara luar. proses asimilasi wujud hasil daripada kekerapan perhubungan dan pertembungan di antara kebudayaan dan bahasa dari negera China. Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan Terdapat tiga prinsip : 1. Begitu juga terdapat pengaruh bahasa Sanskrit. Iban. Islam merupakan unsur yang penting di dalam pembentukan kebudayaan . Bugis. yakni warisan tradisi kebudayaan Kepulauan Melayu yang sebahagian besar suku bangsanya terdiri daripada orang Melayu.

Ia haruslah terlebih dahulu disesuaikan dengan ciri-ciri atau nilai universal Islam. Meletakkan Islam sebagai unsur penting dalam kebudayaan kebangsaan memang kena pada tempatnya. Ini kerana Islam merupakan agama Persekutuan yang telah lama tersurat dan diterima oleh Perlembagaan. tanahair dan sebagainya masih kabur. 2. Membentuk keperibadian atau identiti Malaysia. Nilai-nilai budaya yang suci ini akan membawa kepada titik-titik persamaan dalam kehidupan masyarakat. Selaras dengan kehendak kebudayaan kebangsaanlah. Tujuan Kebudayaan Kebangsaan 1. pelaksanaan prinsip pertama dan kedua dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan perlulah disesuaikan dengan agama Islam. Perpaduan Negara Tujuan ini dapat dilihat dari aspek keseluruhan penduduk yang berbilang kaum dan keturunan di negara ini. Masyarakat majmuk Malaysia perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang dapt dikongsi bersama. kerajaan telah berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam. . Tujuan ini sangat wajar kerana setelah lebih 45 tahun merdeka. Segala unsur budaya yang mewarisi pelbagai warisan budaya rakyat tidaklah menjadi status kebudayaan kebangsann secara automatis.kebangsaan itu. Justeru. masyarakat Malaysia masih belum mempunyai satu identiti kukuh. Semangat sayangkan bangsa.

Peningkatan kehidupan bermaksud. 3. kesenian. Keadaan ini memberi peluang kepada setiap kaum di Malaysia mengecapi pembangunan sosioekonomi dan politik yang seimbang. barulah kualiti kehidupan boleh meningkat. .Sikap dan imej penduduk Malaysia haruslah dapat dikenalkan di kalangan antarabangsa. Kesimpulan Kebudayaan kebangsaan adalah budaya yang sama bagi masyarakat seperti undang-undang. falsafah. setiap kaum sudah hilang perasaan prejudis. Jika dua tujuan di atas tercapai. Meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi dan politik. nilai sosiobudaya dan sebagainya. Kebudayaan sukuan atau kaum pula adalah apa yang dijamin oleh Perlembagaan dan Rukunegara sebagai yang boleh diamalkan oleh pelbagai suku atau kaum ini boleh diserapkan ke dalam kebudayaan kebangsaan sekiranya ia tidak bertentangan dengan tiga tujuan dasar kebudayaan kebangsaan.

. Falsafah Falsafah KMK adalah berdasarkan kepada konsep pengurusan secara penyertaan dan kemanusiaan. Seterusnya. Pengurusan secara penyertaan pula bermakna bahawa tiap-tiap pekerja tidak kira kedudukannya dalam organisasi diberi peluang untuk memberikan sumbangan yang bermakna kepada jabatan/pejabat. Pengurusan secara kemanusiaan bermakna pengurusan yang mementingkan manusia dan perasaan mereka. memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan. KMK merupakan satu mekanisme di mana pekerja-pekerja boleh menyertai dalam proses penyelesaian masalah demi meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti jabatan/ pejabat mereka. Ini adalah kerana manusia merupakan aset yang terpenting dalam sesebuah jabatan/pejabat.Kumpulan (KMK) Konsep KMK Meningkatkan Mutu Kerja Definisi KMK adalah sekumpulan kecil pekerja-pekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti. Kumpulan ini mengemukakan cadangan-cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan.

Pekerja-pekerja diiktirafkan sebagai sumber yang paling bernilai disamping lain-lain sumber pengurusan. Penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif. Memberi kepuasan bekerja. c. Prinsip-prinsip Asas KMK Prinsip-prinsip Asas KMK KMK adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip asas seperti berikut: a. d. Memajukan pekerja sebagai ahli jabatan/pejabat yang berguna. Projek adalah berkaitan dengan tugas-tugas harian. jabatan/pejabat dan negara. . d. dan f. e. Di antaranya ialah: a. Kreativiti sentiasa digalakkan. kumpulan. Semangat bekerja secara berkumpulan. Bekerja secara berkumpulan.Matlamat Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja melalui: a. Menambah dorongan untuk bekerja. c. Faedah-faedah daripada KMK Terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi hasil dari pelaksanaan KMK. Mengeratkan perhubungan di antara pekerja dan pengurusan. c. b. Penyertaan dan sokongan dari semua peringkat. Memupuk kerjasama di kalangan pekerja. e. d. dan f. b. Kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri. Dorongan kerja yang tinggi. Penglibatan dan minat terhadap kerja. Kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja. b.

Menggalakkan daya kreativiti di kalangan pekerja. Pelaksanaan KMK Syarat-syarat yang diperlukan bagi melaksanakan KMK ialah: a. iii. Pewujudan struktur KMK. . f. dan c. iv. dan h. Memperbaiki sistem dan cara kerja.e. Peranan fasilitator adalah seperti berikut: i. Memastikan bahawa Kumpulan akan menumpukan aktivitiaktiviti mereka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Struktur KMK Struktur KMK yang sedang diamalkan sekarang mengandungi komponen-komponen berikut: a. Mengekalkan suasana yang terbuka dan menyokong (supportive). Jawatankuasa Pemandu KMK. Jawatankuasa Pemandu ialah sebuah jawatankuasa yang merangka dasar pelaksanaan KMK dan memberi pertimbangan serta keputusan kepada cadangan-cadangan penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh KMK. Latihan yang berkesan. Fasilitator ini adalah bertanggungjawab untuk satu KMK atau lebih. Memberi latihan kepada ketua-ketua Kumpulan dan membantu melatih ahli-ahli Kumpulan apabila diperlukan. b. Berhubung dengan semua peringkat pengurusan dan mendapat sokongan dan bantuan mereka. Fasilitator adalah terdiri dari ketua-ketua Bahagian atau pekerjapekerja yang dipilih oleh pihak pengurusan. Mengasah bakat kepimpinan di kalangan pekerja-pekerja. ii. g. Memberi keyakinan mengenai kebolehan diri sendiri. b. Sistem pengiktirafan yang berkesan. Fasilitator.

Jawatankuasa Pemandu KMK JMM Pengerusi: Y Brs. c. Ahli-ahli KMK Ahli-ahli KMK yang dipilih memainkan peranan seperti berikut: i. Menggalakkan pekerja-pekerja lain menjadi ahli. Mengenalpasti masalah-masalah. vii. dan viii. dan iv. Ketua Kumpulan. Mengelolakan mesyuarat dengan teratur dan berkesan. dan viii. Tn Hj Zawawi Hj Itam Osman . Sebagai pakar rujuk kepada Kumpulan. Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah dengan bantuan fasilitator di mana perlu. Menilai hasil program serta kos dan melaporkan kepada pengurusan. ii. Ibrahim Ismail . Menunjukkan minat dan sokongan kepada Kumpulan. menjalankan penyelidikan dan penyiasatan (dimana perlu) dan membantu Kumpulan ke arah penyelesaian masalah-masalah. Menyertai persembahan pengurusan. Ketua Kumpulan yang terdiri dari ketua-ketua Unit atau pekerjapekerja yang dipilih mempunyai peranan seperti berikut: i. v. Membantu ahli-ahli menyelesaikan masalah-masalah. vi. vi. ii. menyumbangkan idea-idea. En. iii. Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan. Ahli-ahli: 1. Sebagai orang tengah dalam penyelesaian masalah. Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti-aktiviti Kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni. Membantu Kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan. iv. Menumpukan usaha menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja. vii. d. Mengesan kemajuan Kumpulan. Menghadiri mesyuarat secara tetap.v. iii.

4. Juana Saerah Jamaluddin En. Farizawati Sabri Pn. Suhaimi Osman Cik Zaitun Isa Cik Zaitun Abd Rahim Kumpulan KMK 2 Ahli Kumpulan KMK 2 1. 9. 4. 6. 5. 3. Pn Zarinah Sarifan (KMK 1) 2. Farizawati Sabri (Ketua) En. Mohd Syahrul Abd Ghani En Mokhtar Tamby Ahmad Pn. 6. Mohd Harris Faizal Abd Jalil Fasilitator KMK JMM Fasilitator: 1. 9. Zainal Ariffin Pn. Saiful Bahari Mohd Sabtu En. En. En. Abd Jamil Mohd Nor Pn Azian Othman En. 7. Zamrul Amri Zakaria En. Samsol Sahar (KMK 2) Kumpulan KMK 1 Ahli Kumpulan KMK 1 1. Pn Eyo Leng Yan (Ketua) 2. Nor Hanisah Ahmad En. Mohd Razaimi Hamat En. Mahani Muhammad En. 2. 3. 8. Mohd Harris Faizal Abd Jalil . Pn.2. Pn. 7. 8. 5.

7. 9. 8. 6. 4. En. Abd Jamil Mohd Nor Cik Hajah Hamidah Kusnan Pn Nor Asmah Abu Samah Cik Clarice Ak Pain Cik Siti Rokiah Ibrahim En Azmi Ahmad En.3. 5. Brahim Musa .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->