P. 1
Pendahuluan

Pendahuluan

|Views: 2,491|Likes:

More info:

Published by: Pengiran Zahid Al-muallim on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

ISI KANDUNGAN

BIL 1 2 3 4 Pendahuluan

PERKARA

MUKA SURAT 2 3 8 9

Peraturan Penerimaan Terperingkat Sulit / Terhad Penutup Bibliografi

1

Antaranya ialah dokumen rasmi. Dokumen terperingkat pula dibahagikan kepada empat jenis iaitu Rahsia Besar. bertaip. Keempat-empat kategori ini berkaitan dengan Peringkat Keselamatan iaitu suatu prosedur yang digunakan dalam pengurusan dokumen rasmi kerajaan. maklumat rasmi dan persendirian.PENDAHULUAN Dalam perkhidmatan awam. pelan.huruf cetak miring. Rahsia. dan juga acuan. dokumen terperingkat. Contoh dokumen rasmi ialah perkara bertulis. hendaklah diperingkatkan Rahsia Besar. 2 . Dokumen rasmi terbahagi kepada dua jenis iaitu: a) Dokumen Terperingkat Dokumen Terperingkat merupakan dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan dan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan. b) Dokumen Tidak Berperingkat Dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi tetapi tidak bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan diketahui sebagai dokumen tidak berperingkat.Dokumen rasmi. terdapat pelbagai jenis ataupun pengklasifikasian dokumen kerajaan. Meskipun demikian sebagai µharta kerajaan¶ dokumen-dokumen kategori ini perlu diberikan perlindungan keselamatan secukupnya. Dokumen rasmi ditakrifkan sebagai apa-apa maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara rasmi. Pendefinisian keempat-empat peringkat keselamatan tersebut dapat dilihat dengan jelas seperti berikut: i) Rahsia Besar . huruf cetak atur.jalur rakaman. Contoh Rahsia Besar ialah kertas-kertas Jemaah Menteri yang sangat penting mengenai dasar utama Kerajaan berkaitan dengan perkara politik atau ekonomi dan maklumat yang sangat penting mengenai perancangan gerakan dan penempatan barisan peperangan Angkatan Tentera jika berlaku peperangan.lukisan. fotograf. pelan lakar. maklumat rasmi dan bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia.pelan cetak. fotosalinan. Sulit dan Terhad.

Dokumen rasmi.Dokumen rasmi. menyimpan dan menghantar dokumen-dokumen tersebut supaya ianya diuruskan berasingan daripada dokumen-dokumen tidak terperingkat.ii) Rahsia ±Dokumen rasmi. Rahsia atau Sulit tetapi jikaperlu hendaklah juga diberi satu tahap perlindungan keselamatan yang dinamakan Terhad misalnya buku-buku Jabatan bagi maksud arahan dan perintah-perintah dan arahan-arahan biasa Jabatan. Contohnya ialah laporan-laporan perisikan biasa dan dokumen-dokumen dan panduan-panduan teknik untuk kegunaan latihan tentera atau polis. PERATURAN PENERIMAAN DOKUMEN TERPERINGKAT SULIT / TERHAD Semua jabatan yang mengurus dokumen-dokumen terperingkat hendaklah mewujudkan satu sistem bagi menerima. maklumat rasmi dan bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan keselamatan negara. iv. iii) Sulit . maklumat rasmi dan bahan rasmi. iii. ii. iv) Terhad . yang jika didedahkan tanpa kebenaran walaupun tidak membahayakan keselamatan negara tetapi memudaratkan kepentingan atau martabat Malaysia atau kegiatan Kerajaan atau orang perseorangan atau akan menyebabkan keadaan memalukan atau kesusahan kepada pentadbiran atau akan menguntungkan sesebuah kuasa asing hendaklah diperingkatkan Sulit. memproses. menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada sesebuah kuasa asing hendaklah diperingkatkan Rahsia contohnya arahan-arahan penting untuk perwakilanperwakilan Malaysia yang membuat perundingan dengan negara asing dan maklumat-maklumat penting mengenai pemasangan-pemasangan tentera. maklumat rasmi dan bahan rasmi selain daripada yang diperingkatkan Rahsia Besar. Penerimaan Pemprosesan Penyimpanan Penghantaran 3 . Ini bermakna pengurusan dokumen terperingkat melibatkan empat prosedur ataupun langkah iaitu: i.

(b) menerima dan memproses dokumen-dokumen terperingkat serta mengedarkannya kepada semua pegawai yang berkenaan mengikut arahan-arahan jabatan. Tugas dan tanggungjawab bagi menyelia bahagian ini hendaklah diberi kepada seorang penjawat awam dalam jawatan tetap yang digelar Pendaftar Rahsia berdasarkan Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972 (International Law Book. 2010). Dalam hal ini. Surat yang dialamatkan dengan nama penerima hanya boleh dibuka oleh penama itu sahaja dan surat yang dialamatkan dengan nama sesuatu jawatan Kerajaan hanya boleh dibuka oleh penjawat jawatan itu atau penggantinya atau Ketua Jabatannya.Sistem pengurusan dokumen terperingkat hendaklah dilaksanakan oleh satu bahagian terasing yang dinamakan Pendaftaran Rahsia. Sampul-sampul surat yang bertulis Persendirian mestilah dihantar dengan tidak dibuka kepada pegawai yang dialamatkan. disimpan dan dihantar berasingan daripada dokumen-dokumen tidak terperingkat hendaklah diikuti dan hanya boleh diuruskan oleh penjawat-penjawat awam yang dibenarkan sahaja (Mok Soon Sang. (d) menyelenggarakan satu sistem pergerakan fail-fail terperingkat dan semua pergerakan fail terperingkat hendaklah direkodkan. Pendaftar Rahsia mestilah mengetahui tempat kedudukan tiap-tiap fail terperingkat dan untuk ini audit fail berkala hendaklah dibuat untuk menentukan fail-fail terperingkat masih ada dalam simpanan penerima. Pendaftar Rahsia mempunyai tugas dan tanggungjawab seperti yang berikut: (a) menyimpan satu rekod yang diperingkatkan tidak rendah daripada Sulit mengandungi semua fail terperingkat mengikut peringkatnya di Pendaftaran Rahsia. satu atau lebih Pendaftaran Kecil Rahsia boleh diwujudkan di Jabatan-jabatan. Di dalam keadaan-keadaan tertentu selain daripada menubuhkan Pendaftaran Rahsia. Dalam pejabat-pejabat kecil mungkin tidak boleh ditubuhkan Pendaftaran Rahsia yang berasingan tetapi prinsip bahawa dokumen terperingkat diterima. Rujukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat di dalam perkara ini. 2010). 4 . (c) menghantar semua dokumen terperingkat dengan selamat dan menentukan supaya akuan terima bagi dokumen-dokumen yang dihantar itu diterima. diproses.

2005). Hantar Fail Kepada Pegawai yang bertanggungjawab mengikut peraturan yang ditetapkan. (Sumber : Prosedur Pengurusan Rekod Kualiti Pk-Mastic-(P)-02) Walau bagaimanapun. Keadaan ini bergantung kepada struktur dan organisasi sesebuah jabatan. Dalam prosedur penerimaan dokumen terperingkat. Teliti kandungan dokumen dan minitkan tindakan 3. Peraturan penerimaan dokumen terperingkat sulit/ terhad dapat dilihat dalam jadual di bawah : 1. Catitkan butir-butir dokumen di kertas minit fail.(e) bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Jabatan mengenai keselamatan Pendaftaran Rahsia termasuk penyimpanan semua perkara terperingkat. terdapat beberapa tindakan ataupun peraturan yang perlu diambil bagi penjawat awam yang bertanggungjawab (Narni Che Yusof. Laksanakan tindakan yang sewajarnya seperti yang diarahkan. prosedur penerimaan dokumen rasmi terperingkat sulit dan terhad adalah seperti berikut: 5 . Failkan dokumen 4. Terima dan kemukakan semua dokumen kepada Ketua Jabatan 2. lazimnya setiap jabatan kerajaan mempunyai prosedur yang tersendiri dalam penerimaan Dokumen Rasmi Terperingkat Sulit atau Terhad. 5. 6. Misalnya dalam Kementerian Belia dan Sukan.

Pendaftar Rahsia Kerajaan Selenggara keselamatan fail dan dokumen terperingkat. maka prosedur seterusnya perlulah dilakukan iaitu proses pemprosesan. Rujuk pada pemula jika kelas terperingkat berubah.TANGGUNGJAWAB TINDAKAN Pendaftar Rahsia Kerajaan (PRJ) Terima Dokumen Terperingkat Daftar dokumen ke dalam Buku Daftar Suratan Rahsia Rasmi di bawah Jadual Akta Rasmi 1972 (Am 492) atau Daftar Suratan Rahsia Rasmi di luar Jadual Akta Rasmi 1972 dan berhubungan dengannya yang dikelaskan (Am 492A) mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972. Pendaftar Rahsia Kerajaan Pendaftar Rahsia Kerajaan Semak kelas secara berkala. 2009) Setelah dokumen rasmi terperingkat sulit atau terhad diterima. (Sumber : Prosedur Berkualiti. Kementerian Belia dan Sukan. Dokumen 6 . penyimpanan dan penghantaran. Sekiranya dokumen hendaklah diubah ia kelas terperingkatnya. Pendaftar Rahsia Kerajaan didaftarkan semula ke dalam Daftar Suratan Rahsia Rasmi di luar Jadual Akta Rasmi 1972 dan berhubungan dengannya yang dikelaskan (Am 492B) mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972.

ditaip atau ditulis dengan huruf besar di penjuru kiri sebelah atas dan di penjuru kanan sebelah bawah tiap-tiap muka surat yang mengandungi perkara bertulis. Peringkat keselamatan hendaklah juga ditanda dengan huruf cerai atau dicap dengan huruf besar di penjuru kiri sebelah atas dan di penjuru kanan sebelah bawah di setiap muka yang mengandungi perkara bertulis. di muka tajuk. 7 . bercetak atau bercap. Sebagai tambahan peringkat keselamatan hendaklah ditanda di sebelah belakang gambar-gambar foto terperingkat (Muhammad Sharif Pono. kulit-kulit fail terperingkat sulit dan terhadi adalah diberi warna tertentu iaitu kulit fail Sulit berwarna hijau manakalah kulit fail Terhad pula wajib menggunakan warna putih. Hanya tajuk fail Terhad sahaja boleh dicatatkan di sebelah luar kulit hadapan. bercetak atau bercap. Peringkat keselamatan juga hendaklah ditanda kepada lukisan terperingkat. dokumen-dokumen terperingkat Sulit dan Terhad hendaklah disimpan dalam kabinet keluli atau almari keluli dan untuk simpanan sementara dalam lain-lain peti yang berkunci seperti yang dibenarkan oleh Pegawai Keselamatan Jabatan. Selepas itu. negatif foto terperingkat dan gambar foto terperingkat supaya peringkatnya dapat dilihat pada salinan yang dibuat daripadanya. di muka surat pertama dan penghabisan. Nombor rujukan fail hendaklah ditulis di sebelah luar kulit hadapan dan tajuknya dicatatkan di sebelah dalam kulit hadapan. Peringkat keselamatan hendaklah ditanda kepada dokumen terperingkat yang kekal dan teguh terjilid dengan huruf cerai atau dicap huruf besar tidak kurang daripada 7 mm di sebelah luar kulit hadapan dan belakang. Peringkat keselamatan fail terperingkat hendaklah ditanda di sebelah luar kulit hadapan dan belakang. 2009). Dalam hal ini. Peringkat keselamatan hendaklah ditanda kepada dokumen terperingkat yang tidak kekal atau tidak teguh terjilid dengan dicap. tekapan terperingkat. Pendaftar Rahsia yang bertanggungjawab menerima Dokumen Rasmi Terperingkat Sulit dan Terhad perlu memastikan keselamatan dokumen yang diterima agar tidak jatuh ke tangan musuh atau dilihat oleh orang yang tidak berhak melihatnya.terperingkat yang diterima oleh Pendaftar Rahsia perlulah diberi tanda keselamatan.

adalah mustahak bagi seorang penjawat awam menyedari dan mengambil berat akan semua peraturan yang telah ditetapkan ke atas mereka sepanjang bergelar kakitangan kerajaan demi mengekalkan keamanan dan kedaulatan negara daripada dipermain-mainkan mahupun diperlekehkan oleh musuh negara. Dalam hal ini. 1 tahun 1997). Penguatkuasaan peraturan-peraturan tersebut amatlah penting dalam memastikan keselamatan dan perlindungan dokumen-dokumen rasmi kerajaan khususnya dokumen rasmi terperingkat daripada sebarang ancaman keselamatan iaitu kegiatan-kegiatan subversif . seorang penjawat awam yang telah dilantik perlulah mematuhi peraturan-peraturan mahupun prosedur yang telah ditetapkan terutamanya dalam pengurusan dokumen rasmi kerajaan. Sekiranya peraturan. Arahan Keselamatan dan juga Surat Pekeliling Am (Pemeliharaan Rekod-rekod Kerajaan Bil. maka. Pengurusan Failfail di Pejabat). Segala dokumen rasmi kerajaan yang dipertanggungjawabkan perlulah diurus dengan baik mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebagai lambang kecintaan kepada negara dan kerajaan yang memerintah. espionaj.peraturan ini tidak dipatuhi oleh seorang penjawat awam terutamanya dalam prosedur penerimaan dokumen terperingkat sulit dan terhad. tidak mustahil keselamatan negara akan tergugat malah boleh menyebabkan penjawat awam tersebut didakwa atas kesalahannya menjadi pengkhianat negara. 8 . Justeru itu.PENUTUP Kesimpulannya. penjawat awam adalah tertakluk kepada beberapa akta dan peraturan seperti Akta Rahsia Rasmi 1972. sabotaj dan kelemahan-kelemahan manusia lainnya. Arahan Perkhidmatan (Bab 4.

Diperoleh pada Oktober 10. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). (Tidak diterbitkan). Nota Kuliah SSBS 3204. 2010 daripada http://www.(2010). (2010). Prosedur Pengurusan Rekod Kualiti.gov. Prosedur Kualiti. Petaling Jaya: International Law Book Services. 9 . (2005). (2009). (Tidak diterbitkan). Kursus Induksi Perkhidmatan Awam dan Kenegaraan Edisi Kedua. Surat Pekeliling Am Sulit Bilangan 3. Narni Che Yusoff. Muhammad Sharif Pono. (1997).BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Hussin. Bhd. Siri Pengajian Sosial . (2009). (1981).pdf Kerajaan Malaysia.kbs.my/iso/PK-KBS%20%28S%29-02. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Undang-undang Berkaitan Rahsia Rasmi. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (Penyusun). Mok Soon Sang. Kementerian Belia dan Sukan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->