P. 1
Pendahuluan

Pendahuluan

|Views: 2,491|Likes:

More info:

Published by: Pengiran Zahid Al-muallim on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

ISI KANDUNGAN

BIL 1 2 3 4 Pendahuluan

PERKARA

MUKA SURAT 2 3 8 9

Peraturan Penerimaan Terperingkat Sulit / Terhad Penutup Bibliografi

1

Meskipun demikian sebagai µharta kerajaan¶ dokumen-dokumen kategori ini perlu diberikan perlindungan keselamatan secukupnya. Contoh Rahsia Besar ialah kertas-kertas Jemaah Menteri yang sangat penting mengenai dasar utama Kerajaan berkaitan dengan perkara politik atau ekonomi dan maklumat yang sangat penting mengenai perancangan gerakan dan penempatan barisan peperangan Angkatan Tentera jika berlaku peperangan. fotograf. Contoh dokumen rasmi ialah perkara bertulis. 2 . Dokumen rasmi ditakrifkan sebagai apa-apa maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara rasmi.huruf cetak miring. pelan.Dokumen rasmi. Sulit dan Terhad. Antaranya ialah dokumen rasmi. dan juga acuan.lukisan. Dokumen terperingkat pula dibahagikan kepada empat jenis iaitu Rahsia Besar. Keempat-empat kategori ini berkaitan dengan Peringkat Keselamatan iaitu suatu prosedur yang digunakan dalam pengurusan dokumen rasmi kerajaan. dokumen terperingkat. Pendefinisian keempat-empat peringkat keselamatan tersebut dapat dilihat dengan jelas seperti berikut: i) Rahsia Besar . terdapat pelbagai jenis ataupun pengklasifikasian dokumen kerajaan. fotosalinan.PENDAHULUAN Dalam perkhidmatan awam. pelan lakar.jalur rakaman. Dokumen rasmi terbahagi kepada dua jenis iaitu: a) Dokumen Terperingkat Dokumen Terperingkat merupakan dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan dan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan. maklumat rasmi dan persendirian. bertaip. maklumat rasmi dan bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia. huruf cetak atur.pelan cetak. Rahsia. hendaklah diperingkatkan Rahsia Besar. b) Dokumen Tidak Berperingkat Dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi tetapi tidak bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan diketahui sebagai dokumen tidak berperingkat.

yang jika didedahkan tanpa kebenaran walaupun tidak membahayakan keselamatan negara tetapi memudaratkan kepentingan atau martabat Malaysia atau kegiatan Kerajaan atau orang perseorangan atau akan menyebabkan keadaan memalukan atau kesusahan kepada pentadbiran atau akan menguntungkan sesebuah kuasa asing hendaklah diperingkatkan Sulit. iv.Dokumen rasmi. menyimpan dan menghantar dokumen-dokumen tersebut supaya ianya diuruskan berasingan daripada dokumen-dokumen tidak terperingkat. iv) Terhad . maklumat rasmi dan bahan rasmi. memproses.Dokumen rasmi. iii) Sulit . iii. maklumat rasmi dan bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan keselamatan negara. ii.ii) Rahsia ±Dokumen rasmi. PERATURAN PENERIMAAN DOKUMEN TERPERINGKAT SULIT / TERHAD Semua jabatan yang mengurus dokumen-dokumen terperingkat hendaklah mewujudkan satu sistem bagi menerima. menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada sesebuah kuasa asing hendaklah diperingkatkan Rahsia contohnya arahan-arahan penting untuk perwakilanperwakilan Malaysia yang membuat perundingan dengan negara asing dan maklumat-maklumat penting mengenai pemasangan-pemasangan tentera. Ini bermakna pengurusan dokumen terperingkat melibatkan empat prosedur ataupun langkah iaitu: i. maklumat rasmi dan bahan rasmi selain daripada yang diperingkatkan Rahsia Besar. Penerimaan Pemprosesan Penyimpanan Penghantaran 3 . Contohnya ialah laporan-laporan perisikan biasa dan dokumen-dokumen dan panduan-panduan teknik untuk kegunaan latihan tentera atau polis. Rahsia atau Sulit tetapi jikaperlu hendaklah juga diberi satu tahap perlindungan keselamatan yang dinamakan Terhad misalnya buku-buku Jabatan bagi maksud arahan dan perintah-perintah dan arahan-arahan biasa Jabatan.

(c) menghantar semua dokumen terperingkat dengan selamat dan menentukan supaya akuan terima bagi dokumen-dokumen yang dihantar itu diterima. Pendaftar Rahsia mestilah mengetahui tempat kedudukan tiap-tiap fail terperingkat dan untuk ini audit fail berkala hendaklah dibuat untuk menentukan fail-fail terperingkat masih ada dalam simpanan penerima. Dalam hal ini. disimpan dan dihantar berasingan daripada dokumen-dokumen tidak terperingkat hendaklah diikuti dan hanya boleh diuruskan oleh penjawat-penjawat awam yang dibenarkan sahaja (Mok Soon Sang. Dalam pejabat-pejabat kecil mungkin tidak boleh ditubuhkan Pendaftaran Rahsia yang berasingan tetapi prinsip bahawa dokumen terperingkat diterima. 2010). (b) menerima dan memproses dokumen-dokumen terperingkat serta mengedarkannya kepada semua pegawai yang berkenaan mengikut arahan-arahan jabatan. (d) menyelenggarakan satu sistem pergerakan fail-fail terperingkat dan semua pergerakan fail terperingkat hendaklah direkodkan. 4 . 2010). Surat yang dialamatkan dengan nama penerima hanya boleh dibuka oleh penama itu sahaja dan surat yang dialamatkan dengan nama sesuatu jawatan Kerajaan hanya boleh dibuka oleh penjawat jawatan itu atau penggantinya atau Ketua Jabatannya. Rujukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat di dalam perkara ini.Sistem pengurusan dokumen terperingkat hendaklah dilaksanakan oleh satu bahagian terasing yang dinamakan Pendaftaran Rahsia. Pendaftar Rahsia mempunyai tugas dan tanggungjawab seperti yang berikut: (a) menyimpan satu rekod yang diperingkatkan tidak rendah daripada Sulit mengandungi semua fail terperingkat mengikut peringkatnya di Pendaftaran Rahsia. Sampul-sampul surat yang bertulis Persendirian mestilah dihantar dengan tidak dibuka kepada pegawai yang dialamatkan. diproses. satu atau lebih Pendaftaran Kecil Rahsia boleh diwujudkan di Jabatan-jabatan. Tugas dan tanggungjawab bagi menyelia bahagian ini hendaklah diberi kepada seorang penjawat awam dalam jawatan tetap yang digelar Pendaftar Rahsia berdasarkan Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972 (International Law Book. Di dalam keadaan-keadaan tertentu selain daripada menubuhkan Pendaftaran Rahsia.

2005). Failkan dokumen 4. prosedur penerimaan dokumen rasmi terperingkat sulit dan terhad adalah seperti berikut: 5 . Keadaan ini bergantung kepada struktur dan organisasi sesebuah jabatan. Teliti kandungan dokumen dan minitkan tindakan 3. terdapat beberapa tindakan ataupun peraturan yang perlu diambil bagi penjawat awam yang bertanggungjawab (Narni Che Yusof. Laksanakan tindakan yang sewajarnya seperti yang diarahkan. Dalam prosedur penerimaan dokumen terperingkat. lazimnya setiap jabatan kerajaan mempunyai prosedur yang tersendiri dalam penerimaan Dokumen Rasmi Terperingkat Sulit atau Terhad. Catitkan butir-butir dokumen di kertas minit fail. Misalnya dalam Kementerian Belia dan Sukan. Terima dan kemukakan semua dokumen kepada Ketua Jabatan 2. (Sumber : Prosedur Pengurusan Rekod Kualiti Pk-Mastic-(P)-02) Walau bagaimanapun. Hantar Fail Kepada Pegawai yang bertanggungjawab mengikut peraturan yang ditetapkan. Peraturan penerimaan dokumen terperingkat sulit/ terhad dapat dilihat dalam jadual di bawah : 1. 5. 6.(e) bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Jabatan mengenai keselamatan Pendaftaran Rahsia termasuk penyimpanan semua perkara terperingkat.

Sekiranya dokumen hendaklah diubah ia kelas terperingkatnya. Pendaftar Rahsia Kerajaan Selenggara keselamatan fail dan dokumen terperingkat. maka prosedur seterusnya perlulah dilakukan iaitu proses pemprosesan. (Sumber : Prosedur Berkualiti. Pendaftar Rahsia Kerajaan didaftarkan semula ke dalam Daftar Suratan Rahsia Rasmi di luar Jadual Akta Rasmi 1972 dan berhubungan dengannya yang dikelaskan (Am 492B) mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972. Rujuk pada pemula jika kelas terperingkat berubah. Kementerian Belia dan Sukan. penyimpanan dan penghantaran. Dokumen 6 .TANGGUNGJAWAB TINDAKAN Pendaftar Rahsia Kerajaan (PRJ) Terima Dokumen Terperingkat Daftar dokumen ke dalam Buku Daftar Suratan Rahsia Rasmi di bawah Jadual Akta Rasmi 1972 (Am 492) atau Daftar Suratan Rahsia Rasmi di luar Jadual Akta Rasmi 1972 dan berhubungan dengannya yang dikelaskan (Am 492A) mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972. 2009) Setelah dokumen rasmi terperingkat sulit atau terhad diterima. Pendaftar Rahsia Kerajaan Pendaftar Rahsia Kerajaan Semak kelas secara berkala.

di muka tajuk. Peringkat keselamatan juga hendaklah ditanda kepada lukisan terperingkat. 2009). ditaip atau ditulis dengan huruf besar di penjuru kiri sebelah atas dan di penjuru kanan sebelah bawah tiap-tiap muka surat yang mengandungi perkara bertulis. negatif foto terperingkat dan gambar foto terperingkat supaya peringkatnya dapat dilihat pada salinan yang dibuat daripadanya. Dalam hal ini. Selepas itu. Sebagai tambahan peringkat keselamatan hendaklah ditanda di sebelah belakang gambar-gambar foto terperingkat (Muhammad Sharif Pono. kulit-kulit fail terperingkat sulit dan terhadi adalah diberi warna tertentu iaitu kulit fail Sulit berwarna hijau manakalah kulit fail Terhad pula wajib menggunakan warna putih. Nombor rujukan fail hendaklah ditulis di sebelah luar kulit hadapan dan tajuknya dicatatkan di sebelah dalam kulit hadapan. Hanya tajuk fail Terhad sahaja boleh dicatatkan di sebelah luar kulit hadapan. tekapan terperingkat. Pendaftar Rahsia yang bertanggungjawab menerima Dokumen Rasmi Terperingkat Sulit dan Terhad perlu memastikan keselamatan dokumen yang diterima agar tidak jatuh ke tangan musuh atau dilihat oleh orang yang tidak berhak melihatnya. Peringkat keselamatan fail terperingkat hendaklah ditanda di sebelah luar kulit hadapan dan belakang. bercetak atau bercap. Peringkat keselamatan hendaklah ditanda kepada dokumen terperingkat yang kekal dan teguh terjilid dengan huruf cerai atau dicap huruf besar tidak kurang daripada 7 mm di sebelah luar kulit hadapan dan belakang. dokumen-dokumen terperingkat Sulit dan Terhad hendaklah disimpan dalam kabinet keluli atau almari keluli dan untuk simpanan sementara dalam lain-lain peti yang berkunci seperti yang dibenarkan oleh Pegawai Keselamatan Jabatan. 7 .terperingkat yang diterima oleh Pendaftar Rahsia perlulah diberi tanda keselamatan. di muka surat pertama dan penghabisan. bercetak atau bercap. Peringkat keselamatan hendaklah ditanda kepada dokumen terperingkat yang tidak kekal atau tidak teguh terjilid dengan dicap. Peringkat keselamatan hendaklah juga ditanda dengan huruf cerai atau dicap dengan huruf besar di penjuru kiri sebelah atas dan di penjuru kanan sebelah bawah di setiap muka yang mengandungi perkara bertulis.

penjawat awam adalah tertakluk kepada beberapa akta dan peraturan seperti Akta Rahsia Rasmi 1972. Justeru itu. espionaj. adalah mustahak bagi seorang penjawat awam menyedari dan mengambil berat akan semua peraturan yang telah ditetapkan ke atas mereka sepanjang bergelar kakitangan kerajaan demi mengekalkan keamanan dan kedaulatan negara daripada dipermain-mainkan mahupun diperlekehkan oleh musuh negara. 8 . Sekiranya peraturan. tidak mustahil keselamatan negara akan tergugat malah boleh menyebabkan penjawat awam tersebut didakwa atas kesalahannya menjadi pengkhianat negara. seorang penjawat awam yang telah dilantik perlulah mematuhi peraturan-peraturan mahupun prosedur yang telah ditetapkan terutamanya dalam pengurusan dokumen rasmi kerajaan. Pengurusan Failfail di Pejabat). Penguatkuasaan peraturan-peraturan tersebut amatlah penting dalam memastikan keselamatan dan perlindungan dokumen-dokumen rasmi kerajaan khususnya dokumen rasmi terperingkat daripada sebarang ancaman keselamatan iaitu kegiatan-kegiatan subversif . maka.PENUTUP Kesimpulannya.peraturan ini tidak dipatuhi oleh seorang penjawat awam terutamanya dalam prosedur penerimaan dokumen terperingkat sulit dan terhad. sabotaj dan kelemahan-kelemahan manusia lainnya. Arahan Perkhidmatan (Bab 4. Arahan Keselamatan dan juga Surat Pekeliling Am (Pemeliharaan Rekod-rekod Kerajaan Bil. Dalam hal ini. 1 tahun 1997). Segala dokumen rasmi kerajaan yang dipertanggungjawabkan perlulah diurus dengan baik mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebagai lambang kecintaan kepada negara dan kerajaan yang memerintah.

Nota Kuliah SSBS 3204. Kursus Induksi Perkhidmatan Awam dan Kenegaraan Edisi Kedua. Prosedur Kualiti. Diperoleh pada Oktober 10. (2009). (2010).kbs. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. (Tidak diterbitkan). Narni Che Yusoff. Mok Soon Sang.my/iso/PK-KBS%20%28S%29-02. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (Penyusun). 9 . Surat Pekeliling Am Sulit Bilangan 3. Bhd. (Tidak diterbitkan). Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88).pdf Kerajaan Malaysia.(2010). Kementerian Belia dan Sukan. Undang-undang Berkaitan Rahsia Rasmi. Prosedur Pengurusan Rekod Kualiti. Muhammad Sharif Pono. Siri Pengajian Sosial . (1997). 2010 daripada http://www.BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Hussin. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: International Law Book Services. (1981).gov. (2009).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->