Islam sebagai Agama Rahmatan Lil’alamin

a. Pengertian Pengertian Islam dalam pengertian Arab disebut Dinul Islam. Kata Islam berasal dari kata kerja Aslama yang artinya menyerah, tunduk, atau patuh. Dari asal kata aslama ini didefinisikan menjadi beberapa arti yaitu salam artinya keselamatan, taslim artinya penyerahan, salam artinya memelihara, sullami artinya titian dan silm artinya perdamaian. Dinul Islam mengandung pengertian peraturan yang diwahyukan oleh Allah Swt kepada para rasul untuk ditaati dalam rangka menciptakan keselamatan, kesejahteraan dan perdamaian bagi umat manusia. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw diperuntukkan bagi seluruh umat manusia pada umumnya dan melintas batas ruang dan waktu. Oleh sebab itu, Islam dikenal sebagai agama yang bersifat universal. Bahwa Islam ditujukan untuk semua ras manusia, tanpa terkecuali, tersurat dengan jelas dalam firman Allah berikut ini, “Dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk rahmat bagi semesta alam” (QS al-Anbiya’ [21]: 107). Para ulama memberikan pengertian terhadap keuniversalan (rahmatan lil alamin) Islam melalui perspektif definisi Islam yang meliputi : • Pertama, Islam berarti tunduk dan menyerah kepada Allah Swt • serta mentaati-Nya yang lahir dari kesadaran. Ketundukan dengan penuh kesadaran adalah hakikat Islam. Kedua, Islam adalah kumpulan peraturan yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw yang di dalamnya terkandung peraturan-peraturan tentang akidah, akhlak, mu’amalat, dan segala berita yang disebut di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah adalah perintah agar disampaikan kepada manusia. 1

ada dua bentuk hubungan. kecuali yang paling baik (bertakwa) dalam menunaikan fungsinya sebagai pemimpin (khalifah) dimuka bumi sekaligus sebagai hamba Allah Swt. sosial. Itulah hakikat Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin. baik dalam bidang kerohanian.b. saling menghargai dan saling menghormati. Makna Ukhuwah Islamiyah 2 . yaitu ibadah dan mu’amalah yang bersumber dari alQur’an dan sunnah Rasulullah. Konsep Ajaran Islam sebagai Agama Rahmatan Lil’alamin Sebagaimana kita ketahui dalam syariat Islam. Semua manusia diciptakan dari satu asal yang sama. kesukuan. Persaudaraan manusia semakin dikembangkan. Pada akhirnya terciptalah kehidupan yang tenteram dan sejahtera. Sedangkan mu’amalah ialah usaha atau pola daya hubungan anatara manusia yang satu dengan manusia yang lain sekaligus dengan lingkungan sekitar (alam). Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat. Ibadah ialah seperangkat aktifitas dengan ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur pola hubungan diantara manusia dengan Tuhannya. Islam tidak memberi hak-hak istimewa bagi seseorang atau golongan lainnya. Atas prinsip persamaan itu. ekonomi dan kebudayaan. baik diskriminasi secara keturunan. karena sesama manusia bukan hanya berasal dari satu bapak satu ibu (Adam dan Hawa) tetapi karena satu sama lain saling membutuhkan. Islam menentang setiap bentuk diskriminasi. Bahkan Nabi Muhammad bersabda “Tidak beriman seorang kamu sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri”. kekayaan dan lain sebagainya. maupun dalam bidang politik. Dari sinilah konsep ajaran Islam dapat diketahui dan dipelajari. kebangsaan. Tidak ada kelebihan yang satu dari yang lainnya. dan masyarakat mempunyai kewajiban bersama atas kesejahteraan tiap-tiap anggotanya. Hubungan antar sesama manusia disebut hablum minannas. maupun karena wana kulit. maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

3. Dalam Al – Qura’an Allah swt berfirman : “Hai sekalian manusia. Ta’aruf Kata ta’aruf berarti saling mengenal sesama manusia. Tahapan Implementasi Ukhuwah dalam Islam A. Ukhuwah harus konsisten dengan ajaran Islam yang selalu merujuk pada Al Qur’an dan Sunnah serta jauh dari khurafat dan bid’ah 4. 2.1. Ta’aluf 3 . Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 3. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling taqwa diantara kalian. Ukhuwah harus disertai dengan iman dan taqwa. sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempun dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Ukhuwah harus benar-benar murni karena Allah Swt 2. Syarat – syarat ukhuwah Syarat – syarat ukhuwah itu antara lain : 1. Pengertian Ukhuwah Ukhuwah” berasal dari kata dasar “akhu” yang berarti saudara. sahabat. Ukuwah dibangun atas dasar saling membantu dan menyokong satu sama lain baik dalam suka maupun duka. dan dapat pula berarti pergaulan. teman.” (Al-Hujurat(49): 13) B. Ukhuwah harus didasarkan pada saling memberi nasehat di jalan Allah 5. persahabatan. hal ini bisa dilakukan dengan memilih sahabat seiman dan memilih teman yang memiliki kualitas taqwa serta serta keshalihan di samping juga memiliki akhlak yang baik. Kata “ukhuwah” sebagai kata jadian dan mempunyai pengertian persaudaraan.

kepada orang-orang beriman yang hati mereka dipersatukan oleh Allah Swt.Ta’aluf berarti bersatunya seorang muslim dengan muslim lainnya. Tolong-menolong dalam menaati Allah dan Rasulullah d. Tafahum Hendaklah terjalin sifat Tafahum (saling memahami) antara seorang muslim dengan saudaranya sesam muslim. Ta’aluf berasal dari kata ilf yang artinya persatuan. Kata ulfah serupa dengan kata ilf memiliki makna kecintaan kepada Allah Swt. Allah berfirman: “ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. I’talafu an-nasu artinya orang-orang yang bersatu dan bersepakat. lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah. Ri’ayah dan Tafaqud Ikrar menolong agama Allah dan 4 . yang diawali dengan kesepahaman dalam prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Berpegang kepada tali Allah yaitu Al-Qur’an c. Mengadakan kebenaran e. Berupaya menghilangkan sebab-sebab kedengkian D. lalu dalam masalah-masalah cabang yang perlu di pahami secara bersama. orang-orang yang bersaudara (Ali Imran (49): 13) C. b. Berpegang teguh hanya kepada aturan Allah. bersatunya seseorang dengan orang lain. maka Allah mempersatukan hatimu. Adapun prinsip yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah sebagai berikut : a.

5 .Pengertian ia bisa ri’ayah dan tafaqud adalah hendaknya sebelum seseorang muslim meperhatikan keadaan saudaranya agar bersegera memberikan karena pertolongan saudaranya E. F. Menolongnya mencegahnya baik dari saat menzhalimi maupun saat dizhalimi. Seseorang tidak menjerumuskan saudaranya kepada sesuatu yang buruk atau dibenci. d. c. tidak membiarkannya tatkala ia meraih mencegah kemaslahatan seorang yang tidak dan membahayakan orang lain. pertolongan merupakan salah satu hak saudaranya yang harus ia tunaikan. Allah Swt melarang orang-orang beriman untuk bantu membantu dalam kebatilan dan berbuat dosa. Tanashur Masih sejenis dengan ta’awun tetapi ruang lingkupnya lebih lua. lebih menggambarkan cinta dan loyalitas. jalan hidayah dan meminta. Tanashur dua orang yang berukhuwah dalam Islam antara lain maknanya adalah : a. Menolong saat menzhalimi yakini dengan cara perbuatan zhalim. Allah Swt telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bantu-membantu mandub (sunnah) dalam melaksanakan taqwa kebaikan dan disebut dengan kata al-birr meliputi hal-hal yang wajib dan sedangkan berarti menjaga kewajiban. Menolongnya jalan dakwah. b. Hendaklah saudaranya menolongnya dari setan yang membisikkan kejahatan kepadanya dan dari pikiran-pikiran buruk yang terlintas pada dirinya untuk menunda pelaksanaan orang amal yang kebaikan. Ta’awun Ta’awun berarti saling membantu. sedangkan menghadapi setiap menghalanginya dari jalan kebenaran.

di mana tentunya kesadaran terhadap hal ini akan memberikan konsekuensi berikutnya. sahabat. persahabatan. Pengertian Ukhuwah Islamiyah Ukhuwah” berasal dari kata dasar “akhu” yang berarti saudara. Ukhuwah Islamiyah a. dimana antara yang satu dengan yang lainnya seakan-akan berada dalam satu ikatan Artinya: adalah kedua "Sesungguhnya karena dan itu orang-orang damaikanlah kepada mu'min antara Allah bersaudara saudaramu bertakwalah supaya kamu mendapat rahmat. sehingga jika dipadukan antara kata “ukhuwah” dan “Islamiyah” akan berarti persaudaraan islam atau pergaulan secara / menurut islam. Rasulullah saw bersabda: Artinya: "Orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. dan dapat pula berarti pergaulan. Sedangkan “Islamiyah” berasal dari kata “Islam” yang dalam hal ini memberi / menjadi sifat dari “ukhuwah”. saat dizhalimi adalah berusaha menghindarkannya dari kezhaliman yang menimpanya." (Al Hujurat:10) Juga di dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar ra yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim." Dari dalil naqli di atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian Ukhuwah Islamiyah adalah gambaran tentang hubungan antara orangorang Islam sebagai satu ikatan persaudaran. b. Kata “ukhuwah” sebagai kata jadian dan mempunyai pengertian persaudaraan. Dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkannya dizalimi. teman. Macam – macam ukhuwah Islamiyah 6 .menolong 4. kita dapat menyimpulkan bahwa sesama muslim dan juga sesama mu'min adalah bersaudara.

c. dan anak yatim • Menghormati / mengasihi mualaf (orang yang baru masuk Islam) 7 . Contoh – contoh ukhuwah Islamiyah yaitu : • Tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan • Bersikap sopan dan lemah lembut • Menjalin hubungan sillaturrahmi • Dilarang mencela diri sendiri dan meremehkan sesama mukmin • Dilarang menggunjing kepada sesama manusia • Menolong orang fakir miskin. bersabda.Di dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung masalah ukhuwah Islamiyah dan dapat kita simpulkan bahwa di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak empat macam persaudaraan: 1) Ukhuwah ‘ubudiyah atau saudara kesemahlukan dan kesetundukan kepada Allah. ‫انتم اصحابي اخوانناالدين ياتون بعدى‬ “Kalian adalah sahabat-sahabatku. 2) Ukhuwah Insaniyah (basyariyah) dalam arti seluruh umat manusia 3) 4) adalah bersaudara. persaudaraan antarsesama Muslim. ibnu sabil. Rasulullah Saw. Ukhuwah wathaniyah wa an-nasab. saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah (wafat)-ku”. karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Ukhuwah fi din Al-Islam.

Allah Al-Maidah hendak (5):48 menguji yang artinya : Sekiranya Allah menghendaki. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan adalah yang bertaqwa. tetapi kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. sebagaimana Allah jelaskan dalam QS. tetapi Allah juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia Allah untuk tidak memilih jalan hidup berdasarkan pertimbangan rasionya. Sekalipun Allah memberikan petunjuk kebenaran melalui ajaran islam. niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat. Itulah fitrah manusia. sebagaimana firman Allah dalam QS. sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri (dan bersumber) dari lelaki dan wanita. Dalil naqli ukhuwah insaniyah seperti yang tercantum dalam QS. bahkan Rsulpun dilarang melakukannya. dan kami jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya Tuhan Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” 2. karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Ukhuwah Insaniyah. Makna Ukhuwah Insaniyah Konsep Persaudaraan sesame manusia. padahal Allah bisa bila mau. Oleh karena itu sejak awal penciptaan. Pengertian ukhuwah Insaniyah Ukhuwah Insaniyah (basyariyah) dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara. agar kamu semua saling kenal mengenal (bekerja sama). Prinsip kebebasan itu menghalangi pemaksaan suatu agama oleh otoritas manusia. dilandasi oleh ajaran bahwa sesame umat manusia adalah makhluk Allah. Al-Hujurat:13 yang artinya : “ Wahai seluruh manusia. Yunus 8 .Ukhuwah Insaniyah 1. tetapkan manusia sebagai satu umat.

tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya.10:99 yang artinya : Dan jikalau Tuhanmu menghendaki. Berdakwah kepada Allah swt. 3. mereka masih hidup 4. Sikap Umat Islam terhadap Umat Non Islam Kewajiban seorang Muslim terhadap non muslim ada beberapa bentuk. di antaranya: 1. maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Al-Baqarah (2): 256 Allah juga berfirman : Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam). dalam QS> alKahfi (18):29 Allah berfirman: Dan katakanlah: Kebenaran itu dating dari Tuhanmu. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supanya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dalam QS. yaitu dengan menyerunya kepada Allah dan menjelaskan hakikat Islam kepadanya semampu yang dapat ia lakukan dan berdasarkan ilmu yang ada padanya 9 . Senada dengan makna ayat tersebut. sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah. Contoh ukhuwah insaniyah Contoh – contoh ukhuwah insaniyah antara lain : • • • • • • Menyantuni orang Non Muslim yang lemah Memaafkan orang Non Muslim yang berbuat Bergaul dengan sesama manusia dengan baik Mengupayakan sikap perdamaian (rekonsiliasi) Kadang-kadang harus bersikap tegas terhadap Memohonkan ampunan Allah untuk mereka di kala kesalahan jika terjadi perselisihan orang yang ingkar (kafir).

Tidak berbuat zhalim terhadap jiwa. harta atau pun kehormatannya bila ia seorang Dzimmi (non muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk kepada hukum Islam serta wajib membayar jizya). Tidak memulai salam dengannya tetapi tetap membalasnya 10 . atau Musta’man (non muslim yang mendapatkan jaminan keamanan) atau pun Mu’ahid (non muslim yang mempunyai perjanjian damai).2. 3. sewa dan sebagainya dengannya 4. Tidak ada penghalang baginya untuk bertransaksi jual beli.

maka Allah menurunkan ayat 8 surat alMumtahanah (S. perbedaan 11 . Konsep Kebersamaan dalam Pluralitas Konsep kebersamaan dalam pluralitas agama adalah setiap manusia yang hidup bersama di masyarakat akan menyadari lingkungan yang serba plural. Nasrani. Komunitas Madinah terdiri dari muslim. Piagam Madinah ini terdiri atas 37 pasal. Pengertian Pluralitas Agama Pluralitas agama ialah realitas sosial yang terjadi di tengahtengah masyarakat berupa keragaman agama yang hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain. Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah. diantaranya memuat perjanjian bahwa apabila kota Madinah diserang musuh. Dalam rangka membangun dan memelihara kerukunan hidup antar umat beragama dan ketertiban dalam bermasyakat dan bernegara. dan tidak sama dengan dirinya. maka semua penganut agama berkewajiban membela Madinah dan melawan musuh secara bersama-sama. berbeda.60) "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu". Dan bahkan masyarakat yang homegen pun.Kebersamaan dalam Pluralitas Agama a. pluaralitas agama seperti ini harus dipelihara dan dibina dalam rangka menjaga kebersamaan dan kedamaian dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Pluralitas agama seperti ini merupakan suatu keniscayaan yang diterima bahkan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari disebutkan bahwa ketika Asma' puteri Abu Bakar menolak pemberian hadiah dari ibunya (mantan isteri Abu Bakar) karena masih musyrik. dan berbagai keyakinan lainnya. Yahudi. Dengan demikian. b.

berupa ideologi atau aqidah. ataupun lemahnya kekuatan kaum muslimin dewasa ini. Kesimpulan Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebuah komunitas (bisa berbentuk negara) hanya akan eksis dengan adanya kesatuan dan dukungan elemen-elemennya. karena perbedaan manusia adalah kehendak Tuhan. Namun persaudaraan inipun perlu didahului oleh suatu faktor pemersatu.antar individu pasti ada. Dua komunitas dengan rasa kesatuan yang nyaris hilang. 12 . Dari sini mungkin kita mulai dapat menarik kesimpulan penyebab aksi-aksi separatisme di tanah air. Sedang kesatuan dan dukungan ini tidak akan lahir tanpa adanya rasa saling bersaudara dan mencintai.

com/2010/10/kerukunan-antar-umatberagama.com/2008/08/ukh uwah-islamiyah.html 13 .blogspot.blogspot.com/2009/12/24/kerukunan-beragama/ http://aadesanjaya.wordpress.html http://faris106.Daftar Pustaka http://tafany.socialgo.html http://eddysyahrizalkumpulanmakalahku.com/magazine/read/ukhuwahislamiyah_41.

......... 1 Konsep Ajaran Islam sebagai Agama Rahmatan Lil’alamin ....................................................................... Islam sebagai Agama Rahmatan Lil’alamin Pengertian ..................................................................................... INE APRILIYANI KEMAL IFSANTIN F...... 1 / D-IV JALAN TOL NOVEMBER 2010 DAFTAR ISI Kata Pengantar ....... ............ b....................................... 2 Makna Ukhuwah Islamiyah 14 .. ...................Disusun Oleh : FITRIA APRILIYANI HARYO BASKARA N...... ..................... i Daftar Isi .............. ii a........................

.................................. Contoh-contoh Ukhuwah Islamiyah .. Syarat-syarat Ukhuwah ...................................................19 15 ......................... .... Pengertian Ukhuwah Islamiyah ...................10 c..... ............ Contoh Ukhuwah Insaniyah ............................. Pengertian Ukhuwah ..14 Kebersamaan dalam Pluralitas Beragama 1........... Makna Ukhuwah Insaniyah ............................................................................ ....... 5 4.......18 Daftar Pustaka ........................... Konsep Kebersamaan dalam Pluralitas ........................1.................................. .................... Pengertian .............12 2.............14 4........................ Sikap Umat Islam terhadap Umat Non Islam .................................12 3.............................. 8 b... Macam-macam Ukhuwah Islamiyah ....17 Kesimpulan ............16 2........................................................................ Pengertian Ukhuwah Insaniyah ............................................. 4 2...................... Tahapan Implementasi Ukhuwah dalam Islam .......... Ukhuwah Islamiyah a.....................10 Ukhuwah Insaniyah 1....................................................................4 3. .............................................................................................

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. berkat rahmatNyalah kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. karena telah memberikan waktu kepada kami serta mendukung kerja kami dalam menyelesaikan makalah ini. Kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Jakarta. Semoga makalah yang telah kami susun dengan penuh keyakinan ini dapat bermanfaat. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung serta membantu kami dalam penulisan makalah ini. Makalah ini disusun untuk memenuhi nilai mata kuliah Agama Islam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Orang tua kami. November 2010 Penulis 16 . Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful