PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1.

OBJEKTIF AM Guru-Guru dan murid-murid akan: a) Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin, mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. b) Mengetahui dan memahami kaedah, stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan. c) Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli kelab atau persatuan yang dipimpin d) Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang, mengelola, menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin. e) Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa, berketrampilan dan berwawasan. 2. OBJEKTIF KHUSUS a) Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan b) Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan. c) Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan d) Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang. e) Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan. f) Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara, perlembagaan negara dan Wawasan 2020.

3. KELAB ATAU PERSATUAN Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan masing-masing. 3.1 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: Menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama supaya murid-murid berpeluang dan berkesempatan: a. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan. b. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari. c. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.

Draf Aktiviti Tahunan. e. Tujuan dan matlamat b. BIDANG TUGAS AJK . Surat Panggilan/Notis Mesyuarat Agung. Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan. Surat Kelulusan Penubuhan oleh Pendaftar Kelab dan Persatuan (Guru Besar) 6. Penubuhan Jawatankuasa Penaja 2. Berkongsi sumber dan peralatan. Mewujudkan wahana kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi 4. Peraturan d. # Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua atau Guru Besar # Mendaftarkan ahli-ahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar # Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : a. 5. Mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f. Aktiviti dan kegiatan c. Perlembagaan # Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua atau Guru Besar dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas. Memilih Ahli Jawatankuasa b. Mesyuarat Agung. 4. Pengendalian Mesyuarat Agung: i.d. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN # Murid-murid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:a. ii. 4. Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan c. Draf Perlembagaan Persatuan 3. Pengesahan dokumen kelab atau persatuan # Mengoperasikan kelab atau persatuan PENUBUHAN KELAB DAN PERSATUAN Prosedur Penubuhan: 1.

Bidang Tugas Penaung Disandang oleh GB/pengetua sekolah Membuat pemantaun secara keseluruhan mengenai pelaksanaan aktiviti dan pengurusan sesebuah persatuan supaya selaras dengan peraturan persatuan dan undang-undang KPM 2. melaksana dan menyelia aktiviti pertubuhan Menjalankan tugas sebagaimana ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan 4. Pejabat Pendidikan Negeri & Daerah. Bidang Tugas AJK Setiausaha Menyimpan pendaftaran keahlian Bertanggungjawab dalam urusan surat menyurat dengan badan luar pentadbir sekolah dan ahli pertubuhan Menjemput dan mengedar surat pangilan semua jenis mesyuarat Bekerjasama dengan pengerusi bagi mentadbir dan mengurus pertubuhan Menjalankan tugas seperti ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan 5. Bidang Tugas Penasihat Disandang oleh Penolong Kanan Kokurikulum (PKKK) Membuat pemantaun secara keseluruhan mengenai pelaksanaan aktiviti dan pengurusan sesebuah persatuan supaya selaras dengan peraturan persatuan dan undang-undang KPM 3. PERANAN GURU PENASIHAT o Setiap guru perlu melibatkan diri dengan kegiatan kokurikulum o Merupakan tugas rasmi dan wajib dilaksanakan o Tugas dalam kegiatan kokurikulum dicatat dalam senarai tugas yang dikeluarkan oleh pentadbir sekolah o Tanggungjawab & peranan adalah mengikut keperluan o Memainkan peranan yang penting untuk menjamin unit berkenaan bergerak aktif o Antara peranan Guru Penasihat ialah: Memberi panduan. sekolah dijalankan dengan berkesan Menghadiri dan memberi nasihat dalam mesyuarat agung dan mesyuarat jawatankuasa Menjadi pengantara antara pentadbir sekolah dengan murid Berperanan aktif memberi tunjuk ajr dan latihan kepada ahli . Bidang Tugas AJK Bendahari Menyimpan rekod dan stok harta pertubuhan Memungut yuran dan menyimpan penyata pemungutan yuran Memungut dan menyimpan penyata keluar masuk wang Mengurus dan mentadbir pembelian dan kewangan Menyimpan dan menyiapkan penyata kira-kira Menjalankan tugas mengikut ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan 6. Bidang Tugas Pengerusi Mengurus & mentadbir pertubuhan mengikut perlembagaan Melaksanakan keputusan mesyuarat agung & mesyuarat jawatankuasa kecil Mempengerusikan mesyuarat pertubuhan Merancang.1. nasihat. bimbingan dan sebagainya kepada jawatankuasa dalam aspek pentadbiran dan melaksanakan aktiviti Melaksana dan menentukan polisis KPM.