P. 1
Amalan Tarekat Al-Ahmadiah SELAWAT AZIMIAH

Amalan Tarekat Al-Ahmadiah SELAWAT AZIMIAH

|Views: 659|Likes:
Published by azaidi88

More info:

Published by: azaidi88 on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

Amalan Tarekat Al-Ahmadiyyah

Perkara pertama yang di tekankan di dalam Tarekat Ahmadiyyah ialah "AURAD". Buat para
pembaca, aurad adalah perkataan Bahasa Arab yang bermaksud wirid-wirid.anya adalah kata
!amak atau di dalam Bahasa nggeris dinamakan "plural" kepada perkataan wirid. Di petik
daripada #itab Pengantar kepada Tarekah Ahmadiyyah Arrashiddiyyah Aldandarawiyyah$
ةيوردندلا ةيدشرلا ةيدمحلا ةقيرطلل ةيورملا رثاملا دئارف% karangan Al-&arhum 'heikh (a!i
Ahmad bin 'heikh (a!i &uhammad 'aid bahawa amalan dan wirid Tarekah Ahmadiyyah
yang utama ada tiga iaitu)-
*-Al-Tahlil $ ليلهتلا %
+a,a-nya ialah)-
ة
ٍ
ح
َ
م
ْ
ل
َ
ل
ّ
ك


"
#
"
للا $

%&

ر
َ
د
'
م
(
ح
َ
)

#

للا *
+
ا
"
#
َ
ل
َ
ا
"
*
َ

#
"
للا ,

ل
ْ
-
"
#

.
َ
&
"
و
َ
ا)
َ
/
َ
د
َ
- َ 0
ٍ
1َن
َ
و
َ
.rtinya)- Bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan /abi &uhammad itu adalah pesuruh
Allah pada setiap kerlipan mata dan na,as sebanyak bilangan ilmu Allah.
0-'elawat A-amiah $ةيم2.لا 3ا%ل4لا %
+a,a-nya ialah)-
56
"
77ل
(
ا ,
"
77ي
ْ
2
"
.
َ
ل
ْ
ا #
"
77للا #
"
778
ْ
و
َ
ر
"
%
ْ
9

:
"
;
َ
ل

ا
َ
&
ْ
<
َ
!
ْ
ن
ّ
ا
"
,
(
ه

ل
+
لا
َ

,

ل
"
ا
ْ
%
َ
77- َ #
"
77:
"
=
ْ
)
َ
ا
ْ
>
َ
و
َ
,
"
ي
ْ
2
"
.
َ
ل
ْ
ا #
"
للا ?
"
ر
ْ
- َ @
َ
اكر
ْ
<
َ
A)
َ

5B
"
د
ٍ
77م
(
ح
َ
)

ا77ن
َ
*%
ْ
)
َ
C77ل
َ
- َ C
َ
ل
ّ
774
َ
D

@
ْ
<
َ
,
"
77ي
ْ
2
"
.
َ
ل
ْ
ا #
"
للا
ر
"
د
ْ
77قَ:
"
,
"
77ي
ْ
2
"
.
َ
ل
ْ
ا #
"
77للا !
ّ
E
"
ن
َ
$
"
F Cل
َ
- َ و
َ
,
"
ي
ْ
2
"
.
َ
ل
ْ
ا ر
"
د
ْ
قَل
ْ
ا
0
ٍ
771َن
َ
و
َ
ة
ٍ
77ح
َ
م
ْ
ل
َ
ل
ّ
77ك

!
ْ
ف
"
,
"
ي
ْ
2
"
.
َ
ل
ْ
ا #
"
للا 3
"
ا
ْ
B َ ة
"
م
َ
2
َ
- َ
G
"
ا
ْ
و
َ
د
َ
77:
"
ة
H
77م
َ
ئ
"
ا
ْ
/
َ
I
H
JK
َ
,
"
ي
ْ
2
"
.
َ
ل
ْ
ا #
"
للا ,
"
ل
ْ
-
"
!
ْ
ف
"
ا)
َ
/
َ
د
َ
- َ
ا77ي
َ
د

77م
(
ح
َ
)

اي
َ
ان
َ
*%
ْ
)
َ
اي
َ
;
َ
قّح
َ
ل
"
ام
H
ي
ْ
2
"
.
ْ
D
َ
,
"
ي
ْ
2
"
.
َ
ل
ْ
ا #
"
للا
ل
َ
77L
ْ
)
"
#
"
77ل
"
F C77ل
َ
- َ و
َ
#
"
77ي
ْ
ل
َ
- َ ,
ْ
ل
ّ
77&
َ
و
َ
,
"
ي
ْ
2
"
.
َ
ل
ْ
ا M
"
ل

N ل
ْ
ا اB َ
O
"
و
ْ
ر
P
77لا Q
َ
77ي
ْ
:
َ
=
َ
77.
ْ
م
َ
8
َ
ا77م
َ
ك
َ
#

9
َ
ي
ْ
:
َ
و
َ
C
ْ
9
"
ي
ْ
:
َ
R
ْ
م
َ
8
ْ
او
َ
;
َ
ل
"
B َ
#

77ل
ْ
.
َ
8
ْ
او
َ
ا77)
H
ا9
َ
)
َ
و
َ
ة
H
772
َ
قَي
َ
ا779
H
S
"
ا:
َ
و
َ
ار
H
T
"
ا77U
َ
0
"
771ْ 9
(
لاو
َ

اي
َ
ن
ْ
د
P
7لا C7ف
"
V
"
%
ْ
78

%

ل
ْ
ا R
"

ْ
م
"
8
َ
Q
ْ
)
"
C
ْ
D
"
ا
ْ
6 َ ل
"
اح
H
و
ْ
ر

W
ّ
ر
َ
اي
َ

,

ي
ْ
2
"
- َ اي
َ
I
"
ر
َ
X
"
لا ل
َ
E
ْ
>
َ
.rtinya)- 1a Allah2 'esungguhnya aku mem3h3n kepada&u dengan /ur 4a!ah Allah yang
&aha Besar, yang memenuhi segala pen!uru 5Arasy Allah 1ang Besar, dan dengannya berdiri
seluruh alam Allah yang Agung. &3ga .ngkau berselawat ke atas penghulu kami &uhammad
'.A.4 yang mempunyai martabat yang agung dan ke atas keluarga /abi Allah 1ang Besar,
dengan kadar kebesaran 6at Allah 1ang &aha Besar, pada setiap kerlipan mata dan na,as
sebanyak bilangan ilmu Allah 1ag &aha Besar, dengan selawat yang berkekalan
sebagaimana kekalnya Allah 1ang &aha Besar, Pengh3rmatan bagi .ngkau wahai tuan kami,
wahai &uhammad, wahai yang mempunyai akhlak yang besar $indah%. 'alam kese!ahteraan
daripada&u ke atas keluarganya seperti yang demikian itu !uga. (impunkanlah di antara aku
dan dia $/abi &uhammad '.A.4 % sebagaimana .ngkau menghimpunkan antara r3h dan
!asad, -ahir dan batin sama ada ketika sedar atau tidur. 7adikanlah dia $/abi &uhammad
'.A.4 % wahai Tuhanku, r3h bagi -atku daripada sekalian wa!ah $keadaan% di dalam dunia ini
sebelum hari akhirat, wahai Allah yang &aha Besar.
8-stigh,ar #abir $ريEYلا را1Zت&*ا %
!
(
77ح
َ
ل
ْ
ا %
َ
77T

*
+
ا
"
#
َ
77ل
َ
ا
"
*
َ
5
ْ
6
"
77ل
(
َ
ا ,
َ
77ي
ْ
2
"
.
َ
لا #
َ
77للا ر

1
"

َ
&
ْ
<
َ
َ
َ

W

%
ْ
77D

<
َ
و
َ
G
"
ار
َ
77ك
ْ
*
"
او
َ
$
"
J[
َ
ل
ْ
اB َ W
"
%
ْ
ن

6 P 77لا ر
َ
ا771(\
َ
G
َ
%
ْ
ي
P
قَلا
G
"
ا77ث
َ
لاو
َ
W
"
%
ْ
ن

6 77ل
+
او
َ
ا77ه
َ
ل
ّ
ك
"
CK
"
ا.
َ
م
َ
ل
ْ
ا R
"
ي
ْ
م
"
8
َ
Q
ْ
)
"
#
"
ي
ْ
ل
َ
ا
"

ا779
H
S
"
ا:
َ
و
َ
ار
H
T
"
ا77U
َ
]
H
ط
َ
Xَ و
َ
اد
H
م
ْ
- َ #

ت

E
ْ
ن
َ
B ْ <
َ
^
ٍ
ن
ْ
B َ ل
ّ
ك

Q
ْ
)
"
و
َ

C
ْ
D
"
ا9
َ
Y
َ
777&
َ
و
َ
C
ْ
D
"
ا777ك
َ
ر
َ
ح
َ
R
"
777ي
ْ
م
"
8
َ
C
ْ
777ف
"
J
H
.
ْ
ف
"
و
َ
*
H
%
ْ
777>
َ

Q
َ
77)
"
اد
H
)
َ
ر
ْ
77&
َ
اد
H
:
َ
<
َ
ام
H
ئ
"
ا/
َ
اه
َ
ل
ّ
ك
"
C
ْ
&
"
ا1َن
ْ
<
َ
و
َ
C
ْ
D
"
ار
َ
ط
َ
Xَ و
َ

,
ْ

َ
- ْ <
َ
*
َ
_
ْ
6
"
77ل
(
ا ^
"
ن
ْ
6 ( 77ل
ْ
ا Q
َ
7)
"
و
َ
,
ْ
77ل
َ
- ْ <
َ
_
ْ
6
"
77ل
(
ا ^
"
ن
ْ
6 ( 77لا
/
َ
اد
َ
77)
"
و
َ
I

/
َ
ار
َ
*
"
ا #

ت
ْ
774
َ
4
(
Xَ و
َ
I

ر
َ
د
ْ
77قل
ْ
ا #

D
ْ
د
َ
8
َ
و
ْ
<
َ
ا)
َ
/
َ
د
َ
- َ
َ

#
"
ل
"
ا
َ
77م
َ

َ
ا779
َ
:
ّ
ر
َ
#
"
778
ْ
و
َ
$
"
J
َ
[
َ
ل
"
C
ْ
Z
"
E
َ
9
ْ
ي
َ
ام
َ
ك
َ
#
"
للا 3
"
ام
َ
ل
"
ك
َ

C`
َ
ر
ْ
ي
َ
و
َ
ا9
َ
:
P
ر
َ
^
P
ح
"
ي

ام
َ
ك
َ
و
َ
#
"
ل
"
ام
َ
ك
َ
و
َ
.rtinya)- Aku mem3h3n keampunan kepada Allah 1ang &aha Besar, yang bahawasanya
tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang &aha (idup lagi &aha Berdiri dengan sendirinya.
&aha Pengampun bagi segala d3sa, wahai yang &emiliki #eagungan dan #emuliaan. Aku
bertaubat kepada-/ya daripada segala !enis maksiat, d3sa dan kesalahan yang telah aku
lakukan sama ada dengan senga!a atau tidak senga!a, sama ada yang -ahir mahu pun yang
batin, sama ada pada perkataan, perbuatan dalam setiap pergerakan atau diamku, yang
terlintas di hatiku dan diriku semuanya selama-lamanya. Tidak kira sama ada d3sa-d3sa yang
aku ketahui atau tidak aku ketahui, sebanyak mana yang dicakupi 3leh lmu Allah, yang
dihitung 3leh buku amalan dan yang ditulis 3leh pena. 'ebanyak mana yang diadakan 3leh
9udrat dan dituntut 3leh radat dan sebanyak tinta kalimah-kalimah Allah sepertimana yang
selayaknya bagi kebesaran -at Tuhan kami ,keel3kan/ya, kesempurnaan/ya dan sepertimana
yang dikasihi 3leh Tuhan kami dan yang diredhai/ya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->