Amalan Tarekat Al-Ahmadiah SELAWAT AZIMIAH

Amalan Tarekat Al-Ahmadiyyah

Perkara pertama yang di tekankan di dalam Tarekat Ahmadiyyah ialah "AURAD". Buat para
pembaca, aurad adalah perkataan Bahasa Arab yang bermaksud wirid-wirid.Ianya adalah kata
jamak atau di dalam Bahasa Inggeris dinamakan 'plural' kepada perkataan wirid. Di petik
daripada Kitab Pengantar kepada Tarekah Ahmadiyyah Arrashiddiyyah Aldandarawiyyah(
‫ )فرائد الماثر المروية للطريقة الحمدية الرشدية الدندروية‬karangan Al-Marhum Sheikh Haji
Ahmad bin Sheikh Haji Muhammad Said bahawa amalan dan wirid Tarekah Ahmadiyyah
yang utama ada tiga iaitu:1-Al-Tahlil ( ‫) التهليل‬
Lafaznya ialah:-

ّ ُ ‫ل اللهِ ِفي ك‬
ُ ‫سو‬
‫ة‬
ٍ ‫ح‬
َ ‫م‬
َ ‫م‬
ُ ‫مد ٌ َر‬
ْ َ‫ل ل‬
ّ ‫ح‬
ُ ‫ه‬
ُ ‫ه ا ِل ّ الل‬
َ َ ‫ل َا ِل‬
‫ه‬
َ َ ‫وَن‬
ِ ‫ه‬
ِ ‫م الل‬
ِ َ‫ما و‬
ُ ْ ‫عل‬
ُ َ ‫سع‬
َ َ ‫س عَد َد‬
ٍ ‫ف‬
Ertinya:- Bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh
Allah pada setiap kerlipan mata dan nafas sebanyak bilangan ilmu Allah.
2-Selawat Azamiah (‫) الصلوات العظمية‬
Lafaznya ialah:-

َ
َ ُ ‫سا َل‬
‫ذي‬
ِ ‫جلهِ الللهِ ال ْعَظ ِي ْلم ِ ال ّل‬
ْ َ‫ك ب ِن ُوْرِ و‬
ْ ‫يأ‬
ّ ُ‫َالل ّه‬
ْ ّ ‫م ا ِن‬
َ ‫مل أ‬
‫م‬
‫ر‬
‫ع‬
‫ن‬
‫ركا‬
َ
َ
ُ ِ ‫ت ب ِلهِ عَلوَا ْل‬
ْ ‫م‬
َ ْ ‫ش اللهِ ال ْعَظ ِي ْم ِ وَقَا‬
َ
ْ
ِ َ ْ
ّ َ ُ‫ن ت‬
‫ملدٍ ِذي‬
َ ‫م‬
ْ ‫اللهِ ال ْعَظ ِي ْلم ِ أ‬
ّ ‫ح‬
ُ ‫ولن َللا‬
َ ‫ى عَل َللى‬
ْ ‫م‬
َ ‫صلل‬
‫قلد ِْر‬
َ ِ ‫ي الللهِ ال ْعَظ ِي ْلم ِ ب‬
َ ْ ‫ال‬
ّ ِ ‫ل ن َب‬
ِ ‫قد ْرِ ال ْعَظ ِي ْم ِ وَعََلى آ‬
ّ ‫ي ك ُل‬
‫س‬
َ َ ‫ح لةٍ وَن‬
ِ ْ ‫مةِ ذ َا‬
َ ‫م‬
ْ َ‫ل ل‬
َ َ ‫عَظ‬
ْ ِ‫ت اللهِ ال ْعَظ ِي ْم ِ ف‬
ٍ ‫فل‬
ْ
ً ‫مل‬
ِ ‫ي‬
َ ِ ‫صلةً د َا ْئ‬
َ َ ‫عَد َد‬
َ ِ ‫عل ْم ِ اللهِ ال ْعَظ ِي ْم‬
ْ ِ‫ما ف‬
ِ ‫ة ب ِلد َوَام‬
َ ‫ق‬
‫م لد ُ ي َللا‬
ّ ‫ح‬
َ ‫م‬
َ ِ ‫ما ل‬
ّ ‫ح‬
ُ ‫ولَنا َيا‬
َ ‫ك َيا‬
ً ْ ‫اللهِ ال ْعَظ ِي ْم ِ ت َعْظ ِي‬
ْ ‫م‬
ُ ُ ْ ‫َذا ال‬
َ ‫مث ْل‬
‫ل‬
ِ ِ‫م عَل َي ْلهِ وَعَل َللى آل ِله‬
َ َ‫ق ال ْعَظ ِي ْم ِ و‬
ْ ّ ‫س لل‬
ِ ‫خل‬
َ ِ ‫ذ َل‬
‫ن ال لّروِْح‬
َ ‫مللا‬
ْ ‫ك َوا‬
َ ‫مع ْ ل‬
َ ‫ج‬
َ َ‫ه ك‬
ُ َ ‫ى وَب َي ْن‬
َ ‫ج‬
َ ‫ت ب َي ْل‬
ْ ِ ‫معْ ب َي ْن‬
‫ه‬
َ َ ‫س ظ َللاهًِرا وََباط ِن ًللا ي‬
ْ ّ ‫َوالن‬
ً ‫قظ َل‬
ْ ‫مللا َوا‬
ُ ‫جعَل ْل‬
ً ‫مَنا‬
َ َ‫ة و‬
ِ ‫فل‬
ْ
‫جلوْهِ ِفلى اللد ّن َْيا‬
ِ ‫ج‬
ِ ‫ى‬
ُ ُ‫مْيلِع ال ْو‬
َ ‫ن‬
ً ْ‫ب ُرو‬
ّ ‫َياَر‬
ْ ‫م‬
ْ ِ ‫حا ل ِذ َات‬
َ ْ ‫قَب‬
‫م‬
ِ ‫ل ال‬
ُ ْ ‫خَرةِ َيا عَظ ِي‬

Ertinya:- Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu dengan Nur Wajah Allah yang
Maha Besar, yang memenuhi segala penjuru ‘Arasy Allah Yang Besar, dan dengannya berdiri
seluruh alam Allah yang Agung. Moga Engkau berselawat ke atas penghulu kami Muhammad
S.A.W yang mempunyai martabat yang agung dan ke atas keluarga Nabi Allah Yang Besar,
dengan kadar kebesaran Zat Allah Yang Maha Besar, pada setiap kerlipan mata dan nafas
sebanyak bilangan ilmu Allah Yag Maha Besar, dengan selawat yang berkekalan
sebagaimana kekalnya Allah Yang Maha Besar, Penghormatan bagi Engkau wahai tuan kami,
wahai Muhammad, wahai yang mempunyai akhlak yang besar (indah). Salam kesejahteraan
daripadaMu ke atas keluarganya seperti yang demikian itu juga. Himpunkanlah di antara aku
dan dia (Nabi Muhammad S.A.W ) sebagaimana Engkau menghimpunkan antara roh dan
jasad, zahir dan batin sama ada ketika sedar atau tidur. Jadikanlah dia (Nabi Muhammad
S.A.W ) wahai Tuhanku, roh bagi zatku daripada sekalian wajah (keadaan) di dalam dunia ini
sebelum hari akhirat, wahai Allah yang Maha Besar.
3-Istighfar Kabir (‫) الستغفار الكبير‬

ََ
َّ
ْ
َ
‫ي‬
ِ ‫سَتغ‬
َ ‫ه ا ِل ّ هُلوَ ال‬
ْ ‫أ‬
َ ‫م اللذِيْ ل َا ِلل‬
َ ‫ه العَظ ِي ْل‬
َ ‫فُر اللل‬
ّ ‫حل‬
َ
‫ب‬
ّ َ‫م غ‬
َ ‫ال‬
ُ ْ‫ل َوال ِك ْلَرام ِ وَأت ُلو‬
َ ْ ‫ب َذال‬
َ ْ‫قي ّو‬
ِ ْ‫فللاَر ال لذ ّن ُو‬
ِ ‫جل‬
ِ ‫مَعا‬
ِ ‫ج‬
ِ ِ‫ا ِل َي ْه‬
َ ‫ن‬
َ ْ ‫مي ِْع ال‬
ِ ْ‫صى ك ِل ّهَللا َوا ًل ّلذ ُن ُو‬
ْ ‫م‬
ِ ‫ب َوالث َللام‬
َ ‫ل ذ َنب أ‬
ْ
‫خط َأ ظ َللاهًِرا وََباط ِن ًللا‬
‫ع‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ن‬
‫ذ‬
َ َ‫دا و‬
َ
ُ
َ
ِ َ‫و‬
ً ‫م‬
ْ
ْ ُ
ٍ ْ ّ ُ‫ن ك‬
ْ ‫م‬
َ ‫حَر‬
‫ى‬
‫َقلللوْل ً وَفِعْل ً ِفللل‬
ِ ‫ج‬
َ ‫مْيلللِع‬
َ ‫ى‬
َ َ‫ى و‬
ْ ِ ‫سلللك ََنات‬
ْ ِ ‫كلللات‬
ْ
َ ‫فاسى كل ّها دائ ِما أ‬
َ ‫خط َرات ِى وأ‬
‫ن‬
‫ل‬
‫م‬
‫دا‬
‫م‬
‫ر‬
‫ل‬
‫س‬
‫دا‬
‫ب‬
َ
‫ن‬
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
ْ
َ ْ َ َ َ‫و‬
ْ
َ
َ ‫اللذ ّنب ال ّلذى أ‬
ْ
َ
ّ
‫م‬
‫ن‬
‫ذ‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ن‬
‫مل‬
‫و‬
‫م‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ع‬
ْ
ْ
ِ
ْ ‫ب ال ّلذِىْ ل َ أعَْلل‬
ْ
ِ
ِ ْ
َ
َ
ْ ِ
َ ‫عَددما أ‬
ْ
‫ص‬
‫خ‬
‫و‬
‫ة‬
‫ر‬
‫د‬
‫ل‬
‫ق‬
ُ
‫ل‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ت‬
‫د‬
‫ج‬
‫و‬
َ
ُ
ِ َ‫ه ال َِراد َةُ و‬
ْ
َ ‫داد‬
َ ‫مل‬
ْ
َ
َ
ُ ْ ‫ص لت‬
ُ
َ ّ َ َ
ْ َ َ َ
‫ه‬
ِ ِ ‫ملا َل‬
ِ ‫ما‬
ْ َ‫ل و‬
َ ِ‫ى ل‬
َ ‫جلهِ َرب ّن َللا َوج‬
َ َ ‫ت اللهِ ك‬
َ ِ ‫ك َل‬
ِ َ ‫جل‬
ْ ِ‫ما ي َن ْب َغ‬
‫ضى‬
ِ ُ ‫ما ي‬
َ ‫ب َرب َّنا وَي َْر‬
ّ ‫ح‬
َ َ ‫مال ِهِ وَك‬
َ َ ‫وَك‬
Ertinya:- Aku memohon keampunan kepada Allah Yang Maha Besar, yang bahawasanya
tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya.
Maha Pengampun bagi segala dosa, wahai yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Aku
bertaubat kepada-Nya daripada segala jenis maksiat, dosa dan kesalahan yang telah aku
lakukan sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja, sama ada yang zahir mahu pun yang
batin, sama ada pada perkataan, perbuatan dalam setiap pergerakan atau diamku, yang
terlintas di hatiku dan diriku semuanya selama-lamanya. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang
aku ketahui atau tidak aku ketahui, sebanyak mana yang dicakupi oleh Ilmu Allah, yang
dihitung oleh buku amalan dan yang ditulis oleh pena. Sebanyak mana yang diadakan oleh
Qudrat dan dituntut oleh Iradat dan sebanyak tinta kalimah-kalimah Allah sepertimana yang

selayaknya bagi kebesaran zat Tuhan kami ,keelokanNya, kesempurnaanNya dan sepertimana
yang dikasihi oleh Tuhan kami dan yang diredhaiNya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful