Mastura_805356

1

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA COLLEGE OF LAW, GOVERNANCE AND INTERNATIONAL STUDIES MASTER IN PUBLIC MANAGEMENT

GMGG 5383 – CORPORATE GOVERNANCE

TUGASAN INDIVIDU

DISEDIAKAN OLEH : MASTURA BINTI SAPIFEE NO. K.P 820106025454

Mastura_805356

2

NO. MATRIK 805356

PROTON HOLDINGS BERHAD

Mastura_805356

3

PROTON HOLDINGS BERHAD

1.0

PENGENALAN Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (PROTON) telah ditubuhkan pada tahun 1983 dengan inisiatif oleh mantan Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad dengan tiga objektif pembangunan nasional iaitu: i. Menerajui proses perindustrian pembuatan dan automatif dalam negara. ii. Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi dalam bidang industry pembuatan automatif. iii. Memperkukuhkan keupayaan industri automatif Malaysia bagi menembusi pasaran antarabangsa. Setelah 28 tahun, PROTON telah berupaya berkembang pesat dan menguasai pasaran otomobil tempatan. PROTON juga telah berjaya menembusi pasaran luar seperti pasaran Negara ASEAN, China, India, United Kingdom, Afrika Selatan, Timur Tengah dan Afrika Utara. Aktiviti utama PROTON adalah merangkumi bidang Kejuruteraan Kenderaan, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Pengilangan

Otomobil, Pengedaran Kenderaan, Jualan Kenderaan, dan Perkhidmatan Selepas Jualan.

Persona dan Exora. Gen. .Mastura_805356 4 Sehingga kini. selepas pengambilalihan LOTUS. Lembaga Pengarah PROTON komited dalam mematuhi Amalan Terbaik seperti yang digariskan di dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (semakan 2007) dalam memastikan kepentingan para pemegang saham. Esprit. Arena. Manakala. rangkaian model Saga.1 LEMBAGA PENGARAH Lembaga komited sepenuhnya dalam memastikan prinsip dan amalan terbaik dalam tadbir urus digunapakai secara konsisten di dalam syarikat dan di seluruh kumpulan. Europa dan Evora. Exige. Satria Neo. model kereta yang dikeluarkan PROTON merangkumi Waja. Perdana V6. 2.0 AMALAN TERBAIK 2. Lembaga juga komited sepenuhnya untuk mematuhi garispanduan yang dikeluarkan Jawatankuasa Putrajaya bagi Prestasi Tinggi GLC berkaitan usaha meningkatkan keberkesanan Lembaga dan memperkukuh tadbir urus korporat GLC.2. Savvy. model keluaran PROTON juga termasuklah model Elise.

2006 eksekutif bebas Pengarah bukan 11 Februari eksekutif bukan bebas 2008 Pengarah bukan 13 May 2009 eksekutif bebas Jadual 2.1 KOMPOSISI LEMBAGA . 7.1. 6.1 2. 2. Bil Nama Pengarah 1. 4. 5. 3.1 menunjukkan senarai ahli Lembaga Pengarah PROTON bagi tahun kewangan berakhir Disember 2009.Mastura_805356 5 Jadual 2. Tarikh lantikan Dato’ Mohd Nadzmi bin Mohd Pengerusi bukan 1 Januari 2009 Salleh eksekutif bukan bebas Dato’ Haji Syed Zainal Abidin bin Pengarah Urusan Syed Mohamed Tahir 1 Januari 2006 Jawatan Tuan Haji Abdul Jabbar bin Abdul Pengarah bukan 12 April 2004 Majid eksekutif bebas Tuan Haji Abdul Kadir bin Md Pengarah bukan 10 March 2005 Kassim eksekutif bebas Dato’ Michael Lim Heen Peok Datuk Zalekha binti Hassan Encik Oh Kim Sun Pengarah bukan 15 Sept.

Lembaga pada masa ini mengandungi tujuh (7) ahli lembaga yang mempunyai kemahiran dan pengalaman luas.Mastura_805356 6 Berdasarkan Laporan Tahunan (2009). . Kesemua ahli Lembaga pengarah tidak mempunyai konflik kepentingan dalam syarikat dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah atau pemegang saham major syarikat. Selain itu. kesemua ahli lembaga pengarah juga tidak mempunyai latar belakang politik yang boleh mempengaruhi keputusan dan arah tuju syarikat. yang mana empat (4) ahli lembaga merupakan pengarah bukan eksekutif bebas. kesemua pengarah bukan eksekutif mempunyai latar belakang perniagaan yang berbeza dan pengalaman mereka membolehkan mereka menjalankan pertimbangan yang bebas dalam proses pembuatan keputusan Lembaga. Selain pengarah urusan. Perkara ini mematuhi peraturan dalam kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (semakan 2007) yang menggariskan bahawa satu pertiga daripada jumlah ahli lembaga pengarah hendaklah terdiri daripada pengarah bukan eksekutif bebas.

Setiap jawatankuasa ini mempunyai peranan dan bidangkuasa masing-masing dan tidak bertindih antara satu sama lain. Jawatankuasa ini akan mengkaji perkara-perkara berkaitan integriti kawalan dalaman termasuk dasar dan tatacara kendalian formal berkaitan perlindungan aset.1. penyelenggaraan rekod perakaunan secara betul. 2. kebolehpercayaan maklumat kewangan.2. dan peraturan dan amalan terbaik yang diterima pakai oleh pengurusan syarikat.1.Mastura_805356 7 2.2 JAWATANKUASA LEMBAGA Lembaga telah membahagikan tanggungjawab tertentu kepada lima (5) jawatankuasa Lembaga yang akan melapor kepada Lembaga dalam membantu proses pembuatan keputusan untuk menjaga kepentingan aset kumpulan dan para pemegang saham. pematuhan undang-undang. .1 JAWATANKUASA AUDIT Jawatankuasa Audit terdiri daripada tiga (3) pengarah bukan eksekutif bebas yang bertanggungjawab dalam memastikan sistem kawalan dalaman syarikat adalah dalam keadaan terbaik.

Mastura_805356 8 Penubuhan jawatankuasa audit ini mematuhi garispanduan amalan terbaik di dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (semakan 2007). seorang pengarah bukan eksekutif bebas. Keahlian di dalam Board EXCO terdiri daripada dua (2) orang wakil daripada ahli Lembaga Pengarah PROTON dan dua (2) orang wakil daripada pihak pengurusan atasan syarikat.2 JAWATANKUASA EXCO) EKSEKUTIF (BOARD Board EXCO berperanan dalam membantu pihak pengurusan dalam proses perlaksanaan dan pemantauan projek-projek syarikat.1.1. 2.2.2. dan dua orang ahli bebas. . 2.3 JAWATANKUASA GANJARAN PENCALONAN DAN Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang pengarah bukan eksekutif bukan bebas (pengerusi).

2.Mastura_805356 9 Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk mengkaji / menilai perlantikan pengarah bagi jawatankuasa lembaga.2. . jawatankuasa ini juga bertanggungjawab dalam mengesyorkan rangka kerja ganjaran kepada para pengarah.4 JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO Pengurusan Risiko mengawasi Jawatankuasa keseluruhan pengurusan semua risiko yang memberi impak kepada perjalanan syarikat dan kumpulan. dan membuat cadangan kepada Lembaga mengenai sebarang penyesuaian yang dirasakan perlu.1. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang pengarah bukan eksekutif bebas sebagai pengerusi dan dua (2) orang ahli bebas yang dilantik oleh Lembaga. selain mengkaji keberkesanan gabungan kemahiran dan pengalaman Lembaga Pengarah. Dalam hal ganjaran kepada pengarah.

Lembaga dikehendaki menyediakan laporan kewangan yang mematuhi standard piawaian perakaunan yang memberikan gambaran sebenar dan adil bagi aliran tunai syarikat dan kumpulan pada penghujung tahun kewangan.3 KENYATAAN TANGGUNGJAWAB Menurut Akta Syarikat 1965. . Jawatankuasa ini mempunyai kuasa untuk menyiasat. Jawatankuasa ini merupakan sebuah platform bagi Lembaga dalam menangani dan menyelesaikan isu disiplin dan ia juga merupakan satu mekanisme bagi menyelesaikan kes-kes yang mungkin timbul selepas pelaksanaan polisi Pengisytiharan Harta oleh Pengarah. membuat pertimbangan dan mengambil tindakan perlu bagi setiap kes yang dirujukkan kepadanya sama ada secara lisan atau bertulis.5 JAWATANKUASA DISIPLIN disiplin terdiri daripada seorang yang Jawatankuasa pengarah bukan eksekutif bukan bebas bertindak sebagai pengerusi dan tiga (3) ahli daripada pengarah bukan eksekutif bebas.2.1. dan juga Whistleblower.Mastura_805356 10 2.1. 2.

126 895. Pengarah Gaji asas. Yuran Bonus.590 . Jadual 2.2 GANJARAN PENGARAH Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran bertanggungjawab mencadangkan kepada Lembaga berkenaan pakej ganjaran yang akan dibayar kepada setiap pengarah berdasarkan prestasi. Lembaga secara keseluruhannya akan menentukan ganjaran para pengarah bukan eksekutif dan pengarah eksekutif dengan pengarah yang berkepentingan dikecualikan daripada terlibat dalam perbincangan mengenai ganjaran mereka. dan Elaun Lain-lain 814. dan beban tanggungjawab mereka.Mastura_805356 11 Lembaga juga bertanggungjawab memastikan syarikat menyimpan maklumat perakaunan yang menunjukkan kedudukan kewangan yang tepat dan mematuhi Akta Syarikat 1965. pencapaian.464 dan Faedah Jumlah Pengarah Eksekutif 81.2 (a) di bawah menunjukkan jumlah ganjaran yang dibayar kepada para pengarah PROTON bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2009. 2.

.320 Jadual 2.000 RM100.730 2.000 RM50.276 140.477.522.402 1.Mastura_805356 12 Pengarah eksekutif TOTAL bukan 814. Sehubungan itu.3.3 PEMEGANG SAHAM 2.464 1.001 – RM500.2(b) 2 2 2 6 Bukan Jumlah 2 2 3 7 Kurang daripada RM50.000.000 RM500.001 – RM100.522.001 – RM1.000 JUMLAH 2. Mesyuarat Agung Tahunan telah menjadi medium utama bagi Lembaga berkomunikasi dengan para pemegang saham dalam menyalurkan maklumat yang tepat dan lengkap mengenai prestasi syarikat.581.454 1.2(a) 59.454 Jadual 2.2(b) pula menunjukkan maklumat agregat imbuhan mengikut kategori : Imbuhan Agregat imbuhan kategori Bilangan Pengarah mengikut Pengarah Pengarah eksekutif Eksekutif 1 1 Jadual 2.1 PERHUBUNGAN DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM Lembaga menekankan kepentingan amalan ketelusan (transperancy) dan akauntabiliti kepada para pelabur / pemegang saham.

Selain itu. 2. dan laporan interim syarikat. Juruaudit luar akan .Mastura_805356 13 Unit Perhubungan Pelabur yang telah ditubuhkan seperti bagi yang menyediakan maklumat berguna dikehendaki oleh para pelabur dan menyelesaikan segala persoalan yang timbul. Lembaga juga dari masa ke semasa sentiasa mengadakan sesi dialog dengan pemegang-pemegang saham terbesar PROTON dan wakil-wakil daripada Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia dan Kumpulan Pemerhati Pemegang Saham Minoriti (Minority Shareholder Watchdog Group).4 PERHUBUNGAN DENGAN JURUAUDIT Jawatankuasa Audit sentiasa mengamalkan hubungan yang telus dengan juruaudit dalaman dan luaran syarikat. Saluran komunikasi lain pula termasuklah seminar. siaran akhbar. Website PROTON juga menjadi salah satu cara bagi para pemegang saham mendapatkan maklumat terkini mengenai perjalanan syarikat. Lembaga juga ada membuat pengumuman di dalam Bursa Malaysia Securities Berhad bagi memastikan setiap pelabur/pemegang saham mendapat maklumat yang tepat dan terkini mengenai perkembangan syarikat.

Dalam hal ini. Peranan juruaudit dan penyertaan mereka sepanjang tahun akan dinyatakan di dalam Laporan Jawatankuasa Audit yang akan dibentangkan kepada Lembaga Pengarah syarikat.5 PENYATA KEWANGAN Lembaga bertanggungjawab bagi menyediakan laporan kewangan yang seimbang. Lembaga telah mengambil langkah Audit perlu bagi dan tepat dengan menubuhkan piawaian Jawatankuasa memastikan keperluan perakaunan dipatuhi sepenuhnya untuk melindungi dan menjaga aset syarikat.Mastura_805356 14 dipanggil menyertai mesyuarat audit Jawatankuasa mereka Audit dan membentangkan penemuan selepas laporan kewangan tahunan dikeluarkan. komuniti pelabur. 2. jelas dan boleh memberikan maklumat yang berguna kepada semua pihak berkepentingan termasuklah para pemegang saham.6 TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT (CSR) . Jawatankuasa Audit mengadakan pertemuan dengan juruaudit sekurang-kurangnya sekali setahun tanpa kehadiran pengarah eksekutif dan juga pihak pengurusan. 2. dan juga pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Sekuriti.

Program Pengurusan Bakat . di mana para pelanggan akan diberi layanan mesra dalam perkhidmatan lepas jualan (after-sale-services) sama ada melalui pusat panggilan atau pusat servis. PROTON telah menubuhkan program iCARE bagi menjaga kepentingan pelanggan. masyarakat. PROTON telah mengadakan tindakan bijak dan bertanggungjawab dengan menarik semula kereta keluarannya bagi Model Gen-2 kerana masalah pada stereng demi memastikan keselamatan dan kepentingan pengguna terbela. dimana syarikat menggalakkan latihan berterusan bagi setiap pekerja.Mastura_805356 15 Kerajaan menggalakkan pihak korporat dalam memainkan peranan membantu golongan masyarakat dalam bidang/perkara yang tidak dapat disumbangkan oleh kerajaan secara langsung. dan persekitaran. PROTON juga dari masa ke semasa akan mengadakan pengumunan awam sama ada melalui akhbar atau laman web bagi menjaga kepentingan dan memberikan maklumat yang tepat dan berguna kepada pelanggan. Bagi segmen pasaran. PROTON telah mengamalkan polisi Keselamatan dan Kesihatan. tempat kerja. Sebagai contoh terkini. Dalam hal ini. PROTON telah memenuhi tanggungjawab sosial korporatnya dalam empat segmen utama iaitu segmen pasaran. Bagi segmen di tempat kerja pula.

Dalam segmen tanggungjawab dalam masyarakat sekitar.000 setahun dalam bentuk biasiswa kepada anak-anak tempatan. aktiviti bersama NGO dan lain-lain lagi. Yayasan PROTON pula mengadakan program Sekolah Angkat dan Program Pintar bagi membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar-pelajar dalam PMR dan SPM. PROTON juga telah membangunkan pusat perkhidmatan dan pembaikan kenderaan bagi mangsa banjir di Tampoi. dan model “Technical and Functional Competency Model” bagi pekerja bahagian teknikal.Mastura_805356 16 (Talent Management Programme) telah memperkenalkan program latihan bagi meningkatkan kepakaran pekerja seperti model “PROTON Core and Leadership Competency Model” bagi pekerja bahagian pengurusan. Aktiviti-aktiviti dalam program ini seminar motivasi. derma serta menganjurkan program belia. PROTON telah memperuntukkan RM200. termasuklah kelas tusyen. PROTON juga telah mengadakan Program Bantuan Mangsa Banjir dimana PROTON telah mewujudkan Pakej Diskaun Pembaikan Kereta. PROTON telah menjalankan aktiviti philanthropic. dan aktiviti kesukanan. . Johor dan juga member bantuan kemanusiaan kepada mangsa-mangsa bencana alam di Malaysia. Selain itu. dan Kempen “Save Your Car From Further Damage” kepada mangsa-mangsa banjir.

6 juta. Integrasi PROTON-MVAM tidak akan member skala yang besar atau sinergi .0 ISU / PENGAJARAN 3. Model perniagaan MVAM tidak boleh dikekalkan daripada segi operasi serta kewangan ii. 3. dimana PROTON telah mengamalkan polisi Kitar Semula Sisa Air dan Rawatan Sisa Toksik bagi memastikan persekitaran adalah sihat dan selamat untuk masyarakat.7% saham MVAM tahun 2004 pada nilai 70 juta Eiro atau RM367. Alasan penjualan saham MVAM adalah : i. PROTON juga komited dalam menjaga Alam Sekitar dan Kesihatan. MVAM memerlukan pelaburan yang besar bagi tempoh yang panjang iii. Peristiwa ini telah member kejutan besar kepada rakyat Malaysia.Mastura_805356 17 Akhir sekali. PROTON telah menjual kesemua pegangan dalam MVAM dengan nilai RM4 atau 1 euro kepada GEVI spA. Italy. akibat kerugian yang berterusan.1 PEMBELIAN SAHAM MV AGUSTA MOTORS SPA ITALY (MVAM) PROTON telah membeli 57. Namun begitu.

kewangan. PROTON. sebagai GLC juga dibidas kerana tidak mahu menerima pandangan awam sebelum membuat keputusan yang besar. Akibat penjualan ini. Akibat penjualan ini.Mastura_805356 18 iv. . Alasan penjualan ini oleh Harley Davidson adalah kerana syarikat ingin memotong kos dan memperkemas struktur perniagaan. dan reputasi terhadap PROTON. terdapat laporan menyatakan bahawa Harley Davidson dan BMW telah membeli saham MVAM pada nilai RM 680 juta. pada tahun 2008. PROTON terus menerima kritikan mengenai kegagalan PROTON dalam menganalisis perniagaan. dunia dikejutkan dengan penjualan MVAM oleh Harley Davidson pada nilai 1 euro. Seterusnya. Terdapat kemungkinan MVAM akan jatuh muflis dan ini akan membawa risiko komersial. PROTON seharusnya lebih bijak dalam menentukan nilai perniagaan sebelum memutuskan menjual pemilikan saham MVAM pada harga 1 euro. PROTON menerima kritikan yang menyalahkan pihak pengurusan yang disifatkan sebagai gagal menilai potesi teknologi yang dapat diadaptasi daripada MVAM. Pada tahun 2010.

etika. 4. Dalam amalan tadbir urus yang baik.0 KESIMPULAN Pentadbiran yang baik dalam sesebuah badan korporat bukan setakat hanya mematuhi undang-undang. Dalam hal ini. PROTON telah mengambil langkah pemulihan dengan melepas pegangan dalam MVAM telah membantu mengelak syarikat dari terus menanggung kerugian dan beban hutang yang tinggi. Namun begitu. berupaya menghindarkan kesangsian dalam perniagaan dan boleh menutup ruang untuk berlakunya . amalan piawaian perakauan yang berlandaskan prinsip ketelusan dan kebertanggungjawaban.Mastura_805356 19 Sebagai kesimpulannya. sebaliknya ia melangkauinya serta tahu apa yang benar. peranan pihak pengurusan / lembaga pengarah adalah penting di mana lembaga pengarah perlulah professional dan mempunyai kepakaran yang luas dalam bidang perniagaan supaya dapat membuat keputusan yang tepat dan menjaga kepentingan para pemegang saham serta pihak berkepentingan yang lain di dalam syarikat. kegagalan pihak pengurusan PROTON dalam menganalisis risiko dan potensi perniagaan ke atas syarikat yang ingin diambil milik (MVAM) telah merugikan syarikat dan menjejaskan prestasi syarikat. standard individu dan berkumpulan yang tinggi serta tanggungjawab peribadi dan profesionalisma.

Mastura_805356 20 penyelewengan. Namun begitu. Dalam hal ini. fungsi audit dalaman memainkan peranan penting dalam memastikan syarikat mengamalkan pematuhan kepada piawaian perakaunan. tadbir urus korporat korporat yang baik bermula daripada bilik lembaga pengarah itu sendiri. Adalah penting bagi sesebuah syarikat memiliki ahli lembaga pengarah yang bebas dan kukuh. latar belakang dan pengalaman setiap pengarah juga penting dalam memastikan setiap keputusan yang dicapai adalah tepat. dan mampu menjaga kepentingan dan aset syarikat. Langkah PROTON melantik pengarah bebas dalam lembaga pengarah dapat mengawal tindakan eksekutif yang bersifat membuat keputusan sesuka hati. Bebas dalam konteks ini bermaksud bebas daripada pengaruh pengurusan dan bebas daripada sebarang hubungan perniagaan yang boleh mempengaruhi seseorang pengarah apabila membuat keputusan. Menurut Ahmad Atory Hussain (2007). berupaya melindungi syarikat daripada risiko kerugian yang besar. Langkah PROTON ini dilihat sebagai mematuhi peraturan Penyenaraian BSKL dan Kod Tadbir Urus Korporat yang menetapkan satu per tiga daripada ahli lembaga pengarah terdiri daripada pengarah-pengarah bebas. .

php http://www. Governance (Revised 2007). Kaji selidik oleh McKinsey (2000) mendapati kebanyakan pelabur sanggup membayar harga yang tinggi untuk saham-saham syarikat yang mengamalkan tadbir urus yang baik daripada saham-saham syarikat yang ditadbir urus dengan lemah. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.Mastura_805356 21 Akhir sekali.com .com/mv-agusta-memang-malang http://www.carigold.proton. PROTON perlu sentiasa memastikan akauntabiliti dan ketelusan pengarah dan pihak pengurusan dalam usaha menarik pelabur dan menjaga prestasi syarikat. walaupun prestasi kewangan kedua-duanya adalah sama.com Berhad (2009).com/portal/forums/archive/index. Tadbir Urus Korporat : Ke Arah Tadbir Urus Yang Berkualiti Dalam Sektor Awam dan Swasta. RUJUKAN Ahmad Atory Hussain (2007). PROTON Holdings www. amalan standard penzahiran dan ketelusan (disclosure and transperancy) serta akauntabiliti pengarah dan pihak pengurusan adalah penting dalam usaha mengekalkan daya tarikan para pelabur dalam syarikat. Malaysian Code on Corporate http://beritasemasa. Dalam hal ini. Source: Securities Commission (2007). Laporan Tahunan.proton.

Mastura_805356 22 ADELPHIA COMMUNICATION CORPORATION .

Adelphia merupakan syarikat kabel ke-enam terbesar di Amerika Syarikat. Ketika terlibat dengan skandal korporat pada tahun 2002. pengurusan Adelphia diteruskan bersama anak-anak Rigas sehinggalan Adelphia terlibat dengan skandal korporat terbesar selepas kejatuhan Enron pada tahun 2002.7 juta pengguna di dalam 29 negeri dan Puerto Rico. Gus di Pennsylvania pada tahun Seterusnya.Mastura_805356 23 ADELPHIA COMMUNICATION CORPORATION 1.0 PENGENALAN / LATAR BELAKANG Adelphia Communications merupakan syarikat kabel terkenal yang diasaskan oleh John Rigas 1972. dan abangnya.2005). Adelphia telah menyediakan perkhidmatan kabel televisyen dan kabel telefon kepada 5. Melalui rangkaian anak syarikatnya. . (AICPA 2003.

dan Ahli Lembaga pengarah (Anak) James Rigas. Kini. Ketika skandal Adelphia terbongkar pada tahun 2002. Timbalan Presiden Eksekutif. CFO dan Ahli Lembaga Pengarah. Adelphia diisytiharkan muflis. Ahli Lembaga Pengarah (Menantu) Pada Jun 2002. dan Ahli Lembaga pengarah (Anak) Peter Venetis .Mastura_805356 24 Adelphia lebih merupakan sebuah syarikat keluarga dimana majoriti eksekutifnya adalah dikalangan ahli keluarga. Adelphia dan kumpulannya beroperasi dibawah kawalan Bab 11. Pengasas dan Pengerusi (Bapa) Timothy Rigas. 17627.S (SEC Litigation Release No.2002) sehinggalah ia dibeli oleh Time Warner NY Cable LLC and Comcast Corporation pada tahun 2006. keluarga Rigas yang menerajui Adelphia terdiri daripada: John Rigas. Adelphia dikendalikan sepenuhnya oleh syarikat Time Warner. dan Pengerusi Jawatankuasa Audit bagi tahun antara 1992 hingga 2001 (Anak) Michael Rigas. . Kod Muflis A. Timbalan Presiden Eksekutif.

2. Keluarga Rigas juga telah menggunakan aset dan dana syarikat seperti kapal terbang syarikat dan lain-lain kemudahan untuk kegunaan persendirian/ peribadi selain menggunakan wang syarikat bagi membayar gaji pekerja/ orang gaji keluarga Rigas. John Rigas bersama ahli keluarganya telah berhenti daripada syarikat.3 bilion kepada syarikat-syarikat usahasamanya (partnerships) yang dimiliki oleh ahli keluarga Rigas sendiri (Nuzum. Dalam perkara ini. Securities and Exchange Commission (SEC) telah menjalankan siasatan berkenaan perkara ini dan telah berjaya mengesan aktiviti penipuan dalam syarikat sejak pertengahan 1999. dan pembinaan padang golf peibadi keluarga Rigas. apabila Tim Rigas yang merupakan CFO Adelphia telah mendedahkan bahawa syarikat telah terlibat dengan pemberian pinjaman berjumlah $2.Mastura_805356 25 Penemuan skandal penipuan oleh Adelphia bermula apabila pada tahun 2002. Akibatnya. Terdapat laporan menyatakan bahawa keluarga Rigas telah menggunakan pinjaman berkenaan bagi membeli semula saham dalam Adelphia. akibat penemuan penipuan korporat ini. Selepas itu.0 PENGAJARAN (LESSON LEARNED) 2. Adelphia telah diisytiharkan muflis dan distrukturkan semula. membeli peralatan pejabat Adelphia dengan syarikat keluarga Rigas pada harga yang tidak munasabah (nilai tinggi). pemberian pinjaman itu tidak didedahkan dalam laporan syarikat.1 PERNIAGAAN SYARIKAT KELUARGA (FAMILY RUN FIRM) . 2004). Harga pasaran saham Adelphia telah jatuh menjunam daripada $28 pada Mac 2002 kepada 79 sen pada Jun 2002.

Syarikat ini diuruskan secara bersama ahli keluarga dengan perniagaan utamanya adalah menyediakan perkhidmatan kabel televisyen dan kabel telefon. perhatian selalunya diberikan kepada langkah-langkah mengesan penipuan yang dilakukan oleh pekerja. Selepas syarikat ini berkembang pesat sehingga menjadi syarikat korporat yang berjaya. Ini adalah kerana sentimen warisan (entitlement) yang ada dalam diri mereka. dan bukannya ahli keluarga. Ini adalah kerana sifat ahli keluarga yang akan sentiasa menjaga kepentingan syarikat untuk terus berkembang. yang menyebabkan mereka bertindak sewenang-wenangnya tanpa memperdulikan peraturan sedia ada demi menjaga kepentingan dan aset syarikat.Mastura_805356 26 Adelphia bermula sebagai syarikat kecil yang ditubuhkan oleh John Rigas pada tahun 1952 bersama abangnya. Namun begitu. kes skandal korporat Adelphia telah menunjukkan bahawa ahli keluarga juga mempunyai risiko untuk melakukan penipuan (fraud) dan berupaya menghancurkan perjalanan sesebuah syarikat. pengurusan syarikat masih gagal dalam menjalankan transformasi daripada amalan syarikat keluarga kepada perbadanan awam yang disenaraikan di bursa saham. Mereka . Dalam perniagaan kecil.

3bilion dalam kewangan disatukan sebaliknya liabiliti berkenaan hanya dinyatakan di dalam akaun anak syarikatnya yang tidak disatukan. syarikat keluarga yang berkembang menjadi syarikat senaraian awam perlu mengamalkan sistem kawalan dalaman yang kuat dan berkesan.Mastura_805356 27 beranggapan bahawa mereka mempunyai hak sepenuhnya dalam menggunakan aset syarikat demi kepentingan peribadi. Menurut Akta Sarbane-Oxley 2002. di antara pertengahan tahun 1999 hingga 2001. $2. Perkara ini adalah menyalahi peraturan di dalam GAAP (General Accepted Accounting Standard). di mana Adelphia didapati . dengan prosedur dijalankan oleh firma audit pengauditan luar yang dan laporan daripada bebas sebarang kepentingan dengan syarikat.2 SALAHNYATA DALAM PENYATA KEWANGAN Menurut laporan SEC (2002). Adelphia telah melakukan salahnyata dengan tidak mengisytiharkan penyata hutang bank berjumlah syarikat. Sistem kawalan dalaman mestilah dikawal oleh pengurusan. 2.

ia telah mengubah liabiliti itu kepada akaun syarikat-syarikat keluarga Rigas yang tidak disatukan. dan maklumat perolehan syarikat. Pada tempoh yang sama juga. Adelphia dan lain-lain juga telah melakukan salahnyata dalam siaran akhbarnya termasuk maklumat berkenaan laporan perolehan. Adelphia juga didapati telah melakukan pemalsuan dokumen untuk memberikan gambaran yang menunjukkan Adelphia mampu menyelesaikan hutang dan kedudukan kewangannya adalah kukuh. Namun pada sebenarnya.Mastura_805356 28 dengan sengaja memesongkan fakta kepada umum dengan menyembunyikan liabiliti sebenar yang ditanggung oleh syarikat. dan juga didalam laporan di Wall Street mengenai bilangan pengguna yang melanggan kabel. termasuklah pendapatan bersih sebelum cukai. Hasil siasatan Suruhanjaya juga mendapati Adelphia telah melakukan penipuan dengan menyembunyikan maklumat dan mengabaikan fakta yang material kepada syarikat iaitu menyembunyikan perbuatan salahguna kuasa @ . maklumat menaiktaraf @ bina semula kabel. cukai. susut nilai dan pelunasan hutang (EBITDA).

pangsapuri persendirian New membangunkan padang golf persendirian di atas hartanah milik ahli keluarga Rigas. Manakala 49 anak syarikatnya yang lain menjalankan lain-lain aktiviti . Daripada jumlah itu. Namun begitu. 14 daripadanya menjalankan aktiviti perniagaan sistem kabel televisyen dan lain-lain yang berkaitan dengannya. dan juga menerbitkan saham Adelphia berjumlah $772 juta dan nota berjumlah $563 juta untuk kepentingan ahli keluarga Rigas.Mastura_805356 29 penyelewengan ahli keluarga Rigas. 2. Rigas dalam pembelaannya mengaku tidak bersalah kerana berpendapat pembiayaan ini tidak mendapat bantahan dari pihak pengurusan syarikat. Terdapat bukti yang menunjukkan keluarga Rigas telah memaksa pengurusan Adelphia membiayai hartanah yang percutian mewah dan di membeli York.3 PENIPUAN DALAM SISTEM PERAKAUNAN Adelphia mempunyai 63 anak syarikat (subsidiaries) yang secara eksklusifnya dimiliki atau diuruskan oleh ahli keluarga Rigas sendiri.

sistem lejer am yang sama. (SEC Litigation Release No. Ia seolah-olah memberi gambaran bahawa syarikat sedang menjana keuntungan dan mampu menanggung liabiliti walau pada hakikatnya tidak begitu.Mastura_805356 30 perniagaan yang tiada kaitan langsung dengan syarikat induk (Adelphia). 17627 2002) Amalan perakaunan yang bercampur aduk ini tidak memberikan gambaran yang tepat dan adil kepada prestasi kewangan syarikat. . Adelphia didapati telah menggabungkan sistem perakaunan dengan kesemua anak syarikat Rigas dengan menggunakan sistem pengurusan tunai gabungan yang dikendalikan sepenuhnya oleh Adelphia. dan sistem pengurusan tunai yang sama telah membuka ruang kepada penipuan (fraud) di dalam Adelphia. Keadaan ini menyebabkan dana kesemua syarikat adalah bercampur-aduk antara satu sama lain. Amalan perkongsian pihak pengurusan yang sama. Amalan perakaunan yang diamalkan oleh Adephia juga boleh mengelirukan dan memberikan gambaran yang salah mengenai aliran tunai syarikat.

Deloitte telah bersetuju membayar $50 juta bagi menyelesaikan dakwaan tanpa mengaku atau menafikan kesalahan berkenaan. Adelphia telah berhenti menggunakan khidmat Deloitte sebagai juruaudit luar syarikat. melakukan perlanggaran kontrak. 2005) Siasatan Suruhanjaya telah mendakwa Deloitte gagal menjalankan kerja-kerja pengauditan secara professional. (SEC Vs Deloitte & Touche LLP. Dua juruaudit bertauliah Deloitte. Dearlove dan Caswell yang menguruskan auditan di Adelphia .Mastura_805356 31 2. melakukan fraud dan kegagalan dalam mengesan penipuan besar dalam Adelphia semenjak tahun 1999 hingga 2000. Dalam perkara ini.4 PERANAN JURUAUDIT LUAR Deloitte merupakan juruaudit luar Adelphia semenjak tahun 1986 hingga 2002. Deloitte enggan meneruskan kerja-kerja pengauditan pada Dec 2001 kerana mendakwa mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang dibekalkan oleh pihak pengurusan Adephia dan mereka juga memerlukan skop audit yang lebih luas dalam Adelphia. Selepas itu.

Deloitte didakwa tidak menjalankan prosedur audit yang dapat mengesan salahnyata hutang syarikat dalam kunci kira-kira. Dalam hal ini. Deloitte menyalahkan pengurusan Adelphia yang memesongkan (misled) juruaudit melalui pemalsuan dokumen dan menyembunyikan maklumat. (SEC. hubungan Deloitte . Hubungan yang lama ini menunjukkan Deloitte boleh . namun Deloitte hanya mengambil tindakan berdiam diri apabila pihak pengurusan Adelphia enggan mengisytiharkan liabiliti berkenaan dan menerima sahaja penjelasan pihak pengurusan berkenaan. 2005) Sepanjang tempoh pengauditan (1999 hingga 2000). Siasatan Suruhanjaya mendapati Deloitte mempunyai pengetahuan mengenai beban hutang yang disembunyikan dan ada melakukan perbincangan dan memberi cadangan penambahbaikan. maklumat ekuiti yang terlebih nyata dan rekod yang tidak sempurna mengenai maklumat transaksi antara anak syarikat Adelphia. Selain itu.Adelphia yang panjang selama lebih 15 tahun juga menimbulkan isu juruaudit luar yang benar-benar bebas.Mastura_805356 32 telah didakwa tidak mengamalkan etika profesionalisme.

2.5 KELEMAHAN SISTEM KAWALAN DALAMAN Sistem kawalan dalaman yang diamalkan oleh Adelphia dilihat sebagai lemah dan tidak efektif kerana meletakkan ahli keluarga yang juga merupakan CFO syarikat. Secara kesimpulannya. Keadaan ini tidak menggambarkan jawatankuasa audit yang bebas dalam membuat pertimbangan dalam memastikan amalan . namun begitu Deloitte boleh memainkan peranan sebagai juruaudit untuk mengesan penipuan lebih awal dan mengambil tindakan perlu bagi mengelakkan menjaga keadaan menjadi aset bertambah syarikat buruk dan untuk pihak kepentingan berkepentingan yang lain. Tim Rigas sebagai pengerusi Jawatankuasa Audit yang memainkan peranan penting dalam menjaga kepentingan dan aset syarikat serta pihak berkepentingan. walaupun bukanlah menjadi tanggungjawab juruaudit untuk membasmi penipuan dalam syarikat yang diaudit.Mastura_805356 33 mengabaikan etika profesionalisma kerana bergantung kepada yuran juruaudit sebagai pendapatan firma.

Permasalahan ini terjadi kerana tidak . Dalam kes Aldephia. penglibatan ahli keluarga sepenuhnya dalam pengurusan tertinggi syarikat dan juga penguasaan ahli keluarga dalam lembaga pengarah telah menjadi punca kejatuhan syarikat kabel televisyen ini. dalam syarikat milik keluarga. Secara teorinya. dan lebih kepada menjaga kepentingan diri sendiri.0 KESIMPULAN Kejatuhan Adelphia yang berlaku selepas kejatuhan Enron adalah akibat daripada kelemahan dalam tadbir urus korporat yang diamalkan oleh syarikat. Pemilik dikatakan mempunyai kuasa kawalan ke atas operasi syarikat mereka sendiri. masalah yang akan didapati ialah konflik antara pemilik dan pengurus yang dilantik. Akta Sarbane-Oxley telah menggariskan bahawa adalah menjadi kesalahan sekiranya meletakkan salah seorang pihak pengurusan syarikat menjadi pengarah ataupun pengerusi jawatankuasa audit.Mastura_805356 34 pematuhan kepada standard perakaunan yang telus dan tepat. Ini kerana keadaan ini akan membawa risiko pertimbangan yang dibuat akan menjadi tidak adil. 3.

hubungan baik bagi tempoh yang panjang dengan firma audit Deloitte telah memberikan kelebihan / peluang kepada keluarga Rigas melakukan kesalahan dan penipuan dalam akaun syarikat. Dalam kes Adelphia. komposisi ahli keluarga Rigas yang memegang majority 5/9 dalam ahli lembaga pengarah telah menyukarkan lembaga mencapai keputusan yang adil dan menjaga kepentingan para pelabur dan pemegang saham serta aset syarikat.Mastura_805356 35 timbul kepentingan pihak luar di syarikat (Ahmad Atory Hussain. Lembaga pengurusan pengarah dan berperanan untuk mengawal para pihak memastikan kepentingan pemegang saham terjaga. Tambahan pula. Seterusnya. keadaan ini akan menyebabkan awam terlepas pandang perkara-perkara yang material yang boleh menjejaskan kepentingan pihak minoriti dan para pekerja syarikat itu sendiri apabila syarikat terpaksa ditutup akibat kerugian.2007). lembaga pengarah mestilah bersifat bebas dari mempunyai sebarang hubungan sama ada pertalian kekeluargaan mahunpun hubungan perniagaan yang boleh menjejaskan pertimbangan yang adil terhadap keputusan pengurusan. Bagi memastikan perkara ini berlaku. .

RUJUKAN ARTIKEL Andrew M. Cédric Lesagec And Hervé Stolowyc. and HEC Paris. penguatkuasaan dan hukuman ke atas mereka yang terlibat dalam jenayah kolar putih ini perlu ditingkatkan sebagai pengajaran dan panduan kepada orang ramai khususnya kepada mereka yang berada dalam dunia korporat yang penuh mencabar ini. Corporate Fraud And Managers’ Behavior: Evidence From The Press.Mastura_805356 36 Secara kesimpulan. (Electronic version) Jeffrey Cohena. School Of Management At Boston College USA. Sroka. adalah sukar untuk mengawal jenayah penipuan sebegini sekiranya pihak pengurusan dan lembaga pengarah yang mempunyai kuasa besar dalam menentukan hala tuju syarikat tidak mempunyai kesedaran mengenai kepentingan kepada pematuhan kepada peraturan dan standard yang telah ditetapkan. Sarbanes-Oxley Act Hastily Extinguishes Executive Loans: Recommending Less Drastic Regulatory Alternatives.China. China-Europe International Business School (Ceibs). Yuan Dingb*. France (Electronic version) . Sehubungan itu. walaupun terdapat banyak panduan dan peraturan yang telah digariskan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan lain-lain badan berkanun.

Maiqing Zou. (Electronic version) . Tracey Flood. Norwegian School of Economics and Business Administration Bergen. Department Of Accounting. Greed at the Top: Fraud and the Failure of Oversight at Adelphia Communications Corporation and Tyco International Ltd.Mastura_805356 37 Karen Van Peursem. Master Thesis in the area of Business Analysis and Performance Management. Three Cases Of Corporate Fraud : An Audit Perspective. University Of Waikato. And James Buttimore. Family business influences on the fraud triangle: The case of John Rigas and Adelphia Communications (Electronic version) Therese Thoresen and Anita Rakstad Jakobsen (2008). New Zealand. (Electronic version) LKidwell.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful