Mastura_805356

1

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA COLLEGE OF LAW, GOVERNANCE AND INTERNATIONAL STUDIES MASTER IN PUBLIC MANAGEMENT

GMGG 5383 – CORPORATE GOVERNANCE

TUGASAN INDIVIDU

DISEDIAKAN OLEH : MASTURA BINTI SAPIFEE NO. K.P 820106025454

Mastura_805356

2

NO. MATRIK 805356

PROTON HOLDINGS BERHAD

Mastura_805356

3

PROTON HOLDINGS BERHAD

1.0

PENGENALAN Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (PROTON) telah ditubuhkan pada tahun 1983 dengan inisiatif oleh mantan Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad dengan tiga objektif pembangunan nasional iaitu: i. Menerajui proses perindustrian pembuatan dan automatif dalam negara. ii. Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi dalam bidang industry pembuatan automatif. iii. Memperkukuhkan keupayaan industri automatif Malaysia bagi menembusi pasaran antarabangsa. Setelah 28 tahun, PROTON telah berupaya berkembang pesat dan menguasai pasaran otomobil tempatan. PROTON juga telah berjaya menembusi pasaran luar seperti pasaran Negara ASEAN, China, India, United Kingdom, Afrika Selatan, Timur Tengah dan Afrika Utara. Aktiviti utama PROTON adalah merangkumi bidang Kejuruteraan Kenderaan, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Pengilangan

Otomobil, Pengedaran Kenderaan, Jualan Kenderaan, dan Perkhidmatan Selepas Jualan.

Perdana V6. Esprit. model kereta yang dikeluarkan PROTON merangkumi Waja. Arena.Mastura_805356 4 Sehingga kini. Savvy. rangkaian model Saga. 2. Lembaga Pengarah PROTON komited dalam mematuhi Amalan Terbaik seperti yang digariskan di dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (semakan 2007) dalam memastikan kepentingan para pemegang saham. Lembaga juga komited sepenuhnya untuk mematuhi garispanduan yang dikeluarkan Jawatankuasa Putrajaya bagi Prestasi Tinggi GLC berkaitan usaha meningkatkan keberkesanan Lembaga dan memperkukuh tadbir urus korporat GLC. Satria Neo.1 LEMBAGA PENGARAH Lembaga komited sepenuhnya dalam memastikan prinsip dan amalan terbaik dalam tadbir urus digunapakai secara konsisten di dalam syarikat dan di seluruh kumpulan. Exige.0 AMALAN TERBAIK 2. . Gen.2. selepas pengambilalihan LOTUS. Persona dan Exora. model keluaran PROTON juga termasuklah model Elise. Europa dan Evora. Manakala.

Bil Nama Pengarah 1. 7.1 KOMPOSISI LEMBAGA . 2006 eksekutif bebas Pengarah bukan 11 Februari eksekutif bukan bebas 2008 Pengarah bukan 13 May 2009 eksekutif bebas Jadual 2. 2. 4. 3. 5.1 menunjukkan senarai ahli Lembaga Pengarah PROTON bagi tahun kewangan berakhir Disember 2009. Tarikh lantikan Dato’ Mohd Nadzmi bin Mohd Pengerusi bukan 1 Januari 2009 Salleh eksekutif bukan bebas Dato’ Haji Syed Zainal Abidin bin Pengarah Urusan Syed Mohamed Tahir 1 Januari 2006 Jawatan Tuan Haji Abdul Jabbar bin Abdul Pengarah bukan 12 April 2004 Majid eksekutif bebas Tuan Haji Abdul Kadir bin Md Pengarah bukan 10 March 2005 Kassim eksekutif bebas Dato’ Michael Lim Heen Peok Datuk Zalekha binti Hassan Encik Oh Kim Sun Pengarah bukan 15 Sept.Mastura_805356 5 Jadual 2.1.1 2. 6.

Lembaga pada masa ini mengandungi tujuh (7) ahli lembaga yang mempunyai kemahiran dan pengalaman luas. Selain pengarah urusan.Mastura_805356 6 Berdasarkan Laporan Tahunan (2009). kesemua ahli lembaga pengarah juga tidak mempunyai latar belakang politik yang boleh mempengaruhi keputusan dan arah tuju syarikat. yang mana empat (4) ahli lembaga merupakan pengarah bukan eksekutif bebas. Perkara ini mematuhi peraturan dalam kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (semakan 2007) yang menggariskan bahawa satu pertiga daripada jumlah ahli lembaga pengarah hendaklah terdiri daripada pengarah bukan eksekutif bebas. Selain itu. . Kesemua ahli Lembaga pengarah tidak mempunyai konflik kepentingan dalam syarikat dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah atau pemegang saham major syarikat. kesemua pengarah bukan eksekutif mempunyai latar belakang perniagaan yang berbeza dan pengalaman mereka membolehkan mereka menjalankan pertimbangan yang bebas dalam proses pembuatan keputusan Lembaga.

2. pematuhan undang-undang. penyelenggaraan rekod perakaunan secara betul. dan peraturan dan amalan terbaik yang diterima pakai oleh pengurusan syarikat. kebolehpercayaan maklumat kewangan. Setiap jawatankuasa ini mempunyai peranan dan bidangkuasa masing-masing dan tidak bertindih antara satu sama lain.2 JAWATANKUASA LEMBAGA Lembaga telah membahagikan tanggungjawab tertentu kepada lima (5) jawatankuasa Lembaga yang akan melapor kepada Lembaga dalam membantu proses pembuatan keputusan untuk menjaga kepentingan aset kumpulan dan para pemegang saham. Jawatankuasa ini akan mengkaji perkara-perkara berkaitan integriti kawalan dalaman termasuk dasar dan tatacara kendalian formal berkaitan perlindungan aset.1. .2.1 JAWATANKUASA AUDIT Jawatankuasa Audit terdiri daripada tiga (3) pengarah bukan eksekutif bebas yang bertanggungjawab dalam memastikan sistem kawalan dalaman syarikat adalah dalam keadaan terbaik.1.Mastura_805356 7 2.

.1.2.2.2 JAWATANKUASA EXCO) EKSEKUTIF (BOARD Board EXCO berperanan dalam membantu pihak pengurusan dalam proses perlaksanaan dan pemantauan projek-projek syarikat. seorang pengarah bukan eksekutif bebas. Keahlian di dalam Board EXCO terdiri daripada dua (2) orang wakil daripada ahli Lembaga Pengarah PROTON dan dua (2) orang wakil daripada pihak pengurusan atasan syarikat.1. 2. 2.Mastura_805356 8 Penubuhan jawatankuasa audit ini mematuhi garispanduan amalan terbaik di dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (semakan 2007).3 JAWATANKUASA GANJARAN PENCALONAN DAN Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang pengarah bukan eksekutif bukan bebas (pengerusi). dan dua orang ahli bebas.

jawatankuasa ini juga bertanggungjawab dalam mengesyorkan rangka kerja ganjaran kepada para pengarah.1.4 JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO Pengurusan Risiko mengawasi Jawatankuasa keseluruhan pengurusan semua risiko yang memberi impak kepada perjalanan syarikat dan kumpulan.Mastura_805356 9 Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk mengkaji / menilai perlantikan pengarah bagi jawatankuasa lembaga. . 2. Dalam hal ganjaran kepada pengarah. selain mengkaji keberkesanan gabungan kemahiran dan pengalaman Lembaga Pengarah.2. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang pengarah bukan eksekutif bebas sebagai pengerusi dan dua (2) orang ahli bebas yang dilantik oleh Lembaga. dan membuat cadangan kepada Lembaga mengenai sebarang penyesuaian yang dirasakan perlu.

2. Lembaga dikehendaki menyediakan laporan kewangan yang mematuhi standard piawaian perakaunan yang memberikan gambaran sebenar dan adil bagi aliran tunai syarikat dan kumpulan pada penghujung tahun kewangan.1. . 2.1. Jawatankuasa ini mempunyai kuasa untuk menyiasat.3 KENYATAAN TANGGUNGJAWAB Menurut Akta Syarikat 1965. Jawatankuasa ini merupakan sebuah platform bagi Lembaga dalam menangani dan menyelesaikan isu disiplin dan ia juga merupakan satu mekanisme bagi menyelesaikan kes-kes yang mungkin timbul selepas pelaksanaan polisi Pengisytiharan Harta oleh Pengarah. dan juga Whistleblower.5 JAWATANKUASA DISIPLIN disiplin terdiri daripada seorang yang Jawatankuasa pengarah bukan eksekutif bukan bebas bertindak sebagai pengerusi dan tiga (3) ahli daripada pengarah bukan eksekutif bebas.Mastura_805356 10 2. membuat pertimbangan dan mengambil tindakan perlu bagi setiap kes yang dirujukkan kepadanya sama ada secara lisan atau bertulis.

2 GANJARAN PENGARAH Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran bertanggungjawab mencadangkan kepada Lembaga berkenaan pakej ganjaran yang akan dibayar kepada setiap pengarah berdasarkan prestasi. Yuran Bonus. 2. Lembaga secara keseluruhannya akan menentukan ganjaran para pengarah bukan eksekutif dan pengarah eksekutif dengan pengarah yang berkepentingan dikecualikan daripada terlibat dalam perbincangan mengenai ganjaran mereka. Jadual 2.126 895. dan Elaun Lain-lain 814. Pengarah Gaji asas.590 . dan beban tanggungjawab mereka.Mastura_805356 11 Lembaga juga bertanggungjawab memastikan syarikat menyimpan maklumat perakaunan yang menunjukkan kedudukan kewangan yang tepat dan mematuhi Akta Syarikat 1965.464 dan Faedah Jumlah Pengarah Eksekutif 81.2 (a) di bawah menunjukkan jumlah ganjaran yang dibayar kepada para pengarah PROTON bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2009. pencapaian.

2(b) 2 2 2 6 Bukan Jumlah 2 2 3 7 Kurang daripada RM50.Mastura_805356 12 Pengarah eksekutif TOTAL bukan 814. .320 Jadual 2.1 PERHUBUNGAN DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM Lembaga menekankan kepentingan amalan ketelusan (transperancy) dan akauntabiliti kepada para pelabur / pemegang saham.2(b) pula menunjukkan maklumat agregat imbuhan mengikut kategori : Imbuhan Agregat imbuhan kategori Bilangan Pengarah mengikut Pengarah Pengarah eksekutif Eksekutif 1 1 Jadual 2. Sehubungan itu.000 RM50.522.454 1.000 RM500.276 140.464 1.3.000 RM100. Mesyuarat Agung Tahunan telah menjadi medium utama bagi Lembaga berkomunikasi dengan para pemegang saham dalam menyalurkan maklumat yang tepat dan lengkap mengenai prestasi syarikat.730 2.000 JUMLAH 2.001 – RM100.001 – RM1.522.454 Jadual 2.581.402 1.001 – RM500.477.000.2(a) 59.3 PEMEGANG SAHAM 2.

Juruaudit luar akan . 2. Lembaga juga ada membuat pengumuman di dalam Bursa Malaysia Securities Berhad bagi memastikan setiap pelabur/pemegang saham mendapat maklumat yang tepat dan terkini mengenai perkembangan syarikat. dan laporan interim syarikat. Website PROTON juga menjadi salah satu cara bagi para pemegang saham mendapatkan maklumat terkini mengenai perjalanan syarikat. siaran akhbar.4 PERHUBUNGAN DENGAN JURUAUDIT Jawatankuasa Audit sentiasa mengamalkan hubungan yang telus dengan juruaudit dalaman dan luaran syarikat. Saluran komunikasi lain pula termasuklah seminar.Mastura_805356 13 Unit Perhubungan Pelabur yang telah ditubuhkan seperti bagi yang menyediakan maklumat berguna dikehendaki oleh para pelabur dan menyelesaikan segala persoalan yang timbul. Lembaga juga dari masa ke semasa sentiasa mengadakan sesi dialog dengan pemegang-pemegang saham terbesar PROTON dan wakil-wakil daripada Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia dan Kumpulan Pemerhati Pemegang Saham Minoriti (Minority Shareholder Watchdog Group). Selain itu.

dan juga pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Sekuriti.5 PENYATA KEWANGAN Lembaga bertanggungjawab bagi menyediakan laporan kewangan yang seimbang.Mastura_805356 14 dipanggil menyertai mesyuarat audit Jawatankuasa mereka Audit dan membentangkan penemuan selepas laporan kewangan tahunan dikeluarkan. Peranan juruaudit dan penyertaan mereka sepanjang tahun akan dinyatakan di dalam Laporan Jawatankuasa Audit yang akan dibentangkan kepada Lembaga Pengarah syarikat. 2. jelas dan boleh memberikan maklumat yang berguna kepada semua pihak berkepentingan termasuklah para pemegang saham. komuniti pelabur. Lembaga telah mengambil langkah Audit perlu bagi dan tepat dengan menubuhkan piawaian Jawatankuasa memastikan keperluan perakaunan dipatuhi sepenuhnya untuk melindungi dan menjaga aset syarikat.6 TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT (CSR) . Dalam hal ini. Jawatankuasa Audit mengadakan pertemuan dengan juruaudit sekurang-kurangnya sekali setahun tanpa kehadiran pengarah eksekutif dan juga pihak pengurusan. 2.

dimana syarikat menggalakkan latihan berterusan bagi setiap pekerja. tempat kerja. PROTON telah menubuhkan program iCARE bagi menjaga kepentingan pelanggan. masyarakat. Dalam hal ini. Bagi segmen pasaran. Sebagai contoh terkini. PROTON telah memenuhi tanggungjawab sosial korporatnya dalam empat segmen utama iaitu segmen pasaran. PROTON juga dari masa ke semasa akan mengadakan pengumunan awam sama ada melalui akhbar atau laman web bagi menjaga kepentingan dan memberikan maklumat yang tepat dan berguna kepada pelanggan. PROTON telah mengamalkan polisi Keselamatan dan Kesihatan. Bagi segmen di tempat kerja pula.Mastura_805356 15 Kerajaan menggalakkan pihak korporat dalam memainkan peranan membantu golongan masyarakat dalam bidang/perkara yang tidak dapat disumbangkan oleh kerajaan secara langsung. Program Pengurusan Bakat . PROTON telah mengadakan tindakan bijak dan bertanggungjawab dengan menarik semula kereta keluarannya bagi Model Gen-2 kerana masalah pada stereng demi memastikan keselamatan dan kepentingan pengguna terbela. dan persekitaran. di mana para pelanggan akan diberi layanan mesra dalam perkhidmatan lepas jualan (after-sale-services) sama ada melalui pusat panggilan atau pusat servis.

PROTON telah menjalankan aktiviti philanthropic. PROTON juga telah mengadakan Program Bantuan Mangsa Banjir dimana PROTON telah mewujudkan Pakej Diskaun Pembaikan Kereta. Dalam segmen tanggungjawab dalam masyarakat sekitar. PROTON telah memperuntukkan RM200.Mastura_805356 16 (Talent Management Programme) telah memperkenalkan program latihan bagi meningkatkan kepakaran pekerja seperti model “PROTON Core and Leadership Competency Model” bagi pekerja bahagian pengurusan. Yayasan PROTON pula mengadakan program Sekolah Angkat dan Program Pintar bagi membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar-pelajar dalam PMR dan SPM. aktiviti bersama NGO dan lain-lain lagi. dan Kempen “Save Your Car From Further Damage” kepada mangsa-mangsa banjir.000 setahun dalam bentuk biasiswa kepada anak-anak tempatan. dan aktiviti kesukanan. Johor dan juga member bantuan kemanusiaan kepada mangsa-mangsa bencana alam di Malaysia. dan model “Technical and Functional Competency Model” bagi pekerja bahagian teknikal. termasuklah kelas tusyen. PROTON juga telah membangunkan pusat perkhidmatan dan pembaikan kenderaan bagi mangsa banjir di Tampoi. Aktiviti-aktiviti dalam program ini seminar motivasi. . derma serta menganjurkan program belia. Selain itu.

3.Mastura_805356 17 Akhir sekali. Model perniagaan MVAM tidak boleh dikekalkan daripada segi operasi serta kewangan ii. Alasan penjualan saham MVAM adalah : i. akibat kerugian yang berterusan. Integrasi PROTON-MVAM tidak akan member skala yang besar atau sinergi .7% saham MVAM tahun 2004 pada nilai 70 juta Eiro atau RM367. PROTON juga komited dalam menjaga Alam Sekitar dan Kesihatan. PROTON telah menjual kesemua pegangan dalam MVAM dengan nilai RM4 atau 1 euro kepada GEVI spA. Namun begitu. Italy.6 juta.0 ISU / PENGAJARAN 3. dimana PROTON telah mengamalkan polisi Kitar Semula Sisa Air dan Rawatan Sisa Toksik bagi memastikan persekitaran adalah sihat dan selamat untuk masyarakat. Peristiwa ini telah member kejutan besar kepada rakyat Malaysia.1 PEMBELIAN SAHAM MV AGUSTA MOTORS SPA ITALY (MVAM) PROTON telah membeli 57. MVAM memerlukan pelaburan yang besar bagi tempoh yang panjang iii.

Akibat penjualan ini. dunia dikejutkan dengan penjualan MVAM oleh Harley Davidson pada nilai 1 euro. . Seterusnya. PROTON terus menerima kritikan mengenai kegagalan PROTON dalam menganalisis perniagaan. terdapat laporan menyatakan bahawa Harley Davidson dan BMW telah membeli saham MVAM pada nilai RM 680 juta. PROTON seharusnya lebih bijak dalam menentukan nilai perniagaan sebelum memutuskan menjual pemilikan saham MVAM pada harga 1 euro. dan reputasi terhadap PROTON. Pada tahun 2010. pada tahun 2008. PROTON. Akibat penjualan ini. PROTON menerima kritikan yang menyalahkan pihak pengurusan yang disifatkan sebagai gagal menilai potesi teknologi yang dapat diadaptasi daripada MVAM. sebagai GLC juga dibidas kerana tidak mahu menerima pandangan awam sebelum membuat keputusan yang besar.Mastura_805356 18 iv. kewangan. Alasan penjualan ini oleh Harley Davidson adalah kerana syarikat ingin memotong kos dan memperkemas struktur perniagaan. Terdapat kemungkinan MVAM akan jatuh muflis dan ini akan membawa risiko komersial.

Dalam hal ini. Dalam amalan tadbir urus yang baik. kegagalan pihak pengurusan PROTON dalam menganalisis risiko dan potensi perniagaan ke atas syarikat yang ingin diambil milik (MVAM) telah merugikan syarikat dan menjejaskan prestasi syarikat.0 KESIMPULAN Pentadbiran yang baik dalam sesebuah badan korporat bukan setakat hanya mematuhi undang-undang. PROTON telah mengambil langkah pemulihan dengan melepas pegangan dalam MVAM telah membantu mengelak syarikat dari terus menanggung kerugian dan beban hutang yang tinggi. 4. peranan pihak pengurusan / lembaga pengarah adalah penting di mana lembaga pengarah perlulah professional dan mempunyai kepakaran yang luas dalam bidang perniagaan supaya dapat membuat keputusan yang tepat dan menjaga kepentingan para pemegang saham serta pihak berkepentingan yang lain di dalam syarikat. Namun begitu. standard individu dan berkumpulan yang tinggi serta tanggungjawab peribadi dan profesionalisma. amalan piawaian perakauan yang berlandaskan prinsip ketelusan dan kebertanggungjawaban. sebaliknya ia melangkauinya serta tahu apa yang benar. berupaya menghindarkan kesangsian dalam perniagaan dan boleh menutup ruang untuk berlakunya . etika.Mastura_805356 19 Sebagai kesimpulannya.

Namun begitu. fungsi audit dalaman memainkan peranan penting dalam memastikan syarikat mengamalkan pematuhan kepada piawaian perakaunan. Dalam hal ini. Langkah PROTON melantik pengarah bebas dalam lembaga pengarah dapat mengawal tindakan eksekutif yang bersifat membuat keputusan sesuka hati. Menurut Ahmad Atory Hussain (2007). Adalah penting bagi sesebuah syarikat memiliki ahli lembaga pengarah yang bebas dan kukuh. Langkah PROTON ini dilihat sebagai mematuhi peraturan Penyenaraian BSKL dan Kod Tadbir Urus Korporat yang menetapkan satu per tiga daripada ahli lembaga pengarah terdiri daripada pengarah-pengarah bebas. . Bebas dalam konteks ini bermaksud bebas daripada pengaruh pengurusan dan bebas daripada sebarang hubungan perniagaan yang boleh mempengaruhi seseorang pengarah apabila membuat keputusan.Mastura_805356 20 penyelewengan. dan mampu menjaga kepentingan dan aset syarikat. tadbir urus korporat korporat yang baik bermula daripada bilik lembaga pengarah itu sendiri. berupaya melindungi syarikat daripada risiko kerugian yang besar. latar belakang dan pengalaman setiap pengarah juga penting dalam memastikan setiap keputusan yang dicapai adalah tepat.

Governance (Revised 2007).com .proton.carigold.com/mv-agusta-memang-malang http://www. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Tadbir Urus Korporat : Ke Arah Tadbir Urus Yang Berkualiti Dalam Sektor Awam dan Swasta. amalan standard penzahiran dan ketelusan (disclosure and transperancy) serta akauntabiliti pengarah dan pihak pengurusan adalah penting dalam usaha mengekalkan daya tarikan para pelabur dalam syarikat. Source: Securities Commission (2007).proton. RUJUKAN Ahmad Atory Hussain (2007). Kaji selidik oleh McKinsey (2000) mendapati kebanyakan pelabur sanggup membayar harga yang tinggi untuk saham-saham syarikat yang mengamalkan tadbir urus yang baik daripada saham-saham syarikat yang ditadbir urus dengan lemah.com/portal/forums/archive/index. Laporan Tahunan.Mastura_805356 21 Akhir sekali. walaupun prestasi kewangan kedua-duanya adalah sama.com Berhad (2009). Malaysian Code on Corporate http://beritasemasa. PROTON Holdings www. Dalam hal ini. PROTON perlu sentiasa memastikan akauntabiliti dan ketelusan pengarah dan pihak pengurusan dalam usaha menarik pelabur dan menjaga prestasi syarikat.php http://www.

Mastura_805356 22 ADELPHIA COMMUNICATION CORPORATION .

2005). Melalui rangkaian anak syarikatnya. (AICPA 2003.7 juta pengguna di dalam 29 negeri dan Puerto Rico.0 PENGENALAN / LATAR BELAKANG Adelphia Communications merupakan syarikat kabel terkenal yang diasaskan oleh John Rigas 1972. . pengurusan Adelphia diteruskan bersama anak-anak Rigas sehinggalan Adelphia terlibat dengan skandal korporat terbesar selepas kejatuhan Enron pada tahun 2002.Mastura_805356 23 ADELPHIA COMMUNICATION CORPORATION 1. Ketika terlibat dengan skandal korporat pada tahun 2002. Adelphia telah menyediakan perkhidmatan kabel televisyen dan kabel telefon kepada 5. Adelphia merupakan syarikat kabel ke-enam terbesar di Amerika Syarikat. dan abangnya. Gus di Pennsylvania pada tahun Seterusnya.

Pengasas dan Pengerusi (Bapa) Timothy Rigas. 17627. dan Ahli Lembaga pengarah (Anak) James Rigas.Mastura_805356 24 Adelphia lebih merupakan sebuah syarikat keluarga dimana majoriti eksekutifnya adalah dikalangan ahli keluarga. dan Pengerusi Jawatankuasa Audit bagi tahun antara 1992 hingga 2001 (Anak) Michael Rigas. Adelphia diisytiharkan muflis. Kini. Ketika skandal Adelphia terbongkar pada tahun 2002. Adelphia dikendalikan sepenuhnya oleh syarikat Time Warner.2002) sehinggalah ia dibeli oleh Time Warner NY Cable LLC and Comcast Corporation pada tahun 2006. keluarga Rigas yang menerajui Adelphia terdiri daripada: John Rigas. Adelphia dan kumpulannya beroperasi dibawah kawalan Bab 11.S (SEC Litigation Release No. Kod Muflis A. . Timbalan Presiden Eksekutif. dan Ahli Lembaga pengarah (Anak) Peter Venetis . Timbalan Presiden Eksekutif. Ahli Lembaga Pengarah (Menantu) Pada Jun 2002. CFO dan Ahli Lembaga Pengarah.

membeli peralatan pejabat Adelphia dengan syarikat keluarga Rigas pada harga yang tidak munasabah (nilai tinggi).3 bilion kepada syarikat-syarikat usahasamanya (partnerships) yang dimiliki oleh ahli keluarga Rigas sendiri (Nuzum. pemberian pinjaman itu tidak didedahkan dalam laporan syarikat. 2004).1 PERNIAGAAN SYARIKAT KELUARGA (FAMILY RUN FIRM) .0 PENGAJARAN (LESSON LEARNED) 2. Keluarga Rigas juga telah menggunakan aset dan dana syarikat seperti kapal terbang syarikat dan lain-lain kemudahan untuk kegunaan persendirian/ peribadi selain menggunakan wang syarikat bagi membayar gaji pekerja/ orang gaji keluarga Rigas. Adelphia telah diisytiharkan muflis dan distrukturkan semula. Securities and Exchange Commission (SEC) telah menjalankan siasatan berkenaan perkara ini dan telah berjaya mengesan aktiviti penipuan dalam syarikat sejak pertengahan 1999. 2. Selepas itu. dan pembinaan padang golf peibadi keluarga Rigas. akibat penemuan penipuan korporat ini. Terdapat laporan menyatakan bahawa keluarga Rigas telah menggunakan pinjaman berkenaan bagi membeli semula saham dalam Adelphia. Dalam perkara ini. Harga pasaran saham Adelphia telah jatuh menjunam daripada $28 pada Mac 2002 kepada 79 sen pada Jun 2002.Mastura_805356 25 Penemuan skandal penipuan oleh Adelphia bermula apabila pada tahun 2002. Akibatnya. apabila Tim Rigas yang merupakan CFO Adelphia telah mendedahkan bahawa syarikat telah terlibat dengan pemberian pinjaman berjumlah $2. John Rigas bersama ahli keluarganya telah berhenti daripada syarikat.

Selepas syarikat ini berkembang pesat sehingga menjadi syarikat korporat yang berjaya. Dalam perniagaan kecil. kes skandal korporat Adelphia telah menunjukkan bahawa ahli keluarga juga mempunyai risiko untuk melakukan penipuan (fraud) dan berupaya menghancurkan perjalanan sesebuah syarikat. Mereka .Mastura_805356 26 Adelphia bermula sebagai syarikat kecil yang ditubuhkan oleh John Rigas pada tahun 1952 bersama abangnya. Ini adalah kerana sentimen warisan (entitlement) yang ada dalam diri mereka. pengurusan syarikat masih gagal dalam menjalankan transformasi daripada amalan syarikat keluarga kepada perbadanan awam yang disenaraikan di bursa saham. perhatian selalunya diberikan kepada langkah-langkah mengesan penipuan yang dilakukan oleh pekerja. dan bukannya ahli keluarga. Syarikat ini diuruskan secara bersama ahli keluarga dengan perniagaan utamanya adalah menyediakan perkhidmatan kabel televisyen dan kabel telefon. yang menyebabkan mereka bertindak sewenang-wenangnya tanpa memperdulikan peraturan sedia ada demi menjaga kepentingan dan aset syarikat. Namun begitu. Ini adalah kerana sifat ahli keluarga yang akan sentiasa menjaga kepentingan syarikat untuk terus berkembang.

dengan prosedur dijalankan oleh firma audit pengauditan luar yang dan laporan daripada bebas sebarang kepentingan dengan syarikat.3bilion dalam kewangan disatukan sebaliknya liabiliti berkenaan hanya dinyatakan di dalam akaun anak syarikatnya yang tidak disatukan. di antara pertengahan tahun 1999 hingga 2001. syarikat keluarga yang berkembang menjadi syarikat senaraian awam perlu mengamalkan sistem kawalan dalaman yang kuat dan berkesan. 2.2 SALAHNYATA DALAM PENYATA KEWANGAN Menurut laporan SEC (2002).Mastura_805356 27 beranggapan bahawa mereka mempunyai hak sepenuhnya dalam menggunakan aset syarikat demi kepentingan peribadi. Menurut Akta Sarbane-Oxley 2002. Adelphia telah melakukan salahnyata dengan tidak mengisytiharkan penyata hutang bank berjumlah syarikat. Perkara ini adalah menyalahi peraturan di dalam GAAP (General Accepted Accounting Standard). $2. di mana Adelphia didapati . Sistem kawalan dalaman mestilah dikawal oleh pengurusan.

Adelphia juga didapati telah melakukan pemalsuan dokumen untuk memberikan gambaran yang menunjukkan Adelphia mampu menyelesaikan hutang dan kedudukan kewangannya adalah kukuh. dan juga didalam laporan di Wall Street mengenai bilangan pengguna yang melanggan kabel. Namun pada sebenarnya. ia telah mengubah liabiliti itu kepada akaun syarikat-syarikat keluarga Rigas yang tidak disatukan. susut nilai dan pelunasan hutang (EBITDA). Hasil siasatan Suruhanjaya juga mendapati Adelphia telah melakukan penipuan dengan menyembunyikan maklumat dan mengabaikan fakta yang material kepada syarikat iaitu menyembunyikan perbuatan salahguna kuasa @ . termasuklah pendapatan bersih sebelum cukai. dan maklumat perolehan syarikat. maklumat menaiktaraf @ bina semula kabel.Mastura_805356 28 dengan sengaja memesongkan fakta kepada umum dengan menyembunyikan liabiliti sebenar yang ditanggung oleh syarikat. cukai. Pada tempoh yang sama juga. Adelphia dan lain-lain juga telah melakukan salahnyata dalam siaran akhbarnya termasuk maklumat berkenaan laporan perolehan.

2.3 PENIPUAN DALAM SISTEM PERAKAUNAN Adelphia mempunyai 63 anak syarikat (subsidiaries) yang secara eksklusifnya dimiliki atau diuruskan oleh ahli keluarga Rigas sendiri. 14 daripadanya menjalankan aktiviti perniagaan sistem kabel televisyen dan lain-lain yang berkaitan dengannya. pangsapuri persendirian New membangunkan padang golf persendirian di atas hartanah milik ahli keluarga Rigas.Mastura_805356 29 penyelewengan ahli keluarga Rigas. Namun begitu. Rigas dalam pembelaannya mengaku tidak bersalah kerana berpendapat pembiayaan ini tidak mendapat bantahan dari pihak pengurusan syarikat. Daripada jumlah itu. dan juga menerbitkan saham Adelphia berjumlah $772 juta dan nota berjumlah $563 juta untuk kepentingan ahli keluarga Rigas. Manakala 49 anak syarikatnya yang lain menjalankan lain-lain aktiviti . Terdapat bukti yang menunjukkan keluarga Rigas telah memaksa pengurusan Adelphia membiayai hartanah yang percutian mewah dan di membeli York.

(SEC Litigation Release No. Ia seolah-olah memberi gambaran bahawa syarikat sedang menjana keuntungan dan mampu menanggung liabiliti walau pada hakikatnya tidak begitu. . Amalan perkongsian pihak pengurusan yang sama. Amalan perakaunan yang diamalkan oleh Adephia juga boleh mengelirukan dan memberikan gambaran yang salah mengenai aliran tunai syarikat. dan sistem pengurusan tunai yang sama telah membuka ruang kepada penipuan (fraud) di dalam Adelphia. sistem lejer am yang sama. Keadaan ini menyebabkan dana kesemua syarikat adalah bercampur-aduk antara satu sama lain. 17627 2002) Amalan perakaunan yang bercampur aduk ini tidak memberikan gambaran yang tepat dan adil kepada prestasi kewangan syarikat.Mastura_805356 30 perniagaan yang tiada kaitan langsung dengan syarikat induk (Adelphia). Adelphia didapati telah menggabungkan sistem perakaunan dengan kesemua anak syarikat Rigas dengan menggunakan sistem pengurusan tunai gabungan yang dikendalikan sepenuhnya oleh Adelphia.

4 PERANAN JURUAUDIT LUAR Deloitte merupakan juruaudit luar Adelphia semenjak tahun 1986 hingga 2002. Deloitte enggan meneruskan kerja-kerja pengauditan pada Dec 2001 kerana mendakwa mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang dibekalkan oleh pihak pengurusan Adephia dan mereka juga memerlukan skop audit yang lebih luas dalam Adelphia. 2005) Siasatan Suruhanjaya telah mendakwa Deloitte gagal menjalankan kerja-kerja pengauditan secara professional. melakukan perlanggaran kontrak.Mastura_805356 31 2. Dearlove dan Caswell yang menguruskan auditan di Adelphia . (SEC Vs Deloitte & Touche LLP. Selepas itu. melakukan fraud dan kegagalan dalam mengesan penipuan besar dalam Adelphia semenjak tahun 1999 hingga 2000. Adelphia telah berhenti menggunakan khidmat Deloitte sebagai juruaudit luar syarikat. Dua juruaudit bertauliah Deloitte. Dalam perkara ini. Deloitte telah bersetuju membayar $50 juta bagi menyelesaikan dakwaan tanpa mengaku atau menafikan kesalahan berkenaan.

Hubungan yang lama ini menunjukkan Deloitte boleh .Adelphia yang panjang selama lebih 15 tahun juga menimbulkan isu juruaudit luar yang benar-benar bebas. maklumat ekuiti yang terlebih nyata dan rekod yang tidak sempurna mengenai maklumat transaksi antara anak syarikat Adelphia. Deloitte didakwa tidak menjalankan prosedur audit yang dapat mengesan salahnyata hutang syarikat dalam kunci kira-kira. namun Deloitte hanya mengambil tindakan berdiam diri apabila pihak pengurusan Adelphia enggan mengisytiharkan liabiliti berkenaan dan menerima sahaja penjelasan pihak pengurusan berkenaan. Deloitte menyalahkan pengurusan Adelphia yang memesongkan (misled) juruaudit melalui pemalsuan dokumen dan menyembunyikan maklumat. Dalam hal ini.Mastura_805356 32 telah didakwa tidak mengamalkan etika profesionalisme. (SEC. Selain itu. hubungan Deloitte . 2005) Sepanjang tempoh pengauditan (1999 hingga 2000). Siasatan Suruhanjaya mendapati Deloitte mempunyai pengetahuan mengenai beban hutang yang disembunyikan dan ada melakukan perbincangan dan memberi cadangan penambahbaikan.

5 KELEMAHAN SISTEM KAWALAN DALAMAN Sistem kawalan dalaman yang diamalkan oleh Adelphia dilihat sebagai lemah dan tidak efektif kerana meletakkan ahli keluarga yang juga merupakan CFO syarikat. Keadaan ini tidak menggambarkan jawatankuasa audit yang bebas dalam membuat pertimbangan dalam memastikan amalan . Tim Rigas sebagai pengerusi Jawatankuasa Audit yang memainkan peranan penting dalam menjaga kepentingan dan aset syarikat serta pihak berkepentingan. 2.Mastura_805356 33 mengabaikan etika profesionalisma kerana bergantung kepada yuran juruaudit sebagai pendapatan firma. walaupun bukanlah menjadi tanggungjawab juruaudit untuk membasmi penipuan dalam syarikat yang diaudit. namun begitu Deloitte boleh memainkan peranan sebagai juruaudit untuk mengesan penipuan lebih awal dan mengambil tindakan perlu bagi mengelakkan menjaga keadaan menjadi aset bertambah syarikat buruk dan untuk pihak kepentingan berkepentingan yang lain. Secara kesimpulannya.

Secara teorinya. dalam syarikat milik keluarga. masalah yang akan didapati ialah konflik antara pemilik dan pengurus yang dilantik. 3.Mastura_805356 34 pematuhan kepada standard perakaunan yang telus dan tepat. Ini kerana keadaan ini akan membawa risiko pertimbangan yang dibuat akan menjadi tidak adil. penglibatan ahli keluarga sepenuhnya dalam pengurusan tertinggi syarikat dan juga penguasaan ahli keluarga dalam lembaga pengarah telah menjadi punca kejatuhan syarikat kabel televisyen ini. Dalam kes Aldephia. Permasalahan ini terjadi kerana tidak . dan lebih kepada menjaga kepentingan diri sendiri. Pemilik dikatakan mempunyai kuasa kawalan ke atas operasi syarikat mereka sendiri.0 KESIMPULAN Kejatuhan Adelphia yang berlaku selepas kejatuhan Enron adalah akibat daripada kelemahan dalam tadbir urus korporat yang diamalkan oleh syarikat. Akta Sarbane-Oxley telah menggariskan bahawa adalah menjadi kesalahan sekiranya meletakkan salah seorang pihak pengurusan syarikat menjadi pengarah ataupun pengerusi jawatankuasa audit.

hubungan baik bagi tempoh yang panjang dengan firma audit Deloitte telah memberikan kelebihan / peluang kepada keluarga Rigas melakukan kesalahan dan penipuan dalam akaun syarikat. lembaga pengarah mestilah bersifat bebas dari mempunyai sebarang hubungan sama ada pertalian kekeluargaan mahunpun hubungan perniagaan yang boleh menjejaskan pertimbangan yang adil terhadap keputusan pengurusan. Dalam kes Adelphia. Seterusnya.2007). Tambahan pula. Bagi memastikan perkara ini berlaku. Lembaga pengurusan pengarah dan berperanan untuk mengawal para pihak memastikan kepentingan pemegang saham terjaga.Mastura_805356 35 timbul kepentingan pihak luar di syarikat (Ahmad Atory Hussain. keadaan ini akan menyebabkan awam terlepas pandang perkara-perkara yang material yang boleh menjejaskan kepentingan pihak minoriti dan para pekerja syarikat itu sendiri apabila syarikat terpaksa ditutup akibat kerugian. . komposisi ahli keluarga Rigas yang memegang majority 5/9 dalam ahli lembaga pengarah telah menyukarkan lembaga mencapai keputusan yang adil dan menjaga kepentingan para pelabur dan pemegang saham serta aset syarikat.

School Of Management At Boston College USA.China. and HEC Paris. Cédric Lesagec And Hervé Stolowyc. France (Electronic version) . walaupun terdapat banyak panduan dan peraturan yang telah digariskan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan lain-lain badan berkanun. penguatkuasaan dan hukuman ke atas mereka yang terlibat dalam jenayah kolar putih ini perlu ditingkatkan sebagai pengajaran dan panduan kepada orang ramai khususnya kepada mereka yang berada dalam dunia korporat yang penuh mencabar ini. Sarbanes-Oxley Act Hastily Extinguishes Executive Loans: Recommending Less Drastic Regulatory Alternatives. RUJUKAN ARTIKEL Andrew M. Sroka. (Electronic version) Jeffrey Cohena.Mastura_805356 36 Secara kesimpulan. Sehubungan itu. China-Europe International Business School (Ceibs). Yuan Dingb*. Corporate Fraud And Managers’ Behavior: Evidence From The Press. adalah sukar untuk mengawal jenayah penipuan sebegini sekiranya pihak pengurusan dan lembaga pengarah yang mempunyai kuasa besar dalam menentukan hala tuju syarikat tidak mempunyai kesedaran mengenai kepentingan kepada pematuhan kepada peraturan dan standard yang telah ditetapkan.

Norwegian School of Economics and Business Administration Bergen.Mastura_805356 37 Karen Van Peursem. Maiqing Zou. (Electronic version) LKidwell. Tracey Flood. (Electronic version) . Family business influences on the fraud triangle: The case of John Rigas and Adelphia Communications (Electronic version) Therese Thoresen and Anita Rakstad Jakobsen (2008). Master Thesis in the area of Business Analysis and Performance Management. New Zealand. And James Buttimore. Three Cases Of Corporate Fraud : An Audit Perspective. University Of Waikato. Department Of Accounting. Greed at the Top: Fraud and the Failure of Oversight at Adelphia Communications Corporation and Tyco International Ltd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful