BAB I PENDAHULUAN A.

Latar belakang Dalam perkembangan dan kemajuan dewasa ini, banyak kejadian-kejadian yang berbeda pada masa lampau dan saat ini khususnya dalam hal transaksi ataupun jual beli . Jual Beli merupakan pewrbuatan yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh Agama Islam. Adapun sesuatu yang diperbolehkan dalam jual beli adalah Khiyar, tetapi akad yang sempurna dan yang lebi baik haruslah terhindar dari khiyar, yang memungkinkan aqid ( orang yang akad ) membatalkannya. Khiyar menurut bahasa adalah yang berarti pilihan atau pilih-pilih ,dan khiyar menurut istilah atau terminologi adalah suatu keadaan yang menyebabakan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya, dengan kata lain khiyar berarti permintaan untuk diberlakukan hak memilih bagi penjual dan pembeli agar dalam waktu tertentu dapat menentukan apakah jual-belinya akan dilanjutkan atau dibatalkan . Dalam pelaksanaan jual beli, apabila perjanjian ( akad ) yang dijabarkan dalam bentuk ijab Kabul telah dilakukan dengan sempurna, maka pemilikan atas barang yang dijual berpindah dari penjual ke pembeli. Sejak saat itu si pembeli sebagai pemilik baru dapat memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan keinginan. Namun, dalam usaha untuk menghindari adanya penyesalan atas pelaksanaan jual beli tersebut, kedua belah pihak dapat meminta untuk diberi hak khiyar. adapun macam-macam khiyar ada tiga , yaitu pertama khiyar syarat, kedua khiyar majlis, ketiga khiyar aib. Pembahasan Khiyar oleh Ulama’ Fiqh hanya permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan ( akad ) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi tersebut. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama’ fiqh khususnya dalam khiya majlis. BAB II RUMUSAN MASALAH A. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahanyang akan diuraikan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Terminologi Khiyar menurut Ulama’ Fiqh ? 2. Bagaimanakah pendapat-pendapat Ulama’ Fiqh tentang Khiyar Majlis ? B. Tujuan Atas dasar permasalahan di atas maka yujuan yang dimaksud adalah : 1. Untuk megetahui pengertian Khiyar secara Terminologi menurut Ulama’ Fiqh. 2. Untuk mengetahui pendapat-pendapat Ulama’ Fiqh tentang Khiyar Majis. BAB III PEMBAHASAN A. Pengertian Khiyar Secara Terminologi Menrurt Ulama’ Fiqh Telah dijelaskan bahwa khiyar menurut bahasa atau etimologi adalah pilihan atau pilihpilih . Para ulama’ Fiqh mendefinisikan pengertian khiyar secara teminologi adalah hak pilih-pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk

shirkah dan wakalah Menurut Ulama’ Hanafiyah dan malikyah. baik pemilik barang ( penjual ) ridha ataupun tidak. mereka berpendapat bahwa suatu akad sudah sempurna dengan ada ijab ( dari pejual ) dan qabul ( dari pembeli ) alasan mereka adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya. yang nantinya perpisahan itu yang membatalkan khiyar majlis . shulh ( perjanjian damai ). yaitu membatalkan atau melangsungkan . satu pihak mengeluarkan modal harta dan lainnya ( kerja . dalam perbuatannya haruslah diungkapkan dengan kata bukan cukup dalam hati. maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu . Sebaliknya jika pembatalan tersebut ditangguhkan sampai diketahui penjual. mereka berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai khiyar ( majlis ) selama mereka masih dalam tempat atau majlis akad. Alasan yang dipakai Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah adalah hadis rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dan Muslim dan menurut mereka sesungguhnya khiyar majlis itu sangat beralasan baik dalam jual beli. barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila khiyar berasal dari pembeli. Dalam hal membatalkan atau menjadikan akad dapat terjadi dengan adanya kemadaratan atau adanya maksud ( niat ) dan khiyar ( pilihan ). Ulama’ hanafiyah sepakat bahwa khiyar memiliki hak penuh walaupun tanpa sepengetahuan pemilik barang . Adapun akad lazim yang bukan bermotifkan ganti seperti akad perkawinan dan perceraian. dengan kata lain walaupun tanpa sepengetahuan pemilik barang. dan semua jenis akad pertukaran yang lazim dalam urusan harta.melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi artinya khiyarialah mencari kebaikan dari dua perkara . Sekalipun akad telah sah dengan adanya Ijab ( ungkapan jual dari penjual ) dan Qabul ( ungkapan beli dari pembeli ). maupun ijarah ( sewa-menyewakan ). untuk jenis ini khiyar majlis tidak berlaku. Maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat. Demikian pula halnya dengan akad-akad yang bukan lazim seperti mudharabah ( akad berserikat untuk mendapatkan keuntungan ). menurut Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah. sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena adanya khiyar menunjukkan bahwa penjual rela apabila pembeli membatalkan kapan saja pembeli menginginkannya. Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Sebab hukum islam mencakup ucapan dan perbuatan yang merupakan ungkapan dalam hati. selama mereka masih berada daklam majlis ( tempat ) akad. Dengan kata lain khiyar merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam melakukan transaksi . B. hiwalah ( tukar menukar ). pembatalan akan dipandang sah walaupun tidak diketahui oleh penjual . agar tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan. dasar yang dipakai . dan kerelaan itu diungkapkan melalui ijab dan aqbul. Pendapat-pendapat Ulama’ Fiqh Tentang Khiyar Majlis Berkaitan dengan adanya khiyar majlis para Ulama’ Fiqh berbeda pendapat. Menurut Ulama’ hanafiyah pembatalan dengan lisan tersebut diketahui oleh pemilik barang. kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah ( kebiasaan masyarakat setempat di mana jual beli itu berlangsung. namun demikian harus diucapkan.

hiwalah ( tukar menukar ).Djedjen. masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. mereka memahami hadis tentang Khiyar adalah bukan berpisahnya badan akan tetapi berpisah dari segi ucapan. dalam arti bagi yang menyatakan ijsb ia boleh menarik ucapannya sebelum dijawab qabul. B. Oleh sebab itu sebelum selesainya akad. inilah yang keduanya ( penjual dan pembeli ) masih memiliki kesempatan untuk menjadikan atau menjadikan akad. maka dalam hal ini khiyar diperbolehkan jadi gunakanlah khiyar sebagai salah satu perbuatan yang diperbolehkan dalam akad yang nantinya akan menumbuhkan kemaslahatan di antara ke dua belah pihak antara penjua dan pembeli. khiyar merupakan hal yang diperbolehkan dalam akad ( jual beli ). Saran Dalam transaksi khususnya jual-beli hendaklah saling mengutamakan keridhoan jadi tidak akan timbul sebuah kekecewaan dalam jual-beli setelah akad terjadi. Pada intinya pendapat para Ulama’ Fiqh adalah sama. DAFTAR PUSTAKA Zainuddin .FIKIH Kelas dua. Sedangkan pengertian khiyar majlis secara bahasa adalah pilihpilih. artinya tetap memberikan pengertian menjadikan atau menjadikan akad. bukan berpisahnya badan masing-masing dari majlis akad. BAB III PENUTUP A. Sedangkan yang terjadi di kalangan Ulama’ fiqh mengenai perbedaan pendapat tentang khiyar majlis adalah menurut Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah dengan memahami hadis masalah Khiyar tentang belum berpisahnya badan. maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang di tempat itu untuk membatalkan akad. Menurut Ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah memahami hadis tentang khiyar yang artinya ” Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah…” hadis itu bertujuan untuk menunjukkan selesainya akad jual beli. shulh ( perjanjian damai ). dan semua jenis akad pertukaran yang lazim dalam urusan harta. kedua belah pihak sudah saling rela. Berbeda dengan Ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah. Artinya apabila suatu akad telah dipenuhi. An-Nisa’ 4. maupun ijarah ( sewa-menyewakan ). Semarang :Karta Toha Putra. 2003. Kesimpulan Khiyar majlis merupakan salah satu dari macam-macam khiyar.oleh ulama’ tersebut adalah firman Allah ( QS.29 ) yang artinya ”kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu ”. . sedangkan bagi bagi yang lainnya ( penerima ) boleh memilih apakah ia akan mnerimanya atau menolaknya ditempat tersebut. menurut terminologi atau istilah adalah hak bagi semua pihak yang melakuikan akad untuk membatalkan atau menjadikan akad itu terjadi selama masih berada di tempat akad.

Semester genap (tahun 2007) .Sayyid.Sabiq. LKS FIQIH ISLAM kelas X. 1999. Semester genap (tahun 2006) LKS FIQIH Kelas X. Fikih Sunnah.Bandung: al-maarif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful