DOA HARI ALAM SEKITAR

_____________________________

‫حْيِم‬
ِ ‫ن الّر‬
ِ ‫حمـ‬
ْ ‫ل الّر‬
ِ ‫سِم ا‬
ْ ‫ِب‬
‫ظْيـِم ِبَتـْدِبْيِرِه‬
ِ ‫صـْنِعِه اْلَع‬
ُ ‫حِكْيـِم ِفــى‬
َ ‫صْيِر ِلِعَباِدِه اْل‬
ِ ‫ل اْلَب‬
ِ ِ‫حْمُد‬
َ ‫َاْل‬
.‫جّباِر‬
َ ‫اْلقَِدْيِر اْلُمْقَتِدِر اْلَعِزْيُز اْل‬
‫سـّيِدَنا‬
َ ‫ن‬
َ ‫سـِلْي‬
َ ‫لْنِبَيــاِء َواْلُمْر‬
َ ‫ف ْا‬
ِ ‫شـَر‬
ْ ‫عَلــى َأ‬
َ ‫سـّلْم‬
َ ‫ل َو‬
ّ ‫صـ‬
َ ‫َالّلُهـّم‬
‫لـ ِلَنـْزَداَد ِإْيَماًنــا‬
ِ ‫قا‬
ِ ‫خْلـ‬
َ ‫شَدَنا ِإَلى الّتَفّكِر ِفــى‬
َ ‫ى َأْر‬
ْ ‫ اّلِذ‬،‫ُمحَّمٍد‬
.‫ن‬
َ ‫جَمِعْي‬
ْ ‫حِبِه َأ‬
ْ‫ص‬
َ ‫عَلى َءاِلِه َو‬
َ ‫ِإَلى ِإْيَماِنَنا َو‬
‫لْكَراِم‬
ِ ‫ل َو ْا‬
ِ‫ل‬
َ‫ج‬
َ ‫ي َيا َقّيْوُم َيا َذااْل‬
ّ‫ح‬
َ ‫َاللُّهّم َيا‬
Kami merafakkan kesyukuran kehadrat-Mu di atas keizinan dan limpah kurniaMu,

maka dapatlah kami berkumpul dan menjayakan Majlis Perasmian Hari

Alam Sekitar, semoga majlis yang mulia ini dianugerahkan

keberkatan,

kesejahteraan, kekuatan, hidayah dan kesihatan yang berkekalan agar kami
dapat terus menghirup udara dimukabumi-Mu yang nyaman lagi damai ini.

‫حْيُم‬
ِ ‫ن َياَر‬
ُ ‫حمـ‬
ْ ‫َالّلُهّم َيا َر‬
Sempena Hari Alam Sekitar pada kali ini kami memohon agar Engkau
semaikanlah di dalam jiwa kami sekalian dengan semangat cintakan kepada

Kurniakanlah kami ilham dan pemikiran yang bernas agar masalah-masalah alam sekitar yang dihadapi dapat diatasi dengan cara yang terbaik. Berikanlah kami kekuatan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada mereka supaya anugerah-Mu yang tidak ternilai ini sentiasa terjaga dan terpelihara. Jauhkanlah kami dari sebarang sifat tamak dan haloba dalam mengejar kepentingan dunia tanpa mengambilkira kemusnahan alam sekitar. Harapan kami. . memperbaiki akhlak dan sikap tanggungjawab kami dalam usaha menjadikan negara ini bersih dan sentiasa ceria. Hindarkanlah kami dan seluruh warga negara ini dari sifat tidak bertanggungjawab dalam menjaga keceriaan persekitaran kami. ِ ‫لْر‬ ‫ض‬ َ ‫ت َوْا‬ ِ ‫سمـَوا‬ ّ ‫ك ال‬ َ ‫َيا َماِل‬ Ya Allah.keceriaan dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar. agar Sambutan Hari Alam Sekitar ini akan membangkitkan kesedaran kami. tanamkanlah ke dalam jiwa kami dan anak-anak generasi kami sifat menghargai alam sekitar. {{‫شًدا‬ َ ‫ن َأْمِرَنا َر‬ ْ ‫يْء َلَنا ِم‬ ّ ‫حَمًة َوَه‬ ْ ‫ك َر‬ َ ‫ن ّلُدْن‬ ْ ‫َرّبنَا َءاِتنَا ِم‬ َ ‫عَذا‬ ‫ب‬ َ ‫سَنًة َوِقَنا‬ َ‫ح‬ َ ‫خَرِة‬ ِ ‫سَنًة َوِفى ْال‬ َ‫ح‬ َ ‫}َرّبَنا َءاِتَنا ِفي الّدْنَيا‬ ‫حِبِه‬ ْ‫ص‬ َ ‫عَلى َءاِلِه َو‬ َ ‫حّمٍد َو‬ َ ‫سّيِدَنا ُم‬ َ ‫عَلى‬ َ ُ‫صّلى ال‬ َ ‫الّناِر{ َو‬ َ ‫ب ْالَعاَلِمْي‬ ‫ن‬ ّ ‫ل َر‬ ِ ِ‫حْمُد‬ َ ‫سّلَم َواْل‬ َ ‫َو‬.