P. 1
Dalil Manusia Sebagai Khalifah Dimuka Bumi

Dalil Manusia Sebagai Khalifah Dimuka Bumi

|Views: 1,216|Likes:
Published by Muhayiroh Ayie

More info:

Published by: Muhayiroh Ayie on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

øŒ Î)ur tA$s% ŒŒ Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 Œ Œ/uŒ ÎoTÎ) ×@Ïã%y` ŒÎû ÇÚöŒF{$# ZpxÿŒ Î=yz ( (#þqä9$s% ã@yèøgrBr& $pk Œ `tB Ïù ߌšøÿãŒ$pkŒÏù à7Ïÿó¡oŒ uä!

$tBÏe$!$# ß`øtwUur ßxÎm7|¡çR ur x8όôJpt¿2 â¨ÏdŒs)çRur y7s9 ( tA$s% þŒÎoTÎ) ãNn=ôãr& $tB Œw tbqßJn=÷ès? ÇÌÉÈ
30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

ôŒs)s9ur $oYø)n=yz z`»|¡SM}$# `ÏB 7's#»n=ߌ `ÏiB &ûüÏÛ ÇÊËÈ §NèO çm»oYù=yèy_ ZpxÿôÜçR ŒÎû 9Œ#tŒ &ûüÅ3¨B ÇÊÌÈ s% ¢OèO $uZø)n=yz spxÿô܌ Z9$# Zps)n=tæ $uZø)n=yŒ sù

sps)n=yèø9$# ZptóôÒãB $uZø)n=yŒsù sptóôÒßJø9$# $VJ»sàÏã $tRöq|¡s3sù zO»sàÏèø9$# $VJøtm: ¢OèO çm»tRù't±Sr& $¸)ù=yz tŒyz#uä 4 x8uŒ$t7tFsù ª!$# ß`|¡ômr& tûüÉ)Î=»sŒ ø:$# ÇÊÍÈ
12. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur Œ Èbrߌç7÷èuŒÏ9 ÇÎÏÈ$ wÎ)
56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

ª!$#ur

Nä3y_tŒ÷zr&

.`ÏiB

ÈbqäÜç/

öNä3ÏF»yg¨Bé&

Œw

ŒcqßJn=÷ès? $\«øŒx© Œ@yèy_ur ãNä3s9 yìôJ¡¡9$# tŒ»| Áö/F{$#ur noyŒÏ«øùF{$#ur
78.

öNä3ª=yès9 ŒcrãŒä3ô±s? ÇÐÑÈ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->