Qs.

Al-An’aam ayat 102

ö@è% ¨bÎ) ’ x|¹ ’Å5Ý¡èSur y’ øtxCur ’ ÎA’ $u’ ÎA$yJtBur ¬! Éb>u’ tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÏËÈ ’w y7 ’ ’° Β ¼çms9 ( y7Ï9ºx’ Î/ur

ßNö’ÏBé& O$tRr&ur ãA¨rr& tûüÏHÍ>ó¡çRùQ$# ÇÊÏÌÈ
162. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 163. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". Mufradat:

Katakanlah Sesungguhnya Sholatku Ibadahku Hidupku Dan matiku Untuk Allah Tuhan semesta alam Tidak ada sekutu Diperintahkan kepadaku Yang pertama tama Menyerahkan diri
Tajwid:

ْ ‫قُل‬ ‫ا ِن‬ ّ ‫صلتى‬ ِ َ َ ‫وَن ُسكى‬ ِ ُ ‫وَمحياي‬ َ َ ْ َ ‫وَمماتي‬ ِ َ َ ‫ل ِل ّه‬ ِ ‫راب ّل ْعَل َمي ْن‬ َ ِ َ َ َ ‫لشرِي ْك ل َه‬ ُ َ ‫أ ُمرت‬ ُ ْ ِ ُ ‫أ َوّل‬ ‫ال ْمسل ِمي ْن‬ َ ِ ْ ُ
Suara nun Ada nun mendengung yang bertasydid Huruf lam dan Ada alif ta dibaca setelah panjang satu alif fathah dan ada ta mati

‫ا ِن‬ ّ ‫صلتى‬ ِ َ َ

ghunnah Mad thobi’i

setelah

َ َ َ ‫لشششششرِي ْك‬ ‫ل َه‬ ُ

Mad thobi’i

kasroh Huruf lam dan Ada alif ra dibaca setelah panjangsatu alif fathah dan ada ya mati setelah kasroh Huruf zal Ada fathah dibaca satu alif tegah arid Panjang tiga Ada mad alif tobi’I yang bertemu waqaf

َ َ ‫وَب ِذال ِك‬
‫ال ْمسل ِمي ْن‬ َ ِ ْ ُ

Mad ashli Mad lissukun

Kandungan ayat: 1. Manusia dalam beribadah hendaknya hanya mengharap ridho Allah dan matinya hanya mengharap ridho Allah SWT. Kita dalam hidup harus menjauhkan diri dari kemusyrikan dan dalam beribadah hendaknya dilakukan dengan ikhlas, sabar, tawakal,baik dan benar