Motivasi

Pengenalan & Ulasan Teori

Definisi Motivasi Motivasi adalah satu isu yang menarik untuk dikupas tetapi sebenarnya begitu kompleks untuk menerangkannya. Menurut (Strenberg, 1997), motivasi adalah ‘impulse’ iaitu dorongan atau bisikan hati, ‘desire’ iaitu keinginan dan hasrat yang amat sangat, atau ‘needs’ iaitu keperluan yang menyebabkan seseorang itu bertindak. Mengambil kira pandangan dari (Plotnik, 1998) pula, beliau mendefinisikan motivasi sebagai faktor fisiologikal dan psikologikal yang menyebabkan individu bertindak atau bertingkah laku di dalam cara yang spesifik dan pada masa-masa tertentu. Secara umumnya pengertian konsep motivasi dapat dijelaskan sebagai keadaan dalaman diri yang membangkit, menguasai dan mengekalkan sesuatu tingkah laku dalam diri seseorang itu (Woolfolk, 1998). Menurut (Kalat, 1999), motivasi adalah datang dari dalaman yang bergerak secara terus untuk menggerakkan individu manakala menurut (Moriss & Maisto, 1999), motivasi adalah satu bentuk arahan yang datang dari dalam diri individu secara paksa untuk memenuhi keperluan dan kehendak individu yang akhirnya membangkitkan organisma untuk menuju kepada matlamat. Berdasarkan kepada sebahagian daripada definisi yang telah diungkapkan oleh para pengkaji terdahulu mengenai apa itu motivasi maka, dapat dirumuskan bahawa motivasi adalah satu desakan dari dalaman dan luaran seseorang individu itu yang mana akan membangkitkan dan menggerakkan tingkahlaku individu tersebut kepada sesuatu matlamat. Apabila membincangkan konsep motivasi, ahli psikologi memberi fokus kepada beberapa persoalan asas (Graham & Weiner, 1996), (Pintrich, Marx, & Boyle, 1993), seperti berikut: “Apakah yang mempengaruhi dan menyebabkan organisma atau individu

iaitu tingkah laku yang dipelajari oleh seseorang individu itu tidak akan terjadi kecuali jika mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya. Terdapat tiga elemen utama dalam motivasi iaitu. rasa ingin tahu (curiousity). wujudnya persoalan utama di dalam kajian motivasi. pengharapan (expectations).Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori itu bertingkah laku?”dan “Mengapakah tingkah laku organisma mempunyai keamatan yang berbeza?”. keperluan (needs). tenaga. pemikiran secara kognitif dan emosi manakala untuk peristiwa luaran adalah berdasarkan rangsangan dari persekitaran dan hubungan sosial. motivasi organisma akan bertingkah laku apabila wujudnya tenaga di dalam diri seseorang individu itu dan adanya arah tuju untuk individu tersebut bertingkah laku menuju ke arah pencapaian matlamatnya. Ketiga-tiga elemen ini adalah merupakan penyebab utama untuk individu bertingkah laku. matlamat (goals). nilai (values). arah dan matlamat. minat (interests). Konsep dan Jenis Motivasi Apakah perkara yang menggerak dan menentukan tingkah laku seseorang itu? Antara sifat yang selalu dikaitkan dengan konsep motivasi ialah : Keinginan (desires). rasa takut (fears). kepercayan diri (self-confidence). tekanan sosial (social pressure). Kebanyakan ahli teori motivasi menganggap motivasi yang terlibat dalam meningkatkan prestasi dan semua bentuk respon yang diterima. motif yang cenderung dan berasaskan kepada kehendak. kepercayaan (beliefs). Namun. insentif. kebanyakan tingkah laku yang dipamerkan berbeza keamatannya kerana faktor-faktor berikut iaitu motif dalaman. . dan berbagai lagi. Menurut perspektif. Justeru.

atau mungkin juga mereka bertindak kerana minat yang sangat mendalam terhadap sesuatu perkara itu. Pada dasarnya. Persoalan yang boleh diajukan kepada diri sendiri: Adakah saya berada dalam bilik kuliah hari ini disebabkan saya menghargai ilmu. Sebagai contoh. semua pensyarah yang mengikuti kelas psikologi berusaha memberi sepenuh perhatian terhadap kuliah hari itu kerana mereka tahu apa yang diajar penting untuk ujian kenaikan pangkat. Sebagai contohnya. rasa ingin tahu. Ia juga merupakan ciri semula jadi manusia. atau adakah kerana saya perlu menduduki ujian? Justeru. Apabila seseorang itu mempunyai keinginan yang intrinsik. motivasi yang terbentuk pada sesuatu ketika itu adalah gabungan antara ciri-ciri diri dan keperluan pada masa itu. iaitu faktor dalaman dan faktor luaran yang masing-masing dikenali sebagai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori Konsep motivasi juga dapat dijelaskan berdasarkan ciri-ciri individu. untuk cuba mengatasi segala cabaran dalam proses mendapatkan sesuatu yang diingininya (Reeve. a) Motivasi Intrinsik Jenis motivasi ini dikaitkan dengan faktor dalaman diri seperti keperluan. dia tidak . ada pula ahli psikologi yang berpendapat bahawa konsep motivasi dirujukkan kepada keadaan diri seseorang buat masa itu sahaja. minat. Jenis motivasi ini dikenali sebagai motivasi dalaman (intrinsik). satu kesimpulan boleh dibuat bahawa motivasi bergantung kepada dua faktor. dan mungkin pula semata-mata disebabkan rasa tanggung jawab kepada kedua ibubapa yang menaruh harapan begitu tinggi terhadap mereka. dan rasa kepuasan diri. Walaubagaimana pun. 1996). ada pelajar yang bertindak melakukan sesuatu disebabkan keinginan yang tinggi untuk berjaya. atau sifat tabii manusia. tetapi ada pula yang bertindak disebabkan takut untuk gagal.

Terdapat EMPAT pendekatan utama dalam mengkaji konsep motivasi: • • Pendekatan Behaviourisme atau Tingkahlaku Pendekatan Humanistik atau Kemanusiaan .Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori memerlukan apa-apa insentif atau hukuman untuk melakukannya kerana aktiviti itu sendiri sudah dapat memenuhi kepuasan dan keperluan dalaman individu itu. motivasi intrinsik merupakan ‘…what motivates us to do something when we don’t have to do anything. tekanan sosial. atau untuk mengelak daripada hukuman. Hakikatnya seseorang itu tidak sebenarnya berminat untuk melakukan aktiviti itu. atau untuk mendapatkan perhatian seseorang yang disayangi. Mengikut Raffini (1996). atau untuk dipuji. hukuman. tetapi sebaliknya semata-mata untuk mendapat ganjaran. ada pula kajian yang dibuat ke atas manusia dalam makmal atau klinik psikologi. Pendekatan Dalam Kajian Motivasi Terdapat pelbagai teori dan kajian untuk membincangkan konsep motivasi. Ada kajian yang dibuat dalam makmal dengan menggunakan binatang. dan lain-lain.’ b) Motivasi Ekstrinsik Jenis motivasi ini dikaitkan dengan faktor luaran diri atau faktor persekitaran seperti hadiah atau ganjaran. Motivasi ekstrinsik adalah berlawanan dengan motivasi intrinsik di mana aktiviti yang dibuat adalah bertujuan untuk mendapatkan ganjaran. Jenis motivasi ini dikenali sebagai ekstrinsik atau motivasi luaran. atau apa sahaja sebab selain daripada untuk pemenuhan kendiri. Perbincangan di sini akan hanya memfokuskan kepada kajian yang boleh diaplikasikan kepada pembelajaran terutamanya di dalam bilik kuliah.

untuk memahami persoalan seperti ini. dan ada pula yang belajar semata-mata kerana minat terhadap mata pelajaran itu?”. ahli-ahli kaji behaviourisme menerangkan motivasi melalui konsep ‘peneguhan/ganjaran’ dan ‘insentif’.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori • • Pendekatan Kognitivisme Pendekatan Pembelajaran Sosial a) Motivasi dan Pendekatan Behaviuorisme atau Tingkahlaku Dalam pendekatan ini.5 ke atas adalah satu insentif kepada pelajar. janji untuk memberi Sijil Dekan kepada mahasiswa yang berusaha dengan gigih dan mendapat PNGK 3. soalansoalan yang selalu ditanyakan adalah seperti berikut: ”Mengapakah ada di kalangan mahasiswa yang semakin tercabar dan semakin gigih berusaha apablia menghadapi kegagalan. Tingkahlaku yang telah diberikan peneguhan pada masa yang lalu diandaikan lebih berkemungkinan diulangi berbanding dengan tingkahlaku yang tidak diberikan peneguhan atau yang telah dikenakan hukuman. Justeru. ”Mengapakah ada mahasiswa yang berjaya mencapai kejayaan lebih baik daripada jangkaan kemampuannya. Oleh itu dari pandangan ahli behaviourisme. konsep motivasi dikaitkan secara jelas dengan prinsip ganjaran dan peneguhan. dan ada pula yang sebaliknya?”. bagi memahami motivasi . Sebagai contoh. Insentif pula ialah objek atau situasi yang menggalakkan atau tidak menggalakkan tingkah laku itu diulang. tetapi sebaliknya ada pula yang terus merasa kecewa dan mengundur diri?”. Dalam pendekatan ini. ”Mengapakah pula ada di kalangan mahasiswa yang berusaha keras hanya semata-mata untuk memenuhi harapan kedua ibu bapa. Ganjaran ialah objek atau situasi yang menarik yang diperolehi hasil daripada sesuatu perbuatan atau tingkahlaku. Mendapat gred A juga adalah merupakan satu ganjaran dari usaha yang gigih.

“inborn actualizing tendency” (Rogers & Freiberg. Pada dasarnya teori ini berpegang kepada kepercayaan bahawa manusia dilahirkan .Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori mahasiswa untuk mencapai gred cemerlang. maka perlulah dibuat satu analisis yang teliti berkenaan dengan sistem insentif dan ganjaran yang terdapat dalam masyarakat. 1991). kaitan antara peluang kerjaya dengan pencapaian akademik yang cemerlang. Pelopor bidang humanistik seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa kedua-dua pendekatan behaviuorisme dan psikoanalisis tidak dapat menerangkan dengan sepenuhnya mengapa seseorang itu bertindak. atau kedudukan tertentu kerana peranan mereka sebagai juara sukan di peringkat universiti. sebagai contoh. Seterusnya. Vallerand. Pendekatan humanistik mencuba menunjukkan bahawa keinginan intrinsik seseorang itu adalah digerakkan oleh keperluan untuk mencapai “self-actualization” (Maslow. iaitu behaviuorisme dan psikoanalisis Freud. dengan secara tidak langsung kita akan membentuk kebiasaan dalam diri pelajar untuk bertindak dengan cara yang tertentu. 1994) . Sebagai contoh. atau keperluan kepada “self-determination” (Deci. jikalau mahasiswa-mahasiswa yang aktif dalam bidang sukan diberikan ganjaran dalam bentuk pujian. Pelletier. 1970). wang ringgit. maka dengan sendirinya mereka akan berusaha mempergiatkan usahanya dalam bidang sukan berbanding dengan bidang akademik bagi tujuan mendapatkan segala ganjaran itu. 1968. privilege. b) Motivasi dan Pendekatan Humanistik Pendekatan ini juga dikenali sebagai ‘third-force’ di awal tahun 1940an sebagai gerak balas terhadap dua pendekatan yang dominan pada masa itu. jikalau kita secara konsisten memberi ganjaran kepada sesuatu tingkahlaku yang diharapkan. & Ryan.

Ahli-ahli dalam bidang ini percaya bahawa setiap tindakan kita adalah ditentukan oleh pemikiran kita. Contohnya jikalau kita merasa diri kita orang yang amanah dan bertanggungjawab. kerana kita mahu kekalkan imej kendiri kita itu. walau pun dalam keadaan di mana tidak ada seorang pun yang memerhatikan kita. maka kita akan bertindak cara yang sepatutnya bagi menentukan kita sentiasa dalam keadaan selesa dengan imej kendiri itu. dan pemenuhan kendiri. maka kemungkinan besar segala perbuatan kita akan mengambilkira nilai dalam diri kita ini. Kajian mendapati pendekatan ini mencuba menonjol ‘self-esteem movement’. Walau bagaimanapun tidak dinafikan adakalanya dalam keadaan tertentu perbuatan kita bercanggah dengan imej kendiri serta nilai dan kepercayaan kita kerana menjaga sesuatu kepentingan. Pendekatan ini juga adalah hasil daripada rasa tidak puas hati terhadap pendekatan behavioursme. iaitu antaranya rasa kompeten diri. autonomi. Dalam pendekatan ini. Banyak daripada tingkahlaku kita adalah bertujuan untuk mengekalkan standard yang kita kenakan pada diri kita sendiri. Jikalau kita percaya diri kita cerdik dan berkebolehan tinggi.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori dengan keinginan untuk berusaha memenuhi potensi yang ada pada mereka. c) Motivasi dan Teori Kognitivisme Pendekatan ini mencuba menunjukkan bahawa keinginan mengekalkan imej kendiri adalah merupakan satu kuasa motivasi yang kental. bukan hanya disebabkan oleh kita diberikan . harga diri. memotivasikan pelajar adalah bermakna memberi ransangan kepada resos dalaman yang ada pada setiap orang. iaitu satu pendekatan yang kontroversi dalam memenuhi keperluan pelajar untuk mendapatkan kedudukan sosial melalui persoalan harga diri dan digniti para pelajar.

Manusia bekerja keras kerana mereka suka bekerja dan kerana mereka ingin memahami apa yang berlaku di sekeliling mereka. pengharapan (Vroom. Sebagai contoh. 1990). dan minat ahli kognitif pula ke atas impak hasil dari kepercayaan dan pengharapan seseorang itu. Ia mengambil kira penekanan ahli behaviorisme ke atas kesan atau hasil sesuatu tingkahlaku. & Pribram. Clore. bolehkah saya berjaya?” dan “ Jikalau saya berjaya. 1988). d) Motivasi dan Pendekatan Pembelajaran Sosial atau Teori Personaliti Pendekatan ini adalah gabungan antara pendekatan behaviourisme dan kognitivisme. adakah hasilnya akan membawa kebahagiaan kepada . dan atribusi (Weiner. Pendekatan ini boleh diringkaskan sebagai teori ‘pengharapan x nilai’. 1993). skema (Ortony. Setiap tingkah laku yang dibuat adalah hasil daripada perancangan (Miller. 1964). & Collins. Galanter. 1996). dan tidak pula terasa lapar sehinggalah kita melihat jam pada masa itu. apabila kita begitu terlibat dalam sesuatu projek kita lupa makan. Dalam pendekatan ini manusia dilihat sebagai aktif dan tinggi rasa ingin tahu. 1992). dan sentiasa mendapatkan maklumat untuk menyelesaikan persoalan personal yang relevan. Ini bermakna pendekatan kognitif menekankan motivasi intrinsik yang ada dalam diri seseorang itu. iaitu pengharapan seseorang itu untuk sampai ke matlamat yang ditujunya. dan nilai matlamat itu untuk dirinya. matlamat (Locke & Latham. persoalan yang mungkin akan ditanya ialah “ Jikalau saya sungguh-sungguh berusaha. Andaian yang dibuat dalam pendekatan ini ialah respon yang diberikan oleh kita bukan disebabkan oleh situasi luaran atau keadaan fizikal tetapi sebaliknya berdasarkan interpretasi ke atas situasi dan kejadian ini. (Stipek. Dengan lain perkataan.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori ganjaran atau telah dihukum dengan melakukan perbuatan itu (Schunk. 1960). Ini bermakna bahawa motivasi adalah gabungan antara dua kekuatan.

iaitu ‘kejayaan’ dan ‘kebahagiaan hidup’. 1998) Pelopor Motivasi Dan Keperluan Manusia ”Apakah itu keperluan?”. pada hakikatnya . a state of deprivation that motivates a person to take action toward a goal” (Darley. Di sini. Namun. Glucksberg. ciri-ciri kejayaan dan kegagalan. Covington Pembelajaran Sosial Ransangan Ekstrinsik dan Intrinsik Pengharapan dan nilai sesuatu matlamat yang hendak dicapai Bandura Sumber Motivasi Ransangan Intrinsik Keperluan harga diri.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori kehidupan saya?”. & Kinchla. dan jikalau salah satu daripadanya tidak ada. serta pengharapan Weiner. motivasi dilihat sebagai gabungan antara dua elemen penting. maka kemungkinan besar motivasi untuk berusaha mencapai matlamat itu akan menjadi lemah dan tidak signifikan lagi. insentif dan hukuman Skinner Maslow. Deci Teori *Diubahsuai dari (Woolfolk. Rumusan Empat Pendekatan Motivasi Behaviouristik Ransangan Ekstrinsik Humanistik Kognitivisme Ransangan Intrinsik Kepercayaan. Pada dasarnya ia merupakan “…a biological or psychological requirement. pemenuhan kendiri dan kekuatan diri Pengaruh Penting Ganjaran. 1991).

Malah semakin banyak seseorang itu mencari ilmu untuk cuba memahami kejadian di sekelilingnya. tidak akan dapat dipenuhi sepenuhnya oleh sesiapa pada bila-bila masa pun. Persoalannya. serta keperluan diri yang lain. seperti keperluan untuk mendapatkan serta meningkatkan ilmu pengetahuan. yang mana satukah keperluan asas yang perlu dipenuhi dahulu? Mengikut Maslow. maka semakin kurang dia merasa akan dirinya dan semakin tinggi keinginannya untuk mencari dan meneroka. Maslow menamakan keempat-empat keperluan ini sebagai keperluan untuk hidup atau keperluan asas. rasa dipunyai dan dihargai. sebaliknya memerlukan pembaikan yang berpanjangan. seperti makan dan minum serta tempat tinggal. iaitu pemenuhan kendiri. daripada keperluan yang banyak dan pelbagai itu. keperluan manusia bermula dari yang paling rendah iaitu asas untuk hidup. kepada keperluan yang lebih tinggi. sehinggalah ke peringkat yang paling tinggi. Tahap pemenuhan kendiri ini dapat dilihat . Sebaliknya bagi keperluan perkembangan dan peningkatan keintelektualan serta estetika. menghayati keindahan dalam apa jua bentuk. 1954). Apabila semua keperluan ini sudah berjaya dipenuhi. Maslow juga membincangkan tentang tahap pemenuhan kendiri atau “selfactualization” yang didefinisikan sebagai “…the desire to become everything that one is capable of becoming” (Maslow. maka keperluan ini akan menurun dan motivasi untuk mencapainya akan berkurangan. seperti pencapaian intelek. Hirarki Keperluan Maslow Manusia dipercayai mempunyai banyak dan pelbagai keperluan.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori keperluan manusia tidak pernah dapat dipenuhi secukupnya. Keempat-empat ini diletakkan di bawah kategori keperluan defisien. keselamatan.

tidak dihargai. Kepentingann teori Maslow ini dapat dilihat daripada aspek hubungan antara keperluan difisien dengan keperluan perkembangan seseorang pelajar itu. unggul atau juga dalam istilah yang digunakan oleh YAB Perdana Menteri sebagai ‘Towering Personality’ seperti tahap penerimaan diri dan orang lain dalam semua keadaan. Pelajar yang merasa dirinya tidak disayangi.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori apabila seseorang itu telah berjaya menunjukkan pembentukan sifat kendiri yang mantap atau jati diri. maka proses pembelajaran mereka sudah tentu akan terjejas. Sebagai contoh. jati diri. dorongan dan bantuan daripada pensyarahnya. mengikut Maslow terdapat kurang daripada 1% manusia yang berjaya sampai ke tahap ini. ketrampilan diri. Dengan kata lain. Implikasi Teori Maslow ke atas pendidikan. berdaya menjalinkan hubungan yang sihat dan positif. inovatif dan berdikari. . dan tidak mempunyai kebolehan. sifat seseorang yang telah berjaya menunjukkan kemantapan psikologi dan kesihatan mental yang tinggi. tetapi adalah tidak mustahil bagi kita semua mencuba sampai ke puncak ini. Walaubagaimanapun. seorang pelajar yang berada dalam serba kekurangan fizikal sudah tentu tidak ada kekuatan emosi dan psikologi untuk belajar dengan baik. kreatif. Semua pendidik menerima hakikat bahawa jikalau keperluan asas pelajar tidak dipenuhi. agak sukar untuk membentuk motivasi yang tinggi untuk berjaya tanpa usaha. ramah mesra. keterbukaan.

Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori TEORI KEPERLUAN MASLOW .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful