Motivasi

Pengenalan & Ulasan Teori

Definisi Motivasi Motivasi adalah satu isu yang menarik untuk dikupas tetapi sebenarnya begitu kompleks untuk menerangkannya. Menurut (Strenberg, 1997), motivasi adalah ‘impulse’ iaitu dorongan atau bisikan hati, ‘desire’ iaitu keinginan dan hasrat yang amat sangat, atau ‘needs’ iaitu keperluan yang menyebabkan seseorang itu bertindak. Mengambil kira pandangan dari (Plotnik, 1998) pula, beliau mendefinisikan motivasi sebagai faktor fisiologikal dan psikologikal yang menyebabkan individu bertindak atau bertingkah laku di dalam cara yang spesifik dan pada masa-masa tertentu. Secara umumnya pengertian konsep motivasi dapat dijelaskan sebagai keadaan dalaman diri yang membangkit, menguasai dan mengekalkan sesuatu tingkah laku dalam diri seseorang itu (Woolfolk, 1998). Menurut (Kalat, 1999), motivasi adalah datang dari dalaman yang bergerak secara terus untuk menggerakkan individu manakala menurut (Moriss & Maisto, 1999), motivasi adalah satu bentuk arahan yang datang dari dalam diri individu secara paksa untuk memenuhi keperluan dan kehendak individu yang akhirnya membangkitkan organisma untuk menuju kepada matlamat. Berdasarkan kepada sebahagian daripada definisi yang telah diungkapkan oleh para pengkaji terdahulu mengenai apa itu motivasi maka, dapat dirumuskan bahawa motivasi adalah satu desakan dari dalaman dan luaran seseorang individu itu yang mana akan membangkitkan dan menggerakkan tingkahlaku individu tersebut kepada sesuatu matlamat. Apabila membincangkan konsep motivasi, ahli psikologi memberi fokus kepada beberapa persoalan asas (Graham & Weiner, 1996), (Pintrich, Marx, & Boyle, 1993), seperti berikut: “Apakah yang mempengaruhi dan menyebabkan organisma atau individu

keperluan (needs). Namun. . Ketiga-tiga elemen ini adalah merupakan penyebab utama untuk individu bertingkah laku. insentif. Konsep dan Jenis Motivasi Apakah perkara yang menggerak dan menentukan tingkah laku seseorang itu? Antara sifat yang selalu dikaitkan dengan konsep motivasi ialah : Keinginan (desires). matlamat (goals). rasa takut (fears). Terdapat tiga elemen utama dalam motivasi iaitu. kepercayan diri (self-confidence). tenaga. motif yang cenderung dan berasaskan kepada kehendak. rasa ingin tahu (curiousity). minat (interests). iaitu tingkah laku yang dipelajari oleh seseorang individu itu tidak akan terjadi kecuali jika mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya. nilai (values). arah dan matlamat. Menurut perspektif. Kebanyakan ahli teori motivasi menganggap motivasi yang terlibat dalam meningkatkan prestasi dan semua bentuk respon yang diterima. kebanyakan tingkah laku yang dipamerkan berbeza keamatannya kerana faktor-faktor berikut iaitu motif dalaman. pemikiran secara kognitif dan emosi manakala untuk peristiwa luaran adalah berdasarkan rangsangan dari persekitaran dan hubungan sosial. wujudnya persoalan utama di dalam kajian motivasi.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori itu bertingkah laku?”dan “Mengapakah tingkah laku organisma mempunyai keamatan yang berbeza?”. motivasi organisma akan bertingkah laku apabila wujudnya tenaga di dalam diri seseorang individu itu dan adanya arah tuju untuk individu tersebut bertingkah laku menuju ke arah pencapaian matlamatnya. pengharapan (expectations). tekanan sosial (social pressure). Justeru. dan berbagai lagi. kepercayaan (beliefs).

dan mungkin pula semata-mata disebabkan rasa tanggung jawab kepada kedua ibubapa yang menaruh harapan begitu tinggi terhadap mereka. Sebagai contoh. dan rasa kepuasan diri. a) Motivasi Intrinsik Jenis motivasi ini dikaitkan dengan faktor dalaman diri seperti keperluan. Jenis motivasi ini dikenali sebagai motivasi dalaman (intrinsik). atau sifat tabii manusia. Sebagai contohnya. ada pelajar yang bertindak melakukan sesuatu disebabkan keinginan yang tinggi untuk berjaya. Pada dasarnya. minat. ada pula ahli psikologi yang berpendapat bahawa konsep motivasi dirujukkan kepada keadaan diri seseorang buat masa itu sahaja. rasa ingin tahu. atau mungkin juga mereka bertindak kerana minat yang sangat mendalam terhadap sesuatu perkara itu. untuk cuba mengatasi segala cabaran dalam proses mendapatkan sesuatu yang diingininya (Reeve. 1996). Ia juga merupakan ciri semula jadi manusia. Walaubagaimana pun. Persoalan yang boleh diajukan kepada diri sendiri: Adakah saya berada dalam bilik kuliah hari ini disebabkan saya menghargai ilmu. atau adakah kerana saya perlu menduduki ujian? Justeru. tetapi ada pula yang bertindak disebabkan takut untuk gagal. Apabila seseorang itu mempunyai keinginan yang intrinsik. motivasi yang terbentuk pada sesuatu ketika itu adalah gabungan antara ciri-ciri diri dan keperluan pada masa itu. iaitu faktor dalaman dan faktor luaran yang masing-masing dikenali sebagai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. satu kesimpulan boleh dibuat bahawa motivasi bergantung kepada dua faktor.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori Konsep motivasi juga dapat dijelaskan berdasarkan ciri-ciri individu. dia tidak . semua pensyarah yang mengikuti kelas psikologi berusaha memberi sepenuh perhatian terhadap kuliah hari itu kerana mereka tahu apa yang diajar penting untuk ujian kenaikan pangkat.

Perbincangan di sini akan hanya memfokuskan kepada kajian yang boleh diaplikasikan kepada pembelajaran terutamanya di dalam bilik kuliah. dan lain-lain. tetapi sebaliknya semata-mata untuk mendapat ganjaran. Pendekatan Dalam Kajian Motivasi Terdapat pelbagai teori dan kajian untuk membincangkan konsep motivasi. Ada kajian yang dibuat dalam makmal dengan menggunakan binatang.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori memerlukan apa-apa insentif atau hukuman untuk melakukannya kerana aktiviti itu sendiri sudah dapat memenuhi kepuasan dan keperluan dalaman individu itu. Terdapat EMPAT pendekatan utama dalam mengkaji konsep motivasi: • • Pendekatan Behaviourisme atau Tingkahlaku Pendekatan Humanistik atau Kemanusiaan . motivasi intrinsik merupakan ‘…what motivates us to do something when we don’t have to do anything. Jenis motivasi ini dikenali sebagai ekstrinsik atau motivasi luaran. Mengikut Raffini (1996). ada pula kajian yang dibuat ke atas manusia dalam makmal atau klinik psikologi. atau untuk mengelak daripada hukuman. tekanan sosial. atau untuk dipuji. atau untuk mendapatkan perhatian seseorang yang disayangi. atau apa sahaja sebab selain daripada untuk pemenuhan kendiri. Motivasi ekstrinsik adalah berlawanan dengan motivasi intrinsik di mana aktiviti yang dibuat adalah bertujuan untuk mendapatkan ganjaran. hukuman.’ b) Motivasi Ekstrinsik Jenis motivasi ini dikaitkan dengan faktor luaran diri atau faktor persekitaran seperti hadiah atau ganjaran. Hakikatnya seseorang itu tidak sebenarnya berminat untuk melakukan aktiviti itu.

”Mengapakah ada mahasiswa yang berjaya mencapai kejayaan lebih baik daripada jangkaan kemampuannya. Tingkahlaku yang telah diberikan peneguhan pada masa yang lalu diandaikan lebih berkemungkinan diulangi berbanding dengan tingkahlaku yang tidak diberikan peneguhan atau yang telah dikenakan hukuman. Dalam pendekatan ini.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori • • Pendekatan Kognitivisme Pendekatan Pembelajaran Sosial a) Motivasi dan Pendekatan Behaviuorisme atau Tingkahlaku Dalam pendekatan ini. untuk memahami persoalan seperti ini. konsep motivasi dikaitkan secara jelas dengan prinsip ganjaran dan peneguhan. Insentif pula ialah objek atau situasi yang menggalakkan atau tidak menggalakkan tingkah laku itu diulang. Ganjaran ialah objek atau situasi yang menarik yang diperolehi hasil daripada sesuatu perbuatan atau tingkahlaku. dan ada pula yang belajar semata-mata kerana minat terhadap mata pelajaran itu?”. ahli-ahli kaji behaviourisme menerangkan motivasi melalui konsep ‘peneguhan/ganjaran’ dan ‘insentif’. Justeru. janji untuk memberi Sijil Dekan kepada mahasiswa yang berusaha dengan gigih dan mendapat PNGK 3. Mendapat gred A juga adalah merupakan satu ganjaran dari usaha yang gigih. dan ada pula yang sebaliknya?”. bagi memahami motivasi . soalansoalan yang selalu ditanyakan adalah seperti berikut: ”Mengapakah ada di kalangan mahasiswa yang semakin tercabar dan semakin gigih berusaha apablia menghadapi kegagalan.5 ke atas adalah satu insentif kepada pelajar. ”Mengapakah pula ada di kalangan mahasiswa yang berusaha keras hanya semata-mata untuk memenuhi harapan kedua ibu bapa. Oleh itu dari pandangan ahli behaviourisme. Sebagai contoh. tetapi sebaliknya ada pula yang terus merasa kecewa dan mengundur diri?”.

jikalau mahasiswa-mahasiswa yang aktif dalam bidang sukan diberikan ganjaran dalam bentuk pujian. iaitu behaviuorisme dan psikoanalisis Freud. 1970). 1991). atau keperluan kepada “self-determination” (Deci. 1968. Pelopor bidang humanistik seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa kedua-dua pendekatan behaviuorisme dan psikoanalisis tidak dapat menerangkan dengan sepenuhnya mengapa seseorang itu bertindak. Sebagai contoh. b) Motivasi dan Pendekatan Humanistik Pendekatan ini juga dikenali sebagai ‘third-force’ di awal tahun 1940an sebagai gerak balas terhadap dua pendekatan yang dominan pada masa itu. wang ringgit. 1994) .Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori mahasiswa untuk mencapai gred cemerlang. Pelletier. Vallerand. atau kedudukan tertentu kerana peranan mereka sebagai juara sukan di peringkat universiti. maka dengan sendirinya mereka akan berusaha mempergiatkan usahanya dalam bidang sukan berbanding dengan bidang akademik bagi tujuan mendapatkan segala ganjaran itu. Seterusnya. Pada dasarnya teori ini berpegang kepada kepercayaan bahawa manusia dilahirkan . “inborn actualizing tendency” (Rogers & Freiberg. dengan secara tidak langsung kita akan membentuk kebiasaan dalam diri pelajar untuk bertindak dengan cara yang tertentu. privilege. maka perlulah dibuat satu analisis yang teliti berkenaan dengan sistem insentif dan ganjaran yang terdapat dalam masyarakat. sebagai contoh. kaitan antara peluang kerjaya dengan pencapaian akademik yang cemerlang. Pendekatan humanistik mencuba menunjukkan bahawa keinginan intrinsik seseorang itu adalah digerakkan oleh keperluan untuk mencapai “self-actualization” (Maslow. & Ryan. jikalau kita secara konsisten memberi ganjaran kepada sesuatu tingkahlaku yang diharapkan.

bukan hanya disebabkan oleh kita diberikan . Walau bagaimanapun tidak dinafikan adakalanya dalam keadaan tertentu perbuatan kita bercanggah dengan imej kendiri serta nilai dan kepercayaan kita kerana menjaga sesuatu kepentingan. autonomi. Kajian mendapati pendekatan ini mencuba menonjol ‘self-esteem movement’. maka kita akan bertindak cara yang sepatutnya bagi menentukan kita sentiasa dalam keadaan selesa dengan imej kendiri itu. Dalam pendekatan ini. walau pun dalam keadaan di mana tidak ada seorang pun yang memerhatikan kita. iaitu satu pendekatan yang kontroversi dalam memenuhi keperluan pelajar untuk mendapatkan kedudukan sosial melalui persoalan harga diri dan digniti para pelajar. Contohnya jikalau kita merasa diri kita orang yang amanah dan bertanggungjawab. kerana kita mahu kekalkan imej kendiri kita itu. Pendekatan ini juga adalah hasil daripada rasa tidak puas hati terhadap pendekatan behavioursme. harga diri. Jikalau kita percaya diri kita cerdik dan berkebolehan tinggi. iaitu antaranya rasa kompeten diri. Banyak daripada tingkahlaku kita adalah bertujuan untuk mengekalkan standard yang kita kenakan pada diri kita sendiri. c) Motivasi dan Teori Kognitivisme Pendekatan ini mencuba menunjukkan bahawa keinginan mengekalkan imej kendiri adalah merupakan satu kuasa motivasi yang kental.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori dengan keinginan untuk berusaha memenuhi potensi yang ada pada mereka. dan pemenuhan kendiri. maka kemungkinan besar segala perbuatan kita akan mengambilkira nilai dalam diri kita ini. memotivasikan pelajar adalah bermakna memberi ransangan kepada resos dalaman yang ada pada setiap orang. Ahli-ahli dalam bidang ini percaya bahawa setiap tindakan kita adalah ditentukan oleh pemikiran kita.

Andaian yang dibuat dalam pendekatan ini ialah respon yang diberikan oleh kita bukan disebabkan oleh situasi luaran atau keadaan fizikal tetapi sebaliknya berdasarkan interpretasi ke atas situasi dan kejadian ini. d) Motivasi dan Pendekatan Pembelajaran Sosial atau Teori Personaliti Pendekatan ini adalah gabungan antara pendekatan behaviourisme dan kognitivisme. matlamat (Locke & Latham. (Stipek. 1990). adakah hasilnya akan membawa kebahagiaan kepada . Ia mengambil kira penekanan ahli behaviorisme ke atas kesan atau hasil sesuatu tingkahlaku.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori ganjaran atau telah dihukum dengan melakukan perbuatan itu (Schunk. iaitu pengharapan seseorang itu untuk sampai ke matlamat yang ditujunya. bolehkah saya berjaya?” dan “ Jikalau saya berjaya. Dalam pendekatan ini manusia dilihat sebagai aktif dan tinggi rasa ingin tahu. Clore. Setiap tingkah laku yang dibuat adalah hasil daripada perancangan (Miller. & Collins. Sebagai contoh. 1992). dan sentiasa mendapatkan maklumat untuk menyelesaikan persoalan personal yang relevan. 1996). persoalan yang mungkin akan ditanya ialah “ Jikalau saya sungguh-sungguh berusaha. apabila kita begitu terlibat dalam sesuatu projek kita lupa makan. Pendekatan ini boleh diringkaskan sebagai teori ‘pengharapan x nilai’. Manusia bekerja keras kerana mereka suka bekerja dan kerana mereka ingin memahami apa yang berlaku di sekeliling mereka. dan atribusi (Weiner. 1988). & Pribram. dan minat ahli kognitif pula ke atas impak hasil dari kepercayaan dan pengharapan seseorang itu. skema (Ortony. pengharapan (Vroom. Ini bermakna pendekatan kognitif menekankan motivasi intrinsik yang ada dalam diri seseorang itu. dan tidak pula terasa lapar sehinggalah kita melihat jam pada masa itu. 1960). Galanter. 1964). Dengan lain perkataan. Ini bermakna bahawa motivasi adalah gabungan antara dua kekuatan. 1993). dan nilai matlamat itu untuk dirinya.

Namun. insentif dan hukuman Skinner Maslow. dan jikalau salah satu daripadanya tidak ada. pada hakikatnya . Deci Teori *Diubahsuai dari (Woolfolk. serta pengharapan Weiner. Pada dasarnya ia merupakan “…a biological or psychological requirement. a state of deprivation that motivates a person to take action toward a goal” (Darley. iaitu ‘kejayaan’ dan ‘kebahagiaan hidup’. Di sini. Covington Pembelajaran Sosial Ransangan Ekstrinsik dan Intrinsik Pengharapan dan nilai sesuatu matlamat yang hendak dicapai Bandura Sumber Motivasi Ransangan Intrinsik Keperluan harga diri. & Kinchla. Glucksberg. maka kemungkinan besar motivasi untuk berusaha mencapai matlamat itu akan menjadi lemah dan tidak signifikan lagi. ciri-ciri kejayaan dan kegagalan. Rumusan Empat Pendekatan Motivasi Behaviouristik Ransangan Ekstrinsik Humanistik Kognitivisme Ransangan Intrinsik Kepercayaan. motivasi dilihat sebagai gabungan antara dua elemen penting. pemenuhan kendiri dan kekuatan diri Pengaruh Penting Ganjaran. 1998) Pelopor Motivasi Dan Keperluan Manusia ”Apakah itu keperluan?”.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori kehidupan saya?”. 1991).

seperti keperluan untuk mendapatkan serta meningkatkan ilmu pengetahuan. sehinggalah ke peringkat yang paling tinggi. Maslow menamakan keempat-empat keperluan ini sebagai keperluan untuk hidup atau keperluan asas. kepada keperluan yang lebih tinggi. Tahap pemenuhan kendiri ini dapat dilihat . Sebaliknya bagi keperluan perkembangan dan peningkatan keintelektualan serta estetika. Malah semakin banyak seseorang itu mencari ilmu untuk cuba memahami kejadian di sekelilingnya. Keempat-empat ini diletakkan di bawah kategori keperluan defisien. daripada keperluan yang banyak dan pelbagai itu. iaitu pemenuhan kendiri. seperti pencapaian intelek. 1954).Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori keperluan manusia tidak pernah dapat dipenuhi secukupnya. menghayati keindahan dalam apa jua bentuk. maka keperluan ini akan menurun dan motivasi untuk mencapainya akan berkurangan. seperti makan dan minum serta tempat tinggal. Persoalannya. Maslow juga membincangkan tentang tahap pemenuhan kendiri atau “selfactualization” yang didefinisikan sebagai “…the desire to become everything that one is capable of becoming” (Maslow. Apabila semua keperluan ini sudah berjaya dipenuhi. yang mana satukah keperluan asas yang perlu dipenuhi dahulu? Mengikut Maslow. tidak akan dapat dipenuhi sepenuhnya oleh sesiapa pada bila-bila masa pun. keselamatan. rasa dipunyai dan dihargai. maka semakin kurang dia merasa akan dirinya dan semakin tinggi keinginannya untuk mencari dan meneroka. Hirarki Keperluan Maslow Manusia dipercayai mempunyai banyak dan pelbagai keperluan. keperluan manusia bermula dari yang paling rendah iaitu asas untuk hidup. sebaliknya memerlukan pembaikan yang berpanjangan. serta keperluan diri yang lain.

dorongan dan bantuan daripada pensyarahnya. Implikasi Teori Maslow ke atas pendidikan. seorang pelajar yang berada dalam serba kekurangan fizikal sudah tentu tidak ada kekuatan emosi dan psikologi untuk belajar dengan baik. Dengan kata lain. kreatif. inovatif dan berdikari. tetapi adalah tidak mustahil bagi kita semua mencuba sampai ke puncak ini. Kepentingann teori Maslow ini dapat dilihat daripada aspek hubungan antara keperluan difisien dengan keperluan perkembangan seseorang pelajar itu. ketrampilan diri. sifat seseorang yang telah berjaya menunjukkan kemantapan psikologi dan kesihatan mental yang tinggi. jati diri. dan tidak mempunyai kebolehan. unggul atau juga dalam istilah yang digunakan oleh YAB Perdana Menteri sebagai ‘Towering Personality’ seperti tahap penerimaan diri dan orang lain dalam semua keadaan. berdaya menjalinkan hubungan yang sihat dan positif. Walaubagaimanapun.Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori apabila seseorang itu telah berjaya menunjukkan pembentukan sifat kendiri yang mantap atau jati diri. agak sukar untuk membentuk motivasi yang tinggi untuk berjaya tanpa usaha. maka proses pembelajaran mereka sudah tentu akan terjejas. . Semua pendidik menerima hakikat bahawa jikalau keperluan asas pelajar tidak dipenuhi. Pelajar yang merasa dirinya tidak disayangi. ramah mesra. Sebagai contoh. tidak dihargai. keterbukaan. mengikut Maslow terdapat kurang daripada 1% manusia yang berjaya sampai ke tahap ini.

Motivasi Pengenalan & Ulasan Teori TEORI KEPERLUAN MASLOW .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful