CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Tajuk Objektif i. ii.

: : : : : : :

Bahasa Melayu 12 Julai 2010 8.00-9.00 pagi(60minit) Empat Dahlia 35 orang Permainan Teka Silang Kata Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Melatih kebolehan berfikir pelajar Mengukuhkan kebolehan pelajar membaca dan memahami maksud pembayang

iii.

Menambahkan pengetahuan kosa kata pelajar

Fokus Utama: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Mengemukakan soalan dengan kata Tanya dan tanpa kata Tanya unutk

Aras 1(ii)

mendapatkan maklumat. Fokus Sampingan: 8.2 membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang

Aras 1 (i) diberikan

Kemahiran Bahasa: mendengar dan bertutur, membaca dan menulis

Nilai: Kesopanan KA TA CATATAN BBM: Belon . menghormati. yang tertulis sukukata yang berkaitan tajuk pelajaran hari ini. bersyukur c) Kemahiran nilai tambah: -kemahiran berfikir: menyenaraikan -kecerdasan pelbagai:verbal-linguistik Pengetahuan sedia ada: .Murid-murid pernah melihat dan membuat teka silang kata .Murid telah menguasai sebahagian perbendaharaan kata Bahan bantu mengajar: Cara Bermain ISI PELAJARAN : Kertas stensilan rajah teka silang kata Berpasangan atau berkumpulan AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set induksi (5 minit) TE KA SI LANG 1. Murid diminta meniup belon sehingga pecah dan mengeluarkan cebisan kertas 1. 2.loket. Murid menyambung suku kata yang terdapat dalam belon tersebut.Sistem bahasa: a) tatabahasa: sinonim dan antonim b) kosa kata:montel.amarah Pengisian Kurikulum: a) Ilmu b) Nilai Murni : : Pendidikan Sivik Bekerjasama. Guru memberitahu tajuk pelajaran hari ini.

Setiap kumpulan terdiri daripada tujuh orang ahli yang telah ditetapkan 3. Murid-murid diberi masa selama 25 minit untuk melengkapkan teka silang kata itu Strategi: Kontekstual Nilai: -kerjasama -menghormati Langkah 3(15 minit) 1. Guru memberi penerangan kepada murid-murid tentang caracara melengkapkan teka silang kata itu. Murid-murid diminta membentuk kumpulan masing-masing 2. 1. Strategi: Direktif Nilai: -bersyukur membentangkan jawapan masing.-Kerjasama . Guru memilih tiga kumpulan secara rawak untuk masing. Guru mengedarkan kertas stesilan teka silang kata kepada setiap kumpulan Langkah 2 (25 minit) BBM: -kertas stesilan KB: Penyelesaian masalah Guru menyediakan kamus dewan sebagai bahan rujukan untuk mencari maksud perkataan.Pembentukan kumpulan Langkah Satu (10 minit) 1. 2.

Guru menerangkan maksud perkataan tersebut dan meminta murid-murid membina ayat daripada perkataan-perkataan tersebut sebagai kerja rumah mereka.Guru menerapkan nilai-nilai yang diperolehi dalam aktiviti pada hari itu 2. BBM: Nilai: Kerjasama Rajin . Penutup(5 Minit) 1.2.Guru meminta murid membina satu ayat bagi setiap perkataanyang terdapat dalam teka silang kata dalam buku tatabahasa.