P. 1
IBNU MISKAWAIH

IBNU MISKAWAIH

|Views: 915|Likes:
Published by Zlalatan

More info:

Published by: Zlalatan on Dec 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

TUGAS KEDUA MATA KULIAH

FILSAFAT ILMU
Dosen Prof. Dr. H. Wahyu Ms

Ibnu Miskawaih

Oleh

R. Abdinie

Edwin A2B110024

Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 2010

Miskawaih yang asalnya beragama Majusi. Ibnu Miskawaihi meninggal dunia di Isfahan pada 9 Safar 412 Hijrah (16 Februari 1030 Masehi). tempat dia menuntut ilmu dan memperoleh banyak hal positif berkat pergaulannya dengan kaum elit. serta pernah menjadi pustakawan Ibnu al-‘Abid. adalah nama rumpun keluarga. sebuah kota sebelah Selatan Teheran pada tahun 330 H. Di . Dia hidup pada zaman Daulah Bani Buwaihi (334-447 H) yang berkuasa di Bagdad. • Pendidikan dan Perjalanan Hidup Ibnu Miskawaih Sejarah dan filsafat merupakan dua bidang yang sangat disenanginya. Sejak masih muda. ilmuwan. Beliau adalah seorang ahli sejarah. Persia. dan Yunani sangat luas. India. Dia berdarah Persi yang hidup tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat elite Arab. ahli pendidikan dan sastrawan. Pengetahuannya mengenai kebudayaan Roma. ia dengan tekun mempelajari sejarah dan filsafat. kemudian memeluk agama Islam. • Kelahirannya Ibnu Miskawaih didasari daripada nama datuknya.IBNU MISKAWAIH Ibnu Miskawaih adalah tokoh falsafah Islam yang memusatkan perhatiannya pada etika Islam. Miskawaihi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Khazin Ahmad ibn Muhammad Ya'kub dikenal dengan gelar Ibnu Miskawaihi. tabib. Dia dilahirkan di Ray.

Ibnu Miskawaihi berpindah-pindah mengabdi dari satu pejabat ke pejabat tinggi lainnya. Disinilah dia mendapatkan ketenteraman dan kenyamanan dalam hidupnya. ilmuwan yang hebat. Sementara itu . di dalam pemerintahan Bani Buwaihi.bawah pemerintahan inilah dia bekerja dengan para wazir dan amir. Sesudah itu dia bekerja lagi di perpustakaan Adludullah ibn Buwaihi sebagai kepala perpustakaan. Ia pernah meninggalkan Ray menuju Baghdad dan mengabdi kepada istana pangeran Buwaih sebagai bendaharawan dan beberapa jabatan lainnya. Dia mengkombinasikan karier politik dengan peraturan filsafat yang penting. Pertama kali dia bekerja pada wazir Al-Mahallabi ibn Abi Shafrah tahun 348 H. filsuf. Ia telah telah merumuskan dasar-dasar etika di dalam kitabnya Tahdzib al-Akhlaq wa Tathir al-A’raq (pendidikan budi dan pembersihan akhlaq). Ibnu Miskawaih dikenal sebagai bapak etika Islam. Ibnu Miskawaih juga merupakan seorang yang aktif dalam dunia politik di era kekuasaan Dinasti Buwaih. banyak melahirkan karya tulis. dan penyair. Ibnu Miskawaihi merupakan seorang intelektual. dia terus bekerja dengan puteranya sampai fitnah menimpanya dan akhirnya masuk penjara pada tahun 366 H. di Baghdad. ia juga mengabdi di Isfahan dan Rayy. sebagai sekretarisnya. Ia juga aktif dalam bidang politik. pakar dalam ilmu sejarah.Setelah wazir Al-Mahallabi ibn Abi Shafrah wafat tahun 360 H. Ia bahkan dijuluki sebagai guru ketiga setelah al farabi. Tak hanya di kantor Buwaiah di Baghdad.

Al-Fawz Al-Ashgarfi Ushul Al-Diniyat. Ibnu Maskawaih berbeda dengan al-Kindi dan al-Farabi yang lebih menekankan pada aspek metafisik. Karya-karya Ibnu Miskawaihi antara lain: Tajarib Al-Umam.adat (dalam bidang etika). dan banyak melahirkan karya tulis. peradaban Persia. Al-Fawz Al-Akbar (dalam bidang etika). Bahkan dalam literatur filsafat Islam. ajaran Syariat Islam. Beberapa Pokok Pikiran Miskawaihi Tentang Etika & Pendidikan .sumber filsafat etika ibnu Miskawaih berasal dari filsafat Yunani. tampaknya hanya Ibnu Miskawaih inilah satu-satunya tokoh filsafat akhlak. Nadim Al-Farid. Akhir hidupnya banyak dicurahkannya untuk studi dan menulis. Jawidan Khird. Thaharat Al-Nafs. dan sejarah. Al-Adawiyah Al-Mufridah (tentang obat-obatan). Adab Al-Arab wa Al-Firs. ibnu Maskawaih lebih pada tataran filsafat etika seperti al-Ghazali. dan pengalaman pribadi. Semasa hidupnya. sastra. Al-Asyribah. Tartib Al-Sa. bahasa. Ta'qub Al-Himam. Ibnu Miskawaih meninggalkan banyak karya penting. Kitab Al-Siasat. Nu Zhat Namah 'Alaiy. Mukhtar Al-Asy' ar. Ibnu Miskawaih lebih dikenal sebagai filsuf akhlak (etika) walaupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran. ia merupakan anggota kelompok intelektual terkenal seperti al-Tawhidi and alSijistani sampai wafatnya tahun 421 H (16 Februari 1030 M) di Asfahan dalam usia 91 tahun. pakar dalam ilmu sejarah. • Pokok-pokok pemikiran Ibnu Miskawaih Ibnu Miskawaihi salah seorang intelektual.

kekuatan berpikir. Dia (jiwa) dapat menanggapi segala sesuatu secara serentak bersamaan dan tidak mengalamy penyusutan. Pada tulisan awalnya Ibnu Miskawaihi menyatakan keterkaitan antara pembentukan watak dengan pendidikan dan ilmu jiwa. Macammacam kekuatan jiwa Tiga macam kekuatan Alquwwah nafsiyah yang dikemukakan Ibnu Miskawaihi. kedudukan dan kehormatan. Jiwa dan Jisim Psikologi Miskawaihi bertumpu pada ajaran spiritualistik tradisional Plato dan Aristoteles dengan kecenderungan Platonis. rusak atau berkurang. . Jiwa menurut Ibnu Miskawaihi adalah zat pada diri kita yang bukan berupa jisim. Untuk memperoleh kondisi tersebut melalui proses pendidikan dan mempelajari ilmu jiwa. melihat fakta. Katanya "Tujuan kami menyusun kitab ini (Tahzi-bul Akhlak) adalah untuk watak pribadi yang melahirkan perilaku yang baik. bukan pula aradh (sifat peserta pada substansi) wujudnya tidak memerlukan potensi tubuh. Dia tidak akan menerima shurah lain yang dari jenis shurah pertama kecuali sesudah jisim melepaskan sama sekali shurah yang pertama. tapi dia jauhar basith (substansi yang tidak berdiri atas unsurunsur) tak dapat diindra oleh pengindraan". Alat yang dipergunakannya dari dalam badan adalah otak. ambisi pada kekuasaan. Pertama Quwwatun Natigah (daya pikir) dinamai juga Quwwatun Malakiyah merupakan fungsi tertinggi.1. Ibnu Miskawaihi memberi penjelasan lagi akan hal tersebut di atas bahwa tiap jisim mempunyai shurah. bukan pula bagian dari jisim. Kedua Quwwatun Ghodabiyah (daya marah) yakni keberanian menghadapi resiko.

Bilamana gerak jiwa bahimiyah serasi seimbang. Bila gerakan jiwa natiqah normal. Salah satunya kuat. Ketiga macam kekuatan ini berbeda-beda pada setiap orang. patuh kepadanya. dan kecenderungannya kepada ilmu pengetahuan yang benar lahirlah fadlilah al-'Ilmu lalu al-Hikmah. syahwiyah) lahir fadlilah-fadlilah sewaktu gerak aktivitasnya normal (mu'tadilah). dibawah kontrol daya jiwa natigah/agliyah. serasi dan seimbang. Alat yang dipergunakan dalam badan adalah hati. tidak menyimpang dan hakikatnya. gha-dabiyah. Bila gerak daya jiwa ghodabiyah serasi seimbang. Quwwatun Syahwiyah (nafsu) disebut juga Quwwatun Bahimiyyah (daya hewani). terjadilah fadlilah al-Hilmu (kesantunan) lalu disusul fadlilah as Saja'ah (keberanian). maka para hukama (failosof) bersepakat menetapkan bahwa jenis fadilah empat yaitu: . Ketiga. tidak bergejolak diluar batas. al 'Iffah dan as saja'ah) di dalam keseimbangan dan keserasian satu sama lain lahirlah al adlaalah. tidak hanyut mengikuti hawa nafsu lahirlah fadlilah 'iffah (kebersihan diri) lalu As Sakhaa'u (kedermawanan). adat kebiasaan atau pendidikannya.Kekuatan ini disebut juga Quwwatun Sab'iyah (daya kebuasan). patuh kepada petunjuk jiwa aqliyah. yakni dorongan nafsu makan. Dengan demikian. Dan tiga macam fadlilah (al-hikmah. yang lain lemah tergantung pada perangainya. Dari masing-masing tiga macam kekuatan jiwa tersebut (natiqah. keinginan kepada kelezatan makanan/ minuman/seksualitas dan segala macam kenikmatan indrawi (Allazzatulhissiya) alat yang dipergunakannya dari dalam badan manusia adalah "perut".

tawaddud (upaya mendapatkan simpati dari orang-orang mulia dengan jalan tatap muka yang manis dan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan cinta kasih dari mereka). sur-'atul fahmi (cepat mengerti). silaturahim (silaturrahmi). memuliakan malaikat dan para Nabi dan alim utama. tarkul hiqdi . c) As-Saaja'ah. mentaatiNya. Sifat utama yang berada di bawah al Adaalah yaitu: shadaaqah (persaudaraan). ta'aqqul (reasoning). hayaa (rasa malu). b) Al 'Iffah. hilmu (santun). intizhaam (kerapian). hariyyah (kepantasan). suhulatut ta-allum (gampang belajar). musalamah (suka kedamaian). wada-ah (tenang pembawaan).a) Al Hikmah membawahi sifat-sifat zakaa (kecerdasan). tsabaat (tabah). sifat utama ini membawahi sifat-sifat yang baik. syahaamah (energik). saikhaa (cukup pemurah). ibadah (mengagungkan Tuhan. sifat yang utama yang dibawahinya adalah kibrun nafs (jiwa besar). d) Al Adaalah. zikr (ingatan). ulfah (kerukunan). dan beramal sebagaimana digariskan agama dan ketaqwaan achir dari segalanya. mukafa'ah (suka memberi imbalan). shafaa zihni (kebeningan pikiran). shabr (sabar menahan gejolak nafsu). husnussyirkah (baik dalam persekutuan husnulqadlaa (baik dalam pemberian jasa tanpa penyesalan dan minta imbalan). 'adamut thaisyi (tidak lemah mental). waqaar (sopan/anggun). damaatsah (kelembutan). ihtimaalul kaddi (punya daya tahan tubuh). shabr (sabar dalam menghadapi bahaya). wara' (teguh mental). azhrnul himmah (tinggi cita-cita). najaah (berani nantang bahaya). qana'ah (bersahaja).

membalas kejahatan dengan kebaikan). Karena itu kata Miskawaihi para ahli jaman dahulu berbeda pendapat. Pendidikan Cita-cita pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan Miskawaihi diisyaratkanya dalam awal kalimat kitab Tahzibul Akhlak ialah terwujudnya pribadi susila. berwatak yang lahir daripadanya perilaku-perilaku luhur. mempergunakan keramahan). pada mulanya perilaku itu disertai kesengajaan atau pikiran kemudian berkelanjutan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan/watak. Untuk mencapai cita-cita ini haruslah melalui pendidikan dan untuk melaksanakan pendidikan perlu mengetahui watak manusia atau budi pekerti manusia. dalam segala hal selalu beralasan prestise/harga diri. lahir pekerti (perilaku) yang mulia.(meninggalkan perasaan sentimen). Ada yang alamy dari asal mizaaj (temperament) seperti sifat pada seorang manusia yang mudah terpengaruh/bereaksi oleh suatu hal yang sederhana. menjauhi persengketaan. Kedua ialah watak seorang yang diperoleh dari kebiasaan/latihan yang berulang-ulang. dan lain sebagainya dari sifat-sifat baik dalam hubungan antara manusia. Dan budi (jiwa/watak). Ibnu Miskawaihi dalam maqalah kedua membahas tentang al-Khulq (watak) itu ialah suatu kondisi bagi jiwa yang mendorong untuk melahirkan tingkah laku tanpa pikir dan pertimbangan (tingkah laku spontan). Sebagian mereka mengatakan bahwa watak itu adalah . meninggalkan pergunjingan. 1. atau berbudi pekerti mulia. Kondisi ini terbagi dua.

sebagian lagi mengatakan watak itu dasarnya baik. . Pendapat terakhir inilah pilihan kami karena sesuai dengan kesaksian mata kita. diantara mereka ada yang mengatakan dasar watak itu tengah-tengah antara baik dan buruk. Golongan Rawwaqiyyun berpendapat bahwa watak itu dasaranya baik. Menurut Aristoteles orang jahat/watak buruk dapat berubah dengan pendidikan namun tidak mutlak. Perbedaan kedua adalah apakah watak itu alamy. 131-201 SM) dan pendapat Aristoteles tentang watak manusia. Jalinus (Galer. Kami sendiri.tidaklah berpendapat watak itu tidak alamy. Sebagian lain mengatakan ada juga aspek dari kekuatan jiwa natiqah pada watak itu. Sebagian lain mengatakan tak ada sesuatu pun pada watak itu yang alamy. Sebagian mengatakan watak itu alamy tak dapat dirubah. Pendapat pertama (yang mengatakan watak itu alamy dan tak dapat dididik) menyampingkan kekuatan tamyiz (penalaran) serta akal dan menolak segala upaya serta membiarkan manusia tidak beradab. kata Miskawaihi . Kita diciptakan atas dasar menerima watak. namun kita berubah berkat pendidikan dan pengajaran cepat atau lambat. menelantarkan para remaja dan anak-anak tanpa pendidikan.tertentu bagi kekuatan jiwa selain kekuatan jiwa natigah. kemudian karena pengaruh pergaulan watak yang baik itu menjadi buruk Sedang Jalinus berpendapat bahwa sebagian watak manusia pada dasarnya (alami) jahat. Kemudian Miskawaihi mengemukakan pendapat golongan Ruwwaqiyyun (Stoicism). Miskawaihi mengutip pendapat Aristoteles yang dijadikannya pegangan.

terbuka apa adanya tidak diselubungi dengan pikiran-pikiran dan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana halnya orang dewasa yang memahami apa yang buruk bagi dirinya lalu ditutup-tutupinya dengan bermacam-macam tipu muslihat dengan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan perangainya itu. Maka disinilah pentingnya pendidikan agama (pendidikan normatif). Ada diantara mereka yang menerima pendidikan dengan cepat sedang sebagian yang lain menerimanya dengan lambat untuk menuju keutamaan dalam pembentukan karakter sebab Karakter dapat diubah dan dididik. Hal demikian mudah disaksikan pada anak-anak. • Perbedaan Individual Ibnu Miskawaihi mengemukakan bermacam-macam tingkatan dalam menerima pendidikan. Agamalah yang dapat meluruskan anak-anak dan mendidik mereka dengan perilaku yang terpuji dan mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima "hikmah". kalau perlu mempergunakan ancaman hukuman sampai mereka terbiasa hidup beragama. karena watak mereka nampak wajar sejak mula perkembangan. Tanggung jawab orang tualah pelaksanaan pendidikan agama ini dengan pelbagai upaya. • Metode alamy (Thariqun Thabi-iy) Dalam Pendidikan .Jadi Pengajaran dan pendidikan yang berkelanjutan serta bimbingan yang baik yang diupayakan manusia tentulah akan memberi pengaruh yang berbeda-beda terhadap bermacam-macam orang.

Metode alamiyah itu bertolak dari pengamatan terhadap potensi-potensi insani. kemudian terakhir lahir kecenderungan kepada ilmu pengetahuan (dari jiwa natiqah) maka kita didik dengan jalan memenuhi kecenderungan itu. lalu muncul kecenderungan ghodlabiyah dan cinta kemuliaan. Urutan kemunculan inilah yang kami (Miskawaihi) maksudkan thabi'iy (alamy). Mana yang muncul lahir lebih dahulu. kemudian terusmenerus lahir suatu gejala khusus yang berbeda dengan gejala potensi macam lain sampai menjadi tingkat kehidupan insany.Miskawaihi mengemukakan penggunaan thariqun thab'iyyun (metode alamiyah) dalam mendidik. yakni pertama kali embrio lalu bayi kemudian orang dewasa. karena didasarkan proses kejadian manusia. Potensi-potensi ini lahir berurutan secara alamiyah.wajib bagi kita mulai dengan hasrat (kecenderungan) akan makan. kemudian kepada kebutuhan potensi berikutnya yang lahir sesuai dengan hukum alam. kita didik dengan jalan memenuhi kecenderungan. yang muncul pada diri kita dengan jalan memenuhi kebutuhan kecenderungan. Fungsi Pendidikan 1) Memanusiakan manusia Setiap makhluk di dunia ini mempunyai kesempurnaan khusus dan perilaku yang spesifik baginya yang tidak ada makhluk lain yang . maka pendidikan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan potensi yang lahir dahulu itu. Potensi yang muncul pertama kali adalah gejala umum yang ada pada tingkat kehidupan hayawani dan nabati. Maka dari itu kata Miskawaihi .

Maka manusia mempunyai perilaku khusus yaitu segala segala perilaku yang lahir dari pertimbangan nalar akal pikirannya. Kebahagiaan tiap individu sempurna berkat pertolongan lainnya. adalah orang yang paling sempurna martabat kemanusiaannya.menyertainya pada perilaku itu. Kebajikan menjadi milik bersama. Kebahagiaan dibagi-bagikan kepada individu hingga masing-masing bertanggung jawab atas bagian dan . Oleh karena itu kata Miskawaihi untuk mewujudkan seluruh kebajikan itu haruslah jama ah besar. Manusia yang paling utama adalah orang yang paling mampu menunjukkan perilaku yang khas padanya dan yang paling teguh berpegang kepada syarat-syarat substansinya (daya pikir) yang membedakan dia dengan makhluk lainnya. 2) Sosialisasi individu manusia Pendidikan haruslah merupakan proses sosialisasi hingga tiap individu merupakan bagian integral dari masyarakatnya dalam melaksanakan kebajikan untuk kebahagiaan bersama. Hal itu ditandai dengan perilaku dan perbuatan yang khas bagi manusia yang tak mungkin dilakukan makhluk yang lain. Oleh karena itu tugas pendidikan adalah mendudukkan manusia sesuai dengan substansinya sebagai makhluk yang termulia dan makhluk lainnya. Karena itu siapa yang pertimbangannya paling jernih penalarannya paling benar. Jadi seluruh individu berhimpun pada suatu waktu untuk mencapai kebahagiaan bersama. Miskawaihi menyatakan bahwa kebajikan itu sangat banyak dan tak mungkin mewujudkan seluruh kebajikan dari kemampuan satu orang manusia. keputusannya paling tepat.

Hal itu bisa dilihat dengan diterapkannya prinsip-prinsip pemikiran yang sebenarnya berasal dari pemikiran Ibnu Miskawaih seperti prinsip memanusiakan manusia. Maka manusia diantara segala makhluk yang ada mempunyai perilaku khusus yaitu segala yaitu segala perilaku yang lahir dari pertimbangan nalar akal pikirannya. mencintai mereka setulus-tulusnya. a) Memanusiakan manusia Setiap makhluk di dunia ini mempunyai kesempurnaan khusus dan perilaku yang spesifik baginya yang tidak ada makhluk lain yang menyertainya pada perilaku itu. • Aplikasi pemikiran Ibnu Miskawaih yang diterapkan pada pendidikan masa kini Pendidikan di Indonesia sekarang sudah membaik.kebahagiaan itu. Dia dapat mencapai kehidupan yang baik dan melaksanakan kewajibannya dengan tepat. Kamalul insany/human perfection tercapai berkat gotong royong itu. tetapi pasti dengan pertolongan dari golongan manusia lain. Setiap orang memerlukan orang lain. Di tengah-tengah masyarakat terwujud kebahagiaan insaniyahnya. Miskawaihi menegaskan lagi bahwa manusia di antara segala makhluk. hewan tak dapat mandiri dalam menyempumakan essensinya sebagai insan. Manusia pada dasarnya adalah anggota masyarakat. dan menanamkan rasa malu dalam proses mendidik anak didik. Karena itu siapa yang . Dia sewajarnya bergaul dengan masyarakat sebaik-baiknya.

Bila gagal mengatasi . Maka. Hal itu ditandai dengan perilaku dan perbuatan yang khas bagi manusia yang tak mungkin dilakukan makhluk yang lain. Sesudah itu muncul kekuatan ghodabiyah/kekuatan kemauan untuk bertindak mengatasi hambatan atau untuk memenuhi kecenderungan. dan agar manusia menghindari kejahatankejahatan (as-syurur) yang menghambat mereka sampai kepada kebaikan. keputusannya paling tepat. Oleh karena itu tugas pendidikan adalah mendudukkan manusia sesuai dengan substansinya sebagai makhluk yang termulia dan makhluk lainnya.pertimbangannya paling jernih penalarannya paling benar. b) Menanamkan rasa malu Manusia diciptakan dengan kekuatan-kekuatan potensial dan kekuatankekuatan itu tumbuh secara alamiyah. yakni kecenderungan syahwaniyah seperti makan unruk mengembangkan fisik. kewajiban yang tidak diragukan lagi ialah berbuat kebajikan yang merupakan kesempurnaan manusia yang untuk itu mereka diciptakan dan agar mereka berupaya sungguh-sungguh untuk sampai pada kebajikan (al khairaat) itu. adalah orang yang paling sempurna martabat kemanusiaannya. Tuntutan biologis ini terus berkembang ke berbagai kecenderungan-kecenderungan keinginan. Kekuatan yang mula-mula muncul ialah tuntutan biologis. Kemudian menyusul timbul kekuatan imaginasi yang timbul dari pengindraan. Manusia yang paling utama adalah orang yang paling mampu menunjukkan perilaku yang khas padanya dan yang paling teguh berpegang kepada syarat-syarat substansinya (daya pikir) yang membedakan dia dengan makhluk lainnya.

Pada tingkat perkembangan ini. Karena itu. menangislah anak itu. Kekuatan-kekuatan ini banyak.kata Miskawaihi . Ibnu Miskawaihi menandai gejala ini dengan perilaku anak seperti . Disamping keinsafan tentang keburukan anak juga berupaya memelihara dirinya dan menjauhi keburukan itu. Setelah itu lahir kekuatan tamyiz/pertimbangan nalar (perkembangan intelektualitas) terhadap perilaku-perilaku khas manusiawi sedikit demi sedikit hingga sempurna. atau dia minta bantuan kepada orang tuanya. matanya menunduk ke bawah. wajahnya sayu. sebagiannya secara fundamental mendorong terwujudnya sebagian kekuatan yang lain sehingga tercapai tujuan perkembangan terakhir tingkat akhir perkembangan akal insani).bila kau amati anak-anak dan kau dapati dia tersipu-sipu. pertama-tama yang harus diamati benar-benar pada anak-anak dan dipandang tanda awal perkembangan akalnya adalah timbulnya rasa malu karena hal itu menunjukkan bahwa anak sudah menginsafi tentang keburukan. Dari pikiran Miskawaihi diatas . Kebajikan mutlak yang diinginkan manusia sebab dia manusia.sendiri. yaitu "al-Khair al-mutlaq". Jiwa yang demikian berbakat untuk dididik. anak dinamai aqil (L'enfant fait). yaitu rasa takut lahirnya sesuatu yang jelek dari dirinya. Pertamatama yang muncul dari kekuatan-kekuatan ini pada manusia adalah rasa malu (al-hayaa'u). pantas diberi perhatian. Tujuan yang tak ada lagi tujuan lainnya. wajib tidak ditelantarkan dan jangan dibiarkan bergaul dengan orang-orang yang dapat merusaknya. maka itu tandanya awal dari kebagusan bawaanya dan menjadi bukti bagimu bahwa jiwa sudah mengerti kebaikan dan keburukan.

Pemikiran akhlak Ibn Miskawaih mempengaruhi filsafat akhlak Al-Ghazali dan Tusi. pada umur antara 10-12 tahun. Selanjutnya pemikiran akhlak Ibn Miskawaih mempengaruhi pemikiran akhlak al-Ghazali dalam hal konsep jiwa manusia.jelaslah bahwa penanaman rasa malu adalah fungsi pendidikan yang penting dan penanaman ini dimulai sedini mungkin yakni pada awal munculnya gejala jiwa tamyiz. Sedangkan pendekatan gabungan antara filasafat dan wahyu adalah murni tesis Ibn Miskawaih. dan Aristoteles. . Anak telah dapat mengenal aturan kesusilaan serta tahu bagaimana dia harus bertingkah laku. Plato. • Kesimpulan Pemikiran Ibn Miskawaih dalam bidang akhlak termasuk salah satu yang mendasari konsepnya dalam bidang pendidikan. Konsep akhlak yang ditawarkannya berdasar pada doktrin jalan tengah. Perbedaan yang mendasar antara Ibn Miskawaih dengan ketiga filosof Yunani itu adalah dalam hal penggunaan landasan teori jalan tengah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa secar filosofis pemikiran akhlak Ibn Miskawaih dipengaruhi oleh pemikiran Sokrates. Dan Aristoteles mempengaruhi Ibn Miskawaih dalam konsep Jalan Tengah dan penjelasan empat pokok keutamaan akhlak. yakni perkembangan anak mulai berpikir kritis dan logis pada waktu mereka duduk di sekolah dasar. Sokrates mempengaruhi Ibn Miskawaih tentang jiwa sebagai intisari akhlak. Plato mempengaruhi Ibn Miskawaih dalam konsep jiwa manusia yang terbagi ke dalam tiga daya.

dan landasan untuk meraih jalan tengah. Adapaun pengaruhnya terhadap Tusi terletak pada konsep kebahagiaan utama. .konsep jalan tengah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->