DASAR KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI MAHMUD TAHUN 2011

1. LATAR BELAKANG Kurikulum adalah bidang utama bagi setiap guru dan murid-murid yang belajar di sekolah ini. Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan pendidikan dan merupakan faktor utama penentu tahap pencapaian murid dalam akademik di sekolah ini. oleh itu perlu diurus dengan baik supaya ia mendapat impak yang disasarkan

2. OBJEKTIF Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan; 2.1. 2.2. 2.3. Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah. Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah. Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Jabatan Pelajaran Negeri

3. DASAR 3.1. Dasar Kurikulum sekolah selari dengan sistem pendidikan arus perdana dan dasar pendidikan kebangsaan. 3.2 3.3 Semua guru mestilah mendapatkan maklumat terkini mengenai pendidikan dan kurikulum semasa. Pada sebilang masa, program-program akademik diutamakan. Ini bermakna sekiranya program akademik bertembung dengan program lain, laluan untuk program akademik diberikan keutamaan.

4. MESYUARAT

4.1

Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat minimum 4 kali setahun mengikut standard piawaian jabatan.

4.2 4.3

Mesyuarat Panitia – minimum 4 kali setahun dan minit mesyuarat mestilah disediakan. Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan kepada guru 2 hari sebelum tarikh mesyuarat.

5. SISTEM FAIL 5.1

Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus oleh Setiausaha Kurikulum dan disimpan di bilik Penolong Kanan Pentadbiran. Semua fail panitia diurus oleh Setiausaha Panitia dan disimpan di bilik Penolong Kanan Pentadbiran.

5.2

6

PAKEJ MATAPELAJARAN
Tahap 1 - 10 matapelajaran termasuk Bahasa Arab Komunikasi. Tahap 2 – 13 matapelajaran termasuk Bahasa Arab Komunikasi

7.

SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
7.1

Sukatan Pelajaran Terkini yang dilaksanakan oleh KPM hendaklah diperoleh dan disimpan oleh setiap guru. Salinan Panitia untuk Tahun 1 hingga Tahun 6 disimpan dalam Fail Panitia. Rancangan Pelajaran Harian mengandungi 5 perkara asas; i) Tema / Tajuk / Isi Pelajaran.

7.2 7.3

ii) Objektif iii) Aktiviti iv) KBKK v) Refleksi 7.4. 7.5. 7.6. Buku Rekod Mengajar dihantar setiap hari Jumaat minggu persekolahan berkenaan. ( Tertakluk kepada perubahan ) Semua guru mesti membawa Buku Rekod Mengajar setiap kali masuk ke kelas. Sukatan mesti dihabiskan pada bulan Oktober bagi Tahun 1 hingga Tahun 5. Tahun 6 sukatan dihabiskan pada bulan Julai.

8. JADUAL WAKTU 8.1 Jumlah waktu setiap matapelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan. 8.2 Dasar pengagihan matapelajaran mengikut keutamaan kepada opsyen dan kepakaran guru. 8.3 Jumlah waktu maksimum guru ialah 36 waktu seminggu

9. GURU GANTI 9.1 Mana-mana guru yang CRK atau berkursus perlu merekod dan memaklumkan GB dan PK1 / PKPetang atau Penyelaras Jadual Waktu serta mencatatkan pada papan notis dan fail pergerakan staf. 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Guru yang dipanggil berkursus dengan surat panggilan diterima awal digalakkan menjual waktu kepada guru-guru lain dengan membuat tawaran. Mencari pengganti terlebih dahulu. Menyediakan bahan untuk pengajaran guru ganti. Menggantikan pelajaran yang tertinggal pada masa lain. Penyediaan Guru Ganti disediakan dan direkodkan oleh PK / PKPetang atau Penyelaras Jadual Waktu.

10. 10.1

WAKTU PERSEKOLAHAN
Sesi Pagi Isnin – 7.20 pg. hingga 1.10 ptg.

Selasa hingga Khamis – 7.20 pg. hingga 12.40 ptg. Jumaat – 7.20 pg. hingga 12.10 ptg. 10.2 Sesi Petang Isnin - 1.15 ptg. hingga 6.35 ptg. Selasa hingga Jumaat - 12.50 ptg hingga 6.10 ptg.

* Waktu berubah mengikut Akta / Pekeliling Ikhtisas semasa.

11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

PENILAIAN DAN PEPEPERIKSAAN
Peperiksaan Pertengahan Penggal – 2 kali setahun Peperiksaan penggal – 2 kali setahun Dasar Peratusan Markah seperti format UPSR Kedudukan kelas akan ditentukan melalui GPA dan lulus dalam semua mata pelajaran. Format Peperiksaan 11.5.1 Ujian topical mengikut kesesuaian subjek. 11.5.2 Masa mengikut kertas sebenar Peperiksaan Awam 11.5.3 Format soalan mengikut kertas Peperiksaan Awam 11.5.4 Semua pengendalian mengikut Standard Peperiksaan Sebenar

11.6

Jadual Pengawasan 11.6.1 Ujian diadakan serentak selama 1 minggu bagi kelas Tahun 1 hingga 6 11.6.2 Jadual pengawasan mengikut jadual peribadi. 11.6.3 Masa mengikut keperluan peperiksaan awam Rekod Markah Markah Peperiksaan dimasukkan ditandatangani oleh ibubapa. dalam komputer dan slip keputusan

11.7

11.8

Syarat Lulus 11.8.1 Tahun 1 – 3 mengikut keputusan jawatankuasa Kurikulum dan gred yang telah ditetapkan. 11.8.2 Tahun 4 – 6 mengikut garis panduan Standard Peperiksaan Awam.

11.9

Jadual Spesifikasi Ujian 11.9.1 Semua penggubal soalan ujian atau peperiksaan penggal diminta menyediakan JSU mengikut tahap kesukaran yang logik untuk para pelajar cemerlang. 11.9.2 JSU yang disediakan akan dijadikan asas dalam penilaian pada ujian berikutnya. 11.9.3 Bagi soalan objektif – analisis item / SP Chart mesti disediakan setiap kali selepas ujian atau peperiksaan. 11.9.4 Semua soalan mesti disemak oleh Ketua Panitia dan disahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran / Penolong Kanan Petang sebelum dicetak.
11.9.5 Soalan mesti siap dengan sempurna dan disimpan dalam bilik PK Pentadbiran / PK Petang 3 hari sebelum ujian / peperiksaan dijalankan.

11.10

Post mortem Peperiksaan 11.10.1 Post mortem secara bertulis disediakan oleh Ketua Panitia setiap kali keputusan peperiksaan UPSR dan peperiksaan dalaman dikeluarkan. 11.10.2 Kekuatan dan kelemahan hendaklah dikenal pasti secara individu. 11.10.3 Setiap guru ada fail pelajar cemerlang dan pelajar kritikal untuk diambil tindakan sewajarnya. 11.10.4 Maklumat terperinci pelajar berkenaan perlu disalurkan kepada PKHEM dan Guru Kaunseling.

11.11

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 11.11.1 Semua Ketua Panitia perlu memastikan perlaksanaan PBS sama ada di peringkat Tahap1 dan Tahap2 mengikut tempoh yang ditetapkan. 11.11.2 Mana-mana murid yang berpindah perlu dipastikan dokumen PBS dibawa bersama untuk mengelak masalah disekolah baru murid berkenaan.

12

PEMANTAUAN 12.1 Pengajaran dan pembelajaran 12.1.1 Pengajaran dan Pembelajaran Guru / murid dibilik darjah dicerap sekali atau dua kali dalam setahun secara rasmi. 12.1.2 Guru-guru akan dicerap oleh Guru Besar / Penolong Kanan. Jadual Induk pencerapan dikeluarkan setiap tahun. 12.1.3 Guru dinasihat berbincang untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk dicerap. 12.1.4 Ketua Panitia juga digalakkan mencerap guru-guru di bawah panitia masingmasing.

12.2

Pengurusan Panitia 12.2.1 Pengurusan Panitia diletakkan Matapelajaran berkenaan. di bawah pengawasan Ketua Panitia

12.2.2 Penolong Kanan akan menyelia semua panitia 2 kali setahun. 12.2.3 Semua Fail Pengurusan Panitia akan disemak dan diletakkan di dalam bilik Penolong Kanan Pentadbiran. 12.2.4 Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi. 12.2.5 Semua panitia mesti menentukan sasaran tahunan berdasarkan TOV, ETR Kohort tertentu. Ini termasuk mengambil kira OTI dan headcount murid. 12.2.6 Ketua Panitia perlu memastikan panitia di bawah mereka membelanjakan peruntukan PCG secara berkesan dan mematuhi peraturan kewangan.

12.3

Peperiksaan dan Penilaian 12.3.1 Penolong Kanan akan bertanggungjawab sepenuhnya membantu Guru Besar dalam pengurusan dan penyeliaan peperiksaan dan ujian.

12.3.2 Jawatankuasa Unit Penilaian dan Peperiksaan sekolah dibentuk seperti dalam senarai tugas tahunan. 12.3.3 Prosidur dan aliran kerja peperiksaan dan penilaian di sekolah ini sentiasa merujuk peraturan ISO

12.4

Bilik-bilik Khas 12.4.1 Semua bilik khas mesti diuruskan dengan sempurna oleh guru yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Buku Panduan Pengurusan Sekolah. 12.4.2 Penyeliaan Bilik Khas adalah seperti berikut; Bilik Guru Pusat Sumber Sekolah Pusat Akses Makmal Komputer Bilik / Setor PSV Bilik Bimbingan Kaunseling Makmal Sains Bilik Sakit Bilik Gerakan Bilik Muzik Surau Bilik Pemulihan Bilik Kemahiran Hidup Bilik / Setor PJK Bilik ETEMS 12.4.3 Rekod penggunaan dan peraturan penggunaan serta jawatankuasa mesti diwujudkan 12.4.4 Keselamatan bahan dan peralatan hendaklah diutamakan pada setiap masa.

12.5

Jawatankuasa Pemantauan 12.5.1 Jawatankuasa Tetap Pemantauan Akademik. Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang

12.6

Penyeliaan Buku Latihan Murid 12.6.1 Tugasan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan 2 kali setahun bagi memastikan penyemakan dilakukan secara konstruktif. 12.6.2 Semua guru akan menyerahkan 20 buah buku mengikut senarai nama dari setiap kelas yang diajar untuk semakan Ketua Panitia, Guru Besar dan Penolong Kanan. 12.6.3 Rekod Penyeliaan Buku Kerja Murid hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran untuk di failkan. 12.6.4 Guru Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran memastikan tindak susul dibuat oleh Guru dan Panitia.

13

ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA 13.1 Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat Kewangan Sekolah.Setiap Panitia boleh mengemukakan cadangan pembelian buku dan peralatan bantu mengajar kepada Guru Besar. Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti mengikut Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. 10% peruntukan untuk tahun berkenaan perlu direzabkan untuk pembelian ABM bagi kegunaan awal tahun. Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan wang suwa yang ada.

13.2 13.3 13.4

14

BUKU TEKS, PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN BACAAN

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9

Buku teks yang dibekalkan dimaksimumkan penggunaannya. Keselamatan dan keadaan buku teks hendaklah diselia 2 kali setahun. PSS hanya dibenarkan penggunaannya pada waktu P & P bagi matapelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab bagi Program NILAM. Masuk ke PSS dengan tujuan pengajaran berfokus dibenarkan. Waktu ketiadaan guru-guru ganti digalakkan membawa murid ke PSS untuk mencari maklumat atau menonton video yang telah dirakam oleh guru PSS. Program NILAM Pusat Sumber akan diselia sepenuhnya oleh guru-guru bahasa. Penyemakan buku NILAM murid dilakukan 2 kali setahun oleh Guru Bahasa bagi 2 bahasa. Jadual penyemakan akan dikeluarkan oleh Guru Penyelaras PSS. Buku-buku rujukan percuma ( Naskah Guru ) hendaklah dijadikan aset panitia.

15

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Semua program utama yang berlangsung dalam P & P dibuat berdasarkan keperluan panitia. Dasar kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik yang bertunjangkan ke arah kecemerlangan murid. Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik adalah nadi membantu semua Panitia dalam merancang dan melaksana program akademik. Panitia diminta mengemukakan kertas cadangan yang releven untuk program akademik panitia berkenaan. Penglibatan HEM dan Kaunseling adalah wajib bagi penyelarasan Program Akademik.

16

PERKEMBANGAN STAF 16.1 Kursus Dalaman 16.1.1 Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan taklimat ringkas kepada Guru Besar / Penolong Kanan Pentadbiran apabila pulang berkursus menggunakan format minit curia.

16.1.2 Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru berkenaan mengikut keperluan dan budi bicara Guru Besar / Penolong Kanan Pentadbiran apabila dirasakan perlu atau atas arahan penganjur kursus. 16.1.3 Bahan kursus boleh diperbanyak untuk guru lain.

16.2

Kursus Perkembangan Staf / Konsultasi 16.2.1 Dirancang mengikut permintaan guru berdasarkan keperluan kursus dalam LNPT guru. 16.2.2 Lawatan ke sekolah yang cemerlang diadakan dalam kumpulan yang kecil untuk mendapatkan maklumat dan perkongsian pintar. 16.2.3 Lawatan boleh diadakan oleh panitia.

16.3

Bahan-bahan Ilmiah Kursus 16.3.1 diperbanyak untuk keperluan guru lain. 16.3.2 disimpan untuk rujukan guru.

17

KAJIAN TINDAKAN 17.1 17.2 Semua Panitia matapelajaran diwajibkan membuat satu kajian tindakan setiap tahun. Kajian Tindakan yang berkualiti akan dihantar ke jabatan untuk penyertaan sekolah.

18

DASAR PENGGUNAAN KERTAS UNTUK P&P DAN PEPERIKSAAN 18.1 18.2 18.3 18.4 Guru-guru dinasihatkan mengamalkan dasar penjimatan semasa menyediakan soalan ujian / peperiksaan. Percetakan 100 helai ke bawah hendaklah menggunakan mesin fotostat. 100 helai ke atas direzo – tempoh serahan 3 hari sebelum penggunaannya. Guru dilarang mencetak atau fotostat sendiri di bilik cetak dan di pejabat sekolah.

19

TARGET PEPERIKSAAN AWAM DAN DALAMAN 19.1 UPSR – Minimum C bagi semua Subjek

19.2

Peperiksaan Dalaman – semua murid lulus setiap subjek

20

PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK 20.1 20.2 Meningkatkan penyertaan dalam pertandingan berbentuk akademik di peringkat Daerah, Negeri dan Kebangsaan mahupun antarabangsa. Guru-guru dan murid juga digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan yang dianjurkan oleh agensi-agensi luar ke arah memartabatkan nama sekolah.

21

PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM 21.1 21.2 Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlaku keperluan pendidikan Negara. Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan pentadbir melalui mesyuarat pengurusan dan mesyuarat kurikulum.