Maksud Rangkap 1 Penulismendapatiwarungataukedai kopi menjadigelangganguntukpengunjungmelontarkanpendapatdanberdebat. Perdebatan yang berlaku pula dikuasaiolehemosi.

Rangkap Semasaberdebat, kata-kata yang dilontarkanlebihluahanperasaandanbukannyahasil aripadapertimbanganakalfikiran. d Rangkap Merekajugamelontarkanpelbagaihujahsesukahatitanpasebarangmaknadanfaktakukuh. sebegiturapuhdanmudahdisangkal. Rangkap Di warungjugalahparapengunjungsilihbergantidankerapmenjaditumpuan. bualdanberdebatkosongtanpakesudahan. Rangkap Di warungjugalah, parapengunjungnyamemperlihatkankelemahanmereka Perdebatankosongterusmenjadi agenda walaupuntidakmembawakebaikan. Rangkap Penyajakcubaterlibatdanmenyelamiintipatiperdebatantersebut. pendebatitulebihdikuasaiemosiketikaberbicaraberbandingfaktadanilmu. Rangkap Bagipenyajakperdebatan di warungataukedai kopi Perdebatannampakmenariktetapitidakmembawamakna. Tema Perbincangankosong di kedai kopi. Seringkalidikatakankedai kopi sebagaitempatperdebatanpengunjungnya. Hujahmerekakosongtanpafaktadanilmu. Hanyasekadarmeluahkanperasaan. Seringkalijugaberlakuperdebatan yang sia siakeranadikuasaiemosi. Persoalan 1. Persoalanperbincangankosongdantidakilmiahhanyasekadarmenghamburkan kata -kata danmeluahkanperasaan. 2. Persoalanluahanpendapatakanmenjadisia-siakeranakurangnyakebijaksanaan. 3. Persoalanpendapattanpailmudanfaktamudahdipatahkandanditepis. 4. Persoalankepentinganilmupengetahuandalammenyampaikanhujahan. Bentuk 1. 2. 3. y Rangkap y Rangkap y Rangkap y Rangkap y Rangkap y Rangkap y Rangkap 7 terdapat Nada Sinis Gaya Bahasa 1. Contohnya ; inipasarperasaan 2. Diksi Contohnya :bagai ranting kering 3. Aliterasi Contohnya :: di tengah-tengahpenjualdanpembeli 4. Asonansi Contohnya : kususurisungaisibukini 5. Contohnya : inipasartidakberakal 6. Contohnya : pasarperasaan , sungaimanusia 7. Contohnya : bagaikayuburuk. perulanganvokal Ayatnyapendek-pendek mudahdifahamidanpuitis. perulangankonsonan n i Personifikasi Metafora Simile Terdapat Rima terdapat 3 2 terdapat 3 terdapat 5 4 terdapat 3 5 terdapat 3 6 terdapat 5 2 barisayat. Rima akhirnyaab 1 7 barisayat. 4 barisayat. barisayat. barisayat. barisayat. Rima barisayat. Rima Rima Rima Rima Bebas rangkap akhirbaris-barisayat akhirnyaabb Rimanyaabcd akhirnyaabbcd akhirnyaabc akhirnyaabc akhirnyaaaabb Di Hujah-hujah 2

3 yang

4 sinilah merekakerapberbual5 kurangilmupengetahuan. 6 Beliaumendapatipendebat -

yang

7 hanyasesuaiuntukmerekabercakaptanpaberfikirdahulu.

8. Contohnya kususurisungaisibukini Nilai

;

Epifora kumasukipasarini

1. Nilairasional . Kerasionalandiperlukandalammenyampaikanmaklumat. 2. Nilaikerajinan. Kerajinandiperlukanuntukmencariilmuuntukmenguasaikemahiran 3. Nilaikebijaksanaan. Nilaiinidiperlukanuntukmengemukakanmaklumat 4. Nilaikesabaran . Kesabarandiperlukandalammenghadapicabaranhidup.. 5. Nilaikeprihatinan . Keperihatinanterhadappersekitaranamatdiperlukan.. Pengajaran 1. Kita hendaklahmendengardengantelitisebelummemberipendapat. 2. Kita mestilahmengemukakanpendapat yang bernasdanberfakta 3. Kita janganlahberemosiketikaberdebatkeranainiakanmendedahkankelemahandirisendiri.