noŦ nama

!arlnaan
8enLuk Sel LeLak Clrl khas lunasl keLeranaan
1Ŧ !arlnaan
MerlsLem
Aplkal ť pada u[unaŴ
u[una darl alaLŴalaL
LumbuhanŦ
LaLeral ť dlanLara alaLŴ
alaL Lumbuhan (anLara
[arlnaanŴ[arlnaan
dewasa)Ŧ
1erdlrl aLas selŴsel muda dalam
fase pembelahan dan
perLumbuhanŦ 8lasanva Lldak
dlLemukan adanva ruana anLar
selŦ 8erbenLuk bulaLţ lon[ona /
pollaonal denaan dlndlna sel
vana LlplsŦ MaslnaŴmaslna
selnva menaanduna banvak
slLoplasma dan menaanduna
saLu aLau leblh lnLl selŦ vakuola
sel pada selŴsel merlsLem
sanaaL kecll dan kadanaŴkadana
Lldak adaŦ
ŴƽMerlsLem u[una ť
menvebabkan Lumbuhan
dapaL berLambah Llnaal
dan pan[anaŦ
ŴƽMerlsLem
samplna ťmmenvebabkan
Lumbuhan menaalaml
perLumbuhan ke
samplnaŦ
8erdasarkan
leLaknvaţ
merlsLem dlbaal
2ţ valLu
merlsLem u[una
(aplkal) dan
merlsLem
samplna
(laLeral)Ŧ Sedana
berdasarkan
asal Ler[adlnva
dlbaal 2ţ valLu
merlsLem
prlmer dan
sekunderŦ
2Ŧ !arlnaan
Lpldermls

8erada pallna luar pada
alaLŴalaL Lumbuhan
prlmer seprLl akarţ
baLanaţ daunţ bunaaţ
buah dan bl[lŦ
1ersusun aLas saLu sel sa[aŦ
Memlllkl benLuk vana
bermacamŴmacamţ LeraanLuna
LempaLnva berada (conLohnva
lsoJlomettls vana meman[anaţ
berlekukŴlekuk aLau
menampakan benLuk laln) Ŧ
Lersusun sanaaL rapaLţ sehlnaaa
Lldak LerdapaL ruanaan anLar
selŦ 1erdlrl aLas sel hldup
karena maslh menaanduna
proLoplasmaţ walau dalam
[umlah sedlklLŦ 1erdapaL
vakuola vana besar dl Lenaah
dan Lldak menaanduna
plasLldaŦ
sLomaLa vana berauna
unLuk alaL resplrasl
berbenLuk celahţLrlkoma
(rambuLŴrambuL) vana
berauna unLuk menverap
alr serLa aaram mlneralţ
splna (durl) valLu Lrlkoma
vana LerbenLuk darl
[arlnaan sLeleţ vllamenţ
sel klpasţ serLa sel kerslk
(sel slllka)Ŧ
Menaalaml
modlflkasl
membenLuk
derlvaL [arlnaan
epldermlsţ mlsal
sLomaLaţ
Lrlkomaţ splnaţ
vllamen serLa
sel kerslkŦ
Ŧ !arlnaan
Þarenklm
1erdapaL pada seLlap
oraan penLlna
Lumbuhanţ seperLl
baLanaţ akarţ mesofll
daunţ daalna buah dan
endospermaŦ
1ersusun darl sel hldupŦ
ulsebuL [uaa [arlnaan dasar
karena hamplr pada seLlap
Lumbuhan LerdapaL parenklmŦ
!arlnaan parenklm LedapaL
pada [arlnaanŴ[arlnaan
lalnŦselaln lLu [arlnanaparenklm
dlsebuL [uaa [arlnaan pemula
karena pada Lumbuhan prlmlLlf
Lubuhnva hanva Lerdlrl aLas selŴ
sel parenklmŦ Memlllkl
membran sel vana Llpls dan
[arana menaanduna llanlnŦ sel
lnl maslh melakukan akLlvlLas
hldup dan mempunval vakuola
vana berlsl zaL makananŦ
Memlllkl kloroplas dan
berbenLuk pollaonal denaan
banvak ruanaan anLar sel unLuk
perLukaran udaraŦ
Merupakan salah saLu
darl [arlnaan permanenţ
vana merupakan salah
saLu [arlnaan vana
berperan dalam
pembenLukan oraanŴ
oraan penLlna Lumbuhanţ
seperLl baLanaţ akarţ
mesofll daunţ daalna
buah dan endospermaŦ
uan kadana
berdlferenslasl men[adl
[arlnaan lalnţ sesual
keperluannvaţ conLohnva
pada mesofll daunţ
[arlnaan parenklm
berdlferenslasl men[adl
[arlnaan Llana dan bunaa
karanaŦ
8erdasarkan
funaslnvaţ
dlbaal men[adl
parenklm
aslmllasl
(kolenklm)ţ
parenklm udara
(aerenklm)ţ
parenklm alrţ
parenklm
makanan dan
parenklm
penaanakuLŦ
Sedana
berdasarkan
benLuknva
dlbaal men[adl
parenklm
pallsadeţ
parenklm bunaa
karanaţ
parenklm
blnLana serLa
parenklm
llpaLanŦ
4Ŧ !arlnaan
kolenklm
1erdapaL pada oraan
Lumbuhan vana maslh
akLlf menaadakan
perLumbuhan dan
perkembanaanŦ
1eruLama LerdapaL
pada aolonaan dlkoLll
valLu pada baalan daunţ
baLana dan bunaaŦ
!arana LerdapaL pada
1er[adl darl prokamblumŦ
Selnva Lldak memllkl llanln dan
Lersusun aLas saLu macam sel
vana menaanduna kloroplasŦ
!lka dlllhaL darl mlkroskopţ
dlndlna selnva [ernlhŦ ÞuLlh dan
menallaLŦ
AkLlf melakukan
perLumbuhan dan
perkembanaanţ
khususnva pada
aolonaan dlkoLllŦ Selaln
lLu blsa berfunasl unLuk
foLoslnLeslsŦ
8erdasarkan
penebalannvaţ
dlbaal men[adl
kolenklm suduL
(anaular)ţ
kolenklm papan
(lamellar)ţ
kolenklm
Lubular
(lakuna)ţ serLa
baalan akar vana ada dl
dalam Lanahţ kecuall
akarnva men[ulana dl
aLa LanahŦpada
beberapa aolonaan
monokoLllţ [arlnaan
kolenklm Lldak LerdapaL
pada [arlnaan baLana
maupun daunnvaţ
dlsebabkan vana
berkembana dahulu
adalah [arlnaan
mekanlk (sklerenklm)Ŧ
1erleLak pada [arlnaan
perlferţ LepaL dl bawah
epldermls dan baLanaŦ
kolenklm Llpe
clnclnŦ
3Ŧ !arlnaan
Sklerenklm
Panva LedapaL pada
oraan Lumbuhan vana
Lldak laal menaadakan
perLumbuhan dan
perkembanaan aLau
oraan Lumbuhan vana
LeLapŦ
!arlnaan mekanlk vana Lldak
menaanduna proLoplasmaţ
sehlnaaa selŴselnva Lelah maLlŦ
ulndlna selnva Lebal karena
berlanasuna penebalan
sekunder sebelumnva vana
Lerdlrl aLas zaL llanlnŦ
unLuk menahadapl
seaala Lekanan sehlnaaa
dapaL mellndunal
[arlnaanŴ[arlnaan vana
leblh lemahŦ
ulbaal en[adl
duaţ valLu seraLŴ
seraL
sklerenklm
(flber) dan selŴ
sel baLu
(sklereld)Ŧ
6Ŧ !arlnaan
xvlem
1erdapaL pada
Lumbuhan LlnakaL
LlnaalŦ Þada dlkoLllţ
xvlem LerleLak LeraLur
membenLuk clncln pada
kamblum fascls
berpasanaan denaan
floemţ xvlem berada dl
dalam llnakaran clncln
LersebuLŦ Sedana pada
monokoLllţ xvlem
berpasanaan denaan
Merupakan suaLu [arlnaan
penaanakuL vana kompleksţ
Lerdlrl aLas berbaaal benLuk selŦ
SelŴselnva ada vana sudah maLlţ
ada vana maslh hldupţ LeLapl
umumnva sudah maLl denaan
membran selnva vana Lebal
dan menaanduna llanlnŦ
Sebaaal LempaL
penaanakuLan alr dan
zaLŴzaL mlneral darl akar
ke daunŦ !uaa dapaL
berfunasl sebaaal
[arlnaan penauaLŦ
unsurŴunsurnva
valLu Lrakeldţ
Lrakea
(komponen
pembuluh) dan
parenklm
xvlemŦ
floemţ dan LerleLak
Lldak beraLuran
(menvebar)
7Ŧ !arlnaan
lloem

1erdapaL pada
Lumbuhan LlnakaL
LlnaalŦ Þada dlkoLllţ
floem LerleLak LeraLur
membenLuk clncln pada
kamblum fascls
berpasanaan denaan
xvlemţ floem berada dl
luar llnakaran clncln
LersebuLŦ Sedana pada
monokoLllţ floem
berpasanaan denaan
xvlemţ dan LerleLak
Lldak beraLuran
(menvebar)
Mempunval susunan [arlnaan
vana slfaLnva kompleksţ Lerdlrl
aLas beberapa macam benLuk
selţ dan dlanLaranva LerdapaL
selŴsel vana maslh LeLao hldup
aLau akLlf dan selŴsel vana
sudah maLlŦ Sel vana
menvususn floem anLara laln
sel Laplsţ sel penverLaţ sel
serabuLţ kullL kavuţ dan sel
parenklm kullL kavuŦ
MenaanakuL dan
menvebarkan zaLŴzaL
makanan hasll
foLoslnLesls darl baalanŴ
baalan laln vana ada dl
bawahnvaŦ
unsurŴunsurnva
valLu unsurŴ
unsur Laplsţ sel
penaanLarţ sel
albumlnţ
parenklm
floemţ dan
seraLŴseraL
floemŦ
8Ŧ !arlnaan
Cabus
1erdapaL dl baalan Lepl
alaLŴalaL LumbuhanŦ
1erleLak dlsebelah
bawah darl [arlnaan
epldermlsŦ
Mempunval slfaL leblh kuaL
darlpada epldermlsŦ ulbenLuk
oleh kamblum aabus vana
dlsebuL feloaenŦ SelŴsel aabus
menaanduna suberln dan kuLlnŦ
AnLar selnva rapaLţ ruanaan
anLar selnva Lldak ada sehlnaaa
sukar dlLembus alr dan aasŦ
Þada Lumbuhan vana
berumur pan[anaţ blla
epldermls Lelah maLl aLau
Lldak akLlfţ maka [arlnaan
aabus lnl menaaanLlkan
funasl epldermls valLu
sebaaal pellnduna
[arlnaan dl bawahnvaŦ
ulbedakan
men[adl Llaaţ
valLu
eksodermlsţ
endodermls dan
perlderm (kullL
aabus)Ŧ
Þerlderm
dlbaal men[adl
feloaen
(kamblum
aabus)ţ felem
(aabus) dan
feloderm
(parenklm
aabus)Ŧ