Pengenalan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP) ialah sebuah Jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jabatan bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja, dan melindungi orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor iaitu:

y y y y y y y y y y

Pengilangan Perlombongan dan Pengkuarian Pembinaan Hotel dan Restoran Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Pegangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun Kemudahan - Gas, Elektrik, Air dan Perkhidmatan Kebersihan Kewangan, Insuran, Hartatanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perniagaan Borong dan Runcit Jabatan merupakan agensi kerajaan yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir dan menguatkuasakan perundangan mengenai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di negara ini dengan wawasan menjadi sebuah organisasi yang menerajui negara dalam membentuk budaya kerja selamat dan sihat ke arah mempertingkatkan kualiti hidup semasa bekerja.

Visi dan Misi
Misi
Menjadi

Peneraju Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Terunggul

Visi
Memastikan

Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Terjamin

Objektif dan Nilai Korporat
~ Objektif ~ Objektif Jabatan ialah mencegah kemalangan industri dan penyakit pekerjaan menjelang tahun 2010 seperti berikut : » Pengurangan kadar kemalangan maut sehingga 20% » Pengurangan kadar kemalangan yang dilaporkan(maut, hilang upaya kekal, tanpa hilang upaya kekal) sehingga 20% » Penambahan jumlah pemeriksaan penguatkuasaan sehingga 100% dan promosi sehingga 200%; dan

tujuan ujian ini adalah untuk memastikan pelarasan yang betul untuk injap keselamatan.00 sehari terhadap kesalahan yang berulang.» Penambahan tempat kerja yang menggaji pengamal KKP (SHO) sehingga 20% ~ Nilai Korporat ~ Tegas.Pada tahun 1887 Majlis Perwartaan Perak menetapkan semua dandang hendaklah di pasang dengan µFusible Plug¶.Ia bertanggungjawab terhadap keselamatan dandang.Mereka diberi lesen dengan pembayaran yuran sebanyak RM1 setahun dan berhak mengenakan bayaran sebanyak RM12 untuk setiap dandang yang telah siap diperiksa. rekod sijil telah diwartakan dalam 1905 di bawah Enakmen Dandang Stim 1903. pengandung tekanan tak berapi dan mesin angkat. Enakmen Dandang Stim Pertama di Selangor mula diperkenalkan dalam tahun 1892 dan diikuti oleh yang lain dalam . Beliau dilahirkan pada tahun 1852 .Gambar Mr Fincham boleh didapati di Pejabat Jabatan Jentera di negeri Perak. Maklumat terdahulu adalah tidak lengkap tetapi berdasarkan bukti dipercayai pemeriksa jentera telah dilantik di Taiping Perak pada awal tahun 1878.Ujian dandang stim dikenakan bayaran sebanyak RM5.Beliau kembali ke England pada tahun 1887 dengan jawatan Ketua Jurutera Mekanikal di seksyen pembinaan Manchester Ship Canal.kesemua sijil akan ditandatangani oleh Residen British. Denda dikenakan kepada sesiapa yang tidak mematuhi perkara di atas sebanyak $ 5.Pengangkutan dan pembayaran ditanggung oleh pemilik dandang. Selain itu. Tugasnya tidak diketahui dan tidak dinyatakan juga di bawah perundangan mana ia dilantik. Pada tahun 1900 Sisten Pemeriksa Berlesen telah ditamatkan apabila Mr Fincham telah dilantik sebagai pemeriksa dandang. Adil dan Mesra Sejarah Jabatan Jentera Tanah Melayu adalah di bawah tanggungjawab jurutera ukur dan pemeriksa kilang. Sijil Perakuan Kebolehan Jurutera(Stim) telah diwujudkan dalam tempoh ini. Ianya dipegang di kalangan orang cina yang berusia pada tahun 1949.Ia adalah serial no. Tetapi berkemungkinan beliau memberi penekanan hanya untuk keselamatan dandang dan kemudiannya diguna pakai untuk pengepaman air di kawasan pelombongan Larut. Pada tahun 1889 beliau telah kembali ke Tanah Melayu sebagai pengurus di Larut Tin Mining Co. Pada tahun berikutnya beliau telah dilantik sebagai pemeriksa lombong dan seterusnya pemeriksa danadang pada tahun 1900.1. Sijil terawal diwujudkan di bawah Enakmen Dandang Selangor 1898 pada 6 November 1899. Perkara ini telah disokong oleh warta seterusnya yang telah ditandatangani oleh mendiang Sir Frank Swettenham di dalam tahun 1890 yang mana juga memerlukan µFusible Plug¶ diperbaharui selepas setiap kali pemeriksaan dilakukan atau atas arahan pendaftar lombong di Larut atau mana-mana Majistret Daerah. kesihatan dan kebajikan orang yang berkerja di kilang. Gajinya adalah RM 1200 setahun. Beliau telah bersara pada tahun 1889 dan telah dibayar pencen tahunan sebanyak RM530. satu jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan elaun perumahan iaitu sebanyak RM240 setahun yang diperolehi oleh beliau sewaktu menjadi pemeriksa. merupakan anak didik J & H Gwynne di Hammersmith London pada tahun 1870.Dalam tahun 1892 sebanyak 83 buah dandang telah beroperasi di Perak. Pada tahun 1890 kerajaan negeri Perak telah melaksanakan satu sistem di mana memberi kebenaran kepada orang perseorangan untuk menjadi pemeriksa dandang. tetapi hanya sedikit sahaja yang mempunyai lesen pemeriksa.Kerjayanya pelbagai dan menarik. Ia dikenali sebagai Sijil Pemandu Berkelayakkan (stim)yang diwartakan pada tahun 1909 dan dikuatkuasakan bagi enjen minyak pada tahun 1916. Pada masa yang sama ia juga bertanggungjawab terhadap keselamatan. Bekerja di luar negara pada tahun 1879.

Kecuali untuk suatu jangka masa pendek selepas pekerjaan orang Jepun apabila ia kemukakan kepada Jabatan Pekerjaan Awam. Tindakan hanya akan diambil setelah surat mahkamah dikeluarkan. Di Kedah. dan Kelantan masih tiada lagi perundangan. Perlis. Pemeriksaan Jentera mengekalkan satu cawangan Jabatan perlombongan sehingga tahun 1952. Perundangan penempatan selat dikuatkuasakan di Singapura.Dengan cabaran Enakmen Jentera.Tindakan hanya boleh di ambil selepas satu bulan notis pembaikan dan dalam tempoh 3 bulan keputusan pemulihan dijalankan. Terengganu.tahun 1898. Melaka dan Pulang Pinang selewat-lewatnya bermula dari tahun 1921 dan seterusnya. Tiada salinan peraturan yang dibuat di bawah enakmen ditemui tetapi salinan enakmen itu sendiri masih wujud. Jabatan Penjenteraan ditubuhkan dan satu pengasingan mengikut pemeriksaan di luar industri perlombongan telah meningkat setiap bulan. Seksyen yang dinyatakan di atas tidak termasuk dalam perundangan 1932. . Pahang. Pada pembentukkan Malayan Union.Para pengukur kapal di Singapura dan Pulau Pinang juga merupakan pemeriksa jentera sehingga 1941. Ia termasuk stim.Melaka dilawati ¼ tahun dari Singapura. Enakmen 1913 diperkenalkan untuk pemeriksaan Enjin Pembakaran Setempat dan dinyatakan sebagai µPemasangan¶ sehinggalah 1932 di mana pendaftaran dan pemeriksaan bagi pemasangan bermula. Enakmen yang dikuatkuasa sehingga 1953 di Pulau Pinang dan Melaka dan hanya digantikan di Singapura oleh Ordinan Perkilangan pada 1958. Enakmen-enakmen kemudiannya digantikan oleh Enakmen Jentera 1913 yang mana ia mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 1914. bertukar dengan penguatkuasaan bagi empat enakmen yang berasingan yang mana diaplikasikan kepada 8 daripada 11 kawasan dalam Union-Johor dan Kedah dengan perundangan masing-masing. pemeriksaan jentera adalah menjadi tanggungjawab cawangan bagi jabatan kerajaan. dan peraturan tersebut dibuat dibawah enakmen pada tahun 1922 iaitu kedua-duanya adalah hampir sama dengan perundangan Penempatan selat. jadi ia berkemungkinan baik dimana adalah percubaan pertama untuk mengawal termasuk dandang dalam penempatan selat. Johor memperkenalkan perundangan untuk pengawalan jentera pada tahun 1921. mungkin disebabkan dandang telah dimasukkan ke dalam penempatan selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah dijual untuk kegunaan lanjut. Ini kerana enakmen 1927 hanya melibatkan sedikit perubahan dan ia diperkenalkan mengikut keperluan dan perubahan perwakilan dalam Majlis Persekutuan pada tahun tersebut. Sehingga permulaan tahun 1914 aktiviti yang terlibat ialah pemeriksaan dandang dan peperiksaan orang bekerja pada dandang. Jabatan Pekerjaan Awam dan pemeriksaan adalah dijalankan oleh pembantu kerja. minyak dan loji janakuasa elektrik. Turut dinyatakan bahawa pemeriksa boleh bertindak tegas tanpa tolak ansur atau tanpa alas an atau sebab-sebab yang munasabah dan sekiranya tidak melakukan pembaikan maka tindakan akan diambil.Seksyen terakhir menarik perhatian apabila memperuntukan tindakan yang boleh di ambil oleh pemeriksa untuk memenjarakan pemilik jentera sekiranya tidak mematuhi peraturan. Pemeriksaan lif penumpang dimasukkan di bawah pindaan enakmen dalam tahun 1936. Pulang Pinang dan Melaka adalah di bawah perundangan penempatan selat dan Selangor. Ia merupakan Rekod Enakmen Dandang Stim pada tahun 1903. Keempat-empat negeri Persekutuan menggunakan Perundangan Dandang dalam tahun 1908. Enakmen tahun tersebut tidak termasuk klausa mansuh. Enakmen Jentera yang baru mula dikuatkuasakan dalam tahun 1927 dan diperbaharui pada tahun 1932. keselamatan jentera selain dandang juga menjadi sebahagian tugas pemeriksa dan gelaran ditukar kepada Pemeriksa Jentera. Pada tahun ini. Negeri Sembilan dan Perak adalah oleh enakmen Negeri-negeri Melayu Bersekutu. perundangan adalah dienakmenkan pada tahun 1933 untuk menyediakan pemeriksaan dandang dan ia diuruskan oleh jurutera negeri.

Standard minimum pencahayaan untuk tred berlainan. Jentera di seluruh negara adalah tertakluk kepada satu ordinan dan satu set peraturan. 3. Menggubal peraturan-peraturan berkaitan semua aspek kilang dan jentera.Ini telah banyak membantu perniagaan keluarga kecil di perkampungan baru. Kesihatan dan Kebajikan. Penyediaan pakaian perlindung bagi proses-proses yang berkeadaan basah. 4.Ordinan itu sendiri adalah satu instrumentasi yang membolehkan dan tujuannya adalah untuk meletakkan tugas-tugas tertentu pada pemeriksa dan pemilik jentera. Kedah dan enakmen Penempatan selat. 4. 5. Jentera yang tidak mematuhi peraturan tidak boleh dijual atau disewa. Penyediaan alat pertolongan cemas. Di bawah ordinan Jentera Nombor 18. 7. Ordinan Jentera telah diluluskan oleh Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Keperluan orang yang berkelayakan untuk mengendali jentera. Penyediaan laluan ke jentera dan ruang lantai yang secukupnya untuk mengelakkan kesesakan. setahun selepas lahirnya Jabatan Jentera. Johor. berhabuk. kemudahan mencuci dan kumbahan yang wajib diasingkan bagi pekerja lelaki dan perempuan. Pengekstrakkan habuk dan wasap. 2. 10. Satu Ordinan baru. Pemeriksa diberi kuasa untuk masuk dan menghentikan operasi bagi sebarang jentera yang tidak selamat. 8. . Penyediaan air minuman. 9. 6. Kelulusan pemeriksa sebelum memasang atau mengubah jentera. keperluan untuk perubahan tiada di dalam peraturan. Pemeriksaan berkala bagi jentera. 9.Berdasarkan kod amalan yang digunakan seluruh dunia. Peruntukan tempat duduk untuk pekerja-pekerja yang dibolehkan duduk kerana proses membenarkan dan untuk wanita serta pekerja muda supaya mereka boleh duduk sekiranya berpeluang. Laluan keluar alternatif dari tingkat atas sekiranya berlaku kebakaran dan penyediaan alat pemadam api. Kedah dan Penempatan selat (termasuk Pulau Pinang dan Melaka) enakmen adalah dimansuhkan bersama-sama dengan peraturan yang dibuat dibawah Johor. Tidak dibenarkan sesiapa melakukan perbuatan yang mungkin menyebabkan kecederaan kepada orang lain atau menggangu peranti keselamatan. Melapor dan menyiasat kemalangan yang melibatkan harta dan nyawa di premis yang mempunyai jentera. Peruntukan pengudaraaan yang cukup. 2. satu peningkatan dalam perundangan sosial di Malaya kerana piawai minimum berkaitan keselamatan. meruap dan cecair berbahaya. Penyediaan utama adalah :1. Penyediaan Badan Pemeriksa dengan kuasa mengendalikan pemeriksaan dan mengeluarkan sijil kelayakan.Dalam 1953. Peruntukan utama adalah :1. 3. kesihatan dan kebajikan pekerja kilang telah diperuntukkan. Peraturan pertama di bawah Ordinan adalah berkaitan dengan Lif Elektrik Penumpang dan Lif Barang. panas atau berbahaya dan juga proses pengilangan makanan. 7. Peraturan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dikekalkan berkuatkuasa dan diaplikasikan kepada semua kawasan termasuk Persekutuan Tanah Melayu. 5. Kemudian disusuli dengan Peraturan Keselamatan. 10. tahun 1953 pelbagai peraturan telah dibuat. 6. Arahan pengecualian perniagaan-perniagaan kecil mengecualikan kilang kecil daripada sesetengah kewajiban di bawah peraturan-peraturan ini. Penggunaan dan penyimpanan selamat bagi bahan mudah terbakar. 8. Keperluan untuk Sijil Perakuan Kelayakan bagi membolehkan jentera beroperasi.

Peperiksaan diadakan di pelbagai pusat bergantung kepada keperluan semasa. Perkara yang diperuntukkan juga adalah keperluan pekerja yang bertanggungjawab ke atas jentera dipandu untuk dilatih dan diarah dalam penggunaan alat-alat keselamatan dan cara kerja selamat. tolok air. disejukkan dan dipisahkan sepenuhnya daripada bekalan stim.Tiga kelas sijil adalah "Kapal Korek Stim dan Elektrik". Peraturan Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi mengawal rekabentuk dandang dan pengandung tekanan tak berapi dengan memastikan penggunaan Koda yang diluluskan. Ia berlangsung selama 2 hari. Peraturan-Peraturan Orang Yang Bertanggungjawab diluluskan dan secara ringkasnya ini berkenaan dengan kategori sijil yang wajib dipegang oleh orang yang bertanggungjawab ke atas dandang stim.Lukisan harus disertakan seta rekabentuk dan kekuatan hendaklah seterusnya diperiksa mengikut Kod yang diluluskan. rekod yang disimpan dan jangka masa sesuatu sijil.Sesi pagi adalah untuk kertas Matematik Tambahan manakala sesi petang untuk kertas Pengetahuan Kejuruteraan diikuti oleh ujian lisan yang ringkas. yuran pemeriksaan tetap akan dikenakan walaupun pemeriksaan tidak dijalankan. mesin angkat dan pemasangan."Sepenuhnya" bukan sekadar menutup injap dengan rantai dan mangga. Di mana butir-butir yang diperlukan tidak dapat diperolehi. syarat-syarat untuk melayakkan mengambil peperiksaan dan panduan am peperiksaan yang akan dijalankan. Jadual koda yang diluluskan serta Badan Pemeriksa turut diberikan. Lukisan hendaklah menunjukkan butirbutir penuh . Hari pertama adalah untuk kertas Matematik Tambahan dan hari kedua untuk kertas Pengetahuan Kejuruteraan diikuti dengan peperiksaan lisan.Pemeriksaan stim untuk dandang diperlukan bertujuan untuk memastikan injap keselamatan diset dengan betul dan juga memeriksa dandang dengan stim. Kelas-kelas jentera tersebut adalah dandang stim.Pengandung Tekanan Tak Berapi juga mesti dibuka untuk pemeriksaan dalaman. "Kapal Korek Elektrik". Koda yang digunakan untuk merekabentuk pengandung harus dinayatakan dan Sijil daripada badan Pemeriksa hendaklah memastikan badan tersebut telah menyelia pembinaan pengandung tersebut serta ia mematuhi Koda yang dibekalkan. Peperiksaan untuk jurutera dibahagikan kepada kategori yang sama dengan drebar. Pada masa yang sama. pengandung tekanan tak berapi.Peperiksaan adalah secara lisan dan pengalih bahasa disediakan kepada calon yang tidak fasih berbahasa melayu. Di bawah Peraturan yang sama.Peraturan-peraturan Lembaga Pemeriksa akan diluluskan seterusnya.Grade yang dikeluarkan adalah stim Grade 1 dan 2 dan enjin pembakaran dalam grade 1 dan 2 bersama perakuan. Sijil Kategori Ketiga adalah sijil Operator Kapal Korek untuk orang di dalam industri perlombongan timah.Dandang mesti dibuka.Peperiksaan diadakan setiap bulan selama 1 hari. contohnya injap keselamatan. untuk ekstrak yang dibekalkan dan untuk caj yang digunakan untuk pinjaman peralatan tertentu kepada pihak awam.Peraturan ini juga menerangkan penyediaan yang diperlukan untuk pemeriksaan. Peraturan seterusnya yang dikenakan ialah untuk tujuan kegunaan Jabatan ± dan peraturan tersebut ialah Peraturan (Pentadbiran) Jentera. Ini menetapkan jenis-jenis perakuan kelayakan yang boleh dikeluarkan. Ketua Pemeriksa mungkin memberi tekanan operasi selamat. Untuk sijil-sijil yang lain. . menggariskan kelas jentera yang memerlukan sijil kelayakan dan juga pemeriksaan berjadual untuk jentera tersebut. pemilik hendaklah memberitahu seseorang Pemeriksa 36 jam sebelum masa yang ditentukan untuk pemeriksaan jika jentera diberhentikan dan pemeriksaan tidak diperlukan. Sijil Drebar Enjin melayakkan pemegang untuk mengendali penggerak utama dan atau dandang stim.Peraturan tersebut menyatakan rekod-rekod yang disimpan dan menyediakan pencarian rekod. Peraturan juga menyatakan pepasangan yang mesti disediakan.Peperiksaan diadakan setiap 3 bulan di pusat-pusat utama dan perakuan juga boleh didapati. penggerak utama disatukan tetapi pemeriksaan ditamatkan pada tahun 1958. perakuan boleh didapati. Jika pemberitahuan tidak deberikan. Peraturan-peraturan (Sijil Kelayakan dan Pemeriksaan) Jentera diluluskan pada masa yang sama dengan dua peraturan yang sebelumnya.Dalam jadual asal. dengan pengiraannya sekali. dan "Kapal Korek Enjin Pembakaran Dalam dan Elektrik".

peruntukan saliran dan penyediaan pengembangan untuk perpaipan stim serta langkah keselamatan yang lain.. i. Daripada permulaan yang kecil-kecilan pada tahun 1878.Manakala aktiviti pejabat negeri lebih kepada penguatkuasaan akta dan peraturan. Penggubalan Peraturan. Jentera Terpacu. Garis Panduan dan Kod Amalan Industri Baru Untuk membantu pihak industri menyempurnakan tanggungjawab am mereka dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti yang dikehendaki oleh Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Untuk memenuhi tanggungjawab yang diberikan. Oleh itu. Set Peraturan lain yang baru dikeluarkan ialah Peraturan Jentera Penghantaran. Artikel seterusnya akan memperincikan langkah keselamatan yang pelbagai serta aplikasinya. Penyediaan Standard Untuk menggubal dan mengkaji dari semasa ke semasa melalui proses tripatisme dasar. Aktiviti Meningkatkan kesedaran tentang perlunya tempat kerja yang selamat dan tiada risiko kesihatan di kalangan majikan. suatu polisi keselamatan. yang dapat dibandingkan dengan Negara lain telah bangkit. pemeriksaan. keperluan ujian hidraulik. terutamanya pada enam tahun yang lepas. tataamalan dan garispanduan berkaitan dengan keselamatan. Organisasi Jabatan adalah terdiri daripada Ibu pejabat dan 13 Pejabat Negeri. kelulusan.Ini adalah untuk meyakinkan semua pihak yang terlibat bahawa KKP merupakan isu penting untuk menjamin kualiti hidup pekerja dan kemaslahatan (survival) majikan dalam menjalankan sebarang urusniaga. kesihatan dan kebajikan industri. kesihatan dan kebajikan pekerjaan sebagai asas dalam memastikan keselamatan dan kesihatan semasa bekerja. Jabatan melaksanakan tiga aktiviti penting iaitu penyediaan standard.Usaha ini perlu dilaksanakan dengan pelbagai pendekatan dan dibuat secara bersepadu. komprehensif dan berterusan bagi menjamin keberkesanannya. perlatan kawalan automatik.Tambahan pula. Pengandung tekanan yang dibuat di Malaya harus dilakukan oleh firma yang berdaftar sahaja.dsb. tindakan undang-undang dan siasatan. akan dipinda mengikut kehendak dan keadaan semasa supaya mencapai matlamat untuk mewujudkan budaya kerja selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja melalui pendekatan pengaturan-diri.Bidang tugas Ibupejabat adalah tertumpu kepada aktiviti penyediaan standard. Dasar-dasar tersebut. penguatkuasaan serta sebaran am dan promosi. jentera yang dijual di Persekutuan harus mematuhi Perturan tersebut. pengiktirafan serta analisa data. Pengilangan Besi dan Kapal Korek. pelindung yang digunakan sebelum ini mash perlu digunakan.Oleh itu segala usaha dan perbelanjaan yang diperuntukan untuk menjayakan sistem pengurusan dan program KKP perlu dilihat sebagai satu pelaburan. audit. undang-undang. pekerja dan orang awam memerlukan usaha gigih dan penglibatan pelbagai pihak. Jabatan telah dan . Peraturan lama memerlukan agar jentera dilindungi mengikut kehendak Pemeriksa dan Peraturan baru pula memberi butir-butir tentang pelindung dan langkah-langkah keselamatan lain yang diperlukan. ruang untuk pembuatan serta pengalaman. Set tersebut bukanlah suatu pembaharuan yang agak mendadak.Pendaftaran diterhadkan kepada firma yang diketahui mempunyai perlatan yang secukupnya. Kajian Dasar Jabatan ini dari semasa ke semasa akan menjalankan kajian ke atas dasar-dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang sedia ada untuk meninjau sejauh mana dasar-dasar tersebut telah mencapai tujuan asal ia dirangka. jika didapati perlu.

dan melindungi orang-orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti-aktiviti pekerjaan. Pendaftaran Mendaftarkan kilang.Undang Aduan Mengambil tindakan undang-undang kepada orang yang melanggar peruntukan Akta dan Peraturan yang telah dibuat. kemalangan dan penyakit pekerjaan dan keracunan pekerjaan. pengandung tekanan tak berapi. Pemeriksaan Melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan awal. Tindakan Undang . Jabatan berusaha untuk memberi penerangan dan tunjuk ajar supaya semua perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat dipatuhi.Sebagai rakan kongsi dalam melaksanakan dasar Persyarikatan Malaysia. pengandung tekanan tak berapi. Penguatkuasaan Sebagai sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan.lif. Pengandung Tekanan Tak Berapi. Jabatan berpendapat bahawa semua pelanggan Jabatan perlu diberikan maklumat yang secukupnya dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. tempat kerja dan jentera yang memerlukan sijil perakuan kelayakan seperti Dandang Stim.sedang dalam proses menggubal dan meminda peraturan-peraturan yang sedia ada dan dalam proses menyediakan peraturan-peraturan. . Antara aktiviti dan usaha promosi dan publisiti yang telah dijalankan oleh JKKP adalah: y Menganjur dan memberi ceramah serta latihan dan pameran berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pelbagai aktiviti sebaran am dan promosi dilaksanakan untuk menyebarkan maklumat keselamatan dan kesihatan. mesin angkat dan sistem talian paip petroleum. Oleh itu. mesin angkat. iii. Jabatan menjalankan aktiviti penguatkuasaan ke atas industri-industri yang diliputi oleh : y y y Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Akta Kilang dan Jentera 1967 Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 Aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan oleh JKKP adalah : Kelulusan Mengeluarkan kelulusan rekabentuk dan kebenaran memasang dandang stim. Lif dan Mesin Angkat. Sebaran Am dan Promosi Bagi meningkatkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan majikan dan pekerja. Siasatan Kemalangan dan Penyiasatan ke atas aduan. ii. ulangan dan tambahan ke atas dandang stim. premis kilang dan tempat kerja yang lain. garis-garis panduan dan kod amalan industri yang baru.

Menyediakan sukatan peperiksaan dan penilaian serta mengendalikan peperiksaan untuk pengiktirafan orang yang kompeten seperti Jurutera Stim dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. Mengenalpasti. Menjadi urusetia untuk Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Membuat pemonitoran bahaya-bahaya kesihatan di tempat kerja besar dan pepasangan bahaya bukan besar. c) Sebahagian daripada Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. Memberi khidmat kepakaran berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada agensi-agensi awam dan swasta. Memberi khidmat nasihat dan maklumat kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta berkaitan aspek-aspek pengurusan dan teknikal yang ada hubungkait dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jabatan juga bertanggungjawab untuk: y y y Membuat analisis teknikal dan mengenalpasti langkah-langkah bagi mengawal bahaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. pekerja dan orang awam untuk memupuk dan meningkatkan kesedaran mereka terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. . pinjaman dan sebaran.y y Menjalankan kerja-kerja promosi dan galakan seperti kempen dan menganjurkan pameran yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. y y y y Menjalankan kajian dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan pekerjaan yang wujud di tempat-tempat kerja. lif barang. kesihatan dan kebajikan pekerjaan y Mengumpul dan menyediakan bahan-bahan maklumat berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk rujukan. pekerja dan professional untuk meningkatkan lagi taraf keselamatan. maklumat kepada umum serta membuat pemeriksaan dan audit ke atas pepasangan bahaya. Menjalankan program-program galakan dan publisiti kepada majikan. Menguatkuasakan undang-undang berikut : a) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya b) Akta Kilang dan Jentera 1967 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. menyemak laporan keselamatan dan pelan tindakan kecemasan. Menyemak laporan pemonitoran bahaya kesihatan oleh orang yang kompeten. y y y y y Memberi pengiktirafan pusat dan tenaga pengajar seperti pengendali kren dan pengendali perancah Memberi pengiktirafan dan persijilan firma bagi kerja-kerja kesihatan industri seperti kelulusan alat pengukuran industri higen (monitoring dan sampling) dan kelulusan menjalankan proses pembagasan pasir. dumbwaiter dan eskalator. serta persatuan-persatuan majikan. Fungsi y y Menjalankan kajian. Selain daripada aktiviti utama di atas. pembangunan dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wujud di tempat-tempat kerja. Menyediakan kriteria pengiktirafan dan membuat kerja pengiktirafan firma dan organisasi berkebolehan seperti pembuat dan pembaikpulih pengandung tekanan tak berapi dan dandang stim dan pemasang lif penumpang. penyelidikan.

Cawangan Kejenteraan (Machinery) telah dipisahkan daripada Jabatan Galian dan ditukarkan nama kepada Jabatan Kejenteraan. 1. kesemua enakmen kejenteraan yang dipakai di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Tidak Bersekutu serta Negeri-negeri Selat telah dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Ordinace 1953. Machinery Enactment of 1913 telah dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Enactment of 1932. Sejarah. C.Sistem boiler surveyor telah ditamatkan pada tahun 1900 dengan terlantiknya En.Pada tahun 1908 barulah kesemua Negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai perundangan dandang mereka masing-masing.Manakala di Perak pula perundangan dandang stim yang pertama dikuatkuasakan ialah pada tahun 1903. Januari 1914 enakmen-enakmen dandang stim di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Enactment of 1913. Perundangan dandang yang pertama adalah dipercayai di Negeri Selangor. peranan Pemeriksa tidak lagi tertumpu kepada dandang atau keselamatan jentera tetapi juga meliputi keselamatan pekerja di kilang-kilang di mana jentera-jentera tersebut digunakan. di mana En. Era Keselamatan Dandang sebelum 1914 Tugas keselamatan pekerjaan yang mula-mula dilaksanakan di Malaysia ialah pada tahun 1878. Kesemua dandang digunakan di lombong bijih timah melainkan 6 unit yang digunakan di kilang gula. Enakmen-enakmen dandang stim pada ketika ini bersifat kenegerian yang mana keempat-empat negeri di bawah Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak. Era Keselamatan Jentera 1914 hingga 1952 Pada 1hb.Peranan dan Perkembangan Peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia telah bermula sejak 120 tahun yang lalu. termasuklah enjin pembakaran dalam. Era Keselamatan Industri 1953 hingga1967 Cawangan Machinery berada di bawah Jabatan Galian sehingga 1952. tetapi tidak dikuatkuasakan sepenuhnya. Pada tahun 1932.Ketika itu Pemeriksapemeriksa Jentera adalah di bawah pentadbiran Jabatan Galian. Dengan berkuatkuasanya enakmen 1913 pemeriksa tidak hanya membuat pemeriksaan dandang stim sahaja tetapi juga ke atas jentera-jentera lain. 3. Selangor.Bermula dengan keselamatan dandang dan kemudiannya ke atas keselamatan jentera ini diikuti dengan keselamatan industri. Pahang dan Negeri Sembilan) mempunyai perundangan dandangnya yang tersendiri.Pemeriksaan dan pendaftaran serta pemeriksaan pemasangan telah dikuatkuasakan.Beliau ditugaskan untuk memeriksa keselamatan dandang stim yang ketika itu kebanyakannya digunakan di lombong-lombong bijih timah. 2. Pada masa yang sama jawatan Inspector of Boiler juga dimansuhkan dan diganti dengan Inspectors of Machinery and Assistant Inspector of Machinery. William Givan telah dilantik sebagai Pemeriksa Jentera. keselamatan dan kesihatan industri dan akhir sekali meliputi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang meliputi semua bidang pekerjaan. . Pada tahun 1953. Pada sekitar tahun 1890an.Ordinan 1953 masih mempunyai kekurangan dalam aspek-aspek kesihatan pekerja walaupun terdapat peraturan-peraturan keselamatan. di mana orang perseorangan yang mempunyai kelayakan dalam bidang dandang stim diberi lesen perlantikan sebagai boiler surveyor Pada tahun 1892 terdapat 83 dandang stim di Negeri Perak. turbin air dan pemasangan jentera auxiliary yang bersangkutan. kerajaan Negeri Perak telah melaksanakan sistem pemeriksaan oleh orang perseorangan. iaitu pada akhir abad ke-19. Finchman sebagai Inspector of Boiler. kesihatan dan kebajikan pekerja di bawah ordinan tersebut. iaitu Selangor Boiler Enactment 1892 . iaitu di bawah cawangan Machinery. peranan dan perkembangan Jabatan ini boleh dijejaskan dalam lima era. dan kesemua pemeriksa pada ketika itu dikenali sebagai 'Inspector of Boiler'.Ini adalah kerana pada ketika itu jentera-jentera kebanyakannya tertumpu di sektor perlombongan yang mana merupakan perusahaan utama pada waktu itu.Dengan penguatkuasaan Ordinan 1953 ini. Pemisahan ini adalah perlu kerana kebanyakan pemeriksaan telah berkembang luar daripada industri perlombongan.

tapak-tapak kerja binaan bangunan dan kerja binaan kejuruteraan. Ordinan Kejenteraan 1953 telah dimansuhkan dan nama Jabatan pula ditukar kepada Jabatan Kilang dan Jentera. Peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan kesihatan industri telah diperlengkapkan. Sehingga 1964 terdapat 786 dandang stim. termasuklah di kilang-kilang. maka tiada sesiapapun boleh membuat kelakuan yang boleh mengakibatkan kecederaan kepada yang lain atau menggunakan alat keselamatan.Unit tersebut tidak kekal lama di bawah Kementerian Buruh dan telah diletakkan di bawah pentadbiran Kementerian Kesihatan pada tahun 1971. penubuhan Unit Industri Hygiene pada tahun 1975 dan penaikan tarafnya kepada Bahagian Industri Hygiene pada tahun 1980. Taiping. Akta ini telah digubal untuk memperuntukkan piawaian minimum bagi keselamatan. maka kebenaran dari Pemeriksa hendaklah diberi sebelum jentera diperlesenkan atau diubah. kaedah pentadbiran dan sistem fail telah disusun semula disamping penutupan pejabat-pejabat cawangan kecil di Rawang.Secara umumnya. 5 Penolong Pemeriksa terdiri daripada pemegang Diploma Kejuruteraan dan 9 Pemeriksa kilang (Juruteknik). di mana para pekerja di tempat kerja yang tiada penggunaan jentera telah juga dilindungi. bermulanya aktiviti pemeriksaan khas bagi mencegah kemalangan besar industri. iaitu Jurutera Mekanikal. Selain daripada itu penyusunan semula Jabatan telah dijalankan pada penghujung tahun 1960an di mana tanggungjawab dan fungsi pemeriksa. 4537 pengandung tekanan tak berapi. dan Muar. maka orang yang disahkan sahaja boleh mengendalikan jentera. maka jentera-jentera yang tidak mematuhi peraturan tidak dibenarkan dijual atau dipinjamkan atau disewakan. maka semua kemalangan kepada orang atau harta benda bersangkut paut dengan jentera hendaklah dilaporkan dan disiasat. Dengan berkuatkuasanya Akta ini. aktiviti latihan keselamatan dan kesihatan industri pada tahun 1987 dengan bantuan .Peruntukan-peruntukan utama ordinan-ordinan tersebut adalah seperti berikut: maka hendaklah ditubuhkan suatu Lembaga Pemeriksa dengan kuasa-kuasa mengendalikan pemeriksaan dan kelulusan sijil-sijil perakuan kebolehan. maka jentera-jentera tidak boleh dijalankan tanpa sijil perakuan kelayakan. kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja yang mempunyai 5 orang pekerja atau lebih dan di semua premis di mana jentera digunakan. Era Keselamatan dan Kesihatan Industri 1970 hingga 1994 Pada tahun 1967. iaitu dari segi skop liputan ke atas pekerja. Akta ini cuma berkuatkuasa di Semenanjung Malaysia sehinggalah pada tahun 1980 apabila pemakaiannya diperluaskan ke Sabah dan Sarawak. 4. dan maka Pemeriksa diberi kuasa-kuasa untuk memasuki tempat-tempat dan memberhentikan jentera-jentera yang tidak selamat.Tahun 1968 juga menyaksikan penubuhan seorang Pegawai Perubatan dan Pengawasan unit ini telah dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Kejenteraan.366 pepasangan lain. 981 mesin angkat dan 11. Kakitangan Jabatan Kejenteraan ketika itu terdiri dari 10 Pemeriksa. Ketua-ketua Pemeriksa adalah terdiri daripada rakyat British berbangsa lnggeris.Pada tahun 1970 Akta Kilang dan Jentera serta lapan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya dikuatkuasakan. Era ini juga menyaksikan pewujudan beberapa aktiviti serta bahagian yang penting seperti tertubuhnya Bahagian Mencegah Pencemaran pada tahun 1971.Akta ini digubal untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Ordinan Kejenteraan 1953.Sehingga tahun 1968. Akta Kilang dan Jentera telah diluluskan oleh Parlimen. maka jentera-jentera hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. Pemeriksa-pemeriksa yang menguatkuasakan Akta tersebut bergelar Pemeriksa Kilang dan Jentera.Pada tahun 1968 jawatan Pemeriksa di Jabatan Kejenteraan telah sepenuhnya diisi oleh anak tempatan. Tapah. y y y y y y y y y maka peraturan-peraturan boleh dibuat. permulaan aktiviti Keselamatan Petroleum dengan tertubuhnya Bahagian Keselamatan Petroleum pada tahun 1985.

dan penguarian dan pembinaan. iaitu peluasan skop perlindungan para pekerja dan penggalakkan falsafah pengaturan kendiri di mana matlamat. penubuhan Pusat Kebangsaan bagi Maklumat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (C. 5. Penyusunan semula Jabatan telah dipersetujui oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan 108 jawatan baru telah diwujudkan.Institut ini adalah sebuah syarikat di bawah tanggungan kerajaan dan penubuhannya bermatlamat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti latihan. yang mana keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor industri-industri lain tidak diliputi. Asia-OSH dan Petubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). Cadangan untuk mengadakan sebuah Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara telah dikemukakan oleh Jabatan Kilang dan Jentera kepada Majlis Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan pada tahun 1985. Pekerja-pekerja yang terlibat di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 hanyalah 24% daripada jumlah tenaga kerja. pangagihan dan penyimpanan petroleum serta peralatan perkakasan yang berkaitan. Matlamat mengadakan bengkel ini adalah untuk mewujudkan satu rangkaian maklumat berkaitan dengan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan supaya pertukaran dan penyebaran maklumat akan dapat dibuat dengan lebih berkesan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) telah mendapat kelulusan Parlimen pada 1993 dan telah diwartakan pada Februari 1994. fungsi. dan penubuhan Bahagian Major Hazards pada tahun 1991. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum telah dikuatkuasa pada tahun 1984 dan penguatkuasaannya dibuat oleh beberapa agensi kerajaan. manakala Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 merangkumi sejumlah 90% daripada tenaga kerja dan akta ini hanya mengecualikan pekerjaan atas kapal dan angkatan tentera. Penyusunan semula Jabatan juga adalah perlu memandangkan kepada perubahan dasar Jabatan dari segi penguatkuasaan perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. banyak perubahan telah berlaku disebabkan oleh pertumbuahn pesat ekonomi negara dan juga ia disebabkan oleh penguatkuasaan beberapa peraturan yang dibuat dibawahnya.kepakaran daripada Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). .S) pada tahun 1988. Bermula daripada tahun 1992 gred jawatan Ketua Pemeriksa ialah Jawatan Tertinggi C dan Timbalan Ketua Pemeriksa pula menjawat gred Jawatan Tertinggi D. perlombongan.Jabatan Kilang dan Jentera menguatkuasakan peruntukan-peruntukan akta yang bersangkutan dengan penghantaran petroluem melalui talian paip. kajian dan pembangunan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jawatankuasa petugas penyusunan semula yang telah ditubuhkan pada 1991 telah mengemukakan dua kertas kerja kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk pertimbangan iaitu kertas kerja menaikkan taraf jawatan Ketua Pemeriksa Kilang dan Jentera dan timbalannya dan kertas kerja cadangan penyusunan semula struktur organisasi Jabatan Kilang dan Jentera Malaysia. tanggungjawab dan pendekatan Jabatan adalah berubah.Peraturan-peraturan (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip) 1985 telah dikuatkuaskan sepenuhnya oleh Jabatan ini. Satu bengkel kebangsaan mengenai pembangunan strategi maklumat keselamatan dan kesihatan pekerjaan telah diadakan pada 26 . Struktur baru Jabatan telah mula berkuatkuasa pada 1hb Januari 1993. Sejak penyusunan semula Jabatan pada tahun 1969.28hb April 1993 anjuran bersama Jabatan Kilang dan Jentera. Menteri Sumber Manusia pada bulan Disember 1992.B.Kabinet telah meluluskan penubuhan institut ini pada tahun 1991 dan pelancaran rasminya telah dibuat oleh Y. pengumpulan dan penyebaran maklumat.l. Perundangan ini diperbuat kerana memandangkan Akta Kilang dan Jentera 1967 hanya meliputi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor perkilangan. Penggubalan Akta yang baru juga memerlukan penyusunan semula organisasi Jabatan setelah 20 tahun berfungsi menurut organisasi yang lama yang tidak lagi sesuai untuk menangani isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan semasa. Era Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan selepas 1994 Perundangan baru Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan diperbuat pada tahun 1994.Dengan tanggungjawab baru ini pemeriksa-pemeriksa kilang dan jentera telah juga diwartakan sebagai Pemeriksa Petroleum.

Akta ini juga memperuntukkan perlantikan pegawai-pegawai penguatkuasa.Bermula dengan mengadakan satu polisi keselamatan dan kesihatan untuk pekerja-pekerjanya.Prinsip ketiga ialah kerjasama atau co-operation.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 adalah bertujuan untuk memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerja-pekerja dan juga mewujudkan organisasi dan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan. insuran.Prinsip pertama ialah self. Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ini melengkapi peruntukan undangundang sedia ada dan sekiranya terdapat sebarang percanggahan. elektrik. yang mengandungi 15 bahagian.Untuk menangani perkaraperkara berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kuasa untuk penguatkuasaan dan penyiasatan.gas.Akta ini. penubuhan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. perekabentuk. memelihara dan meningkatkan mutu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. pengimport dan pembekal. adalah langkah pembolehan yang bertindih di atas undang-undang keselamatan dan kesihatan sedia ada seperti Akta Kilang dan Jentera 1967. Walaupun kewajipan-kewajipan tersebut adalah berbentuk am. pekerja. serta libiliti untuk kesalahan-kesalahan juga dinyatakan dengan jelas.Ini dilaksanakan melalui skim-skim pengaturan kendiri yang disesuaikan dengan industri atau organisasi yang berkaitan. harta tanah dan perkhidmatan perniagaan Perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun . Tiga prinsip utama telah diambil untuk dijadikan asas dalam penggubalan Akta ini. iaitu pihak majikan. iaitu pihak majikan dan pihak pekerja perlu bekerjasama untuk menjaga. Tanpa kerjasama di antara majikan dan pekerja tiada satu pun program-program keselamatan dan kesihatan yang dilaksanakan akan berjaya. air dan perkhidmatan kebersihan Pengangkutan. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja dan orang-orang lain daripada bahaya yang timbul daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. penyimpanan dan komunikasi Perdagangan borong dan runcit Hotel dan restoran Kewangan. Di bawah akta ini sektor-sekotr industri yang terlibat adalah seperti berikut: y y y y y y y y y y Pengilangan Perlombongan dan penguarian Pembinaan Pertanian. pengilang. ia memerlukan perhatian yang serius. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 akan mengatasinya. pihak majikan perlu membangunkan satu sistem pengurusan yang baik dan kemas. pekerja sendiri.Prinsip kedua ialah perundingan atau consultation. Akta ini juga mendefinasikan kewajipan-kewajipan am majikan.regulation atau pengaturan kendiri. dan membawa pelbagai tanggungjawab yang luas. pekerja dan kerajaan perlu berunding untuk menyelesaikan isu-isu dan masalah-masalah berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat-tempat kerja. Dengan kelulusan akta ini mulai April 1994 Jabatan Kilang dan Jentera dikenali sebagai Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan Pemeriksa dikenali sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. pembentukan polisi dan penyusunan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan. pihak majikan perlu mengadakan satu perkiraan atau arrangement yang baik untuk dilaksanakan. perhutanan dan perikanan Kemudahan .

Manakala misi Jabatan adalah untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja supaya keselamatan. . kesihatan dan kebajikan mereka dan orang lain yang terdedah risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berpunca daripada aktiviti orang bekerja adalah terpelihara.