Pengenalan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP) ialah sebuah Jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jabatan bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja, dan melindungi orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor iaitu:

y y y y y y y y y y

Pengilangan Perlombongan dan Pengkuarian Pembinaan Hotel dan Restoran Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Pegangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun Kemudahan - Gas, Elektrik, Air dan Perkhidmatan Kebersihan Kewangan, Insuran, Hartatanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perniagaan Borong dan Runcit Jabatan merupakan agensi kerajaan yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir dan menguatkuasakan perundangan mengenai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di negara ini dengan wawasan menjadi sebuah organisasi yang menerajui negara dalam membentuk budaya kerja selamat dan sihat ke arah mempertingkatkan kualiti hidup semasa bekerja.

Visi dan Misi
Misi
Menjadi

Peneraju Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Terunggul

Visi
Memastikan

Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Terjamin

Objektif dan Nilai Korporat
~ Objektif ~ Objektif Jabatan ialah mencegah kemalangan industri dan penyakit pekerjaan menjelang tahun 2010 seperti berikut : » Pengurangan kadar kemalangan maut sehingga 20% » Pengurangan kadar kemalangan yang dilaporkan(maut, hilang upaya kekal, tanpa hilang upaya kekal) sehingga 20% » Penambahan jumlah pemeriksaan penguatkuasaan sehingga 100% dan promosi sehingga 200%; dan

kesemua sijil akan ditandatangani oleh Residen British.» Penambahan tempat kerja yang menggaji pengamal KKP (SHO) sehingga 20% ~ Nilai Korporat ~ Tegas.Pada tahun 1887 Majlis Perwartaan Perak menetapkan semua dandang hendaklah di pasang dengan µFusible Plug¶.Pengangkutan dan pembayaran ditanggung oleh pemilik dandang. rekod sijil telah diwartakan dalam 1905 di bawah Enakmen Dandang Stim 1903. Beliau telah bersara pada tahun 1889 dan telah dibayar pencen tahunan sebanyak RM530. merupakan anak didik J & H Gwynne di Hammersmith London pada tahun 1870. Selain itu. Pada tahun berikutnya beliau telah dilantik sebagai pemeriksa lombong dan seterusnya pemeriksa danadang pada tahun 1900. Enakmen Dandang Stim Pertama di Selangor mula diperkenalkan dalam tahun 1892 dan diikuti oleh yang lain dalam . Sijil terawal diwujudkan di bawah Enakmen Dandang Selangor 1898 pada 6 November 1899.Kerjayanya pelbagai dan menarik. Gajinya adalah RM 1200 setahun. Pada masa yang sama ia juga bertanggungjawab terhadap keselamatan.Ia bertanggungjawab terhadap keselamatan dandang. Pada tahun 1889 beliau telah kembali ke Tanah Melayu sebagai pengurus di Larut Tin Mining Co. Tugasnya tidak diketahui dan tidak dinyatakan juga di bawah perundangan mana ia dilantik. Sijil Perakuan Kebolehan Jurutera(Stim) telah diwujudkan dalam tempoh ini.Mereka diberi lesen dengan pembayaran yuran sebanyak RM1 setahun dan berhak mengenakan bayaran sebanyak RM12 untuk setiap dandang yang telah siap diperiksa.Beliau kembali ke England pada tahun 1887 dengan jawatan Ketua Jurutera Mekanikal di seksyen pembinaan Manchester Ship Canal.Gambar Mr Fincham boleh didapati di Pejabat Jabatan Jentera di negeri Perak.Dalam tahun 1892 sebanyak 83 buah dandang telah beroperasi di Perak.1. kesihatan dan kebajikan orang yang berkerja di kilang.Ujian dandang stim dikenakan bayaran sebanyak RM5.00 sehari terhadap kesalahan yang berulang. pengandung tekanan tak berapi dan mesin angkat. Beliau dilahirkan pada tahun 1852 . Pada tahun 1900 Sisten Pemeriksa Berlesen telah ditamatkan apabila Mr Fincham telah dilantik sebagai pemeriksa dandang. Perkara ini telah disokong oleh warta seterusnya yang telah ditandatangani oleh mendiang Sir Frank Swettenham di dalam tahun 1890 yang mana juga memerlukan µFusible Plug¶ diperbaharui selepas setiap kali pemeriksaan dilakukan atau atas arahan pendaftar lombong di Larut atau mana-mana Majistret Daerah. tetapi hanya sedikit sahaja yang mempunyai lesen pemeriksa. Tetapi berkemungkinan beliau memberi penekanan hanya untuk keselamatan dandang dan kemudiannya diguna pakai untuk pengepaman air di kawasan pelombongan Larut. tujuan ujian ini adalah untuk memastikan pelarasan yang betul untuk injap keselamatan. Denda dikenakan kepada sesiapa yang tidak mematuhi perkara di atas sebanyak $ 5. satu jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan elaun perumahan iaitu sebanyak RM240 setahun yang diperolehi oleh beliau sewaktu menjadi pemeriksa. Ia dikenali sebagai Sijil Pemandu Berkelayakkan (stim)yang diwartakan pada tahun 1909 dan dikuatkuasakan bagi enjen minyak pada tahun 1916. Ianya dipegang di kalangan orang cina yang berusia pada tahun 1949. Pada tahun 1890 kerajaan negeri Perak telah melaksanakan satu sistem di mana memberi kebenaran kepada orang perseorangan untuk menjadi pemeriksa dandang. Bekerja di luar negara pada tahun 1879.Ia adalah serial no. Adil dan Mesra Sejarah Jabatan Jentera Tanah Melayu adalah di bawah tanggungjawab jurutera ukur dan pemeriksa kilang. Maklumat terdahulu adalah tidak lengkap tetapi berdasarkan bukti dipercayai pemeriksa jentera telah dilantik di Taiping Perak pada awal tahun 1878.

Di Kedah. Sehingga permulaan tahun 1914 aktiviti yang terlibat ialah pemeriksaan dandang dan peperiksaan orang bekerja pada dandang. bertukar dengan penguatkuasaan bagi empat enakmen yang berasingan yang mana diaplikasikan kepada 8 daripada 11 kawasan dalam Union-Johor dan Kedah dengan perundangan masing-masing.tahun 1898. Seksyen yang dinyatakan di atas tidak termasuk dalam perundangan 1932. Johor memperkenalkan perundangan untuk pengawalan jentera pada tahun 1921. Perlis. Negeri Sembilan dan Perak adalah oleh enakmen Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Enakmen-enakmen kemudiannya digantikan oleh Enakmen Jentera 1913 yang mana ia mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 1914. Enakmen 1913 diperkenalkan untuk pemeriksaan Enjin Pembakaran Setempat dan dinyatakan sebagai µPemasangan¶ sehinggalah 1932 di mana pendaftaran dan pemeriksaan bagi pemasangan bermula. Pemeriksaan lif penumpang dimasukkan di bawah pindaan enakmen dalam tahun 1936. Jabatan Pekerjaan Awam dan pemeriksaan adalah dijalankan oleh pembantu kerja. Pulang Pinang dan Melaka adalah di bawah perundangan penempatan selat dan Selangor.Para pengukur kapal di Singapura dan Pulau Pinang juga merupakan pemeriksa jentera sehingga 1941. Pada tahun ini. Pahang. jadi ia berkemungkinan baik dimana adalah percubaan pertama untuk mengawal termasuk dandang dalam penempatan selat. pemeriksaan jentera adalah menjadi tanggungjawab cawangan bagi jabatan kerajaan.Tindakan hanya boleh di ambil selepas satu bulan notis pembaikan dan dalam tempoh 3 bulan keputusan pemulihan dijalankan.Dengan cabaran Enakmen Jentera. Tindakan hanya akan diambil setelah surat mahkamah dikeluarkan. Ia merupakan Rekod Enakmen Dandang Stim pada tahun 1903. Enakmen tahun tersebut tidak termasuk klausa mansuh. minyak dan loji janakuasa elektrik. perundangan adalah dienakmenkan pada tahun 1933 untuk menyediakan pemeriksaan dandang dan ia diuruskan oleh jurutera negeri. Keempat-empat negeri Persekutuan menggunakan Perundangan Dandang dalam tahun 1908. . Turut dinyatakan bahawa pemeriksa boleh bertindak tegas tanpa tolak ansur atau tanpa alas an atau sebab-sebab yang munasabah dan sekiranya tidak melakukan pembaikan maka tindakan akan diambil.Seksyen terakhir menarik perhatian apabila memperuntukan tindakan yang boleh di ambil oleh pemeriksa untuk memenjarakan pemilik jentera sekiranya tidak mematuhi peraturan. Ini kerana enakmen 1927 hanya melibatkan sedikit perubahan dan ia diperkenalkan mengikut keperluan dan perubahan perwakilan dalam Majlis Persekutuan pada tahun tersebut. Pada pembentukkan Malayan Union. Terengganu. dan peraturan tersebut dibuat dibawah enakmen pada tahun 1922 iaitu kedua-duanya adalah hampir sama dengan perundangan Penempatan selat. Melaka dan Pulang Pinang selewat-lewatnya bermula dari tahun 1921 dan seterusnya. mungkin disebabkan dandang telah dimasukkan ke dalam penempatan selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah dijual untuk kegunaan lanjut. Enakmen Jentera yang baru mula dikuatkuasakan dalam tahun 1927 dan diperbaharui pada tahun 1932. keselamatan jentera selain dandang juga menjadi sebahagian tugas pemeriksa dan gelaran ditukar kepada Pemeriksa Jentera.Melaka dilawati ¼ tahun dari Singapura. Pemeriksaan Jentera mengekalkan satu cawangan Jabatan perlombongan sehingga tahun 1952. Jabatan Penjenteraan ditubuhkan dan satu pengasingan mengikut pemeriksaan di luar industri perlombongan telah meningkat setiap bulan. Perundangan penempatan selat dikuatkuasakan di Singapura. dan Kelantan masih tiada lagi perundangan. Ia termasuk stim. Enakmen yang dikuatkuasa sehingga 1953 di Pulau Pinang dan Melaka dan hanya digantikan di Singapura oleh Ordinan Perkilangan pada 1958. Tiada salinan peraturan yang dibuat di bawah enakmen ditemui tetapi salinan enakmen itu sendiri masih wujud. Kecuali untuk suatu jangka masa pendek selepas pekerjaan orang Jepun apabila ia kemukakan kepada Jabatan Pekerjaan Awam.

Peruntukan pengudaraaan yang cukup. 4. Penggunaan dan penyimpanan selamat bagi bahan mudah terbakar. Jentera yang tidak mematuhi peraturan tidak boleh dijual atau disewa. 8. Peraturan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dikekalkan berkuatkuasa dan diaplikasikan kepada semua kawasan termasuk Persekutuan Tanah Melayu. tahun 1953 pelbagai peraturan telah dibuat. Penyediaan pakaian perlindung bagi proses-proses yang berkeadaan basah. berhabuk. Penyediaan utama adalah :1. 6. 3. 7. 5. Standard minimum pencahayaan untuk tred berlainan.Dalam 1953. Kemudian disusuli dengan Peraturan Keselamatan. 7. Satu Ordinan baru. Johor. meruap dan cecair berbahaya. Ordinan Jentera telah diluluskan oleh Negeri-negeri Melayu Bersekutu. 6. Penyediaan alat pertolongan cemas. 2.Ordinan itu sendiri adalah satu instrumentasi yang membolehkan dan tujuannya adalah untuk meletakkan tugas-tugas tertentu pada pemeriksa dan pemilik jentera. 3. kesihatan dan kebajikan pekerja kilang telah diperuntukkan.Ini telah banyak membantu perniagaan keluarga kecil di perkampungan baru. Penyediaan air minuman. 10. Pengekstrakkan habuk dan wasap. 9. Arahan pengecualian perniagaan-perniagaan kecil mengecualikan kilang kecil daripada sesetengah kewajiban di bawah peraturan-peraturan ini. satu peningkatan dalam perundangan sosial di Malaya kerana piawai minimum berkaitan keselamatan. Penyediaan Badan Pemeriksa dengan kuasa mengendalikan pemeriksaan dan mengeluarkan sijil kelayakan. 4. Pemeriksa diberi kuasa untuk masuk dan menghentikan operasi bagi sebarang jentera yang tidak selamat. 10. panas atau berbahaya dan juga proses pengilangan makanan. Kedah dan enakmen Penempatan selat. Jentera di seluruh negara adalah tertakluk kepada satu ordinan dan satu set peraturan.Berdasarkan kod amalan yang digunakan seluruh dunia. Melapor dan menyiasat kemalangan yang melibatkan harta dan nyawa di premis yang mempunyai jentera. Tidak dibenarkan sesiapa melakukan perbuatan yang mungkin menyebabkan kecederaan kepada orang lain atau menggangu peranti keselamatan. 8. Peraturan pertama di bawah Ordinan adalah berkaitan dengan Lif Elektrik Penumpang dan Lif Barang. keperluan untuk perubahan tiada di dalam peraturan. . Keperluan orang yang berkelayakan untuk mengendali jentera. setahun selepas lahirnya Jabatan Jentera. kemudahan mencuci dan kumbahan yang wajib diasingkan bagi pekerja lelaki dan perempuan. Di bawah ordinan Jentera Nombor 18. Peruntukan tempat duduk untuk pekerja-pekerja yang dibolehkan duduk kerana proses membenarkan dan untuk wanita serta pekerja muda supaya mereka boleh duduk sekiranya berpeluang. Penyediaan laluan ke jentera dan ruang lantai yang secukupnya untuk mengelakkan kesesakan. Laluan keluar alternatif dari tingkat atas sekiranya berlaku kebakaran dan penyediaan alat pemadam api. 5. 9. Kesihatan dan Kebajikan. Keperluan untuk Sijil Perakuan Kelayakan bagi membolehkan jentera beroperasi. Menggubal peraturan-peraturan berkaitan semua aspek kilang dan jentera. 2. Kedah dan Penempatan selat (termasuk Pulau Pinang dan Melaka) enakmen adalah dimansuhkan bersama-sama dengan peraturan yang dibuat dibawah Johor. Peruntukan utama adalah :1. Pemeriksaan berkala bagi jentera. Kelulusan pemeriksa sebelum memasang atau mengubah jentera.

penggerak utama disatukan tetapi pemeriksaan ditamatkan pada tahun 1958.Dandang mesti dibuka. dengan pengiraannya sekali. Peraturan Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi mengawal rekabentuk dandang dan pengandung tekanan tak berapi dengan memastikan penggunaan Koda yang diluluskan. Di bawah Peraturan yang sama. Di mana butir-butir yang diperlukan tidak dapat diperolehi. yuran pemeriksaan tetap akan dikenakan walaupun pemeriksaan tidak dijalankan. untuk ekstrak yang dibekalkan dan untuk caj yang digunakan untuk pinjaman peralatan tertentu kepada pihak awam.Peraturan ini juga menerangkan penyediaan yang diperlukan untuk pemeriksaan. Jika pemberitahuan tidak deberikan. rekod yang disimpan dan jangka masa sesuatu sijil.Pemeriksaan stim untuk dandang diperlukan bertujuan untuk memastikan injap keselamatan diset dengan betul dan juga memeriksa dandang dengan stim.Peperiksaan diadakan setiap 3 bulan di pusat-pusat utama dan perakuan juga boleh didapati. Peraturan-Peraturan Orang Yang Bertanggungjawab diluluskan dan secara ringkasnya ini berkenaan dengan kategori sijil yang wajib dipegang oleh orang yang bertanggungjawab ke atas dandang stim. Untuk sijil-sijil yang lain.Peraturan tersebut menyatakan rekod-rekod yang disimpan dan menyediakan pencarian rekod. Lukisan hendaklah menunjukkan butirbutir penuh .Sesi pagi adalah untuk kertas Matematik Tambahan manakala sesi petang untuk kertas Pengetahuan Kejuruteraan diikuti oleh ujian lisan yang ringkas."Sepenuhnya" bukan sekadar menutup injap dengan rantai dan mangga. pengandung tekanan tak berapi. "Kapal Korek Elektrik". menggariskan kelas jentera yang memerlukan sijil kelayakan dan juga pemeriksaan berjadual untuk jentera tersebut.Grade yang dikeluarkan adalah stim Grade 1 dan 2 dan enjin pembakaran dalam grade 1 dan 2 bersama perakuan. Peraturan juga menyatakan pepasangan yang mesti disediakan. perakuan boleh didapati. Jadual koda yang diluluskan serta Badan Pemeriksa turut diberikan.Peraturan-peraturan Lembaga Pemeriksa akan diluluskan seterusnya. Sijil Kategori Ketiga adalah sijil Operator Kapal Korek untuk orang di dalam industri perlombongan timah. Peraturan seterusnya yang dikenakan ialah untuk tujuan kegunaan Jabatan ± dan peraturan tersebut ialah Peraturan (Pentadbiran) Jentera. Koda yang digunakan untuk merekabentuk pengandung harus dinayatakan dan Sijil daripada badan Pemeriksa hendaklah memastikan badan tersebut telah menyelia pembinaan pengandung tersebut serta ia mematuhi Koda yang dibekalkan.Peperiksaan adalah secara lisan dan pengalih bahasa disediakan kepada calon yang tidak fasih berbahasa melayu. Peperiksaan untuk jurutera dibahagikan kepada kategori yang sama dengan drebar. Pada masa yang sama.Pengandung Tekanan Tak Berapi juga mesti dibuka untuk pemeriksaan dalaman.Tiga kelas sijil adalah "Kapal Korek Stim dan Elektrik". Ketua Pemeriksa mungkin memberi tekanan operasi selamat. mesin angkat dan pemasangan. . Peraturan-peraturan (Sijil Kelayakan dan Pemeriksaan) Jentera diluluskan pada masa yang sama dengan dua peraturan yang sebelumnya.Dalam jadual asal. disejukkan dan dipisahkan sepenuhnya daripada bekalan stim. contohnya injap keselamatan.Lukisan harus disertakan seta rekabentuk dan kekuatan hendaklah seterusnya diperiksa mengikut Kod yang diluluskan. Ini menetapkan jenis-jenis perakuan kelayakan yang boleh dikeluarkan. Sijil Drebar Enjin melayakkan pemegang untuk mengendali penggerak utama dan atau dandang stim. Hari pertama adalah untuk kertas Matematik Tambahan dan hari kedua untuk kertas Pengetahuan Kejuruteraan diikuti dengan peperiksaan lisan.Peperiksaan diadakan di pelbagai pusat bergantung kepada keperluan semasa. pemilik hendaklah memberitahu seseorang Pemeriksa 36 jam sebelum masa yang ditentukan untuk pemeriksaan jika jentera diberhentikan dan pemeriksaan tidak diperlukan. syarat-syarat untuk melayakkan mengambil peperiksaan dan panduan am peperiksaan yang akan dijalankan. tolok air.Peperiksaan diadakan setiap bulan selama 1 hari. Perkara yang diperuntukkan juga adalah keperluan pekerja yang bertanggungjawab ke atas jentera dipandu untuk dilatih dan diarah dalam penggunaan alat-alat keselamatan dan cara kerja selamat. Ia berlangsung selama 2 hari. dan "Kapal Korek Enjin Pembakaran Dalam dan Elektrik". Kelas-kelas jentera tersebut adalah dandang stim.

Oleh itu segala usaha dan perbelanjaan yang diperuntukan untuk menjayakan sistem pengurusan dan program KKP perlu dilihat sebagai satu pelaburan. Kajian Dasar Jabatan ini dari semasa ke semasa akan menjalankan kajian ke atas dasar-dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang sedia ada untuk meninjau sejauh mana dasar-dasar tersebut telah mencapai tujuan asal ia dirangka. jika didapati perlu.Usaha ini perlu dilaksanakan dengan pelbagai pendekatan dan dibuat secara bersepadu. pelindung yang digunakan sebelum ini mash perlu digunakan.Ini adalah untuk meyakinkan semua pihak yang terlibat bahawa KKP merupakan isu penting untuk menjamin kualiti hidup pekerja dan kemaslahatan (survival) majikan dalam menjalankan sebarang urusniaga.Bidang tugas Ibupejabat adalah tertumpu kepada aktiviti penyediaan standard.Manakala aktiviti pejabat negeri lebih kepada penguatkuasaan akta dan peraturan. pemeriksaan. Aktiviti Meningkatkan kesedaran tentang perlunya tempat kerja yang selamat dan tiada risiko kesihatan di kalangan majikan. pekerja dan orang awam memerlukan usaha gigih dan penglibatan pelbagai pihak. Oleh itu. keperluan ujian hidraulik. tataamalan dan garispanduan berkaitan dengan keselamatan. penguatkuasaan serta sebaran am dan promosi. suatu polisi keselamatan. Jentera Terpacu. Set tersebut bukanlah suatu pembaharuan yang agak mendadak. jentera yang dijual di Persekutuan harus mematuhi Perturan tersebut. peruntukan saliran dan penyediaan pengembangan untuk perpaipan stim serta langkah keselamatan yang lain. audit. i.Pendaftaran diterhadkan kepada firma yang diketahui mempunyai perlatan yang secukupnya. Penggubalan Peraturan. yang dapat dibandingkan dengan Negara lain telah bangkit. terutamanya pada enam tahun yang lepas. akan dipinda mengikut kehendak dan keadaan semasa supaya mencapai matlamat untuk mewujudkan budaya kerja selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja melalui pendekatan pengaturan-diri. Garis Panduan dan Kod Amalan Industri Baru Untuk membantu pihak industri menyempurnakan tanggungjawab am mereka dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti yang dikehendaki oleh Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Untuk memenuhi tanggungjawab yang diberikan. Jabatan telah dan . Pengilangan Besi dan Kapal Korek. pengiktirafan serta analisa data. Artikel seterusnya akan memperincikan langkah keselamatan yang pelbagai serta aplikasinya. Peraturan lama memerlukan agar jentera dilindungi mengikut kehendak Pemeriksa dan Peraturan baru pula memberi butir-butir tentang pelindung dan langkah-langkah keselamatan lain yang diperlukan. kesihatan dan kebajikan industri.dsb. Dasar-dasar tersebut. undang-undang. Penyediaan Standard Untuk menggubal dan mengkaji dari semasa ke semasa melalui proses tripatisme dasar. kelulusan.Tambahan pula. kesihatan dan kebajikan pekerjaan sebagai asas dalam memastikan keselamatan dan kesihatan semasa bekerja. tindakan undang-undang dan siasatan. komprehensif dan berterusan bagi menjamin keberkesanannya. Organisasi Jabatan adalah terdiri daripada Ibu pejabat dan 13 Pejabat Negeri. Pengandung tekanan yang dibuat di Malaya harus dilakukan oleh firma yang berdaftar sahaja. Daripada permulaan yang kecil-kecilan pada tahun 1878. ruang untuk pembuatan serta pengalaman. Jabatan melaksanakan tiga aktiviti penting iaitu penyediaan standard.. perlatan kawalan automatik. Set Peraturan lain yang baru dikeluarkan ialah Peraturan Jentera Penghantaran.

Undang Aduan Mengambil tindakan undang-undang kepada orang yang melanggar peruntukan Akta dan Peraturan yang telah dibuat. ii. iii. Pengandung Tekanan Tak Berapi. Lif dan Mesin Angkat. pelbagai aktiviti sebaran am dan promosi dilaksanakan untuk menyebarkan maklumat keselamatan dan kesihatan. . Pemeriksaan Melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan awal. Tindakan Undang . dan melindungi orang-orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti-aktiviti pekerjaan.Sebagai rakan kongsi dalam melaksanakan dasar Persyarikatan Malaysia. pengandung tekanan tak berapi. Jabatan menjalankan aktiviti penguatkuasaan ke atas industri-industri yang diliputi oleh : y y y Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Akta Kilang dan Jentera 1967 Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 Aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan oleh JKKP adalah : Kelulusan Mengeluarkan kelulusan rekabentuk dan kebenaran memasang dandang stim. Pendaftaran Mendaftarkan kilang. tempat kerja dan jentera yang memerlukan sijil perakuan kelayakan seperti Dandang Stim. ulangan dan tambahan ke atas dandang stim. Penguatkuasaan Sebagai sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan. mesin angkat dan sistem talian paip petroleum.sedang dalam proses menggubal dan meminda peraturan-peraturan yang sedia ada dan dalam proses menyediakan peraturan-peraturan. kemalangan dan penyakit pekerjaan dan keracunan pekerjaan. pengandung tekanan tak berapi. Sebaran Am dan Promosi Bagi meningkatkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan majikan dan pekerja. Jabatan berusaha untuk memberi penerangan dan tunjuk ajar supaya semua perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat dipatuhi. mesin angkat. Jabatan berpendapat bahawa semua pelanggan Jabatan perlu diberikan maklumat yang secukupnya dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Siasatan Kemalangan dan Penyiasatan ke atas aduan.lif. garis-garis panduan dan kod amalan industri yang baru. Antara aktiviti dan usaha promosi dan publisiti yang telah dijalankan oleh JKKP adalah: y Menganjur dan memberi ceramah serta latihan dan pameran berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Oleh itu. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. premis kilang dan tempat kerja yang lain.

. y y y y Menjalankan kajian dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan pekerjaan yang wujud di tempat-tempat kerja. Menjalankan program-program galakan dan publisiti kepada majikan. Membuat pemonitoran bahaya-bahaya kesihatan di tempat kerja besar dan pepasangan bahaya bukan besar. serta persatuan-persatuan majikan. pekerja dan professional untuk meningkatkan lagi taraf keselamatan. dumbwaiter dan eskalator. Memberi khidmat nasihat dan maklumat kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta berkaitan aspek-aspek pengurusan dan teknikal yang ada hubungkait dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Menyemak laporan pemonitoran bahaya kesihatan oleh orang yang kompeten. pembangunan dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wujud di tempat-tempat kerja. Menjadi urusetia untuk Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. maklumat kepada umum serta membuat pemeriksaan dan audit ke atas pepasangan bahaya. Fungsi y y Menjalankan kajian.y y Menjalankan kerja-kerja promosi dan galakan seperti kempen dan menganjurkan pameran yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. penyelidikan. Selain daripada aktiviti utama di atas. Menguatkuasakan undang-undang berikut : a) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya b) Akta Kilang dan Jentera 1967 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. lif barang. Menyediakan sukatan peperiksaan dan penilaian serta mengendalikan peperiksaan untuk pengiktirafan orang yang kompeten seperti Jurutera Stim dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. y y y y y Memberi pengiktirafan pusat dan tenaga pengajar seperti pengendali kren dan pengendali perancah Memberi pengiktirafan dan persijilan firma bagi kerja-kerja kesihatan industri seperti kelulusan alat pengukuran industri higen (monitoring dan sampling) dan kelulusan menjalankan proses pembagasan pasir. Jabatan juga bertanggungjawab untuk: y y y Membuat analisis teknikal dan mengenalpasti langkah-langkah bagi mengawal bahaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. pekerja dan orang awam untuk memupuk dan meningkatkan kesedaran mereka terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pinjaman dan sebaran. c) Sebahagian daripada Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. Mengenalpasti. menyemak laporan keselamatan dan pelan tindakan kecemasan. Menyediakan kriteria pengiktirafan dan membuat kerja pengiktirafan firma dan organisasi berkebolehan seperti pembuat dan pembaikpulih pengandung tekanan tak berapi dan dandang stim dan pemasang lif penumpang. Memberi khidmat kepakaran berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada agensi-agensi awam dan swasta. kesihatan dan kebajikan pekerjaan y Mengumpul dan menyediakan bahan-bahan maklumat berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk rujukan.

Bermula dengan keselamatan dandang dan kemudiannya ke atas keselamatan jentera ini diikuti dengan keselamatan industri. keselamatan dan kesihatan industri dan akhir sekali meliputi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang meliputi semua bidang pekerjaan. Pada tahun 1953.Ini adalah kerana pada ketika itu jentera-jentera kebanyakannya tertumpu di sektor perlombongan yang mana merupakan perusahaan utama pada waktu itu. Sejarah. Pada sekitar tahun 1890an.Manakala di Perak pula perundangan dandang stim yang pertama dikuatkuasakan ialah pada tahun 1903. 1. di mana orang perseorangan yang mempunyai kelayakan dalam bidang dandang stim diberi lesen perlantikan sebagai boiler surveyor Pada tahun 1892 terdapat 83 dandang stim di Negeri Perak. Pada masa yang sama jawatan Inspector of Boiler juga dimansuhkan dan diganti dengan Inspectors of Machinery and Assistant Inspector of Machinery. peranan Pemeriksa tidak lagi tertumpu kepada dandang atau keselamatan jentera tetapi juga meliputi keselamatan pekerja di kilang-kilang di mana jentera-jentera tersebut digunakan. turbin air dan pemasangan jentera auxiliary yang bersangkutan. Kesemua dandang digunakan di lombong bijih timah melainkan 6 unit yang digunakan di kilang gula. Pahang dan Negeri Sembilan) mempunyai perundangan dandangnya yang tersendiri. Era Keselamatan Dandang sebelum 1914 Tugas keselamatan pekerjaan yang mula-mula dilaksanakan di Malaysia ialah pada tahun 1878. termasuklah enjin pembakaran dalam. William Givan telah dilantik sebagai Pemeriksa Jentera. Cawangan Kejenteraan (Machinery) telah dipisahkan daripada Jabatan Galian dan ditukarkan nama kepada Jabatan Kejenteraan. C. di mana En. 3. dan kesemua pemeriksa pada ketika itu dikenali sebagai 'Inspector of Boiler'. kerajaan Negeri Perak telah melaksanakan sistem pemeriksaan oleh orang perseorangan.Pada tahun 1908 barulah kesemua Negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai perundangan dandang mereka masing-masing. Pada tahun 1932. Era Keselamatan Jentera 1914 hingga 1952 Pada 1hb. Selangor. 2. Januari 1914 enakmen-enakmen dandang stim di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Enactment of 1913. Era Keselamatan Industri 1953 hingga1967 Cawangan Machinery berada di bawah Jabatan Galian sehingga 1952. Dengan berkuatkuasanya enakmen 1913 pemeriksa tidak hanya membuat pemeriksaan dandang stim sahaja tetapi juga ke atas jentera-jentera lain. Finchman sebagai Inspector of Boiler. Enakmen-enakmen dandang stim pada ketika ini bersifat kenegerian yang mana keempat-empat negeri di bawah Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak.Beliau ditugaskan untuk memeriksa keselamatan dandang stim yang ketika itu kebanyakannya digunakan di lombong-lombong bijih timah.Pemeriksaan dan pendaftaran serta pemeriksaan pemasangan telah dikuatkuasakan. .Ketika itu Pemeriksapemeriksa Jentera adalah di bawah pentadbiran Jabatan Galian. kesemua enakmen kejenteraan yang dipakai di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Tidak Bersekutu serta Negeri-negeri Selat telah dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Ordinace 1953. kesihatan dan kebajikan pekerja di bawah ordinan tersebut. iaitu Selangor Boiler Enactment 1892 . iaitu pada akhir abad ke-19. tetapi tidak dikuatkuasakan sepenuhnya.Sistem boiler surveyor telah ditamatkan pada tahun 1900 dengan terlantiknya En.Ordinan 1953 masih mempunyai kekurangan dalam aspek-aspek kesihatan pekerja walaupun terdapat peraturan-peraturan keselamatan.Peranan dan Perkembangan Peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia telah bermula sejak 120 tahun yang lalu. peranan dan perkembangan Jabatan ini boleh dijejaskan dalam lima era. iaitu di bawah cawangan Machinery.Dengan penguatkuasaan Ordinan 1953 ini. Perundangan dandang yang pertama adalah dipercayai di Negeri Selangor. Pemisahan ini adalah perlu kerana kebanyakan pemeriksaan telah berkembang luar daripada industri perlombongan. Machinery Enactment of 1913 telah dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Enactment of 1932.

Tahun 1968 juga menyaksikan penubuhan seorang Pegawai Perubatan dan Pengawasan unit ini telah dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Kejenteraan. y y y y y y y y y maka peraturan-peraturan boleh dibuat. 4537 pengandung tekanan tak berapi.Peruntukan-peruntukan utama ordinan-ordinan tersebut adalah seperti berikut: maka hendaklah ditubuhkan suatu Lembaga Pemeriksa dengan kuasa-kuasa mengendalikan pemeriksaan dan kelulusan sijil-sijil perakuan kebolehan.Pada tahun 1968 jawatan Pemeriksa di Jabatan Kejenteraan telah sepenuhnya diisi oleh anak tempatan. Era Keselamatan dan Kesihatan Industri 1970 hingga 1994 Pada tahun 1967.Secara umumnya. tapak-tapak kerja binaan bangunan dan kerja binaan kejuruteraan. Akta ini telah digubal untuk memperuntukkan piawaian minimum bagi keselamatan. maka semua kemalangan kepada orang atau harta benda bersangkut paut dengan jentera hendaklah dilaporkan dan disiasat. maka jentera-jentera yang tidak mematuhi peraturan tidak dibenarkan dijual atau dipinjamkan atau disewakan. bermulanya aktiviti pemeriksaan khas bagi mencegah kemalangan besar industri.366 pepasangan lain.Unit tersebut tidak kekal lama di bawah Kementerian Buruh dan telah diletakkan di bawah pentadbiran Kementerian Kesihatan pada tahun 1971. Taiping. dan maka Pemeriksa diberi kuasa-kuasa untuk memasuki tempat-tempat dan memberhentikan jentera-jentera yang tidak selamat. Kakitangan Jabatan Kejenteraan ketika itu terdiri dari 10 Pemeriksa. Ordinan Kejenteraan 1953 telah dimansuhkan dan nama Jabatan pula ditukar kepada Jabatan Kilang dan Jentera.Akta ini digubal untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Ordinan Kejenteraan 1953. kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja yang mempunyai 5 orang pekerja atau lebih dan di semua premis di mana jentera digunakan. penubuhan Unit Industri Hygiene pada tahun 1975 dan penaikan tarafnya kepada Bahagian Industri Hygiene pada tahun 1980. termasuklah di kilang-kilang. Sehingga 1964 terdapat 786 dandang stim. iaitu Jurutera Mekanikal. Ketua-ketua Pemeriksa adalah terdiri daripada rakyat British berbangsa lnggeris. kaedah pentadbiran dan sistem fail telah disusun semula disamping penutupan pejabat-pejabat cawangan kecil di Rawang. 4. dan Muar. Tapah. Era ini juga menyaksikan pewujudan beberapa aktiviti serta bahagian yang penting seperti tertubuhnya Bahagian Mencegah Pencemaran pada tahun 1971. Peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan kesihatan industri telah diperlengkapkan. aktiviti latihan keselamatan dan kesihatan industri pada tahun 1987 dengan bantuan . permulaan aktiviti Keselamatan Petroleum dengan tertubuhnya Bahagian Keselamatan Petroleum pada tahun 1985. 981 mesin angkat dan 11. maka tiada sesiapapun boleh membuat kelakuan yang boleh mengakibatkan kecederaan kepada yang lain atau menggunakan alat keselamatan. maka kebenaran dari Pemeriksa hendaklah diberi sebelum jentera diperlesenkan atau diubah. maka orang yang disahkan sahaja boleh mengendalikan jentera. Akta ini cuma berkuatkuasa di Semenanjung Malaysia sehinggalah pada tahun 1980 apabila pemakaiannya diperluaskan ke Sabah dan Sarawak. maka jentera-jentera tidak boleh dijalankan tanpa sijil perakuan kelayakan.Sehingga tahun 1968. Akta Kilang dan Jentera telah diluluskan oleh Parlimen. maka jentera-jentera hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. Selain daripada itu penyusunan semula Jabatan telah dijalankan pada penghujung tahun 1960an di mana tanggungjawab dan fungsi pemeriksa. Pemeriksa-pemeriksa yang menguatkuasakan Akta tersebut bergelar Pemeriksa Kilang dan Jentera. di mana para pekerja di tempat kerja yang tiada penggunaan jentera telah juga dilindungi.Pada tahun 1970 Akta Kilang dan Jentera serta lapan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya dikuatkuasakan. Dengan berkuatkuasanya Akta ini. iaitu dari segi skop liputan ke atas pekerja. 5 Penolong Pemeriksa terdiri daripada pemegang Diploma Kejuruteraan dan 9 Pemeriksa kilang (Juruteknik).

28hb April 1993 anjuran bersama Jabatan Kilang dan Jentera. pengumpulan dan penyebaran maklumat.kepakaran daripada Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). tanggungjawab dan pendekatan Jabatan adalah berubah. 5.Institut ini adalah sebuah syarikat di bawah tanggungan kerajaan dan penubuhannya bermatlamat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti latihan. banyak perubahan telah berlaku disebabkan oleh pertumbuahn pesat ekonomi negara dan juga ia disebabkan oleh penguatkuasaan beberapa peraturan yang dibuat dibawahnya. Penyusunan semula Jabatan telah dipersetujui oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan 108 jawatan baru telah diwujudkan. dan penguarian dan pembinaan. perlombongan. Jawatankuasa petugas penyusunan semula yang telah ditubuhkan pada 1991 telah mengemukakan dua kertas kerja kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk pertimbangan iaitu kertas kerja menaikkan taraf jawatan Ketua Pemeriksa Kilang dan Jentera dan timbalannya dan kertas kerja cadangan penyusunan semula struktur organisasi Jabatan Kilang dan Jentera Malaysia.S) pada tahun 1988. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) telah mendapat kelulusan Parlimen pada 1993 dan telah diwartakan pada Februari 1994. Penggubalan Akta yang baru juga memerlukan penyusunan semula organisasi Jabatan setelah 20 tahun berfungsi menurut organisasi yang lama yang tidak lagi sesuai untuk menangani isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan semasa.l. . Struktur baru Jabatan telah mula berkuatkuasa pada 1hb Januari 1993. Era Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan selepas 1994 Perundangan baru Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan diperbuat pada tahun 1994. Bermula daripada tahun 1992 gred jawatan Ketua Pemeriksa ialah Jawatan Tertinggi C dan Timbalan Ketua Pemeriksa pula menjawat gred Jawatan Tertinggi D. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum telah dikuatkuasa pada tahun 1984 dan penguatkuasaannya dibuat oleh beberapa agensi kerajaan. dan penubuhan Bahagian Major Hazards pada tahun 1991. Asia-OSH dan Petubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). pangagihan dan penyimpanan petroleum serta peralatan perkakasan yang berkaitan. Perundangan ini diperbuat kerana memandangkan Akta Kilang dan Jentera 1967 hanya meliputi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor perkilangan.B. Satu bengkel kebangsaan mengenai pembangunan strategi maklumat keselamatan dan kesihatan pekerjaan telah diadakan pada 26 . Penyusunan semula Jabatan juga adalah perlu memandangkan kepada perubahan dasar Jabatan dari segi penguatkuasaan perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pekerja-pekerja yang terlibat di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 hanyalah 24% daripada jumlah tenaga kerja.Dengan tanggungjawab baru ini pemeriksa-pemeriksa kilang dan jentera telah juga diwartakan sebagai Pemeriksa Petroleum.Jabatan Kilang dan Jentera menguatkuasakan peruntukan-peruntukan akta yang bersangkutan dengan penghantaran petroluem melalui talian paip. Sejak penyusunan semula Jabatan pada tahun 1969.Kabinet telah meluluskan penubuhan institut ini pada tahun 1991 dan pelancaran rasminya telah dibuat oleh Y. yang mana keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor industri-industri lain tidak diliputi. manakala Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 merangkumi sejumlah 90% daripada tenaga kerja dan akta ini hanya mengecualikan pekerjaan atas kapal dan angkatan tentera. Matlamat mengadakan bengkel ini adalah untuk mewujudkan satu rangkaian maklumat berkaitan dengan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan supaya pertukaran dan penyebaran maklumat akan dapat dibuat dengan lebih berkesan. Cadangan untuk mengadakan sebuah Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara telah dikemukakan oleh Jabatan Kilang dan Jentera kepada Majlis Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan pada tahun 1985. Menteri Sumber Manusia pada bulan Disember 1992. iaitu peluasan skop perlindungan para pekerja dan penggalakkan falsafah pengaturan kendiri di mana matlamat. kajian dan pembangunan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. fungsi. penubuhan Pusat Kebangsaan bagi Maklumat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (C.Peraturan-peraturan (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip) 1985 telah dikuatkuaskan sepenuhnya oleh Jabatan ini.

pekerja sendiri. elektrik.Bermula dengan mengadakan satu polisi keselamatan dan kesihatan untuk pekerja-pekerjanya.Prinsip kedua ialah perundingan atau consultation.Akta ini. penubuhan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. iaitu pihak majikan dan pihak pekerja perlu bekerjasama untuk menjaga.Prinsip ketiga ialah kerjasama atau co-operation. air dan perkhidmatan kebersihan Pengangkutan. Akta ini juga mendefinasikan kewajipan-kewajipan am majikan. pengilang. Tiga prinsip utama telah diambil untuk dijadikan asas dalam penggubalan Akta ini. adalah langkah pembolehan yang bertindih di atas undang-undang keselamatan dan kesihatan sedia ada seperti Akta Kilang dan Jentera 1967. pekerja dan kerajaan perlu berunding untuk menyelesaikan isu-isu dan masalah-masalah berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat-tempat kerja. perekabentuk.regulation atau pengaturan kendiri. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja dan orang-orang lain daripada bahaya yang timbul daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ini melengkapi peruntukan undangundang sedia ada dan sekiranya terdapat sebarang percanggahan. Tanpa kerjasama di antara majikan dan pekerja tiada satu pun program-program keselamatan dan kesihatan yang dilaksanakan akan berjaya. harta tanah dan perkhidmatan perniagaan Perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun . Akta ini juga memperuntukkan perlantikan pegawai-pegawai penguatkuasa. insuran.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 adalah bertujuan untuk memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerja-pekerja dan juga mewujudkan organisasi dan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan. Di bawah akta ini sektor-sekotr industri yang terlibat adalah seperti berikut: y y y y y y y y y y Pengilangan Perlombongan dan penguarian Pembinaan Pertanian. ia memerlukan perhatian yang serius.Untuk menangani perkaraperkara berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. yang mengandungi 15 bahagian. pihak majikan perlu membangunkan satu sistem pengurusan yang baik dan kemas. memelihara dan meningkatkan mutu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja.gas. Kuasa untuk penguatkuasaan dan penyiasatan. pengimport dan pembekal. Dengan kelulusan akta ini mulai April 1994 Jabatan Kilang dan Jentera dikenali sebagai Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan Pemeriksa dikenali sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. penyimpanan dan komunikasi Perdagangan borong dan runcit Hotel dan restoran Kewangan. pihak majikan perlu mengadakan satu perkiraan atau arrangement yang baik untuk dilaksanakan. dan membawa pelbagai tanggungjawab yang luas. pekerja. perhutanan dan perikanan Kemudahan . iaitu pihak majikan.Prinsip pertama ialah self. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 akan mengatasinya.Ini dilaksanakan melalui skim-skim pengaturan kendiri yang disesuaikan dengan industri atau organisasi yang berkaitan. pembentukan polisi dan penyusunan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan. serta libiliti untuk kesalahan-kesalahan juga dinyatakan dengan jelas. Walaupun kewajipan-kewajipan tersebut adalah berbentuk am.

.Manakala misi Jabatan adalah untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja supaya keselamatan. kesihatan dan kebajikan mereka dan orang lain yang terdedah risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berpunca daripada aktiviti orang bekerja adalah terpelihara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful