Pengenalan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP) ialah sebuah Jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jabatan bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja, dan melindungi orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor iaitu:

y y y y y y y y y y

Pengilangan Perlombongan dan Pengkuarian Pembinaan Hotel dan Restoran Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Pegangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun Kemudahan - Gas, Elektrik, Air dan Perkhidmatan Kebersihan Kewangan, Insuran, Hartatanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perniagaan Borong dan Runcit Jabatan merupakan agensi kerajaan yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir dan menguatkuasakan perundangan mengenai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di negara ini dengan wawasan menjadi sebuah organisasi yang menerajui negara dalam membentuk budaya kerja selamat dan sihat ke arah mempertingkatkan kualiti hidup semasa bekerja.

Visi dan Misi
Misi
Menjadi

Peneraju Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Terunggul

Visi
Memastikan

Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Terjamin

Objektif dan Nilai Korporat
~ Objektif ~ Objektif Jabatan ialah mencegah kemalangan industri dan penyakit pekerjaan menjelang tahun 2010 seperti berikut : » Pengurangan kadar kemalangan maut sehingga 20% » Pengurangan kadar kemalangan yang dilaporkan(maut, hilang upaya kekal, tanpa hilang upaya kekal) sehingga 20% » Penambahan jumlah pemeriksaan penguatkuasaan sehingga 100% dan promosi sehingga 200%; dan

Pada tahun 1887 Majlis Perwartaan Perak menetapkan semua dandang hendaklah di pasang dengan µFusible Plug¶. Selain itu. Pada tahun 1900 Sisten Pemeriksa Berlesen telah ditamatkan apabila Mr Fincham telah dilantik sebagai pemeriksa dandang.kesemua sijil akan ditandatangani oleh Residen British. Perkara ini telah disokong oleh warta seterusnya yang telah ditandatangani oleh mendiang Sir Frank Swettenham di dalam tahun 1890 yang mana juga memerlukan µFusible Plug¶ diperbaharui selepas setiap kali pemeriksaan dilakukan atau atas arahan pendaftar lombong di Larut atau mana-mana Majistret Daerah.Ia bertanggungjawab terhadap keselamatan dandang.Mereka diberi lesen dengan pembayaran yuran sebanyak RM1 setahun dan berhak mengenakan bayaran sebanyak RM12 untuk setiap dandang yang telah siap diperiksa. Ia dikenali sebagai Sijil Pemandu Berkelayakkan (stim)yang diwartakan pada tahun 1909 dan dikuatkuasakan bagi enjen minyak pada tahun 1916. kesihatan dan kebajikan orang yang berkerja di kilang. Beliau telah bersara pada tahun 1889 dan telah dibayar pencen tahunan sebanyak RM530. Denda dikenakan kepada sesiapa yang tidak mematuhi perkara di atas sebanyak $ 5.Pengangkutan dan pembayaran ditanggung oleh pemilik dandang.Ujian dandang stim dikenakan bayaran sebanyak RM5.1. Sijil terawal diwujudkan di bawah Enakmen Dandang Selangor 1898 pada 6 November 1899. Maklumat terdahulu adalah tidak lengkap tetapi berdasarkan bukti dipercayai pemeriksa jentera telah dilantik di Taiping Perak pada awal tahun 1878.Gambar Mr Fincham boleh didapati di Pejabat Jabatan Jentera di negeri Perak.Kerjayanya pelbagai dan menarik. Tugasnya tidak diketahui dan tidak dinyatakan juga di bawah perundangan mana ia dilantik.Dalam tahun 1892 sebanyak 83 buah dandang telah beroperasi di Perak. Bekerja di luar negara pada tahun 1879. Tetapi berkemungkinan beliau memberi penekanan hanya untuk keselamatan dandang dan kemudiannya diguna pakai untuk pengepaman air di kawasan pelombongan Larut. pengandung tekanan tak berapi dan mesin angkat. Ianya dipegang di kalangan orang cina yang berusia pada tahun 1949. Pada masa yang sama ia juga bertanggungjawab terhadap keselamatan. merupakan anak didik J & H Gwynne di Hammersmith London pada tahun 1870. Pada tahun 1889 beliau telah kembali ke Tanah Melayu sebagai pengurus di Larut Tin Mining Co. satu jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan elaun perumahan iaitu sebanyak RM240 setahun yang diperolehi oleh beliau sewaktu menjadi pemeriksa.00 sehari terhadap kesalahan yang berulang. Sijil Perakuan Kebolehan Jurutera(Stim) telah diwujudkan dalam tempoh ini.» Penambahan tempat kerja yang menggaji pengamal KKP (SHO) sehingga 20% ~ Nilai Korporat ~ Tegas.Ia adalah serial no.Beliau kembali ke England pada tahun 1887 dengan jawatan Ketua Jurutera Mekanikal di seksyen pembinaan Manchester Ship Canal. Pada tahun berikutnya beliau telah dilantik sebagai pemeriksa lombong dan seterusnya pemeriksa danadang pada tahun 1900. tetapi hanya sedikit sahaja yang mempunyai lesen pemeriksa. rekod sijil telah diwartakan dalam 1905 di bawah Enakmen Dandang Stim 1903. Gajinya adalah RM 1200 setahun. tujuan ujian ini adalah untuk memastikan pelarasan yang betul untuk injap keselamatan. Pada tahun 1890 kerajaan negeri Perak telah melaksanakan satu sistem di mana memberi kebenaran kepada orang perseorangan untuk menjadi pemeriksa dandang. Enakmen Dandang Stim Pertama di Selangor mula diperkenalkan dalam tahun 1892 dan diikuti oleh yang lain dalam . Adil dan Mesra Sejarah Jabatan Jentera Tanah Melayu adalah di bawah tanggungjawab jurutera ukur dan pemeriksa kilang. Beliau dilahirkan pada tahun 1852 .

Pemeriksaan lif penumpang dimasukkan di bawah pindaan enakmen dalam tahun 1936. Tiada salinan peraturan yang dibuat di bawah enakmen ditemui tetapi salinan enakmen itu sendiri masih wujud.Seksyen terakhir menarik perhatian apabila memperuntukan tindakan yang boleh di ambil oleh pemeriksa untuk memenjarakan pemilik jentera sekiranya tidak mematuhi peraturan. Jabatan Pekerjaan Awam dan pemeriksaan adalah dijalankan oleh pembantu kerja. Sehingga permulaan tahun 1914 aktiviti yang terlibat ialah pemeriksaan dandang dan peperiksaan orang bekerja pada dandang. Enakmen-enakmen kemudiannya digantikan oleh Enakmen Jentera 1913 yang mana ia mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 1914. dan peraturan tersebut dibuat dibawah enakmen pada tahun 1922 iaitu kedua-duanya adalah hampir sama dengan perundangan Penempatan selat. Johor memperkenalkan perundangan untuk pengawalan jentera pada tahun 1921. Di Kedah.tahun 1898. bertukar dengan penguatkuasaan bagi empat enakmen yang berasingan yang mana diaplikasikan kepada 8 daripada 11 kawasan dalam Union-Johor dan Kedah dengan perundangan masing-masing. Jabatan Penjenteraan ditubuhkan dan satu pengasingan mengikut pemeriksaan di luar industri perlombongan telah meningkat setiap bulan. Pada pembentukkan Malayan Union. keselamatan jentera selain dandang juga menjadi sebahagian tugas pemeriksa dan gelaran ditukar kepada Pemeriksa Jentera. Terengganu. Seksyen yang dinyatakan di atas tidak termasuk dalam perundangan 1932. Tindakan hanya akan diambil setelah surat mahkamah dikeluarkan. Ini kerana enakmen 1927 hanya melibatkan sedikit perubahan dan ia diperkenalkan mengikut keperluan dan perubahan perwakilan dalam Majlis Persekutuan pada tahun tersebut. Enakmen tahun tersebut tidak termasuk klausa mansuh.Para pengukur kapal di Singapura dan Pulau Pinang juga merupakan pemeriksa jentera sehingga 1941. Enakmen 1913 diperkenalkan untuk pemeriksaan Enjin Pembakaran Setempat dan dinyatakan sebagai µPemasangan¶ sehinggalah 1932 di mana pendaftaran dan pemeriksaan bagi pemasangan bermula. mungkin disebabkan dandang telah dimasukkan ke dalam penempatan selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah dijual untuk kegunaan lanjut. Keempat-empat negeri Persekutuan menggunakan Perundangan Dandang dalam tahun 1908. dan Kelantan masih tiada lagi perundangan. Pemeriksaan Jentera mengekalkan satu cawangan Jabatan perlombongan sehingga tahun 1952. Turut dinyatakan bahawa pemeriksa boleh bertindak tegas tanpa tolak ansur atau tanpa alas an atau sebab-sebab yang munasabah dan sekiranya tidak melakukan pembaikan maka tindakan akan diambil. . Kecuali untuk suatu jangka masa pendek selepas pekerjaan orang Jepun apabila ia kemukakan kepada Jabatan Pekerjaan Awam. jadi ia berkemungkinan baik dimana adalah percubaan pertama untuk mengawal termasuk dandang dalam penempatan selat. minyak dan loji janakuasa elektrik. Melaka dan Pulang Pinang selewat-lewatnya bermula dari tahun 1921 dan seterusnya. pemeriksaan jentera adalah menjadi tanggungjawab cawangan bagi jabatan kerajaan.Dengan cabaran Enakmen Jentera. perundangan adalah dienakmenkan pada tahun 1933 untuk menyediakan pemeriksaan dandang dan ia diuruskan oleh jurutera negeri.Melaka dilawati ¼ tahun dari Singapura. Perlis. Negeri Sembilan dan Perak adalah oleh enakmen Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Enakmen yang dikuatkuasa sehingga 1953 di Pulau Pinang dan Melaka dan hanya digantikan di Singapura oleh Ordinan Perkilangan pada 1958. Ia merupakan Rekod Enakmen Dandang Stim pada tahun 1903. Enakmen Jentera yang baru mula dikuatkuasakan dalam tahun 1927 dan diperbaharui pada tahun 1932. Perundangan penempatan selat dikuatkuasakan di Singapura. Pada tahun ini. Pulang Pinang dan Melaka adalah di bawah perundangan penempatan selat dan Selangor. Pahang. Ia termasuk stim.Tindakan hanya boleh di ambil selepas satu bulan notis pembaikan dan dalam tempoh 3 bulan keputusan pemulihan dijalankan.

Pemeriksa diberi kuasa untuk masuk dan menghentikan operasi bagi sebarang jentera yang tidak selamat.Dalam 1953. Kelulusan pemeriksa sebelum memasang atau mengubah jentera. kesihatan dan kebajikan pekerja kilang telah diperuntukkan. Ordinan Jentera telah diluluskan oleh Negeri-negeri Melayu Bersekutu. 6. Standard minimum pencahayaan untuk tred berlainan. 2.Ordinan itu sendiri adalah satu instrumentasi yang membolehkan dan tujuannya adalah untuk meletakkan tugas-tugas tertentu pada pemeriksa dan pemilik jentera. Pengekstrakkan habuk dan wasap. setahun selepas lahirnya Jabatan Jentera. kemudahan mencuci dan kumbahan yang wajib diasingkan bagi pekerja lelaki dan perempuan. 10. 7. Peruntukan tempat duduk untuk pekerja-pekerja yang dibolehkan duduk kerana proses membenarkan dan untuk wanita serta pekerja muda supaya mereka boleh duduk sekiranya berpeluang. Penyediaan air minuman. Menggubal peraturan-peraturan berkaitan semua aspek kilang dan jentera. 4. 6. 4. 2. 5. Penggunaan dan penyimpanan selamat bagi bahan mudah terbakar. Peraturan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dikekalkan berkuatkuasa dan diaplikasikan kepada semua kawasan termasuk Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian disusuli dengan Peraturan Keselamatan. Laluan keluar alternatif dari tingkat atas sekiranya berlaku kebakaran dan penyediaan alat pemadam api. Peraturan pertama di bawah Ordinan adalah berkaitan dengan Lif Elektrik Penumpang dan Lif Barang. Peruntukan utama adalah :1. Kedah dan Penempatan selat (termasuk Pulau Pinang dan Melaka) enakmen adalah dimansuhkan bersama-sama dengan peraturan yang dibuat dibawah Johor. 8. Jentera yang tidak mematuhi peraturan tidak boleh dijual atau disewa. Johor. Jentera di seluruh negara adalah tertakluk kepada satu ordinan dan satu set peraturan. keperluan untuk perubahan tiada di dalam peraturan. Penyediaan alat pertolongan cemas. Penyediaan Badan Pemeriksa dengan kuasa mengendalikan pemeriksaan dan mengeluarkan sijil kelayakan. Melapor dan menyiasat kemalangan yang melibatkan harta dan nyawa di premis yang mempunyai jentera. Penyediaan pakaian perlindung bagi proses-proses yang berkeadaan basah.Ini telah banyak membantu perniagaan keluarga kecil di perkampungan baru. 3. 10. Peruntukan pengudaraaan yang cukup. tahun 1953 pelbagai peraturan telah dibuat. 9. 7. 3. Tidak dibenarkan sesiapa melakukan perbuatan yang mungkin menyebabkan kecederaan kepada orang lain atau menggangu peranti keselamatan. panas atau berbahaya dan juga proses pengilangan makanan. Kedah dan enakmen Penempatan selat. satu peningkatan dalam perundangan sosial di Malaya kerana piawai minimum berkaitan keselamatan. Kesihatan dan Kebajikan. 9.Berdasarkan kod amalan yang digunakan seluruh dunia. Keperluan untuk Sijil Perakuan Kelayakan bagi membolehkan jentera beroperasi. . Keperluan orang yang berkelayakan untuk mengendali jentera. Di bawah ordinan Jentera Nombor 18. Satu Ordinan baru. 5. Pemeriksaan berkala bagi jentera. berhabuk. 8. meruap dan cecair berbahaya. Penyediaan laluan ke jentera dan ruang lantai yang secukupnya untuk mengelakkan kesesakan. Arahan pengecualian perniagaan-perniagaan kecil mengecualikan kilang kecil daripada sesetengah kewajiban di bawah peraturan-peraturan ini. Penyediaan utama adalah :1.

Grade yang dikeluarkan adalah stim Grade 1 dan 2 dan enjin pembakaran dalam grade 1 dan 2 bersama perakuan. Koda yang digunakan untuk merekabentuk pengandung harus dinayatakan dan Sijil daripada badan Pemeriksa hendaklah memastikan badan tersebut telah menyelia pembinaan pengandung tersebut serta ia mematuhi Koda yang dibekalkan. Peperiksaan untuk jurutera dibahagikan kepada kategori yang sama dengan drebar."Sepenuhnya" bukan sekadar menutup injap dengan rantai dan mangga. Perkara yang diperuntukkan juga adalah keperluan pekerja yang bertanggungjawab ke atas jentera dipandu untuk dilatih dan diarah dalam penggunaan alat-alat keselamatan dan cara kerja selamat. perakuan boleh didapati. mesin angkat dan pemasangan. Lukisan hendaklah menunjukkan butirbutir penuh . Peraturan juga menyatakan pepasangan yang mesti disediakan. Sijil Drebar Enjin melayakkan pemegang untuk mengendali penggerak utama dan atau dandang stim.Tiga kelas sijil adalah "Kapal Korek Stim dan Elektrik". tolok air. Peraturan-Peraturan Orang Yang Bertanggungjawab diluluskan dan secara ringkasnya ini berkenaan dengan kategori sijil yang wajib dipegang oleh orang yang bertanggungjawab ke atas dandang stim. Untuk sijil-sijil yang lain. syarat-syarat untuk melayakkan mengambil peperiksaan dan panduan am peperiksaan yang akan dijalankan. Peraturan seterusnya yang dikenakan ialah untuk tujuan kegunaan Jabatan ± dan peraturan tersebut ialah Peraturan (Pentadbiran) Jentera. rekod yang disimpan dan jangka masa sesuatu sijil. Sijil Kategori Ketiga adalah sijil Operator Kapal Korek untuk orang di dalam industri perlombongan timah. menggariskan kelas jentera yang memerlukan sijil kelayakan dan juga pemeriksaan berjadual untuk jentera tersebut.Lukisan harus disertakan seta rekabentuk dan kekuatan hendaklah seterusnya diperiksa mengikut Kod yang diluluskan.Peraturan tersebut menyatakan rekod-rekod yang disimpan dan menyediakan pencarian rekod. untuk ekstrak yang dibekalkan dan untuk caj yang digunakan untuk pinjaman peralatan tertentu kepada pihak awam.Peraturan-peraturan Lembaga Pemeriksa akan diluluskan seterusnya.Peperiksaan diadakan di pelbagai pusat bergantung kepada keperluan semasa. dan "Kapal Korek Enjin Pembakaran Dalam dan Elektrik".Peraturan ini juga menerangkan penyediaan yang diperlukan untuk pemeriksaan.Dandang mesti dibuka.Pemeriksaan stim untuk dandang diperlukan bertujuan untuk memastikan injap keselamatan diset dengan betul dan juga memeriksa dandang dengan stim. Ketua Pemeriksa mungkin memberi tekanan operasi selamat.Peperiksaan adalah secara lisan dan pengalih bahasa disediakan kepada calon yang tidak fasih berbahasa melayu. pengandung tekanan tak berapi. Kelas-kelas jentera tersebut adalah dandang stim.Sesi pagi adalah untuk kertas Matematik Tambahan manakala sesi petang untuk kertas Pengetahuan Kejuruteraan diikuti oleh ujian lisan yang ringkas.Peperiksaan diadakan setiap bulan selama 1 hari. yuran pemeriksaan tetap akan dikenakan walaupun pemeriksaan tidak dijalankan. Ini menetapkan jenis-jenis perakuan kelayakan yang boleh dikeluarkan. Di mana butir-butir yang diperlukan tidak dapat diperolehi.Dalam jadual asal. . Peraturan-peraturan (Sijil Kelayakan dan Pemeriksaan) Jentera diluluskan pada masa yang sama dengan dua peraturan yang sebelumnya. "Kapal Korek Elektrik".Peperiksaan diadakan setiap 3 bulan di pusat-pusat utama dan perakuan juga boleh didapati. Jika pemberitahuan tidak deberikan. Ia berlangsung selama 2 hari. Peraturan Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi mengawal rekabentuk dandang dan pengandung tekanan tak berapi dengan memastikan penggunaan Koda yang diluluskan. Jadual koda yang diluluskan serta Badan Pemeriksa turut diberikan. dengan pengiraannya sekali. Hari pertama adalah untuk kertas Matematik Tambahan dan hari kedua untuk kertas Pengetahuan Kejuruteraan diikuti dengan peperiksaan lisan. Pada masa yang sama.Pengandung Tekanan Tak Berapi juga mesti dibuka untuk pemeriksaan dalaman. penggerak utama disatukan tetapi pemeriksaan ditamatkan pada tahun 1958. pemilik hendaklah memberitahu seseorang Pemeriksa 36 jam sebelum masa yang ditentukan untuk pemeriksaan jika jentera diberhentikan dan pemeriksaan tidak diperlukan. contohnya injap keselamatan. Di bawah Peraturan yang sama. disejukkan dan dipisahkan sepenuhnya daripada bekalan stim.

Daripada permulaan yang kecil-kecilan pada tahun 1878. i.dsb. pengiktirafan serta analisa data. terutamanya pada enam tahun yang lepas. Garis Panduan dan Kod Amalan Industri Baru Untuk membantu pihak industri menyempurnakan tanggungjawab am mereka dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti yang dikehendaki oleh Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. komprehensif dan berterusan bagi menjamin keberkesanannya.Bidang tugas Ibupejabat adalah tertumpu kepada aktiviti penyediaan standard. Organisasi Jabatan adalah terdiri daripada Ibu pejabat dan 13 Pejabat Negeri. Pengilangan Besi dan Kapal Korek. kesihatan dan kebajikan pekerjaan sebagai asas dalam memastikan keselamatan dan kesihatan semasa bekerja. Untuk memenuhi tanggungjawab yang diberikan. peruntukan saliran dan penyediaan pengembangan untuk perpaipan stim serta langkah keselamatan yang lain. penguatkuasaan serta sebaran am dan promosi. undang-undang.Tambahan pula. jentera yang dijual di Persekutuan harus mematuhi Perturan tersebut. akan dipinda mengikut kehendak dan keadaan semasa supaya mencapai matlamat untuk mewujudkan budaya kerja selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja melalui pendekatan pengaturan-diri.Ini adalah untuk meyakinkan semua pihak yang terlibat bahawa KKP merupakan isu penting untuk menjamin kualiti hidup pekerja dan kemaslahatan (survival) majikan dalam menjalankan sebarang urusniaga. Oleh itu. Kajian Dasar Jabatan ini dari semasa ke semasa akan menjalankan kajian ke atas dasar-dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang sedia ada untuk meninjau sejauh mana dasar-dasar tersebut telah mencapai tujuan asal ia dirangka.Pendaftaran diterhadkan kepada firma yang diketahui mempunyai perlatan yang secukupnya. pemeriksaan. kelulusan. ruang untuk pembuatan serta pengalaman. Dasar-dasar tersebut. Jentera Terpacu. Aktiviti Meningkatkan kesedaran tentang perlunya tempat kerja yang selamat dan tiada risiko kesihatan di kalangan majikan. Set tersebut bukanlah suatu pembaharuan yang agak mendadak. Set Peraturan lain yang baru dikeluarkan ialah Peraturan Jentera Penghantaran. Penyediaan Standard Untuk menggubal dan mengkaji dari semasa ke semasa melalui proses tripatisme dasar. perlatan kawalan automatik. tindakan undang-undang dan siasatan.Usaha ini perlu dilaksanakan dengan pelbagai pendekatan dan dibuat secara bersepadu. kesihatan dan kebajikan industri. Peraturan lama memerlukan agar jentera dilindungi mengikut kehendak Pemeriksa dan Peraturan baru pula memberi butir-butir tentang pelindung dan langkah-langkah keselamatan lain yang diperlukan.Oleh itu segala usaha dan perbelanjaan yang diperuntukan untuk menjayakan sistem pengurusan dan program KKP perlu dilihat sebagai satu pelaburan. keperluan ujian hidraulik. Jabatan melaksanakan tiga aktiviti penting iaitu penyediaan standard. tataamalan dan garispanduan berkaitan dengan keselamatan. pekerja dan orang awam memerlukan usaha gigih dan penglibatan pelbagai pihak. jika didapati perlu. Jabatan telah dan . Penggubalan Peraturan..Manakala aktiviti pejabat negeri lebih kepada penguatkuasaan akta dan peraturan. pelindung yang digunakan sebelum ini mash perlu digunakan. Pengandung tekanan yang dibuat di Malaya harus dilakukan oleh firma yang berdaftar sahaja. suatu polisi keselamatan. yang dapat dibandingkan dengan Negara lain telah bangkit. audit. Artikel seterusnya akan memperincikan langkah keselamatan yang pelbagai serta aplikasinya.

. Jabatan berusaha untuk memberi penerangan dan tunjuk ajar supaya semua perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat dipatuhi. pengandung tekanan tak berapi. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Jabatan menjalankan aktiviti penguatkuasaan ke atas industri-industri yang diliputi oleh : y y y Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Akta Kilang dan Jentera 1967 Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 Aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan oleh JKKP adalah : Kelulusan Mengeluarkan kelulusan rekabentuk dan kebenaran memasang dandang stim. Tindakan Undang . Oleh itu. mesin angkat dan sistem talian paip petroleum. Sebaran Am dan Promosi Bagi meningkatkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan majikan dan pekerja.Undang Aduan Mengambil tindakan undang-undang kepada orang yang melanggar peruntukan Akta dan Peraturan yang telah dibuat. Pendaftaran Mendaftarkan kilang.lif.Sebagai rakan kongsi dalam melaksanakan dasar Persyarikatan Malaysia. ii. garis-garis panduan dan kod amalan industri yang baru. Pemeriksaan Melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan awal. Jabatan berpendapat bahawa semua pelanggan Jabatan perlu diberikan maklumat yang secukupnya dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pelbagai aktiviti sebaran am dan promosi dilaksanakan untuk menyebarkan maklumat keselamatan dan kesihatan. kemalangan dan penyakit pekerjaan dan keracunan pekerjaan. dan melindungi orang-orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti-aktiviti pekerjaan. Penguatkuasaan Sebagai sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan. Lif dan Mesin Angkat. pengandung tekanan tak berapi. iii. Siasatan Kemalangan dan Penyiasatan ke atas aduan. tempat kerja dan jentera yang memerlukan sijil perakuan kelayakan seperti Dandang Stim. Antara aktiviti dan usaha promosi dan publisiti yang telah dijalankan oleh JKKP adalah: y Menganjur dan memberi ceramah serta latihan dan pameran berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. mesin angkat.sedang dalam proses menggubal dan meminda peraturan-peraturan yang sedia ada dan dalam proses menyediakan peraturan-peraturan. Pengandung Tekanan Tak Berapi. premis kilang dan tempat kerja yang lain. ulangan dan tambahan ke atas dandang stim.

pinjaman dan sebaran. serta persatuan-persatuan majikan. c) Sebahagian daripada Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. Memberi khidmat nasihat dan maklumat kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta berkaitan aspek-aspek pengurusan dan teknikal yang ada hubungkait dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.y y Menjalankan kerja-kerja promosi dan galakan seperti kempen dan menganjurkan pameran yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. lif barang. Jabatan juga bertanggungjawab untuk: y y y Membuat analisis teknikal dan mengenalpasti langkah-langkah bagi mengawal bahaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Menjadi urusetia untuk Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. pembangunan dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wujud di tempat-tempat kerja. Membuat pemonitoran bahaya-bahaya kesihatan di tempat kerja besar dan pepasangan bahaya bukan besar. Mengenalpasti. Menyediakan kriteria pengiktirafan dan membuat kerja pengiktirafan firma dan organisasi berkebolehan seperti pembuat dan pembaikpulih pengandung tekanan tak berapi dan dandang stim dan pemasang lif penumpang. menyemak laporan keselamatan dan pelan tindakan kecemasan. Fungsi y y Menjalankan kajian. Selain daripada aktiviti utama di atas. dumbwaiter dan eskalator. maklumat kepada umum serta membuat pemeriksaan dan audit ke atas pepasangan bahaya. pekerja dan orang awam untuk memupuk dan meningkatkan kesedaran mereka terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Memberi khidmat kepakaran berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada agensi-agensi awam dan swasta. Menguatkuasakan undang-undang berikut : a) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya b) Akta Kilang dan Jentera 1967 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. . penyelidikan. Menjalankan program-program galakan dan publisiti kepada majikan. y y y y Menjalankan kajian dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan pekerjaan yang wujud di tempat-tempat kerja. Menyemak laporan pemonitoran bahaya kesihatan oleh orang yang kompeten. y y y y y Memberi pengiktirafan pusat dan tenaga pengajar seperti pengendali kren dan pengendali perancah Memberi pengiktirafan dan persijilan firma bagi kerja-kerja kesihatan industri seperti kelulusan alat pengukuran industri higen (monitoring dan sampling) dan kelulusan menjalankan proses pembagasan pasir. kesihatan dan kebajikan pekerjaan y Mengumpul dan menyediakan bahan-bahan maklumat berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk rujukan. Menyediakan sukatan peperiksaan dan penilaian serta mengendalikan peperiksaan untuk pengiktirafan orang yang kompeten seperti Jurutera Stim dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. pekerja dan professional untuk meningkatkan lagi taraf keselamatan.

Dengan berkuatkuasanya enakmen 1913 pemeriksa tidak hanya membuat pemeriksaan dandang stim sahaja tetapi juga ke atas jentera-jentera lain. kerajaan Negeri Perak telah melaksanakan sistem pemeriksaan oleh orang perseorangan. 2.Pada tahun 1908 barulah kesemua Negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai perundangan dandang mereka masing-masing. Pada masa yang sama jawatan Inspector of Boiler juga dimansuhkan dan diganti dengan Inspectors of Machinery and Assistant Inspector of Machinery. Pada tahun 1932.Dengan penguatkuasaan Ordinan 1953 ini. Cawangan Kejenteraan (Machinery) telah dipisahkan daripada Jabatan Galian dan ditukarkan nama kepada Jabatan Kejenteraan. iaitu pada akhir abad ke-19. William Givan telah dilantik sebagai Pemeriksa Jentera. Pahang dan Negeri Sembilan) mempunyai perundangan dandangnya yang tersendiri. Perundangan dandang yang pertama adalah dipercayai di Negeri Selangor. dan kesemua pemeriksa pada ketika itu dikenali sebagai 'Inspector of Boiler'. termasuklah enjin pembakaran dalam. di mana En. Pada tahun 1953. Selangor. Era Keselamatan Dandang sebelum 1914 Tugas keselamatan pekerjaan yang mula-mula dilaksanakan di Malaysia ialah pada tahun 1878.Manakala di Perak pula perundangan dandang stim yang pertama dikuatkuasakan ialah pada tahun 1903. Kesemua dandang digunakan di lombong bijih timah melainkan 6 unit yang digunakan di kilang gula. C. Sejarah. turbin air dan pemasangan jentera auxiliary yang bersangkutan.Ketika itu Pemeriksapemeriksa Jentera adalah di bawah pentadbiran Jabatan Galian. peranan Pemeriksa tidak lagi tertumpu kepada dandang atau keselamatan jentera tetapi juga meliputi keselamatan pekerja di kilang-kilang di mana jentera-jentera tersebut digunakan.Ordinan 1953 masih mempunyai kekurangan dalam aspek-aspek kesihatan pekerja walaupun terdapat peraturan-peraturan keselamatan. di mana orang perseorangan yang mempunyai kelayakan dalam bidang dandang stim diberi lesen perlantikan sebagai boiler surveyor Pada tahun 1892 terdapat 83 dandang stim di Negeri Perak. 1.Beliau ditugaskan untuk memeriksa keselamatan dandang stim yang ketika itu kebanyakannya digunakan di lombong-lombong bijih timah. Enakmen-enakmen dandang stim pada ketika ini bersifat kenegerian yang mana keempat-empat negeri di bawah Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak. Finchman sebagai Inspector of Boiler.Ini adalah kerana pada ketika itu jentera-jentera kebanyakannya tertumpu di sektor perlombongan yang mana merupakan perusahaan utama pada waktu itu. Januari 1914 enakmen-enakmen dandang stim di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Enactment of 1913.Bermula dengan keselamatan dandang dan kemudiannya ke atas keselamatan jentera ini diikuti dengan keselamatan industri.Peranan dan Perkembangan Peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia telah bermula sejak 120 tahun yang lalu. .Pemeriksaan dan pendaftaran serta pemeriksaan pemasangan telah dikuatkuasakan.Sistem boiler surveyor telah ditamatkan pada tahun 1900 dengan terlantiknya En. kesemua enakmen kejenteraan yang dipakai di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Tidak Bersekutu serta Negeri-negeri Selat telah dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Ordinace 1953. iaitu Selangor Boiler Enactment 1892 . Machinery Enactment of 1913 telah dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Enactment of 1932. keselamatan dan kesihatan industri dan akhir sekali meliputi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang meliputi semua bidang pekerjaan. Era Keselamatan Jentera 1914 hingga 1952 Pada 1hb. kesihatan dan kebajikan pekerja di bawah ordinan tersebut. Pemisahan ini adalah perlu kerana kebanyakan pemeriksaan telah berkembang luar daripada industri perlombongan. peranan dan perkembangan Jabatan ini boleh dijejaskan dalam lima era. Pada sekitar tahun 1890an. Era Keselamatan Industri 1953 hingga1967 Cawangan Machinery berada di bawah Jabatan Galian sehingga 1952. iaitu di bawah cawangan Machinery. tetapi tidak dikuatkuasakan sepenuhnya. 3.

tapak-tapak kerja binaan bangunan dan kerja binaan kejuruteraan. Ketua-ketua Pemeriksa adalah terdiri daripada rakyat British berbangsa lnggeris. Akta Kilang dan Jentera telah diluluskan oleh Parlimen. kaedah pentadbiran dan sistem fail telah disusun semula disamping penutupan pejabat-pejabat cawangan kecil di Rawang. Era ini juga menyaksikan pewujudan beberapa aktiviti serta bahagian yang penting seperti tertubuhnya Bahagian Mencegah Pencemaran pada tahun 1971. maka kebenaran dari Pemeriksa hendaklah diberi sebelum jentera diperlesenkan atau diubah. maka tiada sesiapapun boleh membuat kelakuan yang boleh mengakibatkan kecederaan kepada yang lain atau menggunakan alat keselamatan. Tapah. maka semua kemalangan kepada orang atau harta benda bersangkut paut dengan jentera hendaklah dilaporkan dan disiasat.Unit tersebut tidak kekal lama di bawah Kementerian Buruh dan telah diletakkan di bawah pentadbiran Kementerian Kesihatan pada tahun 1971. 981 mesin angkat dan 11. Ordinan Kejenteraan 1953 telah dimansuhkan dan nama Jabatan pula ditukar kepada Jabatan Kilang dan Jentera.366 pepasangan lain. maka jentera-jentera yang tidak mematuhi peraturan tidak dibenarkan dijual atau dipinjamkan atau disewakan.Secara umumnya. Kakitangan Jabatan Kejenteraan ketika itu terdiri dari 10 Pemeriksa. Selain daripada itu penyusunan semula Jabatan telah dijalankan pada penghujung tahun 1960an di mana tanggungjawab dan fungsi pemeriksa. dan maka Pemeriksa diberi kuasa-kuasa untuk memasuki tempat-tempat dan memberhentikan jentera-jentera yang tidak selamat. Akta ini cuma berkuatkuasa di Semenanjung Malaysia sehinggalah pada tahun 1980 apabila pemakaiannya diperluaskan ke Sabah dan Sarawak. 4. permulaan aktiviti Keselamatan Petroleum dengan tertubuhnya Bahagian Keselamatan Petroleum pada tahun 1985. 4537 pengandung tekanan tak berapi. termasuklah di kilang-kilang. maka jentera-jentera hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa.Tahun 1968 juga menyaksikan penubuhan seorang Pegawai Perubatan dan Pengawasan unit ini telah dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Kejenteraan. Akta ini telah digubal untuk memperuntukkan piawaian minimum bagi keselamatan. aktiviti latihan keselamatan dan kesihatan industri pada tahun 1987 dengan bantuan . Taiping. iaitu dari segi skop liputan ke atas pekerja. bermulanya aktiviti pemeriksaan khas bagi mencegah kemalangan besar industri. iaitu Jurutera Mekanikal.Sehingga tahun 1968. 5 Penolong Pemeriksa terdiri daripada pemegang Diploma Kejuruteraan dan 9 Pemeriksa kilang (Juruteknik). Dengan berkuatkuasanya Akta ini. dan Muar.Peruntukan-peruntukan utama ordinan-ordinan tersebut adalah seperti berikut: maka hendaklah ditubuhkan suatu Lembaga Pemeriksa dengan kuasa-kuasa mengendalikan pemeriksaan dan kelulusan sijil-sijil perakuan kebolehan.Akta ini digubal untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Ordinan Kejenteraan 1953. maka jentera-jentera tidak boleh dijalankan tanpa sijil perakuan kelayakan.Pada tahun 1968 jawatan Pemeriksa di Jabatan Kejenteraan telah sepenuhnya diisi oleh anak tempatan. Era Keselamatan dan Kesihatan Industri 1970 hingga 1994 Pada tahun 1967. Sehingga 1964 terdapat 786 dandang stim. di mana para pekerja di tempat kerja yang tiada penggunaan jentera telah juga dilindungi. kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja yang mempunyai 5 orang pekerja atau lebih dan di semua premis di mana jentera digunakan. maka orang yang disahkan sahaja boleh mengendalikan jentera. Peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan kesihatan industri telah diperlengkapkan. Pemeriksa-pemeriksa yang menguatkuasakan Akta tersebut bergelar Pemeriksa Kilang dan Jentera.Pada tahun 1970 Akta Kilang dan Jentera serta lapan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya dikuatkuasakan. y y y y y y y y y maka peraturan-peraturan boleh dibuat. penubuhan Unit Industri Hygiene pada tahun 1975 dan penaikan tarafnya kepada Bahagian Industri Hygiene pada tahun 1980.

iaitu peluasan skop perlindungan para pekerja dan penggalakkan falsafah pengaturan kendiri di mana matlamat. Penyusunan semula Jabatan juga adalah perlu memandangkan kepada perubahan dasar Jabatan dari segi penguatkuasaan perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.Dengan tanggungjawab baru ini pemeriksa-pemeriksa kilang dan jentera telah juga diwartakan sebagai Pemeriksa Petroleum. Perundangan ini diperbuat kerana memandangkan Akta Kilang dan Jentera 1967 hanya meliputi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor perkilangan.S) pada tahun 1988. penubuhan Pusat Kebangsaan bagi Maklumat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (C. yang mana keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor industri-industri lain tidak diliputi. Bermula daripada tahun 1992 gred jawatan Ketua Pemeriksa ialah Jawatan Tertinggi C dan Timbalan Ketua Pemeriksa pula menjawat gred Jawatan Tertinggi D.kepakaran daripada Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO).Kabinet telah meluluskan penubuhan institut ini pada tahun 1991 dan pelancaran rasminya telah dibuat oleh Y.l. Matlamat mengadakan bengkel ini adalah untuk mewujudkan satu rangkaian maklumat berkaitan dengan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan supaya pertukaran dan penyebaran maklumat akan dapat dibuat dengan lebih berkesan. dan penguarian dan pembinaan. Pekerja-pekerja yang terlibat di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 hanyalah 24% daripada jumlah tenaga kerja. Era Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan selepas 1994 Perundangan baru Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan diperbuat pada tahun 1994. tanggungjawab dan pendekatan Jabatan adalah berubah. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum telah dikuatkuasa pada tahun 1984 dan penguatkuasaannya dibuat oleh beberapa agensi kerajaan.Institut ini adalah sebuah syarikat di bawah tanggungan kerajaan dan penubuhannya bermatlamat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti latihan. Struktur baru Jabatan telah mula berkuatkuasa pada 1hb Januari 1993.Peraturan-peraturan (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip) 1985 telah dikuatkuaskan sepenuhnya oleh Jabatan ini. Penggubalan Akta yang baru juga memerlukan penyusunan semula organisasi Jabatan setelah 20 tahun berfungsi menurut organisasi yang lama yang tidak lagi sesuai untuk menangani isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan semasa.Jabatan Kilang dan Jentera menguatkuasakan peruntukan-peruntukan akta yang bersangkutan dengan penghantaran petroluem melalui talian paip. perlombongan. . fungsi. Penyusunan semula Jabatan telah dipersetujui oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan 108 jawatan baru telah diwujudkan. kajian dan pembangunan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) telah mendapat kelulusan Parlimen pada 1993 dan telah diwartakan pada Februari 1994.28hb April 1993 anjuran bersama Jabatan Kilang dan Jentera. 5. Cadangan untuk mengadakan sebuah Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara telah dikemukakan oleh Jabatan Kilang dan Jentera kepada Majlis Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan pada tahun 1985. dan penubuhan Bahagian Major Hazards pada tahun 1991. Asia-OSH dan Petubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). banyak perubahan telah berlaku disebabkan oleh pertumbuahn pesat ekonomi negara dan juga ia disebabkan oleh penguatkuasaan beberapa peraturan yang dibuat dibawahnya. Jawatankuasa petugas penyusunan semula yang telah ditubuhkan pada 1991 telah mengemukakan dua kertas kerja kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk pertimbangan iaitu kertas kerja menaikkan taraf jawatan Ketua Pemeriksa Kilang dan Jentera dan timbalannya dan kertas kerja cadangan penyusunan semula struktur organisasi Jabatan Kilang dan Jentera Malaysia. Sejak penyusunan semula Jabatan pada tahun 1969. Menteri Sumber Manusia pada bulan Disember 1992. pengumpulan dan penyebaran maklumat. pangagihan dan penyimpanan petroleum serta peralatan perkakasan yang berkaitan. Satu bengkel kebangsaan mengenai pembangunan strategi maklumat keselamatan dan kesihatan pekerjaan telah diadakan pada 26 . manakala Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 merangkumi sejumlah 90% daripada tenaga kerja dan akta ini hanya mengecualikan pekerjaan atas kapal dan angkatan tentera.B.

Bermula dengan mengadakan satu polisi keselamatan dan kesihatan untuk pekerja-pekerjanya. ia memerlukan perhatian yang serius.Prinsip ketiga ialah kerjasama atau co-operation. pekerja. Walaupun kewajipan-kewajipan tersebut adalah berbentuk am. harta tanah dan perkhidmatan perniagaan Perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun .gas. elektrik.regulation atau pengaturan kendiri. pihak majikan perlu mengadakan satu perkiraan atau arrangement yang baik untuk dilaksanakan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 akan mengatasinya. serta libiliti untuk kesalahan-kesalahan juga dinyatakan dengan jelas.Ini dilaksanakan melalui skim-skim pengaturan kendiri yang disesuaikan dengan industri atau organisasi yang berkaitan.Prinsip kedua ialah perundingan atau consultation. Dengan kelulusan akta ini mulai April 1994 Jabatan Kilang dan Jentera dikenali sebagai Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan Pemeriksa dikenali sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Tiga prinsip utama telah diambil untuk dijadikan asas dalam penggubalan Akta ini. Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ini melengkapi peruntukan undangundang sedia ada dan sekiranya terdapat sebarang percanggahan. insuran. pekerja sendiri. pengimport dan pembekal. Tanpa kerjasama di antara majikan dan pekerja tiada satu pun program-program keselamatan dan kesihatan yang dilaksanakan akan berjaya. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja dan orang-orang lain daripada bahaya yang timbul daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. memelihara dan meningkatkan mutu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. penyimpanan dan komunikasi Perdagangan borong dan runcit Hotel dan restoran Kewangan. iaitu pihak majikan dan pihak pekerja perlu bekerjasama untuk menjaga.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 adalah bertujuan untuk memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerja-pekerja dan juga mewujudkan organisasi dan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan.Prinsip pertama ialah self. dan membawa pelbagai tanggungjawab yang luas. pekerja dan kerajaan perlu berunding untuk menyelesaikan isu-isu dan masalah-masalah berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat-tempat kerja.Akta ini. iaitu pihak majikan. perekabentuk. pihak majikan perlu membangunkan satu sistem pengurusan yang baik dan kemas. Di bawah akta ini sektor-sekotr industri yang terlibat adalah seperti berikut: y y y y y y y y y y Pengilangan Perlombongan dan penguarian Pembinaan Pertanian. Kuasa untuk penguatkuasaan dan penyiasatan. Akta ini juga memperuntukkan perlantikan pegawai-pegawai penguatkuasa. air dan perkhidmatan kebersihan Pengangkutan.Untuk menangani perkaraperkara berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. penubuhan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. pengilang. adalah langkah pembolehan yang bertindih di atas undang-undang keselamatan dan kesihatan sedia ada seperti Akta Kilang dan Jentera 1967. yang mengandungi 15 bahagian. perhutanan dan perikanan Kemudahan . Akta ini juga mendefinasikan kewajipan-kewajipan am majikan. pembentukan polisi dan penyusunan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan.

. kesihatan dan kebajikan mereka dan orang lain yang terdedah risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berpunca daripada aktiviti orang bekerja adalah terpelihara.Manakala misi Jabatan adalah untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja supaya keselamatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful