NOTA PERTEMUAN BERSEMUKA KEDUA PJJ Adi Yasran Abdul Aziz PPL UPM

1

KANDUNGAN
y Unit 4: Kaedah Mengeja Jawi
y Kaedah Diftong y Bunyi Glotis y Kaedah Huruf Tertentu - Dal, Hamzah, Ta, Alif di Akhir y y y y y y

Kata, Bunyi ke atas Halus Kaedah Kata Dasar yang Lebih Daripada Dua Suku Kata Kaedah Geluncuran Kaedah Gelinciran Kata Gabungan (Majmuk) Kata Ulang
2

KANDUNGAN
y Homograf y Kata Pinjaman y Kata Berimbuhan (Terbitan) y Partikel y Kata ganti Singkat y Akronim (tambahan)

3

6.1 KAEDAH DIFTONG
y Dalam sistem ejaan Jawi terdapat tiga bentuk diftong

yang digunakan iaitu /ai/, /au/ dan /oi/. Dengan adanya sistem ejaan Jawi baru, kegelisahan para pengguna dapat diselesaikan. Sebelum ini, sistem mengeja bagi beberapa perkataan Jawi disama eja.

4

Perbezaan kaedah ejaan diftong baru dan lama Ejaan Baharu Bakau Bajau Engkau Gerai Gulai Jelai Julai Lampau Petai Rantai Ejaan Lama Bakau/Baku Bajau/Baju Engkau/Engku Gerai/Geri Gulai/Guli Jelai/Jeli Julai/Juli Lampau/Lampu Petai/Peti Rantai/Ranti
5

6.2 BUNYI GLOTIS
Semua perkataan bahasa Melayu yang diakhiri dengan hentian glotal akan dieja dengan menggunakan huruf qaf. Adik Baik Cabik Daik Emak Gagak Herdik Jentik
6

6.3

MENGEJA DARIPADA HURUF-HURUF TERTENTU

Huruf-huruf Berbunyi Ke Atas Halus /e/ 
 

Semua huruf Jawi boleh berbunyi sendiri tanpa bantuan huruf saksi iaitu bunyi ke atas halus. Misalnya, huruf alif selain berbunyi /a/ seperti dalam perkataan anak, ia juga boleh berbunyi /e/ seperti dalam perkataan emak. Sungguhpun begitu 20 huruf sahaja lazim digunakan.

7

Contoh Huruf Berbunyi Ke Atas Halus /e/
Alif /e/ - emak Ba /be/ - betul Ta /te/ - telur Sa /se/ - selasa Jim /je/ - jemu Ca /ce/ - celah Dal /de/ - dekat Ra /re/ - resah Sin /se/ - senang Nga /nge/ - ngeri

8

Contoh Huruf Berbunyi Ke Atas Halus /e/
Pa /pe/ - petang Qaf /ke/ - Kedah Kaf /ke/ - keras Ga /ge/ - gelap Lam /le/ - lemas Mim /me/ - menang Nun /ne/ - negeri Wau /we/ - wewenang Ha /he/ - helang Nya /nye/ - nyenyak

9

6.5 KAEDAH GELINCIRAN
y Bunyi gelinciran ini terjadi apabila vokal /a/ diikuti

oleh vokal /u/ atau /i/ bertemu tanpa dibatasi dengan huruf konsonan. y Bagi mengelakkan kekeliruan dalam sistem ejaan Jawi, perkataan yang mempunyai huruf vokal yang sedemikian hendaklah ditambah huruf hamzah sebelum huruf wau atau ya.

10

Contoh Kaedah Gelinciran
Dengan Hamzah Laut Sauh Pauh Jauh Lauk Laun Laung Daik Tanpa Hamzah Lawat Sawah Pawah Jawah Lawak Lawan Lawang Dayak
11

6.6 KATA GABUNGAN
y

y

Kata gabungan (kata majmuk) bebas yang membentuk rangkai kata umum, rangkai kata istilah khusus ditulis terpisah antara satu sama lain. Kata gabungan yang ditulis serangkai sebagai bentuk yang telah mantap dalam ejaan Rumi, ditulis serangkai juga dalam ejaan Jawi.

12

Kata gabungan yang ditulis terpisah
Sama ada Temu duga Tengah hari Hari raya Jalan raya Jual beli Kapal terbang Seberang Prai Tuan guru Yang berhormat
13

Kata gabungan yang ditulis serangkai
Pesuruhjaya Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Antarabangsa Bumiputera Jawatankuasa Kakitangan Warganegara Darihal
14

Kata gabungan yang ditambah huruf saksi

Adalah Warganegara Anekarama Dukacita ukarela

-

-

15

6.7 KATA ULANG
Ada tiga cara menulis perkataan berganda dalam tulisan Jawi. y Pengulangan penuh ditulis angka dua ( ) selepas kata dasar. y Pengulangan bebas ditulis penuh dengan menggunakan tanda sempang. y Pengulangan separa ditulis penuh.

16

Pengulangan penuh
Alang-alang Baring-baring Cantik-cantik Dalam-dalam

17

Pengulangan bebas
Anak-pinak at -sat n a Besar-besaran Berjalan-jalan

-

18

Pengulangan separa
Bebunga Bebenang Cecair Dedaun Gegendang Jejari Kekupu Lelaki Rerama Bebola
19

6.8 HOMOGRAF
y Sila rujuk modul hlm. 107-108 y Contoh homograf tidak hakiki hanya sampai kepada contoh lantung dan lentung.

20

6.9 KATA PINJAMAN
6.9.1 BAHASA ARAB DAN ISTILAH AGAMA Ada dua sistem mengeja kata-kata pinjaman ini, iaitu: y Kata bahasa Arab yang menjadi istilah agama hendaklah dieja seperti ejaan asalnya. y Kata-kata bahasa Arab yang lazim digunakan dieja menurut bahasa Melayu

21

Kata bahasa Arab yang menjadi istilah agama
Haram Ikhlas Jihad Khalifah Lafaz Nikmat Rukuk Sujud Syahid Tauhid Umrah

22

Kata bahasa Arab yang menjadi istilah agama (samb.)
Hukum Isyak Kubur Mubaligh Qiblat Sai Syaitan Talak Wasiat

23

Kata-kata bahasa Arab yang lazim

Ahli Hakim Sabun Waktu Ziarah Zalim Izin

24

6.9.2 KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS
y Kata pinjaman daripada bahasa asing, khususnya

bahasa Inggeris hendaklah dikekalkan bentuk bunyinya serta sedikit penyelarasan dengan kaedah ejaan bahasa Melayu. y Bunyi glotal dilambangkan dengan huruf kaf seperti perkataan abstrak .

25

6.10 KATA BERIMBUHAN
y Dalam Modul, perbincangan kata berimbuhan

merangkumi kaedah mengeja partikel dan kata ganti singkat. y Sila rujuk modul hlm. 117-161.

26

Penulisan Akronim dan Singkatan: Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Huruf Rumi a b c d e f g
27

Sebutan/Nama dalam Jawi

Penulisan Akronim dan Singkatan: Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Huruf Rumi h i j k l m n Sebutan/Nama dalam Jawi

28

Penulisan Akronim dan Singkatan: Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Huruf Rumi o p q r s t u
29

Sebutan/Nama dalam Jawi

Penulisan Akronim dan Singkatan: Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Huruf Rumi v w x y z Sebutan/Nama dalam Jawi

30

Penulisan Akronim dan Singkatan: Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Nama khas yang er pa nama jawatan, pangkat, gelaran an nama khas ukan nama iri yang lain se apat mungkin itulis alam entuk kata an ejaan yang penuh. Contohnya: profesor Perdana Menteri (P.M.) Ketua Pengarah (K.P.) Ketua Setiausaha (K.S.U.) Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM)

31

Penulisan Akronim dan Singkatan: Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Singkatan inisialisme bagi nama jabatan, organisasi, pertubuhan, syarikat dan seumpamanya serta singkatan inisialisme bagi nama jawatan, pangkat, gelaran dan seumpamanya dalam bahasa Melayu (yang dilafazkan huruf demi huruf) ditulis dengan menggunakan huruf dalam abjad Jawi dan dibubuh tanda titik selepas setiap huruf tersebut. Contohnya: . . . . . . . . TUDM GPMS PBB

32

Penulisan Akronim dan Singkatan: Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Singkatan inisialisme bagi nama jabatan, organisasi, pertubuhan, syarikat dan seumpamanya serta singkatan inisialisme bagi nama jawatan, pangkat, gelaran dan seumpamanya dalam bahasa Inggeris (yang dilafazkan huruf demi huruf) ditulis dengan menggunakan sebutan atau nama huruf dalam abjad Rumi yang ditulis Jawi dan dibubuh tanda titik selepas setiap huruf tersebut. Contohnya: . . . . . . . MCA PLO KLSE

33

Penulisan Akronim dan Singkatan: Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Akronim nama khas atau akronim kata umum dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Inggeris (yang dilafazkan sebagai kata) boleh ditulis lengkap sebagai kata. Contohnya: Pas IKIM Petronas UNESCO
34

NOTA TAMBAHAN
y Sebagai tambahan kepada nota ini dan modul

tambahan, pelajar dinasihatkan supaya merujuk Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan Jawi Edisi Kedua (2008) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

35

Semoga Berjaya

36