Mengatasi Masalah Tidak Menyiapkan Kerja Rumah Melalui Kaedah Berstruktur Oleh S. ANUREKHA S.

MARUTHAI SJK (T) Ampar Tenang Dengkil, Selangor Darul Ehsan ABSTRAK Kajian Tindakan ini dijalankan ke atas 5 orang pelajar Tahun 4 di SJK(T) Ladang Ampar Tenang, Dengkil, Selangor. Secara umumnya murid-murid yang dikenal pasti menghadapi masalah tidak menyiapkan kerja rumah yang diberi. Selalunya pelajar menghadapi masalah tidak menyiapkan kerja rumah semasa membuat soalan-soalan berbentuk kefahaman. Guru telah mengenal pasti masalah ini semasa mengumpul buku latihan murid, mereka yang tidak meyiapkan kerja rumah enggan menghantar buku mereka. Faktor yang menyebabkan berlakunya masalah ini ialah ketiadaan bantuan di rumah, pengaruh rakan sebaya dan sosio ekonomi. Guru juga telah mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku. Seterusnya guru telah megambil kaedah berstruktur untuk mengatasi masalah ini. Tindakantindakan yang diambil menghasilkan keputusan yang memuaskan. ISU KAJIAN PPengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah amat penting bagi murid -murid .Setelah habis sesuatu pengajaran dan pembelajaran memberi kerja rumah penting bagi mengetahui tahap pencapaian murid-murid. Dengan ini, guru dapat mengetahui keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan tahap pencapaian pelajar. Ekoran daripada itu juga, guru dapat mengenal golongan murid yang pandai dan yang kurang upaya menguasai sesuatu mata pelajaran yang diajar. Apabila diambil kira kepentingan pengajaran dan pembelajaran dalam kehidupan seorang kanak-kanak, adalah kritikal untuk seorang

Kejayaan seorang murid menguasai sesuatu pelajaran juga bergantung kepada ke berkesanan kerja rumah yang diberikan. PUNCA UTAMA Guru menyatakan punca di atas ini sebagai punca utama kerana kebanyaka masa selepas sekolah n tamat murid-murid menghabiskan serta meluangkan masa yang panjang bersama dengan ibu bapa . Masalah ini telah dikenal pasti melalui pemerhatian dan penyemakan bukubuku latihan pelajar. ja b) Pengaruh rakan sebaya c) Sosioekonomi keluarga . Seramai seratus orang pelajar sedang menimba ilmu di sini.guru memberi pertimbangan terhadap kerja rumah yang diberi kepada murid muridnya. Kebanyakan pelajar yang belajar di sini terdiri daripada golongan yang sederhana iMasalah yang sering kali dihadapi oleh guru-guru sekolah ini ialah segelintir murid tidak akan menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru. Antaranya adalah seperti berikut: a) Tidak ada orang yang akan membantu mereka untuk menyiapkan ker rumah di rumah. Suasana sekolah ini sunyi dan bebas daripada sebarang gangguan . Beberapa punca telah dikenal pasti oleh guru.(ibu bapa kurang berpendidikan) d) Pengaruh media massa . Jadi kami telah menjalankan kajian ke atas murid-murid tahun empat iaitu seramai sepuluh orang pelajar yang sering menimbulkan masalah ini. Masalah ini selalu berlaku bagi tahun empat. terletak di kawasan luar bandar. pelajar yang terlibat e nggan menghantar buku dan memberikan alasan yang tidak munasabah. Semasa mengumpulkan buku latihan. Guru guru sekolah saya selalu berbincang tentang cara untuk menyelesaikan masalah ini. REFLEKSI ISU KAJIAN Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Ampar Tenang.(kerap menonton televisyen) e) Malas.

sibuk mencari rezeki dengan tidak mengambil berat tentang anak mereka. guru telah berbincang dengan guru guru lain untuk mendapatkan satu jalan penyelesaian yang bagus untuk mengurangkan bilangan murid yang tidak menyiapkan kerja rumah.langkah tindakan yang diambil oleh guru: i) Tinjauan Awal Tinjauan awal telah dilaksanakan pada 10 April 2005 melibatkan murid tahun 4 seramai 5 orang. Jadual Tindakan telah dijalankan untuk mendapatkan data awal kajian ini. kami telah bercadang untuk menyediakan satu borang pemerhatian bagi murid murid yang bermasalah tidak menyiapkan kerja rumah ini. Berdasarkan malumat yang dikumpul daripada tinjauan awal beberapa kaedah telah dikenal pasti bagi mengatasi masalah murid tidak menyiapkan kerja rumah. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk melihat :1. (Sila rujuk Lampiran A) b) Langkah. Sejauh mana keberkesanan kaedah berstruktur 2. Tambahan pula kebanyakan ibu bapa berkerja pada waktu malam. Mengurangkan bil murid tidak menyiapkan kerja rumah 2INSTRUMEN KAJIAN a) Borang Pemerhatian Bagi mengatasi masalah yang dinyatakan di atas. a) Jadual perlaksanaan b) Soal selidik (sila rujuk lampiran B) .Isu atau masalah telah ditanya untuk mendapatkan maklum balas daripada murid. Hal ini berterusan dan hakikatnya ialah murid malas membuatnya. Ini menyebabkan para ibu bapa tidak ada masa untuk menyemak buku-buku anak mereka dan anak-anak pula tidak tahu dengan siapa hendak meminta bantuan dalam menyiapkan kerja rumah.Melalui perbincangan antara guru guru. Malangnya kebanyakan ibu bapa pada masa kini.mereka di rumah.

guru mengarah murid menandakan muka surat tersebut.Pavithiran S. Murid murid dapat berkongsi masalah mereka bersama gurunya. Keputusan Pelaksanaan Tindakan Tahap Pencapaian NAMA MURID B. Akhir sekali. Kaedah berstruktur yang dicadangan adalah seperti berikut :Sebelum memberi kerja baru. Guru memberi pilihan jawapan kepada murid . Semasa memberi kerja yang baru. menyemak kerja rumah yang diberi sebelumnya Jika terdapat murid yang tidak menyiapkan kerja rumah. Dalam sesi ini . guru dapat mencatatkan kekerapan keputusan yang diperoleh. Catatan yang dikumpul berbentuk dua aras iaitu sebelum tindakan dan selepas tindakan. Ini memudahkan guru untuk mengambil langkah seterusnya. guru memberikan masa yang singkat untuk menyiapkannya dengan segera. guru membuat perbincangan supaya memudahkan murid menyiapkan kerja rumah.c) Temu bual Mula.mula guru memanggil lima orang murid yang menghadapi masalah berkumpul di sebuah bilik bagi menjalankan sesi temu bual bersama mereka. PENGUMPULAN DATA Sepanjang lima minggu kajian dijalankan. guru hanya menjalankan perbincangan secara lisan.Dines . ii) Selepas Tinjauan Awal Berdasarkan tinjauan awal dan perbincangan dengan guru guru yang lain satu kaedah berstruktur telah dicadangkan.

Perubahan ini jelas menunjukkan bahawa tindakan berstruktur yang diambil oleh guru berjaya dan .Muhamad Hafiz D. Sebelum tindakan dijalankan hanya 3 orang murid sahaja dapat menyiapkan sebahagian kerja yang diberi. Selepas menjalankan tindakan ini. guru dapat melihat perubahan yang berlaku dikalanganmurid-murid yang bermasalah ini.Revathi K. Manakala 2 orang murid langsung tidak menyiapkannya. Komala f (3/5) (0/5) (0/5) (2/5) (2/5) % 60% 0% 0% 40% 40% f (5/5) (2/5) (3/5) (4/5) ( Keputusan di atas menunjukkan bilangan murid yang menyiapkan kerja rumah sebelum dan selepas tindakan.

guru dapat melihat perasaan murid terhadap sesuatu kerja rumah. guru berpuas hati kerana berjaya menyelesaikan masalah yang dihad api oleh anak muridnya. PENUTUP Dapatan kajian ini menunjukkan respons yang positif dalam melaksanakan kaedah berstruktur pembelajaran sekolah rendah. Sewaktu menjalankan soal selidik ini. guru dapat menyelesaikan masalah muridmurid tidak menyiapkan kerja rumah ini. Murid murid dapat menyenaraikan perasaan yang mereka alami. Pada akhir tindakan ini. Guru juga bercadang untuk meneruskan tindakan -tindakan ini pada masa akan datang jika masalah ini berulang.berkesan. guru berasa yakin kerana dapat mengurangkan bilangan murid yang tidak menyiapkan kerja rumah. Guru dapat mengumpul satu data yang terperinci apabila menjalankan sesi soal selidik. Selepas kajian ini. Pada mulanya guru berasa masa ini merupakan suatu lah masalah yang tidak dapat diselesaikan tetapi apabila menjalankan tindakan berstruktur ini. guru berpuas hati kerana berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh aPada akhir tindakan ini. murid-murid juga meminta bantuan guru semasa menyiapkan sesuatu kerja rumah. Dengan ini guru dapat mengetahui punca punca yang menyebabkan murid tidak menyiapkan kerja rumah. REFLEKSI TINDAKAN Rawatan guru telah berkesan dan pada akhir tindakan ini. Kaedah berstruktur ini dapat menilai prestasi murid dengan lebih jelas . Tindakan juga dapat mengurangkan bilangan murid yang tidak menyiapkan kerja rumah. guru berasa marah kerana tidak mendapat bantuan dan sokongan daripada guru-guru lain. Apabila guru mengadakan sesi temu bual murid-murid dapat menceritakan masalah yang dihadapi oleh mereka di rumah. Sewaktu mula-mula menjalankan kajian ini.

Komala Sebelum Tindakan Selepas Tindakan BIL 1 . 3. 5. Nama Murid B. seronok tanpa berasa bosan dan mSebelum tindakan berstruktur ini dapat dijalankan. 4. Secara keseluruhannya.Dines Muhamad Hafiz D. Kaedah ini juga wajar di kirkan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. keada ini memerlukan satu landasan h yang kukuh dari segi pendekatan kaedah itu sendiri .dan tepat. 2. murid diberi soal selidik tentang keberkesanan tindakan dijalnka. didapati kaedah ini merupakan suatu kaedah yang baik dan d apat memastikan muridmurid yang bermasalah pembelajaran dapat belajar dengan gembira. Bil 1. Berikut adalah keputusan soal selidik. Justeru.Revathi K. Perkara ini dilihat relevan kerana pelaksanaan kaedah berstuktur yang baik menyebabkan pembelajaran yang lebih terancang dan menyeluruh.Pavithiran S.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 1 1 1 4 4 4 4 4 1 Tidak Setuju 4 4 4 4 - .

4 Perkara Tidak faham petikan Malas membaca petikan yang diberi Guru memberi banyak kerja rumah Susah mencari jawapan Mudah difahami Senang mencari jawapan kerana ada petikan. A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful