Mengatasi Masalah Tidak Menyiapkan Kerja Rumah Melalui Kaedah Berstruktur Oleh S. ANUREKHA S.

MARUTHAI SJK (T) Ampar Tenang Dengkil, Selangor Darul Ehsan ABSTRAK Kajian Tindakan ini dijalankan ke atas 5 orang pelajar Tahun 4 di SJK(T) Ladang Ampar Tenang, Dengkil, Selangor. Secara umumnya murid-murid yang dikenal pasti menghadapi masalah tidak menyiapkan kerja rumah yang diberi. Selalunya pelajar menghadapi masalah tidak menyiapkan kerja rumah semasa membuat soalan-soalan berbentuk kefahaman. Guru telah mengenal pasti masalah ini semasa mengumpul buku latihan murid, mereka yang tidak meyiapkan kerja rumah enggan menghantar buku mereka. Faktor yang menyebabkan berlakunya masalah ini ialah ketiadaan bantuan di rumah, pengaruh rakan sebaya dan sosio ekonomi. Guru juga telah mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku. Seterusnya guru telah megambil kaedah berstruktur untuk mengatasi masalah ini. Tindakantindakan yang diambil menghasilkan keputusan yang memuaskan. ISU KAJIAN PPengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah amat penting bagi murid -murid .Setelah habis sesuatu pengajaran dan pembelajaran memberi kerja rumah penting bagi mengetahui tahap pencapaian murid-murid. Dengan ini, guru dapat mengetahui keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan tahap pencapaian pelajar. Ekoran daripada itu juga, guru dapat mengenal golongan murid yang pandai dan yang kurang upaya menguasai sesuatu mata pelajaran yang diajar. Apabila diambil kira kepentingan pengajaran dan pembelajaran dalam kehidupan seorang kanak-kanak, adalah kritikal untuk seorang

Kejayaan seorang murid menguasai sesuatu pelajaran juga bergantung kepada ke berkesanan kerja rumah yang diberikan. Suasana sekolah ini sunyi dan bebas daripada sebarang gangguan . Masalah ini selalu berlaku bagi tahun empat. Guru guru sekolah saya selalu berbincang tentang cara untuk menyelesaikan masalah ini. PUNCA UTAMA Guru menyatakan punca di atas ini sebagai punca utama kerana kebanyaka masa selepas sekolah n tamat murid-murid menghabiskan serta meluangkan masa yang panjang bersama dengan ibu bapa . ja b) Pengaruh rakan sebaya c) Sosioekonomi keluarga . Beberapa punca telah dikenal pasti oleh guru. pelajar yang terlibat e nggan menghantar buku dan memberikan alasan yang tidak munasabah. Semasa mengumpulkan buku latihan. Seramai seratus orang pelajar sedang menimba ilmu di sini. terletak di kawasan luar bandar.guru memberi pertimbangan terhadap kerja rumah yang diberi kepada murid muridnya. Jadi kami telah menjalankan kajian ke atas murid-murid tahun empat iaitu seramai sepuluh orang pelajar yang sering menimbulkan masalah ini. REFLEKSI ISU KAJIAN Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Ampar Tenang. Masalah ini telah dikenal pasti melalui pemerhatian dan penyemakan bukubuku latihan pelajar.(ibu bapa kurang berpendidikan) d) Pengaruh media massa .(kerap menonton televisyen) e) Malas. Kebanyakan pelajar yang belajar di sini terdiri daripada golongan yang sederhana iMasalah yang sering kali dihadapi oleh guru-guru sekolah ini ialah segelintir murid tidak akan menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru. Antaranya adalah seperti berikut: a) Tidak ada orang yang akan membantu mereka untuk menyiapkan ker rumah di rumah.

a) Jadual perlaksanaan b) Soal selidik (sila rujuk lampiran B) . Tambahan pula kebanyakan ibu bapa berkerja pada waktu malam. guru telah berbincang dengan guru guru lain untuk mendapatkan satu jalan penyelesaian yang bagus untuk mengurangkan bilangan murid yang tidak menyiapkan kerja rumah. Sejauh mana keberkesanan kaedah berstruktur 2. sibuk mencari rezeki dengan tidak mengambil berat tentang anak mereka. kami telah bercadang untuk menyediakan satu borang pemerhatian bagi murid murid yang bermasalah tidak menyiapkan kerja rumah ini. Ini menyebabkan para ibu bapa tidak ada masa untuk menyemak buku-buku anak mereka dan anak-anak pula tidak tahu dengan siapa hendak meminta bantuan dalam menyiapkan kerja rumah. Berdasarkan malumat yang dikumpul daripada tinjauan awal beberapa kaedah telah dikenal pasti bagi mengatasi masalah murid tidak menyiapkan kerja rumah.mereka di rumah. Jadual Tindakan telah dijalankan untuk mendapatkan data awal kajian ini.Melalui perbincangan antara guru guru.Isu atau masalah telah ditanya untuk mendapatkan maklum balas daripada murid. Mengurangkan bil murid tidak menyiapkan kerja rumah 2INSTRUMEN KAJIAN a) Borang Pemerhatian Bagi mengatasi masalah yang dinyatakan di atas. Malangnya kebanyakan ibu bapa pada masa kini.langkah tindakan yang diambil oleh guru: i) Tinjauan Awal Tinjauan awal telah dilaksanakan pada 10 April 2005 melibatkan murid tahun 4 seramai 5 orang. (Sila rujuk Lampiran A) b) Langkah. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk melihat :1. Hal ini berterusan dan hakikatnya ialah murid malas membuatnya.

guru membuat perbincangan supaya memudahkan murid menyiapkan kerja rumah.mula guru memanggil lima orang murid yang menghadapi masalah berkumpul di sebuah bilik bagi menjalankan sesi temu bual bersama mereka.Dines . Ini memudahkan guru untuk mengambil langkah seterusnya. guru dapat mencatatkan kekerapan keputusan yang diperoleh.Pavithiran S. guru mengarah murid menandakan muka surat tersebut. Catatan yang dikumpul berbentuk dua aras iaitu sebelum tindakan dan selepas tindakan. ii) Selepas Tinjauan Awal Berdasarkan tinjauan awal dan perbincangan dengan guru guru yang lain satu kaedah berstruktur telah dicadangkan. Akhir sekali. Dalam sesi ini . Keputusan Pelaksanaan Tindakan Tahap Pencapaian NAMA MURID B. PENGUMPULAN DATA Sepanjang lima minggu kajian dijalankan. Guru memberi pilihan jawapan kepada murid .c) Temu bual Mula. Semasa memberi kerja yang baru. guru memberikan masa yang singkat untuk menyiapkannya dengan segera. Murid murid dapat berkongsi masalah mereka bersama gurunya. guru hanya menjalankan perbincangan secara lisan. Kaedah berstruktur yang dicadangan adalah seperti berikut :Sebelum memberi kerja baru. menyemak kerja rumah yang diberi sebelumnya Jika terdapat murid yang tidak menyiapkan kerja rumah.

Selepas menjalankan tindakan ini. Sebelum tindakan dijalankan hanya 3 orang murid sahaja dapat menyiapkan sebahagian kerja yang diberi. Komala f (3/5) (0/5) (0/5) (2/5) (2/5) % 60% 0% 0% 40% 40% f (5/5) (2/5) (3/5) (4/5) ( Keputusan di atas menunjukkan bilangan murid yang menyiapkan kerja rumah sebelum dan selepas tindakan.Muhamad Hafiz D. Manakala 2 orang murid langsung tidak menyiapkannya. guru dapat melihat perubahan yang berlaku dikalanganmurid-murid yang bermasalah ini.Revathi K. Perubahan ini jelas menunjukkan bahawa tindakan berstruktur yang diambil oleh guru berjaya dan .

guru berasa yakin kerana dapat mengurangkan bilangan murid yang tidak menyiapkan kerja rumah. guru berpuas hati kerana berjaya menyelesaikan masalah yang dihad api oleh anak muridnya. guru dapat melihat perasaan murid terhadap sesuatu kerja rumah. Guru juga bercadang untuk meneruskan tindakan -tindakan ini pada masa akan datang jika masalah ini berulang. Apabila guru mengadakan sesi temu bual murid-murid dapat menceritakan masalah yang dihadapi oleh mereka di rumah. Tindakan juga dapat mengurangkan bilangan murid yang tidak menyiapkan kerja rumah. PENUTUP Dapatan kajian ini menunjukkan respons yang positif dalam melaksanakan kaedah berstruktur pembelajaran sekolah rendah. Sewaktu mula-mula menjalankan kajian ini. Guru dapat mengumpul satu data yang terperinci apabila menjalankan sesi soal selidik. guru dapat menyelesaikan masalah muridmurid tidak menyiapkan kerja rumah ini. guru berpuas hati kerana berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh aPada akhir tindakan ini. Selepas kajian ini. Pada mulanya guru berasa masa ini merupakan suatu lah masalah yang tidak dapat diselesaikan tetapi apabila menjalankan tindakan berstruktur ini. Sewaktu menjalankan soal selidik ini. Dengan ini guru dapat mengetahui punca punca yang menyebabkan murid tidak menyiapkan kerja rumah.berkesan. guru berasa marah kerana tidak mendapat bantuan dan sokongan daripada guru-guru lain. Kaedah berstruktur ini dapat menilai prestasi murid dengan lebih jelas . REFLEKSI TINDAKAN Rawatan guru telah berkesan dan pada akhir tindakan ini. Murid murid dapat menyenaraikan perasaan yang mereka alami. Pada akhir tindakan ini. murid-murid juga meminta bantuan guru semasa menyiapkan sesuatu kerja rumah.

Bil 1. didapati kaedah ini merupakan suatu kaedah yang baik dan d apat memastikan muridmurid yang bermasalah pembelajaran dapat belajar dengan gembira. Kaedah ini juga wajar di kirkan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. seronok tanpa berasa bosan dan mSebelum tindakan berstruktur ini dapat dijalankan. 3.Revathi K. Justeru. Nama Murid B. 5. Secara keseluruhannya.dan tepat.Dines Muhamad Hafiz D. Komala Sebelum Tindakan Selepas Tindakan BIL 1 . 4. keada ini memerlukan satu landasan h yang kukuh dari segi pendekatan kaedah itu sendiri . murid diberi soal selidik tentang keberkesanan tindakan dijalnka. 2.Pavithiran S. Perkara ini dilihat relevan kerana pelaksanaan kaedah berstuktur yang baik menyebabkan pembelajaran yang lebih terancang dan menyeluruh. Berikut adalah keputusan soal selidik.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 1 1 1 4 4 4 4 4 1 Tidak Setuju 4 4 4 4 - .

A .4 Perkara Tidak faham petikan Malas membaca petikan yang diberi Guru memberi banyak kerja rumah Susah mencari jawapan Mudah difahami Senang mencari jawapan kerana ada petikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful