Mengatasi Masalah Tidak Menyiapkan Kerja Rumah Melalui Kaedah Berstruktur Oleh S. ANUREKHA S.

MARUTHAI SJK (T) Ampar Tenang Dengkil, Selangor Darul Ehsan ABSTRAK Kajian Tindakan ini dijalankan ke atas 5 orang pelajar Tahun 4 di SJK(T) Ladang Ampar Tenang, Dengkil, Selangor. Secara umumnya murid-murid yang dikenal pasti menghadapi masalah tidak menyiapkan kerja rumah yang diberi. Selalunya pelajar menghadapi masalah tidak menyiapkan kerja rumah semasa membuat soalan-soalan berbentuk kefahaman. Guru telah mengenal pasti masalah ini semasa mengumpul buku latihan murid, mereka yang tidak meyiapkan kerja rumah enggan menghantar buku mereka. Faktor yang menyebabkan berlakunya masalah ini ialah ketiadaan bantuan di rumah, pengaruh rakan sebaya dan sosio ekonomi. Guru juga telah mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku. Seterusnya guru telah megambil kaedah berstruktur untuk mengatasi masalah ini. Tindakantindakan yang diambil menghasilkan keputusan yang memuaskan. ISU KAJIAN PPengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah amat penting bagi murid -murid .Setelah habis sesuatu pengajaran dan pembelajaran memberi kerja rumah penting bagi mengetahui tahap pencapaian murid-murid. Dengan ini, guru dapat mengetahui keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan tahap pencapaian pelajar. Ekoran daripada itu juga, guru dapat mengenal golongan murid yang pandai dan yang kurang upaya menguasai sesuatu mata pelajaran yang diajar. Apabila diambil kira kepentingan pengajaran dan pembelajaran dalam kehidupan seorang kanak-kanak, adalah kritikal untuk seorang

Masalah ini selalu berlaku bagi tahun empat. PUNCA UTAMA Guru menyatakan punca di atas ini sebagai punca utama kerana kebanyaka masa selepas sekolah n tamat murid-murid menghabiskan serta meluangkan masa yang panjang bersama dengan ibu bapa . Jadi kami telah menjalankan kajian ke atas murid-murid tahun empat iaitu seramai sepuluh orang pelajar yang sering menimbulkan masalah ini.guru memberi pertimbangan terhadap kerja rumah yang diberi kepada murid muridnya. Suasana sekolah ini sunyi dan bebas daripada sebarang gangguan . REFLEKSI ISU KAJIAN Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Ampar Tenang. Masalah ini telah dikenal pasti melalui pemerhatian dan penyemakan bukubuku latihan pelajar. terletak di kawasan luar bandar.(ibu bapa kurang berpendidikan) d) Pengaruh media massa . pelajar yang terlibat e nggan menghantar buku dan memberikan alasan yang tidak munasabah. Semasa mengumpulkan buku latihan. ja b) Pengaruh rakan sebaya c) Sosioekonomi keluarga . Kejayaan seorang murid menguasai sesuatu pelajaran juga bergantung kepada ke berkesanan kerja rumah yang diberikan. Kebanyakan pelajar yang belajar di sini terdiri daripada golongan yang sederhana iMasalah yang sering kali dihadapi oleh guru-guru sekolah ini ialah segelintir murid tidak akan menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru. Beberapa punca telah dikenal pasti oleh guru. Seramai seratus orang pelajar sedang menimba ilmu di sini. Antaranya adalah seperti berikut: a) Tidak ada orang yang akan membantu mereka untuk menyiapkan ker rumah di rumah. Guru guru sekolah saya selalu berbincang tentang cara untuk menyelesaikan masalah ini.(kerap menonton televisyen) e) Malas.

langkah tindakan yang diambil oleh guru: i) Tinjauan Awal Tinjauan awal telah dilaksanakan pada 10 April 2005 melibatkan murid tahun 4 seramai 5 orang. (Sila rujuk Lampiran A) b) Langkah. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk melihat :1. Malangnya kebanyakan ibu bapa pada masa kini.Melalui perbincangan antara guru guru. a) Jadual perlaksanaan b) Soal selidik (sila rujuk lampiran B) . Tambahan pula kebanyakan ibu bapa berkerja pada waktu malam. Hal ini berterusan dan hakikatnya ialah murid malas membuatnya.Isu atau masalah telah ditanya untuk mendapatkan maklum balas daripada murid.mereka di rumah. Jadual Tindakan telah dijalankan untuk mendapatkan data awal kajian ini. guru telah berbincang dengan guru guru lain untuk mendapatkan satu jalan penyelesaian yang bagus untuk mengurangkan bilangan murid yang tidak menyiapkan kerja rumah. Ini menyebabkan para ibu bapa tidak ada masa untuk menyemak buku-buku anak mereka dan anak-anak pula tidak tahu dengan siapa hendak meminta bantuan dalam menyiapkan kerja rumah. Mengurangkan bil murid tidak menyiapkan kerja rumah 2INSTRUMEN KAJIAN a) Borang Pemerhatian Bagi mengatasi masalah yang dinyatakan di atas. Sejauh mana keberkesanan kaedah berstruktur 2. Berdasarkan malumat yang dikumpul daripada tinjauan awal beberapa kaedah telah dikenal pasti bagi mengatasi masalah murid tidak menyiapkan kerja rumah. sibuk mencari rezeki dengan tidak mengambil berat tentang anak mereka. kami telah bercadang untuk menyediakan satu borang pemerhatian bagi murid murid yang bermasalah tidak menyiapkan kerja rumah ini.

Akhir sekali. PENGUMPULAN DATA Sepanjang lima minggu kajian dijalankan. guru memberikan masa yang singkat untuk menyiapkannya dengan segera. guru membuat perbincangan supaya memudahkan murid menyiapkan kerja rumah. Murid murid dapat berkongsi masalah mereka bersama gurunya. guru dapat mencatatkan kekerapan keputusan yang diperoleh. Dalam sesi ini . Kaedah berstruktur yang dicadangan adalah seperti berikut :Sebelum memberi kerja baru. guru mengarah murid menandakan muka surat tersebut. Guru memberi pilihan jawapan kepada murid . Semasa memberi kerja yang baru. menyemak kerja rumah yang diberi sebelumnya Jika terdapat murid yang tidak menyiapkan kerja rumah. ii) Selepas Tinjauan Awal Berdasarkan tinjauan awal dan perbincangan dengan guru guru yang lain satu kaedah berstruktur telah dicadangkan. guru hanya menjalankan perbincangan secara lisan.mula guru memanggil lima orang murid yang menghadapi masalah berkumpul di sebuah bilik bagi menjalankan sesi temu bual bersama mereka. Keputusan Pelaksanaan Tindakan Tahap Pencapaian NAMA MURID B.Dines . Catatan yang dikumpul berbentuk dua aras iaitu sebelum tindakan dan selepas tindakan. Ini memudahkan guru untuk mengambil langkah seterusnya.c) Temu bual Mula.Pavithiran S.

guru dapat melihat perubahan yang berlaku dikalanganmurid-murid yang bermasalah ini. Komala f (3/5) (0/5) (0/5) (2/5) (2/5) % 60% 0% 0% 40% 40% f (5/5) (2/5) (3/5) (4/5) ( Keputusan di atas menunjukkan bilangan murid yang menyiapkan kerja rumah sebelum dan selepas tindakan. Selepas menjalankan tindakan ini. Sebelum tindakan dijalankan hanya 3 orang murid sahaja dapat menyiapkan sebahagian kerja yang diberi. Manakala 2 orang murid langsung tidak menyiapkannya. Perubahan ini jelas menunjukkan bahawa tindakan berstruktur yang diambil oleh guru berjaya dan .Revathi K.Muhamad Hafiz D.

Murid murid dapat menyenaraikan perasaan yang mereka alami. Selepas kajian ini. guru berasa marah kerana tidak mendapat bantuan dan sokongan daripada guru-guru lain. Pada akhir tindakan ini. Sewaktu menjalankan soal selidik ini. guru dapat melihat perasaan murid terhadap sesuatu kerja rumah. Guru juga bercadang untuk meneruskan tindakan -tindakan ini pada masa akan datang jika masalah ini berulang. Guru dapat mengumpul satu data yang terperinci apabila menjalankan sesi soal selidik. Kaedah berstruktur ini dapat menilai prestasi murid dengan lebih jelas . guru berpuas hati kerana berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh aPada akhir tindakan ini. Apabila guru mengadakan sesi temu bual murid-murid dapat menceritakan masalah yang dihadapi oleh mereka di rumah. guru dapat menyelesaikan masalah muridmurid tidak menyiapkan kerja rumah ini. Pada mulanya guru berasa masa ini merupakan suatu lah masalah yang tidak dapat diselesaikan tetapi apabila menjalankan tindakan berstruktur ini. Sewaktu mula-mula menjalankan kajian ini. Dengan ini guru dapat mengetahui punca punca yang menyebabkan murid tidak menyiapkan kerja rumah.berkesan. PENUTUP Dapatan kajian ini menunjukkan respons yang positif dalam melaksanakan kaedah berstruktur pembelajaran sekolah rendah. REFLEKSI TINDAKAN Rawatan guru telah berkesan dan pada akhir tindakan ini. guru berasa yakin kerana dapat mengurangkan bilangan murid yang tidak menyiapkan kerja rumah. murid-murid juga meminta bantuan guru semasa menyiapkan sesuatu kerja rumah. Tindakan juga dapat mengurangkan bilangan murid yang tidak menyiapkan kerja rumah. guru berpuas hati kerana berjaya menyelesaikan masalah yang dihad api oleh anak muridnya.

Kaedah ini juga wajar di kirkan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. seronok tanpa berasa bosan dan mSebelum tindakan berstruktur ini dapat dijalankan. 3. 5. keada ini memerlukan satu landasan h yang kukuh dari segi pendekatan kaedah itu sendiri . Nama Murid B. 2. murid diberi soal selidik tentang keberkesanan tindakan dijalnka. Perkara ini dilihat relevan kerana pelaksanaan kaedah berstuktur yang baik menyebabkan pembelajaran yang lebih terancang dan menyeluruh. Bil 1. didapati kaedah ini merupakan suatu kaedah yang baik dan d apat memastikan muridmurid yang bermasalah pembelajaran dapat belajar dengan gembira.Pavithiran S. 4.Revathi K.dan tepat.Dines Muhamad Hafiz D. Secara keseluruhannya. Justeru. Komala Sebelum Tindakan Selepas Tindakan BIL 1 . Berikut adalah keputusan soal selidik.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 1 1 1 4 4 4 4 4 1 Tidak Setuju 4 4 4 4 - .

A .4 Perkara Tidak faham petikan Malas membaca petikan yang diberi Guru memberi banyak kerja rumah Susah mencari jawapan Mudah difahami Senang mencari jawapan kerana ada petikan.