1. Terdapat 3 orang jururawat baru yang baru melapor diri di wad anda.

Huraikan perancangan pengurusan yang telah dikenal pasti bersama ketua jururawat hakiki anda untuk menjadikan mereka ini jururawat yang bertanggungjawab, dapat memberi perawatan secara standard dan berkualiti.

Pengenalan Jururawat adalah merupakan orang yang bertanggungjawab secara langsung dalam memberi penjagaan dan perawatan keatas pesakit. Secara amnya jururawat adalah merujuk kepada seseorang yang telah dilatih khusus untuk menjaga pesakit. Kualiti seseorang jururawat adalah bergantung kepada sikap dan ciri-ciri yang ada pada seseorang jururawat seperti caring, cekap, bertanggungjawab, sensitif terhadap keperluan

orang lain serta boleh berinteraksi dengan baik dengan pesakit, selain daripada skil dan pengetahuan yang telah dipelajari dalam profesion tersebut. Untuk menjadikan jururawat tersebut seorang yang

bertanggungjawab perancangan pengurusan adalah perlu keatas mereka supaya dapat memberi perawatan secara standard dan berkualiti.

or knowledge. Perawatan Secara Standard Menurut American Nurses Association ³Standard of Practice ( Standard of Care) is another way the nursing profession attempts to ensure that its practitioners are competent and safe to practice is through the establishment of standard of practice´. Perancangan Pengurusan Ialah pelan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjadikan jururawat tersebut seorang yang bertanggungjawab dan berkualiti serta memenuhi standard dalam memberi perawatan kepada pesakit. . in the performance of those activities contributing to health or its recovery (or to peaceful death) that he would perform unaided if he had the necessary strength. sick or well.Jururawat Virrginia Henderson (1996) mendefinisikan jururawat sebagai ³ the unique function of the nurse is to assist a individual. will. and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible´.

Selain dari tugastugas spesifik mereka juga perlu memastikan pengawasan dan pengawalan adalah selamat dan terkawal mengikut piawaian yang ditetapkan serta mengawasi keselamatan pesakit dan harta benda mereka. Memberitahu tentang skop dan bidang tugas yang perlu dilakukan oleh mereka sebagai jururawat di kawasan klinikal. staf termasuk doktor pakar dan pesakit supaya jururawat tersebut memahami dengan lebih jelas tentang organisasi dan situasi klinikal di mana mereka ditempatkan. Memberi orientasi kepada mereka tentang keadaan wad. carta organisasi wad . polisi hospital. Memberitahu tentang jadual tugas jururawat yang bekerja mengikut syif dan waktu pejabat serta bidang tugas yang perlu dilakukan oleh mereka mengikut assignment masing-masing.Di antara perancangan pengurusan yang telah dikenal pasti untuk jururawat baru yang baru melapor diri di wad saya untuk menjadikan mereka bertanggungjawab. Menekankan kepada mereka tentang kepentingan melakukan perawatan berasaskan proses kejururawatan di mana mereka perlu . 2. (Seperti lampiran) 4. 3. dapat memberi perawatan secara standard dan berkualiti ialah: 1.

Sebagai permulaan mereka diberi tugas untuk membantu jururawat yang menjaga pesakit seperti membuat pemerhatian keatas tanda vital. mengurus kemasukan pesakit ke wad dan membantu memenuhi keperluan asas pesakit. . Peringkat proses kejururawatan itu adalah melibatkan: i.pelan jagaan untuk mencapai objektif pesakit Pelaksanaan ± melaksanakan pelan jagaan rawatan/intervensi Penilaian semula ± membuat penilaian semula berdasarkan objektif 5. Diagnosa kejururawatan ± formulasi diagnosa kejururawatan selepas membuat analisa ke atas pesakit iii. Memberi assignment kepada mereka mengikut kesesuaian. Perancangan. merekodkan carta imbangan airan.menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam rangka kerja secara sistematik untuk memenuhi masalah kesihatan pesakit. Contohnya untuk minggu pertama dan kedua mereka diberi tugas bekerja dalam waktu pejabat sebagai orientasi selain untuk membiasakan diri dengan keadaan wad. membuat penilaian dan pemerhatian keatas pesakit ii. Penilaian ± iaitu proses mengutip data. v. iv.

mentee di mana jururawat Khas Untuk Penyandang (KUP) akan bertindak sebagai rujukan dan contoh kepada jururawat baru. Sebagai mentor Jururawat KUP perlu sentiasa mempertingkatkan pengetahuan dengan menghadiri kursus dan seminar dalam bidang perawatan yang berkaitan. Tekankan kepada mereka untuk mengikuti rondaan wad supaya mereka dapat memberitahu masalah dan memberi maklumbalas keadaan pesakit kepada doktor yang merawat dan mengikuti arahan rawatan semasa. Buku log tersebut akan ditandatangani oleh ketua jururawat atau jururawat senior yang berkelayakan apabila beliau berpuashati dengan setiap prosedur . Memperkenalkan konsep mentor . Hospital Rakan Bayi dan Audit ISO. 10. 8. 9. Galakkan mereka untuk bertanya untuk mendapatkan informasi.6. Pengenalan Buku Log untuk staf Untuk melahirkan jururawat yang mahir dan berkualiti serta mematuhi standard of care satu buku log berkaitan rawatan atau prosedur perlu dilengkapkan oleh setiap jururawat. Memberi peluang serta menggalakkan mereka membantu doktor dalam melakukan prosedur keatas pesakit. 7. Melibatkan mereka dengan polisi hospital seperti polisi kawalan penyakit berjangkit.

vii. Menerapkan amalan 10s di kalangan jururawat untuk membentuk hubungan yang lebih erat di antara jururawat . 11. x. v. jururawat tersebut juga perlu memberi galakan dan penekanan tentang kepentingan solat kepada . ix. viii. iv. vi. iii. pesakit dan keluarga iaitu: i. Salam Senyum Sentuh Sensitif Segera Semangat Selidik Selia Segak Sopan Sesuai dengan Hospital Mesra Ibadah.yang telah dilakukan oleh jururawat tersebut. Dengan itu perawatan secara standard dan berkualiti dapat dikekalkan. Tindakan ini akan menjadikan seseorang jururawat itu benar-benar tahu dan mahir dalam setiap prosedur yang dilakukannya. ii.

Dengan penerapan dan amalan nilai-nilai yang murni ini diharapkan masyarakat lebih menghormati dan memandang tinggi terhadap profesion kejururawatan. 13. Ini termasuklah dari segi etika kerja. pakaian dan kedatangan. Menerapkan tentang kepentingan disiplin dalam pekerjaan untuk menjadikan mereka lebih bertanggungjawab dalam tugas mereka. .pesakit serta membantu mereka dalam urusan tersebut sekiranya diperlukan. Dengan ini kita akan dapat menjadikan mereka lebih bertanggungjawab dalam menunaikan tugas mereka. 12. Selaras dengan Hospital Universiti Sains Malaysia sebagai universiti pendidikan mereka juga akan digalakkan mengikuti kursus pendidikan dalam pembelajaran dengan menghadiri Continuous Nursing Education dan Continuous Spiritual Education (CNE/CSE) untuk memantapkan pengetahuan bukan sahaja dalam bidang- bidang berkaitan tetapi juga dari aspek keagamaan.

mereka perlu sentiasa meningkatkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran supaya dapat menjadi pembimbing kepada jururawat baru.Rumusan Kesimpulannya perancangan pengurusan ke atas jururawat yang baru bertugas adalah amat perlu untuk menjadikan mereka seorang jururawat yang bertanggungjawab. Oleh itu Jururawat KUP perlu menunjukkan contoh yang baik sebagai ikutan atau µrole model¶ terutamanya kepada jururawat yang baru. memimpin. menyelia dan mengawal staf. .Selain dari pengalaman. memberi perawatan secara standard dan berkualiti dalam menjalankan tugas. Peranan Jururawat Khas Untuk Penyandang (KUP) adalah penting dalam membantu ketua jururawat mengurus.

Pengenalan Jururawat memainkan peranan penting dalam proses penyembuhan penyakit. sosial dan spiritual serta perkaitan rapat di antara individu dengan persekitaran luar. Hasil rondaan pengurusan kejururawatan dan aduan pelanggan. ³holistic nursing is a professional sub-specialty that emphasizes self-care in practitioners.2. Perawatan yang berkesan bukan sahaja bergantung kepada ubatan dan jaga rawatan khas tetapi merangkumi dari segi fisiologi. di dapati perawatan pesakit secara menyeluruh (holistik) kurang memuaskan. . body and spirit´. Penjagaan Holistik Menurut American Holistic Nurses Association (1994) . psikologi. Bincangkan peranan anda sebagai jururawat Khas Untuk Penyandang (KUP) dalam menangani isu di atas sebagai langkah penambahbaikan ke arah perawatan yang komprehensif. includes intergrative therapies and supports the whole person in mind.

al 2000) Selain menjalankan tugas hakiki.Perawatan komprehensif Ialah perawatan lengkap atau secara menyeluruh. tugas saya sebagai jururawat KUP adalah membantu ketua jururawat dalam mengurus. . memantau. Pesakit Ialah seseorang yang menunggu untuk mendapat jagaan dan rawatan perubatan (Kozier et. Di samping itu saya juga berperanan memberi laporan kepada ketua jururawat tentang keadaan wad dan staf kepada ketua jururawat. menyelia dan mengawal staf.

3. Melakukan rondaan unit pesakit pada setiap awal pagi untuk memantau keadaan pesakit. Sekiranya ada aduan atau timbul sebarang masalah saya akan berbincang dengan ketua jururawat atau mengadakan perbincangan sesama staf untuk menyelesaikannya. 4. Memberi orientasi kepada pesakit tentang keadaan persekitaran wad. tindakan Contohnya pesakit nephrotic syndrome yang masuk ke wad dengan menunjukkan tanda-tanda kesesakan nafas. Mengadakan mesyuarat bersama ketua jururawat dan semua staf untuk mengenalpasti masalah yang timbul dan mencari penyelesaian untuk mengatasinya. Mengaplikasikan proses kejururawatan dalam memberi perawatan kepada pesakit mengambil dengan mengenalpasti masalah mereka dan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai langkah penambahbaikan kearah perawatan komprehensif saya perlu mengambil tindakan seperti berikut: 1. Dengan melakukan proses kejururawatan jururawat . dan edema yang menyeluruh. polisi hospital dan staf yang bertugas.Peranan saya sebagai jururawat KUP dalam menangani masalah perawatan pesakit secara menyeluruh yang kurang memuaskan. peraturan wad. 2.

kurangkan .dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesakit tersebut secara komprehensif.Monitor tekanan darah setiap 2 jam sekali sehingga stabil dan diteruskan 4 jam sekali 2. paras hemodinami 0 k b/d proses penyakit d/d tekanan darah yang tinggi 145/90 Menstabilk an tekanan darah ke paras normal sepanjang hospitalisas i 1. monitor tanda vital dan spo2 4. beri bantuan oksigen sekiranya perlu( spo2 < 95%) 5. rehatkan pesakit di atas katil 3.rehatkan pesakit 6. Tarikh Bi Diagnosis l Kejururawat an 25/11/1 1. Gangguan pernafasan 0 b/d proses penyakit d/d pesakit susah bernafas Objektif Tindakan Perawatan dalam baringan µupright¶ 3. rancang jadual perawatan keatas pesakit Penilaia Tarikh n seles ai Pesakit dapat bernafas dengan selesa Perubahan 25/11/1 2.

kurangkan .makanan bergaram dalam pengambilandi et 4.Rehatkan pesakit di atas katil 3.hadkan pengambila n cecair 4. ases keadaan pesakit 2. 3. 25/ Perubahan 11/ isipadu cecair 10 badan yang berlebihan b/d proses penyakit d/d edema Mengawal pertambahan cecair dalam badan (fluid over load) 1 . beri ubat anti hypertensive seperti arahan.

rekodkan pengambila n dan pengeluaran dalam carta imbangan airan. alat pakai habis dan peralatan steril supaya tidak mengganggu kelancaran prosedur dalam wad. Memberi pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga supaya mereka dapat memahami keadaan penyakit yang dihidapi dan dapat memberi kerjasama dalam memberi perawatan dan memenuhi keperluan pesakit. 6. Menerapkan semangat kerja berpasukan dikalangan staf supaya pengurusan wad berjalan dengan licin tanpa sebarang masalah. 7.timbang pesakit setiap hari 5. . Memastikan peralatan sentiasa mencukupi. berfungsi dan tersedia untuk digunakan pada bila-bila masa untuk kegunaan wad seperti troli kecemasan.makanan bergaram 5. 6.

Hasil soal selidik akan dianalisa untuk mengenal pasti masalah dan aduan yang timbul supaya langkah yang sewajarnya dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. 9. Mengamalkan komunikasi yang berkesan dengan pesakit dengan cara selalu berinteraksi dengan pesakit dan sentiasa bersedia mendengar masalah mereka. Mempastikan keadaan wad dalam keadaan yang kondusif dan selamat untuk pesakit dan juga staf. Menghadiri latihan dan kursus kepada jururawat KUP dan semua jururawat untuk mempertingkatkan pengetahuan dan skil supaya dapat memberi perawatan dan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit.8.Mengadakan soal selidik kepada pelanggan untuk mendapat maklumbalas daripada mereka tentang perkhidmatan yang disediakan. 10. Ini menunjukkan pesakit. Selain itu kita juga hendaklah sentiasa mudah didekati oleh pesakit pada setiap masa(approachable). jururawat sentiasa memberi perhatian terhadap . 11 .

Sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan tindakan jururawat. Sikap jururawat dan cara mereka berkomunikasi dengan pesakit dan keluarga adalah sangat penting dalam mewujudkan hubungan yang baik diantara pesakit dan jururawat. jururawat perlulah sentiasa meningkatkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran supaya dapat memberi perawatan yang berkualiti .komprehensif kepada pesakit. ikhlas dan amanah sebagai contoh kepada jururawat lain kerana sikap melambangkan nilai keperibadian keseluruhan jururawat secara umum. Kesimpulan Dalam memenuhi matlamat dan keperluan pesakit. 15. Dengan adanya pemantauan secara berterusan keatas jururawat saya akan dapat menilai hasil kerja mereka dan memberi tunjuk ajar serta teguran jika perlu. Sebagai jururawat KUP saya juga membantu dalam pengurusan pemantauan prestasi dan berperanan sebagai pemberi maklumat kepada ketua jururawat untuk laporan prestasi tahunan staf. Oleh itu ianya juga adalah salah satu cara untuk mengurangkan aduan dari pelanggan. sudah . cekap dan .14. Menunjukkan sikap yang baik seperti jujur.

. Oleh itu tidak akan timbul masalah aduan pelanggan yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diterima oleh mereka.tentu mereka akan menyuarakan teguran atau pendapat secara terus dan telus.