1. Terdapat 3 orang jururawat baru yang baru melapor diri di wad anda.

Huraikan perancangan pengurusan yang telah dikenal pasti bersama ketua jururawat hakiki anda untuk menjadikan mereka ini jururawat yang bertanggungjawab, dapat memberi perawatan secara standard dan berkualiti.

Pengenalan Jururawat adalah merupakan orang yang bertanggungjawab secara langsung dalam memberi penjagaan dan perawatan keatas pesakit. Secara amnya jururawat adalah merujuk kepada seseorang yang telah dilatih khusus untuk menjaga pesakit. Kualiti seseorang jururawat adalah bergantung kepada sikap dan ciri-ciri yang ada pada seseorang jururawat seperti caring, cekap, bertanggungjawab, sensitif terhadap keperluan

orang lain serta boleh berinteraksi dengan baik dengan pesakit, selain daripada skil dan pengetahuan yang telah dipelajari dalam profesion tersebut. Untuk menjadikan jururawat tersebut seorang yang

bertanggungjawab perancangan pengurusan adalah perlu keatas mereka supaya dapat memberi perawatan secara standard dan berkualiti.

sick or well. and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible´. . Perancangan Pengurusan Ialah pelan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjadikan jururawat tersebut seorang yang bertanggungjawab dan berkualiti serta memenuhi standard dalam memberi perawatan kepada pesakit. or knowledge. will. Perawatan Secara Standard Menurut American Nurses Association ³Standard of Practice ( Standard of Care) is another way the nursing profession attempts to ensure that its practitioners are competent and safe to practice is through the establishment of standard of practice´. in the performance of those activities contributing to health or its recovery (or to peaceful death) that he would perform unaided if he had the necessary strength.Jururawat Virrginia Henderson (1996) mendefinisikan jururawat sebagai ³ the unique function of the nurse is to assist a individual.

3.Di antara perancangan pengurusan yang telah dikenal pasti untuk jururawat baru yang baru melapor diri di wad saya untuk menjadikan mereka bertanggungjawab. Menekankan kepada mereka tentang kepentingan melakukan perawatan berasaskan proses kejururawatan di mana mereka perlu . Memberitahu tentang jadual tugas jururawat yang bekerja mengikut syif dan waktu pejabat serta bidang tugas yang perlu dilakukan oleh mereka mengikut assignment masing-masing. Memberitahu tentang skop dan bidang tugas yang perlu dilakukan oleh mereka sebagai jururawat di kawasan klinikal. Memberi orientasi kepada mereka tentang keadaan wad. Selain dari tugastugas spesifik mereka juga perlu memastikan pengawasan dan pengawalan adalah selamat dan terkawal mengikut piawaian yang ditetapkan serta mengawasi keselamatan pesakit dan harta benda mereka. dapat memberi perawatan secara standard dan berkualiti ialah: 1. (Seperti lampiran) 4. 2. carta organisasi wad . polisi hospital. staf termasuk doktor pakar dan pesakit supaya jururawat tersebut memahami dengan lebih jelas tentang organisasi dan situasi klinikal di mana mereka ditempatkan.

Penilaian ± iaitu proses mengutip data. Sebagai permulaan mereka diberi tugas untuk membantu jururawat yang menjaga pesakit seperti membuat pemerhatian keatas tanda vital. Peringkat proses kejururawatan itu adalah melibatkan: i. Perancangan.pelan jagaan untuk mencapai objektif pesakit Pelaksanaan ± melaksanakan pelan jagaan rawatan/intervensi Penilaian semula ± membuat penilaian semula berdasarkan objektif 5.menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam rangka kerja secara sistematik untuk memenuhi masalah kesihatan pesakit. mengurus kemasukan pesakit ke wad dan membantu memenuhi keperluan asas pesakit. iv. . Memberi assignment kepada mereka mengikut kesesuaian. membuat penilaian dan pemerhatian keatas pesakit ii. v. Diagnosa kejururawatan ± formulasi diagnosa kejururawatan selepas membuat analisa ke atas pesakit iii. Contohnya untuk minggu pertama dan kedua mereka diberi tugas bekerja dalam waktu pejabat sebagai orientasi selain untuk membiasakan diri dengan keadaan wad. merekodkan carta imbangan airan.

9. 7. 10. Memberi peluang serta menggalakkan mereka membantu doktor dalam melakukan prosedur keatas pesakit. Memperkenalkan konsep mentor . 8. Tekankan kepada mereka untuk mengikuti rondaan wad supaya mereka dapat memberitahu masalah dan memberi maklumbalas keadaan pesakit kepada doktor yang merawat dan mengikuti arahan rawatan semasa. Melibatkan mereka dengan polisi hospital seperti polisi kawalan penyakit berjangkit. Galakkan mereka untuk bertanya untuk mendapatkan informasi. Sebagai mentor Jururawat KUP perlu sentiasa mempertingkatkan pengetahuan dengan menghadiri kursus dan seminar dalam bidang perawatan yang berkaitan. Buku log tersebut akan ditandatangani oleh ketua jururawat atau jururawat senior yang berkelayakan apabila beliau berpuashati dengan setiap prosedur .6. Hospital Rakan Bayi dan Audit ISO. Pengenalan Buku Log untuk staf Untuk melahirkan jururawat yang mahir dan berkualiti serta mematuhi standard of care satu buku log berkaitan rawatan atau prosedur perlu dilengkapkan oleh setiap jururawat.mentee di mana jururawat Khas Untuk Penyandang (KUP) akan bertindak sebagai rujukan dan contoh kepada jururawat baru.

iii. ix. iv. ii. Menerapkan amalan 10s di kalangan jururawat untuk membentuk hubungan yang lebih erat di antara jururawat . Dengan itu perawatan secara standard dan berkualiti dapat dikekalkan. Tindakan ini akan menjadikan seseorang jururawat itu benar-benar tahu dan mahir dalam setiap prosedur yang dilakukannya. 11. Salam Senyum Sentuh Sensitif Segera Semangat Selidik Selia Segak Sopan Sesuai dengan Hospital Mesra Ibadah. x. vii.yang telah dilakukan oleh jururawat tersebut. vi. jururawat tersebut juga perlu memberi galakan dan penekanan tentang kepentingan solat kepada . viii. pesakit dan keluarga iaitu: i. v.

pesakit serta membantu mereka dalam urusan tersebut sekiranya diperlukan. 12. Dengan ini kita akan dapat menjadikan mereka lebih bertanggungjawab dalam menunaikan tugas mereka. Dengan penerapan dan amalan nilai-nilai yang murni ini diharapkan masyarakat lebih menghormati dan memandang tinggi terhadap profesion kejururawatan. . Menerapkan tentang kepentingan disiplin dalam pekerjaan untuk menjadikan mereka lebih bertanggungjawab dalam tugas mereka. pakaian dan kedatangan. 13. Ini termasuklah dari segi etika kerja. Selaras dengan Hospital Universiti Sains Malaysia sebagai universiti pendidikan mereka juga akan digalakkan mengikuti kursus pendidikan dalam pembelajaran dengan menghadiri Continuous Nursing Education dan Continuous Spiritual Education (CNE/CSE) untuk memantapkan pengetahuan bukan sahaja dalam bidang- bidang berkaitan tetapi juga dari aspek keagamaan.

menyelia dan mengawal staf. mereka perlu sentiasa meningkatkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran supaya dapat menjadi pembimbing kepada jururawat baru.Rumusan Kesimpulannya perancangan pengurusan ke atas jururawat yang baru bertugas adalah amat perlu untuk menjadikan mereka seorang jururawat yang bertanggungjawab. memimpin. . Oleh itu Jururawat KUP perlu menunjukkan contoh yang baik sebagai ikutan atau µrole model¶ terutamanya kepada jururawat yang baru. Peranan Jururawat Khas Untuk Penyandang (KUP) adalah penting dalam membantu ketua jururawat mengurus.Selain dari pengalaman. memberi perawatan secara standard dan berkualiti dalam menjalankan tugas.

2. di dapati perawatan pesakit secara menyeluruh (holistik) kurang memuaskan. Hasil rondaan pengurusan kejururawatan dan aduan pelanggan. body and spirit´. includes intergrative therapies and supports the whole person in mind. Penjagaan Holistik Menurut American Holistic Nurses Association (1994) . psikologi. sosial dan spiritual serta perkaitan rapat di antara individu dengan persekitaran luar. Pengenalan Jururawat memainkan peranan penting dalam proses penyembuhan penyakit. . ³holistic nursing is a professional sub-specialty that emphasizes self-care in practitioners. Perawatan yang berkesan bukan sahaja bergantung kepada ubatan dan jaga rawatan khas tetapi merangkumi dari segi fisiologi. Bincangkan peranan anda sebagai jururawat Khas Untuk Penyandang (KUP) dalam menangani isu di atas sebagai langkah penambahbaikan ke arah perawatan yang komprehensif.

al 2000) Selain menjalankan tugas hakiki. menyelia dan mengawal staf. memantau. Pesakit Ialah seseorang yang menunggu untuk mendapat jagaan dan rawatan perubatan (Kozier et.Perawatan komprehensif Ialah perawatan lengkap atau secara menyeluruh. . tugas saya sebagai jururawat KUP adalah membantu ketua jururawat dalam mengurus. Di samping itu saya juga berperanan memberi laporan kepada ketua jururawat tentang keadaan wad dan staf kepada ketua jururawat.

Sebagai langkah penambahbaikan kearah perawatan komprehensif saya perlu mengambil tindakan seperti berikut: 1. polisi hospital dan staf yang bertugas. Mengadakan mesyuarat bersama ketua jururawat dan semua staf untuk mengenalpasti masalah yang timbul dan mencari penyelesaian untuk mengatasinya.Peranan saya sebagai jururawat KUP dalam menangani masalah perawatan pesakit secara menyeluruh yang kurang memuaskan. dan edema yang menyeluruh. Memberi orientasi kepada pesakit tentang keadaan persekitaran wad. peraturan wad. Melakukan rondaan unit pesakit pada setiap awal pagi untuk memantau keadaan pesakit. 4. 3. tindakan Contohnya pesakit nephrotic syndrome yang masuk ke wad dengan menunjukkan tanda-tanda kesesakan nafas. Sekiranya ada aduan atau timbul sebarang masalah saya akan berbincang dengan ketua jururawat atau mengadakan perbincangan sesama staf untuk menyelesaikannya. 2. Mengaplikasikan proses kejururawatan dalam memberi perawatan kepada pesakit mengambil dengan mengenalpasti masalah mereka dan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan melakukan proses kejururawatan jururawat .

Gangguan pernafasan 0 b/d proses penyakit d/d pesakit susah bernafas Objektif Tindakan Perawatan dalam baringan µupright¶ 3. paras hemodinami 0 k b/d proses penyakit d/d tekanan darah yang tinggi 145/90 Menstabilk an tekanan darah ke paras normal sepanjang hospitalisas i 1.Monitor tekanan darah setiap 2 jam sekali sehingga stabil dan diteruskan 4 jam sekali 2. monitor tanda vital dan spo2 4.rehatkan pesakit 6. rancang jadual perawatan keatas pesakit Penilaia Tarikh n seles ai Pesakit dapat bernafas dengan selesa Perubahan 25/11/1 2. beri bantuan oksigen sekiranya perlu( spo2 < 95%) 5. rehatkan pesakit di atas katil 3.kurangkan .dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesakit tersebut secara komprehensif. Tarikh Bi Diagnosis l Kejururawat an 25/11/1 1.

Rehatkan pesakit di atas katil 3.makanan bergaram dalam pengambilandi et 4. 3. beri ubat anti hypertensive seperti arahan. ases keadaan pesakit 2. 25/ Perubahan 11/ isipadu cecair 10 badan yang berlebihan b/d proses penyakit d/d edema Mengawal pertambahan cecair dalam badan (fluid over load) 1 .kurangkan .hadkan pengambila n cecair 4.

Menerapkan semangat kerja berpasukan dikalangan staf supaya pengurusan wad berjalan dengan licin tanpa sebarang masalah. 6. . berfungsi dan tersedia untuk digunakan pada bila-bila masa untuk kegunaan wad seperti troli kecemasan. alat pakai habis dan peralatan steril supaya tidak mengganggu kelancaran prosedur dalam wad.makanan bergaram 5. 6. 7.timbang pesakit setiap hari 5. Memastikan peralatan sentiasa mencukupi. Memberi pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga supaya mereka dapat memahami keadaan penyakit yang dihidapi dan dapat memberi kerjasama dalam memberi perawatan dan memenuhi keperluan pesakit.rekodkan pengambila n dan pengeluaran dalam carta imbangan airan.

8. Menghadiri latihan dan kursus kepada jururawat KUP dan semua jururawat untuk mempertingkatkan pengetahuan dan skil supaya dapat memberi perawatan dan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit. 10. Ini menunjukkan pesakit.Mengadakan soal selidik kepada pelanggan untuk mendapat maklumbalas daripada mereka tentang perkhidmatan yang disediakan. 11 . jururawat sentiasa memberi perhatian terhadap . Selain itu kita juga hendaklah sentiasa mudah didekati oleh pesakit pada setiap masa(approachable). Mempastikan keadaan wad dalam keadaan yang kondusif dan selamat untuk pesakit dan juga staf. 9. Mengamalkan komunikasi yang berkesan dengan pesakit dengan cara selalu berinteraksi dengan pesakit dan sentiasa bersedia mendengar masalah mereka. Hasil soal selidik akan dianalisa untuk mengenal pasti masalah dan aduan yang timbul supaya langkah yang sewajarnya dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

sudah . Oleh itu ianya juga adalah salah satu cara untuk mengurangkan aduan dari pelanggan. Sikap jururawat dan cara mereka berkomunikasi dengan pesakit dan keluarga adalah sangat penting dalam mewujudkan hubungan yang baik diantara pesakit dan jururawat. cekap dan . Dengan adanya pemantauan secara berterusan keatas jururawat saya akan dapat menilai hasil kerja mereka dan memberi tunjuk ajar serta teguran jika perlu. Menunjukkan sikap yang baik seperti jujur.14. Sebagai jururawat KUP saya juga membantu dalam pengurusan pemantauan prestasi dan berperanan sebagai pemberi maklumat kepada ketua jururawat untuk laporan prestasi tahunan staf. 15. Kesimpulan Dalam memenuhi matlamat dan keperluan pesakit. jururawat perlulah sentiasa meningkatkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran supaya dapat memberi perawatan yang berkualiti . ikhlas dan amanah sebagai contoh kepada jururawat lain kerana sikap melambangkan nilai keperibadian keseluruhan jururawat secara umum. Sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan tindakan jururawat.komprehensif kepada pesakit.

. Oleh itu tidak akan timbul masalah aduan pelanggan yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diterima oleh mereka.tentu mereka akan menyuarakan teguran atau pendapat secara terus dan telus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful