l^Þ08^u 1lM1^u 1Lu1^u6 ÞLu6^M^1^u

ÞL81uM8uu^u J^6uu6 { 2ea Mays)


Numu unggotu kelompok 6 :
1.Windy Hendriati Puspitasari
2.Dhana Rachmatika
3.Winda Novita
4.Christ Greato
5.Indra Dwi P.
Kelas : X- 9
1. Judul:
ÞLnCA8uP ÞuÞuk u8LA 1L8PAuAÞ ÞL81uM8uPAn
1AnAMAn !ACunC ( ZLA MA?S)2. Tujuan:
Ŵ unLuk menaeLahul perLumbuhan [aauna denaan
menaaunakan pupuk ureaŦ

3. Landasan Teori:
T_ervu_ method (pengumutun)

u.|ree varìable ( vuruTle TeTu_)

Yung d muk_ad dengun mengganukun vuruTle
(perTundngun) TeTu_ uduluh vuruTle d Taut Tervuru_
d dulum peneltun.
contoh: pengurah papak terhudup tamTahun jugang (
2eu Muy_)
vuruTle TeTu_nyu uduluh Ţgr papak areu, Ţ,ŧgr papak
areu, Ţ,ţŢgr papak areu, Ţ,ţŧgr papak areu.

T. Non jree varìable ( vuruTle non TeTu_ )

vuruTle n terdr dur Ť, yuta :
ţ. vuruTle terkut uduluh vuruTle hu_l pengurah dur
vuruTle TeTu_
contoh: pertamTahun tunumun jugang
Ť. vuruTle kontrol uduluh vuruTle yung kat Terperun
d dulum mempengurah pro_e_ peneltun.
contoh: mutuhur ,_aha,tunuh.

4. Alat/Bahan:
ţ. ţŤ polTug lengkup dengun tunuh _aTar
Ť. 8Tt 'ugang
ť. Papak Ureu
Ŧ. Penggur_
ŧ. Cuyang
6. Cetok

5. Cara keria:
ţ. PolTuq yung _aduh d _ tunuh _aTar d jujurkun ť x Ŧ.

Ť. LTer LuTel pudu _etup pot.

ť. 8Tt jugang yung _aduh ter_edu d rendum utua
dTu_uh, _eteluh ta mu_akkun ke _etup polTuq ť Tj
dengun po__ terp_uh utua tduk _ulng tndh, _eteluh
_ele_u d tmTan dengun tunuh.

Ŧ. Seteluh ta d_rum _umpu Tu_uh utua rutu.

ŧ. Setup kelompok menempelkun numu kelompoknyu
dutu_ polTuq peneltuun.

8eberapa Lamplran loLo ťkelompok 6 vana sedana memasukan Lanah subur ke dalam pollbaa
pollbaa vana sedana dl [a[arkan 3 x 4


Þemberlan label pada seLlap poL


pemberlan blblL [aauna pada seLlap poLkelompok 6 menvlram pollbaa


Lanaman [aauna vana mulal Lumbuh

1anaman dl slram


MencabuL 1anaman !aauna ?ana Lldak dl pakal

pemberlan pupuk urea pada seLlap poL

1anaman !aauna Mulal 1umbuh 8esar

kelompok 6 sedana Menaukur 1anaman


.Hasil Pengamatan


ul lsl
Þupuk
Pasll penaamaLan
Þenaukuran l(cm) Þenaukuran ll(cm) Þenaukuran lll(cm)
l ll lll
8aLaŴraLa
l ll lll
8aLaŴ
raLa
l ll lll
8aLaŴraLa
C Ʒ
3 7Ŧ3 8 6Ŧ76 14 20Ŧ3 13 16Ŧ3 32 30 33 31Ŧ6
0Ŧ03 Ʒ
4 3 3 4 17Ŧ3 20Ŧ4 6 14Ŧ6 44 62 42 49Ŧ3
ŴŵŴ
3Ŧ3 3Ŧ3 Ŵ 3 12 13Ŧ3 Ŵ 9Ŧ1 23 43 Ŵ 22
0Ŧ13 Ʒ
11 9 10 10 22Ŧ3 22 26 23Ŧ3 31 31 74 38Ŧ6
.Analisa Data


0Ʒ 0Ŧ03Ʒ 0Ŧ10 Ʒ 0Ŧ13Ʒ
penaukuran 1 6Ŧ76 4 3 10
penaukuran 2 16Ŧ3 14Ŧ6 9Ŧ1 23Ŧ3
penaukuran 3 31Ŧ6 49Ŧ3 22 38Ŧ6
0
10
20
30
40
30
60
70
I
|
s
|
|
|

I
s
s
s
m
s
s

|
s
m
ì
|s(tam|a|ss 1s|as|

Kesimpulan

ţ. PemTerun papak dengun do__ areu Ţ ° memTerkun
tngkut pertamTahun tertngg ťť cm.

Ť.PemTerun papak dengun do__ areu Ţ.ŧ ° memTerkun
tngkut pertamTahun tertngg ŦŦ cm.

ť.PemTerun papak dengun do__ areu Ţ.ţŢ ° memTerkun
tngkut pertamTahun tertngg Ŧť cm.

Ŧ.PemTerun papak dengun do__ areu Ţ.ţŧ ° memTerkun
tngkut pertamTahun tertngg ,Ŧ cm.

Lur hu_l ter_eTat kum duputkun Tuhwu papak areu
dengun do__ Ţ.ţŧ ° memTaut tunumun jugang leTh _aTar.