DEFINISI OBJEKTIF PENGAJARAN "Objektif pendiddikan (pengajaran/pembelajaran) merupakan pernyataan mengenai perubahan yang diharapkan dalam pemikiran

, tindakan atau perasaan pelajar-pelajar akibat daripada sesuatu kursus atau program pendidikan." (B.S.BLOOM(Ed.)(1956). TaxonomyOf Educational Objectives. Hanbook 1: Cognitive Domain) "Objektif pengajaran merupakan pernyataan yang menerangakn apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran." (R.J. Kibler, et.al(1981). Objectives for Instruction and Evaluation.) Tegasnya: Objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil/produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar-pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil/produk pembelajaran ini perlu dapat diukur atau dilihat untuk dijadikan sebagai suatu bukti objektif pembelajarn berlaku pada pelajar-pelajar. Objektif pengajaran TIDAK: memberitahu atau menerangkan kepada guru bagaimana hendak mengajar (apa kaedah/strategi pengajaran dan apa-apa jenis bantuan teknolgi yang patut di gunakan); memberitahu atau menerangkan kepada pelajar bagaimana hendak belajar.