P. 1
kssr

kssr

|Views: 9,835|Likes:
Published by mani_maran

More info:

Published by: mani_maran on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

KSSR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
1.

TAHUN 2011

Tahukah anda apa itu KSSR?

TRANSFORMASI kurikulum pra sekolah dan sekolah rendah akan diperkenalkan dan dilaksanakan secara berperingkat dalam sistem persekolahan di negara ini pada tahun hadapan bermula dengan murid tahun satu di semua sekolah rendah. Melalui trasformasi kurikulum, Kurikululum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkukuh serta ditambah baik dan dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). KBSR telah disemak semula bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa. Pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru telah dan sedang dilatih untuk KSSR. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pendekatan teknik P&P akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

2.

Mengapa Transformasi?

Transformasi kurikulum persekolahan merupakan usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Dalam proses transformasi kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membuat penandaarasan dengan kurikulum negara maju bagi memastikan kurikulum persekolahan kebangsaan setanding dengan pendidikan global.

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

Muka Surat 1

KSSR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

TAHUN 2011

3. APA PERBEZAAN KBSR DENGAN KSSR KBSR Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang:  Komunikasi  Manusia dan alam sekeliling  Perkembangan diri individu KSSR Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang:  Komunikasi  Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan Perkembangan fizikal dan estetika  Sains dan teknologi  Keterampilan diri

Bahan kurikulum:  Sukatan Pelajaran

Bahan kurikulum:  Dokumen Standard Kurikulum

Reka bentuk kurikulum:  Linear

Reka bentuk kurikulum:  Modular Organisasi kurikulum:

Organisasi kuriikulum: Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3)  Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)  Mata pelajaran Teras dan Elektif

Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif

Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (lCT) secara eksplisit

Fokus: 3M (Membaca, menulis, mengira)

Fokus: 4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul)

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

Muka Surat 2

mengira) melibatkan komponen bahasa Malaysia. Masalah Pendengaran pula dilengkapkan dengan penambahan mata pelajaran Bahasa Isyarat Komunikasi selain mata pelajaran Bahasa Malaysia. kesemua mata pelajarannya dibuahsuai termasuklah: Pengurusan Kehidupan (Komponen Pengurusan Diri. Kemahiran Manipulatif)  Asas 3M (Membaca. Pengubahsuaian dan penamhhan ini dilakukan bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran muril-murid kurang upaya supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus perubahan perdidikan dan transformasi yang dilakukan oleh kerajaan. Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam yang diubahsuai. Pengubahsuaiannya pula dilihat mampu memberi skop baru kepada mereka seterusnya dapat meningkatkan kapayaan serta pemahaman dalam proses pembelajaran. Penambahan mata pelajaran baru diwujudkan bertujuan untuk memberi pendedahan awal mengenai kemahiran asas yang amat diperlukan oleh murid-murid berkeperluan khas ini. TAHUN 2011 Penambahbaikan Kurikulum Pendidikan Khas KURIKULUM Pendidikan Khas yang melibatkan tiga cabang utama iaitu Masalah Pembelajaran. Sementara bagi Masalah Pembelajaran. B a gi P end i di ka n Kh as Ma s al ah Penglihatan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 4. Seni Muzik)  Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral  Pendidikan Jasmani. bahasa Inggeris dan matematik  Pendidikan Seni Kreatif (Komponen Seni Visual. Terdapat pengubahsuaian dan penambahan kepada beberapa mata pelajaran bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih teratur dan menepati keperluan murid-murid berkeperluan khas ini. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 3 . mata pelajaran yang ditambah ialah Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan manakala dua mata pelajaran yang diubahsuai adalah Pendidikan Jasmani Suaian dan Dunia Seni Visual Suaian. Masalah Penglihatan dan Masalah Pendengaran turut digubal berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Menulis. Pengurusan Tingkah Laku.

Jadual 1: Organisasi KSSR Tahap 1 Modul Teras Asas         Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Gina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 4 . KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam satu tempoh persekolahan yang ditetapkan. Standard kandungan meru pakan pernyataan lebih terperinci mengenai perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai. KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular di mana kandungan pembelajaran disediakan dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang dinamakan sebagai modul. kandung kurikulum diorganisasikan dal modul teras asas. Bagi tahap satu.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 5. TAHUN 2011 Kurikulum terbaik sekolah rendah. Manakala standard pembelajaran pula ialah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Setiap unit adalah tersendiri dan mengandungi pengetahuan. menyeronokkan dan bermakna. Kurikulum standard Sekolah Rendah(KSSR) menyepadukan beberapa disiplin ilmu untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai murid. modul teras to dan modul elektif.

kurikulum diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif. Dunia Muzik) Dunia Sains dan Teknologi Modul Elektif      Bahasa Arab Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK) Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK) Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Manakala bagi tahap dua. Teras Tema  TAHUN 2011 Dunia Kesenian (Dunia Seni Visual.Pendidikan Jasmani   Pendidikan Kesihatan Pendidikan Muzik . Mata pelajaran ini dilaksanakan secara modular bermula pada 2014 untuk muridmurid tahun empat. Jadual 2: Organisasi KSSR Tahap 2 Mata Pelajaran Teras Modul Komunikasi         Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Modul Sains dan Teknologi Matematik Sains Reka Bentuk dan Teknologi / ICT Modul Fizikal dan Estetika .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Modul.Pendidikan Seni Visual Modul Kerohanian. Sikap dan Nilai  Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 5 .

Tiga Kemahiran baru merentas subjek. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 6 . 10 tahun kemudian. Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. p e n gu k u h a n d a n p e n gg a ya a n d i l a k s a n a k a n m e n gi k u t k e p e r l u a n m u r i d b a gi m e m a st i k a n m u ri d m e n c a p a i s a n d a r d ya n g d i t e t a p k a n .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Modul Kemanusiaan  TAHUN 2011 Sejarah Mata Pelajaran Elektif Modul Komunikasi Elektif     Bahasa Arab Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan Bahasa Iban Bahasa Semai Bahasa Kadazandusun 6. pada tahun 1983 satu kurikulum sekolah rendah telah diperkenalkan dan dikenali sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Secara umumnya. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. A k t i v i t i p e m u l i h a n. Pentaksiran KSSR memberi penegasan kepada perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah bagi menjadikan P&P lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan. 7. kurikulum kebangsaan telah dikaji semula bagi memastikannya sentiasa holistik dan sentiasa relevan agar generasi ini akan sentiasa dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. kurikulum sekolah rendah telah ditukar kepada K u r i k u l u m Bersepadu Sekolah Rendah s e bel um K em ent e ri an Pelajaran menjalankan semakan KBSR pada tahun 2003. Bertepatan dengan dasa kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta penghayatan nilai murni.

Realitinya. peruntukan masa. tiga elemen nilai tambah telah diperkenalkan dalam KSSR iaitu elemen kreatif dan inovasi. kebanyakan negara maju terlebih dahulu telah menjadikan kreatif dan inovasi dalam sistem pendidikan mereka kerana menyedari is adalah kunci untuk berjaya dalam pelbagai bidang terutamanya yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains. keusahawanan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Mulai 2011. Justeru. pedagogi. Cabaran Abad ke-21. teknologi maklumat dan komunikasi (ICI) yang bertujuan memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik. Keupayaan negara menghasilkan modal ins an berkualiti sememangnya tidak boleh disangkal lagi dengan kelahiran siswazah yang sentiasa meningkat dari masa ke masa. organisasi. kaedah pentaksiran. kurikulum sekolah rendah akan mengg u n a k a n K u r i k u l u m Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang melibatkan perubahan bentuk. Elemen nilai tambah yang diperkenakan di dalam KSSR ini antara lain. Namur. adalah langkah pertama kementenan membentuk modal insan yang berpontensi untuk merealisasikan dasar-dasar negara seperti Wawasan 2020. Langkah kementerian yang berusaha menerapkan daya pemikiran kreatif dan inovasi bermula dari bangku sekolah rendah bermula Januari 2011 adalah tepat kerana bukan semua murid dilahirkan dengan bakat tersebut namun bukanlah mustahil untuk membentuk kemahiran tersebut sejak dari kecil. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 7 . berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia. berpengetahuan. Justeru. Sungguhpun sistem pendidikan negara telah mengaplikasikan elemen-elemen tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). namun masih terdapat banyak ruang untuk diperhalusi agar modal insan yang dihasilkan mampu berdaya saing biarpun di peringkat global. dan Model Ekonomi Baru pada masa hadapan. elemen kreativiti dan inovasi telah disuntik bagi membentuk transformasi KSSR yang bertujuan melahirkan modal insan yang berkeupayaan berdaya tahan untuk menghadapi cabaran yang mendatang. berfikiran kreatif. kritis dan berinovasi. peluang pekerjaan yang terhad mengikut kemahiran yang dimiliki menyebabkan berlakunva pembaziran dari pelbagai aspek terutamanya kepada aspek pembangunan negara. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. kandungan.

Kepesatan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi adalah cabaran yang perlu dihadapi generasi pada masa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi akan diberi pengukuhan dan perlaksanaan secara eksplisit dalam perlaksanaan KSSR pada tahun hadapan. kini. terdapat sesetengah murid yang menunjukkan minat untuk menceburi bidang keusahawanan kerana datang daripada keluarga yang mempunyai latar belakang perniagaan. dan melahirkan generasi yang bukan sahaja berkeupayaan dalam bidang sains dan teknologi tetapi juga berpotensi untuk menjadi usahawan dan seterusnya menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara di masa hadapan. Seperti elemen nilai tambah yang lain. setiap modal insan barns dipersiapkan dengan cabaran tersebut agar tidak ketinggalan dalam. elemen keusahawanan telah diperkenalkan dalam KSSR bagi memberi pendedahan awal mengenai bidang keusahawan yang sememangnya mempunyai potensi yang besar untuk diterokai dan secara tidak langsung dapat mengurangkan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Menyedari hal tersebut. Sehubungan itu. Memantapkan kemahiran murid berasakan elemen ini juga dilihat mampu membuka ruang kepada mereka untuk menerokai dunia tanpa sempadan dalam mendapatkan pelbagai maklumat bagi tujuan pembelajaran dengan hanya berada di dalam bilik darjah sahaja. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 8 . Murid akan didedahkan dengan kemal4an tersebut dalam proses P&P supaya dapat meningkatkan tahap kemahiran murid untuk mendapatkan maklumat dengan berkesan. Menjadi keperluan sejak di bangku sekolah rendah lagi dipupuk semangat berniaga di kalangan murid bagi menggalakkan mereka menceburi bidang ini. persaingan global. S udah sam pai m asa untuk negara mengubah perspektif tersebut. Jika sebelum ini. bilangan siswazah menganggur sebaik sahaja bergraduat di masa hadapan.

Standard kurikulum merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan. Standard kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. 2. kemahiran dan nilai. Standard kurikulum bahasa Malaysia ini merangkumi empat aspek untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu. TAHUN 2011 Guru dipersiapkan untuk menghadapi KSSR TRANSFORMASI kurikulum persekolahan merupakan usaha yang dilakukan bagi memastikan kurikulum tersebut holistik. para jurulatih utama terlebih dahulu diberikan kursus orientasi. kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai murid sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK) sepanjang berada di bangku sekolah rendah. sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan mampu menangani cabaran semasa dan masa depan. 1. bahasa perpaduan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 8. bahasa ilmu dan bahasa pengantar rasmi. bahasa rasmi. Sebagai usaha bagi memastikan transformasi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) di perkukuh serta ditambah baik dan penggunaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) sebagai agen perubahan mampu mencapai objektif. Mengambil contoh sukatan bagi standard kurikulum bahasa Malaysia yang berperanan sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai melengkapkan para guru berhadapan dengan cabaran melaksanakan KSSR. satu lagi kursus orientasi turut dianjurkan pada peringkat negeri oleh jurulatih utama masingmasing mengikut mata pelajaran. Standard pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti p e m b e l a j a r a n d a n pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 9 .

KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 3. Antaranya ialah. iii. Kemahiran berfikir ii. Modul Dengar Tutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa 4. Kementerian Pelajaran telah merangka beberapa strategi pengajaran dan p e m b e l a j a r a n u n t u k dijadikan panduan kepada para pendidik. Kepelbagaian sumber bahan iii. v. yangtepat iv. Berpusatkan murid i. ii. i. memperkaya kosa kata. Pembelajaran yang menyeronokkan melalui pelbagai teknik dan kaedah pengajaran. Berikut adalah aspek KBT yang akan diaplikasikan. Pembelajaran kemahiran bahasa diutamakan ii. iv. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 10 . Pengajaran dan pembelajaran secara didik hibur Berbentuk serampang dua mata: i. Penggunaan tatabahasa. Memperkayakan bahan bacaan Asp e k K em ahi r an bernilai tambah (KBT) masih digunapakai dalam pengajran dan pembelajaran. meningkatkan pemahaman berbahasa dan berkemampuan berkomunikasi secara berkesan dalam perhubungan kehidupan sosial. i. namun dua penekanan telah ditambah daripada sukatan lama. Kepelbagaian teknik pengajaran ii. B a g i m e m a s t i k a n objektif tersebut tercapai. Objektif pembelajaran bahasa Malaysia sekolah r e n d a h yang telah ditetapkan supaya murid dapat menguasai asas berbahasa khususnya murid tahap satu (literasi). Pendekatan modular TAHUN 2011 Merujuk kepada keduadua standard kandungan dan standard pembelajaran yang diorganisasikan dalam bentuk bahagianbahagian yang diasingkan dalam bentuk modul iaitu: i.

Kajian masa depan v. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 11 . Kemahiran membaca dengan kemahiran menulis. Kem ahi ran m en dengar dan bertutur dengan kemahiran menulis. Keusahawanan Sementara itu. beberapa perkara boleh dilakukan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran Antaranya. Dengan ini murid dapat menguasai beberapa i. 1. Cara menterjemahkan pernyataan standard kurikulum  Baca perkataan demi p e r k a t a a n d a l a m setiap pernyataan untuk memahami maksud dan hasrat kurikulum yang terkandung pada pernyataan tersebut secara tersurat dan tersirat. iii. pengayaan. Kecerdasan pelbagai vi. Kreativiti dan inovasi TAHUN 2011 ix. Contohnya. penyerapan. Pembelajaran konstruktivisma vii. kemahiran serentak. Penggabung jalinan kemahiran bertujuan untuk membolehkan murid mengaplikasi dua atau lebih kemahiran bahasa dalam satu masa. Selain aspek kurikulum yang dinyatakan. Kemahiran belajar cara belajar iv. Setiap kemahiran utama dipilih mesti digabung jalinkan dengan kemahiran sampingan dalam setiap aktiviti. Pembelajaran kontekstual viii. ii.   Rancang aktiviti yang sesuai mengikut kemampuan murid.  Pastikan aktiviti yang dirancang tidak tersasar daripada kemahiran yang dipilih dan kehendak kurikulum. pemulihan dan penilaian akan turut digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar agar objektif pembel ajaran bahasa Malaysia sekolah rendah tercapai. konsep 5P iaitu pengabung jalinan. Kemahiran mendengar dan bertutur dengan kemahiran membaca.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH iii.

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 12 . kaedah. 4.  Menggalakkan murid berfikir secara kreatif. Peringkat penyampaian pengajaran  Kaedah penyampaian ilmu menggunakan kaedah didik hibur dan menarik minat murid     Bahan bantu mengajar yang sesuai. Aspek kawalan kelas.  Langkah kedua: Bina objektif pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan k e m a h i r a n ya n g dipilih. dan  Langkah kelima: Fikirkan pendekatan. Aktiviti pengajaran yang sesuai  Menggunakan cara penyampaian yang mudah untuk murid menguasai kemahiran. Penyampaian yang berkesan dan membolehkan majoriti murid menguasai kemahiran yang diperlukan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 2. Aspek komunikasi.   Membentuk murid yang celik ICT dan keusahawanan. seterusnya pilihlah kemahiran fokus dan kemahiran sampingan. strategi serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid.  Berlakunya pemulihan dan penggayaan. Proses penilaian atau pentaksiran secara langsung dan tidak langsung berkaitan ilmu yang disampaikan. Peringkat perancangan pengajaran  TAHUN 2011 Langkah pertama: Fikirkan kemahiran yang akan diajar.  Langkah ketiga: Rancang aktiviti yang berkaitan dengan objektif dan kemahiran ya n g d i p i l i h b e r sesuaian dengan masa pengajaran.  Langkah keempat: Fikirkan KBT yang sesuai dalam pengaja r a n p e m belajaran tersebut. 3. kritis dan inovatif ke a r a h m e l a h i r k a n murid kreatif' dan inovatif.

vokal berganding. 6.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 5. Mendengar. 9. mengecam. mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul. i. Mengapa perlu refleksi? Untuk melihat sama ada objektif tercapai atau tidak. Penyampaian berkesan     TAHUN 2011 Mestilah mudah difahami oleh murid. ii. Mendengar. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai 2011 bermula dengan tahun satu di semua sekolah rendah seluruh negara telah memperkenalkan kemahiran mendengar dan bertutur sebagai elemen baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran ( & ) P P. iii. mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. diftong. Peringkat Selepas Pengajaran   A d a n y a p r o s e s refleksi. Jika tidak tercapai mengapa?     Adakah kaedah penyampaian terdapat kelemahan? Adakah objektif terlalu tinggi ditetapkan? Adakah aktiviti dan k e m a h i r a n ya n g dipihh tidak sesuai? Akhirnya memberi peluang kepada guru membaiki kelemahan yang ada bagi pengajaran berikutnya. Dapat menarik tumpuan murid. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. memahami. Aktiviti mudah dilaksanakan. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. Kementerian Pelajaran (KPM) telah menetapkan objektif standard pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur yang perlu bagi memasti keberkesanan KSSR ini. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 13 . digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. Antara objektif tersebut adalah. Mendengar. Mendengar. Kemahiran mendengar dan bertutur. Aktiviti yang menarik dan disukai oleh murid. iv.

kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. i. Bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat. jelas. tepat dan. membolehkan murid menunjukkan kefahaman mereka melalui bahasa. aksi atau cara-cara lain yang berkesan. kata panggilan. Kemahiran mendengar hendaklah dijalankanbersama-samakemahiran lain. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 14 . Terdapat 10 prinsip kemahiran mendengar Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. jeda dan tatabahasa. ii. pesanan. vii. Bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi diksi. intonasi. TAHUN 2011 Mendengar. vii. v. dan pertanyaan dengan betul. Setiap aktiviti dan kemahiran. viii. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. 10. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan. Guru harus memberi peluang kepada murid berlatih mendengar sebanyak yang mungkin dan berserta dengan motivasi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dan viii. ix. Memberi peluang murid terlibat secara aktif agar dapat mempercepatkan penguasaan kemahiran. memahami dan memberikan respon secara lisan atau gerak lake berdasarkan arahan. iv. x. vi.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH v. Bertutur dengan bahasa yang mudah. iii. Berbicara untuk menyampaikan maklurnat tentang sesuatu perkara dengan tepat menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. vi. Latihan yang dijalankan hendaklah berteraskan tugasan yang boleh membawa kepada sesuatu aktiviti.

iaitu 1. Perkembangan kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. Mengenal sikap dan perasan orang yang bercakap. Mengenal perhubungan orang yang berinteraksi. memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respons. iv. Menjalankan perintah dan permintaan. TAHUN 2011 Kemahiran mendengar Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 11. ii. iv. v. Melakukan sesuatu yang disuruh. Mengesan urutan maklumat. Bertindak terhadap soalansoalan mudah. Perkembangan kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. v. Kanak-kanak menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya. Mengenal maklumat khusus. Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat. rangkai kata dan ayat-ayat. Proses penguasaan bahasa ini perlu diutamakan dalam pengajaran bahasa. dan dia cuba meniru dan menuturnya berulang kah apa yang didengar daripada orang yang berada disekelilingnya. Peringkat Awal Mengecam. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 15 . iii. i. selepas itu mengajuk dan seterusnya bercakap. vi. makna perkataan. mengajuk memilih bunyi. Peringkat Pertengahan Mengecam. Mendengar dan mengecam. dan mengingat fakta. iii. i. vi. Mengenal sebab dan akibat. 2. ii.

perkataan dan ayat yang yang didengar. Lisan adalah percakapan atau pertuturan yang merupakan kegiatan melahirkan bahasa melalui suara atau sebutan. Penekanan juga diberi epada penggunaan tatabahasa yang betul. v. Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi. iaitu 1. Apabila mempunyai keinginan mempelajari sesuatu bahasa. vii. jelaslah bahasa tujuan mempelajari lisan bukan hanya setakat mempelajari bahasa itu tetapi untuk mencapai tahap kompetensi dalam komunikasi. Mentafsir maksud orang yang bercakap. keupayaan bertutur akan terjadi. Mentafsir tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai struktur nahu. Melafazkan. Kemahiran bertutur merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan. Perkembangan kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada tiga peringkat.dan menulis. Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan. Peringkat Awal i. Mengenal isi-isi penting. menyampaikan maklumat. iii. Kemahiran bertutur Kemahiran lisan adalah aspek kemahiran bahasa yang penting dan utama serta merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh kanakkanak sebelum mempelajari kemahiran lain seperti kemahiran membaca. Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. Mengenal peranan dan perhubungan orang yang bercakap. iv. Peringkat Maju i. TAHUN 2011 12. pendapat. mengajuk. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan yang betul secara sopan dan ertatasusila.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 3. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 16 . ii. keupayaan bercakap akan berlaku. Oleh itu. Begitu juga apabila mahu membuat perhubungan atau interaksi dengan orang lain. vi.

pendapat atau pandangan mudah. pengalaman. Menyoal dan menjawab soalan. Menyampaikan komen. TAHUN 2011 Membuat ayat mengenai diri sendiri dan membuat ayat daripada gambar. Mengambil bahagian dalam perbincangan.objek dan lain-lain. Bercerita berdasarkan gambar dan pengalaman. vi. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 17 . Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Mendeskripsi sesuatu peristiwa. v. iii. Bertindak terhadap soalan mullah. vi. kejadian. Peringkat Pertengahan. laporan atau ulasan. Mengambil bahagian alam drama atau lakonan. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Peringkat Maju i. iv. Memberi ucapan pendek. Membuat diskripsi tentang objek atau gambar. Memberi ulasan. i. v. iii. ii. vii. ii. Perbualan mudah. perbualan atau dialog. iv.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ii. Mendeklamasi puisi. 3. Memberi komen mudah. 2. iv. iii.

Selain itu. pengukuhan dan penggayaan dilaksanakan mengikut keperluan murid bagi memastikan murid mencapai standard yang ditetapkan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 13. pengurus kurikulum. berasaskan pembelajaran secara konstruktivisme. Pengajaran dan Pembelajaran menarik. Pendekatan yang digunakan mesti memberi peluang pembelajaran yang menyeronokkan serta mengambil kira kepelbagaian. pentaksiran holistik KURIKULUM Standard Sekolah Rendah (KSSR) menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan. Penekanan. Teaming seperti inkuiri penemuan. pembelajaran (P&P) yang memberi lebih penekanan serta kesan terhadap murid-murid. Guru-guru pula perlu memberi penumpuan kepada pembelajaran yang berpusatkan kepada murid itu sendiri dan menyediakan ruang serta peluang pembelajaran yang tidak terhad kepada mereka. Kejayaan KSSR sangat memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pelaksana. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. ibu bapa dan pihak berkepentingan. Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Aktiviti pemulihan. pembelajaran kepada hands-on projek. kecerdasan murid-murid tersebut. pembelajaran masteri dan pembelajaran luar bilik darjah amat diperlukan bagi murid-murid ini untuk menjalani proses P&P yang lebih menarik. pembelajaran secara kontekstual. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 18 . KSSR turut memberi penegasan kepada perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah bagi menjadikan P&P lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan.

Buku teks ini mula dibekalkan pada 23 Ogos lalu. Proses pembekalan untuk kesemua negeri dijangka selesai pada minggu kedua Disember ini. la melibatkan Japan penerbit swasta dan Dewan Bahasa dan Pustaka yang merangkumi 22 judul buku tahun satu. Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 30 peratus proses pembekalan telah berjaya diselesaikan. Manakala bagi Sarawak. Bahagian Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia akan memastikan pembekalan buku teks berkenaan sampai dan diterima oleh semua sekolah di seluruh negara supaya is dapat digunakan persekolahan tahun 2011. Senarai buku teks KSSR kegunaan tahun satu mulai 2011 Ciri-ciri buku teks KSSR pada hari pertama sesi         Terdapat dalam dua komponen iaitu buku teks dan buku aktiviti Mengandungi nota guru untuk membantu cikgu menjalankan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan Mengandungi rujukan halaman buku aktiviti ke buku teks dan buku teks ke buku aktiviti Mengandungi pelbagai aktiviti pengukuhan. menyurih dan mewarna Maklumat asal dimuatkan bersebelahan dengan kandungan teks bagi memudahkan guru membuat rujukan Setiap kemahiran barn yang diperkenalkan akan diikuti den gan penilaian mudah untuk menaakul atau membuka kepada perbincangan Penulisan berbentuk modular di mans persembahan kandungan berdasarkan pencapaian standard pembelajaran bagi subjek yang berkaitan Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 19 . TAHUN 2011 Bekalan buku teks selesai Disember 2010. pengayaan dan cadangan aktiviti pemulihan Buku aktiviti menggalakkan murid untuk menggunakan kemahiran psikomotor seperti menggunting. menampal.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 14. PEMBEKALAN buku teks Kurikulum S t andard S ekol ah R endah (KSSR ) 2011 ke sekolah-sekolah telah melebihi 80 peratus selesai di Semenanjung Malaysia.

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 20 . Dunia Sains dan Teknologi. Semua sekolah diwajibkan untuk mengikuti dokumen standard bagi setiap kurikulum KSSR. Sehubungan itu. Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun. Terdapat 1. kurikulum disusun dalam bentuk Modul Teras Asas. Menurut kementerian. menyeronokkan dan bermakna. permintaan daripada murid dan prasarana sekolah. Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK). Manakala Modul Teras Tema melibatkan Dunia Kesenian. Dunia Muzik. Pendidikan Jasmani. Modul Elektif pula ialah Bahasa Arab. Modul Teras Asas merangkumi sembilan mata pelajaran iaitu Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. Mulai 2011.380 minit seminggu iaitu mengikut satu waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) 30 minit. KSSR akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan pelajar sekolah tahun satu. Matematik. Bahasa Cina. Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. Semua sekolah perlu menyediakan jadual waktu mengikut masa ditetapkan KSSR. KSSR telah melalui proses transformasi dan surat pekeliling mengenainya telah diedarkan. Dunia Seni Visual. Bahasa Tamil. beberapa disiplin ilmu digabungkan untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik.380 minit seminggu TAHUN 2011 KEMENTERIAN Pelajaran akan melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di sekolah rendah seluruh negara mulai 2011 ini. Dalam KSSR. Setiap kandungan kurikulum telah diperkukuh dan ditambah baik. la juga meliputi perlaksanaan sekurang-kurangnya satu bahasa dalam modul efektif mengikut kesediaan sekolah terutama dalam penyediaan guru.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 15. jumlah masa yang diperuntukkan pula ialah selama 1. Pada tahap satu. Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK). Surat pekeliling ikhtisas bilangan 11 2010 telah dikeluarkan bagi memaklumkan kepada guru besar dan guru-guru mengenai perlaksanaan KSSR itu. Modul Teras Tema dan Modul Elektif.

lban/B. Kadazandusun Perhimpunan Jumlah 10 Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 21 .Arab/BCSK/BTSK/B.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 16. Peruntukan masa KSSR TAHUN 2011 BIL MODUL MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK 360 300 180 180 60 30 180 60 30 60 90 30 1380 SJKC 300 150 360 120 120 60 30 180 60 30 60 30 1380 SJKT 300 150 360 120 120 60 30 180 60 30 60 30 1380 MODUL TERUS ASAS 1 Bahasa Malaysia 2 Bahasa Inggeris 3 Bahasa Cina Bahasa Tamil 4 Pendidikan Islam 5 Pendidikan Moral 6 Pendidikan Jasmani 7 Pendidikan Kesihatan 8 Matematik MODUL TERUS TEMA 9 Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi B.

Fokus juga diberikan kepada penguasaan kernahiran membaca. kandungan. kaedah pentaksiran. bersikap patriotik. menghayati dan mengamalkan semangat perpaduan dan cintakan negara. KSSR juga diperkenalkan untuk menangani isu-isu pendidikan seperti kepadatan jadual waktu. beretika. bahan dan pengurusan kunkulum di sekolah. Penghayatan serta pengukuhan nilai seperti perpaduan. TAHUN 2011 Soal jawab mengenai KSSR Mengapa KSSR perlu diperkenalkan ? Adakah kurikulum yang sedia ada tidak cukup baik? Transformasi kurikulum kebangsaan dilaksanakan sebagai usaha menyusun semula dan menambah baik Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sedia ada. alam sekitar dan patriotisme juga diberi tumpuan. (3M) dan kemahiran yang keempat iaitu kemahiran menaakul. keusahawanan. organisasi. pengurangan bilangan mata pelajaran. peruntukan masa. KSSR digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta mengekalkan prinsip-prinsip KBSR. Selain itu murid juga boleh berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. dibekalkan dengan pengetahuan. Murid juga digalakkan meningkatkan penglibatan dalam kokurikulum dan kegiatan luar bilik darjah. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) merupakan kurikulum yang dinamik dan digubal bagi memastikan anak didik di sekolah dibekalkan dengan ilmu yang relevan dengan keperluan dan cabaran abad ke. dan kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). bilangan mata pelajaran yang banyak serta keterlaluan penekanan kepada kecemerlangan akademik.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 17. KSSR member penekanan kepada pembelajaran menyeronokkan. KSSR juga memastikan murid berupaya menguasai kemahiran nilai tambah seperti kreativiti dan inovasi. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 22 . mempunyai keyakinan dm. Transformasi kurikulum adalah untuk memastikan round. KSSR merupakan penambahbaikan dalam aspek reka bentuk. serta memberi perhatian kepada pentaksiran berasaskan sekolah. Kurikulum transformasi ini dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). pedagogi. menulis dan mengira.21. kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21.

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 23 .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Bagaimana pihak sekolah akan menilai inovasi dan kreativiti pelajar di luar konteks Buku Teks? Adakah guru diberi kebebasan untuk mentafsir KSSR menurut fahaman masing-masing? KSSR memastikan proses kreatif dan inovatif diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di bilik darjah supaya menjadi amalan dan budaya dalam kalangan murid. kecerdasan yang pelbagai dan lokasi sekolah untuk disesuaikan dengan kandungan kurikulum. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif  kebolehan untuk menggunakan daya imaginasi. guru perlu mengambil kira keperluan murid yang mempunyai Tatar belakang berbeza. Dalam konteks ini. Guru boleh menggunakan pelbagai pendekatan bagi memastikan murid mencapai standard yang telah ditetapkan bagi setiap mata pelajaran. idea kreatif dan pemikiran kreatif    kebolehan untuk menghasilkan idea yang tulen. Antara ciri murid yang boleh dinilai sebagai seorang yang kreatif dan inovatif adalah seperti berikut:  kebolehan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. ash atau baru kebolehan meneroka bidang & teknologi baru kebolehan mencari jawapan yang bukan konvensional   kebolehan mencerna idea bagi menyelesaikan tugasan kebolehan mencari penyelesaian berdasarkan penaakulan imaginasi & visualisasi Guru perlu memahami hasrat KSSR dan berupaya mentafsir dan menterjemahkan kandungan kurikulum sewaktu proses P&P.

pengitlakan dan kesimpulan serta. Apakah kriteria yang digunakan untuk mengukur kreativiti pelajar? Antara. penilaian. analisis. idea kreatif dan pemikiran kreatif kebolehan untuk menghasilkan idea. ash atau baru kebolehan meneroka bidang & teknologi baru kebolehan mencari kebolehan mencema idea bagi menyelesaikan tugasan kebolehan mencari penyelesaian berdasarkan penaakuIan imaginasi & visualisasi Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 24 .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Dalam KSSR. sintesis. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. bersifat 'hands-on" dan "experiencial learning" yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dapat menonjolkan kemahiran menaakul untuk meningkatkan keberkesanan murid membuat interpretasi. masalah Konstruktivisme Kontekstual Pengajaran Berasaskan Masa Depan Pembelajaran Berasaskan Projek Pendekatan pengajaran.  kebolehan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. bagaimana guru dapat menonjolkan unsur kreatif dan kritis pelajar melalui P&P? Guru perlu menggunakan pendekatan seperti berikut:       Inkuiri penemuan Penyelesaian. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif      kebolehan untuk menggunakan daya imaginasi. kriteria murid yang boleh dinilai sebagai seorang yang kreatif dan Inovatif adalah seperti. yang tulen.

6 Tunjang Gambarajah Reka Bentuk KSSR Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 25 .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Bagaimana KSSR dapat memupuk kepimpinan dan sahsiah diri pelajar sama ada melalui kurikulum mahupun kokurikulum? Tunjang Keterampilan Diri dalam KSSR (rujuk gambarajah Reka Bentuk KSSR) memastikan murid dididik dan dibimbing agar memiliki daya kepimpinan dan sahsiah diri yang tinggi melalui kurikulum dan aktiviti kokurikulum.

NGO & Warga Pendidik. IAB. Penyebaran Umum kepada. TV3 Penerbitan bahan: brosur. cd Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 26 . Hari temu Pelanggan. BPSH. taklimat     Teknologi Maklumat dan Komunikasi: laman web KSSR. Strategi yang akan dijalankan untuk pendedahan masyarakat umum.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Apakah persiapan yang telah dilakukan untuk melaksanakan KSSR? Sudahkah guru-guru yang terbabit dilatih? KPM menjalankan pelbagai strategi dan persiapan bagi memastikan KSSR dapat dilaksanakan sebagaimana dihasratkan. Antara strategi yang dijalankan adalah seperti berikut:- A. Kursus Orientasi KSSR kepada:   Jurulatih Utama . masyarakat. iklan Media Elektronik: ASTRO. ialah:  Interaksi bersemuka: Perayaan Hari Guru. buku penerangan. LPM. JNJK. majalah. BPG. PPD Bahagian KPM — IPGM. ibu bapa. RTM. pameran. Kursus Pendedahan KSSR    Guru Besar dan pentadbir sekolah Jabatan Pelajaran Negeri. Program Jom Heboh TV3.semua mata pelajaran Guru mata pelajaran B. Perhimpunan Kebangsaan Guru 1Malaysia. BBT C. laman web BPK Media Cetak: akhbar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->