ULASAN 1.

0 Pengenalan Dalam Masalah Pendidikan 2005, Universiti Malaya, Mahzan Arshad telah menulis mengenai Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Literasi Bahasa Melayu. Penulis telah menimbulkan beberapa permasalahan dan mengupas penggunaan teknologi sebagai media pengajaran dan pembelajaran pada masa kini termasuklah dalam Bahasa Melayu. Senario pembelajaran di sekolah pada hari ini telah mengalami revolusi dan beralih kepada penggunaan teknologi informasi secara meluas. Hampir setiap matapelajaran kini memiliki alat bantu menggunakan teknologi. Oleh yang demikian, adakah peranan guru semakin berkurangan? Teknologi tidak harus disalahertikan dengan mengambil kesempatan di atas kemudahan yang ada. Peranan guru masih berterusan dalam usaha memberi kefahaman kepada para pelajar. Teknologi didefinisikan sebagai suatu alat yang sistematik dalam

pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran (p&p). Penerapan teknologi dalam pendidikan bertujuan melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Terdapat variasi bentuk pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Guru harus memilih dan menentukan teknologi yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Guru perlu faham bahawa

penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran bukan bertujuan menghapuskan peranan guru tetapi bertujuan memberi kemudahan dan merangsang pembelajaran murid ke tahap maksima. Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang menarik sudah pasti berjaya menarik minat pelajar. Sesungguhnya peranan guru dalam bilik darjah tidak dapat dihapuskan walaupun wujudnya kemudahan dan alat bantu mengajar yang menarik serta melengkapkan pengajaran guru.

1

didapati bahawa teknologi digunakan untuk tujuan pembelajaran dal pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan Bahan Teknologi dalam Pendidikan Literasi Bahasa M elayu. Dalam menentukan bahan bantu belajar yang akan digunakan.Faedah Penggunaan Teknologi dalam Bahasa Melayu. Berdasarkan kajian-kajian yang terdahulu. Selain itu. Ia dapat merangsang deria pelajar dan menjadikan pelajar lebih aktif. guru dapat meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran dan menghilangkan rasa bosan pelajar. Kualiti pembelajaran meningkat dengan adanya teknologi semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Beberapa pertimbangan dinyatakan oleh penulis bagi menentukan kesesuaian bahan teknologi yang akan digunakan dalam kelas literasi. 83 peratus menunjukkan bahawa pelajar yang menggunakan deria pengelihatan lebih mudah menerima ilmu dan minat terhadap pembelajaran bertambah akibat penggunaan deria pengeliahatan secara maksima. pendengaran dan penuturan. guru tersebut perlu mengenalpasti bahawa bahan yang dipilih itu dapat memberikan kesan positif terhadap pelajar. Kualiti pengajaran guru menjadi lebih tersusun dan berkesan. Teknik pengajaran juga dapat diubah-ubah tanpa menjejaskan kualiti kandungan dan matlamat dan kemahiran literasi yang hendak dicapai. Ia bertujuan merangsang minda pelajar dan melibatkan deria seperti pengelihatan. Selain itu juga masa pembelajaran dapat diuruskan dengan baik menggunakan teknologi yang menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih terancang. 2 .

Guru perlu memikirkan pemilihan domain literasi yang hendak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan tahap pelajar. terdapat perisian khas bagi membantu murid pencapaian tinggi dan rendah ini mengikut kemampuan. Walaubagaimanapun guru tidak seharusnya membazirkan masa dengan hanya menyalin soalan yang terdapat di dalam buku kepada bentuk teknologi. Kajian secara eksperimental yang pernah dilaksanakan mendapati pelajar yang berpencapaian tinggi dan rendah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam pencapaian mereka dengan adanya penggunaan teknologi sebagai bahan bantu belajar. 3 . 2003). Namun demikian. Sebagai contoh iklan di internet dapat digunakan bagi meningkatkan kemhairan analisis dan perbandingan. Ia boleh dimuat turun dari laman sesawang.Objektif Pembelajaran Banyak kajian menunjukkan bahawa audio dapat meningkatkan kemahiran lisan pelajar berbanding dengan teknik pengajaran tradisional ( Mahzan Arshad. Tahap Pencapaian Pelajar Penggunaan bahan teknologi ini didapati tidak begitu membantu secara maksima bagi murid cemerlang ataupun lemah. Menentukan Isi Kandungan dan Domain Kemahiran Literasi. Ia hanya sesuai bagi kelas normal.

Kini sinar laser atau pen sinar elektrik mampu menggantikan semua medium konvensional yang dinyatakan. masyarakat menggunakan papan batu. atau papan hitam sebagai media penulisan. Walaubagaimanapun penulis menyatakan bahawa papan tulis masih lagi digunakan sehingga hari ini kerana ia bersifat mesar pengguna dan berguna bagi menzahirkan ide -ide spontan guru mahupun pelajar. Seorang guru perlu bersedia dan mengetahui akan keupayaan penggunaan teknologi yang dipilih dapat dilaksanakan di kelas yang berkenaan atau tidak. Terdapat pelbagai bahan teknologi yang digunakan dalam literasi Bahasa Melayu seperti penggunaan papan elektronik. Papan tulis pula digantikan dengan papan layar yang boleh ditarik ke atas dan ke bawah. Selain kosnya yang murah. jika kelas tersebut tidak mempunyai pendawaian elektrik yang sempurna maka adalah tidak wajar guru melaksanakan penggunaan bahan teknologi kerana ia akan membahayakan pelajar. Pada masa dahulu. Sebagai contoh. papan kapur.Menentukan Aspek Teknikal Guru perlu bersedia dengan pelan pengajaran lain sekiranya bahan teknologi yang dirancang tidak dapat berfungsi dengan baik. Ciri Fizikal Bahan Teknologi. Jenis Teknologi dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Bahasa Melayu. tiada latihan teknikal diperlukan untuk menggunakan papan tulis. Guru perlu bersedia terlebih dahulu sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. 4 .

LCD dan sebagainya. Antara aktiviti yang boleh dijalankan dalam bilik darjah ialah komputer sebagai simulasi iaitu menggunakan persembahan elektronik. Penerbitan bahan yang dihasilkan oleh guru boleh menjadi koleksi. bahan grafik seperti gambar dan carta turut memainkan peranan sebagai teknologi yang berkesan dalam literasi Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan model juga merupakan alternatif teknologi dalam literasi Bahasa Melayu.Selain papan elektronik. Penggunaan teknologi pandang dengar memberi kesan terhadap visual dan audio pelajar. Pembagai program khusus dibina bagi membantu pelajar menguasai pembelajaran mengikut tahap masing-masing. video. penyelidikan juga merupakan salah satu kemahiran yang melibatkan penggunaan teknologi secara meluas. Teknologi yang tidak dapat dipisahkan lagi dari masyarakat hari ini iaitu komputer dan internet mempunyai begitu banyak faedah sama ada dalam bidang pembelajaran mahupun kehidupan seharian. Tatabahasa dan ejaan dapat ditingkatkan dengan penggunaan perisian yang dibekalkan. Komputer ini boleh digunakan bagi memperkayakan teknik pengajaran dan memudahkan pelajaran difahami. Model ini tidak lagi berbentuk buku sahaja tetapi dibentuk menggunakan teknologi seperti laman sesawang yang memuatkan model untuk dirujuk oleh pelajar. Ia boleh ditonton dan dilihat berulang-ulang. 5 . Sesuatu konsep dapat dijelaskan dengan mudah menggunakan carta dan grafik. Alat Pandang Dengar Elektronik sangat popular dalam literasi bahasa kerana pelbagai bahan dapat digunakan seperti pemain cakera padat. majalah dan sebagainya. Selain itu.

Namun demikian. Aplikasi komputer yang kurang dalam pengajaran bahasa di sekolah-sekolah adalah disebabkan guru-guru tidak mempunyai kemahiran dan latihan yang secukupnya (Norizan Abdul Razak. Ia dilihat sebagai satu wadah baharu dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif dan usaha kerajaan dalam meningkatkan kualiti pengajaran guru-guru di Malaysia. Sarawak menunjukkan bahawa responden memberikan respon yang positif dan hasil kajian mendapati bahawa guru-guru Bahasa Melayu memerlukan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. pelajar mahupun ibu-bapa. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru -guru Bahasa Melayu yang pernah menghadiri kursus ICT lebih bersikap positif dan bersedia menggunakan ICT dalam pengajaran mereka berbanding dengan guru -guru yang tidak pernah menghadiri kursus 6 .0 PERBINCANGAN Penggunaan bahan teknologi informasi (ICT) dalam literasi Bahasa Melayu sememangnya disambut baik oleh golongan warga pendidik.2. Dengan ini. Sebuah kajian yang pernah dijalankan terhadap guru-guru Bahasa Melayu di Daerah Bintulu. kajian tersebut juga mendapati bahawa ramai guru masih belum begitu yakin terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Namun demikian terdapat kajian yang membuktikan bahawa tahap kesediaan guru Bahasa Melayu dalam penggunaan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka masih di tahap sederhana. 1997). kerajaan perlu melipat gandakan usaha menangani masalah tersebut terutama di kalangan guru-guru. Satu kajian yang membuktikan bahawa kesediaan guru menggunakan teknologi maklumat di dalam pengajaran bahasa ke atas 392 orang guru bahasa menunjukkan majoritinya guru-guru masih takut untuk menggunakan komputer dalam pengajarannya.

Kajian ini turut disokong oleh Padraig & Mark (2007) yang mendapati bahawa terdapat 35% .40% guru sekolah menengah mengakui mereka langsung tidak pernah menggunakan komputer sama ada di sekolah mahupun di luar sekolah. kajian Becker dan Watt (1996) mendapati kewujudan sikap negatif guru dis e babkan oleh guru t elah s ebati dengan kaedah tradisional dan sukar untuk membuat penyesuaian dengan teknologi instruksional. Antaranya adalah kekurangan perisian yang menggunakan Bahasa Melayu termasuklah CD interaktif bagi matapelajaran Bahasa Melayu. Selain itu. Begitu juga dengan dapatan kajian ol eh Russ el dan Bradl ey (1997) dala m Al exandra (2006) melaporkan bahawa ramai guru yang tidak menggunakan komputer disebabkan mereka kekurangan keyakinan diri ataupun berasa takut akan komputer. Dapatan kajian ini disokong oleh hasil kajian Zulkifli dan Raja Maznah (1994). Masih terdapat kekangan dalam usaha menerapkan unsur ICT dalam pengajaran di bilik darjah. mendapati guru -guru yang tidak mempunyai pengalaman dengan komputer kebiasaannya mempunyai sikap yang negatif dan tahap kebimbangan yang tinggi terhadap komputer. Pilihan yang ada adalah 7 . Ini sejajar de ngan pendapat Summer (1990) dalam Christensen (1997) bahawa satu daripada sebab utama guru bersikap negatif terhadap komputer disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang berkenaan. Kajian Becker dan Watt (1996) telah disokong oleh Norin (2004) yang menyatakan kebanyakan guru yang berpengalaman telah mempunyai persepsi sendiri (mind-set) tentang kaedah pengajaran yang disukai mereka. Manakala guru-guru Bahasa Melayu yang tidak pernah menghadiri kursus ICT mempunyai sikap negatif terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran.ICT kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan serta kemahiran untuk mengendalikan komputer dan mengaplikasikan ICT dalam pengajaran.

Pusat Perkembangan Kurikulum telah menggariskan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan seperti ini biasanya melibatkan teori Konstruktivisme. Pendekatan ini memberi peluang murid berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah dengan berdikari dan ide-ide masing-masing. Alat ICT yang selalu digunakan untuk pembelajaran tutorial ialah komputer dan perisian pendidikan sama ada yang disimpan di dalam CD-ROM. Kita harus melihat bahawa ICT sangat memainkan peranan dalam mewujudkan masyarakat yang mahir dalam penggunaan teknologi. Dalam pendekatan ini guru perlu merancang dan bersedia dengan bahan pembelajaran lebih awal bagi mengelakkan kegagalan pelaksanaan p&p.terhad. 8 . Terdapat empat peranan utama ICT. ICT untuk Pembelajaran Tutorial. Dalam pembelajaran ini. murid diberi peluang untuk meneroka sendiri aplikasi bahanbahan ICT bagi membantu pembelajaran mereka. Pembelajaran ini juga melibatkan ekspositori iaitu pendedahan. cakera keras ataupun laman web. bidang bahasa turut memainkan peranannya dalam usaha melahirkan generasi berteknologi. ICT untuk Pembelajaran Penerokaan. Guru memainkan peranannya sebagai penyampai dan murid pula sebagai penerima maklumat. Guru menggunakan bahan seperti cakera padat sebagai alat bantu belajar dan guru mengawalnya. Oleh itu.

9 . Computer Aided Design (CAD) dan lain-lain juga termasuk dalam kategori alat aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu murid melaksanakan aktiviti pembelajaran. ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apab diguna ila untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar. dan kombinasi pelbagai mod. Contohnya penggunaan perisisan aplikasi umum seperti pemproses perkataan oleh murid dalam menghasilkan karangan atau penggunaan perisian hamparan elektronik untuk memplot graf.ICT sebagai Alat Aplikasi Penggunaan ICT juga digunakan bagi memudahkan pembelajaran murid dan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mencabar. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk . audio.Kemajuan ICT pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks. Perisian aplikasi khusus seperti editor grafik. Pembelajaran seperti ini membuka peluang kepada murid-murid untuk belajar secara maya dan berhubung dengan dunia luar. video. Murid juga boleh berhubung dengan guru matapelajaran secara maya. ICT sebagai Alat Pemudah Komunikasi. grafik.

kita dapati bahawa penggunaan bahan literasi dalam pengajaran Bahasa Melayu amat penting bagi setiap murid. Dalam arus globalisasi hari ini. diharapkan Bahasa Melayu akan terus berkembang dari segi pendaftaran perkataan atau istilah teknologi dalam Bahasa Melayu. Pendidikan tanah air telah mengalami revolusi daripada corak pembelajaran masa lampau namun bukan semua corak pembelajaran tradisional tidak perlu diamalkan lagi. Garis panduan 10 . Tidak mustahil penggunaan istilah teknologi dalam Bahasa Melayu digunapakai di seluruh Asia Tenggara jika kita terus berusaha memperkembangnya. Literasi ICT dalam Bahasa Melayu merupakan satu keperluan masa kini dan merupakan satu corak pembelajaran interaktif yang menarik minat murid. Ia merupakan sesuatu yang masih baharu dan seiring dengan modenisasi masa kini. adalah sangat perlu bagi semua guru menguasai dan memahami bahawa literasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu . Ternyata sekali ia menarik minat sebilangan besar murid.Kesimpulan Oleh yang demikian. Dengan adanya pendidikan literasi ICT dalam Bahasa Melayu ini. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan mencabar minda murid. corak pembelajaran sudah berubah iaitu penggunaan teknologi disambut baik oleh seluruh warga pendidik dan menerapkan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Penerapan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bukan satu perkara yang asing lagi dalam arus pendidikan pada hari ini. Banyak faedah yang dapat diperolehi daripada literasi ICT dalam Bahasa Melayu seperti penulisan menjadi lebih mudah kerana terdapat perisian khusus yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya penulisan. Oleh yang demikian. Selain itu. pembelajaran interaktif juga memberikan satu impak yang efektif terhadap murid -murid. Kefahaman yang lebih tinggi dan penguasaan sesuatu pelajaran dapat dilihat dengan lebih jelas dan ketara.

yang disediakan oleh PPK amat berguna dalam membimbing guru dalam penerapan ICT dalam pengajaran. 11 .

Masalah Pendidikan. Xxiv. Melvina Chung Hui Ching. 1 & 2. http://kdp. Tidak diterbitkan. Tidak diterbitkan.ppk. 12 .Bibliografi Abdul Wahab Ismail Gani. Hasrina Mustafa. Universiti Malaya. Kamaliah Hj. No. Kajian Malaysia. Universiti Malaya. 2005.kpm. Sikap Guru Bahasa Malaysia Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran di Sekolah-sekolah Rendah Bintulu.my http://www. Siarap. Sarawak). 2006 Mahzan Arshad. Sarawak (The attitudes of Bahasa Malaysia teachers towards the usage of Information Technology and Communication (ICT) in teaching primary school in Bintulu.net Norhazidah Binti Awang. 2005. Vol. Pengunaan Teknologi Dalam Pendidikan Literasi Bahasa Melayu. Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang (Computer Usage In Teaching And Learning Among Secondary School Teachers: A Case Study In Penang) .ppdbesut. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Menengah Damansara Jaya. UKM. Jamaludin Badusah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful