ULASAN 1.

0 Pengenalan Dalam Masalah Pendidikan 2005, Universiti Malaya, Mahzan Arshad telah menulis mengenai Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Literasi Bahasa Melayu. Penulis telah menimbulkan beberapa permasalahan dan mengupas penggunaan teknologi sebagai media pengajaran dan pembelajaran pada masa kini termasuklah dalam Bahasa Melayu. Senario pembelajaran di sekolah pada hari ini telah mengalami revolusi dan beralih kepada penggunaan teknologi informasi secara meluas. Hampir setiap matapelajaran kini memiliki alat bantu menggunakan teknologi. Oleh yang demikian, adakah peranan guru semakin berkurangan? Teknologi tidak harus disalahertikan dengan mengambil kesempatan di atas kemudahan yang ada. Peranan guru masih berterusan dalam usaha memberi kefahaman kepada para pelajar. Teknologi didefinisikan sebagai suatu alat yang sistematik dalam

pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran (p&p). Penerapan teknologi dalam pendidikan bertujuan melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Terdapat variasi bentuk pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Guru harus memilih dan menentukan teknologi yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Guru perlu faham bahawa

penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran bukan bertujuan menghapuskan peranan guru tetapi bertujuan memberi kemudahan dan merangsang pembelajaran murid ke tahap maksima. Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang menarik sudah pasti berjaya menarik minat pelajar. Sesungguhnya peranan guru dalam bilik darjah tidak dapat dihapuskan walaupun wujudnya kemudahan dan alat bantu mengajar yang menarik serta melengkapkan pengajaran guru.

1

Kualiti pembelajaran meningkat dengan adanya teknologi semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam menentukan bahan bantu belajar yang akan digunakan. Beberapa pertimbangan dinyatakan oleh penulis bagi menentukan kesesuaian bahan teknologi yang akan digunakan dalam kelas literasi. Pemilihan Bahan Teknologi dalam Pendidikan Literasi Bahasa M elayu. Teknik pengajaran juga dapat diubah-ubah tanpa menjejaskan kualiti kandungan dan matlamat dan kemahiran literasi yang hendak dicapai. Selain itu juga masa pembelajaran dapat diuruskan dengan baik menggunakan teknologi yang menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih terancang. 2 . Ia bertujuan merangsang minda pelajar dan melibatkan deria seperti pengelihatan. guru dapat meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran dan menghilangkan rasa bosan pelajar.Faedah Penggunaan Teknologi dalam Bahasa Melayu. pendengaran dan penuturan. 83 peratus menunjukkan bahawa pelajar yang menggunakan deria pengelihatan lebih mudah menerima ilmu dan minat terhadap pembelajaran bertambah akibat penggunaan deria pengeliahatan secara maksima. guru tersebut perlu mengenalpasti bahawa bahan yang dipilih itu dapat memberikan kesan positif terhadap pelajar. Selain itu. Berdasarkan kajian-kajian yang terdahulu. Kualiti pengajaran guru menjadi lebih tersusun dan berkesan. didapati bahawa teknologi digunakan untuk tujuan pembelajaran dal pengajaran dan pembelajaran. Ia dapat merangsang deria pelajar dan menjadikan pelajar lebih aktif.

3 . Kajian secara eksperimental yang pernah dilaksanakan mendapati pelajar yang berpencapaian tinggi dan rendah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam pencapaian mereka dengan adanya penggunaan teknologi sebagai bahan bantu belajar. 2003). Namun demikian. Ia hanya sesuai bagi kelas normal. Tahap Pencapaian Pelajar Penggunaan bahan teknologi ini didapati tidak begitu membantu secara maksima bagi murid cemerlang ataupun lemah.Objektif Pembelajaran Banyak kajian menunjukkan bahawa audio dapat meningkatkan kemahiran lisan pelajar berbanding dengan teknik pengajaran tradisional ( Mahzan Arshad. Ia boleh dimuat turun dari laman sesawang. Guru perlu memikirkan pemilihan domain literasi yang hendak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan tahap pelajar. terdapat perisian khas bagi membantu murid pencapaian tinggi dan rendah ini mengikut kemampuan. Sebagai contoh iklan di internet dapat digunakan bagi meningkatkan kemhairan analisis dan perbandingan. Walaubagaimanapun guru tidak seharusnya membazirkan masa dengan hanya menyalin soalan yang terdapat di dalam buku kepada bentuk teknologi. Menentukan Isi Kandungan dan Domain Kemahiran Literasi.

4 . Papan tulis pula digantikan dengan papan layar yang boleh ditarik ke atas dan ke bawah. papan kapur. Terdapat pelbagai bahan teknologi yang digunakan dalam literasi Bahasa Melayu seperti penggunaan papan elektronik. Ciri Fizikal Bahan Teknologi. Sebagai contoh. jika kelas tersebut tidak mempunyai pendawaian elektrik yang sempurna maka adalah tidak wajar guru melaksanakan penggunaan bahan teknologi kerana ia akan membahayakan pelajar. Selain kosnya yang murah. Seorang guru perlu bersedia dan mengetahui akan keupayaan penggunaan teknologi yang dipilih dapat dilaksanakan di kelas yang berkenaan atau tidak. atau papan hitam sebagai media penulisan.Menentukan Aspek Teknikal Guru perlu bersedia dengan pelan pengajaran lain sekiranya bahan teknologi yang dirancang tidak dapat berfungsi dengan baik. Walaubagaimanapun penulis menyatakan bahawa papan tulis masih lagi digunakan sehingga hari ini kerana ia bersifat mesar pengguna dan berguna bagi menzahirkan ide -ide spontan guru mahupun pelajar. Jenis Teknologi dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Bahasa Melayu. Pada masa dahulu. tiada latihan teknikal diperlukan untuk menggunakan papan tulis. masyarakat menggunakan papan batu. Kini sinar laser atau pen sinar elektrik mampu menggantikan semua medium konvensional yang dinyatakan. Guru perlu bersedia terlebih dahulu sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran.

video.Selain papan elektronik. Antara aktiviti yang boleh dijalankan dalam bilik darjah ialah komputer sebagai simulasi iaitu menggunakan persembahan elektronik. LCD dan sebagainya. Ia boleh ditonton dan dilihat berulang-ulang. Model ini tidak lagi berbentuk buku sahaja tetapi dibentuk menggunakan teknologi seperti laman sesawang yang memuatkan model untuk dirujuk oleh pelajar. penyelidikan juga merupakan salah satu kemahiran yang melibatkan penggunaan teknologi secara meluas. Sesuatu konsep dapat dijelaskan dengan mudah menggunakan carta dan grafik. Selain itu. Penggunaan model juga merupakan alternatif teknologi dalam literasi Bahasa Melayu. Pembagai program khusus dibina bagi membantu pelajar menguasai pembelajaran mengikut tahap masing-masing. Penggunaan teknologi pandang dengar memberi kesan terhadap visual dan audio pelajar. Alat Pandang Dengar Elektronik sangat popular dalam literasi bahasa kerana pelbagai bahan dapat digunakan seperti pemain cakera padat. Penerbitan bahan yang dihasilkan oleh guru boleh menjadi koleksi. bahan grafik seperti gambar dan carta turut memainkan peranan sebagai teknologi yang berkesan dalam literasi Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. Komputer ini boleh digunakan bagi memperkayakan teknik pengajaran dan memudahkan pelajaran difahami. Teknologi yang tidak dapat dipisahkan lagi dari masyarakat hari ini iaitu komputer dan internet mempunyai begitu banyak faedah sama ada dalam bidang pembelajaran mahupun kehidupan seharian. 5 . majalah dan sebagainya. Tatabahasa dan ejaan dapat ditingkatkan dengan penggunaan perisian yang dibekalkan.

Sebuah kajian yang pernah dijalankan terhadap guru-guru Bahasa Melayu di Daerah Bintulu. Namun demikian terdapat kajian yang membuktikan bahawa tahap kesediaan guru Bahasa Melayu dalam penggunaan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka masih di tahap sederhana. Sarawak menunjukkan bahawa responden memberikan respon yang positif dan hasil kajian mendapati bahawa guru-guru Bahasa Melayu memerlukan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. kajian tersebut juga mendapati bahawa ramai guru masih belum begitu yakin terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Aplikasi komputer yang kurang dalam pengajaran bahasa di sekolah-sekolah adalah disebabkan guru-guru tidak mempunyai kemahiran dan latihan yang secukupnya (Norizan Abdul Razak. 1997). pelajar mahupun ibu-bapa.0 PERBINCANGAN Penggunaan bahan teknologi informasi (ICT) dalam literasi Bahasa Melayu sememangnya disambut baik oleh golongan warga pendidik. Satu kajian yang membuktikan bahawa kesediaan guru menggunakan teknologi maklumat di dalam pengajaran bahasa ke atas 392 orang guru bahasa menunjukkan majoritinya guru-guru masih takut untuk menggunakan komputer dalam pengajarannya. Ia dilihat sebagai satu wadah baharu dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif dan usaha kerajaan dalam meningkatkan kualiti pengajaran guru-guru di Malaysia. Namun demikian. Dengan ini. kerajaan perlu melipat gandakan usaha menangani masalah tersebut terutama di kalangan guru-guru.2. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru -guru Bahasa Melayu yang pernah menghadiri kursus ICT lebih bersikap positif dan bersedia menggunakan ICT dalam pengajaran mereka berbanding dengan guru -guru yang tidak pernah menghadiri kursus 6 .

mendapati guru -guru yang tidak mempunyai pengalaman dengan komputer kebiasaannya mempunyai sikap yang negatif dan tahap kebimbangan yang tinggi terhadap komputer. Begitu juga dengan dapatan kajian ol eh Russ el dan Bradl ey (1997) dala m Al exandra (2006) melaporkan bahawa ramai guru yang tidak menggunakan komputer disebabkan mereka kekurangan keyakinan diri ataupun berasa takut akan komputer.ICT kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan serta kemahiran untuk mengendalikan komputer dan mengaplikasikan ICT dalam pengajaran. Kajian ini turut disokong oleh Padraig & Mark (2007) yang mendapati bahawa terdapat 35% . Manakala guru-guru Bahasa Melayu yang tidak pernah menghadiri kursus ICT mempunyai sikap negatif terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran. kajian Becker dan Watt (1996) mendapati kewujudan sikap negatif guru dis e babkan oleh guru t elah s ebati dengan kaedah tradisional dan sukar untuk membuat penyesuaian dengan teknologi instruksional.40% guru sekolah menengah mengakui mereka langsung tidak pernah menggunakan komputer sama ada di sekolah mahupun di luar sekolah. Masih terdapat kekangan dalam usaha menerapkan unsur ICT dalam pengajaran di bilik darjah. Antaranya adalah kekurangan perisian yang menggunakan Bahasa Melayu termasuklah CD interaktif bagi matapelajaran Bahasa Melayu. Selain itu. Ini sejajar de ngan pendapat Summer (1990) dalam Christensen (1997) bahawa satu daripada sebab utama guru bersikap negatif terhadap komputer disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang berkenaan. Pilihan yang ada adalah 7 . Kajian Becker dan Watt (1996) telah disokong oleh Norin (2004) yang menyatakan kebanyakan guru yang berpengalaman telah mempunyai persepsi sendiri (mind-set) tentang kaedah pengajaran yang disukai mereka. Dapatan kajian ini disokong oleh hasil kajian Zulkifli dan Raja Maznah (1994).

Dalam pendekatan ini guru perlu merancang dan bersedia dengan bahan pembelajaran lebih awal bagi mengelakkan kegagalan pelaksanaan p&p. ICT untuk Pembelajaran Tutorial. murid diberi peluang untuk meneroka sendiri aplikasi bahanbahan ICT bagi membantu pembelajaran mereka. Pendekatan ini memberi peluang murid berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah dengan berdikari dan ide-ide masing-masing. cakera keras ataupun laman web. ICT untuk Pembelajaran Penerokaan. Guru memainkan peranannya sebagai penyampai dan murid pula sebagai penerima maklumat. Oleh itu. 8 .terhad. Pembelajaran ini juga melibatkan ekspositori iaitu pendedahan. bidang bahasa turut memainkan peranannya dalam usaha melahirkan generasi berteknologi. Terdapat empat peranan utama ICT. Pendekatan seperti ini biasanya melibatkan teori Konstruktivisme. Alat ICT yang selalu digunakan untuk pembelajaran tutorial ialah komputer dan perisian pendidikan sama ada yang disimpan di dalam CD-ROM. Dalam pembelajaran ini. Kita harus melihat bahawa ICT sangat memainkan peranan dalam mewujudkan masyarakat yang mahir dalam penggunaan teknologi. Pusat Perkembangan Kurikulum telah menggariskan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru menggunakan bahan seperti cakera padat sebagai alat bantu belajar dan guru mengawalnya.

Computer Aided Design (CAD) dan lain-lain juga termasuk dalam kategori alat aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu murid melaksanakan aktiviti pembelajaran. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk . Contohnya penggunaan perisisan aplikasi umum seperti pemproses perkataan oleh murid dalam menghasilkan karangan atau penggunaan perisian hamparan elektronik untuk memplot graf.ICT sebagai Alat Aplikasi Penggunaan ICT juga digunakan bagi memudahkan pembelajaran murid dan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mencabar. dan kombinasi pelbagai mod. Perisian aplikasi khusus seperti editor grafik. Murid juga boleh berhubung dengan guru matapelajaran secara maya. ICT sebagai Alat Pemudah Komunikasi. video. grafik. audio. Pembelajaran seperti ini membuka peluang kepada murid-murid untuk belajar secara maya dan berhubung dengan dunia luar. 9 . ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apab diguna ila untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar.Kemajuan ICT pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks.

Literasi ICT dalam Bahasa Melayu merupakan satu keperluan masa kini dan merupakan satu corak pembelajaran interaktif yang menarik minat murid. diharapkan Bahasa Melayu akan terus berkembang dari segi pendaftaran perkataan atau istilah teknologi dalam Bahasa Melayu. Ternyata sekali ia menarik minat sebilangan besar murid. Garis panduan 10 . Banyak faedah yang dapat diperolehi daripada literasi ICT dalam Bahasa Melayu seperti penulisan menjadi lebih mudah kerana terdapat perisian khusus yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya penulisan. adalah sangat perlu bagi semua guru menguasai dan memahami bahawa literasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu . kita dapati bahawa penggunaan bahan literasi dalam pengajaran Bahasa Melayu amat penting bagi setiap murid. Dalam arus globalisasi hari ini. Pendidikan tanah air telah mengalami revolusi daripada corak pembelajaran masa lampau namun bukan semua corak pembelajaran tradisional tidak perlu diamalkan lagi. Kefahaman yang lebih tinggi dan penguasaan sesuatu pelajaran dapat dilihat dengan lebih jelas dan ketara. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan mencabar minda murid. Oleh yang demikian. Ia merupakan sesuatu yang masih baharu dan seiring dengan modenisasi masa kini. pembelajaran interaktif juga memberikan satu impak yang efektif terhadap murid -murid. Dengan adanya pendidikan literasi ICT dalam Bahasa Melayu ini. Penerapan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bukan satu perkara yang asing lagi dalam arus pendidikan pada hari ini. corak pembelajaran sudah berubah iaitu penggunaan teknologi disambut baik oleh seluruh warga pendidik dan menerapkan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu.Kesimpulan Oleh yang demikian. Tidak mustahil penggunaan istilah teknologi dalam Bahasa Melayu digunapakai di seluruh Asia Tenggara jika kita terus berusaha memperkembangnya.

11 .yang disediakan oleh PPK amat berguna dalam membimbing guru dalam penerapan ICT dalam pengajaran.

Sarawak). 12 . Siarap. 1 & 2. Universiti Malaya. Kajian Malaysia. Hasrina Mustafa.net Norhazidah Binti Awang. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Menengah Damansara Jaya. 2005. Xxiv. Universiti Malaya.kpm.Bibliografi Abdul Wahab Ismail Gani. Sikap Guru Bahasa Malaysia Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran di Sekolah-sekolah Rendah Bintulu. 2005.ppk. Masalah Pendidikan. 2006 Mahzan Arshad. Pengunaan Teknologi Dalam Pendidikan Literasi Bahasa Melayu. Kamaliah Hj.ppdbesut. Jamaludin Badusah. Tidak diterbitkan. No. http://kdp. Sarawak (The attitudes of Bahasa Malaysia teachers towards the usage of Information Technology and Communication (ICT) in teaching primary school in Bintulu. Tidak diterbitkan. Vol. Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang (Computer Usage In Teaching And Learning Among Secondary School Teachers: A Case Study In Penang) .my http://www. UKM. Melvina Chung Hui Ching.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful