ULASAN 1.

0 Pengenalan Dalam Masalah Pendidikan 2005, Universiti Malaya, Mahzan Arshad telah menulis mengenai Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Literasi Bahasa Melayu. Penulis telah menimbulkan beberapa permasalahan dan mengupas penggunaan teknologi sebagai media pengajaran dan pembelajaran pada masa kini termasuklah dalam Bahasa Melayu. Senario pembelajaran di sekolah pada hari ini telah mengalami revolusi dan beralih kepada penggunaan teknologi informasi secara meluas. Hampir setiap matapelajaran kini memiliki alat bantu menggunakan teknologi. Oleh yang demikian, adakah peranan guru semakin berkurangan? Teknologi tidak harus disalahertikan dengan mengambil kesempatan di atas kemudahan yang ada. Peranan guru masih berterusan dalam usaha memberi kefahaman kepada para pelajar. Teknologi didefinisikan sebagai suatu alat yang sistematik dalam

pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran (p&p). Penerapan teknologi dalam pendidikan bertujuan melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Terdapat variasi bentuk pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Guru harus memilih dan menentukan teknologi yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Guru perlu faham bahawa

penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran bukan bertujuan menghapuskan peranan guru tetapi bertujuan memberi kemudahan dan merangsang pembelajaran murid ke tahap maksima. Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang menarik sudah pasti berjaya menarik minat pelajar. Sesungguhnya peranan guru dalam bilik darjah tidak dapat dihapuskan walaupun wujudnya kemudahan dan alat bantu mengajar yang menarik serta melengkapkan pengajaran guru.

1

2 . Selain itu juga masa pembelajaran dapat diuruskan dengan baik menggunakan teknologi yang menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih terancang. Ia dapat merangsang deria pelajar dan menjadikan pelajar lebih aktif. Berdasarkan kajian-kajian yang terdahulu. Ia bertujuan merangsang minda pelajar dan melibatkan deria seperti pengelihatan. 83 peratus menunjukkan bahawa pelajar yang menggunakan deria pengelihatan lebih mudah menerima ilmu dan minat terhadap pembelajaran bertambah akibat penggunaan deria pengeliahatan secara maksima. didapati bahawa teknologi digunakan untuk tujuan pembelajaran dal pengajaran dan pembelajaran. guru dapat meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran dan menghilangkan rasa bosan pelajar. Kualiti pembelajaran meningkat dengan adanya teknologi semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kualiti pengajaran guru menjadi lebih tersusun dan berkesan.Faedah Penggunaan Teknologi dalam Bahasa Melayu. Selain itu. Pemilihan Bahan Teknologi dalam Pendidikan Literasi Bahasa M elayu. Teknik pengajaran juga dapat diubah-ubah tanpa menjejaskan kualiti kandungan dan matlamat dan kemahiran literasi yang hendak dicapai. Dalam menentukan bahan bantu belajar yang akan digunakan. Beberapa pertimbangan dinyatakan oleh penulis bagi menentukan kesesuaian bahan teknologi yang akan digunakan dalam kelas literasi. guru tersebut perlu mengenalpasti bahawa bahan yang dipilih itu dapat memberikan kesan positif terhadap pelajar. pendengaran dan penuturan.

Kajian secara eksperimental yang pernah dilaksanakan mendapati pelajar yang berpencapaian tinggi dan rendah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam pencapaian mereka dengan adanya penggunaan teknologi sebagai bahan bantu belajar. Ia hanya sesuai bagi kelas normal. Guru perlu memikirkan pemilihan domain literasi yang hendak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan tahap pelajar. Namun demikian. Menentukan Isi Kandungan dan Domain Kemahiran Literasi. Walaubagaimanapun guru tidak seharusnya membazirkan masa dengan hanya menyalin soalan yang terdapat di dalam buku kepada bentuk teknologi. Ia boleh dimuat turun dari laman sesawang. 2003). Sebagai contoh iklan di internet dapat digunakan bagi meningkatkan kemhairan analisis dan perbandingan. terdapat perisian khas bagi membantu murid pencapaian tinggi dan rendah ini mengikut kemampuan. Tahap Pencapaian Pelajar Penggunaan bahan teknologi ini didapati tidak begitu membantu secara maksima bagi murid cemerlang ataupun lemah.Objektif Pembelajaran Banyak kajian menunjukkan bahawa audio dapat meningkatkan kemahiran lisan pelajar berbanding dengan teknik pengajaran tradisional ( Mahzan Arshad. 3 .

Ciri Fizikal Bahan Teknologi. Sebagai contoh. Papan tulis pula digantikan dengan papan layar yang boleh ditarik ke atas dan ke bawah.Menentukan Aspek Teknikal Guru perlu bersedia dengan pelan pengajaran lain sekiranya bahan teknologi yang dirancang tidak dapat berfungsi dengan baik. tiada latihan teknikal diperlukan untuk menggunakan papan tulis. Jenis Teknologi dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Bahasa Melayu. jika kelas tersebut tidak mempunyai pendawaian elektrik yang sempurna maka adalah tidak wajar guru melaksanakan penggunaan bahan teknologi kerana ia akan membahayakan pelajar. Pada masa dahulu. masyarakat menggunakan papan batu. papan kapur. atau papan hitam sebagai media penulisan. Selain kosnya yang murah. 4 . Seorang guru perlu bersedia dan mengetahui akan keupayaan penggunaan teknologi yang dipilih dapat dilaksanakan di kelas yang berkenaan atau tidak. Terdapat pelbagai bahan teknologi yang digunakan dalam literasi Bahasa Melayu seperti penggunaan papan elektronik. Walaubagaimanapun penulis menyatakan bahawa papan tulis masih lagi digunakan sehingga hari ini kerana ia bersifat mesar pengguna dan berguna bagi menzahirkan ide -ide spontan guru mahupun pelajar. Kini sinar laser atau pen sinar elektrik mampu menggantikan semua medium konvensional yang dinyatakan. Guru perlu bersedia terlebih dahulu sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran.

Selain papan elektronik. Antara aktiviti yang boleh dijalankan dalam bilik darjah ialah komputer sebagai simulasi iaitu menggunakan persembahan elektronik. Model ini tidak lagi berbentuk buku sahaja tetapi dibentuk menggunakan teknologi seperti laman sesawang yang memuatkan model untuk dirujuk oleh pelajar. LCD dan sebagainya. Komputer ini boleh digunakan bagi memperkayakan teknik pengajaran dan memudahkan pelajaran difahami. Ia boleh ditonton dan dilihat berulang-ulang. bahan grafik seperti gambar dan carta turut memainkan peranan sebagai teknologi yang berkesan dalam literasi Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. penyelidikan juga merupakan salah satu kemahiran yang melibatkan penggunaan teknologi secara meluas. Penggunaan teknologi pandang dengar memberi kesan terhadap visual dan audio pelajar. Pembagai program khusus dibina bagi membantu pelajar menguasai pembelajaran mengikut tahap masing-masing. video. Alat Pandang Dengar Elektronik sangat popular dalam literasi bahasa kerana pelbagai bahan dapat digunakan seperti pemain cakera padat. Teknologi yang tidak dapat dipisahkan lagi dari masyarakat hari ini iaitu komputer dan internet mempunyai begitu banyak faedah sama ada dalam bidang pembelajaran mahupun kehidupan seharian. Sesuatu konsep dapat dijelaskan dengan mudah menggunakan carta dan grafik. Penggunaan model juga merupakan alternatif teknologi dalam literasi Bahasa Melayu. 5 . Selain itu. Tatabahasa dan ejaan dapat ditingkatkan dengan penggunaan perisian yang dibekalkan. Penerbitan bahan yang dihasilkan oleh guru boleh menjadi koleksi. majalah dan sebagainya.

kajian tersebut juga mendapati bahawa ramai guru masih belum begitu yakin terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru -guru Bahasa Melayu yang pernah menghadiri kursus ICT lebih bersikap positif dan bersedia menggunakan ICT dalam pengajaran mereka berbanding dengan guru -guru yang tidak pernah menghadiri kursus 6 . 1997). pelajar mahupun ibu-bapa. Dengan ini. Satu kajian yang membuktikan bahawa kesediaan guru menggunakan teknologi maklumat di dalam pengajaran bahasa ke atas 392 orang guru bahasa menunjukkan majoritinya guru-guru masih takut untuk menggunakan komputer dalam pengajarannya. Sarawak menunjukkan bahawa responden memberikan respon yang positif dan hasil kajian mendapati bahawa guru-guru Bahasa Melayu memerlukan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebuah kajian yang pernah dijalankan terhadap guru-guru Bahasa Melayu di Daerah Bintulu. kerajaan perlu melipat gandakan usaha menangani masalah tersebut terutama di kalangan guru-guru.2. Namun demikian terdapat kajian yang membuktikan bahawa tahap kesediaan guru Bahasa Melayu dalam penggunaan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka masih di tahap sederhana. Ia dilihat sebagai satu wadah baharu dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif dan usaha kerajaan dalam meningkatkan kualiti pengajaran guru-guru di Malaysia. Aplikasi komputer yang kurang dalam pengajaran bahasa di sekolah-sekolah adalah disebabkan guru-guru tidak mempunyai kemahiran dan latihan yang secukupnya (Norizan Abdul Razak.0 PERBINCANGAN Penggunaan bahan teknologi informasi (ICT) dalam literasi Bahasa Melayu sememangnya disambut baik oleh golongan warga pendidik. Namun demikian.

Antaranya adalah kekurangan perisian yang menggunakan Bahasa Melayu termasuklah CD interaktif bagi matapelajaran Bahasa Melayu. Pilihan yang ada adalah 7 . Ini sejajar de ngan pendapat Summer (1990) dalam Christensen (1997) bahawa satu daripada sebab utama guru bersikap negatif terhadap komputer disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang berkenaan. Dapatan kajian ini disokong oleh hasil kajian Zulkifli dan Raja Maznah (1994). Begitu juga dengan dapatan kajian ol eh Russ el dan Bradl ey (1997) dala m Al exandra (2006) melaporkan bahawa ramai guru yang tidak menggunakan komputer disebabkan mereka kekurangan keyakinan diri ataupun berasa takut akan komputer. kajian Becker dan Watt (1996) mendapati kewujudan sikap negatif guru dis e babkan oleh guru t elah s ebati dengan kaedah tradisional dan sukar untuk membuat penyesuaian dengan teknologi instruksional. Manakala guru-guru Bahasa Melayu yang tidak pernah menghadiri kursus ICT mempunyai sikap negatif terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran. Kajian ini turut disokong oleh Padraig & Mark (2007) yang mendapati bahawa terdapat 35% .40% guru sekolah menengah mengakui mereka langsung tidak pernah menggunakan komputer sama ada di sekolah mahupun di luar sekolah. Masih terdapat kekangan dalam usaha menerapkan unsur ICT dalam pengajaran di bilik darjah.ICT kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan serta kemahiran untuk mengendalikan komputer dan mengaplikasikan ICT dalam pengajaran. Selain itu. mendapati guru -guru yang tidak mempunyai pengalaman dengan komputer kebiasaannya mempunyai sikap yang negatif dan tahap kebimbangan yang tinggi terhadap komputer. Kajian Becker dan Watt (1996) telah disokong oleh Norin (2004) yang menyatakan kebanyakan guru yang berpengalaman telah mempunyai persepsi sendiri (mind-set) tentang kaedah pengajaran yang disukai mereka.

Kita harus melihat bahawa ICT sangat memainkan peranan dalam mewujudkan masyarakat yang mahir dalam penggunaan teknologi. Pembelajaran ini juga melibatkan ekspositori iaitu pendedahan. Pusat Perkembangan Kurikulum telah menggariskan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.terhad. Terdapat empat peranan utama ICT. ICT untuk Pembelajaran Tutorial. cakera keras ataupun laman web. Guru menggunakan bahan seperti cakera padat sebagai alat bantu belajar dan guru mengawalnya. murid diberi peluang untuk meneroka sendiri aplikasi bahanbahan ICT bagi membantu pembelajaran mereka. Dalam pembelajaran ini. Alat ICT yang selalu digunakan untuk pembelajaran tutorial ialah komputer dan perisian pendidikan sama ada yang disimpan di dalam CD-ROM. Guru memainkan peranannya sebagai penyampai dan murid pula sebagai penerima maklumat. Pendekatan seperti ini biasanya melibatkan teori Konstruktivisme. Dalam pendekatan ini guru perlu merancang dan bersedia dengan bahan pembelajaran lebih awal bagi mengelakkan kegagalan pelaksanaan p&p. bidang bahasa turut memainkan peranannya dalam usaha melahirkan generasi berteknologi. Pendekatan ini memberi peluang murid berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah dengan berdikari dan ide-ide masing-masing. ICT untuk Pembelajaran Penerokaan. Oleh itu. 8 .

Kemajuan ICT pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk . audio. Contohnya penggunaan perisisan aplikasi umum seperti pemproses perkataan oleh murid dalam menghasilkan karangan atau penggunaan perisian hamparan elektronik untuk memplot graf. grafik. ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apab diguna ila untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar.ICT sebagai Alat Aplikasi Penggunaan ICT juga digunakan bagi memudahkan pembelajaran murid dan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mencabar. Pembelajaran seperti ini membuka peluang kepada murid-murid untuk belajar secara maya dan berhubung dengan dunia luar. Perisian aplikasi khusus seperti editor grafik. dan kombinasi pelbagai mod. Computer Aided Design (CAD) dan lain-lain juga termasuk dalam kategori alat aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu murid melaksanakan aktiviti pembelajaran. Murid juga boleh berhubung dengan guru matapelajaran secara maya. 9 . ICT sebagai Alat Pemudah Komunikasi. video.

Ternyata sekali ia menarik minat sebilangan besar murid. corak pembelajaran sudah berubah iaitu penggunaan teknologi disambut baik oleh seluruh warga pendidik dan menerapkan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan tanah air telah mengalami revolusi daripada corak pembelajaran masa lampau namun bukan semua corak pembelajaran tradisional tidak perlu diamalkan lagi. diharapkan Bahasa Melayu akan terus berkembang dari segi pendaftaran perkataan atau istilah teknologi dalam Bahasa Melayu. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan mencabar minda murid. adalah sangat perlu bagi semua guru menguasai dan memahami bahawa literasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu . Banyak faedah yang dapat diperolehi daripada literasi ICT dalam Bahasa Melayu seperti penulisan menjadi lebih mudah kerana terdapat perisian khusus yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya penulisan. Dengan adanya pendidikan literasi ICT dalam Bahasa Melayu ini. pembelajaran interaktif juga memberikan satu impak yang efektif terhadap murid -murid. Penerapan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bukan satu perkara yang asing lagi dalam arus pendidikan pada hari ini. Tidak mustahil penggunaan istilah teknologi dalam Bahasa Melayu digunapakai di seluruh Asia Tenggara jika kita terus berusaha memperkembangnya. kita dapati bahawa penggunaan bahan literasi dalam pengajaran Bahasa Melayu amat penting bagi setiap murid.Kesimpulan Oleh yang demikian. Selain itu. Ia merupakan sesuatu yang masih baharu dan seiring dengan modenisasi masa kini. Dalam arus globalisasi hari ini. Garis panduan 10 . Kefahaman yang lebih tinggi dan penguasaan sesuatu pelajaran dapat dilihat dengan lebih jelas dan ketara. Literasi ICT dalam Bahasa Melayu merupakan satu keperluan masa kini dan merupakan satu corak pembelajaran interaktif yang menarik minat murid. Oleh yang demikian.

yang disediakan oleh PPK amat berguna dalam membimbing guru dalam penerapan ICT dalam pengajaran. 11 .

Tidak diterbitkan.kpm. 12 . Masalah Pendidikan. Vol. Sarawak (The attitudes of Bahasa Malaysia teachers towards the usage of Information Technology and Communication (ICT) in teaching primary school in Bintulu. No. Universiti Malaya. Xxiv.ppdbesut. Jamaludin Badusah. 1 & 2. Pengunaan Teknologi Dalam Pendidikan Literasi Bahasa Melayu. 2006 Mahzan Arshad. Universiti Malaya. Siarap.my http://www.net Norhazidah Binti Awang. 2005. Hasrina Mustafa. 2005. Sarawak). Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Menengah Damansara Jaya. UKM. Melvina Chung Hui Ching. Tidak diterbitkan. http://kdp. Sikap Guru Bahasa Malaysia Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran di Sekolah-sekolah Rendah Bintulu.Bibliografi Abdul Wahab Ismail Gani. Kajian Malaysia.ppk. Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang (Computer Usage In Teaching And Learning Among Secondary School Teachers: A Case Study In Penang) . Kamaliah Hj.