P. 1
Kisah

Kisah

|Views: 323|Likes:
Published by mankecik

More info:

Published by: mankecik on Dec 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

Kisah-kisah Karamah Wali Allah

Thu, 2007-08-02 09:59 — admin

Buku ini judul aslinya adalah Jami' Karamat al-Aulia'. Buku ini diterbitkan beberapa kali di Indonesia dalam beberapa judul, antara lain Kisah-kisah Karamah Wali Allah dan Mukjizat Para Wali Allah. Pengarangnya adalah Yusuf bin Ismail an-Nabhani. Membaca buku ini insya Allah kesedihan dan ketakutan diri kita akan sirna. Jangan pernah bersedih lagi, betapa para wali tidak pernah bersedih dan takut menghadapi apapun yang ada. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambaNya. Karena janji Allah tidak pernah ingkar.

Rasulullah Saw. dalam sabdanya, Sesungguhnya ada golongan hamba Allah yang bukan termasuk nabi dan bukan syuhada (syahid), yang pada hari kiamat nanti mereka menempati tempat para nabi dan syuhada. Para sahabat lalu bertanya, Ya, Rasulullah, beritahu kami siapa mereka itu? Apa pekerjaan mereka ? Semoga kami bisa mencintai mereka. Nabi menjawab, Mereka adalah satu kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena hubungan satu rahim, juga bukan karena harta yang mereka miliki. Demi Allah, wajah mereka bercahaya. Mereka berada di atas mimbar cahaya, mereka tidak pernah takut ketika orang-orang ketakutan, mereka juga tidak bersedih ketika orangorang merasa sedih (HR. Umar bin Khattab).

Buku ini merupakan khazanah yang luar biasa tentang fenomena karamah wali-wali Allah yang dihimpun dari banyak sumber klasik karya para wali dan ulama yang diakui kapabilitasnya di seluruh penjuru dunia. Di dalamnya, karamah dibahas secara rinci dan jelas, didukung argumen kuat dari Al-Qur’an, Sunnah, dan peristiwa-peristiwa nyata yang diriwayatkan secara sahih. Dalam buku ini juga menuturkan tentang konsep dan landasan karamah, mukjizat Nabi Muhammad Saw. sebagai wali Allah yang paling agung, dan karamah sahabat-sahabatnya. Kisah-kisah ajaib tentang mereka semoga dapat menjadi bahan renungan kita untuk menambah keimanan kepada Allah dan

meneladani kepatuhan mereka kepada-Nya, kearifan, kebersahajaan, dan kerendahan hati mereka yang telah dianugerahi kemuliaan.

Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah

Pendahuluan
Sun, 2010-04-18 16:02 — admin

PENDAHULUAN Ingatlah! sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasatakut dan sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalubertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dankehidupan akhirat. (QS Yunus [10]: 62-64) Bismillaahirrahmaanirrahiim Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh alam, Zat yangmemuliakan hambahamba-Nya yang saleh yang Dia kehendaki denganmenganugerahkan berbagai karam ah, yang merupakan bagian darimukjizat para nabi yang diutus dan bukti kebenaran agama-Nya yanglurus. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaanRasul yang utama, penghulu segenap makhluk, junjungan kita Muhammadyang jujur lagi tepercaya, yang dianugerahi Allah mukjizat palingbanyak bila dibandingkan dengan seluruh nabi dan rasul. Beliauadalah wali termulia di tengahtengah umatnya dengan karamah palingsempurna dibandingkan dengan wali-wali yang mendahuluinya. Kitab ini saya beri judul Jami' Karamat al-Auliya'(Karamah-karamah wali Allah), karena dalam kitab ini, sayamenghimpun karamah para wali yang belum pernah dibukukansebelumnya. Setiap karamah umumnya saya sandarkan pada pemilikaslinya, kalau ia dikenal atau —ini jarangsekali— saya nisbatkan pada periwayatnya,

jikanama wah itu tidak begitu dikenal orang. Setiap karamah sayarujukkan pada kitab yang saya kutip, kecuali yang saya saksikansendiri atau saya dengar langsung dari seseorang yang telahmenyaksikannya secara langsung. Saya menyebutkan beberapa referensi yang banyak saya kutip, agardapat diketahui bahwa tidak ada kesamaan dalam bab-babnya dansupaya tidak ada satu karamah yang dilekatkan pada orang yang tidakmemilikinya. Kitab-kitab tersebut di antaranya: 1. Misykat al-Mashabih karya Waliyyuddin al-Tabrizi (disusun tahun737 H.). Dari

kitab ini saya mengutip kurang lebih seratus hadistentang mukjizat. 2. Al-Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin al-Razi (wafat tahun 606H.). Dalam

pendahuluan, saya mengutip penjelasan Al-Razi tentangketetapan karamah para wali, termasuk juga karamah para sahabatNabi. 3. 4. Al-I'tibar karya Amir Usamah bin Munqidz (wafat tahun 584 H. diDamaskus). Al-Risalah al-Qusyairiyyah karya Abu al-Qasim al-Qusyairi(wafat tahun 465 H. di

Naisabur). 5. Mishbah al-Zhallam fi al-Mustaghitsin bi Khair al-Anam 'alaihial-Shalat wa al-

Salam karya Abu 'Abdullah bin al-Nu'manal-Marakisyi (wafat tahun 683 H.). 6. Ruh al-Quddus, Al-Futuhat al-Makiyyah, Mawaai' al-Nujum, danAl-Muhadharat

karya Al-Syaikh al-Akbar Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi(wafat tahun 636 H.). 7. H.). 8. Tuffah al-Arwah karya Kamaluddin Muhammad bin Abi Hasan 'AUal-Siraj al-Rifa'i Raudh al-Rayyahin dan Nasyr al-Mahasin karya Imam al-Yafi'i(wafat tahun 768

al-Qursy al-Syafi'i (hidup pada abad ke-8 H.,satu masa dengan Al-Subki dan Ibnu Taimiyyah). Kitabnya yangberjudul Karamat al-Auliya' terdiri dari 2 jilid, tetapi yang sayatemukan hanya jilid pertama. 9. 10. Syarh al-Hikam al-'Athaiyyah karya 'Arif bin 'Ibad (wafat tahun792 H) Tuhfatul Ahbab karya Al-Sakhawi yang membicarakan wah-wali

yangdimakamkan di Mesir. Al-Sakhawi hidup pada abad ke-9 H., iabukanlah Al-Hafidz alSakhawi yang terkenal itu.

di Damaskus).). 21. 16.). di daerahZubaidi.penyusun Mukhtashar al-Bukhari (wafat tahun 893 H. Al-Ibriz fi Manaqib Sayyid 'Abdil 'Aziz al-Dibaghi karya Ibnual-Mubarak al-Fasi.Ia wafat pada 936 H. 17.).). Qala'id al-Jawahir fi Manaqib Syaikh Abdil Qadir karya SyaikhMuhammad bin Yahya al-Tadzfi al-Hanbali (wafat tahun 963 H. Yaman). 14. seolah-olah baru berupa pendahuluan sebuah bukuyang masih perlu disempurnakan. . Thabaqah al-Khaiuwash min Ahli al-Yaman karya Imam ZainuddinAbil 'Abbas Ahmad bin Ahmad bin 'Abdil Lathif al-Syarji al-Zubaidi. 20. hidup pada abad ke-11 H. Al-Bahr al-Maurud. Sayyid Muhammad bin Abi Bakar al-Syali Ba'alwi(wafat tahun 1093 H. Al-Thabaqah al-Kubra dan Al-Thabaqah al-Shughra karya Imamal-Munawi (wafat tahun 1001 H. Al-Musyri' al-Rawi fi Manaqib Sadatina 'Ali Ba'alwi karya salahseorang ulama besar. di DamaskusSyam). Ayisyarai U Amakin al-Ziyarat fi Dimasyqa al-Syam karya Ibnual-Haurani. Al-Minan al-Kubra. H. Syarhu Ta'iyyah Ibn Habib Ashafdi dan Nasamat al-Ashar fiKaramat al-Auliya' alAl-Anas al-Jalil karya Qadhi 'Abdurrahman al-'Alimi al-Hanbali(wafat tahun 927 Akhyar karya Sayyid Syaikh 'Ulwan al-Hamwi. meninggalkan kitab Nasamat al-Ashar yang belumselesai disusun. 18. Al-Kawakib al-Sairah fi A'yan al-Mi'ah al-'Asyirah karya SyaikhMuhammad Najmuddin al-Ghazi (wafat tahun 1061 H. Nafhu al-Thayyib karya Syihab Ahmad al-Muqri (wafat tahun 1041H) Khulasat al-Atsar fi A'yan al-Qarni al-Hadi 'Asyara karyaAl-Muhibbi (wafat tahun 1111 H. Al-Syaqaiq al-Nu'maniyyah karya Thasyi Kubra(wafat tahun 893H). 13. 15. 22. Al-Ajwibat al-Mardhiyyah. 23.).dan Al- Thabaqah al-Kubra karya Imam 'Abdul Wahhab al-Sya'rani(wafat tahun 973 H. mulai disusun tahun 1129 H. 19. disusun pada tahun 1002 H. 24.11. Tuhfah al-Anam fi Fadhail al-Syam karya Syaikh Jalaluddinal-Bishyri al-Dimasyqi. 12.

Manaqib al-Quthbi al-Kabir Sayyid Syamsuddin al-Hanafial-Mishri. 29. saya cukup mengutip dari satu kitab saja. Khulasat al-Atsar fi A'yan al-Qarni al-Tsani 'Asyara karyaSayyid Muhammad Khalil al-Muradi. ulama-ulama agung yang diakuieksistensinya di seluruh penjuru dunia.25. 28. 33. Satu karamah terkadang dijelaskan dalam beberapa kitab.). disusun oleh Syaikh 'AU bin 'Umar al-Batnuni. Kitabtersebut dipinjam oleh seseorang dari Mesir untuk dicetak beberapatahun yang lalu. di Mesir). karenasaking ringkasnya maka kemudian disempurnakan dengan mengutip dariThabaqah al-Sy a'rani. 34. Hadaia al-Wardiyyah fi Haqaiq Ajla'i al-Naqsyabandiyyah karyaSyaikh 'Abdul Majid. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Saya juga terkadangmengutip dari beberapa kitab lain dengan menyebut nama penyusunnyasaja. sayamengutip satu karamah dari kitab Al-Munawi. 26. kemudian saya menemukankaramah tersebut juga ada dalam . seorang mufti Syam (wafat tahun1206 H. Karamah para wali dalam kitab ini saya kutip dari 40 kitab lebihyang disusun oleh para wali agung. Maliki. 31.). Syarh al-Burdah karya Syaikhuna Hasan al-'Adwi al-Mishra (wafattahun 1303 H. 27. Manaqib al-Quthbi Syamsuddin al-Hifni al-Mishri karya SyaikhHasan Syammatul 'Umdat al-Tahqiq fi Basyairi 'Ali al-Shiddiq karya SyaikhIbrahim al-'Abidi al- Mishri al-Fawi (murid Syaikh Syamsuddin). Syarh al-Thariqah al-Muhammadiyyah karya Syaikh 'Abdul Ghanial-Nablusi (wafat tahun 1144 H. Juga kitab saya sendiri Hujjatullah 'ala al-'Alamin yangsebagiannya saya kutip dari Al-Thabaqah karya Al-Subki. di Konstantinopel). Dalamhal ini. 30. 32. Manaqib al-Quthbi Sayyidi al-Syaikh Muhammad al-Jasrial-Tharabulusi karya putranya sendiri yaitu Al-'Allamah SyaikhHusain al-Maujud al-'An. putra dari Syaikh Muhammad al-Khanial-Naqsyabandi (wafat tahun 1317 H.). Misalnya. Tarikh Mishra karya 'Abdurrahman bin Hasan al-Jabaruti (wafattahun 7 H. tetapi sampai sekarang belum juga kembali danbelum juga dicetak.

Maka saya akan tetap menggunakankutipan saya yang pertama yakni dari kitab al-Munawi meskipun kitabyang saya kutip ditulis lebih belakangan.kitab Al-Thabaqah karya Al-Zubaidiyang lebih dulu ditulis daripada kitab Al-Munawi. Kemudian sayamenemukannya lagi dalam kitab Al-Yafi'i yang lebih dahulu ditulisdaripada kitab karya Al-Zubaidi. pada hakikatnya telah berusahamemperkuat keimanan kepada Allah dan kekuasaan-Nya yang mahadahsyat. Karamahpara wali dari umat Muhammad Saw. Perlu diketahui bahwa setiap karamah wali merupakan mukjizatbagi nabinya. sertapenyebaran karamah-karamah mereka. Inilah misi yangterkandung dalam penyusunan kitab ini. yang notabene tokoh-tokohbesar tak terkecuali beberapa karamah orang-orang yang tidakdikenal yang dijelaskan dalam penutup. Menurut saya. Barangsiapa meyakini para wali danmeminta barakah melalui cerita-cerita dan atsar mereka. karamah-karamah yang disebutkan dalam kitab initidak kurang dari sepuluh ribu.Hilyat al-Auliya' karya Abu Na'im. mungkin pemilik karamah ini adasekitar 1400-an wali. Kalaupun saya mengutipdari sebagian kitab tersebut. juga memuliakan hamba-hamba-Nya yang saleh dan taat. Haltersebut bermanfaat . Shufuwwat al-Shufuwwah karyaIbnu Al-Jauzi. Tujuan penyusunan kitab ini bukan semata-matauntuk mengutip cerita-cerita historis dan hikayat yang dituturkan. adalah mukjizat yang membuktikankebenaran dan kesahihan agama yang diemban Nabi. agar menjadi tambahan untukkitab saya Hujjatullah 'ala al-'Alamin fi Mukjizat Sayyidal-Mursalin Saw. Tujuan sebenarnya merujuk pada diri alim ulama danorang-orang pilihan itu sendiri. serta Karamat al-Auliya' karya Abu Muhammadal-Khilal. maka sesungguhnya saya mengutipdengan perantaraan orang yang mengutip darinya seperti Al-Munawidan yang lain. Saya tidak membacakitab-kitab berisi karamah dan cerita para wali yang ditulis denganmetode para muhadditsin seperti kitab Al-Zuhud karya Imam Ahmad. termasuk para sahabat Nabi dan orang-orangsetelannya hingga saat kitab ini disusun. dan Al-Lalakai.untuk menimbulkan kesan kekaguman dengan karamah yang dianugerahkanAllah pada hamba-hamba-Nya yang khawwas (elit spiritual). yaknipara sufi. seperti akan dijelaskan dalam pembahasan. Ibnu Abi Dunya.

Pada umumnya.Dengan demikian. sebagaipenghulu para rasul yang paling bermanfaat. Saya mengurutkan nama-nama wali pemilik karamah secaraalfabetis. di antaranya Imam Nawawi dalam Tahdzib al-Asma' waal-Lughat. Saya tampilkan pula hadis-hadis tentang karamah 54 sahabatmenurut urutan abjad. Sebelum memulai pembahasan. maka penentuanyang didahulukan atau diakhirkan .. saya akan mengutarakan beberapacatatan yang perlu diketahui oleh pembaca kitab ini: 1. 100 hadis tersebut diklasifikasikan dalam beberapatema). Nama-nama wali pemilik karamah dalam kitab ini diurutkan secaraalfabetis. serta tingkatan-tingkatan wali. juga karamah wali-wali yang bernama Muhammaduntuk mengagungkan nama yang mulia ini. seperti yang dilakukan olehpara sejarahwan. tetapi saya mengutipnyadari para periwayat dan penulis kitab yang tepercaya. dan agung. Saya menyertakan lebih dari 100 hadis yang berkaitan denganmukjizat Nabi Muhammad Saw. meyakini para wali dan karamah-karamahnya disamping akan menimbulkan keimanan bagi orang yang tidak beriman. setiap huruf diurutkan berdasarkan masahidup wali. Beberapa wah yang tidak saya ketahui nama aslinya danterkenal dengan nama kunyah atau laaab (gelar). ketetapan karamah danjenis-jenisnya.Inilah tujuan utama penulisan kitab ini. sebagian lagi diprediksi jika saya tidak mengetahuitahun wafatnya.untuk mengokohkan kebenaran agama yang lurusdan mengakui kebenaran junjungan kita Nabi Muhammad Saw. baik yang shahih maupun hasan (dalamterjemahan ini. tinggi. yang menjelaskanmaksud dan faedah karamah para wah. sehingga kitab inimenjadi sebuah kitab yang ringkas.juga akan semakin memperkuat iman bagi orang yang sudah beriman. dengan pertimbangan nama semata tanpa memperhatikansifat-sifatnya. penguasa segenap pujian. Babpendahuluan merupakan bagian yang sangat penting. Segala puji hanya milikAllah. maka yang sayagunakan adalah nama tenarnya. Bila ada beberapa nama yang sama. diikuti penyebutan nama aslinya. Karamah-karamah yang tidak diketahui namapemiliknya saya letakkan di bagian penutup.

Kadang-kadang saya meringkas penjelasan tentang karamah walidengan mengemukakan substansi biografinya saja. 3. Merekamemiliki banyak karamah yang diceritakan dan masyhur dalam beberapakitab yang disusun khusus tentang karamah.tergantung pada sejarahnya denganmempertimbangkan masa hidupnya. maka saya berupaya meringkas dan tidak berpanjanglebar menuturkannya. 2. Tidakmungkin nama kuniyah Abu al-Hasan. Banyak pemilikkaramah yang dikenal dengan nama kunyah (julukan dengan menggunakankata Abu. mungkinkalau saya mau bersusah payah untuk melacak. adakalanya karenametode buku rujukan. karena mengikutisifat yang lebih dikenal. Saya mengumpulkan dan mengutip sebagiankaramah tersebut dari mereka. Kuniyah menunjukkan bahwaitulah namanya. Untuk orangorang yang tidakdiketahui masanya. maka akan dikemukakan tanggalwafatnya setelah penjelasan tentang karamahnya. bila dalamreferensi tidak ada penjelasan nama 'Ali. . bila demikian. Demi Allah. 4. Ada juga wali yang mempu nyai dua nama kunyah danlaqab secara bersamaan. baik laqab maupun kunyahnya. lalu saya sebut 'Ali. Sayyid Muhammad al-Hifni. Ummu. atau Ibnu). dan lain sebagainya. Penambahan tersebuttentu bukan suatu kesalahan. saya menjelaskan karamahberdasarkan huruf yang sesuai dengan nama itu. atau nasab(keturunan) mereka tanpa saya ketahui nama asli mereka. saya sendiri bukan orang yang memiliki kewaliansecara khusus dan bukan ahli kasyf. Misalnya beberapa karamah Sayyid 'Abdul QadiralJailani.Jika demikian. Mereka mengetahui hakikat dan rahasia-rahasiaAllah. Saya menyaksikan dan meyakinikewalian dan karamah mereka karena kesaksian saya kepada parapenutur cerita itu. tetapi adakalanya karena begitu banyaknyakaramah yang dimilikinya dan karena sudah terkenalnya sang wali. sehingga saya bisa mengetahuipara wali Allah dengan pengetahuan sejati. Namun kesibukanmenghalangi saya untuk melakukan kegiatan tersebut. saya beri keterangan "ini perkiraan". Jika ada wali pemilik karamah yang sudah diketahui tanggalwafatnya namun tidak dituliskan. Sayamenyebut mereka berdasarkan urutan huruf yang sesuai dengan sifatmereka yang paling dikenal. saya akan menemukansejarah dan waktu wafat sebagian dari mereka.Sayyid Muhammad al-Jasr al-Tarabulusi. Sayyid Muhammad Hanafi. laqab (gelar kehormatan). Semua orang menjelaskan biografi para wali dengan sumberpenyaksian langsung.

niscaya pohonitu akan menjatuhkan buah kurma yang masak untukmu.sementara kita meng-hukumi sesuatu secara lahiriah.Barang-siapa sepakatdengan prasangka baik saya. kemudian makandan minumlah "(QS Maryam [19]: 25-26). MahaSuci Allah dari segala sesuatu.1. maka itulah yang saya kehendaki.Yang demikian itu adalah kemenangan besar.a. « === sekian === ‹ `Ashim bin Tsabit dan Khabib r. Namun. upPenutup: Biografi Syekh Yusuf bin Ismail an Nabhani › • • • • • • Rupa-rupa Printer-friendly version Add new comment 919 reads 2. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dankehidupan akhirat.jika tidak. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalubertakwa. 2010-04-18 16:05 — admin • Mukjizat nabi membuktikan kejujuran dan kebenaran agama yangdiembannya.1 Penetapan Karamah Wali • Sun. Dia mengetahui segala ciptaan."(QSYunus[10]:62-64) • Allah juga berfirman. maka semoga Allah mengampuni saya dan dirinya. Allah berfirman: • "Ingatlah! Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasatakut dan sedih. • "Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Allah-lahpelindung kegaiban. "Setiap Zakaria masukke mihrab untuk menemui .

ia melihat makanan di sisinya. "Makanan itu dari sisi Allah. • " Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang merekasembah selain Allah. "Hai Maryam. berkaitandengan penetapan karamah para wali. Al-Fakhr al-Razi dalamAl-Tafsir al-Akbar mengemukakan bahwa para sufi menjadikan ayat inisebagai hujah atas kebenaran adanya karamah.Zakaria bertanya.2 Definisi Wali Sun.1.dan ketika terbenam. dari mana kau memperoleh makananini?" Maryam menjawab. • Firman Allah yang lain. • Banyak sekali penjelasan yang menafsirkan ayat ini. Hal itu merupakanistidlal (pengambilan dalil) secara zahir." SesungguhnyaAllah akan memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendakitanpa perhitungan "(QS Ali 'Imran [3]: 37). . 2010-04-18 16:06 — admin Siapakah wali itu? Ada dua penjelasan tentang makna wali. Dankamu akan melihat matahari ketika terbit miring ke arah kanan gua. kata al-wali merupakan bentuk superlatif dari subyek(fa'il). Maka kata al-wali bermaknaorang yang sangat menjaga ketaatan kepada Allah tanpa tercederaioleh kemaksiatan atau memberi kesempatan pada dirinya untuk berbuatmaksiat. Pertama. maka carilah tempat berlindung ke dalam guaitu. miring ke arah kiri gua" (QS AlKahfi[18]: 16-17). niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamudan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. seperti kata al-'alim bermakna yang sangat alim dan kataal-qadir bermakna yang sangat berkuasa. Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2.Maryam. dan kami akanmenjelaskan masalah ini dengan jalan meneliti secara mendalamsebelum menceburkan diri dalam masalah dalil tentang kemungkinankaramah.

al-wali berartiyang dekat.Kedua. maka Allah akan senantiasa dekat kepadanya. pengakuan kenabian. 2. kata al-wali merupakan subjek bermakna objek. hingga mencapaijenjang al-wilayah (kewalian). Perlu diketahui bahwa kata al-wali diambil dari firman AllahSwt. dan kebaikan. 2010-04-18 16:07 — admin Kejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia ada tiga macam: Kejadian Luar Biasa Pertama. Pengakuan ketuhanan (iddi'aul ilahiyyah) . pengakuan sihir dan menaati setan. dijaga terus-menerus dari berbagai macammaksiat dan selamanya mendapat pertolongan Allah untuk selaluberbuat taat. sepertikata al-qatil bermakna yang terbunuh dan al-jarih bermakna yangterluka. Ketika seorang hamba dekat kepada Allah karena ketaatandan keikhlasannya. • "Dan firman-Nya. maka tolonglah kami darikaum yang kafir "(QS Al-Baqarah [2]: 286). Pengakuan dalam halini ada empat macam: pengakuan ketuhanan. "Engkaulah Penolong kami (maulana). • • "Dan dia melindungi (yatawalla) orang-orang yang saleh "(QSAl-A'raf [7]: 196).1.3 Kejadian Luar Biasa Sun.: • "Allah adalah pelindung (wali) orang-orang yang beriman" (QSAl-Baqarah [2]: 257). keutamaan.pengakuan kewalian. Sesungguhnya penolong kamu (waliyyukum) adalahAllah dan Rasul-Nya" (QS Al-Maidah [5]: 55) Menurut saya. kejadian luarbiasa yang muncul diiringi dengan pengakuan. • "Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung(maula) orang- orang beriman dan karena sesungguhnya orang-orangkafir itu tidak mempunyai pelindung" (QS Muhammad [47]: 11).dengan limpahan rahmat. ditinjau dari segi etimologis. a. Maka kata al-wali bermakna orang yang dijaga dandilindungi oleh Allah Swt.

Pengakuan kewalian (iddi'aul wilayah) Orang-orang yang mengakui adanya karamah wali berbeda pendapatdalam hal ini. kalaupun ia mampu menampakkannya. baikoleh orang saleh yang diridhai Allah maupun orang yang keji dansuka berbuat dosa. d. dan mazhab kamisepakat dengan kemungkinan terjadinya hal ini. Kejadian luar biasa yang ditunjukkan olehorang-orang yang saleh disebut karamah wali. orang yang jujur danpendusta. Pengakuan kenabian {iddi'aun nubuwwah) Orang yang mengaku nabi ada dua macam. Kalau ia seorang yang jujur. kejadian-kejadianluar biasa yang ditunjukkan seseorang tanpa mengaku sesuatu.Mereka ini kemungkinan dapat memunculkan kejadian luar biasa ditangannya sendiri tanpa ada perlawanan. maka iaharus ditentang.Menurut mazhab kami. Kalau iaseorang pendusta. sedangkan kaumMu'tazilah mengingkarinya. kecuali Abu Husain al-Bashri dan Mahmudal-Khawarizmi. Apakah boleh seseorang mengaku memiliki karamah?sehingga muncul persetujuan terhadap pengakuan kewaliannya atautidak. hal itu mungkin saja terjadi karena bentuk dantimbulnya kejadian luar biasa itu justru semakin membuktikankebohongan dan kepalsuan dirinya. sudah semestinya ia mampumemunculkan kejadian luar biasa dengan tangannya. Demikian pula tentang kebenaran Dajjal. sedangkan menurut kelompok Mu'tazilahmereka tidak mungkin menampakkan hal-hal luar biasa. orang-orang yang mengaku sebagai pelaku sihir dan pengikut setan mungkin bisa menampakkan hal-hal luarbiasa dengan tangannya. Kejadian Luar Biasa Kedua. Pengakuan sihir dan menaati setan (iddiaus sihrwatha 'atusysyaithan) Menurut kami. Artinya. b. c. maka ia tidak akan mungkin menunjukkan kejadianluar biasa. . hal ini bisaditerima karena untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. seperti cerita tentangFir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan memunculkan kejadian luarbiasa dengan tangannya.

2010-04-18 16:12 — admin Ketetapan adanya karamah para wali dinyatakan oleh dalil-dalildari Al-Qur'an.1. "Akuakan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.."Padahal orang yang memiliki ilmu dari Al-Kitab dalam ayat tersebutadalah Nabi Sulaiman a. sebagaimana telahdijelaskan di muka maka tidak akan kami ulangi lagi disini. atsar. Sebagian orang menetapkan adanya karamah wali berdasarkan firmanAllah. namun tetapselamat dari malapetaka. dan dalil aqli (rasio). karena tidur mereka yangbegitu lama bertentangan dengan . khabar. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. kejadian-kejadianluar biasa yang ditunjukkan oleh sebagian orang yang menolak taatkepada Allah yang disebut dengan istidraj. Dalil 2 Kisah ashabul kahfi yang tertidur selama 309 tahun. 1. padahal sebenarnya mereka tidur (QS Al-Kahfi[18]: 18). Berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Al-Kitab. "Di antara ashabul kahfi ataupada zaman mereka pasti ada seorang nabi. Dan kamu mengiramereka itu terjaga.4 Dalil Dalil Tentang Adanya Karamah Wali Sun. 2. Allah melindungi mereka dari panasmatahari.Kejadian Luar Biasa Ketiga. condong kearah kanan gua (QS Al-Kahfi [18]: 17). maka tidak benar mengambil dalil denganayat ini. Dalil Al-Qur'an Ada banyak ayat yang dijadikan pegangan mengenai hal ini: Dalil 1 Kisah Maryam dalam QS Ali 'Imran [3]: 37 di atas. seperti termaktub dalam firman Allah.s. Al-Qadhi menanggapi masalah ini.

s.karena tidur bukanlah kejadian yang luar biasa untuk disebutsebagai mukjizat. Sementara Juraijadalah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israil yang memilikiseorang ibu. telah diketahui secara luas. dan seorang bayi lainnya.karena mereka tidak mengetahui bahwa ashabul kahfi adalah orangyang jujur dalam pengakuannya kecuali bahwa mereka tinggal di dalamgua selama itu. lalu berdoa. ."Kisah Nabi Isa a. sebagaimanaseluruh mukjizat yang ada." Di tempat Juraij tinggal. seorang penggembala beristirahat di gubugnya. yaitu Isa a. Sang ibu lalu memanggil untuk kedua kalinya. sang ibumengetuk pintu dan memanggilnya. tidurnya ashabul kahfiyang begitu lama mustahil merupakan mukjizat salah seorang nabi.. "Aku akanmenggoda Juraij. Sampai panggilan ketiga. Ketika lelah. jadi tidak mungkin mengklasifikasikan kejadiantersebut dalam kategori mukjizat salah satu nabi." Menurut saya. sampai ia bertemu seorang pelacur. "Juraij!" Juraij kebingungan.a. Pada suatu hari ketika Juraij sedang shalat. "Hanya ada tiga bayi yang bisa bicara.pelacur itu merayu penggembala.s. Khabar 1 Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. bahwa Nabi Saw."Tuhan.ada seorang pelacur yang berkata pada beberapa orang. Keseluruhan syaratini tidak terpenuhi. Juraijtetap kukuh melanjutkan shalatnya dan tidak menghiraukan panggilanibunya. melanjutkan shalat atau menjawabpanggilan ibu?" Juraij memutuskan untuk tetap melanjutkanshalatnya. Suatumalam. cukuplah dianggapsebagai karamah dan ihsan para wali.kebiasaan manusia. bersabda. diriwayatkan dari AbuHurairah r. sampai ia mau berzina denganku. bayipada masa Juraij (seorang ahli ibadah). Khabar Nabi Saw. Sang ibu marah. manakah yang lebih baik." Pelacur itumendatangi Juraij tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa. jangan biarkan diamati. 2. Banyak orang tidak mempercayai kejadian ini. Orang-orang mengetahui bahwa mereka yang datangpada masa itu telah tertidur selama 309 tahun. "Ya Allah. tetapiJuraij tetap melanjutkan shalatnya.

" Lewat lagi seorang perempuan yang diisukan sebagai pencuri." Bani Israil lalu mendatangi Juraij. Mereka berkata.Lalu sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung dan menutupipintu gua. "Ya Allah. "Kami akan membangun rumahmu dari emas atauperak." Akan tetapi Juraij menolak tawaran mereka dan membangunrumahnya seperti semula."Kemudian bayi itu menyahut. padahal ia bukanpencuri. Pelacur itu kemudian melahirkan seorang bayi dan mengaku.menghancurkan rumahnya dan mencaci-makinya." Bayi itu menimpali. Sang ibu berdoa."Ini anak Juraij. Kemudian Juraij shalatdan memanjatkan doa. "Pemuda itu orang yang suka bertindaksewenang-wenang. Sementaraperempuan yang diisukan sebagai pelacur itu bukanlah seorangpelacur. jadikan akuseperti dia. jadikan anakku seperti dia.bercerita dengan mengacungkan tangan ketika beliau berkata. hingga bergeraklah bayi itu. dan residivis. "Ya Allah. "Haibocah.Al-Zuhri meriwayatkan dari Salim dari Ibnu 'Umar bahwa RasulullahSaw. dan ia hanya berkata. kami tidak akan selamatdalam gua . jangan jadikan aku sepertidia. "Sepertinya aku melihat Nabi Saw. Sang ibu berdoa.dan terjadilah perzinaan antarakeduanya. bercerita." Khabar 2 Khabar tentang sebuah gua yang terkenal dalam kitab-kitab sahih. aku tidak ingin jadi seperti dia. jangan jadikananakku seperti dia.pezina. ada tiga orang sedang menempuh suatuperjalanan. Abu Hurairah berkata. Bayi lain yang bisa bicara adalah seorang bayi yang sedangmenyusu kepada ibunya. siapa ayahmu?" Bayi itu menjawab. "Dulu. ia diisukan sebagai seorang pencuri. 'Demi Allah."Akhirnya Bani Israil menyesali perbuatan mereka terhadap Juraij danmengucapkan janji. "Ya Allah." Sang ibu bertanya-tanya tentang celoteh anaknya. "Ya Allah. "Penggembala itu. Sibayi berkata. "Cukuplah Allah sebagaipelindungku. kemudian mereka berlindung dan bermalam di dalam gua. Lalu lewatlah seorang pemuda tampan berparaselok.

apabila hamba melakukan semua itu karena mencariridha-Mu. tetapi akumenolak. tetapi mereka belum juga bisakeluar dari sana. Aku beri mereka upah. Waktu itu ia berkata. maka bebaskan kami dari pintu guaini. engkau mengolok-olok saya?' Aku menjawab. . 'Hai'Abdullah. 'Seperti apa yangkamu lihat. semua upahmu berupa unta.' Diaberkata. Selanjutnya mereka bangun. kemudianpergi. aku tidak memindahkan mereka. 'Aku memiliki sepupuperempuan yang sangat mencintaiku. maka keluarkan kami dari hadangan batu besar ini/'Kemudian batu itu bergeser sedikit sehingga terbuka celah kecil. aku telahmempekerjakan orang. Aku memerahsusu sebagai minuman sore hari untuk keduanya. saya mau minta upah. Suatu hari. Aku tidak berniatmembangunkan mereka juga tidak mendahului meminumnya. ambillah semua upahmu dan gunakan untukmakan/ Ya Allah. sebelumnya aku tidakpernah membuatkan mereka minuman. dan budak. danmeminumnya.' Lalu akumeninggalkannya bersama hartanya. apabila aku lakukan halitu karena mencari ridha-Mu. Orang ketiga berkata.Akhirnya ia menemuiku dan aku berikan harta yang banyak agar diamau meninggalkanku. 'Akumemiliki dua orang tua yang lanjut usia. Pada suatu saat. kecuali dengan cara yang benar.' Aku menjawab. ia mendatangiku dan berkata.' Bergeserlah batu besar itu. 'Hai'Abdullah.Ya Allah. dan hanya ada satu orangyang belum kuberi karena ia meninggalkan pekerjaannya. apabila aku lakukan semua" itu karena mencariridha-Mu.ini.namun mereka belum bisa keluar dari gua. mereka tertidur dibawah sebatang pohon. kambing. hingga aku menyakiti dirinya selama beberapa tahun. Sambilberdiri dengan menenteng gelas di tangan.'Aku tidak mengolok-olokmu. Aku membungakan upahnya hingga menjadi kekayaan yangberlipat-lipat. Ya Allah. 'Tidak mungkin kamu bisamelepaskan cincin ini. 'Ya Allah. aku tunggui mereka hinggaterjaga sampai fajar merekah. Orang kedua berkata. Kemudian ia merayuku. aku membawakannyauntuk mereka. kecuali kami memohon kepada Allah dengan perbuatanbaik yang telah kami lakukan' Salah seorang di antara mereka berkata. tetapi mereka tetap tidur.

Jika aku bersumpah dengan namaAllah. atasnama Allah. bahwaNabi Saw. Sapi itu menoleh ke arahlaki-laki itu dan berkata. yang akanmengairi kebun Fulan.maka lepaskan kami dari padang pasir ini.. 'Aku diciptakan bukan untuk ini. 'Karenaaku mendengar suara petir yang akan mengairi kebun Fulan. meriwayatkan bahwa Nabi Saw. "Ya Allah. dan aku bertanya. Atsar Sahabat .a. pada waktuitu. aku sudah membuat kusut danmengotori kain lusuh dengan debu.' Akhirnyaterbukalah batu itu dari gua. ada seorang laki-laki berdiri di sana. Abu Bakar. 'Apa yang kau kerjakan di kebun ketika panen tiba?'Dia balik bertanya." (HR Bukhari dan Muslim dengan kualitas hasansahih) Khabar 3 Sabda Rasulullah Saw." Khabar 5 Abu Hurairah r. Mereka keluar dan berjalanbersama-sama.' Beberapa orang berseru.' Diaberkata. sepertiga untukku dan keluargaku." Tidak adasesuatu pun yang dapat menyangkal sumpah Nabi Muhammad Saw. dan 'Umar mempercayai kejadianitu. 'Jika benar apa yang kau katakan. niscaya kain itu akan rapih dan bersih kembali. 'Maha suci Allah. tetapiuntuk membajak. tanda musim hujan. maka aku akan membaginyamenjadi tiga. Khabar 4 Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari Abu Hurairah r. Aku bergegas menuju kebun itu.'Siapa namamu?' Dia menjawab.' Aku.'" 3. 'Kenapa kau tanyakan hal itu?' Jawabku.' Akubertanya lagi.a. bersabda. seekorsapi bisa bicara. dan sepertiga lagi akan akunafkahkan. sepertiga untukorangorang miskin dan musafir. "Suatu hari. ada seorang laki-laki yang sedangmenggiring seekor sapi dengan beban berat. "Suatuhari seseorang mendengar petir.. 'Fulan bin Fulan bin Fulan.

. silakan mengkajinya. Jadi. Di sinisaya mengutip sebagian karamah Khulafa'ur Rasyidin dari AlRazi. • • "Engkaulah Penolong kami (maulana)" (QS Al-Baqarah[2]: 286). Dalil Aqli (rasio) Di antara dalil aqli dan qat'i yang berkaitan dengan kemungkinanmunculnya karamah adalah: Dalil 1 Sesungguhnya hamba Allah adalah wali-Nya. seperti dinyatakan dalamfirman-Nya. Allah juga wali hamba-Nya. sebaliknyahamba adalah kekasih Allah. "Demikianlah. Siapa yang inginmempelajarinya. Al-Razi berkata. sesungguhnya Allah menjadi pelindung (maula)orang-orang beriman" (QS Muhammad [47]: 11). sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. • "Ingatlah. "Dia terus-menerus melindungi orang-orang yang saleh"(QS al-A'raf [7]: 196). sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takutdan sedih" (QS Yunus [10]: 62). Begitu juga Allah adalah kekasih hamba. dan mengutip karamah para sahabat Nabi lainnya dari periwayatlain. lainnya.Kita mulai dengan mengutip beberapa karamah yang muncul dariKhulafa'ur Rasyidin dan para sahabat Nabi Saw. jelaslah bahwa Allah adalah wali hambaNya dan hamba adalahwali Allah. "Sesungguhnya penolong kalian (waliyyukum) adalah Allah danRasul-Nya" (QS Al-Maidah [5]: 55). • • • "Allah itu pelindung (wali) orang-orang beriman" (QSAl-Baqarah [2]: 257)." 4. "Beberapa kitab sufi membahas hal ini berupariwayat-riwayat yang tak terhitung jumlahnya. sebagaimana dinyatakandalam firmanNya.

Jadi. serta terus-menerus menyucikan. niscaya Aku penuhi janji-Kukepadamu. sifat. maka itu termasuk mencelakekuasaan Allah dan dihukumi kufur. Hal ini berdasarkan pada firman Allah. hal itu lebih utama daripada hanya memberi sepotong kuesebagai hidangan. dan menyambut gembira nama-Nya dan membacakan tahliluntuk-Nya itu jauh lebih mulia daripada hanya memberikan sepotongkue untuk menundukkan ular atau harimau.Bagaimana mungkin ia tidak melaksanakan perbuatan yang dikehendakiTuhan Yang Maha Penyayang lagi Maha Mulia sekali saja. Ketika Allah menganugerahiseorang mukmin ma'rifat.cinta dan ketaatan kepada-Nya. zikir. padahalhanya Tuhanlah yang utama baginya. maka ia akan terdorong untuk melaksanakan segala yangdiperintahkan Allah dan semua hal yang diridhai-Nya. . karena hamba sesungguhnya tidakberdaya dan lemah ketika mengerjakan semua hal yang dikehendaki dandititahkan Allah. dan syukur tanpapermohonan. dan akanmeninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dicegah olehNya. alasan ini tidak sah. Atau jika ketidakmunculankaramah membuat manusia menuduh seorang mukmin tidak patutdikaruniai karamah oleh Allah. hukum-hukum dan nama-nama Allah. • "Penuhilah janjimu kepada-Ku.mengagungkan. bisa dikatakan bahwa jika seorang hamba telah mencapaiketaatan. karenamengetahui zat.• • • "Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya" (QSAl-Maidah [5]: 54)." (QS Al- Baqarah [2]: 40) Dalil 2 Jika ketidakmunculan karamah membuat manusia menuduh Allah tidakahli melakukan perbuatan seperti itu. mahabbah. sedangkan Tuhan Yang Maha Penyayang melakukanhal-hal utama yang dikehendaki hamba-Nya dalam sekali hitungansaja. "Orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah" (QSAl-Baqarah [2]: 165). "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat danorang-orang yang menyucikan diri "(QS al-Baqarah [2]: 222). perbuatan.

dan kakinya. menceritakan bahwa Allah berfirman. maka apa susahnya memberi sepotong roti atau air minum dipadang tandus kepada seseorang? Dalil 4 Nabi Muhammad Saw.Ia mendengar melalui Aku. Dan jika Aku telah mencintainya. setangkai anggur dan segelas air kepadaseseorang yang kelaparan dan kehausan di padang tandus. .Dalil 3 Nabi Muhammad Saw. "Aku mendengar danmelihat-Nya.atau memberi sepotong roti.' Khabar ini menunjukkan tidak adanya ruang dalam pendengaranmereka untuk selain Allah. Sebab kalau masih ada ruang untukselain Allah.sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah" (QS Al-Fath[48]: 10). "Tidak ada yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada-Kuyang sebanding dengan menunaikan semua kewajiban yang Kuperintahkandan senantiasa mendekati-Ku dengan perbuatan-perbuatan sunnahhingga Aku mencintainya. tangan.apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan"(QS Al-Ahzab [33]: 36). bersabda bahwa Allah berfirman. tidak juga dalam penglihatan dankeseluruhan anggota tubuhnya. lidah. dan berjalan melalui Aku. ia melihat melalui Aku. ia berbicaramelalui Aku. • "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidakpula bagi perempuan yang mukmin (untuk memilih ketetapan lain). maka akumenjadi pendengaran. KetikaAllah dengan rahmat-Nya mengantarkan hamba-Nya sampai derajat yangtinggi. tentunya Allah tidak akan berkata. hati. hal ini sesuai dengan firman-Nya: • "Orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad)." Maka tidak ada keraguan lagi bahwa inilah maqam yanglebih mulia daripada kemampuan menundukkan ular dan binatang buas." Menyakiti wali sama dengan menyakitiAllah."Barangsiapa menyakiti wali-Ku. maka ia benar-benar menyatakanpeperangan dengan-Ku. penglihatan.

berartiberjanji setia kepada Allah.• "Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah danRasul-Nya akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat" (QSAl-Ahzab [33]: 57). Bahkan akalsehat juga menyaksikan bahwa kedekatan dengan seorang raja akanmenimbulkan naiknya pangkat (kedudukan). berfirman. maka ia telah menyatakanpeperangan dengan-Ku. tetapi kamu tidak menjenguknya. Tidak diragukan lagi. maka ia juga diberi kekhususan untukmelakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kedekatan adalah asal ataupokok." Orang-orang bertanya. Dalil 5 Kita melihat bahwa dalam kebiasaan. Aku meminta makan kepadamu tapikau tidak memberiku makan. sementara Engkau adalah TuhanPenguasa alam?" Allah menjawab. Inilah arti dari firman Allah dalam sebuah hadisqudsi. sementara . tetapi kau tidak menjengukku.bagaimana kami melakukan hal ini. ridha kepada Nabi Muhammad Saw.berarti ridha kepada Allah. Berjanji setia (bai'at) kepada Nabi Muhammad Saw. Seluruh khabar diatas membuktikan bahwa para wali Allah telah mencapai derajatini. Apakah kamu tidaktahu kalau saja kamu menjenguknya. menyakiti Nabi Muhammad Saw. "Ya Tuhan. "Sesungguhnya hamba-Ku si Fulansedang sakit." Demikian juga ketika kita memberi minum dam makan wali-Nyaberarti kita juga memberi minum dan makan Allah. derajat Muhammad adalahderajat tertinggi. berartimenyakiti Allah. "Barangsiapa menyakiti wali-Ku. maka kamu akan menemukan Aku disisinya." Hadis qudsi ini menunjukkan ketetapanAllah bahwa menyakiti wali sama dengan menyakiti-Nya. seseorang yang diangkatsebagai pelayan khusus oleh seorang raja dan diizinkan masuk keruang untuk bersenang-senang. Hal ini diperkuat dengan khabar masyhur yang menyatakan bahwapada hari kiamat nanti Allah Swt. Aku meminta minumtetapi kau tidak memberiku mimun. "Aku sakit.

Begitu juga penguasaan Allah atas ruh sama denganpenguasaan ruh atas badan. Karena itu. Jika Allah memuliakan seoranghamba dengan mengantarkannya ke pintu pengabdian dan derajatkaramah. serta mendudukkannya dalamkedekatan. Maka 'Ali memiliki kemampuan sepertimalaikat yang tidak dimiliki oleh orang lain. maka iamemiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang sulit maupunmudah. Sedangkan Raja PalingAgung adalah Tuhan Penguasa alam. menganugerahinya rahasia ma'rifat dan kemampuan menyingkaphijab antara Allah dan dirinya. kita tahu bahwa semakin banyak pengetahuan seseorangtentang alam gaib. berdasarkan penafsiran kami atas firmanAllah. maka ia mampu mendengar suara yang dekatmaupun yang jauh. "Aku menjadipendengaran dan penglihatannya. Demikian pula hambalain yang terus-menerus taat. jauh maupun dekat." Ketika cahaya keagungan Allahmenjadi pendengarannya. 'Ali memutuspandangannya dengan alam jasad. "Akubermalam di sisi Tuhanku yang memberiku makan dan minum." Darihadis ini. Rasulullah Saw. sehingga ruh 'Ali menjadi kuat dan menyerupaisubtansi ruh malaikat serta memancarkan kilauan cahaya alamkesucian dan keagungan. bersabda. Ketika cahaya Allah menjadi tangannya.bukan badan. maka semakin kuat hatinya dan semakin sedikitkelemahannya. ia akan tiba pada maqam yangdifirmankan Allah dalam sebuah hadis qudsi. maka tidak ada kesulitan baginya untuk menampakkansebagian karamah di dunia ini.tetapi gerbang itu terlepas dengan kekuatan rabbaniyyah. 'Ali bin Abi Thalib berkata." Haltersebut karena pada waktu perang Khaibar. dan malaikat memancarkan cahayaalam keagungan. Dalil 7 .gerbang Khaibar itu tidak aku dobrak dengan kekuatan jasadiah. Dalil 6 Tidak diragukan lagi bahwa yang menguasai perbuatan adalah ruh.kedudukan adalah pengiring. "Dia menurunkan malaikat dengan (membawa) ruh (wahyu) berupaperintah-Nya" (QS Al-Nahl [16]: 2). "Demi Allah.

kekuatannya melemah. Allah berfirman tentangsekelompok malaikat lainnya. Ketika ruh senang dengan ma'rifatdan mahabbah kepada Allah. demikian juga ruh-ruh falakiyah(wilayah langit).Hanya saja ketika ruh terikat dengan tubuh dan terbelenggu dengankehendaknya. keluhuran tabiat. dan secara keseluruhan ia serupa dengan tubuhyang rusak. Tidakkah kau lihat Jibril. dan berapa banyak malaikat di langityang syafa'atnya tidak berguna kecuali setelah Allah memberikanizin kepada yang dikehendaki dan diridhai-Nya.dapat dipisah-pisah. yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagidipercaya" (QS Al-Takwir [81]: 19-21). Namun ruh adalahsubstansi malaikat. cahaya substansi. penghuni langit. maka jiwanya akanbercahaya. berarti ia tidakmeyakininya. ditambah denganberbagai macam riyadhah (olah spiritual) yang membersihkan debudunia wujud dan kerusakan dari wajahnya.karenanya kita memohon pertolongan Allah agar dapat memahaminya. ketika Allahmenyifatinya dalam Al-Qur'an. sesuatu yang kudus dan suci.Barangsiapa tidak bisa mencapainya. Menurut mazhab kami. berkilauan. serta jarang mengikuti kehendak tubuh. maka ia akan melupakan negeri asal dan tempattinggalnya yang lama. . yang mempunyai kekuatan dan kedudukan tinggi di sisiAllah Pemilik 'Arsy. kehormatan dan kehinaan. ruh manusia berbeda dengan benda-bendacair.maka ruh-ruh penghuni langit dan 'arsy akan memancarkan kilauancahaya mereka atasnya dan menyelubunginya. kekokohannya lenyap hingga iatidak kuasa melakukan apa-apa. dan dipotong-potong. cahaya dankegelapan.Menurut hukum akal. Penjelasan yang mulia ini mengandungrahasia-rahasia terselubung dan fenomena-fenomena yang mendalam. seperti ruh-ruhpenghuni langit. kemudian ia akan diberikekuatan hingga mampu menguasai alam materi. dan mampu menguasai alam nyata dan fanadengan bantuan cahaya ma'rifat yang mulia dan kekuatan cahaya SangMaha Perkasa lagi Maha Mulia. ketika jiwa berpadu dengan kekuatan yang suci danmendasar. Ruh manusia mengandung kekuatan dan kelemahan. "Sesungguhnya Al-Qur'an itubenar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia(Jibril). dan inilah yang disebut karamah. Demikianlah. rusak. subtansi ruh bukanlah raga yang fana.

maka apalagi orangyang mendekat kepada Allah dengan menjalankan perbuatan sunnahtidak patut memperoleh karamah. Mereka bertanya apakah wali yang memperlihatkan karamah karenamengharapkan uang dari manusia bisa dituntut untuk menunjukkanbukti kewaliannya atau tidak? Kalau kita menuntutnya untukmenunjukkan bukti. Mereka berpegang pada firman Allah. Para penyangkal karamah berlaku tidak adil dan menyesatkankarena berpendapat bahwa munculnya peristiwa luar biasa merupakanbukti kenabian. Nabi Muhammad Saw. Sudah ada dalilmeyakinkan mengapa harus mencari dalil perkiraan. 3. Bagaimana mungkin dapat dipahamibahwa seorang wali meninggalkan negerinya untuk beribadah hajidalam waktu satu hari saja? 4. . Mereka berpegang pada sabda Rasulullah dalam sebuah hadis qudsiyang menceritakan tentang Allah. Pendapat mereka yang menyatakan bahwa wali itu pindah dari satunegeri ke negeri yang jauh tidak sesuai bahkan bertentangan denganayat ini. Adanya bukti tetapi tidak ada yang dibuktikan akanmenodai eksistensi bukti tersebut dengan demikian bukti tersebutmenjadi batal.Jika orang yang mendekat kepada-Nya karena menjalankan perbuatanwajib saja tidak memperoleh karamah apa pun. berarti kita telahmengabaikan Sabda Nabi SAW. maka itu siasia belaka. "Dan dia memikulbeban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak sanggup kamu capai kecualidengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri"(QS Al-Nahl [16]:7). hingga merekamenunaikan hal-hal yang Ku-wajibkan atas mereka. 2.Para penyangkal adanya karamah memiliki beberapa argumen: 1. karena tampaknyakaramah menunjukkan bahwa ia tidak berdusta. "Orang-orang yang mendekatkepada-Ku itu tidak akan pernah dekat kepada-Ku. tetapi kalau kitatidak menuntutnya untuk menunjukkan bukti. kalau muncul di tangan selain nabi. Demikian juga." Mereka mengatakanhadis ini adalah bukti bahwa mendekat kepada Allah dengan caramenjalankan semua perintah-perintah-Nya yang wajib lebih agungdaripada mendekat kepada-Nya dengan menjalankan perbuatan sunnah. maka bukti inimenjadi batal. tidak akan bisaberjalan dari Mekah ke Madinah kecuali dalam tempo yang lama dengandisertai kepayahankepayahan.

dengan kata lain tetap kufur. maka ia jugabisa terjadi pada orang lain.Adapun pernyataan kewalian seseorang tidak menyebabkan orang yangtidak mengakui kewalian-nya menjadi kafir atau menyebabkan orangyang mengakui kewalian-nya menjadi beriman. menyatakan kenabiannya bukan bertujuan untukmengagungkan diri. Kalau pengakuan kenabian tidak dinyatakan. 5. Karena perbedaan inilah.Jika para nabi menyatakan kenabian dan menampakkan mukjizat mereka. Langkah-langkahNabi Muhammad Saw. Jawaban atas argumen yang pertama: Umat muslim berbeda pendapat tentang apakah seorang wali bolehmenyatakan kewaliannya? Kelompok Al-Muhaqqiqun (orang-orang yang menyatakan kebenaran)tidak membolehkannya. tetapi untuk menunjukkan kasih sayangnya kepadamakhluk. Jadi. Apabila karamah bisa muncul pada sebagian wali.maka kaum mereka tidak akan beriman. agar mereka hijrah (beralih) dari kufur menuju iman. "Bukti itu ada padaorang yang menyatakannya.maka kaum yang diserunya akan mempercayai mereka. sementara karamah tidak muncul setelahpengakuan kewalian. para nabi diutuskepada makhluk untuk menyeru dari kekufuran kepada keimanan. maka karamah itumenjadi biasa saja. pengakuankewalian dinyatakan karena nafsu. Berdasarkan pendapat ini. sehingga tampaklahperbedaan antara keduanya. sedangkan wali tidakdiperkenankan menyatakan pengakuan kewaliannya. Jika karamah sudah begitu banyaksampai menjadi hal yang tak luar biasa lagi. oleh karenanya Nabi wajibmenyatakan secara jelas pengakuan kenabiannya. . Apabila kemunculan karamah begitu sering. darimaksiat kepada ketaatan.yang berbunyi." Ini menunjukkan bahwa pendapat yangmengatakan adanya karamah itu batil. kita bisamembedakan antara mukjizat dan karamah. Mukjizat muncul setelahpengakuan kenabian. maka akan sama denganadat. dan hal inilah yang akan menodai mukjizat dankaramah.

.Sementara orang yang berpendapat bahwa seorang wali bolehmenyatakan pengakuan kewaliannya.Dengan demikian. maka karamah itumenjadi mukjizat bagi Nabi dan mengukuhkan risalahnya. Jawaban atas argumen yang kedua: Taqarrub(mendekatkan diri kepada Allah) dengan melakukan amalan-amalanwajib tentu lebih sempurna daripada taqarrub dengan amalan-amalansunnah. Dengandemikian. menunjukkan mukjizatnya dan meyakinkan dirinya. tetapi justru menjadi penguatkenabiannya. "Dan ia memikulbeban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak sanggup kamu capai kecualidengan kesukaran kesukaran yang memayahkan diri". 3) Melawan orang-orang yang menyangkal mukjizat itu wajib. Bila hal ini terjadi. 2) Nabi Saw. Jawaban atas argumen yang ketiga: Firman Allahdalam QS Al-Nahl [16]: 7 yang berbunyi.sedangkan para penyangkal karamah tidak wajib dilawan. sedangkan peristiwa luar biasa yang diiringi denganpengakuan kewalian menunjukkan pengakuan kewaliannya itu benar. tindakan memperlihatkan karamah tidak berarti menyangkalkenabian seorang nabi. Karena mukjizat wajib ditampakkan. jelaslah perbedaannya. sementara karamahtidak. Jadi. Tidak diragukan lagi. menyebutkan perbedaan mukjizatdan karamah ditinjau dari beberapa segi: 1) Kemampuan melakukan hal-hal luar biasa menunjukkan pelakunyabebas dari maksiat.sedangkan wali ketika menunjukkan karamahnya tidak untuk meyakinkandirinya. kecuali jika untuk memper kuatdakwah agama Nabi Saw. Seorang wali hanya akan menjadi wali ketika ia menunaikanibadah fardhu dan sunnah. jelas bahwa mengakui adanya karamah para walitidak berarti menyangkal mukjizat para nabi. Adapun peristiwa luar biasa yang diiringidengan pengakuan kenabian menunjukkan pengakuan kenabiannya itubenar. 4) Seorang wali tidak boleh memperlihatkan karamahnya ketika iamenyatakan pengakuan kewaliannya. kondisi ini lebihbaik daripada orang yang membatasi diri pada hal-hal yang fardhusemata.

Putus asajuga tidak diperbolehkan.Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah. Dan seperti yang dikatakaniblis dalam firmanNya. 2010-04-18 16:13 — admin Ustad Abu Bakar bin Faurak mengatakan bahwa seorang wali tidakmungkin mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali. Ingatlah. Jawaban atas argumen yang keempat: Berpegangpada Sabda Nabi Saw. maka ia akan merasa aman. karena beberapa alasan: 1) Allah berfirman. pengecualian dari kebiasaan-kebiasaanumum. Tiada yang merasa aman dari azab Allahkecuali orang-orang yang merugi (QS Al-A'raf [7]: 99). maka itu berartiberbeda dengan kebiasaan. "Dan sedikit sekali hamba-hamba-Ku yangbersyukur/taat"(QS Saba' [34]: 13). Sedangkan karamah para wali adalahfenomena yang langka. Alasan pertama: Kalau seseorang mengetahuibahwa dirinya adalah wali. ketika orangyang memperlihatkan karamah sangat sedikit. kecuali kaumyang kafir (QS Yusuf [12]: 87). Tidak ada orang yang berputus asadari . "Bukti itu ada pada orangyang mengaku. 2. SementaraUstad Abu 'Ali al-Daqaq dan Abu Qasim al-Qusyairi (muridnya)mengatakan bahwa hal itu mungkin. Jadi. "Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakanmereka bersyukur/taat" (QS AlA'raf [7]: 17). yang menyatakan. sebagaimana dinyatakan dalamfirman Allah. sebagaimanadinyatakan dalam firman Allah." Jawaban atas argumen yang kelima: Orang-orangyang taat itu sedikit jumlahnya.1.mencakupkebiasaan-kebiasaan umum. Akan tetapi meraih keyakinan rasa aman itu tidakdiperbolehkan. sesungguhnya wali-waliAllah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati (QS Yunus[10]: 62). Alasan kedua pendapat yangberseberangan ini cukup banyak. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya.5 Apakah Seorang Wali Dapat Mengetahui Kewalian Dirinya Sun.

Danmereka berdoa kepada Kami dengan rasa berharap dan takut.dan berdoa dengan rasa takut berpisah dari Allah. 2) Ketaatan sebesar apa pun tetap lebih besar rasa terpaksa. rasa aman hanya akan dirasakan oleh orang yangkeyakinannya lemah. jikarasa terpaksa ini mendominasi jiwa seseorang. Mencintai dan memusuhi Allah adalahdua rahasia yang tidak tampak pada diri seseorang. terkadang seorang hambabermaksiat kepada Allah saat ini. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat di atas bermakna berdoadengan mengharap karunia Allah dan berdoa dengan rasa takutterhadap siksa-Nya. 3) Rasa aman akan menyebabkan hilangnya penghambaan kepada Allah. maka orang yang merasa amandari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah adalah orang yangkafir. Berdasarkan hal ini. demikian jugasebaliknya seseorang menjadi musuh Allah karena Allah memusuhinyabukan karena ia memusuhi Allah. Keyakinan yang lemah dan sedikit kepadahak-hak Allah adalah perbuatan kufur. Sebagian orang menafsirkan bahwa berdoa dengan rasaberharap di sini adalah berdoa memohon pahala kepada Allah. sedangkan sifat Allah itu kekal dan tidak terbatas.sementara berdoa dengan rasa takut adalah takut terhadap siksaAllah. kecuali orang-orang yang sesat (QS Al-Hijr[15]: 56). bukan karena ia mencintai Allah. sebab ia menjadi wali karena Allahmencintainya. Danmereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami (QS Al-Anbiya'[21]: 90).Hilangnya sikap pengabdian dan penghambaan kepada Allah akanmenimbulkan rasa permusuhan. keputusasaan hanya akan dirasakan oleh orangyang keyakinannya sedikit.rahmat Tuhannya. 4) Allah menyifati orang-orang yang ikhlas dengan firman-Nya. Ketaatan dankemaksiatan hamba tidak mempengaruhi seseorang untuk mencintai ataumemusuhi Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat di atasmenganjurkan berdoa dengan mengharap dapat berjumpa dengan Allah. Alasan kedua: Seorang wali tidak mengetahuibahwa dirinya wali. sedangkan rasa aman menyebabkanhilangnya rasa takut. maka tidak akandiperoleh rasa aman. padahal sebelumnya . Adapun pendapatyang paling tepat adalah berdoa dengan mengharap kepada Allah danrasa takut terhadap-Nya. karena ketaatan adalah sesuatu yang baru munculkemudian. Artinya.Sesuatu yang baru dan terbatas tidak dapat mengalahkan yang kekaldan tak terbatas.

terkadang juga seorang hamba taat kepada-Nya saatini padahal dulunya ia bermaksiat terhadap-Nya. dan penghuni surgatergantung pada akhir kehidupan. lalu di akhir hayatnya ia masuk Islam. sedangkan sifat Allahtidak bisa dijelaskan alasannya. maka baginya pahalasepuluh kali lipat amalnya. Firman Allah tersebut bukan berbunyi.iamencintai-Nya. Jadi. sementara aku tidak mengetahui apa yang ada dalamdiri-Mu. berkata. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang gaib. Hal ini menunjukkan bahwapenerimaan pahala dari Allah tergantung pada akhir pelaksanaan. dan barangsiapa membawa amal yang burukmaka dia ia hanya diberi balasan yang sepadan dengan amal buruknya(QS Al-Maidah [6]: 160). Engkau mengetahui apa yang adadalam diriku. Allah berfirman. maka baginya pahala sepuluh kalilipat sepadan dengan perbuatannya itu.s. Hal ini menunjukkan bahwa yang penting adalahakhirnya bukan awal perbuatannya. orang yang mendapat pahala ataumendapat siksa terletak di akhir hidupnya. orang yang berpahala.Barangsiapa mengerjakan kebaikan. Barangsiapa memusuhi Allah tanpa alasan. dalilnya adalah firman Allah yangmenyatakan.bukan pada awal perbuatan.maka ia termasuk golongan orang yang mendapatkan pahala. (QSAl-Maidah [5]: 116) Alasan ketiga: Seorang wali tidak mungkinmengetahui bahwa dirinya wali karena hukum yang menentukan bahwaseseorang termasuk wali. maka ia tidak akan menjadi musuh-Nya karena melakukanmaksiat.Katakanlah kepada orang-orang kafir itu. Dan telah jelas bahwaakhir kehidupan tidak diketahui oleh seorang pun. Barangsiapa membawa amal yang baik. Pada prinsipnya. maka Nabi Isa a. maka ia tidakakan menjadi pencinta Allah karena melakukan ketaatan. niscaya Alah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telahlalu" (QS Al-Anfal [8]: 38). Karena itu. ketetapan bahwa seseorangtermasuk wali atau musuh Allah. Karenamencintai dan memusuhi Allah merupakan dua rahasia yang tidak bisadilihat. Barangsiapa mencintai Allah tanpaalasan. Yang memperkuat pendapat ini adalahdalil yang menyatakan bahwa apabila seseorang menghabiskan seluruhusianya dalam kekufuran. "Jika mereka berhenti darikekufuran. begitupula sebaliknya. Dengan demikiandapat disimpulkan bahwa seorang wali tidak bisa .mencintai dan memusuhi Allah adalah sifat.

maka eksistensikewaliannya bisa diketahui. Banyak kesalahan yang samar dalam pembahasan tentang apakah walimengetahui kedudukannya sebagai wali atau tidak. yang muncul di tangan orang yang secaralahiriah dinilai baik.mengetahui bahwadirinya wali. Karamah adalah munculnyahal-hal luar biasa yang tidak dibarengi niat untuk menampakkannya. disertai keyakinan yang benar dan amal saleh. dijauhkandari istidraj.. dan dengan mengikuti . kepastiannya adalah tipuan. Secara batiniah. Adapun mereka yang menyatakan bahwa seorang wali terkadang bisamengetahui kedudukannya sebagai wali. Kepatuhan kepada syariat secara lahirterlihat dari tindakan lahir. Ma'unah adalahkejadian luar biasa di tangan orang-orang muslim awam untukmelepaskan diri dari berbagai cobaan dan hal-hal yang tidakdisukai. Secara lahiriah. pengalamannya membahayakan.tiada sesuatu pun dalam dirinya selain Allah. Apabila seseorang telah mencapai dua unsur ini dan orang-orangmengetahui manifestasi dari dua unsur di atas. dandi depan jalan menuju alam ketuhanan ada tabir-tabir yang terkadangberupa api dan terkadang berupa cahaya. penetapannyasulit.dipakai untuk menetapkan ittiba'nya (ketaatannya) kepada Nabi Saw. Sayyid 'Abdul Ghani al-Nabulusi dalam Syarh al-Thariqahal-Muhammadiyyah mengutip penuturan Imam Barkawi yang menyatakanbahwa karamah wali itu benar-benar ada. 2. disebut sebagai ma'unah. ia tunduk dan patuh kepada syariat. Adapun kejadianluar biasa yang tidak dibarengi niat untuk memperlihatkannyaseperti halnya mukjizat. sementara tenggelamnya batin dalamcahaya hakikat berupa kesenangan menaati Allah dan mengingat-Nya.yang muncul di tangan seorang hamba untuk menampakkan kemaslahatan. ia tenggelam dalam cahaya hakikat.didukung oleh keyakinan yang benar dan amal saleh. Hanya Allah Yang MahaMengetahui hakikat dari rahasia-rahasia. berpegang pada kesahihanpendapat mereka yang menyatakan bahwa kewalian terdiri daribeberapa unsur: 1.

Karamah para wali adalah kebenaran yang ditegaskan dalam nashAl-Qur'an. dari mana engkau memperoleh semuamakanan ini?" Maryam menjawab. Karena kewalianseorang wali tidak terlepas meskipun ia wafat.seperti meludahnya Musailamah ke dalam sumur air tawar agar airnyaterasa manis. "Hai Maryam. Maryam menjawab bahwa semua itu adalah rezekidari Allah. tetapi yang terjadi justru airnya asin dan pahit. menjauhimaksiat. Nabi memperlihatkankejadian luar biasa untuk mengokohkan kebohongan para pendusta. senantiasa taat. dan bersungguh-sungguh menahan diri dari kenikmatan danhawa nafsu. Al-Laqani menyatakan bahwa karamah diperuntukkan bagi para wali. selain Zakaria. Al-Sa'di mengungkapkan dalam kitab Syarh al-'Aqaidbahwa dengan mengekang hawa nafsu. Wali adalah orang yang 'arif. tertutuplah tujuh pintu mihrabtersebut..s. "Makanan itu dari Allah" (QS Ali'Imran [3]: 37). Setiap Zakaria masuk ke mihrab Maryam.Zakaria bertanya. Maryam berada dalam asuhan Zakaria a. keinginan untuk bersenang-senangdan mengumbar hawa nafsu akan hilang. ia menemukanbuah-buahan musim dingin pada musim panas. dan menemukanbuah-buahan musim panas ketika cuaca dingin. hanya saja seorang wali tidakdiboleh mencegah diri dari melakukan hal-hal yang dimudahkan dandihalalkan baginya. dan takseorang pun pernah masuk ke dalam mihrab Maryam. Setiap Zakaria masuk kemihrab untuk menemui Maryam. tabi'in(generasi .mengetahui Allah dan sifat-sifat-Nya.Nabi Saw. Dialah Pemberi rezeki kepada siapa saja yangdikehendaki-Nya dari jalan yang tidak disangkasangka. Kisah lain dalam Al-Qur'an yang menegaskan adanya karamah adalahkisah tentang ashabul kahfi yang tinggal dalam gua selamabertahun-tahun tanpa makan dan minum dan kisah tentang Asif binBarkhiya yang mampu menghadirkan singgasana Ratu Bilqis sebelumNabi Sulaiman mengedipkan matanya. Seperti Nabi yangtidak lepas dari status kenabiannya. Karamah para sahabat. Zakaria merasa herandan menanyai Maryam. ia mendapati makanan di sisi Maryam.Bila Zakaria keluar dari sana.baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. di antaranya dalam kisah Maryam.

setelah sahabat), dan orang-orang saleh sesudahnyadiriwayatkan secara mutawatir dalam hal makna atau inti ceritanyawalaupun perinciannya disampaikan secara ahad. Dalam kitabnya, Syarh Maqasid al-Maqasid, Al-Dulji berkata,"Orang-orang yang mengingkari karamah bukan termasuk ahli bid'ah.Anehnya, meskipun mereka belum pernah meyaksikan langsung karamahpara wali dan belum pernah mendengarnya secara langsung dari parapemimpin mereka padahal mereka bersungguh-sungguh dalam beribadahdan menjauhi kemaksiatan, tetapi mereka mencaci maki wali-waliAllah sebagai pemilik karamah dan menyakiti hati mereka, karenamereka tidak mengerti bahwa karamah didasarkan pada akidah yangjernih, jiwa yang bersih, jalan dan hakikat pilihan. Bahkan sangatmengherankan pendapat sebagian ahli fikih pengikut Sunnah yangdiriwayatkan Ibrahim bin Adham r.a. di Basrah dan Mekah pada haritarwiyyah (lempar jumrah), yang menyatakan bahwa orang yangmeyakini hal-hal tersebut adalah kafir. Pendapat yang moderatdiungkapkan oleh Al-Nasafi ketika ia ditanya tentang suatu beritayang menyatakan bahwa Ka'bah selalu dikunjungi oleh salah seorangwali, betulkah kabar itu? Ia menjawab, 'Itu melanggar kebiasaanpara wali yang menempuh jalan karamah, tetapi mungkin saja bagiorang yang mengikuti Sunnah Nabi Saw. yang biasa menempuh jarakjauh dalam waktu singkat.' Hal-hal tersebut dimasukkan oleh paraahli fikih pengikut Hanafi dan Syafi'i ke dalam pembahasanmasalah-masalah syariat." Ibnu Hajar al-Haitami al-Syafi'i menjelaskan dalam kitabAl-Fatawa bahwa jika seorang musafir tiba di suatu negeri saatmatahari telah terbenam, lalu ia melaksanakan shalat Maghrib disana, kemudian ia sampai di tempat pemberhentian lain yang di sanamatahari belum terbenam, padahal ia telah melakukan shalat magribdi negeri pertama, maka ia tidak wajib mengulang shalatnya.Munculnya makanan, minuman, dan pakaian secara gaib ketikadibutuhkan seperti yang terjadi pada para wali, kemampuan terbangdi udara seperti dikutip dari Ja'far bin Abi Thalib dan LuqmanalSarkhasi, kemampuan berjalan di atas air, berbicara dengan bendamati dan binatang seperti binatang ternak dan burung dan lain-lainadalah sebagian dari kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi padapara wali. Semua itu adalah penghormatan dari Allah untuk

mereka,dan merupakan mukjizat bagi Rasul-Nya, meskipun beliau sudah wafat.Dalam hal ini, munculnya mukjizat tidak harus ketika Rasul masihhidup, tetapi juga bisa terjadi setelah beliau wafat. Demikian pulakaramah bisa terjadi setelah sang wali wafat, seperti telahdijelaskan pada akhir penjelasan Sayyid 'Abdul Ghani al-Nablusidalam Syarh al-Thariqah al-Muhammadiyyah. Dalam kitabnya Nasyrul Mahasin al-Ghaliyyah, Imam Yafi'imengutip pendapat tokohtokoh umat ahlus sunnah wa al-jama'ah danpara syaikh tentang kemungkinan terjadinya sesuatu di luar adatyang muncul dari karamah para wali. Di antara ulamaulama tersebutadalah Imam Haramain, Abu Bakar al-Baqillani, Abu Bakar bin Fauraq,Hujjatul Islam Al-Ghazali, Fahruddin al-Razi, Nashiruddinal-Baidhawi, Muhammad bin 'Abdul Malik al-Salma, Nashiruddinal-Thusi, Hafiduddin al-Nasafi, dan Abu Qasim al-Qusyairi. Setelahmengutip pendapat mereka, Al-Yafi'i berkata, "Mereka adalah sepuluhimam yang sebagiannya menyusun kitab-kitab dan memiliki pembicaraantentang agama yang bisa dijadikan pegangan dalam bidang akidahahlus sunnah wa al-jama'ah. Tidak perlu menyebut lebih banyak lagi,karena menyebut sepuluh saja sudah dianggap cukup. Mereka sepakatbahwa perbedaan antara karamah dan mukjizat adalah pada tingkatkenabian semata, dan tidak satu pun dari mereka yang mensyaratkanbahwa jenis dan keagungan karamah tergantung kepada mukjizat." Imam Abu Qasim al-Qusyairi mengungkapkan dalam Al-Risalahkaryanya bahwa kemunculan karamah pada para wali mungkin terjadikarena bisa dipahami secara rasional, lagi pula kemunculannya tidakmelenyapkan asal-usul karamah, tetapi justru menunjukkansifat-sifat Allah Yang Maha Kuasa. Jika keberadaan karamah sangattergantung kepada Allah, maka tidak ada satu pun hal yang dapatmerintangi keberadaannya. Kemunculan karamah merupakan tandakejujuran orang yang memilikinya. Orang yang tidak jujur tidakmungkin mampu memunculkan karamah. Dalilnya adalah bahwa ilmuma'rifat yang diberikan Allah kepada manusia sehingga ia bisamembedakan antara orang yang jujur dengan orang yang batil ketikameniti jalan yang ditempuhnya adalah persoalan yang abstrak.Hal-hal itu tidak akan terjadi kecuali pada para wali secarakhusus, tidak pada orang yang hanya berpura-pura mengaku

wali.Inilah persoalan karamah yang sedang kita bicarakan. Karamah pastimerupakan sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan danmenjelaskan sifat kewalian untuk menyatakan kebenarankeadaannya. Banyak ulama membahas perbedaan antara karamah dan mukjizat,salah satunya adalah Imam Abu Ishaq al-Asfaraini yang menyatakanbahwa mukjizat adalah tandatanda kebenaran para nabi dan dalilkenabian yang hanya ada pada nabi, sedangkan wali memiliki karamahseperti terkabulnya doa, tetapi mereka tidak memiliki mukjizatseperti yang dimiliki para nabi. Imam Abu Bakar bin Faurak R.A. menyatakan bahwa mukjizat adalahtanda-tanda kebenaran. Jika pemilik mukjizat mengaku sebagai nabimaka mukjizatnya itu menunjukkan kebenaran pengakuannya. Jikapemilik mukjizat mengaku sebagai wali, maka mukjizatnya itumenunjukkan kebenaran pengakuannya, tetapi hal itu disebut karamah,bukan mukjizat, meskipun serupa dengan mukjizat, tetapi memilikiperbedaan yang nyata. Al-Qusyairi mengemukakan pendapat orang yang paling ahli dalambidang mukjizat pada masanya yaitu Al-Qadhi Abu Bakar al-Asy'arir.a. yang menyatakan, "Mukjizat dikhususkan bagi para nabi,sedangkan karamah untuk para wali. Para wali tidak memilikimukjizat, karena di antara syarat-syarat mukjizat adalah jikakejadian-kejadian luar biasa itu dibarengi dengan pengakuankenabian. Kejadian luar biasa tidak disebut mukjizat hanya karenabentuknya saja, tetapi disebut mukjizat karena adanya banyak syaratyang dipenuhinya, jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi,maka itu bukan mukjizat. Satu dari beberapa syarat mukjizat adalahpengakuan kenabian, sedangkan wali tidak menyatakan pengakuankenabian, jadi yang muncul darinya bukanlah mukjizat."

Ketika muncul karamahpadanya. "Pendapat inilah yang kami pegangdan ungkapkan. Dan karenabanyaknya riwayat mutawatir tentang eksistensi karamah. bahkan meskipun seorang walitidak memiliki karamah secara lahiriah di dunia. baik berupakhabar maupun hikayat. Wali tidak diperintah untuk memohonkaramah bagi dirinya. bertentangan dengan kebiasaan dan tampak pada masataklif. maka keyakinan dan pengetahuan tentangadanya karamah pada para wali tidak diragukan lagi. keyakinannya semakin kuat dan mata hatinya semakin tajamuntuk menegaskan bahwa karamah adalah perbuatan Allah. Semua syarat mukjizat atausebagian besarnya ada dalam karamah. namunkadang bukan karena ikhtiar. yangdengannya mereka memperoleh bukti kebenaran akidah yangdiyakininya. sesungguhnya seorang wali tidakmerasa senang dengan karamah yang muncul pada dirinya tidak jugamemiliki perhatian yang besar kepadanya. Barangsiapabersikap moderat terhadap masalah karamah. "Tidak setiap karamah yang dimiliki seorangwali wajib dimiliki oleh seluruh wali. dan tidak ada jalan lainkecuali dengan mukjizat. Berbeda dengan para nabiyang harus memiliki mukjizat. kecuali syarat pengakuankenabian saja. muncul pada hamba sebagai bentuk pengkhususan danpengutamaan." Masih menurut Al-Qusyairi. bahkan kami meminjamnya. didukung dengan hikayatdan khabar mutawatir.Al-Qusyairi menegaskan. maka ia tidak akan meragukan karamah. hal tersebut tidakmempengaruhi kedudukannya sebagai wali. Sebaliknya kedudukan sebagai wali tidakharus diketahui oleh orang lain. karena mereka diutus kepada manusiayang harus mengetahui kebenarannya. Al-Qusyairi berkata. karena tidak ada sesuatu yang dahulu khusus adapada seseorang." Al-Qusyairi mengungkapkan bahwa karamah adalah peristiwa yangmungkin terjadi. kadang sebagai hasil dari ikhtiar dan doanya. Singkatnya kemunculan karamah pada para wali adalahwajib. . begitu juga menurut kebanyakan ahli ma'rifat.

Di antara karamah adalah dilahirkannyaseorang manusia tanpa ayah dan ibu dan mengubah benda mati. Al-Qusyairi mengungkapkan. Juga riwayattentang Umar bin Khattab R. ditemukannya air ketika haus. terbebas dari musuh. maka karamah itu termasuk mukjizatnya. yang tiba-tiba berkata. Al-Qusyairi menyatakan bahwa pada masa sekarang ini banyakkemampuan wali yang tampak. baik karena terpaksaatau sedikit keterpaksaan. dan hal-hal lain yang bertentangandengan kebiasaan.. maka tidak akan munculkaramah pada umatnya.A. padahal ia bukan seorang nabi. atau hewan-hewan lain. munculnya makanan ketikadibutuhkan tanpa sebab yang jelas.Al-Qusyairi kemudian mengemukakan bahwa di antara dalil-dalildari pendapat di atas adalah nash Al-Qur'an tentang sahabat NabiSulaiman yang berkata. sehingga mereka selamat dari tempat persembunyian musuh digunung saat itu. Bagaimana mungkin diperbolehkan melebihkan karamah para wali diatas mukjizat para nabi.kemudahan menempuh jarak dalam waktu sekejap. suara Umar didengar oleh pasukan Islam yang berada digunung. Al-Qusyairi menjelaskan bahwakaramah terkadang berupa terkabulnya doa.binatang ternak. padahal seorang wali tidakdiperkenankan untuk memperlihatkan karamahnya. Setiap nabi yang memunculkan karamahnya kepadasalah seorang umatnya. dan bolehkah mengutamakan para wali diatas para nabi? Menurut Al-Qusyairi. "Aku akan datang kepadamu dengan membawasinggasana (Balqis) kepadamu sebelum matamu berkedip" (QSAl-Naml[27]: 40). Adapun tingkatan para wali tidak akanmenyamai tingkatan para nabi berdasarkan dalil ijma' (kesepakatanulama). Mengenai hal tersebut.mendengar percakapan tanpa rupa. "Hai parakabilah di atas gunung!" padahal ia sedang menyampaikan khutbahJumat. Jikaseorang rasul tidak mempercayai umatnya. karamah para wali terkaitdengan mukjizat Nabi Muhammad Saw. . karena setiap orang yang tidakjujur dan sungguh-sungguh dalam Islamnya maka ia tidak akan mampumemunculkan karamah.

memperoleh kedudukan yang mulia danpenglihatan yang agung berupa kemampuan menghidupkan orang mati danmenyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra dengan izin Allah. kemudian mencampur daging-dagingnya.a. Dia akan melanggengkanpertolongan-Nya kepada orang yang taat. tetapiorang yang terjaga. berartizuhudnya tidak benar." Sahal bin 'Abdullah berkata."Wali adalah orang yang senantiasa menjaga ketaatan.Demikian juga Ibrahim A. Allahtidak akan membiarkannya berbuat maksiat." Lalu ada yang bertanya kepada Sahal. para ulama berbeda pendapat. Syaikhul Akbar Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi r." Karamah paling agung yang dimiliki para wali adalah langgengnyaketaatan dan terjaga dari kemaksiatan dan pelanggaran. Bila tidak muncul karamah. adalah .maka muncullah karamah padanya. sehingga tidak terus menerus berada dalamdosa.mengumpulkan bagian-bagian burung yang telah terpotong-potongmenjadi beberapa bagian.S. semua terjadi dengan seizinAllah." Dan Dia melindungi orang-orang yangsaleh "(QS Al-A'raf [7]: 196)."Bagaimana cara karamah tampak padanya?" Sahal menjawab. Dengan mengikuti Rasulullah dan tetap menaatibatas-batas yang ditetapkan olehnya maka karamah adalah hal yangbenar. ada yangberpendapat bahwa mukjizat Nabi SAW. dan burung-burungtersebut segera datang kepadanya. mampu menghidupkan burungburung. Bukan hal yang bertentangan dengan akal ketika Allahmemuliakan seorang wali dengan memberinya karamah dan menampakkankaramah di tangannya. Setiap karamah akan diperoleh wali atau akanditunjukkan melalui tangannya. Barangsiapamencintai Allah Swt. "Denganmemperoleh segala yang diinginkannya. "Siapa yang zuhud terhadap duniaselama 40 hari dengan ketulusan dan kejujuran dari lubuk hatinya. sebagaimana dinyatakandalam firman-Nya. Kemuliaan karamah merujuk kepadaNabi Muhammad SAW. Demikianlahpendapat Al-Qusyairi tentang karamah. maka Dia akan menjaga dan melindunginya. Para wali bukan orang yangma'shum (terjaga dari kesalahan dan dosa) seperti para nabi. Dalam persoalan ini. mengemukakandalam kitabnya Mawaqi' al-Nujum wa Mathali' Ahl al-Asrar waal-'Ulum bahwa Nabi Isa A.S.Ibrahim memanggil potongan-potongan burung.

karamah bagi wali. bahkan mungkinmencelanya. "Lihatlah! Alangkah tebal penghalang ini. Setelah menjelaskanbeberapa karamah sahabat Nabi SAW. pastilah akan terjadi.karena mereka adalah orang yang mencapai tingkatan kasyf dan dzauq.begitu ingkar dan bodohnya ia.Jika kami mengungkapkan karamah-karamah yang kami saksikan dancerita-cerita dari orang-orang tsiqah (tepercaya) tentang karamah. Tokoh-tokoh sufi tidak menafikan karamah karena merekamelihatnya ada pada diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka. tetapi jikamemang peristiwa itu benar-benar terjadi dan menurutku itu mungkinmaka sesungguhnya jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu yangluar biasa di tangan seseorang." Imam Tajuddin al-Subki dalam kitab Thabaqatnya berbicara panjanglebar tentang ketetapan adanya karamah para wali dan menyatakankepalsuan argumentasi para penentang karamah. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadapdiri orang yang menampakkan karamah melalui tangannya.pasti orang yang mendengarnya akan mendustakannya. tentu kebingungandan sikap mereka yang mendustakannya tidak akan muncul.Kalau saja ia menyempurnakan pandangannya terhadap orang yang mampudan dipilih oleh Allah untuk menunjukkan karamah. karenakepribadian dan sikap mereka yang memandang rendah terhadapnya. Semoga Allah menjaga tangan-tangankita dan tangannya serta cahaya mata hatinya. "Seandainya aku melihatkejadian luar biasa muncul dari tangan seseorang.. ada juga yang berpendapat bahwawali memiliki karamah yang bukan merupakan mukjizat bagi NabiMuhammad Saw. Ibnu 'Arabi menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh pernah bertemuseorang sufi pada masanya yang berkata."Ibnu 'Arabimengomentari orang itu. ia berkata. niscaya aku akanmenganggap peristiwa tersebut dusta menurut logikaku. adajuga yang menolak pendapat ini. Kami akan mengemukakan dalil-dalilkhusus untuk mematahkan kekacauan pandangan ."Peristiwa-peristiwa luar biasa yang muncul dari tangan parasahabat yang telah kami ceritakan akan diterima orang yang memilikibashirah(penglihatan mata hati).

Kalau saja ada seseorang yang mau mencurahkan segaladaya untuk meneliti kisah-kisah tersebut.kecuali oleh orang bodoh dan orang yang menolak karamah para ulamadan orang saleh. "Semua inidari Allah" "(QS Ali 'Imran [31:37). Cerita yang tersebar dan terdengar yang tidak diingkari. 3. tentu akan diperoleh datayang berlimpah. karenakaramah lebih dikenal dan lebih nyata.para penentang karamahdan menangkis argumen mereka. 2. "Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab.dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab. bahkan kami mengambil kesimpulan dari kisah-kisah yangada pada mereka. melainkan karamah. "Hai Maryam. dan adanya makanan yang bukanmusimnya di sisi Maryam tanpa sebab.Kebanyakan mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Asifdalam kisah tersebut adalah orang yang memiliki ilmu dari Al-Kitab. orang-orang yang cendekia hanyasedikit sedangkan orang-orang yang menyimpang sangat banyak. Kisah ashabul kahfi (penghuni gua) yang tertidur dalam sebuahgua selama 300 tahun lebih tanpa terkena penyakit dan tetap kuatseperti sediakala meski tanpa makan dan minum.Mengingkari karamah itu lebih besar tingkat kedurhakaannya. dan hanya orang yang hatinyatertutup yang menentang adanya karamah. 4. seperti keberanian 'Ali dan kedermawanan Hatim. ada beberapa macamdalil tentang penetapan karamah: 1. Mereka bukan nabi. Kisah Asif bin Barkhiya dengan Sulaiman a.s. Sejak dulu sampai sekarang selalu ada orang-orangseperti itu. padahal Maryam bukan seorangnabi. Zakaria bertanya. ketika memboyongsinggasana Ratu Bilqis sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Hal itu termasukmenyalahi kebiasaan manusia. Kisah Maryam yang hamil tanpa suami.Kami telah memengemukakan kisah-kisah tentang karamah beberapasahabat dan orang-orang sesudah mereka yang disampaikan secaramutawatir. Sebagaimana dinyatakan dalamfirman Allah. Menurut kami. Merekamempercayai karamah orang-orang yang saleh dan meriwayatkankisah-kisah tentang hal tersebut dari . tersedianya kurma segardari batang kurma kering untuknya. jadi semua yangmereka alami bukanlah mukjizat.ia menemukan makanan di sisinya. Pada masa mereka.

Hal tersebut tidaklah dilarang seperti yangterkenal di kalangan para wali. mukjizat tidakmungkin menjadi karamah bagi wali. kecuali sang wali melakukanperbuatan luar biasa untuk menegaskan kebenaran nabinya.menyerukan kebenaran dan sabar terhadap berbagai penderitaan.mengekang diri dari kenikmatan duniawi dengan kesadaran total.sang nabi melarangnya pada waktu tertentu atau selama hidupnya. mayoritas ulama berpendapatbahwa mukjizat seorang nabi bisa menjadi karamah bagi wali. Karamah bisa berupa terkabulnya doa ataumunculnya air di padang sahara yang biasanya tidak ada air.tekun mencintai ilmu dan gigih untuk memperolehnya. bersabar dalammujahadah (berjihad) dan riyadhah (melakukan olah spiritual).Bani Israil dan orang-orangsesudah mereka.Jawahir. kecuali jika ketika karamah muncul. mengambil banyakmakna dari Al-Quran dan hadis yang dapat diterapkan dalam kehidupandunia. Pada bab ke-187 dalam kitabAl-Futuhat. dan para sahabat termasuk orang yang berceritatentang kisah-kisah seperti ini secara panjang lebar.mampu menjelaskan hal-hal di luar kebiasaan. Jika seseorangmerenungkan anugerah Allah yang diberikan kepada para ulama danwali di atas. danbeberapa peristiwa luar biasa lainnya. menegakkan kebenaran dan menumpas kebatilan. ImamAl-Sya'rani r. maka ia akan mengetahui bahwa yang diberikan kepadamereka lebih besar daripada yang diberikan kepada sebagianhambanya. bukan demikaramah itu sendiri. Dalam pembahasan ke-29 tentang al-Yawaqit wa al. sehinggamereka mampu menyusun banyak kitab yang tidak mungkin mampu disusunoleh orang selain mereka dalam waktu sepanjang usia pengarangnya. diperkenankan melakukan . hanya saja saya mensyaratkan satu syaratlain yang tidak disebutkan olehnya. Allah menganugerahkan ilmu-ilmu para ulama dan wali. Menurut saya. Syaikh Muhyiddin Ibnu 'Arabi berkata. "Pendapat AbuIshaq alIsfaraini benar. "Ketahuilah.a. menemukan hal yangmenggembirakan orang yang memiliki kecerdasan.Oleh karena itu. Berbedadengan kaum Mu'tazilah dan Syaikh Abu Ishaq alIsfiraini yangberpendapat bahwa mukjizat seorang nabi tidak mungkin menjadikaramah bagi wali. seperti munculnya roti di tanah yang gersang dan air dipadang sahara yang tandus dan sejenisnya yang dapat dianggapsebagai karamah. berkata.

karamah milik orang-orang yang saleh dalam umat ini adalahpenyempurnaan bagi mukjizat Nabi Muhammad SAW.. panggilan batin." Artinya.dengan melimpahnya mukjizat pada masa hidup dan sesudah wafatnya. yang tidak didatangkan oleh-Nya kebatilan dari hadapan . atas keseluruhan nabi. karenadengan adanya mereka kebutuhan para hamba terpenuhi.Dan karena Nabi Saw. maka apa yangdiucapkan oleh Abu Ishaq tidak bisa direalisasikan.maka karamah tersebut merupakan kesempurnaan bagi mukjizat nabinya. dengan doamereka turunlah rahmat. firman Allah yang qadim. melipat bumi. dengan berkahmereka bencana yang akan menimpa suatu negeri tertolak. dan dengan adanya mereka hilanglahsiksa. kumpulanayat-ayat penjelasan. dan mengetahuisebagian peristiwa sebelum terjadinya karena berkah mengikutiRasulullah SAW.karamah bagi selain rasulsesudah zamannya berakhir. "Para wali terkadangmemiliki berbagai macam karamah. yangmemperkuat eksistensi Al-Qur'an sebagai induk mukjizat. bila nabi tersebut membiarkannyamelakukan karamah dan tidak memberi batasan.yang pada hakikatnya serupa dengan mukjizat Nabi Saw. Adanya para wali dibumi ini termasuk dalam mukjizat nabi yang terus menerus.Jadi. peringatanNya yangbijak." Syihabuddin al-Suhrawardi mengatakan. maka kebutuhan akan sebab-sebab yangmembenar-kan Nabi juga terus berlangsung. Karamah wali adalah penyempurnaan mukjizat paranabi. Namun. adalah penutup para nabi dan kekasih TuhanPenguasa alam serta karena kelanggengan agama yang diembannyahingga akhir masa. setiap wali yang memiliki karamah sesudah nabinya." Syaikh Muhammad bin 'Ali al-Mahalli dalam Syarh Taiyati al-Imamal-Subki menyenandungkan syair mengomentari perkataan penulis."Setiap waktu kalau kamu memperhatikan orang yang akalnya mencapaipuncak menyaksikan munculnya mukjizat yang baru. Hikmah banyaknya karamah para wali di kalangan umat Muhammadadalah menunjukkan kepemimpinan Nabi Saw. Di antara sebab-sebabnyayang paling kuat adalah adanya karamah-karamah di kalangan umatnya. seperti mendengar suara tanpa rupadi awang-awang.

Allahberfirman.danbelakangnya. Allah akan memberi petunjuk menujuagama-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. tentang tanda-tanda terjadinyakiamat dan lain-lain secara berangsurangsur. dan penguat hadis Nabi Saw. dan seluruhkaramah itu merupakan mukjizat bagi Nabi SAW.. Menurut Imam Ahmadbin Hanbal R. mukjizat NabiSAW. muncul begitu banyak mukjizat Nabi Saw.A. Jadi. "Supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya" (QSAl-Muddatsir [74]: 31). termasuk kepadaorang-orang yang sebelumnya tidak beriman. Dengan adanyakaramah. tidak berbilang. bahwameskipun jumlah sahabat banyak. yang diturunkan oleh Sang Maha Bijak lagi Mahaterpuji. seperti halnya seluruh karamah para wali. berada di tengah-tengah umatnya.yang bisa disaksikan setiap saat dalam beraneka ragam jenisnya. dan tidak berbatas. karamah mereka lebih sedikitdibandingkan dengan karamah para wali lainnya.000. seperti yang dijelaskanoleh Muhyiddin Ibnu 'Arabi dan yang lainnya berdasarkan hadis yangmenjelaskan tentang hal itu juga berdasarkan pengetahuan sahih yangmenyatakan bahwa para nabi berjumlah 124. Banyaknya karamah diketahui dari banyaknya wali dari kalanganumat Nabi SAW. hanya sajakebutuhan ter hadap karamah para sahabat lebih kecil dibandingkebutuhan terhadap karamah para wali. seolah-olah Nabi SAW. Al-Taj al-Subki juga menjelaskan dalam kitab Al-Tabaqat.Hikmah banyaknya karamah dan keberlangsungannya sebagaimana yangtelah kami kemukakan adalah penyebab munculnya karamah di tanganpara sahabat lebih sedikit ketimbang di tangan para wali. hal itu dikarenakan para sahabat memiliki iman yangkuat sehingga tidak membutuhkan tambahan untuk memperkuat .menyaksikan mukjizatnya sesudah beliau wafat sebagaimana umatnyamenyaksikan mukjizat Nabi ketika beliau masih hidup. itu berlipat ganda. karenatetapnya kebenaran agama disebabkan oleh bertambahnya imanorang-orang mukmin dan hidayah untuk orang-orang yang belumberiman. yang muncul di setiap masa. Pada masa sahabat.Meskipun karamah para sahabat juga dianggap sebagai mukjizat NabiSAW. Tidak diragukan lagibahwa dari tangan mereka muncul sangat banyak karamah.

Kenikmatan duniawi yang ada ditangan mereka berlipat-lipat banyaknya daripada yang ada di tangankita. sehinggamemerlukan penguat iman dengan menampakkan karamah. dan senantiasa menempuh jalan istiqamah yang merupakankaramah terbesar.Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari menjelaskan dalam syaraknya bahwaterkadang wali yang tidak ditampakkan karamahnya oleh Allah lebihutama daripada wali yang ditampakkan karamahnya. Kedua. Syaikh Suhrawardi r. merasa puas dengan memandang Nabi MuhammadSAW. Imam Qusyairi mengemukakan bahwa tidak tampaknya karamah seorangwali di dunia tidak mempengaruhi eksistensinya sebagai wali.Begitu juga Imam Yafi'i berpendapat senada bahwa wali yang memilikikaramah tidak mesti lebih utama daripada wali yang tidak memilikikaramah. berpendapat senada dengan mengemukakandua sebab karamah para sahabat lebih sedikit daripada akramah parawali.sedangkan orang-orang selain mereka imannya lemah. merekatidak meliriknya. Mereka hanya inginmeninggikan agama Allah dan berada di dekat-Nya Yang Maha Agung danMaha Tinggi. Meskipun dunia dibukakan di tangan mereka. sebagai rahmatAllah untuk hamba-hamba-Nya dan sebagai pahala yang disegerakan. sehingga merekatidak memerlukan munculnya kejadian-kejadian luar biasa.iman. . dan tidak memintanya. bahkan terkadang wali yang tidak memiliki karamah lebihutama daripada yang memiliki karamah..sehingga Allah meridhai mereka. Pertama. tetapi penolakan mereka terhadapnya begitu besar dan inimerupakan karamah terbesar bagi mereka. Sebab keutamaanterletak pada bertambahnya keyakinan bukan pada tampaknya karamah.a. tidak mendekatinya.sedangkan para sahabat yang kedudukannya di atas para wali tidakmempunyai hijab (tabir) yang menutupi hati mereka.barangkali para sahabat tidak memerlukan munculnyakejadian-kejadian luar biasa karena merasa cukup dengan jumlahmereka yang banyak. munculnya peristiwa-peristiwa luar biasa pada parawali akan menghilangkan lemahnya keyakinan mereka.

hanyaberupa rahasia yang samar. dan naungan kebajikanmakhluk. menjelaskan bahwa para wali golongan inimeskipun memiliki kemampuan yang sangat besar. dalam kegaiban. Dari sini diketahui bahwa seorangwali yang memiliki karamah lebih banyak daripada wali lainnya belumtentu memiliki keutamaan yang lebih. perbuatan yang bersih darikekurangan. kedudukanmereka tak dikenal dan tertutup. pusat masa dan wali-wali badai al-abda. tidakdipedulikan dan tidak dipandang orang. tidak mengenal dan dikenal. dan melanggar batasjalan petunjuk. Begitu juga sebagian wali yangtidak memperlihatkan karamah belum tentu tidak lebih utama daripadawali yang memperlihatkan karamah." Al-Qusyairi r. berjalan di udara. yang bebas dari segalamalapetaka merupakan pengantin yang penglihatannya tersembunyidalam tirai perlindungan. Adapun kelanjutannya tiada jalan. tersingkap dan tersembunyi. rijalullah dan parawalinya. karamah adalah waktu baginya. hanya sedikit yangmemperlihatkan karamah. padahal pada hakikatnya mereka adalahorang-orang yang bodoh. penguasa seluruh sifat. Memang. "Semua wali yang sudahsaya jelaskan adalah orang-orang yang memiliki maqam-maqam pemimpinkebajikan.Saya tidak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wali-wali yangterpilih dalam kondisi seperti permata yang ada pada masanya dandalam wujud seperti mukjizat adalah wali-wali yang tidak memilikikaramah sama sekali. Mereka tersembunyi dari manusia. dan lain-lain.a. Mereka adalah pemilik keutamaanyang selalu memelihara derajat kewalian. maka orang-orang tidak mempercayai derajat . jika tidak mengapa AllahSwt. Para da'i palsu terkadangmemanipulasi masyarakat dengan memakai jubah sufi dan mengakusebagai ahli petunjuk. Mereka khawatir jika mereka tidak memperlihatkankaramah. Adapun permatamerah. obat mukjizat yang mujarab. memuliakan mereka dengan karamah dan menganugerahi merekakemampuan melakukan hal-hal luar biasa. atau badut yang dilempar dengan batu. orang-orang takwa nan terpilih. bukanterhadap persoalannya. suka berbuat kerusakan.yang ditemukan dalam pertokoan dalam keadaan berbaring di tempatyang didiami anjing.setelah menceritakan sejumlah karamah seperti kemampuan berjalan diatas air.Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi menjelaskan dalam Mawaqi' al-Nujum. dan tertutup dari yang lain.

wahyunya benar-benar turun" Sebagaimana wajib bagi para Rasul untuk menunjukkan tanda-tandakekuasaan Allah dan karamah mereka demi dakwahnya. Sesungguhnya mereka termasukorang yang paling buruk dan maksiat. karena wali tidak diwajibkanuntuk menyatakan kewaliannya. Mereka adalah pemuka-pemuka agama ahlitajrih (mencela) dan ta'dil (menganggap adil). Parametersyariat telah ditetapkan di dunia ini dan ditegakkan oleh para ahlifatwa penyeru agama Allah. Mereka merasa lebih agung daripada para pemilik karamahsejati dan meremehkan kejadian-kejadian luar biasa yang munculmelalui tangan wali-wali Allah. Penulis akan mengutip ucapan Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi yangmemuat penjelasan hakiki berdasarkan kebenaran. Dalam bab 185tentang mengetahui maqam wali yang tidak memperlihatkan karamah.kewalianmereka. Inilah madzhab jamaah. . Tidak semestinya seorang wali mengakumemiliki karamah. iamenyatakan: "Tidak memperlihatkan karamah bukanlah petunjukketidakwalian seseorang Dengarkanlah ucapanku yang merupakan jawaban paling benar Karamah itu terkadang tampak wujudnya Sebagai keberuntungan bagi orang yang dimuliakan tetapi kemudianjeleklah jalannya Peliharalah ilmu yang kau kuasai jangan kau ambil pengganti selainTuhan Menyembunyikan karamah wajib bagi para wali Dan karenanya engkau tak akan diabaikan Menampakkan karamah wajib bagi para rasul Dengannya. Semua itu dilakukan untuk menipumasyarakat dan membuat mereka kagum. demikian jugawajib bagi wali yang mengikuti jejak Nabi untuk menyembunyikankaramahnya. dan orangorang awam yangbodoh yang menampakkan beragam kefasikan secara terangteranganjauh lebih baik daripada mereka. karena hal tersebut tidak disyariatkan.

Ada seseorang bertanya kepadanya." Allah tidak berkatakepada mereka. "Shalat lima waktu danmenanti kematian. "Ya. Sikap wali yang tidak menampakkan karamah adakalanya bersumberdari Allah. Manusia itu laksana pengusir burung.Apabila seorang wali keluar dari aturan syariat yang telahditetapkan. sejak umur 25tahun Allah telah memberi saya karamah dan saya meninggalkannyadengan baik.mereka tetap tidak terlepas dari hukuman di dunia jika menyalahisyara'. mulutnyasibuk sementara kakinya terus melangkah. karena Aku telah mengampunimu. seorangrasionalis pada masanya. makahakim wajib menetapkan hukuman atasnya. seperti AlHallaj dan orang-orang yangsenasib dengannya. "Lakukan apa yang kauinginkan.." Si penanya bertanya lagi. kecuali perkataannyaberikut ini: . sebagaimana yangdikatakan Sayyid Abu Su'ud bin al-Syibli al-Baghdadi r. "ApakahAllah menganugerahi Anda karamah?" Ia menjawab. Hal tersebut juga berlaku padahal-hal yang disyariatkan." Di dunia. Halini juga dinyatakan dalam sebuah hadis qudsi.a. "Kemudianperintah apa lagi?" Al-Syibli menjawab. Kitamelihat beberapa wali yang menjalani perilaku ini." Si penanya berkata. padahal ia memiliki akal taklif. wali tetap terkena hukumsyara'. maka akibat perbuatantersebut ditanggung dirinya sendiri. Akan tetapi di akhirat. artinya Allah tidak membekali wali tersebut sesuatu punmeskipun ia termasuk hambanya yang terpilih. Meskipun para wali mungkintermasuk hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya atau diperbolehkanmelakukan perbuatan yang diharamkan syara tanpa mendapatkan siksa. Allah berkata kepada para pahlawanperang Badar tentang dimaafkannya perbuatan-perbuatan mereka. Seorang wali yang dikenai hudud akan diberi pahala dansebenarnya ia tidak berdosa. namun ia membiarkannya tetap menjadimilik Allah. sehingga ia tidak menampakkannya sama sekali. atau terkadang walitersebut dianugerahi kekuatan."Betapa mengagumkan apa yang dikatakannya. Allah ridha jika kita melaksanakan perintah-Nya untukmenjadikan-Nya sebagai wakil. Jika seorang wali melakukan perbuatanyang mengharuskan adanya had (hukuman) menurut zahir syara'. "Aku telah menggugurkan hukuman-hukuman syara' yangditetapkan atasmu di dunia.

Ibrahimdilempar ke dalam api. kalau tidak demikian ia bukanlahseorang wali. karena karamah merujuk kepada orangyang menampakkannya. maka ia telahmelindungi-Ku. makhluk tetap makhluk. Jadi. Di atasanugerah tersebut. padahal api bersifat membakarbenda yang bisa terbakar. Api yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalamkisah Ibrahim merupakan kiasan tentang kemarahan dan dendam Namrudkepada Ibrahim. Di hadapan kami ada tungkubesar yang apinya menyala. karena amarah itu ditujukan kepadanya. danapi kemarahan itu tidak membakar Ibrahim. maka ia telah meminta-Kuuntuk menegakkan perhitungan yang telah ia jaga untuk-Ku. kemudian si penyangkal dan pendusta ituberkata. suatu ketika Allah berkata kepadaku secararahasia.Pada waktu itu musim dingin dan hujan. dan bahkan kebenaran itu tidak akan berubah. Api yang dimaksud adalah api kemarahan.Allah hanya akan menjadikan orang yang memiliki akal dan anggotabadan yang benar sebagai wakil-Nya.hambatetap hamba."Kakinya memijak kuat dalam genangan kematian. itu bukanlah karamah. tidak mungkin kebenaranbisa diganti: "Kebenaran tetap kebenaran. Seorang filosof menyampaikan kepada kami bahwa iamengingkari kenabian berdasarkan batas yang ditetapkan olehorang-orang Islam. menurutpenulis. "Berkaitan denganpenjelasan di atas. Mungkin ada yang sepakat dengan maqam iniseperti yang telah penulis sepakati dalam sidang yang kami hadiripada 586 H. Inilah anugerah Allahkepada hamba-hamba-Nya yang diridhai dan dipilih-Nya. "Orang awam mengatakan bahwa Ibrahim dilemparkan ke dalamapi dan tidak terbakar di dalamnya. 'Barangsiapa menjadikan-Ku wakilnya. Sayyid Muhyiddin berkata. dan Tuhan tetap Tuhan" Apabila muncul peristiwa luar biasa seperti ini. Ia berkatapadanya tanpa menepiskannya" Demikianlah sikap seorang wali. ada anugerah yang senantiasa dicari seoranghamba. dengan kata lainkemarahan Namrud tidak . Ia mengingkari kejadian-kejadian luar biasa yangditunjukkan oleh nabi. Barangsiapa melindungi-Ku. Seorang hamba yang teguh selalu sadar dengan kemampuannya.'Perintahnya berbalik dan urutannya berganti.

" Akhirnya si penyangkal itu masuk Islam danmengakui mukjizat Nabi Ibrahim A. "Ya. "Yang jelas. iamembolak-balik api itu dengan tangannya. Api itu masih melekat di atas pakaiannya. akumeyakini firman Allah yang menyatakan bahwa api itu tidak membakarIbrahim secara makna lahir. yakni dalil berupa terbenamnyacahaya. Dan itu adalah mukjizatnya. Kalau saja cahaya itu adalah Tuhan pasti tidak akanterbenam. Lalu dikembalikannya api ituke dalam tungku. Contoh orang yang tidak mengakui karamah muncul padamasa setelah Rasulullah SAW Bukti-bukti kekuasaan Allah atas kebenaran Rasulullah SAWberfungsi untuk menunjukkan kebenaran syariat dan agama Islam. tetapi tidak membakarnya.mempengaruhi Ibrahim." LaluSyaikh Muhyiddin berkata kepadanya."Dekatkan tanganmu ke dalam api itu!" Si penyangkal mendekatkantangannya ke dalam api hingga tangannya masuk. Hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlahbagi Ibrahim (QS Al-Anbiya' [21]: 69). Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi mampumenampakkan karamah seperti ini (tidak terbakar api). Kalau boleh aku memberitahumu. sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. "Itu tidak mungkin terjadi. karena baginya telahjelas hujah yang diperolehnya. Syaikh berkatapadanya. kemudian Syaikh Muhyiddin berkata kepadanya." Sang penyangkal berkata." Kemudian ia melemparkan api dari tungku ke pangkuan sangpenyangkal itu. "Bukankah api ini membakar?"Jawabnya. api diperintah untuk membakar sesuatuatau untuk tidak membakarnya. "Demikianlah adanya.bukan semata-mata untuk menunjukkan Muhammad SAW sebagai wali Allahdengan hal-hal luar biasa yang .S." Setelah penyangkal itu menyelesaikan ucapannya. Allah Maha Berkuasa melakukan apayang dikehendaki-Nya. Dan Ibrahim menjadikan ini sebagai dalil. karena diamemiliki maqam dan kedudukan. Aku tegaskan bahwa Ibrahimberada dalam maqam.sehingga si panyangkal merasa heran." Syaikh Muhyiddin berkata lagi. "Lihatlahsendiri. salah seoranghadirin berkata.

tetapi mereka pastipunya tujuan lain yang sesuai dengan syara'.Inilah manfaat besar yang dikehendaki menurut syara'. Sebagimana yang dikatakan SayyidMuhyiddin. dan sebagian lagi tanpa diminta.Adapun menurut ulama-ulama besar. sebagian karena permohonankaum muslimin.a.dimilikinya. Para wali pasti tidak akanmelakukan hal tersebut dan pasti menyadari bahwa mereka seharusnyamenyembunyikan karamah. kecuali menurut batas yang telahkami sebutkan. Karamah wajibdisembunyikan ketika tidak ada hikmah dan faedah menampakkannya. Karena karamah para wali merupakanbagian dari mukjizat Nabi Saw.seorang yang selalu berkata benar dan jujur. "Para wali harus mengeluarkan berbagai macam karamahdengan cara sebagaimana mukjizat Nabi dimunculkan yakni sebagiankarena permintaan orang-orang kafir.. dan bukti-buktiyang menunjukkan kebenaran dan kesahihan agama serta kenabiannya. meskipun pengaruhnyatidak terlihat oleh kita seperti untuk memperkuat iman para hadirinyang menyaksikan. para sufi menampakkan karamahsebagai bagian dari gerakan jiwa. Demikianlah pendapat Muhyiddin Ibnu 'Arabi r." Janganlah berburuk sangka kepada salah seorang wali bahwa iamenampilkan karamah untuk menetapkan kewalian dirinya dan menambahpengaruh dirinya atas orang lain. baik bagi mereka yangmelihat rahasia tersebut atau tidak.sebagian muncul karena permintaan orang-orang musyrik sepertiterbelahnya rembulan. sebagian lagi muncul karena permintaan kaummuslimin seperti melimpahnya air dan makanan. dan sebagian lagimuncul bukan karena permintaan seseorang seperti berita-beritatentang kejadiankejaidan gaib.nya atau menampakkan kemulian dan kebenaran agamayang lurus ini. Tidak diragukan lagi bahwa mukjizat Nabi SAW. Inilah makna darimeninggalkan karamah bagi kelompok Al-Mulamatiyyah khususnya. Bagaimana mungkin mereka . Semua itu memilikimanfaat besar bagi yang menyaksikannya.. Tidak sedikit karamah yangmenjadi sebab semakin kuatnya iman orang-orang yang menyaksikannya. berarti mereka menampakkan karamahsebagai ganti dari Nabi SAW.Kita harus berprasangka baik bahwa para wali yang memperlihatkankaramah tidak bermaksud memamerkan kewaliannya.

tidak ada yang bertindak demikian selain kaum BaniIsrail. Allahmemberitahukan akan memerangi orang yang menyakiti wali-Nya danmenjadi musuhnya. dan semoga Allah tidakmemberi kita kemampuan untuk menentang mereka. Mereka ini terhalang mendapatkan berkah karamah. yaitu pemimpin para rasul. Al-Junaid. Muhammad SAW. "Barangsiapamenyakiti wali-Ku. mereka menjawab. maka ia tidakakan bisa mengambil manfaat dari karamah wali lainnya. para wali menempati maqampemilik mukjizat. Para ulama menyatakan bahwa peringatan keras inihanya diberikan kepada mereka yang menyakiti para wali dan memakanriba.karena mereka semasa dengan Musa." Imam Yafi'i mengatakan bahwa ketika beberapa ulama besarditanya tentang karamah wali." Maksudnya. seperti Ma'ruf. Kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan yang sempurnadalam agama. "Barangsiapamenyangkal karamah padahal ia tidak mengerti sedikit pun tentangkaramah dan tidak mampu memikirkannya. Ketika itulah.'Demi Allah. Semoga Allah melimpahkankebaikan kepada kita dengan berkah mereka. Allah Swt. Tetapi yakinlah bahwa merekatidak menampakkannya kecuali berdasarkan hukum yang benar dan niatyang lurus yakni untuk mencari ridha Allah dan mengabdi kepadaagama-Nya yang lurus. Sahi. Merekaadalah orang-orang yang oleh Abu Hasan al-Syadhily r. tetapi tidakmeyakini karamah satu orang wali pun yang hidup pada masanya. karenabarang-siapa tidak mengakui karamah seorang wali. Ada sebagian orang yangmempercayai bahwa wali-wali Allah memiliki karamah. dikatakan. maka hendaklah ia kembalipada pemikiran bahwa sesungguhnya Allah . Mereka percaya kepada Musa tetapi mendustakan Muhammad SAW. dan lain-lain.Kebanyakan karamah yang dianugerahkan Allah kepada mereka munculkarena dipaksakan dan tanpa ikhtiar. "Manusia yangmengingkari karamah ada berbagai macam. maka Aku izinkan memeranginya.memperlihatkannya.a. Hanya kepadaAllahlah kita mohon pertolongan dan husnul khatimah (akhir yangbaik). karena mereka adalahwali Allah. berfirman dalam hadis qudsi. ada yang mengingkarikaramah para wali secara mutlak. ada yang mendustakan karamah parawali pada masanya tetapi mempercayai karamah para wali yang bukanmasanya. dan akhirat.. dunia. Imam Yafi'i menjelaskan dalam Raudh al-Rayyahin.sehingga diharamkan keberkahannya.

atsar-atsar terkenal. DalamAl-Qur'an. dankedurhakaan mereka semakin . Al-istidraj. hadis-hadis sahih. dan begitu banyakjumlahnya yang tersebar di seluruh negeri. maka itu belum tentumenunjukkan bahwa ia seorang hamba yang mulia di sisi Allah.Maha berkuasa melakukan apayang dikehendaki-Nya dan Maha menetapkan apa yang Dia inginkan.hikayat-hikayat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang melihat danmenyaksikan langsung. danDialah Yang Maha benar perkataan-Nya. merekaakan menganggap itu sihir atau menuduh mereka setan. Sebagaimana firman Allah. (QS Al-A'raf [7]: 182) Makna al-istidraj dalam ayat ini adalah Allah mengabulkan semuakeinginannya di dunia agar pembangkangan. berarti ia mendustakan hal-hal yang tampak di depan matadan yang tertangkap oleh fisik. sampai tak terhitungbanyaknya.padahal karamah-karamah itu telah dijelaskan dalam ayat-ayatAl-Qur'an yang mulia." "(QS Al-An' am [6]:7) 2. 2010-04-18 16:14 — admin Perlu diketahui bahwa siapa saja yang menginginkan sesuatu dankeinginannya itu dikabulkan oleh Allah. "Ini benar-benar sihir yang nyata. istilah istidraj diungkapkan dengan beberapaistilah: 1. kebodohan. sikap para penyangkal karamah ini sangat aneh. tentulah orang-orang kafir ituberkata. seperti dinyatakan dalam firman Allah: Kami (Allah) akan memperdaya mereka secara berangsur-angsurdengan cara yang tidak mereka ketahui. Mayoritas penyangkal karamah. baikpemberian Allah tersebut sesuai atau berbeda dengan kebiasaan. ulama salaf dan khalaf. kesesatan. lalu mereka dapat memegangnyadengan tangan mereka sendiri. "Dan kalau Kami turunkankepadamu tulisan di atas kertas."Menurut Imam Yafi'i.6 Perbedaan Antara Karamah Dan Istidraj Sun.1. Akantetapi pemberian Allah tersebut bisa berarti penghormatan Allahuntuk hamba-Nya (karamah) atau tipuan untuknya (istidraj). kalau mereka melihatlangsung para wali dan orang-orang saleh terbang di udara. Tidakdiragukan lagi bahwa orang yang mengharamkan taufiq lalumendustakan kebenaran karamah karena dianggap tidak masuk akal dandengki.

dan sudah tentu akansemakin menjauhkan diri dari Allah. Al-imla (memberi tangguh). Sudah dimaklumi bahwakesibukan orang terhadap kenikmatan yang menyenangkan ini akanmenghalangi diri dari maqam-maqam mukasyafah (tingkatketersingkapan cahaya) dan derajat ma'rifat. dan setiaptahapan akan semakin menguat secara gradual. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. sedang mereka tidak menyadari. (QS Al-A'raf [71: 99) • Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Inilah yang dinamakanistidraj. seperti dinyatakan dalam firman Allah: • Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidakterduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecualiorang-orang yang merugi. (OS Al-NamlT271:50) 3. maka ketika itulahia mencapai apa yang diinginkannya. (QSAli'Imran [31:54) • Mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kamimerencanakan makar pula. sehingga akan diperolehkenikmatan. Pada praktiknya. dan adanya kenikmatan akan semakin menambah kecondongankepada dunia. dan Allah membalastipu daya mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. sebagaimana dinyatakan dalamfirman Allah: . lalu kecondongan kepada dunia mengharuskannya untuksemakin keras berusaha untuk mencapai keduniaan. dan Allahakan membalas tipuan mereka. hingga setiap hari semakinjauh dari Allah. Bila hati seorang hamba condong kepadadunia. kemudian Allah mengabulkan keinginannya. Al-kaid (tipu daya). seperti dinyatakan dalam firmanAllah.bertambah. menurut logika. 2. setiaptahapan akan mendorong kepada tahapan selanjutnya. mengulang-ulangperbuatan akan menyebabkan pelaku semakin kuat menguasai perbuatanyang diulang-ulangnya. (QS Al-Nisa' [4]: 142) 4. Al-makr. setahap demi setahap hinggamencapai puncak kecondongannya kepada dunia. Selamanya.

lalu Kami tenggelamkan mereka ke dalam lautan (QSAl-Qashash [28]: 39-40). Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi tanpaalasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akandikembalikan kepada Kami. Al-ihlak (siksaan). sebagaimana dinyatakan dalam firmanAllah: Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telahdiberikan kepada mereka. Kami siksa mereka dengansekonyong-konyong. Rasa . (QS Ali 'Imran [3]: 178) 5. Maka Kami hukum Fir'aun dan balatentaranya. Sedangkan pemilik istidraj sangat senang denganhal-hal luar biasa yang ada pada dirinya dan mengira bahwa karamahitu ada pada dirinya karena ia berhak memilikinya. bahkan karamahitu membuatnya semakin takut kepada Allah.Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwamasa penangguhan yang Kami berikan kepada mereka adalah lebih baikbagi mereka. Orang-orang yang berpegang pada kebenaran (Al-Muhaqqiqun)mengatakan bahwa ada kesepakatan bahwa keterputusan dari hadiratAllah sebagian besar terjadi dalam kondisi memiliki karamah. karena ia takut kalau-kalau hal tersebutmerupakan istidraj.seperti rasa takut mereka kepada berbagai macam cobaan. membanggakan diri sendiri. berarti yang dimilikinya bukanlah karamah tetapi istidraj. Tidakdiragukan lagi. Perbedaan antara karamah dan istidraj adalah bahwa pemilik karamahtidak begitu senang dengan karamah yang dimilikinya. dan merasaaman dari tipu daya dan siksaan Allah. Karena itu iamemandang rendah orang lain. dan tidak takut kepada siksaAllah. kewaspadaannya terhadapsiksa Allah semakin kuat. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada merekahanyalah supaya dosa mereka bertambah. golongan Al-Muhaqqiqun takut kepada karamah. (QS Al-An'am [6]: 44) Dan dalam firman Allah tentang Fir'aun. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa tercapainya keinginan seoranghamba tidak menunjukkan kesempurnaan derajat dan keberuntunganmendapat kebaikan. Jika sikap seperti ini muncul pada diri seorang pemilikkaramah.

semua rasa syukur mereka atasanugerah dan nikmat-Nya itu juga sangat sedikit. makabagaimana mungkin ada orang mengaku berhak mempunyai karamah. Ada dalil meyakinkan yangmenyatakan bahwa makhluk tidak berhak mendakwakan kebenaran. Rasa senang karena memilikikaramah adalah senang kepada sesuatu yang bukan haknya. Jelas bahwakebahagiaan karena adanya karamah tidak akan muncul kecuali denganadanya keyakinan bahwa dirinyalah pemilik karamah itu dan yangberhak mendapatkannya. Hujjah kedua: Karamah adalah sesuatu yangsenantiasa tergantung pada Allah Swt. Ketika Ustaz Abu 'Ali al-Daqaq mengkaji firman Allah yang berbunyiKepada-Nyalah naik . Dan Allahberfirman. Kalau sajaia mengenal Tuhan. Hal ini dapatdijelaskan dengan beberapa hujjah: Hujjah pertama: Ketertipuan ini terjadi. Rasa senangkepada sesuatu yang bukan haknya merupakan penghalang kebenaran. Kebahagiaan dengan adanyakaramah itu melebihi kebahagiaan pada dirinya sendiri. ia pasti menyadari semua ketaatan makhluk disisi Allah itu hanya sedikit. Tidak ada yang kami ketahui kecuali dari apayang Engkau ajarkan kepada kami (QS Al-Baqarah [2]: 32). dan orang yangterhalang dari kebenaran bagaimana mungkin layak untuk senang danbergembira? Hujjah ketiga: Orang yang yakin bahwa dirinyaberhak memiliki karamah karena merasa amal perbuatannya memilikipengaruh besar dalam dirinya dan merasa bahwa perbuatannya bernilaiatau berpengaruh pada dirinya adalah orang yang bodoh. Ini adalah kebodohan yang nyata karena paramalaikat saja berkata. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatanyang semestinya (QS Al-An'am [6]: 91). Keutamaan karamahnya lebih besar daripadakebahagiaan karena karamah itu sendiri. dan semuapengetahuan dan ilmu mereka dibandingkan dengan keagungan Allahhanyalah kebingungan dan kebodohan saja. ketikaseseorang yakin bahwa dirinya berhak memperoleh karamah dansekiranya ia bukanlah orang yang berhak mendapatkannya maka tidakakan muncul rasa bangga itu bahkan rasa bangganya itu muncul hanyakarena karamah wali.senangkepada karamah dapat memutuskan jalan kepada Allah.

dan sombong disebabkan karamah yang dimilikinya. Jika kamu mengingat-ingat amalmu." maksudnya "Aku tidak banggadengan karamah yang kumiliki ini. Perumpamaanorangorang yang memegang Taurat. karena itu Nabi Ibrahim a. menceritakan tentang manaqib(keistimewaan) dan keutamaan dirinya." Hujjah keempat: Pemilik karamah merasa bahwakaramah yang dimilikinya justru untuk memperlihatkan kerendahanhati dan ketundukan di hadapan Allah. makabatallah segala sesuatu yang menyebabkannya menerima karamah. sebaliknya bila kamu tidak mengingat-ingatnya. kepada bal'am. beliau selalu mengakhirinyadengan kalimat.Orang-orang yang telah diberi Al-Kitab tidak berselisih. kecualisetelah datang ilmu kepada mereka. setiap kali Rasulullah Saw. dan kepada ulama Bani Israil." Hujjah kelima: Kemunculan hal-hal luar biasapada iblis dan bal'am begitu menakjubkan. tinggihati." Merasa cukupdengan kefakiran adalah fakir. juga firman-Nya kepada Bani Israil. dansegala sesuatu yang tidak mulia adalah kehinaan. yang aku banggakan adalah Zatyang memberi karamah. di majelisnya ia berkata. "Adapun bagi-Mu. "Tiada kebanggaan. itu tidak berarti apa-apa.berarti amalmu diterima dan dinaikkan oleh Allah Swt. tetapi tidak mengamalkannyaadalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal (QSAl-Jumu'ah [62]: 5).s. Jadi jelaslah bahwakegelapan dan kesesatan yang menimpa mereka disebabkan karena rasabangga dengan ilmu dan kezuhudan yang diberikan kepada mereka."Pertanda bahwa amalmu dinaikkan oleh Allah adalah jika kamu tidakmengingat-ingatnya. takwa dengan kelemahan adalah lemah. Hujjah keenam: Karamah bukanlah kemuliaan. berartiamalmu ditolak. Ia termasuk golongan kafir.Ia seperti anjing. Barangsiapamemuliakan kehinaan berarti ia hina. Oleh karenaitu.berkata.merasa sempurna . di antara mereka kemudian adayang membangkang (QS Ali 'Imran [3]: 19). Jika ia merasa bangga. tetapi kemudian Allahberfirman kepada iblis. Sikapseperti inilah yang membuat pemilik karamah tertolak.perkataan-perkataan yang baik dan amal yangsaleh dinaikkan-Nya (QS Fathir [35]:10).

dengan kekurangan adalah kurang. padahal tidakdiragukan bahwa posisi raja yang meliputi daerah Timur dan Baratadalah kemuliaan.sesunggu-hnya setiap ia melihat keperkasaan niscaya ia melihat sangpemberi keperkasaan. Aku lebih baik daripada Adam (QS Al-A'raf [7]: 12) danFir'aun berkata. meninggalkansinggasana dan memilih penghambaan ('ubudiyah)kepada Allah. Tetapi ketika menjadi raja. kebanggaannya diarahkan kepadatuannya. Fakir adalah ketika seseorang senang dengan kemuliaanyang menjatuhkan derajatnya. disuruholeh Allah untuk memilih antara menjadi raja yang nabi atau hambayang nabi. "Ada tiga hal yang merusak." Hujjah kedelapan: Allah berfirman. "Aku bersaksi bahwaMuhammmad Saw. Rasulullah Saw. Maha . Dansembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu apa yang diyakini (ajal)(QS Al-Hijr [15]: 99). adalah hamba dan utusan-Nya. Jika seseorang melihat karamah.. sudah tentu diamenjadikan sunnah sebagai penghormatan seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. memperkuat ketamakan dan kebanggaan diri. beliau tidak memilih posisi raja. Iblisberkata. bukan malah bangga dengan karunia yangdiberikan-Nya itu. Hujjah ketujuh: Bangga terhadap diri dansifat-sifatnya termasuk sifat-sifat iblis dan Fir'aun. Ketika Allah menganugerahkan karunia yangmelimpah kepada kita. bahkan mukjizat. kecuali untukmenghias diri. kita diperintah untuk menyibukkan diri denganmelayani Sang Pemberi. Setiap orang yang mengaku nabi atau tuhansecara dusta. Ketika Nabi Saw. Olehkarena itu. bersabda.yang terakhir adalah orang yang membanggakan diri. maka ia tidak memiliki tujuan apa-apa. bahagia dengansemua hal yang diperkenankan dan menerima seluruh kebenaran adalahsikap ikhlas. Sebabketika menjadi seorang hamba." Allah berfirmantentang mi'raj Nabi Saw. dan setiap ia melihat ciptaan niscaya iamelihat penciptanya. Namun Nabi Saw. Hujjah kesembilan: Ketika Nabi Saw. kebanggaannya diarahkan kepadabudaknya. Berpegangteguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamutermasuk orang-orang yang bersyukur (QS Al-A'raf [7]: 144). memilih penghambaan. Bukankah kerajaan Mesir ini adalah kepunyaanku (QSAl-Zukhruf [43]: 51).

Al-Qasthalani.Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunyasebagai tuhannya (QS AlFurqan [25]: 43). Berhalabesar adalah nafsu. AlSya'rani. Jadi. Ayat ini menunjukkan bahwaorang yang tidak bertakwa dan bertawakkal kepada Allah. Manusia seperti iniadalah hamba berhala agung hingga para muhaqqiqin mengemukakanbahwa mudarat karena menyembah berhala tidak sebesar mudarat karenamenyembah nafsu. ia hanya menjadikantuannya sebagai sarana untuk memperoleh apa yang dicarinya. Orang seperti ini hanya mencintai dirinyasendiri.Barangsiapa mencintai. Ibnu Hajar. Sebenarnya ia tidak mencintai tuannya.7 Perbedaan Karamah Dengan Peristiwa Luar Biasa Lainnya Sun. maka tidakakan memperoleh apa-apa dari perbuatan dan keadaan mereka itu. Barangsiapabertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberinya jalan keluar danmemberinya rezeki dari arah yang tidak disangkasangka. mencintai sesuatu demi tuan juga tidak ada artinya. tetapi ia hanyamencintai bagian dari nafsunya sendiri dan bagian dari nafsu hanyadituntut oleh nafsu. maka ia tidak akan senang dan gembira selaindengan kekasihnya. 2. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. dan lain-lain. Hujjah kesebelas: Allah berfirman. Danbarangsiapa bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkankeperluannya (QS Al-Thalaq [65]: 2-3). Kesenangan dan kegembiraan dengan selain Allahmenunjukkan bahwa ia tidak mencintai tuannya. (QS Al-Isra' [17]: 1) Hujjah kesepuluh: Mencintai tuan itu tidak adaartinya. Dalam penjelasan itu. kami mengutip pendapat imam-imamyang berkompeten dalam hal ini seperti Al-Mawardi.suci Allah yang telah memperjalankanhamba-Nya pada suatu malam. rasa takut karena menyembah berhala tidak sebesarrasa takut karena merasa bangga dengan adanya karamah. kami tidak . 2010-04-18 16:15 — admin Kami telah menjelaskan perbedaan antara mukjizat dengan kejadianluar biasa lainnya dalam pembukaan kitab Hujjatullah 'alaal-'Alamin.1.

peristiwa luar biasa yang muncul karena kekuatan diri. Semua ini terjadi di bawah kekuasaan makhluk atasizin Allah.yaitu apabila orang alim berbuat dosa. yang bersumber dariucapan Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi r. peristiwa luar biasa itu ada beberapa macam. Saya akan mengemukakan batasan-batasannya Diantaranya. sihir.perlumencantumkannya lagi di sini. Dan semua peristiwa luar biasa ini muncul melaluikekuatan ilahi. terkadang berupa kemampuan mengatur huruf-huruf denganastrologi. manusia tidak mempunyai andil dan kekuasaan. dalam bab 186 kitabMawaqif al-Nujum tentang mengetahui maqam peristiwa luar biasa: Peristiwa luar biasa terbagi menjadi beberapa macam. lalu ia melakukan hal-halluar biasa untuk memenuhi keinginannya itu. diantaranya. Demikian Allahmengabulkan kehendaknya. lalu muncul hal-hal luar biasa menurutpandangan mata orang yang melihatnya. Terkadang berupapenyebutan nama-nama.a. hanya perlu mengingatkan satu halyang belum dijelaskan dalam kitab di atas. Terkadang berupa tipu muslihat yang sudahdiketahui. Peristiwa tersebut muncul sesuai dengan kekuatan namayang disebutkan. tipu muslihat atau tanda-tandanya Semua telah disebutkan dalam kitabullah Semuanya diringkas dalam lima macam Terkenal di kalangan orang-orang yang mampu melihatnya Perlu diketahui. ini berlaku untuk ahli astronomi. peristiwa luar biasa yang muncul untuk menunjukkan kebenaran Seperti mukjizat para Rasul Yang lainnya ada beberapa macam Tiada ilmu untuk bisa menjelaskannya Semuanya termuat jelas dalam kitabullah Cobalah kaji dalam tulisannya Kabar gembira. yang berbeda dengankebiasaan. . seperti al-qalfitriyat dan hal-hal yang sudah dimaklumiulama.

Demikian juga dengan muayyadah. Kitab ini hanya menceritakankaramah-karamah saja bukan menjelaskan pengetahuan tentangnya. atau meninggalkansuatu kewajiban syariat.sangat bermanfaat. Apakah kejadian-kejadian luar biasa ini terjadidengan campur tangan Allah atau tidak? Hanya mukjizat dan ayat yangpasti terjadi karena pertolongan Allah. Barangsiapa mempunyai hal luar biasa dalamdirinya. tingkatan-tingkatan. atau melakukanperbuatan yang dilarang karena godaan setan.tetapiAllah-lah yang menampakkannya atau muncul atas perintah Allah danpetunjuknya. muayyadah. Allah membuat tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam ini. makr. Berbedadengan mukjizat.Mawaqi' al-Nujum adalah sebuah kitab dengan metode yang sahih. Ada yang disebut sebagai ayat. Ada yang dinamakan karamah. karena para pemiliknya mengetahui apa yang adadalam diri mereka. semua kejadianluar biasa ini tampak tanda-tandanya pada diri orang-orang yangmenempuh jalan Allah meskipun mereka tidak mengetahuinya. dan kecil bentuknya. Ibnu 'Arabi telahmenjelaskan karamah. jaza'. selain dua hal inimasih merupakan kemungkinan seperti yang telah kami jelaskan. Selain mukjizat. Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah dialam ini yang bersifat biasa hanya bisa dipahami oleh ahlul fahmi(orang yang memahami Allah secara khusus) dan selain . munabbihat danbaitsah. Dankejadian luar biasa termasuk kejadian alam. Penulisnya menjelaskannyasecara teratur karena keteraturan merupakan asal adanya alam. dan istidraj. ada yang disebut mukjizat yang memiliki syarat dan sifattertentu yang sudah diketahui. oleh karena itu keduanyaharus diyakini dan diceritakan. dan hasilhasilnya dalamkitab Mawaqi' al-Nujum. bukanmukjizat. baik yangbiasa maupun yang luar biasa. dan lain-lain. maka Allah akan memberinya kemampuan melakukan hal-halluar biasa di dunia ini seperti kemampuan berbicara melalui kontakbatin atau berjalan di udara. Kejadian-kejadian luar biasa mempunyai tingkatan sebagaiberikut. Kejadian luar biasa yang muncul dari para wali tidak akanterjadi pada orang yang mampu menampakkan kejadian luar biasatetapi kemampuan itu digunakan untuk hal yang mubah.

dan tidak mendoronguntuk kembali kepada Allah dan tidak berpengaruh sedikit punbaginya. Ibnu 'Arabimenyatakan. berjalan di atas airatau di udara. berbicara melalui batin. Kejadian luar biasaterjadi hanya satu kali. perbedaan bahasa dan warna. mau mendengar. sedikit makanan yangmengenyangkan banyak orang. tidak ada yang mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaanAllah kecuali Ahlullah. Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa adalah adanyakejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia. paling ada kejadian yang serupa dengannya. Pada hakikatnya. mengerti. dan kalau tidak berbahaya disiarkan kepadaorang awam. mengetahui peristiwa yang akan datang sebatas yangdiketahui. Kejadian-kejadiantersebut memberi pengaruh kejiwaan atas manusia. ditulis dalam cetakan lamakira-kira 100 halaman. kejadian luar biasa selalu merupakankejadian baru. kalau kemudian terulang maka tidak dinamakankejadian luar biasa.mereka tidakmempunyai pengetahuan tentang kehendak Allah. kecil bentuknya. dan mau berpikir. sadar. Allah lebih berhak disembah tetapikejadian- . Allah telah memenuhiAl-Qur'an dengan ayat-ayat yang menerangkan tanda-tanda kekuasaanAllah berupa kejadian-kejadian yang biasa. yaitu ahli Al-Qur'an secara khusus. dan dikarang pada 595 M. kalau terjadi dua kali maka disebut halyang biasa. "Manusia tidak bisa mengetahui hakikatkejadian-kejadian luar biasa.bisa memahami. Disamping itu. kitab yangbanyak faedahnya. hal ini dijadikan pelajaran oleh orangkebanyakan pada khususnya. seperti goncangan.gempa bumi dan gerhana. seperti perbedaan malamdan siang. tidur di waktu malam dankerja di waktu siang. Kejadian-kejadian luar biasa mengandung rahasia yang mengagumkanbagi para ahli ma'rifat. berlayarnyakapal di laut. maka hal itu disebut makar dan istidraj karena dia tidaktahu bahwa itu adalah tipuan setan yang kuat yang diberikan olehAllah kepada orang-orang yang ingkar. Semua dijelaskan dalam AlQurxan sebagaitanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dalam kitab Al-Futuhat al-Makiyyah dan Mawaqi' al-Nujum. Kalau suatu peristiwa yang luar biasatidak membuat orang menjadi istiqamah. kami pasti akan menjelaskannya. binatang berbicara. turunnya hujan. beriman. keluarnya tumbuh-tumbuhan. meyakini.

dan penjagaan yang dilimpahkan Allah kepada sebagianhamba-Nya. kemuliaan. Meskipun mereka sejajardengan orang-orang yang pertama kali masuk surga karena mendapatkankemurahan. ahli mujahadah. perlindungan. Allah memberikan keistimewaan kepada mereka dengan menampakkankaramah di tangan mereka dan melalui perantaraan mereka. mereka tidak memandangdiri mereka istimewa. Di antara mereka ada yang diberi kemampuanmencapai puncak kesempurnaan dan Allah menjaga keadaannya denganmenganugerahinya ilmu dan perbuatan yang pantas baginya. sebagaipenenang jiwa dan penguat keyakinan dalam hati. dan ahli zikir. ketaatan dan ibadah hanya kepada-Nya. Para sahabatRasulullah yang termasuk golongan yang pertama masuk surga tidakmendapatkan karamah karena mereka tidak membutuhkannya dan karenakedalaman keyakinan. kasihsayang." Syaikh Muhammad bin 'Ibad al-Randa dalam syaraknya tentang hikmahyang dianugerahkan Allah. yaitu orang-orang yang memiliki ilmu ma'rifatullah danmencintai Allah. Merekaadalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Manapengulangan itu? Tidak masuk akal kalau tidak ada pengulangankarena pengulangan merupakan kejadian luar biasa. Kemungkinan itu tidak terbatas.sehingga mereka mempunyai keistimewaan dibandingkan orang lain danalam ini. Sebagaimanadikatakan oleh penulis kitab Awarif al-Ma'arif bahwa orang yangtidak . Mereka lalaidan terpedaya kehidupan dunia. golongan kanan. bahkan menjagasebab-sebab untuk mendapatkan karunia Allah tersebut. selalu menjaga langkah. "Setiap orang yang merasadirinya istimewa. Mereka adalah orang-orang khawwash yang dekat denganAllah. dan kebenaran adalah pasti. dan percayaakan adanya hijab. dan kemampuan dari Allah untuk melakukantugas.kekuasaan adalah jendelanya. Di antara mereka ada yang terus menerus mendapatkankaruniakarunia di atas dari Allah hingga tampaklah kearifannya.kejadian luar biasa telah menutup mata buta yang hanyamengutamakan hal-hal lahir kehidupan dunia yaitu wujud kehidupankedua (al-mitslu al-tsani)daripada kehidupan akhirat. tidak sempurna keikhlasannya. kekokohan dan keteguhan mereka. berkata." Keistimewaan yangdimaksud di sini adalah kemuliaan. ahli zuhud. pertolongan.

Allah-lah yang telah membuat kejadian-kejadian yang biasa. Jika seorang wali melihat adanyakaramah dalam dirinya. kalau ia mencapai tempat kebenaran. 'Aku menginap di sisi Allah.mampu menyingkap makna kejadian-kejadian luar biasa terkadanglebih utama daripada yang mampu menyingkapnya bila telahdisingkapkan oleh Allah dengan ma'rifat. Dan orang yang secara khusus mendekatkepada Yang Maha Kuasa tidak memandang aneh kejadian-kejadian luarbiasa. Karamah adalah penguat keyakinan bagi orangyang dianugerahi karamah seperti yang dialami oleh para wali diawal laku spiritualnya dan tidak dialami para ulama yang telahsempurna laku spiritualnya karena sudah mempunyai keyakinan yangmendalam. Allah tidak perlu menampakkan karamah . Al-Syibli selanjutnya mengutip pendapat Syaikh Abu Hasan yangmengemukakan bahwa karamah berfaedah untuk memperkuat keyakinankepada ilmu. kekuasaan.'" Al-Syibli menjelaskan dalam kitab Lathaif al-Minan bahwa karamahdalam diri seorang wali terkadang tampak oleh dirinya sendiri danterkadang tampak oleh orang lain. maka dia itu mulia.a. sehingga mereka tidak membutuhkan karamah untukmemperkuat keyakinan mereka.Al-Syibli kemudian berkomentar. makaDia akan memberiku makan dan minum. Allah-lah yang telah menetapkan adanya kejadian-kejadianyang biasa. Orang yang tidakmempercayainya adalah hina dan orang yang terbuka hatinya sertapercaya bahwa Allah pelakunya. "Abu Turab adalah hamba yangditolong oleh Allah. bukan kejadian-kejadian biasa yang menetapkan adanyaAllah. dan sebab-sebabnya untuk menutupi kekuasaandan menyelubungi cahaya keesaan-Nya. berarti ia mengetahui kekuasaan dan keesaanAllah dan mengetahui bahwa kekuasaan-Nya itu tidak mengikuti sebabakibat. maka diaakan seperti orang yang berkata. ia melihatnya tampak nyata dari tabir alam hikmah. Tidaklah sama antara orang yangmengenal Allah melalui mata hatinya dengan orang yang mengenalAllah melalui akalnya. kehendak dan sifat-sifat azali Allah yangmenyatu dan tidak berdiri sendiri. diberitahu tentang Abu Turab yang kelaparan di gurunpasir lalu ia melihat gurun pasir itu penuh berisi makanan. Kekuasaan adalah buktiadanya Zat Yang Maha Kuasa.perantara-perantara. Demikianlah keadaan para sahabatRasulullah. ' i< Al-Syibli r. seakan-akan satu sifat vangmenyatu dalam Zat Yang Maha Esa.

golongan yang menjadikan karamah sebagai puncak kekuatan. ketikaada beberapa temannya yang kehausan." lalu iamemukulkan tangannya ke tanah tiba-tiba ia memegang gelas dari kacaputih. "Sayatidak tahu pendapat mereka. "Saya tidak melihat satupun dari mereka yang tidak mempercayainya. Kedua. ia minum dan memberi minum kami semua. Abu Turab al-Nakhsyabi bertanya kepada Abu Abbas al-Riqi. "Sesungguhnyateman-teman. Abu Abbas berkata." Kemudian Abu Turabberkata.mu berkeyakinan bahwa karamah adalah tipuan untukmemalingkan manusia dari kebenaran.mereka tidak memuliakannya. karena tipuan bersifat menenangkan orang yang memilikinya.berupa fisik padamereka karena Allah telah menganugerahi mereka pengetahun tentanghal-hal gaib.Apabila mereka menemukan orang yang mempunyai karamah merekamemuliakannya. Karamah adalah bukti bahwa orang yangmempunyainya istiqamah dalam beribadah kepada Allah." Abu Abbas menjawab. Maka barangsiapa yang tidak gembira dan tidakmerasa aman dengan adanya karamah. laksana gunung yang takmembutuhkan tiang." ." Abu Turab berkata lagi. berarti ia telah mencapaitingkat rabbaniyyin. "Aku ingin minum dengan gelas. dan apabila karamah lenyap dari diri seseorang. lalu ia memukulkan tangannyake atas tanah dan tiba-tiba mengalirlah air dari tanah tersebut. Sikap manusia terhadap karamah ada tiga macam: Pertama.a. "Barangsiapa tidak mempercayainya."Gelas itu kami bawa sampai ke Mekah." Cerita ini berasal dari Abu Turab r." Abu Abbas menjawab.Kemudian ia berkata. golongan yang meragukan karamah dan menganggapnya sebagaitipuan yang dilakukan oleh para pencinta dunia untuk menjagakedudukan mereka sehingga mereka tidak bisa mencapai kedudukan yangbukan haknya. padahal sebenarnya tidakbegitu. Karamah dimunculkan karena adanya keraguanterhadap karunia Allah dan untuk mengetahui karunia Allah padaorang yang mempunyainya. maka dia telah kafir.Yang saya tanyakan adalah pendapat mereka tentang ahwal (keadaanketika orang alim dekat dengan Allah). pengetahuan musyahadah. "Apapendapat temantemanmu tentang karamah yang merupakan cara Allahmemuliakan hambanya.

"Ambil batu lalu mintalah kepada Allah untuk mengubahnyamenjadi makanan yang bisa kau makan.Syaikh Abu Hasan berkata. "Apa maknakaramah. seperti yang terlihat. Barangsiapa dikaruniai karamah. Baik orang itu dulunya mengingkari karamah kemudianmengakuinya. atau dia ragu akankeistimewaan seorang wali kemudian muncul karamah dalam diri walitersebut supaya Allah menunjukan kebaikannya kepada orang lain. sehingga mereka mengatakan. tampaknya karamah dalam diri seorang wali di hadapan oranglain. 'Allah berkuasa mengubah batumenjadi emas." Ketiga.'Apakah kamu belum . "Wahai Abu Muhammad. yang mengisahkan bahwa adaseorang laki-laki Basrah bernama Ishaq bin Ahmad yang tergolongmemiliki banyak harta. berarti Allahmemuliakannya karena hal itu menjadi bukti bahwa dia istiqamahdalam beribadah kepada Allah.' Allah bertanya. bagaimana mungkin mereka mulia denganmerubah batu menjadi emas?" Abu Hasan menjawab. Dia berkuasa memberikan rezekikepadamu dari arah yang tidak disangka-sangka.' Para walimemerlukan karamah untuk mendidik jiwa mereka karena tidak adanyarezeki. Karamah adalah bukti kuat bagi mereka dan sarana untukmelatih dan mendidik jiwa. tetapi karena merekamembutuhkannya dalam keadaan terpaksa dan untuk menghilangkankesedihan karena kurangnya rezeki yang telah dijanjikan Allah bagimereka. Abu Nashr pernah mendengar Ibnu Salim berceritatentang hikayat Sahi bin 'Abdullah r. perlihatkankepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. sesungguhnya jiwaku tidak bisalepas dari bisikan dan teriakan takut kehilangan makanan dan harta. "Panutanmuadalah Nabi Ibrahim ketika ia berkata." Dalam hal ini. atau dulu ia kafir lalu beriman.a. "Mereka dianugerahikaramah bukan karena mereka menguasainya. Maksudnya adalah supaya orang yang menyaksikannya mengakuikebenaran jalan yang ditempuh wali yang dikaruniai karamahtersebut. "Kesimpulannya." Sahlmenjawab. Pada suatu hari ia berkatakepada Sahi. 'Ya Tuhanku." Ishaq berkata. Iabertobat dan bersahabat dengan Sahl. "Siapapanutanku untuk melakukan hal itu?" Sahl menjawab. sampai-sampai orang yang memilikinya meninggalkan duniasebagai ladang ikhtiar. kita tidak pantas memintakaramah dari Allah. tetapi ia kemudian meninggalkan hartanya. Abu Nashr al-Siraj bertanya kepada Abu Hasan bin Salim.

jiwa hanya akan puas setelah melihat secara langsungkarena ia diliputi keraguan.a. "Hal itumenunjukkan bahwa orang yang memilikinya adalah orang yang muliadan ia takut kalau tidak menunjukkannya. seolah-olah Ibrahim berkata." Al-Junaid menceritakan bahwa Abu Hafshah al-Naisaburi dan 'Abdullahal-Ribati beserta jamaahnya pernah berkunjung kepadanya. "Inikah yang kau inginkan?" Beberapa orang di antaramereka menanyakan tujuan menampakkan karamah. perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orangmati agar hatiku bertambah kuat. Kemudian ia berkata kepadaorang itu.Pada suatu hari. Aku sebenarnya sudah percayakepada-Mu. jika anak kecil menangis ia diberi mainan agartenang.percaya?' Ibrahim menjawab. keadaannya akan berubah. Salah seorang ulama berpendapat bahwa karamah hanya dimiliki olehorang-orang jujur yang bodoh. 'Aku telah percaya. Di antaramereka ada yang kepala bagian depannya botak dan sedikit bicara. "Yangsaya tahu.tetapi agar hatiku bertambah kuat (Al-Baqarah [2]: 260). menjagakeadaannya.Demikianlah pendapat Abu Nasr.Maka ia menunjukkannya untuk memperoleh simpati." kemudian ia membawanya ke pasarpandai besi. tiba-tiba air yang mengalir di tanganku berubah menjadisegenggam emas dan perak. menjawab." Artinya. "Tatkala aku berwudhu untukshalat. Pada suatu hari. Akan tetapi para ahli ma'rifat dan para ahli hakikat menghindar dan takut untukmenunjukan karamah mereka. "Kemarilah. tetapi aku tidak melihat sesuatu pun pada dirimu." AbuHafshah r. ia menjawab. tetapi jiwa tidak puas apabila tidak melihat langsung. "Tipu daya yang paling tidakkentara bagi para wali . dan menambah imannya. seorang sahabat Sahlbin 'Abdullah r. "Salahseorang jamaah yang kemarin ke sini memiliki tanda-tanda karamahyang nyata. berkata kepadanya.a." Sahl kemudian berkata kepadanya." Salah seorang ulama salaf berkata."Demikian juga para wali Allah dianugerahi karamah untuk mendidikdan memperhalus jiwa serta sebagai keutamaan tambahan bagi mereka. si kepala botak bertanya kepada Abu Hafsah. Abu Hafshah menuju tungku besar dan memasukan besibesar ke dalam tungku kemudian memasukan tangannya ke tungkutersebut dan mengambil besi yang terbakar itu lalu mengeluarkannyahingga menjadi dingin di tangannya. "YaTuhan.

a. Seandainya Engkau mendatangkan seorangbadui kepadaku. Maka ketika kijang ini meminta berkah kepada kita akumerasa diriku seperti Fir'aun ketika meminta kepada Allah untukmengizinkannya berlayar di Sungai Nil lalu Allah mengizinkannya. ada seekor kijangturun dari gunung dan ia meminta berkah kepada mereka.Lalu aku menangis dan bertanya kepada Allah tentang apa yangdiminta dan diharapkan kijang tersebut. maka akan aku sembelihuntuk kalian. "Apabila kamu melihat orangmenunjukkan tanda-tanda karamah.sungguh hal itu lebih aku sukai dan aku tahu bahwa bantuan orangbadui itu bukan dari dirinya sendiri. "Aku tahu Engkau mampu melakukan ini sedangkan akutidak mampu melakukannya.." Abu Yazid r." Yahya bin Mu'adz al-Razi r. Jika kamu melihat orang menunjukkan karamah danmenyenandungkan pujian kepada Allah. berkata." Diceritakan bahwa salah seorang Abdal berkata kepada salah satumurid Syaikh Abu Madyan r.adalah karamah dan ma'nah" Diceritakan bahwaketika Abu Hafs duduk dengan temantemannya. Jalan kedua ini lebih utama daripada jalan pertama. Abu Hafsmenjawab. berkata. kemudian ia ditanya kenapa menangis. Danapabila kamu melihat orang yang berzikir dan hatinya bergantungkepada yang ia zikirkan. "Ketika kalian duduk di sampingku tiba-tiba terbesitdalam hatiku apabila aku mempunyai kambing.tetapi ." Diceritakan bahwa suatu kali Syekh Abu Madyan berjalan di gurunpasir sampai ke sebuah sumur yang airnya meluap hingga bibir sumur.a. berarti jalan spiritualnya adalahjalan kaum Abdal.a. Abu Hafslalu menangis. berarti ia menempuh jalancinta. berarti ia menempuh jalan ahli ma'rifat{'arifin). niscaya ia akan menamparku dan memberiku minum. lalu iaberkata.lalu ia berkata. AllahSwt. "Apa yang terjadi pada kita sehinggakita sulit melakukan sesuatu. sedangkan Abu Madyan mudah sekalimelakukannya. memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya dan karamah. "Pada permulaan olah spiritualku. "Katakan padanya bahwa kami akan meninggalkan tujuan kamiuntuk tujuannya. padahal kita ingin mencapai kedudukan sepertikedudukannya sedangkan ia tidak menginginkan kedudukan kita?"Pembicaraan tersebut terdengar oleh Syaikh Abu Madyan. Inilah jalan yang paling tinggi derajatnya.

2010-04-18 16:20 — admin Al-Tajj al-Subki menjelaskan macam-macam karamah dalam kitabAl-Tabaqah al-Kubra sebagai berikut: 1.Zat Yang Menghidupkan tulang-tulang yang remuk. (Riwayat Syaikh Fathuddin Yahya. lalu kucing itumendatanginya. "Bangunlah dengan izin Allah. yang diriwayatkan oleh Al-Subki bahwa di rumah SyaikhZainuddin. Kisah Syaikh Abu Yusuf al-Dahmani ketikamendatangi sesosok mayat.aku tidak mempedulikannya. ada anak kecil yang jatuh dari atap lalu meninggal. Menghidupkan yang sudah mati Kisah Abu 'Ubaid al-Bisri dalam sebuah peperangan ketika memohonkepada Allah untuk menghidupkan kembali binatang yangdikendarainya.1 Macam-macam-karamah Sun. tetapi tidak diragukan bahwa kejadian semacam itupernah dilakukan oleh nabi-nabi Hal ini bisa terjadi . putraSyaikh Zainuddin) Al-Subki selanjutnya berkata. maka hiduplah binatang yang sudah mati itu." lalu mayat itu berdiri dan hidup kembali dalam waktu yangcukup lama. hingga akhirnya anaktersebut hidup kembali. ia berkata. Kisah Syaikh Zainuddin al-Faruqi alSyafi'i." Selesailah penjelasan dalamSyarh Ibn 'Ibad atas kitab Al-Hikam. Tetapisaya atau mungkin juga orang lain belum yakin bahwa seorang walibisa menghidupkan orang yang sudah lama mati dan telah menjaditulang belulang kemudian mayat itu hidup untuk waktu lama. guru besarSyam. Hikayat Syaikh 'Abdul Qadir ketika berbicara denganayam setelah ia menyantap dagingnya.2." tibatiba ayam itubangkit kembali. "Bangkitlah! Dengan izinAllah.Syaikh Zainuddin kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian tatkala Allah memperlihatkanlagi kepadaku. tahulah aku bahwa Allah menjadikan hal tersebutsebagai jalan untuk mengenal-Nya. Kisah Syaikh al-Ahdaiketika memanggil seekor kucing yang sudah mati. KisahMifraj al-Dimamini ketika berkata kepada ayam yang dipanggang.« Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. Hal ini belum pernahkami temui dan saya tidak percaya hal itu bisa dilakukan olehseorang wali. "Tidak ada carauntuk menghitung cerita-cerita seperti ini karena banyaknya."Terbanglah!" Tiba-tiba ayam itu terbang.

Mereka kemudian memasukkankepala ke dalam saku masing-masing. Hikayat-hikayatsemacam ini sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Taqiyuddin bin Daqiqil 'Id juga telah mengalami halini 4..a. Syaikh 'AbdulQadir r. Ketika kepala merekadikeluarkan.' 2. Saya tidakpercaya bahwa wali bisa menghidupkan Imam Syafi'i atau Imam AbuHanifah lalu keduanya hidup dalam waktu lama sebelum wali tersebutwafat atau bahkan hanya untuk waktu singkat dan mereka bisa bergauldengan orang yang hidup sebagaimana mereka bergaul sebelumwafat.a. makanlah!" Mereka lalu memakannya dantiba-tiba arak itu berubah menjadi mentega dan tidak terlihatsedikit pun warna maupun aroma arak.melaluimukjizat bukan dengan karamah. Seorang nabi sebelum tertutupnyapintu kenabian bisa menghidupkan umat yang telah hancur beberapaabad. merekaingin sekali mengunjungi Masjidil Haram.Misalnya kisah tentang Abu Sa'id al-Kharazi r. Kemudian Syeikh 'Isa menuangkan arak dari salah satubejana ke wadah lainnya dan Syaikh berkata kepada murid-muridnya.. 3. 5. kecuali para pendusta. Merubah benda-benda Diceritakan bahwa Syaikh 'Isa al-Hatar al-Yamani pernah didatangiutusan seseorang yang mengolok-oloknya dengan membawa dua bejanapenuh arak. . dan golongan wali setelah mereka yakni beberapa guruSyaikh Imam al-Walid. serta berjalan di atas airKaramah ini sering terjadi. Membelah dan mengeringkan laut. kemudian mereka hidup kembali untuk waktu lama. Melipat jarak bumi Diceritakan bahwa beberapa wali berkumpul di Masjid Tharsus. mereka sudah sampai di Masjidil Haram. Syaikhul Islam dan pemimpin kaum mutaakhirin."Dengan menyebut nama Allah. Banyak orang menceritakankisah semacam ini. tidak adayang mengingkarinya. Dapat berbicara dengan orang mati Karamah ini lebih banyak terjadi dibandingkan karamah sebelumnya. ayahanda dari Imam Taqiyuddin alSubki.

dan yang mulanya asam. dan sakit lepra. Memikat hati dalam majelis hingga mempengaruhi akhir keputusanyang diambil 14. dan penyakit lain. Karamah inimerupakan tingkatan yang melampaui batas pengetahuan kita 15. dan lebih baik kitamenyerahkan pemahamannya kepada para ulama. 8. 13. bawalahmereka!" 9. menjadi manis. 7. mulanya buahnya kecil. Juga kemampuan menundukkanbenda mati seperti hikayat Syaikhul Islam 'Izzuddin bin 'Abdussalamyang menundukkan angin dalam peristiwa alFaranji. Hikayat-hikayat tentangkeduanya cukup banyak. Memberitahukan dan menyingkap hal-hal gaib.diantaranya Syaikh 'Abdul'Abbas al-Syathir (dari kelompok ulamamutaakhirin) yang pernah menjual . tetapi kemudianmemanjang. buta. Melipat waktu 10. Mengendalikan lisan ketika berkata dan fasih bicaranya. 12. "Angin.6. Menundukkan binatang Seperti hikayat Abu Sa'id bin Abu Khair al-Mihani yang menundukkansinga dan hikayat Ibrahim al-Khawwash. Mengendalikan perubahan musim Banyak orang menceritakan bahwa ada wali yang selalu diikuti hujan. Beliau memakannya. Peristiwa initerjadi dua kali dalam setahun. 11. Diceritakan pula kisahSyaikh 'Abdul Qadir ketika berkata kepada seorang bocah yanglumpuh. Terkabulnya doa Karamah macam ini sering terjadi dan kita juga seringmenyaksikannya."Akhirnya bocah tersebut bangun tanpa kesulitan. "Bangunlah dengan izin Allah. Menyembuhkan berbagai macam penyakit Al-Sari menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan seoranglaki-laki di sebuah gunung yang dapat menyembuhkan cacat sebagiananggota badan. Membentangkan waktu Dua macam karamah di atas sulit dipahami. Sabar atas ketiadaan makanan dan minuman dalam waktu yang cukuplama 16. Berbicara dengan benda mati dan binatang Tidak diragukan hal ini sering terjadi Diceritakan bahwa Ibrahimbin Adham memanggil sebatang pohon delima ketika ingin sekalime makannya. buta.

Allah mencegah kejahatan yang akan menimpa seorang wali danmengubahnya menjadi kebaikan. Melihat tempat yang jauh dari belakang h ijab Sebagaimana diceritakan bahwa Syaikh Abu Ishaq al-Syirazi mampumelihat Ka'bah. 21. Menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda-beda Dalam istilah sufi disebut alam mitsal (dunia penyerupaan).Syaikh Abu 'Abbas al-Mursi juga mempunyai kemampuan serupa. salah seorang Abdal. Maka ia (malaikat) menjelma di hadapannya(dalam bentuk) manusia yang sempurna (QS Maryam [19]: 17). 19. 20. Terjaga dari memakan makanan haram Diceritakan bahwa Al-Harits al-Muhasibi mampu mencium aroma panasmakanan yang haram sehingga ia tidak jadi memakannya. 22.berdasarkan firman Allah. Merekamenetapkannya sebagai dunia pertengahan antara dunia fisik dandunia metafisik sehingga disebut alam mitsal.Diceritakan bahwa Qadhib al-Ban al-Musili.hujan dengan harga beberapadirham. yakni dunia yanglebih lembut daripada dunia fisik dan lebih kasar daripada duniametafisik. Ditakuti Orang yang menyaksikannya secara langsung bisa meninggal sepertisahabat Abu Yazid al-Busthami. seperti yang terjadi antara ImamSyafi'i dan Khalifah Harun alRasyid. Salah satu kisah yangdisepakati oleh . Ia tiba-tiba mengubah dirinya menjadi beberapa bentuklalu bertanya. sehingga tidakada alasan untuk mengingkarinya. Ruh bisa mengambil bentuk dan menampakkan diri dalambentuk yang bermacam-macam di alam mitsal lalu menyerupai manusia. "Dalam bentuk mana engkau melihatku tidak melakukanshalat?" Banyak kisah mengenai karamah semacam ini. Ada yangmengatakan tubuhnya bergerakgerak jika menemukan makanan haram. padahal ia sedang berada di Baghdad.dituduh meninggalkan shalat oleh seseorang yang belum pernahmelihatnya. Mampu memperoleh banyak makanan 18. 17. Banyak hikayat tentang karamah semacam ini.dan lain-lain. atau mengaku bahwa ia menyembunyikan sesuatu darinya. atau menjadi tidak berkutik dihadapannya.

dan ia tinggal di sana beberapa tahun. 24. "Karamah initerjadi sebagai berikut: Allah menciptakan air tidak padatempatnya.para ulama Mutaakhirin adalah kisah tentang seorangsufi besar di Kairo yang berwudhu tidak secara berurutan dimadrasah Suyufiyyah. Ia hanya menemukan seorang sufisedang menyandarkan tongkat di suatu tempat. .a. padahal untuk menuliskankitab-kitab itu pun waktu yang ada tidak mencukupi apalagi untukmengarangnya. sementara air memancardari bawah tongkat itu. Orang itu kemudian melewati Mekah dan melihat Syaikh itu ada diMekah. Kemudian ada orang menegurnya. akhirnya mereka memenuhi bejana yangmereka bawa dengan air tersebut. padahalia setiap hari menghatamkan Al-Qur'an sambil merenungkannya. Mereka mampu menyusun banyak kitab di tengah kesibukandalam bidang keilmuan sampai mereka wafat. karya-karya yang dihasilkannya."Diceritakan pula bahwa ada seseorang yang dilanda kehausan ditengah perjalanan menunaikan ibadah haji." Syaikh itu lalu menjawab. sementara bumi patuh pada kaki yang menginjaknya. Demikian jugayang terjadi pada Imam Haramain Abu Ma'ali al-Juwani r. Hal ini termasuk karamah memanjangkan waktu sepertitelah kami sebutkan di muka. tiba-tiba air memancar. ia tidak menemukanseorang pun yang memiliki air. kemudian ia menunjukkan sumber air itu kepadajamaah haji rombongannya. kamu yang salah lihat.a. Para ulama sepakat bahwa umur ImamSyafi'i r. 23.wudhumu tidak berurutan. memberi fatwa. tidak cukup untuk menyusun sepuluh kitabnya. bilaumur.. Ibn al-Subki mengatakan. ketika kakinya menjejak bumi.dan mungkin ia terkena tiga puluh macam penyakit." Ia lalu mengambiltangan orang itu dan memperlihatkan Ka'bah kepadanya. Selanjutnya ia memenuhi bejana miliknyadengan air itu. Allah memperlihatkan isi bumi kepada mereka Sebagaimanadalam hikayat Abu Turab. Dansetiap bulan Ramadhan ia khatam dua kali sehari padahal ia sibukmengajar. berpikir dan berzikir serta terkadangtertimpa sakit karena ia terkena satu atau dua penyakit atau lebih. "Wahai Syaikh. "Saya selaluberwudhu dengan urut. Kemudahan para ulama untuk menyusun karya dalam waktu relatifsingkat.

"Kalau Engkau tidak bisamenunjukkan hal yang luar biasa kepadaku. ditambah lagi waktu untuk melakukan berbagai ibadahdan aktivitas lainnya.aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat. Kemudian syaikh keluar lagi dari api itu dan menyambarputra kecil sang raja. mengajarkan ilmu. Di sisi syaikh ada sebuah gayung tanpa air. niscaya umurnya tidak cukup untuk melakukansepertiga dari aktivitas-aktivitasnya itu. "Ini dibuat-buat. padahal posisigayung itu terbalik tetapi tidak ada setetes air pun yang tumpah. Demikian juga Syaikh Imam al-Walid. di dekat syaikh ada kotoran unta."Berkomentarlah para punggawa raja.a. masuklah syaikh dan beberapa muridnya kedalam api. Semua itu terjadi berkatAllah yang Maha Suci yang telah memberikan berkah dan rahmat kepadapara wali. Imam AlRabani Syaikh Muhyiddin al-Nawawi r.Sang raja berkomentar. . membaca Al-Qursan. KemudianSyaikh dan anak raja itu keluar sambil memegang apel dan delima.Sang ayah bertanya. "Dari mana saja kamu?" Jawabnya. gayung itu sudah penuh air. ditambah dengan kegiatan ibadahnya. lalu memerintahkan murid-murid syaikh itu memasukinya. Ia masuk kembali ke dalam api dan menghilangselama satu jam sampai raja menduga anaknya ikut terbakar. dan kesibukannya dalam urusanhukum dihitung. Menghilangkan pengaruh racun dan hal yang membahayakan. Diceritakan bahwa pada sua tu hari seorang syaikh ditantang olehseorang raja untuk menunjukkan karamahnya. Jika waktunyauntuk menyusun berbagai kitab. 25.lalu syaikh berkata."Sang raja berkata kepada Syaikh itu. "Dari taman.ayahanda dari Syaikhul Islam Imam Taqiyuddin al-Subki r.a.menuliskan fatwa. Banyak wali yang mampu menghatamkan Al-QurKan 8 kali setiapharinya.pertemuan-pertemuannya untukpengajaran. "Ini sihir!" Selanjutnya raja menyalakan apibesar. padahal usiahidupnya tidak cukup untuk menuliskan kitab-kitab itu apalagi untukmengarangnya. telahmengisi hidupnya untuk menyusun berbagai kitab. "Lihatlah!" Tiba-tiba kotoran itu berubahmenjadi emas.Selesai mengelilingi api. maka aku akan membunuhmurid-muridmu ini?" Saat itu. Sewaktu iamengambilnya kembali. Lalu iamengambil gayung itu dan melemparkannya ke udara. niscaya umurnya tidak cukup untukmelakukan semua itu. tidak nyata. dan waktu zikirnya di majelis zikir yang tidak pernahterlewatkan dibandingkan.

apabila seorang wali telah menaatiAllah dan Rasul-Nya. Macam-macam karamah yang telahsaya kemukakan di atas merupakan bukti bagi orang yang meremehkandan mengabaikannya.Demikian hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga hancurlahpakaian syaikh tersebut hingga kelihatan ototnya. Al-Munawi berkata. Maksudnya adalah. selain kebenaran adalah kesesatan. dan menolak pendapat yang sudah ada. berarti saya telah mempersempit jiwa kita dan menghabiskanbanyak kertas. dan hal-hal luar biasalainnya seperti yang dialami Nabi.akan tetapi Al-Munawi memberikan ringkasan. maka terkoyak-koyaklah pakaiannya. Meskipun pendapatnya tidak berbedadengan pendapat Muhyiddin Ibnu 'Arabi dalam kitab Mawaqi' al-Nujum. dan kalau bukan berupa penjelasan tentang hidayahberarti sia-sia. . menyaksikan alam gaib."Kalau kamu bisa selamat minumsegelas racun ini.tetapi selalu meminta kepada Tuhannya untuk menghubungkannya denganorang-orang yang saleh. mengemukakanpendapat-nya sendiri. maka Allah akan memberikan karamah kepadanyaseperti kemampuan untuk mengetahui orang yang akan datang darijarak jauh atau melalui hijab yang tebal.' Imam' Abdur Rauf al-Munawi menuturkan dalampendahuluan kitab Thabaqah al-Shugra tentang macam-macam karamahdengan gaya bahasa yang berbeda. Tetapi racun yangmematikan itu tidak berpengaruh apa-apa. Agar kami perlihatkankepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Kami (QS Al-Isra'[17]: 1). Hadirin lalumemberinya pakaian yang lain." Syaikh itumeminumnya. "Perlu diketahui bahwa tujuan Allah menampakkankaramah adalah untuk menunjukkan keajaiban-keajaiban-Nya danmemperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada wali tersebut yangakan menambah kecintaan wali kepada maqamnya dan memperkuattujuannya. Sebagaimana firman Allah. "Menurut perkiraan saya. Kalau saya mencoba membatasi apa yang terjadi pada parawali. karamahpara wali lebih dari seratus macam. Mereka senantiasa berjalan di atas jalanyang lurus. Selanjutnya Al-Subki menjelaskan. sebagai penghormatan bagi orangyang mengikuti dan mencintainya. maka terkoyak-koyaklah kainnya. Orang yang setuju tidak menyerah begitu saja. melihat Ka'bah daritempat yang jauh. maka aku akan mempercayaimu. Semua karamah di atas telah banyak diriwayatkandan diceritakan dan telah tersebar pula khabar-khabar danriwayat-riwayat tentangnya. Jadi.

Sehingga pada akhirnyakebiasaankebiasan mereka menjadi luar biasa. Lalu ia bertanya kepada Khidir. . dan alam ruhseperti Abdal dan Autad. lalu mengeluarkan mereka dari asal mulamereka untuk mencapai alam yang tinggi. terbang diudara. tidak terlihat. terberkati. Para malaikat adalah makhluk yangdifirmankan Allah sebagai. Cahaya perlindungan Allah telah mematangkan sifat-sifatketanahan mereka yang baik.'" Masih menurut Al-Munawi. Mereka bertasbih malam dan siang tiadahentinya (QS Al-Anbiya' [21]: 20). seperti Khidir a. Kebanyakan manusia seperti itu tidak bisadilihat oleh mata sebab terhalang oleh sesuatu. alam jabarut seperti jin. ia menjadikan pertemuan itu sebagai bentukpenghormatan. Apa anggapanmu terhadap orangyang menjadi teman para malaikat yang tidak pernah lalai. Adapun alam ruhani bisadisaksikan oleh setiap orang yang mempunyai sifat seperti malaikatyang teguh dan sungguh-sungguh menaati perintah Allah sertamempunyai sifat-sifat yang sempurna seperti Nabi Khidir a. dan bercampur dengansifat-sifat yang lembut. dan mampu berubah bentuk seperti alamruhani. 'Bagaimana aku bisa melihatengkau?' Khidir menjawab. maka ia akan keluar dari kebiasaanmanusia dan muncul darinya keajaiban seperti yang dimiliki malaikathasil dari musyahadatnya.s. mampu berjalan di atas air.s. Ia pastiorang yang selalu berzikir dan merenungi kekurangan dirinya denganmenjalankan berbagai ketaatan untuk mendapatkan kedudukan yangtinggi dan menyaksikan {musyahadah) Yang Maha Agung dan Mulia. danteman yang menyelamatkan dari kejahatan. pertemuan dengan makhluk-makhluk Allahyang mulia harus kita yakini sebagai perhatian Allah kepada kita. bisa dirasakantetapi tidak bisa dilihat. yaitu makhluk yang Dia cintai dan merekamencintai-Nya. Tidakkah kau lihat Ibrahim al-Khawwas ketika bertemudengan Khidir. Itu karena kebaikanmu terhadapibumu. danlain-lain. Apabila manusiamemiliki sifat-sifat malaikat. Tidak akan sengsara orang yang menjadi teman merekakarena mereka adalah orang-orang yang telah terlepas dariunsur-unsur tanah dan keluar dari kejelekan-kejelekan sifatmanusia.Ia juga bisa menyaksikan alammalakut seperti malaikat. lurus. yang bisa menjelma menjadi bentuk yangia inginkan.karena Allah-lah yang telah mempertemukan kita dengan makhluk-Nyayang taat dan khawwash.

Apabila tidak ada. maka ia tahubahwa itu adalah keinginan orang-orang yang ada di hadapannya. Hal itu menjelma dalam cermin imajinasipenglihatan sehingga mata batin bisa melihatnya yang pada akhirnyatampak kepadanya hal-hal gaib dan apa yang tersembunyi dalam hati. maka asapnya semakin tebal. makaseperti ahli ma'rifa t yang berdiam diri di sebuah masjid dan padasaat yang sama keluarganya atau orang lain menginginkan makanantertentu. Keadaan itu terjadi apabila orangyang menginginkannya ada di hadapannya. maka orang akan mampu mengetahui getaran-getaranhati yang baik dan yang buruk. Dan sebagian lagi mengetahui siapa yang menginginkannya.Apabila hijab (penghalang) mata hati telah tersingkap dan tutupnyatelah terbuka. Tahulah ia bahwa ia tidak menginginkan makanan ituuntuk . dan sebagian lain mampu menandai sifat-sifat oranglain dalam cermin hatinya karena kesuciannya. dan kemaslahatan. Apabila terlintas dalam hati syaikh atau murid sesuatuyang jelek maka muncullah asap yang membentuk awan gelap dalam hatiSyaikh. Dan apabila iamenemukan keinginan yang tidak sesuai dengan maqamnya.sehingga langsung menyatakannya kepada orang yang dimaksud. yakni tersingkapnyaselubung hati sehingga maksud-maksud ilahiah dan rahasia-rahasiahakikat menjadi jelas.Al-Munawi menjelaskan lagi.Sebagian wali tidak mengetahui itu keinginan siapa. padahal ia tidakmenginginkannya. niscaya ia bisa menunjukkan kemampuannya itu dan apabilatidak dia akan menutupinya sesuai kondisi. Tiba-tiba makanan itu ada di hadapannya. Apabilaterlintas sesuatu yang baik maka asap itu menjadi asap yang lembutdan berbau harum di hidungnya. Pangkalpengetahuannya adalah bahwa pada dasarnya antar hati itu adahubungan. "Ketahuilah bahwa manusia bisaberpindah dari menyaksikan alam malakut yang ada di luar dirinyauntuk melihat keadaan alam khusus tersebut. waktu. Melihat di sini artinyaterbuka mata batinnya sehingga tersingkaplah baginya rahasiahakikat dan tampaklah cahaya yang suci. Hal itu berlaku bagiorang yang melepaskan keinginan-keinginan duniawi. Apabila syaikh sedang berhadapan dengan orang yangmempunyai keinginan jelek. apabila seorangwali mau. Oleh karena itu. ada sebagian wali yang mampu menyingkaphal-hal gaib. dan apabilaia memalingkan wajah darinya maka asap itu menghilang.Berdasarkan hal ini. maka iaberbicara tentang ciri-ciri orang yang sesuai dengan keinginantersebut.

kemudian papan itu hilang. ia tidak tahu apa yang akan dituliskannya dan bingungsesaat. guru Ibnu 'Arabi. kenyataannya sesuai dengan apa yang dikatakan wali itu. Abu Madyan berkata. ia mengetahui derajat dan apa yang akan terjadi denganorang itu.a. "Tulislah bab yang sulit dipahami ini."Setelah itu. ketika inginmenceraikan istrinya. Abu ' Abbas al-Khasyab melihat tulisan dibaju Syaikh Abu Madyan." Termasuk kategori mukasyafah yang halus adalah terbersitnyasuatu keinginan dalam hati seorang wali. maka ia memberikan dan mengirimkannya kepada orangyang menginginkannya. termasuk wali yangmenempati maqam ini. hingga dinding dankegelapan tidak menghalanginya untuk melihat apa yang dilakukanorang-orang di dalam rumah mereka. "Pertahankan istrimu!" Dan seperti yangdialami Ibnu 'Arabi r. "Ia akan menganggap dirinya Imam Mahdi. Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. adayang berkata kepadanya.a. lalu AbuMadyan berkata.2 Beberapa mukasyafah yang dialami wali Sun. pemabuk. "Kamu akan melihat keadaanya setahunkemudian. 2010-04-18 16:21 — admin • Ada wali yang mampu menyingkap alam gaib. ia melihat papan bertangkaiyang bercahaya di hadapannya. Mukasyafah ini khusus bagi orang yang bersifatwara' (orang yang benar-benar menjauhi maksiat dan syubhat). Seteleh kebingungannya hilang. lalu di bajunya muncullahtanda bahwa keinginannya itu diperintahkan atau dilarang olehAllah. pencela. atau orang yang suka berbuat zalim.dan ia selamanya tidak akan salah." Sebagian orang yang hadir meminta penjelasan.pencuri. lalu orang itu disuruhkeluar.2." Dua . ketika sibuk menyusun sebuah kitab. di atasnya terdapat tulisan hijaubercahaya. • Ada wali yang jika ada orang yang ribut atau diam dimajelisnya. iamelihat goresan tanda hitam pada anggota tubuh mereka yang melakukanmaksiat 'Ali Abi Ya'zi.dirinya. • Ada wali yang ketika berjumpa dengan seorang pezina. Sebagaimana yang dialami Abu Madyan r. Diceritakan bahwa ada seoranglakilaki ribut di majelis Abu Madyan.

rahasia. • Ada wali yang dianugerahi kemampuan menyingkap duniatumbuh-tumbuhan. • Ada wali yang mampu mengetahui rahasia batu-batu mineral." • Ada wali yang dikaruniai kemampuan bergaul dengan binatang. • Ada wali yang dianugerahi maqam bisa memahami Allah danmendengar tanda- tanda kekuasaan-Nya. lalu ia meminumnya. "Hai hamba Allah. Kemampuanini berasal dari ilmu ladunni.khasiatku begini dan bahayaku begini. susu. yakni kemampuanmemahami hakikat ucapan benda mati. merujuk pada ucapanbenda-mati itu sendiri melalui karamah. Tumbuh-tumbuhan itu berkata. dan bahaya daribatu-batu itu. maka ia akan mendengar semua benda matibertasbih dengan bahasa yang jelas seperti bahasa manusia. dansemacamnya. Ia mengetahui khasiat. Semua tumbuhan dan rumput memberitahukan kepadawali itu sari-sari yang dikandungnya baik yang berbahaya atau yangberkhasiat. • Ada wali yang tatkala bangun tidur. di hadapannya sudahtersedia minuman dari madu. dan air. . tetapi ia tidak menggelutinya. misalnya bertasbihnyakerikil di telapak tangan sebagian sahabat. Kedua.Pertama. • Ada wali yang diberi kemampuan menyibak perjalanan hidup orangyang masih hidup. Yang termasuk hal luar biasa ada 2 macam. Apakah kemampuan itu termasuk hal yangbiasa atau luar biasa tergantung pada tingkatan pemahaman terhadapucapan benda mati. merujuk pada orang yang mendengarnya. • Ada wali yang diberi kemampuan melihat hal-hal yang tidakmungkin melalui jentera dan merubah yang kasar menjadi lembut dansebaliknya. rahasia-rahasia yang diberikan kepada orang itusesuai dengan keadaannya.Binatang- binatang mengucapkan salam kepadanya dengan bahasa yang jelas dan memberitahunya tentang khasiat-khasiat yangdikandungnya. • Ada wali yang mampu mengetahui alam ruhani yang berbeda denganalam fisik.puluhtahun kemudian. Apabila seorang hambamemperoleh maqam ini. apa yang dikatakan Abu Madyan terjadi. dan bagaimana perkembangan ibadahnyadalam perjalanan hidupnya itu. sehingga ia bisa mendengarucapan benda-benda mati.

bentuk-bentuk suci dan jiwa tumbuhan yangmestinya diketahui akal dalam bentuk dan susunan yang baik. • Ada wali yang dianugerahi pengetahuan tentang simbol-simbol. mampu menyingkapkebenaran dan pendapat-pendapat yang benar.rahasia-rahasia kelemahan. Ada wali yang mampu menguak benda-benda yang memantulkancahaya. dan kemampuan untuk menjaga dan menyampaikan amanat kepadaorang yang berhak. kemampuan membedakan antara prasangka danilmu. etika dalam mencari dan mengamalkan ilmu. memegangdan menyebarluaskannya. dan bentuk-bentukkesalahan pemahamannya.penghitungan. • Ada wali yang diberi kemampuan ilmu astrologi dan cara-carayang sistematis dan menyeluruh. • • Ada wali yang mampu menguak tingkatan kutub bumi. alambenda-benda mati. dan syariat-syariat yang telah diturunkan. benda-benda yang abadi. berbagai hal yang terjadi di antara alam arwah dan alamfisik. serta cara menjaga hati dari hal-hal yangmerusak. • Ada wali yang terlihat sebagai orang alim. kelembutan dan rahmat orang-orang yangdisifatinya. • Ada wali yang mampu menangkap alam tashwir.• Ada wali yang diberi kemampuan meramalkan hal-hal jelek yangakan terjadi. . sebab terjadinya. Semua cara itu adalah satu kesatuan dan tersembunyi • Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui tingkatanilmu-ilmu teoritis. ide-ide yang cemerlang. dan berjalannya rahasia ilahi di alam iniserta sebabnya. lalu ia meminta dihindarkan sehingga ia tidak terkenahal buruk itu. • Ada wali yang dianugerahi kemampuan mencapai ilmu-ilmu ilahiyahdan diberitahu cara-cara untuk mencapainya seperti persiapan yangharus dilakukan. mazhab-mazhab yanglurus. alam taksin. Allah telahmenghiasi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan suci sebagaisebaik-baik perhiasan. benda- benda yang langgeng. dan firasat • Ada wali yang disingkapkan baginya dunia lain. rahasiaalam.

Sesungguhnya . kekurangan.s. • Ada wali yang diperlihatkan padanya alam jin dan tingkatanderajatnya. • Ada wali yang mampu mengetahui sifat-sifat manusia. Maqam ini sangatmulia dan merupakan bukti terbesar kewalian seseorang. maka malaikat akan menolongnya. Tetapi apabila pembicaraan antara mereka benar. dan kemampuan mengetahui tipu muslihat danrahasia-rahasia yang tersembunyi. tulisan.• Ada wali yang dianugerahi kewibawaan. tetapi tidak terlihat siapa yangdiajak bicara. baik pembicaraannya muncul tanpa dipikir sebelumnya. "Kita telah samasamamenyaksikan karamah seperti ini.kelemahan. ketenangan. dan sejenisnya." Nabi Isaa. Merekamempunyai tasbih khusus yang bisa diketahui oleh wali apabila iamendengarnya. serta memberi danmenjawab salam. atausebagai jawaban atas pertanyaan secara seketika. • Ada wali yang naik maqamnya. dan rahasia-rahasia perbuatan. dan tingkatanazabnya. Ia berbicara dengannya dan mendengar pembicaraanitu. • Ada wali yang mampu berbicara. Ibnu 'Arabi berkata. Masuk akal jika Allahmemuliakan wali dengan memberinya karamah. Dan apabila ia mengalami haltersebut. Sebagianmanusia tertutup sifatnya dan sebagian lain terbuka. berkata. Dalam hal ini ada tigabentuk yang mungkin terjadi. hingga ia mampu berbicara kepadamalaikat dan bercakap-cakap dengannya. danpertemuan. teguhpendirian. Apabila seorang hambamencapai maqam ini maka ia bisa memanggil dan berhubungandengannya. Ibnu Mukhallad mengalami tiga hal tersebut • Ada wali yang disingkapkan baginya alam keraguan. maka malaikattidak menjawabnya. Sebagian wali menuju maqam yangmulia sehingga ia mampu mengatakan 'jadilah' maka sesuatu yangdikehendakinya itu terjadi dengan izin Allah. neraka beserta tingkatannya.mereka akan saling berbicara. "Aku bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir danorang yang berpenyakit lepra dan menghidupkan orang mati denganizin Allah" (QS Ali Imran [3]: 49). berupa penyampaian. Apabila ia hanya berbicara kepadanya. • Ada wali yang mampu mengatakan sesuatu yang belum terjadi danmemberitakan hal-hal gaib sebelum tampak.

• Ada wali yang apabila menyentuh makanan yang sedikit.Orang yang mempunyai maqam ini selalu berusaha menemukan pemilikhuruf yang tertulis dalam susunan yang rapi tersebut. hewan.karamahyang diterima seorang wali merupakan penghormatan kepada Nabi Saw. makhluk bersayap.."Ambillah kain ini sehingga cukup untuk orang banyak. berwarna hitam. tumbuh-tumbuhan. ada sebuah pena yang menulis kejadian-kejadian dilauh mahfud dalam bentuk huruf-huruf yang bersyakal dan bertitik. danlain-lain. ulat." Kain itulalu diambil tapi . • Ada wali yang naik menuju alam gaib. tiba-tiba keluar keringat dari jarinya. lalu ia melihat di sebelahkanan alam itu. minuman. Seperti yangdialami Al-Haris al-Muhasibi. Karamah ini merupakan warisan NabiMuhammad Saw. padahal usianya pendek.bahkan tangannya mengenggam sendiri jika menemukan makanan syubhat. Contoh lainnya adalah yang terjadi pada Abu' Abdillahal-Tawadi yang membawa secarik kain dan memegang sisinya. seorang wali yang dikunjungiteman-temannya padahal ia hanya mempunyai satu makanan saja. atau babi. kemudiania menunjukkan ujungnya kepada penjahit sambil berkata kepadanya.Seperti golongan manusia. apalagi dari yangharam. apabila dihidangkan kepadanya makananyang syubhat. Misalnya. tangannya tidak pernah menyentuh makanan syubhat. sehingga ia pantas mendapatkannya. Laluia mengiris roti dan menutupinya dengan kain. Begitu pulayang terjadi pada ibu dari Abu Yazid al-Bustami ketikamengandungnya. makamakanan itu menjadi banyak. Ada juga makanan syubhat di hadapan seorangwali berubah menjadi darah. • Ada wali yang menjaga diri dari makanan.Wali lainnya merasa mual memakan makanan syubhat.macammacam benda mati.karena wali tersebut telah mengikuti dan menjalankanajaran-ajarannya. Maka mereka punmemakan roti itu sampai kenyang padahal roti itu tetap sepertisemula (tidak berkurang).Hal tersebut untuk membedakan beberapa bentuk dan jenis makhluk. maka Allah membuatnyarendah hati dan memohon kepada Allah untuk menghapuskannya. makhluk berkaki empat. Hal itu ditandai dengan tanda yang ditunjukkan Allah dalamdirinya atau dalam sesuatu yang haram dan syubhat itu. dan lain-lainnya. dan baju yangsyubhat (tidak jelas kehalalan dan keharamannya). Apabilapenelitiannya lama. sehinggamemuntahkannya kembali.

. Sisyaikh berkata. Zaid memakanmakanan dari 'Umar padahal 'Umar tidak di hadapannya. 'Umar merasakenyang di tempatnya dan dia merasakan bau makanan itu seakan-akandia yang memakannya. Ia meminumnya lalumeninggalkannya. • Ada wali yang memakan makanan dari orang lain. "Ketika sayaterus menerus mengangankan keinginanku. makadari keinginannya itu keluarlah apa yang ia sebutkan. anak itu melontarkan ucapanpertamanya. laluberjalan bersamanya sebentar dan ia masuk ke rumah perempuan tua disebuah gua. "Sayapernah meminum air semacam itu dari Abdullah. Halitu terjadi karena ahli ma'rifat ini mempunyai keinginan yang sucidan bersih dari dosa dalam batinnya. minuman dan bajunyatergantung di udara. ia kembali lagi ke perempuan tua itu danduduk di sampingnya sampai putra perempuan itu datang. Halini pernah terjadi pada salah seorang guru Abu Madyan r. "Kain ini tidak habishabis. cukup!" • Ada wali yang mampu menjadikan satu macam makanan dalam piringmenjadi bermacam-macam sesuai dengan keinginan orang yang ada. Tiba-tiba ia mendengarderingan di atas kepalanya. dan tiba-tiba saya mendapatkan makanan yang sayaangankan. Anak itumengucapkan salam kepadanya. Hal ini pernah terjadi pada Al-Hajj AbuMuhammad al-Marwazi dan Abu' Abbas bin Abi Marwan di Ghirnatah.a. "Saya ingin yang saya makan ini menjadi begini. Dalamsuatu perjalanan. anak Ustaz al-Marwazir." Lalu Abu'Abdillah melemparkan kain itu dan berkata. dan disitu ada gelas yang tergantung pada rantai emas. Lalupenjahit itu berkata." • Ada wali yang bisa menjadikan makanan.tetap tidak habis-habis dengan izin Allah. lalu ia mendongakkan kepalanya. salah seorang khawwash murid dari salah seorang guru AbuMadyan. Ibnu' Arabi berkata. Sore harinya. belum punya rambut dipelipisnya. "Sudah." Abu Madyan kemudian berkata.. dengan nama Allah makanlahapa yang kau inginkan.a. • Ada wali yang bisa merubah air yang pahit dan asin yangditemukannya menjadi manis dan segar. Syaikh dan anak itu mulai makan. lalu perempuan tua itu menghidangkannampan berisi piring dan roti."Anak itu lalu menjawab. Allah memberikan karamah dalamdirinya sebagai penghormatan dan untuk membaguskan maqamnya. Seperti yang terjadi pada salah seorang waliyang membutuhkan air di padang pasir. "Wahai Syaikh. Anak itu masih muda. ia bertemu dengan seorang laki-laki.

hujan yang menyebabkannya tumbuh. kecuali keduamatanya. • Ada wali yang mengetahui segala tingkat ilmu.kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. Kekekalan jiwa bisa tercapai denganmakanan ruhani. maka Dia menundukkan udara bagiku." Lalu iaberlalu. dan rahasia-rahasianya.• Ada wali yang memakan makanan spiritual yang menjadikan jiwanyakekal. siapa yang memiliki dan tidak memilikinya. • Ada wali yang dibukakan kepadanya pintu alam ruh di alammalakut. rahasiakehidupan. • Ada wali yang dibukakan kepadanya alam malakut. angin yangmenyebarluaskannya dan apa-apa yang membuat bumi menjadi tenang. Ia tidak membutuhkan makanan jasmaniah kecuali hanya sedikituntuk mempertahankan dirinya. ia dapat menyingkap danmenyaksikan secara langsung (musyahadah) hal-hal yang ada di sana. danlain-lain.serta matahari yang memancarkan cahayanya sebagai makanan bagitumbuhan. sehinggaia bisa mengetahui kehidupan yang kasat dan tak kasat mata danmampu merasakan hal-hal yang berbahaya dan zat-zat yang ada dilaut. Pengetahuan tentang ini adalah ilmu yang muliadan bernilai tinggi yang Allah berikan kepada para wali-Nya. sehingga ia bisa mengetahui hakikat dari rahasia dan caramalaikat naik turun. Lalu dengan izin Allah. rahasia pengaturan dan penundukan mereka. "Kutinggalkan nafsuku untukmenuruti keinginan-Nya.lapisan-lapisan.padahal anggota badannya tidak bergerak. Hal tersebut dialami olehbanyak wali. Ada seorang laki-laki yang melihat orang sedangberjalan di udara. . "Karena apa engkaumendapatkan karamah itu?" Ia menjawab. • Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui hakikat bumi. lalu ia bertanya kepadanya. serta segala hukum alamyang ditetapkan oleh Allah secara terperinci. dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam air. • Ada wali yang mengetahui rahasia biji-bijian dan penyemaiannyadi bumi. • Ada wali yang bisa berjalan di udara. kegunaannya didunia. • Ada wali yang bisa datang ke lauh mahfuzh melalui esensihatinya. Makanan itu mengandung kesempurnaan seperti yangdiusahakan manusia.

"Orang yang memberitahukanrahasiamu padahal kamu diam saja. "Kamu budakku. Orangyang mengalami maqam ini adalah Khair al-Nasaj r. namamuKhair. yang memberitahukan tahun akan terjadinya penaklukan BaitulMaqdis. maka ia bersiap-siap untuk menerimanya. ketikaterbersit hal tersebut dalam pikirannya. Maqam ini adalah maqam yang penting. Seperti Ibnu Barjanr. lalu ia diuji denganbertemu seseorang yang berkata kepadanya. apayang akan ia dapatkan. • Ada wali yang diberitahu Allah tentang kelemahan dirinya.a. Ia melaksanakansegala perintah-Nya. Ada wali yang melihat gerakan pena di lauh mahfuzh." Nassaj seakan-akan mendengar Allah yang mengatakan ucapantersebut." Dan tanda orang yang menyaksikanpena lauh mahfuzh sedang menulis adalah ia bisa mengetahui rahasiayang kamu katakan dalam hati dari manapun asalnya dan sebabadanya. maka iabersiap-siap untuk bersyukur dan memuji Allah. Setelah ia mengetahuinya. terjadilah apa yangdiramalkannya. Seperti yang dikatakan Al-Junaid r. "Siapaahli ma'rifat itu?" Ia menjawab. • • • Ada wali yang terkadang menyaksikan lauh mahfuzh Ada wali yang bisa melihat bagaimana pena menulis di atas lauhmahfuzh. iamemikirkan apakah peristiwa itu mempunyai pengaruh atau tidak?Apabila ada pengaruhnya. • Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah rahasia-rahasia yangtersimpan di alam yang paling agung.• Ada wali yang terus-menerus bersimpuh di hadapan lauh mahfuzh.a. dan bagaimana keadaannya nanti.Apabila pengaruhnya berupa rahmat atau kabar gembira. • Ada wali yang sampai pada keadaan ketika ia tidak melihatseorang pun yang ia ajak bicara kecuali Allah Swt. Setiapmaqam mempunyai tata cara yang khusus. Dan pada tahun yang ditentukan. ketika ditanya. Tanda orang yang menyaksikanlauh mahfuzh adalah ia menyebutkan rahasiamu padahal kamu diamsaja.padahal tidak ada manfaatnya. Orang itu kemudian mempekerjakan Nassaj selama .a.Apabila pengaruhnya merusak. • Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah alasan dan sebab terjadiatau tidak terjadinya suatu peristiwa. maka ia memperingatkan temantemannya.

maka akan muncul karamah. rahasia ilmu hakikat. Apabilamasingmasing anggota tubuh menaati hukum syara' dan dilakukan olehorang yang bertanggung jawab. danberdamai dengan mereka supaya selamat. perbuatan ataukeadaan mereka.telinga. . yang sering dipujinya sebagai kitab yangsangat bagus dalam mengupas masalah karamah yang muncul darianggota-anggota tubuh yang taat. kaki. danmanfaat ilmu syariat. Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. Ibnu 'Arabi menyebutkan kitabnya yangberjudul Mawaqi' alNujum. bersopansantun kepada mereka apabila mendengar perkataan." Lalu orang itu melepaskan Nassaj. Demikianlah.maka di sini saya akan berusaha memaparkannya. dalampenjelasan sebelumnya yang diambil dari kitab Mawaqi' al-Nujum. Dalam kitabtersebut disebutkan berbagai pengetahuan. karamah tidak akan pernah habis untuk diungkap. Apabila engkau mendengarrahasia Allah yang tersembunyi dalam diri makhluk yang dipilihsesuai dengan kehendak-Nya. kemaluan. jikatidak. lidah. 2010-04-18 16:20 — admin Dalam kitab al-Futuhat. yaitu agar manusia tidak meremehkan para wali. maka terimalah dan percayailah. juga yangtelah saya lihat dalam kitab Mawaqi' alNujum karya Syaikh al-AkbarIbnu 'Arabi r. perut. lalu ia berkata kepadanya. "Kamu bukan budakku dan namamubukan Khair.2.3 Karamah Sebagai Buah Ketaatan Anggota Tubuh Sun.a. Anggota tubuh itu adalah mata.beberapatahun. Dan karena Imam al-Munawi tidak menguraikan arti darikaramah yang muncul dari anggota-anggota tubuh yang taat. mematuhi perkataan mereka meskipun belum paham. Inilah penjelasan yang saya ambil dari pendahuluan kitabAl-Tabaqat al-Kubra karya Imam 'Abdul Rauf al-Munawi r. maka kamu tidak akan mendapat kebaikan. Saya berusaha meringkas sedikit tentangdelapan anggota tubuh dan karamah yang muncul dari nggota tubuhsebagai upaya untuk menyempurnakan manfaat dan untuk mencapaitujuan kami.a.Karamah-karamah yang disebutkan di atas cukup untuk mencapaitujuan. dan hati. tangan.

Karamah lainnya adalah dapat mendengar ucapan benda mati. Telinga Bila telinga digunakan untuk melakukan ketaatan dan menjauhikemaksiatan. maka kemampuannya berbicara dengan merekaadalah karamah lisan. kemampuannya mendengar ucapan mereka adalahkaramah telinga. Mata Di antara karamah mata jika digunakan untuk melakukan ketaatan danmenjauhi kemaksiatan adalah mampu melihat tamu dari jarak jauhsebelum ia datang. maka iaakan bisa memanggil dan berhubungan dengan para penghuni alam yanglebih tinggi. melihatKa'bah ketika shalat. Apabila terjadi pembicaraanantara dia dengan mereka. Jadi. memberitahukan hal-hal gaib. dan lain-lain. yang mendengarkan perkataanlalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya (QS Al-Zumar [39]:17-18). jin. bisa melihat dari balik dinding tebal. 4.apabila seorang hamba memperoleh karamah atas telinganya.penghuni alam itu tidak menjawabnya. sehinggaterdengar semua benda bertasbih kepada Allah dengan bahasa yangjelas. karamah yang akan muncul adalah mendengar kabargembira bahwa sang pemiliknya merupakan salah seorang yang diberihidayah dan akal oleh Allah. Ini merupakan karamah terbesar. dan paraAbdal.1.penghuni ketinggian (mala'ul a'la).sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. 2. 3 Lidah Ketika lidah digunakan untuk melaksanakan ketaatan dan menghindarikemaksiatan. Tangan . Apabila ia hanya sekedar berbicara dengannya. karamah yang akan muncul adalah mampu berbicara danbercakap-cakap dengan alam yang lebih tinggi (alam a'la). Nabi Khidir. Di antara karamah lainnyaadalah dapat menyaksikan alam malakut spiritual baik malaikat. Demikian juga anggota-anggota tubuh lainnya. dan kemampuannya menyaksikan mereka adalah karamahmata. sebagaimana bahasa manusia. Di antara karamah lainnya adalah mampu mengatakansuatu keadaan sebelum terjadinya. karena adahubungan antara anggota-anggota badan dan ketaatan yangdilakukannya. Sebab itu sampaikanlahkabar kembira kepada hamba-hamba-Ku. danakan munculnya benda-benda.

Rasulullah menggelar sebuah tikar kulitdan didatangi oleh pemilik gandum dengan memberikan setangkaigandumnya dan pemilik biji-bijian dengan memberikan setangkaibiji-bijiannya.. Ada juga wali yang makanan haram di hadapannya berubah menjadi darah. minuman. 5. Ketika itu. lalu orang-orang mengisi tempat yangmereka bawa dengan makanan itu sampai penuh.. dan pakaian yangtidak halal dengan munculnya tanda yang disampaikan oleh Allah. Pada wali lain. Karamah lain yang muncul karena ketaatan perut adalah makanan yangsedikit bisa mengenyangkan orang banyak. Perut Di antara karamah yang muncul bila perut digunakan untuk melakukanketaatan dan menjauhi kemaksiatan —tidaktermasuk dalam kategori makr dan istidraj—adalah terpeliharanya perut dari makanan. hingga terkumpullah sedikit makanan.seekor babi. tangannyatidak pernah menyentuh makanan haram. sebagaimana dijelaskandalam hadis sahih riwayat Muslim. muncul suarayang berkata "jauhi". Beliau berdoaagar makanan itu diberkati. melemparkantanah ke muka musuh. emas. Dikisahkan bahwa ketika disajikan makanansyubhat kepada Al-Harits al-Muhasibi r. Para wali Allah dengankehendak-Nya mengepalkan tangan ke udara. sehingga mereka kalah. ketika sedang mengandung Abu Yazid. lalu ketika merekamembukanya muncullah perak.a. memancarkan air disela-sela jari yang terjadi pada Nabi Muhammad Saw. Karamah perut yang lainnya adalah dapat membuat satu macam makanandi atas piring menjadi berbagai macam jenis makanan sesuai dengankeinginan orang-orang yang . mengucurlah keringat disela-sela jarinya. dan lain-lain yang Allah khususkan bagi para wali danorang-orang suci-Nya. Ini merupakan warisan dariRasulullah Saw. Wali lainnya jatuh pingsan ketika menemukanmakanan yang tidak halal. berwarna hitam. Begitu juga yang terjadi pada ibunda Abu Yazidal-Busthami r.Di antara karamah yang akan muncul bila tangan dipergunakan untukmelakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan adalah munculnya warnaputih bersih tanpa noda di tangan ketika dimasukkan ke dalam sakuseperti yang terjadi pada Nabi Musa as. sehingga ia hanya memperolehsesuatu yang baik saja. dan lain-lain.a.Adakalanya tanda itu muncul dalam dirinya sendiri atau dari sesuatuyang bersifat syubhat atau haram.

Dalam hal ini. sedikit saja cukup baginya. maka tumbuh dalam batinnya keinginanmelakukan perbuatan baik yang diwujudkan Allah dalam jiwa hamba inisebagai karamah karena kedudukan dan kejujurannya. "Ahli ma'rifat adalah orangyang tidak memadamkan cahaya ma'rifatnya sebagai cahaya wara'nya. hikmah-hikmah dan rahasia ilmuhakikat 7. dan berjalan diudara. dan pakaiannya. Kaki Di antara karamah yang akan muncul jika digunakan untukmelaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan ada-lah mampuberjalan di atas air. Makanan halal ituadakalanya diperoleh dengan bekerja atau dengan menjauhi dosa-dosa." Dan darikehendak kuat itu keluar semua yang telah kami sebutkan dan banyakkaramah yang belum terlintas dalam benak manusia. danmeninggalkan semua perkara yang membuatnya melupakan Allah. Dan Kami jadikan dia dan anaknyatanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam (QS Al-Anbiya'[21]: 91).hadir di tempat itu. Allahberfirman. Termasuk karamahperut lainnya adalah didatangi jin atau raja yang membawakanmakanan. Ibnu 'Arabi juga telah menjelaskan secaramendalam hubungan-hubungan lain antara ketaatan anggota tubuh dankaramah yang dikeluarkannya. termasuk murid khusus Abu Madyan r. maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dariruh Kami (QS AlTahrim [66]: 12).seperti yang dikatakan beberapa syaikh. Ibnu 'Arabi berkata. dapat mengelilingi bumi.beliau selalu disebut sebagai Al-hajj al-mabrur. sakingterkenalnya hingga tidak perlu lagi kami jelaskan di sini.Bila ia melaksanakan hal ini. atau menggantungkannya diudara..maka ketika diperoleh barang halal.menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita lepra. minuman. Karamah lain dalam maqam ini adalah mampu mengubah air minum yangasin dan pahit menjadi manis.Kitab-kitab kumpulan . 6. Hikayat-hikayat tentang maqam ini sangat terkenal. "Saya pernahmeminum minuman seperti itu dari tangan Abu Muhammad 'Abdullah binUstad Al-Marwazi Al-Hajj.a. Kemaluan Di antara karamah yang dihasilkan ketika kemaluan dipergunakanuntuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan adalahanugerah dari Allah berupa rahasia menghidupkan orang-orang mati. Dan Maryam puteri 'Imran yang memelihara kehormatannya.

Ibnu 'Arabi berkata. maka hijrahnyaadalah kepada Allah dan Rasul-Nya. baikuntuk ketaatan maupun kemaksiatan. maka hijrahnya adalahkepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Setiapperbuatan berasal dari hati.syair dipenuhi hikayat-hikayat tentang karamahini.Barangsiapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. dan barangsiapa berhijrah kepadadunia dan perempuan yang akan dinikahinya. melapangkan dadamu." Allah berfirman. maka Diamemunculkan semua karamah ini bersama mereka. gerakan atau diamnya anggota tubuh untuk menaatisyariat dan melakukan maksiat hanya berdasarkan pada perintahdan kehendak hati. Jadi.tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan kebahagiaan. "Sesungguhnya segala perbuatan tergantung padaniat." Dari sini jelaslah bahwasudi dan ternodanya semua perbuatan lahir maupun batintergantung pada hati." 8. kalau tidak didasari keikhlasansebagai aktivitas hati. maka ia mempertimbangkan anggota tubuh manayang sesuai untuk melakukan gagasan itu. dan menyucikanpakaian serta hatimu. Karena Allah Swt. lalu hati menggerakkananggota tubuh yang dipilihnya untuk mewujudkan gagasan itu. "Kami telah menyaksikan dengan jelas penempuh jalan iniberjalan di atas air dan di udara. dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. maka seluruh anggota tubuh lainnya tidak berarti. "Ketahuilah anakku. maka amal tersebut bagai debu beterbangan. dan atas anggota tubuh . Ibnu 'Arabimenyatakan. Apabila hati inginmewujudkan gagasan itu. menerangi hatimu. Gagasan muncul pertama kali di dalam hati. dan dapat melipat bumi. DanRasulullah bersabda. Hati Di antara karamah hati ketika digunakan untuk melakukan ketaatandan menjauhi kemaksiatan adalah mampu mengetahui sesuatu sebelumterjadi. Segala karamah yang berkaitan dengan anggotatubuh lainnya merujuk dan kembali kepada hati. Kalau tidak adahati. adalah pemilik para wali. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untukmenyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalammenjalankan agama dengan lurus (QS Al-Bayyinah [98]: 5). Allah telahmenolongmu.

Karamah hati lainnya adalah Allah Swt. Tidakkah kamu merenungkan bagaimanaAllah menganggap pandangan pertama kepada seorang perempuan bukanmuhrim yang dilakukan tanpa sengaja dan tidak diniati dalam hatisebagai suatu hal yang dimaafkan dan tidak dikenai siksa? Demikian pula ketika seorang hamba melakukan perbuatan salah tanpasengaja. danhati itu sendiri dapat memunculkan karamah-karamah tertentu. Seperti halnya mata. alasan dansebab perintah-Nya.jika kita menggunakannya sesuai dengan perintah Allah Swt. memperlihatkan kepadanyasemua yang tersimpan di dunia. kecuali jika adakesesuaian antara maqam itu dan sifat yang kita punya. maka niatnya itu tidakditulis dan tidak dihitung. selama belum dilakukan atau hanyasebatas ucapan semata. menjelaskan bahwa terlipatnyabumi (menempuh jarak bumi dalam sekejap) bagi ahlul mujahadah(perang besar melawan nafsu) yang mempunyai kemampuan luar biasaadalah tanda kesungguhan dan kegigihan mereka dalam beribadah danbekerja.sebagaimana bila hati menghendaki dan berniat melakukankemaksiatan. berupa rahasia-rahasia. Seluruhkaramah yang muncul dari anggota tubuh merujuk kepada hati.maka ia akan diberi ganjaran sesuai dengan niat dan harapannya. atau apa pun yang mewujud dalam alam.maka tetaplah yakin bahwa hati adalah pemimpin raga.. itulah yang menjadi landasan kitab ini (Mawaqi'al-Nujum).4 Penutup Sun. menyimpan hikmah dalam setiap munasabah(kesesuaian).niatnya telah ditulis sebagai kebaikan.meskipun ia belum melakukan ketaatan yang telah diniatkannya. Suatu maqam tidak akan diperoleh.2. seperti yang sudah dijelaskan olehSayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi dalam kitabnya. 2. Maha Mengetahui. baikspiritual maupun non spiritual.a. baikyang wajib maupun yang .itulahpahala dan siksa diberikan. 2010-04-18 16:27 — admin Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi r . Bila kamu meyakini hal ini. Adapun jika hati berniat melakukan ketaatan. maka Allah benar-benar telah mengampuni perbuatannya itu.lagi Maha Waspada. karena Allah Yang Maha Maha Bijaksana. tetapi tidak jadi melakukannya.

Mata berfungsi untuk melihat dan musyahadah. maka apa manfaatnya mata jika belum pernah merasakanmusyahadah. senantiasa sesuaidan cocok dengan yang menerimanya. mengajar orang yang bodoh. memberi pakaianorang yang telanjang. Begitu juga kemampuan berjalan di atas air bagiorang yang memberi makan orang yang membutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan apa yangtelah kami jelaskan. Meskipun kita menganggaplogis bahwa mata bisa mendengar. karena Dia senantiasa meletakkansesuatu pada tempatnya (Maha Adil).dan lain-lain. Jika seorangwali hanya memiliki satu sarana pengetahuan sebagaimana dikatakanoleh sebagian wali. pembicaraan. Pahala yang diberikan Allah Swt. bisa ditetapkan bahwa kemampuanseorang hamba untuk melipat bumi (mengelilingi bumi dalam sekejap)dalam alam kabir merupakan hasil dari kemampuannya melipat unsurtanah dalam dirinya dengan melakukan mujahadah dan macam-macamibadah serta menjaga kesucian dan menahan lapar selamabermalam-malam.sunnah. maka mata akan dapat bermusyahadah. Apabilademikian. pada hakikatnya kemampuanmendengar itu bukan dilakukan oleh mata. dan bersegera menggunakan-nya dengansebaik-baiknya. baik kehidupan panca indra maupun kehidupan ilmiyah. dan memberi petunjukkepada para pencari ilmu. karena hakikat fungsimata adalah melihat dan mata tidak mengenal munajat. Adahubungan yang jelas antara dua kehidupan di atas dengan air.Mata tidak bisa merasakan kenikmatan munajat. Ilmu munasabah adalah ilmu yang mulia yang hanya diketahui olehorang yang mendalam ilmunya (rasikhuna fi al-'ilmi). Allah tidak menjadikanmusyahadah sebagai pahala bagi telinga dan munajat sebagai pahalabagi mata karena hakikatnya bukan begitu. maka ia bisa mendengar dengan matanya danmelihat dengan telinganya. maka ia bisa . tetapi dilakukan olehtelinga. maka jiwa akan merasabahagia dari segi pendengaran (telinga) bukan penglihatan (mata). Kedua kemampuan ini merupakan rahasia duakehidupan. baik dari hartanya maupun karena gaji ataskerja mereka. Oleh karena itu. Barangsiapa mampu menguasai dua kehidupan itu. Apabila kita diberi kemampuan munajat (doa dalam bentukpercakapan intim antara Allah dan manusia).

menguasaiair. kecuali jika iameninggalkan nafsunya untuk mengikuti keinginan Allah. Allah berfirman. Ibnu 'Arabi pernah terlihat berjalan di udara. ilmu dan hikmah merupakan ketetapan logika dan ketetapanilahiyah yang mengandung hikmah. berarti ia tidak mempunyaipengetahuan tentang letak-letak hikmah. Allah membalas . Ia tidak bisa melakukan hal itu." Dalam pengetahuan tentangmunasabah. Allah berfirman tentang balasan untukorang-orang kafir. dan sumbernya. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayatKami. yakni hariharipuasa. Jika kamu mengejek Kami. maka pada hari ini kamu pundilupakan (QS Thaha [20]: 126). sehinggaAllah menundukkan udara untuk-ku. Apabila hal tidakterjadi. Sebagaimana orang yang mampuberjalan di udara. orang-orang beriman menertawakanorang-orang kafir (QS Al-Muthaffifin [83]: 34)). karenaitulah balasan yang sesuai atas puasa yang telah merekalakukan. Begitu pula kemampuan menghidupkan orang yang mati dalam kehidupanilmiah. Kami melupakan merekasebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini (QSAl-A'raf [7]: 51). Allah berfirman. Pada hari kiamat ini. Kapan pun ia mau. Makan danminumlah dengan enak disebabkan amal yang telah kamu kerjakan padahari-hari yang telah lalu (QS Al-Haqqah [69]: 24). kemudian ia ditanya. Ibnu 'Arabi hanya mengatakan bahwa apabila hal ituterjadi. Sesungguhnya orang-orang kafir telahdiberi balasan atas apa yang dahulu mereka lakukan (QSAl-Muthaffifin [83]: 36). maka Kamipun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek Kami (QS Hud [11]:38). ia bisa berjalan di atasnya."Dengan cara apa kamu memperoleh karamah ini?" Ia menjawab. Ibnu 'Arabi tidak begitu yakin dengan karamah ini. inilah sebabsebab. melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hal di atas.Dalam ayat selanjutnya. Akan tetapi. berarti itu bukan bagian orang 'arif. tetapi kamu melupakannya. Barangsiapa berpendapat bahwa Allah Swt. Allah tidak berfirman saksikanlah atau dengarlah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yangmenertawakan orang-orang yang beriman (QS Al-Muthaffifin [83]: 29). Pada hari ini. Bagiannya hanya padakedudukan dan rahasia-rahasianya saja. Lalu Diamenyempurnakan firman-Nya."Kutinggalkan nafsuku untuk melaksanakan keinginan-Nya. asal.

hai orangyang melewati hari-hari melelahkan!" Inilah kesesuaian yangdianugerahkan Allah sebagai hikmah. lalu merekabertanya."Keduanya berkumpul karena ada kesesuaian antara keduanya. Engkau tidakmenciptakan semua ini sia-sia. niscaya akan kelihatan. Ayat ini jawaban atas ayat sebelumnya. sepertidinyatakan dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami hanyamengolok-olok.salah seorang pemimpin dan penghulu tariqah. (QS AlBaqarah [2]: 14) ^ fl i Sebagian syaikh mimpi bertemu Muhyiddin Ibnu 'Arabi. "Apa yang Allah lakukan kepadamu?" Ibnu 'Arabi menjawab.berkasih sayang. "Makanlah. Lalu masing-masing terbang. Pada suatu hari. baiktampak maupun tidak tampak. Itu adalah anggapanorang-orang kafir (QS Shad [38]: 27)."Sesungguhnya Allah tidak membuat sesuatu itu sia-sia. Seperti hikayat Imam alGhazali. . Al-Ghazali bisamelihat kesesuaian itu dan mengemukakannya. hai orang yangmenghabiskan malam dengan membaca Al-Qurvan! Minumlah. Ya Tuhan kami. danhanya sedikit pengetahuan tentang keruntutan yang kita peroleh." Iamenunjuk kedua burung itu dengan jari. Ketika Ibnu 'Arabi membicarakan tentang astronomi. ia berkata. dan tidak bermusuhan. Dan tidaklah Kami ciptakanlangit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya denganbermain-main (QS Al-Anbiya' [21]: 16).olok-olok orang-orangmunafiq kepada orang-orang mukmin sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang adadi antara keduanya itu tanpa hikmah. keduanya saling mengendus. Apabila hal tersebut dicari denganteliti." Setiap wujud pasti mengandung hikmah bagi orang yang mengetahuinya. kecuali jika ada kesesuaian antara keduanya. 'Makanlah haiorang yang tidak makan! Minumlah hai orang yang tidak minum!'" Mengapa Allah tidak mengatakan. Allah membalas olok-olok mereka (QS Al-Baqarah [2]:15). iamelihat merpati dan gagak di Quds. "Dia mengasihiku dan berkata kepadaku. Dia mengurutkan sesuatu sesuai dengan urutannya. lalu kedua burung ituberjalan bersama.yang tidak akan diketahui orang bodoh. Maha suci Engkau (QS Ah 'Imran [3]:191). AlGhazali kemudian berkata. Dua wujud tidak akan menyatudan bergabung. Allah Maha Mengetahui lagi MahaBijaksana.

Dalam bab 184 kitab Al-Futuhat al-Makiyyah. terkabulnya doa seketika. Meskipun Abu Zaid al-Suhaili tampak asing bagipara pengikut tariqah ini. tetapi ia merasa tidak senangdengan orang itu. serta menyibukkan diri dan halmereka di jalan Allah. maka ia menanyainya. Orang-orang awam hanya bisa mengetahui karamah yang bisa diindra(hissiyah)."Muhammad" dan "Ahmad". Abu Madyan menemukan suatu ide. Munasabah bersifat sangat samar dan ada dalamsegala sesuatu. dan lain-lain. beradab tinggi. Al-Birru (YangMaha Baik) dan hanya muncul pada hamba-hamba-Nya yang baik sebagaipahala yang setimpal dengan amal mereka. dan ternyata orang itumusyrik. Ibnu 'Arabi menjelaskanbahwa karamah merupakan kebenaran dari nama Allah. contohnya berbicara lewat hati. Orang-orang yang berbicara tentangmunasabah biasanya adalah para tokoh dari kalangan orang-orang yangdekat dengan Allah.Adapun karamah ma'nawiyah hanya diketahui oleh orang-orang khawwas. menutup penglihatan. telah mengalami hal ini. maka iameninggalkan orang itu. menghindari akhlak yang buruk. berjalan di atas air. Abu al-Najayang terkenal dengan nama Abu Madyan. melipatbumi.. Karena Abu Madyan mengerti ilmu munasabah. Karamah ada dua macam. Munasabah (kesesuaian) ada dalam hubungan antara segala sesuatu. ia telah menunjukkan munasabah dalam nama Nabi Saw. memperolehrezeki dari alam.Begitupula seorang penghulu syaikh di wilayah barat. hissiyah danma'nawiyah. tetapi dalam kitab Al-Ma'arif waal-I'lam. Dia menyatakan bahwa ada munasabah(kesesuaian) antara perbuatan dan akhlak Nabi Saw.dan pengetahuan tentangnya merupakan maqam pengikut tariqah yangkhawwash (khusus). dengan nama"Muhammad" atau "Ahmad".Hal itu karena orang-orang khaiuwas selalu menjaga etika syariat.berakhlak mulia. Demikian penjelasan Ibnu 'Arabi dalam kitabMawaai' al-Nujum. bahkan antara sebuah nama dan yang mempunyai nama itu. memberitahu hal-halgaib yang sudah terjadi dan kejadian yang akan terjadi. Sesungguhnya munasabahmenuntut adanya karamah meskipun tidak ada tuntutan bagi orang yangmempunyai karamah. Lalu Abu Madyan bertemuseseorang yang seide dengannya. selalu menunaikankewajiban secara mutlak dan . Padasuatu hari. menundukkan udara..

memelihara jiwa dari masukdan keluarnya jejak-jejak itu. Apabila muncul karamah dalam diri seorang wah. Salah satu kelebihan ilmu adalah ia menjagamu. segera mengerjakankebaikan. menghilangkan dengki. menurut kami. Dengan ilmu orang akan bermanfaat meskipun belum . Karamah ma'nawiyah tidak mungkin dimasuki makryang tersembunyi Kekuatan dan kemuliaan ilmu memberimu kemampuanuntuk menangkal makr sehingga tidak masuk ke dalam karamahma'nawiyyah. dan buruk sangkaterhadap orang lain dari dalam hati. Karena itu. Ilmu akanmenjaga hukum-hukum syara'. Semua itu adalah karamah para wah yang bersifat ma'nawi yang tidakbisa dimasuki makr dan istidraj. Karamah ma'nawi menunjukkan bahwawah yang memilikinya telah memenuhi janji. mempunyai niat yangbaik. maka kamu akan selamat dari kesombongan. sedang ilmu menjagamu agar tidak sombong denganperbuatanmu. karena ilmu adalah suatukebutuhan. ridha dengan ketentuan Allah terhadap apa yang hilang dansesuatu yang dibencinya. ia takut kepadaAllah dan memin taNya untuk menyembunyikan hal-hal luar biasa itudan agar ia tidak dibedakan dari orang kebanyakan dengan karamahyang diberikan kepadanya kecuali ilmu. danapabila ia menjagamu. dendam. iri. Hukum-hukum syara' tidak bisa dimasuki perangkap makr.menjaga hak-hak Allah dalam dirinya dan dalam segala sesuatu. tidak bisa disebut karamah. maka mungkin Allahmenjadikan karamah itu sebagai pahala dan balasan atas perbuatanmu.tepat waktu. Jikakaramah bisa menghasilkan sikap istiqamah.mendekatkanmu kepada Allah. Jika tidak demikian. karamah harus bisa menghasilkan sikap istiqamah atau istiqamah akan menghasilkankaramah. Allah memberikan perhitungan kepadamu dengankaramah ma'nawiyah.Dengan kata lain. Karenahukum-hukum syara' merupakan sarana yang jelas untuk mendapat-kankebahagiaan. menyucikan hati dari segenapsifat tercela dan menghiasinya dengan selalu memelihara jiwa. Karamah semacam ini hanya bisa dimilikioleh para malaikat yang dekat dengan Allah dan manusia-manusiaterbaik pilihan-Nya Karamah yang bisa diketahui oleh orang awam bisa dimasuki makr yangtersembunyi. dan memberitahukan kepadamu bahwapertolongan dan petunjuk-Nya akan muncul dari dirimu.mencari jejak-jejak Allah dalam hatinya.

tetapi ilmu akanmenjadikanmu introspektif dan mengetahui apa yang baik dan burukbagimu serta apa yang menjadi milik-Nya. Sesungguhnya tidak sama orang-orang yang tahudengan orang orang-orang yang tidak tahu. "Tuhanku. Ia menjawab. tidak cukup hanya dengan kejadian luar biasa itusaja. kecuali disertai dengan ilmu tentangAllah (ma'rifat). Jadi. Banyak cara mendapatkan ilmu.a. sehingga dengan itu Engkau membuat mereka sibuk dan ahli." Demikianlah penjelasan Abu Yazid. Para ulama adalahorang-orang yang percaya akan adanya percampuran (antara ilmu dankaramah). Ilmu yang dimaksud di sini adalahilmu tentang Allah. Jadi. Ia menjawab. karena duniaadalah tempat ilmu.sempatmengamalkannya. sedangkan kejadian-kejadian luar biasasesungguhnya tidak bertempat di dunia. "Burung juga bisa terbang di udara. sehingga manusia bisa memikirkan ." Abu Yazid hanyameminta ilmu. "Itu tidak seberapa.sesungguhnya suatu kaum meminta Engkau memberikan apa yang merekasebutkan. Karamah hanya diberikan oleh Allah untuk orang-orang yangtaat kepada-Nya karena mereka belum melihat wajah Tuhan dalamdirinya Karamah mereka yang paling tinggi adalah ilmu. Abu Yazid r. Allah tidak pernah memerintahkan Nabinya untuk meminta tambahansesuatu kecuali minta ditambah ilmu. karena ilmu merupakan hadiah dan karamah yang palingmulia. sebab-sebab dan tujuan duniadiaptakan."Selanjutnya Abu Yazid ditanya tentang orang yang mampu melayang di udara. padahal ia tidak memiliki tempat di sisiAllah. karamah ilahi adalah ilmutentang Allah (ma'rifat) yang dianugerahkan Allah kepada parawali. pernah ditanya tentang kemampuan melipat (menempuhjarak dalam sekejap) bumi. meskipun Engkau menjadikanku ahli tentang sesuatu. hari akhir. Meskipun dengan ilmu kamu bisa berhujjah. Itulah yang disebut ilmu.Ya Allah. karenaiblis juga menempuh jarak dari ujung barat sampai timur hanya dalamsekejap. kejadian luar biasatidak bisa disebut karamah. Karena semua kebaikan terletakdi dalam ilmu. lalu ia berkata.Bagaimana mungkin apa yang bisa dilakukan burung bisa disebutkaramah. Ilmu adalah karamah yang paling besar. Orang berilmuyang malas melaksanakan ibadah sunnah lebih baik daripada orangbodoh yang rajin melaksanakan ibadah sunnah. tapiberilah aku kemampuan untuk mengetahui rahasia-Mu.padahal di sisi Allah seorang mukmin lebih mulia daripada burung.

0 Tingkatan Dan Klasifikasi Wali . apa yang kau cari?" Abu Yazidmenjawab. meskipun mereka belummengetahui hal itu dari-Nya melalui pemberitahuan kepada merekakarena dikhawatirkan ada makr ilahi di dalamnya.« Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. Abu Yazid bertemu seseorang dania ditanya. kami mengatakan bahwa hanya orang yang tidak mengetahui Allah." Dari jawaban itu. Oleh karenaitu. sehingga Dia mendekat kepada mereka sebagai-manamereka mendekati-Nya. Allah tidak mengurangi pahala akhiratmu dan karamahitu juga bukan balasan atas perbuatanmu. Mereka mengharapkan akhirat karenamereka belum diberi tatkala di dunia.karena kamu tak melihatnya di awal kedatanganmu. Ilmu adalah rahmat Allah yangpaling mulia. Karamah adalah pengetahuanilahiyah yang diberikan kepadamu sebagai karamah dari-Nya. Mereka adalah orang-orang yangmendatangi Allah. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. tidak ada ilmu dan tidakada iman. Allah hanya menyatakankebenaran dan Dia memberi petunjuk. Dengankaramah itu. "Yang kau cari itu kautinggalkan di Bustam. Dia bersamamu di manapun kamu berada. Kelompok orang seperti ini berbuatkarena Allah dan untuk mencari-Nya. Kamu mendatangi Allah karena ketidaktahuanmu.asal-usulnya danmengenal diri serta aktivitasnya. Saya telah menjelaskan makna karamah. Ilmu adalah sumberrahmat. Ilmu merupakan sifat segalasesuatu yang bersifat Ilahiyah.a. Apabila Allah mengharamkanmu untuk mencapai ilmu musyahadah. "Wahai Abu Yazid. Demikianlah penjelasanMuhyiddin Ibnu 'Arabi r. "Allah.itu bukan berarti keimananmu kepada-Nya lebih kecil. Kami berikankepadanya rahmat dari sisi Kami dan Kami ajarkan kepadanya ilmudari sisi Kami (QS Al-Kahfi [18]: 65).. tetapi balasan karena kamumendatangi Allah. Hal ini pernah terjadi pada Abu Yazid.yang berusaha mencari-Nya.3." Orang itu berkata lagi. atau akanmengurangi pahala akhirat. Jadi dalam hal ini. Abu Yazid sadar mengapa iamencari Allah padahal Dia telah berfirman. ketika ia keluar mencariAllah di Bustam untuk pertama kali. dan Dia memberitahu mereka bahwa kedatanganmereka itu dibolehkan secara khusus.

wali tingkatan ini hanyaada satu. tetapi dengan bahasanyasendiri yang panjang lebar. Dalam pendahuluankitabnya yang berjudul Thabaaah Sughra. Pemimpin suatu negeri juga terkadang disebut Quthb negeriitu dan guru suatu kelompok juga terkadang disebut Quthb kelompokitu. 2010-04-18 16:45 — admin 1. sehingga meninggalkan beberapa halpenting. Imam al-Munawi meringkaspembahasan tersebut dari kitab Futuhat. (radiyallahu 'an/wm/semoga Allah meridhaimereka). Ibnu 'Arabi r. Di sini saya akan meringkas pembahasan tersebut dari kitabImam al-Munawi dengan memakai kata-kata Ibnu 'Arabi dan mengutipbanyak hal yang ditinggalkan oleh Imam Munawi. Ia juga disebut Al-Ghaits (penolong).Sun. berkata. Kami akan memaparkanwaliwali yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung jumlahnyasekaligus dengan masing-masing gelarnya.Penggunaan nama ini meluas sehingga orang yang mempunyai salah satumaqam juga disebut Quthb. Di setiap zaman. suatu nama yang mencakup mereka semua.a. Aqthab r. Ada tingkatan wah yang jumlahnya bisa dihitung dalamsetiap zamannya. terkadang iamerupakan pemimpin .kadang sedikit kadang banyak. Akan tetapi Aqthab yang dimaksud di sini hanya ada satu setiapzamannya. "Ketahuilah. Mereka adalah para wali yang terkumpul dalam dirinya semua hal dan maqam. Setiap tingkatan(tabaqah) wali yang mempunyai hal dan maqam memiliki gelartersendiri. Ada wali yang terkumpul dalamdirinya semua tingkat dan hal. 2. ia adalah pemimpinsuatu golongan pada zamannya.a. Dari segi maqam. hamba-hamba Allah yangberada di jalan ini adalah mereka yang dinamakan dunia jiwa (alamanfas). Ada wah yang mencapai sebagiantingkatan dan hal sesuai dengan kehendak Allah. Mereka mempunyaitingkat dan hal yang berbeda-beda.3. baik menerimanya secara langsung maupun karena warisan. Ada juga yang tidak bisa dihitung jumlahnya." Insya Allah. 2010-04-18 16:49 — admin Syaikh Akbar Muhyiddin Ibnu 'Arabi menyebutkan secara panjanglebar tingkatan dan klasifikasi wah berdasarkan perbedaan halmereka di bab 73 kitab Futuhat al-Makiyyah.1 Wali yang Jumlahnya Bisa Dihitung Sun.

Autad r. Kedua Aimmah ini akan menggantikan Quthb apabilaia meninggal dan kedudukan keduanya seperti menteri. dan'Abdul Murid..a. sedang yang satunya hanya mengetahui alam mulk(alam kerajaan/dunia jasmani/makrokosmos).s. Yang pertama bernama'Abdur Rabbi. Setiap Badai (bentuk tunggal dariBadai) mempunyai daerah dan wilayah sendiri-sendiri. yang keempat mengikuti jejak Idris a. Abdal r. Hasan. Dalam setiap zaman. contohnya Abu Bakar..s. Arahnya dilihat dari Ka'bah. tidak kurang dan tidaklebih. tidak punyakekuasaan fisik. dan ketujuh mengikuti jejak Adam a.Terkadang Quthb hanya mempunyai kekuasaan batin. Badal yang ia tinggalkan terlihat sepertidirinya sendiri. TJtsman. 3. keenam mengikuti jejak Isaa. Allahmenjaga mereka di tujuh wilayah. selatan. sedangkan Quthbadalah 'Abdullah. dan AlMutawakkil. jumlahnya tidaklebih dari dua. Aimmah r a. Badal itu sendiri adalah sosok spiritualnya dengantujuan untuk mengetahuinya. 'Umar. 4.s.Tak diragukan lagi. Jumlahnya ada tujuh tidak kurang tidak lebih. Disebut Abdal karena jikaseorang Badai akan meninggalkan suatu tempat dan ingin mengangkatBadai untuknya di tempat itu yang menurutnya mengandungkemaslahatan dan usaha pendekatan diri kepada Allah. Mereka hanya berjumlah empat. artinya tidak ada yang ketiga. ketiga mengikuti jejak Harunr..dan utara. contohnya Ahmad bin Harun al-Rasyid dan Abu YazidalBusthami. maka ia akanmeninggalkan seseorang yang mirip dengan sosoknya di tempat itu. Iaadalah seorang pekerja penumbuk daun pacar atau inai.a. Salah satunyamengikuti jejak seperti Khalilullah (Nabi Ibrahim).a.kekuasaan yang memiliki kekuasan fisik dankekuasaan batin. Masing-masingdari keempat orang itu tinggal di di daerah timur.a. Umar bin 'Abdul' Aziz. Kami pernah bertemu salah seorangdari mereka di kota Fes yang dikenal dengan nama Ibnu Ja'dun. (para pemimpin). barat. Salah seorangdari mereka hanya mengetahui alam malakut (alam kekuasaan/alamgaib/mikrokosmos). Mayoritas Aqthab tidak mempunyai kekuasaan fisik 2.. Sebagian mereka perempuan. yang kedua dinamakan 'Abdul Malik.Gelar mereka adalah 'Abdul Hayyi.Mu'awiyah bin Yazid. 'Ah. 'Abdul Qadir. 'Abdul 'Alim. yang keduamengikuti jejak Al-Kalim (Nabi Musa). dalam setiap zamannya. Setiap orang yang . yang kelimamengikuti jejak Nabi Yusuf r.

ia mendatangi kami dan berkumpul dengan kami. Kami pernah melihat tujuh Badaldi Mekkah dan bertemu mereka di belakang kerumunan pengikutHanbali. maka ia bukan yang dimaksud sebagai Abdal yang telah kamisebutkan. Mereka mampumenyingkap isi hati dan kedengkian yang tersembunyi di dalam hatimanusia." seperti yang disebutkan Abu Thalibal-Makki. meskipun mereka . dan mengetahui tipu daya nafsu. apakah itujejak orang yang bahagia atau sengsara. Kami pernah bertemu dengan Abdal. mereka berjumlah 12 orang. Nujaba r. tidak kurangtidak lebih. Lalu iamenjawab. ternyata apa yang mereka katakan itu benar.a. lalu bertemu seseorang dan mengatakan bahwa orang itulahpemilik jejak kaki tersebut. Setiap zaman. jumlahnya hanya delapan. diam. Ulama yang mempunyaikemampuan semacam ini banyak. salah seorang pemimpin mereka dan 'AbdulMajid menyampaikan salam Mu'adz untuk kami 'Abdul Majid menanyakankepadanya dengan apa para Abdal mendapatkan kedudukan itu. bangun malam.a. Jika merekabukan wali Allah. Kamijuga pernah bertemu Syaikh al-Jibal Muhammad bin Asyraf al-Rindi. Kami pernah berkumpul dengan mereka.. Mereka juga mengetahuiiblis padahal iblis sendiri tidak mengetahui dirinya. lalu apa sehutanmu terhadap para Nuqaba' yangdikaruniai Allah ilmu tentang jejak? 6.Teman kita juga 'Abdul Majid bin Salamah pernah bertemu seseorangbernama Mu'adz bin Asyras. yaitu lapar. Dan barangsiapa yang dijadikan Allah sebagaiBadal di suatu tempat.mempunyai kekuatanini disebut Badal. tetapi ia tidak mengetahui apa-apa tentangitu. Di setiap zaman. sama dengan jumlah galaksi (kumpulan bintang)dalam tata surya. Mereka bisamengetahui bekas dan jejak seseorang di atas tanah. dan uzlah. 5. "Dengan empat hal. Setiap Naqib (bentuk tunggal dari Nuqaba')mengetahui khasiat dari satu galaksi. Jika mereka melihat jejak di padangpasir. Mereka adalah orang-orang yang tampak dalam dirimereka tanda-tanda diterimanya hal (kondisi spiritual yangdiperoleh sebagai anugerah) mereka. Kami juga pernah bertemu Musa al-Baidrani di Asybiliyahtahun 586 H. Nuqaba' r. Allah memberi merekapengetahuan tentang syariat-syariat yang diturunkan. tidakkurang tidak lebih. tidak ada orang yangpernah saya lihat yang mempunyai akhlak sangat baik daripadamereka.

tidakmengusahakannya, tetapi justru kondisi spiritual itu yang menguasaidiri mereka. Hanya orang yang kondisi spiritualnya berada di atasmereka yang bisa mengetahui keadaan mereka. 7. Hawariyyun r.a. Setiap zaman, jumlahnya hanya ada satu. Apabilayang satu itu meninggal, maka baru muncul yang lainnya. Pada masaRasulullah Saw., orang yang mempunyai maqam (kedudukan spiritualyang diperoleh dengan usaha) ini adalah Zubair bin 'Awwam. Banyakorang yang membela agama dengan menggunakan pedang, sedangkanAl-Hawariyyun adalah orang membela agama dengan menggunakan pedangdan hujjah. Ia dikaruniai ilmu, ketekunan beribadah, hujjah,kemahiran berpedang, keberanian, dan keteguhan. Maqamnya adalahmempertahankan kebenaran agama yang disyariatkan. 8. Rajabiyyun r.a. Jumlahnya ada empat puluh orang di setiap zaman,tidak kurang tidak lebih. Mereka adalah hamba-hamba yang halnyamengagungkan Allah. Mereka dinamakan Rajabiyyun, karena hal merekahanya diperoleh pada bulan Rajab, sejak awal sampai akhir bulan.Setelah itu, mereka kehilangan hal ini, sampai datangnya bulanRajab tahun berikutnya. Hanya sedikit orang yang mengetahui danmengenal mereka. Mereka terpencar di beberapa tempat, tetapi merekasaling kenal. Ada yang bermukim di Yaman, Syam, dan DiyarBakar. Muhyiddin Ibnu'Arabi berkata, "Saya pernah berjumpa dengan salahseorang dari mereka di Danusiri, Diyar Bakar, dan tidak berjumpadengan yang lainnya. Saya memang ingin sekali bertemu mereka.Sebagian mereka ada yang tetap mempunyai hal ini (Rajabiyyun)sepanjang tahun, ada juga yang memilikinya hanya selama bulanRajab. Rajab yang kujumpai itu mampu melihat keadaan golonganSyi'ah Rafidhah yang sebenarnya dalam rupa babi, padahal ketika itubukan bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa ia memperoleh halRajabiyyun sepanjang tahun. Kemudian datanglah seorang Syi'ahRafidhah, lalu Rajab itu berkata, 'Bertobatlah kepada Allah, karenakamu termasuk golongan Syi'ah Rafidhah.' Orang-orang takjub dengan kejadiantersebut. Apabila orang Syi'ah Rafidhah itu bertobat dengansebenar-benarnya, maka Rajab itu melihatnya dalam rupa manusia,tetapi jika ia bertobat hanya di mulut saj a, maka Rajab itu

tetapmelihatnya dalam rupa babi, lalu berkata kepada orang Syi'ahRafidhah itu, 'Kamu bohong ketika mengatakan telah bertobat.'Apabila orang Syi'ah Rafidhah itu berkata benar, maka Rajab ituakan berkata, 'Kamu jujur.' Akhirnya orang Syi'ah Rafidhah itu tahubahwa Rajab itu benar, sehingga ia keluar dari mazhabnya." Ibnu 'Arabi juga menceritakan bahwa hal seperti itu pernah terjadipada dua orang yang berilmu dan adil dari kalangan mazhab Syafi'iKeduanya tidak dikenal sebagai orang Syi'ah dan memang tidaktermasuk golongan Syi'ah, hanya saja pendapat keduanya cenderung kegolongan itu. Keduanya berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i,tetapi menganggap buruk Abu Bakar dan 'Umar serta mengagungkan 'Alisebagaimana kaum Syi'ah. Ketika keduanya melewati tempat seorangRajab lalu mengunjunginya, Rajab itu mengusir mereka dari sisinya,karena Allah telah menyingkapkan batin keduanya di pandangan sangRajab sehingga tampak dalam rupa babi, tanda yang diperlihatkanAllah bagi seorang Rajab untuk mengetahui pengikut mazhab Syi'ahRafidhah. Tahulah kedua orang itu bahwa sang Rajab itu mengetahuikeyakinan mereka sebenarnya, padahal mereka terkenal sebagai saksiyang adil dan ahli hadis. Maka mereka berdua menanyakan haltersebut kepada sang Rajab. Lalu dijawab, "Aku melihat kalianberdua dalam rupa babi. Itu tanda yang diperlihatkan Allah bagikuuntuk mengetahui orang yang bermazhab Syi'ah Rafidhah." Kemudiankeduanya bertobat tetapi hanya dalam hati, tidak menampakkannya.Lalu Rajab itu berkata kepada keduanya, "Sekarang, kalian berduatelah meninggalkan mazhab tersebut, karenanya saya melihat kaliandalam rupa manusia." Keduanya takjub dengan hal tersebut danakhirnya bertobat kepada Allah. Di hari pertama bulan Rajab, seorang Rajab merasa sangat beratseperti sedang memikul beberapa lapis langit, sehingga tidak dapatmengedipkan mata dan menggerakkan anggota badan. Ia hanya bisaberbaring dan sama sekali tidak mampu bergerak, berdiri, duduk,menggerakkan tangan dan kaki, atau mengedipkan mata. Keadaantersebut berkurang sedikit demi sedikit pada hari kedua dan ketigabulan Rajab. Lalu ia mengalami mukasyafah, tajaliyyat, dan mampumengetahui hal-hal gaib. Akan tetapi ia masih tetap dalam keadaanberbaring. Setelah dua atau tiga hari, ia baru bisa berbicarasampai akhir

bulan. Apabila bulan Rajab telah habis dan masuk bulan Syaban, iabisa berdiri seperti terlepas dari jeratan. Apabila ia seorangpekerja pabrik atau pedagang, ia bisa melakukan kegiatannya lagikarena telah lepas dari keadaan itu kecuali orang yang dikehendakiAllah tetap dalam keadaan tersebut. Keadaan para Rajab ini aneh dantidak diketahui sebabnya dan hanya terjadi di bulan Rajab. 9. Khatmu r.a hanya ada satu sepanjang zaman. Dia hanya ada satu didunia. Allah telah menutup kewalian umat Muhammad dengankemunculannya. Tidak ada wali dari kalangan umat Muhammad yanglebih besar daripada dia. Di adalah penutup (khatm) terakhir yangdengannya Allah menutup kewalian yang ada dalam seluruh umat sejakAdam sampai wali yang terakhir. Dia adalah Isa a.s. Dialah penutuppara wali sebagaimana ia juga merupakan penutup peredaran falak.Pada hari akhir nanti, Isa akan dikumpulkan di Padang Mahsyarsebagai rasul bersama rasul-rasul lainnya. 10. Tiga ratus wali yang mempunyai hati seperti Nabi Adam a.s.,jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya. SabdaNabi Saw. tentang tiga ratus orang yang mempunyai hati seperti Adamjuga sabda beliau tentang orang-orang yang mempunyai hati sepertimanusia-manusia yang agung (para nabi dan rasul) dan para malaikat,mengandung arti bahwa orang-orang seperti itu mempunyai hati yangsesuai dengan pengetahuan ilahiah. Ilmu-ilmu ilahiah masuk ke dalamhati, maka setiap ilmu yang masuk ke dalam hati orang besar, baikia raja maupun rasul, berarti ilmu itu juga masuk ke dalam hatiorang-orang yang mirip dengan hati raja dan rasul itu. Sebagaimanayang biasa diungkapkan oleh sebagian orang, "Si Zaid mempunyailangkah seperti si Ahmad." Muhyiddin Ibnu 'Arabi berpendapat bahwadalam hadisnya, Rasulullah tidak menyebutkan tiga ratus orang yang berhati sepertiAdam itu ada dalam umatnya saja atau ada di setiap zaman. Dan kitahanya mengetahui mereka dalam setiap zaman dengan jalan mukasyafah.Setiap zaman tidak pernah kosong dari jumlah ini. Tiga ratus orangitu mempunyai tiga ratus akhlak ilahiyah. Barangsiapa berakhlakdengan salah satunya saja, maka ia akan mencapai kebahagiaan.Mereka adalah orang-orang yang terpilih dan sangat suka memanjatkandoa Nabi Adam a.s., Ya Tuhan kami, kami telah berbuat zalim kepadadiri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami danmemberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-

orang yangmerugi. (QS Al-A'raf [7]: 22) 11. Empat puluh wali yang mempunyai hati seperti Nabi Nuh a.s.,jumlahnya tidak kurang tidak lebih di setiap zaman. Hal inidinyatakan dalam hadis Rasulullah Saw., dan beliau adalah rasulserta orang pertama yang mempunyai hati seperti Nuh a.s. Merekasangat cekatan dan selalu memanjatkan doa Nabi Nuh a.s., YaTuhanku! Ampunilah aku, kedua orang tuaku, orang yang masuk kerumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman baik laki-lakimaupun perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orangyang zalim itu selain kebinasaan (QS Nuh [71]: 28). Maqam merekaadalah mempunyai ghirah keagamaan yang merupakan maqam orang yangmenempuh jalan sulit Segala sifat yang terpencar dalam diri empatpuluh orang itu terkumpul dalam diri Nuh a.s., sebagaimana segalasifat yang terpencar dalam diri tiga ratus orang yang memiliki hatiseperti Adam terkumpul dalam diri Adam a.s. Dalam menaiki tanggamenuju tingkat tersebut, mereka berkhalwat selama tepat empat puluhhari, tidak lebih, sebagai khalwat pembukaan. Mereka berdalildengan hadis Rasulullah Saw., "Barangsiapa membersihkan hati karenaAllah selama empat puluh hari, maka akan keluar dari hatinyasumber-sumber hikmah melalui lisannya." 12. Tujuh wali yang mempunyai hati seperti Nabi Ibrahim a.s.,jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih di setiap zaman. Hal inidinyatakan dalam hadis Rasulullah Saw. Mereka selalu memanjatkandoa Nabi Ibrahim a.s., Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah danmasukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh (QSAl-Syu'ara' [26]: 83). Maqam mereka selamat dari segala keraguandan kebimbangan. Allah telah mencabut belenggu dunia dari hatimereka. Mereka tidak mempunyai buruk sangka terhadap orang lainbahkan mereka tidak mempunyai prasangka apa pun, karena merekamerupakan orang yang berilmu benar, sedangkan prasangka hanya adapada orang yang tidak mempunyai ilmu. Mereka tidak pernah berbuatjahat terhadap orang lain karena Allah telah memberikan hijabantara dia dan kejahatan yang biasa dilakukan manusia. MuhyiddinIbnu 'Arabi berkata, "Saya pernah bertemu dengan mereka. Saya belumpernah bertemu dengan orang yang lebih baik jalan, ilmu, dankemurahannya daripada mereka. Di surga nanti, mereka dudukberhadapan di atas dipan-dipan dengan hati penuh persaudaraan, dankehidupan surga yang bersifat maknawi telah tertanam

dalam hatimereka." 13. Lima wali yang mempunyai hati seperti Jibril a.s., jumlahnyatidak kurang tidak lebih setiap zamannya, sebagaimana dinyatakandalam sebuah hadis Rasulullah Saw. Mereka adalah raja dari orangyang menapaki jalan ini. Mereka memiliki ilmu yang dimiliki Jibrilberupa kekuatan yang dilambangkan dengan sayap-sayap yang digunakanuntuk naik turun langit. Akan tetapi, ilmu mereka tidak melampauiilmu Jibril, karena Jibril lah yang memberikan pengetahuan tentanghal-hal gaib kepada mereka. Pada hari kiamat nanti, mereka akanberkumpul bersama Jibril di Padang Mahsyar. 14. Tiga wali yang memiliki hati seperti Mikail a.s., jumlahnyatidak kurang tidak lebih pada setiap zaman. Mereka dikaruniaikebaikan, rahmat, kasih sayang, dan belas kasih Allah. Merekabertiga lapang dada, murah senyum, lemah lembut, penuh belas kasih,dan memiliki ilmu yang sebanding dengan kekuatan Mikail a.s. 15. Satu wali yang memiliki hati seperti Israfil a.s. di setiapzamannya. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Saw. Iamemiliki kekuasaan untuk memerintah dan melarang, serta tidak beraisebelah dalam memandang masalah. Abu Yazid al-Busthami termasukorang yang memiliki hati seperti Israfil, dan dari golongan nabiadalah Isa a.s. Barangsiapa memiliki hati seperti Isa a.s., berartiia juga seperti Israfil a.s., akan tetapi terkadang orang yangmemiliki hati seperti Israfil tidak mesti memiliki hati seperti Isaa.s. Muhyiddin Ibnu'Arabi menyatakan bahwa salah seorang gurunyamemiliki hati seperti Isa a.s. dan dia termasuk orang besar. 16. Para wali yang mempunyai hati seperti Dawud a.s., jumlahnyatidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya, insya Allah sayaakan membahas tentang mereka menurut kacamata spiritual saya. Hal,ilmu, dan tingkatan yang terpencar dalam diri mereka terkumpuldalam diri Dawud a.s. Saya pernah bertemu dan bergaul dengan merekasemua, serta belajar dari mereka. Tingkatan mereka tidak bisaditentukan dengan jumlah tertentu. 17. Orang-orang gaib (rijalul ghaib). Mereka hanya ada sepuluhtidak kurang tidak lebih. Mereka adalah orang-orang yang khusyukdalam shalat dan selalu berbicara dengan suara berbisik karenaAllah selalu menyingkapkan diri-Nya (tajalli) ke dalam jiwa mereka,sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, Dan merendahlah

18.terkadang didefinisikan dengan kelompok jin yang mukmin dan saleh. urat leher merekamenonjol dan mereka merasa heran. jumlahnyatidak kurang dan tidak lebih dalam setiap zaman. Mereka adalah orang-orang yang tersembunyi dan tidak'dikenal. danNabi Saw. Orang-orang yang berjalan di atas bumidengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil mengajak merekaberbicara. Perlihatkannikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepadamu. dan ayat. mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan(OS Al-Furqan [25]: 63). jika merekamendengar seseorang berbicara dengan suara keras. "Perlihatkan kebenaran kalian kepada manusiasebagaimana mereka memperlihatkan kedurhakaan mereka. Firman Allah tentang mereka adalahayat. tetapi mengambilnya dari alamgaib. 'Menceritakan karunia Allah adalah bentukbersyukur.semuasuara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Mereka sangat pemalu."kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al-Qursan kepada mereka). sepertidinyatakan dalam firman-Nya.biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya (QS Al-Baqarah[2]: 91). Allahtelah menyembunyikan mereka di bumi dan langit-Nya."' 19. Sesungguhnya Allah telah berfirman. Para ulama terkadang mengartikanrijalul ghaib sebagai manusia yang tidak bisa dilihat dengan mata. baik nikmat zahirberupa kejadian-kejadian luar biasa maupun nikmat batin berupama'rifat.dan terkadang didefinisikan sebagai kelompok yang tidak memperolehrezeki dan ilmu dari alam fisik. Sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepadaiman secara terangterangan (QS Nuh [71]: 8). Delapan wali yang memiliki kekuatan ilahi Firman Allah tentangmereka adalah ayat. Dan terhadap nikmatTuhanmu hendaklah kamu menceritakannya (QS Al-Dhuha [93]: 11).a. yang berkata kepadateman-temannya. serta hanya Diayang mengetahui dan menyaksikan keberadaan mereka. Salah satu darigolongan ini adalah guru kami Abu Madyan r. Katakanlah: "Allah (yang telah menurunkan AlQur'an). Delapan belas wali yang menegakkan perintah Allah. Mereka . sehingga kamu hanya mendengarbisikan saja (QS Thaha [20]: 108). Mereka menegakkanperintah Allah dengan melaksanakan hak-hak-Nya dan menguatkankejadian-kejadian yang biasa. telah bersabda. Mereka yang keras terhadap orang-orang kafir(QS Al-Fath [48]: 29).

20. Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu(QS Ah 'Imran [3]: 156). Lima belas wali yang memilikikelemahlembutan dan kasih sayang ilahiyah.Mereka terkenal sebagai orang yang selalu berpikiran positif. Mereka dapat menguasaiangin seperti Nabi Sulaiman yang dikisahkan dalam firman-Nya.dan tak seorang pun yang bergunjing tentangku. Akan tetapi di negara-negaranonArab. Maqam mereka mengikutijejak para rasul Sifat mereka dijelaskan dalam firman Allah Swt. bukan dari mata hukum dan peradilan. 21." Muhyiddin Ibnu'Arabi menyatakan bahwa salah seorang gurunya termasuk dalamgolongan mereka. 22. dan memandang makhluk dari kesungguhandan keberadaannya. dan firman-Nya. Sayyid MuhyiddinIbnu 'Arabi menyatakan bahwa ia pernah bertemu dengan sebagian darimereka dan berguru kepada mereka. mereka menampakkan sikap lemahlembut meskipun mempunyai kekuatan. "Aku tidak pernah menggunjing orang. tidak kurang dan . Di setiap zaman. Mereka mengasihi hamba-hamba Allah baik yangmukmin maupun yang kafir. hanya saja mereka memiliki sifat lemah lembutyang tidak dimiliki kelompok sebelumnya. Di setiap zaman. tetapi mereka dan makhluk-makhluk yang lainsama-sama dinaungi rahmat Allah yang universal sebagaimanadinyatakan dalam firman-Nya. Kecaman orang lain tidakmengganggu mereka dalam beribadah kepada Allah Swt.Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemahlembut (QS Thaha [20]: 44). Di beberapa negara. Maka disebabkan rahmatdari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka (QS AhTmran [3]: 159). mereka menampakkan kekuatan mereka di samping bersikaplemah lembut. Dikota Fas. ada satu orang dari mereka bernama Abu 'Abdullahal-Daqqaq yang pernah berkata. sama dengan kelompok sebelumnya. Allah tidaksedikit pun memberi mereka kewalian lahir berupa kekuasaan hukummaupun kerajaan karena dzauq dan maqam mereka tidak mencakup tugasmengatur makhluk. Saya pernah bertemu dengan sebagianmereka. tidak kurangtidak lebih. ada empat wali. Mereka juga terkadang disebut dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Yang Mempunyai Kekuatan lagi SangatKokoh (QS Al-Dzariyat [51]: 58).. Anginyang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya(QS Shad [38]: 36). ada lima wali.mempunyai nama-nama Tuhan yangdinyatakan dalam firman-Nya. yang mempunyai kekuatan seperti delapan orang darikelompok sebelumnya.

Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan bumijuga diciptakan seperti itu.Hati mereka ada di langit.saya hanya menganggap mereka termasuk hamba-hamba Allah. perintah Allah berlaku padanya (QSAl-Thalaq [65]: 12). justru takut dipuji-puji. . Sayabersyukur kepada Allah yang telah membuat saya mengetahui maaammereka dan menampakkan hal mereka kepada saya. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan TuhanYang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang (QS Al-Mulk [67]: 3). Di setiap jam.saya tahu bahwa mereka termasuk golongan empat orang ini. Dua orang bertempat di Yaman. yang memiliki sifat seperti yang dinyatakan dalam firmanAllah Swt. tidak kurang dantidak lebih. Di antara mereka ada yang selalu diperha tkan oleh Izrail. ada yang memiliki hatiseperti Nabi Shalih a. Di setiap zaman. Sifat merekadijelaskan dalam ayat.s.Mereka adalah orang-orang yang disegani dan bermartabat tinggi. Kedudukan merekamenakjubkan dan keadaan mereka aneh. dan ada yang memiliki hati seperti NabiHud a... ada satu orang yangdibukakan oleh Allah padanya tentang pengetahuan dan rahasia.seakan-akan keberuntungan selalu menyertai mereka." 23.Sebelumnya saya pernah melihat dan bertemu mereka di Andalusia."Ketika saya bertemu dengan orang-orang seperti itu di Damaskus. baikkala siang maupun malam Mereka terpencar di muka bumi ini dan tidakpernah saling bertemu. Mereka tidaktakut dizalimi. yang mendapatkan fath (pembukaan / Allah menyingkapkanpengetahuan-pengetahuan dan rahasia-rahasia kepada mereka). selebihnya terpencar di seluruh pelosok dunia.tetapi saya tidak tahu bahwa mereka menduduki maaam ini Ketika itu. Jumlahmereka sesuai dengan jumlah jam. Di antara merekaada yang memiliki hati seperti Nabi Muhammad Saw. enam orang berada daerahbarat. Merekalah yangmembentangkan pasak-pasak yang meliputi keadaan spiritual mereka. ada yangmemiliki hati seperti Nabi Syuaib a. Yang telah menciptakan tujuh langitberlapis-lapis. ada yang diperhatikan olehMikail. dan ada yang diperhatikan oleh Israfil. tidak dikenal di bumi. maka tidak ada seorang pun yang dapatmenahannya. empatorang di negara-negara bagian timur. Apa saja yang Allah anugerahkan kepadamanusia berupa rahmat.tidaklebih.s. Masing-masing menempati tempatnya sendiritanpa berpindah sedikit pun. Sayyid Muhyiddin berkata.s. ada dua puluh empat wali.ada yang diperhatikan oleh Jibril.

Jumlah mereka tetap setiap zamannya. Sifat mereka dinyatakan dalam firman Allah. Mereka mampu menghadirkan Allah (ahlulhudhur) terus-menerus. Mereka berada dalamtingkat yang paling tinggi. orang-orang yang amanah. Dua puluh satu wali yang berada di lapisan paling bawah. tidak kurang dan tidak lebih. mereka adalah para wali dan pemilik martabat yang tinggi. seperti para Afrad. dan Allah menyertaimu (QS Muhammad[47]: 35). Setiap tingkatan ini dijaga olehorang-orang tersebut dalam setiap zamannya. yakni alam fisik Jadi.tidak ada yang lebih rendah daripada alam fisik. . ahlullah (kaum Allah). Di setiap zaman. Allah mempunyai hamba-hamba pilihanyang menjadi perantara Allah dalam menjaga alam ini Ada beritabahwa jumlah mereka sekian. Sebagian ahli tariqat yang berpendapat bahwa Abdalberjumlah tujuh orang menganggap golongan ini (orangorang yangmempunyai tingkatan tinggi) sebagai Abdal. parapencinta. 25. sebagaimana ada tingkatan-tingkatanwali yang tidak diketahui jumlah pastinya di setiap zaman. tetapi jumlah merekatidak bisa dibatasi sebagaimana yang telah kami sebutkan. dan para sahabat karib. dan orang-orang sufi. Para wali tersebut hanya melihat apa yang dikehendakioleh Allah dari ruh mereka. Allahmengembalikan mereka ke alam fisik agar mereka menghidupkannya. Sifat mereka dinyatakan dalam firmanAllah. Di setiap zaman. Mereka semuaorang-orang yang terpilih. karenajumlah mereka bisa bertambah dan berkurang. sebagaimana sebagianahli tariqat yang berpendapat bahwa Abdal berjumlah 40 orangmenganggap Rajabiyyun sebagai Abdal.orang-orang yang tinggal di air.tidak kurang tidak lebih. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yangserendah-rendahnya (QS Al-Tin [95]: 5).Kamulah yang paling tinggi. orang-orang yangbercakap-cakap dengan Allah.yang memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi. ada tujuh wali. Hal ini disebabkan karenamereka tidak memperoleh pengetahuan dari Allah tentang berapajumlahnya.orang-orang yang berbicara dengan Allah.(QS Fathir [35]: 2) 24.karena pada dasarnya alam fisik itu mati kemudian ruh mereka iniyang menghidupkannya dengan dikembalikannya mereka oleh Allah kealam fisik. Merekaadalah orangorang yang memperoleh ruh dari Allah tanpa pengetahuantentang ruh mereka sendiri.

"Saya pernah bertemu dengansalah satu dari mereka di Asybiliyyah dan ia adalah orangbermartabat paling tinggi yang pernah saya temui.tidak kurang tidak lebih. 'Barangsiapamenerima satu hal dariku.keberanian. Merekamirip dengan Abdal dalam sebagian sifatnya. mereka tampak lembut danbaik budi. Syaikh Muhyiddin berkata. Tiga wali yang diberi kelapangan ilahiah dan kauniyah. tidak lain hanyalah siulan dantepukan (QS Al-Anfal [8]: 35). Sifat mereka dinyatakan dalam firman Allah. tetapi mereka bukanAbdal. bukandengan kekejaman. Allah memberi mereka kemampuan untuk memenuhi kebutuhanmanusia dan menyelesaikan masalahnya karena Allah.dengan syarat ia tidak meminta apa pun kepada makhluk/ Ciri-cirimereka adalah jika mereka menolong orang. Ia bisamenguasai segala sesuatu kecuali Allah dan mempunyai kecerdasan. Sayyid Muhyiddin berkata. Mereka memiliki keyakinan yang uniktentang firman Allah. dan keperkasaan. darikalangan laki-laki dan perempuan. ada satu wah. Jumlahmereka tidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya. seakan-akan mereka yang ditolong padahal justru yangmenolong. Ia mempunyaikekuasaan dan kemampuan menegakkan kebenaran atas para makhluk. Di setiap zaman. maka aku akan bertemu dengannya di surga. terkadang perempuan.26. Mereka memanfaatkan karunia Allah dan memberi manfaat kepada paramakhluk. "Yang memiliki maqam iniadalah guru kami 'Abdul Qadir al-Jabali di Baghdad. dan pemaksaan. Ia termasuk tiga wah yang tidak pernahmeminta kepada makhluk Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Saya belum pernah bertemu orang yang lebih baik daripadamereka dalam bergaul dengan manusia. pemimpin zamannya.sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi." 27. kekerasan. bukan karenaselain-Nya. Namanya Musa bin'Imran. Mereka selalu mencari kebenaran danmenolong makhluk dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Jumlahnya tetap di setiap zaman. milah maaam mereka. 28. yangmempunyai sifat Allah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang yang menerima wahyu Allahdan hanya bisa mendengar wahyu seperti bunyi rantai terjatuh diatas batu atau seperti dentingan lonceng. Sembahyangmereka di sekitar Baitullah itu. Ia selalu berkata benar dan menghukumsecara adil. Dan Dialahyang berkuasa atas hamba-hamba-Nya (QS Al-An'am [6]: 18). Tiga wah yang berjiwa ilahiyah yang maha pengasih.Kedudukannya agung dan cerita tentangnya .

dan sangatpemalu. 30. Salah satu dari mereka mampu menyingkap alam syahadah(alam yang bisa diindra.Di setiap zaman. Ia gabungan dari dua unsur yang berbeda. alam kasat mata). Saya belum pernahbertemu dengannya. pasti ada orang yang mempunyai maqam ini. Mereka adalah para wali yang memilikibeberapa kedudukan. Ia menyerupai Nabi Isa a. yangmengetahui detil-detil semua alam. tetapi Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Satu wali yang maqamnya dinamakan saqiith rafraf anak darisaaqith 'arsy..sifatnya menakjubkan. Sayyid Muhyidin berkata. Di setiap zaman. terkadang perempuan. "Saya pernah bertemudengannya di kota Qouniyah. Sedangkan yang satunyamampu menyingkap alam malakut (alam gaib. Tandanya ada dalam firman Allah. Sifat keduanyadinyatakan dalam ayat. Kesibukannya tidakmembuat ia melupakan diri dan Tuhannya." 29." 32.s. alam bentuk-bentukhalus). yang terlahir darimalaikat dan manusia. Selain'Abdul Qadir. padahal ia bukan Quthb. sebagaimana Bilqis yang menurut cerita dilahirkan dari jindan manusia. Mereka ada di setiap zaman di alam anfas (alam nafas. Ia adalahperantara Allah yang bertugas menjaga alam barzakh terus menerus. Di setiap zaman. dan setiap orang yang membutuhkan Allah di alam malakutmembutuhkan orang ini. ada satu wali. Kedudukannya tinggi danhalnya agung. 31. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sesuatudari semesta alam (QS Ali 'Imran [3]: 97). Ia membingungkan sebagian ahli tariqat yang mengenalnyasebagai seorang Quthb. tetapi saya pernah bertemu dengan kawannya yangsezaman dengan kita yang pernah dibimbing oleh 'Abdul Qadir. sebagaimana sebelumnya. memiliki banyak pengetahuan. Dua wali yang disebut sebagai orang-orang yang membutuhkanAllah. Ia adalah orang yang mempunyaimaqam aneh. dan semua orang yang adadi alam syahadah membutuhkan orang ini. Ia bisa mempengaruhi hal orang yang melihatnya.kehidupan itu sendiri). Allah menjaga maqamkeduanya.populer. Yang . Tidak diketahui apakah ia punya ayah seorangmanusia. saya tidak tahu siapa yang menerima maqam ini sampaisekarang. ada satu wali yang merupakan gabungan daribeberapa unsur. Demibintang ketika terbenam (QS Al-Najm [53]: 1). Iaterlahir hanya dari sel telur ibunya berbeda dengan pandangan paraahli ilmu alam.

terkadang dari kalangan perempuan. Jumlahnya tidakkurang dan tidak lebih di setiap zaman. Tidak ada yang gaib bagimereka. Dan katakanlah: Ya Tuhanku. Ia takut danbertakwa kepada Allah.Maqam mereka adalah mampu mencapai . "Kita hanya sedikit mengetahui perihalketiga orang tersebut. 34. karena segala yang gaib dapat mereka saksikan. Maka surah ini menambah iman mereka. Dan apabilahamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku. membutuhkan Allah sedangkan Allah tidak membutuhkannya. sedangmereka merasa gembira (QS Al-Taubah [9]: 124). Tidak adasesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tidak ada wali yang lebih menakjubkanhalnya daripada dia. dan Dia-lah yang Maha Mendengarlagi Maha Melihat (QS Al-Syura [42]: 11)). Saya pernah bertemu dengannya dan bergurukepadanya. dan jika dilihatdari sisi manusia. maka golongan ini terdiri dari tiga.Sayyid Muhyiddin berkata. Halmereka adalah keimanan yang selalu bertambah kepada hal gaib danyakin akan mendapatkan hal gaib itu. jika ditambah denganruh tersebut. Kemudian Kami berikankepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali (QS Al-Isra'[17]: 6).Jumlah mereka tidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya.menolong dua orang tersebut adalah ruhyang tinggi yang melaksanakan kebenaran. Sepuluh wali yang bijak dan memiliki kelebihan. Sifat merekadinyatakan dalam firman Allah. berbeda dengan Abdal. ^ 35. Jadi.Demikianlah yang pernah kami saksikan.Ia kaya hati. Satu wali yang berulang-ulang menyebut nama Allah dalam hatinyadi setiap tarikan nafas.tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan (QS Thaha [20]: 114).' 33. maka ada dua. Aku mengabulkan permintaan orang yangberdoa apabila ia berdoa kepada-Ku (QS Al-Baqarah [1]: 186). maka jawablah bahwasesungguhnya Aku dekat. Dua belas wali yang disebut Al-Budala'. Sifatnya dinyatakan dalam firman Allah. Urat lehernya selalu menonjol karena takut kepada Allah. Maqam mereka adalah mampumencapai tujuan khusus dengan doanya yang selalu terkabul. Segalakeadaan mereka adalah ibadah. Supayakeimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada(QS Al-Fath [48]: 4). Kemampuan mereka melihat hal gaibmenambah keimanan mereka kepada hal gaib lainnya dan menambahkeyakinan untuk bisa mengetahui hal gaib itu. Tidak ada ahli ma'rifah yang lebih muliapengetahuannya daripada orang yang memiliki maqam ini.

Ia menghormati saya dan sering memperhatikan saya.seperti merasuknya Jibril ke dalam tubuh orang Badui. Allah menjagaeksistensi alam Sifat mereka dinyatakan dalam Al-Qur"an/ Jagalahshalat-shalatmu. Saya pernah menemuinya di Haran ketika iasedang melayani ibunya. Mereka tidak pernah meninggalkan shalat. Ia juga mempunyai harta yangdiperolehnya di Damsiq. Iapernah membantu saya sebentar. Merekamenguasai enam arah angin yang ditempati manusia. Saya juga pernahberjumpa dengannya di Damaskus.tujuan khusus dengan doanya yangselalu terkabul. kecuali orang-orang dalam jumlah tertentu disetiap zaman yang dipilih oleh Allah untuk urusan tertentu pula." 37. Melalui merekalah. dan Qusiri. Ketika itu.Romawi. Saya mengenalnya secara langsung dan bersahabat dengannya. "Shalih al-Barbari adalahsalah seorang dari mereka. Saya belum pernah melihat orang yangmemperlakukan ibu sebaik dia. Saya tidak tahu apakah ia hidup ataumeninggal. Maltiyah. Merekaadalah para pemimpin ahli tariqah. iasedang tawaf di Ka'bah. Hal mereka adalah selalu bertambahnya keimanan dankeyakinan mereka kepada hal gaib. di dunia ini tidak ada sesuatu yangjumlahnya terbatas. dan jagalah shalat umstha' (QS AlBaqarah[2]:238). Ruhnya merasuk ke dalam tubuh saya yang sedang tawaf. Salahsatu dari mereka adalah anak Harun al-Rasyid yaitu Ahmad al-Sibti. Enam wali di setiap zaman. tidak kurang dan tidak lebih.Muhyiddin berkata. Lima wali yang disebut para perindu (rijalul isytiyaq). Swes. maka yang satunyamenggantikan kedudukan dan tugas mereka. 36. Ia mempunyai ibu yang selaludiperlakukan dengan baik. dan sayapernah berteman dengannya. Saya jugadiberitahu bahwa salah seorang dari mereka berasal dari Irzun. Saya bertanya kepadanya dan ia menjawabsambil tawaf. serta berguru kepadanya sampai ia wafat. baik siangmaupun malam.3. "Saya pernah bertemu dengan Ahmad al-Sibtiketika tawaf setelah shalat Jumat pada tahun 599 H.2 Wali yang Jumlahnya Tak Terhitung . Begitupula Abu'Abdillah di kota Fes adalah salah seorang dari mereka."=== sekian === 2. Mereka dinamakan Budala' karenajika sembilan orang dari mereka sudah tidak ada. Saya pernah bertemu dan bersahabatdengannya. Sayyid Muhyiddin berkata. Secara umum.

Mereka tidakmeninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. kamulahyang membutuhkan (al-Fuqara') Allah (QS Fathir [35]: 15). "Barangsiapa akhlaknya bertambah baik. dengan apa aku mendekatimu?" Allahmenjawab." Artinya. Kemampuan dankekuatan para Mulamatiyyah hanya diketahui oleh pemimpin merekayang menyaring dan menempatkan mereka pada maaam tertentu. bisa bertambah dan berkurang. Fuaara' r. Jumlahnya tidak terbatas. Mereka tidak mempunyai apa-apa karenasemuanya milik Allah. Sekarang kami akanmenyebutkan wali-wali yang jumlahnya tak terhitung di setiapzamannya. berkata." Maqam mereka berada dalam satu hati."Allah berfirman.. makabertambah pula kesufiannya.Mulamatiyyah r. "Wahai Tuhanku. mereka tidak mengatakan bahwamereka memiliki sesuatu. Mereka tidakpernah meninggalkan apa yang telah diatur Allah atas makhluk-Nyauntuk mengikuti apa yang telah mereka atur sendiri. 2.Mereka tidak pernah mengatakan tiga kalimat. ada yang menyebutnya Malamiyyah. Allah berfirman sebagai penghormatan terhadap segalamaujud dan sebagai bukti ada-Nya. Mereka melihat sesuatu dengankacamata Allah dan tidak mencampur-adukkan hakikat. 3.a. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkansupaya mereka menyembah-Ku (QS Al-Dzariyat [51]: 56). bisa bertambah danberkurang. "inipunyaku. "Dengan sesuatu yang tidak kuinginkan dan kubutuhkan.a. Mereka adalah orang-orang bijak yang menempatkandan menghukumi segala sesuatu sesuai tempatnya. Pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad Saw. Abu Yazidpernah berkata. atau meninggalkanakhirat untuk mendapatkan dunia. 2010-04-18 16:46 — admin Sayyid Muhyiddin r. jumlah mereka bisa bertambah dan berkurang. "Kami telah menyebutkan wali-waliyang yang jumlahnya terbatas di setiap zamannya. bisa bertambah danberkurang. "ini untukku".sehingga dikatakan. Mereka adalah raja dan pemimpin ahli tariqah. disertai . Jumlahnya tidak terbatas. serta menyatakandan menghilangkan sebab-sebab sesuai dengan tempatnya. apa yang mereka miliki sama sajadengan sesuatu selain Allah Swt. Shufiyah r.Sun.a.a." 1. Jumlahmereka tidak tentu. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai akhlak mulia. Hai sekalian manusia." dan "ini hartaku. Bagi mereka.

untuk membuktikankebenaran agama dalam keadaan darurat. Mereka tidak mempunyai pengetahuantentang ma'rifat. sedang mereka berdoakepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap (QS Al-Sajdah [32]:16).. dan jurang. Hanya kepada Kamilahmereka selalu menyembah (QS Al-Anbiya' [21]: 73). pantai. serta tidakmemahami ayat Allah ketika dibacakan. rahasia-rahasia. rakus. 'Ubbad r. karenanya merekadisebut para pengembara. neraka. dan sifat-sifat tercelalainnya. Kamu berdoa kepada-Nya dengan berendah diri dan suara lirih(QS Al-An'am [6]: 63). Mereka tidakmelakukan ibadah-ibadah yang tidak wajib. dan surga diperlihatkan kepada mereka.Sebagian mereka menggunakan perantara (sebab-sebab sekunder) untukmengenal Allah dan sebagian lagi tidak menggunakannya. merekameneteskan air mata. Merekaadalah orang-orang yang saleh baik lahir maupun batin. 4. Mereka mampu melakukan hal-hal luar biasasebagai kebiasaan dan bukan hal luar biasa bagi mereka.Orang-orang yang mengisi malam harinya dengan bersujud dan berdiriuntuk Tuhan mereka (QS Al-Furqan [25]: 64). padang rumput. Tingkatanini adalah tingkatan ketika hal-hal luar biasa muncul dari dirimereka karena usaha yang mereka lakukan. iri hati. mereka tidak berlebih-lebihan dantidak . menjauhisifat dengki. Dan orang-orang yangapabila membelanjakan harta. serakah. dan sibuk dengan diri sendiri. Sifat mereka dinyatakan dalam firman Allah. Mereka mengarahkan sifat-sifat yang mulia untuktujuan-tujuan yang terpuji. Allah memuji mereka dalam firman-Nya. selalu shalat berjamaah.pengakuan bahwa makhluktidak memiliki apa-apa. dan alam malakut. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yangmengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Orang-orang yang berjalan di muka bumidengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka. Mereka tidak mencari maqam ini. kiamat dankengeriannya. orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah-ibadahwajib. Kami telah menyaksikankelompok semacam ini. sepertiberjalan di atas air dan udara sebagaimana kita dan makhluk melatalainnya berjalan di atas tanah.Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya.a. mereka laluisaja dengan menjaga kehormatannya (QS Al-Furqan [25]: 72). Jika pahala.mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan (QSAl-Furqan [25]: 63). Sebagian lagi tidak pernah meninggalkanrumah. Sebagian mereka berkelanake gunung.

ada seorangpenjual buah yang ahli ibadah asal Tunisia yang terkenal dengansebutan 'Abdullah al-Tunisi seorang ahli ibadah pada zamannya. ada perbedaan pendapat tentang orang yangtidak memiliki dunia sedikit pun padahal ia mampu mencari danmengumpulkannya. telah memperolehkebahagiaan karena mengikuti Nabi. Sayyid Muhyiddin berkata.a. dan sebagian lagi tidak menganggapnyazahid karena tidak berusaha. Jika rasa lelah menyerangnya. Dikalangan mazhab kami. Salah satu pemimpinmereka adalah Ibrahim bin Adham dan kisah tentangnya sudahterkenal. Diluar kota Tilimsan. Banyak kitab telah menulis tentangmereka dengan panjang lebar. Ia selalu terjagadi waktu malam untuk beribadah.pula kikir. Pada masa pemerintahannya. iamemukul kedua kakinya dengan tongkat dan berkata kepada kedua kakinya itu." Muhyiddin Ibnu 'Arabi berkata. Mereka jarang tidur dan selalu berpuasa untukberlomba-lomba menuju kesuksesan. 'Abdullah juga dikenal sebagai 'Ubbad (ahliibadah). maka ia tidak termasuk zahid." 5. tetapi ia tidak melakukannya dan tidak berusaha.diiringi ajudan . tetapi di tengah-tengah antara keduanya (QSAl-Furqan [25]: 67). Zuhhad r.apakah orang ini termasuk zahid atau bukan? Sebagian berpendapatbahwa ia termasuk zahid. orang-orang yang meninggalkan keduniaan.Ketika orang saleh ini ('Abdullah) berjalan-jalan di kota Tilimsan. "Salah seorang paman saya yang bernamaYahya bin Yafan termasuk golongan mereka. sehingga apabila ia nanti mendapatkansedikit dunia. penguasa kota tersebut. tetapi selalu menjunjungtinggi kebenaran dengan penuh penghormatan dan pengagungan. dan ia pernah menjadipenguasa kota Tilimsan.. Mereka tidak pernah melakukankebatilan dan kemaksiatan sedikit pun. "Kalian lebih berhak dipukul daripada binatangternakku.ia berjumpa dengan Yahya bin Yafan. Demi Allah aku akan menyaingimereka sehingga mereka tahu bahwa jejak mereka telah diikuti olehpara penggantinya. Sahabatsahabat Nabi Muhammad Saw. Abu Muslim al-Khaulani termasuk tokoh 'Ubbad ini. 'Abdullah telah memutuskan tinggal di masjid untukberibadah kepada Allah. "Saya pernahbertemu dengan sebagian besar dari mereka dan menuliskan kisahtentang mereka dalam kitab saya. Makamnya terkenal sebagai tempat ziarah.

'Karena kerendahanakalmu dan ketidaktahuanmu terhadap diri sendiri dan keadaanmu. dapat dipercaya. 'Mintalah doa kepada Yahya bin Yafan. Tidak adaseorang pun yang mengetahui mereka. waktubertamumu telah habis. "Ketikaaku berada di tepi sungai Tigris di Baghdad.'" 6. Yahya terus melakukan pekerjaan itu sampaiwafat dan dimakamkan. berdiri dan carilah kayu bakar.' Lalu Yahyamencari kayu bakar dan membawanya ke pasar dengan menyungginya diatas kepala sehingga orang-orang yang melihatnya menangis. Apabila ia akan kencing. meriwayatkan bahwa AbuSu'ud bin Syibli. ia mengangkat kakinya agar tidak kecipratan air kencing.'Mengapa engkau tertawa?' Syaikh itu menjawab. lalu berkata kepadanya. Makamnya sekarang sering diziarahi. kamu bagaikan anjing yang berguling-guling di atas darahkering kemudian memakannya dan mengotorinya. tiba-tiba terbersitdalam pikiranku apakah ada hamba Allah yang .dan dhabith terhadap apa yang ia kutip. 'Wahai sang penguasa. hafid. berkata. ia mendatanginya denganmembawa tali. Abu alBadri. KemudianYahya menjual kayu bakar itu. Yahya memakai pakaian kebesaran. Mereka adalahgolongan yang menyembah Allah di dasar laut dan sungai. 'Wahai Syaikh. mengetahui apa yang diceritakannya. ApabilaSyaikh 'Abdullah didatangi orang-orang yang meminta doa kepadanya. Dimataku. SetelahSyaikh mengajari Yahya selama tiga hari. kamu menanyakantentang pakaian dan hambahamba yang telah engkau zalimi?'Tiba-tiba Yahya bin Yafan menangis dan turun dari kudanya. seorang yangjujur. sungguh aku tidak mungkin bisamenjadi orang yang zuhud. apakah pakaian yang saya pakai inibisa untuk shalat?' Syaikh itu tertawa. Yahya bin Yafan diberitahu bahwaorang yang dijumpainya adalah 'Abdullah al-Tunisi seorang ahliibadah pada zamannya. lalumeninggalkan kerajaannya dan menjadi pembantu Syaikh itu. Syaikh menjawab salamnya.Pada waktu itu.seorang penguasa yang zuhud. danmenyedekahkan sisanya.Dan kamu bagaikan wadah yang penuh barang haram.dan pelayannya. Para wali yang tinggal di air (Rijalul Ma'). lalu ia bertanyakepada Syaikh. mengambil keuntungannya. Lalu Yahya bertanya. Maka Yahya bin Yafan memegang cambuk kudanyadan mengucapkan salam kepada Syaikh itu. Seandainya aku diuji dengandianugerahi kerajaan seperti Yahya. seorang pemimpin pada zamannya.Syaikh 'Abdullah berkata.

salah seorang pegawai di Baghdad dan sahabat 'AbdulQadir al-Jili. Maqam tersebut tidakdiketahui oleh kebanyakan ahli tariqat padahal termasuk maqam yangtinggi." 8. terjadilah kejadianseperti yang telah diramalkan oleh laki-laki itu. Umana' adalah para mulamatiyyah yangmulia dan khusus. makatampaklah maaam mereka di tengah-tengah makhluk lainnya. Salah seorang dari mereka adalah Muhammad al-Awani yang dikenal dengan sebutan IbnuQaid Adanah. Setelah lima belas hari berlalu. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan tentanghakikat mereka sendiri. wahai Abu Su'ud. Mereka adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allahdengan melakukan ketentuan syara'. Mereka tidak mengenal apa-apaselain Allah dan tidak bereaksi kecuali apa yang mereka ketahuitentang-Nya." Nabijuga pernah berkata tentang Abu 'Ubaidah bin Jarah. Apabila kiamat tiba. Jumlahnya tidak bisadihitung.mereka . 'Ada. "Dia adalahorang yang terpercaya dari umat ini. Umana'. Mereka adalah orang-orang yang setaradengan malaikat yang terus-menerus mengagungkan Allah dan selaluberusaha menghadirkanNya dalam hati. "Iaadalah orang yang mulia dan 'Abdul Qadir al-Hakim menganggapnyatermasuk golongan Afrad. tiba-tiba sungai Tigristerbelah dan muncullah seorang laki-laki dengan mengucapkan salamkepadaku dan berkata. Aku meninggalkan Tikrit karena suatu harinanti akan terjadi sesuatu di sana.menyembah-Nya di dalamair? Belum sempat aku memikirkannya."Mereka berasal dari kalangan Mulamatiyyah dan tidak ada yangberasal dari kelompok lainnya. Nabi bersabda. Mereka hanya menjalankanperintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. lalu tiba-tiba iamenghilang. Allah mempunyaihamba-hamba yang menyembah-Nya di air. orang-orang yang terpercaya. 'Abdul Qadir al-Jili berkata tentang Ibnu Qaid." 7."Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang terpercaya.' Laki-laki itu menceritakankejadian yang akan muncul di Tikrit itu. semoga Allah meridhainya. Di dunia.Aku berasal dari Tikrit. Mereka tidak bisa dikenali karena tidakmenampak-kan hal-hal yang luar biasa. Aku adalah salah satunya. Maqam mereka berada di antara orang-orangyang jujur dan para nabi pembawa syariat. Ia telahmemberitahuku kejadian yang akan terjadi. yaitu orang-orang yang keluar ke daerahkutub dan tinggal di sana. Orang-orang yang sendirian (Afrad).

"SesungguhnyaAllah memiliki umana' (orang-orang yang terpercaya).pernah bersabda. 9. danNabi Khidir menurutinya karena ia termasuk umana'.a. tidak wali lainnya. karenanya mereka tidak mengenalsatu sama lain. kelompok yang menaatiRasulullah Saw. maka ia juga termasuk Ahlullah.Barang-siapa yang ahli Al-Qur*an.Kelompok ini terbagi menjadi dua. Ahbab r. Pertama.a (para pembaca)." Ahli Al-Qur'an adalah orang-orang yang menjagaAl-Qur'an dengan menghafal dan mengamalkannya. KetikaNabi Musa mengikuti perjalanan Nabi Khidir. Allah mencintai mereka karena ketaatan . maka Dia menyaring dan memilih mereka. maka Dia mengujinya. kelompok yang sejaksemula sudah dicintai oleh Allah. 10. niscaya Allah akan mencintaimu" (QSAh 'Imran [3]: 31). sesungguhnya ia telah menaati Allah (QSAl-Nisa' [4]: 80). Mereka adalah Ahlullah (kaum Allah)dan hamba-Nya yang khusus. ikutilah aku. Allah berfirman.Jumlahnya tidak terhitung. Katakanlah: "Jika kamu benar-benarmencintai Allah. kemudianketaatan mereka menyebabkan mereka dicintai Allah. "Ahli AlQur'an adalah Ahlullah dan hambaNya yang khusus. Allah berkatakepada Nabi Muhammad Saw.tidak dikenal. sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Allah menyuruh NabiKhidir untuk tidak memberitahu Musa terlebih dahulu tentang maknahal-hal aneh yang dilakukannya meskipun Musa bertanya terus. Nabi Saw. (orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah). Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allahmencintai mereka dan mereka pun mencintaiNya (QS Al-Maidah [5]:54). berarti ia termasuk ahli AlQur'an. Barangsiapa berakhlakdengan akhlak Al-Qur'an. Sahl bin 'Abdullah al-Tustarimemperoleh maqam ini padahal ia baru berumur enam tahun. Qurra' r. Kedua. bisa bertambah dan berkurang. Abu Yazidal-Busthami termasuk salah satu dari mereka. Mereka tampak seperti mukmin yang awam..karena AlQur'an adalah kalam Allah. dan karenamereka mencintai Allah. Allahberfirman. Dan dalam firman-Nya yang lain. Nabi Saw. Jumlah mereka tidak terhitung. Hanyamereka yang seperti ini. Jumlah umana'bertambah dalam setiap tabaqat." dan kamitidak menyebutkan siapa orang-orang yang terpercaya itu. pernah bersabda. Karena mereka mencintai Allah. sampai tibasaatnya Khidir memberitahukan maknanya kepada Musa.Barangsiapa menaati Rasul.

hamba-Ku. Haiorang-orang yang beriman. "Perbuatan itu untukmu." Mereka bertanya kepada Allah. sekalipun orang-orang itubapak-bapak. Allah berfirman. saudara-saudara mereka. Mereka teguh beribadah kepada Allah dan selaras dengan alamkarena alam juga bergerak sesuai dengan aturan syara'. anak-anak. saling berkasih sayang dengan orang-orangyang menentang Allah dan Rasul-Nya. dan orang-orang yang saling berkunjung karena aku. meskipun kedua kelompoktersebut sama-sama dicintai oleh Allah. "Apakah kamu menolong wali-Ku karenaAku dan memerangi musuh-Ku karena aku. "Yang termasuk golongan mereka pada zaman kitaadalah Abu 'Abbas al-Khasysyab dan Abu Zakaria al- .aku shalat dan menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh serta melakukanini dan itu. salingbergaul karena aku. janganlah kamu mengambil musuh-Ku danmusuhmu sebagai teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada merekaberita-berita Muhammad.merekakepada Allah dan Rasul-Nya. termasuk salah seorang dari mereka. Tanda mereka adalah hati yang bersih tanpa noda sedikitpun. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkankeimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan(QS Al-Mujadalah [58]: 22). Mereka berhubungan dengan Allah sesuai dengan adab. apa yangtelah kau lakukan untuk-Ku?" Hamba itu menjawab. Mereka adalah orang-orang yang teguhpendirian." Ia menyebutkan perbuatan-perbuatan baik. bukan mencintainya sejak awal tanpausaha yang mereka lakukan (kelompok kedua)." Inilah perhatian Allahkepada orang-orang yang dicintai-Nya. karena tampak jelas siapa yang mulia dan yangdimuliakan. karena rasa kasih sayang (QS AlMumtahanah[60]: 1). Maaam mereka diketahui olehsesamanya.a. Allah berkata kepadaorang yang dianggap mempunyai maqam ini. "Wahai Tuhanku." 11. Hadis Rasulullah yang sahih juga menyatakan. Muhaddats (para wali yang diajak bicara oleh Allah ataumalaikat). "Aku harusmencintai orang-orang yang saling mencintai karena aku. SayyidMuhyiddin berkata.Mereka membantu dan membenci karena Allah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepadaAllah dan hari akhirat. orang-orang yang saling mencurahkan perhatiankarena aku. "Hai. yang baikdan yang jelek. 'Umar r. atau keluargamereka. apa maksud ucapan-Mu?" Allah menjawab. Lalu Allahberkata."Wahai Tuhanku.

Dia adalah jiwa yang melampaui unsur-unsur jasmaniyahnya. dan kedudukannya lebih tinggi daripada orang yangmemiliki hati seperti Mikail.Golongan ini tabaqahnya banyak." Golongan initerbagi menjadi dua. itu bukan syarat kebahagian iman di akhirat sebab syaratnyaadalah penyucian hati.a. yang telah kami sebutkanmempunyai beberapa tingkatan. Kedua. dan beriman secara pasti. Kemudianterukirlah dalam jiwa itu semua makna yang ada dalam alam. mampu memberi pertolongankepadanya. Allahberfirman. maka ia pantasmendapatkan berita yang membahagiakan. Dan tidakada seorang manusia pun yang Allah berkatakata dengannya kecualimelalui wahyu atau dari belakang hijab (QS Al-Syura' [42]: 51).Banyak Muhaddas yang tidak mengetahui siapa yang berbicaradengannya. golongan yang diajak bicara olehAllah melalui hijab. Pertama. Wali yangmempunyai hati seperti Israfil. (para kekasih). Sebagiankelompok merasa cukup dengan menjadi kelompok Muhaddats kedua. Merekaditetapkan semuanya sebagai orang yang dapat diajak bicara olehpara malaikat karena mereka telah melakukan riyadhah dan mujahadah. Setiap Muhaddas diajak bicara oleh ruh yang sesuai dengannya. Akhilla' r. golongan yang diajak bicaraoleh para malaikat melalui hati dan kadang telinga mereka. Akantetapi. tetapi tingkatan dankedudukan Mikail lebih tinggi daripada Jibril. maka merekatermasuk dalam Muhaddats yang pertama. Israfil lebih tinggidaripada Mikail. bisa bertambah dan berkurang. tetapi setiap malaikat mempunyai maqam tersendiri Mereka mempunyai beberapa tingkatan. seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Dan Allah menjadikan .Jumlahnya tidak terbatas.Jika jiwa bersih dari noda.Bihai di Ma'arrahtetangga 'Umar bin Abdul 'Aziz di Dir Baqarah. 12. Apabila ketaatannya kepadaNabi disandarkan pada pembicaraan Allah kepada mereka. Jibril lebih tinggi daripada Izrail.mengikuti Nabi. maka ia akan mencapai alam yang cocokdengan alam malaikat sehingga bisa mengetahui ilmu malakut danrahasia-rahasia yang diketahui oleh ruh-ruh yang mulia. sehinggaia dapat mengetahui hal-hal gaib. Meskipun para malaikat hanyamempunyai satu tugas. Jika Muhaddats memperoleh semua sifat inidengan melakukan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Hal itu menunjukan adanya kebersihan dan keikhlasan jiwadan terangkatnya unsur-unsur dan rukun-rukun yang ada di dalamnya. Jibril adalahmalaikat yang paling tinggi tingkatannya.

" Adapun maksud firman Allah tentang para pewaris pilihan yangmenganiaya diri sendiri adalah Abu Darda' dan lain-lain yangbersikap keras (menganiaya) pada diri mereka sendiri demi melakukankebaikan. Hal itudinyatakan dalam sabda Nabi Saw. Oleh karena itu. "Kalau aku inginmenjadikan seseorang sebagai kekasih (khalil). Dan dalam firman-Nya (zhalimun linafsihi)." Apabila seseorang puasaterus-menerus dan selalu terjaga di waktu malam untuk beribadah.yaitu orang yang memberikan hak berupa kenikmatan dunia kepadadirinya agar kenikmatan itu . dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan (sabiqun bil khairat) dengan izin Allah. Nabi juga bersabda. tidakdengan para malaikat.Ibrahim sebagai kekasih-Nya (QSAl-Nisa' [4]: 125). MakaNabi menganjurkan dua hal tersebut karena mereka adalah orangoranglemah.maka ia telah menganiaya diri sendiri. Adapun golongan kedua yang termasuk pewaris kitab adalah muqtashid. Waratsah (para ahli waris).. Allahberfirman. Kezaliman pada diri sendiriuntuk tujuan ibadah. ada yang bersikap tengah-tengah (muqtashid ). Yang demikian itu adalahkarunia yang besar (QS Fathir [35]: 32). "Sesungguhnya dirimu mempunyaihak dan matamu mempunyai hak. Mereka ada tiga macam. yaitu yangmenganiaya (bersikap keras pada) diri sendiri demi melakukankebaikan. yang bersikap tengahtengah (sedang-sedang saja) dalammelakukan kebaikan. Nabi Muhammad Saw. Sumara'. Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada hambahambapilihan Kami. akan tetapi temanmu ituadalah kekasih Allah. karena orang yang melanggar syara'tidak disebut sebagaihamba pilihan. Di antara mereka ada yang menganiaya diri merekasendiri (zhalimun linafsihi). bersabda. karena mereka hanya berbicara dengan Allah. karena jiwaselalu cenderung untuk mendapatkan keringanan dan istirahat. Jumlah mereka tak terbatas. firman Allah (zalimlinafsihi) artinya adalah keinginan dan usaha keras. Allah tidakbermaksud menunjukkan orang yang berbuat kezaliman yang dilarangsyara'. karena dirinya dan matanyamempunyai hak untuk tidur dan makan. dan yang lebih dahulu berbuat kebaikan. sehingga mereka berbahagia di akhirat kelak." 23. niscaya aku akanmenjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. "Ulamaadalah pewaris para nabi. 14. Mereka adalah Muhaddatsyang khusus.

Beliau juga segera melakukan kebaikandan berakhlak mulia sampai Allah memberinya risalah kenabian. "Setiap berhadas." Rasulullah kemudian bersabda. hambahamba yangdikhususkan oleh-Nya di hadapan Allah. Artinya. Ketika waktunyasudah masuk."Itulah beberapa contoh sabiqun bil khairat. "Engkaumenyusulku ke surga dengan keduanya (wudhu dan shalat dua rakaat). kemudian membayar zakat kepada amil sebagai kewajibannyakepada Tuhan di awal tahun kedua. Sabiqun bil khairat adalah orang yang bersegera melakukan pekerjaansebelum masuk waktunya.3. Demikianlah. dan setiap selesai wudhu. beliau belum dibebani taklif (syariat). aku selalu melakukanshalat dua rakaat. Ketika waktu shalat tiba. seorang muqtashid jugatidur untuk istirahat.3 Wali Yang Bisa Dihitung dan Tak Bisa Dihitung Sun. sehingga ia selalu siap. sebagaimana Sabda Nabi kepada Bilal."Dengan apa engkau menyusulku ke surga?" Bilal menjawab. Disamping giat mengisi malam dengan ibadah. yaitu orang-orang yang dipilih Allah untukdiri-Nya dan untuk mengabdi kepada-Nya.Maqam kenabian . Anbiya' (para nabi).bisa digunakan untuk mengabdi kepadaAllah dengan memanfaatkan istirahat dan berbuat kebaikan.aku selalu berwudhu. Waktuitu. ia akansegera mengeluarkan zakat dan menunaikannya ketika masuk satutahun. seperti berwudhu sebelum masuk waktu shalat dan dudukdi masjid sebelum waktu shalat. Allah menganugerahkankenabian kepada mereka. Demikian juga dengan amal-amal lainnya. ia segera melakukansemua perbuatan baik.mereka mempunyai keinginan kuat (azimah) untuk berbuat baik danmemanfaatkan kemudahan (rukhsah) yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi orang yang mempunyai harta. kemudian ia menjauhkandiri dari masyarakat menuju Tuhannya dengan melakukan tahanuts(menyepi untuk beribadah).=== sekian === 2. ia sudahdalam keadaan suci sehingga bisa segera melakukan kewajibanshalatnya. di tengah kaum musyrik ketika masih muda. ia segera melakukan kewajibannya tanpa ada yangmenghalangi. Dan begitulah keadaanRasulullah Saw. 2010-04-18 16:46 — admin 1. disyariatkan untuk beribadahdan tidak diperintah untuk melakukan ibadah selain yang diwajibkan.

merekamemperoleh ketetapan tentang perkara-perkara yang dihalalkan dandiharamkan oleh Allah yang khusus untuk mereka bukan untuk yanglainnya. Kami bisa berbicara tentang selain kedua maqam ini.para nabi yang diutus untuk sekelompok umat manusia atau kepadaseluruh umat manusia. mereka itulah orang-orang shiddiqin (QSAl-Hadid [57]: 19). karena dunia merupakan tempatmati dan hidup. maka . bukan karena dalil cahaya keimanan yang adadalam hati yang mencegahnya untuk meragukan perkataan Rasul." 3.karena kami pernah mengalaminya dan Allah tidak melarangnya.Taklif (syariat) adalah ujian. "Haram bagikumembicarakannya. Shiddiq (bentuk tunggal dari shiddiqun) adalahorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya karena perkataan yangdisampaikan Rasul. Allah berfirman. sedangkan kenabian yang diangkat oleh Allah denganmembawa syariat adalah kenabian yang bersifat khusus. yang diutus untukseluruh umat manusia untuk menyampaikan perintah Allah. berarti iamenapaki kenabian. Yaitu. Kewalian adalah kenabian yangbersifat umum. karena ia merasa bukan nabi atau rasul.Maqam penyampaian itu dinyatakan sebagai risalah bukan yang lain. Barangsiapa mengaku mendapatkan kenabian denganmembawa syariat setelah Nabi Muhammad Saw. Hai Rasul.sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. sebagaimanadinyatakan dalam firman-Nya. Allahtelah menganugerahi mereka keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hanya Nabi Muhammad Saw. Orang-orang yang berimankepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Kewajiban Rasultidak lain hanyalah menyampaikan risalah (QS Al-Maidah [5]: 99).. karena kami hanya membicarakan apa yang pernahkami alami. Dunia membutuhkan hal itu. Dialah yang telah menciptakankematian dan kehidupan untuk menguji kalian (QS Al-Mulk [67]: 2). Barangsiapa yang menapaki jejak Shiddiqun.Sayyid Muhyiddin tidak membicarakan seputar maaam kenabian dankerasulan ini.merupakan maqam kewalian yang khusus. Rasul (para rasul yang diberi risalah oleh Allah). Ia menegaskan. sampaikanlah apa yang telahditurunkan Tuhan kepadamu (QS Al-Maidah [5]: 67). Tidakada maaam dan kedudukan di antara kenabian yang membawa syariat danshiddiqah. Shiddiqun (orang-orang yang meyakini Allah dan Rasul-Nya).

karena tauhid seorang Syahiddisebabkan oleh ilmu bukan keimanan. Mereka adalah yang bertauhid kepada Allah sebagai Zat Yang Maha Menjaga dan Azali.. Meskipun begitu. Allah menyatakan bahwasanya tidak adaTuhan melainkan Dia. Allah berfirman. yang selalu menghadap Allah dengan pengetahuan yang luastentang-Nya. sebaliknya maaam Shiddiq berada diatas maqam Syahid dari segi iman dan keyakinan. orang-orang yang mengetahui Allah danberiman setelah mengetahui firman Allah. yakni orang-orang yang dekat denganAllah. Tidak ada seorang pun di antaraAbu Bakar dan Nabi Muhammad Saw.adalah maqam aurbah yang khusus untuk Afrad. hanya saja kesalehanpara nabi . tetapi terkadang kesalehan jugadipunyai oleh bukan nabi. Shalihun(orangorang yang saleh).Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. SayyidMuhyiddin r." 4. maqam qurbah ada di atas maqamshiddiqah dan di bawah maqam kenabian yang membawa syariat.a. Syuhada' (orang-orang yang syahid). Kedudukan (Afrad) dimata Allah lebih rendah dibanding maaam kenabian yang membawasyariat dan berada di atas maaam shiddiaah. Allah menganugerahkan'kesaksian' kepada mereka. Jadi. Kedudukan merekamenakjubkan dan keadaan mereka aneh. Shadiq. Para malaikat danorang-orang yang berilmu juga menyatakan hal itu (QS Ah 'Imran [3]:18). atau Syahid. 5. Mereka adalah saksi-saksi yangdimaksud dalam ayat tersebut. karena Abu Bakar adalah temanyang meyakini kebenarannya dan tepercaya. Setiap nabi adalah orang yang saleh dan ia mengakusebagai orang yang saleh sekaligus nabi Tingkatan ini merupakantingkatan khusus dalam kenabian.ia telah berdustadan kafir terhadap apa yang dibawa oleh orang jujur yaituRasulullah Saw. padatingkat keempat. maqam Syahid berada di atasmaqam Shiddiq dari segi ilmu. sedangkan tauhid seorangShiddiq disebabkan oleh iman. yang menegakkan keadilan. Hal ini ditunjukkandengan adanya rahasia yang diukirkan pada hati Abu Bakar yangkarenanya para Shiddiq dimuliakan. "Maqam yang telah kami tetapkan berada diantara maqam kenabian yang membawa syariat dan maaam shiddiaah. Allah menganugerahkan kesalehan kepadamereka dan menempatkan kedudukan mereka setelah Syuhada. berkata. Nur seorang Shiddiq lebihsempurna daripada nur seorang Syahid. Allah mengumpulkan mereka dengan para malaikat dalammenegakkan kesaksian.

dan kenabiannya. Allahmenganugerahi mereka islam. "Orang mukmin adalah orang yangtetangganya aman dari kejelekannya. Kesalehan seperti inilahyang disukai para nabi. Muslimun wa Muslimat (orang-orang muslim). makabatallah kedudukannya sebagai orang saleh. kesaksian. maupun keyakinan. sempurnakanlah bagi kami cahaya kamidan ampunilah kami" (QS Al-Tahrim [66]: 8). bersabda. Kata "lidah" disebutkan karenaterkadang lidah lebih menyakitkan daripada tindakan. Jadi. Jadi. setiap orang yang tidak ada cacatdalam keyakinan. Rasulullah Saw. Maksud "cahaya" di siniadalah amal saleh mereka di dunia di hadapan Allah.dimulai sebelum mereka. esensi iman adalah keyakinan. sambil merekamengatakan: "Ya Tuhan kami. Apabila ada cacat." Makna "tangan" di sini adalah kekuasaan. Sedang cahaya merekabersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. seorang hambayang berserah diri kepada segala kewajiban. Rasulullah Saw. Oleh karena itu. Rasulullah Saw. bukan yang lain.Sedangkan makna iman dalam perkataan dan perbuatan didasarkan padasyariat. "Seorangmuslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslimlainnya. Orang-orang saleh adalahorang-orang yang tidak mempunyai cacat dalam perbuatan dan keimananmereka kepada apa yang berasal dari Allah. Mukminun wa Mukminat (orang-orang mukmin). Apabila ada sedikit syarat yang tidakterpenuhi. syarat. perbuatan." Dalam kedua . Allahberfirman mengenai orang-orang mukmin. artinyakekuasaan yang dimiliki seorang muslim tidak mendorongnya untukmelakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam atau menentanghukum Allah terhadap muslim lainnya. orang mukmin adalah orang yangperkataan dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diyakininyatentang perkataan dan perbuatan itu. dan kaidahAllah disebut muslim. juga bersabda. baik dalam perkataan. yaitu ketundukan secara khusus kepadaapa yang berasal dari Allah. kecuali jika ia menjagadiri dari menyakiti muslim lainnya. bukan secara bahasa. bersabda. 6.Menurut etimologi bahasa dan syariat. Jadi." Dalam hadislain. 7. maka ia termasuk orangyang saleh. Allah menganugerahimereka iman.tidak menganggap seseorang sebagai muslim. maka ia bukan Muslim. Nabi Saw. "Orang mukmin adalah orang yangdipercaya manusia untuk menjaga harta dan jiwa mereka. Mereka adalahorang-orang yang dijanjikan Allah akan mendapat ampunan dan pahalayang besar.

'Siapa yang inginbersedekah untuk mendapatkan ridha Allah/ Ada seorang laki-lakimembuka tempat uang berisi dirham yang dimilikinya.Sedangkan dalam hadis tentang orang muslim sebelumnya.Artinya.hadis tersebut. Peliharalahsegala shalatmu.Rasulullah tidak menyebutkan "manusia" dan "tetangga" yang mukminatau muslim. meyakini hal-hal gaibtanpa keraguan seperti menyaksikannya secara langsung. maka iatermasuk golongan mukmin. yakni menaati semua perintah Allahdan menjauhi semua laranganNya. Rasulullahmenyebutkan bahwa orang muslim adalah orang yang lidah dantangannya tidak menyakiti "muslim lainnya". Dalam ayat lain. Kalau ia mempunyainya. 'Wahai Fulan. tetapi menyebutkannya secara umum tanpa batasan.sehingga mereka mempercayakan harta. bukan manusia secaraumum Kita tahu bahwa iman mempunyai sifat khusus yaitu pembenaransecara taklid tanpa ada dahi sehingga bisa dibedakan antara imandan ilmu. Kalau duatanda tersebut tidak ada dalam diri seseorang.iman yang ada dalam diri seorang mukmin mempengaruhi semua orang. Berdirilah karenaAllah (dalam shalatmu) dengan khusyu' (QS Al-Baqarah [2]: 238). bahwa pengertian mukmin secara terminologis adalahorang yang menempuh jalan Allah berdasarkan syariat Seorang mukminmemiliki dua tanda dalam dirinya.saya bertemu seorang pengemis dan di sisi saya ada seorang hambayang saleh bernama Al-Hajj Madur Yusuf al-Astaji. Tanda kedua. maka ia tidaktermasuk golongan orang mukmin sebagaimana yang telah kamisebutkan. jiwa dan keluarga merekasecara penuh kepadanya tanpa kekhawatiran sedikit pun. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. seorang darigolongan umiyyin yang mempergunakan seluruh hidupnya untukberibadah kepada Allah. Tanda pertama. dan (peliharalah) shalat wustha. lalu memberikannya kepada sipengemis. "Suatu hari. Qanitun wa Qanitat (orang-orang yang taat kepada Allah). tahukah kau mengapa lelaki itumemilih-milih dirham yang akan diberikannya kepada si . jadilah orang-orang yang taat. memilihbeberapa dirham pecahan kecil. AlHajj Madur memperhatikan lelaki itu. Pengemis itu berkata. Allahmenganugerahi mereka kepatuhan. 8. Semua itumerupakan bukti bahwa ia termasuk orang-orang mukmin. lalu berkatakepada saya. Perlu diketahui.(QS Al-Ahzab [33]: 35) Sayyid Muhyiddin bercerita. Allahberfirman. Allah berfirman.

Engkau Maha Penyayang di antara yangpenyayang. 'Ia adalah orang yangsaleh di sisi Allah. maka nilai dari apa yang disedekahkannyakarena Allah itu tergantung kepada Allah. Ketika datang cobaan dan bahaya.ketika memohon kepada Allah untuk menghilangkan derita yangdialaminya. Dalam doa ini. bukankarena mengharapkan ganjaran dan pahala yang dijanjikan Allah bagiorang yang taat kepada-Nya. Nabi Ayyub mengadukan penyakitnya kepadaAllah dengan berkata." Akan tetapi menurut kami. Shabirun wa Shabirat (orang-orang yang sabar).Sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahalanyatanpa batas (QS Al-Zumar [39]: 10). 'Tidak. sehingga Allah juga melimpahkan pahala tanpa batas waktuatas perbuatan mereka. Ya Tuhanku. Sebagaimana mereka mengikat diri untukselalu mengerjakan perintah Allah. Kesabaran mereka tak terbatas waktu dan menyeluruh di setiap tempatyang menuntut mereka sabar. syafaat. Shadiqun wa Shadiqat (orang-orang yang benar dan jujur). Adapun ganjaran yang diterima seorangaanil tergantung pada apa yang mendorongnya untuk taat kepadaAllah. mereka juga mengikat diri untukselalu meninggalkan larangan-Nya.s. sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit danEngkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara yang penyayang(QS Al-Anbiya' [21]: 83). bukan pada keadaan yang mengharuskannya untuk taat. Ayyub mengungkapkan sebab-sebabpenderitaannya dan mengadukannya kepada Tuhan agar menghilangkanderita yang menimpanya. salah satu syarat orang yang amit (patuh)kepada Allah adalah ia menaati Allah karena ia hamba Allah.Allah berfirman. (QS Al-Ahzab [33]: 23) 10. Orang-orang yang menepati apa yang telah merekajanjikan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yangmemenjarakan diri kepada Allah untuk selalu menaati-Nya tanpa bataswaktu.dan bantuan kepada selain Allah. Kesabaran mereka tidak ternodaoleh rasa sakit yang menyebabkan mereka mengadu kepada Allah agarmelenyapkan cobaan itu.mereka juga manahan diri untuk tidak meminta pertolongan. Tidakkah kalian lihat Nabi Ayyub a. Tuhan . Allahmenganugerahi mereka kejujuran dalam ucapan dan keadaan mereka.' Al-Hajj lalu berkata. sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. sebab ia bersedekah kepada si pengemis karenamengharap ridha Allah. 9.pengemis?'Saya menjawab. Allahmenganugerahi mereka kesabaran.

"Allah telah membuatku lapar.jika seorang hamba tidak memohon kepada-Nya untuk menghilangkanpenderitaannya. Ia rela dengan ketentuan Allah dan memohonkepada-Nya untuk menghilangkan penderitaan yang sudah digariskanoleh-Nya itu.Mereka dikaruniai kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah. berjalan lurus menuju Allah. Dialah sebaik-baik hamba. dan berbuat baik. meskipun ia memperoleh kekuatan dan kesabaran. .Orang-orang seperti ini adalah orang-orang sabar yang dipuji olehAllah. Khasyi'un wa Khasyi'at (orang-orang yang selalu khusyuk). Ada seorang sayyid menangis karena lapar. termasuk akhlak yang buruk terhadap Allah."Seorang yang 'arif. padahal Dia sungguh-sungguh memuji Ayyub. Allah jugamenguji kesabaran Ayyub dalam firman-Nya.ia tetap merasa lemah. beribadah.Kekua-saan Allah tampak dalam hati mereka di dunia. maka Allah tidak akan memuji Ayyub sebagai orang yangsabar. Bila doa yang dipanjatkan Ayyub kepada Allah agar kemalangandan cobaan itu hilang bertentangan dengan kesabaran yangdisyariatkan. Sikap seperti ini initidak berlawanan dengan rasa ridha terhadap qaadha (ketentuan Allah sebelum jaman azali).mengabulkan doanya dan menghilangkanpenderitaan itu. Sesungguhnya dia amattaat kepada Tuhannya (QS Shad [38]: 44). sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Ayyub kembalikepada Allah dalam menghadapi cobaan-Nya. Bahkan menurut kami. Artinya." Ini adalah ucapanorang yang mengetahui Allah. sehingga ia menjadi orang yang ridha dan sabar. Allah juga memuji ibadahAyyub. sehingga aku menangis. maka ia memohon kepada Allah untukmelenyapkan penderitaannya atau menjaganya agar tidak berburuksangka terhadap penderitaan yang menimpanya. karena cobaan berupa penderitaanmengarah pada qadha. "Kamusiapa? Apakah kamu menangis karena lapar?" Ia menjawab. Lalu ia ditanya. karena semuakekuatan adalah milik Allah. Seorang 'arif (yang mengetahui dan mengenal Allah)berkata. Kami dapati dia (Ayyub)seorang yang sabar. "Allahtelah membuatku lapar sehingga aku menangis. karena sikap seperti itu mengandung kesenanganmelawan kekuasaan ilahiah dengan kesabaran dan kekuatan yangdiperolehnya. Maka Kamipun mengabulkan permohonannya (QS Al-Anbiya' [21]: 84). 11. sertamengenal diri dan Tuhannya.

Allah berfirman. Mutashaddiqun wa Mutashaddiqat (orang-orang yang sukabersedekah).Mereka terdiri dari dua tingkatan.12. ingatlah kamu kepada-Ku. Mereka dianugerahi penjagaan ilahiyah. Mereka selalu bertaubatkepada Allah dari potensi mukhalafah (kemungkinan untuk menentangAllah) yang ada dalam diri manusia. "Barangsiapa mendekat kepada-Ku sejengkal. Perintah Allahada yang wajib dan ada yang sunnah. 13. niscaya Allahmengasihmu (QS Ali Tiruan [3]: 31). karena itu orang yang selalu berzikir memiliki derajatdi atas maqam lainnya. Katakanlah hai Muhammad: "Jikakamu benar-benar mencintai Allah."Barangsiapa mengingat-Ku dalam dirinya.Orang-orang yang . maka Aku akan mendekatinya sehasta. dan yang awam yaitu yangselalu memelihara aturan-aturan Allah. niscaya Aku ingat pula kepadamu (QSAl-Baqarah [2]: 152). karena merekaselalu mendermakan karunia Allah kepada makhluk Allah yangmembutuhkannya. Dalam sehari." Dalamhadis qudsi lain Allah berfirman. Allah menjadikan makhluk miskin agar merekamembutuhkan-Nya. bisa seribu kalimereka bertobat kepada Allah dari potensi mukhalafah ini. Allah menganugerahi mereka kedermawanan. Dzakirun wa Dzakirat (orang-orang yang banyak berzikir)."Firman-Nya yang lain menyatakan. 15. Allahmenganugerahi mereka ilham zikir agar senantiasa ingat kepada Allahsehingga Allah pun selalu mengingat mereka. Dalam hadis qudsi Allah berfirman. Barangsiapa mengingat-Ku dalam seluruhzikirnya. Allahmenganugerahi mereka kemampuan bertobat dalam segala hal atau dalamsatu hal yang berlaku dalam segala maqam. 16. 14 Hafizhun wa Hafizhat (orang-orang yang selalu menjagaaturan-aturan Allah). niscaya aku juga mengingatnya lebih dari itu. ikutilah aku. Karenaitu. Zikir adalah maqam yangtertinggi.sehingga mereka senantiasa menjaga hal-hal yang harus mereka jaga. yang khusus (elit spiritual)yaitu yang selalu menjaga kemaluan mereka. Shaimun wa Shaimat (orang-orang yang selalu berpuasa). Allahmenganugerahi mereka kemampuan menahan diri dari segala sesuatuyang menyebabkan mereka mulia di sisi Allah. Allah memerintahkanmereka untuk menahan diri dan anggota badan mereka. Taibun wa Taibat (orang-orang yang selalu bertobat). niscaya Aku jugamengingatnya dalam diri-Ku.

karenashalat adalah jalan masuk untuk bermunajat kepada Tuhan.bertobat adalah kekasih Allah berdasarkan nashAl-Qur'an yang pasti benar. Dan kepada Allah-lah kembalinya segala urusan (QSAl-Hajj [22]: 41). 19. Rasulullah Saw. Al-Hamidun wa al-Hamidat yang dipuji oleh Allah dalamAl-QurNan adalah orang-orang yang selalu memperhatikan tujuansegala perbuatan sejak awal. Mutathahhirun wa Mutathahhirat (orang-orang yang selalumenyucikan diri). yaitu sifat yang difirmankan Allah. dan Allah berfirman. Tidak ada kebatilan dalam Al-Qur'anbaik di depan maupun di belakangnya. yang diturunkan dari TuhanYang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Penyucian diri mereka bersifathakiki. 18. penempuh jalan ini. yakni orang-orang yang berjihad dijalanAllah (Mujahidun). adalahhamba-hamba Allah yang menjadi wali Mereka menyucikan diri darisegala sifat yang menghalanginya untuk masuk menuju Tuhannya. karenamereka selalu menyucikan diri. Hamidun wa Hamidat (orang-orang yang selalu memuji Allah). tidak kepada selain-Nya. bisa dilakukan olehseluruh makhluk. yang memujiAllah. yang menyuruhberbuat ma'ruf dan mencegah . Segalapuji hanya milik Allah.Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk selalu memuji-Nya. Mereka adalah orang-orang yang memuji penyak-sian merekaakan Allah dalam segenap pengungkapan diri-Nya (syuhud) melaluilisan kebenaran. Orang-orang yang menyucikan diri. disyariatkan bersuci sebelum menunaikan shalat. yang beribadah. yang mengembara. yang sujud. yang rukuk. maka sejak awal mereka telahmenentukan bahwa segala pujian yang mereka lakukan kembali kepadaAllah. Mereka ituadalah orang-orang yang bertobat. Olehkarena itu. baik yang dipujinyaitu Allah maupun sesama makhluk. Samun (orang-orang yang mengadakanpengembaraan spiritual).Allah berfirman. "Perjalanan umatkuadalah berjihad di jalan Allah. tidak sekedar tindakan praktis bersua. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yangbertobat dan orangorang yang menyucikan diri (QS Al-Baqarah [2]:222). bersabda. baik ia ahlullah maupun bukan. Orang yang selalu memuji Allah adalah orang yangberpandangan bahwa pujian bersifat universal. karena pada hakikatnya seluruhpujian akan kembali kepada Allah. (QS Fushshilat[41]:42) 17.Mereka adalah orang-orang yang memperoleh hasil dari perbuatannya. bagaimana pun adanya. Allah menganugerahi mereka kesucian.

meskipun ia masih muda karena sejakusianya belum mencapai baligh. Oleh karena itu. ia telah memutuskan untuk beribadahkepada Allah dan tetap istiqamah dalam keadaan seperti itu sampaiwafat. SayyidMuhyiddin menjelaskan. jika selalu ada orang yang berzikir. Jika di suatu daerah. lembah-lembah yang dalam. dalam artian menegakkan kalimat Allah ditempat-tempat orang yang menyembah selain Allah. dengan syarat harus memperingatkanmasyarakat daerah tersebut untuk mengingat kepada Allah.berbuat mungkar. sebagai bakti mereka kepada orang-orang yang ada di sana. "Saya pernah bertemu dengan salah seorangtokoh mereka. Ahmad bin Humam al-Syiqaq diAndalusia adalah seorang pemuda yang menetap di daerah musuh dantermasuk pemuka golongan ini.Perjalanan untuk berjihad di suatu daerah lebih utama daripadaperjalanan untuk selain jihad. Saihun adalahadalah orang-orang yang suka berbuat baik dan mengutamakan hakorang lain. orang-orangyang memperoleh ma'rifatullah mengetahui bahwa bumi tumbuh danberkembang karena selalu berzikir kepada Allah. Mereka melihat bumi ini tidak pernah sepi dariorangorang yang berzikir kepada Allah. Raki'un wa Raki'at (orang-orang yang selalu rukuk).Mereka juga mewajibkan diri berjihad di daerah kafir yang tidakmenyembah Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu (QSAl-Taubah [9]: 112). pegunungan. tidak ada orang yangkafir dan tidak ada orang yang berzikir. Oleh karena itu. Ia telah mengembara didaerah-daerah kafir selama 20 tahun. Dalamkitab-Nya yang mulia (QS Al-Taubah [9]: 112). itu lebih sedikitkesedihan dan kesulitannya dibanding daerah yang menyembah selainAllah dan kafir kepada-Nya yang disebut daerah musyrik dan kafir. Yusuf Maghawari Al-Jala.pantai-pantai. Nabi menetapkan jihad sebagaiperjalanan umat Islam. Kerusakan peradaban tidakakan terjadi di bumi. dan padangrumput. Karenamengingat Allah dalam berjihad lebih utama daripada bertemu musuhdan menyerangnya. dan yang memeliharahukum-hukum Allah. Pengembaraan di bumi ini dilakukan untukmengambil pelajaran dari bekas-bekas peninggalan masa lalu danumat-umat terdahulu yang telah musnah. Sebagianorang 'arif mewajibkan diri untuk mengembara ke padang-padang pasiryang belum dijamah kecuali oleh orang-orang seperti mereka." 20. Allah menyifatimereka sebagai orang-orang yang selalu . mereka itulah para Saihun.

Allah berfirman. Sujud dilakukan untuk bersatu dan menyaksikan AllahSwt. mendekat kepadaAllah dengan penuh penghormatan. Oleh karena itu. agar ia semakin mendekat kepada-Nya. Sebagaimanadifirmankan Allah dalam hadis qudsi. karena berarti iamelaksanakan perintah tuannya berdasarkan penyingkapanspiritual. Dansucikanlah rumah-Ku ini untuk orang-orang yang tawaf. Allahmenganugerahi mereka kemampuan untuk selalu mengajak kepada yangma'ruf atau mengajak kepada Allah. suatu hal untuk mendekatkan diri kepada Allah danmerupakan sifat orang-orang yang selalu mendekatkan dirikepada-Nya.mendekatlah. Untuk memberitahukan bahwa bahwa Allah telah menyaksikanorang yang sujud kepada-Nya di hadapan-Nya.Sebagaimana seorang raja berkata kepada seseorang yang menghadapnyalalu mendekatinya sambil berlutut di hadapannya. yakni selalu tundukdan merendahkan diri kepada Allah. Dan sujudlah dan mendekatlah(kepada Tuhan) (QS Al-'Alaq [96]: 19). secara langsung. Inilah sujudnya orang-orang 'arif yang telah disediakan bagi merekadan orang-orang seperti mereka rumah Allah (ka'bah). "Barangsiapa mendekatkepada-Ku satu jengkal.Mendekatlah. ketundukan. Allah menganugerahimereka ketundukan hati. .rukuk. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamutermasuk orang-orang yang bersujud. baik di dunia maupundi akhirat.Amirun bi al-Ma'ruf (orang-orang yang selalu menyuruh kepada yangma'ruf (yang dikenal/diketahui/diakui. serta orang-orang yang rukuk dansujud (OS AlHajj [22]: 26). Dia berkata. maka Aku akan mendekat kepadanya satuhasta. Jadifirman Allah di atas mengandung makna "mendekatlah dalam keadaansujud". sebagaimanayang dinyatakan dalam perintah Allah kepada Nabi Muhammad. (QS Al-Hijr [15]: 98) 22. Maksudnya." Jadi. Sajidun (orang-orang yang selalu sujud). 21. orang-orang yang beribadah. Allah berkata kepadaNabi Saw." sampai posisinya sangat dekat dengan raja. Mereka tidak sombong. Dalam ayat lain. kebajikan). "Mendekatlah. Tidak ada perbedaan antaramengajak kepada yang ma'ruf dan mengajak kepada Allah. dan penyerahan diri. karena Allahadalah ma'ruf dan tak seorang pun mengingkari hal ini. Allahberfirman. mendekatnya seorang hamba kepada Tuhan yang dilakukankarena perintah-Nya merupakan ketaatan dan penghormatannya yangpaling besar dan sempurna kepada Tuhan.

pengiba. Ibrahima. dan aliran pemikiran sepakat bahwa Allah adalahma'ruf. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorangyang penyantun. meskipunia mampu menghancurkan mereka dengan berdoa kepada Allah. Danorang-orang musyrik itu berkata.a. Sifat santun dan iba itu membuat mrahim iba terhadapkaumnya yang menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri. AlMunkar adalah berhala-berhala(sesuatu yang dianggap sebagai sekutu Allah) yang dijadikansesembahan oleh orang-orang musyrik karena ketidaktahuan mereka danmereka mengingkari tauhid ilahiyah.syirik itu tidak berdasar sama sekali. Karenanya orang yang berdustaatau mendustakan disebut juga munkir (orang yang ingkar). Rasulullah Saw. Jadi.Mereka berada dalam tingkatan yang paling tinggi dalam menyuruhberbuat baik. Awwahun (orang-orang yang mudah iba).menjelaskan. Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk selalumencegah dari yang munkar. 24. Segala seruan kepada yang ma'ruf termasuk dalamketegori ini 23. "Kami tidak menyembahberhala-berhala). agama. meskipun mereka itu musyrik. seorang pengumpul buah zaitun dari Andalusia bernama YasminMasannah. Nahun 'an al-munkar (orang-orang yang selalu mencegah dari yangmu tikar). Allahmenganugerahi mereka kemurahan hati. Semuakepercayaan." niscaya mereka akan menjawab:"Allah. maka iaakan mengenal Tuhannya. Sayyid Muhyiddin r. Allah menganugerahi golongan ini perasaan mudah ibaterhadap apa yang mereka temui.maka ia bermurah hati dan tidak segera menghukum mereka. "Saya bertemu dengan seorang perempuan dari kalanganmereka. padahal ia mampu melakukannya dantidak ada yang menghalanginya. "Siapa mengenal dirinya. 25. berarti ia mengajak kepada yang ma'ruf." (QS Al-Zumar [39]: 38). .Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakahyang menciptakan langit dan bumi. dan suka kembali kepada Allah (QS Hud[11]: 75).s. Hulama' (orang-orang yang murah hati/penyantun). Tergesa-gesa menghukum suatu tindakkejahatan menunjukkan rasa jemu dan tidak sabar. dalam firman-Nya. yaitu sikap tidak tergesa-gesamenghukum suatu tindak kejahatan.. bersabda. Allah memuji kekasih-Nya. melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepadaAllah dengan sedekat-dekatnya (QS Al-Zumar [39]: 3). Barangsiapamengajak kepada Allah." karena Tuhan itu ma'ruf.

mereka bukan tentara Allah meskipun mereka mukmin. Allah menjadikan merekasebagai pilihan. takut kepada Allah. sebagaimana dinyatakandalam firman-Nya. Ibrahim berharapmereka nantinya akan beriman dan memahami kaumnya. Orang-orang pilihan adalah orangyang ilmunya tentang Allah melebihi orang lain. Allah berfirman. yang tidak memahami kaumnya dan tidak bermurah hatikepada mereka. Mukhbitun (orang-orang yang terpilih).setiap orang yang mampu melawan musuh dengan senjata yangdimilikinya. yang dicapaimelalui jalan khusus yang hanya diketahui oleh orangorang sepertimereka. yang memilikikemampuan mengalahkan dan menguasai musuh. (QS Al-Shaff [61]: 14). (QS Nuh [71]: 27) 26. Mereka adalahorang-orang terpilih (QS Al-Taubah [9]: 89). lalu mereka menjadiorang-orang yang menang. 28.Sesungguhnya mereka di sisi Kami benar-benar termasuk orang-orangpilihan yang baik (QS Shad [38]: 47). Dalam arti hias. Maka kami berikan kekuatan kepada orangorangyang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Berbeda denganNabi Nuh a. Tentara-tentara yangbertakwa. seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Di antara mereka ada yang ahli ibnu dan imanserta mampu menampakkan hal-hal luar biasa (karamah) sebagai buktimaaam mereka. Sedangkan orang-orang mukminyang tidak mempunyai hal-hal luar luar biasa untuk melawan musuh. Awwabun (orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah). sebagaimanadinyatakan dalam firman Allah. sebagaimana tersirat dalam ucapannya. Mereka mampu mengalahkanmusuh karena kekuatan yang diberikan Allah. pemalu. berarti ia termasuk tentara Allah Swt. Sesungguhnya tentara Kami itulahyang pasti menang (QS AlShaffat [37]: 173). Tentara-tentara Allah yang mampu mengalahkan musuh. orang-orang muslimyang menjadi tentara-tentara Allah. selalu waspada. 27. danmembutuhkan Allah. Ibrahim disebut sebagai orang yang halim (penyantunsehingga tidak tergesa-gesa menghukum mereka). Sesungguhnyajika Engkau biarkan mereka tinggal. Mereka melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmereka dengan halhal luar biasa. sabar. Allahmenganugerahi . contohnya. niscaya mereka akan menyesatkanhamba-hamba-Mu dan hanya akan melahirkan anak-anak yang berbuatmaksiat dan kafir.s.Olehkarena itu. yaitu orang-orang yangpaling utama di antara yang lain.

belakang. Awwabunadalah orang yang kembali kepada Allah dari segala arah tempatIblis mendatangi manusia dari depan. hati mereka merasa tenteram. 30. (QS Al-A'raf[7]: 201) 32. Muhajirun wa Muhajirat (orang-orang yang berhijrah). agar hatiku tenang (QSAl-Baqarah [2]: 260). makaketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. 29. sebagaimana dinyatakandalam firman Allah. Dan berilah kabargembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. mereka ingat kepada Allah. Allahmenganugerahi mereka .merendahkan diri di hadapan Yang Maha Meninggikan Derajat dantunduk kepada kemuliaan-Nya. Inilah sifat-sifat al-Mukhbitun. Mereka adalah orang-orang yang diberikabar gembira oleh Allah melalui Nabi-Nya. berkata.orang-orang yang mendirikan sembahyang.s. Allahmenganugerahi mereka ketundukan dan kepatuhan yakni ketenangan. Mukhbitun (orang-orang yang runduk dan patuh). Allah memerintahkan mereka untukselalu kembali kepada-Nya disertai persaksian bahwa merekabenar-benar telah kembali kepada-Nya.Nabi Ibrahim a.orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. kanan. Ini adalah salah satusifat khusus orang-orang yang bertakwa. Munibun (orang-orang yang selalu kembali kepada Allah). Mubshirun.mereka kemampuan untuk selalu bertobat kepada-Nya disegala keadaan. Allahmenganugerahi mereka kemampuan untuk selalu kembali kepada AllahSwt. seperti dinyatakan dalam firman-Nya. mempercayai Allah. maksudnya agar ia lega. Sesungguhnya Dia Maha Pengampunbagi orang-orang yang bertobat (QS AlIsra [17]: 25). Akan tetapi. Orang-orang yang selalu kembalikepada Allah adalah orang-orang yang mengembali kan segala sesuatu kepada Allah. Yaituorang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Allah menganugerahi mereka kemampuan melihatkesalahan-kesalahan mereka dengan mata hati.. Sesungguhnya Ibrahim itubenar-benar seorang yang penyantun lagi pengiba dan suka kembalikepada Allah (QS Hud [11]: 75). tunduk. 31. dan orang-orang yangmenafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada mereka(QS Al-Hajj [22]: 34-35). dan tenang dibumi ini Al-Mukhbitun adalah hamba-hamba Allah yang merasa tenangkarena Allah. dan kiriMereka mengembalikan semua itu kepada Allah sejak awal sampaiakhir. Allah berfirman. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bilamereka ditimpa was-was dari setan.

maka mereka mengalihkan kehati-hatian tersebutmenjadi rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah. Mereka adalah orang-orang yangmampu melihat rahasia-rahasia ilahiyah yang tersembunyi . Allah berfirman. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Orang-orang yang dianugerahi Allah kemampuan untuk selalumenepati janji (Wafi). jika Allah menenangkan hati mereka dengan adanya kabargembira bagi mereka. Allahmenganugerahi mereka kehati-hatian karena selalu takut kepadaTuhan. maka Allah akan memberinya pahalayang besar (QS Al-Fath [48]: 10. AlMuhajir adalah orang yang meninggalkan apayang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa keluar darirumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya.kemampuan untuk berhijrah yang diilhamkan dandifahamkan kepada mereka." Allah berfirman. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian (QS Al-Ra'd {13]: 20). Menepati janji adalahsalah satu sifat khusus ahlullah (kaum Allah) dan barangsiapamelaksanakan segala yang diperintahkan Allah kepadanya dengansempurna atau bahkan lebih. "Aku takutkepadanya. maka aku berhati-hati terhadapnya. Danorang-orang yang menepati jmji apabila ia berjanji (QS Al-Baqarah[2]: 177). maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah (QSAl-Nisa' [4]: 100). Musyfiaun (orang-orang yang selalu berhati-hati). Orang sering berkata. sepertikasih-sayang para rasul kepada umatnya. Para wahyang selalu berhati-hati adalah wah yang takut dirinya akanberubah. Maksudnya. 33. Dan barangsiapa selalumenepati janjinya kepada Allah. Allah berfirman. maka ia termasuk orang yang menepatidan menyempurnakan janji. Dan Ibrahim yang selalumenyempurnakan janji (QS Al-Najm [53]: 37). mereka berhati-hati terhadapsiksa Tuhan. Mereka adalahorang-orang yang tidak pernah ingkar janji. 34. seperti dinyatakan dalam firman-Nya.Orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan-Nya. tidak merasa aman dari datangnya siksa itu. Sesungguhnyaorang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka(QS Al-Mukminun [23]: 57). Karena sesungguhnyamanusia tidak dapat merasa aman dari datangnya azab Tuhan (QSAl-Ma'arij [70]: 26-27).kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yangdituju).

Para malaikat itutakut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka danmelaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. maka mereka membenci sifat atau perbuatanorang itu. Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dariperingatan Kami (QS AlNajm [53]: 29). Orang-orang yang menghindari sesuatu karena perintahAllah. Allah menganugerahi mereka kemampuan untukmenghindari segala hal yang tidak berguna. atau lebih dari itu yakni dengan berbuat baik kepadamereka. Allah berfirman. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Mereka menyambung talisilaturahmi dengan orang-orang mukmin yang dikucilkan karena pernahmelakukan kejahatan.Barangsiapamenunaikan semua yang dibebankan Allah kepada-nya dan mampu melihatpengetahuan-pengetahuan yang disembunyikan Allah dari manusiakebanyakan. jika kamu benar-benar orang yang beriman (QS Ali 'Imran[3]: 175). Takutlahkepada-Ku.atau takut karena mengikuti perintah-Nya. kecuali jika Allah memerintahkan merekauntuk menjauhi seseorang. Washilun (orang-orang yang selalu menyambung talisilaturrahmi). dialah Wafi. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dariperbuatan dan perkataan yang tidak berguna (QS Al-Mukminun [23]:3). Orang-orangyang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah supayadihubungkan (QS Al-Ra'd [13]: 21). Allah menolong mereka untuk selalu menyambung talisilaturrahmi. Mereka tidak memutus tali silaturrahmi denganseorang pun makhluk Allah. bukan orangnya. Allah memuji sifat mereka dalam firman-Nya. 35. Khaifun (orang-orang yang takut kepadaAllah). mereka meniru sifat para malaikat. Mereka takut kepada hisab yang buruk (QS Al-Ra'd[13]: 21). sebagaimana dinyatakandalam firman-Nya. dan tidak menghukum kejahatan mereka yang telah dimaafkandan dilupakan. (QSAl-Nahl [16]: 50) 37. . Apabila mereka takut.seperti yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Mereka takutkepada suatu hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang (QSAl-Nur [24]: 37). 36. Allah menganugerahi mereka rasa takut kepada-Nya. minimal dengan mengucapkan salam kepadamereka.

5. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yangmengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. 2. 4. 3. 3. Allahmenganugerahi mereka kemuliaan jiwa.Artinya. mereka laluisaja dengan menjaga kehormatan dirinya (QS Al-Furqan [25]: 72). PERINGKAT IMAN Iman Taqlid Iman Ilmu Iman Ayan Iman Haq Iman Hakekat PERINGKAT IMAN Iman antara satu orang dengan seorang yang lain tidak sama. 2010-12-13 12:53 — admin Table of contents [hide] 1. tidak ternodai danterpengaruh sedikit pun oleh perbuatan orang-orang itu. Iman Taqlid Iman Ilmu Iman 'Ayan Iman Hak Iman Hakikat Iman Taqlid . 4. 2. 5. mereka tidak memperhatikannya. Ulama Islam telah membagi iman menjadi 5 peringkat : 1. danmelewatinya begitu saja tanpa menoleh dengan tetap menjagakemuliaan dirinya.38 Kurama' (orang-orang yang mulia). === sekian === Lima Peringkat Iman Mon. sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. 6.

Mereka yang beragama Islam karena secara kebetulan dilahirkan dari ibu dan bapak yang beragama Islam. Ada ulama yang mengatakan iman taqlid bagi orang seperti itu. Iman Ilmu . Menurut dalil yang paling jelas. Segala amal ibadah orang yang beriman taqlid tertolak dan tidak mendapat pahala di sisi Allah. "Saya mendengar orang berkata ada. 5. adalah orang-orang yang beriman taqlid. juga tidak sanggup berhadapan dengan ujian. Mayoritas umat Islam hari ini. maka saya pun mengatakan ada". Tetapi Allah memberi maaf kepada orang yang terlalu bodoh. yaitu orang yang beriman dengan semua rukun iman tetapi hanya ikut-ikutan saja. baik berpangkat atau tidak. bodoh atau bijak. seluruh amalannya tidak akan diterima. Mereka lebih mahir tentang bentuk bumi yang sulit dan rumit daripasa suasana kiamat yang dahsyat. Mereka lebih tahu tentang anatomi seekor kuman yang sangat kecil. miskin atau kaya. daripada Allah Yang Maha Besar. 2. Sifat orang yang beriman taqlid terhadap agama Islam seperti daun kering yang ditiup angin kesana-kemari. Mereka lebih yakin dengan teori sains daripada janji-janji Allah yang terkandung dalam Al Quran dan Hadist. dia tidak memiliki dalil 'aqli maupun naqli (dalil akal atau dalil Al Quran) untuk membuktikan keyakinannya pada rukun iman. Sandaran keyakinannya pada orang lain. 4. 3. Mereka tidak dapat mengawal keyakinan nafsu yang liar. Dia tidak memiliki alasan yang kuat mengapa ia beriman. dengan syarat keyakinannya masih jazam. walaupun telah belajar sungguh-sungguh tapi masih tidak dapat. maka mati sebagai orang kafir dan kekal di dalam Neraka. Bila iman seseorang ini tidak diterima. prinsip Islamnya tidak kukuh. Kalau ditanya. "Apa bukti wujudnya Allah ?" Dia hanya mampu menjawab. Pegangan Islamnya tidak kuat. Iman Taqlid adalah iman ikut-ikutan. Kalau orang ini mati dalam keadaan taqlid tanpa berniat menuntut ilmu dan menambah iman.1. iman taqlid ini tidak sah. Keyakinan mereka kepada Allah hanya karena kebiasaan sejak lahir.

Kesemua sifat Allah dan Rasul yang berjumlah 50 itu diyakini dan difahami sungguhsungguh. 4 Sifat yang mustahil bagi Rasul dan satu sifat 20 Sifat yang mustahil bagi Allah dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli secara ijmali. Ilmu minimal yang mesti dimiliki oleh seseorang yang membolehkan berada di taraf iman ilmu adalah : 1. 20 Sifat yang wajib bagi Allah dengan dalil-dalil 'aqli (akal) dan naqli (Al Quran) secara ijmali (ringkas. Imannya serta keyakinannya berasas dan kuat bertunjang pada akalnya. Mereka tidak takut pada Allah dan mudah berbuat durhaka pada Allah. yaitu seorang yang telah mempelajari tentang Allah. Mereka tidak takut dengan ayat Allah yang berbunyi : "Wahai orang-orang yang beriman. 3. hari kiamat dan lain-lain yang diwajibkan mengimaninya. memahami dan menyakininya maka orang ini dikatakan beriman ilmu. tidak mudah goyang dan terpengaruh dengan faham dan ideologi selain Islam. jangan kamu perkatakan apa yang tidak kamu lakukan. Mereka hanya mampu mengatakan Islam tapi tidak mampu berbuat atau 6. 1 Sifat yang mubah (boleh) bagi Allah dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli secara yang boleh bagi Rasul dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli secara ijmali. Sifat-sifat orang yang beriman ilmu ialah : 1. 4. kitab-kitab. 4 Sifat yang wajib bagi Rasul. mereka tidak kuat melawan hawa nafsu dan syaitan. malaikat. Inilah yang dikatakan 'aqaidul iman atau kesimpulan iman. Mereka benar-benar berada dalam fikiran tauhid yang mantap dan unggul. 2.Iman Ilmu adalah iman yang berdasarkan ilmu. Iktiqadnya disertai dengan dalil yang kuat serta pegangan yang kokoh. Walaupun begitu. mengamalkannya. apa yang kamu katakan tetapi tidak . ijmali. 3. 50 Sifat inilah yang terkandung dalam kalimat syahadat. nabi-nabi. 5. Teramat besar kebencian di sisi Allah. tanpa kutipan yang terperinci) 2. 4. Jika seseorang itu telah mempelajarinya.

"Wahai Tuhan kami.kamu lakukan" [As Shaf : 2-3] Jadi iman ilmu belum lagi dapat menyelamatkan seseorang itu dari Neraka Allah. dan dibaca ayat- . tidak Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia. firman Allah : "Sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu berjihad dengan harta dan diri mereka pada jalan Allah. tarafnya lebih tinggi dari iman ilmu. dan waktu berbaring. Hatinya senantisasa mengingati Allah. [Ali Imran : 191] 3. Dia senantiasa mempunyai hubungan hati dengan Allah. Iman Ayan Iman Ayan. Maha Suci Engkau. Ibadahnya khusyuk dan meresap ke hati. 2. waktu duduk. bukan lagi di pikiran sebagaimana orang beriman ilmu. Mereka itulah orang-orang yang benar" [Al Hujurat : 15] 5. Hati sensitif dengan Allah. firman Allah : Mereka yang senantiasa mengingati Allah dalam waktu berdiri. dan mereka senantiasa memikirkann tenatng kejadian langit dan bumi. Bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Firman Allah : "Bahwasanya orang Mukmin yang sebenar apabila disebut nama Allah. Hasil dari latihan yang bersungguhsungguh. seraya mereka berkata. orang yang beriman ilmu akan meningkat kepada iman ayan. 4. Imannya bertempat di hati (jiwa). jauhilah kami dari azab Neraka". karena imannya beru berasas di akal dan belum menjunam ke hati. Senantiasa merasakan kebesaran Allah di mana saja berada dan menyerah diri kepada Allah tanpa syak dan ragu. Antara sifat orang-orang yang beriman ayan adalah : 1.

terasa diawasi oleh Allah. Senantiasa mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah." 8. Terlalu sensitif dengan dosa. terasa seperti gunung yang besar. . Ashabul Yamin (orang yang akan menerima suratan amalan dari sebelah kanan di Padang Mahsyar nanti. Di dalam Al Quran. Tidak lama di hisab di akhirat dan mudah masuk ke syurga. artinya setiap kali ia melihat kejadian. Muflihun/Al faizun (orang-orang yang mendapat kemenangan). apabila terbuat sedikit dosa. yang hendak menimpa mereka. Seseorang yang mencapai iman haq. keluarga dan masyarakat. yang dicapai sesudah iman ayan. tidak cinta dunia dll. bertambah iman mereka dan hanya kepada Tuhan mereka (Allah) saja mereka menyerah diri. hati dan fikirannya tertumpu kepada Allah. mata hatinya melihat Allah. Sangat berakhlak dengan Allah dan dengan manusia. takut." [Al Anfal : 2] 6. Iman Haq Iman haq adalah iman yang sebenarnya. Allah memuji golongan yang beriman ayan dan menamakan mereka dengan berbagai nama yang baik. 10. diantaranya : • • • • Solehin (orang-orang yang baik). Semua perintah Allah. Sabda Rasulullah : "Orang Mukmini itu. 9. 11. Sudah mampu mengamalkan Islam dalam diri." [An Nur : 51] 7.ayat Quran. ditinggalkan dengan penuh kerelaan. Firman Allah : "Kami dengar dan kami taat. Hati senantiasa merasa khusyuk. Abrar (orang-orang yang berbakti). mereka itulah orang-orang yang beruntung. kecil atau besar dipatuhi dan semua larangan Allah baik sesuai atau tidak sesuai nafsunya. Sabar berhadapan dengan ujian-ujian hidup.

Hidup mereka 24 jam asyik dengan Allah. Kebahagiaan hati mereka lebih utama daripada uang. tawadhuk. Khulafaur Rasyidin dan wali-wali besar. Mereka akan ditempatkan oleh Allah di dalam syurga yang paling tinggi. 9. Hati tidak terpaut dengan dunia dan tidak dapat dilalaikan oleh nafsu dan syaitan. Nabi. Mereka dimasukkan ke dalam syurga tanpa melalui hisab. karena memiliki sifat-sifat istimewa. tidak merasa gembira bila dpuji dan tidak merasa hina bila dikeji. Cintanya penuh pada Allah dan pada kehidupan akhirat. Hatinya tidak lekang dari mengingati Allah. Hati mereka kekal mengingati Allah dalam tidur maupun berjaga. Mereka inilah yang layak Allah serahkan dunia ini untuk diurus. 3. dan lain-lain. Mereka mendapat Al Jannatul 'Ajilah atau syurga yang disegerakan. Ingatannya kepada Allah bukan dibuat-buat. Mereka cinta akhirat sebagaimana orang lain mencintai dunia. karam atau khusyuk dengan-Nya. .Sifatnya ialah : 1. terasa hebat dan takut kepada Allah setiap masa. Inilah taraf inam yang dimiliki oleh para Rasul. yakni orang-orang yang terlalu dekat dirinya dengan Allah. Kebaikan orang soleh itu dianggap satu kejahatan oleh orang-orang Muqorrobin. sebagaiman firman Allah : "Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah merasa takut dan duka cita" [Yunus : 62] 6. Firman Allah : "Sesungguhnya Allah akan wariskan bumi ini kepada orang yang soleh". Mereka lah yang dikenal sebagai wali Allah. 2. 4. ikhlas. Mereka senantiasa menunaikan perintah Allah. [Al Anbiya : 105] Iman Hakekat Iman hakekat ialah peringkat iman yang tertinggi dan paling sempurna. 7. Hati dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah seperti zuhud. 5. Mereka diberi gelar sebagai Muqorrobin oleh Allah. yaitu para kekasih Allah. 8.

Bila sibuk. Bahkan ramai yang sudah tidak tahu bersembahyang. 2010-12-09 07:21 — admin 1. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang. buat. Bila ada mood. Golongan ini berdasarkan sebuah Hadis. maka mereka mengerjakan sembahyang tidak istiqamah. hendaklah kita meningkatkannya hingga mencapai tingkat iman yang tinggi yang selamat sejahtera menuju Allah. sah batalnya. faham tentang ilmu sembahyang tetapi oleh kerana tidak boleh melawan nafsu.mereka sudah menjadi kufur.itb. Bacaannya tidak betul.(Riwayat Ahmad) 2. Akhlak mereka terbaik dan termulia. Sudah ramai di kalangan umat Islam yang sudah tidak bersembahyang. Setelah kita mengenal peringkat mana iman kita. tidak buat. solat sunat paling kurang 300 rakaat sehari semalam. Ada di kalangan umat Islam mengerjakan ibadah sembahyang secara jahil .Inilah golongan fasik. Bila tidak ada mood. Merekalah golongan super-scale akhirat. Allah karuniakan nikmat tersebut untuk membalas cinta dan pengorbanan mereka yang sungguh besar.ee. cara-cara bersuci sebelum mengerjakan sembahyang. godaan dunia atau tarikan dunia terlalu kuat. Hidup di dalam Syurga Yang Maha Indah dan Maha Lezat.Kadang-kadang sembahyang.sembahyang. kadang-kadang tidak.Sabda Rasulullah SAW: Maksudnya: Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka kafirlah dia secara terang-terangan.ac.Setiap perbuatan mereka semua menjadi ibadah kepada Allah. meninggalkan sembahyang. Sumber: http://kawansejati. Maka golongan ini tertolak ibadahnya dan berada di dalam dosa dan derhaka. Ibadah mereka hebat. Waktu sempat.id/iman-dan-persoalannya Sembilan Peringkat Shalat Thu. 3. Mereka tidak kenal syarat rukun sembahyang. . Allah akan turunkan barakah di mana mereka berada.

4. Fikirannya tidak sepenuhnya dengan sembahyang atau terus-menerus mengingat perkara-perkara lain. Mereka tidak mahu begitu tapi terjadi juga. tapi waktu mengerjakan sembahyang tidak khusyuk. setiap perkataan yang dibacanya. Golongan ini terpulanglah kepada Allah Taala. dapat difikirkan dan dijiwai oleh hatinya. 6. Setiap bacaannya dapat difahami. Ada golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang. Kadangkadang ingat. Ingat dengan lalai sentiasa silih berganti. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang sentiasa tarik tali di antara mengingati bacaan sembahyang dengan tidak. dapat pula menyorot dan mengikuti makna-makna setiap perkataan atau lafaz yang diucapkan atau dibacanya di dalam sembahyang. Bila lalai dibetulkannya semula. yang difahaminya. walaupun ilmunya tepat. Dengan perkataan yang lain. Itulah golongan yang lalai. tapi kelebihannya mereka dapat menghayati dan menjiwai setiap makna atau pengertian pada setiap perkataan atau lafaz yang dibacanya. Macam-macam perkara terlintas di dalam sembahyang. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang selain ilmunya tepat. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang bertepatan dengan ilmunya kemudian dapat menyorot dan menumpukan bacaannya di setiap perkataan dan lafaz yang diucapkan. Fikiran dan jiwanya selalu sahaja melayang-layang dan mengembara ke alam kehidupan sehari-hari. . Moga-moga yang sedarnya dikira. 7. Inilah golongan muqarrobin . Golongan ini sama seperti golongan yang ketujuh tadi. kadang-kadang lalai. Golongan ini adalah golongan yang lemah . Inilah golongan awamul muslimin . Oleh yang demikian fikirannya tidaklah melilau-lilau atau teringatingat perkara-perkara yang lain selain daripada perkara-perkara yang ada hubung kait dengan sembahyang tapi tidak pula dapat memahami setiap perkataan atau lafaz yang diucapkan. 8. Oleh yang demikian mereka dapat membuat penumpuan di dalam sembahyang hingga tidak teringat lagi perkara di luar sembahyang. yang tidak sedarnya tidak dikira. 5. Sabda Rasulullah SAW: Maksudnya: Allah tidak akan menundukkan pandangan-Nya kepada orang yang hatinya tidak hadir dalam solat bersama-sama badannya. Inilah golongan orang-orang yang soleh.

.ee. setiap yang dapat difahaminya itu dapat difikirkan dan dijiwainya sungguh-sungguh hingga asyik. Golongan ini selain daripada dapat memahami setiap yang dibaca di dalam sembahyang.9. sama ada mabuk takut atau mabuk rindu hingga alam sekelilingnya dan dirinya tidak disedarinya lagi.id/05-mengapa-ibadah-sembahyang-tidakmemba. tenggelam dan mabuk dengan Tuhan. Sumber: http://kawansejati. Itulah golongan siddiqin .ac..itb..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->