P. 1
Kisah

Kisah

|Views: 323|Likes:
Published by mankecik

More info:

Published by: mankecik on Dec 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

Kisah-kisah Karamah Wali Allah

Thu, 2007-08-02 09:59 — admin

Buku ini judul aslinya adalah Jami' Karamat al-Aulia'. Buku ini diterbitkan beberapa kali di Indonesia dalam beberapa judul, antara lain Kisah-kisah Karamah Wali Allah dan Mukjizat Para Wali Allah. Pengarangnya adalah Yusuf bin Ismail an-Nabhani. Membaca buku ini insya Allah kesedihan dan ketakutan diri kita akan sirna. Jangan pernah bersedih lagi, betapa para wali tidak pernah bersedih dan takut menghadapi apapun yang ada. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambaNya. Karena janji Allah tidak pernah ingkar.

Rasulullah Saw. dalam sabdanya, Sesungguhnya ada golongan hamba Allah yang bukan termasuk nabi dan bukan syuhada (syahid), yang pada hari kiamat nanti mereka menempati tempat para nabi dan syuhada. Para sahabat lalu bertanya, Ya, Rasulullah, beritahu kami siapa mereka itu? Apa pekerjaan mereka ? Semoga kami bisa mencintai mereka. Nabi menjawab, Mereka adalah satu kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena hubungan satu rahim, juga bukan karena harta yang mereka miliki. Demi Allah, wajah mereka bercahaya. Mereka berada di atas mimbar cahaya, mereka tidak pernah takut ketika orang-orang ketakutan, mereka juga tidak bersedih ketika orangorang merasa sedih (HR. Umar bin Khattab).

Buku ini merupakan khazanah yang luar biasa tentang fenomena karamah wali-wali Allah yang dihimpun dari banyak sumber klasik karya para wali dan ulama yang diakui kapabilitasnya di seluruh penjuru dunia. Di dalamnya, karamah dibahas secara rinci dan jelas, didukung argumen kuat dari Al-Qur’an, Sunnah, dan peristiwa-peristiwa nyata yang diriwayatkan secara sahih. Dalam buku ini juga menuturkan tentang konsep dan landasan karamah, mukjizat Nabi Muhammad Saw. sebagai wali Allah yang paling agung, dan karamah sahabat-sahabatnya. Kisah-kisah ajaib tentang mereka semoga dapat menjadi bahan renungan kita untuk menambah keimanan kepada Allah dan

meneladani kepatuhan mereka kepada-Nya, kearifan, kebersahajaan, dan kerendahan hati mereka yang telah dianugerahi kemuliaan.

Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah

Pendahuluan
Sun, 2010-04-18 16:02 — admin

PENDAHULUAN Ingatlah! sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasatakut dan sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalubertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dankehidupan akhirat. (QS Yunus [10]: 62-64) Bismillaahirrahmaanirrahiim Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh alam, Zat yangmemuliakan hambahamba-Nya yang saleh yang Dia kehendaki denganmenganugerahkan berbagai karam ah, yang merupakan bagian darimukjizat para nabi yang diutus dan bukti kebenaran agama-Nya yanglurus. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaanRasul yang utama, penghulu segenap makhluk, junjungan kita Muhammadyang jujur lagi tepercaya, yang dianugerahi Allah mukjizat palingbanyak bila dibandingkan dengan seluruh nabi dan rasul. Beliauadalah wali termulia di tengahtengah umatnya dengan karamah palingsempurna dibandingkan dengan wali-wali yang mendahuluinya. Kitab ini saya beri judul Jami' Karamat al-Auliya'(Karamah-karamah wali Allah), karena dalam kitab ini, sayamenghimpun karamah para wali yang belum pernah dibukukansebelumnya. Setiap karamah umumnya saya sandarkan pada pemilikaslinya, kalau ia dikenal atau —ini jarangsekali— saya nisbatkan pada periwayatnya,

jikanama wah itu tidak begitu dikenal orang. Setiap karamah sayarujukkan pada kitab yang saya kutip, kecuali yang saya saksikansendiri atau saya dengar langsung dari seseorang yang telahmenyaksikannya secara langsung. Saya menyebutkan beberapa referensi yang banyak saya kutip, agardapat diketahui bahwa tidak ada kesamaan dalam bab-babnya dansupaya tidak ada satu karamah yang dilekatkan pada orang yang tidakmemilikinya. Kitab-kitab tersebut di antaranya: 1. Misykat al-Mashabih karya Waliyyuddin al-Tabrizi (disusun tahun737 H.). Dari

kitab ini saya mengutip kurang lebih seratus hadistentang mukjizat. 2. Al-Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin al-Razi (wafat tahun 606H.). Dalam

pendahuluan, saya mengutip penjelasan Al-Razi tentangketetapan karamah para wali, termasuk juga karamah para sahabatNabi. 3. 4. Al-I'tibar karya Amir Usamah bin Munqidz (wafat tahun 584 H. diDamaskus). Al-Risalah al-Qusyairiyyah karya Abu al-Qasim al-Qusyairi(wafat tahun 465 H. di

Naisabur). 5. Mishbah al-Zhallam fi al-Mustaghitsin bi Khair al-Anam 'alaihial-Shalat wa al-

Salam karya Abu 'Abdullah bin al-Nu'manal-Marakisyi (wafat tahun 683 H.). 6. Ruh al-Quddus, Al-Futuhat al-Makiyyah, Mawaai' al-Nujum, danAl-Muhadharat

karya Al-Syaikh al-Akbar Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi(wafat tahun 636 H.). 7. H.). 8. Tuffah al-Arwah karya Kamaluddin Muhammad bin Abi Hasan 'AUal-Siraj al-Rifa'i Raudh al-Rayyahin dan Nasyr al-Mahasin karya Imam al-Yafi'i(wafat tahun 768

al-Qursy al-Syafi'i (hidup pada abad ke-8 H.,satu masa dengan Al-Subki dan Ibnu Taimiyyah). Kitabnya yangberjudul Karamat al-Auliya' terdiri dari 2 jilid, tetapi yang sayatemukan hanya jilid pertama. 9. 10. Syarh al-Hikam al-'Athaiyyah karya 'Arif bin 'Ibad (wafat tahun792 H) Tuhfatul Ahbab karya Al-Sakhawi yang membicarakan wah-wali

yangdimakamkan di Mesir. Al-Sakhawi hidup pada abad ke-9 H., iabukanlah Al-Hafidz alSakhawi yang terkenal itu.

disusun pada tahun 1002 H. di daerahZubaidi. Al-Syaqaiq al-Nu'maniyyah karya Thasyi Kubra(wafat tahun 893H). 14. 20. 15. di Damaskus). 24. 12. 21. Nafhu al-Thayyib karya Syihab Ahmad al-Muqri (wafat tahun 1041H) Khulasat al-Atsar fi A'yan al-Qarni al-Hadi 'Asyara karyaAl-Muhibbi (wafat tahun 1111 H. 19. 18. 22. Al-Minan al-Kubra. di DamaskusSyam).). meninggalkan kitab Nasamat al-Ashar yang belumselesai disusun. Al-Thabaqah al-Kubra dan Al-Thabaqah al-Shughra karya Imamal-Munawi (wafat tahun 1001 H. seolah-olah baru berupa pendahuluan sebuah bukuyang masih perlu disempurnakan.). Al-Ibriz fi Manaqib Sayyid 'Abdil 'Aziz al-Dibaghi karya Ibnual-Mubarak al-Fasi. Yaman). 16.Ia wafat pada 936 H. Ayisyarai U Amakin al-Ziyarat fi Dimasyqa al-Syam karya Ibnual-Haurani. Qala'id al-Jawahir fi Manaqib Syaikh Abdil Qadir karya SyaikhMuhammad bin Yahya al-Tadzfi al-Hanbali (wafat tahun 963 H. Tuhfah al-Anam fi Fadhail al-Syam karya Syaikh Jalaluddinal-Bishyri al-Dimasyqi. 17.penyusun Mukhtashar al-Bukhari (wafat tahun 893 H. 13. Al-Musyri' al-Rawi fi Manaqib Sadatina 'Ali Ba'alwi karya salahseorang ulama besar. Al-Bahr al-Maurud. H. Al-Kawakib al-Sairah fi A'yan al-Mi'ah al-'Asyirah karya SyaikhMuhammad Najmuddin al-Ghazi (wafat tahun 1061 H. Al-Ajwibat al-Mardhiyyah.dan Al- Thabaqah al-Kubra karya Imam 'Abdul Wahhab al-Sya'rani(wafat tahun 973 H.). hidup pada abad ke-11 H.).11. Sayyid Muhammad bin Abi Bakar al-Syali Ba'alwi(wafat tahun 1093 H. . Thabaqah al-Khaiuwash min Ahli al-Yaman karya Imam ZainuddinAbil 'Abbas Ahmad bin Ahmad bin 'Abdil Lathif al-Syarji al-Zubaidi. 23. mulai disusun tahun 1129 H. Syarhu Ta'iyyah Ibn Habib Ashafdi dan Nasamat al-Ashar fiKaramat al-Auliya' alAl-Anas al-Jalil karya Qadhi 'Abdurrahman al-'Alimi al-Hanbali(wafat tahun 927 Akhyar karya Sayyid Syaikh 'Ulwan al-Hamwi.).

di Mesir). Juga kitab saya sendiri Hujjatullah 'ala al-'Alamin yangsebagiannya saya kutip dari Al-Thabaqah karya Al-Subki. saya cukup mengutip dari satu kitab saja.25. kemudian saya menemukankaramah tersebut juga ada dalam . 33. Syarh al-Thariqah al-Muhammadiyyah karya Syaikh 'Abdul Ghanial-Nablusi (wafat tahun 1144 H. seorang mufti Syam (wafat tahun1206 H. tetapi sampai sekarang belum juga kembali danbelum juga dicetak. Hadaia al-Wardiyyah fi Haqaiq Ajla'i al-Naqsyabandiyyah karyaSyaikh 'Abdul Majid. 28. 29. Misalnya. Dalamhal ini. 31. Manaqib al-Quthbi Syamsuddin al-Hifni al-Mishri karya SyaikhHasan Syammatul 'Umdat al-Tahqiq fi Basyairi 'Ali al-Shiddiq karya SyaikhIbrahim al-'Abidi al- Mishri al-Fawi (murid Syaikh Syamsuddin). 32. ulama-ulama agung yang diakuieksistensinya di seluruh penjuru dunia. 34. sayamengutip satu karamah dari kitab Al-Munawi. Syarh al-Burdah karya Syaikhuna Hasan al-'Adwi al-Mishra (wafattahun 1303 H.). Manaqib al-Quthbi Sayyidi al-Syaikh Muhammad al-Jasrial-Tharabulusi karya putranya sendiri yaitu Al-'Allamah SyaikhHusain al-Maujud al-'An. karenasaking ringkasnya maka kemudian disempurnakan dengan mengutip dariThabaqah al-Sy a'rani. disusun oleh Syaikh 'AU bin 'Umar al-Batnuni. 26. Satu karamah terkadang dijelaskan dalam beberapa kitab. Maliki.). Saya juga terkadangmengutip dari beberapa kitab lain dengan menyebut nama penyusunnyasaja. di Konstantinopel). Karamah para wali dalam kitab ini saya kutip dari 40 kitab lebihyang disusun oleh para wali agung. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Manaqib al-Quthbi al-Kabir Sayyid Syamsuddin al-Hanafial-Mishri. Kitabtersebut dipinjam oleh seseorang dari Mesir untuk dicetak beberapatahun yang lalu. 27. 30. Khulasat al-Atsar fi A'yan al-Qarni al-Tsani 'Asyara karyaSayyid Muhammad Khalil al-Muradi. putra dari Syaikh Muhammad al-Khanial-Naqsyabandi (wafat tahun 1317 H.). Tarikh Mishra karya 'Abdurrahman bin Hasan al-Jabaruti (wafattahun 7 H.

serta Karamat al-Auliya' karya Abu Muhammadal-Khilal.untuk menimbulkan kesan kekaguman dengan karamah yang dianugerahkanAllah pada hamba-hamba-Nya yang khawwas (elit spiritual).Hilyat al-Auliya' karya Abu Na'im. Tujuan sebenarnya merujuk pada diri alim ulama danorang-orang pilihan itu sendiri. Menurut saya. Maka saya akan tetap menggunakankutipan saya yang pertama yakni dari kitab al-Munawi meskipun kitabyang saya kutip ditulis lebih belakangan. Tujuan penyusunan kitab ini bukan semata-matauntuk mengutip cerita-cerita historis dan hikayat yang dituturkan. Ibnu Abi Dunya. Kemudian sayamenemukannya lagi dalam kitab Al-Yafi'i yang lebih dahulu ditulisdaripada kitab karya Al-Zubaidi. karamah-karamah yang disebutkan dalam kitab initidak kurang dari sepuluh ribu. Saya tidak membacakitab-kitab berisi karamah dan cerita para wali yang ditulis denganmetode para muhadditsin seperti kitab Al-Zuhud karya Imam Ahmad. agar menjadi tambahan untukkitab saya Hujjatullah 'ala al-'Alamin fi Mukjizat Sayyidal-Mursalin Saw. Kalaupun saya mengutipdari sebagian kitab tersebut. yang notabene tokoh-tokohbesar tak terkecuali beberapa karamah orang-orang yang tidakdikenal yang dijelaskan dalam penutup. Inilah misi yangterkandung dalam penyusunan kitab ini. Barangsiapa meyakini para wali danmeminta barakah melalui cerita-cerita dan atsar mereka. Shufuwwat al-Shufuwwah karyaIbnu Al-Jauzi. sertapenyebaran karamah-karamah mereka. adalah mukjizat yang membuktikankebenaran dan kesahihan agama yang diemban Nabi. yaknipara sufi. seperti akan dijelaskan dalam pembahasan. pada hakikatnya telah berusahamemperkuat keimanan kepada Allah dan kekuasaan-Nya yang mahadahsyat. mungkin pemilik karamah ini adasekitar 1400-an wali. Karamahpara wali dari umat Muhammad Saw. Perlu diketahui bahwa setiap karamah wali merupakan mukjizatbagi nabinya.kitab Al-Thabaqah karya Al-Zubaidiyang lebih dulu ditulis daripada kitab Al-Munawi. maka sesungguhnya saya mengutipdengan perantaraan orang yang mengutip darinya seperti Al-Munawidan yang lain. Haltersebut bermanfaat . dan Al-Lalakai. termasuk para sahabat Nabi dan orang-orangsetelannya hingga saat kitab ini disusun. juga memuliakan hamba-hamba-Nya yang saleh dan taat.

yang menjelaskanmaksud dan faedah karamah para wah. penguasa segenap pujian. dan agung. meyakini para wali dan karamah-karamahnya disamping akan menimbulkan keimanan bagi orang yang tidak beriman. serta tingkatan-tingkatan wali. Pada umumnya. diikuti penyebutan nama aslinya. dengan pertimbangan nama semata tanpa memperhatikansifat-sifatnya. Segala puji hanya milikAllah. sebagaipenghulu para rasul yang paling bermanfaat. ketetapan karamah danjenis-jenisnya. Nama-nama wali pemilik karamah dalam kitab ini diurutkan secaraalfabetis. setiap huruf diurutkan berdasarkan masahidup wali. tetapi saya mengutipnyadari para periwayat dan penulis kitab yang tepercaya. maka penentuanyang didahulukan atau diakhirkan . maka yang sayagunakan adalah nama tenarnya. di antaranya Imam Nawawi dalam Tahdzib al-Asma' waal-Lughat. Beberapa wah yang tidak saya ketahui nama aslinya danterkenal dengan nama kunyah atau laaab (gelar). Sebelum memulai pembahasan. Babpendahuluan merupakan bagian yang sangat penting. Karamah-karamah yang tidak diketahui namapemiliknya saya letakkan di bagian penutup. Bila ada beberapa nama yang sama. baik yang shahih maupun hasan (dalamterjemahan ini.. Saya tampilkan pula hadis-hadis tentang karamah 54 sahabatmenurut urutan abjad.juga akan semakin memperkuat iman bagi orang yang sudah beriman.Dengan demikian. seperti yang dilakukan olehpara sejarahwan. Saya menyertakan lebih dari 100 hadis yang berkaitan denganmukjizat Nabi Muhammad Saw. 100 hadis tersebut diklasifikasikan dalam beberapatema). sebagian lagi diprediksi jika saya tidak mengetahuitahun wafatnya. Saya mengurutkan nama-nama wali pemilik karamah secaraalfabetis. tinggi. juga karamah wali-wali yang bernama Muhammaduntuk mengagungkan nama yang mulia ini.Inilah tujuan utama penulisan kitab ini.untuk mengokohkan kebenaran agama yang lurusdan mengakui kebenaran junjungan kita Nabi Muhammad Saw. sehingga kitab inimenjadi sebuah kitab yang ringkas. saya akan mengutarakan beberapacatatan yang perlu diketahui oleh pembaca kitab ini: 1.

Kadang-kadang saya meringkas penjelasan tentang karamah walidengan mengemukakan substansi biografinya saja. saya akan menemukansejarah dan waktu wafat sebagian dari mereka. sehingga saya bisa mengetahuipara wali Allah dengan pengetahuan sejati. Banyak pemilikkaramah yang dikenal dengan nama kunyah (julukan dengan menggunakankata Abu. saya menjelaskan karamahberdasarkan huruf yang sesuai dengan nama itu.Sayyid Muhammad al-Jasr al-Tarabulusi. atau Ibnu). Jika ada wali pemilik karamah yang sudah diketahui tanggalwafatnya namun tidak dituliskan.tergantung pada sejarahnya denganmempertimbangkan masa hidupnya. dan lain sebagainya. bila demikian. saya beri keterangan "ini perkiraan". Saya mengumpulkan dan mengutip sebagiankaramah tersebut dari mereka. Ada juga wali yang mempu nyai dua nama kunyah danlaqab secara bersamaan. maka saya berupaya meringkas dan tidak berpanjanglebar menuturkannya. Semua orang menjelaskan biografi para wali dengan sumberpenyaksian langsung. karena mengikutisifat yang lebih dikenal. Tidakmungkin nama kuniyah Abu al-Hasan. maka akan dikemukakan tanggalwafatnya setelah penjelasan tentang karamahnya. Namun kesibukanmenghalangi saya untuk melakukan kegiatan tersebut. Sayyid Muhammad al-Hifni. adakalanya karenametode buku rujukan. Misalnya beberapa karamah Sayyid 'Abdul QadiralJailani. Merekamemiliki banyak karamah yang diceritakan dan masyhur dalam beberapakitab yang disusun khusus tentang karamah. lalu saya sebut 'Ali. Sayamenyebut mereka berdasarkan urutan huruf yang sesuai dengan sifatmereka yang paling dikenal. Ummu. mungkinkalau saya mau bersusah payah untuk melacak. Saya menyaksikan dan meyakinikewalian dan karamah mereka karena kesaksian saya kepada parapenutur cerita itu. bila dalamreferensi tidak ada penjelasan nama 'Ali. Sayyid Muhammad Hanafi. . Kuniyah menunjukkan bahwaitulah namanya. 4. 2. Demi Allah. laqab (gelar kehormatan). tetapi adakalanya karena begitu banyaknyakaramah yang dimilikinya dan karena sudah terkenalnya sang wali. saya sendiri bukan orang yang memiliki kewaliansecara khusus dan bukan ahli kasyf.Jika demikian. Untuk orangorang yang tidakdiketahui masanya. 3. Penambahan tersebuttentu bukan suatu kesalahan. baik laqab maupun kunyahnya. Mereka mengetahui hakikat dan rahasia-rahasiaAllah. atau nasab(keturunan) mereka tanpa saya ketahui nama asli mereka.

kemudian makandan minumlah "(QS Maryam [19]: 25-26).a. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah.Barang-siapa sepakatdengan prasangka baik saya. maka itulah yang saya kehendaki. Dia mengetahui segala ciptaan. Namun. • "Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. maka semoga Allah mengampuni saya dan dirinya. upPenutup: Biografi Syekh Yusuf bin Ismail an Nabhani › • • • • • • Rupa-rupa Printer-friendly version Add new comment 919 reads 2. 2010-04-18 16:05 — admin • Mukjizat nabi membuktikan kejujuran dan kebenaran agama yangdiembannya.1 Penetapan Karamah Wali • Sun.jika tidak. MahaSuci Allah dari segala sesuatu. Allah berfirman: • "Ingatlah! Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasatakut dan sedih. Allah-lahpelindung kegaiban.1."(QSYunus[10]:62-64) • Allah juga berfirman. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalubertakwa. niscaya pohonitu akan menjatuhkan buah kurma yang masak untukmu.sementara kita meng-hukumi sesuatu secara lahiriah. "Setiap Zakaria masukke mihrab untuk menemui .Yang demikian itu adalah kemenangan besar. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dankehidupan akhirat. « === sekian === ‹ `Ashim bin Tsabit dan Khabib r.

• " Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang merekasembah selain Allah.dan ketika terbenam.1. 2010-04-18 16:06 — admin Siapakah wali itu? Ada dua penjelasan tentang makna wali. Dankamu akan melihat matahari ketika terbit miring ke arah kanan gua. ia melihat makanan di sisinya. "Makanan itu dari sisi Allah. • Firman Allah yang lain.Zakaria bertanya. kata al-wali merupakan bentuk superlatif dari subyek(fa'il). dari mana kau memperoleh makananini?" Maryam menjawab. dan kami akanmenjelaskan masalah ini dengan jalan meneliti secara mendalamsebelum menceburkan diri dalam masalah dalil tentang kemungkinankaramah. Pertama. • Banyak sekali penjelasan yang menafsirkan ayat ini. niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamudan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Hal itu merupakanistidlal (pengambilan dalil) secara zahir. Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. Al-Fakhr al-Razi dalamAl-Tafsir al-Akbar mengemukakan bahwa para sufi menjadikan ayat inisebagai hujah atas kebenaran adanya karamah. . berkaitandengan penetapan karamah para wali. seperti kata al-'alim bermakna yang sangat alim dan kataal-qadir bermakna yang sangat berkuasa.2 Definisi Wali Sun. Maka kata al-wali bermaknaorang yang sangat menjaga ketaatan kepada Allah tanpa tercederaioleh kemaksiatan atau memberi kesempatan pada dirinya untuk berbuatmaksiat. miring ke arah kiri gua" (QS AlKahfi[18]: 16-17). "Hai Maryam. maka carilah tempat berlindung ke dalam guaitu." SesungguhnyaAllah akan memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendakitanpa perhitungan "(QS Ali 'Imran [3]: 37).Maryam.

a. dijaga terus-menerus dari berbagai macammaksiat dan selamanya mendapat pertolongan Allah untuk selaluberbuat taat. 2010-04-18 16:07 — admin Kejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia ada tiga macam: Kejadian Luar Biasa Pertama. • • "Dan dia melindungi (yatawalla) orang-orang yang saleh "(QSAl-A'raf [7]: 196). Sesungguhnya penolong kamu (waliyyukum) adalahAllah dan Rasul-Nya" (QS Al-Maidah [5]: 55) Menurut saya. • "Dan firman-Nya. Maka kata al-wali bermakna orang yang dijaga dandilindungi oleh Allah Swt.3 Kejadian Luar Biasa Sun.: • "Allah adalah pelindung (wali) orang-orang yang beriman" (QSAl-Baqarah [2]: 257). dan kebaikan. Pengakuan ketuhanan (iddi'aul ilahiyyah) . Perlu diketahui bahwa kata al-wali diambil dari firman AllahSwt. maka Allah akan senantiasa dekat kepadanya. ditinjau dari segi etimologis.dengan limpahan rahmat. "Engkaulah Penolong kami (maulana). sepertikata al-qatil bermakna yang terbunuh dan al-jarih bermakna yangterluka.pengakuan kewalian. • "Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung(maula) orang- orang beriman dan karena sesungguhnya orang-orangkafir itu tidak mempunyai pelindung" (QS Muhammad [47]: 11). Ketika seorang hamba dekat kepada Allah karena ketaatandan keikhlasannya. maka tolonglah kami darikaum yang kafir "(QS Al-Baqarah [2]: 286). keutamaan. al-wali berartiyang dekat. hingga mencapaijenjang al-wilayah (kewalian).1. pengakuan sihir dan menaati setan. Pengakuan dalam halini ada empat macam: pengakuan ketuhanan. kata al-wali merupakan subjek bermakna objek. 2. kejadian luarbiasa yang muncul diiringi dengan pengakuan. pengakuan kenabian.Kedua.

hal itu mungkin saja terjadi karena bentuk dantimbulnya kejadian luar biasa itu justru semakin membuktikankebohongan dan kepalsuan dirinya. baikoleh orang saleh yang diridhai Allah maupun orang yang keji dansuka berbuat dosa. . kalaupun ia mampu menampakkannya. maka iaharus ditentang. Pengakuan sihir dan menaati setan (iddiaus sihrwatha 'atusysyaithan) Menurut kami. Kejadian luar biasa yang ditunjukkan olehorang-orang yang saleh disebut karamah wali.Mereka ini kemungkinan dapat memunculkan kejadian luar biasa ditangannya sendiri tanpa ada perlawanan. kejadian-kejadianluar biasa yang ditunjukkan seseorang tanpa mengaku sesuatu. Kalau ia seorang yang jujur. b.Menurut mazhab kami. Apakah boleh seseorang mengaku memiliki karamah?sehingga muncul persetujuan terhadap pengakuan kewaliannya atautidak. Pengakuan kewalian (iddi'aul wilayah) Orang-orang yang mengakui adanya karamah wali berbeda pendapatdalam hal ini. d. Pengakuan kenabian {iddi'aun nubuwwah) Orang yang mengaku nabi ada dua macam. hal ini bisaditerima karena untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. dan mazhab kamisepakat dengan kemungkinan terjadinya hal ini. Kejadian Luar Biasa Kedua. sedangkan menurut kelompok Mu'tazilahmereka tidak mungkin menampakkan hal-hal luar biasa. Kalau iaseorang pendusta. sedangkan kaumMu'tazilah mengingkarinya. kecuali Abu Husain al-Bashri dan Mahmudal-Khawarizmi. sudah semestinya ia mampumemunculkan kejadian luar biasa dengan tangannya. seperti cerita tentangFir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan memunculkan kejadian luarbiasa dengan tangannya. orang-orang yang mengaku sebagai pelaku sihir dan pengikut setan mungkin bisa menampakkan hal-hal luarbiasa dengan tangannya. c. Demikian pula tentang kebenaran Dajjal. maka ia tidak akan mungkin menunjukkan kejadianluar biasa. orang yang jujur danpendusta. Artinya.

Kejadian Luar Biasa Ketiga. kejadian-kejadianluar biasa yang ditunjukkan oleh sebagian orang yang menolak taatkepada Allah yang disebut dengan istidraj. Dalil Al-Qur'an Ada banyak ayat yang dijadikan pegangan mengenai hal ini: Dalil 1 Kisah Maryam dalam QS Ali 'Imran [3]: 37 di atas.4 Dalil Dalil Tentang Adanya Karamah Wali Sun. 2. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Al-Kitab. "Di antara ashabul kahfi ataupada zaman mereka pasti ada seorang nabi. Dalil 2 Kisah ashabul kahfi yang tertidur selama 309 tahun. khabar. 1. maka tidak benar mengambil dalil denganayat ini. Al-Qadhi menanggapi masalah ini. condong kearah kanan gua (QS Al-Kahfi [18]: 17). seperti termaktub dalam firman Allah. "Akuakan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. sebagaimana telahdijelaskan di muka maka tidak akan kami ulangi lagi disini. padahal sebenarnya mereka tidur (QS Al-Kahfi[18]: 18). Dan kamu mengiramereka itu terjaga.s. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit.."Padahal orang yang memiliki ilmu dari Al-Kitab dalam ayat tersebutadalah Nabi Sulaiman a. namun tetapselamat dari malapetaka. dan dalil aqli (rasio). atsar. 2010-04-18 16:12 — admin Ketetapan adanya karamah para wali dinyatakan oleh dalil-dalildari Al-Qur'an. karena tidur mereka yangbegitu lama bertentangan dengan . Allah melindungi mereka dari panasmatahari. Sebagian orang menetapkan adanya karamah wali berdasarkan firmanAllah.1.

2." Menurut saya.s. bersabda.s. dan seorang bayi lainnya. jangan biarkan diamati. diriwayatkan dari AbuHurairah r. Sampai panggilan ketiga. "Ya Allah. . Juraijtetap kukuh melanjutkan shalatnya dan tidak menghiraukan panggilanibunya. Khabar Nabi Saw.. sebagaimanaseluruh mukjizat yang ada. Ketika lelah. Pada suatu hari ketika Juraij sedang shalat. seorang penggembala beristirahat di gubugnya. tetapiJuraij tetap melanjutkan shalatnya. Khabar 1 Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. bayipada masa Juraij (seorang ahli ibadah). "Aku akanmenggoda Juraij. cukuplah dianggapsebagai karamah dan ihsan para wali. yaitu Isa a.karena mereka tidak mengetahui bahwa ashabul kahfi adalah orangyang jujur dalam pengakuannya kecuali bahwa mereka tinggal di dalamgua selama itu. Sang ibu lalu memanggil untuk kedua kalinya. Banyak orang tidak mempercayai kejadian ini. manakah yang lebih baik. sampai ia mau berzina denganku." Pelacur itumendatangi Juraij tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa. melanjutkan shalat atau menjawabpanggilan ibu?" Juraij memutuskan untuk tetap melanjutkanshalatnya.a. jadi tidak mungkin mengklasifikasikan kejadiantersebut dalam kategori mukjizat salah satu nabi. "Hanya ada tiga bayi yang bisa bicara. "Juraij!" Juraij kebingungan. lalu berdoa."Tuhan. tidurnya ashabul kahfiyang begitu lama mustahil merupakan mukjizat salah seorang nabi.pelacur itu merayu penggembala.ada seorang pelacur yang berkata pada beberapa orang. Keseluruhan syaratini tidak terpenuhi. telah diketahui secara luas.kebiasaan manusia." Di tempat Juraij tinggal. Orang-orang mengetahui bahwa mereka yang datangpada masa itu telah tertidur selama 309 tahun.karena tidur bukanlah kejadian yang luar biasa untuk disebutsebagai mukjizat. bahwa Nabi Saw. sampai ia bertemu seorang pelacur. Sang ibu marah. sang ibumengetuk pintu dan memanggilnya. Sementara Juraijadalah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israil yang memilikiseorang ibu. Suatumalam."Kisah Nabi Isa a.

Kemudian Juraij shalatdan memanjatkan doa. hingga bergeraklah bayi itu. "Ya Allah. padahal ia bukanpencuri. Sang ibu berdoa. Sang ibu berdoa." Khabar 2 Khabar tentang sebuah gua yang terkenal dalam kitab-kitab sahih. bercerita. jadikan anakku seperti dia. "Ya Allah. jadikan akuseperti dia." Sang ibu bertanya-tanya tentang celoteh anaknya. dan ia hanya berkata."Akhirnya Bani Israil menyesali perbuatan mereka terhadap Juraij danmengucapkan janji. Mereka berkata. "Dulu. kemudian mereka berlindung dan bermalam di dalam gua. Pelacur itu kemudian melahirkan seorang bayi dan mengaku." Bani Israil lalu mendatangi Juraij."Ini anak Juraij.Al-Zuhri meriwayatkan dari Salim dari Ibnu 'Umar bahwa RasulullahSaw. Abu Hurairah berkata. kami tidak akan selamatdalam gua .menghancurkan rumahnya dan mencaci-makinya." Bayi itu menimpali."Kemudian bayi itu menyahut.pezina.dan terjadilah perzinaan antarakeduanya. jangan jadikan aku sepertidia. Bayi lain yang bisa bicara adalah seorang bayi yang sedangmenyusu kepada ibunya." Lewat lagi seorang perempuan yang diisukan sebagai pencuri. siapa ayahmu?" Bayi itu menjawab. "Kami akan membangun rumahmu dari emas atauperak. dan residivis.Lalu sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung dan menutupipintu gua. aku tidak ingin jadi seperti dia. jangan jadikananakku seperti dia. Sementaraperempuan yang diisukan sebagai pelacur itu bukanlah seorangpelacur. Sibayi berkata. ia diisukan sebagai seorang pencuri. "Sepertinya aku melihat Nabi Saw. Lalu lewatlah seorang pemuda tampan berparaselok. "Pemuda itu orang yang suka bertindaksewenang-wenang. "Cukuplah Allah sebagaipelindungku. "Ya Allah. "Ya Allah. 'Demi Allah." Akan tetapi Juraij menolak tawaran mereka dan membangunrumahnya seperti semula. ada tiga orang sedang menempuh suatuperjalanan.bercerita dengan mengacungkan tangan ketika beliau berkata. "Haibocah. "Penggembala itu.

mereka tertidur dibawah sebatang pohon. Pada suatu saat. semua upahmu berupa unta. 'Akumemiliki dua orang tua yang lanjut usia.namun mereka belum bisa keluar dari gua. Ya Allah. ambillah semua upahmu dan gunakan untukmakan/ Ya Allah. Aku memerahsusu sebagai minuman sore hari untuk keduanya. aku membawakannyauntuk mereka. ia mendatangiku dan berkata.' Aku menjawab. apabila aku lakukan semua" itu karena mencariridha-Mu. 'Ya Allah. Selanjutnya mereka bangun. 'Tidak mungkin kamu bisamelepaskan cincin ini. kambing. tetapi mereka belum juga bisakeluar dari sana. .' Diaberkata.Ya Allah. Aku beri mereka upah. kecuali dengan cara yang benar. dan budak. Waktu itu ia berkata.'Aku tidak mengolok-olokmu. maka keluarkan kami dari hadangan batu besar ini/'Kemudian batu itu bergeser sedikit sehingga terbuka celah kecil. kemudianpergi. 'Aku memiliki sepupuperempuan yang sangat mencintaiku. hingga aku menyakiti dirinya selama beberapa tahun. tetapi akumenolak.' Bergeserlah batu besar itu. Orang ketiga berkata. saya mau minta upah. Suatu hari.ini. 'Hai'Abdullah. 'Seperti apa yangkamu lihat. sebelumnya aku tidakpernah membuatkan mereka minuman. aku telahmempekerjakan orang. Sambilberdiri dengan menenteng gelas di tangan. engkau mengolok-olok saya?' Aku menjawab. Aku membungakan upahnya hingga menjadi kekayaan yangberlipat-lipat. dan hanya ada satu orangyang belum kuberi karena ia meninggalkan pekerjaannya. 'Hai'Abdullah. aku tunggui mereka hinggaterjaga sampai fajar merekah. danmeminumnya.Akhirnya ia menemuiku dan aku berikan harta yang banyak agar diamau meninggalkanku.' Lalu akumeninggalkannya bersama hartanya. apabila aku lakukan halitu karena mencari ridha-Mu. aku tidak memindahkan mereka. apabila hamba melakukan semua itu karena mencariridha-Mu. Kemudian ia merayuku. tetapi mereka tetap tidur. kecuali kami memohon kepada Allah dengan perbuatanbaik yang telah kami lakukan' Salah seorang di antara mereka berkata. Aku tidak berniatmembangunkan mereka juga tidak mendahului meminumnya. maka bebaskan kami dari pintu guaini. Orang kedua berkata.

a. atasnama Allah. dan 'Umar mempercayai kejadianitu." Tidak adasesuatu pun yang dapat menyangkal sumpah Nabi Muhammad Saw.'" 3. sepertiga untukorangorang miskin dan musafir. 'Fulan bin Fulan bin Fulan. Abu Bakar.' Beberapa orang berseru. meriwayatkan bahwa Nabi Saw.' Aku." (HR Bukhari dan Muslim dengan kualitas hasansahih) Khabar 3 Sabda Rasulullah Saw. niscaya kain itu akan rapih dan bersih kembali. seekorsapi bisa bicara.' Diaberkata.. 'Maha suci Allah. Aku bergegas menuju kebun itu. "Ya Allah. maka aku akan membaginyamenjadi tiga." Khabar 5 Abu Hurairah r. bahwaNabi Saw. aku sudah membuat kusut danmengotori kain lusuh dengan debu. tanda musim hujan. Atsar Sahabat .' Akhirnyaterbukalah batu itu dari gua. sepertiga untukku dan keluargaku.a. 'Kenapa kau tanyakan hal itu?' Jawabku. tetapiuntuk membajak. ada seorang laki-laki berdiri di sana. Sapi itu menoleh ke arahlaki-laki itu dan berkata. Mereka keluar dan berjalanbersama-sama. pada waktuitu. 'Karenaaku mendengar suara petir yang akan mengairi kebun Fulan..' Akubertanya lagi. yang akanmengairi kebun Fulan. "Suatuhari seseorang mendengar petir. bersabda.'Siapa namamu?' Dia menjawab.maka lepaskan kami dari padang pasir ini. dan sepertiga lagi akan akunafkahkan. ada seorang laki-laki yang sedangmenggiring seekor sapi dengan beban berat. 'Aku diciptakan bukan untuk ini. "Suatu hari. 'Apa yang kau kerjakan di kebun ketika panen tiba?'Dia balik bertanya. 'Jika benar apa yang kau katakan. dan aku bertanya. Jika aku bersumpah dengan namaAllah. Khabar 4 Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari Abu Hurairah r.

"Dia terus-menerus melindungi orang-orang yang saleh"(QS al-A'raf [7]: 196). sesungguhnya Allah menjadi pelindung (maula)orang-orang beriman" (QS Muhammad [47]: 11). sebaliknyahamba adalah kekasih Allah. seperti dinyatakan dalamfirman-Nya. Jadi. "Demikianlah. "Sesungguhnya penolong kalian (waliyyukum) adalah Allah danRasul-Nya" (QS Al-Maidah [5]: 55). Di sinisaya mengutip sebagian karamah Khulafa'ur Rasyidin dari AlRazi." 4. "Beberapa kitab sufi membahas hal ini berupariwayat-riwayat yang tak terhitung jumlahnya. Dalil Aqli (rasio) Di antara dalil aqli dan qat'i yang berkaitan dengan kemungkinanmunculnya karamah adalah: Dalil 1 Sesungguhnya hamba Allah adalah wali-Nya. • • • "Allah itu pelindung (wali) orang-orang beriman" (QSAl-Baqarah [2]: 257). silakan mengkajinya. Allah juga wali hamba-Nya. Al-Razi berkata. • "Ingatlah. dan mengutip karamah para sahabat Nabi lainnya dari periwayatlain. Begitu juga Allah adalah kekasih hamba. Siapa yang inginmempelajarinya.Kita mulai dengan mengutip beberapa karamah yang muncul dariKhulafa'ur Rasyidin dan para sahabat Nabi Saw. lainnya. jelaslah bahwa Allah adalah wali hambaNya dan hamba adalahwali Allah. • • "Engkaulah Penolong kami (maulana)" (QS Al-Baqarah[2]: 286). . sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. sebagaimana dinyatakandalam firmanNya. sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takutdan sedih" (QS Yunus [10]: 62).

sifat. maka itu termasuk mencelakekuasaan Allah dan dihukumi kufur. Jadi.cinta dan ketaatan kepada-Nya. "Orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah" (QSAl-Baqarah [2]: 165).• • • "Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya" (QSAl-Maidah [5]: 54).mengagungkan. maka ia akan terdorong untuk melaksanakan segala yangdiperintahkan Allah dan semua hal yang diridhai-Nya. • "Penuhilah janjimu kepada-Ku. sedangkan Tuhan Yang Maha Penyayang melakukanhal-hal utama yang dikehendaki hamba-Nya dalam sekali hitungansaja. Ketika Allah menganugerahiseorang mukmin ma'rifat. serta terus-menerus menyucikan. hukum-hukum dan nama-nama Allah. dan akanmeninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dicegah olehNya. padahalhanya Tuhanlah yang utama baginya. hal itu lebih utama daripada hanya memberi sepotong kuesebagai hidangan. "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat danorang-orang yang menyucikan diri "(QS al-Baqarah [2]: 222). karenamengetahui zat. Hal ini berdasarkan pada firman Allah. niscaya Aku penuhi janji-Kukepadamu. zikir. Atau jika ketidakmunculankaramah membuat manusia menuduh seorang mukmin tidak patutdikaruniai karamah oleh Allah. perbuatan.Bagaimana mungkin ia tidak melaksanakan perbuatan yang dikehendakiTuhan Yang Maha Penyayang lagi Maha Mulia sekali saja. alasan ini tidak sah." (QS Al- Baqarah [2]: 40) Dalil 2 Jika ketidakmunculan karamah membuat manusia menuduh Allah tidakahli melakukan perbuatan seperti itu. dan syukur tanpapermohonan. . bisa dikatakan bahwa jika seorang hamba telah mencapaiketaatan. dan menyambut gembira nama-Nya dan membacakan tahliluntuk-Nya itu jauh lebih mulia daripada hanya memberikan sepotongkue untuk menundukkan ular atau harimau. mahabbah. karena hamba sesungguhnya tidakberdaya dan lemah ketika mengerjakan semua hal yang dikehendaki dandititahkan Allah.

menceritakan bahwa Allah berfirman. dan kakinya. tidak juga dalam penglihatan dankeseluruhan anggota tubuhnya. KetikaAllah dengan rahmat-Nya mengantarkan hamba-Nya sampai derajat yangtinggi. Sebab kalau masih ada ruang untukselain Allah.' Khabar ini menunjukkan tidak adanya ruang dalam pendengaranmereka untuk selain Allah.Dalil 3 Nabi Muhammad Saw.atau memberi sepotong roti. maka akumenjadi pendengaran. bersabda bahwa Allah berfirman. tentunya Allah tidak akan berkata." Menyakiti wali sama dengan menyakitiAllah. ." Maka tidak ada keraguan lagi bahwa inilah maqam yanglebih mulia daripada kemampuan menundukkan ular dan binatang buas. • "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidakpula bagi perempuan yang mukmin (untuk memilih ketetapan lain). maka apa susahnya memberi sepotong roti atau air minum dipadang tandus kepada seseorang? Dalil 4 Nabi Muhammad Saw. hal ini sesuai dengan firman-Nya: • "Orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad). hati. maka ia benar-benar menyatakanpeperangan dengan-Ku. dan berjalan melalui Aku. penglihatan. lidah.Ia mendengar melalui Aku. setangkai anggur dan segelas air kepadaseseorang yang kelaparan dan kehausan di padang tandus. ia berbicaramelalui Aku.sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah" (QS Al-Fath[48]: 10). tangan. ia melihat melalui Aku. "Aku mendengar danmelihat-Nya."Barangsiapa menyakiti wali-Ku. "Tidak ada yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada-Kuyang sebanding dengan menunaikan semua kewajiban yang Kuperintahkandan senantiasa mendekati-Ku dengan perbuatan-perbuatan sunnahhingga Aku mencintainya.apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan"(QS Al-Ahzab [33]: 36). Dan jika Aku telah mencintainya.

"Ya Tuhan. tetapi kamu tidak menjenguknya. berfirman." Demikian juga ketika kita memberi minum dam makan wali-Nyaberarti kita juga memberi minum dan makan Allah. Tidak diragukan lagi. Aku meminta makan kepadamu tapikau tidak memberiku makan. sementara Engkau adalah TuhanPenguasa alam?" Allah menjawab. Seluruh khabar diatas membuktikan bahwa para wali Allah telah mencapai derajatini." Orang-orang bertanya.bagaimana kami melakukan hal ini. "Aku sakit. tetapi kau tidak menjengukku. derajat Muhammad adalahderajat tertinggi. Bahkan akalsehat juga menyaksikan bahwa kedekatan dengan seorang raja akanmenimbulkan naiknya pangkat (kedudukan).berarti ridha kepada Allah. "Sesungguhnya hamba-Ku si Fulansedang sakit. berartiberjanji setia kepada Allah. Berjanji setia (bai'at) kepada Nabi Muhammad Saw. ridha kepada Nabi Muhammad Saw." Hadis qudsi ini menunjukkan ketetapanAllah bahwa menyakiti wali sama dengan menyakiti-Nya. maka ia telah menyatakanpeperangan dengan-Ku. Aku meminta minumtetapi kau tidak memberiku mimun. Kedekatan adalah asal ataupokok.• "Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah danRasul-Nya akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat" (QSAl-Ahzab [33]: 57). maka kamu akan menemukan Aku disisinya. menyakiti Nabi Muhammad Saw. sementara . seseorang yang diangkatsebagai pelayan khusus oleh seorang raja dan diizinkan masuk keruang untuk bersenang-senang. berartimenyakiti Allah. Dalil 5 Kita melihat bahwa dalam kebiasaan. Hal ini diperkuat dengan khabar masyhur yang menyatakan bahwapada hari kiamat nanti Allah Swt. maka ia juga diberi kekhususan untukmelakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. "Barangsiapa menyakiti wali-Ku. Apakah kamu tidaktahu kalau saja kamu menjenguknya. Inilah arti dari firman Allah dalam sebuah hadisqudsi.

serta mendudukkannya dalamkedekatan." Haltersebut karena pada waktu perang Khaibar. maka semakin kuat hatinya dan semakin sedikitkelemahannya.tetapi gerbang itu terlepas dengan kekuatan rabbaniyyah. dan malaikat memancarkan cahayaalam keagungan. Dalil 7 .gerbang Khaibar itu tidak aku dobrak dengan kekuatan jasadiah. Demikian pula hambalain yang terus-menerus taat. Ketika cahaya Allah menjadi tangannya. jauh maupun dekat. "Demi Allah. menganugerahinya rahasia ma'rifat dan kemampuan menyingkaphijab antara Allah dan dirinya. maka tidak ada kesulitan baginya untuk menampakkansebagian karamah di dunia ini. "Dia menurunkan malaikat dengan (membawa) ruh (wahyu) berupaperintah-Nya" (QS Al-Nahl [16]: 2). Sedangkan Raja PalingAgung adalah Tuhan Penguasa alam. ia akan tiba pada maqam yangdifirmankan Allah dalam sebuah hadis qudsi." Darihadis ini. Rasulullah Saw. maka ia mampu mendengar suara yang dekatmaupun yang jauh. kita tahu bahwa semakin banyak pengetahuan seseorangtentang alam gaib. bersabda. 'Ali memutuspandangannya dengan alam jasad." Ketika cahaya keagungan Allahmenjadi pendengarannya. maka iamemiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang sulit maupunmudah. Dalil 6 Tidak diragukan lagi bahwa yang menguasai perbuatan adalah ruh. Begitu juga penguasaan Allah atas ruh sama denganpenguasaan ruh atas badan. sehingga ruh 'Ali menjadi kuat dan menyerupaisubtansi ruh malaikat serta memancarkan kilauan cahaya alamkesucian dan keagungan.kedudukan adalah pengiring. "Aku menjadipendengaran dan penglihatannya. Karena itu. Jika Allah memuliakan seoranghamba dengan mengantarkannya ke pintu pengabdian dan derajatkaramah.bukan badan. Maka 'Ali memiliki kemampuan sepertimalaikat yang tidak dimiliki oleh orang lain. 'Ali bin Abi Thalib berkata. berdasarkan penafsiran kami atas firmanAllah. "Akubermalam di sisi Tuhanku yang memberiku makan dan minum.

. yang mempunyai kekuatan dan kedudukan tinggi di sisiAllah Pemilik 'Arsy. kemudian ia akan diberikekuatan hingga mampu menguasai alam materi. dan secara keseluruhan ia serupa dengan tubuhyang rusak. sesuatu yang kudus dan suci. rusak. Demikianlah. Penjelasan yang mulia ini mengandungrahasia-rahasia terselubung dan fenomena-fenomena yang mendalam. berarti ia tidakmeyakininya. ruh manusia berbeda dengan benda-bendacair.maka ruh-ruh penghuni langit dan 'arsy akan memancarkan kilauancahaya mereka atasnya dan menyelubunginya. cahaya dankegelapan. subtansi ruh bukanlah raga yang fana. dan mampu menguasai alam nyata dan fanadengan bantuan cahaya ma'rifat yang mulia dan kekuatan cahaya SangMaha Perkasa lagi Maha Mulia. penghuni langit. maka jiwanya akanbercahaya. demikian juga ruh-ruh falakiyah(wilayah langit). kekokohannya lenyap hingga iatidak kuasa melakukan apa-apa.Hanya saja ketika ruh terikat dengan tubuh dan terbelenggu dengankehendaknya. Allah berfirman tentangsekelompok malaikat lainnya. serta jarang mengikuti kehendak tubuh. berkilauan. Ketika ruh senang dengan ma'rifatdan mahabbah kepada Allah.karenanya kita memohon pertolongan Allah agar dapat memahaminya. Menurut mazhab kami. "Sesungguhnya Al-Qur'an itubenar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia(Jibril). yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagidipercaya" (QS Al-Takwir [81]: 19-21). ketika Allahmenyifatinya dalam Al-Qur'an. Tidakkah kau lihat Jibril. Ruh manusia mengandung kekuatan dan kelemahan. ketika jiwa berpadu dengan kekuatan yang suci danmendasar. Namun ruh adalahsubstansi malaikat. ditambah denganberbagai macam riyadhah (olah spiritual) yang membersihkan debudunia wujud dan kerusakan dari wajahnya. kehormatan dan kehinaan.dapat dipisah-pisah.Menurut hukum akal. dan berapa banyak malaikat di langityang syafa'atnya tidak berguna kecuali setelah Allah memberikanizin kepada yang dikehendaki dan diridhai-Nya. seperti ruh-ruhpenghuni langit. keluhuran tabiat.Barangsiapa tidak bisa mencapainya. kekuatannya melemah. maka ia akan melupakan negeri asal dan tempattinggalnya yang lama. dan dipotong-potong. dan inilah yang disebut karamah. cahaya substansi.

kalau muncul di tangan selain nabi.Jika orang yang mendekat kepada-Nya karena menjalankan perbuatanwajib saja tidak memperoleh karamah apa pun. maka bukti inimenjadi batal. Mereka berpegang pada firman Allah. Adanya bukti tetapi tidak ada yang dibuktikan akanmenodai eksistensi bukti tersebut dengan demikian bukti tersebutmenjadi batal. 2. Mereka berpegang pada sabda Rasulullah dalam sebuah hadis qudsiyang menceritakan tentang Allah. "Orang-orang yang mendekatkepada-Ku itu tidak akan pernah dekat kepada-Ku. maka itu siasia belaka. Nabi Muhammad Saw. Pendapat mereka yang menyatakan bahwa wali itu pindah dari satunegeri ke negeri yang jauh tidak sesuai bahkan bertentangan denganayat ini." Mereka mengatakanhadis ini adalah bukti bahwa mendekat kepada Allah dengan caramenjalankan semua perintah-perintah-Nya yang wajib lebih agungdaripada mendekat kepada-Nya dengan menjalankan perbuatan sunnah. maka apalagi orangyang mendekat kepada Allah dengan menjalankan perbuatan sunnahtidak patut memperoleh karamah. tetapi kalau kitatidak menuntutnya untuk menunjukkan bukti.Para penyangkal adanya karamah memiliki beberapa argumen: 1. Para penyangkal karamah berlaku tidak adil dan menyesatkankarena berpendapat bahwa munculnya peristiwa luar biasa merupakanbukti kenabian. tidak akan bisaberjalan dari Mekah ke Madinah kecuali dalam tempo yang lama dengandisertai kepayahankepayahan. karena tampaknyakaramah menunjukkan bahwa ia tidak berdusta. . Sudah ada dalilmeyakinkan mengapa harus mencari dalil perkiraan. Mereka bertanya apakah wali yang memperlihatkan karamah karenamengharapkan uang dari manusia bisa dituntut untuk menunjukkanbukti kewaliannya atau tidak? Kalau kita menuntutnya untukmenunjukkan bukti. Bagaimana mungkin dapat dipahamibahwa seorang wali meninggalkan negerinya untuk beribadah hajidalam waktu satu hari saja? 4. Demikian juga. 3. berarti kita telahmengabaikan Sabda Nabi SAW. hingga merekamenunaikan hal-hal yang Ku-wajibkan atas mereka. "Dan dia memikulbeban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak sanggup kamu capai kecualidengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri"(QS Al-Nahl [16]:7).

kita bisamembedakan antara mukjizat dan karamah. maka karamah itumenjadi biasa saja. sedangkan wali tidakdiperkenankan menyatakan pengakuan kewaliannya. Langkah-langkahNabi Muhammad Saw.Adapun pernyataan kewalian seseorang tidak menyebabkan orang yangtidak mengakui kewalian-nya menjadi kafir atau menyebabkan orangyang mengakui kewalian-nya menjadi beriman. Karena perbedaan inilah. maka akan sama denganadat. sementara karamah tidak muncul setelahpengakuan kewalian. menyatakan kenabiannya bukan bertujuan untukmengagungkan diri. 5. tetapi untuk menunjukkan kasih sayangnya kepadamakhluk. dan hal inilah yang akan menodai mukjizat dankaramah. dengan kata lain tetap kufur. agar mereka hijrah (beralih) dari kufur menuju iman. sehingga tampaklahperbedaan antara keduanya.Jika para nabi menyatakan kenabian dan menampakkan mukjizat mereka. para nabi diutuskepada makhluk untuk menyeru dari kekufuran kepada keimanan. . Jadi.maka kaum yang diserunya akan mempercayai mereka. Jika karamah sudah begitu banyaksampai menjadi hal yang tak luar biasa lagi.yang berbunyi. Apabila karamah bisa muncul pada sebagian wali. maka ia jugabisa terjadi pada orang lain. pengakuankewalian dinyatakan karena nafsu. "Bukti itu ada padaorang yang menyatakannya. oleh karenanya Nabi wajibmenyatakan secara jelas pengakuan kenabiannya. Berdasarkan pendapat ini. Kalau pengakuan kenabian tidak dinyatakan. Jawaban atas argumen yang pertama: Umat muslim berbeda pendapat tentang apakah seorang wali bolehmenyatakan kewaliannya? Kelompok Al-Muhaqqiqun (orang-orang yang menyatakan kebenaran)tidak membolehkannya.maka kaum mereka tidak akan beriman." Ini menunjukkan bahwa pendapat yangmengatakan adanya karamah itu batil. Mukjizat muncul setelahpengakuan kenabian. Apabila kemunculan karamah begitu sering. darimaksiat kepada ketaatan.

Tidak diragukan lagi. menunjukkan mukjizatnya dan meyakinkan dirinya. menyebutkan perbedaan mukjizatdan karamah ditinjau dari beberapa segi: 1) Kemampuan melakukan hal-hal luar biasa menunjukkan pelakunyabebas dari maksiat. Bila hal ini terjadi. 2) Nabi Saw. jelaslah perbedaannya. tetapi justru menjadi penguatkenabiannya. 4) Seorang wali tidak boleh memperlihatkan karamahnya ketika iamenyatakan pengakuan kewaliannya. . jelas bahwa mengakui adanya karamah para walitidak berarti menyangkal mukjizat para nabi. sedangkan peristiwa luar biasa yang diiringi denganpengakuan kewalian menunjukkan pengakuan kewaliannya itu benar. 3) Melawan orang-orang yang menyangkal mukjizat itu wajib. Karena mukjizat wajib ditampakkan. tindakan memperlihatkan karamah tidak berarti menyangkalkenabian seorang nabi. "Dan ia memikulbeban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak sanggup kamu capai kecualidengan kesukaran kesukaran yang memayahkan diri". Seorang wali hanya akan menjadi wali ketika ia menunaikanibadah fardhu dan sunnah. Jawaban atas argumen yang ketiga: Firman Allahdalam QS Al-Nahl [16]: 7 yang berbunyi. kecuali jika untuk memper kuatdakwah agama Nabi Saw. sementara karamahtidak.sedangkan wali ketika menunjukkan karamahnya tidak untuk meyakinkandirinya. Dengandemikian.Dengan demikian. Jadi. maka karamah itumenjadi mukjizat bagi Nabi dan mengukuhkan risalahnya. Adapun peristiwa luar biasa yang diiringidengan pengakuan kenabian menunjukkan pengakuan kenabiannya itubenar. kondisi ini lebihbaik daripada orang yang membatasi diri pada hal-hal yang fardhusemata. Jawaban atas argumen yang kedua: Taqarrub(mendekatkan diri kepada Allah) dengan melakukan amalan-amalanwajib tentu lebih sempurna daripada taqarrub dengan amalan-amalansunnah.sedangkan para penyangkal karamah tidak wajib dilawan.Sementara orang yang berpendapat bahwa seorang wali bolehmenyatakan pengakuan kewaliannya.

Tidak ada orang yang berputus asadari . kecuali kaumyang kafir (QS Yusuf [12]: 87). Ingatlah. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Alasan pertama: Kalau seseorang mengetahuibahwa dirinya adalah wali. Jawaban atas argumen yang keempat: Berpegangpada Sabda Nabi Saw. maka itu berartiberbeda dengan kebiasaan. Dan seperti yang dikatakaniblis dalam firmanNya." Jawaban atas argumen yang kelima: Orang-orangyang taat itu sedikit jumlahnya. Alasan kedua pendapat yangberseberangan ini cukup banyak. maka ia akan merasa aman. 2010-04-18 16:13 — admin Ustad Abu Bakar bin Faurak mengatakan bahwa seorang wali tidakmungkin mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali. Tiada yang merasa aman dari azab Allahkecuali orang-orang yang merugi (QS Al-A'raf [7]: 99).mencakupkebiasaan-kebiasaan umum.5 Apakah Seorang Wali Dapat Mengetahui Kewalian Dirinya Sun. "Dan sedikit sekali hamba-hamba-Ku yangbersyukur/taat"(QS Saba' [34]: 13). "Bukti itu ada pada orangyang mengaku.Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah. ketika orangyang memperlihatkan karamah sangat sedikit. Jadi.1. pengecualian dari kebiasaan-kebiasaanumum. SementaraUstad Abu 'Ali al-Daqaq dan Abu Qasim al-Qusyairi (muridnya)mengatakan bahwa hal itu mungkin. karena beberapa alasan: 1) Allah berfirman. sebagaimanadinyatakan dalam firman Allah. Putus asajuga tidak diperbolehkan. 2. sebagaimana dinyatakan dalamfirman Allah. yang menyatakan. "Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakanmereka bersyukur/taat" (QS AlA'raf [7]: 17). sesungguhnya wali-waliAllah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati (QS Yunus[10]: 62). Akan tetapi meraih keyakinan rasa aman itu tidakdiperbolehkan. Sedangkan karamah para wali adalahfenomena yang langka.

padahal sebelumnya . 3) Rasa aman akan menyebabkan hilangnya penghambaan kepada Allah. terkadang seorang hambabermaksiat kepada Allah saat ini.sementara berdoa dengan rasa takut adalah takut terhadap siksaAllah. Adapun pendapatyang paling tepat adalah berdoa dengan mengharap kepada Allah danrasa takut terhadap-Nya.Sesuatu yang baru dan terbatas tidak dapat mengalahkan yang kekaldan tak terbatas. demikian jugasebaliknya seseorang menjadi musuh Allah karena Allah memusuhinyabukan karena ia memusuhi Allah. sedangkan sifat Allah itu kekal dan tidak terbatas. sedangkan rasa aman menyebabkanhilangnya rasa takut. Berdasarkan hal ini. sebab ia menjadi wali karena Allahmencintainya. 2) Ketaatan sebesar apa pun tetap lebih besar rasa terpaksa. Ketaatan dankemaksiatan hamba tidak mempengaruhi seseorang untuk mencintai ataumemusuhi Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat di atasmenganjurkan berdoa dengan mengharap dapat berjumpa dengan Allah. keputusasaan hanya akan dirasakan oleh orangyang keyakinannya sedikit. Danmereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami (QS Al-Anbiya'[21]: 90). Mencintai dan memusuhi Allah adalahdua rahasia yang tidak tampak pada diri seseorang.dan berdoa dengan rasa takut berpisah dari Allah. jikarasa terpaksa ini mendominasi jiwa seseorang. bukan karena ia mencintai Allah. rasa aman hanya akan dirasakan oleh orang yangkeyakinannya lemah. Danmereka berdoa kepada Kami dengan rasa berharap dan takut. Alasan kedua: Seorang wali tidak mengetahuibahwa dirinya wali. karena ketaatan adalah sesuatu yang baru munculkemudian. kecuali orang-orang yang sesat (QS Al-Hijr[15]: 56). Pendapat lain mengatakan bahwa ayat di atas bermakna berdoadengan mengharap karunia Allah dan berdoa dengan rasa takutterhadap siksa-Nya. Artinya. Sebagian orang menafsirkan bahwa berdoa dengan rasaberharap di sini adalah berdoa memohon pahala kepada Allah. Keyakinan yang lemah dan sedikit kepadahak-hak Allah adalah perbuatan kufur. maka tidak akandiperoleh rasa aman.Hilangnya sikap pengabdian dan penghambaan kepada Allah akanmenimbulkan rasa permusuhan. maka orang yang merasa amandari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah adalah orang yangkafir. 4) Allah menyifati orang-orang yang ikhlas dengan firman-Nya.rahmat Tuhannya.

Jadi.s. Hal ini menunjukkan bahwa yang penting adalahakhirnya bukan awal perbuatannya. ketetapan bahwa seseorangtermasuk wali atau musuh Allah. niscaya Alah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telahlalu" (QS Al-Anfal [8]: 38). maka ia tidak akan menjadi musuh-Nya karena melakukanmaksiat. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang gaib. Barangsiapa memusuhi Allah tanpa alasan. orang yang mendapat pahala ataumendapat siksa terletak di akhir hidupnya.Barangsiapa mengerjakan kebaikan.maka ia termasuk golongan orang yang mendapatkan pahala. Karena itu. sedangkan sifat Allahtidak bisa dijelaskan alasannya. orang yang berpahala. dalilnya adalah firman Allah yangmenyatakan. Allah berfirman. lalu di akhir hayatnya ia masuk Islam. maka ia tidakakan menjadi pencinta Allah karena melakukan ketaatan. (QSAl-Maidah [5]: 116) Alasan ketiga: Seorang wali tidak mungkinmengetahui bahwa dirinya wali karena hukum yang menentukan bahwaseseorang termasuk wali. Engkau mengetahui apa yang adadalam diriku. Pada prinsipnya. maka Nabi Isa a. Yang memperkuat pendapat ini adalahdalil yang menyatakan bahwa apabila seseorang menghabiskan seluruhusianya dalam kekufuran.mencintai dan memusuhi Allah adalah sifat. Barangsiapa mencintai Allah tanpaalasan. Karenamencintai dan memusuhi Allah merupakan dua rahasia yang tidak bisadilihat. Firman Allah tersebut bukan berbunyi. sementara aku tidak mengetahui apa yang ada dalamdiri-Mu. maka baginya pahalasepuluh kali lipat amalnya.bukan pada awal perbuatan. "Jika mereka berhenti darikekufuran. Dan telah jelas bahwaakhir kehidupan tidak diketahui oleh seorang pun. terkadang juga seorang hamba taat kepada-Nya saatini padahal dulunya ia bermaksiat terhadap-Nya. maka baginya pahala sepuluh kalilipat sepadan dengan perbuatannya itu.iamencintai-Nya. dan penghuni surgatergantung pada akhir kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwapenerimaan pahala dari Allah tergantung pada akhir pelaksanaan.Katakanlah kepada orang-orang kafir itu. begitupula sebaliknya. dan barangsiapa membawa amal yang burukmaka dia ia hanya diberi balasan yang sepadan dengan amal buruknya(QS Al-Maidah [6]: 160). Barangsiapa membawa amal yang baik. berkata. Dengan demikiandapat disimpulkan bahwa seorang wali tidak bisa .

Apabila seseorang telah mencapai dua unsur ini dan orang-orangmengetahui manifestasi dari dua unsur di atas.mengetahui bahwadirinya wali. yang muncul di tangan orang yang secaralahiriah dinilai baik. dijauhkandari istidraj. dan dengan mengikuti . Secara batiniah.yang muncul di tangan seorang hamba untuk menampakkan kemaslahatan. 2. Kepatuhan kepada syariat secara lahirterlihat dari tindakan lahir. disebut sebagai ma'unah. kepastiannya adalah tipuan. Karamah adalah munculnyahal-hal luar biasa yang tidak dibarengi niat untuk menampakkannya. ia tunduk dan patuh kepada syariat. dandi depan jalan menuju alam ketuhanan ada tabir-tabir yang terkadangberupa api dan terkadang berupa cahaya. sementara tenggelamnya batin dalamcahaya hakikat berupa kesenangan menaati Allah dan mengingat-Nya.didukung oleh keyakinan yang benar dan amal saleh.dipakai untuk menetapkan ittiba'nya (ketaatannya) kepada Nabi Saw. Sayyid 'Abdul Ghani al-Nabulusi dalam Syarh al-Thariqahal-Muhammadiyyah mengutip penuturan Imam Barkawi yang menyatakanbahwa karamah wali itu benar-benar ada. Adapun mereka yang menyatakan bahwa seorang wali terkadang bisamengetahui kedudukannya sebagai wali. penetapannyasulit. Adapun kejadianluar biasa yang tidak dibarengi niat untuk memperlihatkannyaseperti halnya mukjizat. maka eksistensikewaliannya bisa diketahui. Banyak kesalahan yang samar dalam pembahasan tentang apakah walimengetahui kedudukannya sebagai wali atau tidak. Hanya Allah Yang MahaMengetahui hakikat dari rahasia-rahasia. Secara lahiriah. ia tenggelam dalam cahaya hakikat. pengalamannya membahayakan. berpegang pada kesahihanpendapat mereka yang menyatakan bahwa kewalian terdiri daribeberapa unsur: 1.tiada sesuatu pun dalam dirinya selain Allah. disertai keyakinan yang benar dan amal saleh. Ma'unah adalahkejadian luar biasa di tangan orang-orang muslim awam untukmelepaskan diri dari berbagai cobaan dan hal-hal yang tidakdisukai..

mengetahui Allah dan sifat-sifat-Nya. dan menemukanbuah-buahan musim panas ketika cuaca dingin. di antaranya dalam kisah Maryam. ia menemukanbuah-buahan musim dingin pada musim panas. "Makanan itu dari Allah" (QS Ali'Imran [3]: 37).s. menjauhimaksiat. Al-Sa'di mengungkapkan dalam kitab Syarh al-'Aqaidbahwa dengan mengekang hawa nafsu. "Hai Maryam. ia mendapati makanan di sisi Maryam. tabi'in(generasi . Al-Laqani menyatakan bahwa karamah diperuntukkan bagi para wali. Maryam menjawab bahwa semua itu adalah rezekidari Allah.baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. senantiasa taat. dari mana engkau memperoleh semuamakanan ini?" Maryam menjawab. keinginan untuk bersenang-senangdan mengumbar hawa nafsu akan hilang. Nabi memperlihatkankejadian luar biasa untuk mengokohkan kebohongan para pendusta. Maryam berada dalam asuhan Zakaria a. tetapi yang terjadi justru airnya asin dan pahit.Nabi Saw. Zakaria merasa herandan menanyai Maryam. Kisah lain dalam Al-Qur'an yang menegaskan adanya karamah adalahkisah tentang ashabul kahfi yang tinggal dalam gua selamabertahun-tahun tanpa makan dan minum dan kisah tentang Asif binBarkhiya yang mampu menghadirkan singgasana Ratu Bilqis sebelumNabi Sulaiman mengedipkan matanya.. Karamah para wali adalah kebenaran yang ditegaskan dalam nashAl-Qur'an. dan bersungguh-sungguh menahan diri dari kenikmatan danhawa nafsu. Setiap Zakaria masuk kemihrab untuk menemui Maryam. tertutuplah tujuh pintu mihrabtersebut. hanya saja seorang wali tidakdiboleh mencegah diri dari melakukan hal-hal yang dimudahkan dandihalalkan baginya. Karamah para sahabat. dan takseorang pun pernah masuk ke dalam mihrab Maryam. Seperti Nabi yangtidak lepas dari status kenabiannya.Bila Zakaria keluar dari sana. Karena kewalianseorang wali tidak terlepas meskipun ia wafat. Setiap Zakaria masuk ke mihrab Maryam.seperti meludahnya Musailamah ke dalam sumur air tawar agar airnyaterasa manis.Zakaria bertanya. Wali adalah orang yang 'arif. Dialah Pemberi rezeki kepada siapa saja yangdikehendaki-Nya dari jalan yang tidak disangkasangka. selain Zakaria.

setelah sahabat), dan orang-orang saleh sesudahnyadiriwayatkan secara mutawatir dalam hal makna atau inti ceritanyawalaupun perinciannya disampaikan secara ahad. Dalam kitabnya, Syarh Maqasid al-Maqasid, Al-Dulji berkata,"Orang-orang yang mengingkari karamah bukan termasuk ahli bid'ah.Anehnya, meskipun mereka belum pernah meyaksikan langsung karamahpara wali dan belum pernah mendengarnya secara langsung dari parapemimpin mereka padahal mereka bersungguh-sungguh dalam beribadahdan menjauhi kemaksiatan, tetapi mereka mencaci maki wali-waliAllah sebagai pemilik karamah dan menyakiti hati mereka, karenamereka tidak mengerti bahwa karamah didasarkan pada akidah yangjernih, jiwa yang bersih, jalan dan hakikat pilihan. Bahkan sangatmengherankan pendapat sebagian ahli fikih pengikut Sunnah yangdiriwayatkan Ibrahim bin Adham r.a. di Basrah dan Mekah pada haritarwiyyah (lempar jumrah), yang menyatakan bahwa orang yangmeyakini hal-hal tersebut adalah kafir. Pendapat yang moderatdiungkapkan oleh Al-Nasafi ketika ia ditanya tentang suatu beritayang menyatakan bahwa Ka'bah selalu dikunjungi oleh salah seorangwali, betulkah kabar itu? Ia menjawab, 'Itu melanggar kebiasaanpara wali yang menempuh jalan karamah, tetapi mungkin saja bagiorang yang mengikuti Sunnah Nabi Saw. yang biasa menempuh jarakjauh dalam waktu singkat.' Hal-hal tersebut dimasukkan oleh paraahli fikih pengikut Hanafi dan Syafi'i ke dalam pembahasanmasalah-masalah syariat." Ibnu Hajar al-Haitami al-Syafi'i menjelaskan dalam kitabAl-Fatawa bahwa jika seorang musafir tiba di suatu negeri saatmatahari telah terbenam, lalu ia melaksanakan shalat Maghrib disana, kemudian ia sampai di tempat pemberhentian lain yang di sanamatahari belum terbenam, padahal ia telah melakukan shalat magribdi negeri pertama, maka ia tidak wajib mengulang shalatnya.Munculnya makanan, minuman, dan pakaian secara gaib ketikadibutuhkan seperti yang terjadi pada para wali, kemampuan terbangdi udara seperti dikutip dari Ja'far bin Abi Thalib dan LuqmanalSarkhasi, kemampuan berjalan di atas air, berbicara dengan bendamati dan binatang seperti binatang ternak dan burung dan lain-lainadalah sebagian dari kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi padapara wali. Semua itu adalah penghormatan dari Allah untuk

mereka,dan merupakan mukjizat bagi Rasul-Nya, meskipun beliau sudah wafat.Dalam hal ini, munculnya mukjizat tidak harus ketika Rasul masihhidup, tetapi juga bisa terjadi setelah beliau wafat. Demikian pulakaramah bisa terjadi setelah sang wali wafat, seperti telahdijelaskan pada akhir penjelasan Sayyid 'Abdul Ghani al-Nablusidalam Syarh al-Thariqah al-Muhammadiyyah. Dalam kitabnya Nasyrul Mahasin al-Ghaliyyah, Imam Yafi'imengutip pendapat tokohtokoh umat ahlus sunnah wa al-jama'ah danpara syaikh tentang kemungkinan terjadinya sesuatu di luar adatyang muncul dari karamah para wali. Di antara ulamaulama tersebutadalah Imam Haramain, Abu Bakar al-Baqillani, Abu Bakar bin Fauraq,Hujjatul Islam Al-Ghazali, Fahruddin al-Razi, Nashiruddinal-Baidhawi, Muhammad bin 'Abdul Malik al-Salma, Nashiruddinal-Thusi, Hafiduddin al-Nasafi, dan Abu Qasim al-Qusyairi. Setelahmengutip pendapat mereka, Al-Yafi'i berkata, "Mereka adalah sepuluhimam yang sebagiannya menyusun kitab-kitab dan memiliki pembicaraantentang agama yang bisa dijadikan pegangan dalam bidang akidahahlus sunnah wa al-jama'ah. Tidak perlu menyebut lebih banyak lagi,karena menyebut sepuluh saja sudah dianggap cukup. Mereka sepakatbahwa perbedaan antara karamah dan mukjizat adalah pada tingkatkenabian semata, dan tidak satu pun dari mereka yang mensyaratkanbahwa jenis dan keagungan karamah tergantung kepada mukjizat." Imam Abu Qasim al-Qusyairi mengungkapkan dalam Al-Risalahkaryanya bahwa kemunculan karamah pada para wali mungkin terjadikarena bisa dipahami secara rasional, lagi pula kemunculannya tidakmelenyapkan asal-usul karamah, tetapi justru menunjukkansifat-sifat Allah Yang Maha Kuasa. Jika keberadaan karamah sangattergantung kepada Allah, maka tidak ada satu pun hal yang dapatmerintangi keberadaannya. Kemunculan karamah merupakan tandakejujuran orang yang memilikinya. Orang yang tidak jujur tidakmungkin mampu memunculkan karamah. Dalilnya adalah bahwa ilmuma'rifat yang diberikan Allah kepada manusia sehingga ia bisamembedakan antara orang yang jujur dengan orang yang batil ketikameniti jalan yang ditempuhnya adalah persoalan yang abstrak.Hal-hal itu tidak akan terjadi kecuali pada para wali secarakhusus, tidak pada orang yang hanya berpura-pura mengaku

wali.Inilah persoalan karamah yang sedang kita bicarakan. Karamah pastimerupakan sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan danmenjelaskan sifat kewalian untuk menyatakan kebenarankeadaannya. Banyak ulama membahas perbedaan antara karamah dan mukjizat,salah satunya adalah Imam Abu Ishaq al-Asfaraini yang menyatakanbahwa mukjizat adalah tandatanda kebenaran para nabi dan dalilkenabian yang hanya ada pada nabi, sedangkan wali memiliki karamahseperti terkabulnya doa, tetapi mereka tidak memiliki mukjizatseperti yang dimiliki para nabi. Imam Abu Bakar bin Faurak R.A. menyatakan bahwa mukjizat adalahtanda-tanda kebenaran. Jika pemilik mukjizat mengaku sebagai nabimaka mukjizatnya itu menunjukkan kebenaran pengakuannya. Jikapemilik mukjizat mengaku sebagai wali, maka mukjizatnya itumenunjukkan kebenaran pengakuannya, tetapi hal itu disebut karamah,bukan mukjizat, meskipun serupa dengan mukjizat, tetapi memilikiperbedaan yang nyata. Al-Qusyairi mengemukakan pendapat orang yang paling ahli dalambidang mukjizat pada masanya yaitu Al-Qadhi Abu Bakar al-Asy'arir.a. yang menyatakan, "Mukjizat dikhususkan bagi para nabi,sedangkan karamah untuk para wali. Para wali tidak memilikimukjizat, karena di antara syarat-syarat mukjizat adalah jikakejadian-kejadian luar biasa itu dibarengi dengan pengakuankenabian. Kejadian luar biasa tidak disebut mukjizat hanya karenabentuknya saja, tetapi disebut mukjizat karena adanya banyak syaratyang dipenuhinya, jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi,maka itu bukan mukjizat. Satu dari beberapa syarat mukjizat adalahpengakuan kenabian, sedangkan wali tidak menyatakan pengakuankenabian, jadi yang muncul darinya bukanlah mukjizat."

sesungguhnya seorang wali tidakmerasa senang dengan karamah yang muncul pada dirinya tidak jugamemiliki perhatian yang besar kepadanya. Berbeda dengan para nabiyang harus memiliki mukjizat. yangdengannya mereka memperoleh bukti kebenaran akidah yangdiyakininya. "Pendapat inilah yang kami pegangdan ungkapkan. Sebaliknya kedudukan sebagai wali tidakharus diketahui oleh orang lain. Barangsiapabersikap moderat terhadap masalah karamah.Al-Qusyairi menegaskan. hal tersebut tidakmempengaruhi kedudukannya sebagai wali. Wali tidak diperintah untuk memohonkaramah bagi dirinya. baik berupakhabar maupun hikayat. kadang sebagai hasil dari ikhtiar dan doanya. karena tidak ada sesuatu yang dahulu khusus adapada seseorang. . "Tidak setiap karamah yang dimiliki seorangwali wajib dimiliki oleh seluruh wali. bertentangan dengan kebiasaan dan tampak pada masataklif. bahkan meskipun seorang walitidak memiliki karamah secara lahiriah di dunia. kecuali syarat pengakuankenabian saja. maka ia tidak akan meragukan karamah. dan tidak ada jalan lainkecuali dengan mukjizat. maka keyakinan dan pengetahuan tentangadanya karamah pada para wali tidak diragukan lagi. Singkatnya kemunculan karamah pada para wali adalahwajib. Al-Qusyairi berkata. namunkadang bukan karena ikhtiar. muncul pada hamba sebagai bentuk pengkhususan danpengutamaan." Masih menurut Al-Qusyairi. bahkan kami meminjamnya. Dan karenabanyaknya riwayat mutawatir tentang eksistensi karamah." Al-Qusyairi mengungkapkan bahwa karamah adalah peristiwa yangmungkin terjadi. begitu juga menurut kebanyakan ahli ma'rifat. Semua syarat mukjizat atausebagian besarnya ada dalam karamah. karena mereka diutus kepada manusiayang harus mengetahui kebenarannya. Ketika muncul karamahpadanya. keyakinannya semakin kuat dan mata hatinya semakin tajamuntuk menegaskan bahwa karamah adalah perbuatan Allah. didukung dengan hikayatdan khabar mutawatir.

binatang ternak. karamah para wali terkaitdengan mukjizat Nabi Muhammad Saw. Adapun tingkatan para wali tidak akanmenyamai tingkatan para nabi berdasarkan dalil ijma' (kesepakatanulama).A. Mengenai hal tersebut. yang tiba-tiba berkata. Al-Qusyairi mengungkapkan. Juga riwayattentang Umar bin Khattab R. terbebas dari musuh.kemudahan menempuh jarak dalam waktu sekejap. padahal ia bukan seorang nabi. sehingga mereka selamat dari tempat persembunyian musuh digunung saat itu.Al-Qusyairi kemudian mengemukakan bahwa di antara dalil-dalildari pendapat di atas adalah nash Al-Qur'an tentang sahabat NabiSulaiman yang berkata. "Hai parakabilah di atas gunung!" padahal ia sedang menyampaikan khutbahJumat. suara Umar didengar oleh pasukan Islam yang berada digunung. ditemukannya air ketika haus. . Al-Qusyairi menyatakan bahwa pada masa sekarang ini banyakkemampuan wali yang tampak. Setiap nabi yang memunculkan karamahnya kepadasalah seorang umatnya. dan bolehkah mengutamakan para wali diatas para nabi? Menurut Al-Qusyairi. maka karamah itu termasuk mukjizatnya. Di antara karamah adalah dilahirkannyaseorang manusia tanpa ayah dan ibu dan mengubah benda mati. "Aku akan datang kepadamu dengan membawasinggasana (Balqis) kepadamu sebelum matamu berkedip" (QSAl-Naml[27]: 40). karena setiap orang yang tidakjujur dan sungguh-sungguh dalam Islamnya maka ia tidak akan mampumemunculkan karamah. Al-Qusyairi menjelaskan bahwakaramah terkadang berupa terkabulnya doa. maka tidak akan munculkaramah pada umatnya. dan hal-hal lain yang bertentangandengan kebiasaan. munculnya makanan ketikadibutuhkan tanpa sebab yang jelas. baik karena terpaksaatau sedikit keterpaksaan. padahal seorang wali tidakdiperkenankan untuk memperlihatkan karamahnya. atau hewan-hewan lain.mendengar percakapan tanpa rupa. Jikaseorang rasul tidak mempercayai umatnya.. Bagaimana mungkin diperbolehkan melebihkan karamah para wali diatas mukjizat para nabi.

Allahtidak akan membiarkannya berbuat maksiat. tetapiorang yang terjaga.mengumpulkan bagian-bagian burung yang telah terpotong-potongmenjadi beberapa bagian." Karamah paling agung yang dimiliki para wali adalah langgengnyaketaatan dan terjaga dari kemaksiatan dan pelanggaran. Setiap karamah akan diperoleh wali atau akanditunjukkan melalui tangannya. mampu menghidupkan burungburung. Dia akan melanggengkanpertolongan-Nya kepada orang yang taat. Bukan hal yang bertentangan dengan akal ketika Allahmemuliakan seorang wali dengan memberinya karamah dan menampakkankaramah di tangannya." Dan Dia melindungi orang-orang yangsaleh "(QS Al-A'raf [7]: 196). Dengan mengikuti Rasulullah dan tetap menaatibatas-batas yang ditetapkan olehnya maka karamah adalah hal yangbenar." Sahal bin 'Abdullah berkata." Lalu ada yang bertanya kepada Sahal."Bagaimana cara karamah tampak padanya?" Sahal menjawab.a. Para wali bukan orang yangma'shum (terjaga dari kesalahan dan dosa) seperti para nabi. para ulama berbeda pendapat. "Siapa yang zuhud terhadap duniaselama 40 hari dengan ketulusan dan kejujuran dari lubuk hatinya. adalah . Dalam persoalan ini. memperoleh kedudukan yang mulia danpenglihatan yang agung berupa kemampuan menghidupkan orang mati danmenyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra dengan izin Allah. sehingga tidak terus menerus berada dalamdosa. "Denganmemperoleh segala yang diinginkannya. sebagaimana dinyatakandalam firman-Nya. Syaikhul Akbar Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi r. maka Dia akan menjaga dan melindunginya. dan burung-burungtersebut segera datang kepadanya. Kemuliaan karamah merujuk kepadaNabi Muhammad SAW. Barangsiapamencintai Allah Swt.Demikian juga Ibrahim A. kemudian mencampur daging-dagingnya.S.Ibrahim memanggil potongan-potongan burung. ada yangberpendapat bahwa mukjizat Nabi SAW.maka muncullah karamah padanya.S. semua terjadi dengan seizinAllah. mengemukakandalam kitabnya Mawaqi' al-Nujum wa Mathali' Ahl al-Asrar waal-'Ulum bahwa Nabi Isa A. Demikianlahpendapat Al-Qusyairi tentang karamah."Wali adalah orang yang senantiasa menjaga ketaatan. Bila tidak muncul karamah. berartizuhudnya tidak benar.

karena mereka adalah orang yang mencapai tingkatan kasyf dan dzauq. tetapi jikamemang peristiwa itu benar-benar terjadi dan menurutku itu mungkinmaka sesungguhnya jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu yangluar biasa di tangan seseorang.pasti orang yang mendengarnya akan mendustakannya."Ibnu 'Arabimengomentari orang itu. Ibnu 'Arabi menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh pernah bertemuseorang sufi pada masanya yang berkata.Jika kami mengungkapkan karamah-karamah yang kami saksikan dancerita-cerita dari orang-orang tsiqah (tepercaya) tentang karamah. Setelah menjelaskanbeberapa karamah sahabat Nabi SAW. pastilah akan terjadi. "Seandainya aku melihatkejadian luar biasa muncul dari tangan seseorang.karamah bagi wali.begitu ingkar dan bodohnya ia. tentu kebingungandan sikap mereka yang mendustakannya tidak akan muncul. "Lihatlah! Alangkah tebal penghalang ini."Peristiwa-peristiwa luar biasa yang muncul dari tangan parasahabat yang telah kami ceritakan akan diterima orang yang memilikibashirah(penglihatan mata hati). ada juga yang berpendapat bahwawali memiliki karamah yang bukan merupakan mukjizat bagi NabiMuhammad Saw.. Kami akan mengemukakan dalil-dalilkhusus untuk mematahkan kekacauan pandangan . adajuga yang menolak pendapat ini. Tokoh-tokoh sufi tidak menafikan karamah karena merekamelihatnya ada pada diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadapdiri orang yang menampakkan karamah melalui tangannya.Kalau saja ia menyempurnakan pandangannya terhadap orang yang mampudan dipilih oleh Allah untuk menunjukkan karamah. ia berkata. Semoga Allah menjaga tangan-tangankita dan tangannya serta cahaya mata hatinya. karenakepribadian dan sikap mereka yang memandang rendah terhadapnya. niscaya aku akanmenganggap peristiwa tersebut dusta menurut logikaku." Imam Tajuddin al-Subki dalam kitab Thabaqatnya berbicara panjanglebar tentang ketetapan adanya karamah para wali dan menyatakankepalsuan argumentasi para penentang karamah. bahkan mungkinmencelanya.

seperti keberanian 'Ali dan kedermawanan Hatim. "Hai Maryam. 2. Kisah Asif bin Barkhiya dengan Sulaiman a. tersedianya kurma segardari batang kurma kering untuknya. orang-orang yang cendekia hanyasedikit sedangkan orang-orang yang menyimpang sangat banyak.kecuali oleh orang bodoh dan orang yang menolak karamah para ulamadan orang saleh.ia menemukan makanan di sisinya. Sejak dulu sampai sekarang selalu ada orang-orangseperti itu. dan adanya makanan yang bukanmusimnya di sisi Maryam tanpa sebab. "Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Kisah ashabul kahfi (penghuni gua) yang tertidur dalam sebuahgua selama 300 tahun lebih tanpa terkena penyakit dan tetap kuatseperti sediakala meski tanpa makan dan minum.s.para penentang karamahdan menangkis argumen mereka. karenakaramah lebih dikenal dan lebih nyata. padahal Maryam bukan seorangnabi. Merekamempercayai karamah orang-orang yang saleh dan meriwayatkankisah-kisah tentang hal tersebut dari . 4. ketika memboyongsinggasana Ratu Bilqis sebelum Sulaiman mengedipkan matanya.Kebanyakan mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Asifdalam kisah tersebut adalah orang yang memiliki ilmu dari Al-Kitab. melainkan karamah.Mengingkari karamah itu lebih besar tingkat kedurhakaannya. Menurut kami. bahkan kami mengambil kesimpulan dari kisah-kisah yangada pada mereka. Hal itu termasukmenyalahi kebiasaan manusia. dan hanya orang yang hatinyatertutup yang menentang adanya karamah. "Semua inidari Allah" "(QS Ali 'Imran [31:37). Pada masa mereka. Kisah Maryam yang hamil tanpa suami.dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab. Zakaria bertanya. Kalau saja ada seseorang yang mau mencurahkan segaladaya untuk meneliti kisah-kisah tersebut. Mereka bukan nabi. 3. jadi semua yangmereka alami bukanlah mukjizat. Cerita yang tersebar dan terdengar yang tidak diingkari. tentu akan diperoleh datayang berlimpah. Sebagaimana dinyatakan dalamfirman Allah.Kami telah memengemukakan kisah-kisah tentang karamah beberapasahabat dan orang-orang sesudah mereka yang disampaikan secaramutawatir. ada beberapa macamdalil tentang penetapan karamah: 1.

maka ia akan mengetahui bahwa yang diberikan kepadamereka lebih besar daripada yang diberikan kepada sebagianhambanya. Syaikh Muhyiddin Ibnu 'Arabi berkata. kecuali sang wali melakukanperbuatan luar biasa untuk menegaskan kebenaran nabinya. Pada bab ke-187 dalam kitabAl-Futuhat. mayoritas ulama berpendapatbahwa mukjizat seorang nabi bisa menjadi karamah bagi wali. mengambil banyakmakna dari Al-Quran dan hadis yang dapat diterapkan dalam kehidupandunia. Jika seseorangmerenungkan anugerah Allah yang diberikan kepada para ulama danwali di atas. seperti munculnya roti di tanah yang gersang dan air dipadang sahara yang tandus dan sejenisnya yang dapat dianggapsebagai karamah. bersabar dalammujahadah (berjihad) dan riyadhah (melakukan olah spiritual). kecuali jika ketika karamah muncul.mengekang diri dari kenikmatan duniawi dengan kesadaran total. menemukan hal yangmenggembirakan orang yang memiliki kecerdasan. Allah menganugerahkan ilmu-ilmu para ulama dan wali. "Ketahuilah.menyerukan kebenaran dan sabar terhadap berbagai penderitaan. danbeberapa peristiwa luar biasa lainnya. Dalam pembahasan ke-29 tentang al-Yawaqit wa al. bukan demikaramah itu sendiri. menegakkan kebenaran dan menumpas kebatilan.Oleh karena itu. sehinggamereka mampu menyusun banyak kitab yang tidak mungkin mampu disusunoleh orang selain mereka dalam waktu sepanjang usia pengarangnya. Berbedadengan kaum Mu'tazilah dan Syaikh Abu Ishaq alIsfiraini yangberpendapat bahwa mukjizat seorang nabi tidak mungkin menjadikaramah bagi wali.Bani Israil dan orang-orangsesudah mereka.a.mampu menjelaskan hal-hal di luar kebiasaan. berkata. Karamah bisa berupa terkabulnya doa ataumunculnya air di padang sahara yang biasanya tidak ada air. Menurut saya. dan para sahabat termasuk orang yang berceritatentang kisah-kisah seperti ini secara panjang lebar.Jawahir.tekun mencintai ilmu dan gigih untuk memperolehnya. Hal tersebut tidaklah dilarang seperti yangterkenal di kalangan para wali. diperkenankan melakukan . "Pendapat AbuIshaq alIsfaraini benar. ImamAl-Sya'rani r.sang nabi melarangnya pada waktu tertentu atau selama hidupnya. hanya saja saya mensyaratkan satu syaratlain yang tidak disebutkan olehnya. mukjizat tidakmungkin menjadi karamah bagi wali.

karamah milik orang-orang yang saleh dalam umat ini adalahpenyempurnaan bagi mukjizat Nabi Muhammad SAW. yang tidak didatangkan oleh-Nya kebatilan dari hadapan .karamah bagi selain rasulsesudah zamannya berakhir. melipat bumi. karenadengan adanya mereka kebutuhan para hamba terpenuhi." Artinya. dengan doamereka turunlah rahmat. Adanya para wali dibumi ini termasuk dalam mukjizat nabi yang terus menerus. firman Allah yang qadim.Jadi. peringatanNya yangbijak." Syihabuddin al-Suhrawardi mengatakan. Namun. maka kebutuhan akan sebab-sebab yangmembenar-kan Nabi juga terus berlangsung. dan dengan adanya mereka hilanglahsiksa. yangmemperkuat eksistensi Al-Qur'an sebagai induk mukjizat. maka apa yangdiucapkan oleh Abu Ishaq tidak bisa direalisasikan.yang pada hakikatnya serupa dengan mukjizat Nabi Saw."Setiap waktu kalau kamu memperhatikan orang yang akalnya mencapaipuncak menyaksikan munculnya mukjizat yang baru." Syaikh Muhammad bin 'Ali al-Mahalli dalam Syarh Taiyati al-Imamal-Subki menyenandungkan syair mengomentari perkataan penulis. atas keseluruhan nabi. adalah penutup para nabi dan kekasih TuhanPenguasa alam serta karena kelanggengan agama yang diembannyahingga akhir masa. dengan berkahmereka bencana yang akan menimpa suatu negeri tertolak.maka karamah tersebut merupakan kesempurnaan bagi mukjizat nabinya. kumpulanayat-ayat penjelasan. setiap wali yang memiliki karamah sesudah nabinya. seperti mendengar suara tanpa rupadi awang-awang. Hikmah banyaknya karamah para wali di kalangan umat Muhammadadalah menunjukkan kepemimpinan Nabi Saw.Dan karena Nabi Saw.. panggilan batin. Di antara sebab-sebabnyayang paling kuat adalah adanya karamah-karamah di kalangan umatnya. Karamah wali adalah penyempurnaan mukjizat paranabi. bila nabi tersebut membiarkannyamelakukan karamah dan tidak memberi batasan. dan mengetahuisebagian peristiwa sebelum terjadinya karena berkah mengikutiRasulullah SAW.dengan melimpahnya mukjizat pada masa hidup dan sesudah wafatnya. "Para wali terkadangmemiliki berbagai macam karamah.

yang bisa disaksikan setiap saat dalam beraneka ragam jenisnya. tidak berbilang. karenatetapnya kebenaran agama disebabkan oleh bertambahnya imanorang-orang mukmin dan hidayah untuk orang-orang yang belumberiman. berada di tengah-tengah umatnya. Jadi. bahwameskipun jumlah sahabat banyak. Allahberfirman. "Supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya" (QSAl-Muddatsir [74]: 31).danbelakangnya. dan penguat hadis Nabi Saw. mukjizat NabiSAW.Hikmah banyaknya karamah dan keberlangsungannya sebagaimana yangtelah kami kemukakan adalah penyebab munculnya karamah di tanganpara sahabat lebih sedikit ketimbang di tangan para wali. Pada masa sahabat. hal itu dikarenakan para sahabat memiliki iman yangkuat sehingga tidak membutuhkan tambahan untuk memperkuat .menyaksikan mukjizatnya sesudah beliau wafat sebagaimana umatnyamenyaksikan mukjizat Nabi ketika beliau masih hidup. itu berlipat ganda. hanya sajakebutuhan ter hadap karamah para sahabat lebih kecil dibandingkebutuhan terhadap karamah para wali. karamah mereka lebih sedikitdibandingkan dengan karamah para wali lainnya. dan seluruhkaramah itu merupakan mukjizat bagi Nabi SAW. seperti halnya seluruh karamah para wali.Meskipun karamah para sahabat juga dianggap sebagai mukjizat NabiSAW. termasuk kepadaorang-orang yang sebelumnya tidak beriman. yang muncul di setiap masa. Menurut Imam Ahmadbin Hanbal R. muncul begitu banyak mukjizat Nabi Saw. yang diturunkan oleh Sang Maha Bijak lagi Mahaterpuji. seperti yang dijelaskanoleh Muhyiddin Ibnu 'Arabi dan yang lainnya berdasarkan hadis yangmenjelaskan tentang hal itu juga berdasarkan pengetahuan sahih yangmenyatakan bahwa para nabi berjumlah 124. Allah akan memberi petunjuk menujuagama-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dengan adanyakaramah. tentang tanda-tanda terjadinyakiamat dan lain-lain secara berangsurangsur. Tidak diragukan lagibahwa dari tangan mereka muncul sangat banyak karamah. seolah-olah Nabi SAW.A. Al-Taj al-Subki juga menjelaskan dalam kitab Al-Tabaqat. dan tidak berbatas. Banyaknya karamah diketahui dari banyaknya wali dari kalanganumat Nabi SAW.000..

sehinggamemerlukan penguat iman dengan menampakkan karamah. dan senantiasa menempuh jalan istiqamah yang merupakankaramah terbesar. tidak mendekatinya.sedangkan para sahabat yang kedudukannya di atas para wali tidakmempunyai hijab (tabir) yang menutupi hati mereka. Imam Qusyairi mengemukakan bahwa tidak tampaknya karamah seorangwali di dunia tidak mempengaruhi eksistensinya sebagai wali. bahkan terkadang wali yang tidak memiliki karamah lebihutama daripada yang memiliki karamah. sebagai rahmatAllah untuk hamba-hamba-Nya dan sebagai pahala yang disegerakan.iman.. tetapi penolakan mereka terhadapnya begitu besar dan inimerupakan karamah terbesar bagi mereka. Kedua. merekatidak meliriknya.Begitu juga Imam Yafi'i berpendapat senada bahwa wali yang memilikikaramah tidak mesti lebih utama daripada wali yang tidak memilikikaramah.sedangkan orang-orang selain mereka imannya lemah. Meskipun dunia dibukakan di tangan mereka.a. Mereka hanya inginmeninggikan agama Allah dan berada di dekat-Nya Yang Maha Agung danMaha Tinggi. berpendapat senada dengan mengemukakandua sebab karamah para sahabat lebih sedikit daripada akramah parawali.Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari menjelaskan dalam syaraknya bahwaterkadang wali yang tidak ditampakkan karamahnya oleh Allah lebihutama daripada wali yang ditampakkan karamahnya.barangkali para sahabat tidak memerlukan munculnyakejadian-kejadian luar biasa karena merasa cukup dengan jumlahmereka yang banyak. Pertama. merasa puas dengan memandang Nabi MuhammadSAW. sehingga merekatidak memerlukan munculnya kejadian-kejadian luar biasa.sehingga Allah meridhai mereka. dan tidak memintanya. . Sebab keutamaanterletak pada bertambahnya keyakinan bukan pada tampaknya karamah. Kenikmatan duniawi yang ada ditangan mereka berlipat-lipat banyaknya daripada yang ada di tangankita. munculnya peristiwa-peristiwa luar biasa pada parawali akan menghilangkan lemahnya keyakinan mereka. Syaikh Suhrawardi r.

Adapun kelanjutannya tiada jalan. tidakdipedulikan dan tidak dipandang orang. "Semua wali yang sudahsaya jelaskan adalah orang-orang yang memiliki maqam-maqam pemimpinkebajikan. padahal pada hakikatnya mereka adalahorang-orang yang bodoh. Para da'i palsu terkadangmemanipulasi masyarakat dengan memakai jubah sufi dan mengakusebagai ahli petunjuk. yang bebas dari segalamalapetaka merupakan pengantin yang penglihatannya tersembunyidalam tirai perlindungan. Adapun permatamerah. perbuatan yang bersih darikekurangan.setelah menceritakan sejumlah karamah seperti kemampuan berjalan diatas air. dalam kegaiban. berjalan di udara. dan tertutup dari yang lain. tersingkap dan tersembunyi. obat mukjizat yang mujarab. Mereka tersembunyi dari manusia. maka orang-orang tidak mempercayai derajat .Saya tidak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wali-wali yangterpilih dalam kondisi seperti permata yang ada pada masanya dandalam wujud seperti mukjizat adalah wali-wali yang tidak memilikikaramah sama sekali. menjelaskan bahwa para wali golongan inimeskipun memiliki kemampuan yang sangat besar.a. Begitu juga sebagian wali yangtidak memperlihatkan karamah belum tentu tidak lebih utama daripadawali yang memperlihatkan karamah. rijalullah dan parawalinya. Dari sini diketahui bahwa seorangwali yang memiliki karamah lebih banyak daripada wali lainnya belumtentu memiliki keutamaan yang lebih. tidak mengenal dan dikenal. dan melanggar batasjalan petunjuk. memuliakan mereka dengan karamah dan menganugerahi merekakemampuan melakukan hal-hal luar biasa. orang-orang takwa nan terpilih.Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi menjelaskan dalam Mawaqi' al-Nujum. penguasa seluruh sifat. dan naungan kebajikanmakhluk. Memang. Mereka adalah pemilik keutamaanyang selalu memelihara derajat kewalian. pusat masa dan wali-wali badai al-abda. jika tidak mengapa AllahSwt. karamah adalah waktu baginya. Mereka khawatir jika mereka tidak memperlihatkankaramah. dan lain-lain. kedudukanmereka tak dikenal dan tertutup. atau badut yang dilempar dengan batu." Al-Qusyairi r. hanya sedikit yangmemperlihatkan karamah. hanyaberupa rahasia yang samar.yang ditemukan dalam pertokoan dalam keadaan berbaring di tempatyang didiami anjing. suka berbuat kerusakan. bukanterhadap persoalannya.

dan orangorang awam yangbodoh yang menampakkan beragam kefasikan secara terangteranganjauh lebih baik daripada mereka. Tidak semestinya seorang wali mengakumemiliki karamah. demikian jugawajib bagi wali yang mengikuti jejak Nabi untuk menyembunyikankaramahnya. Mereka adalah pemuka-pemuka agama ahlitajrih (mencela) dan ta'dil (menganggap adil). Parametersyariat telah ditetapkan di dunia ini dan ditegakkan oleh para ahlifatwa penyeru agama Allah. Semua itu dilakukan untuk menipumasyarakat dan membuat mereka kagum. iamenyatakan: "Tidak memperlihatkan karamah bukanlah petunjukketidakwalian seseorang Dengarkanlah ucapanku yang merupakan jawaban paling benar Karamah itu terkadang tampak wujudnya Sebagai keberuntungan bagi orang yang dimuliakan tetapi kemudianjeleklah jalannya Peliharalah ilmu yang kau kuasai jangan kau ambil pengganti selainTuhan Menyembunyikan karamah wajib bagi para wali Dan karenanya engkau tak akan diabaikan Menampakkan karamah wajib bagi para rasul Dengannya. Inilah madzhab jamaah. Dalam bab 185tentang mengetahui maqam wali yang tidak memperlihatkan karamah.kewalianmereka. Sesungguhnya mereka termasukorang yang paling buruk dan maksiat. wahyunya benar-benar turun" Sebagaimana wajib bagi para Rasul untuk menunjukkan tanda-tandakekuasaan Allah dan karamah mereka demi dakwahnya. Penulis akan mengutip ucapan Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi yangmemuat penjelasan hakiki berdasarkan kebenaran. . karena hal tersebut tidak disyariatkan. karena wali tidak diwajibkanuntuk menyatakan kewaliannya. Mereka merasa lebih agung daripada para pemilik karamahsejati dan meremehkan kejadian-kejadian luar biasa yang munculmelalui tangan wali-wali Allah.

"Shalat lima waktu danmenanti kematian. Jika seorang wali melakukan perbuatanyang mengharuskan adanya had (hukuman) menurut zahir syara'. atau terkadang walitersebut dianugerahi kekuatan. Halini juga dinyatakan dalam sebuah hadis qudsi." Si penanya berkata." Allah tidak berkatakepada mereka. Meskipun para wali mungkintermasuk hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya atau diperbolehkanmelakukan perbuatan yang diharamkan syara tanpa mendapatkan siksa. Allah berkata kepada para pahlawanperang Badar tentang dimaafkannya perbuatan-perbuatan mereka. "Kemudianperintah apa lagi?" Al-Syibli menjawab. sebagaimana yangdikatakan Sayyid Abu Su'ud bin al-Syibli al-Baghdadi r. Akan tetapi di akhirat. namun ia membiarkannya tetap menjadimilik Allah. "Lakukan apa yang kauinginkan. "Ya. Hal tersebut juga berlaku padahal-hal yang disyariatkan. sehingga ia tidak menampakkannya sama sekali. seorangrasionalis pada masanya. Allah ridha jika kita melaksanakan perintah-Nya untukmenjadikan-Nya sebagai wakil.a.mereka tetap tidak terlepas dari hukuman di dunia jika menyalahisyara'. Sikap wali yang tidak menampakkan karamah adakalanya bersumberdari Allah. wali tetap terkena hukumsyara'." Si penanya bertanya lagi. makahakim wajib menetapkan hukuman atasnya. seperti AlHallaj dan orang-orang yangsenasib dengannya. "ApakahAllah menganugerahi Anda karamah?" Ia menjawab." Di dunia.Apabila seorang wali keluar dari aturan syariat yang telahditetapkan.. artinya Allah tidak membekali wali tersebut sesuatu punmeskipun ia termasuk hambanya yang terpilih. Kitamelihat beberapa wali yang menjalani perilaku ini. mulutnyasibuk sementara kakinya terus melangkah. sejak umur 25tahun Allah telah memberi saya karamah dan saya meninggalkannyadengan baik. maka akibat perbuatantersebut ditanggung dirinya sendiri."Betapa mengagumkan apa yang dikatakannya. "Aku telah menggugurkan hukuman-hukuman syara' yangditetapkan atasmu di dunia. Manusia itu laksana pengusir burung. Ada seseorang bertanya kepadanya. padahal ia memiliki akal taklif. Seorang wali yang dikenai hudud akan diberi pahala dansebenarnya ia tidak berdosa. kecuali perkataannyaberikut ini: . karena Aku telah mengampunimu.

ada anugerah yang senantiasa dicari seoranghamba. Api yang dimaksud adalah api kemarahan.'Perintahnya berbalik dan urutannya berganti. danapi kemarahan itu tidak membakar Ibrahim. maka ia telahmelindungi-Ku. kalau tidak demikian ia bukanlahseorang wali. dengan kata lainkemarahan Namrud tidak . Di hadapan kami ada tungkubesar yang apinya menyala. "Orang awam mengatakan bahwa Ibrahim dilemparkan ke dalamapi dan tidak terbakar di dalamnya. Ia berkatapadanya tanpa menepiskannya" Demikianlah sikap seorang wali.Pada waktu itu musim dingin dan hujan. padahal api bersifat membakarbenda yang bisa terbakar.hambatetap hamba. karena amarah itu ditujukan kepadanya. Sayyid Muhyiddin berkata."Kakinya memijak kuat dalam genangan kematian.Allah hanya akan menjadikan orang yang memiliki akal dan anggotabadan yang benar sebagai wakil-Nya. makhluk tetap makhluk. itu bukanlah karamah. menurutpenulis. dan bahkan kebenaran itu tidak akan berubah. Barangsiapa melindungi-Ku. Api yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalamkisah Ibrahim merupakan kiasan tentang kemarahan dan dendam Namrudkepada Ibrahim. Inilah anugerah Allahkepada hamba-hamba-Nya yang diridhai dan dipilih-Nya. 'Barangsiapa menjadikan-Ku wakilnya. Mungkin ada yang sepakat dengan maqam iniseperti yang telah penulis sepakati dalam sidang yang kami hadiripada 586 H. Seorang filosof menyampaikan kepada kami bahwa iamengingkari kenabian berdasarkan batas yang ditetapkan olehorang-orang Islam. suatu ketika Allah berkata kepadaku secararahasia. dan Tuhan tetap Tuhan" Apabila muncul peristiwa luar biasa seperti ini. "Berkaitan denganpenjelasan di atas. Di atasanugerah tersebut. Jadi. Seorang hamba yang teguh selalu sadar dengan kemampuannya. kemudian si penyangkal dan pendusta ituberkata. maka ia telah meminta-Kuuntuk menegakkan perhitungan yang telah ia jaga untuk-Ku. Ia mengingkari kejadian-kejadian luar biasa yangditunjukkan oleh nabi. Ibrahimdilempar ke dalam api. tidak mungkin kebenaranbisa diganti: "Kebenaran tetap kebenaran. karena karamah merujuk kepada orangyang menampakkannya.

yakni dalil berupa terbenamnyacahaya. "Bukankah api ini membakar?"Jawabnya. Kalau saja cahaya itu adalah Tuhan pasti tidak akanterbenam.sehingga si panyangkal merasa heran. salah seoranghadirin berkata.S. "Yang jelas. Dan Ibrahim menjadikan ini sebagai dalil.bukan semata-mata untuk menunjukkan Muhammad SAW sebagai wali Allahdengan hal-hal luar biasa yang . Api itu masih melekat di atas pakaiannya. karena baginya telahjelas hujah yang diperolehnya."Dekatkan tanganmu ke dalam api itu!" Si penyangkal mendekatkantangannya ke dalam api hingga tangannya masuk. akumeyakini firman Allah yang menyatakan bahwa api itu tidak membakarIbrahim secara makna lahir." LaluSyaikh Muhyiddin berkata kepadanya. "Demikianlah adanya. Kalau boleh aku memberitahumu. kemudian Syaikh Muhyiddin berkata kepadanya. "Ya.mempengaruhi Ibrahim. Allah Maha Berkuasa melakukan apayang dikehendaki-Nya. Aku tegaskan bahwa Ibrahimberada dalam maqam. iamembolak-balik api itu dengan tangannya. Hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlahbagi Ibrahim (QS Al-Anbiya' [21]: 69). karena diamemiliki maqam dan kedudukan. Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi mampumenampakkan karamah seperti ini (tidak terbakar api)." Akhirnya si penyangkal itu masuk Islam danmengakui mukjizat Nabi Ibrahim A. "Lihatlahsendiri." Syaikh Muhyiddin berkata lagi. Syaikh berkatapadanya. Lalu dikembalikannya api ituke dalam tungku." Sang penyangkal berkata. "Itu tidak mungkin terjadi." Setelah penyangkal itu menyelesaikan ucapannya. Contoh orang yang tidak mengakui karamah muncul padamasa setelah Rasulullah SAW Bukti-bukti kekuasaan Allah atas kebenaran Rasulullah SAWberfungsi untuk menunjukkan kebenaran syariat dan agama Islam. Dan itu adalah mukjizatnya. sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. tetapi tidak membakarnya. api diperintah untuk membakar sesuatuatau untuk tidak membakarnya." Kemudian ia melemparkan api dari tungku ke pangkuan sangpenyangkal itu.

Sebagimana yang dikatakan SayyidMuhyiddin. Para wali pasti tidak akanmelakukan hal tersebut dan pasti menyadari bahwa mereka seharusnyamenyembunyikan karamah. dan sebagian lagimuncul bukan karena permintaan seseorang seperti berita-beritatentang kejadiankejaidan gaib." Janganlah berburuk sangka kepada salah seorang wali bahwa iamenampilkan karamah untuk menetapkan kewalian dirinya dan menambahpengaruh dirinya atas orang lain. Tidak diragukan lagi bahwa mukjizat Nabi SAW. para sufi menampakkan karamahsebagai bagian dari gerakan jiwa. Inilah makna darimeninggalkan karamah bagi kelompok Al-Mulamatiyyah khususnya.Kita harus berprasangka baik bahwa para wali yang memperlihatkankaramah tidak bermaksud memamerkan kewaliannya. berarti mereka menampakkan karamahsebagai ganti dari Nabi SAW. dan bukti-buktiyang menunjukkan kebenaran dan kesahihan agama serta kenabiannya. Karamah wajibdisembunyikan ketika tidak ada hikmah dan faedah menampakkannya.Adapun menurut ulama-ulama besar. Tidak sedikit karamah yangmenjadi sebab semakin kuatnya iman orang-orang yang menyaksikannya.. Karena karamah para wali merupakanbagian dari mukjizat Nabi Saw.nya atau menampakkan kemulian dan kebenaran agamayang lurus ini. baik bagi mereka yangmelihat rahasia tersebut atau tidak. sebagian karena permohonankaum muslimin. sebagian lagi muncul karena permintaan kaummuslimin seperti melimpahnya air dan makanan..a. Semua itu memilikimanfaat besar bagi yang menyaksikannya. kecuali menurut batas yang telahkami sebutkan.sebagian muncul karena permintaan orang-orang musyrik sepertiterbelahnya rembulan.seorang yang selalu berkata benar dan jujur. Demikianlah pendapat Muhyiddin Ibnu 'Arabi r. Bagaimana mungkin mereka . tetapi mereka pastipunya tujuan lain yang sesuai dengan syara'. "Para wali harus mengeluarkan berbagai macam karamahdengan cara sebagaimana mukjizat Nabi dimunculkan yakni sebagiankarena permintaan orang-orang kafir.Inilah manfaat besar yang dikehendaki menurut syara'.dimilikinya. dan sebagian lagi tanpa diminta. meskipun pengaruhnyatidak terlihat oleh kita seperti untuk memperkuat iman para hadirinyang menyaksikan.

.karena mereka semasa dengan Musa. Muhammad SAW. Allah Swt. mereka menjawab. maka ia tidakakan bisa mengambil manfaat dari karamah wali lainnya. dan akhirat. Mereka ini terhalang mendapatkan berkah karamah. Ada sebagian orang yangmempercayai bahwa wali-wali Allah memiliki karamah. maka Aku izinkan memeranginya. "Barangsiapamenyangkal karamah padahal ia tidak mengerti sedikit pun tentangkaramah dan tidak mampu memikirkannya. Imam Yafi'i menjelaskan dalam Raudh al-Rayyahin. ada yang mengingkarikaramah para wali secara mutlak.Kebanyakan karamah yang dianugerahkan Allah kepada mereka munculkarena dipaksakan dan tanpa ikhtiar. Allahmemberitahukan akan memerangi orang yang menyakiti wali-Nya danmenjadi musuhnya. Para ulama menyatakan bahwa peringatan keras inihanya diberikan kepada mereka yang menyakiti para wali dan memakanriba. dan semoga Allah tidakmemberi kita kemampuan untuk menentang mereka. para wali menempati maqampemilik mukjizat. seperti Ma'ruf. Al-Junaid.sehingga diharamkan keberkahannya. Tetapi yakinlah bahwa merekatidak menampakkannya kecuali berdasarkan hukum yang benar dan niatyang lurus yakni untuk mencari ridha Allah dan mengabdi kepadaagama-Nya yang lurus. karena mereka adalahwali Allah. Sahi.'Demi Allah. Merekaadalah orang-orang yang oleh Abu Hasan al-Syadhily r. karenabarang-siapa tidak mengakui karamah seorang wali. Kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan yang sempurnadalam agama. dunia. yaitu pemimpin para rasul. maka hendaklah ia kembalipada pemikiran bahwa sesungguhnya Allah . dikatakan.a. "Manusia yangmengingkari karamah ada berbagai macam. tidak ada yang bertindak demikian selain kaum BaniIsrail. dan lain-lain. Hanya kepadaAllahlah kita mohon pertolongan dan husnul khatimah (akhir yangbaik). Mereka percaya kepada Musa tetapi mendustakan Muhammad SAW. berfirman dalam hadis qudsi.memperlihatkannya." Imam Yafi'i mengatakan bahwa ketika beberapa ulama besarditanya tentang karamah wali. Ketika itulah. Semoga Allah melimpahkankebaikan kepada kita dengan berkah mereka. "Barangsiapamenyakiti wali-Ku. tetapi tidakmeyakini karamah satu orang wali pun yang hidup pada masanya." Maksudnya. ada yang mendustakan karamah parawali pada masanya tetapi mempercayai karamah para wali yang bukanmasanya.

Akantetapi pemberian Allah tersebut bisa berarti penghormatan Allahuntuk hamba-Nya (karamah) atau tipuan untuknya (istidraj). atsar-atsar terkenal."Menurut Imam Yafi'i. "Dan kalau Kami turunkankepadamu tulisan di atas kertas. Tidakdiragukan lagi bahwa orang yang mengharamkan taufiq lalumendustakan kebenaran karamah karena dianggap tidak masuk akal dandengki. baikpemberian Allah tersebut sesuai atau berbeda dengan kebiasaan. kalau mereka melihatlangsung para wali dan orang-orang saleh terbang di udara. dankedurhakaan mereka semakin . istilah istidraj diungkapkan dengan beberapaistilah: 1. kesesatan. sampai tak terhitungbanyaknya.Maha berkuasa melakukan apayang dikehendaki-Nya dan Maha menetapkan apa yang Dia inginkan. berarti ia mendustakan hal-hal yang tampak di depan matadan yang tertangkap oleh fisik.padahal karamah-karamah itu telah dijelaskan dalam ayat-ayatAl-Qur'an yang mulia. Al-istidraj.6 Perbedaan Antara Karamah Dan Istidraj Sun.hikayat-hikayat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang melihat danmenyaksikan langsung. maka itu belum tentumenunjukkan bahwa ia seorang hamba yang mulia di sisi Allah. danDialah Yang Maha benar perkataan-Nya. sikap para penyangkal karamah ini sangat aneh." "(QS Al-An' am [6]:7) 2. (QS Al-A'raf [7]: 182) Makna al-istidraj dalam ayat ini adalah Allah mengabulkan semuakeinginannya di dunia agar pembangkangan. dan begitu banyakjumlahnya yang tersebar di seluruh negeri. tentulah orang-orang kafir ituberkata. seperti dinyatakan dalam firman Allah: Kami (Allah) akan memperdaya mereka secara berangsur-angsurdengan cara yang tidak mereka ketahui. kebodohan. "Ini benar-benar sihir yang nyata. Mayoritas penyangkal karamah. ulama salaf dan khalaf. merekaakan menganggap itu sihir atau menuduh mereka setan. DalamAl-Qur'an. Sebagaimana firman Allah.1. hadis-hadis sahih. 2010-04-18 16:14 — admin Perlu diketahui bahwa siapa saja yang menginginkan sesuatu dankeinginannya itu dikabulkan oleh Allah. lalu mereka dapat memegangnyadengan tangan mereka sendiri.

sebagaimana dinyatakan dalamfirman Allah: . Sudah dimaklumi bahwakesibukan orang terhadap kenikmatan yang menyenangkan ini akanmenghalangi diri dari maqam-maqam mukasyafah (tingkatketersingkapan cahaya) dan derajat ma'rifat. (QSAli'Imran [31:54) • Mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kamimerencanakan makar pula. sedang mereka tidak menyadari. setiaptahapan akan mendorong kepada tahapan selanjutnya. sehingga akan diperolehkenikmatan. dan adanya kenikmatan akan semakin menambah kecondongankepada dunia. hingga setiap hari semakinjauh dari Allah. (QS Al-A'raf [71: 99) • Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. setahap demi setahap hinggamencapai puncak kecondongannya kepada dunia. Al-kaid (tipu daya). Bila hati seorang hamba condong kepadadunia. seperti dinyatakan dalam firman Allah: • Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidakterduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecualiorang-orang yang merugi. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. seperti dinyatakan dalam firmanAllah. mengulang-ulangperbuatan akan menyebabkan pelaku semakin kuat menguasai perbuatanyang diulang-ulangnya. dan setiaptahapan akan semakin menguat secara gradual. dan Allah membalastipu daya mereka. Al-imla (memberi tangguh). (QS Al-Nisa' [4]: 142) 4. Pada praktiknya.bertambah. Selamanya. maka ketika itulahia mencapai apa yang diinginkannya. menurut logika. dan Allahakan membalas tipuan mereka. dan sudah tentu akansemakin menjauhkan diri dari Allah. (OS Al-NamlT271:50) 3. kemudian Allah mengabulkan keinginannya. lalu kecondongan kepada dunia mengharuskannya untuksemakin keras berusaha untuk mencapai keduniaan. Inilah yang dinamakanistidraj. 2. Al-makr.

membanggakan diri sendiri. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada merekahanyalah supaya dosa mereka bertambah. Al-ihlak (siksaan). Kami siksa mereka dengansekonyong-konyong. dan merasaaman dari tipu daya dan siksaan Allah. kewaspadaannya terhadapsiksa Allah semakin kuat. Karena itu iamemandang rendah orang lain. Maka Kami hukum Fir'aun dan balatentaranya.Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwamasa penangguhan yang Kami berikan kepada mereka adalah lebih baikbagi mereka. bahkan karamahitu membuatnya semakin takut kepada Allah. karena ia takut kalau-kalau hal tersebutmerupakan istidraj. lalu Kami tenggelamkan mereka ke dalam lautan (QSAl-Qashash [28]: 39-40). sebagaimana dinyatakan dalam firmanAllah: Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telahdiberikan kepada mereka. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi tanpaalasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akandikembalikan kepada Kami. (QS Ali 'Imran [3]: 178) 5. Tidakdiragukan lagi. Sedangkan pemilik istidraj sangat senang denganhal-hal luar biasa yang ada pada dirinya dan mengira bahwa karamahitu ada pada dirinya karena ia berhak memilikinya.seperti rasa takut mereka kepada berbagai macam cobaan. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa tercapainya keinginan seoranghamba tidak menunjukkan kesempurnaan derajat dan keberuntunganmendapat kebaikan. golongan Al-Muhaqqiqun takut kepada karamah. Orang-orang yang berpegang pada kebenaran (Al-Muhaqqiqun)mengatakan bahwa ada kesepakatan bahwa keterputusan dari hadiratAllah sebagian besar terjadi dalam kondisi memiliki karamah. (QS Al-An'am [6]: 44) Dan dalam firman Allah tentang Fir'aun. Rasa . Jika sikap seperti ini muncul pada diri seorang pemilikkaramah. Perbedaan antara karamah dan istidraj adalah bahwa pemilik karamahtidak begitu senang dengan karamah yang dimilikinya. berarti yang dimilikinya bukanlah karamah tetapi istidraj. dan tidak takut kepada siksaAllah.

ketikaseseorang yakin bahwa dirinya berhak memperoleh karamah dansekiranya ia bukanlah orang yang berhak mendapatkannya maka tidakakan muncul rasa bangga itu bahkan rasa bangganya itu muncul hanyakarena karamah wali. Hujjah kedua: Karamah adalah sesuatu yangsenantiasa tergantung pada Allah Swt. Jelas bahwakebahagiaan karena adanya karamah tidak akan muncul kecuali denganadanya keyakinan bahwa dirinyalah pemilik karamah itu dan yangberhak mendapatkannya. Keutamaan karamahnya lebih besar daripadakebahagiaan karena karamah itu sendiri. Hal ini dapatdijelaskan dengan beberapa hujjah: Hujjah pertama: Ketertipuan ini terjadi. Rasa senangkepada sesuatu yang bukan haknya merupakan penghalang kebenaran. Dan Allahberfirman. makabagaimana mungkin ada orang mengaku berhak mempunyai karamah. semua rasa syukur mereka atasanugerah dan nikmat-Nya itu juga sangat sedikit. Rasa senang karena memilikikaramah adalah senang kepada sesuatu yang bukan haknya. Ada dalil meyakinkan yangmenyatakan bahwa makhluk tidak berhak mendakwakan kebenaran. Kebahagiaan dengan adanyakaramah itu melebihi kebahagiaan pada dirinya sendiri. ia pasti menyadari semua ketaatan makhluk disisi Allah itu hanya sedikit. dan semuapengetahuan dan ilmu mereka dibandingkan dengan keagungan Allahhanyalah kebingungan dan kebodohan saja. dan orang yangterhalang dari kebenaran bagaimana mungkin layak untuk senang danbergembira? Hujjah ketiga: Orang yang yakin bahwa dirinyaberhak memiliki karamah karena merasa amal perbuatannya memilikipengaruh besar dalam dirinya dan merasa bahwa perbuatannya bernilaiatau berpengaruh pada dirinya adalah orang yang bodoh. Tidak ada yang kami ketahui kecuali dari apayang Engkau ajarkan kepada kami (QS Al-Baqarah [2]: 32). Kalau sajaia mengenal Tuhan. Ketika Ustaz Abu 'Ali al-Daqaq mengkaji firman Allah yang berbunyiKepada-Nyalah naik . Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatanyang semestinya (QS Al-An'am [6]: 91).senangkepada karamah dapat memutuskan jalan kepada Allah. Ini adalah kebodohan yang nyata karena paramalaikat saja berkata.

Hujjah keenam: Karamah bukanlah kemuliaan." Merasa cukupdengan kefakiran adalah fakir. Jika ia merasa bangga. Sikapseperti inilah yang membuat pemilik karamah tertolak. menceritakan tentang manaqib(keistimewaan) dan keutamaan dirinya. karena itu Nabi Ibrahim a. beliau selalu mengakhirinyadengan kalimat. dansegala sesuatu yang tidak mulia adalah kehinaan. Ia termasuk golongan kafir.merasa sempurna . takwa dengan kelemahan adalah lemah. tinggihati. kecualisetelah datang ilmu kepada mereka." maksudnya "Aku tidak banggadengan karamah yang kumiliki ini.berkata. berartiamalmu ditolak.Ia seperti anjing. sebaliknya bila kamu tidak mengingat-ingatnya. itu tidak berarti apa-apa. Perumpamaanorangorang yang memegang Taurat. Jadi jelaslah bahwakegelapan dan kesesatan yang menimpa mereka disebabkan karena rasabangga dengan ilmu dan kezuhudan yang diberikan kepada mereka. di antara mereka kemudian adayang membangkang (QS Ali 'Imran [3]: 19). setiap kali Rasulullah Saw. Oleh karenaitu. Barangsiapamemuliakan kehinaan berarti ia hina. "Adapun bagi-Mu. kepada bal'am. yang aku banggakan adalah Zatyang memberi karamah."Pertanda bahwa amalmu dinaikkan oleh Allah adalah jika kamu tidakmengingat-ingatnya. Jika kamu mengingat-ingat amalmu. dan kepada ulama Bani Israil.berarti amalmu diterima dan dinaikkan oleh Allah Swt. tetapi kemudian Allahberfirman kepada iblis." Hujjah kelima: Kemunculan hal-hal luar biasapada iblis dan bal'am begitu menakjubkan.Orang-orang yang telah diberi Al-Kitab tidak berselisih. di majelisnya ia berkata. makabatallah segala sesuatu yang menyebabkannya menerima karamah.s.perkataan-perkataan yang baik dan amal yangsaleh dinaikkan-Nya (QS Fathir [35]:10). juga firman-Nya kepada Bani Israil." Hujjah keempat: Pemilik karamah merasa bahwakaramah yang dimilikinya justru untuk memperlihatkan kerendahanhati dan ketundukan di hadapan Allah. tetapi tidak mengamalkannyaadalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal (QSAl-Jumu'ah [62]: 5). "Tiada kebanggaan. dan sombong disebabkan karamah yang dimilikinya.

Dansembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu apa yang diyakini (ajal)(QS Al-Hijr [15]: 99). meninggalkansinggasana dan memilih penghambaan ('ubudiyah)kepada Allah. dan setiap ia melihat ciptaan niscaya iamelihat penciptanya. Hujjah kesembilan: Ketika Nabi Saw.yang terakhir adalah orang yang membanggakan diri. maka ia tidak memiliki tujuan apa-apa. Berpegangteguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamutermasuk orang-orang yang bersyukur (QS Al-A'raf [7]: 144). bahagia dengansemua hal yang diperkenankan dan menerima seluruh kebenaran adalahsikap ikhlas. Rasulullah Saw. kebanggaannya diarahkan kepadabudaknya. bukan malah bangga dengan karunia yangdiberikan-Nya itu. Jika seseorang melihat karamah. "Ada tiga hal yang merusak. sudah tentu diamenjadikan sunnah sebagai penghormatan seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud." Allah berfirmantentang mi'raj Nabi Saw. Tetapi ketika menjadi raja. Sebabketika menjadi seorang hamba. bersabda. "Aku bersaksi bahwaMuhammmad Saw. memilih penghambaan.sesunggu-hnya setiap ia melihat keperkasaan niscaya ia melihat sangpemberi keperkasaan. Aku lebih baik daripada Adam (QS Al-A'raf [7]: 12) danFir'aun berkata. disuruholeh Allah untuk memilih antara menjadi raja yang nabi atau hambayang nabi. kebanggaannya diarahkan kepadatuannya. Setiap orang yang mengaku nabi atau tuhansecara dusta. Namun Nabi Saw.. Maha ." Hujjah kedelapan: Allah berfirman. bahkan mukjizat. Hujjah ketujuh: Bangga terhadap diri dansifat-sifatnya termasuk sifat-sifat iblis dan Fir'aun. Ketika Allah menganugerahkan karunia yangmelimpah kepada kita. Ketika Nabi Saw. beliau tidak memilih posisi raja.dengan kekurangan adalah kurang. kita diperintah untuk menyibukkan diri denganmelayani Sang Pemberi. Iblisberkata. memperkuat ketamakan dan kebanggaan diri. kecuali untukmenghias diri. Olehkarena itu. Bukankah kerajaan Mesir ini adalah kepunyaanku (QSAl-Zukhruf [43]: 51). padahal tidakdiragukan bahwa posisi raja yang meliputi daerah Timur dan Baratadalah kemuliaan. adalah hamba dan utusan-Nya. Fakir adalah ketika seseorang senang dengan kemuliaanyang menjatuhkan derajatnya.

2.Al-Qasthalani. Ayat ini menunjukkan bahwaorang yang tidak bertakwa dan bertawakkal kepada Allah.7 Perbedaan Karamah Dengan Peristiwa Luar Biasa Lainnya Sun. Sebenarnya ia tidak mencintai tuannya. maka tidakakan memperoleh apa-apa dari perbuatan dan keadaan mereka itu. (QS Al-Isra' [17]: 1) Hujjah kesepuluh: Mencintai tuan itu tidak adaartinya. tetapi ia hanyamencintai bagian dari nafsunya sendiri dan bagian dari nafsu hanyadituntut oleh nafsu. ia hanya menjadikantuannya sebagai sarana untuk memperoleh apa yang dicarinya. Manusia seperti iniadalah hamba berhala agung hingga para muhaqqiqin mengemukakanbahwa mudarat karena menyembah berhala tidak sebesar mudarat karenamenyembah nafsu. maka ia tidak akan senang dan gembira selaindengan kekasihnya. Berhalabesar adalah nafsu.Barangsiapa mencintai.1. Ibnu Hajar. 2010-04-18 16:15 — admin Kami telah menjelaskan perbedaan antara mukjizat dengan kejadianluar biasa lainnya dalam pembukaan kitab Hujjatullah 'alaal-'Alamin. Danbarangsiapa bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkankeperluannya (QS Al-Thalaq [65]: 2-3). Barangsiapabertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberinya jalan keluar danmemberinya rezeki dari arah yang tidak disangkasangka.Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunyasebagai tuhannya (QS AlFurqan [25]: 43). kami mengutip pendapat imam-imamyang berkompeten dalam hal ini seperti Al-Mawardi. Kesenangan dan kegembiraan dengan selain Allahmenunjukkan bahwa ia tidak mencintai tuannya. rasa takut karena menyembah berhala tidak sebesarrasa takut karena merasa bangga dengan adanya karamah. Orang seperti ini hanya mencintai dirinyasendiri.suci Allah yang telah memperjalankanhamba-Nya pada suatu malam. Dalam penjelasan itu. mencintai sesuatu demi tuan juga tidak ada artinya. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. kami tidak . AlSya'rani. Jadi. dan lain-lain. Hujjah kesebelas: Allah berfirman.

lalu ia melakukan hal-halluar biasa untuk memenuhi keinginannya itu. Dan semua peristiwa luar biasa ini muncul melaluikekuatan ilahi. diantaranya. Terkadang berupapenyebutan nama-nama. seperti al-qalfitriyat dan hal-hal yang sudah dimaklumiulama.perlumencantumkannya lagi di sini. peristiwa luar biasa yang muncul karena kekuatan diri. peristiwa luar biasa itu ada beberapa macam. yang berbeda dengankebiasaan. dalam bab 186 kitabMawaqif al-Nujum tentang mengetahui maqam peristiwa luar biasa: Peristiwa luar biasa terbagi menjadi beberapa macam. Terkadang berupa tipu muslihat yang sudahdiketahui. hanya perlu mengingatkan satu halyang belum dijelaskan dalam kitab di atas. peristiwa luar biasa yang muncul untuk menunjukkan kebenaran Seperti mukjizat para Rasul Yang lainnya ada beberapa macam Tiada ilmu untuk bisa menjelaskannya Semuanya termuat jelas dalam kitabullah Cobalah kaji dalam tulisannya Kabar gembira. terkadang berupa kemampuan mengatur huruf-huruf denganastrologi. .yaitu apabila orang alim berbuat dosa. Saya akan mengemukakan batasan-batasannya Diantaranya. Peristiwa tersebut muncul sesuai dengan kekuatan namayang disebutkan. manusia tidak mempunyai andil dan kekuasaan. Semua ini terjadi di bawah kekuasaan makhluk atasizin Allah. lalu muncul hal-hal luar biasa menurutpandangan mata orang yang melihatnya. yang bersumber dariucapan Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi r. Demikian Allahmengabulkan kehendaknya. sihir. ini berlaku untuk ahli astronomi. tipu muslihat atau tanda-tandanya Semua telah disebutkan dalam kitabullah Semuanya diringkas dalam lima macam Terkenal di kalangan orang-orang yang mampu melihatnya Perlu diketahui.a.

bukanmukjizat. dan lain-lain. dan istidraj. semua kejadianluar biasa ini tampak tanda-tandanya pada diri orang-orang yangmenempuh jalan Allah meskipun mereka tidak mengetahuinya. Penulisnya menjelaskannyasecara teratur karena keteraturan merupakan asal adanya alam. Ada yang dinamakan karamah. munabbihat danbaitsah.Mawaqi' al-Nujum adalah sebuah kitab dengan metode yang sahih. karena para pemiliknya mengetahui apa yang adadalam diri mereka. Berbedadengan mukjizat. Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah dialam ini yang bersifat biasa hanya bisa dipahami oleh ahlul fahmi(orang yang memahami Allah secara khusus) dan selain .sangat bermanfaat. Ibnu 'Arabi telahmenjelaskan karamah. ada yang disebut mukjizat yang memiliki syarat dan sifattertentu yang sudah diketahui. Kejadian luar biasa yang muncul dari para wali tidak akanterjadi pada orang yang mampu menampakkan kejadian luar biasatetapi kemampuan itu digunakan untuk hal yang mubah. atau meninggalkansuatu kewajiban syariat. Selain mukjizat. Ada yang disebut sebagai ayat. baik yangbiasa maupun yang luar biasa. makr. maka Allah akan memberinya kemampuan melakukan hal-halluar biasa di dunia ini seperti kemampuan berbicara melalui kontakbatin atau berjalan di udara. dan hasilhasilnya dalamkitab Mawaqi' al-Nujum. Barangsiapa mempunyai hal luar biasa dalamdirinya. Allah membuat tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam ini. selain dua hal inimasih merupakan kemungkinan seperti yang telah kami jelaskan. Demikian juga dengan muayyadah. Kejadian-kejadian luar biasa mempunyai tingkatan sebagaiberikut. tingkatan-tingkatan.tetapiAllah-lah yang menampakkannya atau muncul atas perintah Allah danpetunjuknya. Apakah kejadian-kejadian luar biasa ini terjadidengan campur tangan Allah atau tidak? Hanya mukjizat dan ayat yangpasti terjadi karena pertolongan Allah. atau melakukanperbuatan yang dilarang karena godaan setan. Kitab ini hanya menceritakankaramah-karamah saja bukan menjelaskan pengetahuan tentangnya. jaza'. oleh karena itu keduanyaharus diyakini dan diceritakan. muayyadah. dan kecil bentuknya. Dankejadian luar biasa termasuk kejadian alam.

kecil bentuknya. mengetahui peristiwa yang akan datang sebatas yangdiketahui. Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa adalah adanyakejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia. Pada hakikatnya. tidur di waktu malam dankerja di waktu siang. berlayarnyakapal di laut. Allah lebih berhak disembah tetapikejadian- . yaitu ahli Al-Qur'an secara khusus. Semua dijelaskan dalam AlQurxan sebagaitanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. seperti goncangan. Kejadian luar biasaterjadi hanya satu kali. berbicara melalui batin. dan mau berpikir. berjalan di atas airatau di udara. binatang berbicara. keluarnya tumbuh-tumbuhan. Disamping itu. maka hal itu disebut makar dan istidraj karena dia tidaktahu bahwa itu adalah tipuan setan yang kuat yang diberikan olehAllah kepada orang-orang yang ingkar. kitab yangbanyak faedahnya. ditulis dalam cetakan lamakira-kira 100 halaman.mereka tidakmempunyai pengetahuan tentang kehendak Allah. kejadian luar biasa selalu merupakankejadian baru. dan tidak mendoronguntuk kembali kepada Allah dan tidak berpengaruh sedikit punbaginya. "Manusia tidak bisa mengetahui hakikatkejadian-kejadian luar biasa. Allah telah memenuhiAl-Qur'an dengan ayat-ayat yang menerangkan tanda-tanda kekuasaanAllah berupa kejadian-kejadian yang biasa. meyakini. Ibnu 'Arabimenyatakan. mengerti. sadar.bisa memahami. beriman. Kalau suatu peristiwa yang luar biasatidak membuat orang menjadi istiqamah. Kejadian-kejadian luar biasa mengandung rahasia yang mengagumkanbagi para ahli ma'rifat. Dalam kitab Al-Futuhat al-Makiyyah dan Mawaqi' al-Nujum. tidak ada yang mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaanAllah kecuali Ahlullah. hal ini dijadikan pelajaran oleh orangkebanyakan pada khususnya. kalau terjadi dua kali maka disebut halyang biasa.gempa bumi dan gerhana. mau mendengar. dan dikarang pada 595 M. paling ada kejadian yang serupa dengannya. kami pasti akan menjelaskannya. kalau kemudian terulang maka tidak dinamakankejadian luar biasa. turunnya hujan. Kejadian-kejadiantersebut memberi pengaruh kejiwaan atas manusia. sedikit makanan yangmengenyangkan banyak orang. perbedaan bahasa dan warna. seperti perbedaan malamdan siang. dan kalau tidak berbahaya disiarkan kepadaorang awam.

sebagaipenenang jiwa dan penguat keyakinan dalam hati. Mereka adalah orang-orang khawwash yang dekat denganAllah." Keistimewaan yangdimaksud di sini adalah kemuliaan. dan kebenaran adalah pasti. "Setiap orang yang merasadirinya istimewa. dan kemampuan dari Allah untuk melakukantugas. Sebagaimanadikatakan oleh penulis kitab Awarif al-Ma'arif bahwa orang yangtidak . ketaatan dan ibadah hanya kepada-Nya. Allah memberikan keistimewaan kepada mereka dengan menampakkankaramah di tangan mereka dan melalui perantaraan mereka. tidak sempurna keikhlasannya. dan penjagaan yang dilimpahkan Allah kepada sebagianhamba-Nya. berkata. golongan kanan. dan percayaakan adanya hijab.kekuasaan adalah jendelanya. pertolongan. Para sahabatRasulullah yang termasuk golongan yang pertama masuk surga tidakmendapatkan karamah karena mereka tidak membutuhkannya dan karenakedalaman keyakinan. Di antara mereka ada yang diberi kemampuanmencapai puncak kesempurnaan dan Allah menjaga keadaannya denganmenganugerahinya ilmu dan perbuatan yang pantas baginya. Merekaadalah orang-orang yang dekat dengan Allah. ahli mujahadah. kekokohan dan keteguhan mereka. Meskipun mereka sejajardengan orang-orang yang pertama kali masuk surga karena mendapatkankemurahan. dan ahli zikir. kemuliaan. Di antara mereka ada yang terus menerus mendapatkankaruniakarunia di atas dari Allah hingga tampaklah kearifannya. perlindungan." Syaikh Muhammad bin 'Ibad al-Randa dalam syaraknya tentang hikmahyang dianugerahkan Allah. Kemungkinan itu tidak terbatas. selalu menjaga langkah. Mereka lalaidan terpedaya kehidupan dunia.sehingga mereka mempunyai keistimewaan dibandingkan orang lain danalam ini. yaitu orang-orang yang memiliki ilmu ma'rifatullah danmencintai Allah. mereka tidak memandangdiri mereka istimewa. bahkan menjagasebab-sebab untuk mendapatkan karunia Allah tersebut. Manapengulangan itu? Tidak masuk akal kalau tidak ada pengulangankarena pengulangan merupakan kejadian luar biasa. kasihsayang.kejadian luar biasa telah menutup mata buta yang hanyamengutamakan hal-hal lahir kehidupan dunia yaitu wujud kehidupankedua (al-mitslu al-tsani)daripada kehidupan akhirat. ahli zuhud.

Kekuasaan adalah buktiadanya Zat Yang Maha Kuasa. Allah-lah yang telah menetapkan adanya kejadian-kejadianyang biasa. Al-Syibli selanjutnya mengutip pendapat Syaikh Abu Hasan yangmengemukakan bahwa karamah berfaedah untuk memperkuat keyakinankepada ilmu. dan sebab-sebabnya untuk menutupi kekuasaandan menyelubungi cahaya keesaan-Nya. sehingga mereka tidak membutuhkan karamah untukmemperkuat keyakinan mereka. Orang yang tidakmempercayainya adalah hina dan orang yang terbuka hatinya sertapercaya bahwa Allah pelakunya. bukan kejadian-kejadian biasa yang menetapkan adanyaAllah. Tidaklah sama antara orang yangmengenal Allah melalui mata hatinya dengan orang yang mengenalAllah melalui akalnya. kekuasaan.'" Al-Syibli menjelaskan dalam kitab Lathaif al-Minan bahwa karamahdalam diri seorang wali terkadang tampak oleh dirinya sendiri danterkadang tampak oleh orang lain. Allah-lah yang telah membuat kejadian-kejadian yang biasa. seakan-akan satu sifat vangmenyatu dalam Zat Yang Maha Esa. "Abu Turab adalah hamba yangditolong oleh Allah. kalau ia mencapai tempat kebenaran. ia melihatnya tampak nyata dari tabir alam hikmah. Dan orang yang secara khusus mendekatkepada Yang Maha Kuasa tidak memandang aneh kejadian-kejadian luarbiasa. maka dia itu mulia.perantara-perantara. Allah tidak perlu menampakkan karamah . diberitahu tentang Abu Turab yang kelaparan di gurunpasir lalu ia melihat gurun pasir itu penuh berisi makanan. Demikianlah keadaan para sahabatRasulullah. makaDia akan memberiku makan dan minum.Al-Syibli kemudian berkomentar. berarti ia mengetahui kekuasaan dan keesaanAllah dan mengetahui bahwa kekuasaan-Nya itu tidak mengikuti sebabakibat.a. Jika seorang wali melihat adanyakaramah dalam dirinya. Karamah adalah penguat keyakinan bagi orangyang dianugerahi karamah seperti yang dialami oleh para wali diawal laku spiritualnya dan tidak dialami para ulama yang telahsempurna laku spiritualnya karena sudah mempunyai keyakinan yangmendalam. 'Aku menginap di sisi Allah. maka diaakan seperti orang yang berkata. kehendak dan sifat-sifat azali Allah yangmenyatu dan tidak berdiri sendiri. ' i< Al-Syibli r.mampu menyingkap makna kejadian-kejadian luar biasa terkadanglebih utama daripada yang mampu menyingkapnya bila telahdisingkapkan oleh Allah dengan ma'rifat.

Maka barangsiapa yang tidak gembira dan tidakmerasa aman dengan adanya karamah. padahal sebenarnya tidakbegitu. ia minum dan memberi minum kami semua.Yang saya tanyakan adalah pendapat mereka tentang ahwal (keadaanketika orang alim dekat dengan Allah). "Sayatidak tahu pendapat mereka. karena tipuan bersifat menenangkan orang yang memilikinya. Abu Abbas berkata." . Karamah dimunculkan karena adanya keraguanterhadap karunia Allah dan untuk mengetahui karunia Allah padaorang yang mempunyainya." Cerita ini berasal dari Abu Turab r. lalu ia memukulkan tangannyake atas tanah dan tiba-tiba mengalirlah air dari tanah tersebut. Sikap manusia terhadap karamah ada tiga macam: Pertama. dan apabila karamah lenyap dari diri seseorang. maka dia telah kafir. Karamah adalah bukti bahwa orang yangmempunyainya istiqamah dalam beribadah kepada Allah." Abu Abbas menjawab.mereka tidak memuliakannya.a. golongan yang menjadikan karamah sebagai puncak kekuatan." Kemudian Abu Turabberkata. "Aku ingin minum dengan gelas. Kedua.Apabila mereka menemukan orang yang mempunyai karamah merekamemuliakannya. berarti ia telah mencapaitingkat rabbaniyyin. pengetahuan musyahadah. "Barangsiapa tidak mempercayainya.berupa fisik padamereka karena Allah telah menganugerahi mereka pengetahun tentanghal-hal gaib. golongan yang meragukan karamah dan menganggapnya sebagaitipuan yang dilakukan oleh para pencinta dunia untuk menjagakedudukan mereka sehingga mereka tidak bisa mencapai kedudukan yangbukan haknya. "Apapendapat temantemanmu tentang karamah yang merupakan cara Allahmemuliakan hambanya." Abu Abbas menjawab." lalu iamemukulkan tangannya ke tanah tiba-tiba ia memegang gelas dari kacaputih." Abu Turab berkata lagi. "Saya tidak melihat satupun dari mereka yang tidak mempercayainya. ketikaada beberapa temannya yang kehausan.mu berkeyakinan bahwa karamah adalah tipuan untukmemalingkan manusia dari kebenaran."Gelas itu kami bawa sampai ke Mekah.Kemudian ia berkata. laksana gunung yang takmembutuhkan tiang. Abu Turab al-Nakhsyabi bertanya kepada Abu Abbas al-Riqi. "Sesungguhnyateman-teman.

" Sahlmenjawab. Pada suatu hari ia berkatakepada Sahi. yang mengisahkan bahwa adaseorang laki-laki Basrah bernama Ishaq bin Ahmad yang tergolongmemiliki banyak harta. "Ambil batu lalu mintalah kepada Allah untuk mengubahnyamenjadi makanan yang bisa kau makan. bagaimana mungkin mereka mulia denganmerubah batu menjadi emas?" Abu Hasan menjawab. atau dulu ia kafir lalu beriman. Abu Nashr pernah mendengar Ibnu Salim berceritatentang hikayat Sahi bin 'Abdullah r. tetapi ia kemudian meninggalkan hartanya.' Allah bertanya.'Apakah kamu belum ." Ishaq berkata. sesungguhnya jiwaku tidak bisalepas dari bisikan dan teriakan takut kehilangan makanan dan harta. sehingga mereka mengatakan. atau dia ragu akankeistimewaan seorang wali kemudian muncul karamah dalam diri walitersebut supaya Allah menunjukan kebaikannya kepada orang lain. "Wahai Abu Muhammad.' Para walimemerlukan karamah untuk mendidik jiwa mereka karena tidak adanyarezeki. "Apa maknakaramah. Barangsiapa dikaruniai karamah. Maksudnya adalah supaya orang yang menyaksikannya mengakuikebenaran jalan yang ditempuh wali yang dikaruniai karamahtersebut. Iabertobat dan bersahabat dengan Sahl. "Siapapanutanku untuk melakukan hal itu?" Sahl menjawab. Baik orang itu dulunya mengingkari karamah kemudianmengakuinya. Karamah adalah bukti kuat bagi mereka dan sarana untukmelatih dan mendidik jiwa." Dalam hal ini. perlihatkankepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. berarti Allahmemuliakannya karena hal itu menjadi bukti bahwa dia istiqamahdalam beribadah kepada Allah. Dia berkuasa memberikan rezekikepadamu dari arah yang tidak disangka-sangka. seperti yang terlihat. kita tidak pantas memintakaramah dari Allah. 'Allah berkuasa mengubah batumenjadi emas. tetapi karena merekamembutuhkannya dalam keadaan terpaksa dan untuk menghilangkankesedihan karena kurangnya rezeki yang telah dijanjikan Allah bagimereka. Abu Nashr al-Siraj bertanya kepada Abu Hasan bin Salim. tampaknya karamah dalam diri seorang wali di hadapan oranglain.a. sampai-sampai orang yang memilikinya meninggalkan duniasebagai ladang ikhtiar. 'Ya Tuhanku.Syaikh Abu Hasan berkata. "Panutanmuadalah Nabi Ibrahim ketika ia berkata." Ketiga. "Mereka dianugerahikaramah bukan karena mereka menguasainya. "Kesimpulannya.

dan menambah imannya. Akan tetapi para ahli ma'rifat dan para ahli hakikat menghindar dan takut untukmenunjukan karamah mereka. Di antaramereka ada yang kepala bagian depannya botak dan sedikit bicara." kemudian ia membawanya ke pasarpandai besi. berkata kepadanya. Kemudian ia berkata kepadaorang itu. "Inikah yang kau inginkan?" Beberapa orang di antaramereka menanyakan tujuan menampakkan karamah." Sahl kemudian berkata kepadanya. menjawab.tetapi agar hatiku bertambah kuat (Al-Baqarah [2]: 260). 'Aku telah percaya.Maka ia menunjukkannya untuk memperoleh simpati. keadaannya akan berubah. tetapi jiwa tidak puas apabila tidak melihat langsung." Al-Junaid menceritakan bahwa Abu Hafshah al-Naisaburi dan 'Abdullahal-Ribati beserta jamaahnya pernah berkunjung kepadanya.Demikianlah pendapat Abu Nasr." Salah seorang ulama salaf berkata. Salah seorang ulama berpendapat bahwa karamah hanya dimiliki olehorang-orang jujur yang bodoh. seolah-olah Ibrahim berkata. "Tatkala aku berwudhu untukshalat.percaya?' Ibrahim menjawab. jika anak kecil menangis ia diberi mainan agartenang.Pada suatu hari." Artinya. Abu Hafshah menuju tungku besar dan memasukan besibesar ke dalam tungku kemudian memasukan tangannya ke tungkutersebut dan mengambil besi yang terbakar itu lalu mengeluarkannyahingga menjadi dingin di tangannya. si kepala botak bertanya kepada Abu Hafsah. "YaTuhan. tiba-tiba air yang mengalir di tanganku berubah menjadisegenggam emas dan perak. "Yangsaya tahu. Aku sebenarnya sudah percayakepada-Mu. "Hal itumenunjukkan bahwa orang yang memilikinya adalah orang yang muliadan ia takut kalau tidak menunjukkannya. menjagakeadaannya. ia menjawab. "Salahseorang jamaah yang kemarin ke sini memiliki tanda-tanda karamahyang nyata."Demikian juga para wali Allah dianugerahi karamah untuk mendidikdan memperhalus jiwa serta sebagai keutamaan tambahan bagi mereka. Pada suatu hari.a. tetapi aku tidak melihat sesuatu pun pada dirimu. "Kemarilah." AbuHafshah r. perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orangmati agar hatiku bertambah kuat. "Tipu daya yang paling tidakkentara bagi para wali . seorang sahabat Sahlbin 'Abdullah r. jiwa hanya akan puas setelah melihat secara langsungkarena ia diliputi keraguan.a.

" Yahya bin Mu'adz al-Razi r.tetapi .a. berkata.sungguh hal itu lebih aku sukai dan aku tahu bahwa bantuan orangbadui itu bukan dari dirinya sendiri. Danapabila kamu melihat orang yang berzikir dan hatinya bergantungkepada yang ia zikirkan. Inilah jalan yang paling tinggi derajatnya. maka akan aku sembelihuntuk kalian." Diceritakan bahwa suatu kali Syekh Abu Madyan berjalan di gurunpasir sampai ke sebuah sumur yang airnya meluap hingga bibir sumur. AllahSwt. sedangkan Abu Madyan mudah sekalimelakukannya. "Pada permulaan olah spiritualku.lalu ia berkata..adalah karamah dan ma'nah" Diceritakan bahwaketika Abu Hafs duduk dengan temantemannya.Lalu aku menangis dan bertanya kepada Allah tentang apa yangdiminta dan diharapkan kijang tersebut. "Ketika kalian duduk di sampingku tiba-tiba terbesitdalam hatiku apabila aku mempunyai kambing. Jalan kedua ini lebih utama daripada jalan pertama. "Apa yang terjadi pada kita sehinggakita sulit melakukan sesuatu. kemudian ia ditanya kenapa menangis. Maka ketika kijang ini meminta berkah kepada kita akumerasa diriku seperti Fir'aun ketika meminta kepada Allah untukmengizinkannya berlayar di Sungai Nil lalu Allah mengizinkannya. Abu Hafslalu menangis. berarti jalan spiritualnya adalahjalan kaum Abdal.a." Diceritakan bahwa salah seorang Abdal berkata kepada salah satumurid Syaikh Abu Madyan r. lalu iaberkata. niscaya ia akan menamparku dan memberiku minum.a. Jika kamu melihat orang menunjukkan karamah danmenyenandungkan pujian kepada Allah." Abu Yazid r. Seandainya Engkau mendatangkan seorangbadui kepadaku. berkata. berarti ia menempuh jalan ahli ma'rifat{'arifin). "Aku tahu Engkau mampu melakukan ini sedangkan akutidak mampu melakukannya. ada seekor kijangturun dari gunung dan ia meminta berkah kepada mereka. "Katakan padanya bahwa kami akan meninggalkan tujuan kamiuntuk tujuannya. padahal kita ingin mencapai kedudukan sepertikedudukannya sedangkan ia tidak menginginkan kedudukan kita?"Pembicaraan tersebut terdengar oleh Syaikh Abu Madyan. "Apabila kamu melihat orangmenunjukkan tanda-tanda karamah. berarti ia menempuh jalancinta. memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya dan karamah. Abu Hafsmenjawab.

Tetapisaya atau mungkin juga orang lain belum yakin bahwa seorang walibisa menghidupkan orang yang sudah lama mati dan telah menjaditulang belulang kemudian mayat itu hidup untuk waktu lama. lalu kucing itumendatanginya. Kisah Syaikh Zainuddin al-Faruqi alSyafi'i."Terbanglah!" Tiba-tiba ayam itu terbang.Zat Yang Menghidupkan tulang-tulang yang remuk. guru besarSyam. ada anak kecil yang jatuh dari atap lalu meninggal. Kemudian tatkala Allah memperlihatkanlagi kepadaku. Hal ini belum pernahkami temui dan saya tidak percaya hal itu bisa dilakukan olehseorang wali. hingga akhirnya anaktersebut hidup kembali. yang diriwayatkan oleh Al-Subki bahwa di rumah SyaikhZainuddin." Selesailah penjelasan dalamSyarh Ibn 'Ibad atas kitab Al-Hikam." tibatiba ayam itubangkit kembali.aku tidak mempedulikannya. Kisah Syaikh Abu Yusuf al-Dahmani ketikamendatangi sesosok mayat. KisahMifraj al-Dimamini ketika berkata kepada ayam yang dipanggang. Hikayat Syaikh 'Abdul Qadir ketika berbicara denganayam setelah ia menyantap dagingnya.« Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. putraSyaikh Zainuddin) Al-Subki selanjutnya berkata. ia berkata. 2010-04-18 16:20 — admin Al-Tajj al-Subki menjelaskan macam-macam karamah dalam kitabAl-Tabaqah al-Kubra sebagai berikut: 1. "Bangkitlah! Dengan izinAllah. tetapi tidak diragukan bahwa kejadian semacam itupernah dilakukan oleh nabi-nabi Hal ini bisa terjadi .2. tahulah aku bahwa Allah menjadikan hal tersebutsebagai jalan untuk mengenal-Nya. "Tidak ada carauntuk menghitung cerita-cerita seperti ini karena banyaknya." lalu mayat itu berdiri dan hidup kembali dalam waktu yangcukup lama.1 Macam-macam-karamah Sun. maka hiduplah binatang yang sudah mati itu. (Riwayat Syaikh Fathuddin Yahya. Menghidupkan yang sudah mati Kisah Abu 'Ubaid al-Bisri dalam sebuah peperangan ketika memohonkepada Allah untuk menghidupkan kembali binatang yangdikendarainya.Syaikh Zainuddin kemudian berdoa kepada Allah. Kisah Syaikh al-Ahdaiketika memanggil seekor kucing yang sudah mati. "Bangunlah dengan izin Allah.

mereka sudah sampai di Masjidil Haram. Seorang nabi sebelum tertutupnyapintu kenabian bisa menghidupkan umat yang telah hancur beberapaabad. Banyak orang menceritakankisah semacam ini. dan golongan wali setelah mereka yakni beberapa guruSyaikh Imam al-Walid.Misalnya kisah tentang Abu Sa'id al-Kharazi r.melaluimukjizat bukan dengan karamah. Saya tidakpercaya bahwa wali bisa menghidupkan Imam Syafi'i atau Imam AbuHanifah lalu keduanya hidup dalam waktu lama sebelum wali tersebutwafat atau bahkan hanya untuk waktu singkat dan mereka bisa bergauldengan orang yang hidup sebagaimana mereka bergaul sebelumwafat. 5.. merekaingin sekali mengunjungi Masjidil Haram. Melipat jarak bumi Diceritakan bahwa beberapa wali berkumpul di Masjid Tharsus. Mereka kemudian memasukkankepala ke dalam saku masing-masing. makanlah!" Mereka lalu memakannya dantiba-tiba arak itu berubah menjadi mentega dan tidak terlihatsedikit pun warna maupun aroma arak. serta berjalan di atas airKaramah ini sering terjadi.a. 3. Syaikhul Islam dan pemimpin kaum mutaakhirin. ayahanda dari Imam Taqiyuddin alSubki. Membelah dan mengeringkan laut. kecuali para pendusta.a. Syaikh 'AbdulQadir r.' 2. kemudian mereka hidup kembali untuk waktu lama. Merubah benda-benda Diceritakan bahwa Syaikh 'Isa al-Hatar al-Yamani pernah didatangiutusan seseorang yang mengolok-oloknya dengan membawa dua bejanapenuh arak. . Ketika kepala merekadikeluarkan. Dapat berbicara dengan orang mati Karamah ini lebih banyak terjadi dibandingkan karamah sebelumnya. Taqiyuddin bin Daqiqil 'Id juga telah mengalami halini 4. Hikayat-hikayatsemacam ini sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. tidak adayang mengingkarinya. Kemudian Syeikh 'Isa menuangkan arak dari salah satubejana ke wadah lainnya dan Syaikh berkata kepada murid-muridnya.."Dengan menyebut nama Allah.

Mengendalikan perubahan musim Banyak orang menceritakan bahwa ada wali yang selalu diikuti hujan. Berbicara dengan benda mati dan binatang Tidak diragukan hal ini sering terjadi Diceritakan bahwa Ibrahimbin Adham memanggil sebatang pohon delima ketika ingin sekalime makannya. Membentangkan waktu Dua macam karamah di atas sulit dipahami. 11. buta. Mengendalikan lisan ketika berkata dan fasih bicaranya. Memikat hati dalam majelis hingga mempengaruhi akhir keputusanyang diambil 14.6. "Angin. dan sakit lepra. 12. 13. "Bangunlah dengan izin Allah. dan lebih baik kitamenyerahkan pemahamannya kepada para ulama. 8. 7. Beliau memakannya."Akhirnya bocah tersebut bangun tanpa kesulitan. dan yang mulanya asam. Karamah inimerupakan tingkatan yang melampaui batas pengetahuan kita 15. Hikayat-hikayat tentangkeduanya cukup banyak. Terkabulnya doa Karamah macam ini sering terjadi dan kita juga seringmenyaksikannya. mulanya buahnya kecil. menjadi manis. Sabar atas ketiadaan makanan dan minuman dalam waktu yang cukuplama 16. bawalahmereka!" 9. Menundukkan binatang Seperti hikayat Abu Sa'id bin Abu Khair al-Mihani yang menundukkansinga dan hikayat Ibrahim al-Khawwash. tetapi kemudianmemanjang. Melipat waktu 10. Peristiwa initerjadi dua kali dalam setahun. Juga kemampuan menundukkanbenda mati seperti hikayat Syaikhul Islam 'Izzuddin bin 'Abdussalamyang menundukkan angin dalam peristiwa alFaranji. Diceritakan pula kisahSyaikh 'Abdul Qadir ketika berkata kepada seorang bocah yanglumpuh. dan penyakit lain. Memberitahukan dan menyingkap hal-hal gaib.diantaranya Syaikh 'Abdul'Abbas al-Syathir (dari kelompok ulamamutaakhirin) yang pernah menjual . Menyembuhkan berbagai macam penyakit Al-Sari menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan seoranglaki-laki di sebuah gunung yang dapat menyembuhkan cacat sebagiananggota badan. buta.

dituduh meninggalkan shalat oleh seseorang yang belum pernahmelihatnya. Terjaga dari memakan makanan haram Diceritakan bahwa Al-Harits al-Muhasibi mampu mencium aroma panasmakanan yang haram sehingga ia tidak jadi memakannya.Syaikh Abu 'Abbas al-Mursi juga mempunyai kemampuan serupa. 20.Diceritakan bahwa Qadhib al-Ban al-Musili. Ruh bisa mengambil bentuk dan menampakkan diri dalambentuk yang bermacam-macam di alam mitsal lalu menyerupai manusia. 22. atau mengaku bahwa ia menyembunyikan sesuatu darinya. Salah satu kisah yangdisepakati oleh . padahal ia sedang berada di Baghdad.hujan dengan harga beberapadirham. Maka ia (malaikat) menjelma di hadapannya(dalam bentuk) manusia yang sempurna (QS Maryam [19]: 17). Ditakuti Orang yang menyaksikannya secara langsung bisa meninggal sepertisahabat Abu Yazid al-Busthami. Mampu memperoleh banyak makanan 18. Merekamenetapkannya sebagai dunia pertengahan antara dunia fisik dandunia metafisik sehingga disebut alam mitsal. seperti yang terjadi antara ImamSyafi'i dan Khalifah Harun alRasyid. 21. Ada yangmengatakan tubuhnya bergerakgerak jika menemukan makanan haram. Banyak hikayat tentang karamah semacam ini. salah seorang Abdal.berdasarkan firman Allah. 19. Melihat tempat yang jauh dari belakang h ijab Sebagaimana diceritakan bahwa Syaikh Abu Ishaq al-Syirazi mampumelihat Ka'bah. "Dalam bentuk mana engkau melihatku tidak melakukanshalat?" Banyak kisah mengenai karamah semacam ini. sehingga tidakada alasan untuk mengingkarinya. yakni dunia yanglebih lembut daripada dunia fisik dan lebih kasar daripada duniametafisik. atau menjadi tidak berkutik dihadapannya. Ia tiba-tiba mengubah dirinya menjadi beberapa bentuklalu bertanya. Menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda-beda Dalam istilah sufi disebut alam mitsal (dunia penyerupaan). Allah mencegah kejahatan yang akan menimpa seorang wali danmengubahnya menjadi kebaikan. 17.dan lain-lain.

" Ia lalu mengambiltangan orang itu dan memperlihatkan Ka'bah kepadanya. "Wahai Syaikh. padahalia setiap hari menghatamkan Al-Qur'an sambil merenungkannya. bilaumur. dan ia tinggal di sana beberapa tahun. ketika kakinya menjejak bumi. berpikir dan berzikir serta terkadangtertimpa sakit karena ia terkena satu atau dua penyakit atau lebih. Allah memperlihatkan isi bumi kepada mereka Sebagaimanadalam hikayat Abu Turab. tiba-tiba air memancar.wudhumu tidak berurutan. "Saya selaluberwudhu dengan urut."Diceritakan pula bahwa ada seseorang yang dilanda kehausan ditengah perjalanan menunaikan ibadah haji. Mereka mampu menyusun banyak kitab di tengah kesibukandalam bidang keilmuan sampai mereka wafat. Selanjutnya ia memenuhi bejana miliknyadengan air itu. Orang itu kemudian melewati Mekah dan melihat Syaikh itu ada diMekah. Para ulama sepakat bahwa umur ImamSyafi'i r. Ibn al-Subki mengatakan. Dansetiap bulan Ramadhan ia khatam dua kali sehari padahal ia sibukmengajar. Ia hanya menemukan seorang sufisedang menyandarkan tongkat di suatu tempat. Demikian jugayang terjadi pada Imam Haramain Abu Ma'ali al-Juwani r. 24. sementara air memancardari bawah tongkat itu. tidak cukup untuk menyusun sepuluh kitabnya. . Hal ini termasuk karamah memanjangkan waktu sepertitelah kami sebutkan di muka. sementara bumi patuh pada kaki yang menginjaknya. Kemudahan para ulama untuk menyusun karya dalam waktu relatifsingkat.a. memberi fatwa. kamu yang salah lihat.dan mungkin ia terkena tiga puluh macam penyakit. kemudian ia menunjukkan sumber air itu kepadajamaah haji rombongannya. akhirnya mereka memenuhi bejana yangmereka bawa dengan air tersebut. ia tidak menemukanseorang pun yang memiliki air." Syaikh itu lalu menjawab. "Karamah initerjadi sebagai berikut: Allah menciptakan air tidak padatempatnya.para ulama Mutaakhirin adalah kisah tentang seorangsufi besar di Kairo yang berwudhu tidak secara berurutan dimadrasah Suyufiyyah. 23.a. karya-karya yang dihasilkannya. padahal untuk menuliskankitab-kitab itu pun waktu yang ada tidak mencukupi apalagi untukmengarangnya. Kemudian ada orang menegurnya..

telahmengisi hidupnya untuk menyusun berbagai kitab. 25. mengajarkan ilmu. ditambah lagi waktu untuk melakukan berbagai ibadahdan aktivitas lainnya.ayahanda dari Syaikhul Islam Imam Taqiyuddin al-Subki r. "Kalau Engkau tidak bisamenunjukkan hal yang luar biasa kepadaku. masuklah syaikh dan beberapa muridnya kedalam api.Selesai mengelilingi api.Sang ayah bertanya. dan waktu zikirnya di majelis zikir yang tidak pernahterlewatkan dibandingkan. "Ini dibuat-buat. maka aku akan membunuhmurid-muridmu ini?" Saat itu. Ia masuk kembali ke dalam api dan menghilangselama satu jam sampai raja menduga anaknya ikut terbakar. "Lihatlah!" Tiba-tiba kotoran itu berubahmenjadi emas.Sang raja berkomentar. "Dari mana saja kamu?" Jawabnya. "Ini sihir!" Selanjutnya raja menyalakan apibesar.a. di dekat syaikh ada kotoran unta. Menghilangkan pengaruh racun dan hal yang membahayakan. gayung itu sudah penuh air."Berkomentarlah para punggawa raja. Banyak wali yang mampu menghatamkan Al-QurKan 8 kali setiapharinya. ditambah dengan kegiatan ibadahnya. membaca Al-Qursan. lalu memerintahkan murid-murid syaikh itu memasukinya. Imam AlRabani Syaikh Muhyiddin al-Nawawi r. tidak nyata.menuliskan fatwa. padahal posisigayung itu terbalik tetapi tidak ada setetes air pun yang tumpah. Diceritakan bahwa pada sua tu hari seorang syaikh ditantang olehseorang raja untuk menunjukkan karamahnya. Kemudian syaikh keluar lagi dari api itu dan menyambarputra kecil sang raja.a. . Di sisi syaikh ada sebuah gayung tanpa air.pertemuan-pertemuannya untukpengajaran. Sewaktu iamengambilnya kembali. Semua itu terjadi berkatAllah yang Maha Suci yang telah memberikan berkah dan rahmat kepadapara wali. "Dari taman. niscaya umurnya tidak cukup untuk melakukansepertiga dari aktivitas-aktivitasnya itu. niscaya umurnya tidak cukup untukmelakukan semua itu.aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat. KemudianSyaikh dan anak raja itu keluar sambil memegang apel dan delima. padahal usiahidupnya tidak cukup untuk menuliskan kitab-kitab itu apalagi untukmengarangnya. Demikian juga Syaikh Imam al-Walid. dan kesibukannya dalam urusanhukum dihitung. Lalu iamengambil gayung itu dan melemparkannya ke udara."Sang raja berkata kepada Syaikh itu. Jika waktunyauntuk menyusun berbagai kitab.lalu syaikh berkata.

apabila seorang wali telah menaatiAllah dan Rasul-Nya. karamahpara wali lebih dari seratus macam. Meskipun pendapatnya tidak berbedadengan pendapat Muhyiddin Ibnu 'Arabi dalam kitab Mawaqi' al-Nujum. Kalau saya mencoba membatasi apa yang terjadi pada parawali. "Menurut perkiraan saya.' Imam' Abdur Rauf al-Munawi menuturkan dalampendahuluan kitab Thabaqah al-Shugra tentang macam-macam karamahdengan gaya bahasa yang berbeda. dan menolak pendapat yang sudah ada. Selanjutnya Al-Subki menjelaskan. maka terkoyak-koyaklah kainnya. berarti saya telah mempersempit jiwa kita dan menghabiskanbanyak kertas.tetapi selalu meminta kepada Tuhannya untuk menghubungkannya denganorang-orang yang saleh. Tetapi racun yangmematikan itu tidak berpengaruh apa-apa. Semua karamah di atas telah banyak diriwayatkandan diceritakan dan telah tersebar pula khabar-khabar danriwayat-riwayat tentangnya. Hadirin lalumemberinya pakaian yang lain. maka terkoyak-koyaklah pakaiannya. Maksudnya adalah. maka aku akan mempercayaimu. sebagai penghormatan bagi orangyang mengikuti dan mencintainya. Al-Munawi berkata. Macam-macam karamah yang telahsaya kemukakan di atas merupakan bukti bagi orang yang meremehkandan mengabaikannya. Jadi. "Perlu diketahui bahwa tujuan Allah menampakkankaramah adalah untuk menunjukkan keajaiban-keajaiban-Nya danmemperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada wali tersebut yangakan menambah kecintaan wali kepada maqamnya dan memperkuattujuannya. Agar kami perlihatkankepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Kami (QS Al-Isra'[17]: 1).akan tetapi Al-Munawi memberikan ringkasan."Kalau kamu bisa selamat minumsegelas racun ini. menyaksikan alam gaib. . dan hal-hal luar biasalainnya seperti yang dialami Nabi. Sebagaimana firman Allah." Syaikh itumeminumnya. melihat Ka'bah daritempat yang jauh. maka Allah akan memberikan karamah kepadanyaseperti kemampuan untuk mengetahui orang yang akan datang darijarak jauh atau melalui hijab yang tebal. Orang yang setuju tidak menyerah begitu saja.Demikian hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga hancurlahpakaian syaikh tersebut hingga kelihatan ototnya. dan kalau bukan berupa penjelasan tentang hidayahberarti sia-sia. mengemukakanpendapat-nya sendiri. Mereka senantiasa berjalan di atas jalanyang lurus. selain kebenaran adalah kesesatan.

. Adapun alam ruhani bisadisaksikan oleh setiap orang yang mempunyai sifat seperti malaikatyang teguh dan sungguh-sungguh menaati perintah Allah sertamempunyai sifat-sifat yang sempurna seperti Nabi Khidir a. Ia pastiorang yang selalu berzikir dan merenungi kekurangan dirinya denganmenjalankan berbagai ketaatan untuk mendapatkan kedudukan yangtinggi dan menyaksikan {musyahadah) Yang Maha Agung dan Mulia. ia menjadikan pertemuan itu sebagai bentukpenghormatan. terbang diudara.Ia juga bisa menyaksikan alammalakut seperti malaikat. mampu berjalan di atas air. Cahaya perlindungan Allah telah mematangkan sifat-sifatketanahan mereka yang baik. Tidakkah kau lihat Ibrahim al-Khawwas ketika bertemudengan Khidir. alam jabarut seperti jin.'" Masih menurut Al-Munawi. dan alam ruhseperti Abdal dan Autad. maka ia akan keluar dari kebiasaanmanusia dan muncul darinya keajaiban seperti yang dimiliki malaikathasil dari musyahadatnya. danlain-lain.s. lalu mengeluarkan mereka dari asal mulamereka untuk mencapai alam yang tinggi.karena Allah-lah yang telah mempertemukan kita dengan makhluk-Nyayang taat dan khawwash. pertemuan dengan makhluk-makhluk Allahyang mulia harus kita yakini sebagai perhatian Allah kepada kita. Kebanyakan manusia seperti itu tidak bisadilihat oleh mata sebab terhalang oleh sesuatu. Itu karena kebaikanmu terhadapibumu. dan bercampur dengansifat-sifat yang lembut. Lalu ia bertanya kepada Khidir. Apabila manusiamemiliki sifat-sifat malaikat. tidak terlihat. terberkati. Para malaikat adalah makhluk yangdifirmankan Allah sebagai. Tidak akan sengsara orang yang menjadi teman merekakarena mereka adalah orang-orang yang telah terlepas dariunsur-unsur tanah dan keluar dari kejelekan-kejelekan sifatmanusia. bisa dirasakantetapi tidak bisa dilihat. yaitu makhluk yang Dia cintai dan merekamencintai-Nya. dan mampu berubah bentuk seperti alamruhani. 'Bagaimana aku bisa melihatengkau?' Khidir menjawab.s. yang bisa menjelma menjadi bentuk yangia inginkan. Sehingga pada akhirnyakebiasaankebiasan mereka menjadi luar biasa. danteman yang menyelamatkan dari kejahatan. Mereka bertasbih malam dan siang tiadahentinya (QS Al-Anbiya' [21]: 20). Apa anggapanmu terhadap orangyang menjadi teman para malaikat yang tidak pernah lalai. lurus. seperti Khidir a.

Al-Munawi menjelaskan lagi. Oleh karena itu. Dan sebagian lagi mengetahui siapa yang menginginkannya. makaseperti ahli ma'rifa t yang berdiam diri di sebuah masjid dan padasaat yang sama keluarganya atau orang lain menginginkan makanantertentu. maka iaberbicara tentang ciri-ciri orang yang sesuai dengan keinginantersebut. dan apabilaia memalingkan wajah darinya maka asap itu menghilang. Tahulah ia bahwa ia tidak menginginkan makanan ituuntuk . apabila seorangwali mau. Dan apabila iamenemukan keinginan yang tidak sesuai dengan maqamnya. dan kemaslahatan.sehingga langsung menyatakannya kepada orang yang dimaksud. Apabila tidak ada.Apabila hijab (penghalang) mata hati telah tersingkap dan tutupnyatelah terbuka. waktu.Sebagian wali tidak mengetahui itu keinginan siapa. yakni tersingkapnyaselubung hati sehingga maksud-maksud ilahiah dan rahasia-rahasiahakikat menjadi jelas. Apabilaterlintas sesuatu yang baik maka asap itu menjadi asap yang lembutdan berbau harum di hidungnya. maka ia tahubahwa itu adalah keinginan orang-orang yang ada di hadapannya. niscaya ia bisa menunjukkan kemampuannya itu dan apabilatidak dia akan menutupinya sesuai kondisi. Melihat di sini artinyaterbuka mata batinnya sehingga tersingkaplah baginya rahasiahakikat dan tampaklah cahaya yang suci. Hal itu menjelma dalam cermin imajinasipenglihatan sehingga mata batin bisa melihatnya yang pada akhirnyatampak kepadanya hal-hal gaib dan apa yang tersembunyi dalam hati. padahal ia tidakmenginginkannya. ada sebagian wali yang mampu menyingkaphal-hal gaib. maka asapnya semakin tebal. Apabila terlintas dalam hati syaikh atau murid sesuatuyang jelek maka muncullah asap yang membentuk awan gelap dalam hatiSyaikh. "Ketahuilah bahwa manusia bisaberpindah dari menyaksikan alam malakut yang ada di luar dirinyauntuk melihat keadaan alam khusus tersebut.Berdasarkan hal ini. Tiba-tiba makanan itu ada di hadapannya. maka orang akan mampu mengetahui getaran-getaranhati yang baik dan yang buruk. Apabila syaikh sedang berhadapan dengan orang yangmempunyai keinginan jelek. dan sebagian lain mampu menandai sifat-sifat oranglain dalam cermin hatinya karena kesuciannya. Hal itu berlaku bagiorang yang melepaskan keinginan-keinginan duniawi. Keadaan itu terjadi apabila orangyang menginginkannya ada di hadapannya. Pangkalpengetahuannya adalah bahwa pada dasarnya antar hati itu adahubungan.

a. maka ia memberikan dan mengirimkannya kepada orangyang menginginkannya. Sebagaimana yang dialami Abu Madyan r. kenyataannya sesuai dengan apa yang dikatakan wali itu." Sebagian orang yang hadir meminta penjelasan." Dua . kemudian papan itu hilang. ketika inginmenceraikan istrinya.a. guru Ibnu 'Arabi. pemabuk. "Kamu akan melihat keadaanya setahunkemudian. • Ada wali yang ketika berjumpa dengan seorang pezina. termasuk wali yangmenempati maqam ini. "Pertahankan istrimu!" Dan seperti yangdialami Ibnu 'Arabi r. ia melihat papan bertangkaiyang bercahaya di hadapannya. atau orang yang suka berbuat zalim. 2010-04-18 16:21 — admin • Ada wali yang mampu menyingkap alam gaib.2. "Ia akan menganggap dirinya Imam Mahdi. Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. lalu di bajunya muncullahtanda bahwa keinginannya itu diperintahkan atau dilarang olehAllah. Abu ' Abbas al-Khasyab melihat tulisan dibaju Syaikh Abu Madyan. hingga dinding dankegelapan tidak menghalanginya untuk melihat apa yang dilakukanorang-orang di dalam rumah mereka. adayang berkata kepadanya.dirinya. "Tulislah bab yang sulit dipahami ini. ketika sibuk menyusun sebuah kitab. di atasnya terdapat tulisan hijaubercahaya. lalu AbuMadyan berkata. iamelihat goresan tanda hitam pada anggota tubuh mereka yang melakukanmaksiat 'Ali Abi Ya'zi. ia mengetahui derajat dan apa yang akan terjadi denganorang itu. ia tidak tahu apa yang akan dituliskannya dan bingungsesaat. lalu orang itu disuruhkeluar. pencela. Diceritakan bahwa ada seoranglakilaki ribut di majelis Abu Madyan.dan ia selamanya tidak akan salah.pencuri. Seteleh kebingungannya hilang. Mukasyafah ini khusus bagi orang yang bersifatwara' (orang yang benar-benar menjauhi maksiat dan syubhat). Abu Madyan berkata." Termasuk kategori mukasyafah yang halus adalah terbersitnyasuatu keinginan dalam hati seorang wali."Setelah itu.2 Beberapa mukasyafah yang dialami wali Sun. • Ada wali yang jika ada orang yang ribut atau diam dimajelisnya.

yakni kemampuanmemahami hakikat ucapan benda mati. • Ada wali yang mampu mengetahui alam ruhani yang berbeda denganalam fisik.puluhtahun kemudian. . apa yang dikatakan Abu Madyan terjadi. • Ada wali yang tatkala bangun tidur. • Ada wali yang diberi kemampuan melihat hal-hal yang tidakmungkin melalui jentera dan merubah yang kasar menjadi lembut dansebaliknya." • Ada wali yang dikaruniai kemampuan bergaul dengan binatang. rahasia-rahasia yang diberikan kepada orang itusesuai dengan keadaannya. Kedua. susu. tetapi ia tidak menggelutinya. dan air. di hadapannya sudahtersedia minuman dari madu. dan bahaya daribatu-batu itu. Tumbuh-tumbuhan itu berkata. "Hai hamba Allah. • Ada wali yang diberi kemampuan menyibak perjalanan hidup orangyang masih hidup.Pertama. maka ia akan mendengar semua benda matibertasbih dengan bahasa yang jelas seperti bahasa manusia. • Ada wali yang dianugerahi kemampuan menyingkap duniatumbuh-tumbuhan. dan bagaimana perkembangan ibadahnyadalam perjalanan hidupnya itu. Kemampuanini berasal dari ilmu ladunni. misalnya bertasbihnyakerikil di telapak tangan sebagian sahabat. lalu ia meminumnya. Apakah kemampuan itu termasuk hal yangbiasa atau luar biasa tergantung pada tingkatan pemahaman terhadapucapan benda mati.khasiatku begini dan bahayaku begini. Yang termasuk hal luar biasa ada 2 macam. merujuk pada ucapanbenda-mati itu sendiri melalui karamah. • Ada wali yang dianugerahi maqam bisa memahami Allah danmendengar tanda- tanda kekuasaan-Nya. Semua tumbuhan dan rumput memberitahukan kepadawali itu sari-sari yang dikandungnya baik yang berbahaya atau yangberkhasiat.Binatang- binatang mengucapkan salam kepadanya dengan bahasa yang jelas dan memberitahunya tentang khasiat-khasiat yangdikandungnya. Apabila seorang hambamemperoleh maqam ini. dansemacamnya. sehingga ia bisa mendengarucapan benda-benda mati. Ia mengetahui khasiat. merujuk pada orang yang mendengarnya. rahasia. • Ada wali yang mampu mengetahui rahasia batu-batu mineral.

benda-benda yang abadi. lalu ia meminta dihindarkan sehingga ia tidak terkenahal buruk itu.penghitungan. • Ada wali yang dianugerahi kemampuan mencapai ilmu-ilmu ilahiyahdan diberitahu cara-cara untuk mencapainya seperti persiapan yangharus dilakukan. alam taksin. kelembutan dan rahmat orang-orang yangdisifatinya. dan firasat • Ada wali yang disingkapkan baginya dunia lain. Ada wali yang mampu menguak benda-benda yang memantulkancahaya. bentuk-bentuk suci dan jiwa tumbuhan yangmestinya diketahui akal dalam bentuk dan susunan yang baik. rahasiaalam.rahasia-rahasia kelemahan. sebab terjadinya. dan berjalannya rahasia ilahi di alam iniserta sebabnya. . ide-ide yang cemerlang. berbagai hal yang terjadi di antara alam arwah dan alamfisik. dan bentuk-bentukkesalahan pemahamannya. etika dalam mencari dan mengamalkan ilmu. Semua cara itu adalah satu kesatuan dan tersembunyi • Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui tingkatanilmu-ilmu teoritis. • Ada wali yang terlihat sebagai orang alim. serta cara menjaga hati dari hal-hal yangmerusak. kemampuan membedakan antara prasangka danilmu. dan kemampuan untuk menjaga dan menyampaikan amanat kepadaorang yang berhak. • • Ada wali yang mampu menguak tingkatan kutub bumi. alambenda-benda mati. • Ada wali yang mampu menangkap alam tashwir. Allah telahmenghiasi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan suci sebagaisebaik-baik perhiasan. mazhab-mazhab yanglurus. benda- benda yang langgeng. mampu menyingkapkebenaran dan pendapat-pendapat yang benar. memegangdan menyebarluaskannya. • Ada wali yang dianugerahi pengetahuan tentang simbol-simbol. dan syariat-syariat yang telah diturunkan. • Ada wali yang diberi kemampuan ilmu astrologi dan cara-carayang sistematis dan menyeluruh.• Ada wali yang diberi kemampuan meramalkan hal-hal jelek yangakan terjadi.

s. • Ada wali yang mampu berbicara. maka malaikattidak menjawabnya. baik pembicaraannya muncul tanpa dipikir sebelumnya. • Ada wali yang naik maqamnya. Ibnu Mukhallad mengalami tiga hal tersebut • Ada wali yang disingkapkan baginya alam keraguan. tulisan. Apabila seorang hambamencapai maqam ini maka ia bisa memanggil dan berhubungandengannya. berkata. Maqam ini sangatmulia dan merupakan bukti terbesar kewalian seseorang. berupa penyampaian. teguhpendirian. tetapi tidak terlihat siapa yangdiajak bicara. danpertemuan. ketenangan. serta memberi danmenjawab salam. kekurangan. • Ada wali yang diperlihatkan padanya alam jin dan tingkatanderajatnya. dan tingkatanazabnya. Ibnu 'Arabi berkata. Ia berbicara dengannya dan mendengar pembicaraanitu. Dan apabila ia mengalami haltersebut. "Aku bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir danorang yang berpenyakit lepra dan menghidupkan orang mati denganizin Allah" (QS Ali Imran [3]: 49). hingga ia mampu berbicara kepadamalaikat dan bercakap-cakap dengannya. dan rahasia-rahasia perbuatan. Masuk akal jika Allahmemuliakan wali dengan memberinya karamah. • Ada wali yang mampu mengetahui sifat-sifat manusia. Sesungguhnya . atausebagai jawaban atas pertanyaan secara seketika. • Ada wali yang mampu mengatakan sesuatu yang belum terjadi danmemberitakan hal-hal gaib sebelum tampak. dan sejenisnya. Sebagianmanusia tertutup sifatnya dan sebagian lain terbuka.• Ada wali yang dianugerahi kewibawaan. Apabila ia hanya berbicara kepadanya. neraka beserta tingkatannya.kelemahan. "Kita telah samasamamenyaksikan karamah seperti ini. dan kemampuan mengetahui tipu muslihat danrahasia-rahasia yang tersembunyi. Merekamempunyai tasbih khusus yang bisa diketahui oleh wali apabila iamendengarnya." Nabi Isaa. Dalam hal ini ada tigabentuk yang mungkin terjadi. maka malaikat akan menolongnya. Sebagian wali menuju maqam yangmulia sehingga ia mampu mengatakan 'jadilah' maka sesuatu yangdikehendakinya itu terjadi dengan izin Allah. Tetapi apabila pembicaraan antara mereka benar.mereka akan saling berbicara.

Wali lainnya merasa mual memakan makanan syubhat. padahal usianya pendek. Ada juga makanan syubhat di hadapan seorangwali berubah menjadi darah. ulat.. tiba-tiba keluar keringat dari jarinya. atau babi.bahkan tangannya mengenggam sendiri jika menemukan makanan syubhat. maka Allah membuatnyarendah hati dan memohon kepada Allah untuk menghapuskannya. • Ada wali yang menjaga diri dari makanan. sehingga ia pantas mendapatkannya. Karamah ini merupakan warisan NabiMuhammad Saw. Misalnya. tumbuh-tumbuhan. Apabilapenelitiannya lama. Laluia mengiris roti dan menutupinya dengan kain. makhluk bersayap.karena wali tersebut telah mengikuti dan menjalankanajaran-ajarannya. apabila dihidangkan kepadanya makananyang syubhat." Kain itulalu diambil tapi . ada sebuah pena yang menulis kejadian-kejadian dilauh mahfud dalam bentuk huruf-huruf yang bersyakal dan bertitik. • Ada wali yang naik menuju alam gaib. seorang wali yang dikunjungiteman-temannya padahal ia hanya mempunyai satu makanan saja. Contoh lainnya adalah yang terjadi pada Abu' Abdillahal-Tawadi yang membawa secarik kain dan memegang sisinya. sehinggamemuntahkannya kembali. kemudiania menunjukkan ujungnya kepada penjahit sambil berkata kepadanya. berwarna hitam. • Ada wali yang apabila menyentuh makanan yang sedikit. danlain-lain. apalagi dari yangharam. lalu ia melihat di sebelahkanan alam itu. hewan.karamahyang diterima seorang wali merupakan penghormatan kepada Nabi Saw. minuman. Maka mereka punmemakan roti itu sampai kenyang padahal roti itu tetap sepertisemula (tidak berkurang).Orang yang mempunyai maqam ini selalu berusaha menemukan pemilikhuruf yang tertulis dalam susunan yang rapi tersebut. makhluk berkaki empat."Ambillah kain ini sehingga cukup untuk orang banyak. makamakanan itu menjadi banyak.Seperti golongan manusia. dan lain-lainnya. Begitu pulayang terjadi pada ibu dari Abu Yazid al-Bustami ketikamengandungnya.Hal tersebut untuk membedakan beberapa bentuk dan jenis makhluk. Seperti yangdialami Al-Haris al-Muhasibi. dan baju yangsyubhat (tidak jelas kehalalan dan keharamannya). tangannya tidak pernah menyentuh makanan syubhat.macammacam benda mati. Hal itu ditandai dengan tanda yang ditunjukkan Allah dalamdirinya atau dalam sesuatu yang haram dan syubhat itu.

Zaid memakanmakanan dari 'Umar padahal 'Umar tidak di hadapannya. Dalamsuatu perjalanan. "Ketika sayaterus menerus mengangankan keinginanku. "Sudah. makadari keinginannya itu keluarlah apa yang ia sebutkan. salah seorang khawwash murid dari salah seorang guru AbuMadyan. minuman dan bajunyatergantung di udara. belum punya rambut dipelipisnya. Ibnu' Arabi berkata. Allah memberikan karamah dalamdirinya sebagai penghormatan dan untuk membaguskan maqamnya.." Abu Madyan kemudian berkata. Syaikh dan anak itu mulai makan.tetap tidak habis-habis dengan izin Allah. "Wahai Syaikh. dengan nama Allah makanlahapa yang kau inginkan. ia kembali lagi ke perempuan tua itu danduduk di sampingnya sampai putra perempuan itu datang. Anak itu masih muda. "Sayapernah meminum air semacam itu dari Abdullah. • Ada wali yang bisa merubah air yang pahit dan asin yangditemukannya menjadi manis dan segar. ia bertemu dengan seorang laki-laki. Halini pernah terjadi pada salah seorang guru Abu Madyan r. anak Ustaz al-Marwazir. Ia meminumnya lalumeninggalkannya. dan disitu ada gelas yang tergantung pada rantai emas." • Ada wali yang bisa menjadikan makanan. Sisyaikh berkata. Sore harinya. Anak itumengucapkan salam kepadanya. . "Saya ingin yang saya makan ini menjadi begini. Hal ini pernah terjadi pada Al-Hajj AbuMuhammad al-Marwazi dan Abu' Abbas bin Abi Marwan di Ghirnatah. Halitu terjadi karena ahli ma'rifat ini mempunyai keinginan yang sucidan bersih dari dosa dalam batinnya. dan tiba-tiba saya mendapatkan makanan yang sayaangankan. laluberjalan bersamanya sebentar dan ia masuk ke rumah perempuan tua disebuah gua. • Ada wali yang memakan makanan dari orang lain. "Kain ini tidak habishabis. cukup!" • Ada wali yang mampu menjadikan satu macam makanan dalam piringmenjadi bermacam-macam sesuai dengan keinginan orang yang ada. anak itu melontarkan ucapanpertamanya."Anak itu lalu menjawab. Seperti yang terjadi pada salah seorang waliyang membutuhkan air di padang pasir. lalu ia mendongakkan kepalanya.a." Lalu Abu'Abdillah melemparkan kain itu dan berkata. Tiba-tiba ia mendengarderingan di atas kepalanya.a. lalu perempuan tua itu menghidangkannampan berisi piring dan roti. Lalupenjahit itu berkata. 'Umar merasakenyang di tempatnya dan dia merasakan bau makanan itu seakan-akandia yang memakannya.

sehinggaia bisa mengetahui kehidupan yang kasat dan tak kasat mata danmampu merasakan hal-hal yang berbahaya dan zat-zat yang ada dilaut. Makanan itu mengandung kesempurnaan seperti yangdiusahakan manusia.• Ada wali yang memakan makanan spiritual yang menjadikan jiwanyakekal. • Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui hakikat bumi. serta segala hukum alamyang ditetapkan oleh Allah secara terperinci. Ia tidak membutuhkan makanan jasmaniah kecuali hanya sedikituntuk mempertahankan dirinya. • Ada wali yang mengetahui segala tingkat ilmu. • Ada wali yang mengetahui rahasia biji-bijian dan penyemaiannyadi bumi. hujan yang menyebabkannya tumbuh. sehingga ia bisa mengetahui hakikat dari rahasia dan caramalaikat naik turun. "Kutinggalkan nafsuku untukmenuruti keinginan-Nya. ia dapat menyingkap danmenyaksikan secara langsung (musyahadah) hal-hal yang ada di sana. angin yangmenyebarluaskannya dan apa-apa yang membuat bumi menjadi tenang. siapa yang memiliki dan tidak memilikinya. Ada seorang laki-laki yang melihat orang sedangberjalan di udara." Lalu iaberlalu. rahasiakehidupan.lapisan-lapisan.kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. • Ada wali yang dibukakan kepadanya alam malakut. • Ada wali yang bisa berjalan di udara. kecuali keduamatanya. Pengetahuan tentang ini adalah ilmu yang muliadan bernilai tinggi yang Allah berikan kepada para wali-Nya. lalu ia bertanya kepadanya. . • Ada wali yang bisa datang ke lauh mahfuzh melalui esensihatinya. maka Dia menundukkan udara bagiku. Hal tersebut dialami olehbanyak wali.serta matahari yang memancarkan cahayanya sebagai makanan bagitumbuhan. kegunaannya didunia.padahal anggota badannya tidak bergerak. Kekekalan jiwa bisa tercapai denganmakanan ruhani. rahasia pengaturan dan penundukan mereka. • Ada wali yang dibukakan kepadanya pintu alam ruh di alammalakut. dan rahasia-rahasianya. "Karena apa engkaumendapatkan karamah itu?" Ia menjawab. danlain-lain. Lalu dengan izin Allah. dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam air.

Setiapmaqam mempunyai tata cara yang khusus." Dan tanda orang yang menyaksikanpena lauh mahfuzh sedang menulis adalah ia bisa mengetahui rahasiayang kamu katakan dalam hati dari manapun asalnya dan sebabadanya.a.Apabila pengaruhnya berupa rahmat atau kabar gembira. • Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah alasan dan sebab terjadiatau tidak terjadinya suatu peristiwa.padahal tidak ada manfaatnya. maka iabersiap-siap untuk bersyukur dan memuji Allah. Maqam ini adalah maqam yang penting. namamuKhair.a. maka ia bersiap-siap untuk menerimanya. Seperti Ibnu Barjanr. apayang akan ia dapatkan. "Kamu budakku. iamemikirkan apakah peristiwa itu mempunyai pengaruh atau tidak?Apabila ada pengaruhnya. dan bagaimana keadaannya nanti. ketikaterbersit hal tersebut dalam pikirannya. lalu ia diuji denganbertemu seseorang yang berkata kepadanya. "Siapaahli ma'rifat itu?" Ia menjawab." Nassaj seakan-akan mendengar Allah yang mengatakan ucapantersebut. • Ada wali yang sampai pada keadaan ketika ia tidak melihatseorang pun yang ia ajak bicara kecuali Allah Swt. ketika ditanya.a.• Ada wali yang terus-menerus bersimpuh di hadapan lauh mahfuzh. Tanda orang yang menyaksikanlauh mahfuzh adalah ia menyebutkan rahasiamu padahal kamu diamsaja. Orang itu kemudian mempekerjakan Nassaj selama . maka ia memperingatkan temantemannya. "Orang yang memberitahukanrahasiamu padahal kamu diam saja. terjadilah apa yangdiramalkannya. Ia melaksanakansegala perintah-Nya. • Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah rahasia-rahasia yangtersimpan di alam yang paling agung.Apabila pengaruhnya merusak. Setelah ia mengetahuinya. • Ada wali yang diberitahu Allah tentang kelemahan dirinya. Ada wali yang melihat gerakan pena di lauh mahfuzh. yang memberitahukan tahun akan terjadinya penaklukan BaitulMaqdis. Dan pada tahun yang ditentukan. • • • Ada wali yang terkadang menyaksikan lauh mahfuzh Ada wali yang bisa melihat bagaimana pena menulis di atas lauhmahfuzh. Seperti yang dikatakan Al-Junaid r. Orangyang mengalami maqam ini adalah Khair al-Nasaj r.

Karamah-karamah yang disebutkan di atas cukup untuk mencapaitujuan. yang sering dipujinya sebagai kitab yangsangat bagus dalam mengupas masalah karamah yang muncul darianggota-anggota tubuh yang taat. maka akan muncul karamah.beberapatahun. tangan. juga yangtelah saya lihat dalam kitab Mawaqi' alNujum karya Syaikh al-AkbarIbnu 'Arabi r. Ibnu 'Arabi menyebutkan kitabnya yangberjudul Mawaqi' alNujum. rahasia ilmu hakikat. "Kamu bukan budakku dan namamubukan Khair. maka terimalah dan percayailah. Apabila engkau mendengarrahasia Allah yang tersembunyi dalam diri makhluk yang dipilihsesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kitabtersebut disebutkan berbagai pengetahuan. Demikianlah. karamah tidak akan pernah habis untuk diungkap.maka di sini saya akan berusaha memaparkannya. Anggota tubuh itu adalah mata.a. bersopansantun kepada mereka apabila mendengar perkataan. jikatidak. perut. mematuhi perkataan mereka meskipun belum paham. lalu ia berkata kepadanya. Saya berusaha meringkas sedikit tentangdelapan anggota tubuh dan karamah yang muncul dari nggota tubuhsebagai upaya untuk menyempurnakan manfaat dan untuk mencapaitujuan kami. kemaluan.telinga. Inilah penjelasan yang saya ambil dari pendahuluan kitabAl-Tabaqat al-Kubra karya Imam 'Abdul Rauf al-Munawi r.a. dalampenjelasan sebelumnya yang diambil dari kitab Mawaqi' al-Nujum. perbuatan ataukeadaan mereka." Lalu orang itu melepaskan Nassaj. yaitu agar manusia tidak meremehkan para wali.2. Apabilamasingmasing anggota tubuh menaati hukum syara' dan dilakukan olehorang yang bertanggung jawab. danmanfaat ilmu syariat. Dan karena Imam al-Munawi tidak menguraikan arti darikaramah yang muncul dari anggota-anggota tubuh yang taat.3 Karamah Sebagai Buah Ketaatan Anggota Tubuh Sun. Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. maka kamu tidak akan mendapat kebaikan. dan hati. kaki. . lidah. danberdamai dengan mereka supaya selamat. 2010-04-18 16:20 — admin Dalam kitab al-Futuhat.

dan lain-lain. Demikian juga anggota-anggota tubuh lainnya. danakan munculnya benda-benda. dan paraAbdal. Di antara karamah lainnya adalah mampu mengatakansuatu keadaan sebelum terjadinya. 4.sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. yang mendengarkan perkataanlalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya (QS Al-Zumar [39]:17-18). memberitahukan hal-hal gaib. maka kemampuannya berbicara dengan merekaadalah karamah lisan. Telinga Bila telinga digunakan untuk melakukan ketaatan dan menjauhikemaksiatan. jin. kemampuannya mendengar ucapan mereka adalahkaramah telinga. sebagaimana bahasa manusia. maka iaakan bisa memanggil dan berhubungan dengan para penghuni alam yanglebih tinggi. sehinggaterdengar semua benda bertasbih kepada Allah dengan bahasa yangjelas. Tangan .penghuni alam itu tidak menjawabnya. karamah yang akan muncul adalah mampu berbicara danbercakap-cakap dengan alam yang lebih tinggi (alam a'la). Karamah lainnya adalah dapat mendengar ucapan benda mati. 3 Lidah Ketika lidah digunakan untuk melaksanakan ketaatan dan menghindarikemaksiatan. Nabi Khidir. Jadi. karena adahubungan antara anggota-anggota badan dan ketaatan yangdilakukannya. Apabila ia hanya sekedar berbicara dengannya. Sebab itu sampaikanlahkabar kembira kepada hamba-hamba-Ku. bisa melihat dari balik dinding tebal.apabila seorang hamba memperoleh karamah atas telinganya.penghuni ketinggian (mala'ul a'la).1. Ini merupakan karamah terbesar. Di antara karamah lainnyaadalah dapat menyaksikan alam malakut spiritual baik malaikat. Apabila terjadi pembicaraanantara dia dengan mereka. melihatKa'bah ketika shalat. dan kemampuannya menyaksikan mereka adalah karamahmata. karamah yang akan muncul adalah mendengar kabargembira bahwa sang pemiliknya merupakan salah seorang yang diberihidayah dan akal oleh Allah. Mata Di antara karamah mata jika digunakan untuk melakukan ketaatan danmenjauhi kemaksiatan adalah mampu melihat tamu dari jarak jauhsebelum ia datang. 2.

muncul suarayang berkata "jauhi". sebagaimana dijelaskandalam hadis sahih riwayat Muslim. lalu orang-orang mengisi tempat yangmereka bawa dengan makanan itu sampai penuh.Di antara karamah yang akan muncul bila tangan dipergunakan untukmelakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan adalah munculnya warnaputih bersih tanpa noda di tangan ketika dimasukkan ke dalam sakuseperti yang terjadi pada Nabi Musa as. ketika sedang mengandung Abu Yazid. lalu ketika merekamembukanya muncullah perak. mengucurlah keringat disela-sela jarinya. tangannyatidak pernah menyentuh makanan haram. Dikisahkan bahwa ketika disajikan makanansyubhat kepada Al-Harits al-Muhasibi r. Perut Di antara karamah yang muncul bila perut digunakan untuk melakukanketaatan dan menjauhi kemaksiatan —tidaktermasuk dalam kategori makr dan istidraj—adalah terpeliharanya perut dari makanan. melemparkantanah ke muka musuh. Wali lainnya jatuh pingsan ketika menemukanmakanan yang tidak halal. sehingga ia hanya memperolehsesuatu yang baik saja. 5. sehingga mereka kalah. Ketika itu... Karamah lain yang muncul karena ketaatan perut adalah makanan yangsedikit bisa mengenyangkan orang banyak. minuman. Begitu juga yang terjadi pada ibunda Abu Yazidal-Busthami r. dan lain-lain yang Allah khususkan bagi para wali danorang-orang suci-Nya. Beliau berdoaagar makanan itu diberkati. Rasulullah menggelar sebuah tikar kulitdan didatangi oleh pemilik gandum dengan memberikan setangkaigandumnya dan pemilik biji-bijian dengan memberikan setangkaibiji-bijiannya. Karamah perut yang lainnya adalah dapat membuat satu macam makanandi atas piring menjadi berbagai macam jenis makanan sesuai dengankeinginan orang-orang yang . hingga terkumpullah sedikit makanan. dan pakaian yangtidak halal dengan munculnya tanda yang disampaikan oleh Allah. dan lain-lain.seekor babi. Pada wali lain. memancarkan air disela-sela jari yang terjadi pada Nabi Muhammad Saw. emas.Adakalanya tanda itu muncul dalam dirinya sendiri atau dari sesuatuyang bersifat syubhat atau haram. Ini merupakan warisan dariRasulullah Saw. berwarna hitam. Ada juga wali yang makanan haram di hadapannya berubah menjadi darah.a.a. Para wali Allah dengankehendak-Nya mengepalkan tangan ke udara.

maka tumbuh dalam batinnya keinginanmelakukan perbuatan baik yang diwujudkan Allah dalam jiwa hamba inisebagai karamah karena kedudukan dan kejujurannya. atau menggantungkannya diudara. maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dariruh Kami (QS AlTahrim [66]: 12). Dan Maryam puteri 'Imran yang memelihara kehormatannya. Allahberfirman. Termasuk karamahperut lainnya adalah didatangi jin atau raja yang membawakanmakanan.hadir di tempat itu.. Ibnu 'Arabi berkata." Dan darikehendak kuat itu keluar semua yang telah kami sebutkan dan banyakkaramah yang belum terlintas dalam benak manusia.beliau selalu disebut sebagai Al-hajj al-mabrur. "Saya pernahmeminum minuman seperti itu dari tangan Abu Muhammad 'Abdullah binUstad Al-Marwazi Al-Hajj.Bila ia melaksanakan hal ini. Karamah lain dalam maqam ini adalah mampu mengubah air minum yangasin dan pahit menjadi manis.a. minuman. dapat mengelilingi bumi.Kitab-kitab kumpulan . Dalam hal ini. dan berjalan diudara. dan pakaiannya. Ibnu 'Arabi juga telah menjelaskan secaramendalam hubungan-hubungan lain antara ketaatan anggota tubuh dankaramah yang dikeluarkannya. sakingterkenalnya hingga tidak perlu lagi kami jelaskan di sini. "Ahli ma'rifat adalah orangyang tidak memadamkan cahaya ma'rifatnya sebagai cahaya wara'nya. sedikit saja cukup baginya. hikmah-hikmah dan rahasia ilmuhakikat 7. Hikayat-hikayat tentang maqam ini sangat terkenal. danmeninggalkan semua perkara yang membuatnya melupakan Allah.seperti yang dikatakan beberapa syaikh. termasuk murid khusus Abu Madyan r. 6. Dan Kami jadikan dia dan anaknyatanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam (QS Al-Anbiya'[21]: 91). Kemaluan Di antara karamah yang dihasilkan ketika kemaluan dipergunakanuntuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan adalahanugerah dari Allah berupa rahasia menghidupkan orang-orang mati.menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita lepra. Makanan halal ituadakalanya diperoleh dengan bekerja atau dengan menjauhi dosa-dosa.maka ketika diperoleh barang halal. Kaki Di antara karamah yang akan muncul jika digunakan untukmelaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan ada-lah mampuberjalan di atas air.

"Ketahuilah anakku. Jadi. maka seluruh anggota tubuh lainnya tidak berarti. dan dapat melipat bumi. maka amal tersebut bagai debu beterbangan.tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan kebahagiaan. Gagasan muncul pertama kali di dalam hati. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untukmenyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalammenjalankan agama dengan lurus (QS Al-Bayyinah [98]: 5). dan atas anggota tubuh . gerakan atau diamnya anggota tubuh untuk menaatisyariat dan melakukan maksiat hanya berdasarkan pada perintahdan kehendak hati. melapangkan dadamu. dan menyucikanpakaian serta hatimu. maka Diamemunculkan semua karamah ini bersama mereka. menerangi hatimu. DanRasulullah bersabda.syair dipenuhi hikayat-hikayat tentang karamahini. baikuntuk ketaatan maupun kemaksiatan. dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Apabila hati inginmewujudkan gagasan itu. Ibnu 'Arabi berkata. Ibnu 'Arabimenyatakan. "Kami telah menyaksikan dengan jelas penempuh jalan iniberjalan di atas air dan di udara. adalah pemilik para wali. Hati Di antara karamah hati ketika digunakan untuk melakukan ketaatandan menjauhi kemaksiatan adalah mampu mengetahui sesuatu sebelumterjadi. maka ia mempertimbangkan anggota tubuh manayang sesuai untuk melakukan gagasan itu. kalau tidak didasari keikhlasansebagai aktivitas hati. Segala karamah yang berkaitan dengan anggotatubuh lainnya merujuk dan kembali kepada hati. Setiapperbuatan berasal dari hati." 8.Barangsiapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. maka hijrahnya adalahkepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Kalau tidak adahati. lalu hati menggerakkananggota tubuh yang dipilihnya untuk mewujudkan gagasan itu. "Sesungguhnya segala perbuatan tergantung padaniat. dan barangsiapa berhijrah kepadadunia dan perempuan yang akan dinikahinya. maka hijrahnyaadalah kepada Allah dan Rasul-Nya." Allah berfirman. Allah telahmenolongmu. Karena Allah Swt." Dari sini jelaslah bahwasudi dan ternodanya semua perbuatan lahir maupun batintergantung pada hati.

berupa rahasia-rahasia.a.meskipun ia belum melakukan ketaatan yang telah diniatkannya.maka ia akan diberi ganjaran sesuai dengan niat dan harapannya.2. itulah yang menjadi landasan kitab ini (Mawaqi'al-Nujum). tetapi tidak jadi melakukannya.sebagaimana bila hati menghendaki dan berniat melakukankemaksiatan.maka tetaplah yakin bahwa hati adalah pemimpin raga. Karamah hati lainnya adalah Allah Swt. alasan dansebab perintah-Nya. menyimpan hikmah dalam setiap munasabah(kesesuaian). menjelaskan bahwa terlipatnyabumi (menempuh jarak bumi dalam sekejap) bagi ahlul mujahadah(perang besar melawan nafsu) yang mempunyai kemampuan luar biasaadalah tanda kesungguhan dan kegigihan mereka dalam beribadah danbekerja.. Adapun jika hati berniat melakukan ketaatan.niatnya telah ditulis sebagai kebaikan. seperti yang sudah dijelaskan olehSayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi dalam kitabnya. baikspiritual maupun non spiritual. atau apa pun yang mewujud dalam alam. Bila kamu meyakini hal ini. Seperti halnya mata. Tidakkah kamu merenungkan bagaimanaAllah menganggap pandangan pertama kepada seorang perempuan bukanmuhrim yang dilakukan tanpa sengaja dan tidak diniati dalam hatisebagai suatu hal yang dimaafkan dan tidak dikenai siksa? Demikian pula ketika seorang hamba melakukan perbuatan salah tanpasengaja. maka Allah benar-benar telah mengampuni perbuatannya itu. baikyang wajib maupun yang . danhati itu sendiri dapat memunculkan karamah-karamah tertentu.4 Penutup Sun. karena Allah Yang Maha Maha Bijaksana. Seluruhkaramah yang muncul dari anggota tubuh merujuk kepada hati.lagi Maha Waspada. memperlihatkan kepadanyasemua yang tersimpan di dunia. 2.itulahpahala dan siksa diberikan. selama belum dilakukan atau hanyasebatas ucapan semata. kecuali jika adakesesuaian antara maqam itu dan sifat yang kita punya. 2010-04-18 16:27 — admin Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi r . Suatu maqam tidak akan diperoleh. maka niatnya itu tidakditulis dan tidak dihitung. Maha Mengetahui.jika kita menggunakannya sesuai dengan perintah Allah Swt.

sunnah. mengajar orang yang bodoh.dan lain-lain. Mata berfungsi untuk melihat dan musyahadah.Mata tidak bisa merasakan kenikmatan munajat. Hal tersebut sesuai dengan apa yangtelah kami jelaskan. Apabila kita diberi kemampuan munajat (doa dalam bentukpercakapan intim antara Allah dan manusia). pembicaraan. Ilmu munasabah adalah ilmu yang mulia yang hanya diketahui olehorang yang mendalam ilmunya (rasikhuna fi al-'ilmi). maka apa manfaatnya mata jika belum pernah merasakanmusyahadah. memberi pakaianorang yang telanjang. maka mata akan dapat bermusyahadah. Adahubungan yang jelas antara dua kehidupan di atas dengan air. maka ia bisa . Meskipun kita menganggaplogis bahwa mata bisa mendengar. maka ia bisa mendengar dengan matanya danmelihat dengan telinganya. tetapi dilakukan olehtelinga. senantiasa sesuaidan cocok dengan yang menerimanya. pada hakikatnya kemampuanmendengar itu bukan dilakukan oleh mata. Kedua kemampuan ini merupakan rahasia duakehidupan. bisa ditetapkan bahwa kemampuanseorang hamba untuk melipat bumi (mengelilingi bumi dalam sekejap)dalam alam kabir merupakan hasil dari kemampuannya melipat unsurtanah dalam dirinya dengan melakukan mujahadah dan macam-macamibadah serta menjaga kesucian dan menahan lapar selamabermalam-malam. dan memberi petunjukkepada para pencari ilmu. baik dari hartanya maupun karena gaji ataskerja mereka. Pahala yang diberikan Allah Swt. dan bersegera menggunakan-nya dengansebaik-baiknya. Allah tidak menjadikanmusyahadah sebagai pahala bagi telinga dan munajat sebagai pahalabagi mata karena hakikatnya bukan begitu. Begitu juga kemampuan berjalan di atas air bagiorang yang memberi makan orang yang membutuhkan. Apabilademikian. Barangsiapa mampu menguasai dua kehidupan itu. maka jiwa akan merasabahagia dari segi pendengaran (telinga) bukan penglihatan (mata). karena hakikat fungsimata adalah melihat dan mata tidak mengenal munajat. Oleh karena itu. Jika seorangwali hanya memiliki satu sarana pengetahuan sebagaimana dikatakanoleh sebagian wali. karena Dia senantiasa meletakkansesuatu pada tempatnya (Maha Adil). baik kehidupan panca indra maupun kehidupan ilmiyah.

Bagiannya hanya padakedudukan dan rahasia-rahasianya saja."Kutinggalkan nafsuku untuk melaksanakan keinginan-Nya. Makan danminumlah dengan enak disebabkan amal yang telah kamu kerjakan padahari-hari yang telah lalu (QS Al-Haqqah [69]: 24). dan sumbernya.Dalam ayat selanjutnya. Ibnu 'Arabi tidak begitu yakin dengan karamah ini. Kami melupakan merekasebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini (QSAl-A'raf [7]: 51). maka Kamipun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek Kami (QS Hud [11]:38). Kapan pun ia mau. karenaitulah balasan yang sesuai atas puasa yang telah merekalakukan. asal. Barangsiapa berpendapat bahwa Allah Swt. Allah berfirman tentang balasan untukorang-orang kafir. berarti ia tidak mempunyaipengetahuan tentang letak-letak hikmah. Allah berfirman. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayatKami. Sesungguhnya orang-orang kafir telahdiberi balasan atas apa yang dahulu mereka lakukan (QSAl-Muthaffifin [83]: 36). sehinggaAllah menundukkan udara untuk-ku. tetapi kamu melupakannya. maka pada hari ini kamu pundilupakan (QS Thaha [20]: 126). Akan tetapi. Ibnu 'Arabi hanya mengatakan bahwa apabila hal ituterjadi. Ia tidak bisa melakukan hal itu. Lalu Diamenyempurnakan firman-Nya."Dengan cara apa kamu memperoleh karamah ini?" Ia menjawab. kecuali jika iameninggalkan nafsunya untuk mengikuti keinginan Allah. inilah sebabsebab. Ibnu 'Arabi pernah terlihat berjalan di udara. Allah berfirman.menguasaiair. Allah tidak berfirman saksikanlah atau dengarlah. kemudian ia ditanya." Dalam pengetahuan tentangmunasabah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yangmenertawakan orang-orang yang beriman (QS Al-Muthaffifin [83]: 29). Apabila hal tidakterjadi. yakni hariharipuasa. orang-orang beriman menertawakanorang-orang kafir (QS Al-Muthaffifin [83]: 34)). Pada hari ini. ilmu dan hikmah merupakan ketetapan logika dan ketetapanilahiyah yang mengandung hikmah. Allah membalas . Begitu pula kemampuan menghidupkan orang yang mati dalam kehidupanilmiah. Jika kamu mengejek Kami. Sebagaimana orang yang mampuberjalan di udara. Pada hari kiamat ini. melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hal di atas. berarti itu bukan bagian orang 'arif. ia bisa berjalan di atasnya.

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang adadi antara keduanya itu tanpa hikmah. "Dia mengasihiku dan berkata kepadaku. dan tidak bermusuhan. Allah Maha Mengetahui lagi MahaBijaksana. Dia mengurutkan sesuatu sesuai dengan urutannya. Sesungguhnya kami hanyamengolok-olok. ia berkata. iamelihat merpati dan gagak di Quds. Al-Ghazali bisamelihat kesesuaian itu dan mengemukakannya. Ayat ini jawaban atas ayat sebelumnya." Iamenunjuk kedua burung itu dengan jari. Allah membalas olok-olok mereka (QS Al-Baqarah [2]:15). . Seperti hikayat Imam alGhazali. Itu adalah anggapanorang-orang kafir (QS Shad [38]: 27). hai orang yangmenghabiskan malam dengan membaca Al-Qurvan! Minumlah. kecuali jika ada kesesuaian antara keduanya."Keduanya berkumpul karena ada kesesuaian antara keduanya.berkasih sayang. Ketika Ibnu 'Arabi membicarakan tentang astronomi."Sesungguhnya Allah tidak membuat sesuatu itu sia-sia.salah seorang pemimpin dan penghulu tariqah. sepertidinyatakan dalam firman-Nya. Ya Tuhan kami. lalu merekabertanya. Apabila hal tersebut dicari denganteliti." Setiap wujud pasti mengandung hikmah bagi orang yang mengetahuinya. 'Makanlah haiorang yang tidak makan! Minumlah hai orang yang tidak minum!'" Mengapa Allah tidak mengatakan. AlGhazali kemudian berkata. danhanya sedikit pengetahuan tentang keruntutan yang kita peroleh. Engkau tidakmenciptakan semua ini sia-sia. (QS AlBaqarah [2]: 14) ^ fl i Sebagian syaikh mimpi bertemu Muhyiddin Ibnu 'Arabi. lalu kedua burung ituberjalan bersama.olok-olok orang-orangmunafiq kepada orang-orang mukmin sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. baiktampak maupun tidak tampak. hai orangyang melewati hari-hari melelahkan!" Inilah kesesuaian yangdianugerahkan Allah sebagai hikmah.yang tidak akan diketahui orang bodoh. keduanya saling mengendus. Dan tidaklah Kami ciptakanlangit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya denganbermain-main (QS Al-Anbiya' [21]: 16). Lalu masing-masing terbang. "Makanlah. Maha suci Engkau (QS Ah 'Imran [3]:191). Dua wujud tidak akan menyatudan bergabung. niscaya akan kelihatan. Pada suatu hari. "Apa yang Allah lakukan kepadamu?" Ibnu 'Arabi menjawab.

Karena Abu Madyan mengerti ilmu munasabah. maka iameninggalkan orang itu. tetapi dalam kitab Al-Ma'arif waal-I'lam. selalu menunaikankewajiban secara mutlak dan . Munasabah (kesesuaian) ada dalam hubungan antara segala sesuatu. Abu Madyan menemukan suatu ide.dan pengetahuan tentangnya merupakan maqam pengikut tariqah yangkhawwash (khusus)."Muhammad" dan "Ahmad". Karamah ada dua macam. beradab tinggi. Sesungguhnya munasabahmenuntut adanya karamah meskipun tidak ada tuntutan bagi orang yangmempunyai karamah.Adapun karamah ma'nawiyah hanya diketahui oleh orang-orang khawwas. terkabulnya doa seketika. Al-Birru (YangMaha Baik) dan hanya muncul pada hamba-hamba-Nya yang baik sebagaipahala yang setimpal dengan amal mereka. dan ternyata orang itumusyrik. Meskipun Abu Zaid al-Suhaili tampak asing bagipara pengikut tariqah ini. Demikian penjelasan Ibnu 'Arabi dalam kitabMawaai' al-Nujum. hissiyah danma'nawiyah. Dalam bab 184 kitab Al-Futuhat al-Makiyyah. Orang-orang awam hanya bisa mengetahui karamah yang bisa diindra(hissiyah). tetapi ia merasa tidak senangdengan orang itu. berjalan di atas air. Abu al-Najayang terkenal dengan nama Abu Madyan. ia telah menunjukkan munasabah dalam nama Nabi Saw. Padasuatu hari. serta menyibukkan diri dan halmereka di jalan Allah. Lalu Abu Madyan bertemuseseorang yang seide dengannya.Begitupula seorang penghulu syaikh di wilayah barat. maka ia menanyainya. Ibnu 'Arabi menjelaskanbahwa karamah merupakan kebenaran dari nama Allah. memperolehrezeki dari alam. contohnya berbicara lewat hati. menundukkan udara. Orang-orang yang berbicara tentangmunasabah biasanya adalah para tokoh dari kalangan orang-orang yangdekat dengan Allah. dan lain-lain. menutup penglihatan. menghindari akhlak yang buruk. bahkan antara sebuah nama dan yang mempunyai nama itu. Dia menyatakan bahwa ada munasabah(kesesuaian) antara perbuatan dan akhlak Nabi Saw. Munasabah bersifat sangat samar dan ada dalamsegala sesuatu.Hal itu karena orang-orang khaiuwas selalu menjaga etika syariat.. telah mengalami hal ini. dengan nama"Muhammad" atau "Ahmad".berakhlak mulia. memberitahu hal-halgaib yang sudah terjadi dan kejadian yang akan terjadi. melipatbumi..

Dengan kata lain. menghilangkan dengki. ridha dengan ketentuan Allah terhadap apa yang hilang dansesuatu yang dibencinya. dan buruk sangkaterhadap orang lain dari dalam hati. iri. ia takut kepadaAllah dan memin taNya untuk menyembunyikan hal-hal luar biasa itudan agar ia tidak dibedakan dari orang kebanyakan dengan karamahyang diberikan kepadanya kecuali ilmu. segera mengerjakankebaikan.mencari jejak-jejak Allah dalam hatinya. Semua itu adalah karamah para wah yang bersifat ma'nawi yang tidakbisa dimasuki makr dan istidraj. tidak bisa disebut karamah. karamah harus bisa menghasilkan sikap istiqamah atau istiqamah akan menghasilkankaramah.tepat waktu. karena ilmu adalah suatukebutuhan. Karamah semacam ini hanya bisa dimilikioleh para malaikat yang dekat dengan Allah dan manusia-manusiaterbaik pilihan-Nya Karamah yang bisa diketahui oleh orang awam bisa dimasuki makr yangtersembunyi. Jikakaramah bisa menghasilkan sikap istiqamah. Allah memberikan perhitungan kepadamu dengankaramah ma'nawiyah. dan memberitahukan kepadamu bahwapertolongan dan petunjuk-Nya akan muncul dari dirimu. danapabila ia menjagamu. Karena itu. dendam. Karamah ma'nawi menunjukkan bahwawah yang memilikinya telah memenuhi janji. menurut kami.mendekatkanmu kepada Allah. Apabila muncul karamah dalam diri seorang wah. Karenahukum-hukum syara' merupakan sarana yang jelas untuk mendapat-kankebahagiaan. Ilmu akanmenjaga hukum-hukum syara'. Jika tidak demikian. maka mungkin Allahmenjadikan karamah itu sebagai pahala dan balasan atas perbuatanmu. mempunyai niat yangbaik. Karamah ma'nawiyah tidak mungkin dimasuki makryang tersembunyi Kekuatan dan kemuliaan ilmu memberimu kemampuanuntuk menangkal makr sehingga tidak masuk ke dalam karamahma'nawiyyah. maka kamu akan selamat dari kesombongan. Salah satu kelebihan ilmu adalah ia menjagamu. sedang ilmu menjagamu agar tidak sombong denganperbuatanmu. Dengan ilmu orang akan bermanfaat meskipun belum . Hukum-hukum syara' tidak bisa dimasuki perangkap makr.menjaga hak-hak Allah dalam dirinya dan dalam segala sesuatu. menyucikan hati dari segenapsifat tercela dan menghiasinya dengan selalu memelihara jiwa. memelihara jiwa dari masukdan keluarnya jejak-jejak itu.

Bagaimana mungkin apa yang bisa dilakukan burung bisa disebutkaramah. Orang berilmuyang malas melaksanakan ibadah sunnah lebih baik daripada orangbodoh yang rajin melaksanakan ibadah sunnah. Ia menjawab. padahal ia tidak memiliki tempat di sisiAllah. Jadi.Ya Allah.a. Itulah yang disebut ilmu. tetapi ilmu akanmenjadikanmu introspektif dan mengetahui apa yang baik dan burukbagimu serta apa yang menjadi milik-Nya. sehingga dengan itu Engkau membuat mereka sibuk dan ahli. Ilmu yang dimaksud di sini adalahilmu tentang Allah. tidak cukup hanya dengan kejadian luar biasa itusaja."Selanjutnya Abu Yazid ditanya tentang orang yang mampu melayang di udara. Karamah hanya diberikan oleh Allah untuk orang-orang yangtaat kepada-Nya karena mereka belum melihat wajah Tuhan dalamdirinya Karamah mereka yang paling tinggi adalah ilmu. Meskipun dengan ilmu kamu bisa berhujjah. "Burung juga bisa terbang di udara. tapiberilah aku kemampuan untuk mengetahui rahasia-Mu. Sesungguhnya tidak sama orang-orang yang tahudengan orang orang-orang yang tidak tahu." Abu Yazid hanyameminta ilmu. pernah ditanya tentang kemampuan melipat (menempuhjarak dalam sekejap) bumi. karamah ilahi adalah ilmutentang Allah (ma'rifat) yang dianugerahkan Allah kepada parawali.sesungguhnya suatu kaum meminta Engkau memberikan apa yang merekasebutkan. Karena semua kebaikan terletakdi dalam ilmu. sehingga manusia bisa memikirkan . kecuali disertai dengan ilmu tentangAllah (ma'rifat). Banyak cara mendapatkan ilmu. sebab-sebab dan tujuan duniadiaptakan.padahal di sisi Allah seorang mukmin lebih mulia daripada burung. hari akhir. lalu ia berkata. Ilmu adalah karamah yang paling besar." Demikianlah penjelasan Abu Yazid. Para ulama adalahorang-orang yang percaya akan adanya percampuran (antara ilmu dankaramah). Jadi. sedangkan kejadian-kejadian luar biasasesungguhnya tidak bertempat di dunia. meskipun Engkau menjadikanku ahli tentang sesuatu. Ia menjawab. Abu Yazid r. karena duniaadalah tempat ilmu. "Itu tidak seberapa. "Tuhanku.sempatmengamalkannya. karena ilmu merupakan hadiah dan karamah yang palingmulia. kejadian luar biasatidak bisa disebut karamah. karenaiblis juga menempuh jarak dari ujung barat sampai timur hanya dalamsekejap. Allah tidak pernah memerintahkan Nabinya untuk meminta tambahansesuatu kecuali minta ditambah ilmu.

Karamah adalah pengetahuanilahiyah yang diberikan kepadamu sebagai karamah dari-Nya. ketika ia keluar mencariAllah di Bustam untuk pertama kali. Kamu mendatangi Allah karena ketidaktahuanmu. kami mengatakan bahwa hanya orang yang tidak mengetahui Allah. Allah hanya menyatakankebenaran dan Dia memberi petunjuk.itu bukan berarti keimananmu kepada-Nya lebih kecil." Orang itu berkata lagi. meskipun mereka belummengetahui hal itu dari-Nya melalui pemberitahuan kepada merekakarena dikhawatirkan ada makr ilahi di dalamnya. tetapi balasan karena kamumendatangi Allah. Jadi dalam hal ini.asal-usulnya danmengenal diri serta aktivitasnya. Mereka adalah orang-orang yangmendatangi Allah. tidak ada ilmu dan tidakada iman. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Kami berikankepadanya rahmat dari sisi Kami dan Kami ajarkan kepadanya ilmudari sisi Kami (QS Al-Kahfi [18]: 65). Apabila Allah mengharamkanmu untuk mencapai ilmu musyahadah. atau akanmengurangi pahala akhirat. dan Dia memberitahu mereka bahwa kedatanganmereka itu dibolehkan secara khusus. Dengankaramah itu. Allah tidak mengurangi pahala akhiratmu dan karamahitu juga bukan balasan atas perbuatanmu. Ilmu merupakan sifat segalasesuatu yang bersifat Ilahiyah.karena kamu tak melihatnya di awal kedatanganmu. Kelompok orang seperti ini berbuatkarena Allah dan untuk mencari-Nya. Demikianlah penjelasanMuhyiddin Ibnu 'Arabi r. Abu Yazid sadar mengapa iamencari Allah padahal Dia telah berfirman. Dia bersamamu di manapun kamu berada. Mereka mengharapkan akhirat karenamereka belum diberi tatkala di dunia. Oleh karenaitu. Ilmu adalah rahmat Allah yangpaling mulia. "Yang kau cari itu kautinggalkan di Bustam. Ilmu adalah sumberrahmat." Dari jawaban itu..a.« Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. "Allah. "Wahai Abu Yazid.0 Tingkatan Dan Klasifikasi Wali . Abu Yazid bertemu seseorang dania ditanya. apa yang kau cari?" Abu Yazidmenjawab. Saya telah menjelaskan makna karamah. Hal ini pernah terjadi pada Abu Yazid.yang berusaha mencari-Nya.3. sehingga Dia mendekat kepada mereka sebagai-manamereka mendekati-Nya.

ia adalah pemimpinsuatu golongan pada zamannya. 2010-04-18 16:45 — admin 1. Di setiap zaman. berkata. Kami akan memaparkanwaliwali yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung jumlahnyasekaligus dengan masing-masing gelarnya.kadang sedikit kadang banyak. Setiap tingkatan(tabaqah) wali yang mempunyai hal dan maqam memiliki gelartersendiri.a. wali tingkatan ini hanyaada satu. 2. Ada tingkatan wah yang jumlahnya bisa dihitung dalamsetiap zamannya. Mereka adalah para wali yang terkumpul dalam dirinya semua hal dan maqam. hamba-hamba Allah yangberada di jalan ini adalah mereka yang dinamakan dunia jiwa (alamanfas). 2010-04-18 16:49 — admin Syaikh Akbar Muhyiddin Ibnu 'Arabi menyebutkan secara panjanglebar tingkatan dan klasifikasi wah berdasarkan perbedaan halmereka di bab 73 kitab Futuhat al-Makiyyah. suatu nama yang mencakup mereka semua. Dari segi maqam. Ia juga disebut Al-Ghaits (penolong). Aqthab r. Ada juga yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Ada wali yang terkumpul dalamdirinya semua tingkat dan hal. Akan tetapi Aqthab yang dimaksud di sini hanya ada satu setiapzamannya. sehingga meninggalkan beberapa halpenting. Dalam pendahuluankitabnya yang berjudul Thabaaah Sughra. Ada wah yang mencapai sebagiantingkatan dan hal sesuai dengan kehendak Allah.1 Wali yang Jumlahnya Bisa Dihitung Sun. Mereka mempunyaitingkat dan hal yang berbeda-beda." Insya Allah.Penggunaan nama ini meluas sehingga orang yang mempunyai salah satumaqam juga disebut Quthb. Di sini saya akan meringkas pembahasan tersebut dari kitabImam al-Munawi dengan memakai kata-kata Ibnu 'Arabi dan mengutipbanyak hal yang ditinggalkan oleh Imam Munawi.a.Sun. baik menerimanya secara langsung maupun karena warisan. Ibnu 'Arabi r. Imam al-Munawi meringkaspembahasan tersebut dari kitab Futuhat.3. "Ketahuilah. terkadang iamerupakan pemimpin . (radiyallahu 'an/wm/semoga Allah meridhaimereka). tetapi dengan bahasanyasendiri yang panjang lebar. Pemimpin suatu negeri juga terkadang disebut Quthb negeriitu dan guru suatu kelompok juga terkadang disebut Quthb kelompokitu.

Setiap orang yang . Jumlahnya ada tujuh tidak kurang tidak lebih.. Mereka hanya berjumlah empat. Hasan. Autad r. yang keduamengikuti jejak Al-Kalim (Nabi Musa). Salah satunyamengikuti jejak seperti Khalilullah (Nabi Ibrahim). contohnya Ahmad bin Harun al-Rasyid dan Abu YazidalBusthami. yang keempat mengikuti jejak Idris a. dan ketujuh mengikuti jejak Adam a. Mayoritas Aqthab tidak mempunyai kekuasaan fisik 2.s. TJtsman.a. dan'Abdul Murid. dan AlMutawakkil..Terkadang Quthb hanya mempunyai kekuasaan batin. barat. Masing-masingdari keempat orang itu tinggal di di daerah timur.a. yang kedua dinamakan 'Abdul Malik. Badal yang ia tinggalkan terlihat sepertidirinya sendiri. Salah seorangdari mereka hanya mengetahui alam malakut (alam kekuasaan/alamgaib/mikrokosmos). Setiap Badai (bentuk tunggal dariBadai) mempunyai daerah dan wilayah sendiri-sendiri.kekuasaan yang memiliki kekuasan fisik dankekuasaan batin. selatan. Badal itu sendiri adalah sosok spiritualnya dengantujuan untuk mengetahuinya. 'Abdul 'Alim. jumlahnya tidaklebih dari dua. sedang yang satunya hanya mengetahui alam mulk(alam kerajaan/dunia jasmani/makrokosmos). Umar bin 'Abdul' Aziz.. Yang pertama bernama'Abdur Rabbi. 'Abdul Qadir. yang kelimamengikuti jejak Nabi Yusuf r. keenam mengikuti jejak Isaa. ketiga mengikuti jejak Harunr. Sebagian mereka perempuan. maka ia akanmeninggalkan seseorang yang mirip dengan sosoknya di tempat itu. Iaadalah seorang pekerja penumbuk daun pacar atau inai. Kedua Aimmah ini akan menggantikan Quthb apabilaia meninggal dan kedudukan keduanya seperti menteri. artinya tidak ada yang ketiga. sedangkan Quthbadalah 'Abdullah. Arahnya dilihat dari Ka'bah. 'Ah. Aimmah r a..s. tidak kurang dan tidaklebih. dalam setiap zamannya.Mu'awiyah bin Yazid.a. 4. Dalam setiap zaman. Allahmenjaga mereka di tujuh wilayah. Disebut Abdal karena jikaseorang Badai akan meninggalkan suatu tempat dan ingin mengangkatBadai untuknya di tempat itu yang menurutnya mengandungkemaslahatan dan usaha pendekatan diri kepada Allah.Gelar mereka adalah 'Abdul Hayyi. 3.Tak diragukan lagi. (para pemimpin). 'Umar. tidak punyakekuasaan fisik. Abdal r.s.dan utara.a. contohnya Abu Bakar. Kami pernah bertemu salah seorangdari mereka di kota Fes yang dikenal dengan nama Ibnu Ja'dun.

maka ia bukan yang dimaksud sebagai Abdal yang telah kamisebutkan. Jika mereka melihat jejak di padangpasir. salah seorang pemimpin mereka dan 'AbdulMajid menyampaikan salam Mu'adz untuk kami 'Abdul Majid menanyakankepadanya dengan apa para Abdal mendapatkan kedudukan itu. Nujaba r. Mereka bisamengetahui bekas dan jejak seseorang di atas tanah. dan mengetahui tipu daya nafsu. tetapi ia tidak mengetahui apa-apa tentangitu. sama dengan jumlah galaksi (kumpulan bintang)dalam tata surya. Mereka mampumenyingkap isi hati dan kedengkian yang tersembunyi di dalam hatimanusia. Nuqaba' r. Jika merekabukan wali Allah. Kami pernah bertemu dengan Abdal. meskipun mereka . Kami juga pernah bertemu Musa al-Baidrani di Asybiliyahtahun 586 H. dan uzlah.. jumlahnya hanya delapan. Lalu iamenjawab. Allah memberi merekapengetahuan tentang syariat-syariat yang diturunkan. Kami pernah berkumpul dengan mereka. Setiap zaman.mempunyai kekuatanini disebut Badal. Kami pernah melihat tujuh Badaldi Mekkah dan bertemu mereka di belakang kerumunan pengikutHanbali. bangun malam. lalu apa sehutanmu terhadap para Nuqaba' yangdikaruniai Allah ilmu tentang jejak? 6. Ulama yang mempunyaikemampuan semacam ini banyak. lalu bertemu seseorang dan mengatakan bahwa orang itulahpemilik jejak kaki tersebut. tidakkurang tidak lebih. Setiap Naqib (bentuk tunggal dari Nuqaba')mengetahui khasiat dari satu galaksi. Mereka adalah orang-orang yang tampak dalam dirimereka tanda-tanda diterimanya hal (kondisi spiritual yangdiperoleh sebagai anugerah) mereka.a. yaitu lapar. tidak ada orang yangpernah saya lihat yang mempunyai akhlak sangat baik daripadamereka. Kamijuga pernah bertemu Syaikh al-Jibal Muhammad bin Asyraf al-Rindi. Dan barangsiapa yang dijadikan Allah sebagaiBadal di suatu tempat.Teman kita juga 'Abdul Majid bin Salamah pernah bertemu seseorangbernama Mu'adz bin Asyras. ia mendatangi kami dan berkumpul dengan kami. 5. diam. apakah itujejak orang yang bahagia atau sengsara. "Dengan empat hal. Mereka juga mengetahuiiblis padahal iblis sendiri tidak mengetahui dirinya. Di setiap zaman. mereka berjumlah 12 orang. ternyata apa yang mereka katakan itu benar.a. tidak kurangtidak lebih." seperti yang disebutkan Abu Thalibal-Makki.

tidakmengusahakannya, tetapi justru kondisi spiritual itu yang menguasaidiri mereka. Hanya orang yang kondisi spiritualnya berada di atasmereka yang bisa mengetahui keadaan mereka. 7. Hawariyyun r.a. Setiap zaman, jumlahnya hanya ada satu. Apabilayang satu itu meninggal, maka baru muncul yang lainnya. Pada masaRasulullah Saw., orang yang mempunyai maqam (kedudukan spiritualyang diperoleh dengan usaha) ini adalah Zubair bin 'Awwam. Banyakorang yang membela agama dengan menggunakan pedang, sedangkanAl-Hawariyyun adalah orang membela agama dengan menggunakan pedangdan hujjah. Ia dikaruniai ilmu, ketekunan beribadah, hujjah,kemahiran berpedang, keberanian, dan keteguhan. Maqamnya adalahmempertahankan kebenaran agama yang disyariatkan. 8. Rajabiyyun r.a. Jumlahnya ada empat puluh orang di setiap zaman,tidak kurang tidak lebih. Mereka adalah hamba-hamba yang halnyamengagungkan Allah. Mereka dinamakan Rajabiyyun, karena hal merekahanya diperoleh pada bulan Rajab, sejak awal sampai akhir bulan.Setelah itu, mereka kehilangan hal ini, sampai datangnya bulanRajab tahun berikutnya. Hanya sedikit orang yang mengetahui danmengenal mereka. Mereka terpencar di beberapa tempat, tetapi merekasaling kenal. Ada yang bermukim di Yaman, Syam, dan DiyarBakar. Muhyiddin Ibnu'Arabi berkata, "Saya pernah berjumpa dengan salahseorang dari mereka di Danusiri, Diyar Bakar, dan tidak berjumpadengan yang lainnya. Saya memang ingin sekali bertemu mereka.Sebagian mereka ada yang tetap mempunyai hal ini (Rajabiyyun)sepanjang tahun, ada juga yang memilikinya hanya selama bulanRajab. Rajab yang kujumpai itu mampu melihat keadaan golonganSyi'ah Rafidhah yang sebenarnya dalam rupa babi, padahal ketika itubukan bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa ia memperoleh halRajabiyyun sepanjang tahun. Kemudian datanglah seorang Syi'ahRafidhah, lalu Rajab itu berkata, 'Bertobatlah kepada Allah, karenakamu termasuk golongan Syi'ah Rafidhah.' Orang-orang takjub dengan kejadiantersebut. Apabila orang Syi'ah Rafidhah itu bertobat dengansebenar-benarnya, maka Rajab itu melihatnya dalam rupa manusia,tetapi jika ia bertobat hanya di mulut saj a, maka Rajab itu

tetapmelihatnya dalam rupa babi, lalu berkata kepada orang Syi'ahRafidhah itu, 'Kamu bohong ketika mengatakan telah bertobat.'Apabila orang Syi'ah Rafidhah itu berkata benar, maka Rajab ituakan berkata, 'Kamu jujur.' Akhirnya orang Syi'ah Rafidhah itu tahubahwa Rajab itu benar, sehingga ia keluar dari mazhabnya." Ibnu 'Arabi juga menceritakan bahwa hal seperti itu pernah terjadipada dua orang yang berilmu dan adil dari kalangan mazhab Syafi'iKeduanya tidak dikenal sebagai orang Syi'ah dan memang tidaktermasuk golongan Syi'ah, hanya saja pendapat keduanya cenderung kegolongan itu. Keduanya berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i,tetapi menganggap buruk Abu Bakar dan 'Umar serta mengagungkan 'Alisebagaimana kaum Syi'ah. Ketika keduanya melewati tempat seorangRajab lalu mengunjunginya, Rajab itu mengusir mereka dari sisinya,karena Allah telah menyingkapkan batin keduanya di pandangan sangRajab sehingga tampak dalam rupa babi, tanda yang diperlihatkanAllah bagi seorang Rajab untuk mengetahui pengikut mazhab Syi'ahRafidhah. Tahulah kedua orang itu bahwa sang Rajab itu mengetahuikeyakinan mereka sebenarnya, padahal mereka terkenal sebagai saksiyang adil dan ahli hadis. Maka mereka berdua menanyakan haltersebut kepada sang Rajab. Lalu dijawab, "Aku melihat kalianberdua dalam rupa babi. Itu tanda yang diperlihatkan Allah bagikuuntuk mengetahui orang yang bermazhab Syi'ah Rafidhah." Kemudiankeduanya bertobat tetapi hanya dalam hati, tidak menampakkannya.Lalu Rajab itu berkata kepada keduanya, "Sekarang, kalian berduatelah meninggalkan mazhab tersebut, karenanya saya melihat kaliandalam rupa manusia." Keduanya takjub dengan hal tersebut danakhirnya bertobat kepada Allah. Di hari pertama bulan Rajab, seorang Rajab merasa sangat beratseperti sedang memikul beberapa lapis langit, sehingga tidak dapatmengedipkan mata dan menggerakkan anggota badan. Ia hanya bisaberbaring dan sama sekali tidak mampu bergerak, berdiri, duduk,menggerakkan tangan dan kaki, atau mengedipkan mata. Keadaantersebut berkurang sedikit demi sedikit pada hari kedua dan ketigabulan Rajab. Lalu ia mengalami mukasyafah, tajaliyyat, dan mampumengetahui hal-hal gaib. Akan tetapi ia masih tetap dalam keadaanberbaring. Setelah dua atau tiga hari, ia baru bisa berbicarasampai akhir

bulan. Apabila bulan Rajab telah habis dan masuk bulan Syaban, iabisa berdiri seperti terlepas dari jeratan. Apabila ia seorangpekerja pabrik atau pedagang, ia bisa melakukan kegiatannya lagikarena telah lepas dari keadaan itu kecuali orang yang dikehendakiAllah tetap dalam keadaan tersebut. Keadaan para Rajab ini aneh dantidak diketahui sebabnya dan hanya terjadi di bulan Rajab. 9. Khatmu r.a hanya ada satu sepanjang zaman. Dia hanya ada satu didunia. Allah telah menutup kewalian umat Muhammad dengankemunculannya. Tidak ada wali dari kalangan umat Muhammad yanglebih besar daripada dia. Di adalah penutup (khatm) terakhir yangdengannya Allah menutup kewalian yang ada dalam seluruh umat sejakAdam sampai wali yang terakhir. Dia adalah Isa a.s. Dialah penutuppara wali sebagaimana ia juga merupakan penutup peredaran falak.Pada hari akhir nanti, Isa akan dikumpulkan di Padang Mahsyarsebagai rasul bersama rasul-rasul lainnya. 10. Tiga ratus wali yang mempunyai hati seperti Nabi Adam a.s.,jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya. SabdaNabi Saw. tentang tiga ratus orang yang mempunyai hati seperti Adamjuga sabda beliau tentang orang-orang yang mempunyai hati sepertimanusia-manusia yang agung (para nabi dan rasul) dan para malaikat,mengandung arti bahwa orang-orang seperti itu mempunyai hati yangsesuai dengan pengetahuan ilahiah. Ilmu-ilmu ilahiah masuk ke dalamhati, maka setiap ilmu yang masuk ke dalam hati orang besar, baikia raja maupun rasul, berarti ilmu itu juga masuk ke dalam hatiorang-orang yang mirip dengan hati raja dan rasul itu. Sebagaimanayang biasa diungkapkan oleh sebagian orang, "Si Zaid mempunyailangkah seperti si Ahmad." Muhyiddin Ibnu 'Arabi berpendapat bahwadalam hadisnya, Rasulullah tidak menyebutkan tiga ratus orang yang berhati sepertiAdam itu ada dalam umatnya saja atau ada di setiap zaman. Dan kitahanya mengetahui mereka dalam setiap zaman dengan jalan mukasyafah.Setiap zaman tidak pernah kosong dari jumlah ini. Tiga ratus orangitu mempunyai tiga ratus akhlak ilahiyah. Barangsiapa berakhlakdengan salah satunya saja, maka ia akan mencapai kebahagiaan.Mereka adalah orang-orang yang terpilih dan sangat suka memanjatkandoa Nabi Adam a.s., Ya Tuhan kami, kami telah berbuat zalim kepadadiri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami danmemberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-

orang yangmerugi. (QS Al-A'raf [7]: 22) 11. Empat puluh wali yang mempunyai hati seperti Nabi Nuh a.s.,jumlahnya tidak kurang tidak lebih di setiap zaman. Hal inidinyatakan dalam hadis Rasulullah Saw., dan beliau adalah rasulserta orang pertama yang mempunyai hati seperti Nuh a.s. Merekasangat cekatan dan selalu memanjatkan doa Nabi Nuh a.s., YaTuhanku! Ampunilah aku, kedua orang tuaku, orang yang masuk kerumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman baik laki-lakimaupun perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orangyang zalim itu selain kebinasaan (QS Nuh [71]: 28). Maqam merekaadalah mempunyai ghirah keagamaan yang merupakan maqam orang yangmenempuh jalan sulit Segala sifat yang terpencar dalam diri empatpuluh orang itu terkumpul dalam diri Nuh a.s., sebagaimana segalasifat yang terpencar dalam diri tiga ratus orang yang memiliki hatiseperti Adam terkumpul dalam diri Adam a.s. Dalam menaiki tanggamenuju tingkat tersebut, mereka berkhalwat selama tepat empat puluhhari, tidak lebih, sebagai khalwat pembukaan. Mereka berdalildengan hadis Rasulullah Saw., "Barangsiapa membersihkan hati karenaAllah selama empat puluh hari, maka akan keluar dari hatinyasumber-sumber hikmah melalui lisannya." 12. Tujuh wali yang mempunyai hati seperti Nabi Ibrahim a.s.,jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih di setiap zaman. Hal inidinyatakan dalam hadis Rasulullah Saw. Mereka selalu memanjatkandoa Nabi Ibrahim a.s., Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah danmasukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh (QSAl-Syu'ara' [26]: 83). Maqam mereka selamat dari segala keraguandan kebimbangan. Allah telah mencabut belenggu dunia dari hatimereka. Mereka tidak mempunyai buruk sangka terhadap orang lainbahkan mereka tidak mempunyai prasangka apa pun, karena merekamerupakan orang yang berilmu benar, sedangkan prasangka hanya adapada orang yang tidak mempunyai ilmu. Mereka tidak pernah berbuatjahat terhadap orang lain karena Allah telah memberikan hijabantara dia dan kejahatan yang biasa dilakukan manusia. MuhyiddinIbnu 'Arabi berkata, "Saya pernah bertemu dengan mereka. Saya belumpernah bertemu dengan orang yang lebih baik jalan, ilmu, dankemurahannya daripada mereka. Di surga nanti, mereka dudukberhadapan di atas dipan-dipan dengan hati penuh persaudaraan, dankehidupan surga yang bersifat maknawi telah tertanam

dalam hatimereka." 13. Lima wali yang mempunyai hati seperti Jibril a.s., jumlahnyatidak kurang tidak lebih setiap zamannya, sebagaimana dinyatakandalam sebuah hadis Rasulullah Saw. Mereka adalah raja dari orangyang menapaki jalan ini. Mereka memiliki ilmu yang dimiliki Jibrilberupa kekuatan yang dilambangkan dengan sayap-sayap yang digunakanuntuk naik turun langit. Akan tetapi, ilmu mereka tidak melampauiilmu Jibril, karena Jibril lah yang memberikan pengetahuan tentanghal-hal gaib kepada mereka. Pada hari kiamat nanti, mereka akanberkumpul bersama Jibril di Padang Mahsyar. 14. Tiga wali yang memiliki hati seperti Mikail a.s., jumlahnyatidak kurang tidak lebih pada setiap zaman. Mereka dikaruniaikebaikan, rahmat, kasih sayang, dan belas kasih Allah. Merekabertiga lapang dada, murah senyum, lemah lembut, penuh belas kasih,dan memiliki ilmu yang sebanding dengan kekuatan Mikail a.s. 15. Satu wali yang memiliki hati seperti Israfil a.s. di setiapzamannya. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Saw. Iamemiliki kekuasaan untuk memerintah dan melarang, serta tidak beraisebelah dalam memandang masalah. Abu Yazid al-Busthami termasukorang yang memiliki hati seperti Israfil, dan dari golongan nabiadalah Isa a.s. Barangsiapa memiliki hati seperti Isa a.s., berartiia juga seperti Israfil a.s., akan tetapi terkadang orang yangmemiliki hati seperti Israfil tidak mesti memiliki hati seperti Isaa.s. Muhyiddin Ibnu'Arabi menyatakan bahwa salah seorang gurunyamemiliki hati seperti Isa a.s. dan dia termasuk orang besar. 16. Para wali yang mempunyai hati seperti Dawud a.s., jumlahnyatidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya, insya Allah sayaakan membahas tentang mereka menurut kacamata spiritual saya. Hal,ilmu, dan tingkatan yang terpencar dalam diri mereka terkumpuldalam diri Dawud a.s. Saya pernah bertemu dan bergaul dengan merekasemua, serta belajar dari mereka. Tingkatan mereka tidak bisaditentukan dengan jumlah tertentu. 17. Orang-orang gaib (rijalul ghaib). Mereka hanya ada sepuluhtidak kurang tidak lebih. Mereka adalah orang-orang yang khusyukdalam shalat dan selalu berbicara dengan suara berbisik karenaAllah selalu menyingkapkan diri-Nya (tajalli) ke dalam jiwa mereka,sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, Dan merendahlah

Allahtelah menyembunyikan mereka di bumi dan langit-Nya."' 19. yang berkata kepadateman-temannya. Mereka .a.semuasuara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.dan terkadang didefinisikan sebagai kelompok yang tidak memperolehrezeki dan ilmu dari alam fisik. 18. Dan terhadap nikmatTuhanmu hendaklah kamu menceritakannya (QS Al-Dhuha [93]: 11). Orang-orang yang berjalan di atas bumidengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil mengajak merekaberbicara. Para ulama terkadang mengartikanrijalul ghaib sebagai manusia yang tidak bisa dilihat dengan mata. Mereka adalah orang-orang yang tersembunyi dan tidak'dikenal.biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya (QS Al-Baqarah[2]: 91). Katakanlah: "Allah (yang telah menurunkan AlQur'an).terkadang didefinisikan dengan kelompok jin yang mukmin dan saleh. baik nikmat zahirberupa kejadian-kejadian luar biasa maupun nikmat batin berupama'rifat. dan ayat. serta hanya Diayang mengetahui dan menyaksikan keberadaan mereka. Salah satu darigolongan ini adalah guru kami Abu Madyan r. "Perlihatkan kebenaran kalian kepada manusiasebagaimana mereka memperlihatkan kedurhakaan mereka. Perlihatkannikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah telah berfirman. jika merekamendengar seseorang berbicara dengan suara keras. mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan(OS Al-Furqan [25]: 63). tetapi mengambilnya dari alamgaib. sehingga kamu hanya mendengarbisikan saja (QS Thaha [20]: 108). Mereka yang keras terhadap orang-orang kafir(QS Al-Fath [48]: 29). sepertidinyatakan dalam firman-Nya. Firman Allah tentang mereka adalahayat. urat leher merekamenonjol dan mereka merasa heran. danNabi Saw. telah bersabda. Mereka sangat pemalu."kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al-Qursan kepada mereka). Mereka menegakkanperintah Allah dengan melaksanakan hak-hak-Nya dan menguatkankejadian-kejadian yang biasa. Delapan wali yang memiliki kekuatan ilahi Firman Allah tentangmereka adalah ayat. Delapan belas wali yang menegakkan perintah Allah. jumlahnyatidak kurang dan tidak lebih dalam setiap zaman. 'Menceritakan karunia Allah adalah bentukbersyukur. Sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepadaiman secara terangterangan (QS Nuh [71]: 8).

Di beberapa negara. Mereka dapat menguasaiangin seperti Nabi Sulaiman yang dikisahkan dalam firman-Nya.Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemahlembut (QS Thaha [20]: 44). dan memandang makhluk dari kesungguhandan keberadaannya. Maka disebabkan rahmatdari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka (QS AhTmran [3]: 159). Dikota Fas.Mereka terkenal sebagai orang yang selalu berpikiran positif.mempunyai nama-nama Tuhan yangdinyatakan dalam firman-Nya. Di setiap zaman. Mereka mengasihi hamba-hamba Allah baik yangmukmin maupun yang kafir. 20. Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu(QS Ah 'Imran [3]: 156). Maqam mereka mengikutijejak para rasul Sifat mereka dijelaskan dalam firman Allah Swt. tidak kurang dan . bukan dari mata hukum dan peradilan. mereka menampakkan kekuatan mereka di samping bersikaplemah lembut. Kecaman orang lain tidakmengganggu mereka dalam beribadah kepada Allah Swt. tetapi mereka dan makhluk-makhluk yang lainsama-sama dinaungi rahmat Allah yang universal sebagaimanadinyatakan dalam firman-Nya. "Aku tidak pernah menggunjing orang. Di setiap zaman.dan tak seorang pun yang bergunjing tentangku. dan firman-Nya. hanya saja mereka memiliki sifat lemah lembutyang tidak dimiliki kelompok sebelumnya. Mereka juga terkadang disebut dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan." Muhyiddin Ibnu'Arabi menyatakan bahwa salah seorang gurunya termasuk dalamgolongan mereka. Allah tidaksedikit pun memberi mereka kewalian lahir berupa kekuasaan hukummaupun kerajaan karena dzauq dan maqam mereka tidak mencakup tugasmengatur makhluk. Yang Mempunyai Kekuatan lagi SangatKokoh (QS Al-Dzariyat [51]: 58). ada lima wali. 21. ada satu orang dari mereka bernama Abu 'Abdullahal-Daqqaq yang pernah berkata.. tidak kurangtidak lebih. ada empat wali. mereka menampakkan sikap lemahlembut meskipun mempunyai kekuatan. Lima belas wali yang memilikikelemahlembutan dan kasih sayang ilahiyah. Sayyid MuhyiddinIbnu 'Arabi menyatakan bahwa ia pernah bertemu dengan sebagian darimereka dan berguru kepada mereka. Anginyang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya(QS Shad [38]: 36). Akan tetapi di negara-negaranonArab. Saya pernah bertemu dengan sebagianmereka. 22. sama dengan kelompok sebelumnya. yang mempunyai kekuatan seperti delapan orang darikelompok sebelumnya.

s. ada satu orang yangdibukakan oleh Allah padanya tentang pengetahuan dan rahasia.. tidak kurang dantidak lebih. Kedudukan merekamenakjubkan dan keadaan mereka aneh." 23. ada yangmemiliki hati seperti Nabi Syuaib a."Ketika saya bertemu dengan orang-orang seperti itu di Damaskus. Sifat merekadijelaskan dalam ayat. Apa saja yang Allah anugerahkan kepadamanusia berupa rahmat. Di setiap zaman. justru takut dipuji-puji. maka tidak ada seorang pun yang dapatmenahannya. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan TuhanYang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang (QS Al-Mulk [67]: 3). Jumlahmereka sesuai dengan jumlah jam. Merekalah yangmembentangkan pasak-pasak yang meliputi keadaan spiritual mereka.seakan-akan keberuntungan selalu menyertai mereka. perintah Allah berlaku padanya (QSAl-Thalaq [65]: 12). Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan bumijuga diciptakan seperti itu.Hati mereka ada di langit. empatorang di negara-negara bagian timur. yang memiliki sifat seperti yang dinyatakan dalam firmanAllah Swt.Sebelumnya saya pernah melihat dan bertemu mereka di Andalusia.tetapi saya tidak tahu bahwa mereka menduduki maaam ini Ketika itu. dan ada yang diperhatikan oleh Israfil. Di antara merekaada yang memiliki hati seperti Nabi Muhammad Saw. Masing-masing menempati tempatnya sendiritanpa berpindah sedikit pun. dan ada yang memiliki hati seperti NabiHud a. Dua orang bertempat di Yaman. Yang telah menciptakan tujuh langitberlapis-lapis. tidak dikenal di bumi.tidaklebih. ada dua puluh empat wali.ada yang diperhatikan oleh Jibril. ada yang memiliki hatiseperti Nabi Shalih a. enam orang berada daerahbarat. selebihnya terpencar di seluruh pelosok dunia.s.saya tahu bahwa mereka termasuk golongan empat orang ini..Mereka adalah orang-orang yang disegani dan bermartabat tinggi. baikkala siang maupun malam Mereka terpencar di muka bumi ini dan tidakpernah saling bertemu. Di setiap jam. yang mendapatkan fath (pembukaan / Allah menyingkapkanpengetahuan-pengetahuan dan rahasia-rahasia kepada mereka). Sayabersyukur kepada Allah yang telah membuat saya mengetahui maaammereka dan menampakkan hal mereka kepada saya. Di antara mereka ada yang selalu diperha tkan oleh Izrail. Mereka tidaktakut dizalimi. ada yang diperhatikan olehMikail. . Sayyid Muhyiddin berkata.saya hanya menganggap mereka termasuk hamba-hamba Allah.s.

dan orang-orang sufi. dan Allah menyertaimu (QS Muhammad[47]: 35). tetapi jumlah merekatidak bisa dibatasi sebagaimana yang telah kami sebutkan. Mereka semuaorang-orang yang terpilih. Mereka berada dalamtingkat yang paling tinggi. seperti para Afrad. Jumlah mereka tetap setiap zamannya. Dua puluh satu wali yang berada di lapisan paling bawah. karenajumlah mereka bisa bertambah dan berkurang. parapencinta. Para wali tersebut hanya melihat apa yang dikehendakioleh Allah dari ruh mereka. Mereka mampu menghadirkan Allah (ahlulhudhur) terus-menerus. ahlullah (kaum Allah). 25.tidak ada yang lebih rendah daripada alam fisik. orang-orang yangbercakap-cakap dengan Allah.yang memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi. Allah mempunyai hamba-hamba pilihanyang menjadi perantara Allah dalam menjaga alam ini Ada beritabahwa jumlah mereka sekian.(QS Fathir [35]: 2) 24. Setiap tingkatan ini dijaga olehorang-orang tersebut dalam setiap zamannya. dan para sahabat karib.orang-orang yang berbicara dengan Allah. sebagaimana ada tingkatan-tingkatanwali yang tidak diketahui jumlah pastinya di setiap zaman. yakni alam fisik Jadi. . orang-orang yang amanah.tidak kurang tidak lebih. mereka adalah para wali dan pemilik martabat yang tinggi. Hal ini disebabkan karenamereka tidak memperoleh pengetahuan dari Allah tentang berapajumlahnya.orang-orang yang tinggal di air. sebagaimana sebagianahli tariqat yang berpendapat bahwa Abdal berjumlah 40 orangmenganggap Rajabiyyun sebagai Abdal. Sifat mereka dinyatakan dalam firman Allah. Di setiap zaman.karena pada dasarnya alam fisik itu mati kemudian ruh mereka iniyang menghidupkannya dengan dikembalikannya mereka oleh Allah kealam fisik. ada tujuh wali. Sifat mereka dinyatakan dalam firmanAllah. Merekaadalah orangorang yang memperoleh ruh dari Allah tanpa pengetahuantentang ruh mereka sendiri. Sebagian ahli tariqat yang berpendapat bahwa Abdalberjumlah tujuh orang menganggap golongan ini (orangorang yangmempunyai tingkatan tinggi) sebagai Abdal.Kamulah yang paling tinggi. Allahmengembalikan mereka ke alam fisik agar mereka menghidupkannya. Di setiap zaman. tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yangserendah-rendahnya (QS Al-Tin [95]: 5).

28.26. bukandengan kekejaman.keberanian. Ia bisamenguasai segala sesuatu kecuali Allah dan mempunyai kecerdasan. tetapi mereka bukanAbdal. yangmempunyai sifat Allah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Mereka memiliki keyakinan yang uniktentang firman Allah. "Yang memiliki maqam iniadalah guru kami 'Abdul Qadir al-Jabali di Baghdad. darikalangan laki-laki dan perempuan. Merekamirip dengan Abdal dalam sebagian sifatnya. Sayyid Muhyiddin berkata." 27. milah maaam mereka. Sifat mereka dinyatakan dalam firman Allah. Ia selalu berkata benar dan menghukumsecara adil.tidak kurang tidak lebih. Tiga wali yang diberi kelapangan ilahiah dan kauniyah. Sembahyangmereka di sekitar Baitullah itu. Dan Dialahyang berkuasa atas hamba-hamba-Nya (QS Al-An'am [6]: 18). Mereka memanfaatkan karunia Allah dan memberi manfaat kepada paramakhluk. dan pemaksaan. mereka tampak lembut danbaik budi. terkadang perempuan. seakan-akan mereka yang ditolong padahal justru yangmenolong. Jumlahmereka tidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya.sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi. Saya belum pernah bertemu orang yang lebih baik daripadamereka dalam bergaul dengan manusia.dengan syarat ia tidak meminta apa pun kepada makhluk/ Ciri-cirimereka adalah jika mereka menolong orang. pemimpin zamannya. Jumlahnya tetap di setiap zaman. kekerasan. Syaikh Muhyiddin berkata. Ia mempunyaikekuasaan dan kemampuan menegakkan kebenaran atas para makhluk. ada satu wah. Ia termasuk tiga wah yang tidak pernahmeminta kepada makhluk Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Di setiap zaman. tidak lain hanyalah siulan dantepukan (QS Al-Anfal [8]: 35). Mereka adalah orang yang menerima wahyu Allahdan hanya bisa mendengar wahyu seperti bunyi rantai terjatuh diatas batu atau seperti dentingan lonceng. 'Barangsiapamenerima satu hal dariku. dan keperkasaan. Tiga wah yang berjiwa ilahiyah yang maha pengasih.Kedudukannya agung dan cerita tentangnya . maka aku akan bertemu dengannya di surga. "Saya pernah bertemu dengansalah satu dari mereka di Asybiliyyah dan ia adalah orangbermartabat paling tinggi yang pernah saya temui. bukan karenaselain-Nya. Mereka selalu mencari kebenaran danmenolong makhluk dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Allah memberi mereka kemampuan untuk memenuhi kebutuhanmanusia dan menyelesaikan masalahnya karena Allah. Namanya Musa bin'Imran.

sebagaimana Bilqis yang menurut cerita dilahirkan dari jindan manusia. Ia gabungan dari dua unsur yang berbeda. Di setiap zaman. memiliki banyak pengetahuan.. "Saya pernah bertemudengannya di kota Qouniyah. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sesuatudari semesta alam (QS Ali 'Imran [3]: 97). alam kasat mata)." 32. padahal ia bukan Quthb. sebagaimana sebelumnya.s. ada satu wali yang merupakan gabungan daribeberapa unsur. Ia adalah orang yang mempunyaimaqam aneh. Kesibukannya tidakmembuat ia melupakan diri dan Tuhannya. Saya belum pernahbertemu dengannya. yangmengetahui detil-detil semua alam. Tandanya ada dalam firman Allah. Selain'Abdul Qadir. yang terlahir darimalaikat dan manusia. Ia membingungkan sebagian ahli tariqat yang mengenalnyasebagai seorang Quthb. dan semua orang yang adadi alam syahadah membutuhkan orang ini." 29. Di setiap zaman. Dua wali yang disebut sebagai orang-orang yang membutuhkanAllah. pasti ada orang yang mempunyai maqam ini. Tidak diketahui apakah ia punya ayah seorangmanusia.Di setiap zaman.kehidupan itu sendiri). Allah menjaga maqamkeduanya. Yang .populer. 31. Mereka adalah para wali yang memilikibeberapa kedudukan. Sifat keduanyadinyatakan dalam ayat. Sayyid Muhyidin berkata. dan setiap orang yang membutuhkan Allah di alam malakutmembutuhkan orang ini. dan sangatpemalu. ada satu wali. Ia bisa mempengaruhi hal orang yang melihatnya. Iaterlahir hanya dari sel telur ibunya berbeda dengan pandangan paraahli ilmu alam. saya tidak tahu siapa yang menerima maqam ini sampaisekarang. Mereka ada di setiap zaman di alam anfas (alam nafas. alam bentuk-bentukhalus). Satu wali yang maqamnya dinamakan saqiith rafraf anak darisaaqith 'arsy. Ia menyerupai Nabi Isa a. Kedudukannya tinggi danhalnya agung. terkadang perempuan.sifatnya menakjubkan. Sedangkan yang satunyamampu menyingkap alam malakut (alam gaib. tetapi Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. 30. tetapi saya pernah bertemu dengan kawannya yangsezaman dengan kita yang pernah dibimbing oleh 'Abdul Qadir. Demibintang ketika terbenam (QS Al-Najm [53]: 1). Salah satu dari mereka mampu menyingkap alam syahadah(alam yang bisa diindra. Ia adalahperantara Allah yang bertugas menjaga alam barzakh terus menerus.

"Kita hanya sedikit mengetahui perihalketiga orang tersebut.Maqam mereka adalah mampu mencapai . Dua belas wali yang disebut Al-Budala'. terkadang dari kalangan perempuan. Sepuluh wali yang bijak dan memiliki kelebihan. Tidak ada wali yang lebih menakjubkanhalnya daripada dia. Kemampuan mereka melihat hal gaibmenambah keimanan mereka kepada hal gaib lainnya dan menambahkeyakinan untuk bisa mengetahui hal gaib itu. jika ditambah denganruh tersebut. Dan katakanlah: Ya Tuhanku. sedangmereka merasa gembira (QS Al-Taubah [9]: 124). Kemudian Kami berikankepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali (QS Al-Isra'[17]: 6).menolong dua orang tersebut adalah ruhyang tinggi yang melaksanakan kebenaran. karena segala yang gaib dapat mereka saksikan. Aku mengabulkan permintaan orang yangberdoa apabila ia berdoa kepada-Ku (QS Al-Baqarah [1]: 186).' 33. Urat lehernya selalu menonjol karena takut kepada Allah. dan Dia-lah yang Maha Mendengarlagi Maha Melihat (QS Al-Syura [42]: 11)). maka ada dua. Sifat merekadinyatakan dalam firman Allah. Tidak ada yang gaib bagimereka. ^ 35. maka jawablah bahwasesungguhnya Aku dekat.Jumlah mereka tidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya. Ia takut danbertakwa kepada Allah. membutuhkan Allah sedangkan Allah tidak membutuhkannya. Tidak ada ahli ma'rifah yang lebih muliapengetahuannya daripada orang yang memiliki maqam ini.tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan (QS Thaha [20]: 114). Maka surah ini menambah iman mereka. Segalakeadaan mereka adalah ibadah. dan jika dilihatdari sisi manusia. berbeda dengan Abdal. Supayakeimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada(QS Al-Fath [48]: 4). maka golongan ini terdiri dari tiga. Jumlahnya tidakkurang dan tidak lebih di setiap zaman. Satu wali yang berulang-ulang menyebut nama Allah dalam hatinyadi setiap tarikan nafas.Demikianlah yang pernah kami saksikan. Halmereka adalah keimanan yang selalu bertambah kepada hal gaib danyakin akan mendapatkan hal gaib itu. Tidak adasesuatu pun yang serupa dengan Dia.Ia kaya hati. 34. Maqam mereka adalah mampumencapai tujuan khusus dengan doanya yang selalu terkabul. Dan apabilahamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku. Saya pernah bertemu dengannya dan bergurukepadanya. Jadi.Sayyid Muhyiddin berkata. Sifatnya dinyatakan dalam firman Allah.

Melalui merekalah. dan Qusiri.seperti merasuknya Jibril ke dalam tubuh orang Badui." 37. 36. Sayyid Muhyiddin berkata. Iapernah membantu saya sebentar. Ia mempunyai ibu yang selaludiperlakukan dengan baik. iasedang tawaf di Ka'bah. Salahsatu dari mereka adalah anak Harun al-Rasyid yaitu Ahmad al-Sibti. Saya tidak tahu apakah ia hidup ataumeninggal. Allah menjagaeksistensi alam Sifat mereka dinyatakan dalam Al-Qur"an/ Jagalahshalat-shalatmu. serta berguru kepadanya sampai ia wafat. Saya jugadiberitahu bahwa salah seorang dari mereka berasal dari Irzun. Merekamenguasai enam arah angin yang ditempati manusia. Saya pernah menemuinya di Haran ketika iasedang melayani ibunya. di dunia ini tidak ada sesuatu yangjumlahnya terbatas. Mereka dinamakan Budala' karenajika sembilan orang dari mereka sudah tidak ada.Ia menghormati saya dan sering memperhatikan saya. Saya bertanya kepadanya dan ia menjawabsambil tawaf.2 Wali yang Jumlahnya Tak Terhitung . tidak kurang dan tidak lebih. maka yang satunyamenggantikan kedudukan dan tugas mereka. Lima wali yang disebut para perindu (rijalul isytiyaq). Swes.Romawi. "Shalih al-Barbari adalahsalah seorang dari mereka. Saya belum pernah melihat orang yangmemperlakukan ibu sebaik dia. dan jagalah shalat umstha' (QS AlBaqarah[2]:238).3."=== sekian === 2. Ia juga mempunyai harta yangdiperolehnya di Damsiq. Enam wali di setiap zaman. Ketika itu. Merekaadalah para pemimpin ahli tariqah. dan sayapernah berteman dengannya. Saya mengenalnya secara langsung dan bersahabat dengannya. Secara umum. Begitupula Abu'Abdillah di kota Fes adalah salah seorang dari mereka. Ruhnya merasuk ke dalam tubuh saya yang sedang tawaf.Muhyiddin berkata. "Saya pernah bertemu dengan Ahmad al-Sibtiketika tawaf setelah shalat Jumat pada tahun 599 H. baik siangmaupun malam. Maltiyah. Saya juga pernahberjumpa dengannya di Damaskus.tujuan khusus dengan doanya yangselalu terkabul. Mereka tidak pernah meninggalkan shalat. Saya pernah bertemu dan bersahabatdengannya. Hal mereka adalah selalu bertambahnya keimanan dankeyakinan mereka kepada hal gaib. kecuali orang-orang dalam jumlah tertentu disetiap zaman yang dipilih oleh Allah untuk urusan tertentu pula.

" Maqam mereka berada dalam satu hati.sehingga dikatakan. kamulahyang membutuhkan (al-Fuqara') Allah (QS Fathir [35]: 15). Jumlahmereka tidak tentu.a. serta menyatakandan menghilangkan sebab-sebab sesuai dengan tempatnya. bisa bertambah dan berkurang. bisa bertambah danberkurang. Kemampuan dankekuatan para Mulamatiyyah hanya diketahui oleh pemimpin merekayang menyaring dan menempatkan mereka pada maaam tertentu. "Dengan sesuatu yang tidak kuinginkan dan kubutuhkan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai akhlak mulia. "Wahai Tuhanku.a.. Pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad Saw. Mereka tidakpernah meninggalkan apa yang telah diatur Allah atas makhluk-Nyauntuk mengikuti apa yang telah mereka atur sendiri. "ini untukku".Mereka tidak pernah mengatakan tiga kalimat. makabertambah pula kesufiannya. "inipunyaku. Mereka tidak mempunyai apa-apa karenasemuanya milik Allah. jumlah mereka bisa bertambah dan berkurang. disertai . Shufiyah r. "Barangsiapa akhlaknya bertambah baik. Jumlahnya tidak terbatas. mereka tidak mengatakan bahwamereka memiliki sesuatu. Bagi mereka. atau meninggalkanakhirat untuk mendapatkan dunia. Mereka adalah orang-orang bijak yang menempatkandan menghukumi segala sesuatu sesuai tempatnya. 2. Fuaara' r. Mereka adalah raja dan pemimpin ahli tariqah. bisa bertambah danberkurang. Mereka tidakmeninggalkan dunia untuk mengejar akhirat." Artinya." dan "ini hartaku.a. Hai sekalian manusia."Allah berfirman. Abu Yazidpernah berkata. Jumlahnya tidak terbatas. Sekarang kami akanmenyebutkan wali-wali yang jumlahnya tak terhitung di setiapzamannya. apa yang mereka miliki sama sajadengan sesuatu selain Allah Swt.Sun. dengan apa aku mendekatimu?" Allahmenjawab. ada yang menyebutnya Malamiyyah. 3. berkata. Allah berfirman sebagai penghormatan terhadap segalamaujud dan sebagai bukti ada-Nya. "Kami telah menyebutkan wali-waliyang yang jumlahnya terbatas di setiap zamannya." 1. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkansupaya mereka menyembah-Ku (QS Al-Dzariyat [51]: 56). 2010-04-18 16:46 — admin Sayyid Muhyiddin r.a. Mereka melihat sesuatu dengankacamata Allah dan tidak mencampur-adukkan hakikat.Mulamatiyyah r.

merekameneteskan air mata. Sebagian lagi tidak pernah meninggalkanrumah. kiamat dankengeriannya. dan surga diperlihatkan kepada mereka.mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan (QSAl-Furqan [25]: 63). Merekaadalah orang-orang yang saleh baik lahir maupun batin. Allah memuji mereka dalam firman-Nya. Kami telah menyaksikankelompok semacam ini. Mereka tidakmelakukan ibadah-ibadah yang tidak wajib. Mereka mengarahkan sifat-sifat yang mulia untuktujuan-tujuan yang terpuji. untuk membuktikankebenaran agama dalam keadaan darurat. karenanya merekadisebut para pengembara. Tingkatanini adalah tingkatan ketika hal-hal luar biasa muncul dari dirimereka karena usaha yang mereka lakukan. padang rumput. serakah. Hanya kepada Kamilahmereka selalu menyembah (QS Al-Anbiya' [21]: 73). mereka tidak berlebih-lebihan dantidak . dan sibuk dengan diri sendiri. menjauhisifat dengki. Sifat mereka dinyatakan dalam firman Allah.. 'Ubbad r.Sebagian mereka menggunakan perantara (sebab-sebab sekunder) untukmengenal Allah dan sebagian lagi tidak menggunakannya.a. Mereka mampu melakukan hal-hal luar biasasebagai kebiasaan dan bukan hal luar biasa bagi mereka.Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. mereka laluisaja dengan menjaga kehormatannya (QS Al-Furqan [25]: 72). sedang mereka berdoakepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap (QS Al-Sajdah [32]:16). orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah-ibadahwajib. sepertiberjalan di atas air dan udara sebagaimana kita dan makhluk melatalainnya berjalan di atas tanah. Sebagian mereka berkelanake gunung. Dan orang-orang yangapabila membelanjakan harta. rakus. dan jurang. Kamu berdoa kepada-Nya dengan berendah diri dan suara lirih(QS Al-An'am [6]: 63). 4. Orang-orang yang berjalan di muka bumidengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka. dan sifat-sifat tercelalainnya. dan alam malakut. pantai. rahasia-rahasia. serta tidakmemahami ayat Allah ketika dibacakan.pengakuan bahwa makhluktidak memiliki apa-apa. selalu shalat berjamaah. Mereka tidak mempunyai pengetahuantentang ma'rifat. neraka. iri hati. Mereka tidak mencari maqam ini.Orang-orang yang mengisi malam harinya dengan bersujud dan berdiriuntuk Tuhan mereka (QS Al-Furqan [25]: 64). Jika pahala. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yangmengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah.

ada perbedaan pendapat tentang orang yangtidak memiliki dunia sedikit pun padahal ia mampu mencari danmengumpulkannya.apakah orang ini termasuk zahid atau bukan? Sebagian berpendapatbahwa ia termasuk zahid. maka ia tidak termasuk zahid. Banyak kitab telah menulis tentangmereka dengan panjang lebar.. 'Abdullah juga dikenal sebagai 'Ubbad (ahliibadah). "Kalian lebih berhak dipukul daripada binatangternakku. Pada masa pemerintahannya.a. Salah satu pemimpinmereka adalah Ibrahim bin Adham dan kisah tentangnya sudahterkenal. "Saya pernahbertemu dengan sebagian besar dari mereka dan menuliskan kisahtentang mereka dalam kitab saya. dan sebagian lagi tidak menganggapnyazahid karena tidak berusaha. Sayyid Muhyiddin berkata. tetapi di tengah-tengah antara keduanya (QSAl-Furqan [25]: 67). Diluar kota Tilimsan.Ketika orang saleh ini ('Abdullah) berjalan-jalan di kota Tilimsan. Zuhhad r. tetapi selalu menjunjungtinggi kebenaran dengan penuh penghormatan dan pengagungan. tetapi ia tidak melakukannya dan tidak berusaha. 'Abdullah telah memutuskan tinggal di masjid untukberibadah kepada Allah. Abu Muslim al-Khaulani termasuk tokoh 'Ubbad ini.ia berjumpa dengan Yahya bin Yafan. Mereka jarang tidur dan selalu berpuasa untukberlomba-lomba menuju kesuksesan. Makamnya terkenal sebagai tempat ziarah. sehingga apabila ia nanti mendapatkansedikit dunia. orang-orang yang meninggalkan keduniaan. iamemukul kedua kakinya dengan tongkat dan berkata kepada kedua kakinya itu. Jika rasa lelah menyerangnya.diiringi ajudan . Ia selalu terjagadi waktu malam untuk beribadah. penguasa kota tersebut.pula kikir." 5. Dikalangan mazhab kami. Mereka tidak pernah melakukankebatilan dan kemaksiatan sedikit pun. dan ia pernah menjadipenguasa kota Tilimsan. Demi Allah aku akan menyaingimereka sehingga mereka tahu bahwa jejak mereka telah diikuti olehpara penggantinya. telah memperolehkebahagiaan karena mengikuti Nabi. Sahabatsahabat Nabi Muhammad Saw. "Salah seorang paman saya yang bernamaYahya bin Yafan termasuk golongan mereka. ada seorangpenjual buah yang ahli ibadah asal Tunisia yang terkenal dengansebutan 'Abdullah al-Tunisi seorang ahli ibadah pada zamannya." Muhyiddin Ibnu 'Arabi berkata.

seorang penguasa yang zuhud. berkata. mengambil keuntungannya. Syaikh menjawab salamnya.Syaikh 'Abdullah berkata. 'Karena kerendahanakalmu dan ketidaktahuanmu terhadap diri sendiri dan keadaanmu. 'Wahai sang penguasa. Para wali yang tinggal di air (Rijalul Ma'). Yahya bin Yafan diberitahu bahwaorang yang dijumpainya adalah 'Abdullah al-Tunisi seorang ahliibadah pada zamannya. Seandainya aku diuji dengandianugerahi kerajaan seperti Yahya. SetelahSyaikh mengajari Yahya selama tiga hari. ia mengangkat kakinya agar tidak kecipratan air kencing. danmenyedekahkan sisanya. tiba-tiba terbersitdalam pikiranku apakah ada hamba Allah yang . seorang pemimpin pada zamannya. lalu ia bertanyakepada Syaikh. meriwayatkan bahwa AbuSu'ud bin Syibli. Tidak adaseorang pun yang mengetahui mereka. sungguh aku tidak mungkin bisamenjadi orang yang zuhud. ApabilaSyaikh 'Abdullah didatangi orang-orang yang meminta doa kepadanya. dapat dipercaya.Pada waktu itu. 'Wahai Syaikh. Yahya memakai pakaian kebesaran. waktubertamumu telah habis. ia mendatanginya denganmembawa tali. apakah pakaian yang saya pakai inibisa untuk shalat?' Syaikh itu tertawa. Abu alBadri. Dimataku.'Mengapa engkau tertawa?' Syaikh itu menjawab. kamu menanyakantentang pakaian dan hambahamba yang telah engkau zalimi?'Tiba-tiba Yahya bin Yafan menangis dan turun dari kudanya. berdiri dan carilah kayu bakar. hafid.' Lalu Yahyamencari kayu bakar dan membawanya ke pasar dengan menyungginya diatas kepala sehingga orang-orang yang melihatnya menangis. kamu bagaikan anjing yang berguling-guling di atas darahkering kemudian memakannya dan mengotorinya.dan dhabith terhadap apa yang ia kutip. Apabila ia akan kencing. KemudianYahya menjual kayu bakar itu. Makamnya sekarang sering diziarahi. Yahya terus melakukan pekerjaan itu sampaiwafat dan dimakamkan. mengetahui apa yang diceritakannya. Lalu Yahya bertanya. Mereka adalahgolongan yang menyembah Allah di dasar laut dan sungai. 'Mintalah doa kepada Yahya bin Yafan.Dan kamu bagaikan wadah yang penuh barang haram.dan pelayannya. lalu berkata kepadanya. "Ketikaaku berada di tepi sungai Tigris di Baghdad. Maka Yahya bin Yafan memegang cambuk kudanyadan mengucapkan salam kepada Syaikh itu.'" 6. lalumeninggalkan kerajaannya dan menjadi pembantu Syaikh itu. seorang yangjujur.

Apabila kiamat tiba. "Dia adalahorang yang terpercaya dari umat ini. Mereka tidak bisa dikenali karena tidakmenampak-kan hal-hal yang luar biasa. Setelah lima belas hari berlalu.' Laki-laki itu menceritakankejadian yang akan muncul di Tikrit itu. Orang-orang yang sendirian (Afrad)." 8. lalu tiba-tiba iamenghilang. Aku adalah salah satunya." 7." Nabijuga pernah berkata tentang Abu 'Ubaidah bin Jarah. Aku meninggalkan Tikrit karena suatu harinanti akan terjadi sesuatu di sana. Maqam mereka berada di antara orang-orangyang jujur dan para nabi pembawa syariat. Nabi bersabda. yaitu orang-orang yang keluar ke daerahkutub dan tinggal di sana."Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang terpercaya. Jumlahnya tidak bisadihitung. Mereka adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allahdengan melakukan ketentuan syara'."Mereka berasal dari kalangan Mulamatiyyah dan tidak ada yangberasal dari kelompok lainnya. Salah seorang dari mereka adalah Muhammad al-Awani yang dikenal dengan sebutan IbnuQaid Adanah. semoga Allah meridhainya. orang-orang yang terpercaya. Mereka hanya menjalankanperintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Mereka tidak mengenal apa-apaselain Allah dan tidak bereaksi kecuali apa yang mereka ketahuitentang-Nya. 'Ada. Di dunia. makatampaklah maaam mereka di tengah-tengah makhluk lainnya. salah seorang pegawai di Baghdad dan sahabat 'AbdulQadir al-Jili.mereka . Allah mempunyaihamba-hamba yang menyembah-Nya di air. Umana' adalah para mulamatiyyah yangmulia dan khusus. 'Abdul Qadir al-Jili berkata tentang Ibnu Qaid. Umana'. wahai Abu Su'ud. tiba-tiba sungai Tigristerbelah dan muncullah seorang laki-laki dengan mengucapkan salamkepadaku dan berkata.Aku berasal dari Tikrit. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan tentanghakikat mereka sendiri. Maqam tersebut tidakdiketahui oleh kebanyakan ahli tariqat padahal termasuk maqam yangtinggi.menyembah-Nya di dalamair? Belum sempat aku memikirkannya. Ia telahmemberitahuku kejadian yang akan terjadi. Mereka adalah orang-orang yang setaradengan malaikat yang terus-menerus mengagungkan Allah dan selaluberusaha menghadirkanNya dalam hati. terjadilah kejadianseperti yang telah diramalkan oleh laki-laki itu. "Iaadalah orang yang mulia dan 'Abdul Qadir al-Hakim menganggapnyatermasuk golongan Afrad.

kelompok yang sejaksemula sudah dicintai oleh Allah. Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allahmencintai mereka dan mereka pun mencintaiNya (QS Al-Maidah [5]:54).a. KetikaNabi Musa mengikuti perjalanan Nabi Khidir.. Allah berkatakepada Nabi Muhammad Saw. kelompok yang menaatiRasulullah Saw. bisa bertambah dan berkurang." Ahli Al-Qur'an adalah orang-orang yang menjagaAl-Qur'an dengan menghafal dan mengamalkannya. danNabi Khidir menurutinya karena ia termasuk umana'.Barangsiapa menaati Rasul. Abu Yazidal-Busthami termasuk salah satu dari mereka. Kedua. maka Dia mengujinya.karena AlQur'an adalah kalam Allah.pernah bersabda. Katakanlah: "Jika kamu benar-benarmencintai Allah.Jumlahnya tidak terhitung. karenanya mereka tidak mengenalsatu sama lain. Barangsiapa berakhlakdengan akhlak Al-Qur'an. Jumlah mereka tidak terhitung. sampai tibasaatnya Khidir memberitahukan maknanya kepada Musa. Nabi Saw. dan karenamereka mencintai Allah.Barang-siapa yang ahli Al-Qur*an." dan kamitidak menyebutkan siapa orang-orang yang terpercaya itu. tidak wali lainnya. sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Allah mencintai mereka karena ketaatan . "Ahli AlQur'an adalah Ahlullah dan hambaNya yang khusus. (orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah). Pertama. pernah bersabda. sesungguhnya ia telah menaati Allah (QSAl-Nisa' [4]: 80). Mereka tampak seperti mukmin yang awam. Mereka adalah Ahlullah (kaum Allah)dan hamba-Nya yang khusus. Jumlah umana'bertambah dalam setiap tabaqat. 9. Hanyamereka yang seperti ini. "SesungguhnyaAllah memiliki umana' (orang-orang yang terpercaya). niscaya Allah akan mencintaimu" (QSAh 'Imran [3]: 31). Allahberfirman. Nabi Saw. maka Dia menyaring dan memilih mereka. Karena mereka mencintai Allah. ikutilah aku. Allah menyuruh NabiKhidir untuk tidak memberitahu Musa terlebih dahulu tentang maknahal-hal aneh yang dilakukannya meskipun Musa bertanya terus. Allah berfirman.tidak dikenal. berarti ia termasuk ahli AlQur'an. kemudianketaatan mereka menyebabkan mereka dicintai Allah. maka ia juga termasuk Ahlullah. Qurra' r. Ahbab r. Sahl bin 'Abdullah al-Tustarimemperoleh maqam ini padahal ia baru berumur enam tahun.a (para pembaca). 10.Kelompok ini terbagi menjadi dua. Dan dalam firman-Nya yang lain.

Maaam mereka diketahui olehsesamanya. janganlah kamu mengambil musuh-Ku danmusuhmu sebagai teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada merekaberita-berita Muhammad. "Aku harusmencintai orang-orang yang saling mencintai karena aku. sekalipun orang-orang itubapak-bapak.a. 'Umar r." Ia menyebutkan perbuatan-perbuatan baik." Inilah perhatian Allahkepada orang-orang yang dicintai-Nya." 11. Muhaddats (para wali yang diajak bicara oleh Allah ataumalaikat). karena tampak jelas siapa yang mulia dan yangdimuliakan. atau keluargamereka. "Perbuatan itu untukmu." Mereka bertanya kepada Allah. apa yangtelah kau lakukan untuk-Ku?" Hamba itu menjawab. apa maksud ucapan-Mu?" Allah menjawab. yang baikdan yang jelek. Mereka adalah orang-orang yang teguhpendirian. "Yang termasuk golongan mereka pada zaman kitaadalah Abu 'Abbas al-Khasysyab dan Abu Zakaria al- . "Wahai Tuhanku. salingbergaul karena aku. saudara-saudara mereka. saling berkasih sayang dengan orang-orangyang menentang Allah dan Rasul-Nya.Mereka membantu dan membenci karena Allah. hamba-Ku. Hadis Rasulullah yang sahih juga menyatakan. Allah berfirman. bukan mencintainya sejak awal tanpausaha yang mereka lakukan (kelompok kedua).aku shalat dan menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh serta melakukanini dan itu. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkankeimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan(QS Al-Mujadalah [58]: 22). dan orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Mereka teguh beribadah kepada Allah dan selaras dengan alamkarena alam juga bergerak sesuai dengan aturan syara'. meskipun kedua kelompoktersebut sama-sama dicintai oleh Allah.merekakepada Allah dan Rasul-Nya. SayyidMuhyiddin berkata. Tanda mereka adalah hati yang bersih tanpa noda sedikitpun. "Apakah kamu menolong wali-Ku karenaAku dan memerangi musuh-Ku karena aku. Lalu Allahberkata. Haiorang-orang yang beriman. "Hai. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepadaAllah dan hari akhirat. Mereka berhubungan dengan Allah sesuai dengan adab. karena rasa kasih sayang (QS AlMumtahanah[60]: 1)."Wahai Tuhanku. anak-anak. orang-orang yang saling mencurahkan perhatiankarena aku. Allah berkata kepadaorang yang dianggap mempunyai maqam ini. termasuk salah seorang dari mereka.

yang telah kami sebutkanmempunyai beberapa tingkatan. itu bukan syarat kebahagian iman di akhirat sebab syaratnyaadalah penyucian hati. Apabila ketaatannya kepadaNabi disandarkan pada pembicaraan Allah kepada mereka.a. golongan yang diajak bicaraoleh para malaikat melalui hati dan kadang telinga mereka. Wali yangmempunyai hati seperti Israfil.Dia adalah jiwa yang melampaui unsur-unsur jasmaniyahnya. Jibril lebih tinggi daripada Izrail. (para kekasih). Kemudianterukirlah dalam jiwa itu semua makna yang ada dalam alam. 12. Merekaditetapkan semuanya sebagai orang yang dapat diajak bicara olehpara malaikat karena mereka telah melakukan riyadhah dan mujahadah. Akhilla' r. Sebagiankelompok merasa cukup dengan menjadi kelompok Muhaddats kedua. Akantetapi.mengikuti Nabi.Bihai di Ma'arrahtetangga 'Umar bin Abdul 'Aziz di Dir Baqarah.Jika jiwa bersih dari noda. mampu memberi pertolongankepadanya. golongan yang diajak bicara olehAllah melalui hijab. tetapi setiap malaikat mempunyai maqam tersendiri Mereka mempunyai beberapa tingkatan. maka ia akan mencapai alam yang cocokdengan alam malaikat sehingga bisa mengetahui ilmu malakut danrahasia-rahasia yang diketahui oleh ruh-ruh yang mulia. seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Meskipun para malaikat hanyamempunyai satu tugas. Jibril adalahmalaikat yang paling tinggi tingkatannya. bisa bertambah dan berkurang. Israfil lebih tinggidaripada Mikail. Kedua. Hal itu menunjukan adanya kebersihan dan keikhlasan jiwadan terangkatnya unsur-unsur dan rukun-rukun yang ada di dalamnya. Dan tidakada seorang manusia pun yang Allah berkatakata dengannya kecualimelalui wahyu atau dari belakang hijab (QS Al-Syura' [42]: 51).Banyak Muhaddas yang tidak mengetahui siapa yang berbicaradengannya. dan kedudukannya lebih tinggi daripada orang yangmemiliki hati seperti Mikail. tetapi tingkatan dankedudukan Mikail lebih tinggi daripada Jibril. maka ia pantasmendapatkan berita yang membahagiakan. Dan Allah menjadikan . dan beriman secara pasti. Allahberfirman.Jumlahnya tidak terbatas. Setiap Muhaddas diajak bicara oleh ruh yang sesuai dengannya. maka merekatermasuk dalam Muhaddats yang pertama." Golongan initerbagi menjadi dua. sehinggaia dapat mengetahui hal-hal gaib.Golongan ini tabaqahnya banyak. Jika Muhaddats memperoleh semua sifat inidengan melakukan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Pertama.

Nabi Muhammad Saw. Nabi juga bersabda. "Ulamaadalah pewaris para nabi. Oleh karena itu. niscaya aku akanmenjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. karena mereka hanya berbicara dengan Allah. Jumlah mereka tak terbatas. karena jiwaselalu cenderung untuk mendapatkan keringanan dan istirahat." Adapun maksud firman Allah tentang para pewaris pilihan yangmenganiaya diri sendiri adalah Abu Darda' dan lain-lain yangbersikap keras (menganiaya) pada diri mereka sendiri demi melakukankebaikan. Dan dalam firman-Nya (zhalimun linafsihi). Mereka ada tiga macam.Ibrahim sebagai kekasih-Nya (QSAl-Nisa' [4]: 125).maka ia telah menganiaya diri sendiri. Allahberfirman. Allah tidakbermaksud menunjukkan orang yang berbuat kezaliman yang dilarangsyara'. sehingga mereka berbahagia di akhirat kelak. dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan (sabiqun bil khairat) dengan izin Allah. Yang demikian itu adalahkarunia yang besar (QS Fathir [35]: 32). yang bersikap tengahtengah (sedang-sedang saja) dalammelakukan kebaikan. Hal itudinyatakan dalam sabda Nabi Saw. Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada hambahambapilihan Kami. 14. karena orang yang melanggar syara'tidak disebut sebagaihamba pilihan.yaitu orang yang memberikan hak berupa kenikmatan dunia kepadadirinya agar kenikmatan itu . Adapun golongan kedua yang termasuk pewaris kitab adalah muqtashid.." 23. dan yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Di antara mereka ada yang menganiaya diri merekasendiri (zhalimun linafsihi). Kezaliman pada diri sendiriuntuk tujuan ibadah. karena dirinya dan matanyamempunyai hak untuk tidur dan makan. bersabda. Waratsah (para ahli waris). tidakdengan para malaikat. Mereka adalah Muhaddatsyang khusus. MakaNabi menganjurkan dua hal tersebut karena mereka adalah orangoranglemah. "Sesungguhnya dirimu mempunyaihak dan matamu mempunyai hak. "Kalau aku inginmenjadikan seseorang sebagai kekasih (khalil). yaitu yangmenganiaya (bersikap keras pada) diri sendiri demi melakukankebaikan. akan tetapi temanmu ituadalah kekasih Allah. ada yang bersikap tengah-tengah (muqtashid )." Apabila seseorang puasaterus-menerus dan selalu terjaga di waktu malam untuk beribadah. firman Allah (zalimlinafsihi) artinya adalah keinginan dan usaha keras. Sumara'.

sebagaimana Sabda Nabi kepada Bilal."Dengan apa engkau menyusulku ke surga?" Bilal menjawab. "Setiap berhadas. Ketika waktunyasudah masuk. Dan begitulah keadaanRasulullah Saw." Rasulullah kemudian bersabda. hambahamba yangdikhususkan oleh-Nya di hadapan Allah. disyariatkan untuk beribadahdan tidak diperintah untuk melakukan ibadah selain yang diwajibkan. "Engkaumenyusulku ke surga dengan keduanya (wudhu dan shalat dua rakaat). Anbiya' (para nabi). Demikianlah. kemudian ia menjauhkandiri dari masyarakat menuju Tuhannya dengan melakukan tahanuts(menyepi untuk beribadah). ia segera melakukan kewajibannya tanpa ada yangmenghalangi. beliau belum dibebani taklif (syariat). Demikian juga bagi orang yang mempunyai harta.aku selalu berwudhu. ia segera melakukansemua perbuatan baik. Artinya.bisa digunakan untuk mengabdi kepadaAllah dengan memanfaatkan istirahat dan berbuat kebaikan. ia sudahdalam keadaan suci sehingga bisa segera melakukan kewajibanshalatnya.mereka mempunyai keinginan kuat (azimah) untuk berbuat baik danmemanfaatkan kemudahan (rukhsah) yang diberikan kepadanya. sehingga ia selalu siap.3. yaitu orang-orang yang dipilih Allah untukdiri-Nya dan untuk mengabdi kepada-Nya. Allah menganugerahkankenabian kepada mereka. 2010-04-18 16:46 — admin 1. Beliau juga segera melakukan kebaikandan berakhlak mulia sampai Allah memberinya risalah kenabian. Waktuitu. seperti berwudhu sebelum masuk waktu shalat dan dudukdi masjid sebelum waktu shalat. Ketika waktu shalat tiba. dan setiap selesai wudhu. Demikian juga dengan amal-amal lainnya."Itulah beberapa contoh sabiqun bil khairat. kemudian membayar zakat kepada amil sebagai kewajibannyakepada Tuhan di awal tahun kedua. Sabiqun bil khairat adalah orang yang bersegera melakukan pekerjaansebelum masuk waktunya. di tengah kaum musyrik ketika masih muda.Maqam kenabian .3 Wali Yang Bisa Dihitung dan Tak Bisa Dihitung Sun. aku selalu melakukanshalat dua rakaat. ia akansegera mengeluarkan zakat dan menunaikannya ketika masuk satutahun. Disamping giat mengisi malam dengan ibadah.=== sekian === 2. seorang muqtashid jugatidur untuk istirahat.

Barangsiapa mengaku mendapatkan kenabian denganmembawa syariat setelah Nabi Muhammad Saw. 2. Ia menegaskan. mereka itulah orang-orang shiddiqin (QSAl-Hadid [57]: 19). Dunia membutuhkan hal itu. maka . Kewajiban Rasultidak lain hanyalah menyampaikan risalah (QS Al-Maidah [5]: 99).para nabi yang diutus untuk sekelompok umat manusia atau kepadaseluruh umat manusia. Yaitu. Hai Rasul. berarti iamenapaki kenabian. bukan karena dalil cahaya keimanan yang adadalam hati yang mencegahnya untuk meragukan perkataan Rasul. sampaikanlah apa yang telahditurunkan Tuhan kepadamu (QS Al-Maidah [5]: 67).. Allah berfirman. Shiddiqun (orang-orang yang meyakini Allah dan Rasul-Nya)." 3. Dialah yang telah menciptakankematian dan kehidupan untuk menguji kalian (QS Al-Mulk [67]: 2). Kewalian adalah kenabian yangbersifat umum.sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. karena ia merasa bukan nabi atau rasul. "Haram bagikumembicarakannya. Tidakada maaam dan kedudukan di antara kenabian yang membawa syariat danshiddiqah. karena dunia merupakan tempatmati dan hidup. merekamemperoleh ketetapan tentang perkara-perkara yang dihalalkan dandiharamkan oleh Allah yang khusus untuk mereka bukan untuk yanglainnya. Kami bisa berbicara tentang selain kedua maqam ini. Allahtelah menganugerahi mereka keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasul (para rasul yang diberi risalah oleh Allah).merupakan maqam kewalian yang khusus. Barangsiapa yang menapaki jejak Shiddiqun. Hanya Nabi Muhammad Saw. yang diutus untukseluruh umat manusia untuk menyampaikan perintah Allah. Orang-orang yang berimankepada Allah dan Rasul-Nya.Maqam penyampaian itu dinyatakan sebagai risalah bukan yang lain. sebagaimanadinyatakan dalam firman-Nya.Taklif (syariat) adalah ujian. karena kami hanya membicarakan apa yang pernahkami alami.Sayyid Muhyiddin tidak membicarakan seputar maaam kenabian dankerasulan ini. sedangkan kenabian yang diangkat oleh Allah denganmembawa syariat adalah kenabian yang bersifat khusus.karena kami pernah mengalaminya dan Allah tidak melarangnya. Shiddiq (bentuk tunggal dari shiddiqun) adalahorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya karena perkataan yangdisampaikan Rasul.

5. yang menegakkan keadilan. Allah berfirman." 4. "Maqam yang telah kami tetapkan berada diantara maqam kenabian yang membawa syariat dan maaam shiddiaah. padatingkat keempat.. Syuhada' (orang-orang yang syahid). Meskipun begitu. hanya saja kesalehanpara nabi . yang selalu menghadap Allah dengan pengetahuan yang luastentang-Nya. Allah menganugerahkan kesalehan kepadamereka dan menempatkan kedudukan mereka setelah Syuhada. Mereka adalah yang bertauhid kepada Allah sebagai Zat Yang Maha Menjaga dan Azali. maqam Syahid berada di atasmaqam Shiddiq dari segi ilmu. Mereka adalah saksi-saksi yangdimaksud dalam ayat tersebut. karena tauhid seorang Syahiddisebabkan oleh ilmu bukan keimanan. maqam qurbah ada di atas maqamshiddiqah dan di bawah maqam kenabian yang membawa syariat. karena Abu Bakar adalah temanyang meyakini kebenarannya dan tepercaya. orang-orang yang mengetahui Allah danberiman setelah mengetahui firman Allah. SayyidMuhyiddin r. Shadiq. Kedudukan merekamenakjubkan dan keadaan mereka aneh. Allah menganugerahkan'kesaksian' kepada mereka. Allah mengumpulkan mereka dengan para malaikat dalammenegakkan kesaksian. Shalihun(orangorang yang saleh). Allah menyatakan bahwasanya tidak adaTuhan melainkan Dia. tetapi terkadang kesalehan jugadipunyai oleh bukan nabi. Tidak ada seorang pun di antaraAbu Bakar dan Nabi Muhammad Saw. Setiap nabi adalah orang yang saleh dan ia mengakusebagai orang yang saleh sekaligus nabi Tingkatan ini merupakantingkatan khusus dalam kenabian.a. atau Syahid. Kedudukan (Afrad) dimata Allah lebih rendah dibanding maaam kenabian yang membawasyariat dan berada di atas maaam shiddiaah.ia telah berdustadan kafir terhadap apa yang dibawa oleh orang jujur yaituRasulullah Saw.adalah maqam aurbah yang khusus untuk Afrad. Nur seorang Shiddiq lebihsempurna daripada nur seorang Syahid.Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. yakni orang-orang yang dekat denganAllah. sedangkan tauhid seorangShiddiq disebabkan oleh iman. berkata. Para malaikat danorang-orang yang berilmu juga menyatakan hal itu (QS Ah 'Imran [3]:18). Hal ini ditunjukkandengan adanya rahasia yang diukirkan pada hati Abu Bakar yangkarenanya para Shiddiq dimuliakan. Jadi. sebaliknya maaam Shiddiq berada diatas maqam Syahid dari segi iman dan keyakinan.

bersabda. bukan yang lain." Makna "tangan" di sini adalah kekuasaan. Allahmenganugerahi mereka islam. makabatallah kedudukannya sebagai orang saleh. perbuatan.Menurut etimologi bahasa dan syariat. Orang-orang saleh adalahorang-orang yang tidak mempunyai cacat dalam perbuatan dan keimananmereka kepada apa yang berasal dari Allah. Rasulullah Saw. Oleh karena itu. "Seorangmuslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslimlainnya. Muslimun wa Muslimat (orang-orang muslim). yaitu ketundukan secara khusus kepadaapa yang berasal dari Allah.dimulai sebelum mereka. Rasulullah Saw. dan kenabiannya.Sedangkan makna iman dalam perkataan dan perbuatan didasarkan padasyariat. Apabila ada cacat. bukan secara bahasa. Allahberfirman mengenai orang-orang mukmin. Jadi. Kesalehan seperti inilahyang disukai para nabi. Rasulullah Saw. 7. sempurnakanlah bagi kami cahaya kamidan ampunilah kami" (QS Al-Tahrim [66]: 8). Maksud "cahaya" di siniadalah amal saleh mereka di dunia di hadapan Allah. Mereka adalahorang-orang yang dijanjikan Allah akan mendapat ampunan dan pahalayang besar. esensi iman adalah keyakinan. dan kaidahAllah disebut muslim." Dalam hadislain. "Orang mukmin adalah orang yangdipercaya manusia untuk menjaga harta dan jiwa mereka. maupun keyakinan. Jadi. kecuali jika ia menjagadiri dari menyakiti muslim lainnya." Dalam kedua . orang mukmin adalah orang yangperkataan dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diyakininyatentang perkataan dan perbuatan itu. Apabila ada sedikit syarat yang tidakterpenuhi. sambil merekamengatakan: "Ya Tuhan kami. setiap orang yang tidak ada cacatdalam keyakinan. artinyakekuasaan yang dimiliki seorang muslim tidak mendorongnya untukmelakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam atau menentanghukum Allah terhadap muslim lainnya.tidak menganggap seseorang sebagai muslim. juga bersabda. 6. Kata "lidah" disebutkan karenaterkadang lidah lebih menyakitkan daripada tindakan. Mukminun wa Mukminat (orang-orang mukmin). seorang hambayang berserah diri kepada segala kewajiban. kesaksian. maka ia termasuk orangyang saleh. maka ia bukan Muslim. syarat. Nabi Saw. "Orang mukmin adalah orang yangtetangganya aman dari kejelekannya. Allah menganugerahimereka iman. Sedang cahaya merekabersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. baik dalam perkataan. Jadi. bersabda.

hadis tersebut. dan (peliharalah) shalat wustha. jadilah orang-orang yang taat. yakni menaati semua perintah Allahdan menjauhi semua laranganNya. 8. Tanda pertama. lalu memberikannya kepada sipengemis. tahukah kau mengapa lelaki itumemilih-milih dirham yang akan diberikannya kepada si . Pengemis itu berkata.(QS Al-Ahzab [33]: 35) Sayyid Muhyiddin bercerita. Qanitun wa Qanitat (orang-orang yang taat kepada Allah). lalu berkatakepada saya. Semua itumerupakan bukti bahwa ia termasuk orang-orang mukmin. Rasulullahmenyebutkan bahwa orang muslim adalah orang yang lidah dantangannya tidak menyakiti "muslim lainnya". memilihbeberapa dirham pecahan kecil. Perlu diketahui. AlHajj Madur memperhatikan lelaki itu. Allahberfirman. Allahmenganugerahi mereka kepatuhan. maka ia tidaktermasuk golongan orang mukmin sebagaimana yang telah kamisebutkan. tetapi menyebutkannya secara umum tanpa batasan. bukan manusia secaraumum Kita tahu bahwa iman mempunyai sifat khusus yaitu pembenaransecara taklid tanpa ada dahi sehingga bisa dibedakan antara imandan ilmu. "Suatu hari. Kalau ia mempunyainya. Tanda kedua.sehingga mereka mempercayakan harta. Dalam ayat lain. maka iatermasuk golongan mukmin. Peliharalahsegala shalatmu. 'Siapa yang inginbersedekah untuk mendapatkan ridha Allah/ Ada seorang laki-lakimembuka tempat uang berisi dirham yang dimilikinya. 'Wahai Fulan.iman yang ada dalam diri seorang mukmin mempengaruhi semua orang.Sedangkan dalam hadis tentang orang muslim sebelumnya.Artinya. bahwa pengertian mukmin secara terminologis adalahorang yang menempuh jalan Allah berdasarkan syariat Seorang mukminmemiliki dua tanda dalam dirinya. Kalau duatanda tersebut tidak ada dalam diri seseorang. Berdirilah karenaAllah (dalam shalatmu) dengan khusyu' (QS Al-Baqarah [2]: 238). Allah berfirman. jiwa dan keluarga merekasecara penuh kepadanya tanpa kekhawatiran sedikit pun.saya bertemu seorang pengemis dan di sisi saya ada seorang hambayang saleh bernama Al-Hajj Madur Yusuf al-Astaji. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya.Rasulullah tidak menyebutkan "manusia" dan "tetangga" yang mukminatau muslim. meyakini hal-hal gaibtanpa keraguan seperti menyaksikannya secara langsung. seorang darigolongan umiyyin yang mempergunakan seluruh hidupnya untukberibadah kepada Allah.

bukan pada keadaan yang mengharuskannya untuk taat.pengemis?'Saya menjawab. Orang-orang yang menepati apa yang telah merekajanjikan kepada Allah.Sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahalanyatanpa batas (QS Al-Zumar [39]: 10). Ya Tuhanku. Engkau Maha Penyayang di antara yangpenyayang. Allahmenganugerahi mereka kejujuran dalam ucapan dan keadaan mereka. maka nilai dari apa yang disedekahkannyakarena Allah itu tergantung kepada Allah. mereka juga mengikat diri untukselalu meninggalkan larangan-Nya. Kesabaran mereka tak terbatas waktu dan menyeluruh di setiap tempatyang menuntut mereka sabar. Allahmenganugerahi mereka kesabaran. sehingga Allah juga melimpahkan pahala tanpa batas waktuatas perbuatan mereka. bukankarena mengharapkan ganjaran dan pahala yang dijanjikan Allah bagiorang yang taat kepada-Nya. Tidakkah kalian lihat Nabi Ayyub a.ketika memohon kepada Allah untuk menghilangkan derita yangdialaminya. 9. salah satu syarat orang yang amit (patuh)kepada Allah adalah ia menaati Allah karena ia hamba Allah. sebab ia bersedekah kepada si pengemis karenamengharap ridha Allah.' Al-Hajj lalu berkata.dan bantuan kepada selain Allah. 'Ia adalah orang yangsaleh di sisi Allah. sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah.Allah berfirman. Kesabaran mereka tidak ternodaoleh rasa sakit yang menyebabkan mereka mengadu kepada Allah agarmelenyapkan cobaan itu. Shadiqun wa Shadiqat (orang-orang yang benar dan jujur).mereka juga manahan diri untuk tidak meminta pertolongan. Tuhan .s. Ketika datang cobaan dan bahaya." Akan tetapi menurut kami. Mereka adalah orang-orang yangmemenjarakan diri kepada Allah untuk selalu menaati-Nya tanpa bataswaktu. Sebagaimana mereka mengikat diri untukselalu mengerjakan perintah Allah. Ayyub mengungkapkan sebab-sebabpenderitaannya dan mengadukannya kepada Tuhan agar menghilangkanderita yang menimpanya. syafaat. Shabirun wa Shabirat (orang-orang yang sabar). Dalam doa ini. sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit danEngkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara yang penyayang(QS Al-Anbiya' [21]: 83). 'Tidak. (QS Al-Ahzab [33]: 23) 10. Nabi Ayyub mengadukan penyakitnya kepadaAllah dengan berkata. Adapun ganjaran yang diterima seorangaanil tergantung pada apa yang mendorongnya untuk taat kepadaAllah.

Maka Kamipun mengabulkan permohonannya (QS Al-Anbiya' [21]: 84).jika seorang hamba tidak memohon kepada-Nya untuk menghilangkanpenderitaannya. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya.Kekua-saan Allah tampak dalam hati mereka di dunia. Artinya. karena sikap seperti itu mengandung kesenanganmelawan kekuasaan ilahiah dengan kesabaran dan kekuatan yangdiperolehnya. Seorang 'arif (yang mengetahui dan mengenal Allah)berkata." Ini adalah ucapanorang yang mengetahui Allah. berjalan lurus menuju Allah. sehingga ia menjadi orang yang ridha dan sabar. 11. Lalu ia ditanya. termasuk akhlak yang buruk terhadap Allah.Mereka dikaruniai kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah. Ia rela dengan ketentuan Allah dan memohonkepada-Nya untuk menghilangkan penderitaan yang sudah digariskanoleh-Nya itu. "Allah telah membuatku lapar. Allah juga memuji ibadahAyyub. beribadah. .Orang-orang seperti ini adalah orang-orang sabar yang dipuji olehAllah. Kami dapati dia (Ayyub)seorang yang sabar. Khasyi'un wa Khasyi'at (orang-orang yang selalu khusyuk). Sikap seperti ini initidak berlawanan dengan rasa ridha terhadap qaadha (ketentuan Allah sebelum jaman azali). karena cobaan berupa penderitaanmengarah pada qadha. Sesungguhnya dia amattaat kepada Tuhannya (QS Shad [38]: 44). karena semuakekuatan adalah milik Allah. sehingga aku menangis. "Kamusiapa? Apakah kamu menangis karena lapar?" Ia menjawab. sertamengenal diri dan Tuhannya. Ayyub kembalikepada Allah dalam menghadapi cobaan-Nya. maka ia memohon kepada Allah untukmelenyapkan penderitaannya atau menjaganya agar tidak berburuksangka terhadap penderitaan yang menimpanya. Ada seorang sayyid menangis karena lapar. dan berbuat baik. "Allahtelah membuatku lapar sehingga aku menangis.ia tetap merasa lemah. Bahkan menurut kami. maka Allah tidak akan memuji Ayyub sebagai orang yangsabar. Allah jugamenguji kesabaran Ayyub dalam firman-Nya. meskipun ia memperoleh kekuatan dan kesabaran. Bila doa yang dipanjatkan Ayyub kepada Allah agar kemalangandan cobaan itu hilang bertentangan dengan kesabaran yangdisyariatkan."Seorang yang 'arif. padahal Dia sungguh-sungguh memuji Ayyub.mengabulkan doanya dan menghilangkanpenderitaan itu. Dialah sebaik-baik hamba.

Allah menganugerahi mereka kedermawanan. "Barangsiapa mendekat kepada-Ku sejengkal." Dalamhadis qudsi lain Allah berfirman. 15.sehingga mereka senantiasa menjaga hal-hal yang harus mereka jaga. Katakanlah hai Muhammad: "Jikakamu benar-benar mencintai Allah.12. dan yang awam yaitu yangselalu memelihara aturan-aturan Allah. Dalam sehari. 14 Hafizhun wa Hafizhat (orang-orang yang selalu menjagaaturan-aturan Allah). 13. Allahmenganugerahi mereka kemampuan bertobat dalam segala hal atau dalamsatu hal yang berlaku dalam segala maqam. niscaya aku juga mengingatnya lebih dari itu. Taibun wa Taibat (orang-orang yang selalu bertobat). niscaya Allahmengasihmu (QS Ali Tiruan [3]: 31). Allah berfirman. ingatlah kamu kepada-Ku. Allah menjadikan makhluk miskin agar merekamembutuhkan-Nya. karena itu orang yang selalu berzikir memiliki derajatdi atas maqam lainnya. maka Aku akan mendekatinya sehasta. bisa seribu kalimereka bertobat kepada Allah dari potensi mukhalafah ini.Mereka terdiri dari dua tingkatan. niscaya Aku ingat pula kepadamu (QSAl-Baqarah [2]: 152). ikutilah aku. Karenaitu. Allahmenganugerahi mereka ilham zikir agar senantiasa ingat kepada Allahsehingga Allah pun selalu mengingat mereka."Firman-Nya yang lain menyatakan. karena merekaselalu mendermakan karunia Allah kepada makhluk Allah yangmembutuhkannya. Mereka selalu bertaubatkepada Allah dari potensi mukhalafah (kemungkinan untuk menentangAllah) yang ada dalam diri manusia. 16. Shaimun wa Shaimat (orang-orang yang selalu berpuasa). Barangsiapa mengingat-Ku dalam seluruhzikirnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman. Allah memerintahkanmereka untuk menahan diri dan anggota badan mereka. Mutashaddiqun wa Mutashaddiqat (orang-orang yang sukabersedekah). Allahmenganugerahi mereka kemampuan menahan diri dari segala sesuatuyang menyebabkan mereka mulia di sisi Allah.Orang-orang yang . niscaya Aku jugamengingatnya dalam diri-Ku. Zikir adalah maqam yangtertinggi."Barangsiapa mengingat-Ku dalam dirinya. Dzakirun wa Dzakirat (orang-orang yang banyak berzikir). Perintah Allahada yang wajib dan ada yang sunnah. yang khusus (elit spiritual)yaitu yang selalu menjaga kemaluan mereka. Mereka dianugerahi penjagaan ilahiyah.

yakni orang-orang yang berjihad dijalanAllah (Mujahidun). Olehkarena itu. disyariatkan bersuci sebelum menunaikan shalat. 18. 19. yang memujiAllah. dan Allah berfirman. Orang yang selalu memuji Allah adalah orang yangberpandangan bahwa pujian bersifat universal. adalahhamba-hamba Allah yang menjadi wali Mereka menyucikan diri darisegala sifat yang menghalanginya untuk masuk menuju Tuhannya. yang menyuruhberbuat ma'ruf dan mencegah . Mereka adalah orang-orang yang memuji penyak-sian merekaakan Allah dalam segenap pengungkapan diri-Nya (syuhud) melaluilisan kebenaran. Rasulullah Saw. (QS Fushshilat[41]:42) 17. baik ia ahlullah maupun bukan.bertobat adalah kekasih Allah berdasarkan nashAl-Qur'an yang pasti benar. bisa dilakukan olehseluruh makhluk.Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk selalu memuji-Nya. yaitu sifat yang difirmankan Allah.Mereka adalah orang-orang yang memperoleh hasil dari perbuatannya.Allah berfirman. penempuh jalan ini. Segalapuji hanya milik Allah. "Perjalanan umatkuadalah berjihad di jalan Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yangbertobat dan orangorang yang menyucikan diri (QS Al-Baqarah [2]:222). maka sejak awal mereka telahmenentukan bahwa segala pujian yang mereka lakukan kembali kepadaAllah. karenamereka selalu menyucikan diri. yang mengembara. yang rukuk. bersabda. Penyucian diri mereka bersifathakiki. karena pada hakikatnya seluruhpujian akan kembali kepada Allah. tidak kepada selain-Nya. Mereka ituadalah orang-orang yang bertobat. yang sujud. Mutathahhirun wa Mutathahhirat (orang-orang yang selalumenyucikan diri). tidak sekedar tindakan praktis bersua. Hamidun wa Hamidat (orang-orang yang selalu memuji Allah). bagaimana pun adanya. yang beribadah. Orang-orang yang menyucikan diri. baik yang dipujinyaitu Allah maupun sesama makhluk. Al-Hamidun wa al-Hamidat yang dipuji oleh Allah dalamAl-QurNan adalah orang-orang yang selalu memperhatikan tujuansegala perbuatan sejak awal. Allah menganugerahi mereka kesucian. Samun (orang-orang yang mengadakanpengembaraan spiritual). Tidak ada kebatilan dalam Al-Qur'anbaik di depan maupun di belakangnya. Dan kepada Allah-lah kembalinya segala urusan (QSAl-Hajj [22]: 41). yang diturunkan dari TuhanYang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. karenashalat adalah jalan masuk untuk bermunajat kepada Tuhan.

Jika di suatu daerah. Ahmad bin Humam al-Syiqaq diAndalusia adalah seorang pemuda yang menetap di daerah musuh dantermasuk pemuka golongan ini." 20. Nabi menetapkan jihad sebagaiperjalanan umat Islam. Kerusakan peradaban tidakakan terjadi di bumi. Karenamengingat Allah dalam berjihad lebih utama daripada bertemu musuhdan menyerangnya. pegunungan. "Saya pernah bertemu dengan salah seorangtokoh mereka. Mereka melihat bumi ini tidak pernah sepi dariorangorang yang berzikir kepada Allah. dalam artian menegakkan kalimat Allah ditempat-tempat orang yang menyembah selain Allah. Yusuf Maghawari Al-Jala. tidak ada orang yangkafir dan tidak ada orang yang berzikir. lembah-lembah yang dalam. SayyidMuhyiddin menjelaskan.berbuat mungkar. jika selalu ada orang yang berzikir. sebagai bakti mereka kepada orang-orang yang ada di sana.Mereka juga mewajibkan diri berjihad di daerah kafir yang tidakmenyembah Allah. Allah menyifatimereka sebagai orang-orang yang selalu . ia telah memutuskan untuk beribadahkepada Allah dan tetap istiqamah dalam keadaan seperti itu sampaiwafat. Sebagianorang 'arif mewajibkan diri untuk mengembara ke padang-padang pasiryang belum dijamah kecuali oleh orang-orang seperti mereka. Pengembaraan di bumi ini dilakukan untukmengambil pelajaran dari bekas-bekas peninggalan masa lalu danumat-umat terdahulu yang telah musnah.Perjalanan untuk berjihad di suatu daerah lebih utama daripadaperjalanan untuk selain jihad. dan padangrumput. Saihun adalahadalah orang-orang yang suka berbuat baik dan mengutamakan hakorang lain. Ia telah mengembara didaerah-daerah kafir selama 20 tahun. Raki'un wa Raki'at (orang-orang yang selalu rukuk). dengan syarat harus memperingatkanmasyarakat daerah tersebut untuk mengingat kepada Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu (QSAl-Taubah [9]: 112). Dalamkitab-Nya yang mulia (QS Al-Taubah [9]: 112). itu lebih sedikitkesedihan dan kesulitannya dibanding daerah yang menyembah selainAllah dan kafir kepada-Nya yang disebut daerah musyrik dan kafir. orang-orangyang memperoleh ma'rifatullah mengetahui bahwa bumi tumbuh danberkembang karena selalu berzikir kepada Allah. Oleh karena itu. meskipun ia masih muda karena sejakusianya belum mencapai baligh. Oleh karena itu.pantai-pantai. dan yang memeliharahukum-hukum Allah. mereka itulah para Saihun.

mendekatlah. sebagaimanayang dinyatakan dalam perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Allahmenganugerahi mereka kemampuan untuk selalu mengajak kepada yangma'ruf atau mengajak kepada Allah. baik di dunia maupundi akhirat. (QS Al-Hijr [15]: 98) 22. suatu hal untuk mendekatkan diri kepada Allah danmerupakan sifat orang-orang yang selalu mendekatkan dirikepada-Nya. Allah menganugerahimereka ketundukan hati. serta orang-orang yang rukuk dansujud (OS AlHajj [22]: 26).rukuk. mendekatnya seorang hamba kepada Tuhan yang dilakukankarena perintah-Nya merupakan ketaatan dan penghormatannya yangpaling besar dan sempurna kepada Tuhan. Allah berfirman. dan penyerahan diri. agar ia semakin mendekat kepada-Nya. yakni selalu tundukdan merendahkan diri kepada Allah.Sebagaimana seorang raja berkata kepada seseorang yang menghadapnyalalu mendekatinya sambil berlutut di hadapannya. Dalam ayat lain. Jadifirman Allah di atas mengandung makna "mendekatlah dalam keadaansujud". "Mendekatlah." Jadi. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamutermasuk orang-orang yang bersujud. Sebagaimanadifirmankan Allah dalam hadis qudsi. Allah berkata kepadaNabi Saw. ketundukan. kebajikan). Dia berkata. maka Aku akan mendekat kepadanya satuhasta. . secara langsung. Allahberfirman. Tidak ada perbedaan antaramengajak kepada yang ma'ruf dan mengajak kepada Allah. karena Allahadalah ma'ruf dan tak seorang pun mengingkari hal ini.Amirun bi al-Ma'ruf (orang-orang yang selalu menyuruh kepada yangma'ruf (yang dikenal/diketahui/diakui. Dan sujudlah dan mendekatlah(kepada Tuhan) (QS Al-'Alaq [96]: 19). karena berarti iamelaksanakan perintah tuannya berdasarkan penyingkapanspiritual. Inilah sujudnya orang-orang 'arif yang telah disediakan bagi merekadan orang-orang seperti mereka rumah Allah (ka'bah)." sampai posisinya sangat dekat dengan raja. "Barangsiapa mendekatkepada-Ku satu jengkal. Dansucikanlah rumah-Ku ini untuk orang-orang yang tawaf. Sajidun (orang-orang yang selalu sujud). Sujud dilakukan untuk bersatu dan menyaksikan AllahSwt. Untuk memberitahukan bahwa bahwa Allah telah menyaksikanorang yang sujud kepada-Nya di hadapan-Nya. Mereka tidak sombong. mendekat kepadaAllah dengan penuh penghormatan. 21. orang-orang yang beribadah. Oleh karena itu.Mendekatlah. Maksudnya.

dalam firman-Nya. Awwahun (orang-orang yang mudah iba). berarti ia mengajak kepada yang ma'ruf. 24. Jadi. Hulama' (orang-orang yang murah hati/penyantun). Ibrahima. melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepadaAllah dengan sedekat-dekatnya (QS Al-Zumar [39]: 3).Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakahyang menciptakan langit dan bumi. meskipun mereka itu musyrik. agama. AlMunkar adalah berhala-berhala(sesuatu yang dianggap sebagai sekutu Allah) yang dijadikansesembahan oleh orang-orang musyrik karena ketidaktahuan mereka danmereka mengingkari tauhid ilahiyah. Sayyid Muhyiddin r. bersabda.maka ia bermurah hati dan tidak segera menghukum mereka. yaitu sikap tidak tergesa-gesamenghukum suatu tindak kejahatan. Allahmenganugerahi mereka kemurahan hati.s. Sifat santun dan iba itu membuat mrahim iba terhadapkaumnya yang menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri. Barangsiapamengajak kepada Allah. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorangyang penyantun. "Kami tidak menyembahberhala-berhala).menjelaskan. Segala seruan kepada yang ma'ruf termasuk dalamketegori ini 23. seorang pengumpul buah zaitun dari Andalusia bernama YasminMasannah. "Siapa mengenal dirinya. dan suka kembali kepada Allah (QS Hud[11]: 75). dan aliran pemikiran sepakat bahwa Allah adalahma'ruf. Semuakepercayaan.syirik itu tidak berdasar sama sekali. maka iaakan mengenal Tuhannya. . pengiba. 25." niscaya mereka akan menjawab:"Allah. meskipunia mampu menghancurkan mereka dengan berdoa kepada Allah. Nahun 'an al-munkar (orang-orang yang selalu mencegah dari yangmu tikar). Allah memuji kekasih-Nya." karena Tuhan itu ma'ruf. Danorang-orang musyrik itu berkata. Rasulullah Saw. Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk selalumencegah dari yang munkar.Mereka berada dalam tingkatan yang paling tinggi dalam menyuruhberbuat baik. Karenanya orang yang berdustaatau mendustakan disebut juga munkir (orang yang ingkar). padahal ia mampu melakukannya dantidak ada yang menghalanginya. Tergesa-gesa menghukum suatu tindakkejahatan menunjukkan rasa jemu dan tidak sabar." (QS Al-Zumar [39]: 38).. Allah menganugerahi golongan ini perasaan mudah ibaterhadap apa yang mereka temui.a. "Saya bertemu dengan seorang perempuan dari kalanganmereka.

lalu mereka menjadiorang-orang yang menang. yang tidak memahami kaumnya dan tidak bermurah hatikepada mereka. berarti ia termasuk tentara Allah Swt.mereka bukan tentara Allah meskipun mereka mukmin. Di antara mereka ada yang ahli ibnu dan imanserta mampu menampakkan hal-hal luar biasa (karamah) sebagai buktimaaam mereka. Sedangkan orang-orang mukminyang tidak mempunyai hal-hal luar luar biasa untuk melawan musuh. Mukhbitun (orang-orang yang terpilih). Allahmenganugerahi . Sesungguhnyajika Engkau biarkan mereka tinggal. Orang-orang pilihan adalah orangyang ilmunya tentang Allah melebihi orang lain. 27. pemalu. danmembutuhkan Allah.Sesungguhnya mereka di sisi Kami benar-benar termasuk orang-orangpilihan yang baik (QS Shad [38]: 47). Ibrahim disebut sebagai orang yang halim (penyantunsehingga tidak tergesa-gesa menghukum mereka). sebagaimana tersirat dalam ucapannya. Awwabun (orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah). Dalam arti hias.Olehkarena itu. yang dicapaimelalui jalan khusus yang hanya diketahui oleh orangorang sepertimereka. Allah berfirman. 28. Allah menjadikan merekasebagai pilihan. Maka kami berikan kekuatan kepada orangorangyang beriman terhadap musuh-musuh mereka. orang-orang muslimyang menjadi tentara-tentara Allah. sebagaimanadinyatakan dalam firman Allah. niscaya mereka akan menyesatkanhamba-hamba-Mu dan hanya akan melahirkan anak-anak yang berbuatmaksiat dan kafir. Berbeda denganNabi Nuh a. (QS Nuh [71]: 27) 26. sabar. yang memilikikemampuan mengalahkan dan menguasai musuh. sebagaimana dinyatakandalam firman-Nya. contohnya. Ibrahim berharapmereka nantinya akan beriman dan memahami kaumnya. Mereka melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmereka dengan halhal luar biasa. Mereka adalahorang-orang terpilih (QS Al-Taubah [9]: 89). Mereka mampu mengalahkanmusuh karena kekuatan yang diberikan Allah.setiap orang yang mampu melawan musuh dengan senjata yangdimilikinya.s. takut kepada Allah. selalu waspada. Sesungguhnya tentara Kami itulahyang pasti menang (QS AlShaffat [37]: 173). Tentara-tentara Allah yang mampu mengalahkan musuh. yaitu orang-orang yangpaling utama di antara yang lain. (QS Al-Shaff [61]: 14). Tentara-tentara yangbertakwa. seperti dinyatakan dalam firman-Nya.

Allahmenganugerahi mereka kemampuan untuk selalu kembali kepada AllahSwt. Mereka adalah orang-orang yang diberikabar gembira oleh Allah melalui Nabi-Nya. Mubshirun. Allah berfirman. Dan berilah kabargembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.mereka kemampuan untuk selalu bertobat kepada-Nya disegala keadaan. Allahmenganugerahi mereka ketundukan dan kepatuhan yakni ketenangan.s. tunduk. Akan tetapi. Sesungguhnya Ibrahim itubenar-benar seorang yang penyantun lagi pengiba dan suka kembalikepada Allah (QS Hud [11]: 75). dan kiriMereka mengembalikan semua itu kepada Allah sejak awal sampaiakhir. Allah menganugerahi mereka kemampuan melihatkesalahan-kesalahan mereka dengan mata hati. Mukhbitun (orang-orang yang runduk dan patuh). maksudnya agar ia lega. makaketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. mereka ingat kepada Allah. 29.Nabi Ibrahim a. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bilamereka ditimpa was-was dari setan. Awwabunadalah orang yang kembali kepada Allah dari segala arah tempatIblis mendatangi manusia dari depan. Yaituorang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Allah memerintahkan mereka untukselalu kembali kepada-Nya disertai persaksian bahwa merekabenar-benar telah kembali kepada-Nya. sebagaimana dinyatakandalam firman Allah.orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Muhajirun wa Muhajirat (orang-orang yang berhijrah). berkata.orang-orang yang mendirikan sembahyang. Inilah sifat-sifat al-Mukhbitun. Allahmenganugerahi mereka . Orang-orang yang selalu kembalikepada Allah adalah orang-orang yang mengembali kan segala sesuatu kepada Allah.merendahkan diri di hadapan Yang Maha Meninggikan Derajat dantunduk kepada kemuliaan-Nya. seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampunbagi orang-orang yang bertobat (QS AlIsra [17]: 25). 31. Ini adalah salah satusifat khusus orang-orang yang bertakwa. mempercayai Allah. belakang. dan orang-orang yangmenafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada mereka(QS Al-Hajj [22]: 34-35). agar hatiku tenang (QSAl-Baqarah [2]: 260). kanan. 30.. Munibun (orang-orang yang selalu kembali kepada Allah). dan tenang dibumi ini Al-Mukhbitun adalah hamba-hamba Allah yang merasa tenangkarena Allah. (QS Al-A'raf[7]: 201) 32. hati mereka merasa tenteram.

maka ia termasuk orang yang menepatidan menyempurnakan janji. Para wahyang selalu berhati-hati adalah wah yang takut dirinya akanberubah. Allah berfirman. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian (QS Al-Ra'd {13]: 20). Danorang-orang yang menepati jmji apabila ia berjanji (QS Al-Baqarah[2]: 177). jika Allah menenangkan hati mereka dengan adanya kabargembira bagi mereka. maka Allah akan memberinya pahalayang besar (QS Al-Fath [48]: 10.Orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan-Nya. Mereka adalahorang-orang yang tidak pernah ingkar janji. Karena sesungguhnyamanusia tidak dapat merasa aman dari datangnya azab Tuhan (QSAl-Ma'arij [70]: 26-27). 33. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Allahmenganugerahi mereka kehati-hatian karena selalu takut kepadaTuhan. Allah berfirman. sepertikasih-sayang para rasul kepada umatnya. Dan barangsiapa selalumenepati janjinya kepada Allah." Allah berfirman.kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yangdituju). maka mereka mengalihkan kehati-hatian tersebutmenjadi rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah. Mereka adalah orang-orang yangmampu melihat rahasia-rahasia ilahiyah yang tersembunyi . mereka berhati-hati terhadapsiksa Tuhan. Musyfiaun (orang-orang yang selalu berhati-hati). Menepati janji adalahsalah satu sifat khusus ahlullah (kaum Allah) dan barangsiapamelaksanakan segala yang diperintahkan Allah kepadanya dengansempurna atau bahkan lebih. maka aku berhati-hati terhadapnya. Orang-orang yang dianugerahi Allah kemampuan untuk selalumenepati janji (Wafi). tidak merasa aman dari datangnya siksa itu.kemampuan untuk berhijrah yang diilhamkan dandifahamkan kepada mereka. Maksudnya. Dan Ibrahim yang selalumenyempurnakan janji (QS Al-Najm [53]: 37). Sesungguhnyaorang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka(QS Al-Mukminun [23]: 57). Barangsiapa keluar darirumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Orang sering berkata. 34. "Aku takutkepadanya. maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah (QSAl-Nisa' [4]: 100). AlMuhajir adalah orang yang meninggalkan apayang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

kecuali jika Allah memerintahkan merekauntuk menjauhi seseorang. Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dariperingatan Kami (QS AlNajm [53]: 29). Orang-orangyang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah supayadihubungkan (QS Al-Ra'd [13]: 21). Apabila mereka takut. jika kamu benar-benar orang yang beriman (QS Ali 'Imran[3]: 175). bukan orangnya. 35. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dariperbuatan dan perkataan yang tidak berguna (QS Al-Mukminun [23]:3). (QSAl-Nahl [16]: 50) 37. 36. Mereka takut kepada hisab yang buruk (QS Al-Ra'd[13]: 21). Mereka takutkepada suatu hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang (QSAl-Nur [24]: 37). Allah berfirman. Mereka tidak memutus tali silaturrahmi denganseorang pun makhluk Allah. dialah Wafi. Para malaikat itutakut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka danmelaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka menyambung talisilaturahmi dengan orang-orang mukmin yang dikucilkan karena pernahmelakukan kejahatan. Takutlahkepada-Ku. Allah menganugerahi mereka kemampuan untukmenghindari segala hal yang tidak berguna. .atau takut karena mengikuti perintah-Nya. maka mereka membenci sifat atau perbuatanorang itu. atau lebih dari itu yakni dengan berbuat baik kepadamereka. Orang-orang yang menghindari sesuatu karena perintahAllah. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. mereka meniru sifat para malaikat. Allah memuji sifat mereka dalam firman-Nya. minimal dengan mengucapkan salam kepadamereka.Barangsiapamenunaikan semua yang dibebankan Allah kepada-nya dan mampu melihatpengetahuan-pengetahuan yang disembunyikan Allah dari manusiakebanyakan. Allah menganugerahi mereka rasa takut kepada-Nya. Khaifun (orang-orang yang takut kepadaAllah). dan tidak menghukum kejahatan mereka yang telah dimaafkandan dilupakan. Washilun (orang-orang yang selalu menyambung talisilaturrahmi). Allah menolong mereka untuk selalu menyambung talisilaturrahmi.seperti yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. sebagaimana dinyatakandalam firman-Nya.

2.38 Kurama' (orang-orang yang mulia). 4. Allahmenganugerahi mereka kemuliaan jiwa. Ulama Islam telah membagi iman menjadi 5 peringkat : 1. 4. === sekian === Lima Peringkat Iman Mon.Artinya. mereka laluisaja dengan menjaga kehormatan dirinya (QS Al-Furqan [25]: 72). sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. 3. 6. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yangmengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. tidak ternodai danterpengaruh sedikit pun oleh perbuatan orang-orang itu. 5. mereka tidak memperhatikannya. 2. danmelewatinya begitu saja tanpa menoleh dengan tetap menjagakemuliaan dirinya. PERINGKAT IMAN Iman Taqlid Iman Ilmu Iman Ayan Iman Haq Iman Hakekat PERINGKAT IMAN Iman antara satu orang dengan seorang yang lain tidak sama. 5. 3. Iman Taqlid Iman Ilmu Iman 'Ayan Iman Hak Iman Hakikat Iman Taqlid . 2010-12-13 12:53 — admin Table of contents [hide] 1.

2. "Apa bukti wujudnya Allah ?" Dia hanya mampu menjawab. Mayoritas umat Islam hari ini. maka saya pun mengatakan ada". dengan syarat keyakinannya masih jazam. adalah orang-orang yang beriman taqlid. yaitu orang yang beriman dengan semua rukun iman tetapi hanya ikut-ikutan saja. Segala amal ibadah orang yang beriman taqlid tertolak dan tidak mendapat pahala di sisi Allah. seluruh amalannya tidak akan diterima. 4. Ada ulama yang mengatakan iman taqlid bagi orang seperti itu. Pegangan Islamnya tidak kuat. "Saya mendengar orang berkata ada. Mereka lebih yakin dengan teori sains daripada janji-janji Allah yang terkandung dalam Al Quran dan Hadist. Sifat orang yang beriman taqlid terhadap agama Islam seperti daun kering yang ditiup angin kesana-kemari.1. 3. dia tidak memiliki dalil 'aqli maupun naqli (dalil akal atau dalil Al Quran) untuk membuktikan keyakinannya pada rukun iman. 5. juga tidak sanggup berhadapan dengan ujian. Tetapi Allah memberi maaf kepada orang yang terlalu bodoh. Iman Taqlid adalah iman ikut-ikutan. maka mati sebagai orang kafir dan kekal di dalam Neraka. iman taqlid ini tidak sah. bodoh atau bijak. prinsip Islamnya tidak kukuh. walaupun telah belajar sungguh-sungguh tapi masih tidak dapat. Sandaran keyakinannya pada orang lain. miskin atau kaya. Menurut dalil yang paling jelas. Mereka lebih tahu tentang anatomi seekor kuman yang sangat kecil. baik berpangkat atau tidak. daripada Allah Yang Maha Besar. Keyakinan mereka kepada Allah hanya karena kebiasaan sejak lahir. Kalau ditanya. Mereka yang beragama Islam karena secara kebetulan dilahirkan dari ibu dan bapak yang beragama Islam. Kalau orang ini mati dalam keadaan taqlid tanpa berniat menuntut ilmu dan menambah iman. Dia tidak memiliki alasan yang kuat mengapa ia beriman. Iman Ilmu . Mereka lebih mahir tentang bentuk bumi yang sulit dan rumit daripasa suasana kiamat yang dahsyat. Mereka tidak dapat mengawal keyakinan nafsu yang liar. Bila iman seseorang ini tidak diterima.

1 Sifat yang mubah (boleh) bagi Allah dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli secara yang boleh bagi Rasul dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli secara ijmali. Teramat besar kebencian di sisi Allah. mereka tidak kuat melawan hawa nafsu dan syaitan. Mereka tidak takut pada Allah dan mudah berbuat durhaka pada Allah. nabi-nabi. hari kiamat dan lain-lain yang diwajibkan mengimaninya. Walaupun begitu. tanpa kutipan yang terperinci) 2. 3. mengamalkannya. yaitu seorang yang telah mempelajari tentang Allah. malaikat. 5. Ilmu minimal yang mesti dimiliki oleh seseorang yang membolehkan berada di taraf iman ilmu adalah : 1. 3. Mereka tidak takut dengan ayat Allah yang berbunyi : "Wahai orang-orang yang beriman. 4 Sifat yang mustahil bagi Rasul dan satu sifat 20 Sifat yang mustahil bagi Allah dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli secara ijmali. Sifat-sifat orang yang beriman ilmu ialah : 1. 4. Inilah yang dikatakan 'aqaidul iman atau kesimpulan iman. tidak mudah goyang dan terpengaruh dengan faham dan ideologi selain Islam. kitab-kitab. 50 Sifat inilah yang terkandung dalam kalimat syahadat.Iman Ilmu adalah iman yang berdasarkan ilmu. ijmali. apa yang kamu katakan tetapi tidak . memahami dan menyakininya maka orang ini dikatakan beriman ilmu. Jika seseorang itu telah mempelajarinya. jangan kamu perkatakan apa yang tidak kamu lakukan. Imannya serta keyakinannya berasas dan kuat bertunjang pada akalnya. 4 Sifat yang wajib bagi Rasul. Kesemua sifat Allah dan Rasul yang berjumlah 50 itu diyakini dan difahami sungguhsungguh. Mereka benar-benar berada dalam fikiran tauhid yang mantap dan unggul. Mereka hanya mampu mengatakan Islam tapi tidak mampu berbuat atau 6. Iktiqadnya disertai dengan dalil yang kuat serta pegangan yang kokoh. 2. 4. 20 Sifat yang wajib bagi Allah dengan dalil-dalil 'aqli (akal) dan naqli (Al Quran) secara ijmali (ringkas.

Imannya bertempat di hati (jiwa). seraya mereka berkata. orang yang beriman ilmu akan meningkat kepada iman ayan. 4. jauhilah kami dari azab Neraka". firman Allah : "Sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu berjihad dengan harta dan diri mereka pada jalan Allah. waktu duduk. Dia senantiasa mempunyai hubungan hati dengan Allah. 2. Ibadahnya khusyuk dan meresap ke hati. Maha Suci Engkau. firman Allah : Mereka yang senantiasa mengingati Allah dalam waktu berdiri. bukan lagi di pikiran sebagaimana orang beriman ilmu. dan mereka senantiasa memikirkann tenatng kejadian langit dan bumi. dan waktu berbaring. dan dibaca ayat- . Iman Ayan Iman Ayan. Firman Allah : "Bahwasanya orang Mukmin yang sebenar apabila disebut nama Allah. Hasil dari latihan yang bersungguhsungguh. Mereka itulah orang-orang yang benar" [Al Hujurat : 15] 5. "Wahai Tuhan kami. Bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Antara sifat orang-orang yang beriman ayan adalah : 1. Senantiasa merasakan kebesaran Allah di mana saja berada dan menyerah diri kepada Allah tanpa syak dan ragu. Hati sensitif dengan Allah. tidak Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia. karena imannya beru berasas di akal dan belum menjunam ke hati. Hatinya senantisasa mengingati Allah. [Ali Imran : 191] 3.kamu lakukan" [As Shaf : 2-3] Jadi iman ilmu belum lagi dapat menyelamatkan seseorang itu dari Neraka Allah. tarafnya lebih tinggi dari iman ilmu.

yang hendak menimpa mereka. . Firman Allah : "Kami dengar dan kami taat. Di dalam Al Quran. 10. Sabar berhadapan dengan ujian-ujian hidup. hati dan fikirannya tertumpu kepada Allah. keluarga dan masyarakat. Semua perintah Allah. bertambah iman mereka dan hanya kepada Tuhan mereka (Allah) saja mereka menyerah diri. mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hati senantiasa merasa khusyuk. Iman Haq Iman haq adalah iman yang sebenarnya. terasa diawasi oleh Allah. mata hatinya melihat Allah. Senantiasa mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah. ditinggalkan dengan penuh kerelaan." 8. tidak cinta dunia dll. Terlalu sensitif dengan dosa. apabila terbuat sedikit dosa. diantaranya : • • • • Solehin (orang-orang yang baik). Sabda Rasulullah : "Orang Mukmini itu. yang dicapai sesudah iman ayan. 9." [Al Anfal : 2] 6. Sudah mampu mengamalkan Islam dalam diri. Muflihun/Al faizun (orang-orang yang mendapat kemenangan). Abrar (orang-orang yang berbakti). Ashabul Yamin (orang yang akan menerima suratan amalan dari sebelah kanan di Padang Mahsyar nanti. Tidak lama di hisab di akhirat dan mudah masuk ke syurga. kecil atau besar dipatuhi dan semua larangan Allah baik sesuai atau tidak sesuai nafsunya. Allah memuji golongan yang beriman ayan dan menamakan mereka dengan berbagai nama yang baik." [An Nur : 51] 7. artinya setiap kali ia melihat kejadian. takut.ayat Quran. 11. terasa seperti gunung yang besar. Sangat berakhlak dengan Allah dan dengan manusia. Seseorang yang mencapai iman haq.

tidak merasa gembira bila dpuji dan tidak merasa hina bila dikeji. Firman Allah : "Sesungguhnya Allah akan wariskan bumi ini kepada orang yang soleh". Mereka inilah yang layak Allah serahkan dunia ini untuk diurus. terasa hebat dan takut kepada Allah setiap masa. Khulafaur Rasyidin dan wali-wali besar. tawadhuk. 9. Ingatannya kepada Allah bukan dibuat-buat. ikhlas. 4. 2. sebagaiman firman Allah : "Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah merasa takut dan duka cita" [Yunus : 62] 6. Inilah taraf inam yang dimiliki oleh para Rasul. dan lain-lain. Kebaikan orang soleh itu dianggap satu kejahatan oleh orang-orang Muqorrobin. Hati tidak terpaut dengan dunia dan tidak dapat dilalaikan oleh nafsu dan syaitan. Hidup mereka 24 jam asyik dengan Allah. Mereka akan ditempatkan oleh Allah di dalam syurga yang paling tinggi. yaitu para kekasih Allah. karam atau khusyuk dengan-Nya. [Al Anbiya : 105] Iman Hakekat Iman hakekat ialah peringkat iman yang tertinggi dan paling sempurna. Mereka senantiasa menunaikan perintah Allah. yakni orang-orang yang terlalu dekat dirinya dengan Allah. Kebahagiaan hati mereka lebih utama daripada uang. . Hatinya tidak lekang dari mengingati Allah. Mereka cinta akhirat sebagaimana orang lain mencintai dunia. 5. 8. 3. Hati dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah seperti zuhud. Hati mereka kekal mengingati Allah dalam tidur maupun berjaga. karena memiliki sifat-sifat istimewa. Mereka lah yang dikenal sebagai wali Allah. Mereka mendapat Al Jannatul 'Ajilah atau syurga yang disegerakan. Nabi. 7. Mereka dimasukkan ke dalam syurga tanpa melalui hisab.Sifatnya ialah : 1. Cintanya penuh pada Allah dan pada kehidupan akhirat. Mereka diberi gelar sebagai Muqorrobin oleh Allah.

ac. Bacaannya tidak betul.Sabda Rasulullah SAW: Maksudnya: Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka kafirlah dia secara terang-terangan. faham tentang ilmu sembahyang tetapi oleh kerana tidak boleh melawan nafsu. buat. Setelah kita mengenal peringkat mana iman kita. tidak buat. Bila tidak ada mood. Bila sibuk.(Riwayat Ahmad) 2. cara-cara bersuci sebelum mengerjakan sembahyang. meninggalkan sembahyang. solat sunat paling kurang 300 rakaat sehari semalam. Bahkan ramai yang sudah tidak tahu bersembahyang. Merekalah golongan super-scale akhirat. Allah karuniakan nikmat tersebut untuk membalas cinta dan pengorbanan mereka yang sungguh besar. hendaklah kita meningkatkannya hingga mencapai tingkat iman yang tinggi yang selamat sejahtera menuju Allah.id/iman-dan-persoalannya Sembilan Peringkat Shalat Thu.itb.ee. maka mereka mengerjakan sembahyang tidak istiqamah. Bila ada mood. . Sudah ramai di kalangan umat Islam yang sudah tidak bersembahyang. Ada di kalangan umat Islam mengerjakan ibadah sembahyang secara jahil . Waktu sempat. kadang-kadang tidak.mereka sudah menjadi kufur. sah batalnya. Golongan ini berdasarkan sebuah Hadis.sembahyang.Setiap perbuatan mereka semua menjadi ibadah kepada Allah. godaan dunia atau tarikan dunia terlalu kuat. 3. Allah akan turunkan barakah di mana mereka berada. Ibadah mereka hebat. Mereka tidak kenal syarat rukun sembahyang. Sumber: http://kawansejati.Kadang-kadang sembahyang. Akhlak mereka terbaik dan termulia. 2010-12-09 07:21 — admin 1. Maka golongan ini tertolak ibadahnya dan berada di dalam dosa dan derhaka.Inilah golongan fasik. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang. Hidup di dalam Syurga Yang Maha Indah dan Maha Lezat.

kadang-kadang lalai.4. Setiap bacaannya dapat difahami. Inilah golongan muqarrobin . Oleh yang demikian fikirannya tidaklah melilau-lilau atau teringatingat perkara-perkara yang lain selain daripada perkara-perkara yang ada hubung kait dengan sembahyang tapi tidak pula dapat memahami setiap perkataan atau lafaz yang diucapkan. Sabda Rasulullah SAW: Maksudnya: Allah tidak akan menundukkan pandangan-Nya kepada orang yang hatinya tidak hadir dalam solat bersama-sama badannya. yang difahaminya. Bila lalai dibetulkannya semula. Itulah golongan yang lalai. yang tidak sedarnya tidak dikira. 7. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang bertepatan dengan ilmunya kemudian dapat menyorot dan menumpukan bacaannya di setiap perkataan dan lafaz yang diucapkan. . dapat pula menyorot dan mengikuti makna-makna setiap perkataan atau lafaz yang diucapkan atau dibacanya di dalam sembahyang. Fikiran dan jiwanya selalu sahaja melayang-layang dan mengembara ke alam kehidupan sehari-hari. walaupun ilmunya tepat. 6. Mereka tidak mahu begitu tapi terjadi juga. Dengan perkataan yang lain. dapat difikirkan dan dijiwai oleh hatinya. Inilah golongan orang-orang yang soleh. tapi kelebihannya mereka dapat menghayati dan menjiwai setiap makna atau pengertian pada setiap perkataan atau lafaz yang dibacanya. tapi waktu mengerjakan sembahyang tidak khusyuk. Oleh yang demikian mereka dapat membuat penumpuan di dalam sembahyang hingga tidak teringat lagi perkara di luar sembahyang. Kadangkadang ingat. Ada golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang. Ingat dengan lalai sentiasa silih berganti. Fikirannya tidak sepenuhnya dengan sembahyang atau terus-menerus mengingat perkara-perkara lain. Golongan ini sama seperti golongan yang ketujuh tadi. Macam-macam perkara terlintas di dalam sembahyang. Moga-moga yang sedarnya dikira. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang selain ilmunya tepat. 5. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang sentiasa tarik tali di antara mengingati bacaan sembahyang dengan tidak. Inilah golongan awamul muslimin . Golongan ini terpulanglah kepada Allah Taala. Golongan ini adalah golongan yang lemah . 8. setiap perkataan yang dibacanya.

Itulah golongan siddiqin . setiap yang dapat difahaminya itu dapat difikirkan dan dijiwainya sungguh-sungguh hingga asyik.9. sama ada mabuk takut atau mabuk rindu hingga alam sekelilingnya dan dirinya tidak disedarinya lagi..ee. . tenggelam dan mabuk dengan Tuhan.. Sumber: http://kawansejati.itb.id/05-mengapa-ibadah-sembahyang-tidakmemba. Golongan ini selain daripada dapat memahami setiap yang dibaca di dalam sembahyang.ac.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->