1. 1.

Berapakah umur Nabi Berapakah umur Nabi
Muhammad SAW Muhammad SAW
semasa semasa dilantik menjadi dilantik menjadi
Rasul ? Rasul ?
A. 25 tahun B. 30 tahun
C. 35 tahun D. 40 tahun
. . Bilakah tarikh pembukaan Bilakah tarikh pembukaan
Kota Makkah ? Kota Makkah ?
A. Bulan Ramadhan Tahun ke-8 Hijrah.
B. Bulan Ramadhan Tahun ke-9 Hijrah.
C. Bulan Ramadhan Tahun ke-10 Hijrah.
D. Bulan Ramadhan Tahun ke-11 Hijrah.
. . Antara berikut Antara berikut
adalahsifat adalahsifat--sifat wajib sifat wajib
bagirasulkecuali ...... bagirasulkecuali ......
A. As-Siddiq B. Al-Amanah
C. Al-Fatanah D. Al-Baladah
. . Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW
menerima wahyu yang menerima wahyu yang
pertama dari surah pertama dari surah
....... .......
A. Al-Falaq B. Al-`Alaq
C. Al-Fatihah D. Al-Ikhlas
. . Bilakah Nabi Muhammad Bilakah Nabi Muhammad
SAW dilahirkan ? SAW dilahirkan ?
A. 12 Jamadil-Awal Tahun Gajah.
B. 12 Jamadil-Akhir Tahun Gajah.
C. 12 Rabiul-Awal Tahun Gajah.
D. 12 Rabiul-Akhir Tahun Gajah.
. Masjid yang pertama . Masjid yang pertama
dibina oleh Nabi Muhammad dibina oleh Nabi Muhammad
SAW ialah SAW ialah
A. Masjid Nabawi
B. Masjid Qiblatain
C. Masjid Al-Aqsa
D. Masjid Quba´
. . Ibu Nabi Muhammad Ibu Nabi Muhammad
bernama ....... bernama .......
A. Siti Khadijah
B. Siti Fatimah
C. Siti Aminah
D. Siti Aishah
. . Peperangan yang Peperangan yang
pertama berlaku dalam Islam pertama berlaku dalam Islam
terjadi di suatu tempat terjadi di suatu tempat
bernama ....................... bernama .......................
A. Badar
B. Bukit Uhud
C. Lembah Hunain
D. Hudaibiah
. . Pengasuh Nabi Pengasuh Nabi
Muhammad bernama Muhammad bernama
.............. ..............
A. Ummu Salamah
B. Ummu `Ain
C. Ummu Habibah
D. Ummu Aiman
10. 10. Nama Nama--nama berikut nama berikut
adalah tentera Islam yang adalah tentera Islam yang
memasuki Kota Makkah memasuki Kota Makkah
semasa Fathi Makkah kecuali semasa Fathi Makkah kecuali
......................... .........................
A. Khalid bin Al-Walid
B. Saad bin Ubadah
C. Abu Suffian
D. Zubair bin Al-`Awam
11. 11. Berikut adalah alat Berikut adalah alat--alat alat
untuk bersuci daripada najis untuk bersuci daripada najis
kecuali ...................... kecuali ......................
A. Batu B. Kertas
C. Botol D. Kayu
1. 1. Berapakah bahagian najis ? Berapakah bahagian najis ?
A. 3 bahagian B. 4 bahagian
C. 5 bahagian D. 6 bahagian
1. 1. Apakah nama perjanjian Apakah nama perjanjian
yang dibuat antara penduduk yang dibuat antara penduduk
Madinah dengan Nabi Madinah dengan Nabi
Muhammad SAW ? Muhammad SAW ?
A. Perjanjian Hudaibiah
B. Perjanjian `Aqobah
C. Perjanjian Madinah
D. Perjanjian Uhud
1. 1. Sifat Wahdaniah Allah Sifat Wahdaniah Allah
bermaksud .................. bermaksud ..................
A. Allah Maha Esa
B. Allah Maha Berkuasa.
C. Allah Maha Pengampun
D. Allah Maha Hidup
1. 1. Berapakah bilangan Berapakah bilangan
kitab kitab--kitab yang diwahyukan kitab yang diwahyukan
kepada nabi kepada nabi--nabi ? nabi ?
A. 3 buah B. 4 buah
C. 5 buah D. 6 buah
1. 1. Perkara Perkara--perkara berikut perkara berikut
boleh membatalkan wudhuk boleh membatalkan wudhuk
kecuali .......................... kecuali ..........................
A. Makan atau minum
B. Berhadas kecil
C. Berhadas besar
D. Terkentut
1. 1. Siapakah sahabat nabi Siapakah sahabat nabi
yang memperkenalkan yang memperkenalkan
sistem kelendar Hijrah ? sistem kelendar Hijrah ?
A. Saidina Abu Bakar As-Siddiq
B. Saidina Umar bin Al-Khattab
C. Saidina Usman bin Affan
D. Saidina Ali binh Abi Talib
1. 1. Antara berikut adalah Antara berikut adalah
syarat syarat--syarat wajib solat syarat wajib solat
kecuali ............................. kecuali .............................
A. Islam B. Berakal
C. Baligh D. Mumaiyyiz
1. 1. Ibu Nabi Muhammad SAW Ibu Nabi Muhammad SAW
wafat dan dikebumikan di wafat dan dikebumikan di
......................... .........................
A. Abwa´ B. Quba´
C. Syam D. Yaman
0. 0. Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW
menjadi yatim piatu semasa menjadi yatim piatu semasa
berumur .......................... berumur ..........................
A. 5 tahunB. 6 tahun
C. 7 tahunD. 8 tahun
1. 1. Antara berikut adalah Antara berikut adalah
fungsi fungsi--fungsi masjid pada fungsi masjid pada
zaman Rasulullah SAW zaman Rasulullah SAW
kecuali............. kecuali.............
A. Pusat Pendidikan
B. Pusat Sumber
C. Pusat Ekonomi
D. Pusat Serenti
. . Apakah hukum Apakah hukum
menunaikan solat Jumaat menunaikan solat Jumaat
bagi setiap lelaki muslim bagi setiap lelaki muslim
yang cukup syarat .......... yang cukup syarat ..........
A. Fardhu Kifayah
B. Fardhu `Ain
C. Sunat Muakkad
D. Sunat Ab´adh
. . Bilakah berlakunya Bilakah berlakunya
penghijrahan umat Islam ke penghijrahan umat Islam ke
Habsyah kali pertama ? Habsyah kali pertama ?
A. 615 Masihi B. 616 Masihi
C. 617 Masihi D. 618 Masihi
. . Siapakah yang mengetuai Siapakah yang mengetuai
rombongan kaum muslimin rombongan kaum muslimin
semasa penghijrahan ke semasa penghijrahan ke
Habsyah kali kedua ? Habsyah kali kedua ?
A. Abu Bakar As-Siddiq
B. Ali bin Abi Talib
C. Khalid bin Al-Walid
D. Jaafar bin Abi Talib
. . Bilakah Rasulullah SAW Bilakah Rasulullah SAW
wafat ? wafat ?
A. Hari Isnin, 12 Rabiul Awal Tahun Gajah
B. Hari Isnin, 12 Rabiul Awal Tahun 11 H
C. Hari Isnin, 12 Rabiul Akhir Tahun 11 H
D. Hari Isnin, 12 Jamadil Awal Tahun 11 H
. . Rasulullah wafat ketika Rasulullah wafat ketika
berusia ................... berusia ...................
A. 25 tahun B. 40 tahun
C. 63 tahun D. 73 tahun
. . Allah telah mengutuskan Allah telah mengutuskan
seorang nabi sebagai seorang nabi sebagai
penghulu dan penutup segala penghulu dan penutup segala
nabi dan rasul. Siapakah nabi dan rasul. Siapakah
nama nabi tersebut ? nama nabi tersebut ?
A. Nabi Muhammad SAW
B. Nabi Isa a.s
C. Nabi Nuh a.s
D. Nabi Khiddir a.s
. . Nyatakan bilangan ayat Nyatakan bilangan ayat
dalam Surah Al dalam Surah Al--Asr. Asr.
A. 2 ayat B. 3 ayat
C. 4 ayat D. 5 ayat
. . Perkataan " Al Perkataan " Al--Asr " Asr "
bermaksud. bermaksud.
A.Waktu Subuh B. Waktu pagi
C.Masa D. Minit
Mengapakah Rasulullah SAW Mengapakah Rasulullah SAW
mengasingkan diri ke Gua mengasingkan diri ke Gua
Hira' ? Hira' ?
A. Untuk beribadat dan mencari ketenangan.
B . Untuk melarikan diri dari Masyarakat Arab
Jahiliah.
C. Untuk menerima wahyu daripada Allah.

 ,,9,7502-:,,3 49,,, 

  

:,3#,2,/,3%,:30 
7, :,3#,2,/,3%,:30 
7, :,3#,2,/,3%,:30 
7, :,3#,2,/,3%,:30 
7,

 39,7,-07:9 ,/,,81,9
,/,,81,9
81,9,- -,7,8:0.:, 

8
$//6  
2,3,  
,9,3,  
,,/,

.9.6  .2. ./.-:.8 .22./$ 203072.3 5079.  .:..6  .78:7.  .

-: 7%.-: . #.%.2. .:3.%. . #.22. .3   .2.:3.7./ 7%.-:./ ..:3.../ $/....:3.

22. . /-3.-.3 . .9.40.   .8/"-.8/.8/":-.-:. ..8/./ $. .35079.8/ 68.2.

 $923. $9./. -:.2. .92.-:.22. $98./ -073.   $9.

-.2.3 :/.3 5079.:3.3.28.   . ./.:/.7 :9&:/ 02-.9:9025.3.//8:.9 -073. !0507.2.-07.2 907..

8:.22./-073.3 . !03.- :.   &22:$. &22: 3 &22:. &22:2.--.2..2.

3 :-. -:$:11.8:49. ./ $. 3.. ....9.2..8.8.2. 802.-07:9 ./-3&-./-3 .2.:. ./.0.7-3 .2 .2..3 202./.903907.

./..:..9 :39:-078:..3.8 0./. . 07:9../.9: 494 079.9 .75.8 .: .../.9 07:9.

-...3 -.. 07.3 -.3 -..3 .8 -...33.....5..

9.-./3.3.7.3.3.3.3./$   !07.3/-:. !07.3.2.3.- :.3&:/ .3.. 5. !07.507./3.503/:/: .39.3 64-.22./03. !07.3 .3:/.

./:5 ...07:.25:3 .8.. -072.!03. ... $1....9.8:/ ./.8.3. .

/.- 05.5.- -:.3..3.3 9. -:. -:.3/. -:.- 3.-.-./.:. .3. 07.3 05.- 9.- 9.

-40202-.80.7. 507. !07. 07..9.3.7..7.7 %07039:9 .8-08.-07:9 !07.9.   .:23:2 07.:.3:/: 0././.

.7-3 .3 $.3 88902003/.77./3.$.8.320250703..-:..-.- .99.3-311.78 $//6 $./3./3..5.-3-%. $.- .93./3.&82.   $.&2.

2 07./. 8.:.-07:9.7.9.. . :2. .9 0. 8.7.7..7.9 8.9 8.-84. 39.

/$ .2.1. . -:.3/0-:2.22.9/. $.-:.3/ -.2 ":-.3 .

 .925./$ 203.-:.8.9:802. -07:2:7 9.:3 9.22.:3 ./.:3 9.:3 9.

7.$ 0.. 39.8::.-07:9.9$:2-07 !:8.9!03//./.94342 !:8.:.9$07039 . .3 !:8. 1:38 1:38 1:382.2.   !:8.8/5./.3#.

.9   .809.9 -.::2 203:3. ./ $:3..50.9.::58./ .2:82 . 5.7/:1.9:..384..7/: 3 $:3.9:2.3...7.

.8 . .5079.3:2..-07.:3. .98.8 .-8. 5037.2.20 ..8 .8 .

7-3-%./-3 .   -:. 742-43.:22:823 802..- ..8.1... $.-8./ ..30 .5037..5..3.78 $//6 -3-%.0/:.320309:.

-:7%.-:. #.$ .8::.2.:3 . .#.7833 .7833 ..:3 .:3.-:.%.1.7833 #.7833 .:3 #..%.%.9   ./.

909.1.8::.:3  9. #.:3 9.:3 9. -07:8.:3 .. 9.

.-80-.3.-//7. 3..22.8: $. 503::/. .3503:9:580..5.-8..-:.33./$ . 8 .203:9:8. 8 . 8 .-90780-:9   .3 8047.37.2.-/.90. 3.-:.

...9 ..3.3.. 87 ..9 .9.3-.2$:7.2$:7. . /.9 .9 ..9 /..

8.9. .9:5.9:$:-: .. !07. 39 .8:/ .3 87  -072.

7..:/.3/7/..3203.8.3.70903. &39:203072.- .7./.83.   &39:-07-..75.3 &39:20.#.$ 203.7.. 7../.5.3/70:. .03.8::..9/.97.